Aplikace na přenos dat pomocí NFC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace na přenos dat pomocí NFC"

Transkript

1 Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: Aplikace na přenos dat pomocí NFC Application for NFC data transmission Martin Rosenberg, Tomáš Mertlík {xrosen01, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Abstrakt: Technologie Near Field Communication je čím dál více podporována operačními systémy pro mobilní platformy. Tento článek se věnuje návrhu a popisu aplikace na operační systém Android pro přenos dat pomocí technologie NFC. První část je teoretická, kde je stručně popsána technologie NFC a datový formát NFC Data Exchange Format (NDEF). Tento datový formát je využit pro přenos jakýkoliv dat mezi zařízeními podporující standard NFC v režimu peer-to-peer (P2P). Jelikož NFC podporuje relativně pomalé spojení (od 106 kbit/s do 424 kbit/s) a zařízení musí být po dobu komunikace v těsné blízkosti (jednotky centimetrů), bude na samotný přenos objemnějších dat využita jiná technologie (bluetooth či Wi-Fi). Pomocí NFC si přístroje pouze vymění informace potřebné pro navázání spojení na vybrané technologii. Uživatel si pak bude moci vybrat jakou technologii bude pro přenos dat využívat. Abstract: The support of Near Field Communication technology is increasing on the mobile devices. The article is focusing on the draft and description of mobile application for an Android OS, which will allow data transmission between two devices using NFC technology. The first part is theoretical. It s briefly describing the own NFC technology and NFC Data Exchange Format (NDEF) used for the data exchanges of any kind. However NFC technology is relatively slow (106 kbit/s kbit/s) and communicating devices have to be in really close range during data transmission, for the larger data files Wi-Fi and Bluetooth technologies will be used. NFC technology will be providing handshaking and device pairing. The user can also choose preferred transfer technology.

2 Aplikace na přenos dat pomocí NFC Martin Rosenberg, Tomáš Mertlík Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně {xrosen01, Abstrakt Technologie Near Field Communication je čím dál více podporována operačními systémy pro mobilní platformy. Tento článek se věnuje návrhu a popisu aplikace na operační systém Android pro přenos dat pomocí technologie NFC. První část je teoretická, kde je stručně popsána technologie NFC a datový formát NFC Data Exchange Format (NDEF). Tento datový formát je využit pro přenos jakýkoliv dat mezi zařízeními podporující standard NFC v režimu peer-to-peer (P2P). Jelikož NFC podporuje relativně pomalé spojení (od 106 kbit/s do 424 kbit/s) a zařízení musí být po dobu komunikace v těsné blízkosti (jednotky centimetrů), bude na samotný přenos objemnějších dat využita jiná technologie (bluetooth či Wi-Fi). Pomocí NFC si přístroje pouze vymění informace potřebné pro navázání spojení na vybrané technologii. Uživatel si pak bude moci vybrat jakou technologii bude pro přenos dat využívat. 1 Úvod Technologie Near Field Communication (NFC) je založena na standardech Radio-frequency identification (RFID) pracující na kmitočtu 13,56 MHz s velmi malou komunikační vzdáleností (obvykle jednotky centimetrů). Přenosové rychlosti nejsou velké (od 106kbit/s do 424kbit/s), protože se nepočítá s velkým objemem přenesených dat. Tato technologie se využívá spíše pro spárování zařízení nebo pro rychlý přenos malého objemu dat (řády desítek kb). Na samotný přenos dat lze využít rychlejší technologie, například bluetooth nebo Wi-Fi, které dosahují výrazně větší přenosové rychlosti s lepším dosahem. Nejrozšířenější bluetooth třída 2 dosahuje teoretických rychlostí 3 Mbit/s (prakticky 2.1 Mbps) s dosahem několika metrů. Je vhodná pro soubory o velikostech několika jednotek MB. Oproti technologii Wi-Fi výrazně zaostává v rychlosti, její výhodou je však výrazně lepší energetická náročnost. Technologie Wi-Fi s přenosovou rychlostí do 600 Mbit/s (podle použité specifikace) je tedy vhodná pro přenos vysoko objemných dat. Technologie NFC se díky své nízké energetické náročnosti se hodí do mobilních zařízení, kde se počítá každý spotřebovaný mw. Data se pomocí NFC přenášejí pouze v režimu half-duplex, protože na rádiovém médiu nelze data vysílat a číst ve stejnou dobu. NFC technologii lze do mobilního zařízení instalovat hned třemi způsoby. První způsob spočívá v existenci integrovaného NFC čipu na základní desce zařízení a antény připojené na zadní stěně baterie nebo na krytu zařízení. Druhý způsob je v nákupu SD karty, která je vybavena NFC čipem spolu s anténou externí či interní. Poslední způsob je založen na integraci NFC čipu přímo do SIM karty a to s anténou interní nebo externí. NFC může pracovat ve dvou základních režimech. První režim je pasivní. U tohoto režimu nemá transpondér vlastní napájení. Energii potřebnou pro chod transpondéru a generování odpovědi získá ze čtecího zařízení díky elektromagnetické indukci na anténě transpondéru. Anténa je připojena ke kondenzátoru, který tuto potřebnou energii uchovává až do chvíle, kdy energie dosáhne minimální úrovně na rozběhnutí elektronických součástek. Posléze se začne generovat odpověď. Druhý způsob je ten, že transpondér disponuje vlastním zdrojem napájení. Tento typ transpondéru se nazývá aktivní a na rozdíl od pasivních transpondérů nemusí čekat na akumulaci potřebné energie. Může tedy ihned vysílat odpověď. Režimy přenosu dat jsou hned tři. První, a klasický, je režim čtení/zápis. Ten umožňuje pouze nahrávat a číst data z NFC transpondérů. Druhý režim je emulace karty, ve kterém lze emulovat kartu do NFC zařízení. Tento režim se využívá v bankovnictví a u identifikace osob (otevírání dveří). Poslední režim je tzv. rovný s rovným (peer-to-peer), kde jsou si dvě zařízení rovny a mohou spolu vyměňovat jakákoliv data. Transpondéry se dále dělí podle druhu paměti na čtecí, jednou zapisovací, čtecí i zapisovací a kombinace předešlých typů. Lze je rozdělit i podle využití. S tím souvisí bezpečnost uložených dat. U veřejných transpondérů (např. Smart Label) je využit typ paměti pouze na čtení nebo je zabezpečen tak, aby útočník nemohl uloženou informaci přepsat (např. heslo, které povolí přeprogramování). Na soukromých transpondérech (např. Smart Card) je využito bezpečné úložiště chráněné šifrováním proti zneužití obsahu. Data tedy musí být zabezpečena před případným útočníkem, aby je nemohl přečíst, zkopírovat popř. modifikovat. Bezpečnost NFC není velmi kvalitní, protože NFC umí pouze detekovat narušení komunikace a nemá žádné mechanizmy na utajení dat nebo proti přepojovanému útoku. Samotné zabezpečení je odsunuto na vyšší vrstvy, tedy zabezpečení si musejí zajistit samotné aplikace. Pro zabezpečení komunikace lze využít zabezpečený kanál, který šifruje celou komunikaci. Další otázkou bezpečnosti je zabezpe- 427

