Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: za rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015"

Transkript

1 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Nítkovice Nítkovice Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 4. února 2016 Ing. Jaroslav Císař KUZL 664/2016/IAK KUSP 664/2016/IAK Zpráva č. 57/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: (jednorázové přezkoumání) na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Krajský úřad zahájil přezkoumání podle 5 zákona 420/2004 Sb. písemným oznámením doručeným územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace přezkoumání. Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Nítkovice Nítkovice Litenčice Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Jaroslav Císař Obec Nítkovice zastupovali: starosta: účetní: František Hetmánek Ivana Křížková Krajský úřad Zlínského kraje IČ: tř. Tomáše Bati 21, tel.: , fax: Zlín

2 A. Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Návrh rozpočtu Popis písemnosti Navržený rozpočet pro rok 2015 byl předložen k projednání obecnímu zastupitelstvu (dále jen "OZ") na zasedání dne Příjmy tohoto rozpočtu byly ve výši ,- Kč a jeho výdaje ve výši ,- Kč. Financování rozpočtu činilo ,- Kč a bylo kryto finančními prostředky z minulých let. Tento rozpočet roku 2015 byl zpracován ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění. Jednotlivé příjmy navrhovaného rozpočtu byly členěny dle jednotlivých položek a paragrafů citované vyhlášky s uvedením konkrétní výše plánované finanční částky. Výdaje navrhovaného rozpočtu byly členěny podle paragrafů a položek uvedené rozpočtové skladby rovněž s uvedením výše plánované finanční částky. Tento návrh rozpočtu byl projednán a předložen k připomínkování formou vyvěšení návrh rozpočtu na úřední desce obce i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech až (datum zveřejnění je uveden na předloženém návrhu rozpočtu a bylo ověřeno vyvěšení návrhu na elektronické úřední desce obce). Pravidla rozpočtového provizoria Rozpočet obce Nítkovice byl schválen (bod 3 usnesení, zápis č. 4/2014 ZO) a protože došlo ke schválení v roce předcházejícím rozpočtovému roku 2015, nevznikla povinnost obci k přijetí pravidel rozpočtového provizoria na tento rozpočtový rok. Rozpočtová opatření Zastupitelstvo obce Nítkovice projednalo a schválilo v roce 2015 čtyři rozpočtová opatření a dále rozpočtovou změnu č. 5, týkající se konečné úpravy rozpočtu roku pověřen starosta obce (projednáno a schváleno zasedáním ZO - zápis č. 16/2015 ze dne ). Rozpočtová změna č. 1 byla projednána a schválena dne (usnesení č. 11, zápis č. 8/2015). Na straně příjmů byl schválený rozpočet zvýšen na položce 4112 (Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV) o ,- Kč, o přijatou dotaci na položce 4116 (Ostatní neinvestiční transfery ze SR) od ÚP na VPP ve výši ,- Kč a na 2122, položka 2111 o ,- Kč (příjmy SDH za kovový odpad). Výdaje rozpočtu byly zvýšeny na 3745, položky 5011, 5031, 5032 (mzdové náklady včetně pojištění nového pracovníka obce, přijatého od ) o ,- Kč a o výdaje 1031 a položka 5169 o ,- Kč na práce pěstební činnosti. Dále bylo provedeno zvýšení některých položek v nižších částkách a přesuny finančních prostředků mezi položkami jednotlivých paragrafů. Celkově byly zvýšeny příjmy rozpočtu o ,- Kč a výdaje rozpočtu se zvýšily o ,- Kč. Financování rozpočtu se zvýšilo o ,- Kč (použita položka Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech). Rozpočtová změna č. 2 byla projednána a schválena dne (usnesení č. 3, zápis č. 10/2015). Na straně příjmů byl schválený rozpočet zvýšen na položky 3632, pol o příjmy z pronájmu pozemků ve výši 6 000,- Kč a byly navýšen příjem z poskytování služeb a výrobků o 200,- Kč. Ve výdajích rozpočtu byly zvýšeny výdaje 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - ostatní osobní výdaje, materiál, nákup investice - nosič kontejnerů) ve výši ,- Kč. Dále byly provedeny změny rozpočtu ve výdajích obce v nižších částkách. Celkově byly zvýšeny příjmy rozpočtu o 6 200,- Kč, výdaje rozpočtu se zvýšily o ,- Kč. Financování rozpočtu se zvýšilo o ,- Kč (použita položka Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech). 2

