VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola JIH v Mariánských Lázních Školní rok 2012/2013 1

2 a) Základní údaje o škole Název školy - Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459, PO Zřizovatel Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155 Právní forma školy příspěvková organizace od roku 2001 Ředitel školy Mgr. František Kurka Zástupce ředitele školy pro 1. stupeň Mgr. Jaroslava Baumgartnerová Zástupce ředitele školy pro 2. stupeň Mgr. Jana Rygolová Kontakt - tel.: , Jméno pracovníka pro informace: František Kurka Datum založení školy Datum zařazení do rejstříku škol (bývalá síť škol) Poslední aktualizace v rejstříku škol Identifikační číslo ředitelství v rejstříku škol Datová schránka: xhhmm66 Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do rejstříku (sítě) škol školní jídelna kapacita 1000 strávníků, školní družina kapacita 100 žáků Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od Speciální zaměření školy (rozšířená výuka) rozšířená výuka cizích jazyků 2

3 b) Přehled oborů vzdělávání Vzdělávací program MŠMT školní rok 2012/2013 v ročnících počet žáků Školní vzdělávací program Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání Učitelé praktikovali ve výuce různé metody výuky projektové vyučování, genetickou metodu čtení, zábavné vyučování, frontální a kooperativní metody práce, metody situační a heuristické, zavádění práce na PC ve výuce (internet, výukové programy, překladače), monoprojekty v českém jazyce s propojením s ostatními předměty, seminární práce, skupinové učení a hodnocení práce, používání nadstandardních učebnic a sešitů při výuce a další. Dále se používají formy prožitkové pedagogiky za použití různých aktivit v přírodě (outdorové aktivity). Všechny třídy na 1. stupni jsou vybaveny 1 2 počítači. V některých předmětech byly využívány multimediální interaktivní tabule. Většina učitelů se zapojila do tvorby digitálních učebních materiálů, které byly ověřovány při výuce. Volitelné předměty informatika, sportovní hry, seminář matematiky, seminář českého jazyka, seminář přírodopisu Kroužky florbal, bruslení, plavání, aerobik, angličtina, němčina, mažoretky 3

4 4 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

5 5

6 Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti a věkové struktury učitelů: Funkce Celkem Kvalifiko vaní Do 30 let Do 40 let Do 55 let Nad 55 let Pracující důchodci Ředitel školy Zástupkyně ředitele Učitelé 1. stupně Učitelé 2. stupně Celkem Komentář: věková struktura pedagogických pracovníků průměrný věk 50 let. odchody pedagogických pracovníků v minulém školním roce nebyly celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků nekvalifikovaní učitelé mají většinou dlouholetou pedagogickou praxi, všem bylo uloženo si kvalifikaci zvýšit vysokoškolským vzděláním, navštěvují DVPP, spolupracují v metodických sdruženích a předmětových komisích školy, učitelé metodici nesplňují požadavky na specializační činnosti metodik primární prevence, metodik environmentální výchovy a metodik tvorby školního vzdělávacího programu (vzdělávají se v seminářích) Největší aprobovanost byla v předmětech: matematika, český jazyk, zeměpis, tělesná výchova Nejnižší aprobovanost byla v předmětech: výtvarná výchova, pracovní činnosti d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy Ve školním roce 2012/2013 bylo zapsáno 101 žáků. 11 žáků podalo prostřednictvím zákonných zástupců žádost o odklad. 6 žáků se během roku přistěhovalo. Pro velký počet žáků jsme otevřeli 4 první třídy s celkovým počtem 96 žáků. 6

