Popis služby Dell. Recyklace informačních technologií EMEA. Úvod. Rozsah služeb. Definice a smluvní podmínky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis služby Dell. Recyklace informačních technologií EMEA. Úvod. Rozsah služeb. Definice a smluvní podmínky"

Transkript

1 Popis služby Dell Recyklace informačních technologií EMEA Úvod Společnost Dell je potěšena, že vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) může nabídnout služby Asset Resale and Recycling Services (dále jako služba nebo služby ). Nabídka, formulář objednávky nebo jiný vzájemně schválený formulář faktury nebo potvrzení objednávky (v platném znění, dále jako formulář objednávky ) bude zahrnovat název služby a dostupné možnosti zakoupené servisní služby. Potřebujete-li další pomoc nebo chcete-li požádat o kopii smlouvy o poskytování služeb, kontaktujte technickou podporu nebo obchodního zástupce společnosti Dell. Rozsah služeb Společnost Dell je potěšena, že vám může nabídnout tyto služby. Tato služba nabízí způsob likvidace počítačového zařízení, který je současně ekologicky vhodný i praktický. Službu tvoří čtyři nejdůležitější prvky: (1) naplánování, (2) vyzvednutí, (3) zpracování a (4) reporting. Definice a smluvní podmínky V rámci tohoto popisu služby jsou používány následující definice: a. Pojem inventární štítek bude označovat zvnějšku umístěný inventární štítek připevněný na daný kus zákazníkem. b. Pojmy konosament nebo průvodní list budou označovat dokument, který poskytovatel přepravních služeb společnosti Dell poskytne v okamžiku převzetí zařízení zákazníkovi. Konosament nebo průvodní list zdokumentuje identifikační číslo přepravy a sériové číslo všech vyzvedávaných kusů. c. Pojem potvrzení o likvidaci bude označovat dokument poskytnutý zákazníkovi společností Dell, který bude potvrzovat, že v souladu s níže uvedeným oddílem 3.b byly veškeré pevné disky vymazány nebo zlikvidovány a že byla likvidace či recyklace veškerého dalšího zařízení provedena v souladu s platnými národními zákony a předpisy. d. Pojem poskytovatel přepravních služeb Dell bude označovat poskytovatele přepravních služeb, který jedná podle pokynů společnosti Dell. e. Pojem zařízení bude označovat veškeré kusy zařízení, s nimiž může zákazník disponovat. f. Pojem report o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report) bude označovat dokument, který společnost Dell zákazníkovi předá v okamžiku dokončení služby. Report o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report) bude obsahovat informace ohledně všech jednotlivých kusů zařízení, pro které je služba poskytována. g. Pojem identifikační číslo přepravy bude označovat jedinečný identifikátor, který společnost Dell zaznamená na každý kus zařízení vyzvednutý podle této dohody. h. Pojem vyzvednutí bude označovat proces shromáždění daného zařízení z určeného místa. i. Pojem kus bude označovat každý stolní nebo přenosný počítač (notebook, netbook a podobně), monitor nebo tiskárnu. j. Pojem sériové číslo bude označovat jedinečný identifikátor, který byl danému kusu přiřazen výrobcem. k. Pojem pracoviště bude označovat lokalitu určenou zákazníkem, v níž dojde k vyzvednutí zařízení. IT Asset Recycling _February 2014 Page 1 of 6

