Návod k montáži a použití Odlučovače amalgámu CA 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a použití Odlučovače amalgámu CA 4"

Transkript

1 Návod k montáži a použití Odlučovače amalgámu CA /06

2 Obsah Důležité informace 1. Všeobecné pokyny Hodnocení shody Všeobecné pokyny Likvidace přístroje Použití k určenému účelu Použití neodpovídající určenému účelu Použití přídavných přístrojů Bezpečnost Všeobecné bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny pro ochranu proti elektrickému proudu Výstražné pokyny a symboly Objem dodávky Příslušenství Speciální příslušenství Spotřební materiál Technické údaje Podmínky prostředí Typový štítek Znázornění funkce Popis funkce Montáž 7. Montáž Možnosti instalace: Prostor pro instalaci Výplachová jednotka Potrubní materiál Hadicový materiál Instalace hadic a potrubí Hadicové přípojky Elektrická přípojka Údaje k připojovacím vedením Přípojky a indikace platin Layout platin Schéma elektrického zapojení Možnosti připojení indikačního modulu Uspořádání vývodů různých konektorů, vedení a svorek

3 Likvidace 10. Servisní program Spuštění / ukončení servisního programu Test indikace Snímání sedimentu Start motoru a brzda Vstupní / výstupní signály Údržba prováděná servisním technikem Uvedení do provozu Roční kontrola Indikační modul Kontrola motoru Vizuální kontrola Kontrola každých 5 let Kontrola indikací + kontrola motoru Kontrola bezvadného stavu odstředivky Likvidace odlučovače amalgámu/vratné zásilky Likvidace sběrné nádoby amalgámu Hledání poruch 19. Instrukce pro uživatele a techniky Použití 14. Kontrolky V provozní pohotovosti Sběrná nádoba amalgámu je naplněna na 95% Sběrná nádoba amalgámu je naplněna na 100% Indikace odstranění sběrné nádoby amalgámu Porucha motoru Hlášení kontroly brzdění Čištění a dezinfekce sacího zařízení Výměna sběrné nádoby amalgámu Údržba

4 Důležité informace 1. Všeobecné pokyny 1.1 Hodnocení shody Výrobek byl podrobem hodnocení shody v souladu se směrnicemi 73/23/EHS (nízké napětí) + 89/336/EHS (EMV) a jejími úpravami a splňuje zásadní požadavky vyplývající z těchto předpisů. 1.2 Všeobecné pokyny Návod k montáži a použití je součástí přístroje. Tento musíte dát uživateli k dispozici na přístupném místě. Dodržení návodu k montáži a použití je předpokladem pro použití k určenému účelu a správnou obsluhu přístroje, nové zaměstnance musíte instruovat. Návod k montáži a použití předejte následnému uživateli. Bezpečnost obsluhy a bezporuchový provoz přístroje jsou zaručeny pouze za použití originálních dílů přístroje. Kromě toho smíte použít pouze příslušenství uvedené v návodu k montáži a použití nebo k tomu účelu vysloveně schválené firmou Dürr Dental. Jestliže použijete jiné příslušenství, nemůže firma Dürr Dental převzít záruku za bezpečný provoz a funkci. Veškeré nároky na náhradu takto vzniklých škod jsou vyloučeny. Firma Dürr Dental odpovídá za bezpečnost, spolehlivost a funkci přístroje pouze v tom případě, že byly montáž, nová nastavení, změny, úpravy a opravy provedeny firmou Dürr Dental nebo firmou Dürr Dental k tomu pověřeným servisem a pokud je práce s přístrojem a jeho použití v souladu s návodem k montáži a použití. Návod k montáži a použití odpovídá provedení přístroje a technické úrovni v době prvního uvedení do oběhu. Vyhrazujeme si veškerá ochranná práva na uvedené obvody, metody, názvy, software a přístroje. Překlad návodu k montáži a použití byl proveden s nejlepším vědomím. Za chyby v překladu však ručit nemůžeme. Směrodatná je přiložená německá verze tohoto návodu k montáži a použití. Pořízení kopie návodu k montáži a použití, i jeho částí, je povoleno pouze s písemným souhlasem firmy Dürr Dental. Uschovejte originální obal pro případné vratné zásilky. Optimální ochrana přístroje během transportu je zaručena pouze v originálním obalu. Je-li během záruční lhůty nutné vrácení přístroje, pak firma Dürr Dental neručí za poškození vzniklé během transportu v důsledku nedostatečného obalu! Obal nesmí být přístupný dětem. 1.3 Likvidace přístroje Díly s ulpělým amalgámem, jako jsou síta, filtry a hadice atd. musíte rovněž likvidovat v souladu s národními předpisy. Zabudovanou řídicí jednotku, elektronickou platinu a komponenty likvidujte jako elektronický odpad. 1.4 Použití k určenému účelu Úkolem odlučovače amalgámu Dürr CA 4 je odloučení a zachycení těžkých kovů a amalgámoveho prachu formou vyvrtaných výplní, které byly odsáty sacím zařízením. Odlučovač amalgámu DÜRR CA 4 je koncipován pro instalaci do odpadu za separací. Splňje požadavky stanovené Vyhláškou o odpadních vodách (Německo: příloha 50, zubní ošetření) a ISO Stupeň odloučení je vyšší než 95% při maximálním průtoku 16 l/min. Amalgámový kal je zachycen ve sběrné nádobě. 1.5 Použití neodpovídající určenému účelu Jiné použití nebo použití přesahující stanovený rámec platí za použití neodpovídající určenému účelu. Za takto vzniklé škody výrobce neručí. Riziko nese sám uživatel. S přístrojem nesmíte pracovat v operačních místnostech. 1.6 Použití přídavných přístrojů Přístroje smíte propojit mezi sebou nebo s částmi zařízení pouze tehdy, je-li zajištěno, že tímto spojením není ohrožena bezpečnost pacientů, obsluhy a okolí. Jestliže není bezpečné spojení z údajů o přístroji zřejmé, musí uživatel např. konzultací zúčastněných výrobců nebo odborníka zjistit, zda plánovaný spojením nebude omezena bezpečnost pacientů, obsluhy a okolí. 4

