NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ"

Transkript

1 NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2014

2 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2014 připravil Ústav profesních studií, o.p.s. Dovolte mi, abych Vám ve stručnosti představil naši instituci. Ústav profesních studií je obecně prospěšná společnost zaměřená na výuku postgraduálních studijních programů MBA a LL.M., které jsou akreditovány ve Velké Británii. Postgraduální výuka již probíhá. Společnost vznikla v roce 2013 a realizuje i vzdělávání úředníků ÚSC, nabízí své služby vzdělávacího charakteru také firemním zákazníkům a široké veřejnosti. Za kolektiv zaměstnanců naší instituce si Vám dovoluji poděkovat za projevenou důvěru při využití našich vzdělávacích služeb. Budeme se těšit na vzájemnou spolupráci. Mgr. JUDr. Petr Macháč, LL.M. ředitel Ústav profesních studií, o.p.s. 2

3 Seznam kurzů Nový občanský zákoník... 6 Úvod do NOZ, právní jednání, zastoupení... 7 Fyzické osoby svéprávnost, omezení svéprávnosti, emancipace... 8 Právnické osoby, spolky... 9 Věci, podílové spoluvlastnictví, katastr nemovitostí Věcná práva úvod, katastr nemovitostí Věcná práva k věci cizí, správa cizího majetku, katastr nemovitostí Závazkové právo úvod Smlouva kupní a smlouva o dílo, nájem a pacht, výpůjčka, výprosa, zápůjčka, úvěr, změny závazků, zajištění a utvrzení dluhu, náhrada újmy (škody), bezdůvodné obohacení Rodinné právo, Dědické právo Zákon o obchodních korporacích úvod, odpovědnost statutárních orgánů, osobnostní společnosti 16 S.R.O. a akciová společnost ve světle nové právní úpravy ZOKu; Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo Pracovní právo v roce Právo na informace a ochrana osobních údajů Prevence proti korupci Překonávání bariér v komunikaci Leadership Etiketa při komunikaci Time management a stres management Motivace, hodnocení zaměstnanců a zpětná vazba Prevence a zvládání stresových situací a syndromu vyhoření se zaměřením na praktické tréninky Prezentační dovednosti a pravidla vystupování na veřejnosti Prezentační dovednosti a techniky Komunikace v telefonním styku Etiketa a norma v písemném styku

4 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K REALIZACI KURZŮ - Nabídka katalogu bude průběžně aktualizována a doplňována o nové programy. - Jednotlivé semináře probíhají v prostorách objednavatele. - Závaznou objednávku kurzu je možné učinit em - adresa i telefonicky na č Kurz je fakturován po ukončení akce. - Cena je smluvní a termíny konání závisí na dohodě. - Součástí ceny semináře je občerstvení. - Semináře zaměřené na Nový občanský zákoník lze libovolně tematicky kombinovat dle potřeb objednavatele. KONTAKTNÍ ÚDAJE: Mgr. Michaela Křížáková, Tel

5 Seznam lektorů JUDr. Jaromír Richter OSVČ, advokát, lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu, pedagog OPF Slezská Univerzita a pedagog Vysoké školy sociálně správní Mgr. Milena Rosová - OSVČ, Slezská univerzita Opava pedagog Mgr. Marta Pavelcová - OSVČ, Ostravská univerzita- pedagog, Psychologické poradenství, diagnostika Mgr. Petr Křížák, LL.M. - OSVČ, advokát a zapsaný mediátor JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. - OSVČ, advokát Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D. Ostravská univerzita PF - pedagog 5

6 Nový občanský zákoník - Seminář je možno realizovat jako 1-denní, 2- denní či v jiném rozsahu požadovaném objednavatelem kurzu. Semináře jsou zaměřeny na problematiku nového občanského zákoníku. Cílem je seznámení účastníků s novou právní úpravou, srovnání změn, osvětlení nové terminologie. - Cílem semináře Nový občanský zákoník obecná část, relativní majetková práva, absolutní - majetková práva, rodinné právo a dědické právo je seznámit se základními instituty a pojmy nové komplexní úpravy soukromého práva a jejich uplatnění v reálné praxi, seznámení s novou právní úpravou závazkového práva, s jeho obsahem a předmětem, i s procesem uzavírání závazků (smluv), jejich změn, zajištění a zániku, vymezit všechny zásadní změny, k nimž došlo v důsledku přijetí nového občanského zákoníku, vymezení vztahu nové právní úpravy k ostatním částem občanského zákoníku a jiným právním předpisům. Oblast zaměřená na rodinné právo a dědické charakterizuje jednak samostatnou část nového občanského zákoníku, kterou je rodinné právo a jednak dílčí část absolutních majetkových práv, tj. dědické právo. Cílem je vymezit subjekty, předmět a obsah obou předmětných práv a jejich aplikaci v praxi. Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 6

