Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.2014"

Transkript

1 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni Ve Zlíně dne 5. března 215

2 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout cenu předmětu dražby v místě a čase obvyklou ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 zák. č. 26/2 Sb., o veřejných dražbách v platném znění. 1.2 PODKLADY A ZDROJE DAT Odhadci byly dostupné tyto podklady: - Výpis z obchodního rejstříku společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. - Účetní závěrka společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. za rok 214 (předběžná) - Účetní závěrka společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. za rok Výroční zpráva společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. za rok Výroční zpráva společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. za rok PŘEDMĚT ODHADU Předmětem posudku je ocenění 57 ks zaknihovaných kmenových akcií na jméno v celkové jmenovité hodnotě 738,-Kč vydaných společností VEPASPOL Olomouc, a.s., se sídlem Paseka č.p. 27, PSČ 78397, IČ: , která byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, dne 18. února 1993, oddíl B, vložka 575 (dále též jen jako VEPASPOL Olomouc, a.s. či Společnost ). Odhad předmětných akcií je proveden ke dni 31. prosince 214. Obchodní firma: VEPASPOL Olomouc, a.s. IČ: Sídlo: Paseka č.p. 27, PSČ Právní forma: akciová společnost Základní kapitál: 59,797.35,- Kč Datum vzniku: 18. února 1993 Zápis v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, oddíl B, vložka č PŘEDMĚT ČINNOSTI VEPASPOL Olomouc, a.s. byla založena v listopadu 1992 s právním účinkem ke dni 18. února 1993 jako následnická organizace po Společném zemědělském podniku pro živočišnou výrobu Olomouc. Nachází se v regionu Haná na střední Moravě, její hospodářství jsou lokalizována v podhůří Nízkého Jeseníku na směru Olomouc-Šternberk-Rýmařov. Společný zemědělský podnik, tehdy se sídlem v Uničově, byl ustaven k tehdejšími JZD v regionu a Státním statkem Olomouc jako podnik s úzkou specializací na výrobu vepřového masa a odchov selat. Později začal produkovat plemenné prasničky pro obnovu vlastního stáda prasnic. Výroba vepřového masa a produkce plemenného materiálu se realizovala na bázi uzavřeného obratu stáda systémem turnusů u všech hmotnostních kategorií prasat. V současné době se společnost zaměřila na výkrm jatečných prasat s nákupem selat ze zahraničí. 2

3 1.5 AKCIE ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 3,- Kč ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 15,- Kč 453 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 3,- Kč 1.6 ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH Společnost je ovládaná společností MJM Litovel a.s. (65,855%). 1.7 FINANĆNÍ INVESTICE Oceňovaná společnost je jediným společníkem společnosti VEPAODBYT s.r.o. (výše vlastního kapitálu k činila 732 tis. Kč) 1.8 ZAMĚSTNANCI Společnost v roce 213 zaměstnávala průměrně 2,91 osob, z toho 4,6 řídících. 1.9 VÝVOJ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ VEPASPOL Olomouc, a.s. je malou regionální zemědělskou společností podnikající v živočišné výrobě zaměřující se na chov prasat. Vývoj hospodaření je trvale ztrátový. v tis. Kč rok 214 rok 213 Celkové výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy Ostatní výnosy Provozní výsledek Výsledek hospodaření