5 2. Bezpečnost 2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Přístroj byl firmou Dürr Dental vyvinut a konstruován tak, že jsou ohrožení při jeho použití k určenému účelu téměř vyloučena. Přesto považujeme za nutné popsat následující bezpečnostní opatření, aby tak mohla být vyloučena zbytková nebezpečí. Při práci s přístrojem dodržujte zákony a předpisy platné v místě použití! Provádět přestavby nebo změny na přístroji není povoleno. Firma Dürr Dental nepřebírá záruku a ručení za přestavěné nebo změněné přístroje. V zájmu bezpečného využití a aplikace přístroje odpovídají provozovatel a uživatel za dodržení předpisů a ustanovení. Uživatel se musí před každým použitím přístroje přesvědčit o jeho spolehlivé funkci a řádném stavu. Uživatel musí být seznámen s obsluhou přístroje. Výrobek není určen pro provoz v pásmech ohrožených výbuchem, resp. v atmosféře podporující hoření. Pásma ohrožená výbuchem mohou vzniknout použitím hořlavých anestetik, kyslíku, prostředků k čistění a dezinfekci pokožky. 2.3 Výstražné pokyny a symboly V návodu k montáži a použití jsou pro zvláště důležité údaje použity následující názvy resp. symboly: Údaje resp. příkazy a zákazy k odvrácení škod na zdraví osob nebo rozsáhlých hmotných škod. Varování před nebezpečným elektrickým napětím Speciální údaje týkající se ekonomického použití přístroje a jiné pokyny Vytáhněte síťovou zástrčku, resp. přístroj zbavte napětí. Noste ochranné rukavice Přístroj v provozu Funkce přístroje přerušena Zazní akustická signalizace / melodie 2.2 Bezpečnostní pokyny pro ochranu proti elektrickému proudu Před připojením přístroje musíte zkontrolovat, zda jsou síťové napětí a frekvence, uvedené na přístroji, v souladu s hodnotami zásobovací sítě. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda nejsou přístroj nebo vedení poškozeny. Poškozená vedení a zástrčky musíte neprodleně vyměnit. Při práci na přístroji musíte dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy pro elektrotechnická zařízení. 5

6 3 Objem dodávky Odlučovač amalgámu CA Příslušenství Sada přípojek Hadice LW 20 šedá Indikační modul Kabel pro indikační modul 1m Kabel pro indikačné modul 5m Recyklační box Návod k montáži a použití /30 Provozní kniha Speciální příslušenství Zvukotěsná skříň Výplachová jednotka Kabel pro indikační modul 3m OroCup Spotřební materiál Recyklační box Orotol Plus 4 x 2,5litrová láhev/karton... CDS110P6150 MD èistiè plivátka 6 x 750 ml láhev/karton... CCS550C4500 MD speciální èistiè pro sací zaøízení 4 x 2,5litorá láhev/karton... CCS555C6100 6

7 4 Technické údaje 1 2 Odlučovač amalgámu CA 4 (typ 7805) Napětí (V) / 1~ Síťová frekvence (Hz) El. výkon (W) Příkon proudu (A)... 1,0 Rozběhový proud (A)... cca 4,5 Otáčky (1/min) Max. množství kapaliny (l/min) Užitečný objem sběrné nádoby amalgámu (ccm)... cca 600 Hmotnost (kg)... cca 10 Hladina zvuku* bez skříně (db(a) ±1,5)... cca 55 se skříní db(a) ±1,5)... cca 46 Doba zapnutí (ED %) (S5) Druh ochrany... IP 21 Ochranná třída... I Kategorie přepětí... II Přívod vody hadice Dürr Connect... (vnitřní) ø 20mm Odtok vody hadice Dürr Connect... (vnitřní) ø 20mm Spínací výkon výstupu signálu napětí max. (V AC/DC) proud max. (ma) Ochranné malé napětí (vstup opčně) (V AC/DC) Četnost odloučení (%)... > 98 Zkušební číslo... Z (Ústavu stavební techniky, Berlín) * podle EN ISO 1680 Emise zvuku ve vzduchu; měřeno ve zvukově izolované místnosti. V místostech odrážejících zvuk mohou být hodnoty vyšší. 4.1 Podmínky prostředí Mějte na zřeteli vliv prostředí. Nepracujte s odlučovačem amalgámu ve vlhkém a mokrém prostředí. Nevhodný pro mokré místnosti! Skladování a transport: teplota: C až +60 C rel. vlhkost vzduchu:... max. 95% Provoz: teplota: C až +40 C rel. vlhkost vzduchu:... max. 70% 7

8 4.2 Typový štítek REF objednací číslo SN sériové číslo datum výroby dodržujte pokyny v průvodních dokladech označení CE Typový štítek je umístěn na boční straně motoru odlučovače amalgámu 8

9 9

10 5 Znázornění funkce kapalina s amalgámem odvzdušnění odpadní voda, vyčištěná amalgámový kal 10