7 7 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

8 Kariérové poradenství Oblast poradenská Koordinací mezi kariérovým poradenstvím, vzděláváním a diagnostikou se naplnil záměr výběru dalšího uplatnění žáků: Žáci 9. tříd se orientovali v Informačním a poradenském středisku úřadu práce Cheb, získali přehled o informačních zdrojích k volbě povolání, které monitoroval výchovný poradce. Rodiče i žáci byli seznámeni s poradenskými možnostmi k volbě povolání /vlastní nabídky středních škol, Burzy škol, vstupy zástupců SŠ do ZŠ, dny otevřených dveří, internet celostátní nabídka/. Byl vypracován harmonogram činnosti k volbě povolání, žáci dostávali opakovaně informace o přijímacím řízení na střední školy. Jistotou byly nejen termíny, ale správná práce s instrukcemi vyplnění zápisových lístků a přihlášek na umělecké školy i pro vzdělávání dalších oborů. Cílené poradenství směřovalo pro zdravotně, sociálně i jinak znevýhodněné žáky, pro ty, kteří ukončili školní docházku v osmé třídě, pro zájemce o víceletá gymnázia. Průběžná aktualizace informací o vzdělávací nabídce, informační činnost pro třídní učitele /výstupní hodnocení žáků/ byly uplatněny. Gymnázium SOŠ včetně SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté konzervatoří přihláš přijatí přihláš přijatí přihláš přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš přijatí Metodická a informační činnost V otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace a individuálně vzdělávacích plánů, dále v otázkách péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami byla vždy poskytnuta metodická pomoc. Běžně jsou shromažďovány odborné zprávy o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení. Vše probíhá v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. V rámci navržených a realizovaných opatření výchovného poradce byly i preventivní pohovory s problémovými žáky celkem 11, které měly mmj. předejít výchovným komisím. Následovala pouze jedna výchovná komise s výrazným doporučením umístit žáka ve SVP Karlovy Vary. V situacích, které vyžadovaly vědomí rodičů, bylo naplněno poslání generálního souhlasu, který byl výchovnou poradkyní vypracován a rodiči odsouhlasen. Škola dlouhodobě vykazuje vysokou úspěšnost přijatých žáků na všechny typy škol Vzdělávání integrovaných žáků Základním dokumentem je individuálně vzdělávací plán. Neméně důležité bylo získat ke spolupráci rodiče a zdůrazňovat nutnost domácí přípravy. Výchozí je typ poruchy, o který se u dítěte jedná, aby zpětná vazba zajistila určité úspěchy. Způsob naplnění: Umožnil žákům uplatnit jejich znalosti a vědomosti jinou cestou např. ústní formou ověřování znalostí nebo jejich výkladem. Ideální byly testové nebo doplňovací formy práce. Nutná je časová rezerva k napsání a kontrole zadané práce, respektování stylu čtení, žákovy vůle hlasitého čtení před třídou. 8

9 Mezi reedukační učební pomůcky na 2. stupni patřila Pravidla českého pravopisu, Stručná mluvnice česká, pracovní listy a pracovní sešity nakladatelství TOBIÁŠ. Specifické chyby plynoucí z poruchy jsme nehodnotili, pouze označili. Ocenili jsme pracovitost, snahu a kázeň. Tím mohl žák, který se vědomě přiklonil k těmto hodnotám, zažívat i kladné pocity. Při návštěvě PaeDr. Mlátilíkové z Pedagogicko-psychologické poradny v naší škole dne bylo konstatováno: Ve škole je důsledně vedena evidence IVP a jejich jednotná úprava včetně obsahové stránky. Na škole probíhají hodiny preventivní péče nápravného čtení s cílem eliminovat specifické poruchy učení. Hodiny nápravné péče nebyly zavedeny. Učitelé prvního stupně postupovali ve vyučovacím procesu takto: Opakovali pokynů, zařadili uvolňovací cviky a relaxační chvilky, dbali na dostatek času na práci a kontrolu, používali pozitivní motivaci, krátili SP, používali doplňovací cvičení, testy s možností správné odpovědi, vizuální oporu při pamětném počítání, ověřovali znalosti formou testů, měli dostatek času na kontrolu napsaného, střídání činností, používali hlasité a srozumitelné pokyny, dbali na důslednou kontrolu, uvážili limitované úkoly, vedli žáky k samostatnosti, upřednostňovali naopak ústní ověřování znalostí před písemnou formou zkoušení, neklasifikovali při neúspěšném výsledku, snažili se stimulovat pozornost. Volili jsme tyto pomůcky: Molitanový podsedák, relaxační míček, záložní složku, odbornou literaturu pro pedagogy: O. Zelinková - Cvičení zvukové analýzy a syntézy; Z. Michalová Shody a rozdíly, Čítanka pro dyslektiky, Čáry máry; M. Mlčochová Šimonovy pracovní listy. Vzdělávání integrovaných žáků Vyžadovalo náročnou práci učitelů, která spočívá v přípravě a zahrnuje: - diagnostikování znalostí a chování žáků podle předložených materiálů, činností a úkolů, které vyžadují jasné jazykové vyjádření, hudební a výtvarný projev, fyzickou činnost a sociální cítění - odlišné postupy uplatňující se zvlášť na prvním a druhém stupni - pravidla třídy oceňující pozitivní chování, protože s vzdělávacími poruchami učení jsou spojené poruchy chování /nutné určit pravidla/ - motivace, cíl, vedení a zpětná vazba - pomoc získat sebedůvěru a realistické cíle - určení domácího úkolu, které by měly být časté a sloužit k procvičování učiva V naší škole je praktikováno: - nápravné čtení ohraničené tematickým plánem s časovým zařazením učiva, procvičováním, střídáním činností a podpořené zájmem o knihy - výběr a nákup učebních pomůcek /pracovní sešity, cvičení, tabulky, odborná literatura pro pedagogy - výběr rozšířen/ se řídí finanční dispozicí - přihlédnutí k pokynům PPP a SPC, kde byli žáci vyšetřeni Je zajištěna ochrana osobních údajů žáků, metodická pomoc a informace učitelům, k cizincům je stejně přistupováno jako k dětem českým. 9

