Popis služby Dell. Recyklace informačních technologií EMEA. Úvod. Rozsah služeb. Definice a smluvní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis služby Dell. Recyklace informačních technologií EMEA. Úvod. Rozsah služeb. Definice a smluvní podmínky"

Transkript

1 Popis služby Dell Recyklace informačních technologií EMEA Úvod Společnost Dell je potěšena, že vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) může nabídnout služby Asset Resale and Recycling Services (dále jako služba nebo služby ). Nabídka, formulář objednávky nebo jiný vzájemně schválený formulář faktury nebo potvrzení objednávky (v platném znění, dále jako formulář objednávky ) bude zahrnovat název služby a dostupné možnosti zakoupené servisní služby. Potřebujete-li další pomoc nebo chcete-li požádat o kopii smlouvy o poskytování služeb, kontaktujte technickou podporu nebo obchodního zástupce společnosti Dell. Rozsah služeb Společnost Dell je potěšena, že vám může nabídnout tyto služby. Tato služba nabízí způsob likvidace počítačového zařízení, který je současně ekologicky vhodný i praktický. Službu tvoří čtyři nejdůležitější prvky: (1) naplánování, (2) vyzvednutí, (3) zpracování a (4) reporting. Definice a smluvní podmínky V rámci tohoto popisu služby jsou používány následující definice: a. Pojem inventární štítek bude označovat zvnějšku umístěný inventární štítek připevněný na daný kus zákazníkem. b. Pojmy konosament nebo průvodní list budou označovat dokument, který poskytovatel přepravních služeb společnosti Dell poskytne v okamžiku převzetí zařízení zákazníkovi. Konosament nebo průvodní list zdokumentuje identifikační číslo přepravy a sériové číslo všech vyzvedávaných kusů. c. Pojem potvrzení o likvidaci bude označovat dokument poskytnutý zákazníkovi společností Dell, který bude potvrzovat, že v souladu s níže uvedeným oddílem 3.b byly veškeré pevné disky vymazány nebo zlikvidovány a že byla likvidace či recyklace veškerého dalšího zařízení provedena v souladu s platnými národními zákony a předpisy. d. Pojem poskytovatel přepravních služeb Dell bude označovat poskytovatele přepravních služeb, který jedná podle pokynů společnosti Dell. e. Pojem zařízení bude označovat veškeré kusy zařízení, s nimiž může zákazník disponovat. f. Pojem report o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report) bude označovat dokument, který společnost Dell zákazníkovi předá v okamžiku dokončení služby. Report o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report) bude obsahovat informace ohledně všech jednotlivých kusů zařízení, pro které je služba poskytována. g. Pojem identifikační číslo přepravy bude označovat jedinečný identifikátor, který společnost Dell zaznamená na každý kus zařízení vyzvednutý podle této dohody. h. Pojem vyzvednutí bude označovat proces shromáždění daného zařízení z určeného místa. i. Pojem kus bude označovat každý stolní nebo přenosný počítač (notebook, netbook a podobně), monitor nebo tiskárnu. j. Pojem sériové číslo bude označovat jedinečný identifikátor, který byl danému kusu přiřazen výrobcem. k. Pojem pracoviště bude označovat lokalitu určenou zákazníkem, v níž dojde k vyzvednutí zařízení. IT Asset Recycling _February 2014 Page 1 of 6

