Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace"

Transkript

1 Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace

2 Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj hodina našeho èasu; bohoslu ba by mìla dle pùvodní tradice trvat pøes pùlnoc), proto e touto bohoslu bou bdíme spolu s apoštoly a s Je íšem Kristem pøi jeho poslední noci pøed Ukøi ováním. Podle Nástolní knihy se velkopáteèní jitøní mù e konat i v pátek ráno. Obvyklý zaèátek jitøní bohoslu by Knìz: Blahosloven Bùh náš (Velké okuøování) almista ète trojsvatou píseò a po Otèe náš, Hospodi, pomiluj (12krát), Sláva I nyní Pojïte, pokloòme se, následují dva almy (19. a 20. / v západní Bibli 20. a 21.), [obvyklé tropary] a ektenie. almista: Ve jménu Pánì po ehnej, otèe. Knìz èiní kadidelnicí køí pøed prestolem: Sláva svaté, jednobytné, o ivující a nerozdílné Trojici, v dycky, nyní i pøíštì almista: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vùle (tøikrát). Hospodine, rty mé otevøi, a ústa má zvìstovati budou chválu tvou (dvakrát). Pak se ète šesti almí. Následuje velká ektenie. Po ní: Alleluja (na 8. hlas) s velkopostními verši: Knìz: Od noci do jitra tou í duch mùj po tobì, Bo e, nebo svìtlem jsou pøikázání tvá na zemi. almista: Knìz: Spravedlnosti nauète se, kdo ijete na zemi.

3 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 3 almista: Alleluja, alleluja, alleluja. Knìz: Rozhoøèení tvé postihne lid nepouèitelný. almista: Alleluja, alleluja, alleluja. Knìz: Dopus na nì bìdy a zlo, Hospodine; pøidej ran a neštìstí tìm, kdo jsou slavní na zemi. (Is 26, 9,11,15) almista: Alleluja, alleluja, alleluja. Následuje tropar (tøikrát pomalu) (8. hlas): Mezitím knìz ve felonu vynáší evangelium na støed chrámu. Následuje okuøování evangeliáøe a plné okuøování chrámu (tak i pøed ètením 12. evangelia; jinak pøed ètením evangelia okuøování malé). Pøed ètením evangelia: ní e uvedená malá ektenie, pøi ní jsou rozdány svíce.

4 4 Velkopáteèní jitøní 1. evangelium (Jan 13,31 18,1) Všechna evangelia se ètou takto: Knìz: Abychom hodni byli poslechnouti svaté evangelium, k Hospodinu modleme se. Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj. Knìz: Velemoudrost! Povznesme se a poslyšme svaté evangelium! Pokoj všem. Vìøící: I duchu tvému. Knìz: Od (jméno evangelisty) svaté evangelní ètení. 1. antifona (8. hlas) Sláva I nyní (Bohorodièen)

5 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 5 Vìøící: Knìz: Pozor mìjme! (A ète úryvek z evangelia.) Vìøící (po pøeètení evangelia):

6 6 Velkopáteèní jitøní 2. antifona (6. hlas) Sláva I nyní

7 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 7

8 8 Velkopáteèní jitøní 3. antifona (6. hlas) Sláva I nyní

9 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 9

10 10 Velkopáteèní jitøní Malá ektenie a po ní v prùbìhu sedálnu okuøování Sedálen (7. hlas) (Pøi tìchto sedálnech nesedíme, proto e knìz okuøuje svatý oltáø, nýbr zpíváme je ve stoje.) Sláva Druhou polovinu sedálnu (od 3. verše) I nyní Znovu celý sedalen 2. evangelium (Jan 18,1 28) Po evangeliu zpíváme 4. antifonu (5. hlas)

11 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 11

12 12 Velkopáteèní jitøní Dále na 1. hlas: Sláva I nyní

13 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 13

14 14 Velkopáteèní jitøní 5. antifona (6. hlas) Sláva I nyní

15 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 15

16 16 Velkopáteèní jitøní 6. antifona (7. hlas)

17 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 17

18 18 Velkopáteèní jitøní Sláva I nyní Malá ektenie a po ní v prùbìhu sedálnu okuøování Sedalen (5. hlas) Sláva I nyní Toté 3. evangelium (Matouš 26,57 75)