2 Přehled smluvních podmínek Tento popis služby se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen zákazník ) a právnickou osobou Dell uvedenou na faktuře zákazníka (dále jen společnost Dell ). Zakoupením těchto služeb od společnosti Dell zákazník souhlasí s tím, že se bude řídit všemi podmínkami stanovenými v tomto popisu služby. Tento popis služby pozorně pročtěte. Upozorňujeme, že společnost Dell může (v rozsahu povoleném místními zákony) smluvní podmínky stanovené tímto popisem služby kdykoli pozměnit, a to formou zveřejnění aktualizace na adrese 1 Tato smlouva je poskytována ve spojení se samostatnou rámcovou smlouvou, kterou zákazník uzavřel se společností Dell a která výlučně odkazuje na objednávku zde uvedených služeb Asset Resale and Recycling Services ze strany zákazníka a která k nim zákazníka opravňuje. Pakliže žádná takováto smlouva neexistuje, platí standardní spotřebitelské podmínky prodeje společnosti Dell (dále jako spotřebitelské podmínky prodeje (CTS) ) (společně dále jako rámcová smlouva o poskytování služeb ), které lze získat na adrese 1 a které jsou do tohoto dokumentu v celém svém rozsahu začleněny formou odkazu. Bez ohledu na tyto rámcové smlouvy o poskytování služeb zákazník v případě neslučitelného konfliktu mezi ujednáními uvedenými v tomto popisu služeb a platnou rámcovou smlouvou o poskytování služeb pro zákazníka tímto souhlasí, že budou platit ujednání uvedená v tomto popisu služeb po odsouhlasení, které následovalo po ujednáních v rámcové smlouvě o poskytování služeb. U zákazníků v Evropě, na Středním východě a v Africe, kteří si tuto službu zakoupí prostřednictvím prodejce a nikoli přímo od společnosti Dell, platí, že popis služeb a další dokumenty týkající se služeb společnosti Dell, které jste mohli obdržet od svého prodejce, netvoří smlouvu mezi vámi a společností Dell, ale slouží pouze k popisu obsahu služeb, které od svého prodejce kupujete, vašich závazků jako příjemce služby a hranic a omezení této služby. V důsledku toho platí, že zatímco jakékoli odkazy na zákazníka v tomto popisu služby a ve kterémkoli jiném dokumentu týkajícím se služeb Dell jsou považovány za odkazy na vás, jakékoli odkazy na společnost Dell mají být považovány za odkazy na společnost Dell jako na poskytovatele služby poskytujícího službu jménem vašeho prodejce. Se společností Dell nebudete mít ohledně zde popsané služby přímý smluvní vztah. Aby nedošlo k žádným pochybnostem ohledně platebních podmínek nebo jiných podmínek smlouvy, které jsou ze své podstaty relevantní pouze pro přímý vztah mezi kupujícím a prodávajícím, nebudou pro vás platit; vaše podmínky se budou řídit dohodou mezi vámi a prodejcem. Odpovědnosti společnosti Dell 1. Naplánování: a. Vyzvednutí: Pro účely vyzvednutí a přepravy zařízení společnost Dell určí poskytovatele přepravních služeb Dell. Poskytovatel přepravních služeb Dell kontaktuje zákazníka, potvrdí počet kusů a naplánování vyzvednutí pro každé místo. Společně se dohodnou na vzájemně přijatelném datu v rámci místní pracovní doby, což je obvykle pondělí až pátek 8:00 až 17:00 (místního času). Obecně platí, že vyzvednutí bude naplánováno nejpozději do tří (3) pracovní dnů od data, kdy byl zákazník kontaktován. 2. Vyzvednutí: povinnosti poskytovatele přepravních služeb Dell: a. Příjezd na pracoviště, kontaktování zástupce pracoviště zákazníka a pokračování na místo určené k vyzvednutí zařízení, b. Záznam počtu kusů likvidovaných na pracovišti, c. Hromadné zabalení zařízení pomocí palet, prokladových archů a smršťovací fólie (Poznámka: Zařízení nebude baleno do jednotlivých krabic viz část Povinnosti zákazníka.), 1 Adresa URL odkáže zákazníka na globální webovou stránku smluv o poskytování služeb společnosti Dell. Zde si zákazník vybere svou geografickou oblast, preferovaný jazyk (pokud tato možnost existuje) a příslušný firemní segment, ze kterého si službu zakoupil (například: velký podnik, malá a střední firma nebo státní správa). Poté bude mít zákazník možnost vybrat si a prohlédnout příslušnou smlouvu o poskytování služeb. Potřebujete-li se získáním jakékoli smlouvy o poskytování služeb pomoc, můžete rovněž kontaktovat obchodního zástupce Dell. IT Asset Recycling _February 2014 Page 2 of 6

