UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA. Název práce: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FIRMY PALACE HRADEC KRÁLOVÉ S.R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA. Název práce: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FIRMY PALACE HRADEC KRÁLOVÉ S.R.O."

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Název práce: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FIRMY PALACE HRADEC KRÁLOVÉ S.R.O. Šk. rok: 2003/2004, zimní semestr ročník: V. (obor DP-SV) Jméno: Anna Cimrová Datum:

2 Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, v práci řádně cituji. Anotace: Společnost PALACE Hradec Králové s.r.o. je jedním z největších podniků, zabývajících se prodejem, servisem a garážováním automobilů ve východních Čechách. Z rozsahů prováděných prací plyne i množství produkovaných odpadů (především provozní hmoty opravovaných a garážovaných vozidel a jejich další součásti) s různými úrovněmi nebezpečnosti jak pro lidský organismus, tak i pro životní prostředí. V této práci se seznámíme s tím, jaké odpady v takovémto provozu vznikají a jak se s nimi nakládá. Obsah: 1. ÚVOD LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PRODUKOVANÉ ODPADY ZÁKONNÉ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ POJMY POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ODPADY VE SPOLEČNOSTI PALACE PROVOZNÍ HMOTY NEBEZPEČNÉ ODPADY NECHLOROVANÉ MINERÁLNÍ + SYNTETICKÉ MOTOROVÉ, PŘEVODOVÉ A MAZACÍ OLEJE SMĚSI ODPADŮ Z LAPÁKŮ PÍSKU A Z ODLUČOVAČŮ OLEJE A VODY OSTATNÍ ROZPOUŠTĚDLA A SMĚSI ROZPOUŠTĚDEL OBALY SE ZBYTKY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBO TĚMITO LÁTKAMI ZNEČIŠŤĚNÉ ABSORBČNÍ ČINIDLA, FILTRAČNÍ MATERIÁLY (VČ. OLEJ. FILTRŮ BLÍŽE NEURČENÝCH), ČISTÍCÍ TKANINY A OCHRANNÉ ODĚVY ZNEČIŠTĚNÉ NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI OLEJOVÉ FILTRY VÝBUŠNÉ SOUČÁSTI (NAPŘ. AIRBAGY) BRZDOVÉ KAPALINY NEMRZNOUCÍ KAPALINY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY OLOVĚNÉ BATERIE ZÁŘIVKY A OSTATNÍ ODPAD OBSAHUJÍCÍ RTUŤ ORGANIZACE ODPADŮ VE FIRMĚ PALACE ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE

3 1. ÚVOD Firma PALACE Hradec Králové s.r.o. je jedním z nejstarších a nejzavedenějších podniků pro motoristy v Hradci Králové. Zabývá se především prodejem nových vozů Škoda a Audi a jejich autorizovaným servisem, prodejem náhradních dílů a příslušenství, garážováním, mytím vozidel a čištěním interiérů. Součástí firmy jsou dále autobazar a při něm přidružená neautorizovaná opravna vozů všech značek, a v neposlední řadě také vlastní čerpací stanice pohonných hmot. Při výše jmenovaných činnostech vzniká více druhů odpadů, které vyžadují zvláštní zacházení a budeme se jimi zabývat v této práci. Jedná se především přímo o provozní hmoty z opravovaných či skladovaných vozidel jako jsou pohonné látky, brzdové kapaliny, kapaliny do ostřikovačů, oleje, jiná mazadla a další. Firma jako poměrně veliký producent těchto odpadů má zpracovaný systém ukládání a likvidace těchto odpadů. Je stanoven konkrétní pracovník, zodpovědný za odpadové hospodářství firmy (odpadový hospodář), který je povinen sledovat související legislativní úpravy a zaručuje bezchybný chod tohoto systému. PALACE HK s.r.o. sídlí přímo v centru Hradce Králové v historickém objektu, tzv. Novákových garážích. Ty byly postaveny již v roce 1932 předky nynějších majitelů firmy a již tehdy byly určeny pro poskytování služeb motoristům. Jedná se o čtyřpodlažní betonovou budovu, tvořící průčelí celého jednoho městského bloku. Jednotlivá podlaží jsou propojena šroubovicovou dvouproudou vozovkou, která umožňuje vjezd vozidel do všech pater. Současné uspořádání zahrnuje v přízemním podlaží dva moderní autosalony pro prodej nových vozů Škoda a Audi, kancelářské zázemí těchto provozů a prodejnu náhradních dílů. V suterénu jsou rozsáhlé prostory pro autorizovaný servis prodávaných značek a velký sklad náhradních dílů. V prvním patře jsou kanceláře managementu a zbytek prostoru je určen pro prodej ojetých vozidel, jeho administrativní zázemí a opravnu těchto vozů. Zbývající dvě nadzemní patra budovy jsou prostory pro uložení nových skladových vozů, mycích boxů (ruční mytí) a především pro placené dlouhodobé garážování pro veřejnost. Jak je uvedeno výše, je tato budova historicky cenná a velmi detailně technicky propracovaná. Byla proto zařazena do seznamu památkově chráněných budov. To na druhou stranu ztěžuje pozici firmy, která pro zajištění funkčnosti provozů je nucena provádět úpravy budovy, které samozřejmě podléhají schválení památkářů. Z těchto důvodů je někdy těžké realizovat zdánlivě jednoduchá technická řešení v různých oblastech, včetně oblasti odpadů a jejich likvidace. Samostatnou kapitolou v produkci odpadů a provozních hmot je provoz přilehlé čerpací stanice. Původní stavba ČS, která byla v restituci spolu s budovou Novákových garáží vrácena, již dávno neodpovídala dnešním bezpečnostním předpisům. Byla proto zrušena a na jejím místě vznikla zcela nová, moderní čerpací čerpací stanice. Součástí jejího areálu je automatická myčka vozidel Christ, pneuservis a rychlý servis (především výměny olejů) a diagnostická stanice podvozku. Bezpečnostní předpisy, které musí být splněny na této stanici, jsou o to přísnější, že jde o jedinou čerpací stanici v centru města. Ostatní stanice v Hradci Králové jsou umístěny převážně na II. městském okruhu nebo na periferiích a tím obcházejí nejvíce zalidněnou oblast. Pohled kontrolních orgánů u nich tedy značně mírnější. Společnost PALACE Hradec Králové s.r.o. je držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu ISO 9001:2000 a ekologického certifikátu ISO Součástí ověřování certifikátů je i pravidelné prokazování kvality a propracovanosti systému zacházení se vznikajícími odpady. ISO 9001:2000 je v mnoha směrech základem pro požadavky značek Škoda a Audi na svého autorizovaného obchodníka. 3

