NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ"

Transkript

1 NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2014

2 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2014 připravil Ústav profesních studií, o.p.s. Dovolte mi, abych Vám ve stručnosti představil naši instituci. Ústav profesních studií je obecně prospěšná společnost zaměřená na výuku postgraduálních studijních programů MBA a LL.M., které jsou akreditovány ve Velké Británii. Postgraduální výuka již probíhá. Společnost vznikla v roce 2013 a realizuje i vzdělávání úředníků ÚSC, nabízí své služby vzdělávacího charakteru také firemním zákazníkům a široké veřejnosti. Za kolektiv zaměstnanců naší instituce si Vám dovoluji poděkovat za projevenou důvěru při využití našich vzdělávacích služeb. Budeme se těšit na vzájemnou spolupráci. Mgr. JUDr. Petr Macháč, LL.M. ředitel Ústav profesních studií, o.p.s. 2

3 Seznam kurzů Nový občanský zákoník... 6 Úvod do NOZ, právní jednání, zastoupení... 7 Fyzické osoby svéprávnost, omezení svéprávnosti, emancipace... 8 Právnické osoby, spolky... 9 Věci, podílové spoluvlastnictví, katastr nemovitostí Věcná práva úvod, katastr nemovitostí Věcná práva k věci cizí, správa cizího majetku, katastr nemovitostí Závazkové právo úvod Smlouva kupní a smlouva o dílo, nájem a pacht, výpůjčka, výprosa, zápůjčka, úvěr, změny závazků, zajištění a utvrzení dluhu, náhrada újmy (škody), bezdůvodné obohacení Rodinné právo, Dědické právo Zákon o obchodních korporacích úvod, odpovědnost statutárních orgánů, osobnostní společnosti 16 S.R.O. a akciová společnost ve světle nové právní úpravy ZOKu; Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo Pracovní právo v roce Právo na informace a ochrana osobních údajů Prevence proti korupci Překonávání bariér v komunikaci Leadership Etiketa při komunikaci Time management a stres management Motivace, hodnocení zaměstnanců a zpětná vazba Prevence a zvládání stresových situací a syndromu vyhoření se zaměřením na praktické tréninky Prezentační dovednosti a pravidla vystupování na veřejnosti Prezentační dovednosti a techniky Komunikace v telefonním styku Etiketa a norma v písemném styku

4 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K REALIZACI KURZŮ - Nabídka katalogu bude průběžně aktualizována a doplňována o nové programy. - Jednotlivé semináře probíhají v prostorách objednavatele. - Závaznou objednávku kurzu je možné učinit em - adresa i telefonicky na č Kurz je fakturován po ukončení akce. - Cena je smluvní a termíny konání závisí na dohodě. - Součástí ceny semináře je občerstvení. - Semináře zaměřené na Nový občanský zákoník lze libovolně tematicky kombinovat dle potřeb objednavatele. KONTAKTNÍ ÚDAJE: Mgr. Michaela Křížáková, Tel

5 Seznam lektorů JUDr. Jaromír Richter OSVČ, advokát, lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu, pedagog OPF Slezská Univerzita a pedagog Vysoké školy sociálně správní Mgr. Milena Rosová - OSVČ, Slezská univerzita Opava pedagog Mgr. Marta Pavelcová - OSVČ, Ostravská univerzita- pedagog, Psychologické poradenství, diagnostika Mgr. Petr Křížák, LL.M. - OSVČ, advokát a zapsaný mediátor JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. - OSVČ, advokát Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D. Ostravská univerzita PF - pedagog 5

6 Nový občanský zákoník - Seminář je možno realizovat jako 1-denní, 2- denní či v jiném rozsahu požadovaném objednavatelem kurzu. Semináře jsou zaměřeny na problematiku nového občanského zákoníku. Cílem je seznámení účastníků s novou právní úpravou, srovnání změn, osvětlení nové terminologie. - Cílem semináře Nový občanský zákoník obecná část, relativní majetková práva, absolutní - majetková práva, rodinné právo a dědické právo je seznámit se základními instituty a pojmy nové komplexní úpravy soukromého práva a jejich uplatnění v reálné praxi, seznámení s novou právní úpravou závazkového práva, s jeho obsahem a předmětem, i s procesem uzavírání závazků (smluv), jejich změn, zajištění a zániku, vymezit všechny zásadní změny, k nimž došlo v důsledku přijetí nového občanského zákoníku, vymezení vztahu nové právní úpravy k ostatním částem občanského zákoníku a jiným právním předpisům. Oblast zaměřená na rodinné právo a dědické charakterizuje jednak samostatnou část nového občanského zákoníku, kterou je rodinné právo a jednak dílčí část absolutních majetkových práv, tj. dědické právo. Cílem je vymezit subjekty, předmět a obsah obou předmětných práv a jejich aplikaci v praxi. Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 6

