Právnická fakulta. Masarykovy univerzity. Katedra obchodního práva. Diplomová práce. Lenka Sochorová. akademický rok 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta. Masarykovy univerzity. Katedra obchodního práva. Diplomová práce. Lenka Sochorová. akademický rok 2007/2008"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva Diplomová práce Vypořádání závazků a pohledávek při likvidaci (kapitálových společností) Lenka Sochorová akademický rok 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a jen s využitím pramenů uvedených v seznamu literatury, které ve všech případech řádně cituji v souladu s příslušnou směrnicí děkana a s citačními zvyklostmi. Ve Vyškově dne 20. března 2008

2 Děkuji tímto panu doc. JUDr. Karlu Markovi, CSc. za pomoc, ochotu a cenné připomínky při vypracování diplomové práce. Lenka Sochorová - 1 -

3 Obsah I. Anotace. 4 II. Úvod. 5 III. Seznam použitých zkratek... 7 IV. Proces likvidace kapitálových obchodních společností Likvidace společností v legislativní úpravě Vstup obchodních společností do likvidace Postavení likvidátora Vliv orgánů státní správy na proces likvidace Shrnutí V. Existence závazkových vztahů a jejich změny v procesu likvidace Postavení dlužníků Postavení věřitelů Vymáhání plnění Shrnutí VI. Vypořádání závazkových vztahů Existence závazkových vztahů Vznik nových závazků Změna stávajících závazků Zánik závazků Vypořádání závazků Mzdové nároky Závazky vůči věřitelům Závazky vůči společníkům Vypořádání pohledávek Řešení pohledávek samotným likvidátorem Řešení pohledávek samotným likvidátorem s následným postupným odprodejem pohledávek Prodej pohledávek třetím subjektům Přenechání řešení pohledávek třetímu subjektu Prodej majetku společnosti Přímý prodej Veřejná dražba dobrovolná

4 6.4.3 Obchodní veřejná soutěž Veřejný návrh na uzavření smlouvy Shrnutí.. 38 VII. Zrušení a zánik obchodních společností Zrušení obchodních společností likvidací Rozdělení likvidačního zůstatku Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Zánik obchodních společností Shrnutí.. 45 VIII. Závěr.. 46 IX. Resumé. 49 X. Prameny.. 51 XI. Přílohy

5 I. Anotace Tato diplomová práce se věnuje problematice vypořádání závazků a pohledávek v rámci likvidačního procesu. Popisuje postavení likvidované společnosti vůči věřitelům i dlužníkům, vůči orgánům společnosti, ale i vůči orgánům státním. Jsou uvedeny jednotlivé varianty vzniku, změny a zániku závazkových vztahů a jejich možná řešení. Pozornost je zejména zaměřena na efektivní řešení závazků a pohledávek, tedy na inkasní proces dlužníků a vyrovnání se s věřiteli. Práce také popisuje celý proces likvidace obchodní kapitálové společnosti, tedy proces od jejího zrušení až po její zánik, který spočívá ve výmazu společnosti z Obchodního rejstříku

6 II. Úvod Po roce 1991 nastal v československém ekonomickém prostředí prudký rozvoj kapitálových obchodních společností. Pravidla pro jejich řízení či regulování se opírala zejména o konstrukci zákonů prvorepublikových a legislativu platnou ve vyspělých evropských zemích. Tato opora v zákonech a regulích hospodářsko-obchodních vztahů se brzy ukázala jako nepostačující (zejména v letech ). Kapitálové společnosti v těchto letech našly spoustu bílých míst, jak zákony regulující vznik, existenci a zánik společností tzv. zákonně obejít. Obrat v legislativním vymezení a systémovém vytváření regulí nastává po roce 1997, následně pak zejména vstupem České republiky do Evropské unie (v roce 2004) a rovněž výchovou kvalifikovaných odborníků, jak právnického, tak i ekonomického vzdělání. Cílem mé práce bylo zpracovat přehled o průběhu procesu likvidace se zaměřením na závazkové vztahy a jejich legislativní úpravu. V práci jsem se zaměřila na popis průběhu procesu likvidace kapitálových obchodních společností, tedy společnosti akciové a společnosti s ručením omezeným. Při zpracování diplomové práce jsem byla vedena snahou poskytnout pokud možno komplexní náhled na problematiku likvidace, od zrušení společnosti, přes průběh likvidace a procesu řešení závazkových vztahů až po zánik subjektu a jeho výmaz z Obchodního rejstříku. V diplomové práci bylo mou snahou zaměřit se kromě teoretického hlediska i na hledisko praktické, ve kterém jsem zohlednila své pětileté zkušenosti z působení na pozici asistentky likvidátora společností. Dále jsem se okrajově věnovala problematice vztahu likvidované společnosti k ostatním subjektům, tedy nejen dlužníkům a věřitelům, ale i vztahu k managementu společnosti, statutárním orgánům a také vztahu společnosti a likvidátora k orgánům státním správy. Práce by měla sloužit jako určitý přehled likvidačního procesu s nástinem vybraných problematických míst současné právní úpravy a se snahou o jejich možná legislativní řešení

