Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o."

Transkript

1 Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. elákovice Pastora ní pé e v nemocnicích a ve v znicích Sociální práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Vypracoval/a: Radka Honková elákovice, 2014

2 estné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatn a všechny použité písemné i jiné informa ní zdroje jsem ádn ocitovala. Jsem si v doma, že doslovné kopírování cizích text v rozsahu v tším, než je krátná doslovná citace, je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v p ímém rozporu s interním p edpisem školy a je d vodem pro nep ipušt ní absolventské práce k obhajob. elákovice, 15. kv tna 2014 Radka Honková 1

3 Pod kování Ráda bych pod kovala své vedoucí práce ThDr. et Mgr. Ladislav Marešové za vst ícnost, p ipomínky a podn tné rady p i vedení mé práce. Dále bych cht la pod kovat paní Renat Balcarové a Mgr. Bohdanu Pivo kovi za lidský p ístup a nový pohled na práci duchovních. Zejména pak za možnost nahlédnout za v ze skou bránu. j dík pat í též B.Th Vít zslavu Vurstovi, který vnáší nad ji do srdcí t žce nemocných lidí. 2

4 Obsah ÚVOD CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE HLAVNÍ CÍL DÍL Í CÍLE TEORETICKÁ ÁST PASTORACE V DNEŠNÍ SPOLE NOSTI lov k jako bio-psycho-socio-spirituální bytost Životní hodnoty Pojetí pastorace Pojetí Boha, víry a duše v dnešní spole nosti Propojení pastorace a sociální práce Metody pastorace PASTORA NÍ PÉ E V NEMOCNICÍCH Pro je pastora ní pé e v nemocnicích poskytována a kdo je nemocni ní kaplan Asociace nemocni ních kaplan Asociace nemocni ních kaplan a oprávn ní k poskytování duchovní pé e v nemocnicích Jak nemocni ní kaplani pomáhají PASTORA NÍ PÉ E VE V ZNICÍCH V ze ská duchovenská pé e a v ze ská duchovenská služba Napl ování ekumenické spolupráce VDP Pro je pastora ní pé e ve v znicích poskytována a kdo je v ze ský kaplan Jak v ze ští kaplani a ostatní duchovní pomáhají

5 3. PRAKTICKÁ ÁST PR ZKUM STANOVENÍ HYPOTÉZY A CÍL PR ZKUMU DOTAZNÍKOVÉ ŠET ENÍ VYHODNOCENÍ A INTEPRETACE DAT OV ENÍ HYPOTÉZY A ZHODNOCENÍ CÍLE PR ZKUMU ROZHOVOR S VÍT ZSLAVEM VURSTEM, B.TH ROZHOVOR S BOHDANEN PIVO KOU, MGR., DISKUSE ZÁV R BIBLIOGRAFIE

6 ÚVOD Za téma své absolventské práce jsem zvolila pastora ní pé i z n kolika d vod. By nejsem v ící ve smyslu p ináležení k ur ité církvi, práce kaplan i duchovních, pomáhajících lidem, ocitnuvším se v t žké životní situaci, si nesmírn vážím. A v dnešní materialisticky založené spole nosti si málokdo klade otázky pramenící z podstaty lidské osobnosti. Kdo jsme, jak si sami sebe vážíme, kam sm ujeme. V tšinou ne ešíme otázky bytí, životních, morálních ani lidských hodnot. Zdá se nám, že jsou to hodnoty samoz ejmé, že na nich nemusíme pracovat. Že nepot ebujeme víru, nad ji, ani lásku. Ale jak n kte í již ví, n kte í jenom tuší, tyto otázky jednou p ijdou. A v tu chvíli možná budeme pot ebovat n koho, kdo nás vyslechne i bude v tichu sdílet naše pocity. Svou absolventskou prací bych cht la p iblížit pastora ní pé i širší ve ejnosti. V tšina lidí v mém okolí nemá pon tí, co pastora ní pé e znamená. Neví, kde všude se s ní mohou potkat. Sekularizovaná spole nost vidí v duchovních vyznava e jakési bytosti zvané B h. V decký sv t ji p esv uje, že nikdo takový neexistuje. Málokdo si nechá vysv tlit, jak duchovní víru v Boha chápou. Jak jim jejich víra pomáhá v b žném život. Chci ukázat, jak nám m že kaplan, nap. v nemocnici, pomoci hledat d ležité životní hodnoty. Je nesporné, že v tšina z nás je hledá až v t žkých chvílích. Tehdy za ínají nabývat na d ležitosti. V každodenním shonu si je neuv domujeme. Nechápeme, že život je sled událostí, ze kterých máme t žit, u it se, že máme vnímat, jak na nás sobí, t šit se z nich. Nechápeme, jak nám mohou nalezené hodnoty pomoci zlepšit i dokonce zachránit život. Proto p edstavím pohled na lov ka jako celistvou bytost, i chápání víry v dnešní spole nosti. P edstavím pastora ní pé i obecn, popíši práci nemocni ních a ze ských kaplan. Uvedu, jaké metody se p i pastoraci používají, jaké hodnoty pomáhá najít. V praktické ásti se budu v novat porovnání životních hodnot lidí, kte í se dostali do t žké životní situace a t ch, kte í takovou zkušeností neprošli. 5