11 6 Popis funkce A B C D E F G H I K L motor elektronika platina sedimentu se sondou sedimentu a světelnými závorami blok čidel F1 čidlo nouzového startu F2 čidlo odběru F3 čidlo spuštění vody koncový bezpečnostní vypínač na platině sedimentu sběrná nádoba sonda sedimentu čerpadlo hlídání hladiny přívodní hrdlo odpadní hrdlo odvzdušňovací ventil Odlučovač amalgámu pracuje na principu odstředivek a je poháněn elektromotorem. Při každém zapnutí zásobení napětím dojde u odlučovače amalgámu sondou sedimentuk měření úrovně hladiny. Zjištěná hladina se pak zobrazí na indikačním modulu. Nedojde-li k vypnutí zásobení odlučovače amalgámu napětím (např. na klinikách), pak je zabudovaným timerem vždy po 24 hodinách zjišťována hladina sedimentu. Je-li čidlo (vodivé čidlo) pro spuštění vody při zapnutí odlučovače amalgámu ponořeno do kapaliny, pak se nejprve spustí hnací motor a ke zjištění úrovně hladiny sedimentu dochází v následující klidové fázi. V případě, že čidla kapalinu ve sběrné nádobě nerozeznají, je možno jejich citlivost na elektronice zvýšit. Kapalina teče z ošetřovací jednotky přívodem vody přímo do sběrné nádoby amalgámu. Před odlučovačem amalgámu (např. v ošetřovací jednotce) musíte zabudovat hrubý filtr s velikostí ok max. 3 mm. Hrubé částice předběžně sedimentují ve sběrné nádobě amalgámu. Jsou-li čidla pro spuštění vody přemostěna kapalinou, pak spustí hnací motor s krátkým zpožděním buben odstředivky a čerpadlo hlídání hladiny, taktéž umístěné na hnacím hřídeli. Čerpadlo hlídání hladiny přečerpá kapalinu ze sběrné nádoby amalgámu do bubnu odstředivky. Zde je pak amalgán, vznášející se v kapalině, odstředivou silou odloučen. Nerozezná-li čidlo pro spuštění vody v průběhu cca 30 vteřin kapalinu, hnací motor se vypne a zabrzdí. Vodní kruh, rotující v důsledku setrvačnosti vypláchne odloučené částice z bubnu odstředivky a stáhne je dolů do sběrné nádoby amalgámu. Po velmi krátkých pracovních cyklech nemusí být buden odstředivky zabrzděn. K tomu se po posledním zbrzdění spustí timer, který zabrání použití brzdy v průběhu následující minuty. Přitéká-li do odlučovače amalgámu kapalina nepřetržitě (např. při instalaci za sacími stroji VS nebo vodokružnými čerpadly), pak se hnací motor timerem každých 15 minut krátce vypne, zbrzdí a opět spustí. Tímto zbrzděním se buben odstředivky vypláchne. Přitom je za uvedeného maximálního objemového proudu o hodnotě 16 l/ min dodržena četnost odloučení. Při instalaci za sacím strojem VS je možno odlučovač amalgámu přes vstup externího signálu startu spustit současně se sacím stojem. Na víku tělesa odstředivky je umístěn magnetický ventil. Tento je otevřen, pokud je odlučovač amalgámu v provozní pohotovosti a v případě poruchy se uzavře. Tím je zajištěno dostatečné provzdušnění a odvětrání odlučovače amalgámu během provozu. V případě, že je čidlo pro spuštění vody defektní, pak je odlučovač amalgámu kontrolován a spuštěn přídavným čidlem (čidlo nouzového startu). Nedojde-li v určitém časovém intervalu čerpáním k uvolnění čidla nouzového startu, bliká na indikačním modulu světlná indikace a zazní akustická signalizace, kterou můžete zrušit stisknutím servisní klávesy. Držíte-li servisní klávesu stisknutou déle než 2 vteřiny, spustí se odlučovač amalgámu. Při selhání funkce motoru, chybných funkcích a ucpaném odpadu je odlučovač amalgámu kontrolován čidlem nouzového startu a vydá optický a akustický alarm. Při poruše můžete pomocí hadice odlučovač amalgámu vyprázdnit, aby po otevření sběrné nádoby amalgámu kapalina nevytekla. 11

12 7. Montáž Montáž 7.1 Možnosti instalace: Odlučovač CA 4 můžete použít v odsávacích systémech se středním a vysokým průtokem jakož i v suchých, polosuchých a mokrých systémech. Instalace ve vedlejších místnostech Instalace jen na vodorovných plochách V nástěnném držáku DÜRR Zabudujete-li přístroj na nástěnný držák, musíte jej přišroubovat, aby tento vlivem brzdění bubnu odstředivky z držáku nesklouzl. Na stejném podlaží s ordinací ve větrané skříni (např. DÜRR Power Tower) nebo ve zvukově izolované skříni DÜRR Na nižším podlaží nebo v suchém sklepě (např. strojovna) Instalace za VS 600 nebo VS 900 Instalace za vodokružným čerpadlem Předpoklad: účinný vzduchový odlučovač k oddělení vzduchu a vody (beztlaký přívod vody) Voda musí za odlučovačem amalgámu odtékat se spádem. 7.2 Prostor pro instalaci Instalaci v účelových místnostech, např. topných prostorách, musíte předem vyjasnit po stránce stavebních předpisů. Instalace v mokrých místnostech je nepřípustná. Při zabudování do skříně nebo do strojovny musíte připravit oddělené otvory pro přiváděný a odpadní vzduch pro definovaný přívod čerstvého vzduchu. Při nedostatečném větrání musíte zabudovat ventilátor, přičemž musí být k dispozici příslušný výřez pro přívod studeného vzduchu. Mějte na zřeteli podmínky prostředí! 7.3 Výplachová jednotka U chirurgických zákroků a při použití práškových tryskacích přístrojů je pro odlučovač amalgámu bezpodmínečně nutná výplachová jednotka v ošetřovací jednotce, která při odsávání přivádí sacímu systému mírné množství vody. Vzniklá směs kapaliny se tím zředí a lépe dopravuje. 7.4 Potrubní materiál Používat smíte pouze následující potrubní materiál: hermetické odpadní trubky z prolypropenu (PP, polypropylen), chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C), neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) a polyetylénu (PEh). Používat nesmíte: trubky z akryl-butadien-styrolu (ABS) a směsi styrol-kopolymeru (např. SAN+PVC). 7.5 Hadicový materiál Pro odpadní a sací vedení smíte použít pouze pružné spirálové hadice z PVC se zabudovanou spirálou nebo hadice stejné jakosti. Používat nesmíte: hadice, které nejsou odolné vůči dezinfekčním prostředkům a chemikáliím, používaným v zubních ordinacích, tak jako gumové hadice nebo hadice z neděleného PVC s nedostatečnou pružností. 7.6 Instalace hadic a potrubí Instalaci odpadního potrubí musíte provést v souladu s platnými národními předpisy. Pevná spojení k odlučovači amalgámu nejsou přípustná. Na straně odpadu musíte - podle národních předpisů - umístit pachový uzavěr (sifon), abyste zamezili vniknutí stočných plynů. Odlučovač amalgámu je na straně odpadu již vybaven zpětným ventilem, který samočinně uzavře odtok vody. 12

