Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozvánka na řádnou valnou hromadu"

Transkript

1 Scuc!eria Praha a.s. Čl()\ íck 1707/98 Fn CZ o P-aha 17 1(2; Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo obchodní společnosti Scudcria Praha a.s., ič: , se sídlem Praha - Repy, Cistovická 1707/98, PSC: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka (dále jen Společnost ) svolává na den 11. května 2015 od 13:00 hodin řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v kanceláři Mgr. Alexandry Cervové, notářky sídlící na adrese: Národní obrany 823/37, Praha 6, PSC: Pořad valné hromady: 1. Zahájení, kontrola schopností valné hromady Společnosti se usnášet. 2. Volba orgánů valné hromady. 3. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok Odvolání členů představenstva Společnosti. 6. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti. 7. Schválení změn stanov Společnosti a podřízení se Společnosti nové právní úpravč. 8. Volba členů představenstva Společnosti. 9. Volba čtena dozorčí rady Společnosti. 10. Různé. 11. Závěr. V souladu s 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích ) předkládá představenstvo Společnosti návrhy jednotlivých usnesení ajejich zdůvodnění: K bodům 1. a 2. pořadu: Jedná se o body, v rámci kterých budou řešeny procedurální otázky týkající se organizace a průběhu valné hromady. Jednotlivé osoby navrhované ke zvolení za orgány valné hromady budou určeny po zahájení valné hromady, a to s přihlédnutím k přítomnosti konkrétních osob na valné hromadě. Dle * 13 odst. 1 stanov Společnosti valná hromada nejprve zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. K bodu 3. pořadu: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok Düvodem navržení shora uvedeného usnesení k bodu 3 valné hromady je splnění povinností dle 403 odst. 1 a 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích. Představenstvo Společnosti uvádí, že účetní závěrka Společnosti za rok 2013 je podle jeho názoru zpracována v souladu s právními i účetními předpisy a doporučuje valné hromadě její schválení.

2 Kbodu 4. pořadu: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na převod zírá/y Společnosli za účelní období roku 2013 v celkové výši ,31 Kč yptývcjící z účetní závčrky Společnosti za rok 2013 do následujícího účetního období na účet neuhrazená ztráta minulých let. Důvodem navržení shora uvedeného usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady je splnění povinností dle 403 odst. I a 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích. S ohledem na ztrátu Společnosti za rok 2013 v celkové výši ,31 Kč vyplývající z účetní závěrky Společnosti za rok 2013 navrhuje představenstvo valné hromadě přijmout rozhodnutí o úhradě ztráty, a to jejím převedením na účet neuhrazené ztráty minulých období. K bodu 5. pořctdtt: Návrh jednotlivých usnesení: 5.1. Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Mgr. Roberta Pergla, dat. nar. 7. prosince 1962, bytem Loretánská 174/3, Hradčany Praha 1, zjimkce člena představenstva Společnosti Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Ing. Jana Fechtnera, dat. nar. 27. dubna 1949, bytem Ve Stráži 438, Psáry, zfunkce člena představenstva Společnosti Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Jiřího Rozkošného, dat. nar. 18. listopadu 1974, bytem Bášt Kojetická 594. PSC: zjínkce člena představenstva Společnosti. Důvodem navržení shora uvedených usnesení k bodu 5 pořadu valné hromady je zamýšlená změna stávajícího složení představenstva Společnosti. K bodu 6. pořadu: Návrh jednotlivých usnesení: 6.]. Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Milana Frilze, dat. nar. 9. září 1978, bytem Dukelská 420, Všetuly, Holešov, zfmkce člena dozorčí rady Společnosti Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Ing. Pavla hadince, dat. nar. 19. prosince 1962, bytem třída Legií 806, Lobeče/c, Kralupy nad Vltavou, zfimkce člena dozorčí rady Společnosti Valná hromada odvolává s okamžitou účinností Simonu Juráškovou, dat. nar. 26. června 1974, bytem č.p. 383, Nedakonice, zfžrnkce člena dozorčí rady Společnosti. Důvodem navržení shora uvedených usnesení k bodu 6 pořadu valné hromady je zamýšlená změna stávajícího složení dozorčí rady Společnosti. 2