2 Přehled smluvních podmínek Tento popis služby se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen zákazník ) a právnickou osobou Dell uvedenou na faktuře zákazníka (dále jen společnost Dell ). Zakoupením těchto služeb od společnosti Dell zákazník souhlasí s tím, že se bude řídit všemi podmínkami stanovenými v tomto popisu služby. Tento popis služby pozorně pročtěte. Upozorňujeme, že společnost Dell může (v rozsahu povoleném místními zákony) smluvní podmínky stanovené tímto popisem služby kdykoli pozměnit, a to formou zveřejnění aktualizace na adrese 1 Tato smlouva je poskytována ve spojení se samostatnou rámcovou smlouvou, kterou zákazník uzavřel se společností Dell a která výlučně odkazuje na objednávku zde uvedených služeb Asset Resale and Recycling Services ze strany zákazníka a která k nim zákazníka opravňuje. Pakliže žádná takováto smlouva neexistuje, platí standardní spotřebitelské podmínky prodeje společnosti Dell (dále jako spotřebitelské podmínky prodeje (CTS) ) (společně dále jako rámcová smlouva o poskytování služeb ), které lze získat na adrese 1 a které jsou do tohoto dokumentu v celém svém rozsahu začleněny formou odkazu. Bez ohledu na tyto rámcové smlouvy o poskytování služeb zákazník v případě neslučitelného konfliktu mezi ujednáními uvedenými v tomto popisu služeb a platnou rámcovou smlouvou o poskytování služeb pro zákazníka tímto souhlasí, že budou platit ujednání uvedená v tomto popisu služeb po odsouhlasení, které následovalo po ujednáních v rámcové smlouvě o poskytování služeb. U zákazníků v Evropě, na Středním východě a v Africe, kteří si tuto službu zakoupí prostřednictvím prodejce a nikoli přímo od společnosti Dell, platí, že popis služeb a další dokumenty týkající se služeb společnosti Dell, které jste mohli obdržet od svého prodejce, netvoří smlouvu mezi vámi a společností Dell, ale slouží pouze k popisu obsahu služeb, které od svého prodejce kupujete, vašich závazků jako příjemce služby a hranic a omezení této služby. V důsledku toho platí, že zatímco jakékoli odkazy na zákazníka v tomto popisu služby a ve kterémkoli jiném dokumentu týkajícím se služeb Dell jsou považovány za odkazy na vás, jakékoli odkazy na společnost Dell mají být považovány za odkazy na společnost Dell jako na poskytovatele služby poskytujícího službu jménem vašeho prodejce. Se společností Dell nebudete mít ohledně zde popsané služby přímý smluvní vztah. Aby nedošlo k žádným pochybnostem ohledně platebních podmínek nebo jiných podmínek smlouvy, které jsou ze své podstaty relevantní pouze pro přímý vztah mezi kupujícím a prodávajícím, nebudou pro vás platit; vaše podmínky se budou řídit dohodou mezi vámi a prodejcem. Odpovědnosti společnosti Dell 1. Naplánování: a. Vyzvednutí: Pro účely vyzvednutí a přepravy zařízení společnost Dell určí poskytovatele přepravních služeb Dell. Poskytovatel přepravních služeb Dell kontaktuje zákazníka, potvrdí počet kusů a naplánování vyzvednutí pro každé místo. Společně se dohodnou na vzájemně přijatelném datu v rámci místní pracovní doby, což je obvykle pondělí až pátek 8:00 až 17:00 (místního času). Obecně platí, že vyzvednutí bude naplánováno nejpozději do tří (3) pracovní dnů od data, kdy byl zákazník kontaktován. 2. Vyzvednutí: povinnosti poskytovatele přepravních služeb Dell: a. Příjezd na pracoviště, kontaktování zástupce pracoviště zákazníka a pokračování na místo určené k vyzvednutí zařízení, b. Záznam počtu kusů likvidovaných na pracovišti, c. Hromadné zabalení zařízení pomocí palet, prokladových archů a smršťovací fólie (Poznámka: Zařízení nebude baleno do jednotlivých krabic viz část Povinnosti zákazníka.), 1 Adresa URL odkáže zákazníka na globální webovou stránku smluv o poskytování služeb společnosti Dell. Zde si zákazník vybere svou geografickou oblast, preferovaný jazyk (pokud tato možnost existuje) a příslušný firemní segment, ze kterého si službu zakoupil (například: velký podnik, malá a střední firma nebo státní správa). Poté bude mít zákazník možnost vybrat si a prohlédnout příslušnou smlouvu o poskytování služeb. Potřebujete-li se získáním jakékoli smlouvy o poskytování služeb pomoc, můžete rovněž kontaktovat obchodního zástupce Dell. IT Asset Recycling _February 2014 Page 2 of 6

