VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola JIH v Mariánských Lázních Školní rok 2012/2013 1

2 a) Základní údaje o škole Název školy - Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459, PO Zřizovatel Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155 Právní forma školy příspěvková organizace od roku 2001 Ředitel školy Mgr. František Kurka Zástupce ředitele školy pro 1. stupeň Mgr. Jaroslava Baumgartnerová Zástupce ředitele školy pro 2. stupeň Mgr. Jana Rygolová Kontakt - tel.: , Jméno pracovníka pro informace: František Kurka Datum založení školy Datum zařazení do rejstříku škol (bývalá síť škol) Poslední aktualizace v rejstříku škol Identifikační číslo ředitelství v rejstříku škol Datová schránka: xhhmm66 Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do rejstříku (sítě) škol školní jídelna kapacita 1000 strávníků, školní družina kapacita 100 žáků Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od Speciální zaměření školy (rozšířená výuka) rozšířená výuka cizích jazyků 2

3 b) Přehled oborů vzdělávání Vzdělávací program MŠMT školní rok 2012/2013 v ročnících počet žáků Školní vzdělávací program Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání Učitelé praktikovali ve výuce různé metody výuky projektové vyučování, genetickou metodu čtení, zábavné vyučování, frontální a kooperativní metody práce, metody situační a heuristické, zavádění práce na PC ve výuce (internet, výukové programy, překladače), monoprojekty v českém jazyce s propojením s ostatními předměty, seminární práce, skupinové učení a hodnocení práce, používání nadstandardních učebnic a sešitů při výuce a další. Dále se používají formy prožitkové pedagogiky za použití různých aktivit v přírodě (outdorové aktivity). Všechny třídy na 1. stupni jsou vybaveny 1 2 počítači. V některých předmětech byly využívány multimediální interaktivní tabule. Většina učitelů se zapojila do tvorby digitálních učebních materiálů, které byly ověřovány při výuce. Volitelné předměty informatika, sportovní hry, seminář matematiky, seminář českého jazyka, seminář přírodopisu Kroužky florbal, bruslení, plavání, aerobik, angličtina, němčina, mažoretky 3

4 4 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

5 5

6 Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti a věkové struktury učitelů: Funkce Celkem Kvalifiko vaní Do 30 let Do 40 let Do 55 let Nad 55 let Pracující důchodci Ředitel školy Zástupkyně ředitele Učitelé 1. stupně Učitelé 2. stupně Celkem Komentář: věková struktura pedagogických pracovníků průměrný věk 50 let. odchody pedagogických pracovníků v minulém školním roce nebyly celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků nekvalifikovaní učitelé mají většinou dlouholetou pedagogickou praxi, všem bylo uloženo si kvalifikaci zvýšit vysokoškolským vzděláním, navštěvují DVPP, spolupracují v metodických sdruženích a předmětových komisích školy, učitelé metodici nesplňují požadavky na specializační činnosti metodik primární prevence, metodik environmentální výchovy a metodik tvorby školního vzdělávacího programu (vzdělávají se v seminářích) Největší aprobovanost byla v předmětech: matematika, český jazyk, zeměpis, tělesná výchova Nejnižší aprobovanost byla v předmětech: výtvarná výchova, pracovní činnosti d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy Ve školním roce 2012/2013 bylo zapsáno 101 žáků. 11 žáků podalo prostřednictvím zákonných zástupců žádost o odklad. 6 žáků se během roku přistěhovalo. Pro velký počet žáků jsme otevřeli 4 první třídy s celkovým počtem 96 žáků. 6

