Návod k montáži a použití Odlučovače amalgámu CA 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a použití Odlučovače amalgámu CA 4"

Transkript

1 Návod k montáži a použití Odlučovače amalgámu CA /06

2 Obsah Důležité informace 1. Všeobecné pokyny Hodnocení shody Všeobecné pokyny Likvidace přístroje Použití k určenému účelu Použití neodpovídající určenému účelu Použití přídavných přístrojů Bezpečnost Všeobecné bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny pro ochranu proti elektrickému proudu Výstražné pokyny a symboly Objem dodávky Příslušenství Speciální příslušenství Spotřební materiál Technické údaje Podmínky prostředí Typový štítek Znázornění funkce Popis funkce Montáž 7. Montáž Možnosti instalace: Prostor pro instalaci Výplachová jednotka Potrubní materiál Hadicový materiál Instalace hadic a potrubí Hadicové přípojky Elektrická přípojka Údaje k připojovacím vedením Přípojky a indikace platin Layout platin Schéma elektrického zapojení Možnosti připojení indikačního modulu Uspořádání vývodů různých konektorů, vedení a svorek

3 Likvidace 10. Servisní program Spuštění / ukončení servisního programu Test indikace Snímání sedimentu Start motoru a brzda Vstupní / výstupní signály Údržba prováděná servisním technikem Uvedení do provozu Roční kontrola Indikační modul Kontrola motoru Vizuální kontrola Kontrola každých 5 let Kontrola indikací + kontrola motoru Kontrola bezvadného stavu odstředivky Likvidace odlučovače amalgámu/vratné zásilky Likvidace sběrné nádoby amalgámu Hledání poruch 19. Instrukce pro uživatele a techniky Použití 14. Kontrolky V provozní pohotovosti Sběrná nádoba amalgámu je naplněna na 95% Sběrná nádoba amalgámu je naplněna na 100% Indikace odstranění sběrné nádoby amalgámu Porucha motoru Hlášení kontroly brzdění Čištění a dezinfekce sacího zařízení Výměna sběrné nádoby amalgámu Údržba

4 Důležité informace 1. Všeobecné pokyny 1.1 Hodnocení shody Výrobek byl podrobem hodnocení shody v souladu se směrnicemi 73/23/EHS (nízké napětí) + 89/336/EHS (EMV) a jejími úpravami a splňuje zásadní požadavky vyplývající z těchto předpisů. 1.2 Všeobecné pokyny Návod k montáži a použití je součástí přístroje. Tento musíte dát uživateli k dispozici na přístupném místě. Dodržení návodu k montáži a použití je předpokladem pro použití k určenému účelu a správnou obsluhu přístroje, nové zaměstnance musíte instruovat. Návod k montáži a použití předejte následnému uživateli. Bezpečnost obsluhy a bezporuchový provoz přístroje jsou zaručeny pouze za použití originálních dílů přístroje. Kromě toho smíte použít pouze příslušenství uvedené v návodu k montáži a použití nebo k tomu účelu vysloveně schválené firmou Dürr Dental. Jestliže použijete jiné příslušenství, nemůže firma Dürr Dental převzít záruku za bezpečný provoz a funkci. Veškeré nároky na náhradu takto vzniklých škod jsou vyloučeny. Firma Dürr Dental odpovídá za bezpečnost, spolehlivost a funkci přístroje pouze v tom případě, že byly montáž, nová nastavení, změny, úpravy a opravy provedeny firmou Dürr Dental nebo firmou Dürr Dental k tomu pověřeným servisem a pokud je práce s přístrojem a jeho použití v souladu s návodem k montáži a použití. Návod k montáži a použití odpovídá provedení přístroje a technické úrovni v době prvního uvedení do oběhu. Vyhrazujeme si veškerá ochranná práva na uvedené obvody, metody, názvy, software a přístroje. Překlad návodu k montáži a použití byl proveden s nejlepším vědomím. Za chyby v překladu však ručit nemůžeme. Směrodatná je přiložená německá verze tohoto návodu k montáži a použití. Pořízení kopie návodu k montáži a použití, i jeho částí, je povoleno pouze s písemným souhlasem firmy Dürr Dental. Uschovejte originální obal pro případné vratné zásilky. Optimální ochrana přístroje během transportu je zaručena pouze v originálním obalu. Je-li během záruční lhůty nutné vrácení přístroje, pak firma Dürr Dental neručí za poškození vzniklé během transportu v důsledku nedostatečného obalu! Obal nesmí být přístupný dětem. 1.3 Likvidace přístroje Díly s ulpělým amalgámem, jako jsou síta, filtry a hadice atd. musíte rovněž likvidovat v souladu s národními předpisy. Zabudovanou řídicí jednotku, elektronickou platinu a komponenty likvidujte jako elektronický odpad. 1.4 Použití k určenému účelu Úkolem odlučovače amalgámu Dürr CA 4 je odloučení a zachycení těžkých kovů a amalgámoveho prachu formou vyvrtaných výplní, které byly odsáty sacím zařízením. Odlučovač amalgámu DÜRR CA 4 je koncipován pro instalaci do odpadu za separací. Splňje požadavky stanovené Vyhláškou o odpadních vodách (Německo: příloha 50, zubní ošetření) a ISO Stupeň odloučení je vyšší než 95% při maximálním průtoku 16 l/min. Amalgámový kal je zachycen ve sběrné nádobě. 1.5 Použití neodpovídající určenému účelu Jiné použití nebo použití přesahující stanovený rámec platí za použití neodpovídající určenému účelu. Za takto vzniklé škody výrobce neručí. Riziko nese sám uživatel. S přístrojem nesmíte pracovat v operačních místnostech. 1.6 Použití přídavných přístrojů Přístroje smíte propojit mezi sebou nebo s částmi zařízení pouze tehdy, je-li zajištěno, že tímto spojením není ohrožena bezpečnost pacientů, obsluhy a okolí. Jestliže není bezpečné spojení z údajů o přístroji zřejmé, musí uživatel např. konzultací zúčastněných výrobců nebo odborníka zjistit, zda plánovaný spojením nebude omezena bezpečnost pacientů, obsluhy a okolí. 4

