Ernst W. Reinshagen & Co

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ernst W. Reinshagen & Co. 1886-1952"

Transkript

1 Ernst W. Reinshagen & Co Chrudim 2012

2 O b s a h IV. Obchod dokumentace 20 21

3 o d

4 - - M. Pam. Po smrti zakladatele firmy - 5 nacisty v roce Theodora - M. Pam & Co. Ernst W. Reinshagen a spol. povinnosti narukovat. Z rodiny Pamovy postihl holoca un. Ernst W. Reinshagen irmu ministr - 4 -

5 vu v uzea - 5 -

6 kdy: V Chrudimi dne Petr Zimmermann, prom. hist

7 I n v e n t á r n í s e z n a m

8 I. VEDENÍ A SPRÁVA SPOLEČNOSTI 03. Akcie a cenné papíry Členství v grémiích 1 Podílový list Obchodního a výrobního družstva Obchodnictva v Pardubicích a okolí pro Moravské papírny závod Paco, Lanškroun 1948 kt Právní vývoj společnosti Zakladatelská listina, smlouva 2 Společenská smlouva - založení společnosti Reinshagen & Co kt Změny struktury společnosti (delimitace a rušení vnitřních organizačních jednotek) 3 Rozčlenění závodních oddělení 1946/1948 kt Likvidace společnosti 4 Protokol berní správy o firmě Pam v likvidaci 1946 kt Nucená a národní správa Zavedení národní (nucené) správy včetně změn národních správců 5 Oznámení o převzetí firmy Pam firmou Reinshagen 6 Jmenovací dekret národních správců ing. Jaromíra Kouta a Otto Pama (ověřená kopie) 1939 kt kt Korespondence národní správy 7 Korespondence Závodní rady - seznamy členů, žádost o začlenění do n.p. 8 Korespondence Závodní rady ohledně národního správce Otto Pama kt kt 1-8 -

9 9 Zápisy o dění ve vedení, autor patrně národní správce 1947 kt 1 10 Korespondence národní správy ohledně daní 1947 kt 1 11 Korespondence národní správy ohledně pobočných závodů na území Polska 12 Přání národní správy zaměstnancům k Vánocům kt kt Majetek společnosti Majetkoprávní smlouvy (včetně pozůstalostí) 13 Kupní smlouvy - notářsky ověřené opisy - mezi Pamovými a Reinshagenem + korespondence kt Evidence majetku včetně pozemků, pozemková reforma 14 Doklad města Habelschwerdt o prodeji pozemků bývalé cihelny továrníku Richardu Pamovi v r (včetně výpisu z pozemkové knihy) 15 Zpráva o hodnotě podílu likvidované firmy Pam ve firmě Utenfilia 16 Převod pozemku v Habelschwerdtu Langenauer Str. 10 na firmu Franz Kuhlmann 1927 kt kt kt 1 17 Přihláška majetkových hodnot firmy 1946 kt Patenty 18 Patentové přihlášky včetně nákresů kt 1 19 Korespondence + přihlášky patentů kt 2 20 Přihlášky k patentovému chránění (+ rysy výrobků) kt 2-9 -

10 Vodní právo 21 Korespondence ohledně vodoprávních záležitostí závodu v Neuweistritz, okres Habelschwerdt (Polsko) 22 Zajištění vodního práva firmy v Neuweistritz, okres Habelschwerdt (Polsko) - zápisy + plány, svázáno v knize - 13 ks plánů, autor: kanc. Simon, ing. Hückelheim, Brno 23 Regulace Třešňovského potoka - korespondence s ing. Denkem (autor projektu) a s OÚ v Lanškrouně kt kt kt Pojištění, škody 24 Pojistné smlouvy + korespondence s pojišťovnou Slavia kt Ocenění budov, odhady majetku 25 Soupis strojů + odhad ceny 1943 kt 3 26 Odhad strojů a potrubního vedení firmy Reinshagen v závodě Habelschwerdt (Polsko) - autor ing. Herbert Opitz, Břeclav 27 Odhad strojů a zařízení firmy Reinshagen v závodě v Lanškrouně - autor ing. Herbert Opitz, Břeclav (vázáno v knize) 28 Odhad strojů a zařízení firmy Reinshagen v závodě Neuweistritz, okres Habelschwerdt (Polsko) - autor ing. Herbert Opitz, Břeclav (vázáno v knize) 29 Odhad majetku firmy - závod v Lanškrouně - pro účely požární pojistky 30 Odhad pozemku v Habelschwerdtu (Polsko) pro účely požárního pojištění kt kt kt kt kt