7 Úvod do NOZ, právní jednání, zastoupení Rozsah: 4 hodiny Školení je zaměřeno na pozitiva a otazníky nového kodexu, nové právní pojmy pro praxi, systematiku nového občanského zákoníku, občanskoprávní vztah, zásady občanského práva, vztah nového občanského zákoníku k zákonu o obchodních korporacích, k zákoníku práce a jiným právním předpisům. Školení je dále zaměřeno na náležitosti a formy právních jednání, rozdělení chápání významu právní jednání zdánlivé a neplatné, absolutní a relativní neplatnost právního jednání, vymezení soukromé a veřejné listiny, vnímání času jako právní skutečnosti, počítání lhůt, promlčení a prekluze, domněnky a fikce. Školení je rovněž zaměřeno na základní charakteristiku zastoupení, členění zastoupení na smluvní a zákonné, zastoupení FO a PO, prokuru, opatrovníka FO a PO. Koncepce NOZ Systematika NOZ Základní zásady NOZ Názvosloví Vztah k jiným právním předpisům Náležitosti právního jednání Forma právního jednání Zdánlivé právní jednání Neplatnost právního jednání absolutní x relativní neplatnost Jednání vůči nepřítomné osobě počítání času promlčení a prekluze domněnky a fikce Smluvní zastoupení FO a PO Zákonné zastoupení FO a PO Opatrovník FO a PO Prokura Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 7

8 Fyzické osoby svéprávnost, omezení svéprávnosti, emancipace Rozsah: 4 hodiny Školení je zaměřeno na základní charakteristiku fyzické osoby v novém občanském zákoníku, vymezení právní osobnosti a svéprávnosti fyzické osoby (a uvedení rozdílu ve vztahu k právnickým osobám), omezení svéprávnosti, zastoupení fyzické osoby, vymezení institutu opatrovníka a opatrovnické rady, podpůrná opatření, zánik právní osobnosti fyzické osoby, vymezení osoby blízké, švagrovství, dále vymezení způsobů a oblastí ochrany osobnosti v občanském zákoníku, výjimky z ochrany, prostředky ochrany při porušování ochrany osobnosti. Právní osobnost Svéprávnost, zletilost Zastoupení fyzické osoby, opatrovník Emancipace Osoby blízké, švagrovství Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat Ochrana osobnosti Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 8

9 Právnické osoby, spolky Rozsah: 4 hodiny Školení je zaměřeno na základní charakteristiku právnických osob, korporace, spolky, fundace, ústavy, kdy nelze založit právnickou osobu, transformace současných právnických osob na jejich nové právní formy. Školení je dále zaměřeno na otázku jednání právnických osob a jednání za právnické osoby, obchodní firma, sídlo, závod, rodinný závod, nekalá soutěž, likvidace společnosti. Školení je dále zaměřeno na základní charakteristiku spolků, návaznost na zrušený zákon o sdružování občanů, zápis do rejstříku spolků, druhy činnosti spolků, charakteristiku pobočného spolku, svazu. Pojem právnické osoby Ustavení a vznik, zrušení a zánik Orgány a jejich odpovědnost Jednání za právnickou osobu Obchodní firma její ochrana, sídlo, závod Rodinný závod Likvidace společnosti Nekalá soutěž Založení a vznik Činnost spolků Pobočný spolek Svaz Zrušení a zánik Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 9

10 Věci, podílové spoluvlastnictví, katastr nemovitostí Rozsah: 4 hodiny Školení je zaměřeno na základní charakteristiku pojmu věc a věc v právním smyslu, věci hmotné a nehmotné, věci movité a nemovité, hromadná věc, součást věci a příslušenství věci, postavení zvířete v NOZu. Seminář je dále zaměřen na obecnou úpravu spoluvlastnictví, spoluvlastnického podílu a předkupního práva, správu a správce společné věci, zrušení spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků. Seminář se věnuje rovněž problematice nové úpravy katastru nemovitostí. Pojem věc Rozdělení věci Příslušenství věci Součást věci Superficiální zásada Zvíře Spoluvlastnický podíl Správa společné věci Zrušení spoluvlastnictví Bytové spoluvlastnictví Přídatné spoluvlastnictví Společenství vlastníků Katastr nemovitostí Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 10

