ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 863/42/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 863/42/2015"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 863/42/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, podíl id. 1/2 na BJ č. 598/20 v BD čp. 598 na pozemku 1010/4 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 598, 599 a pozemků p.č. 1010/3, 1010/4, 1010/41 a 1010/42 ve výši 758/27098, vše v k.ú. Drahovice, obci Karlovy Vary, zapsané na LV č. 3137, 2832, vedené u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, KP Karlovy Vary Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, k.ú. Drahovice Adresa nemovité věci: Starý Kysibelská 598, Karlovy Vary OBJEDNAVATEL: Adresa objednavatele: ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Exekutorský úřad Liberec, Pan Mgr. Petr Polanský Voroněžská 144/20, Liberec Ing. Michal Danielis Zlatá Olešnice 151, Trutnov IČ: telefon: DIČ: CZ fax: Exekuční řízení č.j. 131Ex 1693/10 (ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA Kč Datum místního šetření: Stav ke dni : Počet stran: 19 stran Počet příloh: 6 Počet vyhotovení: 1 V Trutnově, dne Ing. Michal Danielis

2 NÁLEZ Znalecký úkol Ocenění je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku): Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu: I. podílu id. 1/2 na nemovitostech povinného a jejich příslušenství II. movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedených nemovitostí III. práv a závad s nemovitostmi spojených Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Ocenění je zpracováno k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. Na této zásadě je vypracováno toto ocenění. Přehled podkladů 1. Skutečnosti zjištěné při místním šetření dne Povinný Jindřich Jánský byl vyzván k součinnost doporučeným dopisem, který dne vhozen do schránky. K součinnosti byl vyzván i spoluvlastník nemovitostí Jindřiška Jánská. Do dne vyhotovení ZP nereagovali. Vlastník byl řádně obeslán, ale nedostavil se a neposkytl součinnost, ale z dostupných informací, získaných jednak zaměřením stavby z venku, informací ze stavebního a katastrálního úřadu, je možné s jistotou a bez obtíží zjistit obvyklou cenu i bez vnitřní prohlídky. 2. Výpis z KN, LV č ze dne Výpis z KN, LV č dálkový náhled 4. Kopie KM pořízená dálkovým přístupem 5. Zákon č. 151/1997 Sb. v platném znění 6. Usnesení o ustanovení znalce č.j. 131Ex 1693/ Fotodokumentace pořízená znalcem 8. Databáze nemovitostí, realitní inzerce, webové servery wikipedia a risy.cz 9. Povodňová zpráva z 10. kupní smlouva ze dne

