Popis služby Dell. Recyklace informačních technologií EMEA. Úvod. Rozsah služeb. Definice a smluvní podmínky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis služby Dell. Recyklace informačních technologií EMEA. Úvod. Rozsah služeb. Definice a smluvní podmínky"

Transkript

1 Popis služby Dell Recyklace informačních technologií EMEA Úvod Společnost Dell je potěšena, že vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) může nabídnout služby Asset Resale and Recycling Services (dále jako služba nebo služby ). Nabídka, formulář objednávky nebo jiný vzájemně schválený formulář faktury nebo potvrzení objednávky (v platném znění, dále jako formulář objednávky ) bude zahrnovat název služby a dostupné možnosti zakoupené servisní služby. Potřebujete-li další pomoc nebo chcete-li požádat o kopii smlouvy o poskytování služeb, kontaktujte technickou podporu nebo obchodního zástupce společnosti Dell. Rozsah služeb Společnost Dell je potěšena, že vám může nabídnout tyto služby. Tato služba nabízí způsob likvidace počítačového zařízení, který je současně ekologicky vhodný i praktický. Službu tvoří čtyři nejdůležitější prvky: (1) naplánování, (2) vyzvednutí, (3) zpracování a (4) reporting. Definice a smluvní podmínky V rámci tohoto popisu služby jsou používány následující definice: a. Pojem inventární štítek bude označovat zvnějšku umístěný inventární štítek připevněný na daný kus zákazníkem. b. Pojmy konosament nebo průvodní list budou označovat dokument, který poskytovatel přepravních služeb společnosti Dell poskytne v okamžiku převzetí zařízení zákazníkovi. Konosament nebo průvodní list zdokumentuje identifikační číslo přepravy a sériové číslo všech vyzvedávaných kusů. c. Pojem potvrzení o likvidaci bude označovat dokument poskytnutý zákazníkovi společností Dell, který bude potvrzovat, že v souladu s níže uvedeným oddílem 3.b byly veškeré pevné disky vymazány nebo zlikvidovány a že byla likvidace či recyklace veškerého dalšího zařízení provedena v souladu s platnými národními zákony a předpisy. d. Pojem poskytovatel přepravních služeb Dell bude označovat poskytovatele přepravních služeb, který jedná podle pokynů společnosti Dell. e. Pojem zařízení bude označovat veškeré kusy zařízení, s nimiž může zákazník disponovat. f. Pojem report o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report) bude označovat dokument, který společnost Dell zákazníkovi předá v okamžiku dokončení služby. Report o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report) bude obsahovat informace ohledně všech jednotlivých kusů zařízení, pro které je služba poskytována. g. Pojem identifikační číslo přepravy bude označovat jedinečný identifikátor, který společnost Dell zaznamená na každý kus zařízení vyzvednutý podle této dohody. h. Pojem vyzvednutí bude označovat proces shromáždění daného zařízení z určeného místa. i. Pojem kus bude označovat každý stolní nebo přenosný počítač (notebook, netbook a podobně), monitor nebo tiskárnu. j. Pojem sériové číslo bude označovat jedinečný identifikátor, který byl danému kusu přiřazen výrobcem. k. Pojem pracoviště bude označovat lokalitu určenou zákazníkem, v níž dojde k vyzvednutí zařízení. IT Asset Recycling _February 2014 Page 1 of 6

