Návod k montáži a použití Odlučovače amalgámu CA 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a použití Odlučovače amalgámu CA 4"

Transkript

1 Návod k montáži a použití Odlučovače amalgámu CA /06

2 Obsah Důležité informace 1. Všeobecné pokyny Hodnocení shody Všeobecné pokyny Likvidace přístroje Použití k určenému účelu Použití neodpovídající určenému účelu Použití přídavných přístrojů Bezpečnost Všeobecné bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny pro ochranu proti elektrickému proudu Výstražné pokyny a symboly Objem dodávky Příslušenství Speciální příslušenství Spotřební materiál Technické údaje Podmínky prostředí Typový štítek Znázornění funkce Popis funkce Montáž 7. Montáž Možnosti instalace: Prostor pro instalaci Výplachová jednotka Potrubní materiál Hadicový materiál Instalace hadic a potrubí Hadicové přípojky Elektrická přípojka Údaje k připojovacím vedením Přípojky a indikace platin Layout platin Schéma elektrického zapojení Možnosti připojení indikačního modulu Uspořádání vývodů různých konektorů, vedení a svorek

3 Likvidace 10. Servisní program Spuštění / ukončení servisního programu Test indikace Snímání sedimentu Start motoru a brzda Vstupní / výstupní signály Údržba prováděná servisním technikem Uvedení do provozu Roční kontrola Indikační modul Kontrola motoru Vizuální kontrola Kontrola každých 5 let Kontrola indikací + kontrola motoru Kontrola bezvadného stavu odstředivky Likvidace odlučovače amalgámu/vratné zásilky Likvidace sběrné nádoby amalgámu Hledání poruch 19. Instrukce pro uživatele a techniky Použití 14. Kontrolky V provozní pohotovosti Sběrná nádoba amalgámu je naplněna na 95% Sběrná nádoba amalgámu je naplněna na 100% Indikace odstranění sběrné nádoby amalgámu Porucha motoru Hlášení kontroly brzdění Čištění a dezinfekce sacího zařízení Výměna sběrné nádoby amalgámu Údržba

4 Důležité informace 1. Všeobecné pokyny 1.1 Hodnocení shody Výrobek byl podrobem hodnocení shody v souladu se směrnicemi 73/23/EHS (nízké napětí) + 89/336/EHS (EMV) a jejími úpravami a splňuje zásadní požadavky vyplývající z těchto předpisů. 1.2 Všeobecné pokyny Návod k montáži a použití je součástí přístroje. Tento musíte dát uživateli k dispozici na přístupném místě. Dodržení návodu k montáži a použití je předpokladem pro použití k určenému účelu a správnou obsluhu přístroje, nové zaměstnance musíte instruovat. Návod k montáži a použití předejte následnému uživateli. Bezpečnost obsluhy a bezporuchový provoz přístroje jsou zaručeny pouze za použití originálních dílů přístroje. Kromě toho smíte použít pouze příslušenství uvedené v návodu k montáži a použití nebo k tomu účelu vysloveně schválené firmou Dürr Dental. Jestliže použijete jiné příslušenství, nemůže firma Dürr Dental převzít záruku za bezpečný provoz a funkci. Veškeré nároky na náhradu takto vzniklých škod jsou vyloučeny. Firma Dürr Dental odpovídá za bezpečnost, spolehlivost a funkci přístroje pouze v tom případě, že byly montáž, nová nastavení, změny, úpravy a opravy provedeny firmou Dürr Dental nebo firmou Dürr Dental k tomu pověřeným servisem a pokud je práce s přístrojem a jeho použití v souladu s návodem k montáži a použití. Návod k montáži a použití odpovídá provedení přístroje a technické úrovni v době prvního uvedení do oběhu. Vyhrazujeme si veškerá ochranná práva na uvedené obvody, metody, názvy, software a přístroje. Překlad návodu k montáži a použití byl proveden s nejlepším vědomím. Za chyby v překladu však ručit nemůžeme. Směrodatná je přiložená německá verze tohoto návodu k montáži a použití. Pořízení kopie návodu k montáži a použití, i jeho částí, je povoleno pouze s písemným souhlasem firmy Dürr Dental. Uschovejte originální obal pro případné vratné zásilky. Optimální ochrana přístroje během transportu je zaručena pouze v originálním obalu. Je-li během záruční lhůty nutné vrácení přístroje, pak firma Dürr Dental neručí za poškození vzniklé během transportu v důsledku nedostatečného obalu! Obal nesmí být přístupný dětem. 1.3 Likvidace přístroje Díly s ulpělým amalgámem, jako jsou síta, filtry a hadice atd. musíte rovněž likvidovat v souladu s národními předpisy. Zabudovanou řídicí jednotku, elektronickou platinu a komponenty likvidujte jako elektronický odpad. 1.4 Použití k určenému účelu Úkolem odlučovače amalgámu Dürr CA 4 je odloučení a zachycení těžkých kovů a amalgámoveho prachu formou vyvrtaných výplní, které byly odsáty sacím zařízením. Odlučovač amalgámu DÜRR CA 4 je koncipován pro instalaci do odpadu za separací. Splňje požadavky stanovené Vyhláškou o odpadních vodách (Německo: příloha 50, zubní ošetření) a ISO Stupeň odloučení je vyšší než 95% při maximálním průtoku 16 l/min. Amalgámový kal je zachycen ve sběrné nádobě. 1.5 Použití neodpovídající určenému účelu Jiné použití nebo použití přesahující stanovený rámec platí za použití neodpovídající určenému účelu. Za takto vzniklé škody výrobce neručí. Riziko nese sám uživatel. S přístrojem nesmíte pracovat v operačních místnostech. 1.6 Použití přídavných přístrojů Přístroje smíte propojit mezi sebou nebo s částmi zařízení pouze tehdy, je-li zajištěno, že tímto spojením není ohrožena bezpečnost pacientů, obsluhy a okolí. Jestliže není bezpečné spojení z údajů o přístroji zřejmé, musí uživatel např. konzultací zúčastněných výrobců nebo odborníka zjistit, zda plánovaný spojením nebude omezena bezpečnost pacientů, obsluhy a okolí. 4