3 Místopis Karlovy Vary je statutární město v západních Čechách a metropole Karlovarského kraje. Počet obyvatel ve městě se pohybuje kolem 50 tisíc a rozloha činí 59,10 km2. Je významným lázeňským střediskem se známým sklářským a potravinářským průmyslem. Je to nejnavštěvovanější lázeňské město v Česku. Město se nachází nedaleko zalesněné oblasti CHKO Slavkovský les a vojenského újezdu Hradiště s charakteristickou flórou a faunou. Oblast je současně bohatá na mineralogické nálezy. Karlovy Vary leží na soutoku řek Ohře, Rolavy a Teplé. Městskou částí Dvory protéká Chodovský potok. Na úseku Ohře protékající městem leží dva jezy: Tuhnický jez a Jez u Solivárny. Ve městě se nachází divadlo a množství kinosálů, ve kterých se každoročně koná významný filmový festival, kde se také uděluje každoročně velká cena "Křišťálový glóbus" a několik hlavních cen. Také je ve městě letní kino, které dlouhá léta chátralo, v roce 2011 bylo rekonstruováno. Ve městě se nachází 16 poboček mateřských škol,11 Základních škol, 2 Základní umělecké školy,14 středních škol a 5 vysokých škol. Městem prochází důležité silniční tahy R6 (I/6) trasa Cheb Karlovy Vary Praha, I/13 trasa Karlovy Vary Ostrov Chomutov I/20 trasa Karlovy Vary České Budějovice. Karlovy Vary leží na hlavní železniční trati Cheb Ústí nad Labem (trať 140), ze které zde odbočují regionální tratě do Mariánských Lázní a Johanngeorgenstadtu. Letiště Karlovy Vary je mezinárodním veřejným civilním letištěm, nachází se 4,5 km jihovýchodně od centra města v místní části Olšová Vrata. Městská hromadná doprava je v Karlových Varech zajišťována výhradně autobusy. Zvláštností jsou zde dvě lanovky (lanová dráha Diana a lanová dráha Imperial), z nichž na té druhé platí jízdenky běžné MHD. Drahovice jsou jednou z 15 částí statutárního města Karlových Varů. Drahovice leží na východě města a jsou ohraničeny řekou Teplou a Ohří, Bezručovou a Hřbitovní ulicí. V roce 2007 tu podle Radničních listů žilo 7647 obyvatel ve 677 domech. Drahovice mají 7 přemostění - kruhový most 1.máje, most U Solivárny, 2 železniční mosty z Čertova ostrova, plynárenský most, Drahovický most (pro pěší), Pražský most, Dalovickou lávku (pro pěší). Důležitým silničním tahem je silnice I/6 (E48). V Drahovicích jsou 2 pošty Dolní Drahovice, Horní Drahovice. Drahovice leží dva kilometry východně od centra na svažitém úpatí Tříkřížové a Bukové hory a Věčného života. Obtékají je řeky Ohře a Teplá. Drahovice se obecně dělí na Čertův ostrov, Dolní a Horní Drahovice. Dle základních sídelních jednotek se dále dělí na Horní Drahovice, Nové Drahovice, Mattoniho nábřeží, Dolní Drahovice, Stará Kysibelskou a Pražskou. Drahovice mají dobrou dopravní obslužnost. Hlavní dopravní tepnou je městský průtah I/6, Mattoniho a Drahomířino nábřeží, Vítězná ulice, Stará Kysibelská a Lidická. Městskou hromadnou dopravu zajišťují linky 5, 6, 14, 17 v Dolních Drahovicích a linky 3, 15 a 21 v Horních Drahovicích. V Drahovicích se nachází Karlovarská krajská nemocnice, První české gymnázium v Karlových Varech, Střední pedagogická škola a gymnázium, ZŠ J. A. Komenského, SOU Stavební, ZUŠ A. Dvořáka, Stadion TJ Slavia, kino Drahomíra (dříve krátce Panasonic), Divadlo Dětí, Divadlo Dagmar, areál Dopravního podniku KV a ČSAD, Čistírna odpadních vod. V roce 2007 byl na Čertově ostrově v místech bývalého areálu mlékárny Intermilk, jejíž hlavní budova byla navržena architektem Karlem Ernstbergerem, postaven bytový komplex Rezidence Čertovka a supermarket Lidl

