ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 2 - ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY Číslo jednací: ZŠ/03/130/15 Vypracoval: Mgr. Martin Fous, ředitel školy Schválil: Mgr. Martin Fous, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů vydávám po projednání na pedagogické radě a se souhlasem školské rady následující školní řád. Jeho součástí jsou pravidla hodnocení žáků, která jsou pro rozsáhlost uvedena v samotném dokumentu. Tento školní řád platí pro žáky ze základní školy a pro děti z přípravných tříd (dále jen žáci). 2. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy 2.1. Žáci mají právo: a) na vzdělání a školské služby podle zákona 561/2004 Sb. b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, na hodnocení prospěchu ve všech vyučovacích předmětech prováděné čtvrtletně c) zakládat třídní samosprávy a školní parlament, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy, který se jejich stanovisky zabývá a řeší je Organizační řád školy součást č. 2 - Školní řád pro žáky strana 1

2 d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. Poradenskou pomoc při řešení problémů spojených se vzděláváním žáka zajišťuje především výchovný poradce 2.2. Žáci jsou povinni: a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat - 22 zákona 561/2004 Sb. b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni - 22 zákona 561/2004 Sb. c) plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem - 22 zákona 561/2004 Sb. d) ve škole se slušně chovat, dbát důsledně pokynů zaměstnanců školy a školní jídelny. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. e) svědomitě se připravovat na vyučování f) pravidelně navštěvovat internetové stránky školní matriky, případně školní ovou schránku g) do školy chodit vhodně, čistě a bez výstředností upraven a oblečen. Jakákoliv výstřednost bude projednána s rodiči. h) v budově školy i mimo ni zdravit srozumitelným pozdravem. Všichni žáci oslovují Pane, paní, s funkcí i) denně nosit do školy klíč od šatnové skříňky a elektronickou klíčenku k přístupovému systému a používat je 2.3. Zákonní zástupci žáků mají právo: a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte. Tyto informace jsou poskytovány v 1. třídách prostřednictvím žákovských knížek (případně na internetových stránkách školní matriky), v dalších ročnících prostřednictvím Organizační řád školy součást č. 2 - Školní řád pro žáky strana 2

3 internetových stránek školní matriky matrika.zsjvm.cz, dále na čtvrtletních třídních schůzkách a při osobních schůzkách sjednaných po předchozí domluvě s pedagogy b) volit a být voleni do školské rady c) vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována odpovídající pozornost d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb Zákonní zástupci žáka jsou povinni: a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy (chodil včas, řádně připraven, vybaven požadovanými školními potřebami, měl vypracované domácí úkoly, apod.) b) na vyzvání ředitele či zástupců ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka c) oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (osobně či na webu školní matriky třídnímu učiteli, případně telefonicky v sekretariátu školy). Každá nepřítomnost žáka ve škole musí být před nástupem žáka do školy zapsána na webu matriky matrika.zsjvm.cz s uvedením termínu a důvodu absence (pokud nemá rodič přístup na internet, musí být termín a důvody absence zapsány v omluvném listu). Pokud nebude omluvenka zaslána na webu matriky (či předložena v omluvném listu třídnímu učiteli), může být absence považována za neomluvenou. Každá předem známá absence (plánovaná návštěva lékaře, rodinné důvody, apod.) musí být nejpozději 24 hodin předem nahlášena třídnímu učiteli prostřednictvím webu matriky, případně zapsána v omluvném listu žáka. Pokud tak zákonní zástupci žáka neučiní, může být absence považována za neomluvenou. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě a na nezbytně nutnou dobu. V případě, že existují důvodné pochybnosti ohledně omlouvání absence žáka jeho zákonnými zástupci, požádá vedení školy o spolupráci odbor sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Ostrově, aby důvody absence žáka prošetřili. d) oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 zákona 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. Organizační řád školy součást č. 2 - Školní řád pro žáky strana 3