19 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 19

20 20 Velkopáteèní jitøní 7. antifona (8. hlas) Sláva I nyní

21 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 21

22 22 Velkopáteèní jitøní 8. antifona (2. hlas) Sláva I nyní

23 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 23

24 24 Velkopáteèní jitøní 9. antifona (3. hlas) Sláva I nyní Malá ektenie a po ní v prùbìhu sedálnu okuøování. Sedálen (8. hlas) Sláva I nyní (Toté )

25 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 25

26 26 Velkopáteèní jitøní 4. evangelium (Jan 18,28 19,16 pol.) 10. antifona (6. hlas) Sláva I nyní

27 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 27

28 28 Velkopáteèní jitøní 11. antifona (6. hlas) Sláva I nyní

29 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 29

30 30 Velkopáteèní jitøní 12. antifona (8. hlas) almista zarecituje:»toto praví Pán idùm«(a pak se zpívá:)

31 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 31

32 32 Velkopáteèní jitøní Sláva I nyní Malá ektenie a po ní v prùbìhu sedálnu okuøování Sedálen (8. hlas) Sláva I nyní Toté 5. evangelium (Matouš 27,3 32)

33 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 33

34 34 Velkopáteèní jitøní 13. antifona (6. hlas) Sláva I nyní

35 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 35

36 36 Velkopáteèní jitøní 14. antifona (8. hlas) Sláva I nyní 15. antifona (6. hlas)»simeron«

37 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 37 Dle øecké tradice se nyní vynáší køí a vztyèuje se uprostøed chrámu.

38 38 Velkopáteèní jitøní Sláva I nyní Sedálen (4. hlas)

39 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 39 Malá ektenie a po ní v prùbìhu sedálnu okuøování.

40 40 Velkopáteèní jitøní Sláva I nyní Toté 6. evangelium (Marek 15,16 32) Pak blahoslavenství (10 veršù mo no recitovat; stichiry zpívat na 4. hlas) Blahoslavení laènící a íznící po spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou. Blahoslavení milosrdní, nebo oni smilování dojdou. Blahoslavení èistého srdce, nebo oni Boha vidìti budou.

41 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 41 Zaèátek veršù blahoslavenství (recitace): V Království svém rozpomeò se na nás, Pane, a pøijdeš v Království své. Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest Království nebeské. Blahoslavení lkající, nebo oni potìšeni budou. Blahoslavení tiší, nebo oni dìdictví zemì dojdou. Poté se pokraèuje recitací dalších veršù prokládaných zpìvem stichir:

42 42 Velkopáteèní jitøní Blahoslavení tvùrcové pokoje, nebo oni synové Bo í slouti budou. Blahoslavení, kteøí protivenství trpí pro spravedlnost. Blahoslavení jste, kdy vám zloøeèiti budou a vás pronásledovati a l ivì mluviti všecko zlé o vás kvùli mnì.

43 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 43

44 44 Velkopáteèní jitøní Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest na nebesích. Sláva

45 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 45

46 46 Velkopáteèní jitøní I nyní Malá ektenie Knìz: Pozor mìjme! Prokimen (4. hlas) Rozdìlili sobì roucha má a o mùj odìv metali los. Verš: Bo e, Bo e mùj, slyš mne, proè jsi mne opustil? 7. evangelium (Matouš 27,33 54) Pak ète almista alm 50. (51.) Smiluj se nade mnou, Bo e Smiluj se nade mnou, Bo e, podle velikého milosrdenství svého a podle mno ství slitování svých oèisti nepravost mou. Dokonale omyj mne od nepravosti mé a od høíchu mého oèisti mne. Nebo nepravost svou já znám, a høích mùj pøede mnou je v dycky. Proti tobì samému jsem zhøešil, a co zlé je pøed tebou, uèinil jsem; tak e spravedlivé budou rozsudky tvé a zvítìzíš, a budeš soudit. Nebo hle, v nepravostech jsem byl zplozen a v høíších poèala mne matka moje. Ty však pravdu sis zamiloval, tajemství velemoudrosti své a to, co je v ní skryto, jsi mi zjevil. Skropíš mne yzopem, a oèištìn budu; omyješ mne, a stanu se bìlejším ne sníh. Sluchu mému radost a veselí dáš zaradují se kosti poní ené. Odvra oblièej svùj od høíchù mých a oèis všechny nepravosti mé. Srdce èisté stvoø ve mnì, Bo e, a ducha pravého obnov v nitru mém. Neodvrhuj mne od tváøe své a Ducha tvého svatého neodnímej ode mne. Navra mi radost spasení tvého a Duchem panujícím upevni mne. Nauèím provinilce cestám tvým, a bez-

