Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví?"

Transkript

1 Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví? Corporate Sector in CR: What is the Role of Ownership in the Terminations of the Companies? Drahomíra Dubská * ABSTRAKT Empirická analýza sektoru nefinančních podniků v České republice sleduje vývoj jejich zániků v časové řadě Smyslem bylo určit, jaké odlišnosti může hrát ve vývoji zániků firem (právnických osob) převažující forma vlastnictví. Vybrané způsoby zániku firem jsou kvantitativně hodnoceny podle toho, zda jde o firmy s převahou vlastnictví veřejného sektoru, s převahou vlastnictví tzv. soukromého národního (tj. české firmy) nebo o firmy pod zahraniční kontrolou. Rozbor ukázal dominující roli firem domácího kapitálu vzhledem k váze jejich počtu, ale rychlejší tempo zániků zaznamenaly firmy pod zahraniční kontrolou, u nichž byla také citlivost na vývoj ekonomického cyklu vyšší. Likvidace se podílí zhruba dvěma třetinami na celkových počtech zániků firem, forma zániku bez likvidace s nástupci má pak u domácích soukromých firem měla v roce 2011 podíl asi desetinový, u firem pod zahraniční kontrolou mírně vyšší (v průměru za roky asi 15 %). Klíčová slova: nefinanční podniky, vlastnictví, formy zániků firem ABSTRACT Empiric analysis of the sector of non-financial corporations in the Czech Republic shows history of their terminations during the period The purpose was to observe what differences in development of the companies terminations (bankruptcies) could be caused by the predominant form of their ownership (only corporate legal entities were focused). Therefore the selected method of the companies terminations were analysed from point of view of private domestic property of the companies and public property of the companies. The foreign controlled companies were monitored, as well. The companies with majority of private domestic capital dominated due to their largest figurek. However, the foreign controlled companies showed faster pace of the terminations during the period and also their greater sensitivity to economic cycle has been demonstrated. The liquidations was the most common method of the companies termination (roughly two-thirds of the total number of terminantions in 2011). Endings without liquidation with successors were the tenth of the terminations in the segment of prevailing private domestic property and 15 % in the segment of foreign controlled companies. Key words: non-financial corporations, ownership, liquidations, bankruptcy JEL classification: M2, O12, L16, L26, * Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin registrovaného u Technologické agentury České republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD Ing. Drahomíra Dubská, CSc., vedoucí oddělení svodných analýz; Český statistický úřad 22

2 Úvod Kromě odvětvového pohledu na firemní sektor lze sledovat jeho vývoj také z pohledu vlastnictví podniků. Tento málo frekventovaný náhled přitom poskytuje zejména v tranzitivních ekonomkách z dlouhodobého pohledu velmi zajímavé informace, mimo jiné i na životnost firem podle typu jejich vlastnictví. S ohledem na záběr projektu se analýza v této fázi týká především institucionálního sektoru nefinančních podniků a v nich skupin s převažujícím vlastnictvím kapitálu veřejného sektoru České republiky, dále tzv. soukromých národních (českých) firem a také soukromých firem pod zahraniční kontrolou. Výběr je primárně zaměřen na právnické osoby, vzhledem k jejich váze na produkování hrubé přidané hodnoty v ekonomice. Metodická východiska Údaje o počtech zanikajících firem na území České republiky za období, které je k dispozici ve zvolené struktuře podle vlastnictví tj. počínaje rokem 1995 a konče rokem , jsou dosažitelné za pomoci výběrů z databáze Registru ekonomických subjektů tvořeného a zpracovaného oficiální statistikou, tj. Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Protože Český statistický úřad není primárně místem sledujícím stav firmy ve fázi insolvence a tyto informace ani v dohledné době zde nebude možné soustřeďovat, dostává se zanikající firma do této do registru této národní oficiální statistiky až pouze v případě, kdy je oznámen nějakou formu zánik. Pak je již statistika k dispozici za pomoci číselníku definujícího způsoby zániku (tento číselník pracuje s celkem dvanácti variantami možného zániku právnických a fyzických osob) 1. S ohledem na značnou obsáhlost tématu a velikost databáze není v tomto příspěvku ambicí postřehnout kompletně formy zániků za celkový počet registrovaných ekonomických subjektů v České republice. Pro účely této analýzy s vymezením firem (nefinančních podniků) podle typu vlastnictví je pozornost soustředěna především na právnické osoby. Vybrány byly pouze některé formy zániku právnických osob, a to pouze institucionálního sektoru nefinančních podniků s jeho jednotlivými subsektory definovanými typem vlastnictví, tak jak s jejich názvy pracuje systém národních účtů, tj. nefinanční podniky veřejné, nefinanční podniky soukromé národní a nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou. Sledovány jsou tyto formy zániku: Zrušení právnické osoby likvidací. Zrušení právnické osoby bez likvidace. Zrušení právnické osoby bez likvidace s jedním nástupcem. Zrušení právnické osoby bez likvidace s více nástupci. Ve snaze postihnout co nejdelší časový horizont a vztažení změn v zánicích firem je sledovaným obdobím interval Vztahy v širším pojetí uvnitř Registru ekonomických subjektů (RES) jsou pak přiblíženy obdobím Číselník 572 definuje tyto formy zániku právnických a fyzických osob: 00 Nezjištěno, 01 Zrušení právnických osob likvidací, 02 Zrušení právnické osoby bez likvidace s jedním nástupcem, 03 Zrušení právnické osoby bez likvidace s více nástupci, 04 Zrušení právnické osoby bez likvidace bez nástupců, 05 Oznámení fyzické osoby o ukončení činnosti, 06 Rozhodnutí fyzické osoby o odejmutí oprávnění k činnosti pro fyzickou sobu, 07 Úmrtím fyzické osoby, 08 Odstěhování z okresu, 09 Rozhodnutí z důvodu nepřeregistrace, 10 Neoprávněné vydáni ICO, 11 Ukončení registrace duplicitního ICO. 23

