UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA. Název práce: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FIRMY PALACE HRADEC KRÁLOVÉ S.R.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA. Název práce: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FIRMY PALACE HRADEC KRÁLOVÉ S.R.O."

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Název práce: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FIRMY PALACE HRADEC KRÁLOVÉ S.R.O. Šk. rok: 2003/2004, zimní semestr ročník: V. (obor DP-SV) Jméno: Anna Cimrová Datum:

2 Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, v práci řádně cituji. Anotace: Společnost PALACE Hradec Králové s.r.o. je jedním z největších podniků, zabývajících se prodejem, servisem a garážováním automobilů ve východních Čechách. Z rozsahů prováděných prací plyne i množství produkovaných odpadů (především provozní hmoty opravovaných a garážovaných vozidel a jejich další součásti) s různými úrovněmi nebezpečnosti jak pro lidský organismus, tak i pro životní prostředí. V této práci se seznámíme s tím, jaké odpady v takovémto provozu vznikají a jak se s nimi nakládá. Obsah: 1. ÚVOD LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PRODUKOVANÉ ODPADY ZÁKONNÉ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ POJMY POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ODPADY VE SPOLEČNOSTI PALACE PROVOZNÍ HMOTY NEBEZPEČNÉ ODPADY NECHLOROVANÉ MINERÁLNÍ + SYNTETICKÉ MOTOROVÉ, PŘEVODOVÉ A MAZACÍ OLEJE SMĚSI ODPADŮ Z LAPÁKŮ PÍSKU A Z ODLUČOVAČŮ OLEJE A VODY OSTATNÍ ROZPOUŠTĚDLA A SMĚSI ROZPOUŠTĚDEL OBALY SE ZBYTKY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBO TĚMITO LÁTKAMI ZNEČIŠŤĚNÉ ABSORBČNÍ ČINIDLA, FILTRAČNÍ MATERIÁLY (VČ. OLEJ. FILTRŮ BLÍŽE NEURČENÝCH), ČISTÍCÍ TKANINY A OCHRANNÉ ODĚVY ZNEČIŠTĚNÉ NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI OLEJOVÉ FILTRY VÝBUŠNÉ SOUČÁSTI (NAPŘ. AIRBAGY) BRZDOVÉ KAPALINY NEMRZNOUCÍ KAPALINY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY OLOVĚNÉ BATERIE ZÁŘIVKY A OSTATNÍ ODPAD OBSAHUJÍCÍ RTUŤ ORGANIZACE ODPADŮ VE FIRMĚ PALACE ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE

3 1. ÚVOD Firma PALACE Hradec Králové s.r.o. je jedním z nejstarších a nejzavedenějších podniků pro motoristy v Hradci Králové. Zabývá se především prodejem nových vozů Škoda a Audi a jejich autorizovaným servisem, prodejem náhradních dílů a příslušenství, garážováním, mytím vozidel a čištěním interiérů. Součástí firmy jsou dále autobazar a při něm přidružená neautorizovaná opravna vozů všech značek, a v neposlední řadě také vlastní čerpací stanice pohonných hmot. Při výše jmenovaných činnostech vzniká více druhů odpadů, které vyžadují zvláštní zacházení a budeme se jimi zabývat v této práci. Jedná se především přímo o provozní hmoty z opravovaných či skladovaných vozidel jako jsou pohonné látky, brzdové kapaliny, kapaliny do ostřikovačů, oleje, jiná mazadla a další. Firma jako poměrně veliký producent těchto odpadů má zpracovaný systém ukládání a likvidace těchto odpadů. Je stanoven konkrétní pracovník, zodpovědný za odpadové hospodářství firmy (odpadový hospodář), který je povinen sledovat související legislativní úpravy a zaručuje bezchybný chod tohoto systému. PALACE HK s.r.o. sídlí přímo v centru Hradce Králové v historickém objektu, tzv. Novákových garážích. Ty byly postaveny již v roce 1932 předky nynějších majitelů firmy a již tehdy byly určeny pro poskytování služeb motoristům. Jedná se o čtyřpodlažní betonovou budovu, tvořící průčelí celého jednoho městského bloku. Jednotlivá podlaží jsou propojena šroubovicovou dvouproudou vozovkou, která umožňuje vjezd vozidel do všech pater. Současné uspořádání zahrnuje v přízemním podlaží dva moderní autosalony pro prodej nových vozů Škoda a Audi, kancelářské zázemí těchto provozů a prodejnu náhradních dílů. V suterénu jsou rozsáhlé prostory pro autorizovaný servis prodávaných značek a velký sklad náhradních dílů. V prvním patře jsou kanceláře managementu a zbytek prostoru je určen pro prodej ojetých vozidel, jeho administrativní zázemí a opravnu těchto vozů. Zbývající dvě nadzemní patra budovy jsou prostory pro uložení nových skladových vozů, mycích boxů (ruční mytí) a především pro placené dlouhodobé garážování pro veřejnost. Jak je uvedeno výše, je tato budova historicky cenná a velmi detailně technicky propracovaná. Byla proto zařazena do seznamu památkově chráněných budov. To na druhou stranu ztěžuje pozici firmy, která pro zajištění funkčnosti provozů je nucena provádět úpravy budovy, které samozřejmě podléhají schválení památkářů. Z těchto důvodů je někdy těžké realizovat zdánlivě jednoduchá technická řešení v různých oblastech, včetně oblasti odpadů a jejich likvidace. Samostatnou kapitolou v produkci odpadů a provozních hmot je provoz přilehlé čerpací stanice. Původní stavba ČS, která byla v restituci spolu s budovou Novákových garáží vrácena, již dávno neodpovídala dnešním bezpečnostním předpisům. Byla proto zrušena a na jejím místě vznikla zcela nová, moderní čerpací čerpací stanice. Součástí jejího areálu je automatická myčka vozidel Christ, pneuservis a rychlý servis (především výměny olejů) a diagnostická stanice podvozku. Bezpečnostní předpisy, které musí být splněny na této stanici, jsou o to přísnější, že jde o jedinou čerpací stanici v centru města. Ostatní stanice v Hradci Králové jsou umístěny převážně na II. městském okruhu nebo na periferiích a tím obcházejí nejvíce zalidněnou oblast. Pohled kontrolních orgánů u nich tedy značně mírnější. Společnost PALACE Hradec Králové s.r.o. je držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu ISO 9001:2000 a ekologického certifikátu ISO Součástí ověřování certifikátů je i pravidelné prokazování kvality a propracovanosti systému zacházení se vznikajícími odpady. ISO 9001:2000 je v mnoha směrech základem pro požadavky značek Škoda a Audi na svého autorizovaného obchodníka. 3