3 Rozpočtová změna č. 3 byla projednána a schválena dne (usnesení č. 4, zápis č. 14/2015). Došlo k rozpočtování výdaje na 3113, pol (poskytnutí dotace ZŠ Litenčice na opravu podlahy tělocvičny na základě veřejnoprávní smlouvy č. 1/2015) ve výši ,- Kč. Celkově byly zvýšeny výdaje rozpočtu o ,- Kč. Financování rozpočtu se zvýšilo o ,- Kč (použita položka Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech). Rozpočtová změna č. 4 byla projednána a schválena dne (usnesení č. 7, zápis č. 16/2015). Na straně příjmů byl schválený rozpočet zvýšen na položce 4222 (Investiční přijaté transfery od krajů) o ,- Kč (územní plán obce), položka 1211 DPH byla zvýšena o ,- Kč, o ,- Kč byl rozpočet zvýšen na 2369, pol (sankční platba za znečištění rybníka v Nemochovicích) a byly navýšeny některé příjmy v nižších částkách. Ve výdajích rozpočtu byly zvýšeny výdaje na 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - ostatní osobní výdaje. DHIM, nákup materiálu, služby peněžních ústavů, investiční výdaj účtovaný na účet 042) ve výši ,- Kč a byl zvýšen rozpočet 6171 Činnost místní správy o ,- Kč. Také došlo k úpravě 6112 Zastupitelstvo obcí (zvýšení o ,- Kč) a rovněž byly provedeny změny ve výdajích obce v nižších částkách. Celkově byly zvýšeny příjmy rozpočtu o ,- Kč, výdaje rozpočtu se zvýšily o ,- Kč. Financování rozpočtu se zvýšilo o ,- Kč (použita položka Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech). Rozpočtová změna č. 5 byla projednána a schválena dne Na straně příjmů byly zvýšeny daňové příjmy obce o ,- Kč a byly provedeny konečné úpravy některých příjmů v nižších částkách. Ve výdajích rozpočtu byly provedeny konečné úpravy rozpočtu roku Celkově byly zvýšeny příjmy rozpočtu o ,- Kč, výdaje rozpočtu se zvýšily o ,- Kč. Financování rozpočtu obce se snížilo o ,- Kč (použita položka Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech). Za celý kontrolovaný rok 2015 byl schválený rozpočet upraven v příjmech o ,- Kč a ve výdajích obce o ,- Kč. Financování rozpočtu se změnilo o ,- Kč a k činilo ,- Kč. Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled pro rok 2015 obce Nítkovice byl kontrole předložen (rozpočtový výhled na roky ) a obsahoval základní souhrnné ukazatele o příjmech a výdajích obce ve smyslu 3, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (daňové, nedaňové příjmy a přijaté úvěry a půjčky, běžné a investiční výdaje, splátky půjček a úvěrů). Dále byl předložen rozpočtový výhled na rok , čímž byla splněna povinnost 3, odst. 1 citovaného zákona, kdy tento rozpočtový výhled byl sestaven na dobu 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Schválený rozpočet Rozpočet obce Nítkovice pro rok 2015 byl projednán a schválen obecním zastupitelstvem dne (usnesení 4. zasedání ZO, bod 3). Na straně příjmů byl rozpočet schválen ve výši ,- Kč a na straně výdajů ve výši ,- Kč. Tento rozpočet byl sestaven jako schodkový, přičemž schodek rozpočtu činil ,- Kč a byl kryt finančními prostředky z minulých let. Po schválení rozpočtu byl proveden jeho rozpis neprodleně podle položek a paragrafů platné rozpočtové skladby a byl shodně uveden ve sloupci I Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-12 M). 3

4 Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Závěrečný účet Obec Nítkovice v roce 2015 neměla zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci nebo obchodní společnost. Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 byl projednán a schválen obecním zastupitelstvem dne usnesením č. 11, zápis 7/2015 a byl uzavřen vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Tento závěrečný účet obsahoval údaje podle 17, odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 byla součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech (ověřeno na archiv elektronické desky, datum zveřejnění návrhu rozpočtu je uveden na dokumentu tohoto návrhu pro rok 2014). Jednotlivé účetní výkazy obce (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha a výkaz o plnění rozpočtu Fin 1-12) byly rovněž zveřejněny v uvedeném období na elektronické úřední desce obce. Usnesením zastupitelstva obce ze dne , bod 10 zápisu č. 8/2015 byla schválena účetní závěrka obce za rok Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2014 byl předložen. Bankovní výpis Základní běžný účet obce Nítkovice č /0800 je veden u České spořitelny v Kroměříži. Stav účtu k činil ,05 Kč a souhlasil se zůstatkem na výpise z banky č. 36 a se zůstatkem v hlavní účetní knize obce účtu Základní běžný účet. Dále má obec zřízen účet č /0710 ( ) u České národní banky Praha, pobočka Brno s názvem Dotace ÚSC. K činil stav tohoto účtu ,46 Kč, byl shodný se zůstatkem výpisu účtu č. 24 ze dne a rovnal se hodnotě finančních prostředků účtu HÚK obce. Stav běžného účtu 231, vykázaný v rozvaze obce ve výši ,51 Kč souhlasil se stavem v HÚK obce. Dohoda o hmotné odpovědnosti Dohoda o hmotné odpovědnosti s je sepsána a je v platnosti s účetní obce ze dne Tato dohoda obsahuje náležitosti v souladu s platným právním předpisem. V hodnoceném období nebyly provedeny žádné změny. Evidence majetku Majetek obce je evidován počítačově programem firmy GORDIC Jihlava EMA a je rozdělen v souladu se směrnicí o vedení účetnictví, která byla schválena zastupitelstvem obce dne , resp. s její částí o evidenci majetku. Majetek je tříděn jako DNHM v hodnotě nad ,- Kč, DDNHM od 7 000,- Kč do ,- Kč, dále DHM nad ,- Kč a DDHM od 3 000,- Kč do ,- Kč. Majetek, jehož cena je nižší, je předáván přímo do spotřeby. Kontrole byla předložena hlavní účetní kniha a rozvaha, ve kterých jsou zachyceny stavy a pohyby na jednotlivých majetkových účtech i účtech pohledávek a závazků, ke kterým došlo v průběhu roku V hodnoceném roce 2015 došlo k nárůstu hodnoty dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku obce o: - nákup pozemků za bytovkou ve výši ,- Kč, - pořízení osobního nosiče kontejnerů v hodnotě ,- Kč (fa KDF 120). Dále byl pořízen drobný hmotný dlouhodobý majetek, např. stolní počítač za ,50 Kč, 2 ks kontejnerů za ,65 Kč/1 ks, sada hadic hodnotě ,80 4

