Právnická fakulta. Masarykovy univerzity. Katedra obchodního práva. Diplomová práce. Lenka Sochorová. akademický rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta. Masarykovy univerzity. Katedra obchodního práva. Diplomová práce. Lenka Sochorová. akademický rok 2007/2008"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva Diplomová práce Vypořádání závazků a pohledávek při likvidaci (kapitálových společností) Lenka Sochorová akademický rok 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a jen s využitím pramenů uvedených v seznamu literatury, které ve všech případech řádně cituji v souladu s příslušnou směrnicí děkana a s citačními zvyklostmi. Ve Vyškově dne 20. března 2008

2 Děkuji tímto panu doc. JUDr. Karlu Markovi, CSc. za pomoc, ochotu a cenné připomínky při vypracování diplomové práce. Lenka Sochorová - 1 -

3 Obsah I. Anotace. 4 II. Úvod. 5 III. Seznam použitých zkratek... 7 IV. Proces likvidace kapitálových obchodních společností Likvidace společností v legislativní úpravě Vstup obchodních společností do likvidace Postavení likvidátora Vliv orgánů státní správy na proces likvidace Shrnutí V. Existence závazkových vztahů a jejich změny v procesu likvidace Postavení dlužníků Postavení věřitelů Vymáhání plnění Shrnutí VI. Vypořádání závazkových vztahů Existence závazkových vztahů Vznik nových závazků Změna stávajících závazků Zánik závazků Vypořádání závazků Mzdové nároky Závazky vůči věřitelům Závazky vůči společníkům Vypořádání pohledávek Řešení pohledávek samotným likvidátorem Řešení pohledávek samotným likvidátorem s následným postupným odprodejem pohledávek Prodej pohledávek třetím subjektům Přenechání řešení pohledávek třetímu subjektu Prodej majetku společnosti Přímý prodej Veřejná dražba dobrovolná

4 6.4.3 Obchodní veřejná soutěž Veřejný návrh na uzavření smlouvy Shrnutí.. 38 VII. Zrušení a zánik obchodních společností Zrušení obchodních společností likvidací Rozdělení likvidačního zůstatku Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Zánik obchodních společností Shrnutí.. 45 VIII. Závěr.. 46 IX. Resumé. 49 X. Prameny.. 51 XI. Přílohy

5 I. Anotace Tato diplomová práce se věnuje problematice vypořádání závazků a pohledávek v rámci likvidačního procesu. Popisuje postavení likvidované společnosti vůči věřitelům i dlužníkům, vůči orgánům společnosti, ale i vůči orgánům státním. Jsou uvedeny jednotlivé varianty vzniku, změny a zániku závazkových vztahů a jejich možná řešení. Pozornost je zejména zaměřena na efektivní řešení závazků a pohledávek, tedy na inkasní proces dlužníků a vyrovnání se s věřiteli. Práce také popisuje celý proces likvidace obchodní kapitálové společnosti, tedy proces od jejího zrušení až po její zánik, který spočívá ve výmazu společnosti z Obchodního rejstříku

6 II. Úvod Po roce 1991 nastal v československém ekonomickém prostředí prudký rozvoj kapitálových obchodních společností. Pravidla pro jejich řízení či regulování se opírala zejména o konstrukci zákonů prvorepublikových a legislativu platnou ve vyspělých evropských zemích. Tato opora v zákonech a regulích hospodářsko-obchodních vztahů se brzy ukázala jako nepostačující (zejména v letech ). Kapitálové společnosti v těchto letech našly spoustu bílých míst, jak zákony regulující vznik, existenci a zánik společností tzv. zákonně obejít. Obrat v legislativním vymezení a systémovém vytváření regulí nastává po roce 1997, následně pak zejména vstupem České republiky do Evropské unie (v roce 2004) a rovněž výchovou kvalifikovaných odborníků, jak právnického, tak i ekonomického vzdělání. Cílem mé práce bylo zpracovat přehled o průběhu procesu likvidace se zaměřením na závazkové vztahy a jejich legislativní úpravu. V práci jsem se zaměřila na popis průběhu procesu likvidace kapitálových obchodních společností, tedy společnosti akciové a společnosti s ručením omezeným. Při zpracování diplomové práce jsem byla vedena snahou poskytnout pokud možno komplexní náhled na problematiku likvidace, od zrušení společnosti, přes průběh likvidace a procesu řešení závazkových vztahů až po zánik subjektu a jeho výmaz z Obchodního rejstříku. V diplomové práci bylo mou snahou zaměřit se kromě teoretického hlediska i na hledisko praktické, ve kterém jsem zohlednila své pětileté zkušenosti z působení na pozici asistentky likvidátora společností. Dále jsem se okrajově věnovala problematice vztahu likvidované společnosti k ostatním subjektům, tedy nejen dlužníkům a věřitelům, ale i vztahu k managementu společnosti, statutárním orgánům a také vztahu společnosti a likvidátora k orgánům státním správy. Práce by měla sloužit jako určitý přehled likvidačního procesu s nástinem vybraných problematických míst současné právní úpravy a se snahou o jejich možná legislativní řešení