3 čené uložení citlivých dat na transpondéru. To samozřejmě musí být šifrované a díky neustálým útokům se bezpečné uložení dat značně vylepšuje [1], [2], [4]. NDEF zpráva záznam 1 MB=1 záznam 2 záznam 3 záznam 4... Obrázek 1: Struktura NDEF zprávy [1]. záznam n ME=1 2 NDEF NFC Data Exchange Format Tato kapitola je čerpána ze specifikací a standardů NFC fóra, které prosazuje technologii NFC. Více viz. [1]. NFC fórum je nezisková organizace, která je složena z členů velkých firem snažících se standardizovat a vylepšovat komunikaci pomocí NFC technologie. Dříve zavedené standardy pro přenos dat pomocí RFID podporovaly pouze přenos identifikačních dat (URI - Uniform Resource Identifier nebo znaky z ASCII tabulky). Proto byl zaveden rozšiřující standard pro přenos jakýchkoliv dat pomocí technologie NFC. S tím přišla organizace NFC fórum, která specifikovala datový formát NDEF (NFC Data Exchange Format). NDEF tedy definuje formát zapouzdření zpráv pro výměnu dat mezi NFC zařízeními. Podporuje přenosy mezi dvěma aktivními zařízeními nebo aktivním a pasivním. Cílem specifikace je definice datových jednotek a pravidel pro přenos pomocí NFC. Tato specifikace je založena na spolehlivé a spojově orientované komunikaci, která je definována ve standardu NFCIP-1 (ISO/IEC Near- Field Communication Interface and Protocol) na podvrstvě Logical Link Control Protocol (LLCP). NDEF specifikace podporuje následující: Libovolné typy dat (GIF, JPEG, atd.). Poskytuje i přenos šifrovaných dat. Agregaci více typů dat, které spolu logicky souvisí do jedné zprávy. Sloučení malých bloků dat do jedné zprávy za účelem ušetření režie pří přenosu. Libovolné velikosti souborů, dokonce i o předem neznámé velikosti (dynamicky generovaná data). 2.1 NDEF zpráva NDEF zpráva se skládá z jednoho či více NDEF záznamů, kde první záznam je označen příznakem MB (Message Begin - počátek zprávy) a poslední záznam je označen příznakem ME (Message End - konec zprávy). Minimální délka zprávy je omezena na jeden záznam, které se dosáhne tím, že příznaky MB a ME se zapíší do stejného záznamu. Maximální počet záznamù ve zprávě NDEF není omezen. NDEF záznamy se ve zprávě nesmí překrývat, proto byl zaveden formát, který je uveden na obrázku 1. První záznam má index 1 (záznam s příznakem MB=1), pak následují číslované záznamy nesoucí data a poslední záznam má index n (záznam s příznakem ME=1), který označuje konec NDEF zprávy. 2.2 NDEF záznam Všechny NDEF záznamy, které nesou data, musí obsahovat následující identifikátory: 1. Velikost dat (Payload length) reprezentuje velikost užitečných dat zapouzdřených v NDEF záznamu. Pro krátké záznamy je vyhrazen jeden oktet a pro normální zprávy jsou vyhrazeny čtyři oktety. Krátké záznamy jsou identifikovány bitem SR (Short Record). Nula je platná délka. 2. Typ přenášených dat (Payload type) indikuje typ dat v NDEF záznamu. Konkrétní typ nastavuje uživatelská aplikace. V nabídce je hned několik typů dat, které se nastavují v poli TYPE. 3. Volitelný identifikátor (Payload identification) je určen aplikacím k dodatečné identifikaci NDEF záznamu MB ME CF SR IL TNF TYPE LENGTH PAYLOAD LENGTH 3 PAYLOAD LENGTH 2 PAYLOAD LENGTH 1 PAYLOAD LENGTH 0 ID LENGTH TYPE ID PAYLOAD Obrázek 2: Struktura NDEF záznamu [1]. Následuje znázornění struktury NDEF záznamu a vysvětlení jednotlivých polí z obrázku 2. MB (Message Begin) jednobitové pole, které značí začátek NDEF zprávy. ME (Message End) jednobitový příznak, který značí konec NDEF zprávy. CF (Chunk Flag) jednobitový příznak, který indikuje zda-li se jedná o rozkouskovaná (fragmentovaná) data do více záznamů nebo záznam obsahuje celou zprávu najednou. 428

4 SR (Short Record) opět jednobitový příznak indikující krátkou zprávu (nastaven na 1) nebo normální zprávu (nastaven na 0). Při použití krátké zprávy je vyhrazen jeden oktet na určení velikosti užitečných dat (pole PAYLOAD LENGTH) a při normální velikosti záznamu jsou použity čtyři oktety. IL (ID Length) jednobitový příznak oznamující přítomnost polí ID a ID LENGTH v hlavičce NDEF záznamu. Při nastavení na 1 jsou pole ID a ID LEN- GTH uvedeny v hlavičce a každý zabírá jeden oktet. Pokud je nastavena 0 jsou tyto pole z hlavičky vynechány. TNF (Type Name Format) jedná se o tříbitové pole, které definuje druh přenášených dat. Hodnoty jsou následující: 0x00 prázdný typ dat, při použití musí být pole TYPE LENGTH, ID LENGTH a PAY- LOAD LENGTH nulové a pole TYPE, ID a PA- YLOAD jsou vynechány ze záznamu. Používá se pokud uživatel již nemá data. 0x01 typ definovaný NFC fórem ve specifikaci NFC RTD (Record Type Definition). Potom pole TYPE obsahuje jméno RTD typu. 0x02 označuje, že se přenáší média (MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions) a pole TYPE poté definuje konkrétní typ média dle specifikace RFC x03 nastavuje typ přenášených dat na absolutní URI (Uniform Resource Identifier). Pole Type obsahuje typ URI dle specifikace RFC x04 značí externí typ NFC fóra. Pole TYPE obsahuje jméno ze specifikace NFC RTD. 0x05 označuje neznámý typ dat. Při nastavení musí být pole TYPE LENGTH nulové a pole TYPE je vynecháno ze záznamu. 0x06 definuje nezměněný typ dat. Jedná se o typ určený pouze prostředním záznamům, který definuje, že má stejný identifikátor, jako počáteční kus záznamu. Pokud je nastaven, pak TYPE LENGTH musí být nulový a pole TYPE je vynecháno ze záznamu. 0x07 rezervováno pro budoucí účely. TYPE LENGTH obsahuje osmibitové celé číslo, které definuje délku pole TYPE v bytech. Toto pole je vždy nulové pro specifické hodnoty pole TNF. ID LENGTH obsahuje osmibitové celé číslo, které definuje délku pole ID v bytech. Toto pole je přítomno pouze v případech, kdy je nastaven příznak ID LEN- GTH na 1. Pokud je pole ID LENGTH nastaveno na 0 bytů, pak je pole ID vynecháno ze záznamu. PAYLOAD LENGTH definuje délku použitých dat. Velikost tohoto pole záleží na nastavení bitu SR, kde 0 značí použití čtyř oktetů (32 bitů) a 1 značí jeden oktet (8 bitů). Jsou-li data větší jak 231 bytů musí se rozdělit (fragmentovat) a posléze u příjemce opět složit. Pokud je velikost nulová potom pole PA- YLOAD je vynecháno ze záznamu. TYPE pole o velikosti jednoho oktetu, které definuje konkrétní typ přenášených dat dle specifikace z pole TNF. ID přiděluje jednoznačný identifikátor zprávy. Jednoznačnost zajišťuje strana generující data. Toto pole musí mít nastaven pouze první záznam, v případě fragmentované komunikace prostřední a ukončující kus záznamu nesmí mít toto pole nastaveno. PAYLOAD pole nesoucí užitečná data aplikace. 3 Aplikace pro přenos dat pomocí NFC na OS Android Tato kapitola je věnována návrhu a následnému vytvoření aplikace pro přenos dat pomocí NFC technologie. První podpora NFC technologie v OS Android je u verze 2.3 (Gingerbread), API level 9, kde nebyla podpora emulace karty. Od tohoto základu se hodně v OS Android změnilo a v poslední verzi 4.2 (Jelly Bean), API level 17, je podpora NFC technologie velmi dobrá. Při programování této aplikace bude s výhodou použita nová funkce OS, Android Beam, která vznikla ve verzi 4.0 (Ice Cream Sandwich), API level 16. Tato funkce usnadňuje programování aplikací založených na přenosové technologii NFC a obsahuje mnoho funkcí pro sdílení obsahu OS Android. Aplikace bude mít název NFC File Transfer, která pro komunikaci pomocí NFC bude využívat datový formát NDEF. Díky tomuto formátu je zaručena kompatibilita s ostatními zařízeními, které tento standart podporují. Lze díky němu nastavit obsah přenášených dat a tím i přehledně tento obsah filtrovat. Předpoklad pro přenos dat, je zapnutý přístroj a odemčená obrazovka, protože při zamknuté obrazovce (zhasnutý displej) se NFC technologie vypíná. Jedinou výjimkou je režim emulace karty (myšlena přístupová karta, ne bankovní), kde i při vypnutém zařízení NFC stále funguje. Návrh aplikace se dělí do tří kategorií. První popisuje logické chování aplikace, druhý se zaměřuje na návrh vzhledu a třetí popisuje klíčové funkce pro přenos dat [2] [3]. 3.1 Popis logického chování aplikace Tato kapitola se rozděluje na dva stěžejní směry. První popisuje co se všechno musí uskutečnit při odesílání dat druhému zařízení. Potom druhý směr popisuje nutnosti nastavení pro příjem dat od prvního zařízení. NFC samo o sobě není pohodlné pro přenos většího objemu dat, protože je poměrně malá rychlost přenosu dat na velmi krátkou vzdálenost. Navíc v celém průběhu výměny dat by musely být přístroje v dosahu NFC. Spojení NFC 429

