Smlouva o školní docházce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o školní docházce"

Transkript

1 Smlouva o školní docházce uzavřená ve smyslu ustanovení 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon Smluvní strany Soukromá mateřská škola a dětské jesle Moudrá sova s.r.o. Studentská 312/65, Karlovy Vary IČO: , akreditace MŠMT, Zastoupená Petrem Štaifem, zřizovatelem školského zařízení (dále jen smluvní strana MŠ ) a Jméno(a) rodiče (ů) nebo zákonného(ých) zástupce(ů): Číslo OP (u cizinců pasu): Bytem (adresa TP): (dále jen smluvní strana rodič ) uzavírají pro: Jméno dítěte: Datum narození: věk: (dále jen dítě ) tuto smlouvu o poskytování předškolního vzdělávání za úplatu (dále jen smlouva ). 1

2 I. Preambule 1. Soukromá mateřská škola a dětské jesle Moudrá sova s.r.o. je školská právnická osoba zapsaná MŠMT ČR do rejstříku škol a školských zařízení, jejímž předmětem činnosti je poskytovat dítěti předškolní vzdělávání v souladu se školním vzdělávacím programem a dokumenty MŠMT platnými pro mateřské školy. 2. Rodič má ve vlastní péči dítě a má pro toto své dítě zájem o poskytování služeb v rámci výše uvedených předmětů činnosti MŠ. II. Předmět smlouvy 1. MŠ se zavazuje zajistit kvalitní předškolní péči o dítě vycházející ze vzdělávacího programu a prováděcí dokumentace MŠMT v souladu s ustanoveními Školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších novel platných pro mateřské školy, zejména Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Školního vzdělávacího programu, respektovat veškeré zásady bezpečnosti a věk dítěte. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR je k dispozici k nahlédnutí v MŠ a je dostupný na internetových stránkách Ministerstva školství ČR. III. Základní ustanovení 1. Režim a podmínky pobytu dítěte v MŠ upravuje provozní řád v aktuálním znění, který je k dispozici u pedagogického personálu MŠ a je dostupný pro rodiče na vývěsce školy a internetových stránkách MŠ na adrese: v sekci dokumenty. 2. Odpovědnosti rodičů, žáků a MŠ dále práva a povinnosti, způsob výuky a další informace organizačního charakteru jsou stanoveny ve Školním řádu MŠ v aktuálním znění, který je k dispozici u pedagogického personálu MŠ a je dostupný pro rodiče na vývěsce MŠ a internetových stránkách MŠ na adrese: v sekci dokumenty 3. Podmínky přijetí žáka ke školní docházce a prováděcí směrnici k těmto podmínkám obdrží rodič u pedagogického personálu MŠ v aktuálním znění a je k dispozici na internetových stránkách MŠ na adrese: v sekci dokumenty 4. Rámcový vzdělávací plán a dílčí plány jsou v případě zájmu rodiče k nahlédnutí u pedagogického personálu MŠ. 5. Rodič podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl s těmito řády a směrnicemi školy seznámen, rozumí jim a zavazuje se je řádně dodržovat. 6. Školním rokem se rozumí období od 1.9. daného kalendářního roku do následujícího kalendářního roku. 2