10 Na konci školního roku dosáhl počet integrovaných žáků tyto hodnoty: Druh integrace Ročník Počet žáků Sluchová Zraková 5. A, 9. B 2 S vadami řeči Tělesná S kombinací S vývojovými poruchami učení 3. B 2 3. C 1 4. C 1 5. C 1 6. A, 2 6. B 1 7. A 1 7. C 3 8. B 1 9. A 1 9. B 2 Celkem 18 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2012/2013 se školní metodik prevence v rámci doplňování odborných kompetencí zúčastnil vzdělávacích akcí Vrstevnický program na zvládání počátečního stadia šikany (říjen 2012) a Management školní třídy (listopad 2012), které se konaly v objektu gymnázia Sokolov pod garancí PPP Karlovy Vary. Výskyt závažných projevů rizikového chování mezi žáky, resp. mezi žáky a učiteli byl v minulém školním roce co do počtu případů nižší, ale jejich závažnost byla značná. Jednalo se o 3 případy, všechny na 1. stupni naší školy. V jednom případě se jednalo o hrubou urážku žákyně vůči své TU a s tím spojené lživé obvinění spolužáků, na které chtěla dotyčná žákyně přenést část své viny. Ve spolupráci školního metodika prevence Ing. Martina Mouchy, třídních učitelů a výchovné poradkyně Mgr. Marie Hrůzové byl zjištěn skutečný stav a žákyně se přiznala. Zbývající 2 případy se týkaly hochů z 5. tříd, u kterých se jednalo o dlouhodobé problémy s chováním ve třídě k ostatním členům kolektivu, vážné nedostatky ve školní práci i v domácí přípravě a u jednoho z nich se jednalo i o podezření ze záškoláctví, což bylo ovšem odloženo, neboť zákonný zástupce vše omluvil. Oba problematičtí žáci budou od příštího školního roku 2013/2014 v různých třídách a bude jim věnována zvýšená pozornost, v případě jednoho z nich na základě několika jednání se zákonným zástupcem došlo k dohodě o plánovaném pobytu ve speciálním zařízení, který by měl proběhnout během podzimu Ostatní prohřešky žáků byly řešeny běžným způsobem v rámci kompetencí TU. V letošním školním roce také na naší škole proběhla kontrola ČŠI, která se mimo jiné zaměřovala i na způsob práce a vedení dokumentace ŠMP. Touto inspekcí nebyla shledána žádná pochybení v činnosti školy na úseku prevence rizikového chování. 10

11 Na začátek školního roku proběhl krátký seminář, na kterém školní metodik prevence seznámil pedagogy s některými zásadami postupu v případě výskytu rizikových jevů. Ředitel školy, metodik prevence, výchovný poradce a učitelé spolupracovali s institucemi a sdruženími v oblasti drogové prevence a řešení sociálně patologických jevů KOTEC (kontaktní a krizové centrum) Mariánské Lázně, Policie ČR, sociální odbor a odbor školství MěÚ Mariánské Lázně. Výchovné komise řešily studijní a výchovné problémy žáků s jejich zákonnými zástupci za účasti ředitele školy, zástupkyně ředitele školy, výchovného poradce, třídního učitele, učitele předmětu. Projednávala také výsledky vyšetření ve SPC a PPP. Byl vytvořen a postupovalo se podle Minimálního preventivního programu školy. Škola má zpracovanou Strategii poradenských služeb školy. Byl vypracován Krizový plán prevence sociálně patologických jevů, součástí je Třídní program prevence. V hodinách občanské výchovy byly žákům zadány testy na drogovou problematiku. V hodinách občanské výchovy i v dalších předmětech probíhala multikulturní výchova, tj. výchova žáků proti projevům rasizmu, xenofobie a intolerance. Ve škole je umístěna schránka důvěry, kam mohou žáci vhazovat žádosti a podněty. Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou pravidelně školním metodikem prevence upozorňováni na prevenci sociálně patologických jevů, především na rozpoznání a předcházení šikany. Všichni třídní učitelé pravidelně vyhodnocovali ve své třídě nekázeň, náznaky šikany a odevzdávali formulář s popisem řešených situací za čtvrtletí preventistovi sociálně patologických jevů. Ředitel školy, zástupci ředitele školy, výchovná poradkyně a třídní učitelé jednali s rodiči dalších žáků také mimo výchovnou komisi projednávala se především nekázeň a špatný prospěch. Charakter vývojových poruch chování Učitelé řešili s některými žáky tato porušování školního řádu - nevypnutý mobilní telefon při výuce, nepřezouvání se, neomluvená absence, neurvalé zacházení se školním majetkem, verbální drzost. Tyto nedostatky byly zohledněny v celoroční soutěži tříd 2. stupně Nejlepší žáci a třídy školy. Pravidelně byly vedeny pohovory s problémovými žáky třídními učiteli, výchovnou poradkyní a vedením školy. Tím se oslabila nutnost konat výchovné komise. 11

