VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 7 Vyhlášky ze dne Zprávu předkládá ředitel školy Mgr. Ivana Pečenková Školská rada projednala a schválila dne

2 1) Základní údaje o škole Název: Právní forma: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Sídlo: Oloví , Smetanova 1 Zřizovatel školy: Město Oloví, Hory 42 Údaje o vedení školy: Ředitel Mgr. Ivana Pečenková Zástupce ředitele pro ZŠ I.stupeň Mgr. Lenka Filandrová Zástupce ředitele pro ZŠ 11.stupeň Mgr. Daniela Ševčíková Zástupce ředitele pro MŠ Dagmar Kunštárová Adresa pro dálkový přístup: internetové stránky: zsolovi.wz.cz skolaolovi.webnode.cz (stránky projektu Do budoucna s kvalitnější výukou na ZŠ) Školská rada : Školská rada byla ustanovena k 1. lednu Ve školním roce 2011/2012 se sešla celkem 4 krát. Školská rada pracovala v tomto složení: Předseda Martina Sussnerová (zastupuje rodiče) Místopředseda Radek Jelínek (zastupuje zřizovatele ) Členové- Mgr. Lenka Filandrová (zastupuje pedagog.pracovníky) Stanislav Polášek (zastupuje zřizovatele) Jarmila Šramková (zastupuje rodiče) Tomáš Korel (zastupuje pedagog. pracovníky) 2

3 Charakteristika školy: Úplnost a velikost školy: Základní škola a mateřská škola Oloví je středně velká škola s odloučenými pracovišti umístěná ve výhodné poloze na kraji parku a u místa kulturního dění v našem městě. Vybavení školy: 1. Mateřská škola je umístěna v typizované budově s kapacitou 90 dětí a v současné době se předškolního vzdělávání účastní nejvýše 52 dětí. MŠ se skládá ze dvou oddělení. Každé oddělení má svůj vchod a své kompletní vybavení. K budově mateřské školy patří menší zahrada s pískovištěm. 2. Základní škola je středně velká, úplná základní škola s devíti ročníky po jedné třídě v každém ročníku, jen 3.a 4.ročník byl spojen pro nízký počet žáků. Celková kapacita školy je 205 žáků. K budově základní školy patří pozemek určený částečně k výuce tělesné výchovy a pro výuku pracovních činností (zahrádka se skleníkem). Každá třída má svou kmenovou učebnu. Dále škola disponuje odbornými učebnami učebna výtvarné výchovy, interaktivní učebna, počítačová učebna, chemická laboratoř, učebna fyziky, přírodovědná učebna, kulturní sál, školní kuchyňka, dílny a tělocvična. Pro některé sportovní disciplíny je tělocvična nevyhovující a škola musí využívat fotbalové hřiště vzdálené cca 500m. Zázemí pro osobní hygienu tvoří oddělená WC a dvě sprchy. V době přestávek mohou žáci za doprovodu učitele využívat tělocvičnu. Za zmínku stojí vybavení počítačové učebny s připojením k internetu a mobilní audiovizuální učebna. 5 tříd má svou interaktivní tabuli. 3. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků naší školy, dětí z mateřské školy a našich zaměstnanců. Obědy do mateřské školy dovážíme služebním vozidlem. 4. Školní družina je umístěna v budově ZŠ a má k dispozici všechny učebny školy. 3

4 Charakteristika pedagogického sboru: MŠ Pedagogický sbor tvořily 3 učitelky. Jedna má požadovanou kvalifikaci a jedna je studující. ZŠ Pedagogický sbor tvořil 12 členů a 1 vychovatelka ŠD. 6 pedagogických pracovníků má požadovanou kvalifikaci, 3 si doplňují vzdělání, 2 pedagogové jsou přijati k magisterskému studiu na VŠ a 1 je nekvalifikovaný (podle délky praxe a věku splňuje podmínky pro činnost učitele). Nové pedagogy vedou kvalifikovaní učitelé a vzdělávají se kurzy v rámci celoživotního vzdělávání a intenzivně a svědomitě se tak připravují na svoji práci. 6 učitelů ovládá alespoň jeden cizí jazyk. Škola má také svou kvalifikovanou výchovnou poradkyni. Zástupkyně ředitele je kvalifikovaná k výkonu specializovaných činností Tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů. Ředitelka školy studuje bakalářské studium na UK Praha PF obor Školský management. Charakteristika žáků: Žáky tvoří děti z města Oloví. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty: Spolupráce s rodiči žáků se rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních schůzek, které se konají 4x do roka. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím žákovských knížek, informačních knížek, webových stránek nebo letáků. Spolupráce se školskou radou. Předsedkyně školské rady zve k jednáním ředitelku školy a obě strany spolu komunikují, aby se činnost školy zefektivnila. Spolupráce PPP v Sokolově při řešení výchovných a vzdělávacích problémů dětí. Další spolupráce se zřizovatelem město Oloví, s DDM v Kraslicích, OSZV v Kraslicích, PPP v Sokolově, PČR v Kraslicích v rámci preventivních opatření. 4