5 2. Bezpečnost 2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Přístroj byl firmou Dürr Dental vyvinut a konstruován tak, že jsou ohrožení při jeho použití k určenému účelu téměř vyloučena. Přesto považujeme za nutné popsat následující bezpečnostní opatření, aby tak mohla být vyloučena zbytková nebezpečí. Při práci s přístrojem dodržujte zákony a předpisy platné v místě použití! Provádět přestavby nebo změny na přístroji není povoleno. Firma Dürr Dental nepřebírá záruku a ručení za přestavěné nebo změněné přístroje. V zájmu bezpečného využití a aplikace přístroje odpovídají provozovatel a uživatel za dodržení předpisů a ustanovení. Uživatel se musí před každým použitím přístroje přesvědčit o jeho spolehlivé funkci a řádném stavu. Uživatel musí být seznámen s obsluhou přístroje. Výrobek není určen pro provoz v pásmech ohrožených výbuchem, resp. v atmosféře podporující hoření. Pásma ohrožená výbuchem mohou vzniknout použitím hořlavých anestetik, kyslíku, prostředků k čistění a dezinfekci pokožky. 2.3 Výstražné pokyny a symboly V návodu k montáži a použití jsou pro zvláště důležité údaje použity následující názvy resp. symboly: Údaje resp. příkazy a zákazy k odvrácení škod na zdraví osob nebo rozsáhlých hmotných škod. Varování před nebezpečným elektrickým napětím Speciální údaje týkající se ekonomického použití přístroje a jiné pokyny Vytáhněte síťovou zástrčku, resp. přístroj zbavte napětí. Noste ochranné rukavice Přístroj v provozu Funkce přístroje přerušena Zazní akustická signalizace / melodie 2.2 Bezpečnostní pokyny pro ochranu proti elektrickému proudu Před připojením přístroje musíte zkontrolovat, zda jsou síťové napětí a frekvence, uvedené na přístroji, v souladu s hodnotami zásobovací sítě. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda nejsou přístroj nebo vedení poškozeny. Poškozená vedení a zástrčky musíte neprodleně vyměnit. Při práci na přístroji musíte dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy pro elektrotechnická zařízení. 5

6 3 Objem dodávky Odlučovač amalgámu CA Příslušenství Sada přípojek Hadice LW 20 šedá Indikační modul Kabel pro indikační modul 1m Kabel pro indikačné modul 5m Recyklační box Návod k montáži a použití /30 Provozní kniha Speciální příslušenství Zvukotěsná skříň Výplachová jednotka Kabel pro indikační modul 3m OroCup Spotřební materiál Recyklační box Orotol Plus 4 x 2,5litrová láhev/karton... CDS110P6150 MD èistiè plivátka 6 x 750 ml láhev/karton... CCS550C4500 MD speciální èistiè pro sací zaøízení 4 x 2,5litorá láhev/karton... CCS555C6100 6