4 2. LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PRODUKOVANÉ ODPADY 2.1 ZÁKONNÉ ÚPRAVY Pro problematiku odpadů, se kterou se setkáváme ve zmíněné firmě, jsou směrodatné tyto zákonné úpravy: Zákon č. 185/2001 Sb. - zákon o odpadech a o změně některých zákonů. Vyhláška č. 381/2001 Sb. - vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Vyhláška č. 383/2001 Sb. - vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. Dále souvisejí s problematikou tyto zákonné úpravy: Zákon č. 17/1992 Sb. - zákon o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 138/ zákon o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 309/1991 Sb. - zákon o ochraně ovzduší před zněčišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 389/1991 Sb. - zákon o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů. 2.2 ZÁKLADNÍ POJMY V prvním z výše uvedených zákonů nalezneme základní pojmy, se které budeme dále užívat: Odpad - odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Zbavování se odpadu - ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v přloze č. 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu nato, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 tohoto zákona osoba sama. Povinnost zbavit se odpadu - osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Nebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola těchto činností. Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. Shromažďování odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady Skladování odpadů - přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm. 4

5 Ve smyslu těchto základních pojmů společnost PALACE HK s.r.o. odpady produkuje, třídí a shromažďuje. Vzniká jí potom povinnost se odpadů řádně zbavit, tj. předat je k likvidaci odborné firmě, která má potřebnou technologii a je k jejich likvidaci oprávněna. 2.3 POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Zákon č.185/2001 stanoví základní povinnosti při nakládání s odpady: Předcházení vzniku odpadů každý má při své činnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Přednostní využívání odpadů každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostné využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má předost před jiným využitím odpadů. Povinnost nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními předpisy na ochranu životního prostředí. Balení a označování nebezpečných odpadů balení nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy. Jmenování odpadového hospodáře platí pro původce, který v posledních dvou letech nakládali s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t za rok. Odpadový hospodář zajišťuje odborné nakládání s odpady. 2.4 ODPADY VE SPOLEČNOSTI PALACE Jak již bylo výše uvedeno, pro účely této práce se budeme zabývat odpady, které vznikají především z činnosti opravárenské a ze skladování silničních vozidel. Přehled produkovaných odpadů pro rok 2004 i s jejich zařazením do kategorií je uveden v tabulce č.1. Tabulka č. 1: Přehled produkovaných odpadů pro rok 2004 Zařazení Název Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje Syntetické motorové, převodové a mazací oleje Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje Směsi odpadu z lapáku písku a odlučovačů oleje Jiná paliva (včetně směsí) Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Pneumatiky Olejové filtry Výbušné součásti (například airbagy) Brzdové destičky Brzdové kapaliny Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky Železné kovy Neželezné kovy Plasty Sklo Olověné akumulátory Papír a lepenka Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Směsný komunální odpad 5

6 3. PROVOZNÍ HMOTY NEBEZPEČNÉ ODPADY Většina z těchto položek je zařazena v kategorii nebezpečných odpadů. Na každý takovýto odpad musí být vystaven Identifikační list nebezpečného odpadu. Součástí každého identifikačního listu je několik bodů. Je to především název odpadu a jeho kód, přesná identifikace původce, fyzikální a chemické vlastnosti odpadu a jeho nebezpečné vlastnosti. Dále zde zjistíme i bezpečnostní opatření nutná při manipulaci, skladování a přepravě odpadu a opatření při nehodách a haváriích, první pomoc při zasažení a další údaje. Téměř všechny zmíněné odpadní látky vznikají ve firmě PALACE především ve střediscích servisních, tj. v místě hlavního servisu (v suterénu) a v servisu autobazaru (v prvním patře). 3.1 NECHLOROVANÉ MINERÁLNÍ + SYNTETICKÉ MOTOROVÉ, PŘEVODOVÉ A MAZACÍ OLEJE Kód odpadu podle Katalogu odpadů : ; Kód podle ADR nebo COTIF: 9 11c 3082 V dnešní době od výrobců sledujeme snahu vyvinout oleje a vozidlové motory tak, aby se co možná nejvíce prodloužily intervaly výměny a doplňování olejů (motorových, převodových i mazacích). U dnes prodávaných nových automobilů je interval výměny motorového oleje prodloužen na km, což oproti starším modelům znamená jistě významnou úsporu v množství použitých olejů i prostředků nutných pro jejich likvidaci. Firma PALACE nyní spolupracuje při doplňování a výměně olejů se společností Castrol. Castrol dodává nejen nové oleje, ale zajišťuje i svoz a likvidaci olejů použitých. Prakticky probíhá odebrání starého oleje z vozu vypuštěním do předem připravených a označených nádob (malé, pohotovostní), jejichž obsah je vzápětí přemístěn do určených a popsaných sudů Castrol (na vozíku, umístěny v hlavním prostoru servisu). Jedná se většinou o viskózní kapaliny o různém bodu varu. Po chemické stránce jsou to deriváty výše vroucí ropné frakce s nejrůznějšími přísadami (např. antioxidační látky). V některých případech se jedná o organokřemičité látky (silikonové oleje). Nebezpečnost těchto látek spočívá v tom, že se jedná o ekotoxické a hořlavé látky, znehodnocující zejména kvalitu vody. Manipulace s těmito látkami je možná pouze na nepropustných plochách tak, aby nehrozilo nebezpečí průniku do půdy a případně do spodních vod. Jak je již výše uvedeno, veškeré provozy společnosti PALACE jsou umístěny v budově firmy (betonová podlaha s omyvatelným nátěrem), nebo v prostoru dvora (betonový povrch). Skladování je povoleno v uzavřených, těsných nádržích (obalech), zabezpečených záchytnými jímkami podle ČSN a našem případě se jedná o již zmíněné nádoby výrobce Castrol. Je nutné zabránit neúměrnému ohřívání odpadu. V místě shromažďování, skladování a manipulace musí být k dispozici dostatek sorbentu (vapex a podobné), aby bylo možné okamžitě reagovat na vzniklou mimořádnou situaci. Aby nedošlo ke vznícení materiálu, musí být zajištěno dobré odvětrání objektů, ve kterých jsou tyto látky skladovány, a platí i přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Pokud dojde ke vznícení odpadu, hasit pouze práškovými hasicími přístroji (vodní nejsou vhodné). Při manipulaci s oleji této kategorie je doporučeno používat osobní ochranné prostředky pro dýchací orgány (respirátor se sorpční vložkou), pro oči (ochranné brýle), ruce (pryžové ochranné rukavice) i ostatní části těla (ochranný oblek). Samozřejmě zde mluvíme o manipulaci z nádobami, které obsahují velké množství těchto látek, protože například při práci mechanika je nepravděpodobné, aby byl těmito látkami nebezpečně zasažen. Pokud by k zasažení osob došlo hrozí projevení se dráždivých účinků na pokožce a sliznicích, možnost narkotických účinků, bolestí hlavy a nevolností či popraskání pokožky a sekundární infekce. 6