3 d. Předložení konosamentu nebo průvodního listu k podpisu zákazníkovi před odjezdem z pracoviště, e. Přeprava zařízení na místo určené společností Dell ke zpracování. 3. Zpracování: Po příjezdu na místo určené společností Dell ke zpracování provede společnost Dell tyto kroky: a. Audit: 1) Zaznamenání identifikačního čísla přepravy každého kusu do systému pro sledování inventáře, 2) Zaznamenání těchto informací o každém stolním nebo přenosném počítači do reportu o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report): značka, model, výrobce, sériové číslo, inventární štítek (pokud existuje), velikost obrazovky (ve vhodných případech), 3) U každého volně loženého pevného disku zaznamenání těchto informací do reportu o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report): značka, číslo modelu, výrobce, sériové číslo (pokud existuje), 4) U všech kusů zaznamenání následujících informací: dostatečného popisu k identifikaci kusu, stavu kusu, výrobce, sériového čísla (ve vhodných případech), čísla inventárního štítku (ve vhodných případech) a hmotnosti kusu, 5) Sejmutí všech inventárních štítků. b. Likvidace pevných disků: 1) Ve kterémkoli stolním nebo osobním počítači či serveru, který je dle určení společnosti Dell vhodný pro další využití, je třeba na funkčních a řádně uzavřených pevných discích provést tři (3) úspěšná vymazání dat. 2) Veškeré ostatní pevné disky je třeba zničit nebo zlikvidovat takovým způsobem, který je v souladu s veškerými platnými dozorčími zákony a požadavky dané země nebo státu. c. Likvidace zařízení: Veškeré zařízení, které na základě výše uvedeného není považováno za vhodné pro další využití, bude společností Dell rozebráno a recyklováno, opětovně využito či zlikvidováno, a to takovým způsobem, který je v souladu s veškerými platnými dozorčími zákony a požadavky dané země nebo státu. 4. Reporting: Společnost Dell pošle zákazníkovi prostřednictvím u do třiceti pěti (35) pracovních dnů 2 od data vyzvednutí následující reporty: a. Report o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report), b. Potvrzení o likvidaci stvrzující, že v souladu s výše uvedeným oddílem 3.b byly veškeré pevné disky vymazány nebo zlikvidovány a že byla likvidace či recyklace veškerého dalšího zařízení provedena v souladu s platnými dozorčími požadavky a směrnicemi dané země či státu. Povinnosti zákazníka 1. Obecné: PŘEDTÍM, NEŽ ZÁKAZNÍK ZAŘÍZENÍ PŘEDÁ SPOLEČNOSTI DELL, JE POVINEN ZÁLOHOVAT VEŠKERÁ DATA NEBO SOFTWARE, KTERÝ SI PŘEJE PONECHAT. Obnovení jakýchkoli dat nebo softwaru ze zařízení není součástí služby poskytované v rámci tohoto popisu služby. 2. Vymazání dat: Tato služba není určena k likvidaci zařízení, která obsahují důvěrná, vlastnická, citlivá či jiná data zákazníka, která nemají být zveřejněna. PŘEDTÍM, NEŽ POSKYTOVATEL PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB DELL ZAŘÍZENÍ VYZVEDNE, ZÁKAZNÍK Z VEŠKERÉHO ZAŘÍZENÍ VYMAŽE VEŠKERÁ DŮVĚRNÁ, VLASTNICKÁ, CITLIVÁ NEBO JINAK NEVEŘEJNÁ DATA NEBO LIBOVOLNÝ SOFTWARE TŘETÍCH STRAN. 3. Vyzvednutí: povinnosti zákazníka před vyzvednutím: a. Ohlásit (v okamžiku plánování vyzvednutí) jakékoli potíže s přístupem na pracoviště nebo časová omezení, b. Vyjmout ze zařízení veškerá volně uložená datová úložná média (jako jsou disky CD, DVD nebo ZIP) a ponechat si je, 2 U vyzvednutí v zámořských, ostrovních či jinak vzdálených oblastech může být doba do odeslání reportu delší. IT Asset Recycling _February 2014 Page 3 of 6