2 Přehled smluvních podmínek Tento popis služby se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen zákazník ) a právnickou osobou Dell uvedenou na faktuře zákazníka (dále jen společnost Dell ). Zakoupením těchto služeb od společnosti Dell zákazník souhlasí s tím, že se bude řídit všemi podmínkami stanovenými v tomto popisu služby. Tento popis služby pozorně pročtěte. Upozorňujeme, že společnost Dell může (v rozsahu povoleném místními zákony) smluvní podmínky stanovené tímto popisem služby kdykoli pozměnit, a to formou zveřejnění aktualizace na adrese 1 Tato smlouva je poskytována ve spojení se samostatnou rámcovou smlouvou, kterou zákazník uzavřel se společností Dell a která výlučně odkazuje na objednávku zde uvedených služeb Asset Resale and Recycling Services ze strany zákazníka a která k nim zákazníka opravňuje. Pakliže žádná takováto smlouva neexistuje, platí standardní spotřebitelské podmínky prodeje společnosti Dell (dále jako spotřebitelské podmínky prodeje (CTS) ) (společně dále jako rámcová smlouva o poskytování služeb ), které lze získat na adrese 1 a které jsou do tohoto dokumentu v celém svém rozsahu začleněny formou odkazu. Bez ohledu na tyto rámcové smlouvy o poskytování služeb zákazník v případě neslučitelného konfliktu mezi ujednáními uvedenými v tomto popisu služeb a platnou rámcovou smlouvou o poskytování služeb pro zákazníka tímto souhlasí, že budou platit ujednání uvedená v tomto popisu služeb po odsouhlasení, které následovalo po ujednáních v rámcové smlouvě o poskytování služeb. U zákazníků v Evropě, na Středním východě a v Africe, kteří si tuto službu zakoupí prostřednictvím prodejce a nikoli přímo od společnosti Dell, platí, že popis služeb a další dokumenty týkající se služeb společnosti Dell, které jste mohli obdržet od svého prodejce, netvoří smlouvu mezi vámi a společností Dell, ale slouží pouze k popisu obsahu služeb, které od svého prodejce kupujete, vašich závazků jako příjemce služby a hranic a omezení této služby. V důsledku toho platí, že zatímco jakékoli odkazy na zákazníka v tomto popisu služby a ve kterémkoli jiném dokumentu týkajícím se služeb Dell jsou považovány za odkazy na vás, jakékoli odkazy na společnost Dell mají být považovány za odkazy na společnost Dell jako na poskytovatele služby poskytujícího službu jménem vašeho prodejce. Se společností Dell nebudete mít ohledně zde popsané služby přímý smluvní vztah. Aby nedošlo k žádným pochybnostem ohledně platebních podmínek nebo jiných podmínek smlouvy, které jsou ze své podstaty relevantní pouze pro přímý vztah mezi kupujícím a prodávajícím, nebudou pro vás platit; vaše podmínky se budou řídit dohodou mezi vámi a prodejcem. Odpovědnosti společnosti Dell 1. Naplánování: a. Vyzvednutí: Pro účely vyzvednutí a přepravy zařízení společnost Dell určí poskytovatele přepravních služeb Dell. Poskytovatel přepravních služeb Dell kontaktuje zákazníka, potvrdí počet kusů a naplánování vyzvednutí pro každé místo. Společně se dohodnou na vzájemně přijatelném datu v rámci místní pracovní doby, což je obvykle pondělí až pátek 8:00 až 17:00 (místního času). Obecně platí, že vyzvednutí bude naplánováno nejpozději do tří (3) pracovní dnů od data, kdy byl zákazník kontaktován. 2. Vyzvednutí: povinnosti poskytovatele přepravních služeb Dell: a. Příjezd na pracoviště, kontaktování zástupce pracoviště zákazníka a pokračování na místo určené k vyzvednutí zařízení, b. Záznam počtu kusů likvidovaných na pracovišti, c. Hromadné zabalení zařízení pomocí palet, prokladových archů a smršťovací fólie (Poznámka: Zařízení nebude baleno do jednotlivých krabic viz část Povinnosti zákazníka.), 1 Adresa URL odkáže zákazníka na globální webovou stránku smluv o poskytování služeb společnosti Dell. Zde si zákazník vybere svou geografickou oblast, preferovaný jazyk (pokud tato možnost existuje) a příslušný firemní segment, ze kterého si službu zakoupil (například: velký podnik, malá a střední firma nebo státní správa). Poté bude mít zákazník možnost vybrat si a prohlédnout příslušnou smlouvu o poskytování služeb. Potřebujete-li se získáním jakékoli smlouvy o poskytování služeb pomoc, můžete rovněž kontaktovat obchodního zástupce Dell. IT Asset Recycling _February 2014 Page 2 of 6