7 4 Technické údaje 1 2 Odlučovač amalgámu CA 4 (typ 7805) Napětí (V) / 1~ Síťová frekvence (Hz) El. výkon (W) Příkon proudu (A)... 1,0 Rozběhový proud (A)... cca 4,5 Otáčky (1/min) Max. množství kapaliny (l/min) Užitečný objem sběrné nádoby amalgámu (ccm)... cca 600 Hmotnost (kg)... cca 10 Hladina zvuku* bez skříně (db(a) ±1,5)... cca 55 se skříní db(a) ±1,5)... cca 46 Doba zapnutí (ED %) (S5) Druh ochrany... IP 21 Ochranná třída... I Kategorie přepětí... II Přívod vody hadice Dürr Connect... (vnitřní) ø 20mm Odtok vody hadice Dürr Connect... (vnitřní) ø 20mm Spínací výkon výstupu signálu napětí max. (V AC/DC) proud max. (ma) Ochranné malé napětí (vstup opčně) (V AC/DC) Četnost odloučení (%)... > 98 Zkušební číslo... Z (Ústavu stavební techniky, Berlín) * podle EN ISO 1680 Emise zvuku ve vzduchu; měřeno ve zvukově izolované místnosti. V místostech odrážejících zvuk mohou být hodnoty vyšší. 4.1 Podmínky prostředí Mějte na zřeteli vliv prostředí. Nepracujte s odlučovačem amalgámu ve vlhkém a mokrém prostředí. Nevhodný pro mokré místnosti! Skladování a transport: teplota: C až +60 C rel. vlhkost vzduchu:... max. 95% Provoz: teplota: C až +40 C rel. vlhkost vzduchu:... max. 70% 7

8 4.2 Typový štítek REF objednací číslo SN sériové číslo datum výroby dodržujte pokyny v průvodních dokladech označení CE Typový štítek je umístěn na boční straně motoru odlučovače amalgámu 8

9 9

10 5 Znázornění funkce kapalina s amalgámem odvzdušnění odpadní voda, vyčištěná amalgámový kal 10

11 6 Popis funkce A B C D E F G H I K L motor elektronika platina sedimentu se sondou sedimentu a světelnými závorami blok čidel F1 čidlo nouzového startu F2 čidlo odběru F3 čidlo spuštění vody koncový bezpečnostní vypínač na platině sedimentu sběrná nádoba sonda sedimentu čerpadlo hlídání hladiny přívodní hrdlo odpadní hrdlo odvzdušňovací ventil Odlučovač amalgámu pracuje na principu odstředivek a je poháněn elektromotorem. Při každém zapnutí zásobení napětím dojde u odlučovače amalgámu sondou sedimentuk měření úrovně hladiny. Zjištěná hladina se pak zobrazí na indikačním modulu. Nedojde-li k vypnutí zásobení odlučovače amalgámu napětím (např. na klinikách), pak je zabudovaným timerem vždy po 24 hodinách zjišťována hladina sedimentu. Je-li čidlo (vodivé čidlo) pro spuštění vody při zapnutí odlučovače amalgámu ponořeno do kapaliny, pak se nejprve spustí hnací motor a ke zjištění úrovně hladiny sedimentu dochází v následující klidové fázi. V případě, že čidla kapalinu ve sběrné nádobě nerozeznají, je možno jejich citlivost na elektronice zvýšit. Kapalina teče z ošetřovací jednotky přívodem vody přímo do sběrné nádoby amalgámu. Před odlučovačem amalgámu (např. v ošetřovací jednotce) musíte zabudovat hrubý filtr s velikostí ok max. 3 mm. Hrubé částice předběžně sedimentují ve sběrné nádobě amalgámu. Jsou-li čidla pro spuštění vody přemostěna kapalinou, pak spustí hnací motor s krátkým zpožděním buben odstředivky a čerpadlo hlídání hladiny, taktéž umístěné na hnacím hřídeli. Čerpadlo hlídání hladiny přečerpá kapalinu ze sběrné nádoby amalgámu do bubnu odstředivky. Zde je pak amalgán, vznášející se v kapalině, odstředivou silou odloučen. Nerozezná-li čidlo pro spuštění vody v průběhu cca 30 vteřin kapalinu, hnací motor se vypne a zabrzdí. Vodní kruh, rotující v důsledku setrvačnosti vypláchne odloučené částice z bubnu odstředivky a stáhne je dolů do sběrné nádoby amalgámu. Po velmi krátkých pracovních cyklech nemusí být buden odstředivky zabrzděn. K tomu se po posledním zbrzdění spustí timer, který zabrání použití brzdy v průběhu následující minuty. Přitéká-li do odlučovače amalgámu kapalina nepřetržitě (např. při instalaci za sacími stroji VS nebo vodokružnými čerpadly), pak se hnací motor timerem každých 15 minut krátce vypne, zbrzdí a opět spustí. Tímto zbrzděním se buben odstředivky vypláchne. Přitom je za uvedeného maximálního objemového proudu o hodnotě 16 l/ min dodržena četnost odloučení. Při instalaci za sacím strojem VS je možno odlučovač amalgámu přes vstup externího signálu startu spustit současně se sacím stojem. Na víku tělesa odstředivky je umístěn magnetický ventil. Tento je otevřen, pokud je odlučovač amalgámu v provozní pohotovosti a v případě poruchy se uzavře. Tím je zajištěno dostatečné provzdušnění a odvětrání odlučovače amalgámu během provozu. V případě, že je čidlo pro spuštění vody defektní, pak je odlučovač amalgámu kontrolován a spuštěn přídavným čidlem (čidlo nouzového startu). Nedojde-li v určitém časovém intervalu čerpáním k uvolnění čidla nouzového startu, bliká na indikačním modulu světlná indikace a zazní akustická signalizace, kterou můžete zrušit stisknutím servisní klávesy. Držíte-li servisní klávesu stisknutou déle než 2 vteřiny, spustí se odlučovač amalgámu. Při selhání funkce motoru, chybných funkcích a ucpaném odpadu je odlučovač amalgámu kontrolován čidlem nouzového startu a vydá optický a akustický alarm. Při poruše můžete pomocí hadice odlučovač amalgámu vyprázdnit, aby po otevření sběrné nádoby amalgámu kapalina nevytekla. 11

