ZMĚNY ROZŠÍŘENÍ INVAZNÍHO NEOFYTU KŘÍDLATKA (REYNOUTRIA SPP.) NÁSLEDKEM PLOŠNÉ CHEMICKÉ LIKVIDACE V POVODÍ MORÁVKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNY ROZŠÍŘENÍ INVAZNÍHO NEOFYTU KŘÍDLATKA (REYNOUTRIA SPP.) NÁSLEDKEM PLOŠNÉ CHEMICKÉ LIKVIDACE V POVODÍ MORÁVKY"

Transkript

1 ZMĚNY ROZŠÍŘENÍ INVAZNÍHO NEOFYTU KŘÍDLATKA (REYNOUTRIA SPP.) NÁSLEDKEM PLOŠNÉ CHEMICKÉ LIKVIDACE V POVODÍ MORÁVKY Pavel ŠVEC 1, Václav FRÖHLICH 2, Petr HALAS 3 a Jan LACINA 4 1,2 Institut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava Poruba, Česká republika 3,4 Ústav geoniky, pobočka Brno, Veslařská 195, Brno, Česká republika Abstrakt Invaze nepůvodních druhů představuje jeden z nejvážnějších problémů ohrožujících biodiverzitu a mění ráz krajiny. Jedním ze způsobů boje s neofyty je chemická likvidace, která proběhla ve zkoumaném území podbeskydské řeky Morávky v letech Likvidace křídlatek zde byla realizována v rámci projektu Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky. Populace invazivních neofytů křídlatek (Reynoutria spp.) byla likvidována kombinací mechanické a chemické likvidace s použitím herbicidu Roundup Biaktiv. Ve sledovaném území jsme provedli plošné terénní GPS mapování s cílem lokalizovat porosty křídlatek. Měření proběhla v roce 2007 před započetím likvidace, v roce 2009 v jejím průběhu, a v roce 2013 po skončení likvidace. V rámci mapování byly zaznamenány údaje o pokryvnosti, hydrické kategorii biotopu, vitalitě křídlatek a úspěšnosti likvidace na každé mapované ploše. Na základě získaných dat jsme provedli statistické vyhodnocení měření. Abstract Invasion of alien species represents one of the most serious problem which threat the biodiversity and changing face of the landscape. One of the methods how to fight neophytes is chemical elimination. This elimination took place between in the examined area of the Morávka River flowing beneath the Beskid Mountains in the Czech republic. Elimination was focused on knotweeds in the frame of project Preservation of alluvial forest habitats in the Morávka River basin. The population of knotweeds (Reynoutria spp.) was eliminated by using a combination of mechanical and particularly chemical treatment with the Roundup Biaktiv herbicide. We made an areal terrain GPS mapping with the aim to locate knotweeds in the study area. Measurements took place in 2007 before the initiation of the liquidation, in 2009, during the the elimination and in 2013, after the liquidation. During the mapping we recorded attribute data about cover, habitat, vitality and successfulness of elimination in each mapped area. Based on the data we conducted statistical evaluation of measurement. Klíčová slova: Reynoutria spp., křídlatka, neofyt, Roundup, GPS Keywords: Reynoutria spp., knotweed, neophyte, Roundup, GPS ÚVOD Šíření nepůvodních druhů rostlin má výrazný negativní vliv na zachování původních společenstev včetně procesů, které se v nich odehrávají, a jsou jednou z nejvážnějších příčin ohrožování biodiverzity ekosystémů (Williamson 1996). Náchylnost společenstva (biotopu) k invazi je v jednotlivých biotopech poměrně proměnlivá (Chytrý et al. 2005). Biotopy spjaté se stojatou i tekoucí vodou jsou po lidských sídlech místy s nejvyšším zastoupením nepůvodních druhů na území České republiky (Pyšek et al. 1998). Z hlediska poznatků invazní ekologie vykazují říční nivy většinu vlastností, které podporují invazi nepůvodních druhů: silný přísun diaspor, časté disturbance, výrazný vliv lidské činnosti a dostatek zdrojů (Richardson et al. 2007). Jedním z nejproblematičtějších invazivních neofytů v České republice je rod Reynoutria spp. V České