3 d. Předložení konosamentu nebo průvodního listu k podpisu zákazníkovi před odjezdem z pracoviště, e. Přeprava zařízení na místo určené společností Dell ke zpracování. 3. Zpracování: Po příjezdu na místo určené společností Dell ke zpracování provede společnost Dell tyto kroky: a. Audit: 1) Zaznamenání identifikačního čísla přepravy každého kusu do systému pro sledování inventáře, 2) Zaznamenání těchto informací o každém stolním nebo přenosném počítači do reportu o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report): značka, model, výrobce, sériové číslo, inventární štítek (pokud existuje), velikost obrazovky (ve vhodných případech), 3) U každého volně loženého pevného disku zaznamenání těchto informací do reportu o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report): značka, číslo modelu, výrobce, sériové číslo (pokud existuje), 4) U všech kusů zaznamenání následujících informací: dostatečného popisu k identifikaci kusu, stavu kusu, výrobce, sériového čísla (ve vhodných případech), čísla inventárního štítku (ve vhodných případech) a hmotnosti kusu, 5) Sejmutí všech inventárních štítků. b. Likvidace pevných disků: 1) Ve kterémkoli stolním nebo osobním počítači či serveru, který je dle určení společnosti Dell vhodný pro další využití, je třeba na funkčních a řádně uzavřených pevných discích provést tři (3) úspěšná vymazání dat. 2) Veškeré ostatní pevné disky je třeba zničit nebo zlikvidovat takovým způsobem, který je v souladu s veškerými platnými dozorčími zákony a požadavky dané země nebo státu. c. Likvidace zařízení: Veškeré zařízení, které na základě výše uvedeného není považováno za vhodné pro další využití, bude společností Dell rozebráno a recyklováno, opětovně využito či zlikvidováno, a to takovým způsobem, který je v souladu s veškerými platnými dozorčími zákony a požadavky dané země nebo státu. 4. Reporting: Společnost Dell pošle zákazníkovi prostřednictvím u do třiceti pěti (35) pracovních dnů 2 od data vyzvednutí následující reporty: a. Report o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report), b. Potvrzení o likvidaci stvrzující, že v souladu s výše uvedeným oddílem 3.b byly veškeré pevné disky vymazány nebo zlikvidovány a že byla likvidace či recyklace veškerého dalšího zařízení provedena v souladu s platnými dozorčími požadavky a směrnicemi dané země či státu. Povinnosti zákazníka 1. Obecné: PŘEDTÍM, NEŽ ZÁKAZNÍK ZAŘÍZENÍ PŘEDÁ SPOLEČNOSTI DELL, JE POVINEN ZÁLOHOVAT VEŠKERÁ DATA NEBO SOFTWARE, KTERÝ SI PŘEJE PONECHAT. Obnovení jakýchkoli dat nebo softwaru ze zařízení není součástí služby poskytované v rámci tohoto popisu služby. 2. Vymazání dat: Tato služba není určena k likvidaci zařízení, která obsahují důvěrná, vlastnická, citlivá či jiná data zákazníka, která nemají být zveřejněna. PŘEDTÍM, NEŽ POSKYTOVATEL PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB DELL ZAŘÍZENÍ VYZVEDNE, ZÁKAZNÍK Z VEŠKERÉHO ZAŘÍZENÍ VYMAŽE VEŠKERÁ DŮVĚRNÁ, VLASTNICKÁ, CITLIVÁ NEBO JINAK NEVEŘEJNÁ DATA NEBO LIBOVOLNÝ SOFTWARE TŘETÍCH STRAN. 3. Vyzvednutí: povinnosti zákazníka před vyzvednutím: a. Ohlásit (v okamžiku plánování vyzvednutí) jakékoli potíže s přístupem na pracoviště nebo časová omezení, b. Vyjmout ze zařízení veškerá volně uložená datová úložná média (jako jsou disky CD, DVD nebo ZIP) a ponechat si je, 2 U vyzvednutí v zámořských, ostrovních či jinak vzdálených oblastech může být doba do odeslání reportu delší. IT Asset Recycling _February 2014 Page 3 of 6