12 7. Montáž Montáž 7.1 Možnosti instalace: Odlučovač CA 4 můžete použít v odsávacích systémech se středním a vysokým průtokem jakož i v suchých, polosuchých a mokrých systémech. Instalace ve vedlejších místnostech Instalace jen na vodorovných plochách V nástěnném držáku DÜRR Zabudujete-li přístroj na nástěnný držák, musíte jej přišroubovat, aby tento vlivem brzdění bubnu odstředivky z držáku nesklouzl. Na stejném podlaží s ordinací ve větrané skříni (např. DÜRR Power Tower) nebo ve zvukově izolované skříni DÜRR Na nižším podlaží nebo v suchém sklepě (např. strojovna) Instalace za VS 600 nebo VS 900 Instalace za vodokružným čerpadlem Předpoklad: účinný vzduchový odlučovač k oddělení vzduchu a vody (beztlaký přívod vody) Voda musí za odlučovačem amalgámu odtékat se spádem. 7.2 Prostor pro instalaci Instalaci v účelových místnostech, např. topných prostorách, musíte předem vyjasnit po stránce stavebních předpisů. Instalace v mokrých místnostech je nepřípustná. Při zabudování do skříně nebo do strojovny musíte připravit oddělené otvory pro přiváděný a odpadní vzduch pro definovaný přívod čerstvého vzduchu. Při nedostatečném větrání musíte zabudovat ventilátor, přičemž musí být k dispozici příslušný výřez pro přívod studeného vzduchu. Mějte na zřeteli podmínky prostředí! 7.3 Výplachová jednotka U chirurgických zákroků a při použití práškových tryskacích přístrojů je pro odlučovač amalgámu bezpodmínečně nutná výplachová jednotka v ošetřovací jednotce, která při odsávání přivádí sacímu systému mírné množství vody. Vzniklá směs kapaliny se tím zředí a lépe dopravuje. 7.4 Potrubní materiál Používat smíte pouze následující potrubní materiál: hermetické odpadní trubky z prolypropenu (PP, polypropylen), chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C), neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) a polyetylénu (PEh). Používat nesmíte: trubky z akryl-butadien-styrolu (ABS) a směsi styrol-kopolymeru (např. SAN+PVC). 7.5 Hadicový materiál Pro odpadní a sací vedení smíte použít pouze pružné spirálové hadice z PVC se zabudovanou spirálou nebo hadice stejné jakosti. Používat nesmíte: hadice, které nejsou odolné vůči dezinfekčním prostředkům a chemikáliím, používaným v zubních ordinacích, tak jako gumové hadice nebo hadice z neděleného PVC s nedostatečnou pružností. 7.6 Instalace hadic a potrubí Instalaci odpadního potrubí musíte provést v souladu s platnými národními předpisy. Pevná spojení k odlučovači amalgámu nejsou přípustná. Na straně odpadu musíte - podle národních předpisů - umístit pachový uzavěr (sifon), abyste zamezili vniknutí stočných plynů. Odlučovač amalgámu je na straně odpadu již vybaven zpětným ventilem, který samočinně uzavře odtok vody. 12

13 8. Hadicové přípojky 10 hadicová spona 11 objímka hadice 12 hadice přívodu vody (vnitřní) ø 20mm 13 hadice odpadní vody (vnitřní) ø 20mm K zajištění spolehlivého utěsnění našroubujte na hadice objímku. 13

