OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část"

Transkript

1 OBSAH A.Textová část A.1.1 Základní údaje A.1.2 Uspořádání studie A.1.3 Výchozí podklady pro vypracování A.1.4 Hlavní cíle řešení A.1.5 Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US A.1.6 Vyhodnocení splnění zadání územní studie A.2 Návrh studie A.2.1 Vymezení řešeného území A.2.2. Vazby řešeného území na širší okolí A.2.3. Koncepce návrhu A.2.4. Územní řešení A.2.5. Regulační prvky prostorové A.2.6 Limity území, zátopové území, dobývací prostory A.2.7 Nakládání s odpady A.2.8 Dopravní řešení A.2.9 Kanalizace, vodovod A.2.10 Zásobování elektrickou energií A.2.11 Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb A.2.12 Urbanistický propočet nákladů A.2.13 Závěr zpracovatele A.3 Doklady A.3.1 Projednání s odborem životního prostředí. A.3.2 Projednání s E.ON Česká republika, s.r.o. pracoviště Tábor. A.3.3 Doklad o projednání s Policií ČR DI, Ing. Cihelna. A.3.4 Vyjádření CHKO Třeboňsko k záměru či koncepci studie Drahov, ze dne B.Výkresová část Širší vztahy M 1 : Výkres územního návrhu M 1 : Výkres technické infrastruktury M 1 : Výkres vlastnických vztahů M 1 : Výkres dopravního řešení M 1 :

2 A.1.1 Základní údaje Název Obsah elaborátu Číslo zakázky Pořizovatel Kraj Název zpracovatele Územní studie Drahov Návrh 87 US/0610 Obec Drahov Jihočeský ASKA architektonické studio Klokotská 105, Tábor tel: Ing. arch. Jan Stach Andrea Janovská Datum ukončení září 2010 A.1.2 Uspořádání studie A. Textová část A.1. Základní údaje A.2. Návrh územní studie A.3. Dokladová část B. Výkresová část A.1.3 Výchozí podklady pro vypracování Územní studie obytné zóny Drahov je zpracována na základě smlouvy ze dne mezi objednatelem obcí Drahov a zhotovitelem: ASKA-architektonické studio Tábor. Pro zpracování bylo použito digitálních mapových podkladů ÚP Drahov.Ve výtisku digitálního ÚP obce a nejbližšího okolí byl vyznačen rozsah řešeného území. Konkrétní výčet podkladů viz dokladová část. A.1.4 Hlavní cíle řešení Hlavním cílem řešení je vytvoření podkladu pro přípravu obytné zóny, napojení na technickou infrastrukturu a stanovení závazných linií a doplňujících či doporučených tras inženýrských sítí a komunikací.územní studie rovněž stanoví, v podrobnosti regulačního plánu, podmínky zástavby jednotlivých navržených ploch viz. tabulková část.

3 A.1.5 Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US Návrh územní studie obytné zóny navazuje na předchozí schválený Územní plán Drahov z roku A.1.6 Vyhodnocení splnění zadání územní studie V zadání územní studie bylo jedním z hlavních požadavků stanovení závazných a doporučených regulativů v rámci řešeného území. Výše uvedené požadavky byly územní studií akceptovány. A.2 Návrh územní studie Studie byla projednána v rozpracovanosti s pořizovatelem a s objednavatelem. Komisionelně bude projednána studie po vyzvání pořizovatelem. A.2.1 Vymezení řešeného území Jde o území 3,64 ha na jižním území obce Drahov. Z východu je území vymezeno účelovou místní komunikací, z jižní a východní je vymezeno stávající přírodní plochou polí. Převážná většina plochy je zemědělsky využívána jako louky a pastviny. A.2.2. Vazby řešeného území na širší okolí Jsou znázorněny ve výkrese č. 01. Vychází ze zpracovaného ho plánu Drahov. Příslušný stavební úřad je ve Veselí nad Lužnicí. A.2.3. Koncepce návrhu Z hlediska územního a krajinného respektuje, v rámci možností, požadavky uvedené ve statích ochrany přírody, geologie a hydrogeologie. Koncepce zástavby a komunikačního systému respektuje limity území ze zákona. Koncepce návrhu vychází z navržené komunikační osnovy hlavní obvodové komunikace, na kterou se napojují dvě komunikace vnitroblokové. Navržená koncepce vychází z platného ho plánu. Celá jižní část obce, včetně předmětné lokality, je v 1. zóně CHKO Třeboňsko. Zbývající část Drahova je pak v jejím ochranném pásmu. Jižní část katastrálního území Drahova je z hlediska NATURY 2000 součástí Ptačí oblasti Třeboňsko. Její hranice zahrnuje i východní část řešeného území. Celé katastrální území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňsko. Architektonické řešení jednotlivých objektů musí respektovat tyto hodnoty. A.2.4. Územní řešení Studie řeší návrh plochy pro smíšené bydlení jižní části obce Drahov. Ze severní strany je vymezena stávající zástavbou a účelovou místní komunikací, z jihu je vymezena plochou polí. Koncepce respektuje přirozeně se vyvíjející urbanistickou strukturu jihočeské vesnice. Nejedná se tedy o žádnou pravoúhlou soustavu ulic. Jižní část řešeného území je ohraničena přeložkou komunikace navrženou v m plánu a schválenými KPU obce. Napojuje se na západním okraji obce na stávající komunikaci II/147. Na tuto přeložku komunikace navazují 2 slepé ulice směrem k centru obce. Toto řešení umožňuje případnou postupnost územního rozvoje. Středem řešeného území je navržena pěší trasa v místě stávající trasy vodovodu a kanalizace. Podél severní částí řešeného území je vymezena pěší cesta pro průchod na náves. Celkové řešení představuje 19 parcel doplněné o veřejnou plochu parku a dětského hřiště. Životní prostředí V rámci zachování krajinného rázu je respektována výšková konfigurace terénu. Stávající zeleň bude maximálně zachována. V místech lemujících řešené území je navrženo doplnění ploch zeleně.