5 2. Bezpečnost 2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Přístroj byl firmou Dürr Dental vyvinut a konstruován tak, že jsou ohrožení při jeho použití k určenému účelu téměř vyloučena. Přesto považujeme za nutné popsat následující bezpečnostní opatření, aby tak mohla být vyloučena zbytková nebezpečí. Při práci s přístrojem dodržujte zákony a předpisy platné v místě použití! Provádět přestavby nebo změny na přístroji není povoleno. Firma Dürr Dental nepřebírá záruku a ručení za přestavěné nebo změněné přístroje. V zájmu bezpečného využití a aplikace přístroje odpovídají provozovatel a uživatel za dodržení předpisů a ustanovení. Uživatel se musí před každým použitím přístroje přesvědčit o jeho spolehlivé funkci a řádném stavu. Uživatel musí být seznámen s obsluhou přístroje. Výrobek není určen pro provoz v pásmech ohrožených výbuchem, resp. v atmosféře podporující hoření. Pásma ohrožená výbuchem mohou vzniknout použitím hořlavých anestetik, kyslíku, prostředků k čistění a dezinfekci pokožky. 2.3 Výstražné pokyny a symboly V návodu k montáži a použití jsou pro zvláště důležité údaje použity následující názvy resp. symboly: Údaje resp. příkazy a zákazy k odvrácení škod na zdraví osob nebo rozsáhlých hmotných škod. Varování před nebezpečným elektrickým napětím Speciální údaje týkající se ekonomického použití přístroje a jiné pokyny Vytáhněte síťovou zástrčku, resp. přístroj zbavte napětí. Noste ochranné rukavice Přístroj v provozu Funkce přístroje přerušena Zazní akustická signalizace / melodie 2.2 Bezpečnostní pokyny pro ochranu proti elektrickému proudu Před připojením přístroje musíte zkontrolovat, zda jsou síťové napětí a frekvence, uvedené na přístroji, v souladu s hodnotami zásobovací sítě. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda nejsou přístroj nebo vedení poškozeny. Poškozená vedení a zástrčky musíte neprodleně vyměnit. Při práci na přístroji musíte dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy pro elektrotechnická zařízení. 5

6 3 Objem dodávky Odlučovač amalgámu CA Příslušenství Sada přípojek Hadice LW 20 šedá Indikační modul Kabel pro indikační modul 1m Kabel pro indikačné modul 5m Recyklační box Návod k montáži a použití /30 Provozní kniha Speciální příslušenství Zvukotěsná skříň Výplachová jednotka Kabel pro indikační modul 3m OroCup Spotřební materiál Recyklační box Orotol Plus 4 x 2,5litrová láhev/karton... CDS110P6150 MD èistiè plivátka 6 x 750 ml láhev/karton... CCS550C4500 MD speciální èistiè pro sací zaøízení 4 x 2,5litorá láhev/karton... CCS555C6100 6