4 c. Shromáždit zařízení ze všech pracovišť na jedno místo v přízemí, k němuž bude mít poskytovatel přepravních služeb přiměřený přístup ( místo určené k vyzvednutí zařízení ), d. určit zástupce na pracovišti, který poskytovatele přepravních služeb nasměřuje k danému zařízení, e. Veškeré zařízení rozbalit nebo vybalit z krabic a takovéto zařízení jednoznačně odlišit od zařízení, které není určeno k vyzvednutí (Upozorňujeme, že pokud zákazník zařízení zabalí nebo uloží do krabic ještě před vyzvednutím, může společnost Dell vyžadovat přesun vyzvednutí na jiný termín na náklady zákazníka), f. Ověřit, že zařízení obsahuje pouze počítačový hardware, a nikoli jiné výrobky, materiál, obaly nebo krabice. 4. Záruky ze strany zákazníka: Zákazník prohlašuje a zaručuje následující: a. Zákazník má na dané zařízení řádný a prodejní nárok, který je zcela prost veškerých zadržovacích práv, nároků nebo břemen jakéhokoli druhu. b. Zákazník ze zařízení smazal veškerá důvěrná, vlastnická, citlivá nebo jinak neveřejná data. c. Zákazník je k prodeji daného zařízení řádně oprávněn a prodejem neporušuje žádnou dohodu nebo rozsudek, který je pro zákazníka závazný. Pokud zákazník kterékoli ze svých povinností nebo záruk uvedených v rámci tohoto popisu služby poruší, je společnost Dell zproštěna závazku poskytnout tuto službu a není zodpovědná za jakékoli újmy, které nastanou v důsledku daného porušení smlouvy ze strany zákazníka. Zákazník může být případně povinen zaplatit dodatečné poplatky či výdaje za jakýkoli čas nebo materiály, škody či újmy, které společnosti Dell nebo jejím poskytovatelům v důsledku toho vzniknou. Smluvní podmínky pro stanovení cen a platby Ceny budou zákazníkovi stanovovány podle jednotlivých kusů. Minimální počet kusů pro objednávku služby je deset (10) kusů. (V různých geografických oblastech mohou platit různá omezení.) Cena za kus bude uvedena v cenové nabídce vytvořené společností Dell. Cena bude zahrnovat i související kabely, periferní zařízení, dokovací stanice, replikátory portu, externí jednotky, klávesnice nebo myši. Různé položky budou sloučeny, zváženy a oceněny za kus za každých 18 kg hmotnosti. Cena této služby nezahrnuje vyzvednutí nebo recyklaci balení či krabic zákazníka, což je dále zpoplatněno. Zákazník tímto prohlašuje, že zaplatí cenu za kus stanovenou v příslušném potvrzení objednávky společnosti Dell i jakékoli další poplatky nebo náklady stanovené tímto popisem služby. Dodatečné poplatky Služby, které společnost Dell realizuje u kusů překračujících objednaný počet, budou účtovány na základě ceny za kus za související služby. Cena zahrnuje standardní poplatky za přepravu. o o U kusů s hmotností přesahující 18 kg mohou vzniknout dodatečné poplatky za přepravu. Dodatečné poplatky mohou vzniknout i u vyzvednutí v zámořských, ostrovních či jinak vzdálených oblastech. Pakliže zákazník, místo nebo zařízení požadavkům stanoveným tímto popisem služby nevyhovují, může být pro příslušné služby třeba vyhledat jiný termín nebo se na ně mohou vztahovat dodatečné poplatky. Dodatečně zpoplatněná mohou být i omezení týkající se přístupu, času nebo přístupnosti vozidlem. Dodatečné poplatky mohou vzniknout tehdy, pokud ze strany poskytovatele přepravních služeb Dell dojde k nezdařenému pokusu o vyzvednutí z toho důvodu, že zařízení není k datu stanovenému pro vyzvednutí připraveno (například zákazník zařízení zabalí ještě před vyzvednutím). Pokud je pro účely vyzvednutí určeno nesprávné zařízení, nese za jakékoli z této situace plynoucí náklady odpovědnost zákazník. IT Asset Recycling _February 2014 Page 4 of 6

