Popis služby Dell. Recyklace informačních technologií EMEA. Úvod. Rozsah služeb. Definice a smluvní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis služby Dell. Recyklace informačních technologií EMEA. Úvod. Rozsah služeb. Definice a smluvní podmínky"

Transkript

1 Popis služby Dell Recyklace informačních technologií EMEA Úvod Společnost Dell je potěšena, že vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) může nabídnout služby Asset Resale and Recycling Services (dále jako služba nebo služby ). Nabídka, formulář objednávky nebo jiný vzájemně schválený formulář faktury nebo potvrzení objednávky (v platném znění, dále jako formulář objednávky ) bude zahrnovat název služby a dostupné možnosti zakoupené servisní služby. Potřebujete-li další pomoc nebo chcete-li požádat o kopii smlouvy o poskytování služeb, kontaktujte technickou podporu nebo obchodního zástupce společnosti Dell. Rozsah služeb Společnost Dell je potěšena, že vám může nabídnout tyto služby. Tato služba nabízí způsob likvidace počítačového zařízení, který je současně ekologicky vhodný i praktický. Službu tvoří čtyři nejdůležitější prvky: (1) naplánování, (2) vyzvednutí, (3) zpracování a (4) reporting. Definice a smluvní podmínky V rámci tohoto popisu služby jsou používány následující definice: a. Pojem inventární štítek bude označovat zvnějšku umístěný inventární štítek připevněný na daný kus zákazníkem. b. Pojmy konosament nebo průvodní list budou označovat dokument, který poskytovatel přepravních služeb společnosti Dell poskytne v okamžiku převzetí zařízení zákazníkovi. Konosament nebo průvodní list zdokumentuje identifikační číslo přepravy a sériové číslo všech vyzvedávaných kusů. c. Pojem potvrzení o likvidaci bude označovat dokument poskytnutý zákazníkovi společností Dell, který bude potvrzovat, že v souladu s níže uvedeným oddílem 3.b byly veškeré pevné disky vymazány nebo zlikvidovány a že byla likvidace či recyklace veškerého dalšího zařízení provedena v souladu s platnými národními zákony a předpisy. d. Pojem poskytovatel přepravních služeb Dell bude označovat poskytovatele přepravních služeb, který jedná podle pokynů společnosti Dell. e. Pojem zařízení bude označovat veškeré kusy zařízení, s nimiž může zákazník disponovat. f. Pojem report o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report) bude označovat dokument, který společnost Dell zákazníkovi předá v okamžiku dokončení služby. Report o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report) bude obsahovat informace ohledně všech jednotlivých kusů zařízení, pro které je služba poskytována. g. Pojem identifikační číslo přepravy bude označovat jedinečný identifikátor, který společnost Dell zaznamená na každý kus zařízení vyzvednutý podle této dohody. h. Pojem vyzvednutí bude označovat proces shromáždění daného zařízení z určeného místa. i. Pojem kus bude označovat každý stolní nebo přenosný počítač (notebook, netbook a podobně), monitor nebo tiskárnu. j. Pojem sériové číslo bude označovat jedinečný identifikátor, který byl danému kusu přiřazen výrobcem. k. Pojem pracoviště bude označovat lokalitu určenou zákazníkem, v níž dojde k vyzvednutí zařízení. IT Asset Recycling _February 2014 Page 1 of 6