7 Hlavní pozornost jsem věnovala problematice vypořádání závazků a pohledávek v rámci procesu likvidace obchodních společností. Nejdříve jsem se zaměřila na existenci závazkových vztahů s možností jejich úpravy a následně pak na jednotlivé varianty, kterými lze vymoci pohledávky a uspokojit závazky. Věnovala jsem se také vztahům mezi společností a jejími dlužníky a věřiteli. Tato část tvoří meritum mé diplomové práce. Poznatky, které jsem v průběhu zpracování mé diplomové práce získala, jsem uvedla ve shrnutí příslušných kapitol, a následně pak komplexně v závěru práce

8 III. Seznam použitých zkratek ObchZ zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění OZ zákon č. 40/1963 Sb., občanský zákoník v platném znění ObR Obchodní rejstřík ZSDP zákon č. 337/1992, o správě daní a poplatků v platném znění ŽZ zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění TZ zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění ZP zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění IZ zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění OSŘ zákon č.99/1963, občanský soudní řád v platném znění ZRŘ zákon č.216/1994, o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů v platném znění a.s. akciová společnost s.r.o. společnost s ručením omezeným Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou právní předpisy citované v práci uvedeny podle legislativního stavu k 31. lednu

9 IV. Proces likvidace kapitálových obchodních společností 4.1 Likvidace společností v legislativní úpravě Likvidace je ekonomicko právní situace, která je spojována s ukončením činnosti společnosti. V obecném pojetí likvidace znamená řízení, jehož účelem je vyrovnat majetkové poměry a jiné vztahy v útvaru, který zaniká 1. Likvidaci lze také charakterizovat jako zákonem upravený postup, při němž dochází k mimosoudnímu vyrovnání majetkových vztahů zanikající právnické osoby, který nastupuje obligatorně, pokud zákon výslovně neurčuje, že likvidace není třeba 2. Dle 68 odst.2 ObchZ je likvidace společnosti nutná vždy, když dochází k zániku společnosti. Je nutným předpokladem, který následuje po zrušení společnosti a předchází jejímu výmazu z obchodního rejstříku. Zákon připouští pouze dvě výjimky z nutnosti jejího provedení, a to pokud: - jmění společnosti přechází na právního nástupce, tzn. pokud dochází k přeměně společnosti dle 69 an.obchz (v současně platné právní úpravě se jedná o fúzi, převod jmění na společníka, rozdělení a o změnu právní formy společnosti), nebo - pokud je společnost rušena z důvodů uvedených v 68 odst.3 písm.f/ nebo g/. Jedná se o specifické situace, kdy insolvence společnosti buď proběhla a bylo splněno rozvrhové usnesení nebo naopak, kdy byla insolvence zrušena pro nedostatek majetku (který nepostačuje ani k úhradě nákladů na její provedení) či přímo byl zamítnut návrh na jeho provedení pro nedostatečný majetek. Ve všech ostatních případech je nutné likvidaci společnosti provést. V minulých letech byla likvidace chápána jako negativní pojem spojený s neschopností vedení řídit danou společnost. Je ale nutné zdůraznit, že tato skutečnost je jen jednou z možností, proč se společnost v likvidaci vyskytuje. Jak bylo výše uvedeno, společnost musí tento proces absolvovat vždy, pokud dojde k jejímu zrušení. K němu může dle 68 odst.3 ObchZ 1 Peštuka, F.: Zrušení a zánik společnosti. Praha: Eurounion, s.r.o., str Eliáš, K. Bartošíková, M. Pokorná, J. a kol. Kurs obchodního práva Právnické osoby jako podnikatelé. Praha: C.H.Beck, str

10 dojít z mnohých důvodů. Častým jevem se v posledních letech stává založení společnosti jen na určitou dobu nebo pouze ke splnění určitého, předem daného cíle. A právě pokud uplyne doba nebo je dosaženo účelu, dochází ke zrušení společnosti a musí následovat likvidace (nejedná-li se o výše uvedené výjimky). Obecně nejčastěji ale dochází ke zrušení společnosti rozhodnutím orgánu společnosti nebo jejich společníků. K likvidaci podniku se přistupuje z rozhodnutí vlastníka obvykle proto, že podnik není dlouhodobě schopen hradit náklady vlastní činnosti z výsledků svého hospodaření, plnit své závazky, nebo že nemá perspektivní, konkurenceschopný program činnosti. 3 Podrobněji se zrušení společnosti věnuji v bodě 4.1 této práce. Samotný proces likvidace je v současnosti obecně upraven v 70 75b ObchZ ve vazbě na 68 ObchZ. Podrobnější úpravu nalezneme u jednotlivých typů obchodních společností. Obecně se ale setkáváme s celou řadou právních předpisů, protože i společnost v likvidaci je oprávněným subjektem práva, navenek i dovnitř vystupujete tedy jako běžná společnost. Z nejvýznamnějších předpisů využívaných v likvidaci je nutné kromě ObchZ zmínit i OZ, ZP, daňové a účetní předpisy, správní a procesněprávní předpisy a mnoho dalších. O jednotlivých souvislostech bude pojednáno dále. Nutné je zdůraznit, že likvidace může proběhnout pouze tehdy, pokud majetek společnosti postačuje k úhradě závazků společnosti. V opačném případě je nutné projít procesem insolvence, resp.řešit úpadek 4. Pokud je ale předluženost společnosti zjištěna až v průběhu likvidace (např. až likvidátor sestaví zahajovací účetní rozvahu), má likvidátor povinnost podat návrh na provedení insolvence. 4.2 Vstup obchodních společností do likvidace Společnost vstupuje do likvidace dle 70 odst.2 ObchZ ke dni, ke kterému je zrušena. Jak bylo uvedeno v předchozím bodě, zrušení společnosti může být dáno uplynutím času nebo dosažením účelu, o zrušení 3 Pelikán, V.: Likvidace podniku. Praha.Grada Publishing a.s., s Do dle zákona č.328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, od dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