14 9 Elektrická přípojka Elektrické zařízení pro napájecí napětí musíte provést podle normy pro ordinace a kliniky příslušné země. Při zapojení na elektrickou napájecí síť musíte do proudového obvodu zabudovat všepolové odpojovací zařízení (vypínač všech polů nebo všepolový jistič vedení (pojistku)) s minimálním rozevřením kontaktů 3 mm. Jištění proudového obvodu: vypínač LS 16 A, charakteristika B podle EN Údaje k připojovacím vedením Připojovací vedení 230 V (síťová přípojka, instalovaná napevno): NYM-J 3 x 1,5 mm 2 Připojovací vedení 230 V (síťová přípojka, pružná ): Síťovou přípojku k odlučovači amalgámu byste měli provést pomocí dodané pružné přípojky nebo hadicového vedení z PVC: H05 VV-F 3G1,5 mm 2 nebo gumových vedení: H05 RN-F 3G1,5 mm 2 / H05 RR-F 3G1,5 mm 2. Indikační modul: standardní vedení ISDN s konektory siťový kabel CAT5.e Řídicí vedení 24V: PVC vedení pro přenos dat LiYY 3 x 0,5 mm² 9.2 Přípojky a indikace platin Hlavní platina F1 pojistka brzdy F5,0AH (IEC 60127/I) F2+3 přístrojová pojistka T8,0AH (IEC 60127/V) X1 síťová pířípojka 230 V / 50 Hz X2 přípojka motoru X3 přípojka senzoriky X4.1 čidlo nouzového startu X4.2 čidlo odběru X4.3 čidlo spuštění vody X5 start,externí (vstup opčně) ochranné malé napětí 24V, AC/DC X6 alarm, externí vypínací výkon max. 24V, 120mA, AC/DC X7 přípojka odvzdušňovacího ventilu X8 přípojka dálkové indikace X9 diagnostická zástrčka X10 citlivost senzorů vodivost 100/200 μs H1 dálková indikace oranžová LED H2 dálková indikace žlutá LED H3 dálková indikace zelená LED H4 alarm H5 indikace externího startu H6 odvzdušňovací ventil zap. H7 sedimentační cívka H8 normální spuštění vody H9 nouzové spuštění vody Platina zjištění sedimentu W1+2 světelné závory zjištění sedimentu N2 Hall čidlo kontroly nádoby H % úroveň hladiny W1+2 přerušeny H101 95% úroveň hladiny W1 přerušena H102 v provozní pohotovosti W1+2 volné H103 indikace frekvence otáček motoru H104 indikace kontroly nádoby 14

15 9.3 Layout platin 15

16 9.4 Schéma elektrického zapojení 16

17 Možnosti připojení indikačního modulu Nová instalace se síťovými krabicemi 20 indikační modul 21kabel ISDN 22 síťová krabice 23 síťový kabel CAT5.e 24 síťový Patch kabel CAT5.e Indikační modul a síťovou krabici spojte dodaným kabelem ISDN. Patch kabel zapojte do síťové krabice a u odlučovače amalgámu do síťové krabice (X 8) Výměna stávajícího odlučovače amalgámu typu 7801 za odlučovač CA 4 (typ 7805) Při nahrazení odlučovače amalgámu typu 7801 odlučovačem CA 4 zapojte přiložený Patch kabel podle následující tabulky. Důležité je přiřazení barev, nikoliv obsazení svorek v rozdělovacích krabicích. 30 indikační modul, velký 31 odstíněný telefonní kabel 32 rozdělovací krabice 33 síťový Patch kabel CAT5.e Zkraťte dodaný síťový Patch kabel na požadovanou délku. Odizolujte Patch kabel. Připojte Patch kabel podle následující tabulky. Odstínění musíte rovněž připojit. Patch kabel zapojte u CA 4 do séťové krabice (X 8)

18 Uspořádání vývodů různých konektorů, vedení a svorek 18 STARÉ NOVÉ Indikační modul (30) Odluč.amalgámu Síť Svorkovnice 6-pol.konektor Patch kabel (33) Funkce Svorka Barva Pin Barva Pin Barva žlutá LED 1 bílá (ws) 3 bílá 2 oranžová klávesa 2 žlutá (ge) 1 žlutá 5 bílomodrá zelená LED 3 modrá (bl) 6 modrá 1 bílooranžová piezo bzučák 4 hnědá (br) 2 hnědá 8 hnědá červená LED 5 růžová (rosa) 4 růžová 7 bílohnědá šedá LED GND 6 šedá (gr) 5 šedá 4 modrá odstínění - odstínění bílozelená zelená