11 07. Organizační řídící normy Organizační řády a schémata 31 Organizační schéma firmy Reinshagen, dříve Pam 1939/1945 kt Operativní řízení Závažná korespondence s orgány státní správy 32 Korespondence firmy s Berním úřadem v Třebové 33 Rezoluce zaměstnanců firmy - žádost o trest smrti v procesu R. Slánský a spol kt kt Celozávodní schůze 34 Kniha zápisů ze schůzí závodní rady kt Zaměstnanecká agenda Evidence zaměstnanců 35 Seznamy zaměstnanců ( s daty narození i adresami) 1943 kt 4 36 Docházkový sešit zaměstnanců kt Pojištění 37 Úrazová pojistka 30 dětí zaměstnanců, umístěných v dětském útulku firmy 1947 kt Podpůrné fondy a nadace 38 Stanovy závodního podpůrného fondu + korespondence a záznamy o výplatách podpor 39 Protokolní knihy - 2 sešity, na počátku zakládací protokol Podpůrného fondu, zbytek čistý kt , 1943 kt

12 40 Odborný posudek podpůrného fondu firmy, týkající se výplat důchodů a daňově oproštěných podpor 1943 kt 4 41 Žurnál podpůrného fondu kt 4 42 Odborný posudek Nordböhmische Treuhandgesselschaft A. G. o otázkách podpůrných zařízení a podpory ve firmě E. Reinshagen, Lanškroun 1944 kt Mzdy 43 Návrh na zvýšení platů vedoucích zaměstnanců - jejich posudky 1949 kt 4 III. FINANCE, ÚČETNICTVÍ 10. Finanční záležitosti Daně a poplatky, cla 44 Majetková přiznání továrníka Reinshagena a jeho rodiny a ředitele A. Dasche kt Úvěry, kauce, zástavy, dlužní úpisy 45 Závazky ke kt 4 46 Závazky k kt Pohledávky 47 Vyplacení vkladů ze zahraničí - šek Banco Nacional de México 1939 kt 4 48 Pohledávky k kt 4 49 Výkaz pohledávek k kt 4 50 Seznam pohledávek a závazků 1947 kt 4 51 Seznam pohledávek, dlužníci a věřitelé 1948 kt

13 Revizní zprávy 52 Zpráva Nordböhmischen Treuhandgesselschaft A. G. o přezkoušení roční uzávěrky firmy Pam v likvidaci k svazky 53 Revizní zpráva Nordböhmischen Treuhandgesselschaft A. G. o přezkoušení roční uzávěrky 54 Revizní zpráva Nordböhmischen Treuhandgesselschaft A. G. o přezkoušení roční uzávěrky 55 Revizní zpráva Nordböhmischen Treuhandgesselschaft A. G. sestavení závodního odpočtu za kalendářní roky 1941 a Revizní zpráva Nordböhmischen Treuhandgesselschaft A. G. sestavení závodního odpočtu 57 Revizní zpráva Nordböhmischen Treuhandgesselschaft A. G. o přezkoušení roční uzávěrky 1940 kt kt kt kt kt kt Účetnictví Roční účetní závěrky a soupisy jmění 58 Privátní konto A. Dathe, Evy Reutsch, E. W. Reinshagena a Lore Reinshagenové (roční zúčtování) kt 5 59 Majetkový přehled firmy Reinshagen 1944 kt 5 60 Výkaz zisku firmy Reinshagen - zpráva Nordböhmischen Treuhandgesselschaft A. G kt Hlavní knihy bilanční a karty věcných účtů 61 Hlavní kniha bilanční kn