11 Věcná práva úvod, katastr nemovitostí Rozsah: 4 hodiny Smyslem a cílem semináře je vymezit všechny zásadní změny, k nimž došlo v důsledku přijetí nového občanského zákoníku, jakož i vymezení vztahu nové právní úpravy k ostatním částem občanského zákoníku a jiným právním předpisům. Bude vysvětlena charakteristika věcí a věcných práv v novém občanském zákoníku, vztah absolutních a relativních majetkových práv, materiální publicita věcných práv, obecné změny a struktura věcných práv, pozitivní a negativní vymezení věcných práv, nabytí od nevlastníka. Právní regulace vlastnického práva, omezení vlastnického práva, sousedská práva, rozhrada, nezbytná cesta, vyvlastnění a omezení vlastnického práva, ochrana vlastnického práva, nabytí vlastnického práva, přivlastnění věci opuštěné, nález věci ztracené nebo skryté, přírůstky, stavba, vydržení. Seminář se věnuje rovněž problematice nové úpravy katastru nemovitostí. Držba Vlastnictví Veřejný seznam (x veřejný rejstřík) Nález věci Vydržení Nabytí vlastnického práva od neoprávněného Sousedská práva, rozhrada, nezbytná cesta, vyvlastnění a omezení vlastnického práva Ochrana vlastnického práva Katastr nemovitostí Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 11

12 Věcná práva k věci cizí, správa cizího majetku, katastr nemovitostí Rozsah: 4 hodiny Seminář je zaměřen na vysvětlení problematiky práva stavby, znaky práva stavby, služebnosti a reálná břemena, druhy služebnosti a zánik, zástavní právo a jeho funkce, podzástavní právo, předkupní právo. Seminář je dále zaměřen na vysvětlení problematiky správy cizího majetku a svěřenského fondu. Seminář se věnuje rovněž problematice nové úpravy katastru nemovitostí. Právo stavby Věcná břemena Služebnosti Reálná břemena Zástavní právo, podzástavní právo Předkupní právo Prostá a plná správa cizího majetku Pravidla správy Vyúčtování Svěřenský fond Katastr nemovitostí Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 12

13 Závazkové právo úvod Rozsah: 4 hodiny Cílem školení je seznámit posluchače s novou právní úpravou závazkového práva, s jeho obsahem a předmětem, jakož i procesem uzavírání závazků (smluv), jejich vzniku a zániku. Seminář se zaměřuje na vymezení rozdílů mezi absolutními a relativním majetkovými vztahy, charakteristiku a zásady relativních majetkových práv, vymezení nových pojmů v oblasti relativních majetkových práv, souhrn zásadních změn. Vysvětlení pojmů závazkový vztah, dluh, dlužník, věřitel, pohledávka, závazek, závazkový vztah, závazky podle předmětu plnění, vybrané zásady obligačního práva, autonomie vůle, neformálnost, ochrana slabší strany apod. Bude vysvětlen obsah a předmět smluvního práva v novém občanském zákoníku, významné změny smluvního práva, pojmenované, nepojmenované a smíšené smlouvy, předsmluvní odpovědnost, proces uzavírání smluv, formy a zvláštní formy smluv, obchodní podmínky apod., Splnění, náhradní splnění, místo a čas plnění, zajištění a utvrzení dluhu, závazky z právních jednání. Názvosloví Členění Zásady obligačního práva Slabší strana Spotřebitel Kontraktační proces, nabídka, akceptace Druhy závazků Vznik a zánik závazků Předsmluvní odpovědnost Obchodní podmínky Potvrzující dopis Zvláštní způsoby uzavírání smluv Zánik závazků Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 13