11 může stejně tak rozhodnout orgán společnosti nebo společníci, ale také se může jednat o rozhodnutí soudu dle 68 odst.3 písm.d/ ObchZ ve vazbě na 68 odst.6 ObchZ, který stanoví jednotlivé předpoklady, za kterých je soud oprávněn takové rozhodnutí provést. Specifickým rozhodnutím soudu o zrušení společnosti je 68a ObchZ, kdy je společnost prohlášena za neplatnou. Rozhodující okamžik pro určení vstupu do likvidace je den jejího zrušení. Tímto dnem získává firma společnosti dovětek v likvidaci a skutečnost, že společnost vstupuje do likvidace a rozhodný den je nutné uvést do ObR. Návrh na provedení změn v ObR (dále jen návrh ) podává osoba, která jedná za společnost 5 v den, kdy k rozhodnutí o zrušení společnosti dochází (za s.r.o. jednatel/é an. ObchZ, za a.s. představenstvo an. ObchZ). Dle 72 odst.1 ale může podat tento návrh i likvidátor, což je prakticky nejběžnější situace. Návrh lze podat dle 32 odst.1 ObchZ pouze na formuláři (v listinné nebo elektronické podobě), podpisy osob oprávněných tento návrh podat musí být úředně ověřeny. Zápis likvidace v ObR má deklaratorní účinky. K návrhu se přikládají listiny o skutečnostech, které se týkají požadované změny. V případě likvidace doklad o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace, kterým je notářský zápis z valné hromady společnosti ( 127 odst.4 ObchZ a 186 odst.2 ObchZ) 6 a údaje týkající se osoby likvidátora (jméno, rodné číslo, bydliště, resp.firma, sídlo, osoby oprávněné jednat za tuto společnost jako likvidátor; likvidátor přikládá podpisový vzor - 38i odst.2 ObchZ). Pokud dochází ke zrušení společnosti rozhodnutím soudu, stává se podkladem pro zápis do ObR právě toto rozhodnutí. Vzor podání návrhu je Přílohou č Postavení likvidátora Dle 71 odst.1 ObchZ jmenuje likvidátora statutární orgán společnosti. Dispozitivně je ale možné, aby stanovy nebo společenská smlouva upravily jmenování jinak. Může tak být např. stanoveno, že 5 Pelikán, V.: Likvidace podniku. Praha.Grada Publishing a.s., s V případě, že má s.r.o. jen jednoho společníka, nekoná se valná hromada ( 132 odst.1 ObchZ), podkladem je tedy notářský zápis pořízený tímto společníkem