2 republice i v povodí Morávky se vyskytují Reynoutria japonica původem z Japonska, Reynoutria sachalinensis z východní Asie a jejich hybridogenní kříženec Reynoutria bohemica. STUDOVANÉ ÚZEMÍ Zájmové území se nachází ve spodní části povodí řeky Morávky v Podbeskydské pahorkatině v České republice, v okresu Frýdek-Místek (obr. 1). Jedná se o část toku nacházející se mezi 1. až 11. kilometrem toku v nadmořské výšce m n. m. (mezi obcemi Frýdek-Místek a tzv. Žermanickým přivaděčem). Celková rozloha mapovaného území činila 334 ha. Ve zkoumaném území se z větší části nachází evropsky významná lokalita (EVL) Niva Morávky (367 ha), zahrnující i přírodní památku (PP) Profil Morávky (50 ha) a národní přírodní památku (NPP) Skalická Morávka (102 ha). Zájmové území tvoří řeka Morávka, která vytváří štěrkové řečiště, široké až 150 m, v němž po povodních často přemísťuje koryto. Vyšší části nivy tvoří převážně lužní lesy tvořící kolem vodního toku zónu širokou až 310 m. První záznamy výskytu křídlatek v povodí Morávky pocházejí už ze 40. let 20. století (Talpa 1948), jednalo se však o ojedinělé výskyty. Velkoplošná invaze křídlatek byla pravděpodobně podmíněna více okolnostmi. Byly to opakující se disturbance povodněmi, které se v nivě Morávky na rozdíl od mnoha dalších českých řek mohou projevovat v relativně širokém území říční nivy, a zejména upuštění od tradičního zemědělského využívání krajiny (především vypásání a sečení). Obr. 1. Poloha zájmového území v rámci České republiky. V letech probíhal v zájmovém území projekt financovaný Evropskou unií s názvem Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu bylo potlačení populace křídlatek. Populace křídlatek byla likvidována pomocí kombinace mechanické a chemické likvidace s použitím herbicidu Roundup Biaktiv. Likvidace probíhala v nivě řeky mimo území se zástavbou a zemědělským využitím a také v blízkosti vodního díla Morávka. METODY Data a analýza dat Data o výskytu křídlatek byla získána pomocí terénního GPS mapování. Měření proběhla v roce 2007 před započetím likvidace, v roce 2009 v jejím průběhu a v roce 2013 po skončení likvidace. Použili jsme kompaktní polní počítač TOPCON FC-100 v kombinaci s externím GPS modulem Navilock BT-338. Přesnost měření se u tohoto typu měření pohybuje v řádech metrů. Pro terénní mapování jsme použili software ArcPad od firmy ESRI, měření byla dále zpracována v software ArcGIS od stejnojmenné firmy. V terénu byly zaznamenány veškeré plochy, kde se křídlatky ve sledovaném území vyskytovaly. Měření probíhalo tak, že mapující obcházel jednotlivé porosty křídlatek po jejich obvodu a poloha byla automaticky zaznamenána

