Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví?"

Transkript

1 Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví? Corporate Sector in CR: What is the Role of Ownership in the Terminations of the Companies? Drahomíra Dubská * ABSTRAKT Empirická analýza sektoru nefinančních podniků v České republice sleduje vývoj jejich zániků v časové řadě Smyslem bylo určit, jaké odlišnosti může hrát ve vývoji zániků firem (právnických osob) převažující forma vlastnictví. Vybrané způsoby zániku firem jsou kvantitativně hodnoceny podle toho, zda jde o firmy s převahou vlastnictví veřejného sektoru, s převahou vlastnictví tzv. soukromého národního (tj. české firmy) nebo o firmy pod zahraniční kontrolou. Rozbor ukázal dominující roli firem domácího kapitálu vzhledem k váze jejich počtu, ale rychlejší tempo zániků zaznamenaly firmy pod zahraniční kontrolou, u nichž byla také citlivost na vývoj ekonomického cyklu vyšší. Likvidace se podílí zhruba dvěma třetinami na celkových počtech zániků firem, forma zániku bez likvidace s nástupci má pak u domácích soukromých firem měla v roce 2011 podíl asi desetinový, u firem pod zahraniční kontrolou mírně vyšší (v průměru za roky asi 15 %). Klíčová slova: nefinanční podniky, vlastnictví, formy zániků firem ABSTRACT Empiric analysis of the sector of non-financial corporations in the Czech Republic shows history of their terminations during the period The purpose was to observe what differences in development of the companies terminations (bankruptcies) could be caused by the predominant form of their ownership (only corporate legal entities were focused). Therefore the selected method of the companies terminations were analysed from point of view of private domestic property of the companies and public property of the companies. The foreign controlled companies were monitored, as well. The companies with majority of private domestic capital dominated due to their largest figurek. However, the foreign controlled companies showed faster pace of the terminations during the period and also their greater sensitivity to economic cycle has been demonstrated. The liquidations was the most common method of the companies termination (roughly two-thirds of the total number of terminantions in 2011). Endings without liquidation with successors were the tenth of the terminations in the segment of prevailing private domestic property and 15 % in the segment of foreign controlled companies. Key words: non-financial corporations, ownership, liquidations, bankruptcy JEL classification: M2, O12, L16, L26, * Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin registrovaného u Technologické agentury České republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD Ing. Drahomíra Dubská, CSc., vedoucí oddělení svodných analýz; Český statistický úřad 22