12 likvidátora jmenuje dozorčí rada nebo jednatel/é. Pokud ale dochází ke zrušení společnosti soudem, jmenuje likvidátora dle 71 odst.2 ObchZ soud. Zatímco při jmenování likvidátora statutárním orgánem je jeho souhlas s výkonem funkce nezbytný, u jmenování soudem může být likvidátor jmenován i proti své vůli (to se ale týká jen společníků, statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu). Tato tvrdost zákona je ale zmírněna tím, že likvidátor jmenovaný tímto způsobem může soud požádat, aby ho z funkce uvolnil, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby funkci vykonával. Likvidátorem může být pouze fyzická osoba, pokud ObchZ nestanoví jinak. Likvidátorem tak dle 71 odst.2 ObchZ může být i osoba právnická, nicméně musí určit fyzickou osobu, která bude činnost likvidátora vykonávat. Likvidátorů může být jmenováno i více 7. O kvalifikačních předpokladech osoby likvidátora zákon mlčí. Nejsou tedy na něj stanoveny žádné předpoklady tak, jak je tomu např. správců insolvenčních podstat 8, i když dle mého názoru jsou tyto předpoklady v mnoha případech zcela nezbytné. Bez minimálně základních právních, ekonomických a organizačních znalostí se likvidátor v současnosti neobejde. Pokud je nemá, je likvidace prováděna neprofesionálně a může docházet k mnohým chybám a časovým průtahům. Je sice možné, a v praxi k tomu často dochází, aby se likvidátor obklopil profesionálním týmem pracovníků, nicméně je to značně neefektivní. Profese likvidátora představuje interdisciplinární manažerskou práci, vyžadující schopnost řídit tým pracovníků, znalost ekonomiky podniku i nezbytného právního minima pro řešení majetkových a pracovněprávních záležitostí; jde o mimořádně náročnou činnost, která je odlišná a často složitější a konfliktnější než řízení hospodářsky činného subjektu. 9 V literatuře se objevují názory, že likvidátor společnosti o konkrétní právní formě musí pro výkon své funkce splňovat tytéž požadavky, jaké musí splňovat osoby zastávající funkce ve statutárních orgánech té které právní formy; to lze odůvodnit tím, že na 7 Je-li jmenováno likvidátorů více a nevyplývá-li z jejich jmenování nic jiného, má každý z nich působnost jednat za společnost samostatně ( 70 odst.3 ObchZ). 8 Dle 21 odst.2 zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) musí být insolvenční správce (v případě, že se jedná o fyzickou osobu) bezúhonný, způsobilý k právním úkonům, vysokoškolsky vzdělaný v oboru právo nebo ekonomika a musí prokázat odbornou způsobilost. 9 Pelikán, V.: Likvidace podniku. Praha.Grada Publishing a.s., s

13 likvidátora působnost statutárního orgánu přechází a že tudíž i jeho způsobilost musí být posuzována analogicky 10. Jedním z nezbytných kroků, který je nutné při vstupu do likvidace vyřešit, je stanovit právní poměr mezi likvidátorem a likvidovaným subjektem. Dle dikce 71 odst.5 je likvidátor orgánem společnosti, uzavírá tedy se společností smlouvu o výkonu funkce 11. Tato smlouva, pokud v ní samotné není stanoveno jinak, se přiměřeně řídí smlouvou mandátní ( ObchZ). Použití smlouvy komisionářské by bylo značně problematické, neboť tato smlouva je smlouvou o výsledku, nikoliv smlouvou o vynaložení úsilí 12. Mohlo by pak docházet k situaci, kdy by likvidátorovi nebyla odměna vyplacena, neboť nebylo dosaženo kýženého výsledku (např. z důvodu, že společníci se rozhodli před započetím s rozdělováním likvidačního zůstatku změnit své rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a v činnosti společnosti pokračovat). Ve smlouvě by měla být určena cena, tj. odměna likvidátora, kterou mu určí ten orgán, který ho do funkce jmenoval, resp.soud, pokud bylo o likvidaci rozhodnuto na základě jeho rozhodnutí. Pokud ale soud jmenoval do funkce některého ze společníků, statutární orgán nebo jeho člena, odměna takovému likvidátorovi dle 71 odst.6 ObchZ nenáleží. Odměna může být (a také tomu tak většinou je) vyplácena ve formě záloh, protože likvidace bývá častokrát dlouhým, několikaletým procesem a likvidátor nemůže být nucen čekat až na jeho skončení. Vše ale záleží na úpravě ve smlouvě mezi likvidátorem a společností, resp. mezi orgánem, který likvidátora do funkce jmenoval nebo soudem. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a podmínkou její platnosti je schválení valnou hromadou společnosti. Dnem, kdy je likvidátor jmenován, přechází na něj působnost statutárního orgánu (představenstva u a.s., resp.jednatelů u s.r.o.) jednat jménem společnosti, ale pouze v rámci 72 ObchZ. V 70 odst.3 ObchZ se v souladu s úpravou 13 ObchZ řeší, od jakého okamžiku jsou likvidátoři společnosti oprávněni jménem společnosti jednat; návrh vychází 10 Eliáš, K. Bartošíková, M. Pokorná, J. a kol. Kurs obchodního práva Právnické osoby jako podnikatelé. Praha: C.H.Beck, str Jedná se o inominátní smlouvu ve smyslu 269 odst.2 ObchZ. 12 Marek, K.: Obchodněprávní smlouvy. Brno. Masarykova univerzita, s