14 Smlouva kupní a smlouva o dílo, nájem a pacht, výpůjčka, výprosa, zápůjčka, úvěr, změny závazků, zajištění a utvrzení dluhu, náhrada újmy (škody), bezdůvodné obohacení Rozsah: 4 hodiny Seminář je zaměřen na změny v hlavních typech smluv, nové druhy smluv, rozdíly oproti úpravě platné do roku Dál se seminář zaměřuje na změny závazků v osobách, změny v obsahu závazku, zánik závazku, novace a narovnání, způsoby zajištění závazků, utvrzení a zajištění dluhu. Konečně se seminář věnuje nové právní úpravě náhrady majetkové a nemajetkové újmy, jejímu srovnání s úpravou v NOZ a ZOK, limitaci náhrady škody, a konečně se věnuje i problematice bezdůvodného obohacení. Změny závazků (v osobě, v obsahu) Postoupení a započtení pohledávek Zástavní právo Zadržovací právo Ručení Finanční záruka Smluvní pokuta Uznání dluhu Rozdíly mezi smluvními typy Zásadní změny v kupní smlouvě Koupě zboží v obchodě Zásadní změny ve smlouvě o dílo Práva z vadného plnění Zásadní změny v nájemní smlouvě Nájem bytu Charakteristika Pachtu Pacht závodu Charakteristika výpůjčky Charakteristika výprosy Charakteristika zápůjčky Charakteristika úvěru Náhrada újmy a její dělení Skutkové podstaty Limitace náhrady škody Bezdůvodné obohacení Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. a JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 14

15 Rodinné právo, Dědické právo Rozsah: 4 hodiny Seminář se zaměřuje na změny v problematice rodiny a rodinného práva ve světle nové právní úpravy, základní principy rodinného práva, příbuzenství a švagrovství, společenské funkce manželství, vznik manželství sňateční proces, překážky vzniku manželství, povinností a práva manželů, uspořádání majetkových vztahů manželů, nabývaní podílu v obchodní společnosti, společné jmění manželů jeho vznik a vypořádání, zánik manželství, mateřství a otcovství, osvojení, povinnosti a práva rodičů vůči dětem, vyživovací povinnost, jiné formy péče o dítě. Seminář se dále zaměřuje na změny v problematice dědického práva ve světle nové právní úpravy, předpoklady dědění, dědická způsobilost a dědická nezpůsobilost, vydědění, vůle dědice dědit, pořízení pro případ smrti, dědická smlouva, závěť, formy závěti, vedlejší doložky závěti, odkaz, nepominutelný dědic, dědění ze zákona. Manželství Společné jmění manželů Nabývání podílu v obchodní korporaci Rodinný závod Rodičovství a určení rodičovství Osvojení včetně osvojení zletilého Vyživovací povinnost Závět Dědická smlouva Odkazy Dědické třídy Povinný díl Dědická nezpůsobilost, vydědění Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 15

16 Zákon o obchodních korporacích úvod, odpovědnost statutárních orgánů, osobnostní společnosti Rozsah: 4 hodiny Seminář se zaměřuje na základní změny v novém občanském zákoníku a v zákoně o obchodních korporacích od Koncepce a řešení NOZ, přehled nahrazených právních předpisů. Nejzákladnější změny v terminologii. Nové povinnosti a odpovědnosti statutárních orgánů, přenesení důkazní povinnosti, pojem vlivná osoba, ručení za závazky společnosti. Zdůraznění ustanovení, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost, test úpadku, povinnost jednat informovaně, wrongful trading, caveat emptor, zásadní změny v osobnostních společnostech. Základní kapitál Vklad Podíl Orgány obchodních korporací Jednání za právnickou osobu Přenesení důkazního břemene Povinnost péče řádného hospodáře Podnikatelský úsudek Osoba vlivná Ručení v případě úpadku Liberační důvody Vyloučení člena orgánu Pozastavení výkonu funkce Zásadní změny v účelu založení u osobnostních společností (nově i za účelem správy majetku) Požadavky na společníky a statutární orgány osobnostních společností Souběhy funkcí Plnění vkladové povinnosti Charakteristika V.O.S. Charakteristika komanditní společnosti Změny zakladatelských dokumentů Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 16