4 2. LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PRODUKOVANÉ ODPADY 2.1 ZÁKONNÉ ÚPRAVY Pro problematiku odpadů, se kterou se setkáváme ve zmíněné firmě, jsou směrodatné tyto zákonné úpravy: Zákon č. 185/2001 Sb. - zákon o odpadech a o změně některých zákonů. Vyhláška č. 381/2001 Sb. - vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Vyhláška č. 383/2001 Sb. - vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. Dále souvisejí s problematikou tyto zákonné úpravy: Zákon č. 17/1992 Sb. - zákon o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 138/ zákon o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 309/1991 Sb. - zákon o ochraně ovzduší před zněčišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 389/1991 Sb. - zákon o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů. 2.2 ZÁKLADNÍ POJMY V prvním z výše uvedených zákonů nalezneme základní pojmy, se které budeme dále užívat: Odpad - odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Zbavování se odpadu - ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v přloze č. 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu nato, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 tohoto zákona osoba sama. Povinnost zbavit se odpadu - osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Nebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola těchto činností. Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. Shromažďování odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady Skladování odpadů - přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm. 4

5 Ve smyslu těchto základních pojmů společnost PALACE HK s.r.o. odpady produkuje, třídí a shromažďuje. Vzniká jí potom povinnost se odpadů řádně zbavit, tj. předat je k likvidaci odborné firmě, která má potřebnou technologii a je k jejich likvidaci oprávněna. 2.3 POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Zákon č.185/2001 stanoví základní povinnosti při nakládání s odpady: Předcházení vzniku odpadů každý má při své činnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Přednostní využívání odpadů každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostné využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má předost před jiným využitím odpadů. Povinnost nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními předpisy na ochranu životního prostředí. Balení a označování nebezpečných odpadů balení nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy. Jmenování odpadového hospodáře platí pro původce, který v posledních dvou letech nakládali s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t za rok. Odpadový hospodář zajišťuje odborné nakládání s odpady. 2.4 ODPADY VE SPOLEČNOSTI PALACE Jak již bylo výše uvedeno, pro účely této práce se budeme zabývat odpady, které vznikají především z činnosti opravárenské a ze skladování silničních vozidel. Přehled produkovaných odpadů pro rok 2004 i s jejich zařazením do kategorií je uveden v tabulce č.1. Tabulka č. 1: Přehled produkovaných odpadů pro rok 2004 Zařazení Název Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje Syntetické motorové, převodové a mazací oleje Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje Směsi odpadu z lapáku písku a odlučovačů oleje Jiná paliva (včetně směsí) Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Pneumatiky Olejové filtry Výbušné součásti (například airbagy) Brzdové destičky Brzdové kapaliny Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky Železné kovy Neželezné kovy Plasty Sklo Olověné akumulátory Papír a lepenka Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Směsný komunální odpad 5