3 IV. Místo poskytování 1. Péče o dítě bude poskytována v prostorách mateřské školky na adrese Studentská 312/65, Karlovy Vary. V. Počátek smlouvy a režim péče o dítě v MŠ 1. Tato smlouva se uzavírá od aktuálního školního roku, tedy od kalendářního roku ve kterém byla smlouva smluvními stranami podepsána. 2. MŠ se zavazuje poskytovat péči o dítě v době docházky dítěte upravené v Provozním řádu MŠ. VI. Ukončení smlouvy 1. Smlouva zaniká: a) automaticky v případě, že žák k 1.9. příslušného roku nastupuje do 0. nebo 1. ročníku základní školy, b) na základě písemné výpovědi ze strany rodičů, i bez udání důvodu, c) na základě výpovědi ze strany školy, jestliže rodiče neuhradí poplatky stanovené v čl. VII této smlouvy do 10ti dnů po termínu splatnosti daňového dokladu, nebo jinak hrubě porušuje svým chováním ustanovení této smlouvy a nebo ustanovení školního řádu. d) na základě odůvodněné písemné výpovědi ze strany školy, nebo zákonného důvodu ze strany rodiče, kterou schválil zřizovatel školy, e) k libovolnému datu na základě dohody obou stran. 2. V případě ukončení smlouvy dle bodů b) a c) sjednává škola se zákonnými zástupci dítěte 3 měsíční výpovědní lhůtu. Současně jsou zákonní zástupci povinni uhradit veškeré splatné závazky vůči MŠ do data výpovědi smlouvy. V případech, kdy je smlouva ukončena dle písmene d) a e) sjednává škola se zákonnými zástupci výpovědní lhůtu individuálně. 3

4 3. V případech zániku smlouvy dle bodů b), c) a d) zaniká smlouva posledním dnem v daném kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď jednou ze smluvních stran podána. 4. Ve všech uvedených případech zániku smlouvy je rodič povinen doplatit veškeré neuhrazené závazky vůči MŠ za dobu platnosti této smlouvy a to nejpozději do 10. dnů po termínu data ukončení smlouvy. VII. Poplatky a způsob jejich úhrady 1. Rodiče se zavazují hradit poplatek školného na základě předpisu stanoveného zřizovatelem MŠ, v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon. Výši školného stanoví zřizovatel školy vždy na aktuální období. Rodič je s výší školného na aktuální období seznámen při podpisu smlouvy a tento předpis ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. Výši poplatku školného může MŠ v průběhu aktuálního školního roku kdykoliv změnit a zákonný zástupce dítěte je povinen tuto změnu akceptovat. V případě, že zřizovatel školy mění výši školného poplatku, je povinen tuto změnu zákonnému zástupci ohlásit minimálně dva měsíce před účinností této změny písemně, nebo na rodičovských schůzkách. 2. Školné stanovené v bodu 1. zahrnuje pobyt dítěte v MŠ, učební, výtvarné a jiné pomůcky využívané v rámci plnění stanoveného učebního plánu, interně zajišťované výtvarné, hudební a pohybové aktivity v rozsahu a v souladu s učebním plánem MŠ na daný školní rok. 3. Rodiče se dále zavazují hradit poplatek stravného formou měsíčních záloh. Výše zálohy je stanovena vnitřním předpisem, který tvoří ve svém aktuálním znění nedílnou součást této smlouvy v příloze č. 2 a je stanoven na základě výpočtu nákladů spojených s přípravou a vydáním stravy dle příslušných norem na žáka / den (dále jen stravní norma ). Výši stravní normy stanovuje MŠ pro daný školní rok, ve kterém žák do MŠ dochází. Na období následujících školních let MŠ stanovuje výši stravní normy průběžně, maximálně však 2x v daném školním roce a rodič je s aktuální výší stravní normy seznámen na rodičovských schůzkách a současně je k dispozici na vývěsce MŠ. 4. V případě absence dítěte se školka zavazuje refundovat stravné a to, je-li včas a řádně rodičem odhlášeno. Způsob odhlašování stravného je stanoven v provozním řádu MŠ. Stravné, které nebude odhlášeno dle pravidel stanovených v Provozním řádu, nelze refundovat. 4

