Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka školy

2 2. Obsah: a) Základní údaje o škole b) Organizace školy c) Údaje o zaměstnancích školy d) Údaje o přijímacím řízení ( o zápisu k povinné školní docházce) e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti h) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI i) Základní údaje o hospodaření školy Přílohy: č.1 Preventivní program č.2 Hodnocení výsledků hospodaření tabulka 12/10 č. 3 Hodnocení výsledků hospodaření. tabulka 06/11

3 3. a) Základní údaje o škole Usnesením Zastupitelstva města Karlovy Vary přijatým dne byla škola zřízena jako příspěvková organizace s názvem Speciální základní škola Karlovy Vary,Mozartova 7. IČ : S účinností od došlo ke změně názvu na Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Sídlo organizace : Mozartova 7, Karlovy Vary Identifikátor zařízení : Identifikační číslo : Právní forma : Zřizovatel : příspěvková organizace Město Karlovy Vary, Moskevská 1281/21, Karlovy Vary Vzdělávací program: Základní škola, č.j. 1684/94 2 ŠVP Zvládneme to všichni, č.j.61/07 Charakteristika školy: Škola je určena pro výuku a vzdělání ţáků se specifickými vývojovými poruchami učení. Přehled o činnosti školy má široká veřejnost moţnost získat z webových stránek školy, (www.zsdys.cz)

4 4. b) Organizace školy Škola sdruţuje: 1. základní škola postupný ročník kapacita 60 ţáků (maximálně 12 ţáků ve třídě) IZO : školní druţina kapacita 24 ţáků IZO : Organizace školy : celkem 55 ţáků 19 dívek 1. ročník 7 2 dívky 2. ročník 9 3 dívky 3. ročník 11 6 dívek 4. ročník 21 6 dívek 5. ročník 7 2 dívky Organizace ŠD : 2 oddělení 24 dětí Do školy dojíţdělo v tomto školním roce celkem 11 ţáků s trvalým bydlištěm mimo Karlovy Vary. Školská rada - předseda : M.Wernerová - členové: Jakub Kaválek, Mgr. Lenka Pechmanová, Mgr. Kateřina Veličková, Andrea Horáková, Jana Valentová - zasedání se koná dvakrát ročně dle schváleného jednacího řádu

5 5. c) Údaje o zaměstnancích školy Celkem 9 pedagogických pracovníků : učitelé 7 vychovatelky 2 4 nepedagogičtí pracovníci : uklízečky 2 (úvazky 0,5,0,5), školník- 1 (úvazek 0,25), admin. prac. 1 (úvazek 0,31) JMÉNO ZAŘAZENÍ DOSAŢENÉ VZDĚLÁNÍ DÉLKA PRAXE Dřímalová Iveta Mgr. učitelka PF 1. st. 15 Galgociová Vlasta uklízečka základní 38 Masáková Květoslava vychovatelka SPgŠ, SpPg 27 PedF JEP Masáková Květoslava školnice SPgš 3 Masáková Květoslava uklízečka SPgš 4 Nedbalová Alena Mgr. učitelka PF 1.st., SpPg, 17 PedF JEP Nováčková Martina Mgr. učitelka ZU PF 1. stup. 11 ZU PF SpPg Pechmanová Lenka vychovatelka VŠ vych. SpPg 26 Pechmanová Lenka učitelka SpPg 6 Píšová Klára Mgr. ředitelka PF SpPg UK 21 Václová Hana Bc. učitelka PF UK SpPg 1 Vítová Ivana Mgr. učitelka PF 1.st., SpPg 17 PedF JEP Veličková Kateřina Mgr. učitelka PF 1.st., SpPg PedF JEP 17 d) Údaje o přijímacím řízení Ţáci jsou přijímáni na základě Rozhodnutí o zařazení ţáka do Základní školy pro ţáky se specifickými vývojovými poruchami učení podle ustanovení 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro přijetí ţáka jsou závěry z vyšetření ve školských poradenských zařízeních (PPP ). Zápis se konal v řádném termínu Dále byli ţáci zapisováni postupně v průběhu dalších měsíců v závislosti na provedení patřičného vyšetření a následném doporučení poradenským zařízením.

6 6. Pro škol. rok. 2011/2012 jsme přijali do 1. ročníku 7 ţáků 2. ročníku 5 ţáků 3. ročníku 2 ţáky e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce 20010/2011. ročník celkem Počet ţáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno stupeň z chování stupeň z chování Počet omluv. hodin Počet omluv.hod./ţák 57,1 73, ,8 59,3 Počet neomluv. hodin Počet neomluv.hod./ţák ročník ukončilo 7 ţáků, kteří přestoupili do : ZŠ Dvory.. 2 ţáci (k ) ZŠ Konečná.. 1 ţák ZŠ Poštovní. 3 ţáci 5. ZŠ Ostrov.. 1 ţák