3 K hodu 7. pořadu: Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti lak. že úplné znění stanov Společnosti zní: fviz návrh nového úplného znění stanov Společnosti, které tvoří přílohu této pozvánkyj. Důvodem navržení shora uvedeného usnesení valné hromady je splnění povinností dle * 777 odst. 2 a 5 zákona o obchodních korporacích, neboť od 1. ledna 2014 je právní úprava společnosti akciové společnosti součástí zákona o obchodních korporacích. K bodu 8. pořadu: Návrh jednotlivých usnesení: 8.1. Valná hromada volí s okamžitou účinností Ing. Zdeňka Kubáta, dat. nar. 16. června 1966, bytem Na Hřebenkách 3304/20, Smíchov, Praha 5, do funkce člena představenstva společnosti Valná hromada volí $ okamžitou účinností Mgr. Roberta Pergla, dat. nar. 7. prosince 1968, bytem Loretánská 174/3, Hradčany, Praha 1, do funkce člena představenstva společnosti. 8.3, Valná hromada volí s okamžitou účinností Ing. Jana Pech/nera, dat. nar. 27. dubna 1949, bytem Ve Stráži 438, Psáry, dofiinkce člena představenstva společnosti. Důvodem navržení shora uvedených usnesení k bodu 8 pořadu valné hromady je zamýšlená změna stávajícího složení představenstva Spo]ečnosti. K bodu 9. pořadu: Návrh usnesení: Valná hromada volí s okamžitou účinností Simonu Juráškovou, dal. nar. 26. června 1974, bytem čp. 383, Nedakonice, do funkce člena dozorčí rady společnosti. Důvodem navržení shora uvedeného usnesení k bodu 9 pořadu valné hromady je zamýšlená změna stávajícího složení dozorčí rady Společnosti. 3

4 Právo nahlížet do předkládaitýclt dokttmentů: Každý akcionář má právo po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady nahlédnout v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00 hod. do návrhu stanov a účetní závěrky Společnosti za rok Dále má možnost po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady seznámit se s účetní závěrkou Společnosti za rok 2013 a návrhem stanov Společnosti též na internetových stránkách Společnosti kde je zveřejněna i tato pozvánka. Příloha: návrh nového úplného znění stanov Společnosti V Praze dne 8. dubna 2015 Scu ia aha.s. Mgr. Robert Pergl předseda představe stva Scideria Praha jng. len Jan Fechtnér představekstva 4

5 Opravy Výroba, zdvižením STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Scuderia Praha a.s., IČ: I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Scuderia Praha a.s. 2. Sídlo společnosti je v obci Praha. II. Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti je: silničních vozidel, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo vecl III. Základní kapitál Základní kapitát společnosti činí ,-Kč (slovy: padesát pět milionů korun českých). Iv. Akcie a práva s nimi spojená L Základní kapitál společnosti je rozdělen na tyto cenné papíry - akcie: Počet akcií ajmenovitá hodnota akcií: 20 kusů akcií, každá ve jmenovité hodnotě ,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a 53 kusů akcií, každá ve jmenovité hodnotě J ,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). Forma akcií: na jméno Druh akcií: kmenové Podoba akcií: listinná 2. S každou akcií o jmenovité hodnotě J ,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen I hlas a s každou akcií o jmenovité hodnotě ,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) je spojeno 10 hlasů. 3. Ve společnosti je celkem 550 hlasů. Hlasování na valné hromadě je veřejné a děje se aklamací ruky, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak. 4. Akcie mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující tyto jednotlivé akcie. Společ nost je povinna na základě žádosti akcionáře bez zbytečného odkladu tuto hromadnou akcii vyměnit za jednotlivé akcie nebo více hromadných akcií, resp. za jednotlivé akcie vydat jednu či více hromadných akcií. 5. Převoditelnost akcií na jméno není omezena. 6. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani imobilizovány.-- 5