12 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Druh semináře - kurzu Počet zúčastněných Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů na 1 vysokých školách Studium k výkonu specializačních činností 1 zahájil studium metodik prevence Studium k prohlubování odborné kvalifikace 20 v kurzech a seminářích Ostatní pracovníci ekonomika a hospodaření 6 školy a školní jídelny, hygienické minimum Celkem 28 Priority v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Prioritou bylo vzdělávání učitelů v tvorbě digitálních učebních materiálů. Využívali jsme především bezplatných seminářů a workshopů, které pořádalo Krajské vzdělávací centrum v Sokolově (podepsána dohoda s hejtmanem Karlovarského kraje). h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT a dalšími subjekty, kterých se zúčastnili naši žáci, jsou jedním z kritérií kvality školy. V uplynulém školním roce jsme opět dosáhli vynikajícího výsledku v rámci celého Karlovarského kraje. Naši žáci se zúčastnili téměř všech soutěží a dosahovali zde výborných výsledků. Někteří učitelé se zapojili do soutěží a olympiád, které organizoval Krajský úřad v Karlových Varech, jako organizátoři nebo porotci soutěží. Školní žákovská knihovna funguje v souvislosti s nutností čtenářské gramotnosti. Záměr porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosažení určitých cílů, rozvoji schopností a vědomostí je naplňován zčásti. Nezájem žáků je ovlivňován technickým vstřebáváním poznatků. Výsledek znamená pravý opak původního záměru, ale odráží se rovněž v hodnocení SCIO testů. Ve škol. roce bylo zatím vypůjčeno žáky i učiteli druhého stupně cca 411 titulů. Kromě knih mohli žáci a také toho více využívali dosáhnout seberealizace prostřednictvím společenských her Česko, Dáma, Šachy, Člověče, nezlob se, Mezinárodní spolupráce Žijeme společně v Evropě Tento projekt probíhal od října 2012 do června V jeho rámci se uskutečnilo celkem 14 společných setkání žáků a učitelů partnerských škol: Základní školy JIH Mariánské Lázně, Mittelschule v Tirschenreuthu a Grund - und Mittelschule v Erbendorfu. Celkem to bylo přes 880 účastníků masových akcí i menších setkání. Z naší školy se společných akcí a setkání zúčastnilo okolo 350 žáků a učitelů. Úspěšná realizace tohoto projektu, který navazuje na předcházející projekty spolupráce škol, 12

13 financované Česko-německým fondem budoucnosti, napomohla výrazně k dalšímu prohlubování již existujících přátelských vztahů mezi dětmi z Mariánských Lázní, Tirschenreuthu a Erbendorfu a k pokračování i jiných forem spolupráce, než je klasické setkávání partnerských tříd ze škol obou stran hranice. Organizovali jsme setkávání partnerských tříd a dopisování žáků těchto tříd (naše 5.C s 6. třídou a naše 8.A s 10. třídou z Tirschenreuthu), čímž docházelo k ještě užšímu vzájemnému poznávání. Byly zorganizovány sportovní akce, při kterých si účastníci mohli porovnat zdatnost a výkonnost. V tomto směru byly přínosem Zátopkovy štafety, pořádané naší školou, i neformální setkání učitelů při kuželkách či bowlingu. Děti měly možnost navzájem poznat města a země svých kamarádů na opačné straně hranice, ale i tradice a zvyky, jako např. při společné návštěvě historického muzea v Bärnau, či návštěvách Mariánských Lázní. V neposlední řadě se děti učily jazyku svých sousedů. Protože tento projekt sehrál významnou roli v rozvoji spolupráce partnerských škol, lze konstatovat, že hlavní cíle a záměry projektu byly určitě splněny. Základní škola JIH v Mariánských Lázních má již dlouholeté vztahy s německými školami a dobré zkušenosti ve spolupráci. Ale bez finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti bychom nemohli organizovat a realizovat tak rozsáhlé projekty spolupráce. Chceme i pro další období najít dostatek finančních zdrojů, aby se naše dosavadní spolupráce s bavorskými školami mohla rozvíjet dál. Účast dětí partnerských škol z Německa na sportovní akci Zátopkovy štafety pořádané naší školou Termín: Počet účastníků: 90 českých + 54 německých z Tirschenreuthu a Erbendorfu Informační schůzky se zástupci partner. škol, plán spolupráce. Termín se zást. z Tirschenreuthu v M.L.: Termín se zást. z Erbendorfu v Erb.: Historicko-vlastivědné setkání žáků 8.tříd naší školy se žáky 10.tř. z Tirschenreuthu 13