7 7. f) Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků 6 pedagogů prošlo v září a v květnu školením logopedické prevence, pořádané ALOŠ. V průběhu roku jsme se účastnili několika odborných seminářů pořádaných vzdělávacími středisky v Karlových Varech a v Praze (NIDV, Pecka, Dys Centrum Praha, společnost DYSLEXIA ). Jejich počet jsme však byli nuceni razantně sníţit ( ač zájem byl velký), protoţe se většinou jedná o specializované a nákladné semináře, na jejichţ úhradu máme velice omezené prostředky. g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. Zájmové krouţky: Ve š.r.20010/2011 na naší školy pracovaly 2 zájmové krouţky : tvořivá dílna anglického jazyka Po dobu pěti měsíců u nás fungoval i krouţek hry na zobcovou flétnu organizovaný ve spolupráci se ZUŠ A. Dvořáka v Karlových Varech. Z organizačních důvodů (změny na ZUŠ) jsme byli nuceni jej přerušit. Školní akce : Sportovní - plavecká výuka 3. a 4. roč. - seznamovací stopovaná na začátku roku slouţí k vzájemnému poznávání dětí ( snazšímu začlenění nově přijatých ţáků) velká letní olympiáda atletické disciplíny (hod, běh, skok do dálky) - celodenní turistické výlety s nácvikem orientace v prostoru ( na Tři kříţe, na Goethovu vyhlídku ) - Běh na štěstí orientační běh ( přizpůsobeno moţnostem věku dětí ) - turnaje v petanque, v kroketu, ve stolním tenisu, ve vybíjené a kopané - Vlaštovkyáda aneb bojujeme proti smutnému podzimu - cvičení a relaxace na trampolíně - účast na akcích ASŠK (atletický trojboj, orientační běh, vybíjená ). Kulturní - návštěvy knihoven krajské, městské účast na tematicky zaměřených besedách - návštěvy divadelních představení zejména v divadle Husovka - návštěvy vzdělávacích akcí a filmových představení v koně Panasonic - besedy na téma ekologie - účast na vánočním koncertě pořádaným MM KV před hlavní poštou

8 Úspěšně pokračuje činnost žákovské knihovny. Žáci i přes svůj handicap projevují o možnost půjčování knih velký zájem a nám se tím daří úspěšně podporovat a rozvíjet čtenářství na škole. Primární prevence viz. příloha č.1 (preventivní program) 8. Různé - Společné dny práce a soutěţení v týmech sloţených ze zástupců všech ročníků ( děti se učí kompetencím, spolupracovat, pomáhat si a respektovat se v rámci různorodé skupiny ) - Velký čarodějnický rej přehlídka kostýmů a masek spojená s netypickými soutěţemi ( nebo nejbliţší moţné datum) - školní masopust únor - soutěţ Talent roku děti mohou předvést, co umí - sběr kaštanů - Vyučování v lese dětmi tolik oblíbené, pořádané Lázeňskými lesy KV - soutěţe vědomostní (přírodovědné, vlastivědné, jazykové ) - Dny otevřených dveří pro všechny, kdoţ se zajímají o problematiku specifických vývojových poruch a o příčiny školní neúspěšnosti (1 v prosinci, 1 v lednu a 1 v květnu) Akce školní druţiny: - Vánoční besídka s posezením a lidovými zvyky - návštěvy solné jeskyně - Turistické vycházky (na Tři kříţe, na Gethovu vyhlídku ) - Soutěţní odpoledne (závodivé hry) na zahradě školy při různých příleţitostech ( Den dětí ) - výtvarné a sportovní soutěţe (hrátky na sněhu, pečení a zdobení vánočních perníčků ) Spolupráce s rodiči: Kromě obvyklých společných třídních schůzek, které se konají vţdy počátkem školního roku, upřednostňujeme schůzky s rodiči individuální. Umoţňuje to lepší spolupráci a rozbor konkrétních problémů jednotlivých ţáků s moţností dohody ( rodič učitel ţák) na dalším individuálním postupu. Rodiče mají moţnost se v případě zájmu zúčastnit vyučování. Po dohodě s pedagogem (prostorové omezení v učebnách) je účast ve vyučování vítaná. Umoţňuje zákonným zástupcům vytvořit si představu toho, jak jejich dítě pracuje mimo rodinné zázemí, v podmínkách, kde má na ně vliv nesrovnatelně víc rušivých vlivů, musí se řídit určitými týmovými pravidly Rodiče zváni i k aktivní účasti na některých mimořádných akcích školy jsou ( letní olympiáda, Čarodějnický rej, )

9 9. h) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V tomto školním roce neproběhla na naší škole kontrola ČŠI. i) Základní údaje o hospodaření školy viz. Tabulky výsledků hospodaření školy za jednotlivá čtvrtletí. V Karlových Varech Mgr. Klára Píšová ředitelka školy

10

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Úvod. Charakteristika školy

Úvod. Charakteristika školy O b s a h : I. Výroční zpráva o činnosti školy: úvod: charakteristika školy A) Základní údaje o škole B) Přehled oborů vzdělání C) Přehled pracovníků školy D) Zápis k povinné školní docházce a přijímací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 A/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky Identifikátor zařízení: 600055884 Adresa: V Zahrádkách 230 270 23

Více

D) Zápis k povinné školní docházce a přijímací řízení. F) Další vzdělávání pedagogických pracovníků. G) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

D) Zápis k povinné školní docházce a přijímací řízení. F) Další vzdělávání pedagogických pracovníků. G) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2008-2009 O b s a h : I. Úvod: Charakteristika školy A) Základní údaje o škole B) Přehled oborů vzdělání C) Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: 611/2010 Školní rok 2009-2010 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 1123/2011 Dne: 15. 9. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (Obsahuje 10 stran textu)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (Obsahuje 10 stran textu) Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace www.zsnelahozeves.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (Obsahuje 10 stran textu) Podklady projednány pedagogickou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Projednána na

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 2014 Adresa školy Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice Vypracovala

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008-2009 školní rok 2009/2010 Strana:1/10 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Ostrava Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2012-2013 Mgr. Iveta Grocholová ředitelka školy 1 OBSAH Charakteristika školy... 3 Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2011/2012 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více