4 Metody zjištění hodnoty Ocenění nemovitosti je prováděno pro účel exekučního řízení (odhad obvyklé ceny). Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. Stručná charakteristika těchto metod: - metoda nákladového ohodnocení (věcná) Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení). - metoda výnosová (příjmová) Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. - metoda srovnávací (tržní, statistická) V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných nemovitostí. Pro stanovení obvyklé ceny bude použito komparace metody nákladové a srovnávací, výnosovou pro rezidenční nemovitosti nepoužiji, nemá vypovídací charakter. SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV Okolí: bytová zóna průmyslová zóna Okolí : bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna ostatní nákupní zóna Přípojky: voda kanalizace plyn Přípojky: voda kanalizace plyn elektro telefon elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: okrajová část - sidlištní zástavba Celkový popis Nemovitost BD je situována v okrajové části města Karlovy Vary, v části zvané Drahovice, v blízkosti MŠ, ZŠ, učiliště a domova mládeže, situovaná v okolí obdobných bytových domů pro bydlení. Nemovitosti jsou přístupné z ulice Stará Kysibelská, ze zpevněné veřejné komunikace na pozemku p.č. 1010/1, ve vlastnictví města, vzdálené cca. 100 m od autobusové zastávky a 2,5 km od centra města a jeho občanské vybavenosti (městský úřad, pošta, MŠ, ZŠ, SŠ, sportoviště, banky, poliklinika, policie, obchody, služby a restaurační zařízení) a cca. 2,1 km od lázeňské části. Území je kompletně zainvestované, možnost napojení na el. síť, veřejný vodovod, kanalizaci, ústřední topení a plyn. Parkovací možnosti jsou negarantované na nedostatku parkovacích míst v okolí. Konstr. řešení, st.tech.stav: Budova je panelová, podsklepená, s osmi nadzemními podlažími, zastřešena plochou střechou. Stavba je řadová, vnitřní, se dvěmi sekcemi, se samostatnými vchody a čp., s výtahem. V sekci s oceňovanou jednotkou je celkem 23 bytů, společné prostory a v suterénu sklepy. Stáří budovy je cca 45 let a je po kompletní revitalizaci (fasáda+zateplení, výtah, okna, stupačky, střecha, interiér). Vzhledem k tomu, že znalci nebyl umožněn přístup do bytové jednotky nelze provést podrobnější popis stavu a vnitřního vybavení. Lze předpokládat, že bytová jednotka je běžně užívána v souladu s její kolaudací a opotřebení není nad rámec standardního užívání a stáří jednotky. Výrazné rekonstrukce jednotky nejsou zjištěny. Všechny jednotky jsou napojeny na veřejný vodovod, kanalizaci, elektro a plyn. Vytápění a ohřev TUV je dálkový

5 RIZIKA Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: Jednotka je řádně zapsána v katastru Jednotka není řádně zapsána v katastru nemovitostí nemovitostí Stav jednotky umožňuje podpis zástavní Stav jednotky neumožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) smlouvy Skutečné užívání jednotky není v rozporu s Skutečné užívání jednotky je v rozporu s její její kolaudací kolaudací Přístup k nemovité věci přímo z veřejné Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z komunikace je zajištěn veřejné komunikace Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou Nemovitá věc není situována v záplavovém Nemovitá věc situována v záplavovém území území Komentář: Dle povodňové zprávy - Zóna 1 - se zanedbatelným rizikem povodní. Věcná břemena a obdobná zatížení: Zástavní právo Exekuce Komentář: Vlastnické právo Podíl Janská Jindřiška, Stará Kysibelská 598/31, Drahovice, Karlovy Vary 1/2 Janský Jindřich, č.p. 54, Stružná 1/2 Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Omezení vlastnického práva Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Nařízení exekuce - Janský Jindřich Zástavní právo exekutorské Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k :01:57. Ostatní rizika: nejsou Komentář: Nájemní smlouva nebyla předložena. OCENĚNÍ Základní cena stavebních pozemků pro k.ú. Drahovice: Základní zjištěná cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv = 2 450,00 Kč/m 2-5 -

6 Výpočet hodnoty pozemků Pozemky Pozemek p.č. 1010/3 a 1010/4 je rovinatý, zastavěný vlastní stavbou BD č.p. 598, 599 a pozemky p.č. 1010/41 a 1010/42 jsou ve funkčním celku se stavbou a tvoří přístupovou cestu z veřejné komunikace a zahradu - tvoří přidatné spoluvlastnctví. Pozemky jsou přístupné z veř. zpevněné komunikaci p.č. 1010/1, kompletně zainvestovány sítěmi VV, NN, VK, střední topení a plyn). Užívání v souladu s právním stavem, obec nemá platnou cenovou mapu. Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% IV 0,00 včetně; ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Chráněná krajinná oblast v 1. a III -0,02 2. zóně, nebo národní park - rozsáhlé chtáněné území 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index omezujících vlivů I O = 1 +Σ P i = 0,980 Index trhu s nemovitostmi I T = 0,920 Index polohy pozemku I P = 0,990 Celkový index I = I T * I O * I P = 0,920 * 0,980 * 0,990 = 0,893 6 i = 1 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zatřídění Zákl. cena Upr. cena [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,- 0, ,85 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha a nádvoří 1010/3 229, , ,65 4 odst. 1 zastavěná plocha a nádvoří 1010/4 234, , ,90 4 odst. 1 ostatní plocha 1010/41 163, , ,55 4 odst. 1 ostatní plocha 1010/42 306, , ,10 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří - celkem ,20 Pozemky - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu = ,20 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 758 / Pozemky - zjištěná cena = ,15 Kč - 6 -