7 7 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

8 Kariérové poradenství Oblast poradenská Koordinací mezi kariérovým poradenstvím, vzděláváním a diagnostikou se naplnil záměr výběru dalšího uplatnění žáků: Žáci 9. tříd se orientovali v Informačním a poradenském středisku úřadu práce Cheb, získali přehled o informačních zdrojích k volbě povolání, které monitoroval výchovný poradce. Rodiče i žáci byli seznámeni s poradenskými možnostmi k volbě povolání /vlastní nabídky středních škol, Burzy škol, vstupy zástupců SŠ do ZŠ, dny otevřených dveří, internet celostátní nabídka/. Byl vypracován harmonogram činnosti k volbě povolání, žáci dostávali opakovaně informace o přijímacím řízení na střední školy. Jistotou byly nejen termíny, ale správná práce s instrukcemi vyplnění zápisových lístků a přihlášek na umělecké školy i pro vzdělávání dalších oborů. Cílené poradenství směřovalo pro zdravotně, sociálně i jinak znevýhodněné žáky, pro ty, kteří ukončili školní docházku v osmé třídě, pro zájemce o víceletá gymnázia. Průběžná aktualizace informací o vzdělávací nabídce, informační činnost pro třídní učitele /výstupní hodnocení žáků/ byly uplatněny. Gymnázium SOŠ včetně SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté konzervatoří přihláš přijatí přihláš přijatí přihláš přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš přijatí Metodická a informační činnost V otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace a individuálně vzdělávacích plánů, dále v otázkách péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami byla vždy poskytnuta metodická pomoc. Běžně jsou shromažďovány odborné zprávy o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení. Vše probíhá v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. V rámci navržených a realizovaných opatření výchovného poradce byly i preventivní pohovory s problémovými žáky celkem 11, které měly mmj. předejít výchovným komisím. Následovala pouze jedna výchovná komise s výrazným doporučením umístit žáka ve SVP Karlovy Vary. V situacích, které vyžadovaly vědomí rodičů, bylo naplněno poslání generálního souhlasu, který byl výchovnou poradkyní vypracován a rodiči odsouhlasen. Škola dlouhodobě vykazuje vysokou úspěšnost přijatých žáků na všechny typy škol Vzdělávání integrovaných žáků Základním dokumentem je individuálně vzdělávací plán. Neméně důležité bylo získat ke spolupráci rodiče a zdůrazňovat nutnost domácí přípravy. Výchozí je typ poruchy, o který se u dítěte jedná, aby zpětná vazba zajistila určité úspěchy. Způsob naplnění: Umožnil žákům uplatnit jejich znalosti a vědomosti jinou cestou např. ústní formou ověřování znalostí nebo jejich výkladem. Ideální byly testové nebo doplňovací formy práce. Nutná je časová rezerva k napsání a kontrole zadané práce, respektování stylu čtení, žákovy vůle hlasitého čtení před třídou. 8

9 Mezi reedukační učební pomůcky na 2. stupni patřila Pravidla českého pravopisu, Stručná mluvnice česká, pracovní listy a pracovní sešity nakladatelství TOBIÁŠ. Specifické chyby plynoucí z poruchy jsme nehodnotili, pouze označili. Ocenili jsme pracovitost, snahu a kázeň. Tím mohl žák, který se vědomě přiklonil k těmto hodnotám, zažívat i kladné pocity. Při návštěvě PaeDr. Mlátilíkové z Pedagogicko-psychologické poradny v naší škole dne bylo konstatováno: Ve škole je důsledně vedena evidence IVP a jejich jednotná úprava včetně obsahové stránky. Na škole probíhají hodiny preventivní péče nápravného čtení s cílem eliminovat specifické poruchy učení. Hodiny nápravné péče nebyly zavedeny. Učitelé prvního stupně postupovali ve vyučovacím procesu takto: Opakovali pokynů, zařadili uvolňovací cviky a relaxační chvilky, dbali na dostatek času na práci a kontrolu, používali pozitivní motivaci, krátili SP, používali doplňovací cvičení, testy s možností správné odpovědi, vizuální oporu při pamětném počítání, ověřovali znalosti formou testů, měli dostatek času na kontrolu napsaného, střídání činností, používali hlasité a srozumitelné pokyny, dbali na důslednou kontrolu, uvážili limitované úkoly, vedli žáky k samostatnosti, upřednostňovali naopak ústní ověřování znalostí před písemnou formou zkoušení, neklasifikovali při neúspěšném výsledku, snažili se stimulovat pozornost. Volili jsme tyto pomůcky: Molitanový podsedák, relaxační míček, záložní složku, odbornou literaturu pro pedagogy: O. Zelinková - Cvičení zvukové analýzy a syntézy; Z. Michalová Shody a rozdíly, Čítanka pro dyslektiky, Čáry máry; M. Mlčochová Šimonovy pracovní listy. Vzdělávání integrovaných žáků Vyžadovalo náročnou práci učitelů, která spočívá v přípravě a zahrnuje: - diagnostikování znalostí a chování žáků podle předložených materiálů, činností a úkolů, které vyžadují jasné jazykové vyjádření, hudební a výtvarný projev, fyzickou činnost a sociální cítění - odlišné postupy uplatňující se zvlášť na prvním a druhém stupni - pravidla třídy oceňující pozitivní chování, protože s vzdělávacími poruchami učení jsou spojené poruchy chování /nutné určit pravidla/ - motivace, cíl, vedení a zpětná vazba - pomoc získat sebedůvěru a realistické cíle - určení domácího úkolu, které by měly být časté a sloužit k procvičování učiva V naší škole je praktikováno: - nápravné čtení ohraničené tematickým plánem s časovým zařazením učiva, procvičováním, střídáním činností a podpořené zájmem o knihy - výběr a nákup učebních pomůcek /pracovní sešity, cvičení, tabulky, odborná literatura pro pedagogy - výběr rozšířen/ se řídí finanční dispozicí - přihlédnutí k pokynům PPP a SPC, kde byli žáci vyšetřeni Je zajištěna ochrana osobních údajů žáků, metodická pomoc a informace učitelům, k cizincům je stejně přistupováno jako k dětem českým. 9