4 Kulturní a výtvarné hodnoty V předmětném území a jeho sousedství se nenachází žádný objekt památkově chráněný ani pásmo jeho ochrany. Celá jižní část obce, včetně předmětné lokality, je v 1. zóně CHKO Třeboňsko. Zbývající část Drahova je pak v jejím ochranném pásmu. Jižní část katastrálního území Drahova je z hlediska NATURY 2000 součástí Ptačí oblasti Třeboňsko. Její hranice zahrnuje i východní část řešeného území. Je nutné respektovat tyto hodnoty. A.2.5. Regulační prvky prostorové Navržené a projednané trasy komunikací rozdělují řešené území do několika bloků. Doporučeny jsou přízemní objekty jednoduchých tvarů, jedno nadzemní podlaží a využitelné podkroví, příp. podsklepení. Střechy jsou doporučeny dle regulativů šikmé sedlové o sklonu 38-45, vyjímečně možná polovalba do štítu. Krytina střechy by měla být tašková v cihlové, červené až k hnědošedé barvy. Hlavní vstup do objektu by měl být orientován z bočních stran, štíty smí být prolomeny pouze okny (včetně francouzkých oken) obdélníkového tvaru orientované na výšku s vnitřním členěním. Přesahy střech ve štítu jsou doporučeny minimálně 15 cm (vyjímečně lze ve štítu uplatnit prvky krovu), přesahy střech u okapních říms musí být do 50 cm a přektrytí krokví vodorovným podhledem (možnost asymetrického nasazení střechy na objekt, tj. na jedné straně zápraží s vodorovným podhledem). Střešní vikýře smí být menších tvarů pro jedno okno, se štítem a krytinou shodnou s hlavní střechou. Preferují se však střešní okna. Ploty se doporučují dřevěné (alt. plastové) svislé laťky, kamenné či omítané zídky, na větší plochy pozemků lze umístit drátěné pletivo na sloupkách v kombinaci s výsadbami dřevin. Zcela nepřípustné jsou arkýře, balkony či lodžie ve štítových zdech a neautentické přístavby např. s plochými střechami, tyto pro vesnickou zástavbu netypické prvky lze skrýt za ohradní zeď tvořící dvůr stavby. Podstatná zůstává parcelace jednotlivých pozemků, umístění staveb je volné. Závazné jsou šířky a rozvržení veřejných ploch. Studie počítá s etapizací výstavby, vznikat bude ze své západní strany a pokračovat směrem na východ. A.2.6 Limity území, zátopové území, dobývací prostory Zájmové území je dle ÚP zastavitelné, současná zástavba je v rámci zastavěného území, definovaného v platném ÚP. A.2.7 Nakládání s odpady Nakládání s odpady se řídí příslušnými ustanoveními zákona o odpadech a koncepcí města o nakládání s odpady. Každý investor bude mít na svém pozemku popelnici na komunální odpad. Kontejnery pro separovaný odpad budou umístěny v blízkosti parku v západní části řešeného území. Od veřejného prostoru budou odděleny zídkou, případně přístřeškem. A.2.8 Dopravní řešení Širší vztahy - komunikace Na severozápadním okraji zájmového území akce se nachází průtah silnice II/147 Veselí nad Lužnicí- Kardašova Řečice. Majetkovým správcem této silnice je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Ze silnice II/147 odbočuje do zájmového území v jeho východní části stávající místní asfaltová komunikace. Ostatní plochy v zájmovém území jsou nezpevněné. Napojení na dopravní síť Dopravní napojení obslužných komunikací je řešeno v severozápadní části zájmového území ze místní stávající asfaltové komunikace a v severovýchodní části novým sjezdem ze silnice II/147. Návrh komunikací Pojízdné komunikace v zájmovém území možno zařadit dle ČSN do funkční skupiny místních komunikací C- obslužné, které mohou být ukončeny slepě. Hlavní obslužná komunikace je uvažována v typu příčného uspořádání