4 2. Ocenění akcií společnosti 2.1 VOLBA METODY OCENĚNÍ Hodnota podniku je podle obchodního zákoníku platného v České republice obecně pojímána jako hodnota aktiv snížená o hodnotu dluhů. Při určování této hodnoty je třeba rozlišovat hodnotu tržní a hodnotu subjektivní. Subjektivní hodnotou je hodnota z pohledu konkrétního investora. Měla by odrážet jeho konkrétní možnosti, cíle i náklady příležitosti. Tržní hodnota by měla vyjadřovat názor trhu, resp. širšího okruhu investorů na perspektivu podniku a zároveň na alternativní výnosnost investic do běžně obchodovaných cenných papírů na kapitálovém trhu. Cílem tohoto odhadu je stanovit tržní hodnotu akcií vydaných společností VEPASPOL Olomouc, a.s. za účelem stanovení ceny předmětu dražby. Z účetních výkazů neplyne závěr o existenci ziskového potenciálu společností. Proto po prostudování předložených podkladů a dat z veřejně přístupných zdrojů byla pro ocenění použita metoda zjišťování likvidační hodnoty. Výsledek ocenění zjištěný substanční metodou má velmi nízkou vypovídací schopnost, představuje hodnotu nákladů na znovupořízení podniku v jeho současném stavu. Metoda vyjadřuje statický pohled na hodnotu majetku a závazků, na který akcionáři nepřímo dosahují přes své akciové podíly. To ovšem neznamená, že vlastník může v kterémkoliv okamžiku svůj akciový podíl proměnit v likvidní finanční prostředky, jejichž objem by odpovídal jeho substanční hodnotě akciového podílu. Proto je třeba podnik ocenit na úrovni její likvidační hodnoty, která vyjadřuje de facto zpeněženou substanci podniku. Výnosového způsobu ocenění, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu, nešlo použít. Předpokladem aplikace výnosového způsobu ocenění je výnosový potenciál, kterým však podnik nedisponuje. Porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem, nebylo možno aplikovat, neboť hodnoty srovnatelných podniků mezi nezávislými účastníky nejsou známé. 2.2 VÝPOČET LIKVIDAČNÍ HODNOTY Likvidační hodnota společnosti spočívá ve zjištění hodnoty majetku k určitému časovému okamžiku, kdy se předpokládá, že společnost ukončí svoji činnost a z tohoto pohledu budou jednotlivá aktiva rozprodána a veškeré závazky společnosti splaceny. Likvidace podniku může probíhat různou rychlostí a intenzitou. Rychlost je dána časovým obdobím, které bude likvidátor pro rozprodej podniku potřebovat. Intenzitou se rozumí míra rozdělení podnikového majetku na části, které pak mohou být s největší výhodou rozprodány. Podstatné také je, zda likvidace podniku probíhá pod vnějším tlakem, především věřitelů nebo zda se jedná o likvidaci dobrovolnou. Lze předpokládat, že likvidační hodnota pod 4

5 tlakem bude podstatně nižší než likvidační hodnota za podmínek řízeného rozprodeje z hlediska výhodnosti. Vlastní likvidační hodnota plyne dle rychlosti likvidace z příjmů prodeje majetku ponížených o náklady na likvidaci: + Příjmy z prodeje majetku Pokud se očekává, že rozprodej potrvá určitou dobu, nebo se předpokládá postupný rozprodej majetku, je třeba počítat současnou hodnotu z prodeje majetku - Výdaje na vyrovnání dluhů na úhradu nákladů na likvidaci ± Pokud podnik pokračuje nějakou dobu v činnosti, je třeba kalkulovat ještě běžné podnikové příjmy a výdaje, případně i přechodně nezbytné investiční výdaje U příjmů z prodeje jednotlivých složek majetku je uplatňována srážka z jeho hodnoty podle druhu majetku v závislosti na rychlosti a míře intenzity likvidace. Čím více by bylo nutné do hodnoty zakalkulovat rychlý prodej nebo určitý vnější tlak, tím více by byly prodejní ceny a následně hodnota podniku nižší. Při kalkulaci nákladů na likvidaci je třeba vzít v úvahu i položky, které vznikají až v důsledku likvidace. Patří sem především závazky plynoucí ze sociálních nároků zaměstnanců podniku (odstupné při propouštění apod.) a náklady spojené s vlastním odprodejem, případně i fyzickou likvidací majetku. Rovněž je třeba pamatovat na již zmíněný faktor času a kalkulovat současnou hodnotu peněžních toků spojených s likvidací. Vlastní výpočet likvidační hodnoty je proveden v příloze č. 2 tohoto odhadu. 2.3 KOREKCE PŘEDBĚŽNÉHO OCENĚNÍ Významným faktorem při ocenění balíku akcií je jeho velikost odrážející podíl na hlasovacích právech, a tím i podíl na řízení podniku. Mezinárodní účetní standardy rozlišují kontrolu nad podnikem a podstatný vliv v podniku. Kontrolou nad podnikem se rozumí moc řídit finanční a provozní politiku podniku tak, aby bylo dosaženo užitku z jeho činnosti. Kontrolu lze zajistit buď držením více než jedné poloviny hlasovacích práv nebo držením podstatného podílu hlasovacích práv doplněného pravomocí řídit finanční a operační politiku podniku. Kontrola zahrnuje určovat strategii podniku, rozhodovat o personálním obsazení vedení podniku a jeho obměnách, rozhodovat o stálých aktivech podniku a dlouhodobém financování, rozhodovat o přeměnách podniku, změnách právní formy a likvidaci podniku a rozhodovat o dividendách. 5

