ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY"

Transkript

1 A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne Razítko školy: Podpis ředitele školy: Tato autoevaluační zpráva školy byla projednána pedagogickou radou ISŠ Cheb. 0

2 OBSAH 1. Informace o škole Charakteristika školy Vlastní hodnocení školy Cíle vlastního hodnocení Nástroje pro vlastní hodnocení Výsledky šetření Podmínky vzdělávání Průběh vzdělávání Výsledky vzdělávání žáků Podpora školy žáků, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osbob na vzdělávání Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Závěr

3 1. INFORMACE O ŠKOLE Název: Integrovaná střední škola Cheb Sídlo: Obrněné brigády 6, Cheb IČO: Identifikátor PO: IZO: Domov mládeže IZO: Školní jídelna Zřizovatel školy Karlovarský kraj IČO: Závodní 353/ Karlovy Vary 1.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb je největší střední školou Karlovarského kraje, kterou ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo a ve školním roce 2011/2012 navštěvuje žáků v mnoha oborech vzdělání. Škola má ve městě Chebu celkem 9 objektů. Z tohoto počtu je 5 budov prioritně určeno pro teoretické vyučování, 3 budovy jsou součástí Domova mládeže a jeden objekt slouží pro potřeby praktického výučování. Škola má k dispozici potřebné dílny a prostory pro odborný výcvik, zejména strojírenských a zemědělských učebních oborů vzdělání. Pro teoretické vyučování se využívají odborné učebny většinou s kabinety, 8 počítačových učeben s moderními počítačovými sítěmi, 2 učebny techniky administrativy. Vybrané učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou. Škola má k dispozici 3 vlastní tělocvičny. Součástí školy je školní jídelna a Domov mládeže. 2. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy bylo průběžně, v souladu s platnými právními předpisy, realizováno ve školním roce 2010/2011. V předchozích školních letech nebylo autoevaluační šetření provedeno. Celý proces vlastního hodnocení je koncipován jako prostředek na cestě ke zvyšování kvality školy ve všech sledovaných oblastech a není tak pouze jednorázovým popisem situace ve škole, ale výsledkem střednědobého a systematického sledování vymezených oblastí. Do vlastního hodnocení byli zapojeni prakticky všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy. Další cílové skupiny: rodiče, veřejnost, sociální partneři. Vlastní hodnocení školy realizováno v níže uvedených oblastech: podmínky vzdělávání; průběh vzdělávání; podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání; výsledky vzdělávání žáků; 2

4 řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům CÍLE VLASTNÍHO HODNOCENÍ Pro autoevaluační proces byly stanoveny níže uvedené cíle: zjištění reálně existujícího stavu ve všech sledovaných oblastech (viz kapitola 2.) na základě údajů získaných dotazníkovým šetřením; identifikace silných a slabých míst a stránek procesů probíhajících ve vybraných oblastech provozu školy; stanovení návrhů řešení odstranění systémových chyb se stanovením míry reálné možnosti provedení změn NÁSTROJE PRO VLASTNÍ HODNOCENÍ Základním nástrojem pro zisk údajů v rámci vlastního hodnocení byla dotazníková šetření. Dotazníky byly ve vazbě na stanovené cíle a požadavky autoevaluace sestaveny vedením školy, zpracovány v systému a vyplněny respondenty cílových skupin (žáci, rodiče, vedoucí pracovníci, učitelé, veřejnost, sociální partneři). Vlastní nestandardizované anonymní šetření proběhlo v termínu od do Dalším použitým nástrojem je analýza vybrané dokumentace (školní vzdělávací programy, výroční zpráva školy, školní matrika, zprávy třídních učitelů pro klasifikační pedagogické rady). 3. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ Výsledky šetření jsou formulovány na základě vyhodnocení dat získaných za použití nástrojů uvedených v kapitole Pro všechny sledované oblasti jsou pro potřeby autoevaluační zprávy selektivně, účelově a průřezově vybrány výsledky hraniční povahy (maximální spokojenost/nespokojenost) napříč kategoriemi respondentů PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ vliv personálních podmínek na vzdělávání; materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání prostory, pomůcky, učebnice, technické prostředky; kvalita pracovního prostředí školy; nabídka vzdělávacích programů školy; vzdělávací programy školy. Informační zdroj: dotazníkové šetření, školní vzdělávací programy 3