14 z konstrukce, že zápis vstupu likvidátora do obchodního rejstříku, stejně jako zápis člena statutárního orgánu, nemá konstitutivní účinky, takže oprávnění likvidátora jednat jménem společnosti vzniká již vstupem společnosti do likvidace, pokud k tomuto okamžiku byl likvidátor jmenován 13. Statutární orgán společnosti tedy dále funguje, ale jeho působnost se oslabuje ve prospěch likvidátora. V případě, že je likvidátorů jmenováno více 14, má tuto působnost každý z likvidátorů, pokud při jmenování nebylo stanoveno jinak ( 70 odst.3 ObchZ). 72 ObchZ stanoví, jaké úkony je oprávněn likvidátor společnosti činit. Protože cílem likvidace je zánik společnosti, nesmí likvidátor postupovat tak, aby činnost společnosti obnovoval nebo v ní pokračoval. Naopak, měl by postupovat tak, aby co nejrychleji vypořádal závazky a pohledávky společnosti. Co se smluvní problematiky týče, je oprávněn uzavírat jen takové nové kontrakty, které směřují k ukončení nevyřízených obchodů nebo takové, které jsou nutné k tomu, aby byla zachována hodnota majetku a k jeho využití 15. Likvidátor má také povinnost zastupovat společnost v rejstříkových záležitostech, před soudy a jinými orgány. Může se samozřejmě nechat zastoupit (podrobnosti pro zastoupení stanoví jednotlivé právní předpisy), což se v praxi děje velice často, zejména z důvodů neodbornosti likvidátorů, jak bylo uvedeno výše. Z povinnosti zastupovat společnost vyplývá současně i právo společnost zastupovat, které se týká např. práva nahlížení do spisů, práva být účasten řízení, práva na informace apod. Likvidátor, jako orgán společnosti nese odpovědnost za dodržování právních předpisů. V rámci trestněprávní odpovědnosti se jedná o možné porušení TZ (trestné činy proti hospodářské kázni), 248 TZ (zpronevěra), b TZ (podvod, pojistný podvod, úvěrový podvod), a TZ (porušování povinnosti při správě cizího majetku). V intencích zákona o přestupcích by v úvahu přicházel 24 (přestupky na úseku podnikání), 33 (přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě) a 50 (přestupky 13 Raban,P.: Obchodní zákoník. Praha: EUROUNION,s.r.o., str Děje se tomu tak zj.u velkých společností, kde je třeba vykonávat mnoho, často různorodých a odborných činností. 15 Jedná se např. o smlouvy pracovní, smlouvy o vedení účetnictví, smlouvy o ostraze objektu, kupní smlouvy, smlouvy o uložení spisové dokumentace apod

15 proti majetku). Výše uvedená ustanovení jsou pouze demonstrativním výčtem, další odpovědností vztahy je nutné vždy posuzovat dle předmětu podnikání likvidovaného subjektu (jiné povinnosti bude mít likvidátor spravující společnost vlastnící lesy a rybníky, jiné u společnosti zabývající se výrobou chemických látek apod.) Funkce likvidátora končí dnem výmazu společnosti z ObR. Likvidátor proto musí podat návrh na výmaz společnosti z ObR, a to dle 75a odst.2 ObchZ do 30ti dnů od skončení likvidace. Ke skončení likvidace dojde v případě, že likvidátor vypořádá všechny závazky a pohledávky, zpeněží veškerý majetek společnosti a rozdělí likvidační zůstatek. O podrobnostech bude pojednáno v následujících kapitolách. Návrh na výmaz společnosti je Přílohou č Vliv orgánů státní správy na proces likvidace Na likvidovanou společnost se z hlediska správy daní a poplatků, pracovněprávních předpisů, v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a dalších předpisů pohlíží jako na normálně fungující podnikatelský subjekt. 16 Není možné poskytovat takovéto společnosti jakékoliv úlevy nebo výhody nebo naopak požadovat např. předčasné plnění povinností. Likvidátor má však povinnost oznámit vstup do likvidace všem orgánům státní správy, se kterými existují nebo existovaly určité vztahy. 4.5 Shrnutí Mezi nejzávažnější problémy, které spatřuji v obecném procesu likvidace je nedostatečná právní úprava, se kterou souvisí nestanovení téměř žádných požadavků na výkon funkce likvidátora. Proces likvidace kapitálových obchodních společností je upraven obecně pouze v osmi paragrafech ObchZ a následně pak speciálně pro jednotlivé typy společností, nicméně úprava je značně nekonkrétní a umožňuje mnoho prostoru pro vlastní výklad jednotlivých likvidátorů, resp. původní vedení společnosti. Dle mého názoru by také osoba likvidátora měla být blížeji 16 Pelikán, V.: Likvidace podniku. Praha.Grada Publishing a.s., s

16 specifikována, jako je tomu např. u insolventních správců. Osoba likvidátora by měla splňovat určité kvalifikační požadavky, přinejmenším ekonomické, resp. právnické vzdělání, popř. by zde měl existovat požadavek složení odborné zkoušky. Nekvalifikovaný likvidátor nejenže může likvidaci neúměrně časově prodlužovat, ale může svou neodborností poškodit věřitele, resp. společníky, nebo je naopak některého z nich zvýhodňovat. V případě likvidace společnosti, jejíž činnost je specifická nebo rozsáhlá, by měla existovat povinnost likvidátora spolupracovat např. s odborným konzultantem. Je zřejmé, že sebelepší právník nebo ekonom nemůže kvalifikovaně posoudit otázky týkající se oblasti technologického režimu zdravotnictví, strojírenství, resp. být schopen se plně věnovat likvidaci společnosti, která má mnoho provozoven, vykonává desítky různých činností a má desítky či stovky zaměstnanců. Dále se domnívám, že by bylo vhodné změnit právní úpravu daňovou a účetní v souvislosti s likvidací. Na společnost by měly být v této oblasti kladeny menší nároky (např. snížením daně z příjmů právnických osob). Likvidátor se po vstupu společnosti do likvidace často ocitá v náročné pozici, mnohdy absentují účetní doklady či obdobná dokumentace a současně je většinou v situaci, kdy nemá finanční prostředky v hotovosti ani na běžném účtu. Není proto schopen hradit náklady za vedení účetnictví, mnohdy nejsou ani prostředky na hrazení daňových povinností. Právní úprava by proto mohla stanovit možnost posečkání či obdobného institutu, na který by byl za určitých skutečností právní nárok, současná úprava možnosti splátkování je dle mého názoru nedostatečná. Společnost se pak dostává do situace, kdy musí hradit nejen daň samotnou, ale i její příslušenství, čímž jsou zbytečně odčerpávány finance, které by bylo možné a vhodné využít jiným způsobem