2 Úvod Kromě odvětvového pohledu na firemní sektor lze sledovat jeho vývoj také z pohledu vlastnictví podniků. Tento málo frekventovaný náhled přitom poskytuje zejména v tranzitivních ekonomkách z dlouhodobého pohledu velmi zajímavé informace, mimo jiné i na životnost firem podle typu jejich vlastnictví. S ohledem na záběr projektu se analýza v této fázi týká především institucionálního sektoru nefinančních podniků a v nich skupin s převažujícím vlastnictvím kapitálu veřejného sektoru České republiky, dále tzv. soukromých národních (českých) firem a také soukromých firem pod zahraniční kontrolou. Výběr je primárně zaměřen na právnické osoby, vzhledem k jejich váze na produkování hrubé přidané hodnoty v ekonomice. Metodická východiska Údaje o počtech zanikajících firem na území České republiky za období, které je k dispozici ve zvolené struktuře podle vlastnictví tj. počínaje rokem 1995 a konče rokem , jsou dosažitelné za pomoci výběrů z databáze Registru ekonomických subjektů tvořeného a zpracovaného oficiální statistikou, tj. Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Protože Český statistický úřad není primárně místem sledujícím stav firmy ve fázi insolvence a tyto informace ani v dohledné době zde nebude možné soustřeďovat, dostává se zanikající firma do této do registru této národní oficiální statistiky až pouze v případě, kdy je oznámen nějakou formu zánik. Pak je již statistika k dispozici za pomoci číselníku definujícího způsoby zániku (tento číselník pracuje s celkem dvanácti variantami možného zániku právnických a fyzických osob) 1. S ohledem na značnou obsáhlost tématu a velikost databáze není v tomto příspěvku ambicí postřehnout kompletně formy zániků za celkový počet registrovaných ekonomických subjektů v České republice. Pro účely této analýzy s vymezením firem (nefinančních podniků) podle typu vlastnictví je pozornost soustředěna především na právnické osoby. Vybrány byly pouze některé formy zániku právnických osob, a to pouze institucionálního sektoru nefinančních podniků s jeho jednotlivými subsektory definovanými typem vlastnictví, tak jak s jejich názvy pracuje systém národních účtů, tj. nefinanční podniky veřejné, nefinanční podniky soukromé národní a nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou. Sledovány jsou tyto formy zániku: Zrušení právnické osoby likvidací. Zrušení právnické osoby bez likvidace. Zrušení právnické osoby bez likvidace s jedním nástupcem. Zrušení právnické osoby bez likvidace s více nástupci. Ve snaze postihnout co nejdelší časový horizont a vztažení změn v zánicích firem je sledovaným obdobím interval Vztahy v širším pojetí uvnitř Registru ekonomických subjektů (RES) jsou pak přiblíženy obdobím Číselník 572 definuje tyto formy zániku právnických a fyzických osob: 00 Nezjištěno, 01 Zrušení právnických osob likvidací, 02 Zrušení právnické osoby bez likvidace s jedním nástupcem, 03 Zrušení právnické osoby bez likvidace s více nástupci, 04 Zrušení právnické osoby bez likvidace bez nástupců, 05 Oznámení fyzické osoby o ukončení činnosti, 06 Rozhodnutí fyzické osoby o odejmutí oprávnění k činnosti pro fyzickou sobu, 07 Úmrtím fyzické osoby, 08 Odstěhování z okresu, 09 Rozhodnutí z důvodu nepřeregistrace, 10 Neoprávněné vydáni ICO, 11 Ukončení registrace duplicitního ICO. 23