4 Změny osobních dat žáka a jeho zákonných zástupců mohou provádět na webu školní matriky. e) pokud mají přístup na internet, pravidelně navštěvovat internetové stránky školní matriky f) podepisovat písemné domácí úkoly 3. Provoz a vnitřní režim školy 3.1. Docházka do školy a) Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. pokud navštěvuje v ranních hodinách školní družinu, vstupuje do budovy školy po otevření dveří elektronickou klíčenkou v čase od 6 00 hod. do 7 30 hod. (pokud mu výuka pokračuje 1. vyučovací hodinou, neopouští budovu školy) pokud mu výuka začíná 0. vyučovací hodinu (v 7 00 hod.), vstupuje do budovy školy po otevření dveří elektronickou klíčenkou v čase od 6 40 hod. do 6 55 hod. (pokud mu výuka pokračuje 1. vyučovací hodinou, neopouští budovu školy) pokud mu výuka začíná 1. vyučovací hodinu (v 8 00 hod.), vstupuje do budovy školy po otevření dveří školníkem v čase od 7 40 hod. do 7 55 hod. (školník v tomto čase dohlíží na bezpečný vstup dětí do školy) pokud mu výuka začíná 2. vyučovací hodinu či později, do budovy školy budovy vstupuje po otevření dveří elektronickou klíčenkou nejdříve 20 minut a nejpozději 5 minut před začátkem jeho první vyučovací hodiny (do zvonění, které zahajuje přestávku před touto hodinou, čeká v šatně) b) Po příchodu do budovy školy si žáci odkládají svrchní oděv, boty a pokrývku hlavy do šatnové skříňky a vstupují do čistých prostorů školy přezutí (z hygienických důvodů nepoužívají stejnou obuv jako na hodiny tělesné výchovy). c) O volné hodině před odpoledním vyučováním mohou žáci zůstat v šatnách a čekat na zazvonění zahajující přestávku před odpolední výukou, kdy se přesunou do učebny. V případě, že žák nebude respektovat pokyny dozírajícího pedagoga, nebo se bude volně pohybovat po budově školy, bude vykázán mimo budovu školy. Organizační řád školy součást č. 2 - Školní řád pro žáky strana 4

5 d) Pokud jsou žáci před odpoledním vyučováním mimo budovu školu, použijí při odchodu ze školy a návratu zpět elektronickou klíčenku. Do budovy školy se vrací nejpozději 5 před začátkem odpolední výuky. e) Všechny průchody žáků do školy a ze školy se evidují, a proto musí při každém průchodu dveřmi do budovy školy přiložit elektronickou klíčenku ke čtečce dle pokynů ve směrnici ředitele školy Přístupový systém. f) Žák ručí za stav své skříňky, jakékoliv poškození hlásí třídnímu učiteli. V případě úmyslného poškození skříňky je žák povinen zajistit její opravu a uhradit finanční náklady s opravou spojené. V případě ztráty klíče požádá žák pana školníka o zhotovení nového klíče, který mu bude po uhrazení nákladů spojených se zhotovením klíče vydán. g) Pokud žák ztratí elektronickou klíčenku, bez zbytečného odkladu informuje sekretářku ředitele, aby mohl být čip zablokován, a donese 100,- Kč, aby mohla být vydána nová klíčenka. h) Nemůže-li se žák ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů dostavit do školy, podá o tom jeho zákonný zástupce zprávu (osobně či na webu školní matriky třídnímu učiteli, případně telefonicky v sekretariátu školy) a absenci omluví dle bodu 2.4 c) i) Žák, který musí opustit školu v průběhu vyučování, žádá o souhlas třídního učitele. Ten ho uvolňuje pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce na webu školní matriky či v omluvném listu. V případě nepřítomnosti třídního učitele uvolní žáka příslušný zástupce nebo člen vedení školy. j) Po ukončení absence je žák povinen si doplnit neprodleně probírané učivo a to nejpozději do 5 pracovních dní. Pokud mu to neumožňuje jeho zdravotní stav, požádá vyučujícího o prodloužení lhůty. k) Jestliže je absence žáka v předmětu za klasifikační období vyšší než 25%, může být toto považováno za závažnou objektivní příčinu, proč není možno žáka klasifikovat. l) Před ukončením vyučování nesmějí žáci bez dovolení vycházet ze školní budovy. m) Žákům není v době mimo vyučování povoleno z bezpečnostních důvodů zdržovat se v prostorách školy a ve školním areálu, protože zde nikdo nevykonává dohled nad žáky. Organizační řád školy součást č. 2 - Školní řád pro žáky strana 5