7 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 1.1 HLAVNÍ CÍL Cílem mé práce je popsat možnosti pastora ní pé e obecn, zejména však v nemocnicnicích a v znicích. Zvoleným tématem bych ráda p isp la k novému pohledu široké ve ejnosti na innost duchovních v r zných za ízeních a ke zbavení se etrvávajících p edsudk ohledn této innosti. 1.2 DÍL Í CÍLE Vyhodnocení dotazníkového šet ení mezi pacienty, v zni a širokou ve ejností na téma životních hodnot a pov domí o práci kaplan a jimi poskytovaných službách Vyhodnocení hypotézy, že míra vnímání životních hodnot je p ímo úm rná prožívané životní situaci. 6

8 2. TEORETICKÁ ÁST 2.1 PASTORACE V DNEŠNÍ SPOLE NOSTI lov k jako bio-psycho-socio-spirituální bytost Každý lov k ve svém život prochází r znými vývojovými stadii. V každém z nich se o sob n co dozvídáme, n emu se u íme, n co chápeme. Nebo naopak nechápeme a pak se za neme ptát sami sebe, svého okolí a možná i n koho mimo tuto realitu pro. Na tuto otázku je t žká odpov. Pokud lov ka chápeme v jeho celistvosti, mluvíme o jeho biologických, psychologických, sociálních a spirituálních dimenzích: Biologická dimenze popisuje p edevším fyzickou stránku lov ka. Zabývá se jeho fyzickými možnostmi a omezeními. Je p edm tem zájmu medicíny a írodních v d. Psychologická dimenze. Sem pat í p edevším pot eba respektování lidské stojnosti, a to nezávisle na jeho t lesném stavu. lov k je jedine nou bytostí se svým vlastním a neopakovatelným posláním. A jako takového je nutno ho chápat a respektovat. Psychologická dimenze odráží duševní stránku lov ka, jeho prožívání v cí, emocí, motivací, zájm, (sebe)hodnocení, poznávání. A ukazuje možnosti a omezení z toho plynoucích. Je p edm tem psychologie a psychoterapie. Sociální dimenze se zabývá p edevším vztahy mezi jedinci, skupinami jedinc, procesy ve skupinách, institucionalizovaností t chto vztah. V rámci vztah a proces se zabývá i sociálním fungováním jedince v jeho sociálním prost edí. Uvedené otázky pomáhá ešit p edevším sociologie, politologie a sociální práce. Nejvíce tabuizovaná a nepochopená z stává dimenze spirituální. Zejména v t žké situaci v nemoci, v krizi, v osam ní - se za ínáme zabývat životn ležitými otázkami po smyslu vlastního života. Každý lov k pot ebuje v t, že mu bylo i bude odpušt no a má pot ebu i sám odpoušt t. Každý pot ebuje t, že jeho život má smysl. Nenapln nost této pot eby smysluplnosti se rovná skute nému stavu duchovní nouze. lov k tím trpí. Je t eba mu ukázat, 7

9 že v každé situaci se dá žít smyslupln. Spirituální dimenze se zabývá myšlením lov ka, otázkami, které lov ka p esahují. Je vyjád ením toho, co skrývá lidské nitro, pro vyjád ení jistot, vztah a vazeb, které jsou uloženy v hloubce lov ka, o kterých n kdo komunikuje pom rn snadno a jiný nesnadno i v bec ne. Tyto hluboké jistoty, otazníky a vztahy mají n kdy podobu teologického systému. Jindy jsou naopak tak málo reflektovány a pojmenovány, že se t žko dostávají mezi témata, o kterých je lov k schopen s druhými komunikovat. Nicmén jak filozofie, náboženství, um ní i historie lidského myšlení, tak zkušenosti s lidmi ukazují, že tuto dimenzi m žeme u každého lov ka oprávn p edpokládat, by je u jednotlivých lidí rozvinuta v r zných stupních. [MARTINEK A KOL., 2008; 5] Každý z nás je jedine ný. Naše sebev domí stoupne, jakmile si tuto skute nost uv domíme. Každý máme osobní poslání. Když budeme takto chápat sebe i druhé, nem žeme se k sob vzájemn chovat jinak než s úctou. Život lze smyslupln utvá et jedin uskute ováním hodnot v jednotlivých p ítomných okamžicích. Pro každého je hodnota n co jiného. Hodnotami mohou být rodina, v da, technika, hodnoty - ekonomické, um lecké, politické, filozofické i náboženské. Hodnotou je vše, eho si vážíme, a co p ináší do našeho života smyls. Lidé si však tyto hodnot dost dob e neuv domují. [SVATOŠOVÁ, 2003] Životní hodnoty Jsme poznamenáni materialismem, a když se ocitneme díky nemoci nebo nezam stnanosti v situaci, kdy nem žeme pracovat, ztrácíme smysl života a hroutíme se. M li bychom si však uv domit, že každá situace dává možno napl ovat život vytvá ením hodnot. [SVATOŠOVÁ, 2003] Tv í hodnoty p edstavují p edevším práci. Lidé je oce ují nejvíce. P i jejich uskute ování jsme však nejvíce omezeni. A to i v období plného zdraví (žena nap. neunese pytel obilí). Mén omezeni jsme p i uskute ování prožitkových hodnot. Máme p íležitost je vytvá et prakticky vždy a všude. Nejsou závislé na naší t lesné 8