2 Přehled smluvních podmínek Tento popis služby se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen zákazník ) a právnickou osobou Dell uvedenou na faktuře zákazníka (dále jen společnost Dell ). Zakoupením těchto služeb od společnosti Dell zákazník souhlasí s tím, že se bude řídit všemi podmínkami stanovenými v tomto popisu služby. Tento popis služby pozorně pročtěte. Upozorňujeme, že společnost Dell může (v rozsahu povoleném místními zákony) smluvní podmínky stanovené tímto popisem služby kdykoli pozměnit, a to formou zveřejnění aktualizace na adrese 1 Tato smlouva je poskytována ve spojení se samostatnou rámcovou smlouvou, kterou zákazník uzavřel se společností Dell a která výlučně odkazuje na objednávku zde uvedených služeb Asset Resale and Recycling Services ze strany zákazníka a která k nim zákazníka opravňuje. Pakliže žádná takováto smlouva neexistuje, platí standardní spotřebitelské podmínky prodeje společnosti Dell (dále jako spotřebitelské podmínky prodeje (CTS) ) (společně dále jako rámcová smlouva o poskytování služeb ), které lze získat na adrese 1 a které jsou do tohoto dokumentu v celém svém rozsahu začleněny formou odkazu. Bez ohledu na tyto rámcové smlouvy o poskytování služeb zákazník v případě neslučitelného konfliktu mezi ujednáními uvedenými v tomto popisu služeb a platnou rámcovou smlouvou o poskytování služeb pro zákazníka tímto souhlasí, že budou platit ujednání uvedená v tomto popisu služeb po odsouhlasení, které následovalo po ujednáních v rámcové smlouvě o poskytování služeb. U zákazníků v Evropě, na Středním východě a v Africe, kteří si tuto službu zakoupí prostřednictvím prodejce a nikoli přímo od společnosti Dell, platí, že popis služeb a další dokumenty týkající se služeb společnosti Dell, které jste mohli obdržet od svého prodejce, netvoří smlouvu mezi vámi a společností Dell, ale slouží pouze k popisu obsahu služeb, které od svého prodejce kupujete, vašich závazků jako příjemce služby a hranic a omezení této služby. V důsledku toho platí, že zatímco jakékoli odkazy na zákazníka v tomto popisu služby a ve kterémkoli jiném dokumentu týkajícím se služeb Dell jsou považovány za odkazy na vás, jakékoli odkazy na společnost Dell mají být považovány za odkazy na společnost Dell jako na poskytovatele služby poskytujícího službu jménem vašeho prodejce. Se společností Dell nebudete mít ohledně zde popsané služby přímý smluvní vztah. Aby nedošlo k žádným pochybnostem ohledně platebních podmínek nebo jiných podmínek smlouvy, které jsou ze své podstaty relevantní pouze pro přímý vztah mezi kupujícím a prodávajícím, nebudou pro vás platit; vaše podmínky se budou řídit dohodou mezi vámi a prodejcem. Odpovědnosti společnosti Dell 1. Naplánování: a. Vyzvednutí: Pro účely vyzvednutí a přepravy zařízení společnost Dell určí poskytovatele přepravních služeb Dell. Poskytovatel přepravních služeb Dell kontaktuje zákazníka, potvrdí počet kusů a naplánování vyzvednutí pro každé místo. Společně se dohodnou na vzájemně přijatelném datu v rámci místní pracovní doby, což je obvykle pondělí až pátek 8:00 až 17:00 (místního času). Obecně platí, že vyzvednutí bude naplánováno nejpozději do tří (3) pracovní dnů od data, kdy byl zákazník kontaktován. 2. Vyzvednutí: povinnosti poskytovatele přepravních služeb Dell: a. Příjezd na pracoviště, kontaktování zástupce pracoviště zákazníka a pokračování na místo určené k vyzvednutí zařízení, b. Záznam počtu kusů likvidovaných na pracovišti, c. Hromadné zabalení zařízení pomocí palet, prokladových archů a smršťovací fólie (Poznámka: Zařízení nebude baleno do jednotlivých krabic viz část Povinnosti zákazníka.), 1 Adresa URL odkáže zákazníka na globální webovou stránku smluv o poskytování služeb společnosti Dell. Zde si zákazník vybere svou geografickou oblast, preferovaný jazyk (pokud tato možnost existuje) a příslušný firemní segment, ze kterého si službu zakoupil (například: velký podnik, malá a střední firma nebo státní správa). Poté bude mít zákazník možnost vybrat si a prohlédnout příslušnou smlouvu o poskytování služeb. Potřebujete-li se získáním jakékoli smlouvy o poskytování služeb pomoc, můžete rovněž kontaktovat obchodního zástupce Dell. IT Asset Recycling _February 2014 Page 2 of 6