7 Hlavní pozornost jsem věnovala problematice vypořádání závazků a pohledávek v rámci procesu likvidace obchodních společností. Nejdříve jsem se zaměřila na existenci závazkových vztahů s možností jejich úpravy a následně pak na jednotlivé varianty, kterými lze vymoci pohledávky a uspokojit závazky. Věnovala jsem se také vztahům mezi společností a jejími dlužníky a věřiteli. Tato část tvoří meritum mé diplomové práce. Poznatky, které jsem v průběhu zpracování mé diplomové práce získala, jsem uvedla ve shrnutí příslušných kapitol, a následně pak komplexně v závěru práce

8 III. Seznam použitých zkratek ObchZ zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění OZ zákon č. 40/1963 Sb., občanský zákoník v platném znění ObR Obchodní rejstřík ZSDP zákon č. 337/1992, o správě daní a poplatků v platném znění ŽZ zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění TZ zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění ZP zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění IZ zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění OSŘ zákon č.99/1963, občanský soudní řád v platném znění ZRŘ zákon č.216/1994, o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů v platném znění a.s. akciová společnost s.r.o. společnost s ručením omezeným Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou právní předpisy citované v práci uvedeny podle legislativního stavu k 31. lednu

9 IV. Proces likvidace kapitálových obchodních společností 4.1 Likvidace společností v legislativní úpravě Likvidace je ekonomicko právní situace, která je spojována s ukončením činnosti společnosti. V obecném pojetí likvidace znamená řízení, jehož účelem je vyrovnat majetkové poměry a jiné vztahy v útvaru, který zaniká 1. Likvidaci lze také charakterizovat jako zákonem upravený postup, při němž dochází k mimosoudnímu vyrovnání majetkových vztahů zanikající právnické osoby, který nastupuje obligatorně, pokud zákon výslovně neurčuje, že likvidace není třeba 2. Dle 68 odst.2 ObchZ je likvidace společnosti nutná vždy, když dochází k zániku společnosti. Je nutným předpokladem, který následuje po zrušení společnosti a předchází jejímu výmazu z obchodního rejstříku. Zákon připouští pouze dvě výjimky z nutnosti jejího provedení, a to pokud: - jmění společnosti přechází na právního nástupce, tzn. pokud dochází k přeměně společnosti dle 69 an.obchz (v současně platné právní úpravě se jedná o fúzi, převod jmění na společníka, rozdělení a o změnu právní formy společnosti), nebo - pokud je společnost rušena z důvodů uvedených v 68 odst.3 písm.f/ nebo g/. Jedná se o specifické situace, kdy insolvence společnosti buď proběhla a bylo splněno rozvrhové usnesení nebo naopak, kdy byla insolvence zrušena pro nedostatek majetku (který nepostačuje ani k úhradě nákladů na její provedení) či přímo byl zamítnut návrh na jeho provedení pro nedostatečný majetek. Ve všech ostatních případech je nutné likvidaci společnosti provést. V minulých letech byla likvidace chápána jako negativní pojem spojený s neschopností vedení řídit danou společnost. Je ale nutné zdůraznit, že tato skutečnost je jen jednou z možností, proč se společnost v likvidaci vyskytuje. Jak bylo výše uvedeno, společnost musí tento proces absolvovat vždy, pokud dojde k jejímu zrušení. K němu může dle 68 odst.3 ObchZ 1 Peštuka, F.: Zrušení a zánik společnosti. Praha: Eurounion, s.r.o., str Eliáš, K. Bartošíková, M. Pokorná, J. a kol. Kurs obchodního práva Právnické osoby jako podnikatelé. Praha: C.H.Beck, str