5 a Bluetooth = Wireless Nirvana, kde se pomocí NFC přístroje spárují a samotný přenos dat probíhá přes Bluetooth [2] [3] Odesílání dat Na obrázku 3 je znázorněn zjednodušený vývojový diagram pro odesílání souboru 1. Diagram nezahrnuje žádné chyby v přenosu, vypršení časovačů nebo chyby v párování přístrojů, protože by jeho složitost hodně narostla a stal se tak nečitelný. Dále se předpokládá, že obě zařízení podporují technologie NFC, Bluetooth a volitelně Wi-Fi Direct. Odesílání souboru začíná výběrem souboru, kde se uživateli aplikace nabídne výběr souboru jakéhokoliv typu. Zvolený typ souboru se nastaví do NDEF záznamu pomocí kterého se na straně příjemce budou data identifikovat. Po výběru souboru má možnost uživatel zvolit přenosovou technologii. Bluetooth Odesílání souboru Výběr souboru Výběr přenosové technologie Wi-Fi Direct Zapnutí a nastavení přenosové technologie NFC Přiložen telefon v ANO dosahu NFC? Sestavení spojení NFC Velikost souboru větší jak 150 kb? Výměna informací pro sestavení spojení na vybrané technologii Ukončení spojení NFC Navázání spojení na vybrané technologii Přenos dat na vybrané technologii Ukončení spojení Konec odesílání ANO Pokračovat? ANO Přiloženo zařízení v dosahu NFC? ANO Sestavení spojení Přenos dat Ukončení spojení Konec odesílání Obrázek 3: Zjednodušený vývojový diagram pro odesílání souboru. Dále se předpokládá, že si uživatel vybral přenosovou technologii NFC (pravá strana diagramu). Nejdříve se testuje velikost vybraného souboru. Jestliže soubor není větší 1 Kontakt, URL a text se odesílá přímo pomocí NFC, protože by bylo zbytečné navazovat komunikaci na jiné technologii, kdy bude posíláno je pár kb. než 150 kb 2, aplikace uživatele upozorní, aby přiložil zařízení do dosahu NFC. Následuje podmínka, která čeká na přiložení telefonu do dosahu NFC. Pokud zařízení není v dosahu NFC jiného zařízení, podmínka se neustále opakuje a čeká na přiložení. Při detekci signálu NFC se podmínka vyhodnotí jako pravdivá a začne se sestavovat spojení následované samotným přenosem dat. Po ukončení přenosu dat se spojení zruší a uživateli se zobrazí informace o úspěšnosti přenosu souboru. Dále se předpokládá, že soubor má větší velikost než již zmíněných 150 kb, při přenosu souboru pomocí NFC. Aplikace na tento fakt uživatele upozorní varovným oknem, kde nabízí pokračování nebo vrácení na výběr přenosové technologie spolu s výpisem, že tento přenos může trvat výrazně dlouho. Pokud uživatel zvolí pokračování, tak pokračuje v odesílání pomocí NFC, které bylo popsáno o odstavec výše. Kdy uživatel zvolí nepokračovat, varovné okno se zavře a umožní se znovu výběr přenosové technologie. Pokud si uživatel zvolí jinou přenosovou technologii než NFC, vybraná technologie se zapne, nastaví a připraví na přenos dat. Do NDEF záznamu se uloží informace o nastavení přenosové technologie. Následuje opět podmínka na přiložení zařízení do dosahu NFC. Pokud je telefon přiložen v dosahu NFC, sestaví se spojení a proběhne výměna informací o nastavení vybrané přenosové technologie. Díky NFC tak odpadá složitost ručního nastavení přenosové technologie. Následuje ukončení spojení na NFC a sestavování spojení na vybrané technologii. Proběhne výměna dat přes vybranou technologii a spojení se ukončí. Na konec se uživateli zobrazí informace o úspěšnosti přenosu souboru [2], [3], [4] Příjem dat Pro příjem dat je diagram jednoduchší. Opět do diagramu nejsou zahrnuté žádné chyby v přenosu, vypršení časovačů nebo chyby v párování přístrojů. Dále se předpokládá, že zařízení podporuje technologie NFC, Bluetooth a volitelně Wi-Fi Direct. Příjem souboru znázorněný na obrázku 4 začíná podmínkou, jestli je přiloženo zařízení v dosahu NFC. Pokud ne, čeká na přiložení. Pokud ano, sestaví spojení, přenesou se data od odesílatele a spojení se ukončí. Následně si aplikace zkontroluje jaký typ dat byl přenesen v NDEF záznamu. Tím zjistí, jestli proběhl přenos vybraného souboru přímo pomocí NFC nebo byly přeneseny pouze informace pro nastavení technologie na přenos konkrétního souboru. Jestliže NDEF obsahuje pouze informace o nastavení jiné technologie na samotný přenos dat, musí aplikace tuto technologii zapnout, nastavit a připravit na přenos dat. Poté se sestaví spojení na vybrané technologii následujícím samotným přenosem dat. Po přenosu všech dat se spojení na vybrané technologii ukončí, smaže se její nastavení a vy- 2 Zvolená maximální doporučená velikost souboru pro přenos pomocí NFC je nastavena na 150 kb. S ohledem na to, že při menší velikosti je zbytečné sestavovat spojení na jiné technologii a při větší velikosti by se přenos souboru výrazně prodloužil. 430