6 budou-li 7. Společnost vydává pouze kmenové akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva. Společnost nevydává žádné jiné druhy akcií. S akciemi jsou spojena práva a povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem a stanovami společnosti. 8. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, ledaže zákon určí jinak. Samostatně lze převádět právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zůstatku. Hlasovací právo spojené s akcií nelze samostatně převádět. Převod samostatně převoditelných práv spojených jinak s akcií je omezen stejným způsobem jako převod akcií. Pokud je souhlas udělen nebo pokud převod souhlasu nepodléhá, akcionář požádá představenstvo společnosti o oddělení tohoto práva ke konkrétní akcii, prokáže vlastnictví akcie a složí zálohu na náklady s tím spojené určenou představenstvem. Společnost následně akcionáři vydá k předmětné akcii cenný papír s odděleným samostatně převo ditelným právem a předloženou akcii vymění za akcii s vyznačením oddělení práva. 9. Náklady s oddělením samostatně převoditelného práva nese akcionái a společnost není povinna vydat cenný papír s oddělovaným právem, pokud nejsou tyto náklady zcela uhrazeny. 10. Samostatně převoditelné právo se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. 11. Práva a povinnosti spojené s nesplacenou akcií jsou spojené se zatímním listem. V. Systém vnitřní struktury 1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. 2. Představenstvo společnosti má tři (3) členy a dozorčí rada společnosti má jednoho (1) člena. VI. Další ujednání 1. Společnost může, na základě rozhodnutí valné hromady, vydat vyměnitelné alnebo prioritní dluhopisy. 2. Za splnění podmínek stanovených zákonem může společnost poskytnout flnanční asisten ci. 3. Pokud částka placená na splácení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou nepostačuje na splacení splatné části jmenovité (popř. účetní vydány kusové akcie) hodnoty všech upsaných akcií, započítá se postupně na splacení splatné části jmenovitých (popř. účetních) hodnot jednotlivých akcií, nedohodne-li se akcionář se společností jinak. Orgány společnosti jsou: (A) valná hromada, (B) představenstvo, a (C) dozorčí rada. VII. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 6

7 fa) Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Valná hromada musí být svolána alespoň jednou za účetní období, nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv. 2. Každý akcionář má právo na valné hromadě přednést svou žádost o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. 3. Svolávání valné hromady a) Nestanoví-li zákon jinak, valnou hromadu svolává představenstvo společnosti (či jiný svolavatel) nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti a zasláním pozvánky na valnou hromadu akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Požádá-li o to akcionář, může být jako korespondenční adresa uvedena v seznamu akcionářů i jeho ová adresa, která se v případě svolávání valné hromady považuje za primární. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat zejména obchodní firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jednání, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, hlavní údaje z účetní závěrky (aktiva, pasiva, výnosy, náklady, hospodářský výsledek zisk, ztráta) a další náležitosti určené těmito stanovami alnebo zákonem. Pozvánka na internetových stránkách společnosti musí být uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. b) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu upozorňovat akcionáře na jejich právo nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanov. c) Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jedná ní projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. d) Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady, se valná hromada může konat, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. 4. Usnášeníschopnost valné hromady Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni či zastoupeni akcionáři, vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti. 5. Rozhodování valné hromady a) V případě, kdy zákon nebo tyto stanovy neurčují přísnější zpüsob, rozhoduje valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě, a to včetně volby orgánů valné hromady. b) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozbod nutín: I. o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou zmčnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, ji. o změně stanov, iii. vjejiehž důsledku se mění stanovy, iv. o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, v. o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, 7

