Věc: Poptávka po zpracování a zaslání nabídky na zakázku malého rozsahu Odběr odpadů, včetně nebezpečného, a případně jeho další využití v PL v Opavě.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věc: Poptávka po zpracování a zaslání nabídky na zakázku malého rozsahu Odběr odpadů, včetně nebezpečného, a případně jeho další využití v PL v Opavě."

Transkript

1 Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, , Opava Dle rozdělovníku PO/2012/03 v Opavě Věc: Poptávka po zpracování a zaslání nabídky na zakázku malého rozsahu Odběr odpadů, včetně nebezpečného, a případně jeho další využití v PL v Opavě. 1)Způsob zadání zakázky: Shromáždění nabídek po zaslání poptávky. Jedná se o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku dle 12 odst.3) zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a proto nelze uplatnit námitky vůči postupu či úkonům zadavatele Jedná se o zakázku na dodávku, která je zadávána v poptávkovém řízení dle vnitřní směrnice PL č. 01/2011 při respektování ustanovení 6 výše citovaného zákona. Zakázce bylo přiděleno evidenční číslo PO/EvZ/2012/03. Dle rozdělovníku bude zaslána zadávací dokumentace v písemné podobě poštou, navíc v souladu s Příkazem ministra zdravotnictví ČR č. 11/2011 bude celá zadávací dokumentace zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách PL v Opavě v části odborná veřejnost probíhající veřejné zakázky, ze kterých je možno si celou zadávací dokumentaci elektronicky stáhnout na PC zpracovatelů nabídky. 2)Zadavatel zakázky: Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, , Opava, právnická osoba, příspěvková organizace, zřízená a přímo řízená MZ ČR, IČO: , DIČ:CZ , tel: , fax: , Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Opava, č.ú.: /0100. Zastoupena ve všech věcech smluvních ředitelem PL p.mudr. Ivanem Drábkem, ve věcech ekonomických p.ing. Arnoštem Gracou - náměstkem HTS, ve věcech provozně-technických p. Ing. Harrym Olšarem-vedoucím TPO PL a ve věcech provozních p. Václavem Glabazňou- vedoucím PO PL, který je rovněž osobou oprávněnou k převzetí zakázky-dodávky a podpisu předávacího protokolu. 3)Předmět zakázky: Odběr odpadu produkovaného při činnosti PL v Opavě, včetně odpadu nebezpečného, infekčního, kuchyňského a jeho případné další využití nebo likvidace zákonným způsobem součástí zakázky je jeho odvoz a vytváření podmínek pro jeho oddělený sběr. Předmětem zakázky není odvoz PDO a likvidace odpadu vznikající při činnosti jiných firem působícím v areálu PL. Jedná se tedy o poptávku služby zařazenou dle CPV: služby související s likvidací odpadů, sběr odpadu odvoz odpadu sběr, přeprava a likvidace nemocničních odpadů. 1

2 4)Místo provedení zakázky: Areál PL v Opavě, umístěný na Olomoucké ulici a areál DS v Horních Holčovicích. 5)Termín plnění zakázky: Zadavatel požaduje závazek uzavřít na dobu určitou, tj. na 2 kalendářní roky, kdy za toto smluvně sjednané období závazek ze strany dodavatele nesmí dosáhnout částky 2 mil. Kč bez DPH. 6) Požadavky na jednotné zpracování ceny a hodnocení nabídek: Zadavatel požaduje jednotné zpracování nabídky (viz příloha č.1), a zároveň sděluje, že jediné kritérium pro hodnocení nabídek je cena. Z důvodů jednoznačného vyhodnocení zaslaných nabídek odběratelé vyplní tabulku viz příloha č.1., s jednotlivými druhy odpadů, kde uvede cenu za odběr jeho likvidaci včetně dopravy, bez DPH a s DPH v Kč za kg. 7)Požadavek zadavatele na dostupnost služby: Zhotovitel uvede dobu realizace požadavků zadavatele na odvoz či likvidaci zmíněných odpadů v celých hodinách od nahlášení telefonickým avízem. Dále zadavatel požaduje poskytnutí 1 ks uzavřeného kontejneru pro odpad kategorie a 1 kontejneru pro odpad kategorie a dostatečný počet uzavřených nádob pro odpad kategorie U odpadu a požaduje zadavatel pravidelný týdenní odvoz. Ostatní odpady budou odváženy na základě požadavků dodavatele, přičemž doba mezi nahlášením a realizací odvozu nesmí přesáhnout 48 hodin s výjimkou víkendů. Při veškerém nakládání s odpady je odběratel vázán Směrnicí nakládání odpady v PL a požadavky vedoucího TPO PL. 8)Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele: Pro podání nabídky je možno použít i neověřené kopie dokladů oprávnění k podnikání a výpisu z obchodního rejstříku, čestné prohlášení, řádně vyplněné odpovědnými osobami a vyplněný formulář souhlasu se zveřejněním údajů týkajících se zakázky. Vítězný uchazeč je před podpisem realizační smlouvy povinen předložit úředně ověřenou kopii, či originál, vše ne starší než 90 kalendářních dní: -oprávnění k podnikání (živnostenský list, koncesní listina), -výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán, -originál vyplněného čestného prohlášení, zasílaného jako formulář přílohou této poptávky. (pokud u práv. osob nemůže každý z /členů statutárních orgánů - jednatelů/ jednat za organizaci samostatně, pak je třeba tolik čestných prohlášení, kolik je členů statutárního orgánu dodavatele). Zároveň doloží řádně vyplněný originál formuláře souhlasu se zveřejněním údajů o zakázce. Zadavatel současně vyžaduje: Předložit návrh smlouvy, která musí obsahovat veškeré údaje uvedené zadavatelem v této poptávce a dále skutečnosti uvedené v.536 a násl. Obchodního zákoníku ( přesné uvedení smluvních stran, popis předmětu smlouvy, doba trvání 2 roky, cenová ujednání a obchodní podmínky, způsob fakturace zadavatel neposkytne žádné zálohové platby, splatnost faktur 90 kalendářních dní, úhrada bezhotovostním převodem v české měně, sankce stejné pro obě strany, podmínky předání splnění zakázky, přechod vlastnictví odpadů a odpovědnost za nakládání s nimi, atd.), včetně cenových údajů podle kterých bude nabídka zadavatelem hodnocena. Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout ani jednu nabídku,neuzavřít s žádným ze 2