5 Důležité doplňující informace Nepřenositelnost: Tato služba je ze strany zákazníka nepřenositelná. Partneři společnosti Dell: Společnost Dell si vyhrazuje právo poskytovat tyto služby, a to ať už celkově či částečně, prostřednictvím poskytovatelů služeb z řad třetích stran. Změna nebo zrušení služby: Má-li se zákazník vyhnout dodatečným poplatkům, musí změny nebo zrušení oznámit dva (2) pracovní dny před naplánovaným datem poskytnutí služby. Službu zrušíte tak, že odešlete obchodnímu týmu Dell příslušnou žádost. Pakliže zákazník vyzvednutí naplánoval přímo s poskytovatelem přepravních služeb Dell, musí vyzvednutí rovněž zrušit přímo s daným poskytovatelem přepravních služeb Dell. Nemožnost uplatnit vrácení: Jakmile dojde k vyzvednutí zařízení, nelze zařízení vrátit zpět. Neplatnost pro kontaminované produkty: Služba nebude poskytována u zařízení, které je nebo bylo kontaminováno chemickými, biologickými či jinými látkami (nebo u něhož existuje podezření na takovouto kontaminaci), které netvoří součást původního nového zařízení nebo jiným způsobem nesouvisí s běžným kancelářským prostředím. Zákazník nese odpovědnost za veškeré náklady či výdaje spojené s tím, že o takovéto kontaminaci společnost Dell neinformoval. Vlastnictví a riziko ztráty: Po odjezdu z místa určeného k vyzvednutí zařízení nese riziko ztráty nebo škody na zařízení společnost Dell nebo poskytovatel přepravních služeb společnosti Dell. Vychází se z toho, že vlastnictví přechází na společnost Dell nebo poskytovatele přepravních služeb společnosti Dell v okamžiku přijetí a držení zařízení ze strany společnosti Dell nebo poskytovatele přepravních služeb společnosti Dell. Zálohování softwaru a dat: Společnost Dell se tímto zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli obnovení dat nebo softwaru v zařízení (včetně veškerých dat nebo softwaru na jednotce USB Flash poskytnuté zákazníkem). Obchodně přiměřené omezení rozsahu služby: Společnost Dell může služby odmítnout poskytnout tehdy, jestliže by podle jejího názoru stav, velikost nebo umístění zařízení představovaly nepřiměřené riziko pro ni nebo poskytovatele služeb společnosti Dell nebo jestliže jsou vyžadovány služby mimo rozsah, který společnost Dell zajišťuje. Společnost Dell nenese odpovědnost za žádné poruchy nebo zpoždění ve výkonu způsobené jakoukoli příčinou, kterou nemůže ovlivnit. Omezení vymazání dat: Žádný proces vymazávání dat nezanechává na pevném disku tak málo zbytkových dat neumožňujících čtení jako srovnatelný nový výrobek. Společnost Dell zákazníkům (i) nedává doporučení ohledně požadavků na odstranění dat ani (ii) neprohlašuje, že je některá metoda odstranění dat účinnější než jiná. Smluvní podmínky: Platí následující podmínky, a to tak, jak se konkrétně vztahují na služby poskytované výhradně v rámci tohoto popisu služby, a bez ohledu na podmínky uvedené v rámcové smlouvě o poskytování služeb, které jsou s těmito podmínkami v konfliktu: A) Záruka: Společnost Dell zaručuje, že tuto službu poskytne s péčí, která je z obchodního hlediska přiměřená. Společnost Dell nezaručuje a zříká se veškerých dalších záruk a podmínek, a to ať už uvedených v zákoně nebo implicitních, včetně, nikoli však výhradně, jakýchkoli implicitních záruk nebo podmínek obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. B) Omezení odpovědnosti: Následující omezení odpovědnosti neplatí pro Německo, kde budou platit ujednání o omezení odpovědnosti stanovené v rámcové smlouvě o poskytování služeb. Odpovědnost společnosti Dell a poskytovatelů služeb společnosti Dell za služby realizované v souladu s tímto popisem služby budou vždy podléhat následujícím omezením a výjimkám, a to i tehdy, pokud o možnosti takovéto odpovědnosti a výjimek byli informováni: 1. V žádném případě neponese společnost Dell odpovědnost (a to ať už vyplývající ze smlouvy, za delikt či jinak) za kteroukoli z následujících skutečností: IT Asset Recycling _February 2014 Page 5 of 6