3 d. Předložení konosamentu nebo průvodního listu k podpisu zákazníkovi před odjezdem z pracoviště, e. Přeprava zařízení na místo určené společností Dell ke zpracování. 3. Zpracování: Po příjezdu na místo určené společností Dell ke zpracování provede společnost Dell tyto kroky: a. Audit: 1) Zaznamenání identifikačního čísla přepravy každého kusu do systému pro sledování inventáře, 2) Zaznamenání těchto informací o každém stolním nebo přenosném počítači do reportu o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report): značka, model, výrobce, sériové číslo, inventární štítek (pokud existuje), velikost obrazovky (ve vhodných případech), 3) U každého volně loženého pevného disku zaznamenání těchto informací do reportu o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report): značka, číslo modelu, výrobce, sériové číslo (pokud existuje), 4) U všech kusů zaznamenání následujících informací: dostatečného popisu k identifikaci kusu, stavu kusu, výrobce, sériového čísla (ve vhodných případech), čísla inventárního štítku (ve vhodných případech) a hmotnosti kusu, 5) Sejmutí všech inventárních štítků. b. Likvidace pevných disků: 1) Ve kterémkoli stolním nebo osobním počítači či serveru, který je dle určení společnosti Dell vhodný pro další využití, je třeba na funkčních a řádně uzavřených pevných discích provést tři (3) úspěšná vymazání dat. 2) Veškeré ostatní pevné disky je třeba zničit nebo zlikvidovat takovým způsobem, který je v souladu s veškerými platnými dozorčími zákony a požadavky dané země nebo státu. c. Likvidace zařízení: Veškeré zařízení, které na základě výše uvedeného není považováno za vhodné pro další využití, bude společností Dell rozebráno a recyklováno, opětovně využito či zlikvidováno, a to takovým způsobem, který je v souladu s veškerými platnými dozorčími zákony a požadavky dané země nebo státu. 4. Reporting: Společnost Dell pošle zákazníkovi prostřednictvím u do třiceti pěti (35) pracovních dnů 2 od data vyzvednutí následující reporty: a. Report o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report), b. Potvrzení o likvidaci stvrzující, že v souladu s výše uvedeným oddílem 3.b byly veškeré pevné disky vymazány nebo zlikvidovány a že byla likvidace či recyklace veškerého dalšího zařízení provedena v souladu s platnými dozorčími požadavky a směrnicemi dané země či státu. Povinnosti zákazníka 1. Obecné: PŘEDTÍM, NEŽ ZÁKAZNÍK ZAŘÍZENÍ PŘEDÁ SPOLEČNOSTI DELL, JE POVINEN ZÁLOHOVAT VEŠKERÁ DATA NEBO SOFTWARE, KTERÝ SI PŘEJE PONECHAT. Obnovení jakýchkoli dat nebo softwaru ze zařízení není součástí služby poskytované v rámci tohoto popisu služby. 2. Vymazání dat: Tato služba není určena k likvidaci zařízení, která obsahují důvěrná, vlastnická, citlivá či jiná data zákazníka, která nemají být zveřejněna. PŘEDTÍM, NEŽ POSKYTOVATEL PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB DELL ZAŘÍZENÍ VYZVEDNE, ZÁKAZNÍK Z VEŠKERÉHO ZAŘÍZENÍ VYMAŽE VEŠKERÁ DŮVĚRNÁ, VLASTNICKÁ, CITLIVÁ NEBO JINAK NEVEŘEJNÁ DATA NEBO LIBOVOLNÝ SOFTWARE TŘETÍCH STRAN. 3. Vyzvednutí: povinnosti zákazníka před vyzvednutím: a. Ohlásit (v okamžiku plánování vyzvednutí) jakékoli potíže s přístupem na pracoviště nebo časová omezení, b. Vyjmout ze zařízení veškerá volně uložená datová úložná média (jako jsou disky CD, DVD nebo ZIP) a ponechat si je, 2 U vyzvednutí v zámořských, ostrovních či jinak vzdálených oblastech může být doba do odeslání reportu delší. IT Asset Recycling _February 2014 Page 3 of 6