17 S.R.O. a akciová společnost ve světle nové právní úpravy ZOKu; Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo Rozsah: 4 hodiny Cílem semináře je postihnout zásadní změny v činnosti a.s. ohledně nové právní úpravy v ZOKu. Změny v právní úpravě a činnosti dle NOZ a zákona o obchodních korporacích ve vztahu k s.r.o. 2014, založení a vznik s.r.o., společenská smlouva, vklady (druhy a typy vkladů, míra jejich splacení, vztah vkladu a podílu), základní kapitál nová koncepce podílu v s.r.o. snížení minimální výše základního kapitálu, nová práva a povinnosti společníka, vznik a zánik účasti společníka ve společnosti, valná hromada s.r.o. (působnost, svolávání, rozhodování, neplatnost usnesení valné hromady), změny u jednatelů (vznik a zánik funkce, práva a povinnosti, odpovědnost, vznik a zánik funkce), další orgány s.r.o., zrušení s.r.o., zdůraznění rozdílů 2013/2014.Cílem semináře je dále postihnout zásadní změny v činnosti a.s. ohledně nové právní úpravy v ZOKu. Akciová společnost - založení a vznik, stanovy společnosti a jejich změny, akcie (druh, forma), samostatně převoditelná práva spojené s akcií, zatímní list, práva a povinnosti akcionáře (vkladová povinnost, práva kvalifikovaných akcionářů), základní kapitál jeho pojetí, možnosti vedení v EUR, valná hromada a.s. (působnost, svolávání, rozhodování, neplatnost usnesení valné hromady), rozhodování per rollam, neplatnost usnesení valné hromady, orgány společnosti systémy, představenstvo, dozorčí rada (vznik a zánik funkcí, předpoklady výkonu funkce, působnost, zákaz konkurence, odpovědnost). Statutární ředitel, správní rada a další orgány (vznik a zánik funkcí, předpoklady výkonu funkce, působnost, zákaz konkurence, odpovědnost), zrušení akciové společnosti, zdůraznění rozdílů 2013/2014.Konečně se seminář zaměřuje na postižení zásadních změn v právní úpravě družstva. Založení a vznik, zrušení a zánik, Nová úprava vkladů společníků Nová úprava podílu včetně různých druhů podílů Kmenový list Nová úprava svolání a působnosti VH a další změny vnitřní organizace Možnosti vystoupení společníka, Změny zakladatelských dokumentů Akcie druhy akcií, nabývání akcií Zrušení možnosti sukcesivního založení Monistický a dualistický systém, Orgány společnosti, Souběh funkcí Nová úprava svolání a působnosti VH a další změny vnitřní organizace Zvláštní práva kvalifikovaných akcionářů, Změny zakladatelských dokumentů Charakteristika a základní změny v družstvu, Členství v družstvu, Orgány družstva Bytové družstvo, vznik bytového družstva, Sociální družstvo Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 17

18 Pracovní právo v roce 2014 Rozsah: 6-8 výukových hodin - Pracovněprávní vztahy a účastníci pracovněprávních vztahů (zejména vymezení podmínek vzniku pracovněprávních vztahů, rozbor pojmu závislá práce a rozbor zásad pracovněprávních vztahů, postavení zaměstnance a zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích). - Postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru a neplatnost pracovněprávních úkonů (zejména informační povinnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, okruh informací, které zaměstnavatel může požadovat po budoucím zaměstnanci před vznikem pracovního poměru, podmínky které musí splňovat zaměstnanec před vznikem pracovního poměru, vstupní zdravotní prohlídka, pracovněprávní úkony, které musí být provedeny výhradně písemně) - Vznik, změna a zánik pracovního poměru pracovní smlouvou (zejména povinné, pravidelné a doplňující náležitosti pracovní smlouvy, zkušební doba, změny při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, nový postup při dočasném přidělování zaměstnanců k jinému zaměstnavateli a uzavírání konkurenčních doložek, výpovědní důvody a ochranná doba) - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (zejména navrhované změny v dohodě o provedení práce) - Pracovní doba, odpočinek v práci a čerpání dovolené - Ochrana majetkových práv zaměstnavatele a osobnostních práv zaměstnance v pracovněprávních vztazích (zejména používání informačních technologii zaměstnavatele nejen k plnění pracovních úkolů, právo zaměstnavatele kontrolovat zasílané zprávy zaměstnancům, kontrola písemností) - Náhrada škody v pracovněprávních vztazích (zejména navrhované změny při náhradě škody v důsledku pracovních úrazů a nemoci z povolání) Obsah semináře bude upřesněn na základě požadavků objednatele a legislativního vývoje zákoníku práce. Lektor: JUDr. Jaromír Richter 18

19 Právo na informace a ochrana osobních údajů Rozsah: 8 výukových hodin - Vztah a riziko kolize ústavních principů ochrany soukromí (osobnosti) - Právní reglementace práva na informace a ochrany osobnosti (osobních údajů) - Vymezení základních pojmů práva na informace a ochrany osobnosti - Ochrana osobních údajů a výjimky z této ochrany Lektor: JUDr. Jaromír Richter 19