10 dojít z mnohých důvodů. Častým jevem se v posledních letech stává založení společnosti jen na určitou dobu nebo pouze ke splnění určitého, předem daného cíle. A právě pokud uplyne doba nebo je dosaženo účelu, dochází ke zrušení společnosti a musí následovat likvidace (nejedná-li se o výše uvedené výjimky). Obecně nejčastěji ale dochází ke zrušení společnosti rozhodnutím orgánu společnosti nebo jejich společníků. K likvidaci podniku se přistupuje z rozhodnutí vlastníka obvykle proto, že podnik není dlouhodobě schopen hradit náklady vlastní činnosti z výsledků svého hospodaření, plnit své závazky, nebo že nemá perspektivní, konkurenceschopný program činnosti. 3 Podrobněji se zrušení společnosti věnuji v bodě 4.1 této práce. Samotný proces likvidace je v současnosti obecně upraven v 70 75b ObchZ ve vazbě na 68 ObchZ. Podrobnější úpravu nalezneme u jednotlivých typů obchodních společností. Obecně se ale setkáváme s celou řadou právních předpisů, protože i společnost v likvidaci je oprávněným subjektem práva, navenek i dovnitř vystupujete tedy jako běžná společnost. Z nejvýznamnějších předpisů využívaných v likvidaci je nutné kromě ObchZ zmínit i OZ, ZP, daňové a účetní předpisy, správní a procesněprávní předpisy a mnoho dalších. O jednotlivých souvislostech bude pojednáno dále. Nutné je zdůraznit, že likvidace může proběhnout pouze tehdy, pokud majetek společnosti postačuje k úhradě závazků společnosti. V opačném případě je nutné projít procesem insolvence, resp.řešit úpadek 4. Pokud je ale předluženost společnosti zjištěna až v průběhu likvidace (např. až likvidátor sestaví zahajovací účetní rozvahu), má likvidátor povinnost podat návrh na provedení insolvence. 4.2 Vstup obchodních společností do likvidace Společnost vstupuje do likvidace dle 70 odst.2 ObchZ ke dni, ke kterému je zrušena. Jak bylo uvedeno v předchozím bodě, zrušení společnosti může být dáno uplynutím času nebo dosažením účelu, o zrušení 3 Pelikán, V.: Likvidace podniku. Praha.Grada Publishing a.s., s Do dle zákona č.328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, od dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

11 může stejně tak rozhodnout orgán společnosti nebo společníci, ale také se může jednat o rozhodnutí soudu dle 68 odst.3 písm.d/ ObchZ ve vazbě na 68 odst.6 ObchZ, který stanoví jednotlivé předpoklady, za kterých je soud oprávněn takové rozhodnutí provést. Specifickým rozhodnutím soudu o zrušení společnosti je 68a ObchZ, kdy je společnost prohlášena za neplatnou. Rozhodující okamžik pro určení vstupu do likvidace je den jejího zrušení. Tímto dnem získává firma společnosti dovětek v likvidaci a skutečnost, že společnost vstupuje do likvidace a rozhodný den je nutné uvést do ObR. Návrh na provedení změn v ObR (dále jen návrh ) podává osoba, která jedná za společnost 5 v den, kdy k rozhodnutí o zrušení společnosti dochází (za s.r.o. jednatel/é an. ObchZ, za a.s. představenstvo an. ObchZ). Dle 72 odst.1 ale může podat tento návrh i likvidátor, což je prakticky nejběžnější situace. Návrh lze podat dle 32 odst.1 ObchZ pouze na formuláři (v listinné nebo elektronické podobě), podpisy osob oprávněných tento návrh podat musí být úředně ověřeny. Zápis likvidace v ObR má deklaratorní účinky. K návrhu se přikládají listiny o skutečnostech, které se týkají požadované změny. V případě likvidace doklad o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace, kterým je notářský zápis z valné hromady společnosti ( 127 odst.4 ObchZ a 186 odst.2 ObchZ) 6 a údaje týkající se osoby likvidátora (jméno, rodné číslo, bydliště, resp.firma, sídlo, osoby oprávněné jednat za tuto společnost jako likvidátor; likvidátor přikládá podpisový vzor - 38i odst.2 ObchZ). Pokud dochází ke zrušení společnosti rozhodnutím soudu, stává se podkladem pro zápis do ObR právě toto rozhodnutí. Vzor podání návrhu je Přílohou č Postavení likvidátora Dle 71 odst.1 ObchZ jmenuje likvidátora statutární orgán společnosti. Dispozitivně je ale možné, aby stanovy nebo společenská smlouva upravily jmenování jinak. Může tak být např. stanoveno, že 5 Pelikán, V.: Likvidace podniku. Praha.Grada Publishing a.s., s V případě, že má s.r.o. jen jednoho společníka, nekoná se valná hromada ( 132 odst.1 ObchZ), podkladem je tedy notářský zápis pořízený tímto společníkem