7 4 Technické údaje 1 2 Odlučovač amalgámu CA 4 (typ 7805) Napětí (V) / 1~ Síťová frekvence (Hz) El. výkon (W) Příkon proudu (A)... 1,0 Rozběhový proud (A)... cca 4,5 Otáčky (1/min) Max. množství kapaliny (l/min) Užitečný objem sběrné nádoby amalgámu (ccm)... cca 600 Hmotnost (kg)... cca 10 Hladina zvuku* bez skříně (db(a) ±1,5)... cca 55 se skříní db(a) ±1,5)... cca 46 Doba zapnutí (ED %) (S5) Druh ochrany... IP 21 Ochranná třída... I Kategorie přepětí... II Přívod vody hadice Dürr Connect... (vnitřní) ø 20mm Odtok vody hadice Dürr Connect... (vnitřní) ø 20mm Spínací výkon výstupu signálu napětí max. (V AC/DC) proud max. (ma) Ochranné malé napětí (vstup opčně) (V AC/DC) Četnost odloučení (%)... > 98 Zkušební číslo... Z (Ústavu stavební techniky, Berlín) * podle EN ISO 1680 Emise zvuku ve vzduchu; měřeno ve zvukově izolované místnosti. V místostech odrážejících zvuk mohou být hodnoty vyšší. 4.1 Podmínky prostředí Mějte na zřeteli vliv prostředí. Nepracujte s odlučovačem amalgámu ve vlhkém a mokrém prostředí. Nevhodný pro mokré místnosti! Skladování a transport: teplota: C až +60 C rel. vlhkost vzduchu:... max. 95% Provoz: teplota: C až +40 C rel. vlhkost vzduchu:... max. 70% 7

8 4.2 Typový štítek REF objednací číslo SN sériové číslo datum výroby dodržujte pokyny v průvodních dokladech označení CE Typový štítek je umístěn na boční straně motoru odlučovače amalgámu 8

9 9

10 5 Znázornění funkce kapalina s amalgámem odvzdušnění odpadní voda, vyčištěná amalgámový kal 10

11 6 Popis funkce A B C D E F G H I K L motor elektronika platina sedimentu se sondou sedimentu a světelnými závorami blok čidel F1 čidlo nouzového startu F2 čidlo odběru F3 čidlo spuštění vody koncový bezpečnostní vypínač na platině sedimentu sběrná nádoba sonda sedimentu čerpadlo hlídání hladiny přívodní hrdlo odpadní hrdlo odvzdušňovací ventil Odlučovač amalgámu pracuje na principu odstředivek a je poháněn elektromotorem. Při každém zapnutí zásobení napětím dojde u odlučovače amalgámu sondou sedimentuk měření úrovně hladiny. Zjištěná hladina se pak zobrazí na indikačním modulu. Nedojde-li k vypnutí zásobení odlučovače amalgámu napětím (např. na klinikách), pak je zabudovaným timerem vždy po 24 hodinách zjišťována hladina sedimentu. Je-li čidlo (vodivé čidlo) pro spuštění vody při zapnutí odlučovače amalgámu ponořeno do kapaliny, pak se nejprve spustí hnací motor a ke zjištění úrovně hladiny sedimentu dochází v následující klidové fázi. V případě, že čidla kapalinu ve sběrné nádobě nerozeznají, je možno jejich citlivost na elektronice zvýšit. Kapalina teče z ošetřovací jednotky přívodem vody přímo do sběrné nádoby amalgámu. Před odlučovačem amalgámu (např. v ošetřovací jednotce) musíte zabudovat hrubý filtr s velikostí ok max. 3 mm. Hrubé částice předběžně sedimentují ve sběrné nádobě amalgámu. Jsou-li čidla pro spuštění vody přemostěna kapalinou, pak spustí hnací motor s krátkým zpožděním buben odstředivky a čerpadlo hlídání hladiny, taktéž umístěné na hnacím hřídeli. Čerpadlo hlídání hladiny přečerpá kapalinu ze sběrné nádoby amalgámu do bubnu odstředivky. Zde je pak amalgán, vznášející se v kapalině, odstředivou silou odloučen. Nerozezná-li čidlo pro spuštění vody v průběhu cca 30 vteřin kapalinu, hnací motor se vypne a zabrzdí. Vodní kruh, rotující v důsledku setrvačnosti vypláchne odloučené částice z bubnu odstředivky a stáhne je dolů do sběrné nádoby amalgámu. Po velmi krátkých pracovních cyklech nemusí být buden odstředivky zabrzděn. K tomu se po posledním zbrzdění spustí timer, který zabrání použití brzdy v průběhu následující minuty. Přitéká-li do odlučovače amalgámu kapalina nepřetržitě (např. při instalaci za sacími stroji VS nebo vodokružnými čerpadly), pak se hnací motor timerem každých 15 minut krátce vypne, zbrzdí a opět spustí. Tímto zbrzděním se buben odstředivky vypláchne. Přitom je za uvedeného maximálního objemového proudu o hodnotě 16 l/ min dodržena četnost odloučení. Při instalaci za sacím strojem VS je možno odlučovač amalgámu přes vstup externího signálu startu spustit současně se sacím stojem. Na víku tělesa odstředivky je umístěn magnetický ventil. Tento je otevřen, pokud je odlučovač amalgámu v provozní pohotovosti a v případě poruchy se uzavře. Tím je zajištěno dostatečné provzdušnění a odvětrání odlučovače amalgámu během provozu. V případě, že je čidlo pro spuštění vody defektní, pak je odlučovač amalgámu kontrolován a spuštěn přídavným čidlem (čidlo nouzového startu). Nedojde-li v určitém časovém intervalu čerpáním k uvolnění čidla nouzového startu, bliká na indikačním modulu světlná indikace a zazní akustická signalizace, kterou můžete zrušit stisknutím servisní klávesy. Držíte-li servisní klávesu stisknutou déle než 2 vteřiny, spustí se odlučovač amalgámu. Při selhání funkce motoru, chybných funkcích a ucpaném odpadu je odlučovač amalgámu kontrolován čidlem nouzového startu a vydá optický a akustický alarm. Při poruše můžete pomocí hadice odlučovač amalgámu vyprázdnit, aby po otevření sběrné nádoby amalgámu kapalina nevytekla. 11