6 3. PROVOZNÍ HMOTY NEBEZPEČNÉ ODPADY Většina z těchto položek je zařazena v kategorii nebezpečných odpadů. Na každý takovýto odpad musí být vystaven Identifikační list nebezpečného odpadu. Součástí každého identifikačního listu je několik bodů. Je to především název odpadu a jeho kód, přesná identifikace původce, fyzikální a chemické vlastnosti odpadu a jeho nebezpečné vlastnosti. Dále zde zjistíme i bezpečnostní opatření nutná při manipulaci, skladování a přepravě odpadu a opatření při nehodách a haváriích, první pomoc při zasažení a další údaje. Téměř všechny zmíněné odpadní látky vznikají ve firmě PALACE především ve střediscích servisních, tj. v místě hlavního servisu (v suterénu) a v servisu autobazaru (v prvním patře). 3.1 NECHLOROVANÉ MINERÁLNÍ + SYNTETICKÉ MOTOROVÉ, PŘEVODOVÉ A MAZACÍ OLEJE Kód odpadu podle Katalogu odpadů : ; Kód podle ADR nebo COTIF: 9 11c 3082 V dnešní době od výrobců sledujeme snahu vyvinout oleje a vozidlové motory tak, aby se co možná nejvíce prodloužily intervaly výměny a doplňování olejů (motorových, převodových i mazacích). U dnes prodávaných nových automobilů je interval výměny motorového oleje prodloužen na km, což oproti starším modelům znamená jistě významnou úsporu v množství použitých olejů i prostředků nutných pro jejich likvidaci. Firma PALACE nyní spolupracuje při doplňování a výměně olejů se společností Castrol. Castrol dodává nejen nové oleje, ale zajišťuje i svoz a likvidaci olejů použitých. Prakticky probíhá odebrání starého oleje z vozu vypuštěním do předem připravených a označených nádob (malé, pohotovostní), jejichž obsah je vzápětí přemístěn do určených a popsaných sudů Castrol (na vozíku, umístěny v hlavním prostoru servisu). Jedná se většinou o viskózní kapaliny o různém bodu varu. Po chemické stránce jsou to deriváty výše vroucí ropné frakce s nejrůznějšími přísadami (např. antioxidační látky). V některých případech se jedná o organokřemičité látky (silikonové oleje). Nebezpečnost těchto látek spočívá v tom, že se jedná o ekotoxické a hořlavé látky, znehodnocující zejména kvalitu vody. Manipulace s těmito látkami je možná pouze na nepropustných plochách tak, aby nehrozilo nebezpečí průniku do půdy a případně do spodních vod. Jak je již výše uvedeno, veškeré provozy společnosti PALACE jsou umístěny v budově firmy (betonová podlaha s omyvatelným nátěrem), nebo v prostoru dvora (betonový povrch). Skladování je povoleno v uzavřených, těsných nádržích (obalech), zabezpečených záchytnými jímkami podle ČSN a našem případě se jedná o již zmíněné nádoby výrobce Castrol. Je nutné zabránit neúměrnému ohřívání odpadu. V místě shromažďování, skladování a manipulace musí být k dispozici dostatek sorbentu (vapex a podobné), aby bylo možné okamžitě reagovat na vzniklou mimořádnou situaci. Aby nedošlo ke vznícení materiálu, musí být zajištěno dobré odvětrání objektů, ve kterých jsou tyto látky skladovány, a platí i přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Pokud dojde ke vznícení odpadu, hasit pouze práškovými hasicími přístroji (vodní nejsou vhodné). Při manipulaci s oleji této kategorie je doporučeno používat osobní ochranné prostředky pro dýchací orgány (respirátor se sorpční vložkou), pro oči (ochranné brýle), ruce (pryžové ochranné rukavice) i ostatní části těla (ochranný oblek). Samozřejmě zde mluvíme o manipulaci z nádobami, které obsahují velké množství těchto látek, protože například při práci mechanika je nepravděpodobné, aby byl těmito látkami nebezpečně zasažen. Pokud by k zasažení osob došlo hrozí projevení se dráždivých účinků na pokožce a sliznicích, možnost narkotických účinků, bolestí hlavy a nevolností či popraskání pokožky a sekundární infekce. 6