3 Proporce sektorů v Registru ekonomických subjektů ČR (RES) V roce 2008 překročil počet ekonomických subjektů registrovaných v České republice 2 poprvé hranici 2,5 milionu. Koncem roku 2010 bylo podle dosud oficiálně zveřejněných dostupných dat registrováno v České republice 2637,551 tis. ekonomických subjektů. Co do počtu jim dominují firmy-fyzické osoby v sektoru domácností ( podnikatelé s IČO ), jejichž počet převýšil v závěru roku 2010 dva miliony subjektů (2000,805 tis. firem registrovaných jako fyzické osoby). Firem z finančního sektoru 3 bylo celkem 2,164 tisíc, registrovaných subjektů vládního sektoru (mezi ně patří i obce, města a kraje) 17,956 tis. subjektů. Ekonomických subjektů institucionálního sektoru s názvem Neziskové instituce sloužící domácnostem (NISD) je také relativně značný počet (118,848 tis. v závěru roku 2010), naopak nerezidentů registrovaných jako ekonomický subjekt v České republice byly pouze stovky a nedosáhly ani 0,1 z celkového počtu subjektů uvedených v RES. Institucionální sektor Nefinanční podniky (v dalším textu tohoto příspěvku jen firemní sektor ) neparticipoval k na celkových počtech ekonomických subjektů v ČR ani pětinou (18,9 %), ale jeho podíl ve druhé polovině roku čase stoupal (15 % v roce 2005). Koncem roku 2010 bylo v ČR zaregistrováno téměř půl milionu (497,8 tis.) nefinančních podniků. Plné tři čtvrtiny registrovaných ekonomických subjektů v ČR představují podnikatelé v sektoru domácností, tj. fyzické osoby (75,9 % v roce 2010). Jejich podíl se naopak ve druhé polovině minulé dekády snížil (ze 78,6 % v roce 2005). Lze to zřejmě přičíst vývoji ekonomického cyklu v tomto období, který prošel zvraty. Ostatní institucionální sektory české ekonomiky participují na celkovém počtu ekonomických subjektů velmi málo, v úhrnu podle dat z konce roku 2010 jen z 5,3 % - nepatrné jsou relativní počty firem ve finančním a vládním sektoru (0,1 %, resp. 0,7 %), počty neziskových institucí sloužící domácnostem tvořily 4,5 % subjektů z počtu uvedeného v RES. I přes uvedené snížení podílu podnikajících v sektoru domácností během období se jejich počet zvýšil (+6,6 %), avšak podstatně rychleji stouply počty registrovaných nefinančních podniků (+38,7 %). Z ostatních institucionálních sektorů se zvýšil nepatrně počet finančních podniků (+2 %), počty institucí ve vládním i neziskovém sektoru se naopak snížily (-2,8 %, resp. -9,7 %). Struktura nefinančních podniků v RES podle formy vlastnictví Sledujeme-li strukturu nefinančních podniků registrovaných v RES podle formy jejich vlastnictví, je dlouhodobě patrný růst počtu soukromých národních podniků, ale zejména firem pod zahraniční kontrolou mezi roky se jejich počty zvýšily v obou segmentech o 31,2 %, resp. o 52,7 %. Tento trend odráží doznívání období, kdy firmy s převažujícím vlastnictvím veřejného sektoru dlouhodobě ustupovaly vlivem privatizací - 2 Registr ekonomických subjektů není dokonalou databází pokud jde o přesnost a aktuálnost zařazení firem podle různých kritérií (vč. problému s převažující činností, která se může v čase měnit a firma ji nemusí dát správci databáze na vědomí okamžitě). Je však jediným zdrojem oficiální statistiky v takovémto rozsahu. 3 Institucionální sektor finančních institucí zahrnuje kromě ústřední banky i ostatní měnově finanční instituce, tj. především komerční banky a stavební spořitelny, spořitelní a úvěrní družstva (záložny), dále ostatní finančních zprostředkovatele (tj. leasingové a faktoringové společnosti, společnosti splátkového prodeje), dále tzv. pomocné finanční instituce (např. makléři) a pojišťovací společnosti. 4 V době zpracování tohoto příspěvku byly celkové oficiální počty subjektů k dispozici naposled k