12 7. Montáž Montáž 7.1 Možnosti instalace: Odlučovač CA 4 můžete použít v odsávacích systémech se středním a vysokým průtokem jakož i v suchých, polosuchých a mokrých systémech. Instalace ve vedlejších místnostech Instalace jen na vodorovných plochách V nástěnném držáku DÜRR Zabudujete-li přístroj na nástěnný držák, musíte jej přišroubovat, aby tento vlivem brzdění bubnu odstředivky z držáku nesklouzl. Na stejném podlaží s ordinací ve větrané skříni (např. DÜRR Power Tower) nebo ve zvukově izolované skříni DÜRR Na nižším podlaží nebo v suchém sklepě (např. strojovna) Instalace za VS 600 nebo VS 900 Instalace za vodokružným čerpadlem Předpoklad: účinný vzduchový odlučovač k oddělení vzduchu a vody (beztlaký přívod vody) Voda musí za odlučovačem amalgámu odtékat se spádem. 7.2 Prostor pro instalaci Instalaci v účelových místnostech, např. topných prostorách, musíte předem vyjasnit po stránce stavebních předpisů. Instalace v mokrých místnostech je nepřípustná. Při zabudování do skříně nebo do strojovny musíte připravit oddělené otvory pro přiváděný a odpadní vzduch pro definovaný přívod čerstvého vzduchu. Při nedostatečném větrání musíte zabudovat ventilátor, přičemž musí být k dispozici příslušný výřez pro přívod studeného vzduchu. Mějte na zřeteli podmínky prostředí! 7.3 Výplachová jednotka U chirurgických zákroků a při použití práškových tryskacích přístrojů je pro odlučovač amalgámu bezpodmínečně nutná výplachová jednotka v ošetřovací jednotce, která při odsávání přivádí sacímu systému mírné množství vody. Vzniklá směs kapaliny se tím zředí a lépe dopravuje. 7.4 Potrubní materiál Používat smíte pouze následující potrubní materiál: hermetické odpadní trubky z prolypropenu (PP, polypropylen), chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C), neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) a polyetylénu (PEh). Používat nesmíte: trubky z akryl-butadien-styrolu (ABS) a směsi styrol-kopolymeru (např. SAN+PVC). 7.5 Hadicový materiál Pro odpadní a sací vedení smíte použít pouze pružné spirálové hadice z PVC se zabudovanou spirálou nebo hadice stejné jakosti. Používat nesmíte: hadice, které nejsou odolné vůči dezinfekčním prostředkům a chemikáliím, používaným v zubních ordinacích, tak jako gumové hadice nebo hadice z neděleného PVC s nedostatečnou pružností. 7.6 Instalace hadic a potrubí Instalaci odpadního potrubí musíte provést v souladu s platnými národními předpisy. Pevná spojení k odlučovači amalgámu nejsou přípustná. Na straně odpadu musíte - podle národních předpisů - umístit pachový uzavěr (sifon), abyste zamezili vniknutí stočných plynů. Odlučovač amalgámu je na straně odpadu již vybaven zpětným ventilem, který samočinně uzavře odtok vody. 12