7 Výpočet věcné hodnoty stavby BJ č. 598/20 Bytová jednotka č. 598/20 o velikosti 3+1, vzhledem k neumožnění prohlídky se předpokládá se standardním příslušenstvím a průměrným vybavením, situovaná v č.p. 598, jeho 7.NP, řadového krajního bytového domu, bytové domy má 8 nadzemních pater a suterén. V sekci s oceňovanou jednotou je celkem 23 jednotek a společné prostory, stavba má výtah. Součástmi bytu jsou: Veškerá jeho vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, ústředního topení, elektroinstalace apod. ohraničené uzavíracími armaturami přívodu teplé a studené vody a plynu a elektrickými jističi, kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů). K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina a stropní vystrojení prostor v místnostech jednotky, nenosné a nosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu, jakož i vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken, apod., vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (světla, zářivky, zásuvky, vypínače) od spínacích hodin, příp. pojistkové rozvodnice. Vybavení náležící k jednotce: 1 ks kuch.linka 1 ks umyvadlo 1 ks sporák plynový 4 ks radiátory 1 ks vana 2 ks směš.baterie 1 ks WC 1 ks domovní zvonek 1 ks listovní schránka 2 ks vodoměr 4 ks RTN Příslušenstvím bytu je lodžie, sklep v suterénu a dále spoluvlastnický podíl na společných částech budovy čp. 598, 599 a pozemků p.č. 1010/3, 1010/4 - zastavěné BD a p.č. 1010/41 a p.č. 1010/42 - pozemky okolní tvořící přidatné spoluvlastnictví, vše o velikosti 758/ Společné části budovy: Základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny, průčelí, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody včetně vchodových dveří, schodiště, okna a dveře přímo přístupné ze společných částí, chodby, technické vybaven společných prostor, domovní přípojky vody, plyn, kanalizace, elektřiny, bleskosvod, rozvody odsávání a větrání včetně ventilátorů, společné televizní antény, kočárkárna, prádelna, sušárna, lodžie u schodišť. Provedení konstrukcí: BD je typová panelová montovaná konstrukce, střecha domu je plochá, střešní krytina je z asfaltových pásů, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, okna plastová izolační, vstupní dveře plastové, z části prosklené, bleskosvod je instalován, fasáda zateplená. Vytápění je ústřední dálkové. Bytová jednotka se pro ocenění předpokládá v původním udržovaném stavu, s vyměněnými okny za plastová. Zatřídění pro potřeby ocenění Bytový či nebytový prostor v budově 21 Budova: J. domy vícebytové (typové) Svislá nosná konstrukce: montovaná z dílců betonových plošných Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