14 Knihy převodů účtů 62 Kniha věcných účtů - obrat kn Účetní knihy 63 Kniha operací s účty v peněžních ústavech kn 3 64 Kniha vydaných účtů 1948 kn Pokladní deníky a žurnály 65 Žurnál kn 5 66 Pokladní kniha kn 6 67 Pokladní deník kn Bilance 68 Kniha bilanční kn 8 69 Bilance + přehledy exportu kt 5 70 Bilance s podklady 1939 kt 5 71 Otevírací bilance 1939, 1942 kt 5 72 Bilance s podklady 1940 kt 5 73 Bilance 1943 kt 5 74 Bilance + přílohy 1944 kt 5 75 Bilance + závazky + pohledávky k kt 5 76 Bilance + výkaz pohledávek k kt 5 77 Bilance + výkaz pohledávek k kt Plánování 78 Návrh finančního plánu závodu 1951 kt

15 IV. OBCHOD 12. Obchodní agenda Obchodní spojení a styk (korespondence) 79 Korespondence s odběrateli a dodavateli v Jugoslávii 80 Obchodní korespondence - Richards Richard, Budapešť, Maďarsko 81 Obchodní korespondence - Budapešť, Maďarsko - různé firmy kt kt kt 6 82 Seznam nevyřízených objednávek 1945 kt 6 83 Obchodní korespondence - Theodor Schmidt, Aarhus, Dánsko 84 Obchodní korespondence - Sofie + Gabrovo, Bulharsko - různé firmy kt kt Knihy odběratelů 85 Kniha odběratelů - osnovní cívky kn 9 86 Kniha odběratelů útků kn Kniha odběratelů - osnovní cívky kn Zakázková kniha výroby nálevek - seznam značek odběratelů pro lehké a osnovní dutinky 89 Zakázková kniha výroby tkacích cívek - seznam značek odběratelů 90 Zakázková kniha výroby flyerů - seznam značek odběratelů 91 Zakázková kniha výroby cívek - seznam značek odběratelů 92 Zakázková kniha výroby útků - seznam značek odběratelů 1939 kn kn kn kn kn

16 Export 93 Hlášení pohledávek za vyvezené zboží - dle zemí 94 Hlášení stavů a změn pohledávek za vyvezené zboží - dle jednotlivých zemí, kam vyváželi kt kt 6 95 Pohledávky zahraniční kt 6 V. VÝROBA 13. Výrobní agenda Technická kontrola 96 Popisy zkušebních kusů (výkresy) - 23 ks 1941 kt 7 VI. TECHNICKÁ DOKUMENTACE 14. Technická dokumentace Katastrální mapy a situační plány 97 Situační plán továrny v Habelschwerdtu (Polsko) - autor Kurt Teuscher, Glatz - 60x41 cm, 1:500, color. 98 Plány na změnu komunikací uvnitř závodu - autor Otto Dieterich, Lanškroun - 2 ks plánů - 35x28 cm, 1:1000, color pl pl Dokumentace staveb 99 Plány nové brány vjezdu továrny v Lanškrouně - autor Libor Meirner, stav. mistr, Lanškroun - 2 ks: 1) 32x27 cm, color. 2) 42,5x33,5 cm, color. 100 Stavební povolení na úpravu továrny v Habelschwerdtu 101 Projekt na rozšíření továrních budov firmy Pam v Lanškrouně - autoři Pittel & Brause Wetter, Brno - 49,5x38 cm, 1:100, color. s. d. pl kt pl