12 likvidátora jmenuje dozorčí rada nebo jednatel/é. Pokud ale dochází ke zrušení společnosti soudem, jmenuje likvidátora dle 71 odst.2 ObchZ soud. Zatímco při jmenování likvidátora statutárním orgánem je jeho souhlas s výkonem funkce nezbytný, u jmenování soudem může být likvidátor jmenován i proti své vůli (to se ale týká jen společníků, statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu). Tato tvrdost zákona je ale zmírněna tím, že likvidátor jmenovaný tímto způsobem může soud požádat, aby ho z funkce uvolnil, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby funkci vykonával. Likvidátorem může být pouze fyzická osoba, pokud ObchZ nestanoví jinak. Likvidátorem tak dle 71 odst.2 ObchZ může být i osoba právnická, nicméně musí určit fyzickou osobu, která bude činnost likvidátora vykonávat. Likvidátorů může být jmenováno i více 7. O kvalifikačních předpokladech osoby likvidátora zákon mlčí. Nejsou tedy na něj stanoveny žádné předpoklady tak, jak je tomu např. správců insolvenčních podstat 8, i když dle mého názoru jsou tyto předpoklady v mnoha případech zcela nezbytné. Bez minimálně základních právních, ekonomických a organizačních znalostí se likvidátor v současnosti neobejde. Pokud je nemá, je likvidace prováděna neprofesionálně a může docházet k mnohým chybám a časovým průtahům. Je sice možné, a v praxi k tomu často dochází, aby se likvidátor obklopil profesionálním týmem pracovníků, nicméně je to značně neefektivní. Profese likvidátora představuje interdisciplinární manažerskou práci, vyžadující schopnost řídit tým pracovníků, znalost ekonomiky podniku i nezbytného právního minima pro řešení majetkových a pracovněprávních záležitostí; jde o mimořádně náročnou činnost, která je odlišná a často složitější a konfliktnější než řízení hospodářsky činného subjektu. 9 V literatuře se objevují názory, že likvidátor společnosti o konkrétní právní formě musí pro výkon své funkce splňovat tytéž požadavky, jaké musí splňovat osoby zastávající funkce ve statutárních orgánech té které právní formy; to lze odůvodnit tím, že na 7 Je-li jmenováno likvidátorů více a nevyplývá-li z jejich jmenování nic jiného, má každý z nich působnost jednat za společnost samostatně ( 70 odst.3 ObchZ). 8 Dle 21 odst.2 zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) musí být insolvenční správce (v případě, že se jedná o fyzickou osobu) bezúhonný, způsobilý k právním úkonům, vysokoškolsky vzdělaný v oboru právo nebo ekonomika a musí prokázat odbornou způsobilost. 9 Pelikán, V.: Likvidace podniku. Praha.Grada Publishing a.s., s

13 likvidátora působnost statutárního orgánu přechází a že tudíž i jeho způsobilost musí být posuzována analogicky 10. Jedním z nezbytných kroků, který je nutné při vstupu do likvidace vyřešit, je stanovit právní poměr mezi likvidátorem a likvidovaným subjektem. Dle dikce 71 odst.5 je likvidátor orgánem společnosti, uzavírá tedy se společností smlouvu o výkonu funkce 11. Tato smlouva, pokud v ní samotné není stanoveno jinak, se přiměřeně řídí smlouvou mandátní ( ObchZ). Použití smlouvy komisionářské by bylo značně problematické, neboť tato smlouva je smlouvou o výsledku, nikoliv smlouvou o vynaložení úsilí 12. Mohlo by pak docházet k situaci, kdy by likvidátorovi nebyla odměna vyplacena, neboť nebylo dosaženo kýženého výsledku (např. z důvodu, že společníci se rozhodli před započetím s rozdělováním likvidačního zůstatku změnit své rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a v činnosti společnosti pokračovat). Ve smlouvě by měla být určena cena, tj. odměna likvidátora, kterou mu určí ten orgán, který ho do funkce jmenoval, resp.soud, pokud bylo o likvidaci rozhodnuto na základě jeho rozhodnutí. Pokud ale soud jmenoval do funkce některého ze společníků, statutární orgán nebo jeho člena, odměna takovému likvidátorovi dle 71 odst.6 ObchZ nenáleží. Odměna může být (a také tomu tak většinou je) vyplácena ve formě záloh, protože likvidace bývá častokrát dlouhým, několikaletým procesem a likvidátor nemůže být nucen čekat až na jeho skončení. Vše ale záleží na úpravě ve smlouvě mezi likvidátorem a společností, resp. mezi orgánem, který likvidátora do funkce jmenoval nebo soudem. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a podmínkou její platnosti je schválení valnou hromadou společnosti. Dnem, kdy je likvidátor jmenován, přechází na něj působnost statutárního orgánu (představenstva u a.s., resp.jednatelů u s.r.o.) jednat jménem společnosti, ale pouze v rámci 72 ObchZ. V 70 odst.3 ObchZ se v souladu s úpravou 13 ObchZ řeší, od jakého okamžiku jsou likvidátoři společnosti oprávněni jménem společnosti jednat; návrh vychází 10 Eliáš, K. Bartošíková, M. Pokorná, J. a kol. Kurs obchodního práva Právnické osoby jako podnikatelé. Praha: C.H.Beck, str Jedná se o inominátní smlouvu ve smyslu 269 odst.2 ObchZ. 12 Marek, K.: Obchodněprávní smlouvy. Brno. Masarykova univerzita, s