47 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 47 bo níci se obrátí k tobì. Zbav mne viny za prolévání krve, Bo e, Bo e spasení mého!, a mùj jazyk s veselím bude oslavovat spravedlnost tvou. Hospodine, rty mé otevøi, a ústa má zvìstovat budou chválu tvou. Nebo kdybys byl chtìl obì, pak bych ji dal; leè v zápalných obìtech nemáš zalíbení. Obìtí Bohu milou je duch zkormoucený, srdcem zkroušeným a pokorným Bùh nepohrdne. Proka dobrodiní Sionu, Hospodine, v zalíbení svém; nech zbudovány jsou zdi jerusalemské. Tehdy zalíbíš sobì obì spravedlnosti, ertvu a celopaly; tehdá beránky na oltáø tvùj klásti budou. 8. evangelium (Lukáš 23,32 49)

48 48 Velkopáteèní jitøní A hned se pìje trojpíseò kánonu sv. Kosmy Majumského (6. hlas) (Tato èást bohoslu by je zde zachycena zjednodušenì.) (Píseò 5.) Z jitra obracím se k tobì, Slovo Bo í, pro milosrdenství, které pro sebe nezmìnitelnì èerpám. Ty jsi sestoupil a k utrpení svému bezhøíšnému, Lidumile, daruj mír mnì, do høíchù padlému. Pøípìv (pøed ka dou èástí písnì kánonu): Sláva tobì, Bo e náš, sláva tobì. Kondak (8. hlas troparový)

49 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií hlas

50 50 Velkopáteèní jitøní Ikos (8. hlas) (Píseò 8.) Sloup Bohu odporné špatnosti usvìdèili svatí mládenci. Hle, i proti Kristu koncil bezbo níkù osnová marné pikle.

51 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 51 Pouèují se, jak zabíti Toho, jen ivot dr í ve své dlani a jeho všechno stvoøení blahosloví a oslavuje navìky. (6. hlas)

52 52 Velkopáteèní jitøní (Píseò 9.) Tebe nad cherubíny ctìnìjší a nad serafíny bez pøirovnání slavnìjší, bez porušení Boha Slovo porodivší, pravou Bohorodici velebíme. (6. hlas)

53 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 53

54 54 Velkopáteèní jitøní Pak exapostilarij svìtilen (tøikrát) (6. hlas stichirový): 9. evangelium (Jan 19,25 37) A hned poté: Vše, co dýchá (GS: 550/445)

55 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 55 Vše, co dýchá, chval Hospodina. Chvalte Hospodina na nebesích, chvalte ho na výsostech: tobì nále í píseò jako Bohu. Chvalte ho všichni andìlé jeho, chvalte ho všecky síly jeho: tobì nále í píseò jako Bohu. A k tomu ètyøi stichiry

56 56 Velkopáteèní jitøní Zpíváme uvedené tøi stichiry (první dvakrát) (3. hlas):

57 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 57

58 58 Velkopáteèní jitøní Sláva I nyní 10. evangelium (Marek 15,43 47)

59 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 59

60 60 Velkopáteèní jitøní Poté malé slavosloví: Sláva na výsostech Bohu (GS 550/446), ektenie: Vykonejme ranní modlitbu naši a další jako obvykle a k ohlasu: Nebo ty jsi Bùh milosti (GS 552/446) Hned nato: 11. evangelium (Jan 19,38 42) Knìz koná plné okuøování (Zaèíná se od evangeliáøe uprostøed chrámu) Stichiry na stichovnì samohlasné (všichni spoleènì) (1. hlas): Dále 1. hlas stichirový Stíšek: Rozdìlili sobì roucha má a o mùj odìv metali los. Stíšek: Za pokrm mi dali luè, na moji ízeò napojili mne octem.