4 přesto i ve druhé polovině minulé dekády klesl jejich počet ještě o více než čtvrtinu (-21,5 %), i když hlavní privatizační vlna již působila podstatně dříve. I přes rychlý růst počtu firem pod zahraniční kontrolou registrovaných v RES dosáhla jejich váha v roce 2010 zatím dvou pětin (40,1 %) celkového počtu registrovaných nefinančních podniků. V roce 2005 činil jejich podíl 36,4 %. Pokrizový rok 2010 však přinesl meziroční snížení podílu počtu firem pod zahraniční kontrolou (o -0,6 p.b.), což však bylo způsobeno především vývojem v počtu podnikajících fyzických osob. Neboť zaměstnanost jako makroindikátor je charakterizována jistým zpožďováním dynamiky vývoje (v obou směrech) oproti vývoji reálné ekonomiky zachycované dynamikou HDP, lze předpokládat, že neuspokojivý trh práce v roce 2010 přinutil řadu cizinců pracujících v ČR na živnostenský list ke zrušení svého podnikání. Počtům nefinančních podniků v ČR rozvrstvených podle formy vlastnictví dominují stále soukromé národní firmy, jejichž podíl však slábne a v roce 2009 se dostal poprvé pod třípětinovou hranici (58,9 %). V roce 2010 vlivem zmíněné oslabené dynamiky počtů registrovaných firem pod zahraniční kontrolou se podíl soukromých národních nefinančních podniků opět přiblížil třem pětinám (+0,7 p.b.). Počet firem kontrolovaných vlastnicky veřejným sektorem je již v ČR prakticky zanedbatelný v letech 2009 i 2010 představoval jen 0,4 % všech registrovaných nefinančních podniků (v roce 2005 ještě 0,7 %). Vlastnická struktura zaniklých právnických osob ve firemním sektoru v ČR Právnické osoby jsou drtivým způsobem zastoupeny v sektoru nefinančních podniků ve vlastnické formy firem s rozhodující vlastnickou kontrolou veřejného sektoru a také v případě soukromých národních firem (tab.1). U soukromých firem pod zahraniční kontrolou tento efekt patrný není, ovšem je třeba mít na paměti, že zatímco tuzemské podnikající fyzické osoby jsou ve statistice RES zachyceny v sektoru domácností, v případě firem pod zahraniční kontrolou jsou počty subjektů firem v nefinančním sektoru výrazně zvětšeny právě o fyzické osoby. Tab. 1: Zastoupení právnických osob na celkovém počtu registrovaných ekonomických subjektů nefinančního sektoru v roce 2009 Právnické osoby 25 Subjekty celkem Podíl Veřejné ,4% Soukromé národní ,5% Soukromé pod zahr. kontrolou ,4% Zdroj: ČSÚ, výběry z RES Porovnání počtu zániků právnických osob ve firemním sektoru Grafická analýza zániků právnických osob v České republice v letech ukazuje (graf 1), že k největším počtům zániků dochází v segmentu firem soukromých národních. Není to překvapivé vzhledem ke skutečnosti, že tento segment má ve struktuře také největší váhu. Podle vyrovnávací přímky regresní analýzy s relativně vysokým koeficientem spolehlivosti byly pod trendem počty zániků právnických osob s převahou soukromého národního kapitálu v letech , tedy v období relativně silné privatizační vlny a dále v období 2005 a 2006, kdy česká ekonomika rostla nejrychlejším tempem ve své historii.