13 8. Hadicové přípojky 10 hadicová spona 11 objímka hadice 12 hadice přívodu vody (vnitřní) ø 20mm 13 hadice odpadní vody (vnitřní) ø 20mm K zajištění spolehlivého utěsnění našroubujte na hadice objímku. 13

14 9 Elektrická přípojka Elektrické zařízení pro napájecí napětí musíte provést podle normy pro ordinace a kliniky příslušné země. Při zapojení na elektrickou napájecí síť musíte do proudového obvodu zabudovat všepolové odpojovací zařízení (vypínač všech polů nebo všepolový jistič vedení (pojistku)) s minimálním rozevřením kontaktů 3 mm. Jištění proudového obvodu: vypínač LS 16 A, charakteristika B podle EN Údaje k připojovacím vedením Připojovací vedení 230 V (síťová přípojka, instalovaná napevno): NYM-J 3 x 1,5 mm 2 Připojovací vedení 230 V (síťová přípojka, pružná ): Síťovou přípojku k odlučovači amalgámu byste měli provést pomocí dodané pružné přípojky nebo hadicového vedení z PVC: H05 VV-F 3G1,5 mm 2 nebo gumových vedení: H05 RN-F 3G1,5 mm 2 / H05 RR-F 3G1,5 mm 2. Indikační modul: standardní vedení ISDN s konektory siťový kabel CAT5.e Řídicí vedení 24V: PVC vedení pro přenos dat LiYY 3 x 0,5 mm² 9.2 Přípojky a indikace platin Hlavní platina F1 pojistka brzdy F5,0AH (IEC 60127/I) F2+3 přístrojová pojistka T8,0AH (IEC 60127/V) X1 síťová pířípojka 230 V / 50 Hz X2 přípojka motoru X3 přípojka senzoriky X4.1 čidlo nouzového startu X4.2 čidlo odběru X4.3 čidlo spuštění vody X5 start,externí (vstup opčně) ochranné malé napětí 24V, AC/DC X6 alarm, externí vypínací výkon max. 24V, 120mA, AC/DC X7 přípojka odvzdušňovacího ventilu X8 přípojka dálkové indikace X9 diagnostická zástrčka X10 citlivost senzorů vodivost 100/200 μs H1 dálková indikace oranžová LED H2 dálková indikace žlutá LED H3 dálková indikace zelená LED H4 alarm H5 indikace externího startu H6 odvzdušňovací ventil zap. H7 sedimentační cívka H8 normální spuštění vody H9 nouzové spuštění vody Platina zjištění sedimentu W1+2 světelné závory zjištění sedimentu N2 Hall čidlo kontroly nádoby H % úroveň hladiny W1+2 přerušeny H101 95% úroveň hladiny W1 přerušena H102 v provozní pohotovosti W1+2 volné H103 indikace frekvence otáček motoru H104 indikace kontroly nádoby 14

15 9.3 Layout platin 15

16 9.4 Schéma elektrického zapojení 16

17 Možnosti připojení indikačního modulu Nová instalace se síťovými krabicemi 20 indikační modul 21kabel ISDN 22 síťová krabice 23 síťový kabel CAT5.e 24 síťový Patch kabel CAT5.e Indikační modul a síťovou krabici spojte dodaným kabelem ISDN. Patch kabel zapojte do síťové krabice a u odlučovače amalgámu do síťové krabice (X 8) Výměna stávajícího odlučovače amalgámu typu 7801 za odlučovač CA 4 (typ 7805) Při nahrazení odlučovače amalgámu typu 7801 odlučovačem CA 4 zapojte přiložený Patch kabel podle následující tabulky. Důležité je přiřazení barev, nikoliv obsazení svorek v rozdělovacích krabicích. 30 indikační modul, velký 31 odstíněný telefonní kabel 32 rozdělovací krabice 33 síťový Patch kabel CAT5.e Zkraťte dodaný síťový Patch kabel na požadovanou délku. Odizolujte Patch kabel. Připojte Patch kabel podle následující tabulky. Odstínění musíte rovněž připojit. Patch kabel zapojte u CA 4 do séťové krabice (X 8)

18 Uspořádání vývodů různých konektorů, vedení a svorek 18 STARÉ NOVÉ Indikační modul (30) Odluč.amalgámu Síť Svorkovnice 6-pol.konektor Patch kabel (33) Funkce Svorka Barva Pin Barva Pin Barva žlutá LED 1 bílá (ws) 3 bílá 2 oranžová klávesa 2 žlutá (ge) 1 žlutá 5 bílomodrá zelená LED 3 modrá (bl) 6 modrá 1 bílooranžová piezo bzučák 4 hnědá (br) 2 hnědá 8 hnědá červená LED 5 růžová (rosa) 4 růžová 7 bílohnědá šedá LED GND 6 šedá (gr) 5 šedá 4 modrá odstínění - odstínění bílozelená zelená