7 V případě, že dojde k úniku těchto kapalin, doporučuje se v co možná nejkratším čase ohradit zasažený prostor a odčerpat uniklé kapaliny, pokud možno zabránit vniknutí do kanalizace, nebo do vodního toku. Z nejbližšího okolí okamžitě odstranit všechny zápalné zdroje a použít sorbent, případně pokrýt pískem. Posléze použitý sorbent a zasaženou zeminu odtěžit a přemístit do nepropustných nádob. Pokud odpad vnikl do vodního toku, kanalizace, půdy, nebo poškodil porosty, vyrozumět hasiče a policii. 3.2 SMĚSI ODPADŮ Z LAPÁKŮ PÍSKU A Z ODLUČOVAČŮ OLEJE A VODY Kód odpadu podle Katalogu odpadů : Kód podle ADR nebo COTIF: 9 12c 3077 Výrobcem autorizovaný servis je povinen při každé výměně olejů vyměnit za nové i olejové filtry v daném olejovém systému (motorový olej). Z těchto filtrů vznikají látky, uvedené v této kapitole. Olejovým filtrům se budeme věnovat samostatně. V praxi vznikají zmíněné odpady při mechanickém vyklepání filtrů, kdy největší nečistoty z filtrů odpadnou. Z fyzikálního a chemického hlediska se jedná o pevný materiál s různým stupněm zrnitosti, s obsahem ropných látek nebo jiných škodlivin. Je to tedy sypký až kašovitý materiál (podle koncentrace kapalin). Není v nich vyloučen obsah tenzidů, pesticidů, či PCB. Hořlavost odpadu je závislá na koncentraci ropných látek, obsahu vody a teplotě. U těchto odpadů hrozí při vyšší teplotě nebezpečí vznícení a odpařování různých škodlivin s možnými dráždivými účinky na dýchací cesty a sliznice. Jsou také nebezpečné vodám. Účinky na lidský organismus při vystavení těmto odpadům spočívají v nebezpečí kumulace těžkých kovů v organismu. Jsou možné dráždivé účinky na oči, sliznice, kůži a dýchací cesty. První pomocí je vyvedení zasažených osob na čerstvý vzduch, vypláchnutí očí borovou vodou, omytí pokožky mýdlem a vodou, ošetření krémem. Při požití vyvolat zvracení. Na skladování a přepravování směsí odpadů z lapáků písku a odlučovačů oleje a vody se vztahují předpisy ADR. Stejně jako u olejů platí nutnost zamezit styku materiálu se srážkovou nebo povrchovou vodou (nebezpečí vyluhování škodlivin a ohrožení kvality vody a půdy) a také neúměrnému zahřívání materiálu. Skladovány mají být nejlépe v uzavřeném zásobníku nebo kontejneru nebo na ohrazených místech s nepropustným podkladem. Ve firmě PALACE tento druh odpadů patří do kategorie SPALITELNÉ. Pojmem spalitelné se rozumí spalitelné v místě k tomu určeném a spalování provádí osoba pověřená likvidací odpadu, k tomuto účelu zvláště najatá (má uděleno povolení k likvidaci těchto odpadů). Odpad se tedy umísťuje do kontejnerů, označených SPALITELNÉ, umístěných (stejně jako sudy na oleje) v prostoru hlavního servisu. V místě skladování, shromažďování a manipulace je třeba zajistit dostatek sorpčních materiálů, dostatečné odvětrání a zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Pro osoby, které manipulují s většími dávkami těchto odpadů jsou také doporučeny ochranné pomůcky na oči, ruce i ostatní části těla (viz 4.1). Taktéž hasicí přístroje jsou vhodné výhradně práškové, ne vodní. Při nehodách a haváriích platí obecné zásady, jako je co možná nejrychlejší zabránění dalšího úniku materiálu, použití nehořlavého sorbetu a zamezení styku s vodou. Uniklý odpad, použitý sorbent a zasaženou půdu odtěžit a umístit do nepropustného obalu, k tomu určeného. 3.3 OSTATNÍ ROZPOUŠTĚDLA A SMĚSI ROZPOUŠTĚDEL Kód odpadu podle Katalogu odpadů : Kód podle ADR nebo COTIF: 9 12c 3077 Vznikají při servisní činnosti hlavně čištění a odmašťování dílů, nástrojů a jiných předmětů, které je nutné provádět před samotnou servisní prací na vozidle. 7