13 8. Hadicové přípojky 10 hadicová spona 11 objímka hadice 12 hadice přívodu vody (vnitřní) ø 20mm 13 hadice odpadní vody (vnitřní) ø 20mm K zajištění spolehlivého utěsnění našroubujte na hadice objímku. 13

14 9 Elektrická přípojka Elektrické zařízení pro napájecí napětí musíte provést podle normy pro ordinace a kliniky příslušné země. Při zapojení na elektrickou napájecí síť musíte do proudového obvodu zabudovat všepolové odpojovací zařízení (vypínač všech polů nebo všepolový jistič vedení (pojistku)) s minimálním rozevřením kontaktů 3 mm. Jištění proudového obvodu: vypínač LS 16 A, charakteristika B podle EN Údaje k připojovacím vedením Připojovací vedení 230 V (síťová přípojka, instalovaná napevno): NYM-J 3 x 1,5 mm 2 Připojovací vedení 230 V (síťová přípojka, pružná ): Síťovou přípojku k odlučovači amalgámu byste měli provést pomocí dodané pružné přípojky nebo hadicového vedení z PVC: H05 VV-F 3G1,5 mm 2 nebo gumových vedení: H05 RN-F 3G1,5 mm 2 / H05 RR-F 3G1,5 mm 2. Indikační modul: standardní vedení ISDN s konektory siťový kabel CAT5.e Řídicí vedení 24V: PVC vedení pro přenos dat LiYY 3 x 0,5 mm² 9.2 Přípojky a indikace platin Hlavní platina F1 pojistka brzdy F5,0AH (IEC 60127/I) F2+3 přístrojová pojistka T8,0AH (IEC 60127/V) X1 síťová pířípojka 230 V / 50 Hz X2 přípojka motoru X3 přípojka senzoriky X4.1 čidlo nouzového startu X4.2 čidlo odběru X4.3 čidlo spuštění vody X5 start,externí (vstup opčně) ochranné malé napětí 24V, AC/DC X6 alarm, externí vypínací výkon max. 24V, 120mA, AC/DC X7 přípojka odvzdušňovacího ventilu X8 přípojka dálkové indikace X9 diagnostická zástrčka X10 citlivost senzorů vodivost 100/200 μs H1 dálková indikace oranžová LED H2 dálková indikace žlutá LED H3 dálková indikace zelená LED H4 alarm H5 indikace externího startu H6 odvzdušňovací ventil zap. H7 sedimentační cívka H8 normální spuštění vody H9 nouzové spuštění vody Platina zjištění sedimentu W1+2 světelné závory zjištění sedimentu N2 Hall čidlo kontroly nádoby H % úroveň hladiny W1+2 přerušeny H101 95% úroveň hladiny W1 přerušena H102 v provozní pohotovosti W1+2 volné H103 indikace frekvence otáček motoru H104 indikace kontroly nádoby 14

15 9.3 Layout platin 15

16 9.4 Schéma elektrického zapojení 16

17 Možnosti připojení indikačního modulu Nová instalace se síťovými krabicemi 20 indikační modul 21kabel ISDN 22 síťová krabice 23 síťový kabel CAT5.e 24 síťový Patch kabel CAT5.e Indikační modul a síťovou krabici spojte dodaným kabelem ISDN. Patch kabel zapojte do síťové krabice a u odlučovače amalgámu do síťové krabice (X 8) Výměna stávajícího odlučovače amalgámu typu 7801 za odlučovač CA 4 (typ 7805) Při nahrazení odlučovače amalgámu typu 7801 odlučovačem CA 4 zapojte přiložený Patch kabel podle následující tabulky. Důležité je přiřazení barev, nikoliv obsazení svorek v rozdělovacích krabicích. 30 indikační modul, velký 31 odstíněný telefonní kabel 32 rozdělovací krabice 33 síťový Patch kabel CAT5.e Zkraťte dodaný síťový Patch kabel na požadovanou délku. Odizolujte Patch kabel. Připojte Patch kabel podle následující tabulky. Odstínění musíte rovněž připojit. Patch kabel zapojte u CA 4 do séťové krabice (X 8)