19 19

20 10. Servisní program Ke zkoušce různých funkcí odlučovače amalgámu můžete aktivovat servisní program. Program zahrnuje následující kroky: Test indikace Snímání sedimentu Start a brzdění motoru Vstupní / výstupní signály Dvojnásobným stisknutím servisní klávesy můžete přecházet do jednotlivých kroků programu. Jedním stisknutím servisní klávesy krok programu opakujete. Stisknutí servisní klávesy je potvrzeno aktustickou signalizací Spuštění / ukončení servisního programu Ke spuštění servisního programu musíte nejprve stisknout servisní klávesu na indikačním modulu a poté zapnout napájení odlučovače amalgámu napětím. Jakmile uslyšíte melodii signálu, můžete servisní klávesu pustit. Na indikačním modulu (test indikace) svítí tři kontrolky a servisní program je aktivován. Servisní program opusťte (stop=indikace vyp.) vypnutím napajení odlučovače amalgámu napětím Test indikace Testem indikace, který je aktivován již zapnutím servisního programu, se testují světelné kontrolky na indikačním modulu. Všechny tři kontrolky musí svítit. Mimo to zazní melodie signálu, kterou můžete vypnout stisknutím servisní klávesy Snímání sedimentu Snímáním sedimentu můžete zkontrolovat funkci sondy sedimentu a světelných diod. Při každém stisknutí servisní klávesy se spustí sonda sedimentu dolů. Zvednutím držáku snímání sedimentu můžete simulovat různé úrovně hladiny. Různé úrovně hladiny jsou indikovány na platině zjištění sedimentu, kontrolky H100 - H102: H100 = 100% úroveň hladiny H101 = >95% úroveň hladiny H102 = <95% úroveň hladiny Zkouška: Zvedněte držák snímání sedimentu, až se rozsvítí H100 (červená LED = 100% úroveň hladiny). Podržte držák. Stiskněte servisní klávesu na indikačním modulu. Vyčkejte krátce, až se na indikačním modulu zobrazí příslušná indikace. Tento krok proveďte rovněž u H101 a H102. Speciální zkušební nádoba není nutná stačí prázdná sběrná nádoba amalgámu Start motoru a brzda Aktivací bodu programu se motor okamžitě nastartuje. Po uplynutí cca 30 vteřin se motor vypne, avšak nezbrzdí. Stisknete-li v průběhu těchto 30 vteřin servisní klávesu, pak se motor vypne a zabrzdí. Barva kontrolek se při rozběhu mění z oranžové na zelenou a při doběhnutí ze zelené na oranžovou. Tím jsou kontrolovány funkce v provozní pohotovosti a porucha Vstupní / výstupní signály U tohoto bodu programu jsou indikovány vstupní a výstupní signály. Na indikačním modulu bliká žlutá kontrolka a navíc blikají H2, H4 a H6 na elektronické platině. Zapne a vypne se odvzdušňovací ventil a aktivuje vypínač výstupu signálu X6. Při otevření držáku sběrné nádoby amalgámu svítí oranžová LED na indikačním modulu, H1 na elektronické platině a H104 na platině pro zjišťování sedimentu. Je-li konektor X5 pod napětím, svítí zelená LED na indikačním modulu, H3 a H5 na hlavní platině. 20

21 21

22 10.6 Údržba prováděná servisním technikem Kdy? Co? 1 x ročně Roční kontrola podle odstavce 12. Čísla náhradních dílů Zkontrolujte znečištění kapalinového čidla a případně je očistěte. Zkontrolujte usazeniny / ucpání a trhliny u přívodních a odpadních hadic a je-li zapotřebí, tyto vyměňte. Každé 3 roky Každých 5 let Zkontrolujte poškození vrtule čerpadla a podle potřeby vymněňte. Vyměňte vodní čidlo. K tomu sejměte kryt elektroniky, vyšroubujte šrouby čidel, čidla vyjměte a vystrčte. Kontrola každých 5 let podle odstavce 13. Zkontrolujte správné usazení bubnu na hřídeli a znečištění a podle potřeby vyměňte Uvedení do provozu - Zapněte přístroj nebo hlavní vypínač ordinace - Zkontrolujte funkci a těsnost odlučovače amalgámu (vizuální kontrola) - Bezpečnostní kontrolu elektrických zařízení proveďte podle předpisů země - Zkontrolujte, zda jsou v zařízeních před odlučovačem amalgámu instalovány hrubé filtry - U vodokružných čerpadel: zjistěte, zda se skutečné množství vody pohybuje pod maximální hodnotou uvedenou na typovém štítku a zda je zabudován odlučovač vzduchu 22

23 12. Roční kontrola Abyste zamezili nebezpečí vzniku infekce, doporučujeme při výměně nádoby nosit vhodné ochranné rukavice, nepropouštějící kapalinu Indikační modul Vypněte síťové napájení. Zapněte síťové napájení a stiskněte současně tlačítko na indikačním modulu až uslyšíte akustickou signalizaci. Jestliže jsou nyní všechny tři kontrolky (zelená/ žlutá/oranžová) funkční a zazní akustická signalizace, pak je indikační modul v pořádku. Dále postupujte podle popisu v odstavci "10. Servisní program" Kontrola motoru Vypněte síťové napájení. Zablokujte motor na oběžném kole ventilátoru stabilním šestihranným klíčem 5 mm. Zapněte síťové napájení. Klávesu na indikačním modulu držte déle než 2 vteřiny stisknutou. Motor obdrží signál ke startu. Po cca 10 vteřinách se na indikačním modulu střídavě rozsvítí oranžová a zelená kontrolka. Vypněte opět síťové napájení a odstraňte blokování. V případě, že kontrola motoru při této zkoušce nezareaguje, pak musíte vyměnit hlavní platinu Vizuální kontrola Zkontrolujte přípojky, hadice a odlučovač amalgámu na případnou netěsnost a podle potřeby je opravte. Vyjměte sběrnou nádobu amalgámu a proveďte vizuální kontrolu znečištění odlučovače amalgámu, sběrné nádoby amalgámu a těsnění. Je-li zapotřebí, sběrnou nádobu amalgámu vyměňte. Při silném znečištění vnitřku odlučovače amalgámu byste jej měli vypláchnout a dezinfikovat 2 litry užitného roztoku DÜRR MD 555. Výsledky zkoušky a úkony zaznamenejte do provozní knihy. Provozovatel musí o všech údržbářských pracích vést provozní knihu. K tomu viz "PROVOZNÍ KNIHA DÜRR Odloučení amalgámu", objedn.č Kontrola každých 5 let podle vyhlášky o odpadních vodách, příloha 50: 13.1 Kontrola indikací + kontrola motoru viz 12. Roční kontrola 13.2 Kontrola bezvadného stavu odstředivky Vyjměte sběrnou nádobu z odlučovače amalgámu. Naplňte čistou sběrnou nádobu amalgámu vodou, min. 900 ml a zasaďte ji do odlučovače amalgámu. Při této úrovni hladiny je zajištěno, že může být buben odstředivky maximálně naplněn. Držte klávesu na indikačním modulu stisknutou déle než 2 vteřiny (aktivována zelená kontrolka v provozní pohotovosti ), abyste odlučovač amalgámu nastartovali. Poté co odlučovač amalgámu vodu zpracoval a zase se vypnul, vyjměte sběrnou nádobu amalgámu a změřte zbylý obsah kapaliny. Vyhodnocení zkoušky: Zbylé množství vody musí být vyšší než 550 ml. V tomto případě může být zaručena spolehlivá účinnost odloučení. Podkročí-li množství vody hodnotu 550 ml, poukazuje to na skutečnost, že je buben odstředivky silně znečištěn a musí se vyčistit nebo vyměnit. 23