5 MŠ vzdělávací plán Svět okolo nás V mateřské škole pracovali podle vlastního školního vzdělávacího programu MŠ Svět kolo nás, který vychází z rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Program se opírá o prvky Zdravé mateřské školy. V celoročním vzdělávacím plánu, zvaném Svět okolo nás, jsme se zaměřili na cíl školního vzdělávacího programu, který umožnil dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu, zajistit dětem bezpečné a dostatečně podnětné prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně a svobodně ŠVP je vypracován jako schematický a umožňuje učitelkám pracovat v jednotlivých třídách samostatně. Vychází z podmínek města a mateřské školy a využívá i přírodních zajímavostí, které tato lokalita poskytuje. Jednotlivé integrované bloky nebyly pevně časově ohraničeny. Jejich časovou délku určoval zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole, byly dostatečně široké, aby poskytovaly dostatek podnětů k činnostem. Vycházely z přirozeného života kolem nás. Integrované bloky pedagog dále realizuje a konkretizuje stanovením dílčích cílů vzdělávacích oblastí a rozpracováním do třídních programů v podobě podtémat. Integrovaný blok konkretizovaný pedagogem v třídních programech si klade za cíl dosáhnout u dětí ukončujících školní docházku výstupy očekávané klíčové kompetence dle RVP PV. Pro děti a jejich rodiče připravujeme akce a slavnosti, při kterých mohou společně prožívat radostné chvíle. Významnou součástí života MŠ jsou i tradice, ke kterým patří oslava narozenin dětí, vítání občánků, mikulášská nadílka, vánoční setkání u stromečku s dárky, masopust, slavnostní rozloučení s předškoláky, školní akademie. 5

6 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Inform. a komunik. tech. Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Učební plán - pro 1. stupeň - ŠVP od 2007/2008 Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předm. z toho RVP min Disponibilní časová dotace Český jazyk a Český jazyk literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika Matematika a její aplikace Inf.a komunikační Informatika tech. Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Dramatická výchova Dramatická výchova CELKOVÁ POVINNÁ ČASOVÁ DOTACE Rozpětí týdenní hodinové dotace v ročnících dle RVP

7 Učební plán - pro 2. stupeň - ŠVP od 2007/2008 Ročník z toho Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací Celkem RVP Disp.časová oblast obor předmět předm. min dotace Jazyk a jazyk. Český jazyk a literatura Český jazyk komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a Matematika a její její aplikace aplikace Matematika Informač. a Informač. a komunik. technol. komunik. technologie Informatika Člověk a Dějepis Dějepis společnost Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika Chemie Chemie Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Praktické činnosti Volitelné vzděl. Volitelné vzdělávací předměty předměty CELKOVÁ POVINNÁ ČASOVÁ DOTACE Rozpětí týdenní hodinové dotace v ročnících dle RVP

8 3) Přehled pracovníků školy PRACOVNÍK TŘÍDNÍ POZNÁMKA I. stupeň Mgr. Hana Svobodová I. A Ivana Vokurková II. A Mgr. Lenka Filandrová SZŘ III. A Mgr. Lenka Filandrová SZŘ IV. A Mgr. Jana Šporková V. A II. stupeň Mgr. Daniela Ševčíková ZŘ VI. A Blanka Polanová VII. A studující Dana Tomašovová VIII. A studující Tomáš Korel IX. A přijat na VŠ vedení školy Mgr. Ivana Pečenková Mgr. Lenka Filandrová SZŘ Mgr. Daniela Ševčíková ZŘ Učitelé-bez tříd. Ing. Pavel Plavec Mgr. Josef Sekyra Miroslav Svoboda doplňující studium přijat na VŠ Asistent Terezie Houdková studující pedagoga Vychovatelky Zita Košťálová Mateřská škola Dagmar Kunštárová - ZŘ Andrea Štětinová studující Monika Stowitzová studující Provoz Jarmila Šramková školnice Helena Bocková uklizečka ZŠ Marie Velasová Krista Mertlová Ivana Hozová Květoslava Siebrová Alžběta Černá Martina Sussnerová Ing. Václav Neuberg uklizečka MŠ školní jídelna,mš ved. šk. jídelny kuchařka kuchařka hospodářka ekonom