6 I. Ušlý zisk, ztrátu podnikatelské příležitosti nebo soulad s požadavky třetí strany, který se může na dané zařízení vztahovat; II. Za následné, zvláštní, nepřímé, náhodné nebo trestněprávní (pokud se vztahují) škody; III. Za libovolný nárok třetí strany; IV. Za důvěrné informace nebo software třetí strany, které zákazník opomene odebrat z libovolného zařízení před tím, než dané zařízení předá společnosti Dell k vyzvednutí ve smyslu definice v tomto dokumentu. 2. Maximální a jediná odpovědnost společnosti Dell (a to ať už ze smlouvy, za delikt či jinak) vyplývající či mající souvislost s libovolným nárokem za ztrátu fyzického kusu zařízení v žádném případě nepřekročí výši poplatků uhrazených zákazníkem dle tohoto popisu služby za služby likvidace daného konkrétního kusu. 3. Celková odpovědnost společnosti Dell (a to ať už ze smlouvy, za delikt či jinak) za libovolné uplatňování nároků vyplývajících či majících souvislost s tímto popisem služby v libovolném kalendářním roce nepřekročí celkovou částku poplatků uhrazených nebo splatných zákazníkem v rámci tohoto popisu služby za daný kalendářní rok. Pro případy podvodu, újmy na zdraví nebo ztráty života, k nimž došlo v důsledku nedbalosti, či jakékoli jiné škody, která nemůže být omezena ze zákona, společnost Dell svoji odpovědnost neomezuje. Pokud nastane situace, že platný zákon v jakékoli míře jakékoli omezování odpovědnosti uvedené v tomto popisu služby zakazuje, souhlasí zúčastněné strany s tím, že takovéto omezení bude upraveno (přičemž žádná strana nebude v této věci podnikat jakékoli další kroky) tak, aby maximálně obecně rozšiřovalo působnost umožněnou příslušným zákonem. IT Asset Recycling _February 2014 Page 6 of 6

Další prodej zařízení IT s vymazáním dat mimo pracoviště EMEA

Další prodej zařízení IT s vymazáním dat mimo pracoviště EMEA Popis služby Dell Další prodej zařízení IT s vymazáním dat mimo pracoviště EMEA Úvod Společnost Dell nabízí poskytnutí služeb dalšího prodeje zařízení a recyklace ( služby ) v souladu s tímto popisem služby

Více

Popis sluţby: Sluţby ProManage Asset Recovery Services společnosti Dell Další prodej IT vybavení se zničením dat na pracovišti

Popis sluţby: Sluţby ProManage Asset Recovery Services společnosti Dell Další prodej IT vybavení se zničením dat na pracovišti Dell Sluţby Popis sluţby: Sluţby ProManage Asset Recovery Services společnosti Dell Další prodej IT vybavení se zničením dat na pracovišti Přehled sluţby Společnost Dell tímto představuje sluţby obnovení

Více

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent Popis služby Dell Compellent SAN Health Check Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na faktuře

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Datový list Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Služby HP Care Pack Vaše výhody Pohodlné vyzvednutí a vrácení u zákazníka Levnější alternativa