18 Uspořádání vývodů různých konektorů, vedení a svorek 18 STARÉ NOVÉ Indikační modul (30) Odluč.amalgámu Síť Svorkovnice 6-pol.konektor Patch kabel (33) Funkce Svorka Barva Pin Barva Pin Barva žlutá LED 1 bílá (ws) 3 bílá 2 oranžová klávesa 2 žlutá (ge) 1 žlutá 5 bílomodrá zelená LED 3 modrá (bl) 6 modrá 1 bílooranžová piezo bzučák 4 hnědá (br) 2 hnědá 8 hnědá červená LED 5 růžová (rosa) 4 růžová 7 bílohnědá šedá LED GND 6 šedá (gr) 5 šedá 4 modrá odstínění - odstínění bílozelená zelená

19 19

20 10. Servisní program Ke zkoušce různých funkcí odlučovače amalgámu můžete aktivovat servisní program. Program zahrnuje následující kroky: Test indikace Snímání sedimentu Start a brzdění motoru Vstupní / výstupní signály Dvojnásobným stisknutím servisní klávesy můžete přecházet do jednotlivých kroků programu. Jedním stisknutím servisní klávesy krok programu opakujete. Stisknutí servisní klávesy je potvrzeno aktustickou signalizací Spuštění / ukončení servisního programu Ke spuštění servisního programu musíte nejprve stisknout servisní klávesu na indikačním modulu a poté zapnout napájení odlučovače amalgámu napětím. Jakmile uslyšíte melodii signálu, můžete servisní klávesu pustit. Na indikačním modulu (test indikace) svítí tři kontrolky a servisní program je aktivován. Servisní program opusťte (stop=indikace vyp.) vypnutím napajení odlučovače amalgámu napětím Test indikace Testem indikace, který je aktivován již zapnutím servisního programu, se testují světelné kontrolky na indikačním modulu. Všechny tři kontrolky musí svítit. Mimo to zazní melodie signálu, kterou můžete vypnout stisknutím servisní klávesy Snímání sedimentu Snímáním sedimentu můžete zkontrolovat funkci sondy sedimentu a světelných diod. Při každém stisknutí servisní klávesy se spustí sonda sedimentu dolů. Zvednutím držáku snímání sedimentu můžete simulovat různé úrovně hladiny. Různé úrovně hladiny jsou indikovány na platině zjištění sedimentu, kontrolky H100 - H102: H100 = 100% úroveň hladiny H101 = >95% úroveň hladiny H102 = <95% úroveň hladiny Zkouška: Zvedněte držák snímání sedimentu, až se rozsvítí H100 (červená LED = 100% úroveň hladiny). Podržte držák. Stiskněte servisní klávesu na indikačním modulu. Vyčkejte krátce, až se na indikačním modulu zobrazí příslušná indikace. Tento krok proveďte rovněž u H101 a H102. Speciální zkušební nádoba není nutná stačí prázdná sběrná nádoba amalgámu Start motoru a brzda Aktivací bodu programu se motor okamžitě nastartuje. Po uplynutí cca 30 vteřin se motor vypne, avšak nezbrzdí. Stisknete-li v průběhu těchto 30 vteřin servisní klávesu, pak se motor vypne a zabrzdí. Barva kontrolek se při rozběhu mění z oranžové na zelenou a při doběhnutí ze zelené na oranžovou. Tím jsou kontrolovány funkce v provozní pohotovosti a porucha Vstupní / výstupní signály U tohoto bodu programu jsou indikovány vstupní a výstupní signály. Na indikačním modulu bliká žlutá kontrolka a navíc blikají H2, H4 a H6 na elektronické platině. Zapne a vypne se odvzdušňovací ventil a aktivuje vypínač výstupu signálu X6. Při otevření držáku sběrné nádoby amalgámu svítí oranžová LED na indikačním modulu, H1 na elektronické platině a H104 na platině pro zjišťování sedimentu. Je-li konektor X5 pod napětím, svítí zelená LED na indikačním modulu, H3 a H5 na hlavní platině. 20