5 Naopak vyšší počty zanikajících firem než by odpovídalo trendu celého sledovaného období jsou v grafu 1 patrné v letech kolem měnové krize na přelomu 90. let a pak také mírně ale setrvale - v předkrizových a následujících letech uplynulé dekády. Pro zániky právnických osob pod zahraniční kontrolou platí podobný vývoj jako u uvedených firem s převahou domácího kapitálu, přičemž regresní analýza (opět s relativně vysokým koeficientem spolehlivosti) ukazuje také vyšší počty zániků od roku 2007 do roku 2011 s tím, že - oproti soukromým národním firmám - po relativně dlouhé období byly počty zániků nepatrně nižší než by odpovídalo lineárnímu vyrovnání. Dynamika zániků a vazba na výkon ekonomiky Pokud však použijeme pro porovnání zániků právnických osob v jednotlivých formách vlastnictví meziroční změny počtů těchto zániků, tj. o kolik jich bylo více či méně než před rokem, ukáží se výsledky jiné rychleji zanikaly právnické osoby pod zahraniční kontrolou. V průměru za období jich totiž zmizelo z RES každoročně 17 % více než v předchozím roce, zatímco soukromých národních o 12 % více. Naopak zániků právnických osob s převahou kapitálu z veřejného sektoru bylo během sledovaného období každoročně v průměru o 9,9 % méně než před rokem. To je však zčásti vysvětlitelné celkovým výrazným úbytkem tohoto typu firem na mapě ekonomických subjektů registrovaných v České republice. Z další části pak i jistou stabilitou těchto firem plynoucí z jejich pozice v odvětvích s převahou veřejného vlastnictví. Právě jim se totiž podařilo i během krize relativně dobře ustát poptávkově nepříznivé podmínky roku 2009 (díky společnosti ČEZ rostlo elektrárenství, výkon zvýšily i Lesy ČR, o desetinu stoupla hrubá přidaná hodnota ve zdravotnictví, přírůstky zaznamenala i pozemní a potrubní doprava nebo Česká pošta). Graf 1: Počty zaniklých právnických osob podle typu vlastnictví ( , stavy daného roku k ) Zdroj: ČSÚ, výběry z RES, vlastní propočty Korelace mezi tempy růstu ekonomiky a zániky právnických osob - podle výše korelačního koeficientu potvrzuje s poměrně vysokou pravděpodobností hypotézu, že čím rychleji roste ekonomika, tím nižší by měla být aktivita v zánicích firem. Podle korelačního 26