3 Proporce sektorů v Registru ekonomických subjektů ČR (RES) V roce 2008 překročil počet ekonomických subjektů registrovaných v České republice 2 poprvé hranici 2,5 milionu. Koncem roku 2010 bylo podle dosud oficiálně zveřejněných dostupných dat registrováno v České republice 2637,551 tis. ekonomických subjektů. Co do počtu jim dominují firmy-fyzické osoby v sektoru domácností ( podnikatelé s IČO ), jejichž počet převýšil v závěru roku 2010 dva miliony subjektů (2000,805 tis. firem registrovaných jako fyzické osoby). Firem z finančního sektoru 3 bylo celkem 2,164 tisíc, registrovaných subjektů vládního sektoru (mezi ně patří i obce, města a kraje) 17,956 tis. subjektů. Ekonomických subjektů institucionálního sektoru s názvem Neziskové instituce sloužící domácnostem (NISD) je také relativně značný počet (118,848 tis. v závěru roku 2010), naopak nerezidentů registrovaných jako ekonomický subjekt v České republice byly pouze stovky a nedosáhly ani 0,1 z celkového počtu subjektů uvedených v RES. Institucionální sektor Nefinanční podniky (v dalším textu tohoto příspěvku jen firemní sektor ) neparticipoval k na celkových počtech ekonomických subjektů v ČR ani pětinou (18,9 %), ale jeho podíl ve druhé polovině roku čase stoupal (15 % v roce 2005). Koncem roku 2010 bylo v ČR zaregistrováno téměř půl milionu (497,8 tis.) nefinančních podniků. Plné tři čtvrtiny registrovaných ekonomických subjektů v ČR představují podnikatelé v sektoru domácností, tj. fyzické osoby (75,9 % v roce 2010). Jejich podíl se naopak ve druhé polovině minulé dekády snížil (ze 78,6 % v roce 2005). Lze to zřejmě přičíst vývoji ekonomického cyklu v tomto období, který prošel zvraty. Ostatní institucionální sektory české ekonomiky participují na celkovém počtu ekonomických subjektů velmi málo, v úhrnu podle dat z konce roku 2010 jen z 5,3 % - nepatrné jsou relativní počty firem ve finančním a vládním sektoru (0,1 %, resp. 0,7 %), počty neziskových institucí sloužící domácnostem tvořily 4,5 % subjektů z počtu uvedeného v RES. I přes uvedené snížení podílu podnikajících v sektoru domácností během období se jejich počet zvýšil (+6,6 %), avšak podstatně rychleji stouply počty registrovaných nefinančních podniků (+38,7 %). Z ostatních institucionálních sektorů se zvýšil nepatrně počet finančních podniků (+2 %), počty institucí ve vládním i neziskovém sektoru se naopak snížily (-2,8 %, resp. -9,7 %). Struktura nefinančních podniků v RES podle formy vlastnictví Sledujeme-li strukturu nefinančních podniků registrovaných v RES podle formy jejich vlastnictví, je dlouhodobě patrný růst počtu soukromých národních podniků, ale zejména firem pod zahraniční kontrolou mezi roky se jejich počty zvýšily v obou segmentech o 31,2 %, resp. o 52,7 %. Tento trend odráží doznívání období, kdy firmy s převažujícím vlastnictvím veřejného sektoru dlouhodobě ustupovaly vlivem privatizací - 2 Registr ekonomických subjektů není dokonalou databází pokud jde o přesnost a aktuálnost zařazení firem podle různých kritérií (vč. problému s převažující činností, která se může v čase měnit a firma ji nemusí dát správci databáze na vědomí okamžitě). Je však jediným zdrojem oficiální statistiky v takovémto rozsahu. 3 Institucionální sektor finančních institucí zahrnuje kromě ústřední banky i ostatní měnově finanční instituce, tj. především komerční banky a stavební spořitelny, spořitelní a úvěrní družstva (záložny), dále ostatní finančních zprostředkovatele (tj. leasingové a faktoringové společnosti, společnosti splátkového prodeje), dále tzv. pomocné finanční instituce (např. makléři) a pojišťovací společnosti. 4 V době zpracování tohoto příspěvku byly celkové oficiální počty subjektů k dispozici naposled k