8 Podlahové plochy bytu koeficient dle typu podlahové plochy kuchyně: 12,60 * 1,00 = 12,60 m 2 pokoj: 12,10 * 1,00 = 12,10 m 2 pokoj: 16,10 * 1,00 = 16,10 m 2 pokoj: 17,90 * 1,00 = 17,90 m 2 předsíň: 13,60 * 1,00 = 13,60 m 2 koupelna: 2,60 * 1,00 = 2,60 m 2 WC: 0,90 * 1,00 = 0,90 m 2 lodžie: 4,40 * 0,20 = 0,88 m 2 sklep: 2,60 * 0,10 = 0,26 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu: 76,94 m 2 Popis a hodnocení standardu (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací S 5, ,00 5,40 2. Svislé konstrukce S 18, ,00 18,20 3. Stropy S 8, ,00 8,40 4. Krov, střecha S 4, ,00 4,90 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,30 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,70 7. Úprava vnitřních povrchů S 5, ,00 5,70 8. Úprava vnějších povrchů S 2, ,00 2,90 9. Vnitřní obklady keramické S 1, ,00 1, Schody S 2, ,00 2, Dveře S 3, ,00 3, Vrata X 0, ,00 0, Okna S 5, ,00 5, Povrchy podlah S 3, ,00 3, Vytápění S 4, ,00 4, Elektroinstalace S 5, ,00 5, Bleskosvod S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod S 3, ,00 3, Vnitřní kanalizace S 3, ,00 3, Vnitřní plynovod S 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 2, ,00 2, Vybavení kuchyní S 1, ,00 1, Vnitřní hygienické vyb. S 3, ,00 3, Výtahy S 1, ,00 1, Ostatní S 5, ,00 5, Instalační pref. jádra S 3, ,00 3,70 Součet upravených objemových podílů 100,00 Koeficient vybavení K 4 : 1,

9 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 2 ]: = 8 020,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 1,0370 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,0000 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1000 Základní cena upravená [Kč/m 2 ] = ,67 Plná cena: 76,94 m 2 * ,67 Kč/m 2 = ,89 Kč Výpočet opotřebení semikvadratickou metodou Opotřebení: 100 * ((35 / 120) + (35 2 / )) / 2 = 18,8 % ,43 Kč BJ č. 598/20 - zjištěná cena bez podílu na příslušenství = ,46 Kč Oceňované jednotce náleží spoluvlastnický podíl na příslušenství stavby a pozemku. Spoluvlastnický podíl je: 758 /

10 Výpočet porovnávací hodnoty Oceňovaná jednotka Lokalita / Popis Drahovice BJ v původním udržovaném stavu Typ stavby Užitná plocha Podlaží Dispozice Celková cena Jednotková cena BD po kompletní revitalizaci 76,94 m Kč Kč/m 2 Popis oceňované nemovité věci Srovnatelnou cenou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými nemovitosti. Jelikož specifická kritéria nelze aplikovat na jiné subjekty, zjistí se obvyklá cena přiměřeným koeficientem prodejnosti v daném místě a čase v závislosti na prodejní ceně, či diskontované nabídkové ceně za obdobný typ nemovitosti byt o velikosti 3+1, v původním udržovaném stavu se standardním příslušenstvím a průměrným vybavením, v panelovém bytovém domě po kompletní revitalizaci, situovaném v okrajové části obce s dobrou dopravní dostupností a obslužností, v blízkosti občanské vybavenosti Popisy porovnatelných jednotek BJ 3+1 Byt 3+1 s výhledem na město a s balkonem, v osobním vlastnictví se nachází v devátém patře jedenáctipodlažního panelového domu v Karlových Varech - ul. Anglická. Rozloha bytu je 64 m2. Celková rekonstrukce proběhla v roce Jádro bytu je obloženo keramickým obkladem. V předsíni je vestavěná skříň, na podlaze plovoucí podlaha, která je položena i v kuchyni, v obývacím pokoji jsou položeny parkety. Kuchyňská linka s plynovým sporákem. K bytové jednotce patří sklepní kóje. V domě byla vyměněna okna (plastová), dům je zateplen, rekonstrukce dvou výtahů, udržovaný a klidný vchod. Celková cena: Kč za nemovitost Stavba:Panelová Stav objektu:velmi dobrý Vlastnictví:Osobní Umístění objektu:klidná část obce Podlaží:9. podlaží z celkem 11 Užitná plocha:64 m2 Plocha podlahová:64 m2 Balkón:2 m2 BJ 3+1 Byt v osobním vlastnictví po částečné rekonstrukci, v klidné lokalitě Karlových Varů. Byt je po rekonstrukci, nová plastová okna, v pokojích plovoucí podlahy, koupelna s vanou, toaleta zvlášť. V chodbě, koupelně a kuchyni na podlaze dlažba. Byt je prostorný a zachovalý. Dům prošel celkovou rekonstrukcí - výtah, nové vchodové dveře a schránky, zateplený s novou fasádou, nová střecha. K bytu náleží sklep. Celková cena: Kč za nemovitost Stavba:Panelová Stav objektu:velmi dobrý Vlastnictví:Osobní Umístění objektu:klidná část obce Podlaží:1. podlaží z celkem 6 Užitná plocha:76 m2 Plocha podlahová:76 m2 BJ 3+1 Byt ve 3.patře panelového domu, osobní vlastnictví, 84 m2, v bytě byla vyměněna plastová okna, kuchyňská linka, podlahová krytina v kuchyni a v předsíni, nové odpady a rozvody, bezpečnostní dveře. Dům je po kompletní rekonstrukci zateplená fasáda, nová střecha, stoupačky, plastová okna, vchodové dveře, zvonky a schránky, chodby. K bytu náleží také 2 sklepy. Celková cena: Kč za nemovitost Stavba:Panelová Stav objektu:velmi dobrý Vlastnictví:Osobní Umístění objektu:klidná část obce Podlaží:4. podlaží z celkem 4 včetně 1 podzemního Užitná plocha:84 m2 Plocha podlahová:80 m2-10 -