8 Fyzikálně a chemicky se jedná o silně hořlavé látky, u kterých je výrazné nebezpečí vznícení i za normální teploty. Nemísí se s vodou, páry mají většinou těžší než vzduch. Silně zapáchají. Páry se vzduchem tvoří lehce zápalnou směs hořlaviny I.třídy. Při delším působení mohou narušovat gumové a umělohmotné předměty (důležité pro skladování). Jsou také nebezpečné vodám. Na lidský organismus mají narkotické účinky (při inhalaci), nevylučuje se ani poškození jater. Odtučňují pokožku a činí ji zranitelnou a méně odolnou proti infekci. Chronickým působením vznikají kožní záněty. Jsou to látky obecně velmi nebezpečné pro vody a vodní živočichy vzhledem ke své genotoxicitě a kumulativním schopnostem. Při zasažení osob je jako první pomoc nutné vypláchnutí očí, omytí pokožky vodou a mýdlem, podání živočišného uhlí, případně převezení k lékaři. Shromažďovaní je prováděno v dobře větraných místnostech vyhovujících platným předpisům v oblasti požární ochrany a ochrany životního prostředí, ze zákazem kouření a používání otevřeného ohně, ve zvláště určených obalech. Zneškodňují se buď regenerací (destilací) s opětným použitím, nebo termickým zneškodněním spalovnou odpadů (použito v PALACE). V PALACE je tento druh odpadů ukládán do odpadních nádob, označených jako SPALITELNÉ (viz 4.2). 3.4 OBALY SE ZBYTKY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBO TĚMITO LÁTKAMI ZNEČIŠŤĚNÉ Kód odpadu podle Katalogu odpadů : Kód podle ADR nebo COTIF: 9 12c 3077 Jedná se o obaly od olejů, barev a laků, rozpouštědel a podobně. Nebezpečné jsou především svou hořlavostí, toxicitou a schopností uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí. Stupeň jejich toxicity je závislý na zbytkovém obsahu škodlivin. Obecně je možné, že postižené osoby budou trpět bolestmi hlavy, či podrážděním pokožky a sliznic. Odpad je nebezpečný vodám a ekosystému (v závislosti na složení se jedná o materiály rizikové pro životní prostředí a nebezpečné vodám). Skladovat se proto musí v pevných obalech v dobře větraných objektech zabezpečených proti účinkům atmosférických vlivů. Při nehodách a haváriích co možno nejdříve shromáždit do původních nebo náhradních obalů a zabránit úniku do vod. Ve firmě PALACE tyto se odpady ukládají do kontejnerů označených SPALITELNÉ. Při manipulaci s větším množstvím se doporučují ochranné pomůcky na oči, ruce i ostatní části těla. Při zasažení vypláchnout oči vodou, přenést na čerstvý vzduch, omýt pokožku mýdlem a vodou a převézt k lékaři. 3.5 ABSORBČNÍ ČINIDLA, FILTRAČNÍ MATERIÁLY (VČ. OLEJ. FILTRŮ BLÍŽE NEURČENÝCH), ČISTÍCÍ TKANINY A OCHRANNÉ ODĚVY ZNEČIŠTĚNÉ NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI Kód odpadu podle Katalogu odpadů : Kód podle ADR nebo COTIF: 9 12c 3077 Při práci s látkami, které jsou součástí vozidel (provozní hmoty), čistidly a rozpouštědly, jsou znečišťovány i látky textilní a jiné. Jde tedy o materiály dosti různorodého složení (různé sorbenty, dřevěné piliny, papírové a buničité filtry, znečištěné tkaniny a další), znečištěné oleji a dalšími látkami (např. dehty). Nebezpečnost těchto odpadů spočívá v možnosti odpařování škodlivin, vykazujících akutní toxicitu a karcinogenitu, s možností vznícení. Při spalování taktéž dochází ke vzniku karcinogenů. Charakter toxických účinků závisí na obsažených škodlivinách. 8

9 Látka může působit dráždivě na pokožku. I výpary mohou dráždit pokožku, oči, sliznice a dýchací cesty. Vdechování par ve vysoké koncentraci nebo po dlouhou dobu může vyvolat narkózu. Z těchto důvodů jsou doporučeny při manipulaci ochranné pomůcky, především dýchacích cest. Při zasažení vypláchnout oči vodou, přenést na čerstvý vzduch, omýt pokožku mýdlem a vodou a převézt k lékaři. V PALACE jsou ukládány a skladovány v kontejnerech SPALITELNÉ. 3.6 OLEJOVÉ FILTRY Kód odpadu podle Katalogu odpadů : Kód podle ADR nebo COTIF: 9 12c 3077 Jedná se o vyřezané kulové uzávěry z plynového potrubí, znečištěné zejména organickými škodlivinami s možností olejové náplně. Obtížná je samotná manipulace s uzávěry (velká hmotnost). Zbytky škodliviny mohou ohrozit kvalitu vod a půd (nebezpečí vyluhování škodlivin) a jejich výpary mohou být škodlivé. Toxické vlastnosti jsou dány přítomnou škodlivinou. Možný je dráždivý účinek na pokožku a sliznice. Při úniku ze shromažďovacích a skladovacích prostor přemístit do kontejnerů a zabránit vniknutí do vodních toků či nádrží. Při požáru hasit z návětrné strany (práškovými hasicími přístroji). Při manipulaci s větším množstvím se doporučují ochranné pomůcky na oči, ruce i ostatní části těla. Při zasažení vypláchnout oči vodou, přenést na čerstvý vzduch, omýt pokožku mýdlem a vodou a převézt k lékaři. Ve společnosti PALACE jsou ukládány do kontejnerů SPALITELNÉ. 3.7 VÝBUŠNÉ SOUČÁSTI (NAPŘ. AIRBAGY) Kód odpadu podle Katalogu odpadů : Kód podle ADR nebo COTIF: 1 1.4S/G 0432/0431 V moderních automobilech se součásti s výbušnou náplní začínají objevovat stále častěji. Jedná se především o airbagy (vyrábějí se airbagy pro řidiče, spolujezdce, osob i na zadních sedadlech i boční či hlavové airbagy luxusní vozy až 12 airbagů), ale také o pyrotechnické napínače pásů, které při havárii přitáhnou bezpečnostní pásy posádky a zamezí tak silnému nárazu do airbagů. Skládají se převážně z nádobky se stlačeným plynem (argon, helium) a zahřívací směsi, která obsahuje pevnou pyrotechnickou látku (chloristan draselný, acid sodný, dusičnan sodný, titanhydrid, kaliumperchlorat, amoniumperchlor, natriunitrat, zirkon, oxid měďnatý či další). Tyto látky jsou výbušné při smíchání s hořlavým materiálem, při odpálení a uvolnění žhavých plynů. Jsou to nebezpečné rozkladné produkty, závadné vůči vodám. Jde o mimořádně nebezpečné součásti a na jejich shromažďování a skladování je třeba klást veliký důraz, chránit je před zdroji tepla (maximálně 85 C, plamenem, elektrostatickým výbojem a jiskrami, elektromagnetickou radiací, mechanických zatížením a nárazy. Přestože airbag v nepoškozeném stavu nepředstavuje toxikologické riziko, je natolik rizikový při vyjmutí z vozidla z hlediska výbušnosti, že ve firmě PALACE jsou tyto součásti skladovány jen velmi vyjímečně, v nutných případech je provedeno i jejich odpálení. Mezi ochranné pomůcky osob je nutné v tomto případě přidat i ochranné pomůcky pro sluchové orgány. 3.8 BRZDOVÉ KAPALINY Kód odpadu podle Katalogu odpadů : Kód podle ADR nebo COTIF: 9 11c