5 Kč, tlakový čistič VAP za ,- Kč atd. Kontrolou bylo zjištěno, že zakoupený majetek byl zaevidován do majetku obce (byl rovněž uveden v příslušných inventarizačních soupisech obce za rok 2015). Evidence pohledávek Kontrolou pohledávkových účtů obce k byly zjištěny následující krátkodobé pohledávky:. účet krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši ,- Kč (zálohy na plyn ve výši ,- Kč a na elektrickou energii v částce ,- Kč),. účet ostatní krátkodobé pohledávky ve výši ,- Kč (pohledávka za pronájem obecní hospody - předáno k soudnímu vymáhání). Jiné pohledávky krátkodobého a dlouhodobého charakteru obec neevidovala Evidence poplatků Evidence poplatků je vedena účetní obce počítačově zpracovaným přehledem a to dle čísel popisných jednotlivých domů a dle počtu v nich žijících obyvatel. Byla vedena evidence zvlášť pro poplatky za TKO a pro poplatky za psy (doložena evidenční karta každého poplatníka). Nedoplatky k nebyly zjištěny. Místní poplatky jsou vybírány do pokladny obce a také zasílány na BÚ obce, předpis pohledávek k nim byl prováděn dle stavu na počátku účetního období. Dne bylo přijato zastupitelstvem obce usnesení č. 4, podle kterého byla schválena obecně závazná vyhláška č. 1/2012, která s platností od stanovila novou výši místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výběr jiných místních poplatků (poplatek za psy aj.) se řídil obecní vyhláškou č. 1/2005, která je platná od Podle této místní vyhlášky byl proveden výběr poplatků za rok Evidence závazků Z předložené rozvahy k vyplývá, že obec neměla žádné krátkodobé a dlouhodobé závazky. Faktura Vystavené faktury byly zpracovány počítačově a obsahovaly předepsané náležitosti dle platných právních předpisů. K fakturám byly doloženy likvidační doklady s podpisem účetní obce. U těchto faktur proběhla kontrola zaúčtování jednotlivých faktur - nebyly zjištěny nedostatky. Přijaté faktury byly uloženy v šanonu závazků K přijatým fakturám byly přiloženy průvodky k došlé faktuře, obsahující podpisy příkazce operace (starosty) a účetní obce včetně s datumem předpisu účtování závazku a s datumem zaúčtování závazku. Současně průvodka obsahovala zaúčtování dle rozpočtové skladby, při úhradě bylo uvedeno rovněž pořadové číslo knihy došlých faktur. Byla provedena kontrola likvidace faktur uhrazených obcí č nedostatky nebyly zjištěny. Hlavní kniha Hlavní účetní kniha byla vedena podle nabídky účetního programu GORDIC Jihlava. Předložená HUK sestavená k obsahovala předepsané náležitosti dle ustanovení 13, odst. 1, písm. b zákona o účetnictví. Počáteční a konečné stavy syntetických účtů HÚK odpovídaly zůstatkům v rozvaze za 12/

6 Inventurní soupis majetku a závazků Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne (usnesení 5, zápis 15/2015) Plán inventur a složení inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok Provedení inventarizační prací se řídilo vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí o inventarizaci majetku a závazků č. 13, která je v platnosti od Dále byl předložen podpisový vzor členů inventarizačních komisí a zápis o jejich proškolení na rok Byla zřízena hlavní inventarizační komise a pět dílčích inventarizačních komisí (KD, knihovna, hasiči, obecní úřad a obecní hospoda). Kontrole byly předloženy inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazků, které obsahují předepsané náležitosti (inventarizační soupisy položek dle umístění /za místnosti/, podpisy členů komisí, atd.) a rovněž byla předložena dokladová inventura jednotlivých účtů. Protokoly o vyřazení majetku jsou rovněž součástí písemností inventarizace za rok 2015 a obsahovaly potřebné náležitosti k vyřazení majetku (9 vyřazovacích protokolů). Kontrole byla taktéž předložena Inventarizační zpráva, která v plném rozsahu zhodnotila průběh inventarizace. Je konstatováno, že nebyly zjištěny žádné rozdíly. Celkové zhodnocení inventur za rok 2015 bylo provedeno zasedáním zastupitelstva obce dne Kniha došlých faktur Obec vedla a předložila ke kontrole Knihu došlých faktur (závazků), která byla vedena ručně účetní obce. Předložená kniha obsahovala náležitosti dle ustanovení 13 zákona o účetnictví. K datu bylo přijato 265 ks těchto faktur. K uvedenému datu byly uhrazeny veškeré zaevidované závazky (účet 321 Dodavatelé byl v rozvaze obce nulový). Kniha odeslaných faktur Obec taktéž vedla a předložila ke kontrole Knihu vydaných faktur (pohledávek), která byla vedena ručně. Předložená kniha obsahovala náležitosti dle ustanovení 13 zákona o účetnictví, K datu bylo vydáno 14 ks faktur. Kontrolou účtu Odběratelé rozvahy obce bylo zjištěno, že všechny vydané faktury byly za rok 2015 uhrazeny a tedy stav tohoto účtu byl nulový. Mzdová agenda Mzdovou agendu obce vykonává účetní obce počítačovým programem GORDIC Jihlava, včetně odvodů pojištění a odvodů daně. Zaměstnankyní obce Nítkovice je hospodářka - účetní obce. Pracovní smlouva je v platnosti dnem Platový výměr je součástí její pracovní smlouvy ze dne Zároveň vykonává na základě pracovní smlouvy v období topné sezony práce topičské. Platový výměr je rovněž v platnosti od Na základě pracovní smlouvy ze dne je pracovníkem obce zaměstnanec obce vykonávající převážně práce manuálního charakteru. Jako součást pracovní smlouvy byl předložen rovněž jeho platový výměr platný od Platy jmenovaných zaměstnanců obce jsou stanoveny v souladu s nařízením vlády o platových poměrech ve veřejných službách a veřejné správě. Odměňování členů zastupitelstva Odměňování členů zastupitelstva se řídilo změnou schválenou zastupitelstvem obce dne na základě nového znění nařízení vlády 459/2013 Sb. (změna výše měsíčních odměn). Namátkovou kontrolou odměňování členů zastupitelstva nebyly zjištěny nedostatky a veškeré vyplacené odměny byly v souladu s nařízením vlády č. 459/2013 Sb. o odměnách za výkon funkce členům 6