3 zpracovatelů nabídek realizační smlouvu, odmítnout všechny nabídky a poptávkové řízení zrušit. Nabídku, zpracovanou v členění: -kopie oprávnění k podnikání (živnostenského listu, koncesní listiny) -kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm zpracovatel nabídky zapsán, -vyplněné čestné prohlášení, -vyplněný souhlas se zveřejněním -návrh realizační smlouvy, reflektující návrh obchodních podmínek, vloženou do dobře uzavřené obálky, opatřené identifikačním znakem firmy (razítkem) a zřetelným nápisem Odběr odpadů, včetně odpadu nebezpečného, a případně jeho další využití v PL Opava, doručte na podatelnu ředitelství PL v Opavě, nebo zašlete poštou nejpozději do na adresu: Psychiatrická léčebna v Opavě Provozní oddělení Olomoucká 88/ Opava Rovněž je možné nabídku zaslat em na adresu: která je určena výlučně pro příjímání a administraci nabídek uchazečů o veřejné zakázky malého rozsahu; (je nutno naskenovat vyplněné čestné prohlášení a živnostenský list s výpisem z obchodního rejstříku a zaslat jako přílohu), a nebo faxem na fax.č Tuto zadávací dokumentaci, včetně příloh, prověřila pracovnice vnitřního auditu PL pí. Marcela Benková dne a právník PL p. JUDr. Karel Kraus dne MUDr. Ivan Drábek-ředitel PL vydal souhlas se zveřejněním celé zadávací dokumentace na webových stránkách PL dne S pozdravem Za zadavatele: MUDr. Ivan Drábek Ředitel PL v Opavě Rozdělovník: AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., provozovna Ostrava, Ostravská 291, Frýdlant nad Ostravicí Marius Pedersen a.s., provozovna Ostrava, Markvartovická 1148, Hlučín REMIT s.r.o., Uničovská 2250/103, Šternberk 3

4 Příloha č. 1 Název odpadu: Kat.č.odp: Kategorie: Cena za svoz a likvidaci suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O roztoky vývojek v rozpouštědlech N roztoky ustalovačů N jiné motorové, převodové a mazací oleje N jiná rozpouštědla a jejich směsi obaly se zbytky nebezpečných látek N nebo obaly těmito látkami znečištěné N absorpční činidla, filtrační mater. čistící tkanina a ochranné oděvy znečištěné nebezpeč. látkami O/N olověné akumulátory N izolační materiál s obsahem azbestu N jiné stavební a demoliční odpady, obsahující nebezpečné látky O/N odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce N chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N nepoužitelná cytostatika N jiná nepoužitelná léčiva O/N odpadní amalgám ze stomatologické péče N Zářivka N barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice, obsahující nebezpečné látky O/N detergenty, obsahující nebezpeč. Látky O/N baterie a akumulátory, zařazené pod č , , a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky O/N vyřazené elektrické a elektronické zařízení neobsahující nebezpečné látky (počítače, tiskárny..) O Směsný komunální odpad O 4