11 BJ 3+1 Byt v Karlových Varech v Drahovicích. Byt s lodžií je dobrém stavu s původním jádrem, koupelnou a WC. Na podlaze je položena dlažba, PVC, plovoucí podlaha a koberce. Všechny místnosti mají plastová okna. K bytu náleží sklep. Dům prošel revitalizací a je situován v dosahu sociálních služeb v klidné lokalitě. Celková cena: Kč za nemovitost Stavba:Panelová Stav objektu:velmi dobrý Vlastnictví:Osobní Umístění objektu:sídliště Podlaží:0. podlaží z celkem 9 včetně 1 podzemního Užitná plocha:77 m2 Plocha podlahová:77 m2 BJ 3+1 Byt 3+1, 82,5 m2 v 1. patře panelového domu ul. Úvalská. V bytě plovoucí podlahy,keramická dlažba a nové dveře,zateplená lodžie.jádro je původní, koupelna je z části obložená. Celková cena: Kč za nemovitost Stavba:Panelová Stav objektu:velmi dobrý Vlastnictví:Osobní Umístění objektu:klidná část obce Podlaží:1. podlaží z celkem 8 včetně 1 podzemního Užitná plocha:85 m2 Plocha podlahová:83 m2 Sklep:2 m2 Srovnatelné jednotky Název: BJ 3+1 Lokalita: Drahovice, Karlovy Vary Podlaží: Dispozice: Typ stavby Užitná Celková cena Jednotková cena plocha 64,00 m Kč Kč/m 2 Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,85 K2 Velikosti objektu 1,01 K3 Poloha 0,97 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Celkový stav 0,92 K6 Vliv pozemku 1,05 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 Celkový koef. K C 0,80 Upravená j. cena Kč/m Název: BJ 3+1 Lokalita: Drahovice, Karlovy Vary Podlaží: Dispozice: Typ stavby Užitná Celková cena Jednotková cena plocha 76,00 m Kč Kč/m 2 Použité koeficienty:

12 K1 Redukce pramene ceny 0,85 K2 Velikosti objektu 1,00 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Celkový stav 0,96 K6 Vliv pozemku 1,00 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 Název: BJ 3+1 Lokalita: Bohatice, Karlovy Vary Podlaží: Dispozice: Celkový koef. K C 0,82 Upravená j. cena Kč/m Typ stavby Užitná Celková cena Jednotková cena plocha 80,00 m Kč Kč/m 2 Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,85 K2 Velikosti objektu 0,99 K3 Poloha 1,03 K4 Provedení a vybavení 0,97 K5 Celkový stav 1,00 K6 Vliv pozemku 1,05 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 Celkový koef. K C 0,88 Upravená j. cena Kč/m Název: BJ 3+1 Lokalita: Drahovice, Karlovy Vary Podlaží: Dispozice: Typ stavby Užitná Celková cena Jednotková cena plocha 77,00 m Kč Kč/m 2 Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,85 K2 Velikosti objektu 1,00 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Celkový stav 0,98 K6 Vliv pozemku 1,