4 c. Shromáždit zařízení ze všech pracovišť na jedno místo v přízemí, k němuž bude mít poskytovatel přepravních služeb přiměřený přístup ( místo určené k vyzvednutí zařízení ), d. určit zástupce na pracovišti, který poskytovatele přepravních služeb nasměřuje k danému zařízení, e. Veškeré zařízení rozbalit nebo vybalit z krabic a takovéto zařízení jednoznačně odlišit od zařízení, které není určeno k vyzvednutí (Upozorňujeme, že pokud zákazník zařízení zabalí nebo uloží do krabic ještě před vyzvednutím, může společnost Dell vyžadovat přesun vyzvednutí na jiný termín na náklady zákazníka), f. Ověřit, že zařízení obsahuje pouze počítačový hardware, a nikoli jiné výrobky, materiál, obaly nebo krabice. 4. Záruky ze strany zákazníka: Zákazník prohlašuje a zaručuje následující: a. Zákazník má na dané zařízení řádný a prodejní nárok, který je zcela prost veškerých zadržovacích práv, nároků nebo břemen jakéhokoli druhu. b. Zákazník ze zařízení smazal veškerá důvěrná, vlastnická, citlivá nebo jinak neveřejná data. c. Zákazník je k prodeji daného zařízení řádně oprávněn a prodejem neporušuje žádnou dohodu nebo rozsudek, který je pro zákazníka závazný. Pokud zákazník kterékoli ze svých povinností nebo záruk uvedených v rámci tohoto popisu služby poruší, je společnost Dell zproštěna závazku poskytnout tuto službu a není zodpovědná za jakékoli újmy, které nastanou v důsledku daného porušení smlouvy ze strany zákazníka. Zákazník může být případně povinen zaplatit dodatečné poplatky či výdaje za jakýkoli čas nebo materiály, škody či újmy, které společnosti Dell nebo jejím poskytovatelům v důsledku toho vzniknou. Smluvní podmínky pro stanovení cen a platby Ceny budou zákazníkovi stanovovány podle jednotlivých kusů. Minimální počet kusů pro objednávku služby je deset (10) kusů. (V různých geografických oblastech mohou platit různá omezení.) Cena za kus bude uvedena v cenové nabídce vytvořené společností Dell. Cena bude zahrnovat i související kabely, periferní zařízení, dokovací stanice, replikátory portu, externí jednotky, klávesnice nebo myši. Různé položky budou sloučeny, zváženy a oceněny za kus za každých 18 kg hmotnosti. Cena této služby nezahrnuje vyzvednutí nebo recyklaci balení či krabic zákazníka, což je dále zpoplatněno. Zákazník tímto prohlašuje, že zaplatí cenu za kus stanovenou v příslušném potvrzení objednávky společnosti Dell i jakékoli další poplatky nebo náklady stanovené tímto popisem služby. Dodatečné poplatky Služby, které společnost Dell realizuje u kusů překračujících objednaný počet, budou účtovány na základě ceny za kus za související služby. Cena zahrnuje standardní poplatky za přepravu. o o U kusů s hmotností přesahující 18 kg mohou vzniknout dodatečné poplatky za přepravu. Dodatečné poplatky mohou vzniknout i u vyzvednutí v zámořských, ostrovních či jinak vzdálených oblastech. Pakliže zákazník, místo nebo zařízení požadavkům stanoveným tímto popisem služby nevyhovují, může být pro příslušné služby třeba vyhledat jiný termín nebo se na ně mohou vztahovat dodatečné poplatky. Dodatečně zpoplatněná mohou být i omezení týkající se přístupu, času nebo přístupnosti vozidlem. Dodatečné poplatky mohou vzniknout tehdy, pokud ze strany poskytovatele přepravních služeb Dell dojde k nezdařenému pokusu o vyzvednutí z toho důvodu, že zařízení není k datu stanovenému pro vyzvednutí připraveno (například zákazník zařízení zabalí ještě před vyzvednutím). Pokud je pro účely vyzvednutí určeno nesprávné zařízení, nese za jakékoli z této situace plynoucí náklady odpovědnost zákazník. IT Asset Recycling _February 2014 Page 4 of 6