10 Brzdové kapaliny stejně jako oleje vznikají jako odpad při pravidelných či vynucených výměnách provozních kapalin na vozidle. Intervaly výměn jsou stanoveny výrobcem. Jedná se o málo hořlavou látku, u které přesto hrozí riziko vznícení za vyšších teplot. Dokonale se mísí s vodou, má ale nižší bod tuhnutí. Za normálních teplot je nereaktivní. Při úniku může dojít k ohrožení kvality vod, půd a okolních ekosystémů. Skladují se v uzavřených nepropustných nádržích či nádobách, na nepropustných plochách, zabezpečených záchytnými jímkami. Je nutné mít v místech shromažďování a skladování dostatek sorbentu (vapex a jiné) a kvalitní odvětrání prostor. V PALACE jsou ukládány do speciální nádoby označené BRZDOVÉ KAPALINY. Při manipulaci s větším množstvím se doporučují ochranné pomůcky na oči, ruce i ostatní části těla. Při zasažení vypláchnout oči vodou, přenést na čerstvý vzduch, omýt pokožku mýdlem a vodou a převézt k lékaři. Při úniku zabránit proniknutí do vody a odstranit zápalné zdroje. 3.9 NEMRZNOUCÍ KAPALINY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY Kód odpadu podle Katalogu odpadů : Kód podle ADR nebo COTIF: 9 11c 3082 Jedná se o nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů, do chladičů a do jiných systémů, obsahujících kapaliny s teplotou tuhnutí, dosažitelnou například v zimních měsících. Jsou to málo hořlavé látky, u kterých však přetrvává riziko vznícení při vyšších teplotách. Dokonale se mísí s vodou a mají nižší bod tuhnutí. Jedná se především o ekotoxické látky, znehodnocující kvalitu vod. Při vyšších koncentracích jsou dráždivé na pokožku a sliznice s možností narkotizačních účinků a příznaků poškození srdce, plic a ledvin. Skladují se v uzavřených nepropustných nádobách, na nepropustných plochách s dostatkem sorbetu v blízkém okolí. V PALACE je určena speciální speciální nádoba CHLADÍCÍ KAPALINA. Při manipulaci s větším množstvím se doporučují ochranné pomůcky na oči, ruce i ostatní části těla. Při zasažení vypláchnout oči vodou, přenést na čerstvý vzduch, omýt pokožku mýdlem a vodou a převézt k lékaři. Při úniku zabránit proniknutí do vody a odstranit zápalné zdroje OLOVĚNÉ BATERIE Kód odpadu podle Katalogu odpadů : Kód podle ADR nebo COTIF: 8 81c 2794 Jedná se o nehořlavý odpad, který obsahuje elektrolyt (s 24%-ním obsahem H 2 SO 4 ), suřík, kysličník olovnatý, síran barnatý a kysličník olovičitý. Je jedovatý, elektrolyt je žíravina a ostatní složky jsou toxické. Při vyšší teplotě je možnost vývinu dráždivých a jedovatých plynů. Elektrolyt při styku s organickými látkami (dřevo, papír) reaguje za vzniku tepla a tvoří se oxid siřičitý. Dle NV ČSR č. 192/88 Sb. Jsou všechny sloučeniny olova jedy (kromě sirníku olovnatého). Hlavní účinek je na krevní barvivo, nervový systém, svalstvo a cévy. Odpad má kumulativní negativní účinky ve shromažďování těžkých kovů v organismech. Elektrolyt dráždí oči, kůži i dýchací cesty. Při větším zasažení je nutné ošetření lékařem. Při skladování je hlavní zabránit úniku elektrolytu do okolí. V místě skladování umístit dostatek savého materiálu (suchý písek, mletý vápenec apod.). Nepoužívat organické sorbenty (piliny). 10