13 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 Název: BJ 3+1 Lokalita: Drahovice, Karlovy Vary Podlaží: Dispozice: Celkový koef. K C 0,83 Upravená j. cena Kč/m Typ stavby Užitná Celková cena Jednotková cena plocha 83,00 m Kč Kč/m 2 Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,85 K2 Velikosti objektu 0,98 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Celkový stav 0,96 K6 Vliv pozemku 1,05 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 Celkový koef. K C 0,84 Upravená j. cena Kč/m Zdůvodnění stanovené porovnávací hodnoty: Všechny skutečnost jsou promítnuty do srovnávací hodnoty, tato hodnota přímou metodou se pohybuje v intervalu od ,-Kč do ,-Kč/m 2 - indikovaná hodnota při střední úrovni intervalu. Výpočet porovnávací hodnoty jednotky: Minimální jednotková cena porovnávaných jednotek Kč/m 2 Průměrná jednotková cena porovnávaných jednotek Kč/m 2 Maximální jednotková cena porovnávaných jednotek Kč/m 2 Stanovená jednotková cena oceňované jednotky Kč/m 2 Celková užitná plocha oceňované jednotky 76,94 m 2 Výsledná porovnávací hodnota jednotky Kč Popis: BJ v původním udržovaném stavu

14 REKAPITULACE OCENĚNÍ Porovnávací hodnota Výnosová hodnota Věcná hodnota Hodnota pozemku Současný stav Kč 0 Kč Kč Kč Obvyklá cena Kč slovy: Pětsetdesettisíc Kč Komentář ke stanovení obvyklé ceny Zdůvodnění obvyklé ceny- rekoncializace : Za obvyklou cenu pokládám cenu zjištěnou multikriteriálním pohledem, kdy je rozhodujícím kritériem u rezidenčního objektu použití porovnávací metody. Použití pouze porovnávací metody je možné pouze v případě, kdy existují velmi dobré a bezpečné podmínky srovnatelnosti včetně verifikace bez markantnějších odlišností. Za objektivní tržní hodnotu pokládám a důraz kladu na cenu zjištěnou porovnávací metodou, která vychází z porovnání s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými byty s příslušenstvím, na základě inzerovaných, resp.realizovaných cen, upravených s uplatněním korekce jednak realitní nabídky, tak technickými a ekonomickými nedostatky, případně existenci příslušenství. Po nemovitostech uvedeného typu, obdobné velikosti a zainvestovanosti, resp. zjištěnému technickému a právnímu stavu t.j. BJ 3+1 v předpokládaném původním stavu, se standardním příslušenstvím a průměrným vybavením, v BD po kompletní revitalizaci (fasáda+zateplení, výtah, okna, stupačky, střecha, interiér) s podílem na zastavěném a okolním pozemku a BD, situovaném v okrajové části obce v blízkosti občanské vybavenosti s dobrou dopravní dostupností a obslužností. V dané lokalitě je poptávka vyrovnaná s nabídkou. S přihlédnutím ke všem faktům jsem názoru, že podíl id. 1/2 na nemovitostech jsou za navrženou porovnávací cenu obtížně obchodovatelné a dále jej diskontuji o 20%. Výpočet : Navržená předběžná srovnávací hodnota Id. podíl 1/2 na nemovitostech Korekce obtížné obchodovatelnosti k= 20% Návrh OC podílu zaokrouhleno ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Návrh obvyklé ceny dle výpočtu srovnávací hodnoty - na nemovitostech zapsaných na LV č. 3137, 2832 zaokrouhleno 1. obvyklá cena nemovitostí povinného a jejich příslušenství ,-Kč 2. movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedených nemovitostí 0,-Kč 3. práv a závad s nemovitostmi spojených 0,-Kč