10 Na konci školního roku dosáhl počet integrovaných žáků tyto hodnoty: Druh integrace Ročník Počet žáků Sluchová Zraková 5. A, 9. B 2 S vadami řeči Tělesná S kombinací S vývojovými poruchami učení 3. B 2 3. C 1 4. C 1 5. C 1 6. A, 2 6. B 1 7. A 1 7. C 3 8. B 1 9. A 1 9. B 2 Celkem 18 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2012/2013 se školní metodik prevence v rámci doplňování odborných kompetencí zúčastnil vzdělávacích akcí Vrstevnický program na zvládání počátečního stadia šikany (říjen 2012) a Management školní třídy (listopad 2012), které se konaly v objektu gymnázia Sokolov pod garancí PPP Karlovy Vary. Výskyt závažných projevů rizikového chování mezi žáky, resp. mezi žáky a učiteli byl v minulém školním roce co do počtu případů nižší, ale jejich závažnost byla značná. Jednalo se o 3 případy, všechny na 1. stupni naší školy. V jednom případě se jednalo o hrubou urážku žákyně vůči své TU a s tím spojené lživé obvinění spolužáků, na které chtěla dotyčná žákyně přenést část své viny. Ve spolupráci školního metodika prevence Ing. Martina Mouchy, třídních učitelů a výchovné poradkyně Mgr. Marie Hrůzové byl zjištěn skutečný stav a žákyně se přiznala. Zbývající 2 případy se týkaly hochů z 5. tříd, u kterých se jednalo o dlouhodobé problémy s chováním ve třídě k ostatním členům kolektivu, vážné nedostatky ve školní práci i v domácí přípravě a u jednoho z nich se jednalo i o podezření ze záškoláctví, což bylo ovšem odloženo, neboť zákonný zástupce vše omluvil. Oba problematičtí žáci budou od příštího školního roku 2013/2014 v různých třídách a bude jim věnována zvýšená pozornost, v případě jednoho z nich na základě několika jednání se zákonným zástupcem došlo k dohodě o plánovaném pobytu ve speciálním zařízení, který by měl proběhnout během podzimu Ostatní prohřešky žáků byly řešeny běžným způsobem v rámci kompetencí TU. V letošním školním roce také na naší škole proběhla kontrola ČŠI, která se mimo jiné zaměřovala i na způsob práce a vedení dokumentace ŠMP. Touto inspekcí nebyla shledána žádná pochybení v činnosti školy na úseku prevence rizikového chování. 10

11 Na začátek školního roku proběhl krátký seminář, na kterém školní metodik prevence seznámil pedagogy s některými zásadami postupu v případě výskytu rizikových jevů. Ředitel školy, metodik prevence, výchovný poradce a učitelé spolupracovali s institucemi a sdruženími v oblasti drogové prevence a řešení sociálně patologických jevů KOTEC (kontaktní a krizové centrum) Mariánské Lázně, Policie ČR, sociální odbor a odbor školství MěÚ Mariánské Lázně. Výchovné komise řešily studijní a výchovné problémy žáků s jejich zákonnými zástupci za účasti ředitele školy, zástupkyně ředitele školy, výchovného poradce, třídního učitele, učitele předmětu. Projednávala také výsledky vyšetření ve SPC a PPP. Byl vytvořen a postupovalo se podle Minimálního preventivního programu školy. Škola má zpracovanou Strategii poradenských služeb školy. Byl vypracován Krizový plán prevence sociálně patologických jevů, součástí je Třídní program prevence. V hodinách občanské výchovy byly žákům zadány testy na drogovou problematiku. V hodinách občanské výchovy i v dalších předmětech probíhala multikulturní výchova, tj. výchova žáků proti projevům rasizmu, xenofobie a intolerance. Ve škole je umístěna schránka důvěry, kam mohou žáci vhazovat žádosti a podněty. Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou pravidelně školním metodikem prevence upozorňováni na prevenci sociálně patologických jevů, především na rozpoznání a předcházení šikany. Všichni třídní učitelé pravidelně vyhodnocovali ve své třídě nekázeň, náznaky šikany a odevzdávali formulář s popisem řešených situací za čtvrtletí preventistovi sociálně patologických jevů. Ředitel školy, zástupci ředitele školy, výchovná poradkyně a třídní učitelé jednali s rodiči dalších žáků také mimo výchovnou komisi projednávala se především nekázeň a špatný prospěch. Charakter vývojových poruch chování Učitelé řešili s některými žáky tato porušování školního řádu - nevypnutý mobilní telefon při výuce, nepřezouvání se, neomluvená absence, neurvalé zacházení se školním majetkem, verbální drzost. Tyto nedostatky byly zohledněny v celoroční soutěži tříd 2. stupně Nejlepší žáci a třídy školy. Pravidelně byly vedeny pohovory s problémovými žáky třídními učiteli, výchovnou poradkyní a vedením školy. Tím se oslabila nutnost konat výchovné komise. 11