21 21

22 10.6 Údržba prováděná servisním technikem Kdy? Co? 1 x ročně Roční kontrola podle odstavce 12. Čísla náhradních dílů Zkontrolujte znečištění kapalinového čidla a případně je očistěte. Zkontrolujte usazeniny / ucpání a trhliny u přívodních a odpadních hadic a je-li zapotřebí, tyto vyměňte. Každé 3 roky Každých 5 let Zkontrolujte poškození vrtule čerpadla a podle potřeby vymněňte. Vyměňte vodní čidlo. K tomu sejměte kryt elektroniky, vyšroubujte šrouby čidel, čidla vyjměte a vystrčte. Kontrola každých 5 let podle odstavce 13. Zkontrolujte správné usazení bubnu na hřídeli a znečištění a podle potřeby vyměňte Uvedení do provozu - Zapněte přístroj nebo hlavní vypínač ordinace - Zkontrolujte funkci a těsnost odlučovače amalgámu (vizuální kontrola) - Bezpečnostní kontrolu elektrických zařízení proveďte podle předpisů země - Zkontrolujte, zda jsou v zařízeních před odlučovačem amalgámu instalovány hrubé filtry - U vodokružných čerpadel: zjistěte, zda se skutečné množství vody pohybuje pod maximální hodnotou uvedenou na typovém štítku a zda je zabudován odlučovač vzduchu 22

23 12. Roční kontrola Abyste zamezili nebezpečí vzniku infekce, doporučujeme při výměně nádoby nosit vhodné ochranné rukavice, nepropouštějící kapalinu Indikační modul Vypněte síťové napájení. Zapněte síťové napájení a stiskněte současně tlačítko na indikačním modulu až uslyšíte akustickou signalizaci. Jestliže jsou nyní všechny tři kontrolky (zelená/ žlutá/oranžová) funkční a zazní akustická signalizace, pak je indikační modul v pořádku. Dále postupujte podle popisu v odstavci "10. Servisní program" Kontrola motoru Vypněte síťové napájení. Zablokujte motor na oběžném kole ventilátoru stabilním šestihranným klíčem 5 mm. Zapněte síťové napájení. Klávesu na indikačním modulu držte déle než 2 vteřiny stisknutou. Motor obdrží signál ke startu. Po cca 10 vteřinách se na indikačním modulu střídavě rozsvítí oranžová a zelená kontrolka. Vypněte opět síťové napájení a odstraňte blokování. V případě, že kontrola motoru při této zkoušce nezareaguje, pak musíte vyměnit hlavní platinu Vizuální kontrola Zkontrolujte přípojky, hadice a odlučovač amalgámu na případnou netěsnost a podle potřeby je opravte. Vyjměte sběrnou nádobu amalgámu a proveďte vizuální kontrolu znečištění odlučovače amalgámu, sběrné nádoby amalgámu a těsnění. Je-li zapotřebí, sběrnou nádobu amalgámu vyměňte. Při silném znečištění vnitřku odlučovače amalgámu byste jej měli vypláchnout a dezinfikovat 2 litry užitného roztoku DÜRR MD 555. Výsledky zkoušky a úkony zaznamenejte do provozní knihy. Provozovatel musí o všech údržbářských pracích vést provozní knihu. K tomu viz "PROVOZNÍ KNIHA DÜRR Odloučení amalgámu", objedn.č Kontrola každých 5 let podle vyhlášky o odpadních vodách, příloha 50: 13.1 Kontrola indikací + kontrola motoru viz 12. Roční kontrola 13.2 Kontrola bezvadného stavu odstředivky Vyjměte sběrnou nádobu z odlučovače amalgámu. Naplňte čistou sběrnou nádobu amalgámu vodou, min. 900 ml a zasaďte ji do odlučovače amalgámu. Při této úrovni hladiny je zajištěno, že může být buben odstředivky maximálně naplněn. Držte klávesu na indikačním modulu stisknutou déle než 2 vteřiny (aktivována zelená kontrolka v provozní pohotovosti ), abyste odlučovač amalgámu nastartovali. Poté co odlučovač amalgámu vodu zpracoval a zase se vypnul, vyjměte sběrnou nádobu amalgámu a změřte zbylý obsah kapaliny. Vyhodnocení zkoušky: Zbylé množství vody musí být vyšší než 550 ml. V tomto případě může být zaručena spolehlivá účinnost odloučení. Podkročí-li množství vody hodnotu 550 ml, poukazuje to na skutečnost, že je buben odstředivky silně znečištěn a musí se vyčistit nebo vyměnit. 23