5 Respondenti: žáci, rodiče, učitelé Škola má vhodně nastavenou oborovou strukturu a funkční systém školních vzdělávacích programů. Personální zajištění výuky pedagogickými zaměstnanci je na poměrně vysoké úrovni. Návrh opatření pro udržení stavu Udržet a zvyšovat nastavenou laťku v oblasti personální politiky (perfektní nábor, zejména absolventů, nových učitelů). Oborovou strukturu optimalizovat vzhledem k potřebám trhu práce v regionu a podle dlouhodobých trendů ve vzdělávání. Slabé stránky, oblasti s prostorem pro zlepšení Materiální vybavení školy je na úrovni, která neodpovídá současným požadavkům a standardům realizace výchovně-vzdělávacího procesu. Zajištění finančních zdrojů pro zlepšení stavu materiálního vybavení (investiční zdroje, sponzorské příspěvky, granty, dotační program). Vedením školy stanovená priorita v podobě zlepšení materiálních podmínek pro vzdělávání a zvýšení konkurenceschopnosti školy je jasně vyjádřena aktivitou při získávání finančních zdrojů pro modernizaci školy (počítačové učebny, rekonstrukce stávajících budov, žádost o finanční podporu pro vybudování Centra praktického vyučování Na Hrázi). Reálná míra možnosti zlepšení aktuálního stavu je poměrně vysoká, vázaná především na přidělení investičních a dotačních finančních prostředků PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ průběh vzdělávání se zřetelem k vytváření cílů a kompetencí v ŠVP; kvalita procesu výuky: chování žáků školy a řešení patologického jednání; hodnocení vlastních kompetencí respondentů. Informační zdroje: dotazníkové šetření, analýza školní matriky, analýza výsledků správního řízení, analýza zpráv třídních učitelů Respondenti: žáci, učitelé, rodiče Žáci jsou většinou spokojeni s kvalitou výuky. Rodiče vnímají způsoby řešení kázeňských a prospěchových problémů jako správně nastavený a efektivní. Učitelé i rodiče jsou většinově spokojeni a kvalitou poskytovaných vzdělávacích služeb. 4

6 Návrh opatření pro udržení stavu Kvalita výuky bude i nadále sledována pomocí různých nástrojů (metodicky zaměřené hospitace, pravidelné testování znalostí žáků, hodnocení kvality výuky ze strany žáků u jednotlivých učitelů atd.). Slabé stránky, oblasti s prostorem pro zlepšení Snížený stupně z chování u cca 15 % žáků v průběhu školního roku 2010/2011. Na základě analýzy zpráv třídních učitelů pro pedagogické rady bylo zjištěno, že ve školním roce 2010/2011 byl v 1. pololetí udělen 104 krát druhý stupeň z chování (8,1%) a 66 krát třetí stupeň z chování (5,2%). Ve 2. pololetí téhož školního roku byl udělen 107 krát druhý stupeň z chování (8,1%) a 89 krát třetí stupeň z chování (6,9%). : Zvýšení intenzity práce týmu metodiků primární prevence se zaměřením na výskyt sociálně-patologických jevů. Reální míra možnosti provedení návrhu opatření je limitována přístupem žáků a jejich rodičů. Možnosti učitelů, výchovných poradců a metodiků primární prevence jsou v některých případech výrazně omezeny (osobnostní charakteristiky žáků, přístup rodičů, rodinné zázemí, sociální situace) VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání; hodnocení vlastních kompetencí respondentů. Informační zdroje: dotazníkové šetření, analýzy zpráv třídních učitelů pro pedagogické rady, analýza školní matriky Respondenti: žáci, učitelé, sociální partneři Sociální partneři většinově uvádějí, že absolventi školy jsou spíše dobrými zaměstnanci. Učitelé se zajímají o další profesní dráhu absolventů školy. Slabé stránky, oblasti s prostorem pro zlepšení Slabý prospěch vybraných žáků. viz příloha : Vytvoření plánu práce se žáky vykazujícími sníženou výkonnost v rámci vzdělávacího procesu. Respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků. Reální míra možnosti provedení návrhu opatření je limitována zejména přístupem žáků. 5

7 3.4. PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮ, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VLIV VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŠKOLY, ŽÁKŮ, RODIČŮ A DALŠÍCH OSOB NA VZDĚLÁVÁNÍ kvalita výchovného poradenství; přístup k informacím a jejich přenos; vzájemné vztahy mezi školou, žáky, rodiči a dalšími osobami a jejich dopad na vzdělávání; funkce školního parlamentu; hodnocení vlastních kompetencí respondentů. Informační zdroj: dotazníkové šetření Respondenti: žáci, rodiče, učitelé Žáci důvěřují svým třídním učitelům. Většina učitelů podporuje aktivní spolupráci a dobré vztahy s veřejností. Slabé stránky, oblasti s prostorem pro zlepšení Žáci se ve škole setkávají se šikanou (cca 22 %) a drogami (cca 32%). Velmi znepokojivé zjištění o vysoké míře zkušeností žáků s drogami a šikanou je vedením školy vnímáno jako problém s nutností prioritního řešení. Zvýšení intenzity akcí a důsledná realizace plánu v rámci primární prevence (besedy, přednášky, návštěvy vybraných zařízení). Aplikace důsledného přístupu ve věci zneužívání návykových látek na úrovni učitelů, třídních učitelů a metodiků primární prevence. Aplikace výše uvedených přístupů i v oblasti šikany a rizikového chování žáků. Žáci jsou s mírou a včasností informovanosti o dění ve škole spíše spokojeni pouze v mírné většině. Vytvoření jednoduchého a přehledného systému informování žáků v rámci výchovněvzdělávacího procesu za využití různých způsobů a komunikačních kanálů (nástěnky, vývěsky, webové stránky školy, distribuce informací na úrovni třídních učitelů). Učitelé většinově nevnímají klima školy jako pozitivní. Velmi obtížně definovatelná a komplikovaná problematika klimatu školy je jednou ze zásadních oblastí zájmu vedení školy. Problematika celé řady vstupů, které utvářejí celkové klima školy zahrnující je umocněna velikostí školy a její prostorovou organizací v podobě několika budov odloučených pracovišť. 6