4 přesto i ve druhé polovině minulé dekády klesl jejich počet ještě o více než čtvrtinu (-21,5 %), i když hlavní privatizační vlna již působila podstatně dříve. I přes rychlý růst počtu firem pod zahraniční kontrolou registrovaných v RES dosáhla jejich váha v roce 2010 zatím dvou pětin (40,1 %) celkového počtu registrovaných nefinančních podniků. V roce 2005 činil jejich podíl 36,4 %. Pokrizový rok 2010 však přinesl meziroční snížení podílu počtu firem pod zahraniční kontrolou (o -0,6 p.b.), což však bylo způsobeno především vývojem v počtu podnikajících fyzických osob. Neboť zaměstnanost jako makroindikátor je charakterizována jistým zpožďováním dynamiky vývoje (v obou směrech) oproti vývoji reálné ekonomiky zachycované dynamikou HDP, lze předpokládat, že neuspokojivý trh práce v roce 2010 přinutil řadu cizinců pracujících v ČR na živnostenský list ke zrušení svého podnikání. Počtům nefinančních podniků v ČR rozvrstvených podle formy vlastnictví dominují stále soukromé národní firmy, jejichž podíl však slábne a v roce 2009 se dostal poprvé pod třípětinovou hranici (58,9 %). V roce 2010 vlivem zmíněné oslabené dynamiky počtů registrovaných firem pod zahraniční kontrolou se podíl soukromých národních nefinančních podniků opět přiblížil třem pětinám (+0,7 p.b.). Počet firem kontrolovaných vlastnicky veřejným sektorem je již v ČR prakticky zanedbatelný v letech 2009 i 2010 představoval jen 0,4 % všech registrovaných nefinančních podniků (v roce 2005 ještě 0,7 %). Vlastnická struktura zaniklých právnických osob ve firemním sektoru v ČR Právnické osoby jsou drtivým způsobem zastoupeny v sektoru nefinančních podniků ve vlastnické formy firem s rozhodující vlastnickou kontrolou veřejného sektoru a také v případě soukromých národních firem (tab.1). U soukromých firem pod zahraniční kontrolou tento efekt patrný není, ovšem je třeba mít na paměti, že zatímco tuzemské podnikající fyzické osoby jsou ve statistice RES zachyceny v sektoru domácností, v případě firem pod zahraniční kontrolou jsou počty subjektů firem v nefinančním sektoru výrazně zvětšeny právě o fyzické osoby. Tab. 1: Zastoupení právnických osob na celkovém počtu registrovaných ekonomických subjektů nefinančního sektoru v roce 2009 Právnické osoby 25 Subjekty celkem Podíl Veřejné ,4% Soukromé národní ,5% Soukromé pod zahr. kontrolou ,4% Zdroj: ČSÚ, výběry z RES Porovnání počtu zániků právnických osob ve firemním sektoru Grafická analýza zániků právnických osob v České republice v letech ukazuje (graf 1), že k největším počtům zániků dochází v segmentu firem soukromých národních. Není to překvapivé vzhledem ke skutečnosti, že tento segment má ve struktuře také největší váhu. Podle vyrovnávací přímky regresní analýzy s relativně vysokým koeficientem spolehlivosti byly pod trendem počty zániků právnických osob s převahou soukromého národního kapitálu v letech , tedy v období relativně silné privatizační vlny a dále v období 2005 a 2006, kdy česká ekonomika rostla nejrychlejším tempem ve své historii.

5 Naopak vyšší počty zanikajících firem než by odpovídalo trendu celého sledovaného období jsou v grafu 1 patrné v letech kolem měnové krize na přelomu 90. let a pak také mírně ale setrvale - v předkrizových a následujících letech uplynulé dekády. Pro zániky právnických osob pod zahraniční kontrolou platí podobný vývoj jako u uvedených firem s převahou domácího kapitálu, přičemž regresní analýza (opět s relativně vysokým koeficientem spolehlivosti) ukazuje také vyšší počty zániků od roku 2007 do roku 2011 s tím, že - oproti soukromým národním firmám - po relativně dlouhé období byly počty zániků nepatrně nižší než by odpovídalo lineárnímu vyrovnání. Dynamika zániků a vazba na výkon ekonomiky Pokud však použijeme pro porovnání zániků právnických osob v jednotlivých formách vlastnictví meziroční změny počtů těchto zániků, tj. o kolik jich bylo více či méně než před rokem, ukáží se výsledky jiné rychleji zanikaly právnické osoby pod zahraniční kontrolou. V průměru za období jich totiž zmizelo z RES každoročně 17 % více než v předchozím roce, zatímco soukromých národních o 12 % více. Naopak zániků právnických osob s převahou kapitálu z veřejného sektoru bylo během sledovaného období každoročně v průměru o 9,9 % méně než před rokem. To je však zčásti vysvětlitelné celkovým výrazným úbytkem tohoto typu firem na mapě ekonomických subjektů registrovaných v České republice. Z další části pak i jistou stabilitou těchto firem plynoucí z jejich pozice v odvětvích s převahou veřejného vlastnictví. Právě jim se totiž podařilo i během krize relativně dobře ustát poptávkově nepříznivé podmínky roku 2009 (díky společnosti ČEZ rostlo elektrárenství, výkon zvýšily i Lesy ČR, o desetinu stoupla hrubá přidaná hodnota ve zdravotnictví, přírůstky zaznamenala i pozemní a potrubní doprava nebo Česká pošta). Graf 1: Počty zaniklých právnických osob podle typu vlastnictví ( , stavy daného roku k ) Zdroj: ČSÚ, výběry z RES, vlastní propočty Korelace mezi tempy růstu ekonomiky a zániky právnických osob - podle výše korelačního koeficientu potvrzuje s poměrně vysokou pravděpodobností hypotézu, že čím rychleji roste ekonomika, tím nižší by měla být aktivita v zánicích firem. Podle korelačního 26