61 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 61

62 62 Velkopáteèní jitøní Stíšek: Bùh, který byl Králem naším ji pøede všemi vìky, spasení vykoná uprostøed zemì. Sláva

63 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 63

64 64 Velkopáteèní jitøní I nyní 12. evangelium (Matouš 27,62 66) Poté (GS 554/449): Dobré jest chválu vzdávati Hospodinu; a opìvovati jméno tvé, Nejvyšší. Zvìstovati za jitra milost tvoji a pravdu tvoji po celou noc. ( 91/92) Ète se: trojsvatá píseò a po Otèe náš Evangeliáø je mezitím odnášen na svatý pøestol (pokud se èetlo dvanáct strastných ètení uprostøed chrámu). Krátké zazvonìní na všechny zvonky. Po ulo ení evangelia na svatý prestol se zavírají královské dveøe a knìz si svléká felon. Tropar (4. hlas)

65 Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií 65

66 66 Velkopáteèní jitøní Pak obvyklá ektenie ( Smiluj se nad námi, Bo e ), Velemoudrost Po ehnej. Po ehnán jest Kristus, Bùh náš Upevni, Bo e, svatou pravoslavnou víru Pøesvatá Bohorodice, spasi nás Sláva tobì, Kriste Bo e, nadìje naše atd. (GS 556/449) Propuštìní: Jen poplivání, bièování, rány, køí a smrt za spásu svìta pøetrpìl, Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté Matky své, svatých, slavných a všechvalných apoštolù, svatých bohorodièù Jáchyma i Anny a všech svatých, nech smiluje se nad námi a spasí nás, jako blahý a lidumil. Nepøipojovat první hodinku, ale o 2. denní hodinì (tj. 8. hod. dopolední) èíst všechny hodinky spoleènì. Liturgie se na Velký pátek nekoná (kromì svátku Zvìstování). GS = Gorazdùv sborník (Lidový sborník modliteb a zpìvù Èíslo stránky v 1. vydání / èíslo stránky v 2. vydání) V Rusku je zvykem, e si vìøící odnášejí z bohoslu by zapálené svíce do svých pøíbytkù. Ji 4/2016 Textové znìní je toto né s bro urou bez notace: Velký pátek jitøní a veèerní a velká sobota (verze 0,5) Notová verze 0,2

Slu ba ve všední dny a v sobotu

Slu ba ve všední dny a v sobotu Pojïte, pokloòme se Varianta pro všední den (staroruský nápìv) Slu ba ve všední dny a v sobotu Následuje zpìv troparù a kondakù (podle typikonu, viz str. 2). Tropary, kondaky, prokimeny a zpìvy ke svatému

Více

Minea svátková. Notáø pro listopad. Gorazdovy notace k posvátným hymnùm

Minea svátková. Notáø pro listopad. Gorazdovy notace k posvátným hymnùm Minea svátková Notáø pro listopad 1. listopad Svatých divotvorcù a nezištníkù Kosmy a Damiána 8. listopad Sbor svatého vrchního vojevùdce Michaela a ostatních beztìlesných mocností 13. listopad Sv. otce

Více

SVATÁ TAJINA POMAZÁNÍ OLEJEM

SVATÁ TAJINA POMAZÁNÍ OLEJEM SVATÁ TAJINA POMAZÁNÍ OLEJEM Postup svìcení oleje a pomazání olejem nemocných, je koná sedm knì í (nebo alespoò tøi) shromá dìných v chrámì neb v domì u nemocného. Tajina se udìluje pouze nemocným (a to

Více

Notáø na prosinec (2.)

Notáø na prosinec (2.) Minea svátková Notáø na prosinec (2.) Nedìle svatých praotcù (druhá pøed Narozením Pánì) Nedìle svatých Otcù (pøed Narozením Pánì) 24. prosinec pøedsvátek Narození Pánì 25. prosinec NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO

Více

Velký pátek. a veèerní Velké soboty

Velký pátek. a veèerní Velké soboty Velký pátek a veèerní Velké soboty Velkopáteèní jitøní a veèerní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina našeho

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

GREGORIAN. Zpìvník pro liturgii pøedem posvìcených Darù

GREGORIAN. Zpìvník pro liturgii pøedem posvìcených Darù GREGORIAN Zpìvník pro liturgii pøedem posvìcených Darù 2 A mezi chrámovou pøedsíní a oltáøem pláèou knì í, slu ebníci Hospodinovi, a prosí: Ušetøi, Hospodine, lid svùj (Joel 2,17) O Velkém pùstu se nesmí