14 z konstrukce, že zápis vstupu likvidátora do obchodního rejstříku, stejně jako zápis člena statutárního orgánu, nemá konstitutivní účinky, takže oprávnění likvidátora jednat jménem společnosti vzniká již vstupem společnosti do likvidace, pokud k tomuto okamžiku byl likvidátor jmenován 13. Statutární orgán společnosti tedy dále funguje, ale jeho působnost se oslabuje ve prospěch likvidátora. V případě, že je likvidátorů jmenováno více 14, má tuto působnost každý z likvidátorů, pokud při jmenování nebylo stanoveno jinak ( 70 odst.3 ObchZ). 72 ObchZ stanoví, jaké úkony je oprávněn likvidátor společnosti činit. Protože cílem likvidace je zánik společnosti, nesmí likvidátor postupovat tak, aby činnost společnosti obnovoval nebo v ní pokračoval. Naopak, měl by postupovat tak, aby co nejrychleji vypořádal závazky a pohledávky společnosti. Co se smluvní problematiky týče, je oprávněn uzavírat jen takové nové kontrakty, které směřují k ukončení nevyřízených obchodů nebo takové, které jsou nutné k tomu, aby byla zachována hodnota majetku a k jeho využití 15. Likvidátor má také povinnost zastupovat společnost v rejstříkových záležitostech, před soudy a jinými orgány. Může se samozřejmě nechat zastoupit (podrobnosti pro zastoupení stanoví jednotlivé právní předpisy), což se v praxi děje velice často, zejména z důvodů neodbornosti likvidátorů, jak bylo uvedeno výše. Z povinnosti zastupovat společnost vyplývá současně i právo společnost zastupovat, které se týká např. práva nahlížení do spisů, práva být účasten řízení, práva na informace apod. Likvidátor, jako orgán společnosti nese odpovědnost za dodržování právních předpisů. V rámci trestněprávní odpovědnosti se jedná o možné porušení TZ (trestné činy proti hospodářské kázni), 248 TZ (zpronevěra), b TZ (podvod, pojistný podvod, úvěrový podvod), a TZ (porušování povinnosti při správě cizího majetku). V intencích zákona o přestupcích by v úvahu přicházel 24 (přestupky na úseku podnikání), 33 (přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě) a 50 (přestupky 13 Raban,P.: Obchodní zákoník. Praha: EUROUNION,s.r.o., str Děje se tomu tak zj.u velkých společností, kde je třeba vykonávat mnoho, často různorodých a odborných činností. 15 Jedná se např. o smlouvy pracovní, smlouvy o vedení účetnictví, smlouvy o ostraze objektu, kupní smlouvy, smlouvy o uložení spisové dokumentace apod

15 proti majetku). Výše uvedená ustanovení jsou pouze demonstrativním výčtem, další odpovědností vztahy je nutné vždy posuzovat dle předmětu podnikání likvidovaného subjektu (jiné povinnosti bude mít likvidátor spravující společnost vlastnící lesy a rybníky, jiné u společnosti zabývající se výrobou chemických látek apod.) Funkce likvidátora končí dnem výmazu společnosti z ObR. Likvidátor proto musí podat návrh na výmaz společnosti z ObR, a to dle 75a odst.2 ObchZ do 30ti dnů od skončení likvidace. Ke skončení likvidace dojde v případě, že likvidátor vypořádá všechny závazky a pohledávky, zpeněží veškerý majetek společnosti a rozdělí likvidační zůstatek. O podrobnostech bude pojednáno v následujících kapitolách. Návrh na výmaz společnosti je Přílohou č Vliv orgánů státní správy na proces likvidace Na likvidovanou společnost se z hlediska správy daní a poplatků, pracovněprávních předpisů, v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a dalších předpisů pohlíží jako na normálně fungující podnikatelský subjekt. 16 Není možné poskytovat takovéto společnosti jakékoliv úlevy nebo výhody nebo naopak požadovat např. předčasné plnění povinností. Likvidátor má však povinnost oznámit vstup do likvidace všem orgánům státní správy, se kterými existují nebo existovaly určité vztahy. 4.5 Shrnutí Mezi nejzávažnější problémy, které spatřuji v obecném procesu likvidace je nedostatečná právní úprava, se kterou souvisí nestanovení téměř žádných požadavků na výkon funkce likvidátora. Proces likvidace kapitálových obchodních společností je upraven obecně pouze v osmi paragrafech ObchZ a následně pak speciálně pro jednotlivé typy společností, nicméně úprava je značně nekonkrétní a umožňuje mnoho prostoru pro vlastní výklad jednotlivých likvidátorů, resp. původní vedení společnosti. Dle mého názoru by také osoba likvidátora měla být blížeji 16 Pelikán, V.: Likvidace podniku. Praha.Grada Publishing a.s., s