6 koeficientu to platí ve větší míře u právnických osob pod zahraniční kontrolou (korel koef - 0,65), ale relativně významně i právnických osob vlastněných národním soukromým kapitálem (-0,61). Specifičnost výsledku korelační analýzy pro právnické osoby vlastněné veřejným sektorem spočívá v tom, že počty zániků se výrazně snížily vlivem poklesu počtu těchto subjektů objektivně (jejich privatizacemi). Graf 2: Podíl zániků právnických osob firemního sektoru podle formy vlastnictví (v % celkového počtu zániků právnických osob-nefinančních podniků uvedených tří forem) Zdroj: ČSÚ, výběry z RE, vlastní propočty Hlavní formy zániků právnických osob ve firemním sektoru ČR Ze způsobů zániku firem podle číselníku zachycovaných v RES a týkajících se právnických osob (více v Metodických východiscích, poznámky pod čarou 1) sledujme jednak zánik likvidací, jednak bez likvidace s dělením na jednoho nástupce a více nástupců. Výběr byl prováděn také v parametru nezjištěno, kde byly velmi silné počty v letech (kolem 1500 zániků), které se ale už od roku 1999 silně zredukovaly na několik desítek ročně. Zbytek z celkového počtu zániku právnických osob po zohlednění výše definovaných forem zániků připadá na zrušení právnické osoby bez likvidace bez nástupců. Zánik likvidací Zánik likvidací se postupně stal převažujícím způsobem zániku právnických osob v každé z forem jejich vlastnictví. Graf 3 vykresluje masivní nárůst podílu zániků národních soukromých firem likvidací v letech V té době ČR prošla po měnové krizi mělkou recesí s poklesem HDP v reálném vyjádření 5 o 0,9 % v roce 1997 a o 0,2 % v roce Roli však nesporně hraje i skutečnost, že v této době významně poklesly počty nezjištěných způsobů zániku, což přirozeně vyústilo do zvýšení vykázaných počtů zániku likvidací, ale i zániků bez likvidace. Velmi silná byla v tomto období i jejich meziroční dynamika v roce 5 Podle dat mimořádné revize národních účtů zasahujících celou časovou řadu od roku

7 je v RES uveden zánik likvidací pouze u 10 právnických osob v českém vlastnictví (národním soukromém) 6, ale v roce 1997 už 189 a v dalším roce pak 464 likvidací. Na konci sledovaného období, v roce 2011, zaniklo v ČR likvidací 2575 právnických osob v soukromém národním vlastnictví z celkového počtu 4030 zániků právnických osob této vlastnické formy. V případě právnických osob pod zahraniční kontrolou činila obdobná proporce v počtech 1073 subjektů k 1656 subjektům, ve vlastnickém segmentu veřejných právnických osob pak 29 ke 46. Ve všech případech tvořil v roce 2011 zánik likvidací necelé dvě třetiny z počtu zániků právnických osob v příslušné vlastnické formě, na počátku minulé dekády zhruba polovinu. Graf 3: Zánik právnických osob likvidací (podíl likvidací na počtu zaniklých právnických osob v dané formě vlastnictví, v %) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Firmy veřejné Firmy národní s oukromé Firmy pod z ahranič ni kontrolou 0% Zánik bez likvidace Zdroj: ČSÚ, výběry z RES, vlastní propočty V roce 2011 zaniklo bez likvidace s jedním nástupcem a bez likvidace s více nástupci celkem 357 právnických osob kontrolovaných soukromým národním kapitálem, 225 právnických osob pod zahraniční kontrolou a 6 právnických osob s převahou veřejného vlastnictví (na počátku minulé dekády byly tyto analogické počty 142, 39 a 19). Zatímco v roce 2001 šlo ve srovnání s počty zániků likvidací o počty zhruba 3-4krát menší ve všech vlastnických formách, v roce 2011 už lze pozorovat u právnických osob vlastněných soukromým národním kapitálem výrazný ústup zániků bez likvidace ve prospěch zániků likvidací (357 proti 2575), které převýšily více než 7krát. U právnických osob pod zahraniční kontrolou převyšoval v roce 2011 počet zániků likvidací (1073) počty zániků bez likvidace (225) ani ne 5krát. V zánicích bez likvidace, kdy právnickou osobu převzal jeden zástupce, byla daleko častější forma, než převzetí více zástupci. Případy s více přebírajícími zástupci byly u firem pod zahraniční kontrolou jen v řádu jednotek, výjimkou byl rok 2000 (13 případů). U firem s kontrolou veřejného kapitálu byly tyto případy častější v letech (v průměru ročně 19, v roce 1997 však 31), přičemž v letech už nebyl ani jediný - v tomto období 6 Velmi silná však byla v tomto roce položka nezjištěno. 28