6 n) Při podezření na neomluvené absence třídní učitel nejprve neprodleně kontaktuje rodiče (zákonné zástupce) žáka. Pokud se kontakt nezdaří, pošle rodičům poštou výzvu k návštěvě školy. Pokud se rodiče nedostaví, zajistí výchovný poradce informování MěÚ Ostrov (odbor sociálně-právní ochrany dětí) a bude se postupovat podle ustanovení zákona ČNR o přestupcích č. 200/1990 Sb., popř. podle ustanovení trestního zákona č. 456/1990 Sb Vnitřní režim školy Příprava na vyučovací hodinu a) žák je povinen po příchodu do třídy se připravit na vyučovací hodinu b) službu konající žáci připraví pomůcky dle pokynů vyučujícího c) po krátkém přípravném zvonění žáci jsou žáci v učebně a neopouští ji (výjimkou jsou učebny, které nejsou žákům volně přístupné - počítačové učebny, žákovská dílna, tělocvična, jazyková laboratoř. Žáci čekají u učeben na příchod pedagoga. d) žáci sedí v učebnách dle zasedacího pořádku Vyučovací hodina a) pokud se vyučující po zvonění do 5 minut nedostaví do třídy, třídní služba jde ohlásit jeho nepřítomnost vedení školy b) nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí žáci na počátku hodiny vyučujícímu, který tuto skutečnost prostřednictvím webu školní matriky oznámí zákonným zástupcům žáka a současně třídnímu učiteli c) žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování, přesně dbá pokynů vyučujících a plní zadané úkoly d) při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše povstanou e) po skončení vyučovací hodiny zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají až na pokyn vyučujícího f) v době vyučování žáci nežvýkají, doporučuje se nenosit žvýkačky do školy g) při vyučovací hodině žáci nekonzumují potraviny, pití nápojů je dovoleno, pokud vyučující neurčí jinak Organizační řád školy součást č. 2 - Školní řád pro žáky strana 6

7 Přestávky a) po zazvonění na konci vyučovací hodiny se žáci v učebně na pokyn učitele povstáním rozloučí, následně si sbalí své věci, uklidí své pracovní místo a odchází do jiné učebny (pokud to vyžaduje jejich rozvrh hodin) b) při přesunu do učebny, kde mají žáci následující hodinu, dbají pokynů pedagogických pracovníků v prostorách chodeb a schodišť c) malá přestávka je určena především pro přípravu na další vyučovací hodinu, a proto zůstávají žáci v učebnách, kde mají další vyučovací hodinu (neurčí-li pedagog jinak, je povolena pouze návštěva sociálního zařízení) d) na začátku velké přestávky se žáci přesunou do učebny, kde mají následující hodinu během přestávky mohou navštívit školní restauraci, kde dbají pokynů pracovnic společnosti Scolarest, případně potravinový či nápojový automat e) během přestávek nechodí žáci do učeben, kde nemají následující hodinu f) sociální zařízení navštěvují žáci na patře, kde mají výuku, zdržují se zde pouze po dobu nezbytně nutnou g) z patra do patra přechází žáci pouze v odůvodněných případech (přesun do učebny, návštěva školní restaurace či automatu o velké přestávce), případně po dohodě s vyučujícím. Při přesunu mezi patry nesetrvávají na schodištích a nenaklánějí se přes zábradlí. h) do kabinetů a kanceláří mohou žáci vstoupit pouze v doprovodu zaměstnance školy (jinak je jim vstup do kabinetů přísně zakázán) i) automaty v přízemí budovy školy lze použít pouze před zahájením vyučování a o velké přestávce dle pokynů dozírajících pedagogů Odchod ze školy a) po skončení vyučování žáci uklidí třídu, pokud jsou v učebně poslední, zvednou židle b) společně s vyučujícím odchází do šatny c) v případě, že žák navštěvuje školní družinu, odvádí ho do družiny příslušný pedagog d) pokud žák chodí na obědy do školní restaurace a současně nechodí do školní družiny, nechá si aktovku ve skříňce a ukázněně odchází do jídelny, kde zajišťují dohled nad žáky zaměstnanci společnosti Scolarest Organizační řád školy součást č. 2 - Školní řád pro žáky strana 7