19 19

20 10. Servisní program Ke zkoušce různých funkcí odlučovače amalgámu můžete aktivovat servisní program. Program zahrnuje následující kroky: Test indikace Snímání sedimentu Start a brzdění motoru Vstupní / výstupní signály Dvojnásobným stisknutím servisní klávesy můžete přecházet do jednotlivých kroků programu. Jedním stisknutím servisní klávesy krok programu opakujete. Stisknutí servisní klávesy je potvrzeno aktustickou signalizací Spuštění / ukončení servisního programu Ke spuštění servisního programu musíte nejprve stisknout servisní klávesu na indikačním modulu a poté zapnout napájení odlučovače amalgámu napětím. Jakmile uslyšíte melodii signálu, můžete servisní klávesu pustit. Na indikačním modulu (test indikace) svítí tři kontrolky a servisní program je aktivován. Servisní program opusťte (stop=indikace vyp.) vypnutím napajení odlučovače amalgámu napětím Test indikace Testem indikace, který je aktivován již zapnutím servisního programu, se testují světelné kontrolky na indikačním modulu. Všechny tři kontrolky musí svítit. Mimo to zazní melodie signálu, kterou můžete vypnout stisknutím servisní klávesy Snímání sedimentu Snímáním sedimentu můžete zkontrolovat funkci sondy sedimentu a světelných diod. Při každém stisknutí servisní klávesy se spustí sonda sedimentu dolů. Zvednutím držáku snímání sedimentu můžete simulovat různé úrovně hladiny. Různé úrovně hladiny jsou indikovány na platině zjištění sedimentu, kontrolky H100 - H102: H100 = 100% úroveň hladiny H101 = >95% úroveň hladiny H102 = <95% úroveň hladiny Zkouška: Zvedněte držák snímání sedimentu, až se rozsvítí H100 (červená LED = 100% úroveň hladiny). Podržte držák. Stiskněte servisní klávesu na indikačním modulu. Vyčkejte krátce, až se na indikačním modulu zobrazí příslušná indikace. Tento krok proveďte rovněž u H101 a H102. Speciální zkušební nádoba není nutná stačí prázdná sběrná nádoba amalgámu Start motoru a brzda Aktivací bodu programu se motor okamžitě nastartuje. Po uplynutí cca 30 vteřin se motor vypne, avšak nezbrzdí. Stisknete-li v průběhu těchto 30 vteřin servisní klávesu, pak se motor vypne a zabrzdí. Barva kontrolek se při rozběhu mění z oranžové na zelenou a při doběhnutí ze zelené na oranžovou. Tím jsou kontrolovány funkce v provozní pohotovosti a porucha Vstupní / výstupní signály U tohoto bodu programu jsou indikovány vstupní a výstupní signály. Na indikačním modulu bliká žlutá kontrolka a navíc blikají H2, H4 a H6 na elektronické platině. Zapne a vypne se odvzdušňovací ventil a aktivuje vypínač výstupu signálu X6. Při otevření držáku sběrné nádoby amalgámu svítí oranžová LED na indikačním modulu, H1 na elektronické platině a H104 na platině pro zjišťování sedimentu. Je-li konektor X5 pod napětím, svítí zelená LED na indikačním modulu, H3 a H5 na hlavní platině. 20

21 21

22 10.6 Údržba prováděná servisním technikem Kdy? Co? 1 x ročně Roční kontrola podle odstavce 12. Čísla náhradních dílů Zkontrolujte znečištění kapalinového čidla a případně je očistěte. Zkontrolujte usazeniny / ucpání a trhliny u přívodních a odpadních hadic a je-li zapotřebí, tyto vyměňte. Každé 3 roky Každých 5 let Zkontrolujte poškození vrtule čerpadla a podle potřeby vymněňte. Vyměňte vodní čidlo. K tomu sejměte kryt elektroniky, vyšroubujte šrouby čidel, čidla vyjměte a vystrčte. Kontrola každých 5 let podle odstavce 13. Zkontrolujte správné usazení bubnu na hřídeli a znečištění a podle potřeby vyměňte Uvedení do provozu - Zapněte přístroj nebo hlavní vypínač ordinace - Zkontrolujte funkci a těsnost odlučovače amalgámu (vizuální kontrola) - Bezpečnostní kontrolu elektrických zařízení proveďte podle předpisů země - Zkontrolujte, zda jsou v zařízeních před odlučovačem amalgámu instalovány hrubé filtry - U vodokružných čerpadel: zjistěte, zda se skutečné množství vody pohybuje pod maximální hodnotou uvedenou na typovém štítku a zda je zabudován odlučovač vzduchu 22