16 specifikována, jako je tomu např. u insolventních správců. Osoba likvidátora by měla splňovat určité kvalifikační požadavky, přinejmenším ekonomické, resp. právnické vzdělání, popř. by zde měl existovat požadavek složení odborné zkoušky. Nekvalifikovaný likvidátor nejenže může likvidaci neúměrně časově prodlužovat, ale může svou neodborností poškodit věřitele, resp. společníky, nebo je naopak některého z nich zvýhodňovat. V případě likvidace společnosti, jejíž činnost je specifická nebo rozsáhlá, by měla existovat povinnost likvidátora spolupracovat např. s odborným konzultantem. Je zřejmé, že sebelepší právník nebo ekonom nemůže kvalifikovaně posoudit otázky týkající se oblasti technologického režimu zdravotnictví, strojírenství, resp. být schopen se plně věnovat likvidaci společnosti, která má mnoho provozoven, vykonává desítky různých činností a má desítky či stovky zaměstnanců. Dále se domnívám, že by bylo vhodné změnit právní úpravu daňovou a účetní v souvislosti s likvidací. Na společnost by měly být v této oblasti kladeny menší nároky (např. snížením daně z příjmů právnických osob). Likvidátor se po vstupu společnosti do likvidace často ocitá v náročné pozici, mnohdy absentují účetní doklady či obdobná dokumentace a současně je většinou v situaci, kdy nemá finanční prostředky v hotovosti ani na běžném účtu. Není proto schopen hradit náklady za vedení účetnictví, mnohdy nejsou ani prostředky na hrazení daňových povinností. Právní úprava by proto mohla stanovit možnost posečkání či obdobného institutu, na který by byl za určitých skutečností právní nárok, současná úprava možnosti splátkování je dle mého názoru nedostatečná. Společnost se pak dostává do situace, kdy musí hradit nejen daň samotnou, ale i její příslušenství, čímž jsou zbytečně odčerpávány finance, které by bylo možné a vhodné využít jiným způsobem

17 V. Existence závazkových vztahů a jejich změny v procesu likvidace 5.1 Postavení dlužníků Postavení dlužníka se vstupem společnosti do likvidace zásadně nemění. Existence závazkového vztahu trvá, nemění se ani osoba věřitele. ObchZ postavení dlužníků po vstupu společnosti do likvidace nijak neupravuje. De facto lze rozlišovat dva typy dlužníků ti, kteří jsou dlouhodobými dlužníky a ti, jejichž pohledávka je krátkodobá, resp.vznikla krátce před vstupem společnosti do likvidace a existuje u ní pravděpodobnost, že bude, i když ne v řádném termínu, splacena. V prvém případě, tedy u pohledávek střednědobých a dlouhodobých, resp. nevymahatelných existuje riziko promlčení a předpoklad, že dlužník nemá v úmyslu svůj závazek splnit. Jedním z prvních kroků likvidátora by tedy mělo být prověření veškerých pohledávek (např. v účetní evidenci) a jejich urychlené řešení. U pohledávek, u kterých hrozí uplynutí promlčecí doby ( 387 an. ObchZ, resp. 100 an. OZ) nelze než doporučit sepsání dohody o uznání závazku (dle 323 ObchZ), resp. dohody o uznání dluhu (dle 558 OZ). Obě tyto dohody lze doplnit o splátkový kalendář, dle kterého si strany dohodnou např. postupné plnění dluhu s termíny splatnosti jednotlivých částek. Mezi jednotlivými instituty existují zásadní rozdíly, a to zejména ve skutečnosti, že uznáním závazku lze prodloužit běh promlčecí doby (a to i pokud promlčecí doba již počala běžet) vždy jen na 4 roky, opakovaně však max. na 10 let od doby, kdy začala promlčecí doba běžet poprvé ( 401 ObchZ). Naopak, v případě uznání dluhu dle OZ musí být výslovný souhlas dlužníka se skutečností, že se uznává již promlčený závazek a konec běhu promlčecí lhůty se uznáním oddaluje max. na 10 let ode dne uznání, resp. na 10 let od marného uplynutí lhůty určené k plnění ( 110 odst.1 OZ). Dohoda, ať již dle OZ nebo ObchZ má ale to úskalí, že bez souhlasu dlužníka není proveditelná. V případě, že tedy dlužník ať již svůj dluh nebo závazek neuzná, musí likvidátor pohledávku začít vymáhat Podrobně v kapitole