5 MO2 7/30 jako obousměrné dvoupruhové s šířkou asfaltu 6m s jednostranným silničním příkopem. Jednostranné chodníky o šířce cca 2m vedené souběžně s těmito komunikacemi možno zařadit do funkční skupiny místních komunikací D s vyloučením motorového provozu. Slepé obslužné komunikace budou uvažovány v typu příčného uspořádání MO2 6,5/30 jako obousměrné dvoupruhové s šířkou 5,5m mezi obrubníky. Na konci slepých obslužných komunikací bude provedeno koncové úvraťové obratiště v parametrech pro vozidla osobní a dodávkové automobily. Povrch obslužných komunikací může být např. asfaltový. Konstrukční skladba musí umožnit občasné přejezdy nákladních aut (popeláři, stěhování, údržba a pod.). Odvodnění povrchů je uvažováno silničním příkopem podél komunikace MO2 7/30, který bude zaústěn do stávajících příkopů a stávající dešťové kanalizace. Voda z místních komunikací nesmí vytékat na silnici II.třídy. Řešení dopravy v klidu Parkování a odstavování vozidel vlastníků přilehlých parcel budou řešit tito vlastníci na svých pozemcích, další parkovací místa jsou navržena podél obslužných komunikací. Zásady zajištění požární ochrany Komunikace jsou řešeny tak, aby byl zajištěn příjezd požárních vozidel k přilehlým objektům. Zajištění bezpečnosti provozu V dalších stupních projektové dokumentace budou na všech křižovatkách vymezeny rozhledové trojúhelníky a bude navrženo dopravní značení, které musí schválit DI Policie České republiky. Řešení pro užívání osobami s omezenou mobilito V místech určených pro přecházení chodců přes obslužné komunikace budou řešeny bezbarierové úpravy (obrubníky snížené na +2cm nad povrchem silnice) a slepecké úpravy (varovné pásy ze slepecké dlažby šířky 40cm podél obrubníků). Podélný sklon chodníků bude do 8%. Vodící linií pro nevidomé bude uliční čára (podezdívky plotů a pod.). Doprava pro pěší a cyklistická doprava Podél většiny řešených komunikací jsou navrženy chodníky pro pěší případně smíšené stezky tj. chodníku a cyklistické stezky. Tyto jsou jak jednostranné, tak i oboustranné. Odvodnění povrchu bude provedeno do přilehlého terénu. Vzhledem k předpokládané mechanizované údržbě (odhrnování sněhu, posyp, čištění, ) je navržená šířka smíšených stezek 3m a samostatných chodníků 2,0 m. A.2.9 Kanalizace, vodovod Kanalizace Současný stav Obec Drahov nemá v současnosti vybudovaný systém soustavné kanalizace. Splaškové vody jsou částečně předčišťovány v septicích, zaústěných do dešťové kanalizace, zbylé se pak zachycují v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. Problémem je rozptýlení jednotlivých výustí a nepříznivá terénní konfigurace. Stávající kanalizace většinou neodpovídá provedením ČSN, zejména z hlediska vodotěsnosti a vybavení potřebnými objekty (šachty). Dešťové vody jsou z 90 % odváděny touto kanalizací do melioračního kanálu a následně do řeky Nežárky a rybníka Sax. Zbytek dešťových vod je odváděn systémem příkopů, struh a propustků. Návrh řešení Širší souvislosti: Dle územně plánovací dokumentace se předpokládá v obci dílčí využití dosud realizované kanalizace a její doplnění dle potřeb navrhovaného územního rozvoje v souladu s hydrotechnickými výpočty v jednotlivých stupních projektové dokumentace. Navržena je dostavba kanalizační sítě v rozvojových zónách. Má být v maximální míře využívána retence pro odtok dešťových vod a v odůvodněných případech voda odváděna odděleně soustavou otevřených rigolů a propustků do dílčích recipientů. Vytvoření soustavné sítě s jednou čistící koncovkou pak předpokládá dílčí přečerpávání odp. vod z jižní zóny, když součástí vybavení čerpací stanice bude i separace písku, či štěrku a hrubých usazenin.