3 d. Předložení konosamentu nebo průvodního listu k podpisu zákazníkovi před odjezdem z pracoviště, e. Přeprava zařízení na místo určené společností Dell ke zpracování. 3. Zpracování: Po příjezdu na místo určené společností Dell ke zpracování provede společnost Dell tyto kroky: a. Audit: 1) Zaznamenání identifikačního čísla přepravy každého kusu do systému pro sledování inventáře, 2) Zaznamenání těchto informací o každém stolním nebo přenosném počítači do reportu o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report): značka, model, výrobce, sériové číslo, inventární štítek (pokud existuje), velikost obrazovky (ve vhodných případech), 3) U každého volně loženého pevného disku zaznamenání těchto informací do reportu o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report): značka, číslo modelu, výrobce, sériové číslo (pokud existuje), 4) U všech kusů zaznamenání následujících informací: dostatečného popisu k identifikaci kusu, stavu kusu, výrobce, sériového čísla (ve vhodných případech), čísla inventárního štítku (ve vhodných případech) a hmotnosti kusu, 5) Sejmutí všech inventárních štítků. b. Likvidace pevných disků: 1) Ve kterémkoli stolním nebo osobním počítači či serveru, který je dle určení společnosti Dell vhodný pro další využití, je třeba na funkčních a řádně uzavřených pevných discích provést tři (3) úspěšná vymazání dat. 2) Veškeré ostatní pevné disky je třeba zničit nebo zlikvidovat takovým způsobem, který je v souladu s veškerými platnými dozorčími zákony a požadavky dané země nebo státu. c. Likvidace zařízení: Veškeré zařízení, které na základě výše uvedeného není považováno za vhodné pro další využití, bude společností Dell rozebráno a recyklováno, opětovně využito či zlikvidováno, a to takovým způsobem, který je v souladu s veškerými platnými dozorčími zákony a požadavky dané země nebo státu. 4. Reporting: Společnost Dell pošle zákazníkovi prostřednictvím u do třiceti pěti (35) pracovních dnů 2 od data vyzvednutí následující reporty: a. Report o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report), b. Potvrzení o likvidaci stvrzující, že v souladu s výše uvedeným oddílem 3.b byly veškeré pevné disky vymazány nebo zlikvidovány a že byla likvidace či recyklace veškerého dalšího zařízení provedena v souladu s platnými dozorčími požadavky a směrnicemi dané země či státu. Povinnosti zákazníka 1. Obecné: PŘEDTÍM, NEŽ ZÁKAZNÍK ZAŘÍZENÍ PŘEDÁ SPOLEČNOSTI DELL, JE POVINEN ZÁLOHOVAT VEŠKERÁ DATA NEBO SOFTWARE, KTERÝ SI PŘEJE PONECHAT. Obnovení jakýchkoli dat nebo softwaru ze zařízení není součástí služby poskytované v rámci tohoto popisu služby. 2. Vymazání dat: Tato služba není určena k likvidaci zařízení, která obsahují důvěrná, vlastnická, citlivá či jiná data zákazníka, která nemají být zveřejněna. PŘEDTÍM, NEŽ POSKYTOVATEL PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB DELL ZAŘÍZENÍ VYZVEDNE, ZÁKAZNÍK Z VEŠKERÉHO ZAŘÍZENÍ VYMAŽE VEŠKERÁ DŮVĚRNÁ, VLASTNICKÁ, CITLIVÁ NEBO JINAK NEVEŘEJNÁ DATA NEBO LIBOVOLNÝ SOFTWARE TŘETÍCH STRAN. 3. Vyzvednutí: povinnosti zákazníka před vyzvednutím: a. Ohlásit (v okamžiku plánování vyzvednutí) jakékoli potíže s přístupem na pracoviště nebo časová omezení, b. Vyjmout ze zařízení veškerá volně uložená datová úložná média (jako jsou disky CD, DVD nebo ZIP) a ponechat si je, 2 U vyzvednutí v zámořských, ostrovních či jinak vzdálených oblastech může být doba do odeslání reportu delší. IT Asset Recycling _February 2014 Page 3 of 6