11 Ukládají se do sudů, nebo jiných nádob vyzkoušených státní zkušebnou a opatřenou UN kódem dle třídy 8 v dobře větraných objektech. V PALACE je pro tento účel zřízen speciální kontejner AKUMULÁTORY ZÁŘIVKY A OSTATNÍ ODPAD OBSAHUJÍCÍ RTUŤ Kód odpadu podle Katalogu odpadů : Kód podle ADR nebo COTIF: a 2025 Jedná se o výrobky ze skla a kovu s obsahem rtuti. Rtuť je stříbřitě lesklý kov bez zápachu, těžší než voda. Kovová rtuť má vysokou tenzi par. V neporušeném stavu je zářivka či výbojka bezpečná. Výrobek je nehořlavý. Nebezpečnost odpadu spočívá v překročení bezpečných hodnot pro koncentraci rtuti už za nízkých teplot v důsledku tenze par. Příznaky zasažení organismu jsou podráždění dýchacích cest, průduškový katar až zánět plic, pálení v ústech, bolesti na prsou a v břiše, případně slinění. Působí jako enzymový jed s vysokou bioakumulační schopností. Skladovat pokud možno v původních obalech, zamezit jejich porušení. Pokud k porušení dojde, uzavřít do kovových nebo umělohmotných nádob. V PALACE skladovány minimálně, vždy v původních obalech. 11

12 4. ORGANIZACE ODPADŮ VE FIRMĚ PALACE Podle druhu nebezpečnosti pro životní prostředí je odpad ve firmě dělen na: Ostatní odpad odpad, který není přímo nebezpečný pro životní prostředí. Je to například papír, železo, sklo, dřevo a podobně. Nebezpečný odpad odpad, který přímo zatěžuje životní prostředí, pokud není likvidace provedena předepsaným způsobem. V podmínkách firmy PALACE se jedná především o ropné látky a ropnými látkami znečištěné odpady. Z dalších látek jsou to akumulátorové baterie, plasty a pneumatiky. Dle vnitřních firemních směrnic jsou odpady tříděny podle těchto zásad: Kontejnery na SPALITELNÝ ODPAD veškeré odpady s obsahem ropných látek, sorbenty s obsahem ropných látek, odpadní voskovaný papír a pryž. Zásadně do těchto kontejnerů nepatří papír, dřevo a kovy. Kontejner PLASTY veškeré měkké plasty, odpad nesmí obsahovat žádné kovy. Kontejner TVRDÉ PLASTY odpad tvrdých plastových součástí. Kontejner AKUMULÁTORY veškeré vyřazené akumulátory. Kontejner SKLO vyměněná čelní a zadní skla automobilů. Kontejner TECHNICKÉ SLUŽBY běžný domovní odpad, zásadně bez kontaminace ropnými látkami a drobný papírový odpad. Kontejner VELKOOBJEMOVÝ ukládání nekovového odpadu, který nelze roztřídit podle předcházejících pravidel, není přípustná jakákoliv kontaminace ropnými látkami. Kontejner KOVOVÝ ODPAD veškerý kovový odpad s minimálním množstvím nekovových látek. Upotřebené ropné OLEJE oleje se vypouštějí do sudů ARAL na vozících, manipulaci se sudy provádí určený pracovník. Vylévání jiných kapalin do těchto sudů je zakázáno. Upotřebená BRZDOVÁ KAPALINA vypouští se do určené nádoby, jiný způsob manipulace zakázán. Opotřebené PNEUMATIKY soustřeďovány v prostoru pneuservisu, likvidaci provádí oprávněná firma. Sběrový PAPÍR Odpadní papír a lepenka jsou soustřeďovány v určených prostorách jednotlivých středisek, odkud jsou pravidelně odváženy. Jednotlivé případy, které nespadají do žádného z uvedených typů, řeší individuálně ekolog firmy. S těmito vnitropodnikovými směrnicemi byli prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci firmy (pravidelné proškolování) a jsou k dodržování třídění odpadů motivováni i finančně. Pro každý z výše uvedených odpadů je uzavřena smlouva o likvidaci odpadů s odbornou firmou. Jsou zaplaceny úřední poplatky za znečišťování ovzduší (hlavně výpary z čerpací stanice). Produkce a nakládání s odpady probíhá se souhlasem rozhodujících státních orgánů. 12

13 5. ZÁVĚR Společnost PALACE Hradec Králové s.r.o. je jedním z největších podniků, zabývajících se prodejem, servisem a garážováním automobilů ve východních Čechách. Z rozsahů prováděných prací plyne i množství produkovaných odpadů s různými úrovněmi nebezpečnosti jak pro lidský organismus, tak i pro životní prostředí. Otázka odpadového hospodářství má pro provoz firmy zásadní charakter a proto je cílem vedení firmy i všech zaměstnanců minimalizovat dopady firemních provozů na své okolí. O tom, jak vysoké jsou standardy ve firmě PALACE, svědčí i skutečnost, že firma obdržela ekologický certifikát ISO Podmínkou pro jeho udržení je stálá péče o životní prostředí a dodržování zásad, za kterých byl udělen. Dále je firma držitelem certifikátu ISO 9001, jehož součástí je i kapitola o třídění odpadů. POUŽITÉ ZDROJE ZÁKON Č.185/2004 SB.: Zákon o odpadech a změně některých dalších zákonů, Sbírka zákonů ČR, částka 71 VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č.381/2001 SB.: Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů, Sbírka zákonů ČR, částka 145 MATERIÁLY SPOLEČNOSTI PALACE HRADEC KRÁLOVÉ S.R.O. 13

14 Poznámky: drobné formální chyby (viz text) informační zdroje nejsou očíslovány, nejsou na ně uvedeny odkazy v textu JM 14

NÁVRH METOD ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ

NÁVRH METOD ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A DIAGNOSTIKY NÁVRH METOD ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Radim Dvořák Vedoucí práce: doc. Ing. Milan

Více

2-6, rue Henri Sainte Claire Deville - Les Colonnades.