7 zastupitelstev, v platném znění. Odměny pro členy zvoleného zastupitelstva byly schváleny ustavujícím zasedáním zastupitelstva obce dne (zápis 1/2014, bod. 6). Kontrolou vyplácených odměn zastupitelům podle mzdových listů za rok 2015 nebyly zjištěny chyby (provedena kontrola odměn starosty a místostarostky obce). Odměny byly stanoveny podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění. Změny v roce 2015 tohoto nařízení nebyly obcí provedeny. Pokladní doklad Příjmy a výdaje v hotovosti byly doloženy příjmovými a výdajovými doklady, které obsahovaly předepsané náležitosti včetně způsobu zaúčtování a podpisů příslušných odpovědných osob. V hodnoceném roce bylo zaevidováno 461 příjmů a výdajů obce v hotovosti. Provedenou kontrolou těchto dokladů za měsíc březen, květen a říjen 2015 nebylo zjištěno závad. Pokladní kniha (deník) Pokladní deník obce byla vedena počítačově, kdy jednotlivé pokladní příjmy a výdaje byly zaznamenány dle data uskutečnění pokladní operace. Pokladní kniha je měsíčně uzavírána a stvrzena podpisem pokladní obce. V roce 2015 bylo zaúčtováno 134 výdajových pokladních dokladů a 271 příjmových pokladních dokladů. Kontrolou pokladní knihy nebyly zjištěny závady. Příloha rozvahy Součástí účetní závěrky k byla i předepsaná Příloha, vyhotovená v 9:57:24 hod., která zachycovala zejména majetek obce, kdy součástí Přílohy byl také podrobný rozpis staveb a pozemků v části G a H tohoto výkazu. Uvedené částky odpovídají částkám staveb a pozemků uvedených v rozvaze obce k Součástí výkazu byla hodnota podrozvahového účtu 902 Jiný drobný DHM ve výši ,23 Kč. Rozvaha K sestavila obec Rozvahu jako součást řádné účetní závěrky k tomuto datu. Kontrolou předložené Rozvahy ze dne v 9:56:02 hod. bylo zjištěno, že obsahovala všechny předepsané náležitosti a byla sestavena dle nabídky účetního programu GORDIC Jihlava. Za hodnocený rok činila aktiva celkem brutto hodnotu ,56 Kč. Aktiva netto činila ,75 Kč a rovnala se pasivům celkem. Počáteční stavy jednotlivých rozvahových účtů k byly shodné s údaji rozvahy obce k Kontrolou některých rozvahových účtů bylo zjištěno:. soupisy majetkových účtů jsou vedeny v programu EMA dle stavu na evidenčních účtech,. účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek činil ,30 Kč brutto, po odpisech byl nulový,. účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek činil ,- Kč brutto, po odpisech ,50 Kč,. účet 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek činil ,- Kč (územní plán obce),. účet 042 Nedokončený dlouhodobý majetek činil ,- Kč (pozemky pro realizaci ČOV ,- Kč, sklad odpadového hospodářství a obecní techniky Nítkovice v částce 3 200,- Kč),. účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek činil 1 163,90 Kč (podílové cenné papíry),. účet 132 Zboží na skladě činil ,- Kč (knihy o historii obce),. účet 263 Ceniny činil 50,- Kč (známky),. účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti činil ,67 Kč (dlužné nájemné za obecní hospodu - zaslána upomínka ze dne ),. odpisy dlouhodobého majetku obce činily celkovou částku ,68 Kč. Hodnota odpisů staveb ve výši ,- Kč byla shodná s částkou uvedenou v 7

8 příloze Rozvahy v části G a rovněž celková hodnota pozemků v části H přílohy (částka ve výši ,- Kč) se rovnala částce v rozvaze obce. Odpisy na účtu 018 činily ,30 Kč, odpisy účtu 019 činily ,50 Kč, účtu ,10 Kč, účtu ,- Kč a účtu ,78 Kč. Odpisy v roce 2015 byly prováděny měsíčně dle předloženého odpisového plánu a na základě Směrnice o odepisování dlouhodobého majetku ze dne Účetní deník Účetní deník byl předložen a v kontrolovaném období veden měsíčně podle 13, odst. 2, písm. a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nebyly zjištěny nedostatky. Účtový rozvrh Účtový rozvrh obce pro rok 2015 byl veden podle 14 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, a obsahoval předepsané náležitosti. Byl sestaven pomocí počítačové sestavy v účetním programu firmy GORDIC Jihlava v členění SU, AU a popis příslušného účtu. Nebyly shledány nedostatky. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Kontrolou uvedených údajů v účetním výkaze Fin 2-12 M (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a regionálních rad) ze dne v 16:51:16 hod., který byl sestaven k bylo zjištěno, že skutečné celkové příjmy po konsolidaci obce dosáhly výše ,93 Kč, což bylo 97,94 % rozpočtu upraveného. Daňové příjmy činily ,66 Kč (99,62 % UR) a byly složeny z daní a poplatků dle položkového členění (položky 1111 až 1511) v uvedené výši. Oproti roku 2014 obec inkasovala o ,77 Kč více. Celková výše nedaňových příjmů činila ,27 Kč (88,06 % UR) a byly tvořeny příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši ,- Kč (mj. příjmy z obecního lesa ve výši ,- Kč), příjmy z pronájmu pozemků v částce ,- Kč, příjmy z pronájmu nemovitostí ve výši ,- Kč a ostatními nižšími příjmy. Třída 4 rozpočtu Přijaté transfery činila celkem ,- Kč (98,20 % UR) a byla složena za rok 2015 následovně:. neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (položka 4112) ve výši ,- Kč,. ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (položka 4116) ve výši ,- Kč,. investiční přijaté transfery od krajů (položka 4222) ve výši ,- Kč. Kapitálové příjmy obec v roce 2014 nevykazuje. Celkové výdaje obce po konsolidaci dosáhly výše ,47 Kč (52,92 % UR). Běžné výdaje byly čerpány částkou ,47 Kč (80,60 % UR), kdy byly financovány různé provozní výdaje obce, např. oprava místní komunikace v obci za ,80 Kč (fa KDF dodavatel SÚS Kroměřížska). Kapitálové výdaje byly vynaloženy ve výši ,- Kč a byly složeny z vynaložených finančních prostředků nákupu traktorového návěsu - nosič kontejnerů za ,- Kč (kupní smlouva z KDF 120), z vypracování dokumentace Územní plán Nítkovice za ,- Kč (fa KDF 40, 214 a dodavatel Ing. Sawicki, Vsetín), dále byly zakoupeny pozemky do vlastnictví obce za ,- Kč a provedeno vypracování položkového rozpočtu akce "Sklad odpadového hospodářství a obecní techniky Nítkovice v částce 3 200,- Kč (fa KDF 207 dodavatel Ing. Jireš, Kroměříž - účtováno na účet 042). K skončilo hospodaření obce Nítkovice kladným saldem příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši ,46 Kč. 8