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele

Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Service Description Consumer Basic Hardware Service Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Váš systém: Pro účely této smlouvy je systém identifikován jako systém Dell sestavený z následujících

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Strany 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen všeobecné podmínky ) upravují závazkové vztahy při dodávkách produktů, výrobků, služeb či jakýchkoli jiných dodávkách obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage. Příloha pro Služby poskytované pro Zařízení

Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage. Příloha pro Služby poskytované pro Zařízení Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage Část 1 Obecná ustanovení Příloha pro Služby poskytované pro Zařízení Podmínky této Přílohy pro Služby poskytované pro Zařízení ("Příloha") doplňují podmínky Mezinárodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Kombinace s ostatními speciálními cenovými nabídkami a propagačními akcemi.

Kombinace s ostatními speciálními cenovými nabídkami a propagačními akcemi. 1. Struktura programu nákupu na protiúčet společnosti HP V rámci programu nákupu na protiúčet vyplácí společnost Hewlett Packard International Sarl (HP) prodejní hodnotu použitých produktů vrácených zákazníkem

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ZOOT A.S. PRO REALIZACI SPOLUPRÁCE S ZOOT FASHION LADIES / ZOOT FASHION GENTLEMEN PŘI PRODEJI ZBOŽÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ZOOT A.S. PRO REALIZACI SPOLUPRÁCE S ZOOT FASHION LADIES / ZOOT FASHION GENTLEMEN PŘI PRODEJI ZBOŽÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ZOOT A.S. PRO REALIZACI SPOLUPRÁCE S ZOOT FASHION LADIES / ZOOT FASHION GENTLEMEN PŘI PRODEJI ZBOŽÍ (DÁLE JEN OBCHODNÍ PODMÍNKY ) ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup a prodej výrobků a zboží společnosti KD TRADE PRAHA s.r.o., se sídlem Bělehradská 1115/33, Vinohrady, 120 00 Praha

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Polární linka s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 02009757 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Přehled smluvních podmínek

Přehled smluvních podmínek Přehled smluvních podmínek Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vy nebo zákazník ) a právnickým subjektem Dell uvedeným na zákaznické faktuře. Nákupem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

Obchodní podmínky - platné od 22. 4. 2014.

Obchodní podmínky - platné od 22. 4. 2014. Obchodní podmínky - platné od 22. 4. 2014. Obsah Obecná ustanovení... 1 Platební podmínky... 3 Dodací podmínky... 3 Zvláštní služby... 4 Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ( 1829 občanského zákoníku)...

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD Verze z 15. 2..2011 Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. Věrnostní schéma: Část rozhraní správy pro zákazníka

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585 OMEZENÁ ZÁRUKA Další práva vyplývající ze zákonů na ochranu spotřebitelů. Pokud jste spotřebitel, můžete mít zákonná (statutární) práva ( práva spotřebitelů na ochranu ), která platí současně s právy stanovenými

Více

63080401, 9, U 7, PSČ

63080401, 9, U 7, PSČ Všeobecné smluvní podmínky společnosti s obchodní firmou KOUKAAM a.s., IČ: 63080401, se sídlem Praha 9, U Vinných sklepů 7, PSČ 190 00, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka

Více

Obchodní podmínky. 2.1 Registrace kupujícího v elektronickém objednávkovém systému (dále jen EOS) prodávajícího

Obchodní podmínky. 2.1 Registrace kupujícího v elektronickém objednávkovém systému (dále jen EOS) prodávajícího Obchodní podmínky společnosti Démos trade, a.s., se sídlem Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 630/13, PSČ 718 00, IČ: 25397478, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Tato smlouva uvádí výstupy podpory poskytované společností Compellent za účelem podpory hardwarových a softwarových produktů Dell Compellent.