9 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Podle 36 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není povolen odklad: dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádáli o to jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zápis budoucích prvňáčků se konal dne od hodin v budově Základní školy. Náhradní termín byl stanoven na 9. února 2012 od hodin. K zápisu se dostavilo 25 dětí. K docházce bylo ve školním roce 2011/2012 v mateřské škole přihlášeno 43 dětí. Školní družinu navštěvovalo 30 dětí. 9

10 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 10

11 Údaje uvedené v tabulce jsou za II. pololetí školního roku 2011/2012. Povinnou školní docházku ukončilo 15 žáků. Při přijímacích řízeních se 9 žáků umístilo na středních školách s maturitními obory a 4 žáci v učebních oborech a 2 nikam nenastoupili. 6) Údaje o dalším vzdělávání pedagog. pracovníků V průběhu školního roku se zapojilo všech 12 učitelů ZŠ a 3 učitelky MŠ do kurzů a školení pořádaných Pedagogickým centrem Karlovy Vary, NIDV, Pedagogickopsychologickou poradnou v Sokolově a Policií ČR. Jednalo se zejména o semináře zaměřené na změny v legislativě, činnostní učení, protidrogovou prevenci, semináře pro výchovné poradce, vyuč. cizích jazyků, jednotlivých předmětů, výpočetní techniky podle potřeb organizace. Další školení probíhala v rámci našich projektů EU: Do budoucna s kvalitnější výukou na ZŠ, č. CZ.1.07/1.1.11/ , který je spolufinancovaný z ESF a SR ČR Vzdělávání pedagogů je zaměřeno na zkvalitnění výuky a na zavádění nových metod do výuky a to nejen inovací ŠVP, ale také zaváděním používání nových učebních pomůcek. a Pod jednou střechou (EU peníze školám) č. CZ.1.07/1.4.00/ Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků škol a k individualizaci výuky v této oblasti. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. Jsme partnerem projektu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově Reg.č.: CZ.1.07/1.3.11/ Vzdělávací kurzy: Didaktická technika, Využití ICT v předmětech, Metodické workshopy v předmětu. 11

12 7) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci naší školy ve školním roce 2011/2012 pořádali a zúčastnili se: Fotbalový McDonalds cup v Oloví a postoupili do okresního finále, kde se umístili na 6.místě. 1.místo chlapci i dívky - Petanque okresní kolo v Královském Poříčí 3.a 4.místo Basketbal okrskové kolo v Kraslicích 2.místo Přehazovaná - okrskové kolo v Kraslicích 6.místo Přehazovaná okresní kolo Sokolov 2.a 4.místo Volejbal okrsek Rotava 2.místo Florbal okresek Kraslice 5.místo Florbal okres Sokolov 4.místo Fotbal Oloví 4.místo Halový fotbal - Rotava Dále byly pro žáky školy pořádány učiteli tyto akce: Štrůdlování - Den stromů Ukázka Dravců Branný závod Přespání ve škole Den dětí Vánoční dílny Vánoční besídka Rozsvícení Vánočního stromu Maškarní bál Projektový týden čarodějnic + průvod městem Poslední zvonění Vítání budoucích prvňáčků 12

13 Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti: Road show fyzikální a chemické pokusy v tělocvičně Techmania Plzeň Divadelní představení Spolupráce s Policií ČR Přednáška na téma Sex, AIDS a vztahy Dopravní akce rozdávání jablíček a citronků řidičům našimi žáky Sběr kaštanů Výstava výrobků v prostorách školy Projekt zdravé zuby Čarodějnický průvod Indiánský den I.třída a MŠ Dále pak: o Vánoční jarmark o Logická olympiáda o Matematický klokan o Stonožka (SCIO testy 3., 5., 7., 9.ročník) o Sociometrické testy o Testování COMDI Čestná uznání a Certifikáty Certifikát získala ZŠ a MŠ za pomoc při veřejné sbírce MHMP/346942/2006 Fondu Sidus, o.p.s. určené na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji (fakultní nemocnice v Motole a v Ostravě). Poděkování od projektu ŠANCE, za podporu naší školy. Certifikát za aktivní zapojení naší školy do recyklačního programu Recyklohraní. 13