6 VOL.15, NO.6, DECEMBER 2013 Příjem souboru Přiloženo zařízení v dosahu NFC? ANO Sestavení spojení Přenos dat Ukončení spojení Byly poslány informace pro nastavení jiné technologie? Konec příjmu ANO Zapnutí a nastavení dané technologie Navázání spojení na vybrané technologii Přenos dat na vybrané technologii Ukončení spojení Konec příjmu Obrázek 4: Zjednodušený vývojový diagram pro příjem dat. pne se. Nakonec se uživateli zobrazí informace o úspěšnosti přenosu dat [4]. 3.2 Návrh vzhledu aplikace Obrázek 5: Vzhled aplikace. Vzhled aplikace není nikterak důležitý pro správnou funkci, proto zde nejsou popsány detaily vzhledu. Uživatelé upřednostňují jednoduché a praktické ovládání. První aktivita (okno po spuštění aplikace), která se uživateli zobrazí je znázorněna na obrázku 5-a. Je na něm vidět název aplikace (NFC File Transfer) a logo (vlevo nahoře). Vpravo nahoře jsou tři čtverečky, které slouží pro nastavení aplikace. Návrh vzhledu aplikace pro přijaté soubory je na obrázku 5-b, pro výběr souboru na obrázku 5-c a obrázek 5-d vystihuje výběr přenosové technologie [4]. 3.3 Stručný popis programu První a nejdůležitější věc, kterou musí mít každá aplikace psaná pro Android, je správně nastavený soubor Manifest. Ten obsahuje informace o aplikaci a provádí následující úkony [2]: Pojmenovává balíček Java aplikace. Název balíčku slouží jako jedinečný identifikátor aplikace (např. com.adobe.reader). Popisuje komponenty aplikace (aktivity, služby, přijímače vysílání a poskytovatelé obsahu) a přiděluje potřebné práva pro komunikaci, filtry atd. 431 Určuje, která oprávnění aplikace dostane pro přístup k chráněným částem API rozhraní a pro komunikaci s ostatními aplikacemi. Definuje minimální úroveň použitelného API rozhraní. Uvádí jaké knihovny jsou propojené k aplikaci. Manifest pro tuto aplikaci vypadá následovně. < uses - sdk a n d r o i d : m i n S d k V e r s i o n = " 16 " / > < uses - feature android:name = " android. hardware. nfc " a n d r o i d : r e q u i r e d = " true " / > < uses - feature android:name = " android. hardware. bluetooth " / > permission. NFC " / > permission. BLUETOOTH " / > permission. W R I T E _ E X T E R N A L _ S T O R A G E " / > permission. R E A D _ E X T E R N A L _ S T O R A G E " / > permission. READ_CONTACTS " / > permission. WR ITE_CO NTACTS " / >

7 Minimální spustitelná verze Androidu je nastavena na Jelly Bean (API level 16, verze 4.1). To je kvůli nejnovější podpoře NFC přes Android Beam. Dále je zapotřebí nastavit aplikaci, aby vyžadovala zařízení s podporou NFC (android.hardware.nfc a required="true"). Bluetooth je pouze vyžadován, avšak na chod aplikace není nutný. Poté už stačí nastavit potřebná oprávnění pro aplikaci, jako je čtení/zápis do paměti, využití funkcí bluetooth spolu s NFC a čtení/zápis kontaktů [4], [5] Odesílání dat Následující obrázky vystihují vzhled aplikace pro odesílání souboru a pro potvrzení při úspěšném odeslání souboru. public NdefMessage createndefmessage ( NfcEvent event ) { switch ( fomrat ) { case 1: // " text / plain " NdefMessage msg_text = new NdefMessage ( NdefRecord. createmime ( " text / plain ", message. getbytes ())); return msg_text ; case 2: // " text / url " NdefMessage msg_url = new NdefMessage ( NdefRecord. createmime ( " text / url ", message. getbytes ())); return msg_url ; // case 3: Soubor // case 4: Kontakt default : break ; return null ; Díky příjmu události NfcEvent event se tato funkce vyvolá, pokud funkce Android Beam detekuje v dosahu jiné NFC kompatibilní zařízení. Potom již stačí potvrdit odeslání vybrané zprávy a data se začnou posílat. Aplikace rozlišuje posílání NFC zprávy pomocí příkazu switch() a proměnné format. V té se ukládá, co se posílá za data přes NFC, aby je mohla aplikace při příjmu třídit a správně vyhodnotit. Proměnná message obsahuje data v textové podobě. Pomocí funkce NdefRecord.createMime() se vytvoří daný NDEF záznam a funkcí NdefMessage() se vytvoří NDEF zpráva z jichž vytvořených NDEF záznamů [4], [5], [6]. Ukázka posílání souboru je v následujícím kódu. Obrázek 6: Vzhledd aplikace odesílání vybraného souboru. Aktivita odesílání (obrázek 6-a inicializace odeslání a obrázek 6-b potvrzení odeslání) začíná vytvořením třídy Odesilani s implementací podpůrných tříd na kontrolu a informování o průběhu přenosu dat pomocí NFC. public class Odesilani extends Activity implements CreateNdefMessageCallback, OnNdefPushCompleteCallback Následuje přiřazení NFC adaptéru a testování jeho přítomnosti spolu s funkcí Android Beam. mnfcadapter = NfcAdapter. getdefaultadapter ( this ); if (! mnfcadapter. isenabled ()) { // Pokud NFC adapter nen í zapnut zobraz í zpravu Toast. maketext ( getapplicationcontext (), " NFC nen í zapnut é!", Toast. LENGTH_LONG ). show (); else if (! mnfcadapter. isndefpushenabled ()) { // Pokud nen í zapnuta funkce Android Beam Toast. maketext ( getapplicationcontext (), " Nen í zapnut Android Beam ", Toast. LENGTH_LONG ). show (); Pro samotné posílání dat slouží následující kód. // Pokracovani prikazu SWITCH case 3: // soubor InputStream is = null ; // Otevreni souboru a prirazeni do InputStream is = new BufferedInputStream ( new FileInputStream ( message )); // Vytvoreni vyrovnavaci pameti ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream (); // Nacitani souboru do vyrovnavaci pameti while ( is. available () > 0) { bos. write (is. read ()); NdefRecord [] ndefzaznam = new NdefRecord [2]; // Prvni zaznam nese jmeno souboru ndefzaznam [0] = NdefRecord. createmime (" soubor / data ", jmenosouboru. getbytes ()); // Druhy nese samotna data souboru ndefzaznam [1] = NdefRecord. createmime (" soubor / data ", bos. tobytearray ()); // Vytvoreni NDEF zpravy NdefMessage msg_soubor = new NdefMessage ( ndefzaznam ); // Uzavreni souboru a vyrovnavaci pameti is. close (); bos. close (); return msg_soubor ; V proměnné message je uložena cesta k souboru. Tato část kódu není opatřena zachytáváním chybových stavů try a catch kvůli přehlednosti v kódu. Díky konstruktoru FileInputStream() se soubor otevře a může se načíst 432