17 V. Existence závazkových vztahů a jejich změny v procesu likvidace 5.1 Postavení dlužníků Postavení dlužníka se vstupem společnosti do likvidace zásadně nemění. Existence závazkového vztahu trvá, nemění se ani osoba věřitele. ObchZ postavení dlužníků po vstupu společnosti do likvidace nijak neupravuje. De facto lze rozlišovat dva typy dlužníků ti, kteří jsou dlouhodobými dlužníky a ti, jejichž pohledávka je krátkodobá, resp.vznikla krátce před vstupem společnosti do likvidace a existuje u ní pravděpodobnost, že bude, i když ne v řádném termínu, splacena. V prvém případě, tedy u pohledávek střednědobých a dlouhodobých, resp. nevymahatelných existuje riziko promlčení a předpoklad, že dlužník nemá v úmyslu svůj závazek splnit. Jedním z prvních kroků likvidátora by tedy mělo být prověření veškerých pohledávek (např. v účetní evidenci) a jejich urychlené řešení. U pohledávek, u kterých hrozí uplynutí promlčecí doby ( 387 an. ObchZ, resp. 100 an. OZ) nelze než doporučit sepsání dohody o uznání závazku (dle 323 ObchZ), resp. dohody o uznání dluhu (dle 558 OZ). Obě tyto dohody lze doplnit o splátkový kalendář, dle kterého si strany dohodnou např. postupné plnění dluhu s termíny splatnosti jednotlivých částek. Mezi jednotlivými instituty existují zásadní rozdíly, a to zejména ve skutečnosti, že uznáním závazku lze prodloužit běh promlčecí doby (a to i pokud promlčecí doba již počala běžet) vždy jen na 4 roky, opakovaně však max. na 10 let od doby, kdy začala promlčecí doba běžet poprvé ( 401 ObchZ). Naopak, v případě uznání dluhu dle OZ musí být výslovný souhlas dlužníka se skutečností, že se uznává již promlčený závazek a konec běhu promlčecí lhůty se uznáním oddaluje max. na 10 let ode dne uznání, resp. na 10 let od marného uplynutí lhůty určené k plnění ( 110 odst.1 OZ). Dohoda, ať již dle OZ nebo ObchZ má ale to úskalí, že bez souhlasu dlužníka není proveditelná. V případě, že tedy dlužník ať již svůj dluh nebo závazek neuzná, musí likvidátor pohledávku začít vymáhat Podrobně v kapitole

18 U pohledávek krátkodobých postačí opakovaná výzva k úhradě, popř. dohoda s dlužníkem na splátkovém kalendáři, teprve v případě neplnění by se měl realizovat postup uvedený výše. 5.2 Postavení věřitelů Věřitelé společnosti mají v likvidaci specifické postavení, které jim zajišťuje 73 ObchZ. Dle něj má likvidátor povinnost všechny známé věřitele informovat o tom, že společnost do likvidace vstoupila. Následně také musí rozhodnutí o zrušení společnosti zveřejnit 18 a vyzvat věřitele, aby se ve lhůtě, která musí činit nejméně tři měsíce od zveřejnění výzvy 19, přihlásili likvidátorovi se svými pohledávkami. Toto ustanovení je velmi praktické, často dochází při likvidaci k situacím, že dokumentace společnosti není kompletní, chybí smlouvy, účetní doklady apod. Díky němu je umožněno i těm věřitelům, o nichž není evidence v likvidované společnosti, aby své pohledávky uplatnili. Pro zveřejnění oznámení a výzvy platí obdobná pravidla jako pro svolání valné hromady společnosti, přičemž zákon stanoví, že takto musí být učiněno nejméně dvakrát, a to s minimálně dvoutýdenním odstupem. Pro promptní zaevidování a vypořádání pohledávek by měl věřitel ve své přihlášce uvést firmu a sídlo společnosti (resp.jméno a bydliště v případě FO) a výši pohledávky a dokumentaci, ze které povinnost plnit vyplývá (smlouvy, dodací listy nebo zakázkové listy, objednávky, faktury apod.). Likvidátor musí po doručení přihlášku k likvidaci ověřit, zj. co do souladu s účetnictvím společnosti, a pokud dospěje k závěru, že některé přihlášky jsou neoprávněné (ať již celé nebo jen co se do jejich výše týče), má právo tyto pohledávky z procesu likvidace vyřadit. Domnívaný věřitel, který byl takto vyřazen, má právo své věřitelské postavení napadnout u soudu (resp. rozhodčího orgánu) a zákon neumožňuje, aby likvidace skončila před rozhodnutím veškerých sporů. Daná úprava je do jisté míry problematická, neboť se díky ní může likvidace neúměrně prodloužit. Obdobné právo plyne z 75 odst.4 ObchZ, kdy nelze 18 Způsob a formu zveřejnění popisuje kapitola Dle názoru Františka Peštuky (Peštuka, F. Zrušení a zánik společnosti. Praha: Eurounion, s.r.o., str.134) ale tato lhůta počíná věřitelům běžet dnem vstupu společnosti do likvidace