8 však byly u nich mizivé i počty zániků bez likvidace (11, 8 a 6 případů). Firmy kontrolované soukromým domácím kapitálem, které zanikly bez likvidace s více nástupci, vykazovaly co do počtu případů za rok od roku 2006 postupný pokles (ze 32 na 5 případů v roce 2011). Přehled způsobů zániku podle vlastnických forem právnických osob a jejich vývoj Komplexní pohled na vývoj v letech u sledovaných typů zániku právnických osob podle formy jejich vlastnictví poskytuje grafická analýza (grafy č. 4, 5, a 6). Plynou z ní již výše zmíněné úsudky o významné roli podnikatelů-fyzických osob v celkových počtech zániků firem u subjektů pod zahraniční kontrolou (graf 5). U právnických osob pod soukromou domácí kontrolou je zhruba od roku 2002 vývoj zániků likvidací trendově prakticky totožný s vývojem zániků celkově (graf 4). Graf 6 ukazuje pokles počtu zániků firem kontrolovaných veřejným kapitálem. Je primárně dán snižujícím se počtem subjektů s touto formou vlastnictví. Graf 4: Vývoj zániků právnických osob s převahou soukromého národního kapitálu a jejich vybraných forem (počty k daného roku) Zdroj: ČSÚ výběr z RES, vlastní propočty 29

9 Graf 5: Vývoj zániků právnických osob pod zahraniční kontrolou a jejich vybraných forem (počty k daného roku) 5000 Zaniklé firmy pod zahraniční kontrolou celkem Zaniklé právnické osoby pod zahraniční kontrolou Právnické osoby pod zahraniční kontrolou zaniklé likvidací Právnické osoby pod zahraniční kontrolou zaniklé bez likvidace s jedním a více nástupci z toho s jedním nástupcem z toho s více nástupci Zdroj: ČSÚ, výběry z RES Graf 6: Vývoj zániků právnických osob s převahou veřejného vlastnictví a jejich vybraných forem (počty k daného roku) 450 Zaniklé firmy s převahou veřejného vlastnictví celkem Právnické osoby s převahou veřejného vlastnictví zaniklé likvidací Právnické osoby s převahou veřejného vlastnictví zaniklé bez likvidace s jedním a více nástupci z toho s jedním nástupcem 150 z toho s více nástupci Zaniklé právnické osoby s převahou veřejného vlastnictví Závěr Zdroj: ČSÚ, výběry z RES Organizační struktura firemního sektoru ČR (nefinanční podniky) prošla ve sledovaném období výraznými změnami ve vlastnictví firem. Byly způsobeny jednak privatizací do domácích rukou, jednak pak i výrazným přílivem přímých zahraničních investic. Jejich působením vznikl v ČR značně silný segment firem pod zahraniční kontrolou. Početně nejsilnější skupiny právnických osob pod kontrolou domácího soukromého kapitálu vykazovaly logicky i nejvyšší počty zániků. Avšak podle meziroční dynamiky je 30

10 patrné, že rychleji, v průměru o 17 % ročně, rostly počty zániků firem pod zahraniční kontrolou oproti meziročnímu tempu v segmentu firem s převahou soukromého domácího kapitálu (+12 %). Zánik likvidací se stal převažujícím způsobem zániku právnických osob v každé ze sledovaných forem vlastnictví. V roce 2011 zaniklo likvidací méně firem pod zahraniční kontrolou než v roce 2010 (k tomuto meziročnímu poklesu došlo poprvé od roku 2002). U soukromých domácích firem počet zániků likvidací v roce 2011 vzrostl, ale nejpomaleji od roku 2009, kdy zaniklo 400 těchto firem. V roce 2011 zanikly likvidací zhruba dvě třetiny všech případů zániku firem v každé ze sledovaných třech forem vlastnictví. Zániky bez likvidace se nástupnictvím jsou relativně málo početné, zejména co se týká více nástupců. Počty zániků bez likvidace s nástupci tvořily během let ročně v průměru necelých 12 % počtu zániků firem soukromého domácího kapitálu, u firem pod zahraniční kontrolou asi 15 %. Korelace zániků firem s hospodářským cyklem v ČR je relativně významná. Literatura [1] Balleisen, E. (2001). Navigating Failure: Bankruptcy and Commercial Society in Antebellum America. Chapel Hill: University of North Carolina Press. p ISBN [2] ČSÚ: Roční národní účty (databáze) [on-line]. Databáze. Praha, Český statistický úřad. [3] ČSÚ: Sektorové účty (databáze) [on-line]. Databáze. Praha, Český statistický úřad. [4] ČSÚ: Registr ekonomických subjektů. Praha, Český statistický úřad. [5] Demografie podniků v ČR výsledky za roky 2000 až Praha, Český statistický úřad [6] Dubská, D. (2011). Impact of the Economic Crisis on the Institutional Sectors of the Czech Economy. Prague. Statistika Economy and Statistical Journal, No. 4/2011. p [7] Dubská, D. Krize: kdo z ní vyšel nejlépe? Analýza institucionálních sektorů české ekonomiky. Vystoupení na semináři. Praha, Český statistický úřad. Únor [8] Kislingerová, E. Podnik v časech krize. Praha, Grada, s ISBN [9] Koráb, V. Mihalisko, M Vaškovičová, J. (2008): Založení a řízení podniků. Brno, CERM akademické nakladatelství, s ISBN: [10] Nečadová, M. Breňová, L. (2010): Změna ve výkonnosti firem v podmínkách krize a jejich adaptace na změněné tržní podmínky. Ekonomika a management, 2010, č. 4. s