24 Použití 14. Kontrolky 14.1 V provozní pohotovosti zelená kontrolka (40) svítí Sběrná nádoba amalgámu je naplněna na 95% zelená kontrolka (40) svítí, žlutá kontrolka (43) svítí a zazní melodie signálu. Při úrovni hladiny 95% můžete akustickou signalizaci vypnout stisknutím klávesy (42) na indikačním modulu. Poté se zobrazí zelená kontrolka "v provozní pohotovosti" a s odlučovačem amalgámu můžete pracovat. Žlutá kontrolka svítí jako upozornění na nutnoou výměnu sběrné nádoby amalgámu. Sběrnou nádobu amalgámu doporučujeme vyměnit při dosažení 95% úrovně hladiny Sběrná nádoba amalgámu je naplněna na 100% žlutá kontrolka (43) svítí, oranžová kontrolka (41) bliká a zazní melodie akustického signálu. Za stavu 100% úrovně hladiny akustickou signalizaci a oranžovou kontrolku stisknutím klávesy (42) na indikačním modulu již vypnout nemůžete. Teprve po výměně sběrné nádoby amalgámu je odlučovač amalgámu opět "V PROVOZNÍ POHOTOVOSTI" 24

25 14.4 Indikace odstranění sběrné nádoby amalgámu oranžová kontrolka (41) bliká a zazní akustická signalizace. Krátkým stisknutím klávesy (42) na indikačním modulu můžete akustickou signalizaci vypnout, přičemž oranžová kontrolka dále bliká. Po zasazení sběrné nádoby amalgámu a opětným stisknutím klávesy je odlučovač amalgámu opět "V PROVOZNÍ POHOTOVOSTI" Porucha motoru oranžová kontrolka (41) a zelená kontrolka (40) blikají střídavě, zazní akustická signalizace. Vyskytne se při startu odlučovače amalgámu. Krátkým stisknutím klávesy (42) na indikačním modulu můžete akustickou signalizaci vypnout, přičemž kontrolky dále blikají. Zavolejte technika! 14.6 Hlášení kontroly brzdění oranžová kontrolka (41) a zelená kontrolka (40) blikají střídavě, zazní akustická signalizace Vyskytne se při zabrzdění odlučovače amalgámu. Krátkým stisknutím klávesy (42) na indikačním modulu můžete akustickou signalizaci vypnout, přičemž kontrolky dále blikají. Odlučovač amalgámu je i nadále v provozní pohotovosti. Dojde-li k této situaci několik dnů za sebou, měl by technik z důvodu nedostatečné brzdné účinnosti odlučovač amalgámu přezkoušet. 15. Čištění a dezinfekce sacího zařízení Po každém ošetření odsajte z hygienických a funkční důvodů vždy velkou a malou sací hadicí sklenici studené vody - a to i v případě, že jste odsávali pouze savkou. Při odsávání velkou sací hadicí je nasáváno velké množství vzduchu (~300 l/min), čímž se značně zvýší čisticí efekt. Před polední přestávkou a po skončení ordinace musíte sací zařízení čistit a dezinfikovat nasátím vhodného a výrobcem doporučeného čisticího a dezifekčního prostředku např. OROTOL Ultra nebo OROTOL Plus. Nepoužívejte pěnivé prostředky jako jsou např. čističe pro domácnost, prostředky určené k dezinfekci nástrojů nebo abrazivní prostředky. Nepoužívejte prostředky s obsahem chlóru nebo rozpouštědla jako např. aceton. Tyto prostředky mohou poškodit materiál. Mohly by tím zaniknout nároky vyplývající ze záruky. Další informace najdete v návodu k použití "Dezinfekce a čištění sacích zařízení", objedn.č /.. tak jako v "Návodu k sanaci sacích zařízení obsahujících choroboplodné zárodky", objedn. č. P x za týden U vody s vysokým obsahem vápna doporučujeme použít jedenkrát za týden před polední přestávkou speciální čistič pro sací zařízení DÜRR MD x za týden musíte povrch tělesa odlučovače dezinfikovat a čistit vhodným a výrobcem doporučeným dezinfekčním a čisticím prostředkem (např. FD312 nebo FD322). 25

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Návod k montáži a použití ventilu plivátka Dürr

Návod k montáži a použití ventilu plivátka Dürr Návod k montáži a použití ventilu plivátka Dürr 2003/12 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Upozornění k

Více

Návod k montáži a použití V 250 / V 300 S / V 600 / V 900 / V 1200 Sací stroje

Návod k montáži a použití V 250 / V 300 S / V 600 / V 900 / V 1200 Sací stroje Návod k montáži a použití V 250 / V 300 S / V 600 / V 900 / V 1200 Sací stroje 2004/07 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k montáži a použití Kombinovaná sací jednotka VSA 300 S

Návod k montáži a použití Kombinovaná sací jednotka VSA 300 S Návod k montáži a použití Kombinovaná sací jednotka VSA 300 S 2007/09 2 Obsah Důležité informace 1. Všeobecné pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.4

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k montáži a použití Vyvolávací automat rentgenových snímků XR 04

Návod k montáži a použití Vyvolávací automat rentgenových snímků XR 04 Návod k montáži a použití Vyvolávací automat rentgenových snímků XR 04 2007/01 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Návod k montáži a použití Tlakovzdušné stanice Dürr pro kliniky P 6000, P 9000

Návod k montáži a použití Tlakovzdušné stanice Dürr pro kliniky P 6000, P 9000 Návod k montáži a použití Tlakovzdušné stanice Dürr pro kliniky P 6000, P 9000 2004/12 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Návod k montáži a použití Sací stroje Dürr pro klinické použití V 3000, V 6000, V 9000

Návod k montáži a použití Sací stroje Dürr pro klinické použití V 3000, V 6000, V 9000 Návod k montáži a použití Sací stroje Dürr pro klinické použití V 3000, V 6000, V 9000 9000-606- 15/ 32 2005/01 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny...