23 12. Roční kontrola Abyste zamezili nebezpečí vzniku infekce, doporučujeme při výměně nádoby nosit vhodné ochranné rukavice, nepropouštějící kapalinu Indikační modul Vypněte síťové napájení. Zapněte síťové napájení a stiskněte současně tlačítko na indikačním modulu až uslyšíte akustickou signalizaci. Jestliže jsou nyní všechny tři kontrolky (zelená/ žlutá/oranžová) funkční a zazní akustická signalizace, pak je indikační modul v pořádku. Dále postupujte podle popisu v odstavci "10. Servisní program" Kontrola motoru Vypněte síťové napájení. Zablokujte motor na oběžném kole ventilátoru stabilním šestihranným klíčem 5 mm. Zapněte síťové napájení. Klávesu na indikačním modulu držte déle než 2 vteřiny stisknutou. Motor obdrží signál ke startu. Po cca 10 vteřinách se na indikačním modulu střídavě rozsvítí oranžová a zelená kontrolka. Vypněte opět síťové napájení a odstraňte blokování. V případě, že kontrola motoru při této zkoušce nezareaguje, pak musíte vyměnit hlavní platinu Vizuální kontrola Zkontrolujte přípojky, hadice a odlučovač amalgámu na případnou netěsnost a podle potřeby je opravte. Vyjměte sběrnou nádobu amalgámu a proveďte vizuální kontrolu znečištění odlučovače amalgámu, sběrné nádoby amalgámu a těsnění. Je-li zapotřebí, sběrnou nádobu amalgámu vyměňte. Při silném znečištění vnitřku odlučovače amalgámu byste jej měli vypláchnout a dezinfikovat 2 litry užitného roztoku DÜRR MD 555. Výsledky zkoušky a úkony zaznamenejte do provozní knihy. Provozovatel musí o všech údržbářských pracích vést provozní knihu. K tomu viz "PROVOZNÍ KNIHA DÜRR Odloučení amalgámu", objedn.č Kontrola každých 5 let podle vyhlášky o odpadních vodách, příloha 50: 13.1 Kontrola indikací + kontrola motoru viz 12. Roční kontrola 13.2 Kontrola bezvadného stavu odstředivky Vyjměte sběrnou nádobu z odlučovače amalgámu. Naplňte čistou sběrnou nádobu amalgámu vodou, min. 900 ml a zasaďte ji do odlučovače amalgámu. Při této úrovni hladiny je zajištěno, že může být buben odstředivky maximálně naplněn. Držte klávesu na indikačním modulu stisknutou déle než 2 vteřiny (aktivována zelená kontrolka v provozní pohotovosti ), abyste odlučovač amalgámu nastartovali. Poté co odlučovač amalgámu vodu zpracoval a zase se vypnul, vyjměte sběrnou nádobu amalgámu a změřte zbylý obsah kapaliny. Vyhodnocení zkoušky: Zbylé množství vody musí být vyšší než 550 ml. V tomto případě může být zaručena spolehlivá účinnost odloučení. Podkročí-li množství vody hodnotu 550 ml, poukazuje to na skutečnost, že je buben odstředivky silně znečištěn a musí se vyčistit nebo vyměnit. 23

24 Použití 14. Kontrolky 14.1 V provozní pohotovosti zelená kontrolka (40) svítí Sběrná nádoba amalgámu je naplněna na 95% zelená kontrolka (40) svítí, žlutá kontrolka (43) svítí a zazní melodie signálu. Při úrovni hladiny 95% můžete akustickou signalizaci vypnout stisknutím klávesy (42) na indikačním modulu. Poté se zobrazí zelená kontrolka "v provozní pohotovosti" a s odlučovačem amalgámu můžete pracovat. Žlutá kontrolka svítí jako upozornění na nutnoou výměnu sběrné nádoby amalgámu. Sběrnou nádobu amalgámu doporučujeme vyměnit při dosažení 95% úrovně hladiny Sběrná nádoba amalgámu je naplněna na 100% žlutá kontrolka (43) svítí, oranžová kontrolka (41) bliká a zazní melodie akustického signálu. Za stavu 100% úrovně hladiny akustickou signalizaci a oranžovou kontrolku stisknutím klávesy (42) na indikačním modulu již vypnout nemůžete. Teprve po výměně sběrné nádoby amalgámu je odlučovač amalgámu opět "V PROVOZNÍ POHOTOVOSTI" 24