12 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Druh semináře - kurzu Počet zúčastněných Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů na 1 vysokých školách Studium k výkonu specializačních činností 1 zahájil studium metodik prevence Studium k prohlubování odborné kvalifikace 20 v kurzech a seminářích Ostatní pracovníci ekonomika a hospodaření 6 školy a školní jídelny, hygienické minimum Celkem 28 Priority v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Prioritou bylo vzdělávání učitelů v tvorbě digitálních učebních materiálů. Využívali jsme především bezplatných seminářů a workshopů, které pořádalo Krajské vzdělávací centrum v Sokolově (podepsána dohoda s hejtmanem Karlovarského kraje). h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT a dalšími subjekty, kterých se zúčastnili naši žáci, jsou jedním z kritérií kvality školy. V uplynulém školním roce jsme opět dosáhli vynikajícího výsledku v rámci celého Karlovarského kraje. Naši žáci se zúčastnili téměř všech soutěží a dosahovali zde výborných výsledků. Někteří učitelé se zapojili do soutěží a olympiád, které organizoval Krajský úřad v Karlových Varech, jako organizátoři nebo porotci soutěží. Školní žákovská knihovna funguje v souvislosti s nutností čtenářské gramotnosti. Záměr porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosažení určitých cílů, rozvoji schopností a vědomostí je naplňován zčásti. Nezájem žáků je ovlivňován technickým vstřebáváním poznatků. Výsledek znamená pravý opak původního záměru, ale odráží se rovněž v hodnocení SCIO testů. Ve škol. roce bylo zatím vypůjčeno žáky i učiteli druhého stupně cca 411 titulů. Kromě knih mohli žáci a také toho více využívali dosáhnout seberealizace prostřednictvím společenských her Česko, Dáma, Šachy, Člověče, nezlob se, Mezinárodní spolupráce Žijeme společně v Evropě Tento projekt probíhal od října 2012 do června V jeho rámci se uskutečnilo celkem 14 společných setkání žáků a učitelů partnerských škol: Základní školy JIH Mariánské Lázně, Mittelschule v Tirschenreuthu a Grund - und Mittelschule v Erbendorfu. Celkem to bylo přes 880 účastníků masových akcí i menších setkání. Z naší školy se společných akcí a setkání zúčastnilo okolo 350 žáků a učitelů. Úspěšná realizace tohoto projektu, který navazuje na předcházející projekty spolupráce škol, 12

13 financované Česko-německým fondem budoucnosti, napomohla výrazně k dalšímu prohlubování již existujících přátelských vztahů mezi dětmi z Mariánských Lázní, Tirschenreuthu a Erbendorfu a k pokračování i jiných forem spolupráce, než je klasické setkávání partnerských tříd ze škol obou stran hranice. Organizovali jsme setkávání partnerských tříd a dopisování žáků těchto tříd (naše 5.C s 6. třídou a naše 8.A s 10. třídou z Tirschenreuthu), čímž docházelo k ještě užšímu vzájemnému poznávání. Byly zorganizovány sportovní akce, při kterých si účastníci mohli porovnat zdatnost a výkonnost. V tomto směru byly přínosem Zátopkovy štafety, pořádané naší školou, i neformální setkání učitelů při kuželkách či bowlingu. Děti měly možnost navzájem poznat města a země svých kamarádů na opačné straně hranice, ale i tradice a zvyky, jako např. při společné návštěvě historického muzea v Bärnau, či návštěvách Mariánských Lázní. V neposlední řadě se děti učily jazyku svých sousedů. Protože tento projekt sehrál významnou roli v rozvoji spolupráce partnerských škol, lze konstatovat, že hlavní cíle a záměry projektu byly určitě splněny. Základní škola JIH v Mariánských Lázních má již dlouholeté vztahy s německými školami a dobré zkušenosti ve spolupráci. Ale bez finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti bychom nemohli organizovat a realizovat tak rozsáhlé projekty spolupráce. Chceme i pro další období najít dostatek finančních zdrojů, aby se naše dosavadní spolupráce s bavorskými školami mohla rozvíjet dál. Účast dětí partnerských škol z Německa na sportovní akci Zátopkovy štafety pořádané naší školou Termín: Počet účastníků: 90 českých + 54 německých z Tirschenreuthu a Erbendorfu Informační schůzky se zástupci partner. škol, plán spolupráce. Termín se zást. z Tirschenreuthu v M.L.: Termín se zást. z Erbendorfu v Erb.: Historicko-vlastivědné setkání žáků 8.tříd naší školy se žáky 10.tř. z Tirschenreuthu 13