8 Důsledná aplikace pravidel firemní kultury školy všemi jejími zaměstnanci. Realizace společenských akcí pro zaměstnance školy. Zajištění příjemného pracovního prostředí. Možnosti vedení školy v souvislosti se změnou vnímáni klimatu školy jejími zaměstnanci jsou poměrně výrazně omezeny vzhledem k minimální možnosti změnit přístupy vybraných zaměstnanců, které utváření pracovní klima (komunikace, spolupráce, týmová práce). Učitelé většinově vnímají školní parlament jako orgán, který nemá smysl a nefunguje. Školní parlament funguje jako orgán žákovské samosprávy od školního roku 2010/2011. Mezi učiteli se patrně ještě jeho zřízení nesetkalo s většinovým pochopením zejména v souvislosti s některými procesy, které proběhly na základě nepochopení smyslu zřízení ze strany žáků. Zástupcům tříd ve školním parlamentu neustále připomínat smysl jeho fungování. Důsledně dbát na dodržování pravidel provozu školního parlamentu. Učitelům vysvětlit princip fungování orgánu žákovské samosprávy. Učitelé většinově uvádějí, že rodiče nemají zájem o prospěch a chování svých dětí. Možnost změnit tento nepříznivý stav vedením školy je v podstatě nulová. přístupu rodičů v této oblasti je zcela mimo možnosti vedení školy. Změna 3.5. ŘÍZENÍ ŠKOLY, KVALITA PERSONÁLNÍ PRÁCE, KVALITA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ kvalita systémového řízení; plánování řídících činností; efektivita organizace školy; metodická podpora kvality výuky; systém vedení pedagogických pracovníků; stanovení koncepce a její naplňování; hodnocení vlastních kompetencí respondentů. Informační zdroje: dotazníkové šetření, výroční zpráva školy, Respondenti: vedoucí pracovníci, učitelé, nepedagogičtí pracovníci Většina učitelů je přesvědčena, že jsou plněny dílčí cíle rozvoje školy. Vedoucí učitelé jsou většinově přesvědčeni, že systém řízení školy je zaměřen na prevenci vzniku problémů a krizových situací. Komunikace se sociálními partnery je na dobré úrovni. 7

9 Zaměstnanci školy mají jasně stanovené pracovní náplně, kompetence a pracovní odpovědnosti. Většině učitelů se dobře spolupracuje s vedením školy. Slabé stránky, oblasti s prostorem pro zlepšení Učitelé jsou přesvědčeni o tom, že se nemohou spolupodílet na vytváření pravidel provozu školy. Poměrně zajímavé zjištění v kontextu vedením škola nastavených pravidel připomínkování školních dokumentů i procesů. Učitelé mají možnost se vyjádřit, ať už přímo nebo zprostředkovaně, k vybraným částem výchovně-vzdělávacího procesu (dokumentace, principy, přístupy k řešení problémů). Návrh řešení Zachování a zvýšení míry aplikace přístupu otevřeného vedení. Učitelé se domnívají, že škola je dobře řízena a organizována jen lehce nadpoloviční většinou. Návrh řešení Návrh efektivního systému řízení školy s kvalitní organizací práce všech zaměstnanců. Zavedení systému řízení kvality ISO 9001 : 2009 nejpozději k Nízká míra kvalifikovanosti učitelů školy. Karlovarský kraj administrativním celkem s dlouhodobě přetrvávající nejnižší mírou kvalifikovanosti učitelů všech stupňů škol. V současné je ve škole vyučováno nekvalifikovaně cca 40 % všech vyučovacích hodin. Zvýšení míry zapojení nekvalifikovaných učitelů do kvalifikačních studií. Výběr nových zaměstnanců v kontextu nízké míry kvalifikovanosti pedagogického sboru. Využití možnosti výměny kvalifikovaných učitelů za nekvalifikované ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY, ZEJMÉNA VZHLEDEM K PODMÍNKÁM VZDĚLÁVÁNÍ A EKONOMICKÝM ZDROJŮM Kvalita výsledků vzdělávání: Prezentace školy: Spolupráce se sociálními partnery Hodnocení vlastních kompetencí respondent Informační zdroje: dotazníkové šetření Respondenti: učitelé, rodiče, sociální partneři, veřejnost Veřejnost většinově zná školu jako vzdělávací instituci. 8