Více

Doba padesátnice. Od Nanebevstoupení Pánì pøes Svatodušní svátky a ke Všem svatým. Bohoslu by veèerní a Bo ská liturgie pro nedìle a svátky

Doba padesátnice. Od Nanebevstoupení Pánì pøes Svatodušní svátky a ke Všem svatým. Bohoslu by veèerní a Bo ská liturgie pro nedìle a svátky Doba padesátnice Notáø díl II. Od Nanebevstoupení Pánì pøes Svatodušní svátky a ke Všem svatým. Bohoslu by veèerní a Bo ská liturgie pro nedìle a svátky Zpìvník s nápìvy dle tradice Gorazdova sborníku

Více

nedìlní Notace dle Gorazdova sborníku (nápìvy pro kondaky jsou dle

nedìlní Notace dle Gorazdova sborníku (nápìvy pro kondaky jsou dle Tropary, kondaky a prokimeny nedìlní Z oktoichu Notace dle Gorazdova sborníku (nápìvy pro kondaky jsou dle notace stichir z veèerní). Kondaky pøelo eny novì z církevnì-slovanského znìní. Tropary a prokimeny

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Slu ba ve všední dny a v sobotu

Slu ba ve všední dny a v sobotu Pojïte, pokloòme se Varianta pro všední den (staroruský nápìv) Slu ba ve všední dny a v sobotu Následuje zpìv troparù a kondakù (podle typikonu, viz str. 2). Tropary, kondaky, prokimeny a zpìvy ke svatému

Více

GREGORIAN. Zpìvník pro liturgii pøedem posvìcených Darù

GREGORIAN. Zpìvník pro liturgii pøedem posvìcených Darù Poznámka k èeské slubì. Tento èeský pøeklad samozøejmì vychází z místního tradièního znìní, jak je uvedeno v tzv. Gorazdovì sborníku, kde je však notnì zkráceno. Oproti tomuto starému pøekladu je nový

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Vynášení kříže. Na svátek Povýšení svatého Kříže a na 3. neděli velkopostní (uctívání svatého Kříže)

Vynášení kříže. Na svátek Povýšení svatého Kříže a na 3. neděli velkopostní (uctívání svatého Kříže) Vynášení kříže Na svátek Povýšení svatého Kříže a na 3. neděli velkopostní (uctívání svatého Kříže) Zjednodušená místní praxe (bez jitřní bohoslužby; rozšířená praxe Gorazdova sborníku) Na večerní se připravuje

Více

Triod postní III. Kvìtná nedìle a strastný týden

Triod postní III. Kvìtná nedìle a strastný týden Triod postní III. Kvìtná nedìle a strastný týden Veèerní bohoslu by a svaté liturgie od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a velký strastný týden a po Velký ètvrtek 2 Lazarova sobota a Kvìtná nedìle

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Modlitby veèerní a jitøní. Verze s pøekladatelskými poznámkami Jihlava 2012

Modlitby veèerní a jitøní. Verze s pøekladatelskými poznámkami Jihlava 2012 Modlitby veèerní a jitøní Verze s pøekladatelskými poznámkami Jihlava 2012 V dobì od Paschy do Opuštìní Paschy (tj. do dne pøed Nanebevstoupením Pánì) jsou v modlitbách tyto zmìny (platí pro veèerní i

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Minea svátková. Notáø pro listopad. Gorazdovy notace k posvátným hymnùm

Minea svátková. Notáø pro listopad. Gorazdovy notace k posvátným hymnùm Minea svátková Notáø pro listopad 1. listopad Svatých divotvorcù a nezištníkù Kosmy a Damiána 8. listopad Sbor svatého vrchního vojevùdce Michaela a ostatních beztìlesných mocností 13. listopad Sv. otce

Více

Křížová cesta s prosbami

Křížová cesta s prosbami Křížová cesta s prosbami Úvod. Veliký a mocný Pane ve slově i v činu, chceme si v této chvíli při naší pobožnosti připomenout velikost Tvé oběti života a učit se přijímat kříž, neboť Ty pokračuješ ve své