7 V případě, že dojde k úniku těchto kapalin, doporučuje se v co možná nejkratším čase ohradit zasažený prostor a odčerpat uniklé kapaliny, pokud možno zabránit vniknutí do kanalizace, nebo do vodního toku. Z nejbližšího okolí okamžitě odstranit všechny zápalné zdroje a použít sorbent, případně pokrýt pískem. Posléze použitý sorbent a zasaženou zeminu odtěžit a přemístit do nepropustných nádob. Pokud odpad vnikl do vodního toku, kanalizace, půdy, nebo poškodil porosty, vyrozumět hasiče a policii. 3.2 SMĚSI ODPADŮ Z LAPÁKŮ PÍSKU A Z ODLUČOVAČŮ OLEJE A VODY Kód odpadu podle Katalogu odpadů : Kód podle ADR nebo COTIF: 9 12c 3077 Výrobcem autorizovaný servis je povinen při každé výměně olejů vyměnit za nové i olejové filtry v daném olejovém systému (motorový olej). Z těchto filtrů vznikají látky, uvedené v této kapitole. Olejovým filtrům se budeme věnovat samostatně. V praxi vznikají zmíněné odpady při mechanickém vyklepání filtrů, kdy největší nečistoty z filtrů odpadnou. Z fyzikálního a chemického hlediska se jedná o pevný materiál s různým stupněm zrnitosti, s obsahem ropných látek nebo jiných škodlivin. Je to tedy sypký až kašovitý materiál (podle koncentrace kapalin). Není v nich vyloučen obsah tenzidů, pesticidů, či PCB. Hořlavost odpadu je závislá na koncentraci ropných látek, obsahu vody a teplotě. U těchto odpadů hrozí při vyšší teplotě nebezpečí vznícení a odpařování různých škodlivin s možnými dráždivými účinky na dýchací cesty a sliznice. Jsou také nebezpečné vodám. Účinky na lidský organismus při vystavení těmto odpadům spočívají v nebezpečí kumulace těžkých kovů v organismu. Jsou možné dráždivé účinky na oči, sliznice, kůži a dýchací cesty. První pomocí je vyvedení zasažených osob na čerstvý vzduch, vypláchnutí očí borovou vodou, omytí pokožky mýdlem a vodou, ošetření krémem. Při požití vyvolat zvracení. Na skladování a přepravování směsí odpadů z lapáků písku a odlučovačů oleje a vody se vztahují předpisy ADR. Stejně jako u olejů platí nutnost zamezit styku materiálu se srážkovou nebo povrchovou vodou (nebezpečí vyluhování škodlivin a ohrožení kvality vody a půdy) a také neúměrnému zahřívání materiálu. Skladovány mají být nejlépe v uzavřeném zásobníku nebo kontejneru nebo na ohrazených místech s nepropustným podkladem. Ve firmě PALACE tento druh odpadů patří do kategorie SPALITELNÉ. Pojmem spalitelné se rozumí spalitelné v místě k tomu určeném a spalování provádí osoba pověřená likvidací odpadu, k tomuto účelu zvláště najatá (má uděleno povolení k likvidaci těchto odpadů). Odpad se tedy umísťuje do kontejnerů, označených SPALITELNÉ, umístěných (stejně jako sudy na oleje) v prostoru hlavního servisu. V místě skladování, shromažďování a manipulace je třeba zajistit dostatek sorpčních materiálů, dostatečné odvětrání a zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Pro osoby, které manipulují s většími dávkami těchto odpadů jsou také doporučeny ochranné pomůcky na oči, ruce i ostatní části těla (viz 4.1). Taktéž hasicí přístroje jsou vhodné výhradně práškové, ne vodní. Při nehodách a haváriích platí obecné zásady, jako je co možná nejrychlejší zabránění dalšího úniku materiálu, použití nehořlavého sorbetu a zamezení styku s vodou. Uniklý odpad, použitý sorbent a zasaženou půdu odtěžit a umístit do nepropustného obalu, k tomu určeného. 3.3 OSTATNÍ ROZPOUŠTĚDLA A SMĚSI ROZPOUŠTĚDEL Kód odpadu podle Katalogu odpadů : Kód podle ADR nebo COTIF: 9 12c 3077 Vznikají při servisní činnosti hlavně čištění a odmašťování dílů, nástrojů a jiných předmětů, které je nutné provádět před samotnou servisní prací na vozidle. 7