5 5. Vyúčtování záloh úhrad stravného provádí MŠ dvakrát v daném školním roce. Termíny ve kterých se vyúčtování zálohy stravného provede, oznámí MŠ rodiči na rodičovských schůzkách, nebo jsou k dispozici u vedení MŠ. V případech, kdy je částka za reálně odebrané stravné ve sledovaném období vyšší, než suma rodičem uhrazených záloh, je rodič povinen tento nedoplatek na stravném uhradit do 10ti dnů od doby, kdy bylo vyúčtování záloh provedeno. V případech, kdy je částka za reálně odebrané stravné ve sledovaném období nižší, než suma uhrazených záloh, provede MŠ vrácení nevyčerpaných finančních prostředků zálohy zpět, na rodičem sjednaný bankovní účet. 6. K úhradě poplatků stanovených v bodech 1 a 3 tohoto článku MŠ vystavuje v periodě jednoho kalendářního měsíce daňový doklad fakturu, na které je vyznačena částka úhrady daných poplatků. Formou úhrady těchto poplatků je stanoven bezhotovostní převod z bankovního účtu rodiče na základě inkasního příkazu prováděného MŠ, který je za tímto účelem rodič povinen si u svého bankovního ústavu zřídit. Předpis pro zřízení inkasního příkazu je součástí dokumentace, kterou rodič obdrží při podpisu této smlouvy. VIII. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Pravidla pro chování účastníků této smlouvy při docházce do MŠ, zejména doba zahájení denní školní výuky, doba ukončení výuky, povinnosti rodičů při předání a převzetí dítěte, jakož i veškerá další práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny v Provozním a Školním řádu MŠ. Rodiče podpisem této smlouvy potvrzují, že se seznámili s výše uvedenými řády a zavazují se svým podpisem tato pravidla v nich stanovená dodržovat. 2. Odpovědnost za odložené věci se řídí obecně platnými právními předpisy. Rodiče se zavazují, že děti nebudou do MŠ donášet předměty v nominální hodnotě vyšší než 500,- Kč a to zejména peníze, cennosti, ceniny nebo šperky, hračky apod. MŠ neodpovídá za škodu způsobenou na odložených věcech. 3. Rodiče se zavazují plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně a včas. Zejména se zavazují hradit školné, stravné a zápisné a dodržovat ustanovení Školního a Provozního řádu a dbát pokynů personálu MŠ. 4. MŠ se zavazuje plnit své vzdělávací povinnosti tak, aby při všech činnostech byla zajištěna maximální ochrana zdraví, bezpečnosti dítěte a jeho zdravý vývoj. MŠ se rovněž zavazuje informovat rodiče neprodleně o všech skutečnostech, týkajících se dítěte, které by mohly negativním způsobem ovlivnit jeho budoucí bezproblémový psychický nebo fyzický vývoj. 5. MŠ se zavazuje umožnit rodiči v termínu schváleném členem, nebo členy pedagogického sboru návštěvu MŠ a nahlédnutí do učebních plánů a provozů MŠ v takovém rozsahu a v takové míře, aby nebyl narušen chod a denní režim MŠ. 6. MŠ se zavazuje po celou dobu plnění této smlouvy mít vedenu a řádně plnit rámcovou smlouvu o úrazovém pojištění a smlouvu o pojištění odpovědnosti plynoucí z typu provozovaného školského zařízení typu mateřská škola s celodenním provozem. 5

6 IX. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 2. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně seznámeny s obsahem této smlouvy o školní docházce, včetně příloh, že s ní souhlasí v jejích částech i celku, že ji podepisují v plné vážnosti a nikoliv v naléhavé tísni. Na důkaz toho připojují své podpisy. 3. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná prvním dnem zahájení školní docházky dítěte. V Karlových Varech, dne Školka Rodič(e) Rodič(e) 6