10 kondici nebo na naší vn jší svobod. M žeme je uskute ovat i na smrtelné posteli nebo ve v zení. Pat í sem p edevším láska i vnímání a prožívání krásy p írody, krásy um ní, hudby apod. I tyto hodnoty, kterými lze život smyslupln naplnit platí, že je nem žeme vymazat, z stávají trvale zapsány. Nemuseli v bec vzniknout. Záleží jen na lov ku, který v neopakovatelném okamžiku svoji p íležitost využije nebo ji nechá uplynout. Z toho vyplývá velikost odpov dnosti každého lov ka za utvá ení svého osudu. [SVATOŠOVÁ, s. 45] Pokud se ocitneme v situaci, která je n jakým zp sobem t žká, pak si musíme ujasnit, jestli je v našich silách ji zm nit nebo ne. Pokud ano, jsme povinni pro to n co ud lat (s využitím hodnot tv ích). Pokud je opravdu nezm nitelná, nap. neodvratitelností smrti, zbývá ješt prostor pro hodnoty postojové. Ty pat í do kategorie nejvyššího ádu, a to proto, že pro n má lov k prakticky neomezenou svobodu. Dávají životu smysl i v setkání s nevyhnutelným utrpením. Postojové hodnoty vypovídají o tom, že lidská existence nem že být nikdy opravdu bezesmyslná. [SVATOŠOVÁ, 2003] Pojetí pastorace Pojmem pastorace obecn ozna ujeme soubor inností, v nichž církev navenek i dovnit realizuje svoje poslání. V d jinném kontextu je pojem pastorace spojován tšinou s t mi, kte í nesou odpov dnost za fungování k es anského spole enství. V posledních 200 letech se stala pastorace p edm tem odborné reflexe. Vznikl samostatný teologický obor pastorální teologie dnes také ozna ované jako praktická teologie. Za alo se hovo it o pastora ním jednání, to znamená o innostech spole enství nebo jednotlivých k es an, kterými se realizuje poslání církve. [MARTINEK a kol., 2008] Sou asná pastorální teologie vyjad uje úkoly církve zpravidla trojicí kerygma (hlásání jádra evangelijní zv sti, tj. "smrti a vzk íšení Ježíše Krista", uskute ovaného církví a jí edkládaného k ví e), diakonia (pomoc a služba chudým a nemocným), leiturgia (souhrn bohoslužebných úkon a ob ad a jejich pevn stanovený ád) nebo tve icí koinonia (spole enství, propojenost, jednota), martyria (vydat sv dectví, když je t eba), 9

11 diakonia, leiturgia. Pastora ní pé í pak m žeme rozum t uskute ování t chto úkol církve, a to tak, že v pastora ní pé i a innosti jsou zpravidla zastoupeny všechny zmín né složky. Pastora ní pé í v širším slova smyslu rozumíme takové jednání s lov kem, ve kterém ho respektujeme v jeho jedine nosti, p istupujeme k n mu z pozice v ících k es an, doprovázíme ho v jeho obtížích, nemoci, utrpení i umírání a pomáháme mu k lidsky d stojnému zvládnutí jeho životních situace v etn smrti, a to na jemu dostupné úrovni víry. [www.pastorace.cz, 4; 3] Pastora ní pé í v širším pojetí jsou chápány i ty situace, které leží za hranicemi základní žné farní práce, tedy za hranicemi po ádání pravidelných katechezí, vedení ke svátostem, utvá ení bohoslužeb a pobožností, duchovního vedení atd. Jde tedy o pastora ní p sobení v mezních nebo v obtížných a zát žových situacích, které se vyskytují u k es an i nek es an, ale které nejsou b žné nebo asté. Jde p edevším o pé i o jedince, n kdy malou skupinu. Pomáhající bývá v tšinou jednotlivec, žijící v církvi. Jedná se ponejvíce o interakci ve dvojici. Pastora ní p sobení nesupluje medicínu, psychologii, psychiatrii ani sociální práci. P edpokládá však jejich spolupráci. Podstatnou je perspektiva víry, ve které a ze které se v ci eší a která je považována za hodnotu nejvyšší, ale ne jedinou. Zdraví, osobní integrita a napln ní života klienta jsou také nezanedbatelné hodnoty. [www.pastorace.cz, 4] V katolické církvi hrají úst ední roli svátosti. Nicmén život z víry se nekryje jen se svátostným životem. Práv v katolickém prost edí se ob as stává, že pastorace je redukována jen na svátostnou pastoraci. V evangelických církvích jsou dominantní dv veli iny Bible a víra. A ta která církev má ty nebo ony svátosti, víra a Boží slovo stojí na prvním míst. Podle chápání protestantských církví stojí význam osobního rozhodnutí a osobního úkonu víry vždy daleko p ed významem p íslušnosti k církvi, ed významem za len ní jednotlivce do církve. Chápání a postoje pravoslavných církví jsou katolickému chápání nejbližší. Avšak ekumenické postoje v pravoslavném prost edí jsou velmi r zné: od vst ícných, kde si všimneme jen rozdílnosti ob adu a jinak skoro žádného rozdílu, až po velmi vyost ené. [www.pastorace.cz, 4] 10