4 c. Shromáždit zařízení ze všech pracovišť na jedno místo v přízemí, k němuž bude mít poskytovatel přepravních služeb přiměřený přístup ( místo určené k vyzvednutí zařízení ), d. určit zástupce na pracovišti, který poskytovatele přepravních služeb nasměřuje k danému zařízení, e. Veškeré zařízení rozbalit nebo vybalit z krabic a takovéto zařízení jednoznačně odlišit od zařízení, které není určeno k vyzvednutí (Upozorňujeme, že pokud zákazník zařízení zabalí nebo uloží do krabic ještě před vyzvednutím, může společnost Dell vyžadovat přesun vyzvednutí na jiný termín na náklady zákazníka), f. Ověřit, že zařízení obsahuje pouze počítačový hardware, a nikoli jiné výrobky, materiál, obaly nebo krabice. 4. Záruky ze strany zákazníka: Zákazník prohlašuje a zaručuje následující: a. Zákazník má na dané zařízení řádný a prodejní nárok, který je zcela prost veškerých zadržovacích práv, nároků nebo břemen jakéhokoli druhu. b. Zákazník ze zařízení smazal veškerá důvěrná, vlastnická, citlivá nebo jinak neveřejná data. c. Zákazník je k prodeji daného zařízení řádně oprávněn a prodejem neporušuje žádnou dohodu nebo rozsudek, který je pro zákazníka závazný. Pokud zákazník kterékoli ze svých povinností nebo záruk uvedených v rámci tohoto popisu služby poruší, je společnost Dell zproštěna závazku poskytnout tuto službu a není zodpovědná za jakékoli újmy, které nastanou v důsledku daného porušení smlouvy ze strany zákazníka. Zákazník může být případně povinen zaplatit dodatečné poplatky či výdaje za jakýkoli čas nebo materiály, škody či újmy, které společnosti Dell nebo jejím poskytovatelům v důsledku toho vzniknou. Smluvní podmínky pro stanovení cen a platby Ceny budou zákazníkovi stanovovány podle jednotlivých kusů. Minimální počet kusů pro objednávku služby je deset (10) kusů. (V různých geografických oblastech mohou platit různá omezení.) Cena za kus bude uvedena v cenové nabídce vytvořené společností Dell. Cena bude zahrnovat i související kabely, periferní zařízení, dokovací stanice, replikátory portu, externí jednotky, klávesnice nebo myši. Různé položky budou sloučeny, zváženy a oceněny za kus za každých 18 kg hmotnosti. Cena této služby nezahrnuje vyzvednutí nebo recyklaci balení či krabic zákazníka, což je dále zpoplatněno. Zákazník tímto prohlašuje, že zaplatí cenu za kus stanovenou v příslušném potvrzení objednávky společnosti Dell i jakékoli další poplatky nebo náklady stanovené tímto popisem služby. Dodatečné poplatky Služby, které společnost Dell realizuje u kusů překračujících objednaný počet, budou účtovány na základě ceny za kus za související služby. Cena zahrnuje standardní poplatky za přepravu. o o U kusů s hmotností přesahující 18 kg mohou vzniknout dodatečné poplatky za přepravu. Dodatečné poplatky mohou vzniknout i u vyzvednutí v zámořských, ostrovních či jinak vzdálených oblastech. Pakliže zákazník, místo nebo zařízení požadavkům stanoveným tímto popisem služby nevyhovují, může být pro příslušné služby třeba vyhledat jiný termín nebo se na ně mohou vztahovat dodatečné poplatky. Dodatečně zpoplatněná mohou být i omezení týkající se přístupu, času nebo přístupnosti vozidlem. Dodatečné poplatky mohou vzniknout tehdy, pokud ze strany poskytovatele přepravních služeb Dell dojde k nezdařenému pokusu o vyzvednutí z toho důvodu, že zařízení není k datu stanovenému pro vyzvednutí připraveno (například zákazník zařízení zabalí ještě před vyzvednutím). Pokud je pro účely vyzvednutí určeno nesprávné zařízení, nese za jakékoli z této situace plynoucí náklady odpovědnost zákazník. IT Asset Recycling _February 2014 Page 4 of 6