8 do vyrovnávací paměti jeho obsah. Posléze se vytvoří dva NDEF záznamy, kde první ponese jméno souboru a druhý data souboru. Díky nastavení formátu soubor/data aplikace při příjmu pozná, že se jedná o soubor a může ho začít ukládat. Lze uvést libovolný typ NDEF záznamu, ale je nutné nastavit stejný typ při příjmu zprávy u intent filtrů (bude probráno u příjmu dat) [4], [5], [6]. Pro posílání kontaktu je následující kód. // Pokracovani prikazu SWITCH case 4: // Kontakt NdefMessage msg_kontakt = new NdefMessage ( NdefRecord. createmime (" text /x- vcard ", message. getbytes ())); return msg_kontakt ; U kontaktu se data posílají v textové podobě formátu text/x-vcard. To je standard na přenositelnost kontaktů. Z telefonu se načtou informace o vybraném kontaktu do textového řetězce message (není zde uvedeno). Ten se převede na byty funkcí getbytes() a odešle se na druhé zařízení. Operační systém Android tuto zprávu zachytí a díky nastavenému typu text/x-vcard ihned přidá přijatý kontakt do seznamu kontaktů. Proto není nutné v aplikaci tento typ dat nijak přijímat. Následující funkce se vyvolá, pokud je NDEF zpráva vytvořena a je připravena k odeslání. Díky této funkci je operační systém informován o průběhu přenosu a může řídit přenosovou rychlost. public void onndefpushcomplete ( NfcEvent arg0 ) { mhandler. obtainmessage ( MESSAGE_SENT ). sendtotarget (); Funkce Handler se vyvolá, když je NDEF zpráva úspěšně odeslána na druhé zařízení. private final Handler mhandler = new Handler () { public void handlemessage ( Message msg ) { switch ( msg. what ) { case MESSAGE_SENT : // Zobrazi informaci o~ uspesnosti prenosu Toast. maketext ( getapplicationcontext (), " Data odesl ána", Toast. LENGTH_LONG ). show (); break ; ; Další ukázka je poslání souboru přes Bluetooth. Díky funkci Android Beam, která je ve verzi operačního systému Android 4.1 (API level 16) značně vylepšena, je relativně jednoduché posílat soubory pomocí Bluetooth při párování přes NFC. Následujících pár řádků kódu tuto jednoduchost dokazují. V proměnné message je uložena cesta k souboru (je možno posílat i více souborù najednou). Přes NFC se pošlou jen párovací informace a samotná data se začnou posílat přes Bluetooth. Díky funkci Android Beam není nutno zprávu v aplikaci nijak přijímat a vše si zařídí sám [6] Příjem dat Nedílnou součástí je správné nastavení intent filtrů, které se předávají při spouštění aktivity (nová instance). Intent si lze představit jako zprávu, která je nastavena na určitý typ a prochází celým operačním systémem. Jen ty aplikace jejichž intent filtr obsahuje stejné typy, může operační systém vyvolat a spustit. Zde je příklad nastavení intent filtrů pro příjem NDEF zpráv u aktivity Prijem. Je nutné nastavit mimetype na ty typy, které se používají při odesílání dat v aplikaci. <intent - filter > < action android:name =" android. nfc. action. NDEF_DISCOVERED " / > < category android:name =" android. intent. category. DEFAULT " /> <data android:mimetype =" text / plain " / > </ intent - filter > <intent - filter > < action android:name =" android. nfc. action. NDEF_DISCOVERED " / > < category android:name =" android. intent. category. DEFAULT " /> <data android:mimetype =" text / url " / > </ intent - filter > <intent - filter > < action android:name =" android. nfc. action. NDEF_DISCOVERED " / > < category android:name =" android. intent. category. DEFAULT " /> <data android:mimetype =" soubor / data " / > </ intent - filter > V aktivitě Prijem je nutno mít funkci processintent (na jménu funkce nezáleží, ale musí přijímat zprávy intent). Ta přijímá zprávy intent, které prošly definovaným intent filtrem v manifestu. void processintent ( Intent intent ) { // Nacteni intent zpravy Parcelable [] rawmsgs = intent. getparcelablearrayextra ( NfcAdapter. EXTRA_NDEF_MESSAGES ); // Ulozeni NDEF zpravy NdefMessage msg = ( NdefMessage ) rawmsgs [0]; V proměnné msg je již takto uložena celá NDEF zpráva. Pomocí funkce if lze vytřídit různé typy NDEF zpráv a díky tomu jim lze nastavit různé zacházení. Zpracování NDEF zprávy text/plain a text/url je následující. private void odeslatbt () { File myfile = new File ( message ); mnfcpushuris [0] = Uri. fromfile ( myfile ); mnfcadapter. setbeampushuris ( mnfcpushuris, this ); 433

9 if ( msg. getrecords () [0]. tomimetype (). equals (" text / plain ") msg. getrecords () [0]. tomimetype (). equals (" text / url ")) { // Vypis obsahu a typu zpravy do textoveho pole minfotext. settext ( new String ( msg. getrecords () [0]. getpayload ()) + "\n" + msg. getrecords () [0]. tomimetype ()); Pro přijatý soubor je situace o něco složitější. Ukázka příjmu souboru vypadá následovně. else if ( msg. getrecords () [0]. tomimetype (). equals ( " soubor / data ")) { File mediadir = new File ("/ sdcard / NFC File Transfer /"); // Vytvoreni slozky pro soubor pokud neexistuje if (! mediadir. exists ()) { mediadir. mkdir (); // Jmeno souboru je v prvnim NDEF zaznamu String jmeno = new String ( msg. getrecords () [0]. getpayload ()); // Ulozeni tela zpravy byte [] telozpravy = msg. getrecords () [1]. getpayload (); File resolvemesdcard = new File ("/ sdcard / NFC File Transfer /" + jmeno ); if (! resolvemesdcard. exists ()) { // Vytvoreni souboru pokud neexistuje resolvemesdcard. createnewfile (); // Pokud soubor existuje, prepise ho FileOutputStream fos = new FileOutputStream ( resolvemesdcard ); // Zapis dat do souboru fos. write ( telozpravy ); fos. close (); // Vypis informace o uspesnem prijeti souboru Toast. maketext ( this, " Soubor " + jmeno + " byl pŕ ijat ", Toast. LENGTH_LONG ). show (); Hned po příjmu souboru se aplikace snaží vytvořit složku pro ukládání takto přijatých souborů. Pokud neexistuje, vytvoří ji, pokud existuje, nechá ji a pokračuje. Potom si zjistí jméno poslaného souboru, které je uložené v prvním záznamu NDEF zprávy. Následuje vytvoření souboru v paměti mobilního zařízení. Pokud již soubor existoval, přepíše jej. Potom se může do otevřeného souboru začít zapisovat přijatá data v bytech. Soubor se uzavře a aplikace zobrazí zprávu o úspěšnosti uložení souboru (obrázek 7). 4 Závěr První kapitola toho článku popisuje čtenáři datový formát NFC Data Exchange Format (NDEF). Ten lze s výhodou použít na přenos jakýkoliv dat pomocí technologie NFC v režimu peer-to-peer. Jelikož je NFC relativně pomalá technologie a navíc je komunikace na velmi krátkou vzdálenost, tak lze využít jinou technologii (např. Bluetooth či Wi-Fi) pro samotný přenos objemnějších dat. Pomocí NFC se přístroje pouze spárují. Méně objemnější data lze rychle přenést přímo přes NFC díky rychlému navazování komunikace bez nutnosti párování nebo nastavování. NFC NFC File Transfer Příjem dat Typ mime: image/jpeg Data: 01.jpg Zobraz soubor Soubor 01.jpg byl úspěšně přijat Obrázek 7: Vzhled aplikace potvrzení přijetí souboru. S výhodou byla využita funkce Android Beam při programování aplikace na přenos dat pomocí NFC. Díky této funkci je programování takovýchto aplikací o mnoho jednoduší než bylo ve starších verzích operačního systému Android. Dříve se totiž musely složitě nastavovat všechny příznaky NDEF záznamu a posléze napojit záznamy do jedné NDEF zprávy. Android Beam toto nastavení shrnul do pár řádků kódu, kde si veškeré nastavení dělá sám na pozadí a uživatel mu pouze předloží data na odeslání. Značné zjednodušení pro programátory je i posílání dat pomocí Bluetooth, kde se dříve musel nastavovat komunikační kanál, tzv. socket. Aplikace pak musela obsahovat server socket a klient socket mezi kterými se data posílaly. Komunikace pak probíhala ve stylu klient-server, podobně jako u TCP spojení. Android Beam si tyto funkce nastavuje na pozadí a opět mu stačí pouze předložit data na odeslání. Nejnovější verze operačního systému Android Jelly Bean (verze 4.2.1, API level 17) přináší další novinky v použití NFC. Byla přidána podpora Wi-Fi Direct, která jinak samotně funguje podobně jako Bluetooth (skenování prostředí, nastavení a vybudování komunikačního kanálu). Ve spojení Android Beam s NFC má Wi-Fi Direct rychlé navázání a spárovaní komunikace pomocí NFC a následný přenos dat probíhá přes bezdrátovou Wi-Fi síť. Literatura [1] NFC Forum [online]. 2013, [cit ]. Dostupné z URL: < [2] Open Handset Alliance: Android Developer. [online]. 2013, [cit ]. Dostupné z URL: < developer.android.com>. 434