5 Důležité doplňující informace Nepřenositelnost: Tato služba je ze strany zákazníka nepřenositelná. Partneři společnosti Dell: Společnost Dell si vyhrazuje právo poskytovat tyto služby, a to ať už celkově či částečně, prostřednictvím poskytovatelů služeb z řad třetích stran. Změna nebo zrušení služby: Má-li se zákazník vyhnout dodatečným poplatkům, musí změny nebo zrušení oznámit dva (2) pracovní dny před naplánovaným datem poskytnutí služby. Službu zrušíte tak, že odešlete obchodnímu týmu Dell příslušnou žádost. Pakliže zákazník vyzvednutí naplánoval přímo s poskytovatelem přepravních služeb Dell, musí vyzvednutí rovněž zrušit přímo s daným poskytovatelem přepravních služeb Dell. Nemožnost uplatnit vrácení: Jakmile dojde k vyzvednutí zařízení, nelze zařízení vrátit zpět. Neplatnost pro kontaminované produkty: Služba nebude poskytována u zařízení, které je nebo bylo kontaminováno chemickými, biologickými či jinými látkami (nebo u něhož existuje podezření na takovouto kontaminaci), které netvoří součást původního nového zařízení nebo jiným způsobem nesouvisí s běžným kancelářským prostředím. Zákazník nese odpovědnost za veškeré náklady či výdaje spojené s tím, že o takovéto kontaminaci společnost Dell neinformoval. Vlastnictví a riziko ztráty: Po odjezdu z místa určeného k vyzvednutí zařízení nese riziko ztráty nebo škody na zařízení společnost Dell nebo poskytovatel přepravních služeb společnosti Dell. Vychází se z toho, že vlastnictví přechází na společnost Dell nebo poskytovatele přepravních služeb společnosti Dell v okamžiku přijetí a držení zařízení ze strany společnosti Dell nebo poskytovatele přepravních služeb společnosti Dell. Zálohování softwaru a dat: Společnost Dell se tímto zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli obnovení dat nebo softwaru v zařízení (včetně veškerých dat nebo softwaru na jednotce USB Flash poskytnuté zákazníkem). Obchodně přiměřené omezení rozsahu služby: Společnost Dell může služby odmítnout poskytnout tehdy, jestliže by podle jejího názoru stav, velikost nebo umístění zařízení představovaly nepřiměřené riziko pro ni nebo poskytovatele služeb společnosti Dell nebo jestliže jsou vyžadovány služby mimo rozsah, který společnost Dell zajišťuje. Společnost Dell nenese odpovědnost za žádné poruchy nebo zpoždění ve výkonu způsobené jakoukoli příčinou, kterou nemůže ovlivnit. Omezení vymazání dat: Žádný proces vymazávání dat nezanechává na pevném disku tak málo zbytkových dat neumožňujících čtení jako srovnatelný nový výrobek. Společnost Dell zákazníkům (i) nedává doporučení ohledně požadavků na odstranění dat ani (ii) neprohlašuje, že je některá metoda odstranění dat účinnější než jiná. Smluvní podmínky: Platí následující podmínky, a to tak, jak se konkrétně vztahují na služby poskytované výhradně v rámci tohoto popisu služby, a bez ohledu na podmínky uvedené v rámcové smlouvě o poskytování služeb, které jsou s těmito podmínkami v konfliktu: A) Záruka: Společnost Dell zaručuje, že tuto službu poskytne s péčí, která je z obchodního hlediska přiměřená. Společnost Dell nezaručuje a zříká se veškerých dalších záruk a podmínek, a to ať už uvedených v zákoně nebo implicitních, včetně, nikoli však výhradně, jakýchkoli implicitních záruk nebo podmínek obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. B) Omezení odpovědnosti: Následující omezení odpovědnosti neplatí pro Německo, kde budou platit ujednání o omezení odpovědnosti stanovené v rámcové smlouvě o poskytování služeb. Odpovědnost společnosti Dell a poskytovatelů služeb společnosti Dell za služby realizované v souladu s tímto popisem služby budou vždy podléhat následujícím omezením a výjimkám, a to i tehdy, pokud o možnosti takovéto odpovědnosti a výjimek byli informováni: 1. V žádném případě neponese společnost Dell odpovědnost (a to ať už vyplývající ze smlouvy, za delikt či jinak) za kteroukoli z následujících skutečností: IT Asset Recycling _February 2014 Page 5 of 6

6 I. Ušlý zisk, ztrátu podnikatelské příležitosti nebo soulad s požadavky třetí strany, který se může na dané zařízení vztahovat; II. Za následné, zvláštní, nepřímé, náhodné nebo trestněprávní (pokud se vztahují) škody; III. Za libovolný nárok třetí strany; IV. Za důvěrné informace nebo software třetí strany, které zákazník opomene odebrat z libovolného zařízení před tím, než dané zařízení předá společnosti Dell k vyzvednutí ve smyslu definice v tomto dokumentu. 2. Maximální a jediná odpovědnost společnosti Dell (a to ať už ze smlouvy, za delikt či jinak) vyplývající či mající souvislost s libovolným nárokem za ztrátu fyzického kusu zařízení v žádném případě nepřekročí výši poplatků uhrazených zákazníkem dle tohoto popisu služby za služby likvidace daného konkrétního kusu. 3. Celková odpovědnost společnosti Dell (a to ať už ze smlouvy, za delikt či jinak) za libovolné uplatňování nároků vyplývajících či majících souvislost s tímto popisem služby v libovolném kalendářním roce nepřekročí celkovou částku poplatků uhrazených nebo splatných zákazníkem v rámci tohoto popisu služby za daný kalendářní rok. Pro případy podvodu, újmy na zdraví nebo ztráty života, k nimž došlo v důsledku nedbalosti, či jakékoli jiné škody, která nemůže být omezena ze zákona, společnost Dell svoji odpovědnost neomezuje. Pokud nastane situace, že platný zákon v jakékoli míře jakékoli omezování odpovědnosti uvedené v tomto popisu služby zakazuje, souhlasí zúčastněné strany s tím, že takovéto omezení bude upraveno (přičemž žádná strana nebude v této věci podnikat jakékoli další kroky) tak, aby maximálně obecně rozšiřovalo působnost umožněnou příslušným zákonem. IT Asset Recycling _February 2014 Page 6 of 6