5 Důležité doplňující informace Nepřenositelnost: Tato služba je ze strany zákazníka nepřenositelná. Partneři společnosti Dell: Společnost Dell si vyhrazuje právo poskytovat tyto služby, a to ať už celkově či částečně, prostřednictvím poskytovatelů služeb z řad třetích stran. Změna nebo zrušení služby: Má-li se zákazník vyhnout dodatečným poplatkům, musí změny nebo zrušení oznámit dva (2) pracovní dny před naplánovaným datem poskytnutí služby. Službu zrušíte tak, že odešlete obchodnímu týmu Dell příslušnou žádost. Pakliže zákazník vyzvednutí naplánoval přímo s poskytovatelem přepravních služeb Dell, musí vyzvednutí rovněž zrušit přímo s daným poskytovatelem přepravních služeb Dell. Nemožnost uplatnit vrácení: Jakmile dojde k vyzvednutí zařízení, nelze zařízení vrátit zpět. Neplatnost pro kontaminované produkty: Služba nebude poskytována u zařízení, které je nebo bylo kontaminováno chemickými, biologickými či jinými látkami (nebo u něhož existuje podezření na takovouto kontaminaci), které netvoří součást původního nového zařízení nebo jiným způsobem nesouvisí s běžným kancelářským prostředím. Zákazník nese odpovědnost za veškeré náklady či výdaje spojené s tím, že o takovéto kontaminaci společnost Dell neinformoval. Vlastnictví a riziko ztráty: Po odjezdu z místa určeného k vyzvednutí zařízení nese riziko ztráty nebo škody na zařízení společnost Dell nebo poskytovatel přepravních služeb společnosti Dell. Vychází se z toho, že vlastnictví přechází na společnost Dell nebo poskytovatele přepravních služeb společnosti Dell v okamžiku přijetí a držení zařízení ze strany společnosti Dell nebo poskytovatele přepravních služeb společnosti Dell. Zálohování softwaru a dat: Společnost Dell se tímto zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli obnovení dat nebo softwaru v zařízení (včetně veškerých dat nebo softwaru na jednotce USB Flash poskytnuté zákazníkem). Obchodně přiměřené omezení rozsahu služby: Společnost Dell může služby odmítnout poskytnout tehdy, jestliže by podle jejího názoru stav, velikost nebo umístění zařízení představovaly nepřiměřené riziko pro ni nebo poskytovatele služeb společnosti Dell nebo jestliže jsou vyžadovány služby mimo rozsah, který společnost Dell zajišťuje. Společnost Dell nenese odpovědnost za žádné poruchy nebo zpoždění ve výkonu způsobené jakoukoli příčinou, kterou nemůže ovlivnit. Omezení vymazání dat: Žádný proces vymazávání dat nezanechává na pevném disku tak málo zbytkových dat neumožňujících čtení jako srovnatelný nový výrobek. Společnost Dell zákazníkům (i) nedává doporučení ohledně požadavků na odstranění dat ani (ii) neprohlašuje, že je některá metoda odstranění dat účinnější než jiná. Smluvní podmínky: Platí následující podmínky, a to tak, jak se konkrétně vztahují na služby poskytované výhradně v rámci tohoto popisu služby, a bez ohledu na podmínky uvedené v rámcové smlouvě o poskytování služeb, které jsou s těmito podmínkami v konfliktu: A) Záruka: Společnost Dell zaručuje, že tuto službu poskytne s péčí, která je z obchodního hlediska přiměřená. Společnost Dell nezaručuje a zříká se veškerých dalších záruk a podmínek, a to ať už uvedených v zákoně nebo implicitních, včetně, nikoli však výhradně, jakýchkoli implicitních záruk nebo podmínek obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. B) Omezení odpovědnosti: Následující omezení odpovědnosti neplatí pro Německo, kde budou platit ujednání o omezení odpovědnosti stanovené v rámcové smlouvě o poskytování služeb. Odpovědnost společnosti Dell a poskytovatelů služeb společnosti Dell za služby realizované v souladu s tímto popisem služby budou vždy podléhat následujícím omezením a výjimkám, a to i tehdy, pokud o možnosti takovéto odpovědnosti a výjimek byli informováni: 1. V žádném případě neponese společnost Dell odpovědnost (a to ať už vyplývající ze smlouvy, za delikt či jinak) za kteroukoli z následujících skutečností: IT Asset Recycling _February 2014 Page 5 of 6