6 Podstatným vlivem se rozumí účast na rozhodnutích o finanční a provozní politice podniku. Je možno jej dosáhnout vlastnictvím akcií (zpravidla 2 až 5 %), prostřednictvím stanov nebo pomocí dohod. Obchodní podíl, který umožňuje kontrolu společnosti nebo podstatný vliv na společnost, má samozřejmě větší hodnotu než podíl minoritní. V případě ocenění minoritního podílu je zvyklostí uplatnit srážku z hodnoty akcie určené výnosovou metodou. Srážka za menší společnost byla již aplikována v nákladech na vlastní kapitál. Tab. Výše srážky za vlastnický podíl Podíl na celkovém počtu akcií Srážka za základní hodnoty 1 akcie neexistuje velkoakcionář existuje velkoakcionář - 9,9% 3% 5% 1-24,9% 25% 35% 25-49,9% 15% ,5% 1% ,5% 5% % % - U hodnoty akcie zjištěné likvidační metodou nebude odpočítávána žádná srážka za likviditu vlastnických podílů. Důvodem toho je skutečnost, že likvidací firmy obdrží každý vlastník akcií stejný likvidační zůstatek na akcii bez ohledu na množství vlastněných akcií. 2.4 SHRNUTÍ METOD OCENĚNÍ Pro účely ocenění akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. byla použita metoda likvidační hodnoty s tímto výsledkem Likvidační hodnota 3 Kč/akcie o NH=3 Kč 3 Kč/akcie o NH = 3 Kč 15 Kč/akcie o NH = 15 Kč Hodnotu společnosti je třeba spatřovat v jeho likvidační hodnotě. Odráží tak pohled investora, který chce vystoupit ze své investice, aby proměnil svůj akciový podíl v likvidní prostředky. Tuto metodu považuji v tomto ocenění za jedinou přiměřenou a relevantní, poněvadž respektuje časovou hodnotu likvidačního zůstatku, který zpeněžením majetku v přiměřeném časovém horizontu akcionář obdrží za obvyklých nákladů na likvidaci. Výslednou hodnotu akcie společnosti A G R O Kunčice, a.s. stanovenou likvidační metodou jsem odhadl ve výši 3,-Kč na akcii o jmenovité hodnotě 3,-Kč, 3,-Kč na akcii o jmenovité hodnotě 3,-Kč a 15,-Kč na akcii o jmenovité hodnotě 15,-Kč. 6

7 3. Závěr Účelem tohoto posudku je odhadnout cenu předmětu dražby v místě a čase obvyklé ve smyslu ustanovení 13 odst.1 zák. č. 26/2 Sb., o veřejných dražbách v platném znění. Předmětem odhadu je ocenění akcií vydaných společností VEPASPOL Olomouc, a.s. se sídlem Paseka č.p. 27, PSČ 78397, IČ: Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 31. prosince 214. Při zvážení všech předpokladů a skutečností v odhadu obsažených považuji za cenu obvyklou částku 7 38,-Kč (slovy:---sedmtisíctřistadesátkorunčeských---) za 57 akcií v celkové nominální hodnotě 73.8,-Kč Ve Zlíně dne 5. března 215 za Roklen36 a.s. Ing. Libor Buček Soupis příloh 1. Výpis z obchodního rejstříku společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. 2. Ocenění akcií metodou likvidační hodnoty 3. Výkazy zisku a ztráty, rozvahy za roky 214 a 212 7

8

9

10

11

12 Firma VEPASPOL Olomouc, a.s Úetní hodnota Likvidaní koef. Likvidaní hodnota AKTIVA CELKEM ( ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek ( ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (. 5 až 12) B. I. 1. Zizovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6, 3. Software , 4. Ocenitelná práva , 5. Goodwill 9 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1, 7. Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek 11, 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (. 14 až 22) B. II. 1. Pozemky , Stavby , Samostatné movité vci a soubory movitých vcí , Pstitelské celky trvalých porost ,6 5. Základní stádo a tažná zvíata 18,6 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19, 7. Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceovací rozdíl k nabytému majetku 22, B. III. Dlouhodobý finanní majetek (. 24 až 3) B. III. 1. Podíly v ovládaných a ízených osobách , Podíly v úetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 1, Pjky a úvry ovládaným a ízeným osobám a úetním jednotkám pod podstatným vlivem 5. Jiný dlouhodobý finanní majetek 28 1, 6. Poizovaný dlouhodobý finanní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanní majetek 3,8 C. Obžná aktiva ( ) C. I. Zásoby (. 33 až 38) C. I. 1. Materiál , Nedokonená výroba a polotovary 34,6 3. Výrobky 35,8 4. Zvíata , Zboží 37,6 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38,8 C. II. Dlouhodobé pohledávky (. 4 až 46) C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztah 4,6 2. Pohledávky za ovládanými a ízenými osobami 41,9 3. Pohledávky za úetními jednotkami pod podstatným vlivem Pohledávky za spoleníky, leny družstva a za úastníky sdružení Dohadné úty aktivní Jiné pohledávky 45,7 7. Odložená daová pohledávka ,7 555 C. III. Krátkodobé pohledávky (. 48 až 56) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztah , Pohledávky za ovládanými a ízenými osobami Pohledávky za úetními jednotkami pod podstatným vlivem 5 4. Pohledávky za spoleníky, leny družstva a za úastníky sdružení Sociální zabezpeení a zdravotní pojištní Stát - daové pohledávky , Ostatní poskytnuté zálohy , 4 8. Dohadné úty aktivní , Jiné pohledávky ,8 16 C. VI. Krátkodobý finanní majetek (. 58 až 61) C. IV. 1. Peníze , Úty v bankách , Krátkodobé cenné papíry a podíly 6 1, 4. Poizovaný krátkodobý finanní majetek 61 D. I. asové rozlišení (. 63 až 65) D. I. 1. Náklady píštích období , 2. Komplexní náklady píštích období Píjmy píštích období 65 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Tržní hodnota Netto 4 MIMOBILANNÍ AKTIVA,5