12 Subjektem evropské katolické pastorální teologie se stále více stává k es anské spole enství, kdežto ada protestantských církví preferuje osobu pastora ního pracovníka, jakožto profesionála. Ten pomáhá specifickým zp sobem zvládat obtížné nebo zlomové životní situace. Jeho uplatn ní vidíme ve zdravotnictví, v ze ství, armád, ale i ve vychovatelství i v sociální práci. Z evropského pohledu je pastorace pojata bu jako úsilí církve zam ené p edevším na duchovní dimenzi lov ka nebo na rozvinutí lov ka ve všech jeho dimenzích (biologické, psychologické, sociální a spirituální). V anglosaském pojetí se jedná o pé i církve sm ující k len m církevního spole enství nebo o pé i pomáhajících profesí o osobnostní a sociální blaho lov ka. Od výchovy ke zdravému životnímu stylu, k výchov sociální a výchovy, až po zvládání náro ných životních situací. Tato pé e je sou ástí edukace. [MARTINEK a kol., 2008] Pojetí Boha, víry a duše v dnešní spole nosti V evropských zemích se v p evážné v tšin realizuje víra skrze k es anství. Pro k es any byl po staletí B h jakousi nejvyšší a nejdokonalejší bytostí, která ídí b h sv ta, ur uje jeho pravidla, jenž poslušnost odm uje a neposlušnost trestá. [BLAHA, 2002] Rozvoj moderní p írodov dy stejn jako spole enských v d stále jasn ji ukazoval, že hu tohoto sv ta lze docela dob e porozum t i bez p edstavy nejvyšší bytosti. Z toho vyplynulo, že již tradi ního Boha neznáme. Jak tedy pojmout k es anství? Je t eba se hloub ji a opravdov ji zamyslet nad tím, jak svému k es anství rozumíme. V em doopravdy spo ívá a v em nikoli? Od první poloviny 20. století p ibývá k es anských myslitel, kte í se na tuto úst ední otázku pokoušeli odpov t. P es všechny rozdíly v p ístupech se v podstat shodli na tom, že B h je skute nost naprosto jiná než skute nosti tohoto sv ta. Že je to skute nost slovy nepopsatelná, neumístitelná a poznatelná jenom v tom, že k nám v lásce p ichází. Že do sv ta zven í nezasahuje, netrestá ani nepodmi uje, jenom vyzývá. [BLAHA, s. 253] V dnešním sv se vyskytuje nemálo ateist, ale tém se nevyskytuje ateismus. Myšleno ateismus jako hlásaný, od vod ovaný životní názor a postoj. Je t eba odlišovat tento ateismus od nevole až nep átelství v i církvím. P estože r zné teorie 11

13 hovo í o zániku náboženství i o jeho nahrazení bu istou vírou nebo osvícenskou dou, p ichází jak sociologie, tak kulturní antropologie k jiným záv m. Shodují se, že náboženský rozm r pat í k základním charakteristikám lov ka. Ur itá míra náboženských pot eb pat í mezi ty pot eby, které chce lov k uspokojit. [OPATRNÝ, 2001] Sou asná nábožensko-sociologická zkoumání se v nují zejména t em jev m: íklonu k mysterióznu a odklonu od racionality k iracionalit ve všech formách; nespoutané religiozit, zastoupené sektami a r znými náboženskými a pseudonáboženskými sm ry; náboženství bez Boha jako nejrozší en jšímu typu religiozity v postmoderní spole nosti. ležitou charakteristikou dnešního lov ka v oblasti náboženství je to, že považuje oblast svého náboženství za velmi osobní a má tendenci si ho sestavovat z celé ady prvk, které si oblíbí nebo které považuje za výhodné. Postmoderní lov k nechápe, že život ve ví e znamená ve své podstat r st a zrání, z ehož potom vyplývají zm ny v hodnocení života vlastního i života druhých, zm ny v životní orientaci i zm ny hodnotového žeb ku. [OPATRNÝ, 2001] Problémem dvacátého století, který znásobuje všechny naše potíže a ovliv uje náš individuální i spole enský život, je ztráta duše. Nelze p esn definovat, co to vlastn duše je. Intuitivn víme, že duše má cosi spole ného s p vodností a hloubkou. žeme si to uv domit, když íkáme, že ur itá hudba má duši nebo že jistá významná osoba je oduševn lá, duchovní i hluboká. Když pozorn ji prozkoumáme, co se míní plným duchovním životem, zjistíme, že je spjat s životem ve všech jeho jednotlivostech: s dobrým jídlem, uspokojující konverzací, skute nými p áteli a zkušenostmi uloženými v pam ti a dotýkajícími se srdce. Duše se projevuje v oddanosti, lásce a spole enství, ale i v obrácení se do sebe, abychom se mohli v novat vnit ní rozmluv a intimit. [MOORE, 1997] 12

14 Tradice nás u í, že duše leží na p li cesty mezi chápáním a nev domím a že jejím nástrojem není ani mysl, ani t lo, nýbrž p edstavivost. Pé e o duši m že znamenat kultivaci, st ežení a ú ast, když se základ duše rozvíjí v charakter nebo osobnost s vlastními d jinami, komunitou, jazykem a jedine nou mytologií. R st duše v sob zahrnuje celoživotní hospoda ení se surovým materiálem. Cílem duševní práce však není p izp sobit se uznávaným normám nebo obrazu statisticky zdravého jedince. Cílem je spíše bohat rozvinutý život, spojený se spole ností a p írodou, v len ný do kultury rodiny, národa a planety. Ideou není povrchn se p izp sobit, ale být v srdci hluboce spojen s p edky a žijícími bratry a sestrami ve všech komunitách, po kterých naše srdce touží. [MOORE, 1997] Nesmíme zam ovat duši a ego. Duše je t sn spojena s osudem a zvraty osudu jdou vždy proti o ekáváním a asto proti touhám ega. Duše je zdrojem toho, ím jsme, a proto se nepod ídí naší schopnosti plánovat a ídit. Pé e o duši není metodou ešení problém. Jejím smyslem je dát normálnímu, b žnému životu hloubku a hodnotu, které jsou znakem duchovnosti. Je to výzva, která vyžaduje od každého z nás edstavivost. V psychoterapii sv j problém p edložíme profesionálovi, který, jak se domníváme, je vyškolen, aby jej za nás vy ešil. V pé i o duši jsme to my sami, kdo dostává úkol a m že utvá et a uspo ádávat sv j život pro dobro duše. erpat ze sil duše nemá nic spole ného s pot ebou vyplnit mezery ega. Co je tou silou duše a jak z ní žeme erpat? Tato síla vychází ze života vedeného v souladu se svým srdcem, a ne proti n mu. Proto m že síla duše docela paradoxn vyr stat ze selhání, depresí a ztrát. Obecným pravidlem je, že duše se objevuje v mezerách a slabinách lidské zkušenosti. Oby ejn jsme v pokušení najít n jaký jiný zp sob, jak tyto slabiny pop ít nebo se od nich distancovat. V tšina z nás prožila okamžiky, kdy jsme se ocitli v tíživé životní situaci, a pak jsme nalezli ne ekanou vnit ní sílu. [MOORE, 1997] Jinými zdroji hluboce zako en né síly jsou konkrétní zvláštnosti, a už jde o naši osobnost, t lo nebo okolnosti. Mnozí z nás ma í as a energii tím, že se pokouší být tím, ím nejsou. To je však jednání proti duši, protože individualita vyv rá z duše zcela samoz ejm, bez nátlaku. Duchovní prázdnota není napln na úzkostí. Síla p ichází 13