14 v historickém muzeu Geschichtspark v Bärnau. Termín: Počet účastníků: 25 českých + 35 německých z Tirschenreuthu Sportovní setkání učitelů naší školy a školy Tirschenreuth kuželky v Plössbergu. Termín: Počet účastníků: 14 českých + 20 německých z Tirschenreuthu Setkání partnerských tříd naší 5.C a 6.A z Tir, projekt muzea v Marktredwitz jazykové animace. Termín: Počet účastníků: 21 českých + 23 německých z Tirschenreuthu. Zahájení dopisování partnerských tříd, naše 5.C se 6.tř. z Tirschenreuthu. Termín: prosinec 2012 Počet účastníků: 22 českých + 22 německých z Tirschenreuthu Sportovní setkání učitelů naší školy a školy Erbendorf bowling v Tachově. Termín: Počet účastníků: 13 českých + 20 německých z Erbendorfu Účast našich dětí na karnevalu v Erbendorfu. Termín: Počet účastníků: 43 českých německých z Erbendorfu Vystoupení taneční skupiny mažoretek na školní akci v Tirschenreuthu. Termín: Počet účastníků: 14 českých + 60 německých z Tirschenreuthu Účast našich žáků na Dni Evropy, společný výstup na střed Evropy Tillenberg/Dyleň s dětmi německých škol regionu. 14

15 Termín: Počet účastníků: 37 českých z různých německých škol Setkání partnerských tříd v Mariánských Lázních, společný projekt Poznáváme město a okolí svých přátel s žáky z Tirschenreuthu Termín: Počet účastníků: 24 českých + 27 německých z Tirschenreuthu Návštěva učitelů a žáků německých partnerských škol u příležitosti oslav 90.výročí založení školy. Termín: 13. a Počet účastníků: asi 60 hostů z Tirschenreuthu a Erbendorfu Setkání s německými partnerskými třídami (6.tř.) z Erbendorfu, společný projekt Poznáváme město a okolí svých přátel. Termín: Počet účastníků: 12 českých + 28 německých z Erbendorfu Návštěva naší 5.C ve škole v Tirschenreuthu, společná návštěva Gartenschau s patronátní něm. třídou 6.A. Termín: Počet účastníků: 30 českých + 22 německých z Tirschenreuthu Probíhalo dopisování žáků školy se žáky v USA (Wrentham - Massachussetts). 15

16 Projekty a úspěchy 1. stupně Zahájení školního roku 2012/2013 V pondělí 3. září jsme zahájili nový školní rok. Veškerá pozornost směřovala především k žákům prvních tříd. První den ve škole byl pro malé prvňáčky opravdu slavnostní, protože je ve škole přivítal pan ředitel František Kurka a pan starosta Mariánských Lázní Zdeněk Král. 16

17 Světový den gramotnosti 8. září - V tento den byla zahájena soutěž o nejlepší třídu a žáky školy. Sportovní soutěže Přespolní běh 25. září 2012 proběhlo okrskové kolo v přespolním běhu - "Běh u Medvěda". Soutěžilo se ve dvou kategoriích: Družstvo I. kategorie: Michaela Šimková (3.A) - 5. místo Anna Valková (3.B) - 1. místo Jaroslava Karlová (3.C) místo Tomáš Čech (3.A) - 1. místo Lukáš Dostál (3.C) - 8. místo Šimon Sůva (3.C) - 9. místo I. kat.: dívky - 2. místo, hoši - 3. místo Družstvo II. kategorie: Patrika Suchanová (4.A) - 4. místo Tereza Bledá (5.B) - 1. místo Linda Čechová (5.C) - 2. místo Jan Kosina (5.A) - 5. místo František Kováč (5.A) - 9. místo Jan Šprincl (5.B) - 1. místo II. kat.: dívky - 1. místo, hoši - 2. místo Celkově se ZŠ Jih umístila na 2. místě 17