Popis služby Dell. Darování zařízení IT EMEA. Úvod. Rozsah služeb. Definice a smluvní podmínky

Popis služby Dell. Darování zařízení IT EMEA. Úvod. Rozsah služeb. Definice a smluvní podmínky Popis služby Dell Darování zařízení IT EMEA Úvod Společnost Dell je potěšena, že vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) může nabídnout služby Asset Resale and Recycling Services

Více

Popis služby: služby Dell Asset Resale and Recycling Services darování zařízení IT

Popis služby: služby Dell Asset Resale and Recycling Services darování zařízení IT Dell Služby Popis služby: služby Dell Asset Resale and Recycling Services darování zařízení IT Přehled služby Společnost Dell je potěšena, že vám může nabídnout služby Asset Resale and Recycling Services.

Více

Další prodej zařízení IT s vymazáním dat mimo pracoviště EMEA

Další prodej zařízení IT s vymazáním dat mimo pracoviště EMEA Popis služby Dell Další prodej zařízení IT s vymazáním dat mimo pracoviště EMEA Úvod Společnost Dell nabízí poskytnutí služeb dalšího prodeje zařízení a recyklace ( služby ) v souladu s tímto popisem služby

Více

Přeprodej inventáře IT s vymazáním dat na pracovišti - Evropa, Blízký východ, Asie

Přeprodej inventáře IT s vymazáním dat na pracovišti - Evropa, Blízký východ, Asie Popis služby Dell Přeprodej inventáře IT s vymazáním dat na pracovišti - Evropa, Blízký východ, Asie Úvod Společnost Dell s radostí poskytuje služby přeprodeje inventáře a recyklace (dále služby ) podle

Více

Popis služby: Dell Služby Obnova aktiv a recyklace

Popis služby: Dell Služby Obnova aktiv a recyklace Dell Služby Popis služby: Dell Služby Obnova aktiv a recyklace Přehled služby Společnost Dell tímto představuje služby obnovení majetku Obnova aktiv a recyklace. Tato služba nabízí ekologický a pohodlný

Více

Popis služby: Dell Služby Obnova aktiv a recyklace Další prodej IT vybavení se zničením dat mimo pracoviště

Popis služby: Dell Služby Obnova aktiv a recyklace Další prodej IT vybavení se zničením dat mimo pracoviště Dell Služby Popis služby: Dell Služby Obnova aktiv a recyklace Další prodej IT vybavení se zničením dat mimo pracoviště Přehled služby Společnost Dell tímto představuje služby obnovení majetku Obnova aktiv

Více

Popis služby Dell. Úvod. Rozsah služeb. Výjimky. Podpora pro jediný případ po vypršení záruky komerční zákazníci. Postupy služby

Popis služby Dell. Úvod. Rozsah služeb. Výjimky. Podpora pro jediný případ po vypršení záruky komerční zákazníci. Postupy služby Popis služby Dell Podpora pro jediný případ po vypršení záruky komerční zákazníci Úvod Společnost Dell je potěšena, že vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) může nabídnout službu

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Popis sluţby: Sluţby ProManage Asset Recovery Services společnosti Dell Další prodej IT vybavení se zničením dat na pracovišti

Popis sluţby: Sluţby ProManage Asset Recovery Services společnosti Dell Další prodej IT vybavení se zničením dat na pracovišti Dell Sluţby Popis sluţby: Sluţby ProManage Asset Recovery Services společnosti Dell Další prodej IT vybavení se zničením dat na pracovišti Přehled sluţby Společnost Dell tímto představuje sluţby obnovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Popis služby Služba On site Diagnosis