3 z GPS v aplikaci ArcPad a uložena jako polygon. Vznikaly tak plochy rozdílné velikosti. Důraz byl však kladen, aby mapované plochy byly homogenní pokryvností porostů křídlatek i vláhovým režimem biotopu (hydrický typ biotopu). Data byla ořezána na hranici sledovaného území a pro některé úlohy agregována. Pro každou plochu byly přiřazeny atributy popisující její výskyt. Byly zaznamenány následující atributy o křídlatce: kategorie pokryvnosti, údaj o provedení likvidace, hodnocení vitality porostu, hodnocení úspěšnosti likvidace, hydrický typ biotopu. Výměra křídlatek byla vypočtena v hektarech z geometrické složky dat v aplikaci ArcGIS. Přehled zadávaných atributů je uveden v tab. 1. Tab 1. Přehled zadávaných parametrů o křídlatce v terénu. Pokryvnost v % Likvidace Vitalita porostu Úspěšnost likvidace Hydrický typ biotopu do 0,1 ano nízká neprovedena suchý 0,2 1 ne průměrná nízká normální 1,1 10 vysoká průměrná mokrý 10,1 50 vysoká více než 50,1 VÝSLEDKY 1.1 Změny v rozšíření křídlatek Analýza výměry ploch kolonizovaných křídlatkami ukázala (tab. 2), že celkový podíl křídlatek na celkové ploše EVL Niva Morávky činil roku ,8 %, u NPP dokonce 54,5 %. Nižší podíl výměry u EVL byl dán tím, že hranice EVL překrývají i území PP Profil Morávky (které je téměř bez křídlatek) a zároveň zahrnují kopce Skalickou Strážnici (438 m n. m.) a Vrchy (433 m n. m.), jež převyšují území nivy Morávky cca o 100 metrů a nejsou invazí křídlatek zasaženy. Z výsledků dále vyplynulo, že nejvyšší pokryvnost zahrnovala kategorie s pokryvností vyšší než 50 % v roce 2007 (75% celkové výměry křídlatek v NPP Skalická Morávka a 61,2 % v EVL Niva Morávky). Největší souvislá plocha křídlatek čítala 8,16 ha, průměrná pak 0,55 ha. Dále jsme zjistili, že v roce 2007 křídlatky vytvářely až 300 metrů široký porost s vitálními porosty přesahujícími i 3 metry výšky. Tab 2. Změny ve výměře křídlatek v EVL Niva Morávky v letech 2007, 2009, Pokryvnost v % Výměra v ha (2007) křídlatky na celkové Výměra v ha (2009) křídlatky na celkové Výměra v ha (2013) křídlatky na celkové do 0,1 nehodnocena - 4,2 1,1 24,5 6,7 0,2 1 nehodnocena - 14,3 3,9 14,0 3,8 1, ,8 4,6 28,4 7,7 8,9 2,4 10, ,7 3,2 6,0 1,6 0,0 0,0 více než 50,1 44,2 12,0 1,8 0,5 0,0 0,0 Celková výměra v ha 72,7 19,8 54,6 14,9 47,3 12,9 V roce 2009 se v důsledku probíhající chemické likvidace snížilo procento výměry křídlatek v EVL Niva Morávky na 14,9 % a v NPP Skalická Morávka na 40,4 %. Největší rozsah měly porosty s pokryvností do 10%. Největší souvislá plocha čítala 3,17 ha a průměrná 0,38 ha. V roce 2013 (3 roky po skončení chemické likvidace) tvořilo procento výměry křídlatek v EVL Niva Morávky 12,9 % a 36,4 % v NPP Skalická Morávka. Na většině ploch měla křídlatka pokryvnost do 0,1% (vyšší hodnoty pokryvnosti se byly lokalizovány zejména v řečišti toku). Největší souvislá plocha čítala 3,12 ha a průměrná 0,33 ha. Změny výměry porostů křídlatek jsou znázorněny na obr. 2.

4 Obr. 2. Změny v procentním zastoupení ploch kolonizovaných křídlatkami ve vybraných zájmových oblastech v letech 2007, 2009, Účinnost likvidace křídlatek V posledním roce chemické likvidace křídlatek byla zaznamenán nápadně nízký podíl ploch s účinnou likvidací ve vlhkých biotopech (28,2 %), zatímco v biotopech hydricky normálních a suchých, byl tento podíl nadpoloviční (tab. 3). Stav v roce 2013 však tento rozdíl již nepotvrdil (tab. 4). Tab. 3. segmentů v kategoriích úspěšnosti likvidace v rámci hydrických typů biotopů po chemické likvidaci v letech 2009 a Úspěšnosti likvidace křídlatek v roce 2009 odpovídá v tomtéž roce i zaznamenávaná vitalita porostů, kde ve vlhkých biotopech byla vysoká vitalita (17,1 %) nejfrekventovanější a naopak v hydricky normálních a suchých biotopech byly kategorie nízké vitality zaznamenány v nadpolovičním podílu (tab. 4). V roce 2013 zůstal sice ve vlhkých biotopech zastoupen nejvyšší podíl ploch s vitálními porosty, rozdíly však již nebyly tak výrazné.