7 Úvod do NOZ, právní jednání, zastoupení Rozsah: 4 hodiny Školení je zaměřeno na pozitiva a otazníky nového kodexu, nové právní pojmy pro praxi, systematiku nového občanského zákoníku, občanskoprávní vztah, zásady občanského práva, vztah nového občanského zákoníku k zákonu o obchodních korporacích, k zákoníku práce a jiným právním předpisům. Školení je dále zaměřeno na náležitosti a formy právních jednání, rozdělení chápání významu právní jednání zdánlivé a neplatné, absolutní a relativní neplatnost právního jednání, vymezení soukromé a veřejné listiny, vnímání času jako právní skutečnosti, počítání lhůt, promlčení a prekluze, domněnky a fikce. Školení je rovněž zaměřeno na základní charakteristiku zastoupení, členění zastoupení na smluvní a zákonné, zastoupení FO a PO, prokuru, opatrovníka FO a PO. Koncepce NOZ Systematika NOZ Základní zásady NOZ Názvosloví Vztah k jiným právním předpisům Náležitosti právního jednání Forma právního jednání Zdánlivé právní jednání Neplatnost právního jednání absolutní x relativní neplatnost Jednání vůči nepřítomné osobě počítání času promlčení a prekluze domněnky a fikce Smluvní zastoupení FO a PO Zákonné zastoupení FO a PO Opatrovník FO a PO Prokura Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 7

8 Fyzické osoby svéprávnost, omezení svéprávnosti, emancipace Rozsah: 4 hodiny Školení je zaměřeno na základní charakteristiku fyzické osoby v novém občanském zákoníku, vymezení právní osobnosti a svéprávnosti fyzické osoby (a uvedení rozdílu ve vztahu k právnickým osobám), omezení svéprávnosti, zastoupení fyzické osoby, vymezení institutu opatrovníka a opatrovnické rady, podpůrná opatření, zánik právní osobnosti fyzické osoby, vymezení osoby blízké, švagrovství, dále vymezení způsobů a oblastí ochrany osobnosti v občanském zákoníku, výjimky z ochrany, prostředky ochrany při porušování ochrany osobnosti. Právní osobnost Svéprávnost, zletilost Zastoupení fyzické osoby, opatrovník Emancipace Osoby blízké, švagrovství Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat Ochrana osobnosti Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 8

9 Právnické osoby, spolky Rozsah: 4 hodiny Školení je zaměřeno na základní charakteristiku právnických osob, korporace, spolky, fundace, ústavy, kdy nelze založit právnickou osobu, transformace současných právnických osob na jejich nové právní formy. Školení je dále zaměřeno na otázku jednání právnických osob a jednání za právnické osoby, obchodní firma, sídlo, závod, rodinný závod, nekalá soutěž, likvidace společnosti. Školení je dále zaměřeno na základní charakteristiku spolků, návaznost na zrušený zákon o sdružování občanů, zápis do rejstříku spolků, druhy činnosti spolků, charakteristiku pobočného spolku, svazu. Pojem právnické osoby Ustavení a vznik, zrušení a zánik Orgány a jejich odpovědnost Jednání za právnickou osobu Obchodní firma její ochrana, sídlo, závod Rodinný závod Likvidace společnosti Nekalá soutěž Založení a vznik Činnost spolků Pobočný spolek Svaz Zrušení a zánik Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 9

10 Věci, podílové spoluvlastnictví, katastr nemovitostí Rozsah: 4 hodiny Školení je zaměřeno na základní charakteristiku pojmu věc a věc v právním smyslu, věci hmotné a nehmotné, věci movité a nemovité, hromadná věc, součást věci a příslušenství věci, postavení zvířete v NOZu. Seminář je dále zaměřen na obecnou úpravu spoluvlastnictví, spoluvlastnického podílu a předkupního práva, správu a správce společné věci, zrušení spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků. Seminář se věnuje rovněž problematice nové úpravy katastru nemovitostí. Pojem věc Rozdělení věci Příslušenství věci Součást věci Superficiální zásada Zvíře Spoluvlastnický podíl Správa společné věci Zrušení spoluvlastnictví Bytové spoluvlastnictví Přídatné spoluvlastnictví Společenství vlastníků Katastr nemovitostí Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 10