Popis služby Služba On site Diagnosis Popis služby Služba On site Diagnosis Přehled obchodních podmínek Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vy nebo zákazník ) a právnickou osobou Dell, uvedenou

Více

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent Popis služby Dell Compellent SAN Health Check Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na faktuře

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Ceníky a ceny Ceny uvedené v oficiálních nabídkách firmy Grade service centre s.r.o., zasílané firmou individuálně konkrétnímu zákazníkovi jsou závazné a platné po dobu platnosti

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB POSKYTOVATEL FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB: Adresa: E-mail: Telefon: NÁZEV SPOLEČNOSTI: Adresa firmy: E-mail: Telefon: Datum schůzky: Čas schůzky: Poskytovatel služeb a firma mohou uzavřít vzájemnou dohodu o pořízení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Služba Dell Copilot Optimize Reporting

Služba Dell Copilot Optimize Reporting Služba Dell Copilot Optimize Reporting Úvod Společnost Dell si vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) dovoluje nabídnout službu Dell Copilot Optimize Reporting (dále jako služba

Více

Popis služby Dell. Služba diagnostiky na pracovišti. Úvod. Rozsah této služby

Popis služby Dell. Služba diagnostiky na pracovišti. Úvod. Rozsah této služby Popis služby Dell Služba diagnostiky na pracovišti Úvod Společnost Dell si vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) dovoluje nabídnout službu diagnostiky na pracovišti (dále jako

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Popis služby Služba Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete

Popis služby Služba Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete Popis služby Služba Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete Přehled služby Společnost Dell si dovoluje poskytovat službu Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete (dále jen Služba nebo Služby)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Datový list Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Služby HP Care Pack Vaše výhody Pohodlné vyzvednutí a vrácení u zákazníka Levnější alternativa

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Omezená záruka. Česká republika

Omezená záruka. Česká republika Omezená záruka Česká republika Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Popis služby. Pozáruční technická podpora. Úvod. Rozsah smlouvy o poskytování služeb

Popis služby. Pozáruční technická podpora. Úvod. Rozsah smlouvy o poskytování služeb Popis služby Pozáruční technická podpora Úvod Společnost Dell se zavazuje poskytovat pozáruční technickou podporu ( služby ) v souladu s tímto popisem služby ( popis služby ). Nabídka, formulář objednávky

Více

Služba Dell Copilot Optimize

Služba Dell Copilot Optimize Služba Dell Copilot Optimize Úvod Společnost Dell si vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) dovoluje nabídnout službu Dell Copilot Optimize (dále jako služba (služby) ). Nabídka,

Více

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání Sada se dvěma 104 rolemi HP Právní ujednání 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. První vydání Právní informace Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bitcon spol. s r.o. se sídlem Suchý Vršek 2122/33, Praha 5, identifikační číslo: 43003028 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze,

Více

Produkční emfp Designjet T3500. Omezená záruka

Produkční emfp Designjet T3500. Omezená záruka Produkční emfp Designjet T3500 Omezená záruka 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. vydání Právní ujednání Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Popis služby Basic Hardware Service

Popis služby Basic Hardware Service Popis služby Basic Hardware Service Přehled podmínek Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a společností Dell.Zakoupením těchto

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele

Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Service Description Consumer Basic Hardware Service Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Váš systém: Pro účely této smlouvy je systém identifikován jako systém Dell sestavený z následujících

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 1. 2. 2014

OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 1. 2. 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 1. 2. 2014 I. Působnost obchodních podmínek 1. Tyto obchodní podmínky (dále také Podmínky nebo OP ) vydává společnost ROCKWOOL, a.s. se sídlem Bohumín, Cihelní 769, PSČ: 735 31,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

nabízených společností Dell. Na daný konkrétní nákup zákazníka se však budou vztahovat pouze služby nasazení určené ve formuláři objednávky.

nabízených společností Dell. Na daný konkrétní nákup zákazníka se však budou vztahovat pouze služby nasazení určené ve formuláři objednávky. Popis služby Služby nasazení Dell pro systémy Wyse Úvod Služby nasazení Dell pro systémy Wyse (dále jednotlivě jako služba nebo služba nasazení, nebo společně služby nasazení nebo služby ) představuji