8 e) před odchodem ze školy se žák převlékne a bez zbytečného odkladu opouští budovu školy a řídí se pokyny dozírajícího zaměstnance školy Okolí školy a) žáci dbají na čistotu v okolí školy b) papíry dávají do košů, nepoškozují keře a zeleň c) k odchodu i k příchodu do školy využívají výhradně chodníků, nikdy nevstupují na ozeleněné plochy d) před budovou školy se nezdržují a pokřikováním neruší vyučování v budově, případně zaměstnance v kancelářích školy Třídní služby a) třídní učitel určí pro každý týden třídní službu (zpravidla dvoučlennou), kterou zapíše do třídní knihy a stanoví její povinnosti (např. mazání tabule, úklid třídy po skončení vyučovací hodiny, příprava pomůcek na vyučovací hodiny) b) další službu mohou určit vyučující jednotlivých předmětů, pokud je třída rozdělena na skupiny c) pokud služba neplní své povinnosti, informují vyučující třídního učitele Třídnické hodiny Žáci 2. stupně se účastní třídnických hodin. Termín určuje třídní učitel s ohledem na rozvrh hodin žáků a dopravní dostupnost. Termín třídnické hodiny zapíše třídní učitel v dostatečném předstihu do plánu akcí a informuje zákonné zástupce žáka prostřednictvím webu školní matriky Žáci mají právo kdykoliv seznámit ředitele školy, zástupce ředitele, třídního učitele, výchovného poradce a ostatní vyučující se svými problémy i ostatními záležitostmi, které mají vliv na školní docházku. Žáci mají právo vyjádřit svůj názor, ale vždy dbají zásad slušného chování Žáci ročníku volí zástupce své třídy do školního parlamentu. Školní parlament se mimo jiného zabývá problémy v jednotlivých třídách přenášenými ze třídy prostřednictvím zástupců tříd. S výsledky jednání se prostřednictvím koordinátora školního parlamentu Organizační řád školy součást č. 2 - Školní řád pro žáky strana 8

9 obrací na vedení školy. Vedení školy se pravidelně zabývá závěry z jednání školního parlamentu V případě ztráty osobního předmětu, oděvu či svěřené školní pomůcky v budově školy žák informuje třídního učitele, případně se informuje v sekretariátu, zda jej někdo nenašel. Pokud žák nalezne cizí předmět, odevzdá ho bez zbytečného odkladu v sekretariátu školy. 4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a) Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob. b) Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních. Do školy nenosí cigarety, alkoholické nápoje, omamné látky, energetické či jiné povzbudivé nápoje. c) Žákům jsou v budově školy a blízkém okolí přísně zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (kouření cigaret, doutníků a elektronických cigaret, pití alkoholických nápojů, pití energetických nápojů, požívání těkavých a omamných látek, apod.). d) V případě, že má zaměstnanec školy podezření, že žák požil látku závažným způsobem ohrožující jeho zdraví či látku, která znemožňuje jeho řádné vzdělávání, informuje vedení školy, které telefonicky kontaktuje zákonné zástupce žáka, aby si dítě odvedli domů či k lékaři. V případě požití drog či jiných návykových látek kontaktuje také Polici ČR. e) Nedoporučuje se nošení mobilních telefonů, audio a video přehrávačů. Škola nenese odpovědnost za jejich poškození či ztrátu. V případě, že přesto žák takové zařízení do školy přinese, zůstává vypnuté a uložené v aktovce, případně v šatní skříňce. f) Žák je povinen plně respektovat vnitřní řády odborných pracoven. g) Žák přísně dodržuje zásady bezpečnosti při hodinách tělesné výchovy a plavání. S ohledem na bezpečnost při vyučování musí mít žáci na hodiny tělesné výchovy vhodný cvičební úbor a sportovní obuv. Žáci nesmí přicházet do tělocvičny se žvýkačkami, delší vlasy je třeba mít upraveny tak, aby v hodinách tělesné výchovy nepřekážely při výuce. Hodinky a ozdobné předměty nelze na hodiny tělesné výchovy nosit (žák si je uzamkne ve své šatní skříňky). Organizační řád školy součást č. 2 - Školní řád pro žáky strana 9

10 h) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování, pobytu v budově školy či školní akci, jsou žáci povinni nahlásit ihned dozírajícímu pedagogovi, který je bez zbytečného odkladu zapíše do elektronické knihy úrazů a informuje zákonného zástupce žáka. i) Pokud má žák zdravotní obtíže (bolest v krku, břicha, teplotu, apod.), které znemožňují řádné vzdělávání, informuje vyučujícího probíhající či následující vyučovací hodiny. Následně paní sekretářka či jiná pověřená osoba informuje zákonné zástupce žáka, který si dítě bez zbytečného odkladu vyzvedne. j) Pravidelně se opakující projevy omezování osobní svobody žáka, slovní a fyzická napadání a vyhrožování, jsou považovány za šikanování a budou řešeny dle školního řádu, případně v rámci přestupkového (popř. trestního) řádu. 5. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a žáků. a) Každý žák zodpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. b) Před odchodem ze třídy je každý žák povinen uklidit své místo a jeho okolí. Služba odpovídá za pořádek v celé třídě. c) Žáci nemanipulují v celé budově s rozvody elektřiny a s rozvody a komponenty počítačové sítě, bezpečnostního a kamerového systému. d) Je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a roletami. Zatemnění provádí pedagog, popř. pověřený žák. e) Žáci jsou povinni šetrně zacházet se školním majetkem, učebními pomůckami a zařízením školy. Svévolné poškozování školního majetku se považuje za vandalství. Poškodí-li žák školní majetek, zařízení školy, učební pomůcky či učebnice, jsou povinni zákonní zástupci žáka škodu nahradit. f) Učebnice žáci podepisují jako uživatelé ve školním roce. Zacházejí s nimi šetrně, obalí je do čistých a vkusných obalů, nevpisují do nich žádné poznámky. Pokud bude v průběhu školního roku zjištěno poškození učebnice, zákonný zástupce zakoupí po dohodě se školou učebnici novou. g) Platí zákaz otevírání oken o přestávkách. Okna se otevírají pouze v přítomnosti vyučujícího. Organizační řád školy součást č. 2 - Školní řád pro žáky strana 10