8 Fyzikálně a chemicky se jedná o silně hořlavé látky, u kterých je výrazné nebezpečí vznícení i za normální teploty. Nemísí se s vodou, páry mají většinou těžší než vzduch. Silně zapáchají. Páry se vzduchem tvoří lehce zápalnou směs hořlaviny I.třídy. Při delším působení mohou narušovat gumové a umělohmotné předměty (důležité pro skladování). Jsou také nebezpečné vodám. Na lidský organismus mají narkotické účinky (při inhalaci), nevylučuje se ani poškození jater. Odtučňují pokožku a činí ji zranitelnou a méně odolnou proti infekci. Chronickým působením vznikají kožní záněty. Jsou to látky obecně velmi nebezpečné pro vody a vodní živočichy vzhledem ke své genotoxicitě a kumulativním schopnostem. Při zasažení osob je jako první pomoc nutné vypláchnutí očí, omytí pokožky vodou a mýdlem, podání živočišného uhlí, případně převezení k lékaři. Shromažďovaní je prováděno v dobře větraných místnostech vyhovujících platným předpisům v oblasti požární ochrany a ochrany životního prostředí, ze zákazem kouření a používání otevřeného ohně, ve zvláště určených obalech. Zneškodňují se buď regenerací (destilací) s opětným použitím, nebo termickým zneškodněním spalovnou odpadů (použito v PALACE). V PALACE je tento druh odpadů ukládán do odpadních nádob, označených jako SPALITELNÉ (viz 4.2). 3.4 OBALY SE ZBYTKY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBO TĚMITO LÁTKAMI ZNEČIŠŤĚNÉ Kód odpadu podle Katalogu odpadů : Kód podle ADR nebo COTIF: 9 12c 3077 Jedná se o obaly od olejů, barev a laků, rozpouštědel a podobně. Nebezpečné jsou především svou hořlavostí, toxicitou a schopností uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí. Stupeň jejich toxicity je závislý na zbytkovém obsahu škodlivin. Obecně je možné, že postižené osoby budou trpět bolestmi hlavy, či podrážděním pokožky a sliznic. Odpad je nebezpečný vodám a ekosystému (v závislosti na složení se jedná o materiály rizikové pro životní prostředí a nebezpečné vodám). Skladovat se proto musí v pevných obalech v dobře větraných objektech zabezpečených proti účinkům atmosférických vlivů. Při nehodách a haváriích co možno nejdříve shromáždit do původních nebo náhradních obalů a zabránit úniku do vod. Ve firmě PALACE tyto se odpady ukládají do kontejnerů označených SPALITELNÉ. Při manipulaci s větším množstvím se doporučují ochranné pomůcky na oči, ruce i ostatní části těla. Při zasažení vypláchnout oči vodou, přenést na čerstvý vzduch, omýt pokožku mýdlem a vodou a převézt k lékaři. 3.5 ABSORBČNÍ ČINIDLA, FILTRAČNÍ MATERIÁLY (VČ. OLEJ. FILTRŮ BLÍŽE NEURČENÝCH), ČISTÍCÍ TKANINY A OCHRANNÉ ODĚVY ZNEČIŠTĚNÉ NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI Kód odpadu podle Katalogu odpadů : Kód podle ADR nebo COTIF: 9 12c 3077 Při práci s látkami, které jsou součástí vozidel (provozní hmoty), čistidly a rozpouštědly, jsou znečišťovány i látky textilní a jiné. Jde tedy o materiály dosti různorodého složení (různé sorbenty, dřevěné piliny, papírové a buničité filtry, znečištěné tkaniny a další), znečištěné oleji a dalšími látkami (např. dehty). Nebezpečnost těchto odpadů spočívá v možnosti odpařování škodlivin, vykazujících akutní toxicitu a karcinogenitu, s možností vznícení. Při spalování taktéž dochází ke vzniku karcinogenů. Charakter toxických účinků závisí na obsažených škodlivinách. 8