4 c. Shromáždit zařízení ze všech pracovišť na jedno místo v přízemí, k němuž bude mít poskytovatel přepravních služeb přiměřený přístup ( místo určené k vyzvednutí zařízení ), d. určit zástupce na pracovišti, který poskytovatele přepravních služeb nasměřuje k danému zařízení, e. Veškeré zařízení rozbalit nebo vybalit z krabic a takovéto zařízení jednoznačně odlišit od zařízení, které není určeno k vyzvednutí (Upozorňujeme, že pokud zákazník zařízení zabalí nebo uloží do krabic ještě před vyzvednutím, může společnost Dell vyžadovat přesun vyzvednutí na jiný termín na náklady zákazníka), f. Ověřit, že zařízení obsahuje pouze počítačový hardware, a nikoli jiné výrobky, materiál, obaly nebo krabice. 4. Záruky ze strany zákazníka: Zákazník prohlašuje a zaručuje následující: a. Zákazník má na dané zařízení řádný a prodejní nárok, který je zcela prost veškerých zadržovacích práv, nároků nebo břemen jakéhokoli druhu. b. Zákazník ze zařízení smazal veškerá důvěrná, vlastnická, citlivá nebo jinak neveřejná data. c. Zákazník je k prodeji daného zařízení řádně oprávněn a prodejem neporušuje žádnou dohodu nebo rozsudek, který je pro zákazníka závazný. Pokud zákazník kterékoli ze svých povinností nebo záruk uvedených v rámci tohoto popisu služby poruší, je společnost Dell zproštěna závazku poskytnout tuto službu a není zodpovědná za jakékoli újmy, které nastanou v důsledku daného porušení smlouvy ze strany zákazníka. Zákazník může být případně povinen zaplatit dodatečné poplatky či výdaje za jakýkoli čas nebo materiály, škody či újmy, které společnosti Dell nebo jejím poskytovatelům v důsledku toho vzniknou. Smluvní podmínky pro stanovení cen a platby Ceny budou zákazníkovi stanovovány podle jednotlivých kusů. Minimální počet kusů pro objednávku služby je deset (10) kusů. (V různých geografických oblastech mohou platit různá omezení.) Cena za kus bude uvedena v cenové nabídce vytvořené společností Dell. Cena bude zahrnovat i související kabely, periferní zařízení, dokovací stanice, replikátory portu, externí jednotky, klávesnice nebo myši. Různé položky budou sloučeny, zváženy a oceněny za kus za každých 18 kg hmotnosti. Cena této služby nezahrnuje vyzvednutí nebo recyklaci balení či krabic zákazníka, což je dále zpoplatněno. Zákazník tímto prohlašuje, že zaplatí cenu za kus stanovenou v příslušném potvrzení objednávky společnosti Dell i jakékoli další poplatky nebo náklady stanovené tímto popisem služby. Dodatečné poplatky Služby, které společnost Dell realizuje u kusů překračujících objednaný počet, budou účtovány na základě ceny za kus za související služby. Cena zahrnuje standardní poplatky za přepravu. o o U kusů s hmotností přesahující 18 kg mohou vzniknout dodatečné poplatky za přepravu. Dodatečné poplatky mohou vzniknout i u vyzvednutí v zámořských, ostrovních či jinak vzdálených oblastech. Pakliže zákazník, místo nebo zařízení požadavkům stanoveným tímto popisem služby nevyhovují, může být pro příslušné služby třeba vyhledat jiný termín nebo se na ně mohou vztahovat dodatečné poplatky. Dodatečně zpoplatněná mohou být i omezení týkající se přístupu, času nebo přístupnosti vozidlem. Dodatečné poplatky mohou vzniknout tehdy, pokud ze strany poskytovatele přepravních služeb Dell dojde k nezdařenému pokusu o vyzvednutí z toho důvodu, že zařízení není k datu stanovenému pro vyzvednutí připraveno (například zákazník zařízení zabalí ještě před vyzvednutím). Pokud je pro účely vyzvednutí určeno nesprávné zařízení, nese za jakékoli z této situace plynoucí náklady odpovědnost zákazník. IT Asset Recycling _February 2014 Page 4 of 6