13 Závazky Úetní ocenní 5 Znalecké ocenní 6 ZÁVAZKY CELKEM B.I. Rezervy 67 B.I. 1. Rezerva podle zvláštních pedpis 68 B.I. 2. Rezerva na dchody a podobné závazky 69 B.I. 3. Rezerva na da z píjmu 7 B.I. 4. Ostatní rezervy 71 B. II. Dlouhodobé závazky 72 B. II. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky k ovládaným a ízeným osobám Závazky k úetním jednotkám pod podstatným vlivem Závazky ke spoleníkm, lenm družstva a k úastníkm sdružení Dlouhodobé pijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé smnky k úhrad Dohadné úty pasivní 8 9. Jiné závazky 81 B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky k ovládaným a ízeným osobám Závazky k úetním jednotkám pod podstatným vlivem Závazky ke spoleníkm, lenm družstva a k úastníkm sdružení Závazky k zamstnancm Závazky ze sociálního zabezpeení a zdravotního pojištní Stát - daové závazky a dotace Krátkodobé pijaté zálohy 9 9. Vydané dluhopisy Dohadné úty pasívní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvry a výpomoci 94 B. IV. 1. Bankovní úvry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvry Krátkodobé finanní výpomoci 97 C. I. asové rozlišení 98 C. I. 1. Výdaje píštích období 99 C. I. 2. Výnosy píštích období 1 VLASTNÍ KAPITÁL istý obchodní majetek Podíl na základním kapitálu Srážka za podíl Srážka za obchodovatelnost VÝSLEDNÁ SUBSTANNÍ HODNOTA,,,55,189 NÁKLADY NA LIKVIDACI Odstupné Odmna likvidátora 36 Právní služby 4 Vedení úetnictví 18 Audit 4 Da z pevodu nemovitostí, Ostatní 5 istý obchodní majetek Náklady na likvidaci Likvidaní hodnota Délka trvání likvidace v letech 1 Diskont 2,16% Souasná hodnota likvidaní hodnoty Poe akcií v ZK - vlastní akcie Souasná hodnota likvidaní hodnoty na 1 akcii o NH = 3 K 3 Souasná hodnota likvidaní hodnoty na 1 akcii o NH = 3 K 3 Souasná hodnota likvidaní hodnoty na 1 akcii o NH = 15 K 15

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Znalecký posudek 921-161/07. o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby

Znalecký posudek 921-161/07. o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby Znalecký posudek 921-161/07 o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby ZNALECKÝ POSUDEK 921-161/07 o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby Objednavatel:

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2003. A. Základní údaje. B. Údaje o základním a vlastním kapitálu. Obchodní firma: PALABA a. s. Netovická 875, 274 44 Slaný

Výroční zpráva 2003. A. Základní údaje. B. Údaje o základním a vlastním kapitálu. Obchodní firma: PALABA a. s. Netovická 875, 274 44 Slaný VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 A. Základní údaje Obchodní firma: PALABA a. s. Sídlo: Netovická 875, 274 44 Slaný IČO: 45147515 DIČ: Datum založení: CZ45147515 1. 5.1992, její trvání není časově omezeno Právní řád

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Březen 2009 O B S A H 1. Základní informace o společnosti...3 2. Výkonné orgány společnosti...4 3. Zpráva auditora...5 Zhodnocení

Více

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posudek č. 1104/07 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost WEST BROKERS, a.s. Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČ: 64832341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více