20 Prevence proti korupci Rozsah: 8 výukových hodin - Pojem a definice korupce, její typy, znaky, její výskyt ve společnosti, negativní dopady korupce na společnost - Střet zájmů, lobbing, podvody, úplatkářství a jiné korupční trestné činy - Indikátory korupčního chování - Skutečnosti a podmínky ve společnosti, které napomáhají výskytu korupce Lektor: JUDr. Jaromír Richter 20

21 Překonávání bariér v komunikaci Rozsah : 8 výukových hodin - nácvik využití neverbality ke zvyšování pocitu důvěryhodnosti pracovníka - uplatnění empatie při sociální percepci - nácvik poskytování raportu a napojování se na komunikanta - nácvik pozitivní verbální i neverbální komunikace - detekce bariér a bariérotvorných postojů a jejich snižování - prohlubování práce s vlastními emocemi při kontaktu s bariérou - seznámení se s metodami snižování šumů při komunikaci - zvyšování emocionální odolnosti - využití a zvyšování osobního šarmu a charismatu - sebereflexe Lektor: Mgr. Milena Rosová 21

22 Leadership Rozsah : 8 výukových hodin - přeměna pracovníka z roviny manažerské do roviny vůdcovské, posilování žádoucích projevů lídrovství - detekce vlastního řídícího stylu - sebereflexe - nácvik vhodných komunikačních strategií při komunikaci - leadership a jeho vztah k motivaci a rozvoji pracovníků - prohlubování pozitivního přístupu a osobního charismatu vůdce - strategie vedení podřízených - posilování a budování spolupráce z pozice leadera - způsoby rozhodování a delegování v řídící práci Lektor: Mgr. Milena Rosová 22

23 Etiketa při komunikaci Rozsah : 8 výukových hodin - Společenský styk, společenské chování, společenská výchova - Od historie po současnost krátké dějiny etikety - Obecná pravidla společenského styku, - Obecná pravidla osobního styku, první kontakt - Seznámení, představování, vizitky, oslovování - Osobní image, hlasový projev, vystupování, péče o zevnějšek - Obecná pravidla v pracovním styku, návštěvy a schůzky - Žena ve vedoucí funkci - Oblečení v zaměstnání, dress code - Pracovní pohovor, příprava na něj, profesní životopis - Pracovní společenské události, rauty, pozvánky, stolování Lektor: Mgr. Milena Rosová 23

24 Time management a stres management Rozsah : 8 výukových hodin - Časová komprese a plánování pracovních záležitostí - Vnímání času a stres - Zásady a fáze úspěšného plánování - Priority v pracovní i individuální oblasti - Členění úkolů podle priorit, individuální přání a potřeby jako součást time managementu - Eliminace tzv. časožroutů - Sebemotivace v rámci pracovní a osobní roviny, obrana proti syndromu vyhoření - Plánování tvorba týdenních, měsíčních a ročních plánů + praktická cvičení - Zdokonalení metody vedení diáře a jeho použití - Metody včleňování individuálních dlouhodobých plánů do každodenních úkolů - Zařazení faktorů individuálního stylu práce do plánování času - Pracovní prostředí a plánování času - Tvorba mentálních map jako efektivního způsobu zapisování informací a řešení problémů - Vztahový čas jako jeden ze základních faktorů generujících stres v plánování času - Zásady účelného delegování Lektor: Mgr. Milena Rosová 24

25 Motivace, hodnocení zaměstnanců a zpětná vazba Rozsah : 8 výukových hodin - Hodnotící a motivační pohovory jako nástroj řízení a vedení - Styly hodnocení a motivování pracovníků a jejich odraz při pohovorech - Efektivní zpětná vazba konstruktivní kritika pracovníka - Příprava motivačního pohovoru základní schéma - Příprava hodnotícího pohovoru - Kontrola kvality motivačních a hodnotících pohovorů - Efektivní komunikace v rámci hodnotících a motivačních pohovorů - Rolové hry podávání konstruktivní zpětné vazby - Konfliktní situace při hodnotícím pohovoru - Obrana proti citovému nátlaku - Základy manipulativních technik, jejich rozpoznávání a účinná obrana proti nim - Využívání pravidelných pohovorů se spolupracovníky jako nástroje vedení a rozvoje - Případová studie hodnotící pohovory jako nástroj vedení - Využití motivačního založení a typu spolupracovníků k většímu rozvoji Lektor: Mgr. Milena Rosová 25