6 koeficientu to platí ve větší míře u právnických osob pod zahraniční kontrolou (korel koef - 0,65), ale relativně významně i právnických osob vlastněných národním soukromým kapitálem (-0,61). Specifičnost výsledku korelační analýzy pro právnické osoby vlastněné veřejným sektorem spočívá v tom, že počty zániků se výrazně snížily vlivem poklesu počtu těchto subjektů objektivně (jejich privatizacemi). Graf 2: Podíl zániků právnických osob firemního sektoru podle formy vlastnictví (v % celkového počtu zániků právnických osob-nefinančních podniků uvedených tří forem) Zdroj: ČSÚ, výběry z RE, vlastní propočty Hlavní formy zániků právnických osob ve firemním sektoru ČR Ze způsobů zániku firem podle číselníku zachycovaných v RES a týkajících se právnických osob (více v Metodických východiscích, poznámky pod čarou 1) sledujme jednak zánik likvidací, jednak bez likvidace s dělením na jednoho nástupce a více nástupců. Výběr byl prováděn také v parametru nezjištěno, kde byly velmi silné počty v letech (kolem 1500 zániků), které se ale už od roku 1999 silně zredukovaly na několik desítek ročně. Zbytek z celkového počtu zániku právnických osob po zohlednění výše definovaných forem zániků připadá na zrušení právnické osoby bez likvidace bez nástupců. Zánik likvidací Zánik likvidací se postupně stal převažujícím způsobem zániku právnických osob v každé z forem jejich vlastnictví. Graf 3 vykresluje masivní nárůst podílu zániků národních soukromých firem likvidací v letech V té době ČR prošla po měnové krizi mělkou recesí s poklesem HDP v reálném vyjádření 5 o 0,9 % v roce 1997 a o 0,2 % v roce Roli však nesporně hraje i skutečnost, že v této době významně poklesly počty nezjištěných způsobů zániku, což přirozeně vyústilo do zvýšení vykázaných počtů zániku likvidací, ale i zániků bez likvidace. Velmi silná byla v tomto období i jejich meziroční dynamika v roce 5 Podle dat mimořádné revize národních účtů zasahujících celou časovou řadu od roku