6 Řešení zájmového území: Vychází ze zmíněné koncepce. Jedná se o zónu na jižním okraji Drahova s mírným sklonem sever jih a to znamená, že území je z pohledu gravitačního odtoku splaškových vod položeno nepříznivě a je nutno uvažovat s jejich výše zmíněným přečerpáváním. Jsou navrženy dvě hlavní záchytné stoky - a na ně navazující stoky podružné - v obvodové komunikaci. Jejich soutok v nejnižším místě je převeden do akumulace budoucí přečerpávací stanice. Předpokládá se potrubí DN 250 mm. Výtlačné potrubí je pak vedeno v souběhu s ostatními sítěmi v obvodové komunikaci směrem východním a bude ukončeno a zaslepeno u hlavní komunikace směrem na Kardašovu Řečici, resp. směrem k budoucí lokalizaci ČOV. Děšťová kanalizace se nepředpokládá. Voda ze střech bude vsakována na jednotlivých pozemcích, Voda z komunikací svedena do soustavy otevřených příkopů a následně propojena do stávajících dvou rigolů, vyústěných do jižně situovaného extravilánu. Produkce odp. vod: Qs = 9,5 m3/den Qmax = 0,8 l/s Qroční = m3 Časové rozvržení a postup: V současné době nelze splaškovou kanalizaci na soustavnou síť napojit, neboť tato neexistuje. S ohledem na realizaci minimálně základových a podkladních vrstev komunikace se však navrhuje položení potrubí a jeho zaslepení. Do doby realizace ČOV a páteřního přivaděče by bylo případným stavebníkům nařízeno aplikovat bezodtokové jímky. Po vytvoření obecní kanalizační soustavy s ČOV by pak jímky byly odstaveny a přípojky propojeny do předpřipravených splaškových stok. Vodovod Současný stav Drahov je zásobován pitnou vodou z přiváděcího řadu ÚV Dolní Bukovsko - VDJ Pleše. Vodovodní síť obce je pak bezprostředně napojena z vodojemu Drahov (461,20/456,45 m.n.m., objem 200 m 3 ). Návrh řešení Širší souviskosti: Systém zásobování je vodou vyhovující a má být i nadále zachován s doplněním v rozvojových plochách dle urbanistických požadavků. Potřeba vody: 76 EO á 125 l/d l/den Qmax= 1,25 l/s Řešení zájmového území: Je navržen hlavní okružní řad v obvodové komunikaci. Propojení se navrhuje na dvou místech na stávající vodovod na východním a západním okraji zóny. Je možné i připojení na páteřní přívod PE160, každopádně však až za stávající vodoměrnou sestavou. Předpokládá se potrubí lpe 90 mm, s ohledem na požadavky protipožárního zabezpečení. A.2.10 Zásobování elektrickou energií Transformační stanice VN/NN Obec Drahov je v současné době napájena typovými betonovými transformačními stanicemi 22/0,4 kv. Vedení VN Uvedené transformační stanice jsou napájeny přípojkami venkovního vedení 22 kv. Přípojky odbočují z kmenové linky 22 kv, napájené z rozvodny 110/22 kv Veselí nad Lužnicí. Stožáry přípojek jsou betonové.

7 Vedení NN Vyvedení výkonu z transformačních stanic do obce je provedeno venkovním vedením na betonových stožárech a zemním kabelovým vedení NN. Výkonová bilance- stávající stav Při současném poměru trvale obydlených a rekreačních objektů a stávající podnikatelské činnosti jsou stávající transformační stanice osazeny transformátory, které jsou optimalizovány pro stávající odběry a zatížení. Ve všech transformačních stanicích je dostatečná výkonová rezerva. Výkonová bilance- navrhovaný stav U stávajících transformačních stanic v obcích bude dle nárůstu spotřeby el. energie nutná pouze výměna transformátoru. Pro navrhovanou lokalitu RD je nutné vybudovat novou venkovní přípojku VN 22 kv a novou transformační stanici 22/0,4 kv. Navrhované technické řešení k zajištění el. Příkonu Pro navrhované rodinné domky v lokalitě bude nutné vybudovat nové kabelové vedení NN napájené z nové trafostanice. Rozsah, průřez a provedení kabelového vedení NN bude určen v prováděcím projektu a bude záviset na výši požadovaného příkonu U stávajících transformačních stanic v jednotlivých obcích bude dle nárůstu spotřeby el. energie nutná výměna transformátoru. Náklady na realizaci zajištění dodávky elektrické energie do navrhované lokality tj. prováděcí projektovou dokumentaci, zajištění stavebního povolení a stavebně-montážní práce hradí E.ON Česká republika, s.r.o. Náklady na zřízení elektroměrového pilíře hradí stavebník. Náklady na zřízení elektroměrového pilíře se pohybují od cca ,-- Kč výše dle provedení. Ochranná pásma energetických zařízení Ochranné pásmo stávajících vedení 22 kv je 10 m na každou stranu od krajního vodiče, neboť se jedná o vedení budovaná před platností zákona 222/94 Sb. Pro vedení budovaná po platí ochranná pásma podle zákona 222/94 Sb resp. 406/2000 Sb.. Ochranné pásmo vzdušného vedení 22 kv podle tohoto zákona je 7 m na každou stranu od krajního vodiče. Pro izolované vodiče VN je ochranné pásmo 2 m od krajního vodiče. Stožárová transformační stanice je podle tohoto zákona součástí vedení VN. Vzdálenost obytných objektů od transformační stanice je ovlivněna výkonem transformátoru, zejména pak hygienickými požadavky na hlučnost a činí např. u transformátoru 400 kva 15 m. Ochranné pásmo zemních kabelů všech napětí je 1 m na každou stranu od krajního kabelu. Vedení V.O. Pro danou lokalitu je navrženo kabelové vedení V.O. v počtu cca 20 světelných bodů. Náklady na realizaci osvětlení jsou odhadnuty na cca 400 tisíc Kč. A.2.11 Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb Pozemky veřejně prospěšných staveb jsou závazné větve komunikací se týká všech komunikací vyjma pozemků v západní části, tj. 642, 656, 671 z evidence KN. Dále pozemky pro technickou infrastrukturu sloupové trafostanice 22/0,4 kv pozemky parc. č. 39/1 z evidence KN.