26 Prevence a zvládání stresových situací a syndromu vyhoření se zaměřením na praktické tréninky Rozsah : 8 výukových hodin - Stres a psychohygiena, komunikace s klienty, vztahy na pracovišti, ztráta motivace - Sebeřízení a zvládání stresu při práci - Syndrom vyhoření a jeho prevence, překonání syndromu vyhoření a udržení motivace, případně nalezení nové motivace - Základy relaxace, relaxační metody Lektor: Mgr. Milena Rosová Mgr. Marta Pavelcová 26

27 Prezentační dovednosti a pravidla vystupování na veřejnosti Rozsah : 8 výukových hodin - Základy vystupování na veřejnosti a základy společenského styku - Neverbální projev - Verbální projev Lektor: Mgr. Milena Rosová Mgr. Marta Pavelcová 27

28 Prezentační dovednosti a techniky Rozsah : 16 výukových hodin dvoudenní seminář - Příprava prezentace, sebeprezentace, sdělování vizí - Prezentace jako komunikace - Realizace prezentace, správné postupy argumentace a přesvědčování - Zpracování reakcí posluchačů, reakce na otázky a námitky z publika - Práce s trémou a nejistotou, práce se stresem - Videotrénink získání zpětné vazby Lektor: Mgr. Milena Rosová Mgr. Marta Pavelcová 28

29 Komunikace v telefonním styku Rozsah : 8 výukových hodin - Telefonická komunikace, teoretická příprava i praktický výcvik - Verbální komunikace při telefonátech, správná argumentace - Struktura dialogu, zásady vedení telefonátu s klientem - Konflikty při telefonátech a jejich řešení, obranu proti nátlakovému jednání a manipulaci. - Obtížné telefonáty - Řešení simulovaných situací a hraní rolových her, zvládání náročné situace při důrazu na uplatňování kooperativních strategií, sebereflexe v rovině verbální komunikace, trénink kvality hlasového projevu. Lektor: Mgr. Milena Rosová Mgr. Marta Pavelcová 29

30 Etiketa a norma v písemném styku Rozsah : 8 výukových hodin - Etiketa v písemném styku, zaměření na grafickou a formální stránku na základě normy ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory (2007). - Interpunkční psaní spojovníku, pomlček, závorek a uvozovek - Psaní zkratek, značek a čísel - Členění textu a označování jeho částí - Formální úprava obchodních a úředních dopisů - ová korespondence Lektor: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D. 30

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2014 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2014 připravil Ústav profesních studií,

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií,

Více

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz STUDIJNÍ MATERIÁL NOZ A NEMOVITOSTI V REALITNÍ PRAXI JASNĚ, PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ PRAKTICKÝ PRŮVODCE NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM GAUDENS - TRADICE OD ROKU 1996 V OBLASTI KURZŮ A PORADENSTVÍ PRO REALITNÍ

Více

Předmluva... 13 Úvodem... 17

Předmluva... 13 Úvodem... 17 Obsah Předmluva... 13 Úvodem... 17 Jak funguje soukromé právo (Karel Eliáš)... 19 Soukromé a veřejné... 19 Soukromé právo... 21 Proč potřebujeme občanský zákoník a proč potřebujeme nový... 22 Zásady...

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO

Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Seznam autorů Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP)

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) 2010 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Předstátnicová výuka Novelizace v obchodním právu Zkoušeníobchodního práva v rámci

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Obsah. Změny v soukromém právu od 1.1.2014 ve vazbě na stavební činnost. JUDr. Petra Adámková, Ph.D. www.pravovestavebnictvi.cz

Obsah. Změny v soukromém právu od 1.1.2014 ve vazbě na stavební činnost. JUDr. Petra Adámková, Ph.D. www.pravovestavebnictvi.cz Změny v soukromém právu od 1.1.2014 ve vazbě na stavební činnost JUDr. Petra Adámková, Ph.D. www.pravovestavebnictvi.cz Obsah Koncepční změny soukromého práva ve vazbě na stavební činnost Legislativa v

Více

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786)

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786) OBSAH Zpracované části............................................. Přehled použitých zkratek...................................... Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... X XII

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015 Vážené klientky,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vedoucí autorského kolektivu komentáře

Vedoucí autorského kolektivu komentáře Seznam autorů Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát ZOK a NOZ Vztah mezi ZOK a NOZ Použití NOZ Obecná úprava právnických osob Obecná úprava jednání za

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST (NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ mezirezortní fáze - k 11/2014)