Tato smlouva uvádí výstupy podpory poskytované společností Compellent za účelem podpory hardwarových a softwarových produktů Dell Compellent. Popis služby Smluvní podmínky služby Copilot Support Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PETR MACHARA - PROBO

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PETR MACHARA - PROBO OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PETR MACHARA - PROBO 1. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy. Právní vztahy výslovně neupravené v těchto obchodních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Velkoobchodní podmínky obchodní firmy PELIKAN DANIEL

Velkoobchodní podmínky obchodní firmy PELIKAN DANIEL Velkoobchodní podmínky obchodní firmy PELIKAN DANIEL s místem podnikání Doubravice 110, 533 53 Pardubice obchodní firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS V Hradci Králové, oddíl A, vložka 9579 dle

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené.

Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené. Popis služby Služba Hard Drive Data Recovery (Obnovení dat na pevném disku) Přehled služby Společnost Dell si dovoluje poskytovat službu Hard Drive Dataa Recovery (dále jen Služba či Služby) pro vybrané

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

2. Zákazníci mohou uplatnit nárok a získat dárek nabízený v rámci Propagační akce pouze v zemi, ve které vybraný výrobek zakoupili.

2. Zákazníci mohou uplatnit nárok a získat dárek nabízený v rámci Propagační akce pouze v zemi, ve které vybraný výrobek zakoupili. Smluvní podmínky PROPAGAČNÍ akce Dokonalý pár /Televize plus telefon Sony Xperia/ 1. Pořadatelem akce Dokonalý pár /Telefon plus televize/ ( Propagační akce ) je divize společnosti Sony Europe Limited,

Více

Logistické služby společnosti Dell jsou nabízeny společností Dell pro podporované produkty. Jedná se mimo jiné o tyto služby:

Logistické služby společnosti Dell jsou nabízeny společností Dell pro podporované produkty. Jedná se mimo jiné o tyto služby: Popis služeb Logistické služby společnosti Dell Úvod Logistické služby společnosti Dell (jednotlivě jako služba nebo logistická služba a společně jako služby nebo logistické služby ) představují široké

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ: Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: A KUPUJÍCÍHO (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

HUMINI PRODUCT s.r.o. Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, Česká republika

HUMINI PRODUCT s.r.o. Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, Česká republika OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy na základě zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy na jedné straně je prodávající

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape.

Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape. Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape.cz Provozovatel: FIXTAPE s.r.o., sídlo Náměstí 17/19, Velké Meziříčí,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží výpočetní techniky mezi společností Roset s. r. o. (dále jen prodávající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Doručujeme radost. Vyzkoušejte naše služby a přepravu, na kterou se můžete spolehnout.

Doručujeme radost. Vyzkoušejte naše služby a přepravu, na kterou se můžete spolehnout. Doručujeme radost Vyzkoušejte naše služby a přepravu, na kterou se můžete spolehnout. Proč s DPD 10 důvodů proč přepravovat s DPD 1. Doručujeme radost 6. Věříme, že doručování zásilek může přinášet radost.

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto VOP upravují vztahy vzniklé v souvislosti s prodejem zboží a služeb poskytovaných společností

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Obecné 1.1 Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, vztahují se tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen "Podmínky") na všechny objednávky k nákupu Zboží (dále

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Všeobecné přepravní podmínky

Všeobecné přepravní podmínky Time Air, s.r.o. Letiště Ruzyně, Terminál Jih 2 160 08 Praha 6 Tel: +420 220 117 059 Fax: +420 220 117 058 E-mail: time@timeair.cz 1. Definice V textu Všeobecných přepravních podmínek jsou použity následující

Více

Obchodní podmínky. Dodací lhůta do 3 pracovních dní. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

Obchodní podmínky. Dodací lhůta do 3 pracovních dní. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. Obchodní podmínky 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je:

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je: Obchodní podmínky CONEXFIT-SHOP.CZ 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

1. Úvodní ustanovení. 2. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.svetkadernictvi.cz. Obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele)

Více

Obchodní podmínky 2013

Obchodní podmínky 2013 Obchodní podmínky 2013 Tyto obchodní podmínky byly konzultovány SOS - Sdružením obrany spotřebitelů, o. s. (www.spotrebitele.info). To potvrzuje udělené jedinečné logo SAOP o provedení SOS Spotřebitelského

Více