Více

Pøi zádušní bohoslu bì

Pøi zádušní bohoslu bì Pøi zádušní bohoslu bì Hlavní hymny pro veèerní a liturgii ke slu bì za zesnulé Notace v pøíloze Pøi zádušní bohoslu bì Na veèerní Po úvodním almu Stichiry na»hospodine, k tobì volám«na 6 3 dle typiku

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Minea svátková. Notáø na prosinec (2.) Obsahuje slu bu ke svátkùm Narození Kristova Gorazdovy notace k posvátným hymnùm

Minea svátková. Notáø na prosinec (2.) Obsahuje slu bu ke svátkùm Narození Kristova Gorazdovy notace k posvátným hymnùm 36 Minea svátková Notáø na prosinec (2.) Notace dle Gorazdova sborníku (tj. Lidového sborníku modliteb a bohoslu ebných zpìvù pravoslavné církve). Je-li v mineji napø. po stichirách na»hospodine, k tobì

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Slu ba ke svaté muèednici Ludmile

Slu ba ke svaté muèednici Ludmile pøepracován (a bylo oslabeno jeho výraznì protizápadní zamìøení) na základì dochovaných agiografických popisù ivota sv. Ludmily; z pùvodního Sávvova textu byly tedy nakonec pou ity jen zlomky a vìtšina

Více

29. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 10,35-40

29. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 10,35-40 29. neděle v mezidobí Cyklus B Mk 10,35-40 Děti v Africe 1. Děti v Africe nenosí boty, nemaj lavice, neznají noty. :/ R.: Ale když se sejdou v neděli, tak se veselí: Haleluja, Hosana tancujem, Ježíše Pána

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

2. Neděle v mezidobí. Cyklus A J 1,29-34

2. Neděle v mezidobí. Cyklus A J 1,29-34 2. Neděle v mezidobí Cyklus A J 1,29-34 Čtení z knihy proroka Izajáše. Hospodin mi řekl: "Jsi mým Služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou." Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě utvořil Služebníka

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Tropary a kondaky s v a t ý m

Tropary a kondaky s v a t ý m Tropary a kondaky svatým Z obecné mineje Notace dle Gorazdova sborníku (nápìvy pro kondaky jsou dle notace stichir z veèerní). Kondaky pøelo eny z církevnì-slovanského znìní. Tropary a prokimeny dle Gorazdova

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

ROK SE SVATÝMI. v Dolním Němčí. sv. Filip a Jakub, apoštolové

ROK SE SVATÝMI. v Dolním Němčí. sv. Filip a Jakub, apoštolové ROK SE SVATÝMI v Dolním Němčí sv. Filip a Jakub, apoštolové LITANIE Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože Duchu

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

neděle 6. září (24. srpna)2015

neděle 6. září (24. srpna)2015 «Воскресение» neděle 6. září (24. srpna)2015 Milé děti, právě nám začal nový školní rok a spolu s ním je tu i tento nový maličký časopis. Je určen právě vám a chtěl by se stát Vaší pomůckou při výuce náboženství

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ ,.. tl _.,.",..1.,.. r. r -... ut sequamini uestigia eius". (I Pe 2, 22.) ' ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ Náčrty rozjímání pro kněze. Svaz.ek II. APOŠTOLSKÝ ŽIVOT KRISTA PÁNA OD POČÁTKU VEŘEJNÉHO

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

SVATÁ BOŽSKÁ LITURGIE NAŠEHO OTCE SVATÉHO

SVATÁ BOŽSKÁ LITURGIE NAŠEHO OTCE SVATÉHO SVATÁ BOŽSKÁ LITURGIE NAŠEHO OTCE SVATÉHO Jana Zlatoústého PRAHA 2007 Svatá Božská liturgie Schváleno Kongregací pro Východní církve Řím dne 15. 7. 2006 2 našeho otce svatého Jana Zlatoústého ŘÁD SVATÉ

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ (výběr)

NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ (výběr) NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ (výběr) PAVLÍKŮV STUDIJNÍ PŘEKLAD Čtenářům a především studentům Písma se tímto dostává do rukou vydání Bible, které jim umožní nahlédnout do příběhů a poselství této knihy jinak a

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Kázání na neděli Quinquagesimae 2. března 2014, Janské Lázně, Trutnov

Kázání na neděli Quinquagesimae 2. března 2014, Janské Lázně, Trutnov Kázání na neděli Quinquagesimae 2. března 2014, Janské Lázně, Trutnov Text: BKR Matthew 12:46 A když on ještě mluvil k zástupům, aj, matka a bratří jeho stáli vně, žádajíce s ním promluviti. 47 I řekl