7 je v RES uveden zánik likvidací pouze u 10 právnických osob v českém vlastnictví (národním soukromém) 6, ale v roce 1997 už 189 a v dalším roce pak 464 likvidací. Na konci sledovaného období, v roce 2011, zaniklo v ČR likvidací 2575 právnických osob v soukromém národním vlastnictví z celkového počtu 4030 zániků právnických osob této vlastnické formy. V případě právnických osob pod zahraniční kontrolou činila obdobná proporce v počtech 1073 subjektů k 1656 subjektům, ve vlastnickém segmentu veřejných právnických osob pak 29 ke 46. Ve všech případech tvořil v roce 2011 zánik likvidací necelé dvě třetiny z počtu zániků právnických osob v příslušné vlastnické formě, na počátku minulé dekády zhruba polovinu. Graf 3: Zánik právnických osob likvidací (podíl likvidací na počtu zaniklých právnických osob v dané formě vlastnictví, v %) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Firmy veřejné Firmy národní s oukromé Firmy pod z ahranič ni kontrolou 0% Zánik bez likvidace Zdroj: ČSÚ, výběry z RES, vlastní propočty V roce 2011 zaniklo bez likvidace s jedním nástupcem a bez likvidace s více nástupci celkem 357 právnických osob kontrolovaných soukromým národním kapitálem, 225 právnických osob pod zahraniční kontrolou a 6 právnických osob s převahou veřejného vlastnictví (na počátku minulé dekády byly tyto analogické počty 142, 39 a 19). Zatímco v roce 2001 šlo ve srovnání s počty zániků likvidací o počty zhruba 3-4krát menší ve všech vlastnických formách, v roce 2011 už lze pozorovat u právnických osob vlastněných soukromým národním kapitálem výrazný ústup zániků bez likvidace ve prospěch zániků likvidací (357 proti 2575), které převýšily více než 7krát. U právnických osob pod zahraniční kontrolou převyšoval v roce 2011 počet zániků likvidací (1073) počty zániků bez likvidace (225) ani ne 5krát. V zánicích bez likvidace, kdy právnickou osobu převzal jeden zástupce, byla daleko častější forma, než převzetí více zástupci. Případy s více přebírajícími zástupci byly u firem pod zahraniční kontrolou jen v řádu jednotek, výjimkou byl rok 2000 (13 případů). U firem s kontrolou veřejného kapitálu byly tyto případy častější v letech (v průměru ročně 19, v roce 1997 však 31), přičemž v letech už nebyl ani jediný - v tomto období 6 Velmi silná však byla v tomto roce položka nezjištěno. 28

8 však byly u nich mizivé i počty zániků bez likvidace (11, 8 a 6 případů). Firmy kontrolované soukromým domácím kapitálem, které zanikly bez likvidace s více nástupci, vykazovaly co do počtu případů za rok od roku 2006 postupný pokles (ze 32 na 5 případů v roce 2011). Přehled způsobů zániku podle vlastnických forem právnických osob a jejich vývoj Komplexní pohled na vývoj v letech u sledovaných typů zániku právnických osob podle formy jejich vlastnictví poskytuje grafická analýza (grafy č. 4, 5, a 6). Plynou z ní již výše zmíněné úsudky o významné roli podnikatelů-fyzických osob v celkových počtech zániků firem u subjektů pod zahraniční kontrolou (graf 5). U právnických osob pod soukromou domácí kontrolou je zhruba od roku 2002 vývoj zániků likvidací trendově prakticky totožný s vývojem zániků celkově (graf 4). Graf 6 ukazuje pokles počtu zániků firem kontrolovaných veřejným kapitálem. Je primárně dán snižujícím se počtem subjektů s touto formou vlastnictví. Graf 4: Vývoj zániků právnických osob s převahou soukromého národního kapitálu a jejich vybraných forem (počty k daného roku) Zdroj: ČSÚ výběr z RES, vlastní propočty 29

9 Graf 5: Vývoj zániků právnických osob pod zahraniční kontrolou a jejich vybraných forem (počty k daného roku) 5000 Zaniklé firmy pod zahraniční kontrolou celkem Zaniklé právnické osoby pod zahraniční kontrolou Právnické osoby pod zahraniční kontrolou zaniklé likvidací Právnické osoby pod zahraniční kontrolou zaniklé bez likvidace s jedním a více nástupci z toho s jedním nástupcem z toho s více nástupci Zdroj: ČSÚ, výběry z RES Graf 6: Vývoj zániků právnických osob s převahou veřejného vlastnictví a jejich vybraných forem (počty k daného roku) 450 Zaniklé firmy s převahou veřejného vlastnictví celkem Právnické osoby s převahou veřejného vlastnictví zaniklé likvidací Právnické osoby s převahou veřejného vlastnictví zaniklé bez likvidace s jedním a více nástupci z toho s jedním nástupcem 150 z toho s více nástupci Zaniklé právnické osoby s převahou veřejného vlastnictví Závěr Zdroj: ČSÚ, výběry z RES Organizační struktura firemního sektoru ČR (nefinanční podniky) prošla ve sledovaném období výraznými změnami ve vlastnictví firem. Byly způsobeny jednak privatizací do domácích rukou, jednak pak i výrazným přílivem přímých zahraničních investic. Jejich působením vznikl v ČR značně silný segment firem pod zahraniční kontrolou. Početně nejsilnější skupiny právnických osob pod kontrolou domácího soukromého kapitálu vykazovaly logicky i nejvyšší počty zániků. Avšak podle meziroční dynamiky je 30