8 A.2.12 Urbanistický propočet nákladů Doprava komunikace : celkové plocha m m 2 x 2.000,- Kč/m 2 11, ,- Kč chodníky a parkovací stání : celková plocha m m 2 x 1.500,- Kč/m 2 3, ,- Kč stezka pro pěší a cyklisty : celková plocha 796 m m 2 x 800,- Kč/m ,- Kč Vodovod DN m á 2600, , ,- Kanalizace Tlaková čerpací stanice ,- splašková DN m á 3000, ,- splašková DN m á 2000, , ,- Zásobování el. energií Náklady na realizaci osvětlení jsou odhadnuty na cca 400 tisíc Kč. Náklady na zřízení elektroměrového pilíře se pohybují od cca ,- Kč výše dle provedení. Vše ostatní hradí E.ON Česká republika, s.r.o. Sadové úpravy a vybavení veřejných prostor zatravněné plochy: celkové plocha m m 2 x 200,- Kč/m ,- Kč výsadba stromů: celkem 14ks 14ks x 500,- Kč/ks 7.000,- Kč výsadba keřů: celkem 150ks 150ks x 200,- Kč/ks ,- Kč vybavení hřiště a parku: ,- Kč ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ VYBAVENOST CELKEM ,- Kč A.2.13 Závěr zpracovatele Upřesnění cen ZTV je možné po zpracování projektu. Realizací rozvojové zóny Drahov dojde k nárůstu obyvatel o zhruba 76. Celkový počet parcel je 19.

9 A.3 Dokladová část A.3.1. Navržené kanalizační a vodovodní sítě byly projednány s odborem životního prostředí Soběslav. A.3.2. Energetické řešení bylo projednáno a odsouhlaseno E.ON Česká republika, s.r.o. pracoviště Tábor. A.3.3. Doklad o projednání s Policií ČR DI, Ing. Cihelna A.3.4. Vyjádření CHKO Třeboňsko k záměru či koncepci studie Drahov- Ke Krkavci, ze dne

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

DUBICE, lokalita Z16a

DUBICE, lokalita Z16a Územní studie DUBICE, lokalita Z16a Identifikační údaje: Stupeň dokumentace: Řešená lokalita: Obec: Sídlo, katastrální území: Lokalita dle změny č. 4 ÚPnSÚ Územní studie Řehlovice Dubice lokalita Z16a

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z01 Z ÚP LADNÁ - "ČTVRTKY POD DRÁHOU"

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z01 Z ÚP LADNÁ - ČTVRTKY POD DRÁHOU ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z01 Z ÚP LADNÁ - "ČTVRTKY POD DRÁHOU" LEDEN 2015 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST... 2 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 A.1. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.1.1. řešené a správní území obce... 3 A.1.2. širší vztahy

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

Rakvice RD v lokalitě Dílce

Rakvice RD v lokalitě Dílce DOPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Rakvice RD v lokalitě Dílce Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Vršava II- lokalita BI 231

ÚZEMNÍ STUDIE Vršava II- lokalita BI 231 Územní studie 1 ÚZEMNÍ STUDIE Vršava II- lokalita BI 231 Textová část Prosinec 2014 Pořizovatel: Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení, oddělení územního plánování Územní studie 2

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva ÚZEMNÍ STUDIE základní údaje: AKCE: Územní studie MÍSTO: Šakvice, (lokalita Za Výhonem ) OKRES: Břeclav POŘIZOVATEL: Obec Šakvice PROJEKTANT: Ing. arch. Simona Kodýtková, U Hájku 668, Vranovice 691 25

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ANICOM TRADE a.s., Palackého třída 163a, 612 00 Brno. MÚ Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu (oddělení ÚP) Nám.Míru 346, 666 19 Tišnov

ANICOM TRADE a.s., Palackého třída 163a, 612 00 Brno. MÚ Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu (oddělení ÚP) Nám.Míru 346, 666 19 Tišnov 1 1. ÚVOD 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby: Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Obytný soubor Drásov Drásov, lokalita Trávnické ANICOM TRADE a.s., Palackého třída 163a, 612 00 Brno

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KLOKOTY - U TANKODROMU II

ÚZEMNÍ STUDIE KLOKOTY - U TANKODROMU II ÚZEMNÍ STUDIE KLOKOTY - U TANKODROMU II TEXTOVÁ A DOKLADOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, oddělení územního plánování ZPRACOVATEL: Ing.arch.Oldřich Blaha - architektonická