17 102 Plán rozšíření továrny v Neuweistritz (okres Habelschwerdt, Polsko) - autor Emil Krumbach, Habelschwerdt - 2 ks plánů: 1) polohový plán 53x36 cm, 1:500, color. (část odtržena chybí) 2) půdorys I. patra 139x51,5 cm, 1: Plán rozšíření továrny v Neuweistritz (okres Habelschwerdt, Polsko) - autor Huta, Břeclav - 2 ks plánů: 1) základový plán 64x40 cm, 1:100, color. 2) řezy 71x53 cm, 1:100, color. 104 Přístavba k továrně v Habelschwerdtu - návrh rozpočtu + plány, autor Herman Henkel, Habelschwerdt - 3 ks plánů - různé přestavby, nespecifikováno, neznámá realizace: 1) 63x36 cm, 1:100, půdorys, řezy, color. 2) 56x29 cm, 1:100, color. 3) 48x38 cm, půdorys, color. 105 Stavební plány na rozšíření továrny v Habelschwerdtu od Emila Krumbacha, stav. mistra v Habelschwerdtu - korespondence, rozpočty - 7 ks plánů: 1) Polohový plán základů 42,5x30 cm, 1:500, color. 2) Plán stavebních úprav, základový rys, řezy 55x38 cm 3) Plán stavebních úprav 63,5x38 cm, color. 4) Plán novostavby - pohled, půdorys, řezy 56x46 cm, color. 5) Plán nástavby odpočinkových místností pro zaměstnance 60x40 cm 6) Plán nástavby magazínu půdorys, řezy, situace, 56x46 cm 7) Přístavba tovární budovy - půdorys, pohledy, situace, 66x40 cm, color pl pl pl pl

18 106 Projekty rozšíření továrny firmy Pam v Lanškrouně o nová skladiště - návrhy rozpočtu a korespondence od více firem (nejasné, co realizovali), protokol o stav. povolení s Okresním úřadem, 7 ks plánů: 1) plán autogaráže - autoři Doležal a Těhník, Prostějov - 55x27 cm, 1:50, bílý rys na modrém podkladu 2) Otto Dieterich, Lanškroun - situace továrny, základy, řez 47x34,5 cm, 1:100, color. 3) Otto Dieterich Lanškroun - I. patro - 30x28 cm, pauzový papír 4) Jung & Rachel, Rychnov - plán k přestavbě 57 x 35,5 cm, 1:50 5) B. Fischmann & Co., Brno - Židenice - rozšíření stavby - řezy 67,5x30 cm, 1:50 6) B. Fischmann & Co., Brno - Židenice - rozšíření stavby - přízemí 122x42 cm, 1:50 7) B. Fischmann & Co., Brno - Židenice - rozšíření stavby - I. patro 122x42 cm, 1: Stavební povolení, rozpočty a korespondence s Hermanem Henkelem, Habelschwerdt ohledně přístavby impregnační budovy v závodu v Habelschwerdtu - 3 ks plánů: 1) polohový plán vnitrofiremní provenience 42,5x28,5 cm, 1:500 2) autor Herman Henkel - polohový plán 61x30 cm, color. 3) autor Herman Henkel - plán budovy impregnace - půdorys, řezy, pohledy 47x31,5 cm, 1:100, 1: Žádost o stavební povolení - stavba úkrytů - ochranného příkopu - 2 ks plánů: 1) Situační plán 28,5x22 cm, 1:1000, color., pauz. papír 2) Plán na stavbu ochraných krytů pro protipožární stráž 63,5x30 cm, 1:100, 1:1000, color pl pl pl Dokumentace strojů a výrobního zařízení 109 Revizní kniha parního kotle závodu v Neuweistritz (Polsko) 110 Revizní kniha parního kotle závodu v Habelschwerdtu (Polsko) - + plánky kotle v ní sešité kn kn