14 v historickém muzeu Geschichtspark v Bärnau. Termín: Počet účastníků: 25 českých + 35 německých z Tirschenreuthu Sportovní setkání učitelů naší školy a školy Tirschenreuth kuželky v Plössbergu. Termín: Počet účastníků: 14 českých + 20 německých z Tirschenreuthu Setkání partnerských tříd naší 5.C a 6.A z Tir, projekt muzea v Marktredwitz jazykové animace. Termín: Počet účastníků: 21 českých + 23 německých z Tirschenreuthu. Zahájení dopisování partnerských tříd, naše 5.C se 6.tř. z Tirschenreuthu. Termín: prosinec 2012 Počet účastníků: 22 českých + 22 německých z Tirschenreuthu Sportovní setkání učitelů naší školy a školy Erbendorf bowling v Tachově. Termín: Počet účastníků: 13 českých + 20 německých z Erbendorfu Účast našich dětí na karnevalu v Erbendorfu. Termín: Počet účastníků: 43 českých německých z Erbendorfu Vystoupení taneční skupiny mažoretek na školní akci v Tirschenreuthu. Termín: Počet účastníků: 14 českých + 60 německých z Tirschenreuthu Účast našich žáků na Dni Evropy, společný výstup na střed Evropy Tillenberg/Dyleň s dětmi německých škol regionu. 14

15 Termín: Počet účastníků: 37 českých z různých německých škol Setkání partnerských tříd v Mariánských Lázních, společný projekt Poznáváme město a okolí svých přátel s žáky z Tirschenreuthu Termín: Počet účastníků: 24 českých + 27 německých z Tirschenreuthu Návštěva učitelů a žáků německých partnerských škol u příležitosti oslav 90.výročí založení školy. Termín: 13. a Počet účastníků: asi 60 hostů z Tirschenreuthu a Erbendorfu Setkání s německými partnerskými třídami (6.tř.) z Erbendorfu, společný projekt Poznáváme město a okolí svých přátel. Termín: Počet účastníků: 12 českých + 28 německých z Erbendorfu Návštěva naší 5.C ve škole v Tirschenreuthu, společná návštěva Gartenschau s patronátní něm. třídou 6.A. Termín: Počet účastníků: 30 českých + 22 německých z Tirschenreuthu Probíhalo dopisování žáků školy se žáky v USA (Wrentham - Massachussetts). 15

16 Projekty a úspěchy 1. stupně Zahájení školního roku 2012/2013 V pondělí 3. září jsme zahájili nový školní rok. Veškerá pozornost směřovala především k žákům prvních tříd. První den ve škole byl pro malé prvňáčky opravdu slavnostní, protože je ve škole přivítal pan ředitel František Kurka a pan starosta Mariánských Lázní Zdeněk Král. 16

17 Světový den gramotnosti 8. září - V tento den byla zahájena soutěž o nejlepší třídu a žáky školy. Sportovní soutěže Přespolní běh 25. září 2012 proběhlo okrskové kolo v přespolním běhu - "Běh u Medvěda". Soutěžilo se ve dvou kategoriích: Družstvo I. kategorie: Michaela Šimková (3.A) - 5. místo Anna Valková (3.B) - 1. místo Jaroslava Karlová (3.C) místo Tomáš Čech (3.A) - 1. místo Lukáš Dostál (3.C) - 8. místo Šimon Sůva (3.C) - 9. místo I. kat.: dívky - 2. místo, hoši - 3. místo Družstvo II. kategorie: Patrika Suchanová (4.A) - 4. místo Tereza Bledá (5.B) - 1. místo Linda Čechová (5.C) - 2. místo Jan Kosina (5.A) - 5. místo František Kováč (5.A) - 9. místo Jan Šprincl (5.B) - 1. místo II. kat.: dívky - 1. místo, hoši - 2. místo Celkově se ZŠ Jih umístila na 2. místě 17