15 Závěr Odpověď na otázky dle usnesení: Na základě získaných informací, popsaných parametrů, místního šetření, výsledků získaných použitím nákladové a srovnávací metody, se zohledněním rizikových faktorů indikuji obvyklou cenu podílu id. 1/2 na nemovitostech - BJ č. 598/20 v BD čp. 598 na pozemku 1010/4 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 598, 599 a pozemků p.č. 1010/3, 1010/4, 1010/41 a 1010/42 ve výši 758/27098, vše v k.ú. Drahovice, obci Karlovy Vary, zapsané na LV č. 3137, 2832, vedené u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, KP Karlovy Vary; se zohledněním práv a závad: ve výši: ,-Kč Takto určená výsledná cena je podkladem pro stanovení nejnižšího podání v dražbě podle 336e o.s.ř. Nemá za cíl zjištění skutečné ceny nemovitostí, ta bude zjištěna až případným prodejem v dražbě Je zpracováno v souladu s definicí "obvyklé ceny" uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), která je citována v Úvodu. Prohlašuji, že jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku ( 127a zákona č. 218/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 549/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů). V Trutnově Ing. Michal Danielis Zlatá Olešnice Trutnov telefon: Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. června 2008, pod č.j. Spr. 568/2008 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 863/42/2015 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č

16 SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH Podklady a přílohy počet stran A4 příloze Výpis z katastru nemovitostí pro LV č ze dne Výpis z katastru nemovitostí pro LV č ze dne Snímek katastrální mapy 1 Fotodokumentace nemovitosti 1 Mapa oblasti 1 Usnesení o ustanovení znalce 1 Databáze odhadců nemovitostí, realitní server Sreality.cz a wikipedia a 0 risy.cz

17 Snímek katastrální mapy

18 Fotodokumentace nemovitosti

19 Mapa oblasti

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 851/30/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 851/30/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 851/30/2015 NEMOVITÁ VĚC: Objekt individuální rekreace, v SJM stavba bez čp., postavená na pozemku jiného vlastníka st.p.č. 2227, v k.ú. Stará Role, obci Karlovy Vary,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 954/18, včetně spoluvlastnického podílu id. 7955/159827 na společných částech domu a pozemku parc.č. 1716/33. Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město, na ulici Horníkova č. or. 2: bytu č. 2059/9 v bytovém domě č. p. 2059 na pozemku parc. č. 5970,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5070/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 514/3 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Klášterec nad Ohří Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 267-8/5 o ceně nemovitosti jednotky bytu č. 37/8 v obytném domě č.p. 37, na pozemku p.č. 374 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Starý Maletín, obec Maletín, okres Šumperk

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST:

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Valdštejnova 1294 / 19a, Cheb Katastrální údaje: Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Cheb,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3875/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 131/6 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Chvaletice, k.ú. Telčice Adresa nemovitosti: Dukelská 131,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4400-070 - 2015 o ceně obvyklé bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2452 a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1192/11 s příslušenstvím v k.ú. Hulín Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Hulín, k.ú. Hulín Adresa nemovitosti: Družba

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. 998-108/2014

Znalecký posudek č. 998-108/2014 Znalecký posudek č. 998-108/2014 č.j. 146 EX 1875/13 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 3210/53 s příslušenstvím, zapsané na LV 853, k.ú. Dobětice, v obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1672-103/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitosti bytové jednotky č. 2743/8 na ul. Vrobelova č.or. 18, Kroměříž o velikosti 2+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Znalecký posudek číslo 1961-47/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Byt č. 1357/22 s příslušenstvím ( dle zák.č. 72/1994 Sb); kraj: Středočeský, obec: Beroun, Košťálkova

Více