15 ve skute nosti v okamžiku, kdy snášíme pocit prázdnoty a odoláváme pokušení zaplnit ho p íliš brzy. Tuto pro nás tak d ležitou prázdnotu p íliš asto ztrácíme tím, že sáhneme po náhražkách síly. Pak je p edpokladem odkrytí síly tolerance v i slabosti a žádné cvi ení motivované snahou vyhnout se slabosti není cestou ke skute né síle. Duše nemá prostor, kde se m že ukázat, pokud všechny mezery neustále vypl ujeme falešnými aktivitami. Nem li bychom p ehlížet z ejmá a vytrvalá znamení duše a místo toho se pokoušet ovládat tuto sílu zna ným tvrdošíjným úsilím. [MOORE, 1997] Propojení pastorace a sociální práce V rámci sociální práce pohlížíme na lov ka jako na bytost, která existuje v prost edí a musí zvládat jeho nároky. Úkolem sociálního pracovníka je podpora klientova sociálního fungování. To znamená, že je klientovi nabízena pomoc p i obnov i získávání takových informací a dovedností, jež mu umožní zvládat požadavky prost edí, které jsou nadm rné i jinak problematické. Pastorální (nebo také praktická) teologie chápe praxi církve jako snahu o to, aby se lidé stávali subjekty: p ijetí od druhých vede k sebep ijetí, které dále umož uje podporovat ostatní v tom, aby se také stávali subjekty. Má p isp t k bytí lov ka subjektem, tedy k tomu, aby podle svého esv ení v dom a svobodn jednal a své jednání zam oval k dobru. Pastora ní pé e musí spo ívat v uschopn ní lidí k pé i o sebe sama. lov k má šanci stát se subjektem (myšleno svobodn jednajícím) také v situaci, kdy se musí n emu podrobit, kdy je n kým nebo n ím podman n, když se dostane na dno svých možností. Subjektem se stává nap íklad alkoholik v terapeutické skupin. [MARTINEK a kol., 1999] lov k, který se ocitl v obtížné životní situaci, se stává subjektem dv ma zp soby: 1) Tam, kde v rámci svépomoci rozvíjí vlastní iniciativu 2) Tam, kde je pomoc ke svépomoci chápána jako podstatný úkol sociální práce [MARTINEK a kol., s. 12] 14

16 Praktická teologie je díky úzké vazb na praxi odkázána na spolupráci s ostatními spole enskými v dami. Zajímá-li se o lov ka v jeho situaci, pot ebuje pochopit jeho spole enské za len ní a s tím související sociologické vazby. lov k žije ve spole nosti, která áste ur uje jeho jednání a kterou on sám spoluvytvá í. Praktickou teologii zajímá psychologie lov ka, aby pochopila, jak se lov k vyvíjí a co p i tom prožívá. Zajímá ji také jeho filosofie, aby pochopila, jak v dané dob p emýšlí. [MARTINEK a kol., 1999] Z tohoto pohledu m žeme pastora ní pé i a sociální práci chápat jako disciplíny, které se navzájem ovliv ují a dopl ují i p esto, že p sobí v rámci vlastních kompetencí a cíl. Vzhledem k dimenzím tvo ícím jednotu lov ka ani nerozlišíme, zda pastora ní pé e pomohla lov ku v jeho sociálním fungování nebo mu pomoc sociálního pracovníka umožnila otev ít se transcendentnu. [MARTINEK a kol., 1999] Metody pastorace Základní metodou pastora ní pé e je pastora ní rozhovor. Není to rozhovor siln nábožensky založený, ani rozhovor zásadn nenáboženský. Tento rozhovor vychází ze situace, p ání a pot eb toho, komu je poskytována pastora ní pé e. Cílem pastora ního rozhovoru není ani vy ešení problému, ani pou ení klienta, ale snaha dát lov ku najevo, že od této chvíle nez stává se svým problémem osamocen, protože v pastorujícím našel spojence. Cílem, který nemusí být ovšem vždy dosažen je, aby klient našel jako nejd ležit jšího a nejmocn jšího spojence ve své situaci Boha. Tím není vylou ena pomoc ani sounáležitost na lidské úrovni. Pastora ní rozhovor má prakticky vždy svou psychologickou a n kdy i (nezamýšlen ) psychoterapeutickou dimenzi. P esto nemá být zám rným pokusem o psychoterapii. Jednak proto, že pastorující nemá pro tuto innost absolvován p íslušný výcvik a jednak proto, že pastora ní rozhovor má svou dimenzi víry, by možná není v konkrétním p ípad proklamována. Zatímco hlásání víry do pastora ního rozhovoru pat í, v psychoterapeutickém rozhovoru ho lze považovat za cizí, p ípadn nedovolený prvek. Myšleno hlásání víry, ne p ijímání víry klienta a respekt k ní. Tím je povinen i nev ící 15