10 patrné, že rychleji, v průměru o 17 % ročně, rostly počty zániků firem pod zahraniční kontrolou oproti meziročnímu tempu v segmentu firem s převahou soukromého domácího kapitálu (+12 %). Zánik likvidací se stal převažujícím způsobem zániku právnických osob v každé ze sledovaných forem vlastnictví. V roce 2011 zaniklo likvidací méně firem pod zahraniční kontrolou než v roce 2010 (k tomuto meziročnímu poklesu došlo poprvé od roku 2002). U soukromých domácích firem počet zániků likvidací v roce 2011 vzrostl, ale nejpomaleji od roku 2009, kdy zaniklo 400 těchto firem. V roce 2011 zanikly likvidací zhruba dvě třetiny všech případů zániku firem v každé ze sledovaných třech forem vlastnictví. Zániky bez likvidace se nástupnictvím jsou relativně málo početné, zejména co se týká více nástupců. Počty zániků bez likvidace s nástupci tvořily během let ročně v průměru necelých 12 % počtu zániků firem soukromého domácího kapitálu, u firem pod zahraniční kontrolou asi 15 %. Korelace zániků firem s hospodářským cyklem v ČR je relativně významná. Literatura [1] Balleisen, E. (2001). Navigating Failure: Bankruptcy and Commercial Society in Antebellum America. Chapel Hill: University of North Carolina Press. p ISBN [2] ČSÚ: Roční národní účty (databáze) [on-line]. Databáze. Praha, Český statistický úřad. [3] ČSÚ: Sektorové účty (databáze) [on-line]. Databáze. Praha, Český statistický úřad. [4] ČSÚ: Registr ekonomických subjektů. Praha, Český statistický úřad. [5] Demografie podniků v ČR výsledky za roky 2000 až Praha, Český statistický úřad [6] Dubská, D. (2011). Impact of the Economic Crisis on the Institutional Sectors of the Czech Economy. Prague. Statistika Economy and Statistical Journal, No. 4/2011. p [7] Dubská, D. Krize: kdo z ní vyšel nejlépe? Analýza institucionálních sektorů české ekonomiky. Vystoupení na semináři. Praha, Český statistický úřad. Únor [8] Kislingerová, E. Podnik v časech krize. Praha, Grada, s ISBN [9] Koráb, V. Mihalisko, M Vaškovičová, J. (2008): Založení a řízení podniků. Brno, CERM akademické nakladatelství, s ISBN: [10] Nečadová, M. Breňová, L. (2010): Změna ve výkonnosti firem v podmínkách krize a jejich adaptace na změněné tržní podmínky. Ekonomika a management, 2010, č. 4. s

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů 3. Vlastnická struktura domů a právní důvody bytů Zjišťování druhu vlastníka domů a právního důvodu bytů má při sčítání domovního a bytového fondu dlouhou tradici. Dotaz na vlastníka domu se poprvé objevil

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 2 Analytikův občasník Ř ÍJEN 2006 O BSAH: AGREGÁTNÍ POPTÁVKA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62)

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5.1 Popis letecké dopravy 5.1.1 Činnosti v letecké dopravě Do odvětví letecké dopravy se zařazují následující odvětvové činnosti: Pravidelná letecká doprava (OKEČ 62.1);

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014 5 Potratovost V roce bylo evidováno 10 37,0 tisíce potratů, čímž bylo opět překonáno absolutní minimum z minulého roku. Počet uměle přerušených těhotenství (UPT) se snížil o 0,8 tisíce na 21,9 tisíce.