11 6. Závěrečná ustanovení 6.1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mgr. Věra Kučerová 6.2. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy Směrnice nabývá účinnosti dnem: Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli Zákonní zástupci žáků byli informováni na internetových stránkách, kde řád zpřístupněn. V Ostrově dne Mgr. Martin Fous Organizační řád školy součást č. 2 - Školní řád pro žáky strana 11

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Skartační znak Vypracovala: Schválila: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ/0549/2014

Více

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZSREP /2013 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) Zákona č. 561/2005 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 Sídliště 310, Hroznětín, 362 33

Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 www.zshroznetin.net email: zshroznetin@centrum.cz telefon 353 618 116 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. Diana Jubánková,

Více

Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace Školní řád Pedagogická rada schválila dne: 27. srpna 2007 Školská rada schválila dne: 30.srpna 2007 Platnost od: 1.

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a mateřská škola D O L N Í M Ě S T O. Projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

Základní škola a mateřská škola D O L N Í M Ě S T O. Projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 se schválenou platností od 1. 9. Základní škola a mateřská škola D O L N Í M Ě S T O Š K O L N Í Ř Á D Projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 V Dolním Městě dne 29.8.2014... ředitel školy 2

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ

Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ Š k o l n í ř á d Ve Středoklukách dne 28.8.2012 Mgr.Ivana Bádalová 2 Školní řád Základní školy a mateřské školy Středokluky, okr.praha západ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace Č.j.: Vypracoval: Schválil: část: ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Školská rada schválila dne: 9. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost ode dne: 1.9.2012 Změny jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace se sídlem v Jihlavě ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Schválil: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Schválil: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1 Obsah : I. Práva žáků a zákonných zástupců 3 Práva žáků 3 Práva zákonných zástupců žáků 3 II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců 4 Povinnosti žáků 4 Povinnosti zákonných zástupců

Více

Školní řád Základní školy Benešov, Dukelská 1818 Š K O L N Í Ř Á D

Školní řád Základní školy Benešov, Dukelská 1818 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád Základní školy Benešov, Dukelská 1818 Č.j. ZSBNDU- 1027/2014/2-2/A5 Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Základní školy Benešov, Dukelská 1818 vydává školní řád na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola Praha 5 Smíchov, Vydává: Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka ZŠ Platnost: od 1. 9. 2005 Poslední doplňky: 1. 9. 2012 (pedagogická rada) Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb, 30, odstavce 1,2, a 3 vydávám školní řád Základní školy Svitavy, Sokolovská 1 s účinností od 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 29.8.2014 Obecná ustanovení Na základě

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace Organizační řád část: Školní řád Č.j.: ZŠ/ 97/ 2014 Vypracovala: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Schválil: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace se sídlem Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Ped-4/2008 Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: 2 / 2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. srpna 2011 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. září

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků, Teplice, Metelkovo náměstí 968 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S 02/2012 Vypracoval: Mgr. Michal Chalupný, ředitel školy Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Švabinského 1702, 35601 Sokolov ŠKOLNÍ ŘÁD. Motto:

Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Švabinského 1702, 35601 Sokolov ŠKOLNÍ ŘÁD. Motto: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Švabinského 1702, 35601 Sokolov ŠKOLNÍ ŘÁD Motto: K druhým se chovej vždy tak, jak ty chceš, aby se oni chovali k tobě. 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Více

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Školní řád Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice srpen 2014 Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Grünwaldova 13 370 01 České Budějovice www.zsgrunwaldova.cz tel.: 386 107 711 školní

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více