Více

R Ů M Y L O K A L I T A BI 489

R Ů M Y L O K A L I T A BI 489 Ú Z E M N Í S T U D I E R Ů M Y L O K A L I T A BI 489 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE Duben 2014 Pořizovatel: Magistrát města Zlína Náměstí Míru 12 761 40 Zlín Zhotovitel: Ing. arch. M. Dubina Pod Vrškem 6602

Více

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie rozvojových lokalit X2 a X4, k.ú. Helvíkovice Obec: Helvíkovice Pořizovatel: Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z2 Ul. Nová k. ú. S O K O L N I C E Brno, 10/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Okres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ STUDIE SMOLNICE Z 3 OBEC SMOLNICE. b) Požadavky, vyplývající z územně - analytických podkladů. c) Požadavky na další rozvoj řešeného území

ÚZEMNÍ STUDIE SMOLNICE Z 3 OBEC SMOLNICE. b) Požadavky, vyplývající z územně - analytických podkladů. c) Požadavky na další rozvoj řešeného území ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITA Z 3 SMOLNICE OBEC SMOLNICE září 2011 Identifikační údaje Název: SMOLNICE - územní studie lokalita Z 3 Smolnice Místo: obec SMOLNICE kraj: Ústecký Stupeň dokumentace: Územní studie

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

KŇOVICE - LOKALITA Z12

KŇOVICE - LOKALITA Z12 KŇOVICE - LOKALITA Z12 ÚZEMNÍ STUDIE POŘIZOVATEL : ZHOTOVITEL : Městský úřad Sedlčany Odbor výstavby a územního plánování nám. T.G.Masaryka 32 264 01 Sedlčany pro Obec Kňovice, Kňovice 6, 264 01 Sedlčany

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa 2, Úvaly - Výpustek IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE MÍSTO Výstavba souboru rodinných domů včetně infrastruktury Úvaly

Více

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Stránka 1 z 12 Textová část Stránka 2 z 12 Název akce : Územní studie Lokalita D1, D2 Nad hřištěm, Perná Zastavovací studie lokality C Perná Investor : Zpracovatel : Stupeň : Obec Perná, 691 86 Perná 294

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Textová část Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Vypracoval: ing. arch. Luděk Kamiš; Nová 60, České Budějovice 370 01 Datum: 01.2013 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE:

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. LOKALITA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TYMÁKOV A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE. LOKALITA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TYMÁKOV A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TYMÁKOV A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Červen 2011 AIP Plzeň s.r.o. OBSAH: 1) Identifikační údaje 2) Pozemky dotčené územní studií 3) Účel studie 4) Urbanistické

Více

a. Územní stude "Rodinné domy Nové Ráby " v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka

a. Územní stude Rodinné domy Nové Ráby  v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 62 z února 2013 Změna zákona čs. 499/2006 Sb bezplatně pro Obec Ráby architekty Josefem a Soběslavem

Více

Územní plán VINEC. k. ú.č. 782327. Objednatel: Obec Vinec (ICOB 570842) Vladimírem Štechou, starostou obce

Územní plán VINEC. k. ú.č. 782327. Objednatel: Obec Vinec (ICOB 570842) Vladimírem Štechou, starostou obce Územní plán VINEC k. ú.č. 782327 Objednatel: Obec Vinec (ICOB 570842) Zastoupená: Vladimírem Štechou, starostou obce Zpracovatel: P R O Z I S - projekční kancelář Šafaříkova 277/III, 293 01 Mladá Boleslav

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více

Územní studie Území pro výstavbu rodinných domů Hutník

Územní studie Území pro výstavbu rodinných domů Hutník Územní studie Území pro výstavbu rodinných domů Hutník Obsah: A TEXTOVÁ ČÁST B VÝKRESOVÁ ČÁST C AKUSTICKÁ STUDIE Vypracoval: městský architekt, ing. arch. Ondračka Ivo, ve Veselí nad Moravou, 23.11.201

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. ÚDAJE O ÚZEMÍ Název dokumentace : ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PEKELCE 2 Místo : Lokalita Pekelce 2 Město : 767 01 Kroměříž Katastrální území : 588296 Kroměříž a 674991 Vážany u Kroměříže

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ URBANISTICKÁ STUDIE MĚSTSKÉ ČÁSTI RÁJ

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ URBANISTICKÁ STUDIE MĚSTSKÉ ČÁSTI RÁJ STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ URBANISTICKÁ STUDIE MĚSTSKÉ ČÁSTI RÁJ ( mimo sídlištní zástavbu ) prosinec 2005 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název : Urbanistická studie městské části Ráj ( mimo sídlištní

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem BĚLÁ POD BEZDĚZEM Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem Datum vydání: 11. dubna 2001 1 Vyhláška č. 14 / 2001 Města Bělá pod Bezdězem ze dne 11.dubna

Více

Územní studie: Sousedovice US.1

Územní studie: Sousedovice US.1 BUILDING-INVESTMENT S.R.O., PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ POZEMNÍCH A DOPRAVNÍCH STAVEB A - Textová část Územní studie: Sousedovice US.1 Ing.arch. Václav Franěk 10.1.2016 Building-Investment, s.r.o., arch.dubského