24 Použití 14. Kontrolky 14.1 V provozní pohotovosti zelená kontrolka (40) svítí Sběrná nádoba amalgámu je naplněna na 95% zelená kontrolka (40) svítí, žlutá kontrolka (43) svítí a zazní melodie signálu. Při úrovni hladiny 95% můžete akustickou signalizaci vypnout stisknutím klávesy (42) na indikačním modulu. Poté se zobrazí zelená kontrolka "v provozní pohotovosti" a s odlučovačem amalgámu můžete pracovat. Žlutá kontrolka svítí jako upozornění na nutnoou výměnu sběrné nádoby amalgámu. Sběrnou nádobu amalgámu doporučujeme vyměnit při dosažení 95% úrovně hladiny Sběrná nádoba amalgámu je naplněna na 100% žlutá kontrolka (43) svítí, oranžová kontrolka (41) bliká a zazní melodie akustického signálu. Za stavu 100% úrovně hladiny akustickou signalizaci a oranžovou kontrolku stisknutím klávesy (42) na indikačním modulu již vypnout nemůžete. Teprve po výměně sběrné nádoby amalgámu je odlučovač amalgámu opět "V PROVOZNÍ POHOTOVOSTI" 24

25 14.4 Indikace odstranění sběrné nádoby amalgámu oranžová kontrolka (41) bliká a zazní akustická signalizace. Krátkým stisknutím klávesy (42) na indikačním modulu můžete akustickou signalizaci vypnout, přičemž oranžová kontrolka dále bliká. Po zasazení sběrné nádoby amalgámu a opětným stisknutím klávesy je odlučovač amalgámu opět "V PROVOZNÍ POHOTOVOSTI" Porucha motoru oranžová kontrolka (41) a zelená kontrolka (40) blikají střídavě, zazní akustická signalizace. Vyskytne se při startu odlučovače amalgámu. Krátkým stisknutím klávesy (42) na indikačním modulu můžete akustickou signalizaci vypnout, přičemž kontrolky dále blikají. Zavolejte technika! 14.6 Hlášení kontroly brzdění oranžová kontrolka (41) a zelená kontrolka (40) blikají střídavě, zazní akustická signalizace Vyskytne se při zabrzdění odlučovače amalgámu. Krátkým stisknutím klávesy (42) na indikačním modulu můžete akustickou signalizaci vypnout, přičemž kontrolky dále blikají. Odlučovač amalgámu je i nadále v provozní pohotovosti. Dojde-li k této situaci několik dnů za sebou, měl by technik z důvodu nedostatečné brzdné účinnosti odlučovač amalgámu přezkoušet. 15. Čištění a dezinfekce sacího zařízení Po každém ošetření odsajte z hygienických a funkční důvodů vždy velkou a malou sací hadicí sklenici studené vody - a to i v případě, že jste odsávali pouze savkou. Při odsávání velkou sací hadicí je nasáváno velké množství vzduchu (~300 l/min), čímž se značně zvýší čisticí efekt. Před polední přestávkou a po skončení ordinace musíte sací zařízení čistit a dezinfikovat nasátím vhodného a výrobcem doporučeného čisticího a dezifekčního prostředku např. OROTOL Ultra nebo OROTOL Plus. Nepoužívejte pěnivé prostředky jako jsou např. čističe pro domácnost, prostředky určené k dezinfekci nástrojů nebo abrazivní prostředky. Nepoužívejte prostředky s obsahem chlóru nebo rozpouštědla jako např. aceton. Tyto prostředky mohou poškodit materiál. Mohly by tím zaniknout nároky vyplývající ze záruky. Další informace najdete v návodu k použití "Dezinfekce a čištění sacích zařízení", objedn.č /.. tak jako v "Návodu k sanaci sacích zařízení obsahujících choroboplodné zárodky", objedn. č. P x za týden U vody s vysokým obsahem vápna doporučujeme použít jedenkrát za týden před polední přestávkou speciální čistič pro sací zařízení DÜRR MD x za týden musíte povrch tělesa odlučovače dezinfikovat a čistit vhodným a výrobcem doporučeným dezinfekčním a čisticím prostředkem (např. FD312 nebo FD322). 25

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Návod k montáži a použití Kombinovaná sací jednotka VSA 300 S

Návod k montáži a použití Kombinovaná sací jednotka VSA 300 S Návod k montáži a použití Kombinovaná sací jednotka VSA 300 S 2007/09 2 Obsah Důležité informace 1. Všeobecné pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.4

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Návod na montáž FWM15i/30i www.solarpower.cz

Návod na montáž FWM15i/30i www.solarpower.cz Návod na montáž FWM5i/30i www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Technická informace TI 364F/cs/06.03 Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Rozsah použití je limitní hladinový spínač pro všechny druhy kapalin a používá se v

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více