19 rozdělovat likvidační zůstatek, pokud probíhá spor s věřitelem, ledaže by mu byla poskytnuta odpovídající jistota. Další výhodou postavení věřitele je skutečnost, že tento má právo, pokud o to požádá, obdržet od likvidátora soupis jmění společnosti. Tím získá alespoň základní představu, zda jsou jeho pohledávky v reálném čase uspokojitelné, a do jaké výše, nebo zda, třeba i s ostatními věřiteli, podá návrh na insolvenci společnosti. Specifická situace je v případě, že je společnost zrušena dle 68 odst.3 písm.f/ nebo g/ ObchZ (viz kap.iv.). V takovém případě jsou pohledávky věřitelů uspokojovány podle data splatnosti. Může nastat i situace, že likvidátor v přiměřené době nezpeněží majetek společnosti (např. proto, že je ve zdevastovaném stavu a je neprodejný), má poté možnost nabídnout jej věřitelům k úhradě jejich pohledávek. Pokud tito odmítnou, stává se po zániku společnosti majetek vlastnictvím státu. Po skončení likvidace, ale i po výmazu společnosti z ObR má věřitel možnost domáhat se u soudu obnovení likvidace, a to pokud prokáže, že se objevil nový, dosud neznámý majetek, resp. pohledávka. O obnovení likvidace je pojednáno v kap Vymáhání plnění Vymáhání plnění vzniklých ze závazkových vztahů je stěžejní činností likvidátora. Zabezpečuje tím, kromě prodeje majetku společnosti, finanční prostředky pro průběh likvidace a následně pro likvidační zůstatek. Vymáhat plnění od dlužníků je povinností likvidátora, bez toho, aby byla všechna plnění uskutečněna nemůže likvidace skončit a společnost nemůže zaniknout. V případě, že dlužník neplní svůj závazek řádně (musí dodržet předmět závazku, místo plnění závazku, ale také způsob, jakým bude závazek splněn) a včas 20 (což je běžným jevem), podniká likvidátor kroky k tomu, aby byla pohledávka uspokojena, i když např. až v dodatečném termínu. Existuje celé řada možností, jak danou pohledávku vymoci, mezi nejčastěji využívané patří uznání dluhu, uznání závazku a předžalobní 20 Tzn. v době stanovené ve smlouvě. Pokud takto doba stanovená není, může věřitel požadovat plnění ihned po uzavření smlouvy ( 340 odst.2 ObchZ)

20 upomínka. Nicméně se jedná o případy, kdy je dlužník ochoten plnit. V opačném případě může likvidátor přistoupit k postoupení pohledávky, soudnímu řízení nebo k rozhodčímu řízení. V předžalobní upomínce sděluje likvidátor společnosti, která je v prodlení s plněním, že v případě, že k určitému datu plnění neposkytne, podá žalobu, ať již k soudu nebo k rozhodčímu soudu (pouze v případě, že existuje platná rozhodčí smlouva). Jedná se o poslední výzvu k platbě před podáním žaloby, jejímž cílem je dlužníka přimět k plnění bez soudního řešení sporu. Postoupení pohledávky se řídí 524 an.oz a spočívá ve skutečnosti, že pohledávka je i s příslušenstvím ( 121 odst.3 OZ) převedena třetímu subjektu, který za její postoupení uhradí společnosti dohodnutou částku 21. Kromě příslušenství jsou převáděna i všechna práva, která se s pohledávkou pojí, např. právo zajišťovací. Nicméně postoupením nepřechází jen práva, ale také povinnosti (např. plnění dluhu třetí osobou, splátkové platby apod.) Jedná se sice o rychlý proces, protože úhrada za postoupení je splatná v řádu dní, ale úhrada za poskytnutou částku se pohybuje v několika desítkách procent z částky postoupené. Postoupení je vhodné využít pouze v případě, kdy je pohledávka i přes veškeré pokusy činěné ze strany likvidátora nedobytná, společnost tak obdrží alespoň část plnění. Postoupit lze jakoukoliv pohledávku, která v den postupu nezanikla a s níž je věřitel oprávněn smluvně disponovat: peněžitou i nepeněžitou, splatnou i dosud nesplatnou, dokonce i tu, jež má vzniknout teprve v budoucnu 22. V případě, že se jedná o úplatnou cesi, odpovídá postupitel postupníkovi za dobytnost pohledávky ( 527 ObchZ). Soudní řízení je klasickou formou řešení pohledávek, nicméně je většinou velmi zdlouhavé a tím pádem nákladné. Pro likvidovanou společnost je tak mnohdy z finančního a praktického hlediska nemožné, aby pohledávky touto cestou řešila. Žaloba na splnění povinnosti (návrh na zahájení řízení) i řízení samotné se řídí pravidly OSŘ. 21 Cese může být i bezúplatná, ale v případě likvidace není možné takto pohledávku postoupit, neboť by došlo k poškozování věřitelů a společníků. 22 Bejček,J.-Eliáš,K., Raban,P. a kol.: Kurz obchodního práva Obchodní závazky. Praha: C.H.Beck, s