5 Tab. 4. segmentů v kategoriích vitality v rámci hydrických typů biotopů po chemické likvidaci v letech 2009 a ZÁVĚR Chemická likvidace křídlatek v povodí Morávky do značné míry eliminovala rozsah jejich porostů. Zatímco v roce 2007 většina jejich porostů měla pokryvnosti nad 50,1%, v roce 2013 byly plošně nejrozsáhlejší segmenty s pokryvností do 0,1%. Došlo k fragmentaci porostů, snížila se průměrná rozloha plochy z 0,55 ha (v r. 2007) na 0,33 ha (v r. 2013). Rozloha křídlatek v EVL Niva Morávky se snížila v letech o 35% a v NPP Skalická Morávka dokonce o 51%. Navzdory výraznému úbytku křídlatek, zůstává 13% rozlohy v EVL Niva Morávky a dokonce 36,4% v NPP Skalická Morávka zasaženo. Na základě terénního šetření v roce 2013 a 2014 je zřejmé, že křídlatky bez dalších zásahů začnou opět expandovat. Na řadě míst, především na hydricky normálních stanovištích v lužních lesích, vytváří křídlatka vitální porosty bez nekróz a lze předpokládat, její další šíření a regeneraci. Cílem tohoto příspěvku bylo představit základní statistické vyhodnocení o rozšíření křídlatky ve sledovaném území. Autoři se dále hodlají zaměřit na využití prostorové statistiky a analyzovat shluky porostů křídlatky, jakož i vzdálenost křídlatky od vodního toku a další charakteristiky. Poděkování Děkujeme za podporu tohoto příspěvku výzkumným záměrem AVOZ LITERATURA Chytrý, M., et al. (2005): Invasions by alien plants in the Czech Republic: a quantitative assessment across habitats. Preslia 77: Pyšek, P., Prach, K. & Mandák, B. (1998): Invasion of alien plants into habitats of central European landscape: an historical pattern. In: Starfinger U., (eds.): Ecological mechanism and human responses, Backhuys Publishers, Leiden, Richardson, D. M., et al. (2007): Riparian vegetation: degradation, alien plant invasions and restoration prospects. Diversity and Distributions 13: Talpa, F. (1948): Cizí hosté z říše rostlin v kraji pobeskydském. Ostrava: Sborník Přírodovědecké společnosti v Ostravě. Ročník IX. ( ), p Williamson, M. (1996): Biological invasions. Chapman and Hall, London. 244 p.

Student GIS Projekt 2013. Sborník konference

Student GIS Projekt 2013. Sborník konference Student GIS Projekt 2013 Sborník konference ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2013 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz, http://www.arcdata.cz Tato

Více

Jaromír Demek, Marek Havlíček, Peter Mackovčin, Petr Slavík

Jaromír Demek, Marek Havlíček, Peter Mackovčin, Petr Slavík Acta Pruhoniciana 97: 47 53, Průhonice, 2011 ZMĚNY EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB POŘÍČNÍCH A ÚDOLNÍCH NIV V ČESKÉ REPUBLICE JAKO VÝSLEDEK VÝVOJE VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚ V POSLEDNÍCH 250 LETECH CHANGES OF ECOSYSTEM SERVICES

Více

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU HISTORICKÉ MAPY. Zborník referátov z vedeckej konferencie, Bratislava 2005 (Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky) Vladimír Brůna 1, Kateřina Křováková 2 ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM

Více

Miscellanea Geographica 13 Katedra geografie, ZČU v Plzni, 2007 s. 155-160. Jan Kopp

Miscellanea Geographica 13 Katedra geografie, ZČU v Plzni, 2007 s. 155-160. Jan Kopp Miscellanea Geographica 13 Katedra geografie, ZČU v Plzni, 2007 s. 155-160 Změny odtokového procesu v krajině indikační a interpretační přístupy k výzkumu vývoje krajiny Jan Kopp kopp@kge.zcu.cz Katedra

Více

VYUŽITÍ DAT LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRO REVIZI DATOVÝCH SAD ROZVODNIC A VODNÍCH TOKŮ

VYUŽITÍ DAT LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRO REVIZI DATOVÝCH SAD ROZVODNIC A VODNÍCH TOKŮ VYUŽITÍ DAT LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRO REVIZI DATOVÝCH SAD ROZVODNIC A VODNÍCH TOKŮ Kateřina Uhlířová, Hana Nováková Klíčová slova letecké laserové skenování vodní hospodářství výškopis vodní tok