17 psychoterapeut. Rozhovor má p isp t k lidsky d stojnému zvládnutí situace na úrovni víry klienta a má být podporou jejího dalšího r stu. Cílem rozhovoru není ani evangelizace, ani náprava morálních nedostatk, ale pomoc klientovi v situaci i stavu, který on považuje za obtížný. Zpravidla nesta í rozhovor jeden. Pastorující musí mnohdy pokládat r zné otázky, protože klientovi dost dob e nerozumí. Otázka m že být pochopena jako projev zájmu o klienta a následn rozvíjí rozhovor, stejn tak, jako že být klientovi nep íjemná a rozhovor zablokovat, zbrzdit nebo ho zrušit. Otázka by la být dostate široká, aby nevynucovala p edem zamýšlenou odpov a m la by být položena v takovém ovzduší, aby klient v l, že nemusí odpov t. Tázání, které se podobá výslechu, do pastora ního rozhovoru nepat í. [www.pastorace.cz, 4] Pastora ní rozhovor m že být veden jak mezi ty ma o ima, tak ve skupin. Jsou témata, která se snáze probírají v úplném soukromí a jiná, jimž skupina a její dynamizující efekt pom že. Zvlášt u lidí s dlouhodobými potížemi bývá vhodná nabídka zakotvení v n jakém trvale se scházejícím spole enství. Musíme si však uv domit, že to, co je dobré a vhodné pro jednoho lov ka, není dobré a vhodné pro všechny. Klientovi tedy není dobré konkrétní spole enství nutit a je t eba mu dop át naprostou svobodu v tom, zda, kam a kdy se chce za lenit. [www.pastorace.cz, 4] Dalšími metodami pastora ní pomoci a pé e jsou nap. pobyty v duchovn inspirujícím prost edí - n kte í lidé p ímo žádají pro zklidn ní nebo soust ed ní se na ešení svých problém pobyt v klášte e nebo jiném podobném prost edí s duchovní atmosférou a p edpokládanou pastora ní pé í. exercicie, což je z náboženského pohledu duchovní obnova, kterou vede zpravidla kn z, spo ívající v duchovních cvi eních, které se uskute uje modlitbou, ml ením, p ednáškami, spole nými bohoslužbami lze je však doporu it lov ku duševn zdravému a stabilnímu. Exercicie mohou být prost edkem k uklidn ní, k mobilizaci duchovních i duševních schopností, ale 16

18 jsou prost edkem, který klade na ú astníka zna né nároky. Exercicie mají, krom jiného, vést k rozhodnutí nebo ke zm životní cesty. pou když se t žkostmi obtížený lov k vydá na pou, nem že ji chápat jako magický prost edek, který lov ka uchrání od nárok na prohloubení vlastní víry. Pou nemá být út kem od ešení toho, co je t eba ešit a co lov k ešit nechce. Pou je pomocí tam, kde podporuje klientovo úsilí ke zvládnutí problému. etba vhodná etba m že motivovat, uklidnit, dodat nad ji, p isp t pou ením k ešení situace. Nem že však nahradit rozhovor, pouze ho doplnit. V t žko ešitelných stavech je t eba po ítat s tím, že klient bude naklon n hledat senza ní ešení a že mu bude bližší literatura esoterická, než solidní duchovní nebo poradenská etba, která neslibuje nereálné v ci. V praxi to znamená, že z textu, který se bude zdát zdravému lov ku povzbudivý, optimistický nebo alespo neutrální, nemocný asto vy te tak pesimistické poselství, že se to zdravému m že zdát až neuv itelné. To platí i o tení Bible. [www.pastorace.cz, 4] 2.2 PASTORA NÍ PÉ E V NEMOCNICÍCH Pro je pastora ní pé e v nemocnicích poskytována a kdo je nemocni ní kaplan Duchovní služba v nemocnicích je jednou z forem odpov dí na lidské pot eby vyplývající ze životních událostí, které nutí lov ka m nit zab hnutý životní režim. Životní situace nemocného lov ka bývá velmi složitá a plná ztrát. Nemoc lov ka a vyrovnávání se s ní ovliv uje celá ada zmín ných faktor a pot eb. Vnímání a podpora chto pot eb napomáhá lepší p ipravenosti pacienta i jeho nejbližšího okolí zvládat nemoc. Pé e o duchovní pot eby se stává nedílnou sou ástí komplexní pé e o nemocné ve zdravotnických za ízeních. Lidé si v nemoci, více než kdy jindy, pokládají otázky po smyslu života, své aktuální životní situace, smyslu nemoci a samoz ejm také hodnotí sv j dosavadní život. Tyto otázky asto vzbuzují touhu po sdílení i odpušt ní. 17