9 Výkaz zisku a ztráty Nedílnou součástí účetní závěrky k byl ke kontrole předložen výkaz zisku a ztráty obce, ze dne v 9:56:15 hod. Obec nevykazuje hospodářskou činnost. Náklady obce k byly ve výši ,47 Kč a výnosy ve výši ,40 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období činil ,93 Kč odpovídal výsledku hospodaření v rozvaze za období 12/2015 v části C III, bod 1. Byla provedena kontrola vazby výnosových účtů z daní a poplatků (účet 681, 682, 684, 686 a 688) s jednotlivými příjmovými položkami účetního výkazu FIN 2-12 M, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Darovací smlouvy Na základě sdělení účetní obce nebyly přijaty a ani poskytnuty v roce 2015 žádné dary na základě uzavřených darovacích smluv. Dohody o pracovní činnosti V průběhu roku 2015 obec Nítkovice uzavřela dle předložené evidence 76 dohod o provedení práce k vykonávání různých činností pro potřeby obce (úklidové práce v obci, práce na kulturním domě, vedení kroniky obce, práce v knihovně atd.). Uzavřené dohody jsou vyhotoveny písemně a obsahují požadované náležitosti. Dohody o provedení práce Obec Nítkovice podle vyjádření účetní obce neuzavírala v roce 2014 dohody o pracovní činnosti. Pracovní smlouvy včetně platových výměrů Byly uzavřeny pracovní smlouvy se zaměstnanci obce (účetní /práce topiče v topné sezóně/ obce a dělník pro práce převážně mauálního charakteru od ). Pracovní smlouvy byly předloženy a obsahují patřičné náležitosti. Platové výměry byly součástí pracovních smluv, kdy platy byly stanoveny podle nařízení vlády 564/2006 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů. Dále byla uzavřena pracovní smlouva pracovníkem na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací ze dne (ukončení pracovní smlouvy k ). Platový výměr byl taktéž součástí pracovní smlouvy, zpracovaný dle uvedeného nařízení vlády. Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím Dne byla uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace obcí Nítkovice na akci "Oprava podlahy tělocvičny ZŠ Litenčice" ZŠ a MŠ Litenčice ve výši ,- Kč. Smlouva byla uzavřena písemně a obsahuje potřebné náležitosti. Ke splnění části III, bod 3.3 bude provedena kontrola čerpání této dotace finančním výborem obce v měsíci únoru Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Obec v hodnoceném roce obdržela investiční účelový transfer z rozpočtu ZK v roce 2015 na "Územní plán Nítkovice" ze dne ve výši ,- Kč. Dotace byla označena účelovým znakem a byla vyčerpána na stanovený účel (fa KDF 40, 214 a dodavatel Ing. Sawicki, Vsetín). Obec Nítkovice měla uzavřenu dohodu o vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku. Jednalo se o dohodu č. KMA- VN-164/2014 ze dne uzavřenou na období od do , kdy bylo vytvořeno 1 pracovní místo. Tato dohoda byla dodatkem č. 1 změněna na dob určitou do Za rok 2015 obdržela obec na výše uvedenou pracovní příležitost ,- Kč. 9

10 Příjem a výdaje finančních prostředků od úřadu práce byly řádně označeny účelovým znakem a provedeno rozdělení dotace podle prostorové jednotky 1 a 5. Smlouvy nájemní Dne uzavřela obec Nítkovice Smlouvu o nájmu nebytových prostor (obecní hospoda) s nájemcem k provozování pohostinství. Nájem byl sjednán na dobu určitou do , přičemž smlouva o nájmu byla ze strany nájemce ukončena výpovědí k z důvodu neplacení nájemného a dalších nákladů. Smlouvy o dílo Za kontrolované období roku 2015 byly ze strany obce Nítkovice uzavřeny např. Smlouvy o dílo s dodavateli realizace těchto prací:. dne na akci "Vyhotovení lesního hospodářského plánu pro obec Nítkovice" s firmou SILVA PROJEKT s. r. o., Kroměříž, Smlouvy o dílo byly uzavřeny písemně a obsahovaly náležitosti dle obchodního zákoníku, v platném znění. Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) V roce 2015 obec Nítkovice zakoupila do svého majetku na základě faktur tento hmotný majetek:. traktorový návěs - nosič kontejnerů v hodnotě ,- Kč - fa evidovaná v KDF pod č. 120/2015 (uhrazeno ).. pozemky v katastrálním území obce Nítkovice, parcela č. 40, 41, 48 a 1905 na základě Vyrozumění o právní moci usnesení o příklepu ze dne Tyto pozemky budou zaevidovány na základě kontroly do majetku obce po obdržení vyrozumění o zápisu do katastru nemovitostí. Prodej, směnu nebo převod majetku v hodnoceném roce obec neuskutečnila. Smlouvy o přijetí úvěru V hodnoceném roce 2015 nebyla obcí Nítkovice uzavřena žádná smlouva o přijetí úvěru. Smlouvy o půjčce V roce 2015 obec neposkytla ani nepřijala dle vyjádření starosty obce žádné půjčky Smlouvy o ručení V hodnoceném období roku 2015 obec neuzavřela žádnou smlouvu o ručení. Smlouvy o věcných břemenech V roce 2015 byla uzavřena smlouva o zřízení věcných břemen s firmou E.ON Distribuce České Budějovice ze dne na akci "Nítkovice, úprava NN b. č. 5 - podpěrný bod NN, nadzemní vedení NN, uzemnění". Věcné břemeno se zřídilo úplatně, a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 3 500,- Kč. Smlouva byla uzavřena písemně s uvedením potřebných náležitostí. ZO schválilo na svém zasedání tuto smlouvu dne (usnesení č. 6, zápisu č. 8/2015). Smlouvy o výpůjčce Smlouvy o výpůjčce nebyly obcí v roce 2015 uzavírány. Smlouvy zástavní Smlouva zástavní nebyla v roce 2015 obcí uzavřena. 10