18 Vítězství v okresním kole v přespolním běhu 16. října se v Chebu konalo finále okresního kola v přespolním běhu. Dvanáctičlenné družstvo složené z I. kategorie ( tř.) a II. kategorie (4., 5. tř.) si doběhlo pro 1. místo! I. kategorie Anna Valková (1. místo) Jaroslava Karlová (2. místo) Michaela Šimková(7. místo) Tomáš Čech (4. místo) Lukáš Dostál (7. místo) Šimon Sůva (10. místo) II. kategorie Tereza Bledá (1. místo) Linda Čehová (2. místo) Patrika Suchanová (4. místo) Jan Kosina (10. místo) Jan Šprincl (8. místo) Marek Štůla (14. místo) Vítězství v okresním kole v plavání 15. listopadu se družstvo šesti dívek a šesti chlapců zúčastnilo finále okresního kola v plavání. V plaveckém bazénu v Chebu se sešlo šest vítězných družstev okrskových škol. S obrovským náskokem 54 bodů se žáci umístili na 1. místě. Družstvo: 3.A - Filip Šolc 4.B - Adéla Drexlerová, Timofey Andreef, Adam Frkal, Denis Volák, Matyáš Heřta 18

19 5.B - Tereza Bledá, Ivana Martínková, Šimon Kuře 5.C - Eliška Ulčová, Markéta Musilová, Linda Čechová 2. místo v plavání v kraji 23. listopadu se konalo v Sokolově finále krajského kola v plavání. Zúčastnilo se šest nejlepších družstev karlovarského kraje - 6. ZŠ Cheb, ZŠ Kraslice, dvě ZŠ z Karlových Varů, ZŠ Sokolov. Smíšené družstvo šesti dívek a šesti chlapců obsadilo v silné konkurenci 2. místo (78 bodů). Družstvo dívek: Znak: Linda Čechová - 3. místo Prsa: Markéta Musilová - 1. místo Ivana Martínková - 5. místo Adéla Drexlerová - 6. místo Kraul: Tereza Bledá - 1. místo Eliška Ulčová - 6. místo Polohová štafeta: L. Čechová (znak), M. Musilová (prsa), T. Bledá (kraul) - 1. místo Štafeta 6x 25m: 3. místo Družstvo chlapců: Znak: Filip Šolc - 8. místo Prsa: Adam Frkal - 3. místo 19

20 Kraul: Šimon Kuře - 2. místo Matyáš Heřta - 5. místo Timofey Andreev - 9. místo Polohová štafeta: F. Šolc (znak), A. Frkal (prsa), Š. Kuře (kraul) - 5. místo Štafeta 6x 25m: 2. místo Šplh 30. listopadu se v tělocvičně ZŠ Úšovice konalo okrskové kolo ve šplhu. Z naší školy bylo vybráno 30 nejlepších šplhounů, tj. 3 dívky a 3 chlapci z ročníku. Výsledky: 1. ročník dívky: Nikola Mallá (1.D) - 1. místo Františka Jirásková (1.B) - 3. místo hoši: Michal Kuzmík (1.A) - 1. místo Matěj Rehák (1.B) - 2. místo Jan Latislav (1.D) - 3. místo 2. ročník dívky: Anna Jirásková (2.B) - 3. místo hoši: Patrik Štrunc (2.A) - 1. místo David Tomi (2.B) - 3. místo 3. ročník dívky: Tereza Krapfová (3.C) - 3. místo hoši: Ondřej Schlossar (3.C) - 1. místo Matyáš Katina (3.A) - 2. místo Michal Řehák (3.A) - 3. místo 4. ročník dívky: Veronika Straková (4.B) - 1. místo Barbora Bittmanová (4.B) - 2. místo Lucie Šírová (4.C) - 3. místo hoši: bez umístění 20

21 5. ročník dívky: Tereza Bledá (5.B) - 1. místo Klára Svátová (5.A) - 3. místo hoši: Jan Jungmann (5.A) - 2. místo "Absolutní šplhna" - Tereza Bledá (čas 6,32). Florbal Dne se konalo v tělocvičně ZŠ JIH Mariánské Lázně okresní kolo ve florbalu žáků 1. stupně, ze kterého postoupilo družstvo chlapců ZŠ JIH do okresního finále ve Františkových Lázních. Zde obsadilo 3.místo. Školu reprezentovali: Jungmann, Kosina, Kuzmík a Měchura z 5.A, Bělohlávek, Kepka, Kuře, Opava a Šprincl z 5.B, Frkal a Kucharik ze 4.B, Fajkus a Štůla ze 4.A. Ve Františkových Lázních citelně chyběla trojice Jungmann, Kosina, Bělohlávek. 21