7 Příloha č. 1 Stanovení předpisu úhrady školného poplatku pro žáky docházející do MŠ Platnost přílohy od Na základě ustanovení zákona č. 472/2011Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., v platném znění stanovuje zřizovatel MŠ výši částky základní úplaty poplatku školného pro aktuální školní rok na 3.000,- Kč měsíčně. V případě, že je dítě docházející do MŠ zapsáno k trvalému pobytu na území některé ze smluvních obcí, se kterými má MŠ platně uzavřenu smlouvu o spolupráci při umisťování žáků v systému předškolního vzdělávání a to ve smyslu ustanovení 46 odst. 2 písm. a), 48, 51 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 160 zákona č. 500/2004, správního řádu a zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, má právo rodič zažádat MŠ aby v jeho zastoupení projednala s danou obcí refundaci části školného poplatku obcí za zákonného zástupce dítěte. Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že tato povinnost obci vzniká pouze v zákonem stanovených případech. Seznam obcí, se kterými má MŠ platně uzavřenu výše jmenovanou smlouvu je uveřejněn na webových stránkách MŠ a je k dispozici u vedení MŠ. Nárok rodiče na snížení základní úplaty školného z tohoto titulu musí být doložen rozhodnutím příslušné obce o přiznání úplaty nákladů NIV na dítě, ve které je dítě přihlášeno k trvalému pobytu. V případě, že dojde v průběhu plnění smlouvy o školní docházce k rozvázání smlouvy o spolupráci s danou obcí, zaniká nárok rodiče na snížení základní úplaty poplatku školného k datu posledního plnění nákladů NIV obce na dítě. V Karlových Varech dne 7

8 Příloha č. 2 Vyčíslení výše zálohy platby poplatku stravného a stravní normy Platnost přílohy od V souladu s vyhláškou MŠMT o školním stravování č. 107/2005 Sb. a vyhláškou MZČR č. 137/2007 Sb., v platném znění, stanovuje zřizovatel MŠ výši denní stravní normy následovně: - na žáka přijatého k celodenní docházce do MŠ 72,- Kč / den - na žáka přijatého k polodenní docházce do MŠ 62,- Kč / den vyčíslení stravní normy se řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin, spotřebním košem a vyčíslením ostatních přímých nákladů na pořízení stravy na žáka / den bez započtení mzdových nákladů. V souladu s výše uvedeným vyjádřením výše stravní normy, zřizovatel MŠ stanovuje výši zálohy na stravné, následovně: - na žáka přijatého k celodenní docházce do MŠ 1.000,- Kč / měsíc - na žáka přijatého k polodenní docházce do MŠ 750,- Kč / měsíc 8

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví.

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Společenství vlastníků

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku 1. Bytové družstvo se sídlem: jednající: - předsedou představenstva - místopředsedou (členem) představenstva

Více

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění,

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, XX/RRRR Domov pro seniory Dobřichovice zřizovatel hlavní město Praha Brunšov 365, 252 31 Všenory tel.: 257 712 194, 257 712 135, fax: 257 711 166 IČ: 708 758 80, bankovní spojení: PPF Banka, č. účtu 2001580034/6000

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram www.senioripribram.cz Brodská 100, Příbram VIII, 261 01 Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram (dále jen Smlouva) Číslo Smlouvy: tato smlouva je

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Číslo smlouvy:... Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Lukov, p. o., služba Domov pro seniory I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Hradská

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno: %KLIENT Datum narození: %DATNAR Bydliště: %TBYDULICE, %TBYDPSC, %TBYDOBEC rodné číslo: %RC dále v textu

Více

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace K o l e k t ivní smlouva 2015 Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15,

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace Vnitřní směrnice č. 1 Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání č.j.: 45/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A 1 Skartační znak: A 10

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PLATBA STRAVNÉHO Č.j.: Sm07/2010/A10 Vypracoval: Kateřina Sýkorová,

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace Pracoviště: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Ing. Petr Chalupa Pedagogická rada projednala dne: 29.

Více

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen Smlouva ) Číslo 46037165 mezi T-Mobile Czech Republic a.s. Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 Město Praha 4 PSČ 149 00 IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Více

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2014 2016 Univerzita Hradec Králové (dále jen UHK), zastoupená rektorem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace Vysokoškolského odborového

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne V souladu se zákonem č. 108/2006 Sbírky, o sociálních službách, podle 49 a 91 cit. zákona mezi 1) SLEZSKOU HUMANITOU, obecně prospěšná společnost se sídlem:

Více