5 Důležité doplňující informace Nepřenositelnost: Tato služba je ze strany zákazníka nepřenositelná. Partneři společnosti Dell: Společnost Dell si vyhrazuje právo poskytovat tyto služby, a to ať už celkově či částečně, prostřednictvím poskytovatelů služeb z řad třetích stran. Změna nebo zrušení služby: Má-li se zákazník vyhnout dodatečným poplatkům, musí změny nebo zrušení oznámit dva (2) pracovní dny před naplánovaným datem poskytnutí služby. Službu zrušíte tak, že odešlete obchodnímu týmu Dell příslušnou žádost. Pakliže zákazník vyzvednutí naplánoval přímo s poskytovatelem přepravních služeb Dell, musí vyzvednutí rovněž zrušit přímo s daným poskytovatelem přepravních služeb Dell. Nemožnost uplatnit vrácení: Jakmile dojde k vyzvednutí zařízení, nelze zařízení vrátit zpět. Neplatnost pro kontaminované produkty: Služba nebude poskytována u zařízení, které je nebo bylo kontaminováno chemickými, biologickými či jinými látkami (nebo u něhož existuje podezření na takovouto kontaminaci), které netvoří součást původního nového zařízení nebo jiným způsobem nesouvisí s běžným kancelářským prostředím. Zákazník nese odpovědnost za veškeré náklady či výdaje spojené s tím, že o takovéto kontaminaci společnost Dell neinformoval. Vlastnictví a riziko ztráty: Po odjezdu z místa určeného k vyzvednutí zařízení nese riziko ztráty nebo škody na zařízení společnost Dell nebo poskytovatel přepravních služeb společnosti Dell. Vychází se z toho, že vlastnictví přechází na společnost Dell nebo poskytovatele přepravních služeb společnosti Dell v okamžiku přijetí a držení zařízení ze strany společnosti Dell nebo poskytovatele přepravních služeb společnosti Dell. Zálohování softwaru a dat: Společnost Dell se tímto zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli obnovení dat nebo softwaru v zařízení (včetně veškerých dat nebo softwaru na jednotce USB Flash poskytnuté zákazníkem). Obchodně přiměřené omezení rozsahu služby: Společnost Dell může služby odmítnout poskytnout tehdy, jestliže by podle jejího názoru stav, velikost nebo umístění zařízení představovaly nepřiměřené riziko pro ni nebo poskytovatele služeb společnosti Dell nebo jestliže jsou vyžadovány služby mimo rozsah, který společnost Dell zajišťuje. Společnost Dell nenese odpovědnost za žádné poruchy nebo zpoždění ve výkonu způsobené jakoukoli příčinou, kterou nemůže ovlivnit. Omezení vymazání dat: Žádný proces vymazávání dat nezanechává na pevném disku tak málo zbytkových dat neumožňujících čtení jako srovnatelný nový výrobek. Společnost Dell zákazníkům (i) nedává doporučení ohledně požadavků na odstranění dat ani (ii) neprohlašuje, že je některá metoda odstranění dat účinnější než jiná. Smluvní podmínky: Platí následující podmínky, a to tak, jak se konkrétně vztahují na služby poskytované výhradně v rámci tohoto popisu služby, a bez ohledu na podmínky uvedené v rámcové smlouvě o poskytování služeb, které jsou s těmito podmínkami v konfliktu: A) Záruka: Společnost Dell zaručuje, že tuto službu poskytne s péčí, která je z obchodního hlediska přiměřená. Společnost Dell nezaručuje a zříká se veškerých dalších záruk a podmínek, a to ať už uvedených v zákoně nebo implicitních, včetně, nikoli však výhradně, jakýchkoli implicitních záruk nebo podmínek obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. B) Omezení odpovědnosti: Následující omezení odpovědnosti neplatí pro Německo, kde budou platit ujednání o omezení odpovědnosti stanovené v rámcové smlouvě o poskytování služeb. Odpovědnost společnosti Dell a poskytovatelů služeb společnosti Dell za služby realizované v souladu s tímto popisem služby budou vždy podléhat následujícím omezením a výjimkám, a to i tehdy, pokud o možnosti takovéto odpovědnosti a výjimek byli informováni: 1. V žádném případě neponese společnost Dell odpovědnost (a to ať už vyplývající ze smlouvy, za delikt či jinak) za kteroukoli z následujících skutečností: IT Asset Recycling _February 2014 Page 5 of 6