25 14.4 Indikace odstranění sběrné nádoby amalgámu oranžová kontrolka (41) bliká a zazní akustická signalizace. Krátkým stisknutím klávesy (42) na indikačním modulu můžete akustickou signalizaci vypnout, přičemž oranžová kontrolka dále bliká. Po zasazení sběrné nádoby amalgámu a opětným stisknutím klávesy je odlučovač amalgámu opět "V PROVOZNÍ POHOTOVOSTI" Porucha motoru oranžová kontrolka (41) a zelená kontrolka (40) blikají střídavě, zazní akustická signalizace. Vyskytne se při startu odlučovače amalgámu. Krátkým stisknutím klávesy (42) na indikačním modulu můžete akustickou signalizaci vypnout, přičemž kontrolky dále blikají. Zavolejte technika! 14.6 Hlášení kontroly brzdění oranžová kontrolka (41) a zelená kontrolka (40) blikají střídavě, zazní akustická signalizace Vyskytne se při zabrzdění odlučovače amalgámu. Krátkým stisknutím klávesy (42) na indikačním modulu můžete akustickou signalizaci vypnout, přičemž kontrolky dále blikají. Odlučovač amalgámu je i nadále v provozní pohotovosti. Dojde-li k této situaci několik dnů za sebou, měl by technik z důvodu nedostatečné brzdné účinnosti odlučovač amalgámu přezkoušet. 15. Čištění a dezinfekce sacího zařízení Po každém ošetření odsajte z hygienických a funkční důvodů vždy velkou a malou sací hadicí sklenici studené vody - a to i v případě, že jste odsávali pouze savkou. Při odsávání velkou sací hadicí je nasáváno velké množství vzduchu (~300 l/min), čímž se značně zvýší čisticí efekt. Před polední přestávkou a po skončení ordinace musíte sací zařízení čistit a dezinfikovat nasátím vhodného a výrobcem doporučeného čisticího a dezifekčního prostředku např. OROTOL Ultra nebo OROTOL Plus. Nepoužívejte pěnivé prostředky jako jsou např. čističe pro domácnost, prostředky určené k dezinfekci nástrojů nebo abrazivní prostředky. Nepoužívejte prostředky s obsahem chlóru nebo rozpouštědla jako např. aceton. Tyto prostředky mohou poškodit materiál. Mohly by tím zaniknout nároky vyplývající ze záruky. Další informace najdete v návodu k použití "Dezinfekce a čištění sacích zařízení", objedn.č /.. tak jako v "Návodu k sanaci sacích zařízení obsahujících choroboplodné zárodky", objedn. č. P x za týden U vody s vysokým obsahem vápna doporučujeme použít jedenkrát za týden před polední přestávkou speciální čistič pro sací zařízení DÜRR MD x za týden musíte povrch tělesa odlučovače dezinfikovat a čistit vhodným a výrobcem doporučeným dezinfekčním a čisticím prostředkem (např. FD312 nebo FD322). 25

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k montáži a použití regenerační jednotky DÜRR RU 24 pro vyvolávací automaty XR 24, XR 24 II, XR 24 Nova, XR 24 Pro

Návod k montáži a použití regenerační jednotky DÜRR RU 24 pro vyvolávací automaty XR 24, XR 24 II, XR 24 Nova, XR 24 Pro Návod k montáži a použití regenerační jednotky DÜRR RU 24 pro vyvolávací automaty XR 24, XR 24 II, XR 24 Nova, XR 24 Pro 2006/01 Obsah Důležité informace 1. Upozornění... 3 1.1 Označení CE... 3 1.2 Elektromagnetická

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Originální provozní návod Originální návod k použití Výrobce si vyhrazuje právo provést v tomto návodu kdykoliv a bez předběžného sdělení změny,

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

T3/T3+ *9004156* Česky. Příručka pro Obsluhu. (S/N T3xxx12000 - ) Čistící a sušící stroj. 9004156 Rev. 03 (06-2010) www.tennantco.

T3/T3+ *9004156* Česky. Příručka pro Obsluhu. (S/N T3xxx12000 - ) Čistící a sušící stroj. 9004156 Rev. 03 (06-2010) www.tennantco. T3/T3+ Čistící a sušící stroj Česky Příručka pro Obsluhu (S/N T3xxx12000 - ) www.tennantco.com 9004156 Rev. 03 (06-2010) *9004156* OBSLUHA Tato příručka je dodávána s každým novým modelem. Obsahuje nezbytné

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo cs Návod k montá i a obsluze Obr. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Obr. 1b: 1 2 9 8 13 13 14 13

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj.

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508 AM 18-10 B1 Obj. číslo H 417 510 AM 18-13 B1 Obj. číslo H 417 513 AM 22-8 B1 Obj. číslo H 417 608 AM 22-10 B1 Obj. číslo H 417 610 AM 22-13 B1 Obj. číslo H 417 613 AM 30-8

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 00 Universal EL EWH 20 Universal EL EWH 50 Universal EL Warmwasser-Wandspeicher mit Elektronik Bedienung und Installation 2 Wall mounted

Více

Návod k použití B-525-01

Návod k použití B-525-01 Návod k použití DIE 165 E B-525-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Druhy provozu Mřížka

Více