9 Látka může působit dráždivě na pokožku. I výpary mohou dráždit pokožku, oči, sliznice a dýchací cesty. Vdechování par ve vysoké koncentraci nebo po dlouhou dobu může vyvolat narkózu. Z těchto důvodů jsou doporučeny při manipulaci ochranné pomůcky, především dýchacích cest. Při zasažení vypláchnout oči vodou, přenést na čerstvý vzduch, omýt pokožku mýdlem a vodou a převézt k lékaři. V PALACE jsou ukládány a skladovány v kontejnerech SPALITELNÉ. 3.6 OLEJOVÉ FILTRY Kód odpadu podle Katalogu odpadů : Kód podle ADR nebo COTIF: 9 12c 3077 Jedná se o vyřezané kulové uzávěry z plynového potrubí, znečištěné zejména organickými škodlivinami s možností olejové náplně. Obtížná je samotná manipulace s uzávěry (velká hmotnost). Zbytky škodliviny mohou ohrozit kvalitu vod a půd (nebezpečí vyluhování škodlivin) a jejich výpary mohou být škodlivé. Toxické vlastnosti jsou dány přítomnou škodlivinou. Možný je dráždivý účinek na pokožku a sliznice. Při úniku ze shromažďovacích a skladovacích prostor přemístit do kontejnerů a zabránit vniknutí do vodních toků či nádrží. Při požáru hasit z návětrné strany (práškovými hasicími přístroji). Při manipulaci s větším množstvím se doporučují ochranné pomůcky na oči, ruce i ostatní části těla. Při zasažení vypláchnout oči vodou, přenést na čerstvý vzduch, omýt pokožku mýdlem a vodou a převézt k lékaři. Ve společnosti PALACE jsou ukládány do kontejnerů SPALITELNÉ. 3.7 VÝBUŠNÉ SOUČÁSTI (NAPŘ. AIRBAGY) Kód odpadu podle Katalogu odpadů : Kód podle ADR nebo COTIF: 1 1.4S/G 0432/0431 V moderních automobilech se součásti s výbušnou náplní začínají objevovat stále častěji. Jedná se především o airbagy (vyrábějí se airbagy pro řidiče, spolujezdce, osob i na zadních sedadlech i boční či hlavové airbagy luxusní vozy až 12 airbagů), ale také o pyrotechnické napínače pásů, které při havárii přitáhnou bezpečnostní pásy posádky a zamezí tak silnému nárazu do airbagů. Skládají se převážně z nádobky se stlačeným plynem (argon, helium) a zahřívací směsi, která obsahuje pevnou pyrotechnickou látku (chloristan draselný, acid sodný, dusičnan sodný, titanhydrid, kaliumperchlorat, amoniumperchlor, natriunitrat, zirkon, oxid měďnatý či další). Tyto látky jsou výbušné při smíchání s hořlavým materiálem, při odpálení a uvolnění žhavých plynů. Jsou to nebezpečné rozkladné produkty, závadné vůči vodám. Jde o mimořádně nebezpečné součásti a na jejich shromažďování a skladování je třeba klást veliký důraz, chránit je před zdroji tepla (maximálně 85 C, plamenem, elektrostatickým výbojem a jiskrami, elektromagnetickou radiací, mechanických zatížením a nárazy. Přestože airbag v nepoškozeném stavu nepředstavuje toxikologické riziko, je natolik rizikový při vyjmutí z vozidla z hlediska výbušnosti, že ve firmě PALACE jsou tyto součásti skladovány jen velmi vyjímečně, v nutných případech je provedeno i jejich odpálení. Mezi ochranné pomůcky osob je nutné v tomto případě přidat i ochranné pomůcky pro sluchové orgány. 3.8 BRZDOVÉ KAPALINY Kód odpadu podle Katalogu odpadů : Kód podle ADR nebo COTIF: 9 11c

10 Brzdové kapaliny stejně jako oleje vznikají jako odpad při pravidelných či vynucených výměnách provozních kapalin na vozidle. Intervaly výměn jsou stanoveny výrobcem. Jedná se o málo hořlavou látku, u které přesto hrozí riziko vznícení za vyšších teplot. Dokonale se mísí s vodou, má ale nižší bod tuhnutí. Za normálních teplot je nereaktivní. Při úniku může dojít k ohrožení kvality vod, půd a okolních ekosystémů. Skladují se v uzavřených nepropustných nádržích či nádobách, na nepropustných plochách, zabezpečených záchytnými jímkami. Je nutné mít v místech shromažďování a skladování dostatek sorbentu (vapex a jiné) a kvalitní odvětrání prostor. V PALACE jsou ukládány do speciální nádoby označené BRZDOVÉ KAPALINY. Při manipulaci s větším množstvím se doporučují ochranné pomůcky na oči, ruce i ostatní části těla. Při zasažení vypláchnout oči vodou, přenést na čerstvý vzduch, omýt pokožku mýdlem a vodou a převézt k lékaři. Při úniku zabránit proniknutí do vody a odstranit zápalné zdroje. 3.9 NEMRZNOUCÍ KAPALINY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY Kód odpadu podle Katalogu odpadů : Kód podle ADR nebo COTIF: 9 11c 3082 Jedná se o nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů, do chladičů a do jiných systémů, obsahujících kapaliny s teplotou tuhnutí, dosažitelnou například v zimních měsících. Jsou to málo hořlavé látky, u kterých však přetrvává riziko vznícení při vyšších teplotách. Dokonale se mísí s vodou a mají nižší bod tuhnutí. Jedná se především o ekotoxické látky, znehodnocující kvalitu vod. Při vyšších koncentracích jsou dráždivé na pokožku a sliznice s možností narkotizačních účinků a příznaků poškození srdce, plic a ledvin. Skladují se v uzavřených nepropustných nádobách, na nepropustných plochách s dostatkem sorbetu v blízkém okolí. V PALACE je určena speciální speciální nádoba CHLADÍCÍ KAPALINA. Při manipulaci s větším množstvím se doporučují ochranné pomůcky na oči, ruce i ostatní části těla. Při zasažení vypláchnout oči vodou, přenést na čerstvý vzduch, omýt pokožku mýdlem a vodou a převézt k lékaři. Při úniku zabránit proniknutí do vody a odstranit zápalné zdroje OLOVĚNÉ BATERIE Kód odpadu podle Katalogu odpadů : Kód podle ADR nebo COTIF: 8 81c 2794 Jedná se o nehořlavý odpad, který obsahuje elektrolyt (s 24%-ním obsahem H 2 SO 4 ), suřík, kysličník olovnatý, síran barnatý a kysličník olovičitý. Je jedovatý, elektrolyt je žíravina a ostatní složky jsou toxické. Při vyšší teplotě je možnost vývinu dráždivých a jedovatých plynů. Elektrolyt při styku s organickými látkami (dřevo, papír) reaguje za vzniku tepla a tvoří se oxid siřičitý. Dle NV ČSR č. 192/88 Sb. Jsou všechny sloučeniny olova jedy (kromě sirníku olovnatého). Hlavní účinek je na krevní barvivo, nervový systém, svalstvo a cévy. Odpad má kumulativní negativní účinky ve shromažďování těžkých kovů v organismech. Elektrolyt dráždí oči, kůži i dýchací cesty. Při větším zasažení je nutné ošetření lékařem. Při skladování je hlavní zabránit úniku elektrolytu do okolí. V místě skladování umístit dostatek savého materiálu (suchý písek, mletý vápenec apod.). Nepoužívat organické sorbenty (piliny). 10