6 I. Ušlý zisk, ztrátu podnikatelské příležitosti nebo soulad s požadavky třetí strany, který se může na dané zařízení vztahovat; II. Za následné, zvláštní, nepřímé, náhodné nebo trestněprávní (pokud se vztahují) škody; III. Za libovolný nárok třetí strany; IV. Za důvěrné informace nebo software třetí strany, které zákazník opomene odebrat z libovolného zařízení před tím, než dané zařízení předá společnosti Dell k vyzvednutí ve smyslu definice v tomto dokumentu. 2. Maximální a jediná odpovědnost společnosti Dell (a to ať už ze smlouvy, za delikt či jinak) vyplývající či mající souvislost s libovolným nárokem za ztrátu fyzického kusu zařízení v žádném případě nepřekročí výši poplatků uhrazených zákazníkem dle tohoto popisu služby za služby likvidace daného konkrétního kusu. 3. Celková odpovědnost společnosti Dell (a to ať už ze smlouvy, za delikt či jinak) za libovolné uplatňování nároků vyplývajících či majících souvislost s tímto popisem služby v libovolném kalendářním roce nepřekročí celkovou částku poplatků uhrazených nebo splatných zákazníkem v rámci tohoto popisu služby za daný kalendářní rok. Pro případy podvodu, újmy na zdraví nebo ztráty života, k nimž došlo v důsledku nedbalosti, či jakékoli jiné škody, která nemůže být omezena ze zákona, společnost Dell svoji odpovědnost neomezuje. Pokud nastane situace, že platný zákon v jakékoli míře jakékoli omezování odpovědnosti uvedené v tomto popisu služby zakazuje, souhlasí zúčastněné strany s tím, že takovéto omezení bude upraveno (přičemž žádná strana nebude v této věci podnikat jakékoli další kroky) tak, aby maximálně obecně rozšiřovalo působnost umožněnou příslušným zákonem. IT Asset Recycling _February 2014 Page 6 of 6

Popis služby Dell. Darování zařízení IT EMEA. Úvod. Rozsah služeb. Definice a smluvní podmínky

Popis služby Dell. Darování zařízení IT EMEA. Úvod. Rozsah služeb. Definice a smluvní podmínky Popis služby Dell Darování zařízení IT EMEA Úvod Společnost Dell je potěšena, že vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) může nabídnout služby Asset Resale and Recycling Services

Více

Další prodej zařízení IT s vymazáním dat mimo pracoviště EMEA

Další prodej zařízení IT s vymazáním dat mimo pracoviště EMEA Popis služby Dell Další prodej zařízení IT s vymazáním dat mimo pracoviště EMEA Úvod Společnost Dell nabízí poskytnutí služeb dalšího prodeje zařízení a recyklace ( služby ) v souladu s tímto popisem služby

Více

Přeprodej inventáře IT s vymazáním dat na pracovišti - Evropa, Blízký východ, Asie

Přeprodej inventáře IT s vymazáním dat na pracovišti - Evropa, Blízký východ, Asie Popis služby Dell Přeprodej inventáře IT s vymazáním dat na pracovišti - Evropa, Blízký východ, Asie Úvod Společnost Dell s radostí poskytuje služby přeprodeje inventáře a recyklace (dále služby ) podle