11 Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem V kontrolovaném období dávala obec na vědomí záměry o nakládání s majetkem obce i státu formou vyvěšení na úřední desce obce i na úřední desce elektronické. Namátkově byly ověřeny (např. záměr prodeje pozemku atd.) některé zveřejněné záměry o nakládání s majetkem obce dle předložené evidence dokumentů na elektronické úřední desce, nebyly zjištěny nedostatky. Dokumentace k veřejným zakázkám V kontrolovaném roce 2015 obec Nítkovice neprovedla podle sdělení účetní žádnou veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. Vnitřní předpis a směrnice Pro činnost obce byl v hodnoceném období roku 2015 pro ekonomickou oblast platný Soubor vnitřních směrnic č. 1-20, platný od Obsahoval požadované náležitosti, které se týkaly jednotlivých oblastí hospodaření (zásady financování, členění majetku obce dle hodnoty, cestovní náhrady, inventarizace, uzavírání účetních knih a o účetní závěrce, evidence veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek, atd.). Dále pro oblast odpisů Směrnice o odepisování dlouhodobého majetku, která je v platnosti od Výsledky externích kontrol V hodnoceném roce 2015 nebyly u obce Nítkovice provedeny žádné externí kontroly: Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Jednání zastupitelstva obce Nítkovice je přehledně dokumentováno zápisy z těchto jednání a součástí této dokumentace jsou vyhotovená usnesení zastupitelstva. Za rok 2015 proběhlo dvanáct zasedání zastupitelstva obce (zápisy a usnesení č /2015) a jedno mimořádné zasedání ZO. Kontrole byly předloženy pozvánky, prezenční listiny, zápisy a usnesení z těchto jednání ZO. Kontrolou zápisů a usnesení těchto zasedání bylo zjištěno, že obsahovaly náležitosti spadající do kompetence zastupitelstva obce ve smyslu ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) pravidla tvorby a použití Obec Nítkovice neměla v hodnoceném období zřízen žádný peněžní fond obce. RUIÁN Obci vykonává činnosti nařízené Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. a vyhl. ze dne , o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí stavební úřad v Morkovicích. Veřejnoprávní smlouva nebyla uzavřena. 11

12 B. Zjištění I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem. Zákon č. 420/2004 Sb. 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem. II. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. C. Závěr I. Odstraňování chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny. II. Při přezkoumání hospodaření obce Nítkovice za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]. III. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 12

13 IV. Při přezkoumání hospodaření obce Nítkovice za rok 2015 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,90 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,00 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Nítkovice dne 4. února 2016 Ing. Jaroslav Císař kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis František Hetmánek, starosta obce Nítkovice, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.). František Hetmánek, starosta obce Nítkovice, se dnem seznámení s návrhem zprávy vzdal možnosti podat k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30- ti pracovních dnů od předání návrhu zprávy a požádal o předání konečného znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku za účelem jejího projednání při schvalování závěrečného účtu. Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne František Hetmánek starosta.. podpis 1 x obdrží: Obec Nítkovice 1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, oddělení kontrolní 13

Zpráva č. 336/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice, IČ: 00544604 za rok 2013

Zpráva č. 336/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice, IČ: 00544604 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Němčice Němčice 68 768 43 Kostelec u Holešova datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 14. února 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 57560/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 83/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice, IČ: 00568724 za rok 2012

Zpráva č. 83/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice, IČ: 00568724 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Sehradice Sehradice 64 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.2.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 680/2013 KŘ KUSP 680/2013

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Komňa č. p. 42 68771 Uherské Hradiště datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.5.2011 Věra Burešová KUZL

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dolní Bečva Dolní Bečva 340 75655 Dolní Bečva datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17. února

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0058/14/Tr ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Chuchelna za rok 2014 ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Suchý Důl, IČ: 00653683 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JAVORNÍK. IČ: 00473545 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JAVORNÍK. IČ: 00473545 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského : I.. Zborovská 11 15o 21 Praha 5 kraje SpZn: Čj.: SZ 097180/2012/KUSK 001486/2013/KUSK Stejnopis č. IJ...- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JAVORNÍK IČ: 00473545

Více

A. Přezkoumané písemnosti

A. Přezkoumané písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/27539/2013/KŘ-K/7540 Č.j.: KUOK 2971/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 11639/2016/KUUK 557/KON/2015 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SVATÝ JAN. IČ:00243388 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SVATÝ JAN. IČ:00243388 za rok 2010 Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_071824/2010/KUSK Čj.: 015244/2011/KUSK Stejnopis č. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SVATÝ JAN

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0050/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 19. 11. 2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: 26660/EK/2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl56897 /2012/KŘ-Kl7 445 Č.j.: KÚOK 5109/2013 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 8 Přílohy: 1 Zpráva o výsledku