Zrušení obchodní společnosti

Zrušení obchodní společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zrušení obchodní společnosti se zaměřením na zrušení z rozhodnutí společníků Bakalářská práce Autor: Daniel Hůza Právní administrativa v podnikatelské

Více

LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (A NEJEN (POZNATKY Z PRAXE) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI) V PRAXI. Ing. Zdeněk Jelínek

LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (A NEJEN (POZNATKY Z PRAXE) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI) V PRAXI. Ing. Zdeněk Jelínek LIKVIDACE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (A NEJEN OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI) V PRAXI (POZNATKY Z PRAXE) Ing. Zdeněk Jelínek Úvodem Tento materiál byl původně zamýšlen jako skripta, avšak skripta nejsou o praxi, pouze

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy Ivana Michalovičová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce je vymezení problematiky

Více

Návrh společenské smlouvy pro veřejnou obchodní společnost s komentářem

Návrh společenské smlouvy pro veřejnou obchodní společnost s komentářem Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva Bakalářská práce Návrh společenské smlouvy pro veřejnou obchodní společnost s komentářem Jakub Šolc Akademický rok 2007/2008 Prohlašuji,

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

Prodlení dlužníka a jeho následky

Prodlení dlužníka a jeho následky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Prodlení dlužníka a jeho následky Bakalářská práce Autor: Michaela Holubíková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Šárka Palermová

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM?

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM? Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných

Více

ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Bc. Zina Černá Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra

Více

Katedra obchodního práva. ZALOŽENÍ A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI (zejména založení a vznik akciové společnosti splynutím) Diplomová práce PETR BENEŠÍK

Katedra obchodního práva. ZALOŽENÍ A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI (zejména založení a vznik akciové společnosti splynutím) Diplomová práce PETR BENEŠÍK M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A P r á v n i c k á f a k u l t a Katedra obchodního práva ZALOŽENÍ A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI (zejména založení a vznik akciové společnosti splynutím) Diplomová

Více

UKONČENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA V S.R.O.

UKONČENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA V S.R.O. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Diplomová práce UKONČENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA V S.R.O. Jana Hodečková 2009/2010 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Ukončení

Více

NOTAM Z OBSAHU: 17. ROČNÍK 20. PROSINCE 2011. Články

NOTAM Z OBSAHU: 17. ROČNÍK 20. PROSINCE 2011. Články 6 Ad Notam 6/2011 17. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 20. PROSINCE 2011 2011 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Jan Dědič: Úloha notářství a jeho přínos v právu obchodních

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI M AREK MAKKI 2006 Prohlašuji t í mto, ž e j s e m b a kalářskou p r á c i na t é ma:

Více

Metodika dluhového poradenství

Metodika dluhového poradenství Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati ví Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1. Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1. Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce 2 - Řízení správy daní Odbor 23 Odbor vymáhání Č.j. 6379/11-2310-602525 Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Katedra obchodního práva

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Katedra obchodního práva Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra obchodního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Leasingová smlouva s důrazem na podnikatele Jiří Čihák Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Oddlužení podnikatelů po novele Insolvenčního zákona. Studentská vědecká a odborná činnost

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Oddlužení podnikatelů po novele Insolvenčního zákona. Studentská vědecká a odborná činnost Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Oddlužení podnikatelů po novele Insolvenčního zákona Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2014 Autor/Autoři: Rebeka Židuliaková

Více

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu. Diplomová práce

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu. Diplomová práce Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra soukromého práva a civilního procesu Diplomová práce Zavedení a využití fomulářů při vedení obchodního rejstříku Bc. Michal Ahne Plzeň 2012 Západočeská

Více

Metodika dluhového poradenství. tereza hrdinková, petr Mati ví

Metodika dluhového poradenství. tereza hrdinková, petr Mati ví Metodika dluhového poradenství tereza hrdinková, petr Mati ví Metodika dluhového poradenství tereza hrdinková, petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více