Více

Popis služby Dell. Úvod. Rozsah služeb. Výjimky. Podpora pro jediný případ po vypršení záruky komerční zákazníci. Postupy služby

Popis služby Dell. Úvod. Rozsah služeb. Výjimky. Podpora pro jediný případ po vypršení záruky komerční zákazníci. Postupy služby Popis služby Dell Podpora pro jediný případ po vypršení záruky komerční zákazníci Úvod Společnost Dell je potěšena, že vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) může nabídnout službu

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent Popis služby Dell Compellent SAN Health Check Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na faktuře

Více

Popis sluţby: Sluţby ProManage Asset Recovery Services společnosti Dell Další prodej IT vybavení se zničením dat na pracovišti

Popis sluţby: Sluţby ProManage Asset Recovery Services společnosti Dell Další prodej IT vybavení se zničením dat na pracovišti Dell Sluţby Popis sluţby: Sluţby ProManage Asset Recovery Services společnosti Dell Další prodej IT vybavení se zničením dat na pracovišti Přehled sluţby Společnost Dell tímto představuje sluţby obnovení

Více

Popis služby Služba On site Diagnosis

Popis služby Služba On site Diagnosis Popis služby Služba On site Diagnosis Přehled obchodních podmínek Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vy nebo zákazník ) a právnickou osobou Dell, uvedenou

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB POSKYTOVATEL FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB: Adresa: E-mail: Telefon: NÁZEV SPOLEČNOSTI: Adresa firmy: E-mail: Telefon: Datum schůzky: Čas schůzky: Poskytovatel služeb a firma mohou uzavřít vzájemnou dohodu o pořízení

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Omezená záruka. Česká republika

Omezená záruka. Česká republika Omezená záruka Česká republika Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Datový list Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Služby HP Care Pack Vaše výhody Pohodlné vyzvednutí a vrácení u zákazníka Levnější alternativa

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Popis služby Služba Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete

Popis služby Služba Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete Popis služby Služba Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete Přehled služby Společnost Dell si dovoluje poskytovat službu Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete (dále jen Služba nebo Služby)

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Popis služby. Pozáruční technická podpora. Úvod. Rozsah smlouvy o poskytování služeb

Popis služby. Pozáruční technická podpora. Úvod. Rozsah smlouvy o poskytování služeb Popis služby Pozáruční technická podpora Úvod Společnost Dell se zavazuje poskytovat pozáruční technickou podporu ( služby ) v souladu s tímto popisem služby ( popis služby ). Nabídka, formulář objednávky

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Strany 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen všeobecné podmínky ) upravují závazkové vztahy při dodávkách produktů, výrobků, služeb či jakýchkoli jiných dodávkách obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 1. 2. 2014

OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 1. 2. 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 1. 2. 2014 I. Působnost obchodních podmínek 1. Tyto obchodní podmínky (dále také Podmínky nebo OP ) vydává společnost ROCKWOOL, a.s. se sídlem Bohumín, Cihelní 769, PSČ: 735 31,

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Popis služby Basic Hardware Service

Popis služby Basic Hardware Service Popis služby Basic Hardware Service Přehled podmínek Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a společností Dell.Zakoupením těchto

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele

Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Service Description Consumer Basic Hardware Service Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Váš systém: Pro účely této smlouvy je systém identifikován jako systém Dell sestavený z následujících

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva upravuje vztah mezi provozovatelem

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE. Verze z 11/02/2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE. Verze z 11/02/2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE Verze z 11/02/2011 Výklad pojmů RIPE: Regionální registr odpovídající za správu IP adres na evropském kontinentu a v části Asie. OVH.CZ: Společnosti OVH.CZ, s.r.o., se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Logistické služby společnosti Dell jsou nabízeny společností Dell pro podporované produkty. Jedná se mimo jiné o tyto služby:

Logistické služby společnosti Dell jsou nabízeny společností Dell pro podporované produkty. Jedná se mimo jiné o tyto služby: Popis služeb Logistické služby společnosti Dell Úvod Logistické služby společnosti Dell (jednotlivě jako služba nebo logistická služba a společně jako služby nebo logistické služby ) představují široké

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

Obchodní podmínky. Obsah. Platné od 8. 8. 2012.