18 U pohledávek krátkodobých postačí opakovaná výzva k úhradě, popř. dohoda s dlužníkem na splátkovém kalendáři, teprve v případě neplnění by se měl realizovat postup uvedený výše. 5.2 Postavení věřitelů Věřitelé společnosti mají v likvidaci specifické postavení, které jim zajišťuje 73 ObchZ. Dle něj má likvidátor povinnost všechny známé věřitele informovat o tom, že společnost do likvidace vstoupila. Následně také musí rozhodnutí o zrušení společnosti zveřejnit 18 a vyzvat věřitele, aby se ve lhůtě, která musí činit nejméně tři měsíce od zveřejnění výzvy 19, přihlásili likvidátorovi se svými pohledávkami. Toto ustanovení je velmi praktické, často dochází při likvidaci k situacím, že dokumentace společnosti není kompletní, chybí smlouvy, účetní doklady apod. Díky němu je umožněno i těm věřitelům, o nichž není evidence v likvidované společnosti, aby své pohledávky uplatnili. Pro zveřejnění oznámení a výzvy platí obdobná pravidla jako pro svolání valné hromady společnosti, přičemž zákon stanoví, že takto musí být učiněno nejméně dvakrát, a to s minimálně dvoutýdenním odstupem. Pro promptní zaevidování a vypořádání pohledávek by měl věřitel ve své přihlášce uvést firmu a sídlo společnosti (resp.jméno a bydliště v případě FO) a výši pohledávky a dokumentaci, ze které povinnost plnit vyplývá (smlouvy, dodací listy nebo zakázkové listy, objednávky, faktury apod.). Likvidátor musí po doručení přihlášku k likvidaci ověřit, zj. co do souladu s účetnictvím společnosti, a pokud dospěje k závěru, že některé přihlášky jsou neoprávněné (ať již celé nebo jen co se do jejich výše týče), má právo tyto pohledávky z procesu likvidace vyřadit. Domnívaný věřitel, který byl takto vyřazen, má právo své věřitelské postavení napadnout u soudu (resp. rozhodčího orgánu) a zákon neumožňuje, aby likvidace skončila před rozhodnutím veškerých sporů. Daná úprava je do jisté míry problematická, neboť se díky ní může likvidace neúměrně prodloužit. Obdobné právo plyne z 75 odst.4 ObchZ, kdy nelze 18 Způsob a formu zveřejnění popisuje kapitola Dle názoru Františka Peštuky (Peštuka, F. Zrušení a zánik společnosti. Praha: Eurounion, s.r.o., str.134) ale tato lhůta počíná věřitelům běžet dnem vstupu společnosti do likvidace

19 rozdělovat likvidační zůstatek, pokud probíhá spor s věřitelem, ledaže by mu byla poskytnuta odpovídající jistota. Další výhodou postavení věřitele je skutečnost, že tento má právo, pokud o to požádá, obdržet od likvidátora soupis jmění společnosti. Tím získá alespoň základní představu, zda jsou jeho pohledávky v reálném čase uspokojitelné, a do jaké výše, nebo zda, třeba i s ostatními věřiteli, podá návrh na insolvenci společnosti. Specifická situace je v případě, že je společnost zrušena dle 68 odst.3 písm.f/ nebo g/ ObchZ (viz kap.iv.). V takovém případě jsou pohledávky věřitelů uspokojovány podle data splatnosti. Může nastat i situace, že likvidátor v přiměřené době nezpeněží majetek společnosti (např. proto, že je ve zdevastovaném stavu a je neprodejný), má poté možnost nabídnout jej věřitelům k úhradě jejich pohledávek. Pokud tito odmítnou, stává se po zániku společnosti majetek vlastnictvím státu. Po skončení likvidace, ale i po výmazu společnosti z ObR má věřitel možnost domáhat se u soudu obnovení likvidace, a to pokud prokáže, že se objevil nový, dosud neznámý majetek, resp. pohledávka. O obnovení likvidace je pojednáno v kap Vymáhání plnění Vymáhání plnění vzniklých ze závazkových vztahů je stěžejní činností likvidátora. Zabezpečuje tím, kromě prodeje majetku společnosti, finanční prostředky pro průběh likvidace a následně pro likvidační zůstatek. Vymáhat plnění od dlužníků je povinností likvidátora, bez toho, aby byla všechna plnění uskutečněna nemůže likvidace skončit a společnost nemůže zaniknout. V případě, že dlužník neplní svůj závazek řádně (musí dodržet předmět závazku, místo plnění závazku, ale také způsob, jakým bude závazek splněn) a včas 20 (což je běžným jevem), podniká likvidátor kroky k tomu, aby byla pohledávka uspokojena, i když např. až v dodatečném termínu. Existuje celé řada možností, jak danou pohledávku vymoci, mezi nejčastěji využívané patří uznání dluhu, uznání závazku a předžalobní 20 Tzn. v době stanovené ve smlouvě. Pokud takto doba stanovená není, může věřitel požadovat plnění ihned po uzavření smlouvy ( 340 odst.2 ObchZ)