19 Na tyto pot eby reaguje práv služba nemocni ních kaplan, kte í slouží všem pacient m bez rozdílu vyznání. [www.nemocnicnikaplan.cz, 2] Klinická pastora ní pé e zahrnuje pé i o existenciální, duchovní a náboženské pot eby nemocného, jeho p íbuzných a pracovník ve zdravotnictví. Pln respektuje autonomii nemocného a jeho osobní hodnoty vycházející z jeho p esv ení a z jím preferované kultury. V konceptu p ístupu k celkové bolesti p ispívá p edevším snižováním existenciální úzkosti ke zlepšení i udržení kvality života pacienta a jeho blízkých. [www.ado.cz, 6] Nemocni ní kaplan je mezinárodní ozna ení osoby, která vykonává klinickou pastora ní pé i. Nemocni ním kaplanem m že být kn z, jáhen, eholník i eholnice, jiná zasv cená osoba, laik, muž i žena, s vysokoškolským teologickým vzd láním a následným postgraduálním vzd láním. Nemocni ní kaplan p sobí na základ pov ení daného svou církví a smlouvy s nemocnicí. Jeho innost má tak charakter poslání a služby církve, kdy doprovází nemocné a jim blízké v obtížných situacích nemoci, umírání a smrti. Nemocni ní kaplan poskytuje klinickou pastora ní pé i všem pacient m, len m registrovaných církví a náboženských spole ností v eské republice, lidem bez vyznání a p íslušnosti k n které z církví a náboženských spole ností, kte í o tuto službu projeví zájem. Nemocni ní kaplan nabízí svou službu pr vodce v úzkosti, v hledání nad je a odpov dí na otázky po smyslu života, v prožívání víry v dob nemoci, umírání a smrti. Kaplan nemocného p ijímá v jeho sou asném stavu, a to jak fyzických obtíží a psychosociálních problém, tak v jeho emo ních žkostech a hledání orientace v souvislosti s tím, co nemocný prožívá. V náro ných obdobích nemoci pomáhá hledat nad ji prost ednictvím osobního zam ení nemocného. Pomocí pastora ního rozhovoru napomáhá nemocnému k p ijetí obtíží souvisejících s nemocí a utrpením a k smí ení se sebou samým, s druhými lidmi, s Bohem. Vzbuzením d ry a prost ednictvím empatického naslouchání zt les uje lidskou blízkost. Profese nemocni ního kaplana je založena na ekumenickém porozum ní a mezináboženském dialogu. Nemocni ní kaplan nenahrazuje místní p edstavitele náboženských komunit, které se vyskytují v oblasti, 18

20 v níž se nemocnice nebo sociální za ízení nachází. Na p ání pacienta zajiš uje kontakt s duchovním církve nebo náboženské spole nosti, jejíž je pacient lenem. Nemocni ní kaplan je zárove k dispozici i zdravotnickému personálu. Bývá lenem multidisciplinárního týmu a lenem etické komise nemocnice. Zachovává ml enlivost podobn jako jiní zdravotni tí profesionálové. Je vázán vlastním etickým kodexem a jeho práce podléhá mezinárodním evropským standard m. [www.ado.cz, 6] Asociace nemocni ních kaplan Pastora ní pé e o nemocné je tu od nepam ti. Ale ve spole nosti s komunistickým režimem nebyla duchovním dávána možnost se p ímo v nemocnicích zabývat soustavnou pé í o pacienty. Tato situace se za ala po roce 1989 zlepšovat. P es všechny po áte ní projevy ned ry a hledání zp sobu duchovní podpory nemocných, docházelo k pozvolnému zakotvování spirituální pé e v eských nemocnicích. Ve v tšin nemocnic je pacient p i p ijímajícím rozhovoru dotazován, zda si p eje návšt vu duchovního. Za tímto ú elem mají nemocnice tzv. nasmlouvané duchovní, kte í jsou na jejich požádání ochotni za nemocnými zajít. Vezmeme-li v úvahu to, co tato otázka v nemocném evokuje a p ipo teme k tomu vnímání náboženství v naší sekularizované spole nosti, dojdeme ke snadné odpov di, pro je tato nabídka tak málo akceptovaná. N které nemocnice mají duchovní, kte í jsou v r zných formách v zam stnaneckém vztahu s nemocnicemi a aktivn navšt vují všechny nemocné, kte í o to stojí. [www.pastorace.cz, 5] Na za átku nemocni ního kaplanství v eské republice, byl kurz po ádaný evangelickou teologickou fakultou. Absolvovalo ho n kolik duchovních z r zných církví. N kte í poté za ali pracovat v nemocnicích a za ali se scházet ke spole ným vým nám zkušeností. Na setkáních absolvent kurzu a již nemocni ních kaplan vznikla myšlenka založit asociaci. Za ala se hledat cesta. Jevilo se jako nejlepší založení ob anského sdružení. lo to být sdružení všech církví. Jednání probíhala více než rok. Ukázalo se, že je eba ud lat r zné úpravy a dohody, aby byla tato spolupráce možná. Na konec se do asociace zapojila v tšina protestantských duchovních a n kolik katolických. P esto 19

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE 13 7. ledna 2001 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE Směrnice ČBK VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti 1. Úvod Tento dotazník vám pomůže zamyslet se nad tím, jak se vaše společnost může stát zodpovědným podnikem, a to za pomoci otázek zaměřených na

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace

Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace V Praze dne 27. dubna 2015 Č.j.:359/15/REV1 Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace k návrhu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Hrozí-li nesplnění termínů odevzdání práce, je třeba: Nejraději mám takového spolupracovníka, který:

Hrozí-li nesplnění termínů odevzdání práce, je třeba: Nejraději mám takového spolupracovníka, který: Styly řízení Řízení lidí je dosahování cílů prostřednictvím druhých lidí. Řízení lidí je proces, do kterého vstupuje široké spektrum faktorů, jehož podstatou jsou různí lidé. Jaký styl řízení charakterizuje

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu Marketing Modul 3 Zásady marketingu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Krize ve vztahu. Udělejte si audit partnerského vztahu

Krize ve vztahu. Udělejte si audit partnerského vztahu Krize ve vztahu Krize ke vztahům neodmyslitelně patří. Mění se naše nálady, mění se naše preference, měníme se v průběhu života sami o sobě. A nyní to vynásobte dvěma. Ještě je nutné podotknout, že tyto

Více

11. Působení stážistů a dobrovolníků

11. Působení stážistů a dobrovolníků 11. Působení stážistů a dobrovolníků Označení dokumentu Vlastník: Mgr. Pavel Říčan Datum: 30. 10. 2011 Připomínkoval: Management Datum: 20. 12. 2012 Vydal: Mgr. Anna Šimonová Datum: 01. 01. 2013 Podpis:

Více

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti.