Více

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Kdo jsme? Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým,

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus B Mt 25,31-46

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus B Mt 25,31-46 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus B Mt 25,31-46 Má sílo Má sílo, k Tobě vzhlížím, má sílo Tobě zpívám, neboť ty Bože jsi útočiště mé. Pane můj, lásko má, Ty Bože jsi útočiště mé. Pane smiluj se Čtení

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Světový den modliteb z Egypta pátek 7. března 2014

Světový den modliteb z Egypta pátek 7. března 2014 Prameny v poušti Pořad bohoslužby Přivítání Píseň Světový den modliteb z Egypta pátek 7. března 2014 Vedoucí : Vítejte k bohoslužbě SDM, připravené v tomto roce v Egyptě. V myslích mnoha lidí je Egypt

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

10.12.2011 49/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

10.12.2011 49/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 10.12.2011 49/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 10. prosince 2011 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45

Více

Slavnost Nejsvětější Trojice. Cyklus B Mt 28,16-20

Slavnost Nejsvětější Trojice. Cyklus B Mt 28,16-20 Slavnost Nejsvětější Trojice Cyklus B Mt 28,16-20 Čistá jak studánka R: Čistá, čistá, čistá jak studánka duše co setřásla hřích. Čistá, čistá, čistá jak studánka, jasná jak napadlý sníh. Čistá jak studánka

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Slavnost Těla a Krve Páně B I Eucharistie v díle spásy Středem slavení eucharistie je chléb a víno, které se skrze Kristova slova a skrze vzývání

Slavnost Těla a Krve Páně B I Eucharistie v díle spásy Středem slavení eucharistie je chléb a víno, které se skrze Kristova slova a skrze vzývání Slavnost Těla a Krve Páně B I Eucharistie v díle spásy Středem slavení eucharistie je chléb a víno, které se skrze Kristova slova a skrze vzývání Ducha svatého stanou tělem a krví Krista. Církev, věrná

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 připraveno v Lotyšsku První den: Odvalte kámen Ez 37,12-14 Ž 71,18b-23 Ř 8,15-21 Mt 28,1-10 Otevřu vaše hroby a vyvedu vás

Více

Efezským 1,13: V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého

Efezským 1,13: V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM SLOVO A DUCH UCH EF 1,13 Jedinečný prostředek spasení Shrnutí: Ve třináctém verši Pavel vysvětluje nejdůležitější věci ohledně spasení. Vysvětluje způsob spasení

Více

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38 Zpěvy před evangeliem nedělní cyklus B /1/ 1. neděle adventní Žl 85,8 Pane, ukaž nám své milosrdenství * a dej nám svou spásu! 2. neděle adventní Lk 3,4.6 Připravte cestu Pánu, + vyrovnejte mu stezky!

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

30. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 10,46-52

30. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 10,46-52 30. neděle v mezidobí Cyklus B Mk 10,46-52 Má sílo Má sílo, k Tobě vzhlížím, má sílo Tobě zpívám, neboť ty Bože jsi útočiště mé. Pane můj, lásko má, Ty Bože jsi útočiště mé. Pane smiluj se Čtení z listu

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Klíč ke dveřím Klíč ke dveřím Chci přečíst 1. verš 20. kapitoly knihy Zjevení. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Chtěl bych teď promlouvat

Více

MUDRCI Z VÝCHODU A ÚTĚK DO EGYPTA

MUDRCI Z VÝCHODU A ÚTĚK DO EGYPTA MUDRCI Z VÝCHODU A ÚTĚK DO EGYPTA DĚTEM: pavouk v jeskyni ÚVODNÍ PROMLUVA: Milí přátelé, bratři a sestry, dnešní nedělí končí první část nového církevního roku, doba adventní a vánoční, a na úterý 6. ledna

Více

10. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 3,20-35

10. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 3,20-35 10. neděle v mezidobí Cyklus B Mk 3,20-35 Jsme děti Tvé, jsme děti. Jsme děti Tvé, jsme děti království, ve jménu Ježíš máme vítězství. Před Boží svatostí ďábel pryč utíká, ve světle Tvém je krásné žít.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více