2-6, rue Henri Sainte Claire Deville - Les Colonnades. 1/10 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace směsi 1.2 Použití: Na odstraňení starých malířských nátěrů z různých podkladů (kovy, drevo, beton, kámen, dlažby, apod.) 1.3 Identifikace výrobce:

Více

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1)

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) Předpis č. 106/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 33, ze dne 08.03.2005 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu

Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu Praktický průvodce nakládáním s odpady a vedlejšími živočišnými produkty v potravinářském průmyslu V Praze, 29.6.2007 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, Praha 1 IČ: 00020478

Více

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl.

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl. Strana 1/8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1. 1 Identifikátor výrobku Obchodní název, č. výr. 51586, č. výr. 51545 Číslo CAS U těchto směsí se nepoužívá Číslo ES U těchto směsí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 43/200 3. března 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Látka Číslo L 0, L20 Číslo CAS 64742-8-0

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 53/200 8. března 203 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka

Více

1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 Armaflex Specielní čistič Zpracováno: 22.06.2008 Reg. č. D 2355 Revize: 12.02.2010 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍHO MANAGEMENTU, MARKETINGU A LOGISTIKY EKOLOGICKÉ HAVÁRIE V DOPRAVĚ Lenka Müllerová Přechodový ročník 1 Prohlášení : Prohlašuji, že předložená

Více

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ v Ústí nad Labem Pracovní verze ING.VĚRA KRENÍKOVÁ O B S A H 1. Úvod 2. Legislativa 3. Vznik odpadů 4. Nakládání s odpady 5. Nebezpečné odpady 6. Komunální

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Technologie ochrany životního prostředí

Technologie ochrany životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Technologie ochrany životního prostředí Část III Technologie zneškodňování odpadů Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR.ING Ústí nad Labem,

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 1.10.2005 Strana: 1 ze 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: ARAL zimní kapalina do ostřikovačů do -80 C Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: Datum 1. revize: 06. 03. 2012 Strana: 1/9 Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: MOLYKOTE(R) DX PASTE 1.2 Příslušná použití látky nebo směsi

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor odpadů, červenec

Více

1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP Registrační číslo: Další názvy látky:

1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP Registrační číslo: Další názvy látky: Datum vydání: 4.6.2009 Strana: 1 ze 9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP Registrační číslo: Další názvy

Více

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr II. ročník, st. skupina 2E Hlavatý Jaromír (2C), Kramařík Jaroslav (12), Lochmanová Soňa (12), Novák Petr (22) pracovní

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I učební text Jiří Fiedor Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Mgr. Jan Veřmiřovský Název: Odpadové hospodářství I Autor:

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název přípravku: PUR 1K - polyuretanové lepidlo 1.2 Použití látky nebo přípravku Jednosložkové polyuretanové

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Leden 2010 ANOTACE

Více

(ES) 1907/2006 (REACH)

(ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 16.9.2010 Strana: 1 ze 9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo směsi: TYTAN Professional ABIZOL H ALP - Asfaltový penetrační lak Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy 2 nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum vydání 20. června 2011 Datum revize Číslo revize 0 Strana 1 (celkem 9) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení ES. 1907/2006, ve znění nařízení EU. 453/2010 Nízkosirné palivo na bázi použitých minerálních olejů

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení ES. 1907/2006, ve znění nařízení EU. 453/2010 Nízkosirné palivo na bázi použitých minerálních olejů BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY /SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AR TO1 Chemický název: Topný olej,těžký topný olej,zbytkový 1.2 Příslušná

Více

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár Nakládání s odpady v gastronomické praxi Aleš Komár Bakalářská práce 2011 Příjmení a jméno: Komár Aleš Obor: Technologie a řízení v gastronomii P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že: beru na vědomí, že

Více

Hmotnost nebo objem podle 20 odst. 5 písm. g) zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění, jde-li o směsi určené k prodeji spotřebiteli.

Hmotnost nebo objem podle 20 odst. 5 písm. g) zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění, jde-li o směsi určené k prodeji spotřebiteli. Datum vydání: 3.5.2004 Strana: 1 ze 24 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky identifikace: NA

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise EU 453/2010 (I. přílohy)

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise EU 453/2010 (I. přílohy) Stránka 1 z 9 1. oddíl: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: FLEGBOLTFIX II 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více