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI je magnetická síla působící v celém Vesmíru.Všechno kolem nás je ZP ovlivněno. Je to podstata všech projevů, které vidíme. Vrána k vráně sedá, rovného si hledá a smolné dny jsou důkazem

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. Výtisk číslo: Druh dokumentu: Instrukce ředitele školy List číslo: 1 / 5 Identifikační označení: ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Střední školy obchodní a

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

Principy soužití menšiny s většinovou společností

Principy soužití menšiny s většinovou společností Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-02 Principy soužití menšiny s většinovou společností Autor: Mgr. Petra Lušňáková Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů

Nabídka vzdělávacích seminářů Nabídka vzdělávacích seminářů Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu vzdelavani@amalthea.cz. Seznam vzdělávacích

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 6. 2. 2013. o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 6. 2. 2013. o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 6. 2. 2013 PRACOVNÍ DOKUMENT o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii Výbor pro občanské svobody, spravedlnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 *UOHSX007XXVS* UOHSX007XXVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 60/2002-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

Disciplinární řád pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.)

Disciplinární řád pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.) pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.) Článek 1 Úvodní ustanovení pro studenty (dále jen řád ) upravuje průběh disciplinárního řízení a ukládání sankcí za porušení povinností

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí

Více

1. Nejprve Vám předložíme několik skutečností. Prosím, posuďte každou z nich, jak je ve Vašem

1. Nejprve Vám předložíme několik skutečností. Prosím, posuďte každou z nich, jak je ve Vašem 1. Nejprve Vám předložíme několik skutečností. Prosím, posuďte každou z nich, jak je ve Vašem životě důležitá? (Zakroužkujte v každém řádku příslušné číslo podle míry důležitosti ve Vašem životě. Platí,

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Koučování PER Personální management

Koučování PER Personální management Koučování PER Personální management Möbius Jan 25.3.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 1 OBSAH ÚVOD... 3 1. Co je koučování?... 3 2. Kdo může koučovat?... 3 3. Koho lze koučovat?... 3

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

Zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu R. C.

Zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu R. C. OSPOD se dopouští překročení svých pravomocí, když na základě jeho rozhodnutí dojde v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc k zabránění kontaktu dětí s rodičem a dalšími členy rodiny. K takovému

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií kritéria kvalita plnění a problematika Příloha č. B6 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

STANOVY. ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení. Název

STANOVY. ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení. Název STANOVY ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení Název právnické osoby: Ponton, ob anské sdružení l. 1 Název l. 2 Sídlo Sídlo právnické osoby: Plze, Podmostní 1, PS 301 12 l. 3 Právní postavení (1)

Více

Zápis ze sedmé konference Asociace aktivních škol ze dne 11. dubna 2014

Zápis ze sedmé konference Asociace aktivních škol ze dne 11. dubna 2014 Zápis ze sedmé konference ze dne 11. dubna 2014 Místo konání: Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1 Přítomni: ředitelé škol a jejich zástupci Program konference 1. Zahájení konference, zpráva o

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55 Domácí řád I. Úvodní ustanovení II. 1. Domácí řád, Domova s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, Trnávka 55, obsahuje

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

Dotazník bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve skandinávských zemích

Dotazník bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve skandinávských zemích NOSACQ-50- Czech Dotazník bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci ve skandinávských zemích Ú elem tohoto dotazníku je získat Vá názor na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na Va em pracovi ti. Va e odpov

Více

ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY

ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY Preambule Členské státy Rady Evropy, další státy a členské státy Evropského společenství, signatáři

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

JUDr. Klára VESELÁ SAMKOVÁ Advokátní kancelář

JUDr. Klára VESELÁ SAMKOVÁ Advokátní kancelář JUDr. Klára VESELÁ SAMKOVÁ Advokátní kancelář Mgr. Lucie DIASOVÁ VEJVODOVÁ Španělská 6, 120 00 Praha 2 Mgr. Petra GERLICHOVÁ tel.: 224 239 390, 224 238 996 Mgr. Jana HAVIGEROVÁ e-mail: lawyers@lawyers.cz

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

VÝCVIK KOUČOVÁNÍ Akreditovaný vzdělávací program (ACP)

VÝCVIK KOUČOVÁNÍ Akreditovaný vzdělávací program (ACP) VÝCVIK KOUČOVÁNÍ Akreditovaný vzdělávací program (ACP) Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst. (Carlo Goldoni) Charakteristika programu Máte před sebou pozvánku do výcviku,

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Více

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.)

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.) PAVEL NOVOTNÝ Malířská a grafická tvorba od r.1967, restaurátorská tvorba a bezpečnostní ošetření malířských děl od r.1975 Zakládající člen Unie výtvarných umělců České republiky r.1990 ROMANTICKÁ SCENÉRIE.

Více

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně.

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj E 1/1-4 Délka modulu 33 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více