20 upomínka. Nicméně se jedná o případy, kdy je dlužník ochoten plnit. V opačném případě může likvidátor přistoupit k postoupení pohledávky, soudnímu řízení nebo k rozhodčímu řízení. V předžalobní upomínce sděluje likvidátor společnosti, která je v prodlení s plněním, že v případě, že k určitému datu plnění neposkytne, podá žalobu, ať již k soudu nebo k rozhodčímu soudu (pouze v případě, že existuje platná rozhodčí smlouva). Jedná se o poslední výzvu k platbě před podáním žaloby, jejímž cílem je dlužníka přimět k plnění bez soudního řešení sporu. Postoupení pohledávky se řídí 524 an.oz a spočívá ve skutečnosti, že pohledávka je i s příslušenstvím ( 121 odst.3 OZ) převedena třetímu subjektu, který za její postoupení uhradí společnosti dohodnutou částku 21. Kromě příslušenství jsou převáděna i všechna práva, která se s pohledávkou pojí, např. právo zajišťovací. Nicméně postoupením nepřechází jen práva, ale také povinnosti (např. plnění dluhu třetí osobou, splátkové platby apod.) Jedná se sice o rychlý proces, protože úhrada za postoupení je splatná v řádu dní, ale úhrada za poskytnutou částku se pohybuje v několika desítkách procent z částky postoupené. Postoupení je vhodné využít pouze v případě, kdy je pohledávka i přes veškeré pokusy činěné ze strany likvidátora nedobytná, společnost tak obdrží alespoň část plnění. Postoupit lze jakoukoliv pohledávku, která v den postupu nezanikla a s níž je věřitel oprávněn smluvně disponovat: peněžitou i nepeněžitou, splatnou i dosud nesplatnou, dokonce i tu, jež má vzniknout teprve v budoucnu 22. V případě, že se jedná o úplatnou cesi, odpovídá postupitel postupníkovi za dobytnost pohledávky ( 527 ObchZ). Soudní řízení je klasickou formou řešení pohledávek, nicméně je většinou velmi zdlouhavé a tím pádem nákladné. Pro likvidovanou společnost je tak mnohdy z finančního a praktického hlediska nemožné, aby pohledávky touto cestou řešila. Žaloba na splnění povinnosti (návrh na zahájení řízení) i řízení samotné se řídí pravidly OSŘ. 21 Cese může být i bezúplatná, ale v případě likvidace není možné takto pohledávku postoupit, neboť by došlo k poškozování věřitelů a společníků. 22 Bejček,J.-Eliáš,K., Raban,P. a kol.: Kurz obchodního práva Obchodní závazky. Praha: C.H.Beck, s

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Likvidace 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Co je to likvidace? Likvidace = právem upravený postup pro vyrovnání závazků společnosti s věřiteli a dlužníky před výmazem společnosti z obchodního

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

15.10.2014. 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

15.10.2014. 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Právní úprava: 187 209 NOZ (+ 129 NOZ, + 169 NOZ). Pro OK dále: 94 ZOK Likvidace právem stanovený postup majetkového vypořádání závazků PO, která byla zrušena

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Interpretace práva Právní pomoc Závazkové vztahy Zajištění závazků

Interpretace práva Právní pomoc Závazkové vztahy Zajištění závazků Interpretace práva Právní pomoc Závazkové vztahy Zajištění závazků 4.INTERPRETACE PRÁVA Dělení: a) dle subjektu, který výklad provádí b) dle metody a způsobu výkladu c) dle poměru smyslu právní normy a

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

8/4.3 Co dûlat, pokud dluïník svûj dluh dobrovolnû neuhradí

8/4.3 Co dûlat, pokud dluïník svûj dluh dobrovolnû neuhradí Praktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Mgr. Martin Doleãek ãást 8, díl 4, kapitola 3, str. 1 8/4.3 Co dûlat, pokud dluïník svûj dluh dobrovolnû neuhradí V praxi se však velice často stává,

Více

SMLOUVU O VÝHRADNÍM OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVU O VÝHRADNÍM OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Vzor č. 46: Smlouva o výhradním obchodním zastoupení (1/5) Josef Novák, IČ: 9876543 se sídlem Praha 1, Myslbekova 56 podnikající podle živnostenského listu vydaného Úřadem městské části Praha 1-živnostenský

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 ÚVODEM Konkrétní x vzorová smlouva Občanský (OZ) i obchodní (ObchZ)

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Společnost s ručením omezeným Jednatelé, dozorčí rada, společníci e-mail: jsedova econ.muni.cz Brno 2011 1 Společnost s

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE Změny závazků D ZV V Převzetí dluhu Privat INTERCESE Novace Narovnaní Postoupení pohledávky CESE Přistoupení k dluhu Kumulat INTERCESE smluvní ESKONT FACTORING FORTFAITING testamentární ZAVĚŤ Dd SMLOUVA

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka: Pan/í (jméno a příjmení): (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka : pan/í (jméno a příjmení):

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost (verze 2012) (2005 ) 2012 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Právní a majetková charakteristika Právní úprava - 76 a násl. ObZ Právnická osoba, plná právní subjektivita

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více