19 111 Soupis strojů a strojního zařízení 1939/1945 kt Korespondence + plán parního kotle v Neuweistritz - A. Leinveber & Co. Gleiwitz 63x40,5 cm, color. 113 Plány parních kotlů v Neuweistritz (Polsko) - 5 ks plánů, 2 fotografie 1) Deutsche Babcock und Wilcox Dampfkessel werke, A. G. 82,5x66 cm, 1:20, color. - vyzdívací plán 2) Deutsche Babcock und Wilcox Dampfkessel werke, A. G.107,5x58 cm, 1:30, color. plán základů pro cirkulaci vodního kotle 3) Deutsche Babcock und Wilcox Dampfkessel werke, A. G. 56,5x37 cm, 1:50, pauzový papír - plán základů pro cirkulaci vodního kotle 4) Deutsche Babcock und Wilcox Dampfkessel werke, A. G. 66x64 cm, 1:30, color. - projekt na přestavbu 5) Steinmüller-Kessel 106x79,5 cm 114 Plán stavby kotle a strojovny u továrny v Habelschwerdtu - autor Franz Lux, Habelschwerdt - polohový plán, půdorys, řezy 64x62 cm, 1:500, 1:100, color. 115 Projekt zařízení na odsávání prachu + korespondence a prospekty firmy ing. Friedman & Taub, Brno - 2 ks plánů: 1) 64x49 cm, bílý rys na modrém podkladu 2) 40x30 cm, bílý rys na modrém podkladu, 1: Dokumentace přezkoušení kulového hořáku - kontroloval F. W. Günther, Lipsko - 2 ks plánů 42x30 cm, 1:20, 1:5, ČB pl pl pl pl pl Skicy strojních součástí + výrobků firmy Pam kt Plány plombovacího stroje - autor neznámý - Lanškroun, pauzový papír, tuž + tužka, 9 ks: 1-8) 60x45 cm 9) 87x45 cm (uloženo v tubusu) 119 Základový plán mostní váhy + korespondence s dodavatelem firmou V. Červený, Praha - Hostivař - 59x46 cm, ČB pl pl 52

20 120 Zpráva o šetření stavu parního kotle v továrně firmy Pam v Habelschwerdtu (Polsko) 1937 kt Dokumentace obytných domů firmy (dělnické, majitele) a příslušenství u nich (stáje, garáže atd.) 121 Rozpočet přestavby domu pro úředníky firmy Pam v Lanškrouně - autor ing.otto Dieterich, Lanškroun 52x49 cm, 1:100, ČB 122 Plánek mostku pro pěší u továrny Pam v Lanškrouně - autor ing. Otto Dieterich, Lanškroun 32x20 cm, 1:100, color. 123 Plány a rozpočet na rekonstrukci domu pro mistra v bývalé cihelně v Habelschwerdtu (Polsko), Lägenauerstr. 9-2 ks plánů, autor Emil Krumbach, Habelschwerdt: 1) 26x24 cm, color. 2) 45,5x37,5 cm, color. 124 Stavební povolení Landratu Lanškroun + rozpočet na stavební úpravy domku portýra a úpravy vstupu do kancelářské budovy - autor ing. Otto Dieterich, Lanškroun - 2 ks plánů: 1) 50x39 cm, 1:100, color. - půdorys, řezy, situace 1:1000 2) 49x40 cm, 1:1000, 1:100, color pl pl pl pl VII. SOUDOBÁ DOKUMENTACE 15. Soudobá dokumentace Fotografie, negativy 125 Fotografie závodu 2 ks - černobílé, 56,5x36 cm 126 Fotografie 2 mužů - černobílá, pravděpodobně Ernst W. Reinshagen (uloženo u oznámení o převzetí firmy Pam firmou Reinshagen, které viselo zřejmě na závodní vývěsce) s. d. ft /1945 ft Fotografie závodu - 3 ks, černobílé ft