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí 2013

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí 2013 Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí 2013 Uplatňování funkce přírodních prvků ve strukturách rekultivované krajiny Application of natural elements function in reclaimed landscape

Více

Hodnocení dlouhodobých změn využití krajiny ve vybraných modelových územích středních Čech

Hodnocení dlouhodobých změn využití krajiny ve vybraných modelových územích středních Čech Bohemia centralis, Praha, 30: 121 137, 2010 Hodnocení dlouhodobých změn využití krajiny ve vybraných modelových územích středních Čech Evaluation of long-term land-use changes in case studies in Central

Více

DATABÁZE ZANIKLÝCH RYBNÍKŮ V ČR A JEJICH SOUČASNÉ VYUŽITÍ

DATABÁZE ZANIKLÝCH RYBNÍKŮ V ČR A JEJICH SOUČASNÉ VYUŽITÍ ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 21, 2(2013): 48-59 ISSN 1335-0285 DATABÁZE ZANIKLÝCH RYBNÍKŮ V ČR A JEJICH SOUČASNÉ VYUŽITÍ Renata Pavelková Chmelová, Bořivoj Šarapatka,

Více

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice TEREZA MINÁRIKOVÁ, JANA ZMEŠKALOVÁ, JITKA VĚTROVCOVÁ, PAVEL BÍNA, ANNA ŠLECHTOVÁ Záchranné programy ohrožených druhů v České republice Mináriková, T., Zmeškalová, J., Větrovcová, J., Bína, P., Šlechtová,

Více

Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech

Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech Lucie Kastnerová, Miroslav Zeidler, Marek Banaš Condition, distribution

Více

METODY GIS V HODNOCENÍ ZMĚN VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY

METODY GIS V HODNOCENÍ ZMĚN VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY METODY GIS V HODNOCENÍ ZMĚN VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY Hana Skokanová Oddělení ekologie krajiny, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Lidická 25/27, 60200 Brno Úvod Studium změn

Více

VÝVOJ TEPLOTNÍCH A VLHKOSTNÍCH POMĚRŮ MIKULČIC- KÉHO LUHU

VÝVOJ TEPLOTNÍCH A VLHKOSTNÍCH POMĚRŮ MIKULČIC- KÉHO LUHU VÝVOJ TEPLOTNÍCH A VLHKOSTNÍCH POMĚRŮ MIKULČIC- KÉHO LUHU Pavel Hadaš 1 Tomáš Litschmann 2 1 Ústav ekologie lesa LDF MZLU Brno, AMET Velké Bílovice, 2 Abstract: The Morava R. lower reach floodplain is

Více

KRAJINA 2002 OD POZNÁNÍ K INTEGRACI

KRAJINA 2002 OD POZNÁNÍ K INTEGRACI KRAJINA 2002 OD POZNÁNÍ K INTEGRACI Ústí nad Labem 2002 Obal: kaňon Labe u Hřenska (foto: Václav Sojka) Zadní obal: okolí České Lípy - sekce číslo 28, výřez z mapy 1 : 28 800 prvního vojenského mapování

Více

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION ÚZEMÍ S OCHRANNÝM REŽIMEM V KRAJI VYSOČINA Janáková L. Ústav Aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie Bakalářská práce Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech Cross-taxa congruence in species diversity

Více

Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of theczech Republic Station for Fauna Conservation Pavlov

Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of theczech Republic Station for Fauna Conservation Pavlov bulletin VYDRA 4 / 2007 Vydal/Issued by: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Stanice ochrany fauny Pavlov Náklad/Edition size: 500 ks Agency for Nature Conservation and Landscape Protection

Více

METODIKA HODNOCENÍ EKOLOGICKÉ SÍTĚ V KRAJINĚ

METODIKA HODNOCENÍ EKOLOGICKÉ SÍTĚ V KRAJINĚ METODIKA HODNOCENÍ EKOLOGICKÉ SÍTĚ V KRAJINĚ Ing. Linda DROBILOVÁ Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Zemědělská 3, 613 00

Více

STRUKTURA A MODELOVÝ VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ V NPR TRČKOV CHKO ORLICKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA

