S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE"

Transkript

1 S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne ) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32 (dále jen zakladatel ) jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení 172 odst. 2, 3 a 171 odst. 1 zák. číslo 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku) ze dne 29. dubna 1992 ve formě notářského zápisu. Společnost vznikla 1. května Vznik, právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov Společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř Společnosti se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen NOZ) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK) a těmito stanovami. Článek II. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: SFINX, a.s. 2. Sídlo společnosti: U Smaltovny 115/2, České Budějovice 3. Identifikační číslo společnosti :

2 Článek III. Doba trvání společnosti Společnost je založena na dobu neurčitou. Článek IV. Předmět podnikání společnosti Předmět podnikání společnosti : 1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 2. galvanizérství, smaltéřství, 3. hostinská činnost. Článek V. Výše základního kapitálu 1. Počet akcií ks 2. Jmenovitá hodnota akcie 15,- Kč 3. Forma akcií Veškeré akcie jsou vydány jako cenný papír znějící 4. Údaj o omezení převoditelnosti Neomezuje se 5. Druh akcií Kmenové na majitele (na řad) v zaknihované podobě 6. Popis práv spojených s akcií Akcie zajišťuje majiteli akcií stejná práva 7. Počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě S každou kmenovou akcií je spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě 8. Společnost může vydat hromadnou akcii nahrazující určitý počet akcií. Výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jinou hromadnou akcii provede na písemnou žádost akcionáře společnost. Písemná žádost dle předcházející věty musí obsahovat určení vyměňované hromadné akcie a určení jednotlivých akcií případně hromadných akcií, za které má být hromadná akcie vyměněna. 9. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. 10. Rozhodne-li valná hromada o změně druhu nebo formy akcií anebo o štěpení akcií na více

3 akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné akcie, může společnost vydat nové akcie a stanovit lhůtu k předložení akcií k výměně až poté, co tato změna bude zapsána do obchodního rejstříku. Pro postup při výměně akcií za akcie jiného druhu nebo formy anebo při výměně akcií po jejich štěpení nebo spojení více akcií do jedné akcie se 526 a 531 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích použijí přiměřeně. Článek VI. Jednočlenná společnost 1. Dojde-li ke koncentraci všech akcií v rukou jediného akcionáře, vykonává tento akcionář působnost valné hromady. 2. Tam kde tyto stanovy, nebo zákon vyžadují, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného společníka formu veřejné listiny. 3. Smlouva uzavřená mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným akcionářem a tímto akcionářem vyžaduje písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. To neplatí, je-li taková smlouva uzavřena v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých. 1. Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Článek VII. Upisování a nabývání vlastních akcií 2. Vlastní akcie může společnost nabývat jen za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích (dále jen ZOK). 3. Společnost nemůže sama ani prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat vlastní akcie, pokud by si tím přivodila úpadek. Článek VIII. Práva a povinnosti akcionáře 1. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. 2. Tento podíl na zisku se vyplácí v penězích. 3. Společnost vyplatí podíl na zisku akcionářům na své náklady. 4. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je den konání valné hromady, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. 5. Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho výplatě. 6. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. 7. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení

4 záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti přiměřené časové omezení v rozsahu 15 minut. Akcionář může žádost podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. 8. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. 9. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Článek IX. Vnitřní struktura Společnost je založena na dualistickém systému. Článek X. Valná hromada A. Svolávání valné hromady, hlasování a rozhodování na valné hromadě 1. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. 2. Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků se nepřipouští. 3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. 4. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. 5. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. 6. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti, na desce v sídle společnosti a současně ji uveřejní v Lidových novinách a Obchodním věstníku, kdy uveřejnění pozvánky se považuje za doručenou akcionářům vlastnícím akcie na majitele. Akcionářská práva může vykonávat jen osoba, která měla tato práva v den, který se svým pojmenováním shoduje s pojmenováním dne konání valné hromady, v bezprostředně předcházejícím kalendářním týdnu.

5 7. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50 % základního kapitálu. 8. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu. 9. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu osoba určená představenstvem společnosti. 10. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li ZOK většinu vyšší. 11. Rozhodování per rollam se nepřipouští. 12. Volba členů kumulativním hlasováním se nepřipouští. 13. Hlasování akcionářů na valné hromadě probíhá prostřednictvím zvednuté ruky a současným vyplněním hlasovacího lístku. 14. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, teprve poté o návrhu resp. protinávrhu akcionáře. 15. Pro svolávání valné hromady se připouští ustanovení 411 odst 2. ZOK. Do působnosti valné hromady náleží: B. Působnost valné hromady a) rozhodování o změně stanov b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, e) volba a odvolání členů představenstva, f) volba a odvolání členů dozorčí, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada, g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, k) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, l) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, m) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,

6 n) rozhodování o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady, o) rozhodnutí o přeměně společnosti, zejm. o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, p) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Článek XI. Představenstvo 1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. 2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí ze svých členů a odvolává předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. 3. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou stanovami nebo právními předpisy vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady společnosti, nevyplývá-li ze zákona nebo ze stanov společnosti něco jiného. 4. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. 5. Představenstvo má 4 členy. Délka funkčního období je pro každého jednotlivého člena představenstva sjednána na 5 let. Opakovaná volba je možná. 6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 7. Zasedání představenstva svolává předseda nebo místopředseda představenstva, který je také řídí. V případě žádosti nejméně dvou členů představenstva, nebo jestliže to vyžadují zájmy společnosti, svolává předseda zasedání představenstva v nejbližším možném termínu, nejdéle však do patnácti dnů od doručení žádosti představenstvu. 8. Zasedání představenstva je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů představenstva 9. Ke schválení rozhodnutí je zapotřebí většiny hlasů přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. 10. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo

7 hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podmínky hlasování pomocí technických prostředků určí představenstvo tak, aby splňovaly požadavky zákona o obchodních korporacích. 11. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. 12. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkcí v tomto statutárním orgánu společnosti osobně. 13. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. 14. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. 15. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. XII. Dozorčí rada 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. 2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. 3. Dozorčí radě přísluší zejména: a) kontrolovat dodržování obecné závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a předkládat své vyjádření valné hromadě, c) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, e) nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společností. 4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání

8 dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 5. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. 6. Dozorčí rada má 3 členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. Délka funkčního období je pro každého jednotlivého člena představenstva sjednána na 5 let. Opakovaná volba je možná. 7. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. 8. Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. 9. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern. 10. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern. XIII. Změny výše základního kapitálu Pro změny výše základního kapitálu se přiměřeně použijí 464 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a stanovy. XIV. Zastupování a podepisování 1. Za společnost ve všech věcech jedná představenstvo, a to všichni členové představenstva samostatně. 2. Za společnost podepisuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva nebo společně jiní dva členové představenstva společně tak, že k napsané či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. XV. Finanční hospodaření

9 1. Zásady finančního hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy. 2. Společnost může vázat část svých aktiv v rezervním fondu. O použití prostředků z rezervního fondu, jeho zrušení a jeho tvorbě rozhoduje představenstvo společnosti. 3. Účetní rok společnosti trvá od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku. XVI. Finanční asistence Společnost může poskytnout finanční asistenci za splnění podmínek, které vyžaduje ZOK. XVII. Zánik společnosti 1. Společnost zaniká ke dni výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její kapitál na právního nástupce společnosti. Likvidace se nevyžaduje, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo nezbude-li po ukončení konkursního řízení žádný majetek. 2. Společnost se ruší: a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti, a to dnem uvedeným v rozhodnutí, popř. dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato, b) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti, a to dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci, c) rozhodnutím valné hromady o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti nebo její přeměně v jinou právní formu obchodní společnosti, d) v dalších případech stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích. 3. Likvidace společnosti se provede podle ust. zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník, spolu s 93 a 94 zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích, popř. zvláštního zákona, stanovíli jiný způsob likvidace. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se užívá obchodní firmy s dovětkem v likvidaci. 4. Vstupem společnosti do likvidace přechází v rámci 188 zákona 89/2012 Občanský zákoník působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti na likvidátora dnem, kdy se o vstupu do likvidace statutární orgán dozvěděl. 5. Likvidátora jmenuje valná hromada a to bez zbytečného odkladu, jinak jej jmenuje soud. Likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem statutárního orgánu. XVIII. Postup při doplňování a změně stanov

10 1. O doplňování a změně stanov rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Návrh doplnění a změny stanov je k nahlédnutí akcionářům a členům orgánů společnosti v sídle společnosti nejméně 30 dnů před konáním řádné valné hromady a nejméně 15 dnů před konáním mimořádné valné hromady. 2. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. 3. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov. 4. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií nebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, o podání žádosti o její registraci nebo její zrušení, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později. XIX. Podřízení režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 1. Společnost se v souladu s ustanovením 777 odst. 5 ZOK podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Změna stanov nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. 2. Ostatní záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. V Českých Budějovicích, dne 30. června 2015

Úněšovský statek a.s.

Úněšovský statek a.s. stanovy akciové společnosti Úněšovský statek a.s. I. Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost Úněšovský statek a.s. je obchodní korporací dle zákona o obchodních korporacích Společnost zachází

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo 3 Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti 3 Čl. IV Trvání společnosti 3 Čl. V Výše základního

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost )

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) (PRACOVNÍ VERZE) S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1. Obchodní firma Společnosti zní: Bohemia Regent

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: HALLA, a.s. ----------------------------------------------------------------- 1.2 Sídlo Společnosti

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti

Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo  Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo 3 Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti 3 Čl. IV Trvání společnosti 4 Čl. V Výše základního

Více

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti STANOVY akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZP Hospříz, a. s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y Návrh změny stanov ve formě nového úplného znění stanov určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y a k c i o v é s p o l e č n o s t i VS DOMY a.s., se sídlem ve

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

ČÁST I. Založení a vznik

ČÁST I. Založení a vznik ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 VZNIK SPOLEČNOSTI 1) Společnost Spálovský, a.s., vznikla dnem 8. prosince 1998 a bylo jí přiděleno identifikační číslo 255 46 911 (dále je Společnost). ---------------------------------------------------------------------------------

Více

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií.

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MPP ALFA, a.s., se sídlem Praha 2, Šumavská 5, PSČ: 120 00, IČO: 27104184, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9025 Založení a vznik

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014

Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014 Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014 I. Základní ustanovení... 4 Článek 1 Obecná ustanovení... 4 Článek 2 Obchodní firma, sídlo a

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. Valná hromada akciové společnosti OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. přijala v návaznosti na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti 1. Akciová společnost Interma BYTY, akciová společnost (dále též jen společnost ) vznikla jako nástupnická společnost v

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY společnosti Severocentrum, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí jediného člena představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07.2011) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení

Více

S T A N O V Y akciové společnosti

S T A N O V Y akciové společnosti Úplné znění stanov akciové společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. schválené valnou hromadou společnosti dne 17. 6. 2014 S T A N O V Y akciové společnosti Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více