10 [3] Open Handset Alliance: Android Open Source Project. [online]. 2013, [cit ]. Dostupné z URL: < [4] MERTLÍK, Tomáš Popis technologie NFC a jejího zabezpečení: semestrální projekt. BRNO: Vysoké uèení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, s. Vedoucí práce byl Ing. Martin Rosenberg [5] MEDNIEKS, Z., L. DORNIN, M. NAKAMURA a B. MEIKE. Programming Android. 1st ed. Sebastopol: O Reilly, 2011, xvi, 482 s. ISBN [6] MILETTE, Greg; STROUD, Adam. Professional Android sensor programming. Hoboken, N.J.: Wiley, c2012, xxxiii, 517 p. ISBN

RFID + mobilní technologie = NFC. Ing. Tomáš Dulík, Ph.D., FAI UTB ve Zlíně dulik@fai.utb.cz

RFID + mobilní technologie = NFC. Ing. Tomáš Dulík, Ph.D., FAI UTB ve Zlíně dulik@fai.utb.cz RFID + mobilní technologie = NFC Ing. Tomáš Dulík, Ph.D., FAI UTB ve Zlíně dulik@fai.utb.cz Co je to NFC? Rozšíření RFID @ 13.56 MHz, zaměřené na mobilní technologie NFC standardy: Rozšiřují a jsou kompatibilní

Více

NFC komunikace ve Windows Phone

NFC komunikace ve Windows Phone MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Ð Û Å«Æ ±²³ µ ¹º»¼½¾ Ý NFC komunikace ve Windows Phone BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Adam Žvak Brno, podzim 2015 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Čipové karty Lekařská informatika

Čipové karty Lekařská informatika Čipové karty Lekařská informatika Následující kód je jednoduchou aplikací pro čipové karty, která po překladu vytváří prostor na kartě, nad kterým jsou prováděny jednotlivé operace a do kterého jsou ukládány

Více

Úvod Jednoduchá komunikace Sockety Konec. Programování v C# Síťová komunikace. Petr Vaněček 1 / 33

Úvod Jednoduchá komunikace Sockety Konec. Programování v C# Síťová komunikace. Petr Vaněček 1 / 33 Programování v C# Síťová komunikace Petr Vaněček 1 / 33 Obsah přednášky Jednoduchá komunikace Sockety 2 / 33 System.Net Namespace poskytuje jednoduché rozhraní ke standardním protokolům Třída WebClient

Více

Řízení pohybu stanice v simulačním prostředí OPNET Modeler podle mapového podkladu

Řízení pohybu stanice v simulačním prostředí OPNET Modeler podle mapového podkladu Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2011 13 5 Řízení pohybu stanice v simulačním prostředí OPNET Modeler podle mapového podkladu Map-based mobility control system for wireless stations in OPNET

Více

Obrázek 6.14: Prohlížec nápovedy

Obrázek 6.14: Prohlížec nápovedy JavaHelp Základní popis systému JavaHelp Soucástí vetšiny interaktivních aplikací je nápoveda (help) aplikace v Jave nejsou výjimkou. Systém JavaHelp je napsaný v Jave a je urcený pro aplikace vytvárené

Více

Práce se soubory v Javě

Práce se soubory v Javě Práce se soubory v Javě Cílem kapitoly je naučit pracovat se soubory a adresáři v Javě. Na jednoduchých příkladech ukázat procházení adresáře, čtení z textového souboru a zápis do textového souboru. Klíčové

Více

Delphi podstata, koncepce a metody MDI aplikace

Delphi podstata, koncepce a metody MDI aplikace Delphi podstata, koncepce a metody MDI aplikace Bc. Tomáš Selucký, Ústav statistiky a operačního výzkumu, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, selucky@selucky.com

Více

Mobilní malware na platformě Android Přednáška 2. Ing. Milan Oulehla

Mobilní malware na platformě Android Přednáška 2. Ing. Milan Oulehla Mobilní malware na platformě Android Přednáška 2 Ing. Milan Oulehla Úvod Informace o technikách, které používají tvůrci mobilního malware: Bezpečnostní chyby se mění v čase Vytvoření vlastních zdrojových

Více

Teoretické minimum z PJV

Teoretické minimum z PJV Teoretické minimum z PJV Pozn.: následující text popisuje vlastnosti jazyka Java zjednodušeně pouze pro potřeby výuky. Třída Zavádí se v programu deklarací třídy což je část programu od klíčových slov

Více

Programování v Javě I. Únor 2009

Programování v Javě I. Únor 2009 Seminář Java Programování v Javě I Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Únor 2009 Radek Kočí Seminář Java Programování v Javě (1) 1/ 44 Téma přednášky Datové typy Deklarace třídy Modifikátory

Více

MATURITNÍ PRÁCE dokumentace

MATURITNÍ PRÁCE dokumentace MATURITNÍ PRÁCE dokumentace Jídelníček SŠIEŘ pro Android Martin Bartoň školní rok: 2012/2013 obor: třída: Počítačové systémy PS4.A ABSTRAKT Práce je zaměřená na problematiku tvorby Android aplikací,

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

NIO. Aplikační programování v Javě (BI-APJ) - 12 Ing. Jiří Daněček Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Praha

NIO. Aplikační programování v Javě (BI-APJ) - 12 Ing. Jiří Daněček Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Praha NIO Aplikační programování v Javě (BI-APJ) - 12 Ing. Jiří Daněček Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Praha Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Programování v Javě I. Leden 2008

Programování v Javě I. Leden 2008 Seminář Java Programování v Javě I Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Leden 2008 Radek Kočí Seminář Java Programování v Javě (1) 1/ 45 Téma přednášky Datové typy Deklarace třídy Modifikátory

Více

Téma 5. Ovladače přístrojů Instrument Drivers (ID)

Téma 5. Ovladače přístrojů Instrument Drivers (ID) Cíl a užitek z ID: Téma 5 Ovladače přístrojů Instrument Drivers (ID) ID jsou vrstvou nad tradičními příkazy pro ovládání přístrojů (SCPI) message based obsahují vyšší (high level) softwarové funkce, které

Více

Knihovna DataBoxLib TXV 003 56.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny

Knihovna DataBoxLib TXV 003 56.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny Knihovna DataBoxLib TXV 003 56.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 56.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá DataBoxLib_v14 OBSAH 1 Úvod...3

Více

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows VŠB TU Ostrava Směrované a přepínané sítě Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows Teoretické možnosti aplikace mechanismů zabezpečení kvality služby (QoS) v nových verzích MS Windows

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB

Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB Úloha č. 2. Zadání: 1. Seznamte se s principy komunikace na sériovém

Více

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl 3. Linková vrstva Studijní cíl Představíme si funkci linkové vrstvy. Popíšeme její dvě podvrstvy, způsoby adresace, jednotlivé položky rámce. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Linková (spojová) vrstva

Více

Workmonitor. Servisní návod. 24. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m

Workmonitor. Servisní návod. 24. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m Servisní návod 24. června 2014 w w w. p a p o u c h. c o m Workmonitor Katalogový list Vytvořen: 18.5.2009 Poslední aktualizace: 24.6 2014 09:20 Počet stran: 11 2014 Adresa: Strašnická 3164/1a 102 00 Praha

Více

Návrh aplikace. Project Westpon. Inteligentní simulátor budov. Martin Mudra, Jan Smejkal, Onřej Macoszek, Marek Žehra, Jiří Slivárich

Návrh aplikace. Project Westpon. Inteligentní simulátor budov. Martin Mudra, Jan Smejkal, Onřej Macoszek, Marek Žehra, Jiří Slivárich Návrh aplikace Project Westpon Inteligentní simulátor budov Martin Mudra, Jan Smejkal, Onřej Macoszek, Marek Žehra, Jiří Slivárich . Úvod.. Účel dokumentu Tento dokument má za účel detailně popsat návrh

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Bluetooth Adapter. Pomocí tohoto adaptéru můžete