11 Ukládají se do sudů, nebo jiných nádob vyzkoušených státní zkušebnou a opatřenou UN kódem dle třídy 8 v dobře větraných objektech. V PALACE je pro tento účel zřízen speciální kontejner AKUMULÁTORY ZÁŘIVKY A OSTATNÍ ODPAD OBSAHUJÍCÍ RTUŤ Kód odpadu podle Katalogu odpadů : Kód podle ADR nebo COTIF: a 2025 Jedná se o výrobky ze skla a kovu s obsahem rtuti. Rtuť je stříbřitě lesklý kov bez zápachu, těžší než voda. Kovová rtuť má vysokou tenzi par. V neporušeném stavu je zářivka či výbojka bezpečná. Výrobek je nehořlavý. Nebezpečnost odpadu spočívá v překročení bezpečných hodnot pro koncentraci rtuti už za nízkých teplot v důsledku tenze par. Příznaky zasažení organismu jsou podráždění dýchacích cest, průduškový katar až zánět plic, pálení v ústech, bolesti na prsou a v břiše, případně slinění. Působí jako enzymový jed s vysokou bioakumulační schopností. Skladovat pokud možno v původních obalech, zamezit jejich porušení. Pokud k porušení dojde, uzavřít do kovových nebo umělohmotných nádob. V PALACE skladovány minimálně, vždy v původních obalech. 11

12 4. ORGANIZACE ODPADŮ VE FIRMĚ PALACE Podle druhu nebezpečnosti pro životní prostředí je odpad ve firmě dělen na: Ostatní odpad odpad, který není přímo nebezpečný pro životní prostředí. Je to například papír, železo, sklo, dřevo a podobně. Nebezpečný odpad odpad, který přímo zatěžuje životní prostředí, pokud není likvidace provedena předepsaným způsobem. V podmínkách firmy PALACE se jedná především o ropné látky a ropnými látkami znečištěné odpady. Z dalších látek jsou to akumulátorové baterie, plasty a pneumatiky. Dle vnitřních firemních směrnic jsou odpady tříděny podle těchto zásad: Kontejnery na SPALITELNÝ ODPAD veškeré odpady s obsahem ropných látek, sorbenty s obsahem ropných látek, odpadní voskovaný papír a pryž. Zásadně do těchto kontejnerů nepatří papír, dřevo a kovy. Kontejner PLASTY veškeré měkké plasty, odpad nesmí obsahovat žádné kovy. Kontejner TVRDÉ PLASTY odpad tvrdých plastových součástí. Kontejner AKUMULÁTORY veškeré vyřazené akumulátory. Kontejner SKLO vyměněná čelní a zadní skla automobilů. Kontejner TECHNICKÉ SLUŽBY běžný domovní odpad, zásadně bez kontaminace ropnými látkami a drobný papírový odpad. Kontejner VELKOOBJEMOVÝ ukládání nekovového odpadu, který nelze roztřídit podle předcházejících pravidel, není přípustná jakákoliv kontaminace ropnými látkami. Kontejner KOVOVÝ ODPAD veškerý kovový odpad s minimálním množstvím nekovových látek. Upotřebené ropné OLEJE oleje se vypouštějí do sudů ARAL na vozících, manipulaci se sudy provádí určený pracovník. Vylévání jiných kapalin do těchto sudů je zakázáno. Upotřebená BRZDOVÁ KAPALINA vypouští se do určené nádoby, jiný způsob manipulace zakázán. Opotřebené PNEUMATIKY soustřeďovány v prostoru pneuservisu, likvidaci provádí oprávněná firma. Sběrový PAPÍR Odpadní papír a lepenka jsou soustřeďovány v určených prostorách jednotlivých středisek, odkud jsou pravidelně odváženy. Jednotlivé případy, které nespadají do žádného z uvedených typů, řeší individuálně ekolog firmy. S těmito vnitropodnikovými směrnicemi byli prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci firmy (pravidelné proškolování) a jsou k dodržování třídění odpadů motivováni i finančně. Pro každý z výše uvedených odpadů je uzavřena smlouva o likvidaci odpadů s odbornou firmou. Jsou zaplaceny úřední poplatky za znečišťování ovzduší (hlavně výpary z čerpací stanice). Produkce a nakládání s odpady probíhá se souhlasem rozhodujících státních orgánů. 12

13 5. ZÁVĚR Společnost PALACE Hradec Králové s.r.o. je jedním z největších podniků, zabývajících se prodejem, servisem a garážováním automobilů ve východních Čechách. Z rozsahů prováděných prací plyne i množství produkovaných odpadů s různými úrovněmi nebezpečnosti jak pro lidský organismus, tak i pro životní prostředí. Otázka odpadového hospodářství má pro provoz firmy zásadní charakter a proto je cílem vedení firmy i všech zaměstnanců minimalizovat dopady firemních provozů na své okolí. O tom, jak vysoké jsou standardy ve firmě PALACE, svědčí i skutečnost, že firma obdržela ekologický certifikát ISO Podmínkou pro jeho udržení je stálá péče o životní prostředí a dodržování zásad, za kterých byl udělen. Dále je firma držitelem certifikátu ISO 9001, jehož součástí je i kapitola o třídění odpadů. POUŽITÉ ZDROJE ZÁKON Č.185/2004 SB.: Zákon o odpadech a změně některých dalších zákonů, Sbírka zákonů ČR, částka 71 VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č.381/2001 SB.: Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů, Sbírka zákonů ČR, částka 145 MATERIÁLY SPOLEČNOSTI PALACE HRADEC KRÁLOVÉ S.R.O. 13

14 Poznámky: drobné formální chyby (viz text) informační zdroje nejsou očíslovány, nejsou na ně uvedeny odkazy v textu JM 14

O nakládání s komunálním odpadem

O nakládání s komunálním odpadem Obec Sadov na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.12.2001 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stašov se usneslo dne 16.12. 2011 vydat

Více

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Obecní zastupitelstvo v Hradešicích vydává podle 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov.