21 T i r á ž ( e v i d e n č n í ú d a j e o f o n d u ) Velikost v bm 1, Stav ke dni j. SOAZ-M/ , ze dne

Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě Číslo listu NAD: 616 Evidenční číslo pomůcky: 1619 Emil Teltschik a spol., továrna na knoflíky, kamenolomy a drtírna, Jakubčovice nad Odrou (1874) 1885-1952

Více

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4 I nventáře a katalogy Zemského archivu v O pavě Číslo listu NAD: 1020 Evid. číslo pomůcky: 1601 Jindřich Gewiner, výroba cukrovinek, Bílovec 1945 1949 (1954) INVENTÁŘ Zpracovala: Bc. Andrea Jahnová Opava

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 1035 č. archivní pomůcky 8808 Východočeské pekárny a cukrárny P a r d u b i c e (1955) 1963-1990 (1992) inventář Hana Machatová Zámrsk 2010 O b s a h Úvod

Více

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4 Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě Číslo listu NAD: 1019 Evid. číslo pomůcky: 1595 Zett, továrna na čokoládu a cukrovinky, Ostrava 1919 1949 INVENTÁŘ Zpracovala: Bc. Andrea Jahnová Opava 2007

Více

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr.

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr. Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104 Místní národní výbor Újezd 1946-1990 I n v e n t á ř Zpracoval: Mgr. Tomáš Sedlář O l o m o u c 2 0 0 8 str. Obsah 2 Úvod 2 I. Vývoj původce

Více

(1919) 1932 1946 (1949) Inventář

(1919) 1932 1946 (1949) Inventář Host a.s. (1919) 1932 1946 (1949) Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Host a.s. Časový rozsah pomůcky: (1919) 1932 1946 (1949) Druh archivní pomůcky:

Více

... 10 I. Úřední knihy... 11 I.1. Dominikální agenda... 11 I.2. Agenda přenesená... 14 I.3. Lesní úřad... 29. ... 30 II.1. Registraturní pomůcky...

... 10 I. Úřední knihy... 11 I.1. Dominikální agenda... 11 I.2. Agenda přenesená... 14 I.3. Lesní úřad... 29. ... 30 II.1. Registraturní pomůcky... Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě pobočka Olomouc Číslo listu NAD: 1829 Číslo pomůcky: 1594 Velkostatek SVITAVY 1572-1945 Inventář Zpracovala: Stanislava Kovářová Olomouc 2007 OBSAH Úvod......

Více

Poznámky. Titulní list

Poznámky. Titulní list Poznámky Poznámky1) Wiener Zeitung z 9.3.18672) PGS, LXXIV/343) s výjimkou r. 1908, kdy byly nově zřízenému ministerstvu veřejných prací přiděleny z působnosti min.kultu a vyučování záležitosti škol odborných

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

Vacek (1934) 1938 1954. Inventář

Vacek (1934) 1938 1954. Inventář Vacek (1934) 1938 1954 Inventář NFA 2010 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Vacek Časový rozsah pomůcky: (1934) 1938 1954 Druh archivní pomůcky: Inventář Číslo evidenčního

Více

Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací

Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Spisový a skartační plán Městyse Brankovic

Spisový a skartační plán Městyse Brankovic Příloha č.1 Spisový a skartační plán Městyse Brankovic Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny spisových znaků spisové znaky od - do Všeobecné znaky 51-99

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Seznam všech formulářů a vzorů

Seznam všech formulářů a vzorů Seznam všech formulářů a vzorů Daňové formuláře DPH Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 19 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 12 Žádost o vrácení DPH (daně

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti:

mandátní smlouvu o správě nemovitosti: Společenství.. se sídlem. reprezentující ve smyslu zák.č. 72 / 1994, č. 103 / 2000, č. 451 / 2001, č. 437/2003 a č. 171/2005 Sb. v platném znění vlastníky bytů, společných prostor a pozemků náležejících

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více