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Tisková konference týmu Výzkum insolvence rektorský salónek, Vysoká škola ekonomická v Praze, 17. října 2013

Tisková konference týmu Výzkum insolvence rektorský salónek, Vysoká škola ekonomická v Praze, 17. října 2013 Tisková konference týmu Výzkum insolvence rektorský salónek, Vysoká škola ekonomická v Praze, 17. října 2013 Parametry vzorku Vybíráno bylo z případů zahájených po 1. lednu 2008 účinnost insolvenčního

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha

MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha Abstrakt Cíl této práce je vyvrátit fakt, že v dobách hospodářské krize resp. recese, je dobré investovat

Více

Český potravinářský průmysl se zvedá

Český potravinářský průmysl se zvedá 30.4.2015 Český potravinářský průmysl se zvedá Oživení české ekonomiky zasáhlo prostřednictvím rostoucí spotřeby domácností i tuzemskou výrobu potravinářského zboží. V té se v ČR loni promítlo oživení

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Monika Ježková jezkova.monica@seznam.cz. bydlení, trh nemovitostí, cena bytu, cena rodinného domu, cena stavebního pozemku

Monika Ježková jezkova.monica@seznam.cz. bydlení, trh nemovitostí, cena bytu, cena rodinného domu, cena stavebního pozemku ZMĚNY NA TRHU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ V SOUVISLOSTI S EKONOMICKOU KRIZÍ CHANGES IN THE REAL ESTATE MARKET FOR HOUSING IN THE CONTEXT OF ECONOMIC CRISIS Klíčová slova Monika Ježková jezkova.monica@seznam.cz

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ Hospodářský rozvoj Moravskoslezského kraje doznal v posledních letech velice podstatných změn. I když se stále jedná o tradičně orientovanou

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Czech Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005 Přehled v českém jazyce Stručný souhrn Pokračuje dlouhodobé směřování k

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Říjen 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 ÚVOD... 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2007...

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE Analýza a doporučení k cíli projektu Akcelerace Zvyšovat počet podnikatelských subjektů na území hl. m. Prahy v rámci programu Podpory podnikání v Praze Ing. Jiří

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ A ROČNÍ NÁRODNÍ ÚČTY Vladimír Kermiet, Lucie Smejkalová Odbor ročních národních účtů Seminář,, TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU

Více

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Abstract The population ageing and its consequences for the financing

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA ZÁŘÍ

MĚNOVÁ STATISTIKA ZÁŘÍ ZÁŘÍ 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.)

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.1.2006 1 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Příloha 1.1. Služby bydlení

Příloha 1.1. Služby bydlení Příloha.. Služby bydlení Metoda uživatelských nákladů (UCM) - 995-006... Odhad služeb bydlení pro obydlí obývaná jejich vlastníky byl změněn v rámci hlavní revize 0 ze dvou důvodů: () úpravy odhadu metodou

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Cenová úroveň bydlení v Ostravě

Cenová úroveň bydlení v Ostravě Cenová úroveň bydlení v Ostravě Ing. David Svata, PhD. VŠB-TU Ostrava, EKF Abstract The paper analyses housing market in Ostrava. The Ostrava housing market is analysed from the historical point of view.

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 3 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Vítězové veřejných zakázek

Vítězové veřejných zakázek Vítězové veřejných zakázek Analýza skutečných majitelů Praha 12. prosince 2013 Luděk Mácha, Jan Cikler CRIF Czech Credit Bureau Skupina založena v roce 1988 v Bologni Jeden z největších světových provozovatelů

Více