8 vi. o vydání vymčnitetných nebo prioritních dluhopisů, - vii. o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstat ku. c) Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících dotčené akcie je třeba k rozhodnutím: i. o zrněně druhu nebo formy akcií, ii. o změně práv spojených s určitým druhem akcií, iii. o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií (budou-li vydány), iv. o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulo vaném trhu. d) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů je třeba k rozhodnuti: i. o schválení smlouvy o vypořádání újmy. e) O rozhodnutích, o nichž tak stanoví zákon, musí být pořízen notářský zápis. Obsahem notářského zápisu je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je zrněna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov a o takovémto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. 1) Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu představenstva a poté o protinávrzích v pořadí, v jakém byly předneseny. Poté, co je určitý návrh přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje. g) Každý akcionář se může nechat na valné hromadě zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci. Podpis zmocnitele nemusí být na plné moci úředně ověřen. Ze zmocnění musí vyplývat, zda platí pro jednu valnou hromadu nebo pro více va]ných hromad v určitém časovém období. Zmocněnec předá svou plnou moc představenstvu před začátkem jednání valné hromady. h) Hlasování na valné hromadě (nebo při rozhodování mimo valnou hromadu) s využitím technických prostředků, s výjimkou korespondenčního hlasování, se nepřipouští. Při korespondenčním hlasování musí být podpis akcionáře úředně ověřen. i) Rozhodování per rollam se připouští. 6. Působnost valné hromady a) Do působnosti valné hromady náleží: i. rozhodování o zrněně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, ii. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, iii. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohtedávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, iv. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, v. volba a odvolání členů představenstva, vi. volba a odvolání členů dozorčí rady ajiných orgánů určených stanovami, vii. schválení smlouvy o výkonu funkce, smlouvy o vypořádání újmy. viii. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, ii. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, rozhodnutí o výplatě tantiémy ajejí výši, 8

9 x. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodováni na regulovaném trhu, xi. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku (včetně konečné zprávy a účetní závěrky), xii. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou zrněnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, xiii. rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, xiv. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích zmčn ajejího zrušení, xv. rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, xvi. rozhodnutí o osobě auditora, je-li zvláštním právním předpisem stanoveno, že společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, xvii. udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-lí to v zájmu společnosti, xviii. schvalování udělení a odvolání prokury, xix. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působ nosti valné hromady. b) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. c) Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář bud k rukám kteréhokoliv člena představenstva společnosti, nebo na adresu sídla společnosti. (B) Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti a představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem či těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady nebo jiného orgánu společnosti. 2. Cleny představenstva volí a odvolává vatná hromada. Představenstvo má tři (3) členy. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí deset (10) let. Opětovná volba členů je možná. Počet členů představenstva lze změnit změnou stanov. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. Stanoví-li tak rozhodnutí valné hromady, náleží členům představenstva tantiéma. 3. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. 4. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva a dva místopředsedy. 5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení musí oznámit orgánu, jehož je členem. Jeho funkce zaniká uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstoupivšího jiný okamžik zániku funkce. 9

10 6. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za kalendářní rok. Jednání svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou zaslanou prostřednictvím u nebo faxem. Pokud budou na zasedání představenstva přítomni všichni jeho členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání představenstva. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Clen představenstva vykonává svou funkci osobně, může však pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. O průběhu jednání a rozhodnutích představenstva se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající a zapisovatel. Clenové představenstva mohou hlasovat i pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Hlasující se považují za přítomné. Výsledky hlasování v tomto případě musí být uvedeny v zápise z následujícího řádného zasedání představenstva. Předcházející ustanovení tohoto odstavce neplatí pro případ, že má představenstvo pouze jednoho člena. V takovém případě rozhoduje tento jediný člen. Rozhodnutí jediného člena orgánu přijatá resp. učiněná v působnosti orgánu musí mít písemnou formu, úřední ovčření podpisu jediného člena na rozhodnutí orgánu se nevyžaduje. 7. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem. 8. Clenové představenstva jsou oprávnčni způsobem stanoveným pro jednání za společnost udělovat za společnost zmocnění. fc) Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. 2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má jednoho (1) člena. Funkční období člena dozorčí rady činí deset (10) let. Opětovná volba členů je možná. Stanoví-li tak valná hromada, náleží členům dozorčí rady tantiéma. 3. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její nástupce. 4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení musí oznámit valné hromadč. Jeho funkce zaniká uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení oznámení o odstoupení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstoupivšího jiný okamžik zániku funkce. 5. Dozorčí rada se schází podle potřeby. 6. Jednání svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou zaslanou prostřednictvím e mailu nebo faxem. Pokud budou na zasedání dozorčí rady přítomni všichni její členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. O průběhu jednání a přijatých rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající. Clenové dozorčí rady mohou hlasovat i pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. I Ilasující se považují za přítomné. Výsledky hlasování v tomto případě musí být uvedeny v zápise z následujícího řádného zasedání dozorčí rady. Předcházející ustanovení tohoto odstavce neplatí pro případ, že dozorčí rada má pouze jednoho člena. V takovém případě rozhoduje tento jediný člen. Rozhodnutí jediného člena přijatá resp. učiněná v působnosti orgánu musí mít písemnou formu, úřední ověření podpisu jediného člena orgánu se nevyžaduje. 10