14 Vzdělávací exkurze a výlety: Exkurze do elektráren: Větrná energie, Vodní energie, Tepelná elektrárna PČR přednášky, kyberšikana prevence Beseda s myslivci o ochraně lesů a zvěře Dopravní hřiště Ekologická exkurze Kladská (rašeliniště Tajga) Beseda- Člověk v tísni Hartenberské školnění Planeta Země Tajemný svět Ekvádoru Výlet-rašeliniště Tajga Výchovný koncert Světová hudba let 20.stol. Návštěva Městské knihovny a Muzea v Sokolově Návštěva Multifunkčního informačního centra v K. Varech Návštěva Kulturního a informačního centra v Kraslicích Návštěva ISŠTE Sokolov Sportovní hala Sokolov propagace škol Karlovarského kraje Návštěva Úřadu práce v Karlových Varech Akce školní družiny: Pouštění draků Zdobení ŠD a ŠJ Čertovská diskotéka Spoluúčast na Vánočním jarmarku Spoluúčast na besídce pro seniory Celoroční třídění odpadu Projekt-Zdravá výživa Projekt-Svátek matek Turistický výlet Diskotéka se soutěží Jiné: Plavecký výcvik 3.ročník Ve škole byly v rámci mimoškolní činnosti pro žáky pořádány tyto zájmové kroužky: Kroužek angličtiny ZŠ ( vedeno v DDM) Školní nápravná péče Keramika (vedeno pod DDM Kraslice) Dovedné ruce Florbal (DDM) Sportovní hry (DDM) Taneční kroužek Turistický kroužek Práce s počítačem Mažoretky Všechny kroužky byly zajišťovány učitely školy. 14

15 Údaje o aktivitách našich nejmenších dětí v MŠ: Představení hudebního divadla Divadelní představení Podzimní posezení s rodiči a výstavou dráčků Mikulášská nadílka v MŠ Vánoční nadílka v MŠ Vánoční koncert Návštěva předškolních dětí v 1.třídě Karnevalový den Den bláznivých účesů Velikonoce v MŠ-výstavka Besídka ke Dni matek Školní výlet Slet čarodějnic Jablíčkové posezení s rodiči Spaní dětí ve školce Společné se ZŠ: Mikulášská na sále Vánoční jarmark Dopoledne s policií ČR Poslední rozloučení Návštěva ZŠ předškoláci Vystoupení pro seniory Den dětí 15

16 8) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2011/2012 Minimálního preventivního programu se zúčastnili všichni pedagogové na naší škole. Problematiku zařazují do plánů výuky na školní rok. Při pedagogických radách docházelo ke kontrole proběhlých akcí. Měsíční plán akcí na naší škole podchycoval všechny plánované akce. Předmětové komise zvláště na druhém stupni plánovaly začleňování akcí do jednotlivých předmětů. Jedná se hlavně o rodinnou výchovu, občanskou výchovu, přírodopis a jiné. Třídní učitelé mapují svoji třídu, zvláště přechod na druhý stupeň je problematický, objevuje se zde větší zátěž, změny v kolektivu, přicházejí děti z malotřídních škol a zde hrozí nebezpečí šikany. Problémy výchovné a kázeňské řeší třídní učitel, zástupce vedení školy spolu s výchovnou poradkyní. Vyučující postupují dle Vnitřního předpisu k řešení negativních jevů. MP spolupracuje s výchovnou poradkyní, vedením školy a třídními učiteli. 1x za dva měsíce se dle svých možností zúčastní pravidelných setkání s preventisty v PPP. Akce MP - hlavněv rámci předmětu Dramatická výchova Kdo jsem a jaký jsem posílení sebehodnocení a pocitu sounáležitosti se skupinou, vytváříme si pozitivní vztah k sobě samému, umíme přijímat hodnocení druhých, uvědomujeme si svůj význam v kolektivu Role žáků v kolektivu třídy prevence šikany v kolektivech třídy, respektujeme přijatá pravidla soužití v kolektivu, aplikujeme pozitivní způsoby komunikace, spolupráce ve skupině Fakta o kouření osvojujeme si základní poznatky o kouření, informace získáváme prostřednictvím práce s textem, práce ve skupinách, Moje tělo zdravý životní styl Slepci, Poznávání pocitů hry ze zásobníku učitele / sociální hry / Úplatek přirozené jednání formou hry v roli Dětský čin roku vyhledávání informací, vlastní návrhy Hrajeme si na kabaret umíme si dělat legraci i ze sebe - vlastní chyby, omyly, poučení Bílá pastelka U soudu řešení konfliktu ve třídě Vánoční vystoupení Výzdoba oken Zpracovala: Ivana Vokurková 16