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov. OBEC PRAVLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov. Zastupitelstvo obce Pravlov se na svém zasedání dne 30.12..2001 usneslo podle

Více

Odpadové hospodářství. Nakládání s odpady, jejich shromažďování, třídění a likvidace

Odpadové hospodářství. Nakládání s odpady, jejich shromažďování, třídění a likvidace Provozní řád DKV Praha PP Čerčany příloha 12-1 - Směrnice č. 1 / 2007 k nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje v podmínkách

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška Obce Mačkov č.1/2009 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.02. 2004 Název výrobku: NV4500 TRANSMISSION LUBRICANT (75W85) K04874459EA 1. Identifikace přípravku,

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Datum vydání: 14. 10. 2009 Datum revize: 30. 06. 2012 Strana: 1/7 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace přípravku: Podlahové lepidlo

Více

Odpadové hospodářství. Nakládání s odpady, jejich shromažďování, třídění a likvidace v podmínkách DKV Praha PJ Praha Vršovice

Odpadové hospodářství. Nakládání s odpady, jejich shromažďování, třídění a likvidace v podmínkách DKV Praha PJ Praha Vršovice Směrnice č. 1/ 2007 k nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje v podmínkách DKV Praha PJ Praha Vršovice Odpadové hospodářství

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 27/1999 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Název výrobku: BOTZ 1150 Nr. 9701-9720 Datum vydání: 14.10.2003 Datum revize: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: BOTZ 1150 Nr.

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: Chemický

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 05.08.98 1 / 6 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Prostředek k ošetření vína. Obchodní název Číslo výrobku 5009.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

12. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

12. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 12. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V této kapitole se dozvíte: Co považujeme za nebezpečný odpad. Vysvětlení pojmu nakládání s odpady. Jaké jsou požadavky pro bezpečnou přepravu nebezpečných odpadů. Jaké

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_...

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_... Stránka č. 1 z 7 Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto Evidenční číslo odpadů (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností Vykazovaný rok

Více

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Bezpečnostní list Strana 1 z 5

Bezpečnostní list Strana 1 z 5 Bezpečnostní list Strana 1 z 5 1. Označení látky nebo přípravku Údaje o výrobku Obchodní název: Použití: Sítotisková barva vodou ředitelná VU K potisku přírodního textilu sítotiskovou technikou. Výrobce:

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007 Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 03.09. 2007 Název výrobku: MOPAR Diesel Engine Oil 5W30 K68001336EA 1. Identifikace

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 R O Z H O D N U T Í

S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 R O Z H O D N U T Í HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Podle rozdělovníku SZn.: Vyřizuje: Telefon: S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 Praha 17.03.2008 R

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 204 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 21.02.02 / MM 25.03.02 / MM 1 / 7 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Aktivní uhlí, granulované Obchodní název Granucol GE Číslo výrobku 1201.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb Datum vydání: 1.1.2007 Datum revize v ČR:5.května 2003 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Glatura MK 742001 transparentní,742011

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Hloubková penetrace FERMACELL

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Hloubková penetrace FERMACELL Datum vydání: 12. 08. 2009 Datum revize: 30. 11. 2012 Strana: 1/6 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace přípravku: Hloubková penetrace

Více

Bezpečnostní list. podle 91/155/EWG

Bezpečnostní list. podle 91/155/EWG Bezpečnostní list podle 91/155/EWG vytištěno 10.3.1995 úpravy 8.7.1997 1. Suroviny/příprava a firemní označení Údaje k produktu Obchodní jméno: VEDATEX adhesiv Číslo výrobku: 17-440220/1 Výrobce/Dodavatel:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 98401 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Reagencie

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže Strana 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: : LIGHT BALSAM, LIGHT BLUE SKY, LIGHT BEAUTY DREAM 1.2. Použití směsi Koncentrovaná avivážní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty Strana 1 z 5 1 IDENTIFIKACE LÁTKY (PŘÍPRAVKU) A SPOLEČNOSTI (PODNIKU) 1.1 Identifikace látky (obchodní název): 1.1.1 Další název přípravku/kódové 9.0 ECO, 9.5 W označení: 1.2 Použití přípravku: Adsorbent

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) 1 1 1. Identifikace přípravku a společnosti Obchodní název produktu: Doporučený účel použití látky: Výrobce: Email osoby odpovědné za tento bezpečnostní list: Vodou ředitelný čistící prostředek pro odmašťovaní

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

Fredy & Fredy Strana 1

Fredy & Fredy Strana 1 Fredy & Fredy Strana 1 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Fredy ECO Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - 1.2 Použití látky / přípravku: - Přípravek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC LUBRICATION SYSTEM CLEANER (čistič mazací soustavy) 375 ml

BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC LUBRICATION SYSTEM CLEANER (čistič mazací soustavy) 375 ml BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC LUBRICATION SYSTEM CLEANER (čistič mazací soustavy) 375 ml Stránka: 1 Datum vydání: 12/09/2014 Revize č.: 1 Oddíl 1: Identifikace látky nebo směsi a společnosti nebo podniku 1.1.