Obchodní podmínky. Obsah. Platné od 8. 8. 2012. Obchodní podmínky Platné od 8. 8. 2012. Obsah Obchodní podmínky... 1 Oddíl 1. Úvodní ustanovení... 1 Oddíl 2. Objednávka, kupní smlouva... 2 Nemožnost plnění... 2 Oddíl 3. Cena zboží... 3 Oddíl 4. Nákup

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Č. 6/2013 Auto Kelly, a.s. účinné od 1.1.2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY Č. 6/2013 Auto Kelly, a.s. účinné od 1.1.2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY Č. 6/2013 Auto Kelly, a.s. účinné od 1.1.2013 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a Kupujícím vznikající

Více

Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené.

Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené. Popis služby Služba Hard Drive Data Recovery (Obnovení dat na pevném disku) Přehled služby Společnost Dell si dovoluje poskytovat službu Hard Drive Dataa Recovery (dále jen Služba či Služby) pro vybrané

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup a prodej výrobků a zboží společnosti KD TRADE PRAHA s.r.o., se sídlem Bělehradská 1115/33, Vinohrady, 120 00 Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage. Příloha pro Služby poskytované pro Zařízení

Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage. Příloha pro Služby poskytované pro Zařízení Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage Část 1 Obecná ustanovení Příloha pro Služby poskytované pro Zařízení Podmínky této Přílohy pro Služby poskytované pro Zařízení ("Příloha") doplňují podmínky Mezinárodní

Více

Obchodní podmínky - platné od 22. 4. 2014.

Obchodní podmínky - platné od 22. 4. 2014. Obchodní podmínky - platné od 22. 4. 2014. Obsah Obecná ustanovení... 1 Platební podmínky... 3 Dodací podmínky... 3 Zvláštní služby... 4 Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ( 1829 občanského zákoníku)...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik spol. s r.o. pro elektronický obchod.

Všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik spol. s r.o. pro elektronický obchod. Všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik spol. s r.o. pro elektronický obchod. 1. Obecná působnost Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále je VOP ) upravují obchodní vztahy mezi společností Schrack Technik

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zboží skladem je odesláno v den objednání, pokud je objednávka přijata v pracovní dny do 12 hodin.

Zboží skladem je odesláno v den objednání, pokud je objednávka přijata v pracovní dny do 12 hodin. Doprava Jeden z našich cílů zní: Dopravit zboží k zákazníkovi co nejdříve!!!. Právě proto používáme ověřené služby Expresní společnosti In Time a České pošty. Zboží skladem je odesláno v den objednání,

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ZOOT A.S. PRO REALIZACI SPOLUPRÁCE S ZOOT FASHION LADIES / ZOOT FASHION GENTLEMEN PŘI PRODEJI ZBOŽÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ZOOT A.S. PRO REALIZACI SPOLUPRÁCE S ZOOT FASHION LADIES / ZOOT FASHION GENTLEMEN PŘI PRODEJI ZBOŽÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ZOOT A.S. PRO REALIZACI SPOLUPRÁCE S ZOOT FASHION LADIES / ZOOT FASHION GENTLEMEN PŘI PRODEJI ZBOŽÍ (DÁLE JEN OBCHODNÍ PODMÍNKY ) ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Obchodní

Více

Tato smlouva uvádí výstupy podpory poskytované společností Compellent za účelem podpory hardwarových a softwarových produktů Dell Compellent.

Tato smlouva uvádí výstupy podpory poskytované společností Compellent za účelem podpory hardwarových a softwarových produktů Dell Compellent. Popis služby Smluvní podmínky služby Copilot Support Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na

Více

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS)

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) (dále Smlouva) 1. Servisní služby: Společnost LEXMARK poskytuje servisní služby prodloužené záruky Return to Base

Více