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný zásobník na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Radiální ventilátor. Návod k používání a obsluze

Radiální ventilátor. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Radiální ventilátor Výrobek Dodavatel název: Radiální ventilátor typ: BG 80 a NV 11-220 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Návod k montáži a použití Nástroj Dürr Vector Pro Scaler

Návod k montáži a použití Nástroj Dürr Vector Pro Scaler Návod k montáži a použití Nástroj Dürr Vector Pro Scaler 2004/11 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 3 2. Informace o výrobku... 3 2.1 Použití nástroje Vector Scaler k určenému účelu... 3 2.2 Použití

Více

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití Klimatizační jednotka Dometic HB 2500 Uživatelský manuál, návod k použití Výrobek splňuje zákonné záruční podmínky a prováděcí směrnice podle 1999/44/CE Záruka zaniká v případě poškození vnějšími vlivy,

Více

NEVADA V633M NEVADA V640M

NEVADA V633M NEVADA V640M Průmyslové vysavače NEVADA V633M NEVADA V640M 06.02 Návod k obsluze Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného

Více

Návod k montáži a použití uložení hadice DÜRR Comfort

Návod k montáži a použití uložení hadice DÜRR Comfort Návod k montáži a použití uložení hadice DÜRR Comfort 2005/03 Obsah Dùle ité informace 1. Pokyny... 3 1.1 Hodnocení shody... 3 1.2 Všeobecné pokyny... 3 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny... 3 1.4 Upozornění

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 62 35 64 2 OBSAH Strana: Účel použití...2 Vlastnosti...2 Rozsah dodávky...2 bezpečnostní upozornění...2 Připojení a uvedení do provozu...3 IR-obsluha...4

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Neutralizační zařízení

Neutralizační zařízení Návod k instalaci pro odborníka Neutralizační zařízení NE0.1 V3 6 720 643 208 (2010/03) CZ Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité symboly Výstražné

Více

DEEP Návod k obsluze a montáži

DEEP Návod k obsluze a montáži DEEP Návod k obsluze a montáži 1. POUŽITÍ A ÚDRŽBA Před uvedením do provozu zkontrolujte, že: Elektrická síť je vybavena automatickým proudovým chráničem s jmenovitým proudem 30 ma a že je odpovídajícím

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20 Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj BVS20 Obsah balení 1 x BVS20-SG 1 x Informace o produktu Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Sada pro pokusy s vakuem Kat. číslo 1040045 POPIS

Sada pro pokusy s vakuem Kat. číslo 1040045 POPIS Sada pro pokusy s vakuem Kat. číslo 1040045 Před použitím zkontrolovat stav oleje 1. ÚVOD POPIS Typickými znaky této dvoustupňové vývěvy jsou její nehlučný chod, malé rozměry a výkon. Tato vývěva je vhodná

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, obsluhu a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, obsluhu a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, obsluhu a údržbu MYČKY NÁDOBÍ S ČELNÍM OTVÍRÁNÍM MODEL: FI 50 Obr. 1 A = přívod vody E = přívod elektrické energie D = odpadní hadice R = připojovací svorkovnice Obr.

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži MG Návod k obsluze a montáži technické parametry Jm. výkon (W) Průtok max. (l/min) Výtlak l/min 20 40 60 80 100 max. (m) m3/hod 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 MG 3/800 800 100 36 H (m) 32 25 18 13 1 MG 4/1000 1000

Více

Bezdrátový zónový modul

Bezdrátový zónový modul s 1 428 Bezdrátový zónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový zónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová regulace

Více

Návod k použití pro vysavače BOLEZZO

Návod k použití pro vysavače BOLEZZO Návod k použití pro vysavače BOLEZZO Katalogové číslo: 403032, 403033, 403034, 403035 403032 403033 403034 403035 Technické parametry vysavačů Model 403032 403033 403034 403035 Příkon (W) 1000 1200 2000

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

Návod k obsluze Mokrosuchý univerzální vysavač WL70A-70L2B

Návod k obsluze Mokrosuchý univerzální vysavač WL70A-70L2B Návod k obsluze Mokrosuchý univerzální vysavač WL70A-70L2B Prodej: AUTOSERVIS AKADEMIE, spol. s r.o. Vrchlického 1208 511 01 Turnov tel. 481 32 39 31 e-mail: obchod@genborx.cz Úvod Mokrosuchý univerzální

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ OPÉKACÍ DESKA Model: FTE9-05L, FTE9-05R FTE/C9-05L, FTE/C9-05R FTE9-10L, FTE9-10R, FTE9-10L+R FTE/C9-10L, FTE/C9-10R, FTE/C9-10L+R FTE7-05L, FTE7-05R

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Čistič vzduchu BAP 412

Čistič vzduchu BAP 412 ázdno Čistič vzduchu BAP 412 Návod k použití ČISTIČ VZDUCHU BAP 412 Přečtěte si tento Návod k použití! Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při správném používání a vhodné péči Vám tento čistič Bionaire

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži 1. POPIS A TECHNICKÁ SPECIFIKACE AUTOMATICKÁ ŘÍDÍCÍ TLAKOVÁ JEDNOTKA PRO PONORNÁ I POVRCHOVÁ ČERPADLA je automatickým elektronickým zařízením, určeným k ovládání (spínání a vypínání)

Více

Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu. Ama-Drainer-Box Mini. Typový list

Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu. Ama-Drainer-Box Mini. Typový list Automatické přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu Typový list Impressum Typový list KSB Aktiengesellschaft Pegnitz Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí

Více

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!!

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! KRANZLE SPOL. S R. O. hlavní dovozce strojů Kranzle a Columbus pro Českou republiku komplexní nabídka čisticí a úklidové

Více

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Originální návod k použití 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Triton SLA. Obsah. Dok.-č. 85593/04 platné pro přístroje od č. 273.00001. Strana

Triton SLA. Obsah. Dok.-č. 85593/04 platné pro přístroje od č. 273.00001. Strana Dok.-č. 85593/04 platné pro přístroje od č. 273.00001 Triton SLA Obsah Strana Pro přístroj Rozsah dodávky, příslušenství... 2 Popis přístroje...... 3 Technické údaje...... 3 Provoz Bezpečnostní pokyny......