Více

Závěrečnv účet Obce Benešov nad Cernou za rok 2010

Závěrečnv účet Obce Benešov nad Cernou za rok 2010 v Závěrečnv účet Obce Benešov nad Cernou za rok 2010 Součástí závěrečného účtu jsou podle zákona č. 250/2000 17 údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podl~ rozpočtové skladby což je obsaženo

Více

SpZn: SZ_054879/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006130/2011/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ČEČELICE. IČ: 00236772 za rok 2010

SpZn: SZ_054879/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006130/2011/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ČEČELICE. IČ: 00236772 za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_054879/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006130/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ČEČELICE IČ: 00236772 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce POCAPLY. IČ: 00662933 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce POCAPLY. IČ: 00662933 za rok 2012 Zborovská 11 15O21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 087267/2012/KUSK 009970/20 13/KUSK Stejnopis č..i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V POCAPLY IČ: 00662933 za rok 2012 Přezkoumání 30A.2013 se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013. Obec Písečné, IČ 00247227

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013. Obec Písečné, IČ 00247227 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 26224/2013 OEKO-PŘ stejnopis č.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz , \I ", KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: Čj: Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Syrovátka, IČ: 00269671 za rok 2009

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: 21271/EK/2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00528986 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

.-------------------,

.-------------------, KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENI PŘEZKUM.U A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 15811/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 ZDráva o vvsledku Dřezkoumání hosdodaření za rok 201 Obec Hajany,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostřešany, IČ: 00274020 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostřešany, IČ: 00274020 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostřešany, IČ: 00274020 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 25.9.2013 13.2.2014 na základě zákona č. 420/2004

Více

BOSEŇ. Zborovská 11 15021 Praha 5. Stejnopis č.j; SZ_023424/2012/KUSK 000206120 13/KUSK. Čj.: IČ: 00509191 za rok 2012

BOSEŇ. Zborovská 11 15021 Praha 5. Stejnopis č.j; SZ_023424/2012/KUSK 000206120 13/KUSK. Čj.: IČ: 00509191 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_023424/2012/KUSK 000206120 13/KUSK Stejnopis č.j; Zpráva o výsledku přezkoumání BOSEŇ IČ: 00509191 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní SO Mikroregion Valašskomeziříčsko- Kelečsko Náměstí 7 757 01 Valašské Meziříčí datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce MÁSLOVICE. IČ: 00240443 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce MÁSLOVICE. IČ: 00240443 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského kra' e Zborovská 11 15021 Praha 5 pzn: SZ 101746/2012/KU K Čj.: 003669/2013/KU K Stejnopis č. J; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce MÁSLOVICE IČ: 00240443 za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Bystrá

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Bystrá ---- -- Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 23074/2016 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Bystrá hospodaření se sídlem Bystrá 50, 396 01

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2010 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DOUBRAVIČKA. Ič: 00509388 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DOUBRAVIČKA. Ič: 00509388 za rok 2012 I Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 070288/2012/KUSK 000315/2013/KUSK Stejnopis č.u Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DOUBRAVIČKA Ič: 00509388 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 687 33 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16.2.2012 Ing. Zuzana Svobodová

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mezná

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mezná Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 29930/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mezná se sídlem Mezná 40, 393 01 Pelhřimov,

Více

Zpráva č. 280/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace obcí Dolní Lhota, IČ: za rok 2011

Zpráva č. 280/2011/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace obcí Dolní Lhota, IČ: za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace obcí Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24.2.2012 Ing. Vít Sušila

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Zpráva č. 319/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy, IČ: za rok 2012

Zpráva č. 319/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy, IČ: za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy třída Tomáše Bati 5146 760 01 Zlín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 7.5.2013 Ing. Jaroslav Císař

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Hřibojedy, IČ: 00581011 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Novopacko, IČ: 75126001 za rok 2011 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2015 Elektronický podpis - 27.1.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: KUMSX01LIBKS Certifikát autora

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly DI W KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Podůlší, IČ: 00271977 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice SMĚRNICE k zajištění finančního hospodaření Obce Tachlovice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Mimoň, IČ00260746, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření města Mimoň, IČ00260746, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0124/14/Gro Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Mimoň, IČ00260746, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření města Mimoň za rok 2014

Více

Zpráva č. 305/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2013

Zpráva č. 305/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. února 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kdousov, IČO: 00377597 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kdousov, IČO: 00377597 za rok 2012 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 2 Č. j.: KUJI 30090/2013 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kdousov, IČO: 00377597 za rok 2012 Přezkoumání

Více

St ředo český kraj 4 ODBOR KONTROLY

St ředo český kraj 4 ODBOR KONTROLY St ředo český kraj 4 ODBOR KONTROLY SpZn: SZ_082240/20 1 4/KUSK Stejnopis Č. Čj.: 0018641201 5/KUSK Zpráva o výsledku p řezkoumání hospoda ření obce POHOŘÍ ič : 00241555 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření

Více

. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly '., "v ",. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Osičky, IČ: 00653390 za rok 2014 se

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl48041 /20 12/KŘ-Kl7220 Č.j.: KUOK 14008/2013 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 80, Přílohy: O Zpráva o výsledku

Více

OBEC SKŘÍPOV. IČO 00600083 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015

OBEC SKŘÍPOV. IČO 00600083 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015 OBEC SKŘÍPOV IČO 00600083 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2015 Elektronický podpis - 12.2.2016 KUMSX01LTBKT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rybné

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rybné Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 7029/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rybné se sídlem Rybné 51, 58827 Jamné u Jihlavy,

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

J I H O Č E S K Ý K R A J

J I H O Č E S K Ý K R A J i KRAJSKÝ ú R A D J I H O Č E S K Ý K R A J E K O N O M I C K '? O D B O R O D D Ě L E N É P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A È k E N í O B C I č.j.: KUJCK 14206/2012 OEKO-PŘ stejnopis č.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 O B E C ŠANOV okres Rakovník Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce Šanov za rok 2015 byl zpracovaný v souladu s ustanovením 17 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2009 Zpráva o hospodaření za rok 2009