Více

Datum vydání : 03.09.2007 Strana : 1/7. 1.1. Chemický název látky/ WEICON Kyanoakrylátové lepidlo typy VA 20, 100, 300, 1401, 1500, 8312, 8406

Datum vydání : 03.09.2007 Strana : 1/7. 1.1. Chemický název látky/ WEICON Kyanoakrylátové lepidlo typy VA 20, 100, 300, 1401, 1500, 8312, 8406 Datum vydání : 03.09.2007 Strana : 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/ obchodní název přípravku: WEICON Kyanoakrylátové lepidlo typy VA 20, 100, 300,

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle 1907/2006/ES, článek 31)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle 1907/2006/ES, článek 31) BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle 1907/2006/ES, článek 31) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Název výrobku: SUPER GLUE UNIVERSAL 2G Osvědčeno dne: 24.05.2005 Poslední revize dne: 08.09.2008

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo příprava a výrobce nebo dovozce Údaje o výrobku Obchodní název: BioPlus biologicky odbouratelný řetězový olej Katalogové číslo: 0781 516 30.. Použití látky: Mazací

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku:desident CaviCide 1.2 Použití přípravku: Dezinfekční/dekontaminační čisticí prostředek pro zdravotnické prostředky, přístroje

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Akrylové barvy odstíny: HC 86 bronz; HC 87 kov

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: CHEMOBET HR (0-3) 1.2 Použití přípravku: opravy vyzdívek vysokopecních žlabů. Možno použít na žhavé vyzdívky

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 23. 1. 2007 Datum revize: 31. 10. 2008 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora 1.1. Identifikace přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

1.3.2 Nouzové telefonní číslo: Tel: +49 (0) 6722 708-0: Toto číslo je k dispozici po dobu úředních hodin PO PÁ.

1.3.2 Nouzové telefonní číslo: Tel: +49 (0) 6722 708-0: Toto číslo je k dispozici po dobu úředních hodin PO PÁ. 1 Označení látky, přípravku a společnosti 1.1 Označení látky nebo přípravku Jemně granulovaný sodno-vápenatý bentonit. Obchodní název FermoBent PORE-TEC Číslo výrobku 1043x. 1.2 Použití látky / přípravku

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Čistící prostředky. k soukromým účelům.

Více

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle zákona č.356/2003 Sb

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle zákona č.356/2003 Sb Dle zákona č.356/2003 Sb Název výrobku: R E M A L L E Strana 1/6 Datum vydání: 14.9.2004 Revize: 3 Datum tisku:20.2. 2005 1. Identifikace přípravku a dovozce 1.1 Obchodní název přípravku: REMALLE 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list Strana 1 z 6

Bezpečnostní list Strana 1 z 6 Bezpečnostní list Strana 1 z 6 1. Označení látky nebo přípravku Údaje o výrobku Obchodní název: Použití: Čistící přípravek. K čištění sítotiskových šablon. Výrobce: SIBAR s.r.o., Na louži 11a, 101 00 Praha

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Stavba... 2 2. Úvod... 3 2.1. Stručný popis stavby... 3 2.2. Povinnosti původce odpadu... 3 2.3. Použitá literatura... 3 3. Odpady z výstavby... 4 3.1. Předpokládané odpady

Více

POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSTVÍ (BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ)

POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSTVÍ (BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ) POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSTVÍ (BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ) 1 Obsah strana Úvod 3 1 Chemické přípravky na ochranu rostlin 3 1.1 Nakládání 3 1.2 Skladování 4

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo příprava a výrobce nebo dovozce Údaje o výrobku Katalogové číslo: 0000 881 9400, 0000 881 9409 Použití látky / příprava: Rozpouštědlo pryskyřice a olejů Výrobce / Dodavatel:

Více

Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro provozovny DKV Praha :

Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro provozovny DKV Praha : Směrnice č.1/ 2012 k nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje v podmínkách obvodu PJ II Kolín Odpadové hospodářství Nakládání

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky č. 231/2004 Sb. 1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Plastické mazivo pro plynové kohouty 1.2 Použití: Plastické mazivo pro plynové kohouty. 1.3 Identifikace výrobce:

Více

Bezoplachový odrezovač

Bezoplachový odrezovač BEZPEČNOSTNÍ LIST vydání: 1.1.2005 revize: leden 2011 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU (SMĚSI) A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Obchodní název: Bezoplachový odrezovač Použití látky : Odrezovací přípravek

Více

V Y H L Á Š K A. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl.2 Závaznost vyhlášky

V Y H L Á Š K A. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl.2 Závaznost vyhlášky O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A Vyhláška č. 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky č. 231/2004 Sb. 1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: PARAMO ON 5 1.2 Použití: Olej pro chladicí kompresory. 1.3 Identifikace výrobce: Název: PARAMO, a.s. Pardubice Sídlo:

Více

1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku : ČISTIČ MOTORŮ MODRÝ SEN

1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku : ČISTIČ MOTORŮ MODRÝ SEN BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.12.1999 Strana: 1 z 5 Datum revize: 1.05.2000 Název výrobku : ČISTIČ MOTORŮ MODRÝ SEN 1. Identifikace přípravku a výrobce, dovozce, distributora 1.1 Chemický název látky/obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 26. 04. 2006 strana 1 z 6 Datum revize/1: 30. 06. 2008

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 26. 04. 2006 strana 1 z 6 Datum revize/1: 30. 06. 2008 Datum vydání: 26. 04. 2006 strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: GEWINDESCHNEIDPASTE Jiné názvy látky: 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech.

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 Obce Horní Krupá o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Zastupitelstvo obce Horní Krupá vydává dne 7. 12. 2001 v souladu

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Pěnový čistič interiéru Strana 1 z 5 Č. SDB : 173436 Datum revize v zahraničí: 12.11.2008 Datum revize v ČR: 28.11.2008 Datum vyhotovení v ČR: 19.11.2002 Obchodní

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více