18 Vítězství v okresním kole v přespolním běhu 16. října se v Chebu konalo finále okresního kola v přespolním běhu. Dvanáctičlenné družstvo složené z I. kategorie ( tř.) a II. kategorie (4., 5. tř.) si doběhlo pro 1. místo! I. kategorie Anna Valková (1. místo) Jaroslava Karlová (2. místo) Michaela Šimková(7. místo) Tomáš Čech (4. místo) Lukáš Dostál (7. místo) Šimon Sůva (10. místo) II. kategorie Tereza Bledá (1. místo) Linda Čehová (2. místo) Patrika Suchanová (4. místo) Jan Kosina (10. místo) Jan Šprincl (8. místo) Marek Štůla (14. místo) Vítězství v okresním kole v plavání 15. listopadu se družstvo šesti dívek a šesti chlapců zúčastnilo finále okresního kola v plavání. V plaveckém bazénu v Chebu se sešlo šest vítězných družstev okrskových škol. S obrovským náskokem 54 bodů se žáci umístili na 1. místě. Družstvo: 3.A - Filip Šolc 4.B - Adéla Drexlerová, Timofey Andreef, Adam Frkal, Denis Volák, Matyáš Heřta 18

19 5.B - Tereza Bledá, Ivana Martínková, Šimon Kuře 5.C - Eliška Ulčová, Markéta Musilová, Linda Čechová 2. místo v plavání v kraji 23. listopadu se konalo v Sokolově finále krajského kola v plavání. Zúčastnilo se šest nejlepších družstev karlovarského kraje - 6. ZŠ Cheb, ZŠ Kraslice, dvě ZŠ z Karlových Varů, ZŠ Sokolov. Smíšené družstvo šesti dívek a šesti chlapců obsadilo v silné konkurenci 2. místo (78 bodů). Družstvo dívek: Znak: Linda Čechová - 3. místo Prsa: Markéta Musilová - 1. místo Ivana Martínková - 5. místo Adéla Drexlerová - 6. místo Kraul: Tereza Bledá - 1. místo Eliška Ulčová - 6. místo Polohová štafeta: L. Čechová (znak), M. Musilová (prsa), T. Bledá (kraul) - 1. místo Štafeta 6x 25m: 3. místo Družstvo chlapců: Znak: Filip Šolc - 8. místo Prsa: Adam Frkal - 3. místo 19

20 Kraul: Šimon Kuře - 2. místo Matyáš Heřta - 5. místo Timofey Andreev - 9. místo Polohová štafeta: F. Šolc (znak), A. Frkal (prsa), Š. Kuře (kraul) - 5. místo Štafeta 6x 25m: 2. místo Šplh 30. listopadu se v tělocvičně ZŠ Úšovice konalo okrskové kolo ve šplhu. Z naší školy bylo vybráno 30 nejlepších šplhounů, tj. 3 dívky a 3 chlapci z ročníku. Výsledky: 1. ročník dívky: Nikola Mallá (1.D) - 1. místo Františka Jirásková (1.B) - 3. místo hoši: Michal Kuzmík (1.A) - 1. místo Matěj Rehák (1.B) - 2. místo Jan Latislav (1.D) - 3. místo 2. ročník dívky: Anna Jirásková (2.B) - 3. místo hoši: Patrik Štrunc (2.A) - 1. místo David Tomi (2.B) - 3. místo 3. ročník dívky: Tereza Krapfová (3.C) - 3. místo hoši: Ondřej Schlossar (3.C) - 1. místo Matyáš Katina (3.A) - 2. místo Michal Řehák (3.A) - 3. místo 4. ročník dívky: Veronika Straková (4.B) - 1. místo Barbora Bittmanová (4.B) - 2. místo Lucie Šírová (4.C) - 3. místo hoši: bez umístění 20

21 5. ročník dívky: Tereza Bledá (5.B) - 1. místo Klára Svátová (5.A) - 3. místo hoši: Jan Jungmann (5.A) - 2. místo "Absolutní šplhna" - Tereza Bledá (čas 6,32). Florbal Dne se konalo v tělocvičně ZŠ JIH Mariánské Lázně okresní kolo ve florbalu žáků 1. stupně, ze kterého postoupilo družstvo chlapců ZŠ JIH do okresního finále ve Františkových Lázních. Zde obsadilo 3.místo. Školu reprezentovali: Jungmann, Kosina, Kuzmík a Měchura z 5.A, Bělohlávek, Kepka, Kuře, Opava a Šprincl z 5.B, Frkal a Kucharik ze 4.B, Fajkus a Štůla ze 4.A. Ve Františkových Lázních citelně chyběla trojice Jungmann, Kosina, Bělohlávek. 21