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

Výkonnost specializovaných bezpečnostních kamer při předávání statického obrazu s využitím dotazovací metody GET

Výkonnost specializovaných bezpečnostních kamer při předávání statického obrazu s využitím dotazovací metody GET Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 4 Výkonnost specializovaných bezpečnostních kamer při předávání statického obrazu s využitím dotazovací metody GET Performance of specialized security

Více

Projekty pro výuku programování v jazyce Java

Projekty pro výuku programování v jazyce Java JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2006/2007 TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Projekty pro výuku programování v jazyce Java Jméno: František Přinosil

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

20. Projekt Domácí mediotéka

20. Projekt Domácí mediotéka Projekt Domácí mediotéka strana 211 20. Projekt Domácí mediotéka 20.1. Základní popis, zadání úkolu V projektu Domácí mediotéka (Dome) se jednoduchým způsobem evidují CD a videa. Projekt je velmi jednoduchý

Více

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák MapleCloud a jeho použ ití Vladimír Žák Brno, 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Novinky v MapleCloud pro Maple 2015... 5 3 MapleCloud a registrace... 6 4 Použití MapleCloud přímo z Maple 2015... 7 4.1 Popis jednotlivých

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 17. února 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0385 TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Propojení systému MICROPEL a inteligentní elektroinstalace ABB Ego-n

Propojení systému MICROPEL a inteligentní elektroinstalace ABB Ego-n Propojení systému MICROPEL a inteligentní elektroinstalace ABB Ego-n podpůrná knihovna Egonex.lib program CA4EGNsetup MICROPEL s.r.o Tomáš Navrátil 10 / 2010 1 propojení systému MICROPEL a Ego-n 1 2 propojení

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ KLASIFIKACE IS Z HLEDISKA ORGANIZAČNÍCH ÚROVNÍ ŘÍZENÍ V PODNIKU vrcholové řízení střední úroveň řízení práce s daty a tvorba know-how výrobní

Více

Manuál Multitag čtečka

Manuál Multitag čtečka Manuál Multitag čtečka 2005,2006 1. Instalace ovladače pro USB port 2. Nastavení programu 2.1 DETEKCE portu 2.2. Nastavení ukládání čísla karty(cíl ukládaných dat) 2.3 Formát ukládaných dat 3 Automatický

Více

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní

Více

George J. Klir. State University of New York (SUNY) Binghamton, New York 13902, USA gklir@binghamton.edu

George J. Klir. State University of New York (SUNY) Binghamton, New York 13902, USA gklir@binghamton.edu A Tutorial Advances in query languages for similarity-based databases George J. Klir Petr Krajča State University of New York (SUNY) Binghamton, New York 13902, USA gklir@binghamton.edu Palacky University,

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

PREPROCESOR POKRAČOVÁNÍ

PREPROCESOR POKRAČOVÁNÍ PREPROCESOR POKRAČOVÁNÍ Chybová hlášení V C# podobně jako v C++ existuje direktiva #error, která způsobí vypsání chybového hlášení překladačem a zastavení překladu. jazyk C# navíc nabízí direktivu #warning,

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

5 Rekurze a zásobník. Rekurzivní volání metody

5 Rekurze a zásobník. Rekurzivní volání metody 5 Rekurze a zásobník Při volání metody z metody main() se do zásobníku uloží aktivační záznam obsahující - parametry - návratovou adresu, tedy adresu, kde bude program pokračovat v metodě main () po skončení

Více

CTUGuide (XXX-KOS) D1

CTUGuide (XXX-KOS) D1 CTUGuide (XXX-KOS) D1 Verze: 1.0 Předmět: PDA Mentor: Zdeněk Míkovec Autor: Petr Tarant, Martin Štajner, Petr Husák Datum: 14. 02. 2013 Obsah CTUGUIDE verze 1.0 1. Úvod... 3 1.1. Úvod do problematiky...

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

FPC - Převodník pro čínské čtečky F17 a F18 - podrobný popis služeb a příkazů -

FPC - Převodník pro čínské čtečky F17 a F18 - podrobný popis služeb a příkazů - FPC - Převodník pro čínské čtečky F17 a F18 - podrobný popis služeb a příkazů - verze 1.0, 16.5.2011 Jiří Libra, jiri.libra@gmail.com Příkazy služby FPCManagement Formát dat služby FPCManagement v protokolu

Více

ANT. Aplikační programování v Javě (BI-APJ) - 1 Ing. Jiří Daněček Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Praha

ANT. Aplikační programování v Javě (BI-APJ) - 1 Ing. Jiří Daněček Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Praha ANT Aplikační programování v Javě (BI-APJ) - 1 Ing. Jiří Daněček Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Praha Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 4 1.2. Nabíjení baterie 5 1.3. Paměťová karta 6 1.4.

Více

RFID + mobilní technologie = NFC. Ing. Tomáš Dulík, Ph.D., FAI UTB ve Zlíně dulik@fai.utb.cz

RFID + mobilní technologie = NFC. Ing. Tomáš Dulík, Ph.D., FAI UTB ve Zlíně dulik@fai.utb.cz RFID + mobilní technologie = NFC Ing. Tomáš Dulík, Ph.D., FAI UTB ve Zlíně dulik@fai.utb.cz Předchozí projekty... 2000-2002: MOBIVAS (FP5, IST-1999-10206) 2002-2004: Full Speed (FP5 IST-2001-32463) 2003-2005:

Více

Logická struktura pevného disku

Logická struktura pevného disku Logická struktura pevného disku Slouží k uchovávání základních informací o paměťovém prostoru pevného disku 1. Tyto informace umožňují především: přehlednou organizaci a správu dat na pevném disku, nalezení

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Informační systém pro evidenci potápěčských ponorů

Více

Struktura třídy, operátory, jednoduché algoritmy, junit. Programování II 2. cvičení Alena Buchalcevová

Struktura třídy, operátory, jednoduché algoritmy, junit. Programování II 2. cvičení Alena Buchalcevová Struktura třídy, operátory, jednoduché algoritmy, junit 2. cvičení Alena Buchalcevová Cíle cvičení seznámit se s rozhraním (interface) v Javě seznámit se s testováním při vývoji (makety, JUnit) naučit

Více

Úvod do informatiky 5)

Úvod do informatiky 5) PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

MenuLIB KNIHOVNA SIMPLE4 PRO TVORBU UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ NA PLC MICROPEL 02.2005

MenuLIB KNIHOVNA SIMPLE4 PRO TVORBU UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ NA PLC MICROPEL 02.2005 MenuLIB KNIHOVNA SIMPLE4 PRO TVORBU UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ NA PLC MICROPEL 02.2005 MenuLIB V2.0 Knihovní funkce v jazyce SIMPLE4 pro snadnou tvorbu uživatelského ovládacího rozhraní ve stylu nabídkového

Více

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB 1 Obsah 1. Popis aplikace... 3 2. Instalace aplikace na zařízení... 3 3. První spuštění aplikace... 3 4. Úvodní obrazovka aplikace... 3 5. Sekce kamer...

Více

Mobilní aplikace docházkového programu

Mobilní aplikace docházkového programu Mobilní aplikace docházkového programu 2010 2014 GACC s.r.o., Na Mlékárně 379, 666 01 Tišnov Strana 1/17 Obsah 1. Instalace a nastavení... 3 2. Popis funkcí... 7 3. Docházkový terminál... 8 4. Přehled

Více

PC-D218-ID. pro 2-vodičový systém D2. Uživatelský návod. www.domovni-videotelefony.cz

PC-D218-ID. pro 2-vodičový systém D2. Uživatelský návod. www.domovni-videotelefony.cz PC-D218-ID pro 2-vodičový systém D2 Uživatelský návod www.domovni-videotelefony.cz 1.1 Mechanické části a jejich funkce Připojení kabelů +12V: 12VDC výstup napájení LK-(GND): Napájení zem LK+(COM): Napájení

Více

Venkovní detektory poplachových systémů

Venkovní detektory poplachových systémů Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 2 Venkovní detektory poplachových systémů Outdoor detectors for alarm systems Karel Burda, Ondřej Lutera burda@feec.vutbr.cz, xluter00@stud.feec.vutbr.cz

Více

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Zadní fotoaparát. Reproduktor. Přední fotoaparát. Tlačítko.