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2009 Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2009 Zpráva o hospodaření za rok 2009 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBcI. obce Bezdědovice, IČ: 00476838

PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBcI. obce Bezdědovice, IČ: 00476838 - - KRAJSKÝ ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBcI stejnopis Č. 2-9 ~09.. 2 14 Ukladacl zna~ ápis Z dílčího přezkoumání hospodaření Zpracovatel: lislo: obce Bezdědovice,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Horní Benešov, IČ 00296007 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Horní Benešov, IČ 00296007 za rok 2014 Elektronický podpis - 27.4.2015 KUMSX01HGC3K Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01MI8B5 Čj.: MSK 45067/2016 Sp. zn.: KON/15636/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Třebihošť IČO 278378 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Třebihošť 106 Třebihošť 54401

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí OSO Mikroregion Skutečsko- Ležák~lt:69175179 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí OSO Mikroregion Skutečsko- Ležák~lt:69175179 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí OSO Mikroregion Skutečsko- Ležák~lt:69175179 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 20.11.2012

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Návrh zprávy č. 269/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lípa, IČ: 00568627 za rok 2015

Návrh zprávy č. 269/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lípa, IČ: 00568627 za rok 2015 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Lípa Lípa 118 763 11 Zlín 11 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 12. dubna 2016 Ing. Dana Vaňková KUZL 40928/2015 KUSP 30015/2015/IAK

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: od 1. října 2014 do 1. října 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jakubov u Moravských Budějovic

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jakubov u Moravských Budějovic I Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava Stejnopis č.: j Č. j.: KUJI 3893/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jakubov u Moravských Budějovic se sídlem Jakubov

Více

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady:

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady: Vnitřní směrnice obce Pěčice pro vedení účetnictví Směrnice je vytvořená na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENr PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 20852/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Doudleby,

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Haluzice Haluzice 19 763 24 Vlachovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 36632/2012 KUSP 36632/2012

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 27339/2013 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Oběh účetních dokladů Strana 1 OBEC BŘEZINA SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obsah : ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Účel a rozsah směrnice...2 Působnost směrnice...3 Čl. 3 Metodické řízení 3 ČÁST DRUHÁ

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ E K O N O M I C K Ý O D B O R O D DĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ č.j.: KUJCK 16060/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Drážov, IČ 00251143

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01LHVL4 Čj.: MSK 11496/2016 Sp. zn.: KON/10658/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2011 (podklady pro zveřejnění dle zákona)

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2011 (podklady pro zveřejnění dle zákona) , Velká Turná 41,38601 Strakonice, IČO: 00667943 e-rnail: velkaturna@seznam.cz, www.velkaturna.cz Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2011 (podklady pro zveřejnění dle zákona) Na rok 2011 byly scvháleny

Více

,, v. OBECNI URAD MalčÍn. p.21, Světlá D. Sáze 58291

,, v. OBECNI URAD MalčÍn. p.21, Světlá D. Sáze 58291 ,, v OBECNI URAD MalčÍn p.21, Světlá D. Sáze 58291 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Malčín konaného dne 22. dubna 2016 v místním obecním úřadě. Zahájení zasedání dne 22.4.2016 v 18:30 hod. Počet přítomných:

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roudno Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roudno Závěrečný účet za rok 2015 (údaje o hospodaření obce dle 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Benešovice, IČO: 00869066 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Benešovice, IČO: 00869066 za rok 2015 A..,,,,.,JSKÝÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE -w>::u...n R EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁ VÁNÍ HOSPODAŘENÍ '- \:~~13(:J A KONTROLY pova 18, 306 13 Plzeň Výtisk Č. 1 Čj: EK/19741l5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2014 Obec Jamolice Jamolice 8 672 01 Moravský Krumlov IČO: 00292907 NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2014 na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Jamolice

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013 Zborovská 11 150 2] Praha 5 SpZn: Čj. SZ 08167012013/KUSK 005753/2014/KUSK Stejnopis č. ;L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v KRENEK IČ: 00236985 za rok 2013 Přezkoumání 2l.5.2014 se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 99/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ublo, IČ: za rok 2012

Zpráva č. 99/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ublo, IČ: za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Ublo Ublo 74 763 12 Vizovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 26645/2012 KUSP 26645/2012 KŘ Zpráva

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 10986/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Zpráva č. 328/2012/KŘ

Zpráva č. 328/2012/KŘ Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko,

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Občanské sdružení : "Strážnicko" Místní Akční Skupina Sídlo : nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice Zpracovala : Marie Chalupová Schválil : rada MAS Datum zpracování

Více

ODDĚLEN! PŘEZKUMU A METODIKY HOSPO~~~t:-:T:í.R"Íř'rf"~~=~ Dobrovolný svazek obcí Svazek obci Blatenska, IČ 68538189

ODDĚLEN! PŘEZKUMU A METODIKY HOSPO~~~t:-:T:í.RÍř'rf~~=~ Dobrovolný svazek obcí Svazek obci Blatenska, IČ 68538189 / KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN! PŘEZKUMU A METODIKY HOSPO~~~t:-:T:í.R"Íř'rf"~~=~ č.j.: KUJCK 8533/2012 OEKO-PŘ 1 8..04-2013 Usl~: Dobrovolný svazek obcí Svazek obci Blatenska,

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Město MILOVICE. Směrnice č. 6/2011. O oběhu účetních dokladů

Město MILOVICE. Směrnice č. 6/2011. O oběhu účetních dokladů Město MILOVICE Směrnice č. 6/2011 O oběhu účetních dokladů K zajištění řádného chodu a evidence činnosti města Milovice se vydává následující vnitřní předpis pro oběh účetních dokladů, vycházejících ze

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradec

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradec Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: f Č. j.: KUJI 14366/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradec se sídlem Hradec 54, 584 01 Ledeč nad

Více