22 Minibasketbal - druhé místo v kraji 26. března se družstvo 1. stupně zúčastnilo v tělocvičně ZŠ Úšovice krajského kola v minibasketbalu. Sešla se pouze čtyři nejlepší družstva z kraje - ZŠ JIH a ZŠ Úšovice Mar. Lázně, ZŠ Krušnohorská a ZŠ Truhlářská Karlovy Vary. Po velmi vyrovnaných zápasech naše družstvo obhájilo 2. místo. Družstvo: 5.C Marek Hráský 5.B Šimon Kuře, Filip Straka, Jan Šprincl 5.A Michal Kalivoda, Dominik Rácz, František Kováč 3.C Šimon Sůva, Michal Lambert Výsledky utkání: KV Truhlářská - KV Krušnohorská 8:0 Úšovice - Jih 18:15 KV Truhlářská - Úšovice 10:11 KV Krušnohorská - Jih 10:17 KV Truhlářská - Jih 7:13 KV Krušnohorská - Úšovice 14:10 BASKETBALOVÝ TÝM SOK ve vybíjené "PREVENTAN CUP 2012/ dubna se v tělocvičně ZŠ Úšovice konalo okrskové kolo ve vybíjené. Sešla se zde pouze dvě družstva dívek a dvě družstva chlapců - ZŠ Úšovice a ZŠ Jih. V kategorii dívek zvítězilo družstvo Úšovic a na 2. místě ZŠ JIH. V kategorii otevřené (družstvo chlapců, které může být doplněno dívkami) zvítězilo družstvo ZŠ Jih a na druhém místě ZŠ Úšovice. Družstvo dívek: 3.B Laura Dvořáková 4.A Patrika Suchanová 4.B Denisa Kostolányová, Veronika Straková 5.A Eliška Šmolcnopová, Klára Svátová 5.B Tereza Bledá, Samia Karashuli, Barbora Diem 22

23 5.C Linda Čechová, Markéta Musilová Družstvo chlapců: 4.C Václav Králíček 5.A Jan Jungmann, Tomáš Kuzmík, Daniel Vainar 5.B Šimon Kuře, Jan Šprincl, Filip Straka, Lukáš Bělohlávek, Jan Todorovic 5.C Marek Hráský FOK ve vybíjené "PREVENTAN CUP 2012/13" - kat. dívky 11. dubna se v tělocvičně 5. ZŠ Cheb konalo finále okresního kola ve vybíjené. V letošním ročníku se v kategorii dívek sešlo osm družstev - 1., 2., 3., 4., 5., 6. ZŠ Cheb; ZŠ JIH a ZŠ Úšovice Mar. Lázně. Vzhledem k velkému počtu, byla družstva rozdělena do dvou skupin. Naše dívky hrály ve skupině A. 1. ZŠ Cheb - ZŠ Jih 6:2 2. ZŠ Cheb - ZŠ Jih 3:4 3. ZŠ Cheb - ZŠ Jih 8:6 Po třech utkáních dívky hrály se 4. ZŠ Cheb (skupina B) o 5. a 6. místo. Po vydařeném utkání, které dívky vyhrály 5:0, si vybojovaly 5. místo. Družstvo dívek: 3.B Laura Dvořáková 4.A Patrika Suchanová 4.B Denisa Kostolányová 5.A Eliška Šmolcnopová 5.B Tereza Bledá, Barbora Diem, Samia Karashuli 5.C Markéta Musilová, Linda Čechová 23

24 FOK ve vybíjené "PREVENTAN CUP 2012/13" - kat. otevřená 19. dubna se konalo v tělocvičně 5. ZŠ Cheb finále okresního kola ve vybíjené. Sešlo se zde šest nejlepších družstev okresu - 2., 3., 5. ZŠ Cheb; ZŠ Hazlov; ZŠ Úšovice a ZŠ Jih Mar. Lázně. Po třech prohrách a dvou vítězstvích se družstvo umístilo na 4. místě. Družstvo: 4.C Václav Králíček 5.A Tomáš Kuzmík 5.B Šimon Kuře, Jan Šprincl, Lukáš Bělohlávek,Filip Straka, Jan Todorovic, Oldřich Vlasák 5.C Marek Hráský Výsledky zápasů: 2. ZŠ Cheb - ZŠ Jih 8:6 ZŠ Úšovice - ZŠ Jih 10:11 ZŠ Hazlov - ZŠ Jih 3:11 3. ZŠ Cheb - ZŠ Jih 12:6 5. ZŠ Cheb - ZŠ Jih 7:13 Pořadí: 1. místo - 5. ZŠ Cheb 2. místo - 2. ZŠ Cheb 3. místo - 3. ZŠ Cheb 4. místo - ZŠ Jih M.L. 5. místo - ZŠ Úšovice M.L. 6. místo - ZŠ Hazlov Marek Hráský převzal cenu fair play za přiznání, že byl vybitý. Prvenství na Kinderiádě 17. dubna se v Chodově konalo první jarní kolo Kinderiády. Zúčastnilo se 35 škol Karlovarského kraje. Soutěžila 1 dívka a 1 chlapec za ročník ( ročník) v běhu na 60 m a v technické disciplíně. Na závěr 24