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Strany 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen všeobecné podmínky ) upravují závazkové vztahy při dodávkách produktů, výrobků, služeb či jakýchkoli jiných dodávkách obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage. Příloha pro Služby poskytované pro Zařízení

Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage. Příloha pro Služby poskytované pro Zařízení Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage Část 1 Obecná ustanovení Příloha pro Služby poskytované pro Zařízení Podmínky této Přílohy pro Služby poskytované pro Zařízení ("Příloha") doplňují podmínky Mezinárodní

Více

Služba Dell Compellent Copilot Optimize Popis

Služba Dell Compellent Copilot Optimize Popis Služba Dell Compellent Copilot Optimize Popis Přehled služby Tento popis služby ( Popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vy nebo zákazník ) a společností Dell uvedenou na faktuře za nákup

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva upravuje vztah mezi provozovatelem

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Pro-Vlasy.cz umístěného

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce KLooK

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce KLooK 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce KLooK (Magdalena Čandrlová, IČO01582071, zapsána do živnostenského rejstříku dne 8. 4. 2013 ve Slavkově u Brna). Podmínky

Více

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

"POZÁRUČNÍ PROGRAM" VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

POZÁRUČNÍ PROGRAM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY "POZÁRUČNÍ PROGRAM" VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto Všeobecné obchodní podmínky ("VOP") obsahují důležité pojmy a informace týkající se služby s limitovanou cenou vašeho zařízení Panasonic po vypršení

Více

Obchodní podmínky (smlouva o dílo)

Obchodní podmínky (smlouva o dílo) Obchodní podmínky (smlouva o dílo) Pozorně si prosím přečtěte správnost vyplněných údajů. Pokud je vše v pořádku, můžete objednávku odeslat. Pozor!!! Barvy zobrazené na vašem monitoru se nemusí shodovat

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě. Obecná ustanovení

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě.  Obecná ustanovení Obchodní podmínky Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.stavebniny-janik.cz Obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.stavebniny-janik.cz. Podmínky

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik spol. s r.o. pro elektronický obchod.

Všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik spol. s r.o. pro elektronický obchod. Všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik spol. s r.o. pro elektronický obchod. 1. Obecná působnost Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále je VOP ) upravují obchodní vztahy mezi společností Schrack Technik

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru Provozovatel MORRIS CL s. r. o. se sídlem: Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha 10 - Vinohrady zapsaným v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78895 IČO: 49097415 DIČ: cz 49097415 www.hotelmorris.cz

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

1. Definice. Všeobecné podmínky Vzdělávací řešení HPE Software Education

1. Definice. Všeobecné podmínky Vzdělávací řešení HPE Software Education Všeobecné podmínky Vzdělávací řešení HPE Software Education Upozornění: Společnost HPE vynaloží přiměřené úsilí, aby vám oznámila případné zrušení některé ze služeb vzdělávacích řešení, avšak všechny služby

Více

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce mago prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce mago prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce mago prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz. 1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Popis služby. Konfigurační služby Dell. Úvod ke smlouvě o poskytování služby. Rozsah smlouvy o poskytování služby. Povinnosti zákazníka

Popis služby. Konfigurační služby Dell. Úvod ke smlouvě o poskytování služby. Rozsah smlouvy o poskytování služby. Povinnosti zákazníka Popis služby Konfigurační služby Dell Úvod ke smlouvě o poskytování služby Konfigurační služby společnosti Dell (dále jednotlivě jako konfigurační služba a společně jako služby ) představují portfolio

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

Smluvní podmínky obchodu v České republice

Smluvní podmínky obchodu v České republice Smluvní podmínky obchodu v České republice Rozsah Tyto podmínky ( podmínky ) se vztahují na objednávky, které vy jako spotřebitel, osoba jednající mimo obor daného podnikání nebo profese, vystavíte společnosti

Více

Logistické služby společnosti Dell jsou nabízeny společností Dell pro podporované produkty. Jedná se mimo jiné o tyto služby:

Logistické služby společnosti Dell jsou nabízeny společností Dell pro podporované produkty. Jedná se mimo jiné o tyto služby: Popis služeb Logistické služby společnosti Dell Úvod Logistické služby společnosti Dell (jednotlivě jako služba nebo logistická služba a společně jako služby nebo logistické služby ) představují široké

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese  webového rozhraní (dále jen webové rozhraní obchodu). Obchodní podmínky Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými Obchodními podmínkami, a s tím, že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více