5 Souhlas uchazeče se zveřejněním všech údajů které obsahuje nabídka k realizaci akce, včetně uzavřené vlastní realizační smlouvy a vítěznou nabídkou dosažených technických a cenových parametrů. Veřejná zakázka na dodávku, nazvaná: Odběr odpadů, včetně nebezpečného, a případně jeho další využití v PL Opava. Firma: (název jméno): Adresa: telefon: IČO: DIČ: Výše uvedený uchazeč nebo zájemce o provedení veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní veřejné zakázky, nadlimitní veřejné zakázky, hrazené ze státního rozpočtu či hrazené z veřejných prostředků, prohlašuje tímto že: -souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu, tj. všech údajů, které obsahuje jím zpracovaná nabídka,- návrhu vlastní realizační smlouvy, podmínek servisní smlouvy a i jiných smluv, vážících se k předmětu plnění této veřejné zakázky malého rozsahu, množstevních bonusů atp. na webových stránkách zadavatele: -zároveň souhlasí se zveřejněním výsledků zadávacího či poptávkového řízení, včetně údajů o ceně-cenách a hodnotách parametrů vybrané nabídky a uzavřené realizační smlouvy k realizaci zmíněné veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní veřejné zakázky, nadlimitní veřejné zakázky, a to na webových stránkách zadavatele: V., dne razítko firmy: Podpis(y) oprávněné(ých) osob(y): Jméno a příjmení: funkce či vztah k firmě: podpis: 5

6 Čestné prohlášení Firma: (název jméno): Adresa: telefon: IČO: DIČ: Plátce, neplátce DPH / nevyhovující škrtněte/. 1)Výše uvedený uchazeč nebo zájemce o provedení veřejné zakázky, zakázky hrazené ze státního rozpočtu či hrazené z veřejných prostředků, prohlašuje tímto ke splnění základních kvalifikačních předpokladů na svou čest a svědomí, že: a)nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;(jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku, či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky, tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území ČR, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště), b)nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;( jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území ČR, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště), c)který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 49 obchod. Zák.) d)vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí u úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 6

7 e)není v likvidaci, f)nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a to jak v ČR, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g)nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v ČR, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydlišti dodavatele, h)nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydlišti dodavatele, i)nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm.d) zák. 137/2006 Sb. požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce, nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad i na tyto osoby. j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k)který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a l)který má formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%. m)při realizaci této veřejné zakázky nezaměstnává nelegální zaměstnance a jeho jednání a postup v oblasti pracovně-právních vztahů je v souladu s ustanoveními zákona č. 425/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění. n)není proti němu zahájeno ani vedeno řízení pro porušení povinností, vyplývajících ze zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. o)svým jednáním neporušuje pravidla hospodářské soutěže ve smyslu zák.č. 513/2004 Sb., obchodního zákoníku / nepodílí se na zakázaných dohodách/. p)předložené doklady, které předložil v nabídce k realizaci veřejné zakázky jsou pravdivé a odpovídají dané skutečnosti. q)je si vědom přenesené daňové povinnosti dle ustanovení 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, při níž se přenese DPH na objednatele-zadavatele. Jde o práce pro objednatele, které zhotovitel provede na všech objektech v areálu PL v Opavě, Olomoucké ul. 88/305. r)je pojištěn u komerční pojišťovny s místní působností v ČR minimálně na částku, odpovídající rozsahu hodnoty celé zakázky. s)je schopen provést veškeré práce, dodávky a služby, požadované v rámci této veřejné zakázky vlastní činností nebo subdodavateli. Sjednanými subdodavateli této veřejné zakázky jsou: 7

8 Obchodní název, sídlo: Druh práce a její rozsah: 2)Přílohu tohoto Čestného prohlášení tvoří ke dni prokazování kvalifikace doklady v originále či ověřené fotokopii, ne starší než 90 dnů pro vítězného zájemce-uchazeče o jakoukoliv zakázku, pro uchazeče o zakázku malého rozsahu v neověřených kopiích: -Výpis z evidence rejstříku trestů, vztažený k osobám uvedeným výše v odstavcích a) a b) (nepožaduje se u zakázek malého rozsahu) -Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, -Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (živnostenský list, koncesní listina), -Doklad, vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací, prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů(auditoři, patentoví zástupci,advokáti), -Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů (autorizovaní architekti,inženýři a technici činní ve výstavbě). V., dne razítko firmy: Podpis(y) oprávněné(ých) osob(y): Jméno a příjmení: funkce či vztah k firmě: podpis: 8

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - DODÁVKA TECHNOLOGIÍ DO DATOVÝCH SÁLŮ A ENERGOCENTRUM Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační

Více

Sídlo: Atletická 2221, 356 01 Sokolov; e-mail: info@olivius.cz; tel. 353 333 400, mobil. 601 324 599; web: www.olivius.

Sídlo: Atletická 2221, 356 01 Sokolov; e-mail: info@olivius.cz; tel. 353 333 400, mobil. 601 324 599; web: www.olivius. zpracování zadávací dokumentace organizace zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách organizace zakázek malého rozsahu kontrola zadávací dokumentace před zahájením výběrového řízení kontrola

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více