25 čtyři vybraní žáci běželi štafetu. Smíšené družstvo naší školy vybojovalo 1. místo se 136 body (součet celkových umístění). Na finále do Prahy družstvo bohužel nepostupuje, jelikož jsme se zúčastnili v loňském roce. Výsledky běhu na 60 m 2. ročník: Anna Jirásková - 11,78 (20. místo) Jindra Musil - 10,57 (4. místo) 3. ročník: Anna Valková - 10,90 (11. místo) Tomáš Čech - 10,27 (5. místo) 4. ročník: Patrika Suchanová - 10,37 (6. místo) Petr Suchan - 9,75 (5. místo) 5. ročník: Linda Čechová - 9,26 (1. místo) Šimon Kuře - 9,21 (2. místo) Výsledky tech. disciplín 2. ročník: skok do dálky z místa Anna Jirásková cm (6. místo) Jindra Musil cm (17. místo) 3. ročník: hod 1 kg míčem (autové vhazování) Anna Valková - 6,20 m (11. místo) Tomáš Čech - 5,60 m (20 místo) 4. ročník: hod kriketovým míčkem Patrika Suchanová - 29,25 m (6. místo) Václav Kovář - 32,21 m (9. místo) 5. ročník: skok do dálky s rozběhem Linda Čechová cm (9. místo) Šimon Kuře cm (1. místo) Výsledky štafety 4x60 m Tomáš Čech, Petr Suchan, Linda Čechová, Šimon Kuře - 37,49 (2. místo) McDonald's Cup 22.května se vybraní žáci z třídy a třídy zúčastnili okrskového kola fotbalového turnaje McDonald's Cup. Starší chlapci skončili na 2.místě, mladší chlapci zvítězili, což znamenalo postup do okresního finále v Aši a následně i do krajského finále v Sokolově, kde vybojovali 4.místo. 25

26 26 Odznak všestrannosti olympijských vítězů Dne 3.6.a 6.6.se zúčastnili vybraní žáci z ročníku okresního a krajského kola soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV).Nejlepších výsledků dosáhli A. Suková z 8. třídy, M.Stolec z 6. třídy a O. Kabíček z 3. Třídy. Ve svých kategoriích zvítězili v okresním kole. T.Bledá z 5. třídy se umístila na 3.místě v krajském kole.

27 Předmětové soutěže Logická olympiáda - krajské kolo se zúčastnilo 10 žáků naší školy (9 z 1. stupně a 1 z 2. stupně) krajského kola Logické olympiády. V Krajské knihovně v Karlových Varech se sešlo z každé kategorie 50 nejúspěšnějších žáků nominačního kola. Předseda MS Mensy ČR JUDr. Ronald Němec popřál všem mnoho úspěchů v dalším řešení úkolů a poznamenal, že již účast v krajském kole je velkým úspěchem a odměnou. Žáky čekaly dva testy - jeden písemný a druhý interaktivní. Po opravení obou testů bylo vyhlášeno 20 úspěšných řešitelů a každý z nich dostal pěknou cenu. Ceny dětem předával 1. místopředseda Mensy ČR Petr Čavojský. Žáci naší školy prožili v Karlových Varech zajímavé dopoledne a tři z nich se dokonce v silné konkurenci stali úspěšnými řešiteli a odnesli si cenu za výborný výkon. V 1. kategorii to byla Eliška Šmolcnopová (5.A) za 17. místo a František Kováč (5.A) za 20. místo, v 2. kategorii Michael Mallý (7.A) za 17. místo. V Logické olympiádě jsou naši žáci každoročně úspěšní a to prokázali i letos. Účastníci Logické olympiády 27

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola JIH v Mariánských Lázních Školní rok 2010/2011 a) Základní údaje o škole o Název školy - Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459 o Zřizovatel Městský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 25. základní škola. Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25. základní škola Chválenická 17, 326 00 Plzeň příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2011/2012 dne 25.

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva. školní rok 2012/ 2013. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00

Výroční zpráva. školní rok 2012/ 2013. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Telefon: 546220173, tel./fax. 546211322, e-mail: zsvejrostova@vejrostova.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2013 2014 Pedagogická rada schválila dne 1. 9. 2014 Školská rada schválila dne 5. 11. 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy 22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Personální zabezpečení školy... 5 3. Další

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

25. základní škola Plzeň Chválenická 17. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

25. základní škola Plzeň Chválenická 17. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 25. základní škola Plzeň Chválenická 17 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila Výroční zprávu o činnosti 25. ZŠ ve školním roce 2013/2014 dne 17. 9. 2014.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více