10 Slabé stránky, oblasti s prostorem pro zlepšení Škola má mezi veřejností spíše špatnou pověst. Většina oslovené veřejnosti by svoje dítě na ISŠ Cheb studovat nedala. Škola je veřejností dlouhodobě vnímána jako vzdělávací instituce nižší kvality. Na její pověsti rozhodně nepřidaly ani některé kauzy s problematickým financováním projektů z evropských sociálních fondů. Aktivně prezentovat školu jako moderní vzdělávací instituce splňující podmínky pro vzdělávání začátku 21. století. Aktivně spolupracovat se sociálními partnery. 4. ZÁVĚR Všechny dílčí cíle stanovené v rámci vlastního hodnocení školy se za použití vybraných nástrojů podařilo splnit. Provedené šetření v rámci vlastního hodnocení školy přineslo: cenné informace o reálně existujícím stavu vnímání částí dotazovaných oblastí skupinami respondentů; řadu dat pro možnost přípravy změn fungování vybraných částí výchovněvzdělávacího procesu, v komunikaci s rodiči, sociálními partnery či vytvoření nového image školy jako moderní vzdělávací instituce; základ pro porovnání s výsledky další plánované evaluace a možnosti sledovat míru úspěchu aplikace navrhovaných změn. Autoevaluace je vedením školy vnímána jako možnost zisku informací o fungování složek výchovně-vzdělávacího procesu a školy v kontextu společenské a ekonomické situace regionu. Výsledky vlastního hodnocení mohou odhalit a pomoci zlepšit slabé stránky školy, která chce být moderní, kvalitní a respektovanou vzdělávací institucí Karlovarského kraje. Další vlastní hodnocení školy je naplánováno pro školní rok 2012/

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01099/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01099/08-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01099/08-06 Speciální základní škola a Mateřská škola,teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace

Více

Koncepce rozvoje Integrované střední školy Cheb

Koncepce rozvoje Integrované střední školy Cheb Koncepce rozvoje Integrované střední školy Cheb Sestavena vedením školy 10/2012 OBSAH Obsah... 2 1. úvodní část... 4 2. Teoretické vyučování... 5 2.1. Materiální podmínky... 5 2.2. Personální zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2124/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo:

Více

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění

čj. ČŠI-987/08-02 Inspekční zjištění Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Toto je pouze zkrácený text inspekční zprávy pro www stránky školy. Plné znění je k dispozici v sekretariátu školy. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-987/08-02 Název

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-627/08-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-627/08-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-627/08-07 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova 174, 386 48 Strakonice Identifikátor: 600 008 789 IČ: 60 650

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01133/08-06 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz Garant: Mgr. Pavla Mrůzková Dobří holubi se vracejí... Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-237/12-J. příspěvková organizace. obec Rudíkov

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-237/12-J. příspěvková organizace. obec Rudíkov Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-237/12-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč Sídlo: 675

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-138/08-07. Předmět inspekční činnosti: Inspekční zjištění:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-138/08-07. Předmět inspekční činnosti: Inspekční zjištění: + Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-138/08-07 Název školy: Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Adresa: Zborovská 2696, 390 03 Tábor Identifikátor: 600 064 620 IČ: 00582859

Více

Vstřícná a nápaditá škola

Vstřícná a nápaditá škola Koncepce rozvoje a řízení Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou Vstřícná a nápaditá škola I. Úvod Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou je úplnou základní školou, která poskytuje

Více

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov http://www.zsnaceradec.cz e-mail: zs@zsnaceradec.cz Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 1 analýzy současného

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S z Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-866/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Slánská 36, 273 41 Brandýsek

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-189/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164, 675 26 Želetava dohnal@zszeletava.cz

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-108/12-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 2. základní škola-škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram Sídlo:

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-84/14-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-84/14-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-84/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77, 582

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-385/08-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-385/08-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-385/08-01 Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 Adresa: Slovenská 27/1726, 120 00

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘENÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁY 6, 350 11 CHEB VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Phr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 14. 10. 2011 Razítko školy: Podpis

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-145/11A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-145/11A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-145/11A Název kontrolované osoby: Škola Kavčí hory-mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Havířov - Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY na období 2012 2016 Zpracoval PaedDr. Václav Hujer Koncepce rozvoje školy na období do roku

Více