22 Minibasketbal - druhé místo v kraji 26. března se družstvo 1. stupně zúčastnilo v tělocvičně ZŠ Úšovice krajského kola v minibasketbalu. Sešla se pouze čtyři nejlepší družstva z kraje - ZŠ JIH a ZŠ Úšovice Mar. Lázně, ZŠ Krušnohorská a ZŠ Truhlářská Karlovy Vary. Po velmi vyrovnaných zápasech naše družstvo obhájilo 2. místo. Družstvo: 5.C Marek Hráský 5.B Šimon Kuře, Filip Straka, Jan Šprincl 5.A Michal Kalivoda, Dominik Rácz, František Kováč 3.C Šimon Sůva, Michal Lambert Výsledky utkání: KV Truhlářská - KV Krušnohorská 8:0 Úšovice - Jih 18:15 KV Truhlářská - Úšovice 10:11 KV Krušnohorská - Jih 10:17 KV Truhlářská - Jih 7:13 KV Krušnohorská - Úšovice 14:10 BASKETBALOVÝ TÝM SOK ve vybíjené "PREVENTAN CUP 2012/ dubna se v tělocvičně ZŠ Úšovice konalo okrskové kolo ve vybíjené. Sešla se zde pouze dvě družstva dívek a dvě družstva chlapců - ZŠ Úšovice a ZŠ Jih. V kategorii dívek zvítězilo družstvo Úšovic a na 2. místě ZŠ JIH. V kategorii otevřené (družstvo chlapců, které může být doplněno dívkami) zvítězilo družstvo ZŠ Jih a na druhém místě ZŠ Úšovice. Družstvo dívek: 3.B Laura Dvořáková 4.A Patrika Suchanová 4.B Denisa Kostolányová, Veronika Straková 5.A Eliška Šmolcnopová, Klára Svátová 5.B Tereza Bledá, Samia Karashuli, Barbora Diem 22

23 5.C Linda Čechová, Markéta Musilová Družstvo chlapců: 4.C Václav Králíček 5.A Jan Jungmann, Tomáš Kuzmík, Daniel Vainar 5.B Šimon Kuře, Jan Šprincl, Filip Straka, Lukáš Bělohlávek, Jan Todorovic 5.C Marek Hráský FOK ve vybíjené "PREVENTAN CUP 2012/13" - kat. dívky 11. dubna se v tělocvičně 5. ZŠ Cheb konalo finále okresního kola ve vybíjené. V letošním ročníku se v kategorii dívek sešlo osm družstev - 1., 2., 3., 4., 5., 6. ZŠ Cheb; ZŠ JIH a ZŠ Úšovice Mar. Lázně. Vzhledem k velkému počtu, byla družstva rozdělena do dvou skupin. Naše dívky hrály ve skupině A. 1. ZŠ Cheb - ZŠ Jih 6:2 2. ZŠ Cheb - ZŠ Jih 3:4 3. ZŠ Cheb - ZŠ Jih 8:6 Po třech utkáních dívky hrály se 4. ZŠ Cheb (skupina B) o 5. a 6. místo. Po vydařeném utkání, které dívky vyhrály 5:0, si vybojovaly 5. místo. Družstvo dívek: 3.B Laura Dvořáková 4.A Patrika Suchanová 4.B Denisa Kostolányová 5.A Eliška Šmolcnopová 5.B Tereza Bledá, Barbora Diem, Samia Karashuli 5.C Markéta Musilová, Linda Čechová 23

24 FOK ve vybíjené "PREVENTAN CUP 2012/13" - kat. otevřená 19. dubna se konalo v tělocvičně 5. ZŠ Cheb finále okresního kola ve vybíjené. Sešlo se zde šest nejlepších družstev okresu - 2., 3., 5. ZŠ Cheb; ZŠ Hazlov; ZŠ Úšovice a ZŠ Jih Mar. Lázně. Po třech prohrách a dvou vítězstvích se družstvo umístilo na 4. místě. Družstvo: 4.C Václav Králíček 5.A Tomáš Kuzmík 5.B Šimon Kuře, Jan Šprincl, Lukáš Bělohlávek,Filip Straka, Jan Todorovic, Oldřich Vlasák 5.C Marek Hráský Výsledky zápasů: 2. ZŠ Cheb - ZŠ Jih 8:6 ZŠ Úšovice - ZŠ Jih 10:11 ZŠ Hazlov - ZŠ Jih 3:11 3. ZŠ Cheb - ZŠ Jih 12:6 5. ZŠ Cheb - ZŠ Jih 7:13 Pořadí: 1. místo - 5. ZŠ Cheb 2. místo - 2. ZŠ Cheb 3. místo - 3. ZŠ Cheb 4. místo - ZŠ Jih M.L. 5. místo - ZŠ Úšovice M.L. 6. místo - ZŠ Hazlov Marek Hráský převzal cenu fair play za přiznání, že byl vybitý. Prvenství na Kinderiádě 17. dubna se v Chodově konalo první jarní kolo Kinderiády. Zúčastnilo se 35 škol Karlovarského kraje. Soutěžila 1 dívka a 1 chlapec za ročník ( ročník) v běhu na 60 m a v technické disciplíně. Na závěr 24