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

VÝVOJ POČTU NOVÝCH EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ V PRAZE V LETECH 2009-2014

VÝVOJ POČTU NOVÝCH EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ V PRAZE V LETECH 2009-2014 VÝVOJ POČTU NOVÝCH EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ V PRAZE V LETECH 29-214 porovnání s mi kraji ČR RNDr. Vladimír Vojtěch březen 215 IPR Praha, Sekce strategií a politik, Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Vývoj

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Český trh veletrhů a výstav klesl, ale veletrhy zejména v období ekonomické krize potvrdily svůj význam v rámci firemní komunikace. 29.4.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu

METODIKA. hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu METODIKA hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského průmyslu Ministerstvo průmyslu a obchodu (2005) odbor hospodářské politiky Adviser-EURO, a.s. Metodika - hodnocení rizika vývoje produkce zpracovatelského

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007

Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007 Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007 Červnový konjunkturální průzkum ČSÚ vykázal v meziměsíčním vývoji snížení s tím, že saldo souhrnného indikátoru důvěry (ekonomického sentimentu) se proti květnu snížilo

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 josef.krause@vse.cz,

Více

Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ EKONIMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Hrubý domácí produkt (seminární práce k předmětu Regionální informace) Autoři: Tomáš Kenis Marek Smatana Akademický rok: 2003/04 HDP jeho konstrukce

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B Ekonomický cyklus Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B. Pozice v rámci ekonomického cyklu Potenciální produkt, specifikovaný na základě výpočtu Cobb Douglasovou produkční

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE.

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE. HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE Vladimír Brabenec Anotace: Agrární zahraniční obchod ČR od roku 1994 vykazuje rostoucí

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

III. Náklady státního dluhu

III. Náklady státního dluhu III. Náklady státního dluhu 1. Základní tendence ve vývoji nákladů státního dluhu v letech 2006 až 2011 Relativně silný růst výdajů na státní dluh v letech 2006 až 2008 byl způsoben skutečností současného

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

Petra Maková 1 VLIV ENERGETICKÉHO KLASTRU NA ROZVOJ PODNIKŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Petra Maková 1 VLIV ENERGETICKÉHO KLASTRU NA ROZVOJ PODNIKŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Petra Maková 1 VLIV ENERGETICKÉHO KLASTRU NA ROZVOJ PODNIKŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Abstrakt Cílem bakalářské práce je zhodnotit vliv Moravskoslezského energetického klastru na rozvoj podniků v Moravskoslezském

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 15/Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012 Barometr 4. čtvrtletí 2012 Koncem prosince dosáhl dluh obyvatelstva, podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, výše 1,37 bilionu Kč, což je o 67 mld. Kč více než ve stejném

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Martin Maršík, Jitka Papáčková Vysoká škola technická a ekonomická Abstrakt V předloženém článku autoři rozebírají vývoj

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

Řízení nákladů v recesi. Fórum českého stavebnictví 2010. Petr Kymlička vedoucí partner oddělení consulting Deloitte Advisory s.r.o.

Řízení nákladů v recesi. Fórum českého stavebnictví 2010. Petr Kymlička vedoucí partner oddělení consulting Deloitte Advisory s.r.o. Fórum českého stavebnictví 2010 Petr Kymlička vedoucí partner oddělení consulting Deloitte Advisory s.r.o. Stavebnictví a recese Kde jsme, kdy a jak z toho ven? Stavební produkce v prosinci 2009 meziročně

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Obsah 1 PRŮMĚRNÝ PLAT 3 1.1 ABSOLUTNÍ HODNOTY 3 1.2 DYNAMIKA

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Prameny: ČSÚ, propočty MF ČR. Tabulka C.1.: HDP reálně roční zřetězené objemy, referenční rok 5 ) 3) 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Předb. Výhled Výhled Hrubý domácí produkt

Více