6 I. Ušlý zisk, ztrátu podnikatelské příležitosti nebo soulad s požadavky třetí strany, který se může na dané zařízení vztahovat; II. Za následné, zvláštní, nepřímé, náhodné nebo trestněprávní (pokud se vztahují) škody; III. Za libovolný nárok třetí strany; IV. Za důvěrné informace nebo software třetí strany, které zákazník opomene odebrat z libovolného zařízení před tím, než dané zařízení předá společnosti Dell k vyzvednutí ve smyslu definice v tomto dokumentu. 2. Maximální a jediná odpovědnost společnosti Dell (a to ať už ze smlouvy, za delikt či jinak) vyplývající či mající souvislost s libovolným nárokem za ztrátu fyzického kusu zařízení v žádném případě nepřekročí výši poplatků uhrazených zákazníkem dle tohoto popisu služby za služby likvidace daného konkrétního kusu. 3. Celková odpovědnost společnosti Dell (a to ať už ze smlouvy, za delikt či jinak) za libovolné uplatňování nároků vyplývajících či majících souvislost s tímto popisem služby v libovolném kalendářním roce nepřekročí celkovou částku poplatků uhrazených nebo splatných zákazníkem v rámci tohoto popisu služby za daný kalendářní rok. Pro případy podvodu, újmy na zdraví nebo ztráty života, k nimž došlo v důsledku nedbalosti, či jakékoli jiné škody, která nemůže být omezena ze zákona, společnost Dell svoji odpovědnost neomezuje. Pokud nastane situace, že platný zákon v jakékoli míře jakékoli omezování odpovědnosti uvedené v tomto popisu služby zakazuje, souhlasí zúčastněné strany s tím, že takovéto omezení bude upraveno (přičemž žádná strana nebude v této věci podnikat jakékoli další kroky) tak, aby maximálně obecně rozšiřovalo působnost umožněnou příslušným zákonem. IT Asset Recycling _February 2014 Page 6 of 6

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby společnosti Dell Popis služby 1. ÚVOD KE SMLOUVĚ O SLUŽBÁCH : Jedná se o soubor služeb navržených za účelem omezení prostojů a pomoci s optimalizací vašeho IT prostředí prostřednictvím hlášení, analýz,

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

softwarem hypervisorů včetně jeho instalace, konfigurace a doporučených postupů.

softwarem hypervisorů včetně jeho instalace, konfigurace a doporučených postupů. Popis služby Služba vzdálené konzultace Úvod ke smlouvě o poskytování služby Služby vzdálené konzultace (Remote Consulting Services RCS) zajišťují vzdálenou pomoc s některými úkony infrastruktury IT (dále

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. NESOUHLASÍTE-LI

Více

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent Popis služby Dell Compellent SAN Health Check Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na faktuře

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o. Verze 2.0 1. Obecná ustanovení SODATSW spol. s r.o. tímto vydává dle ustanovení 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tyto Obchodní

Více

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené.

Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené. Popis služby Služba Hard Drive Data Recovery (Obnovení dat na pevném disku) Přehled služby Společnost Dell si dovoluje poskytovat službu Hard Drive Dataa Recovery (dále jen Služba či Služby) pro vybrané

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM, SPUŠTĚNÍM NEBO POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI VYJADŘUJETE

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Licenční smlouva na používání digitálního písma

Licenční smlouva na používání digitálního písma Licenční smlouva na používání digitálního písma PREAMBULE: Tato licenční smlouva na používání Digitálního písma se stane právně závaznou smlouvou mezi nabyvatelem licence a společností Linotype GmbH v

Více

1. POUŽITÍ 2. DEFINICE

1. POUŽITÍ 2. DEFINICE 1. POUŽITÍ 1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále VNP ) jsou obecným řešením otázek nákupu Optimontu resp. prodeje pro Optimont a mají použití na jakékoliv dohody o dodávkách Zboží pro Optimont. 2.

Více

Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojistné podmínky Shrnutí

Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojistné podmínky Shrnutí Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojistné podmínky Shrnutí Tento dokument poskytuje informace o dvou druzích pojištění - pojištění proti náhodnému poškození

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) es vztahují na nákupy prostřednictvím internetového obchodu na stránkách, www.arles.cz provozovaném obchodní

Více

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice 1. Rozhodné podmínky a) Následující všeobecné nákupní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce 1.1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Hora Marek. Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Hora Marek. Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Hora Marek Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek Sídlo společnosti : Vršovická 97/832, 100 00, Praha 10 Provozovna : Plzeňská

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. PŮSOBNOST 1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky ("VNP") se použijí na nákupy materiálu, zboží, výrobku, dílu, software a souvisejících služeb ("Zboží") nabízeného a dodávaného

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více