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST (NAVRHOVANÉ ZNĚNÍ mezirezortní fáze - k 11/2014) 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 1-654 Předmět úpravy a její základní zásady 1-14 Soukromé právo 1-8 Užití předpisů občanského 9-11 Ochrana soukromých práv 12-14 Svépomoc

Více

Předmluva... 11 Úvodem... 15

Předmluva... 11 Úvodem... 15 Obsah Předmluva... 11 Úvodem... 15 Jak funguje soukromé právo (Karel Eliáš)... 17 Soukromé a veřejné... 17 Soukromé právo... 19 Proč potřebujeme občanský zákoník a proč jsme potřebovali nový... 20 Zásady...

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Článek I. Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Školní vzdělávací program Obchodní akademie Chotěboř Dodatek č. 2 k ŠVP platnému od 1. září 2011, počínaje prvním ročníkem Zpracoval: kolektiv

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Obsah. O autorovi... XI Seznam zkratek právních předpisů... XII Předmluva...XIII

Obsah. O autorovi... XI Seznam zkratek právních předpisů... XII Předmluva...XIII O autorovi... XI Seznam zkratek právních předpisů... XII Předmluva...XIII KAPITOLA 1 Úvod... 1 1.1 Pojetí a struktura publikace... 1 1.2 NOZ... 2 1.3 Zástavní právo v NOZ... 5 KAPITOLA 2 Zástavní právo...

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů...

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... XXV Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I. Založení a vznik společnosti s ručením omezeným obecně... 1

Více

Obsah. Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX

Obsah. Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX Obsah Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX Vzory: A. ZOK Část p rv n í. O bch o d n í k o rp o ra c e...1 H lava I (5 1-9 4 )... 1 5

Více

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ

Cenný papír 514 544 NOZ 545 654 NOZ Cenný papír 514 544 NOZ Právn vní skutečnosti 545 654 NOZ Téma prezentace 1. Cenný papír 2. Právní skutečnosti Právní jednání Právní události Promlčenía prekluze Cenný papír Cenný papír ( CP ) listina,

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Základní konstrukce vymezení právnické osoby (PO) - 20 o.z.:

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu

Nový občanský zákoník z pohledu trhu Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí III. Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Michal Hink 17. května 2012 Obsah Nabývání vlastnického práva Ochrana

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Učebnice programu,,právo pro každý den Street Law pro učitele a studenty od let ZŠ a SŠ Kolektiv autorů Obsahuje základní poznatky

Učebnice programu,,právo pro každý den Street Law pro učitele a studenty od let ZŠ a SŠ Kolektiv autorů Obsahuje základní poznatky PRÁVO PRO KAŽDÉHO PRÁVO PRO KAŽDÉHO Učebnice programu,,právo pro každý den Street Law pro učitele a studenty od 14-16 let ZŠ a SŠ Kolektiv autorů Obsahuje základní poznatky o právu Vydalo Partners Czech,

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII Část první OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 I. Smlouva pojem, vznik... 1 II. Předsmluvní odpovědnost... 3 III. Uzavření smlouvy...

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vybrané obecné otázky financování

Vybrané obecné otázky financování 13. 11. 2014 Vybrané obecné otázky financování Robert Pavlů Petr Vybíral 1 Subordinace je když 172 InsZ: (1) Po úplném uhrazení všech pohledávek lze v insolvenčním řízení uhradit rovněž podřízené pohledávky

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují?

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Občanské právo upravuje majetkové vztahy a statutární záležitosti

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Obchodní právo 1. Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

POJEM OBČANSKÉHO PRÁVA

POJEM OBČANSKÉHO PRÁVA POJEM OBČANSKÉHO PRÁVA jedno z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter OP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje OP ČLENĚNÍ

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA. právní úprava. SYSTEMATIKA PRÁVNÍ ÚPRAVY základní předpisy. O.Z. OBČANSKÝ ZÁKONÍK obecná úprava ZOK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

BYTOVÁ DRUŽSTVA. právní úprava. SYSTEMATIKA PRÁVNÍ ÚPRAVY základní předpisy. O.Z. OBČANSKÝ ZÁKONÍK obecná úprava ZOK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH SYSTEMATIKA PRÁVNÍ ÚPRAVY základní předpisy BYTOVÁ DRUŽSTVA právní úprava I. Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník o.z. (obecné principy, nájem, vlastnictví, právnické osoby a korporace obecně) II. Zákon

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více