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Zadní fotoaparát. Reproduktor. Přední fotoaparát. Tlačítko. Otevřete balení Prestigio MultiPhone Baterie Napájecí adaptér Sluchátka USB kabel Stylové pouzdro na přenášení Přehled telefonu Reproduktor Přední fotoaparát Konektor sluchátek Zadní fotoaparát Konektor

Více

Software je ve světě IT vše, co není Hardware. Do softwaru patří aplikace, program, proces, algoritmus, ale i data (text, obrázky), operační systém

Software je ve světě IT vše, co není Hardware. Do softwaru patří aplikace, program, proces, algoritmus, ale i data (text, obrázky), operační systém Software Co je to software? Software je ve světě IT vše, co není Hardware Do softwaru patří aplikace, program, proces, algoritmus, ale i data (text, obrázky), operační systém Podívejme se tedy na jednotlivé

Více

E-EDUCATION NEBOLI VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLÁCH

E-EDUCATION NEBOLI VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLÁCH E-EDUCATION NEBOLI VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLÁCH ANDREA BAREŠOVÁ A KOL. Hewlett-Packard Abstrakt: e-education je název znamenající zapojení informačních technologií do výuky. S tímto pojmenováním přišla společnost

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Nástroj Project Loader TXV 003 10.01 Šesté vydání Září 2013 změny vyhrazeny

Nástroj Project Loader TXV 003 10.01 Šesté vydání Září 2013 změny vyhrazeny Nástroj Project Loader TXV 003 10.01 Šesté vydání Září 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 10.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Červen 2011 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 2.0.8) Srpen

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o.

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o. DATA ARTICLE AiP Beroun s.r.o. OBSAH 1 Úvod... 1 2 Vlastnosti Data Article... 1 2.1 Požadavky koncových uživatelů... 1 2.2 Požadavky na zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti obsahu... 1 3 Implementace

Více

Manuál aplikace Inkaso pohledávek

Manuál aplikace Inkaso pohledávek Manuál aplikace Inkaso pohledávek Obsah Manuál aplikace Inkaso pohledávek... 1 Obsah... 1 Úvod... 4 Podpora... 4 Moduly aplikace... 5 Nastavení Internet Exploreru IE 8 a IE 9... 5 Volby na přihlašovací

Více

6. PRÁCE S DATOVÝMI PROUDY

6. PRÁCE S DATOVÝMI PROUDY 6. PRÁCE S DATOVÝMI PROUDY Balík java.io obsahuje třídy, které slouží pro zpracování datových výstupů a vstupů. Pro obvyklou práci se soubory zde můžeme najít třídy File a RandomAccessFile. Většina tříd

Více

File Transfer Protocol (FTP)

File Transfer Protocol (FTP) File Transfer Protocol (FTP) protokol pro přenos souborů, jeden z klasických RFC 959 přehled specifikací na http://www.wu-ftpd.org/rfc/ opět architektura klient-server navržen s ohledem na efektivní využívání

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Struktura programu Vytvoření nové aplikace Struktura programu Základní syntaktické elementy První aplikace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Nová aplikace NetBeans Ve vývojovém

Více

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru Instalační manuál Tipy: Pokud je to nezbytné, resetujte kameru. Najděte na spodní nebo zadní straně tlačítko "RESET" a přidržte jej na 10 sekund, zatímco je zapnuté napájení. 1. Instalace hardwaru 1.1

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

mpos mobilní aplikace Průvodce pro použití s Lenovo A2010

mpos mobilní aplikace Průvodce pro použití s Lenovo A2010 mpos mobilní aplikace Průvodce pro použití s Lenovo A2010 (V0.9) OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 MPOS MOBILNÍ APLIKACE... 2 2.1 TECHNICKÉ POŽADAVKY MPOS MOBILNÍ APLIKACE... 2 2.1.1 Požadavky pro Smartphone s mobilním

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

Úvod do programovacích jazyků (Java)

Úvod do programovacích jazyků (Java) Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2007/2008 c 2006 2008 Michal Krátký Úvod do programovacích

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Modul EPNO Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení Podpora) Revize: 07.03.2014 Tento dokument popisuje funkcionalitu

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Vyhrazené spojení krátkého rozsahu (DSRC) Datová

Více

O aplikaci Parallels Desktop 7 for Mac

O aplikaci Parallels Desktop 7 for Mac O aplikaci Parallels Desktop 7 for Mac Parallels Desktop 7 for Mac představuje zásadní upgrade softwaru Parallels pro používání Windows na Macu. O této aktualizaci Parallels Desktop 7 for Mac (sestavení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OPVK-VT-III/2-ŠR-303 Druh didaktického materiálu DUM Autor RNDr. Václava Šrůtková Jazyk čeština

Více

Elektronická pošta... 3 Historie... 3 Technické principy... 3 Komunikační protokoly... 3 MBOX... 4 Maildir... 4 Jak funguje e-mail... 5 POP3...

Elektronická pošta... 3 Historie... 3 Technické principy... 3 Komunikační protokoly... 3 MBOX... 4 Maildir... 4 Jak funguje e-mail... 5 POP3... Elektronická pošta Elektronická pošta... 3 Historie... 3 Technické principy... 3 Komunikační protokoly... 3 MBOX... 4 Maildir... 4 Jak funguje e-mail... 5 POP3... 5 IMAP... 6 Výhody a nevýhody IMAP...

Více

14.4.1. Typický prvek kolekce pro české řazení

14.4.1. Typický prvek kolekce pro české řazení 14.4. Co všechno by měl mít typický prvek kolekce 177 Poznámka: Třídy BigInteger, BigDecimal a Date budou vysvětleny v částech [15./183, [16./185 a [18.1./204. 14.4.1. Typický prvek kolekce pro české řazení

Více

1. Téma 12 - Textové soubory a výjimky

1. Téma 12 - Textové soubory a výjimky 1. Téma 12 - Textové soubory a výjimky Cíl látky Procvičit práci se soubory s využitím výjimek. 1.1. Úvod Program, aby byl programem, my mít nějaké výstupy a vstupy. Velmi častým případem je to, že se

Více

ACASYS-KS Komunikace v systému ACASYS

ACASYS-KS Komunikace v systému ACASYS Komunikace v systému ACASYS Programátorská příručka Verze 1.05 acasys-ks_ms_cz_105 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Data Transfer Software

Data Transfer Software Data Transfer Software Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 TYPY PODPOROVANÝCH PŘÍSTROJŮ... 3 2 POUŽITÍ DATA TRANSFER... 4 2.1 SPUŠTĚNÍ DATA TRANSFER UTILITY... 4 2.2 PŘENOS SOUBORŮ... 4 2.2.1 Přenos z GIS přijímače

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Telefon Samsung S8500 Wave, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu

Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu Remote control of the model connected to Programmable Logic Controller Martin Malinka Bakalářská práce 2009 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Tvorba aplikace typu klient/server pomocí Windows Communication Foundation

Tvorba aplikace typu klient/server pomocí Windows Communication Foundation Tvorba aplikace typu klient/server pomocí Windows Communication Foundation Petr Kafka Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato bakalářská práce se bude zabývat využitím programovacího

Více

ESET Mobile Antivirus

ESET Mobile Antivirus ESET Mobile Antivirus Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy ESET Mobile Antivirus Copyright ESET, spol. s r. o. ESET software spol. s r. o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní prodej...9

Více