25 čtyři vybraní žáci běželi štafetu. Smíšené družstvo naší školy vybojovalo 1. místo se 136 body (součet celkových umístění). Na finále do Prahy družstvo bohužel nepostupuje, jelikož jsme se zúčastnili v loňském roce. Výsledky běhu na 60 m 2. ročník: Anna Jirásková - 11,78 (20. místo) Jindra Musil - 10,57 (4. místo) 3. ročník: Anna Valková - 10,90 (11. místo) Tomáš Čech - 10,27 (5. místo) 4. ročník: Patrika Suchanová - 10,37 (6. místo) Petr Suchan - 9,75 (5. místo) 5. ročník: Linda Čechová - 9,26 (1. místo) Šimon Kuře - 9,21 (2. místo) Výsledky tech. disciplín 2. ročník: skok do dálky z místa Anna Jirásková cm (6. místo) Jindra Musil cm (17. místo) 3. ročník: hod 1 kg míčem (autové vhazování) Anna Valková - 6,20 m (11. místo) Tomáš Čech - 5,60 m (20 místo) 4. ročník: hod kriketovým míčkem Patrika Suchanová - 29,25 m (6. místo) Václav Kovář - 32,21 m (9. místo) 5. ročník: skok do dálky s rozběhem Linda Čechová cm (9. místo) Šimon Kuře cm (1. místo) Výsledky štafety 4x60 m Tomáš Čech, Petr Suchan, Linda Čechová, Šimon Kuře - 37,49 (2. místo) McDonald's Cup 22.května se vybraní žáci z třídy a třídy zúčastnili okrskového kola fotbalového turnaje McDonald's Cup. Starší chlapci skončili na 2.místě, mladší chlapci zvítězili, což znamenalo postup do okresního finále v Aši a následně i do krajského finále v Sokolově, kde vybojovali 4.místo. 25

26 26 Odznak všestrannosti olympijských vítězů Dne 3.6.a 6.6.se zúčastnili vybraní žáci z ročníku okresního a krajského kola soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV).Nejlepších výsledků dosáhli A. Suková z 8. třídy, M.Stolec z 6. třídy a O. Kabíček z 3. Třídy. Ve svých kategoriích zvítězili v okresním kole. T.Bledá z 5. třídy se umístila na 3.místě v krajském kole.

27 Předmětové soutěže Logická olympiáda - krajské kolo se zúčastnilo 10 žáků naší školy (9 z 1. stupně a 1 z 2. stupně) krajského kola Logické olympiády. V Krajské knihovně v Karlových Varech se sešlo z každé kategorie 50 nejúspěšnějších žáků nominačního kola. Předseda MS Mensy ČR JUDr. Ronald Němec popřál všem mnoho úspěchů v dalším řešení úkolů a poznamenal, že již účast v krajském kole je velkým úspěchem a odměnou. Žáky čekaly dva testy - jeden písemný a druhý interaktivní. Po opravení obou testů bylo vyhlášeno 20 úspěšných řešitelů a každý z nich dostal pěknou cenu. Ceny dětem předával 1. místopředseda Mensy ČR Petr Čavojský. Žáci naší školy prožili v Karlových Varech zajímavé dopoledne a tři z nich se dokonce v silné konkurenci stali úspěšnými řešiteli a odnesli si cenu za výborný výkon. V 1. kategorii to byla Eliška Šmolcnopová (5.A) za 17. místo a František Kováč (5.A) za 20. místo, v 2. kategorii Michael Mallý (7.A) za 17. místo. V Logické olympiádě jsou naši žáci každoročně úspěšní a to prokázali i letos. Účastníci Logické olympiády 27

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1999/ 2000 Milevsko 15. 9. 2000 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 2 Přehled

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 154 39/99-11094 Signatura: bo2ns202 Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Okresní pracoviště Kroměříž INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Kroměříž, 1. máje 14 PSČ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-1101/10-H. Mateřská škola Police nad Metují

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-1101/10-H. Mateřská škola Police nad Metují Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-1101/10-H Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Police nad Metují Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují IČO: 71

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1998/ 1999 Milevsko 15. 9. 1999 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy...2 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více