STRUKTURA A MODELOVÝ VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ V NPR TRČKOV CHKO ORLICKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA STRUKTURA A MODELOVÝ VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ V NPR TRČKOV CHKO ORLICKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA Zdeněk Vacek 1, Stanislav Vacek 1, Jiří Remeš 1, Igor Štefančík 1, 2, Dan Bulušek 1, Lukáš Bílek 1 1 Česká zemědělská

Více

Metodika vymezení útvarů povrchových vod

Metodika vymezení útvarů povrchových vod Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Metodika vymezení útvarů povrchových vod Jakub Langhammer a kol. Praha, 2010 Metodika vymezení útvarů povrchových vod Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Více

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450 AUTOŘI Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Doc. Ing. Barbara Vojvodíková, PhD. Ing. Božena Schejbalová, CSc. Ing. Martin Vojvodík Mgr. Jan Pileček RNDr. Jan Müller Ing. Petr Ponikelský Ing. Hana Novotná

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Karel MACEK ANTROPOGENNÍ OVLIVNĚNÍ KRAJINY V SOUVISLOSTI S ROZŠIŘOVÁNÍM OBYTNÉ ZÁSTAVBY NA ZLÍNSKU Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

7. studentská konference. Sborník

7. studentská konference. Sborník 7. studentská konference Sborník ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2011 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz, http://www.arcdata.cz Tato publikace neprošla

Více

K problematice vztahu zemědělské činnosti a ochrany životního prostředí v podmínkách Společné zemědělské politiky příklad Hodonínska

K problematice vztahu zemědělské činnosti a ochrany životního prostředí v podmínkách Společné zemědělské politiky příklad Hodonínska GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS V. 1 / 2011 K problematice vztahu zemědělské činnosti a ochrany životního prostředí v podmínkách Společné zemědělské politiky příklad Hodonínska Ilona SVOBODOVÁ Abstract: The present-day

Více

Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje

Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje 2. část studie Revize maloplošných zvláště chráněných území v působnosti Moravskoslezského

Více

VÝVOJ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY KUŘIMSKA A JEJÍCH ZMĚN V HISTORICKÉM KONTEXTU. Ing. Linda DROBILOVÁ

VÝVOJ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY KUŘIMSKA A JEJÍCH ZMĚN V HISTORICKÉM KONTEXTU. Ing. Linda DROBILOVÁ VÝVOJ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY KUŘIMSKA A JEJÍCH ZMĚN V HISTORICKÉM KONTEXTU Ing. Linda DROBILOVÁ Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, LDF MZLU v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno linda.drobilova@centrum.cz

Více

P R U H O N I C I A N A

P R U H O N I C I A N A A C T A P R U H O N I C I A N A 95 2010 Výzkumný ústav SILVA TAROUCY pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Průhonice 2010 1 Kolektiv autorů Ing. Jan Borský Jan Hendrych Ing. Tereza Hrubá Ing. Eva

Více

Bulletin České společnosti pro ekologii 1/2014

Bulletin České společnosti pro ekologii 1/2014 Bulletin České společnosti pro ekologii 1/2014 Milé čtenářky, milí čtenáři, letos uplynulo 25 let od Sametové revoluce, díky které můžeme dnes svobodně cestovat, získávat informace a plně se zapojovat

Více

Management chráněných území v České republice

Management chráněných území v České republice 67 PETER MACKOVČIN Management chráněných území v České republice P. Mackovčin: Management of Protected Areas in the Czech Republic. Život. Prostr., Vol. 39, No. 2, 67 71, 2005. Considering the degradation

Více

VLIV HYDROMELIORAČNÍHO ZÁSAHU NA ODTOK VODY Z LESNÍHO POVODÍ INFLUENCE OF HYDROMELIORATIVE TREATMENT ON RUNOFF FROM FOREST

VLIV HYDROMELIORAČNÍHO ZÁSAHU NA ODTOK VODY Z LESNÍHO POVODÍ INFLUENCE OF HYDROMELIORATIVE TREATMENT ON RUNOFF FROM FOREST VLIV HYDROMELIORAČNÍHO ZÁSAHU NA ODTOK VODY Z LESNÍHO POVODÍ INFLUENCE OF HYDROMELIORATIVE TREATMENT ON RUNOFF FROM FOREST WATERSHED VLADIMÍR ČERNOHOUS ABSTRAKT Práce představuje část výsledků experimentu

Více

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta,

Více