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6. OBSAH: 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.0 NÁVRH REGULATIVŮ 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATEL: ZPRACOVATELÉ: BC. MICHAL

Více

Zadání změny č.3 územního plánu Polerady

Zadání změny č.3 územního plánu Polerady Zadání změny č.3 územního plánu Polerady okres Praha - východ kraj Středočeský říjen 2007, leden 2008 Pořizovatel změny č.3 územního plánu Polerady: Obecní úřad Polerady 250 63 Mratín Marek Šplíchal Na

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 3. Situace - technická infrastruktura 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Ing.Pavel Lexa, Mnichovka

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ STUDIE MOŠNOV Z9 TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE MOŠNOV Z9 TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE MOŠNOV Z9 TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE MOŠNOV Z9 TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI str. 1. Důvody pro pořízení územní studie, hlavní cíle řešení 3 2. Podklady a dokumentace 3 3. Vymezení

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY

OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY 1 Investor : Obec Výčapy OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY ÚZEMNÍ STUDIE DISprojekt s.r.o., Havlíčkovo nábř. 37, Třebíč, IČO 60715227, DIČ CZ 60715227 Ing.arch. M. Grygar, M. Kheková 04/2010 tel/fax 561 204

Více

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA 1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH V Praze, 03/2009 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Zastupitelstvo obce Dobřejovice Číslo jednací Opatření

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

URBANISTICKÁ STUDIE OBYTNÉ ZÓNY T9 - ZÁHONY V LESE, k.ú.trávník, KROMĚŘÍŽ. Říjen 2011. kbd&p a r c h i t e c t s

URBANISTICKÁ STUDIE OBYTNÉ ZÓNY T9 - ZÁHONY V LESE, k.ú.trávník, KROMĚŘÍŽ. Říjen 2011. kbd&p a r c h i t e c t s URBANISTICKÁ STUDIE OBYTNÉ ZÓNY T9 - ZÁHONY V LESE, k.ú.trávník, KROMĚŘÍŽ Říjen 2011 kbd&p a r c h i t e c t s 1 TEXTOVÁ ČÁST Identifikační údaje: Obytná zóna T9, Záhony v lese, k.ú.trávník Pořizovatel:

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán vydávající změnu: Zastupitelstvo obce Tvarožná razítko Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Podpis:

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Palackého 126, 503 03 Smiřice

TEXTOVÁ ČÁST. Palackého 126, 503 03 Smiřice A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie lokality Z13, k.ú. Hubíles Obec: Smržov Dotčené pozemky plochy Z13: k.ú. Hubíles: TEXTOVÁ ČÁST p.č. Výměra [m2] Druh pozemku Vlastnické právo

Více

Jenišov komerční zóna na pozemku p.č. 404/5 Územní studie

Jenišov komerční zóna na pozemku p.č. 404/5 Územní studie Jenišov komerční zóna na pozemku p.č. 404/5 Územní studie A. Identifikační údaje B. Základní údaje B.1 Důvody pro pořízení studie B.2 Hlavní cíle řešení B.3 Schválené územně plánovací dokumentace C. Řešení

Více

T R N O V Á. Územní plán. Obec Trnová Trnová čp.181, 330 13 Trnová Okres Plzeň- sever starosta obce: JUDr. Jan Korejčík

T R N O V Á. Územní plán. Obec Trnová Trnová čp.181, 330 13 Trnová Okres Plzeň- sever starosta obce: JUDr. Jan Korejčík T R N O V Á Územní plán Opatření obecné povahy Obec Trnová Trnová čp.181, 330 13 Trnová Okres Plzeň- sever starosta obce: JUDr. Jan Korejčík Pořizovatel : Městský úřad Nýřany Pracoviště Plzeň Odbor územního

Více

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt územní v obci Újezdec obsah 1 / Průvodní zpráva 2 / Základní údaje 3 / Navržené využití dle ÚP 4 / Podmínky prostorového uspořádání zástavby 5 / Regulace veřejných prostor a dopravy 6 / Plošné využití

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část Změna č. 1 ÚS Lipno - SLUPEČNÁ v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část pořizovatel: Obec Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Lipno nad Vltavou Zastoupený: panem Ing. Zdeňkem Zídkem,

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014

ÚZEMNÍ STUDIE. CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014 ÚZEMNÍ STUDIE CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014-1 - 1. Úvod 1.1 Důvod pořízení územní studie 1.2 Vymezené území 1.3 Limity využití území 1.4 Cíl a účel územní

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBA RD, ROMANOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBA RD, ROMANOV věc: TEXTOVÁ ČÁST - akce: ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBA RD, ROMANOV katastrální území Mšeno ÚDAJE O POŘIZOVATELI POŘIZOVATEL: MĚSTO MĚLNÍK, ODBOR VÝSTAVBY A ROZVOJE ADRESA: NÁMĚSTÍ MÍRU 51, 276 01 MĚLNÍK TEL:

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č. 4 územního plánu. A/ Textová část

OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č. 4 územního plánu. A/ Textová část OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č. 4 územního plánu A/ Textová část Průvodní zpráva 1. Základní údaje...3 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...3 1.2 Obsah změny územního plánu...3 2. Koncepce změny územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOŠICE. Správní orgán Obec Bošice 384 81 Čkyně o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti dne...2013

ÚZEMNÍ PLÁN BOŠICE. Správní orgán Obec Bošice 384 81 Čkyně o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti dne...2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN BOŠICE Správní orgán Obec Bošice 384 81 Čkyně o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti dne...2013 starosta obce: František Kroupa...otisk úředního razítka

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 Objednavatel: Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 17 Hustopeče Zhotovitel: Ing arch Aleš Fiala, Zatloukalova 81, 621 00 Brno Březen 2015 Akce: ÚZEMNÍ

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DLOUHÁ BRTNICE Regulativy územního

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Bosenská Liberec Růžodol

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Bosenská Liberec Růžodol ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Bosenská Liberec Růžodol Pořizovatel: Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování Objednatel: Ing. Světla Bláhová, Na Bohdalci 524/6 Liberec Ing.

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území města, ochrana a rozvoj jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE BYSTŘEC- FANOUŠKOVO. zodp. projektant: ing. arch. D. Vaníčková. doprava: ing. R. Michlík T E X T O V Á Č Á S T

ÚZEMNÍ STUDIE BYSTŘEC- FANOUŠKOVO. zodp. projektant: ing. arch. D. Vaníčková. doprava: ing. R. Michlík T E X T O V Á Č Á S T zodp. projektant: ing. arch. D. Vaníčková ing. arch. D. Vaníčková doprava: ing. R. Michlík Aloise Hanuše 182 inž. sítě: ing.j.javůrek, V.Kašpar JABLONNÉ NAD ORLICÍ investor: OU BYSTŘEC datum: květen 2012

Více

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á OBEC PRUŠÁNKY Opatření obecné povahy č. 1/2012 Zastupitelstvo obce Prušánky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

OBEC BOROVÁ LADA 384 92 BOROVÁ LADA 38

OBEC BOROVÁ LADA 384 92 BOROVÁ LADA 38 OBEC BOROVÁ LADA 384 92 BOROVÁ LADA 38 V Borových Ladách dne 07.09.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru formou opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Borová

Více

1b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

1b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1a) Vymezení zastavěného území území: Území obce Zlatníky Hodkovice zaujímá celkovou rozlohu 766 ha a tvoří jej tato katastrální - k.ú. Hodkovice u Zlatníků - k.ú. Zlatníky u Prahy Zastavěné území Zastavěné

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY II NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou Město Žamberk Masarykovo náměstí 166 564 01 Žamberk srpen 2015 ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou textová část územní studie návrh k veřejnému projednání

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z 2.6 RYNHOLEC

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z 2.6 RYNHOLEC AUA Agrourbanistický ateliér 162 00 Praha 6, Šumberova 8 ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z 2.6 RYNHOLEC POŘIZOVATEL: obecní úřad Rynholec, PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér, Šumberova 8, Praha 6 Únor 2012

Více

Plochy technického vybavení

Plochy technického vybavení Plochy technického vybavení ( 1 ) Plochy technického vybavení jsou plochy k umisťování staveb a zařízení, které slouží pro zřízení a provozování zásobovacích sítí (ČOV, regulační stanice plynu, objekty

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

Doplněk textové části platného územního plánu. Obce ZÁRYBY. s částí MARTINOV

Doplněk textové části platného územního plánu. Obce ZÁRYBY. s částí MARTINOV Doplněk textové části platného územního plánu Obce ZÁRYBY s částí MARTINOV Obsah doplňku textové části : A. Základní údaje...2 1. Obsah dokumentace :...2 2. Hlavní důvody a cíle řešení...3 3. Zhodnocení

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2009

Opatření obecné povahy č. 1/2009 Opatření obecné povahy č. 1/2009 Strana 1 (celkem 24) Opatření obecné povahy č. 1/2009 Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Vimperk Zastupitelstvo města Vimperk příslušné podle 6 odst. 5 písm. c)

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE LOUŇOVICE POD BLANÍKEM BYL SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

Název : Jenišov sever (okolo rybníka)

Název : Jenišov sever (okolo rybníka) Název : Jenišov sever (okolo rybníka) Stupeň : územní studie Obec : Obec Jenišov IČ : 00573248 Určený zastupitel : Ivan Truksa, starosta obce Obecní úřad : OÚ Jenišov Jenišov č.p.88 362 11 Jenišov Pořizovatel

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU A ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVATELE. Obsah

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU A ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVATELE. Obsah TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU A ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVATELE Obsah I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěného území... 5 I.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 5 I.2.1 Koncepce

Více