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

WILO-DrainLift Con. Návod k montáži a obsluze. 1 Wilo Praha s.r.o. Obchodní 125 251 01 Čestlice Tel: 234 098 711 Fax: 234 098 710

WILO-DrainLift Con. Návod k montáži a obsluze. 1 Wilo Praha s.r.o. Obchodní 125 251 01 Čestlice Tel: 234 098 711 Fax: 234 098 710 WILO-DrainLift Con Výr. č.: 251 27 72 / 0999 Technické změny vyhrazeny! 1 Wilo Praha s.r.o. Obchodní 125 251 01 Čestlice Tel: 234 098 711 Fax: 234 098 710 2 Wilo Praha s.r.o. Obchodní 125 251 01 Čestlice

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Návod na obsluhu a údržbu odvaděče kondenzátu. Ecomat typ 20000. Obj. č. D 605 030

Návod na obsluhu a údržbu odvaděče kondenzátu. Ecomat typ 20000. Obj. č. D 605 030 Návod na obsluhu a údržbu odvaděče kondenzátu Ecomat typ 20000 Obj. č. D 605 030 Říjen 2003 Vážený zákazníku, velmi Vám děkujeme za Vámi projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s odvaděčem

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze unistor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

inet Box Návod k montáži

inet Box Návod k montáži Návod k montáži Strana 2 Obsah Použité symboly... 2 Návod k montáži Bezpečnostní pokyny... 2 Účel použití... 2 Rozsah dodávky... 2 Rozměry... 3 Přípojky / ovládací prvky... 3 Indikátory... 3 Montáž...

Více

LED ovládání. Návod k montáži a použití V 1.2

LED ovládání. Návod k montáži a použití V 1.2 LED ovládání Návod k montáži a použití V 1.2 getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu Obsah 1. Všeobecné pokyny...4 1.1 Bezpečnostní

Více

El. ohřev RTI-L titanový

El. ohřev RTI-L titanový El. ohřev RTI-L titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

Pneumatické řídicí prvky

Pneumatické řídicí prvky Pneumatické řídicí prvky 6.0 blok dvouručního ovládání kompaktní systém M5 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 4/6.0-1 hlavní údaje Quickstepper Commander pneumaticko-mechanický krokovací automat s 12

Více

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 GARDENA Zahradní čerpadlo 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 Zahradní čerpadlo GARDENA 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Vítejte v zahradě GARDENA... Pročtěte

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18 MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18 Přístroj, který Vás okamžitě upozorní akustickým signálem s hlasitostí cca 85 db / 3 m na únik malého množství nebezpečného plynu. Zajistěte si včasnou ochranu

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ VODNÍ LÁZEŇ Model: BME9-05 BME9-10 BME7-05 BME7-10 H 366501 (1) BME9-05 Obr. 1 E : P ř i p o j e n í e l e k t ř i n y A : E: Připojení elektřiny

Více

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Obj. č: 4416 Obecná upozornění: Napáječka je určena pouze k napájení hospodářských zvířat. Jiné použití napáječky je zakázáno. Na

Více

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Obsah dodávky: Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Destilační přístroj s krytem Filtrační nádobka Aktivní uhlí (6x) Použití: Efektivní a rychlá výroba destilované vody. Popis činnosti Voda je v

Více

Návod na provoz a údržbu malého čistícího zařízení GRAF Picobells. Funkční popis

Návod na provoz a údržbu malého čistícího zařízení GRAF Picobells. Funkční popis Návod na provoz a údržbu malého čistícího zařízení GRAF Picobells Body popsané v tomto návodu je nutno bezpodmínečně dodržovat. Při jejich nedodržování není nárok na uplatnění garance. U některých dílů

Více

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h GRUNDFOS alldos INFORMACE O VÝROBKU Příprava chlórdioxidu ze zředěných pracovních roztoků Rozměry Rozměry Standardní systém Systém s čelní instalací 164-xxxDFI A B C2 C1 C A B M H G M D E F E F C C1 K

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE kotlové relé Instalační návod Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod.... 3 Instalace... 3 Montáž... 3 Elektrické zapojení... 4 Přidání zařízení.... 4 Konfigurace relé... 5 Konfigurace

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Elektrický průtokový výměník tepla pro ohřev vody v bazénech COMPACTO

Elektrický průtokový výměník tepla pro ohřev vody v bazénech COMPACTO Elektrický průtokový výměník tepla pro ohřev vody v bazénech COMPACTO NÁVOD NA INSTALACI A UVEDENÍ DO PROVOZU Kód: 08756 3 kw 08757 6 kw 08758 9 kw 08759 12 kw 08760 18 kw Oranžová kontrolka (alarm) Tato

Více

Bezpotenciálové ovládání BECK-O-TRONIC 5

Bezpotenciálové ovládání BECK-O-TRONIC 5 Bezpotenciálové ovládání BECK-O-TRONIC 5 cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

T60/TE60-T90/TE90-T100/TE100

T60/TE60-T90/TE90-T100/TE100 PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ Návod k používání T60/TE60-T90/TE90-T100/TE100 1 Obsah Strana Poškození během transportu Diagram výkonu Popis Funkční princip Schéma chladícího okruhu Příprava Zapnutí

Více

PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ

PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ Návod k používání T120/TE120 1 Obsah Poškození během transportu Diagram výkonu Popis Funkční princip Schéma chladícího okruhu Příprava Zapnutí Indikace stavu Poruchy a

Více

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 cs Návod na montáž a obsluhu Samostatná řídicí jednotka s ovládacím prvkem Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento

Více

Detektor kouře SS-166-01

Detektor kouře SS-166-01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/02 Detektor kouře SS-166-01 Obj. č.: 75 00 87 Tento kvalitní kouřový hlásič funguje na principu rozptylovaného světla. Hlasitý výstražný tón zazní okamžitě, jakmile senzor zjistí

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM Návod k obsluze Kapacitní hladinový spínač KNM Obsah. Použití z hlediska určení.............................................strana. Elektrické připojení.................................................strana

Více