11 I 7. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem. - VIII. Jednání za společnost I. Za společnost jedná vždy předseda představenstva společnč s jedním místopředsedou představenstva. 2. Kdo se za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a údaj o své funkci. Ix. Změny základního kapitálu společnosti Postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona S tím, že: a) akcionář nemá přednostní právo na upsání akcií, které v souladu se zákonem neupsal jiný akcionář, toto právo se v souladu s ust. 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vylučuje, b) právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne, pokud bylo v roce, v němž byl základní kapitál zvýšen, dosaženo čistého zisku, - c) valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem (stanovy žádné další podmínky nestanoví), zvýšilo základní kapitát upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu (1/2) dosavadní výše základního kapitálu v době pověření, d) vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. X. Likvidace společnosti Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace. XI. Závěrečné ustanovení Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění jako celku ve smyslu ustanovení * 777 odst. S ZOK, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. 11

12 ScutJcriu Pinlia LtS. ČÍSLtfl (LLÍ J 7(7; CZ OO Pwha 17 ič: ()

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti STANOVY akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZP Hospříz, a. s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti Návrh usnesení valné hromady akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost se sídlem Chorušice č.p. 118 IČ: 46357238 svolané na den 20.6.2014 Společnost 1. zemědělská a.s. Chorušice

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo 3 Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti 3 Čl. IV Trvání společnosti 3 Čl. V Výše základního

Více

ČÁST I. Založení a vznik. ČÁST II. Obchodní firma a sídlo

ČÁST I. Založení a vznik. ČÁST II. Obchodní firma a sídlo ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 PODŘÍZENÍ SE ZÁKONU Společnost je podřízena zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též zákon o obchodních korporacích

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014)

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) Strana jedna Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Firma a sídlo společnosti (1) Obchodní firma společnosti:

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti MO PARTNER a.s., se sídlem Olomouc, Hodolanská 413/32, PSČ 772 00, IČO 25860631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost )

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) (PRACOVNÍ VERZE) S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1. Obchodní firma Společnosti zní: Bohemia Regent

Více

ČÁST I. Založení a vznik

ČÁST I. Založení a vznik ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 VZNIK SPOLEČNOSTI 1) Společnost Spálovský, a.s., vznikla dnem 8. prosince 1998 a bylo jí přiděleno identifikační číslo 255 46 911 (dále je Společnost). ---------------------------------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s.

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s. N Á V R H Stanov akciové společnosti BG Technik cs, a.s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložek ač. 7742 Firma společnosti zní: BG Technik cs, a.s. Sídlo

Více

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií.

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MPP ALFA, a.s., se sídlem Praha 2, Šumavská 5, PSČ: 120 00, IČO: 27104184, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9025 Založení a vznik

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. přijaté ve smyslu ustanovení 250 a následujících zák. č. zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech

Více