17 9) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů MŠ Mateřská škola byla v tomto školním roce zapojena v programu Odmalička prostřednictvím koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM. Spolupracovala s MŠ Spatzenhaus v Eibenstocku. ZŠ Etwinningové projekty ve školním roce 2011/2012: 1. Školní výlet - Komiks... autor: ZŠ Oloví. Žáci formou komiksu a virtuálního školního výletu představí okolí svého bydliště a zajímavá místa, která by chtěli představit svým kamarádům v zahraničí. 10) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Realizované projekty: 1. Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Karlovarský kraj Výzva č.3 pro GP oblast podpory 1.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Název projektu: Do budoucna s kvalitnější výukou na ZŠ Oloví Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Celková výše finanční podpory: ,- Kč 2. Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IP oblasti podpory 1.4 unit costs Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Pod jednou střechou Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Celková výše finanční podpory: ,- Kč 17

18 3. Schválené nové projekty: Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Karlovarský kraj Výzva č.5 pro GP oblast podpory 1.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Název projektu: Znovuoživení dávných řemesel a tradic cestou z minulosti do Současnosti Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Celková výše finanční podpory: ,44 Kč 4. Jsme partnerem projektu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově Reg.č.:CZ.1.07/1.3.11/ ( ISŠTE Sokolov ) 11) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace zde není vytvořena. Spolupráce s Policií ČR AJAX, BESIP, Citronky Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí. Návštěva Městské knihovny Sokolov a městského muzea Sokolov Návštěva Multifunkčního informačního centra v K. Varech Úřad práce v Sokolově volba profesní orientace Návštěva ISŠTE Sokolov Sportovní hala Sokolov propagace škol Karlovarského kraje Spolupráce s rodiči-prostřednictvím ŽK, Informačních knížek a letáků, TS Spolupráce s OSVZ Kraslice Činnost koordinátora EVVO Ing. Pavla Plavce: EKOABECEDA RECYKLOHRANÍ Přírodověda IV. Třída a V. třída Odpady - dok. Film - Tonda obal - Přírodověda 4., 5. třída, Přírodopis 6. třída Třídění odpadů - dok. Film Asekol Přírodověda 4., 5. Třída, Přírodovědná praktika Zajištění odvozu elektrospotřebičů za rok ekologická vycházka Tajemné rašeliniště Projekt Ekopolis přírodovědný seminář V průběhu školního roku plnění úkolů společnosti ASEKOL (Recyklohraní) Sběr elektrospotřebičů od žáků a rodičů Třídění odpadů ve všech třídách ( plast, papír ) Zapojení VII.až IX.třídy do pilotního projektu ZELENÝ KOMPAS 18

19 12) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 nebyla provedena žádná kontrola Českou školní inspekcí. Na naší škole proběhlo pilotní testování žáků V.a IX.tříd, na které jsme byli vybráni žástupci ČŠI. 13) Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy jsou za kalendářní rok Hospodaření příspěvkové organizace probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a rozpočtovými pravidly a skončilo k 31. prosinci 2011 ziskem ve výši ,96,- Kč. Příspěvková organizace hospodaří s prostředky od zřizovatele, ze státního rozpočtu MŠMT ČR prostřednictvím rozpočtu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Vedle hlavní činnosti provádí také činnost doplňkovou (pronájem nebytových prostor a nájemních bytů.) Zřizovatel poskytl prostředky v celkové výši ,- Kč. Tyto prostředky byly určeny na provoz ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD. Krajský úřad Karlovarského kraje poskytl ,- Kč. Tyto prostředky byly použity na platy a spojené náklady, ONIV. Všechny prostředky byly účelně využity. Doplňková činnost skončila ziskem ,- Kč. V Oloví dne Mgr. Ivana Pečenková ředitelka školy 19

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2013 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křivoklát (ke změně názvu

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více