11 Věcná práva úvod, katastr nemovitostí Rozsah: 4 hodiny Smyslem a cílem semináře je vymezit všechny zásadní změny, k nimž došlo v důsledku přijetí nového občanského zákoníku, jakož i vymezení vztahu nové právní úpravy k ostatním částem občanského zákoníku a jiným právním předpisům. Bude vysvětlena charakteristika věcí a věcných práv v novém občanském zákoníku, vztah absolutních a relativních majetkových práv, materiální publicita věcných práv, obecné změny a struktura věcných práv, pozitivní a negativní vymezení věcných práv, nabytí od nevlastníka. Právní regulace vlastnického práva, omezení vlastnického práva, sousedská práva, rozhrada, nezbytná cesta, vyvlastnění a omezení vlastnického práva, ochrana vlastnického práva, nabytí vlastnického práva, přivlastnění věci opuštěné, nález věci ztracené nebo skryté, přírůstky, stavba, vydržení. Seminář se věnuje rovněž problematice nové úpravy katastru nemovitostí. Držba Vlastnictví Veřejný seznam (x veřejný rejstřík) Nález věci Vydržení Nabytí vlastnického práva od neoprávněného Sousedská práva, rozhrada, nezbytná cesta, vyvlastnění a omezení vlastnického práva Ochrana vlastnického práva Katastr nemovitostí Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 11

12 Věcná práva k věci cizí, správa cizího majetku, katastr nemovitostí Rozsah: 4 hodiny Seminář je zaměřen na vysvětlení problematiky práva stavby, znaky práva stavby, služebnosti a reálná břemena, druhy služebnosti a zánik, zástavní právo a jeho funkce, podzástavní právo, předkupní právo. Seminář je dále zaměřen na vysvětlení problematiky správy cizího majetku a svěřenského fondu. Seminář se věnuje rovněž problematice nové úpravy katastru nemovitostí. Právo stavby Věcná břemena Služebnosti Reálná břemena Zástavní právo, podzástavní právo Předkupní právo Prostá a plná správa cizího majetku Pravidla správy Vyúčtování Svěřenský fond Katastr nemovitostí Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 12

13 Závazkové právo úvod Rozsah: 4 hodiny Cílem školení je seznámit posluchače s novou právní úpravou závazkového práva, s jeho obsahem a předmětem, jakož i procesem uzavírání závazků (smluv), jejich vzniku a zániku. Seminář se zaměřuje na vymezení rozdílů mezi absolutními a relativním majetkovými vztahy, charakteristiku a zásady relativních majetkových práv, vymezení nových pojmů v oblasti relativních majetkových práv, souhrn zásadních změn. Vysvětlení pojmů závazkový vztah, dluh, dlužník, věřitel, pohledávka, závazek, závazkový vztah, závazky podle předmětu plnění, vybrané zásady obligačního práva, autonomie vůle, neformálnost, ochrana slabší strany apod. Bude vysvětlen obsah a předmět smluvního práva v novém občanském zákoníku, významné změny smluvního práva, pojmenované, nepojmenované a smíšené smlouvy, předsmluvní odpovědnost, proces uzavírání smluv, formy a zvláštní formy smluv, obchodní podmínky apod., Splnění, náhradní splnění, místo a čas plnění, zajištění a utvrzení dluhu, závazky z právních jednání. Názvosloví Členění Zásady obligačního práva Slabší strana Spotřebitel Kontraktační proces, nabídka, akceptace Druhy závazků Vznik a zánik závazků Předsmluvní odpovědnost Obchodní podmínky Potvrzující dopis Zvláštní způsoby uzavírání smluv Zánik závazků Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 13

14 Smlouva kupní a smlouva o dílo, nájem a pacht, výpůjčka, výprosa, zápůjčka, úvěr, změny závazků, zajištění a utvrzení dluhu, náhrada újmy (škody), bezdůvodné obohacení Rozsah: 4 hodiny Seminář je zaměřen na změny v hlavních typech smluv, nové druhy smluv, rozdíly oproti úpravě platné do roku Dál se seminář zaměřuje na změny závazků v osobách, změny v obsahu závazku, zánik závazku, novace a narovnání, způsoby zajištění závazků, utvrzení a zajištění dluhu. Konečně se seminář věnuje nové právní úpravě náhrady majetkové a nemajetkové újmy, jejímu srovnání s úpravou v NOZ a ZOK, limitaci náhrady škody, a konečně se věnuje i problematice bezdůvodného obohacení. Změny závazků (v osobě, v obsahu) Postoupení a započtení pohledávek Zástavní právo Zadržovací právo Ručení Finanční záruka Smluvní pokuta Uznání dluhu Rozdíly mezi smluvními typy Zásadní změny v kupní smlouvě Koupě zboží v obchodě Zásadní změny ve smlouvě o dílo Práva z vadného plnění Zásadní změny v nájemní smlouvě Nájem bytu Charakteristika Pachtu Pacht závodu Charakteristika výpůjčky Charakteristika výprosy Charakteristika zápůjčky Charakteristika úvěru Náhrada újmy a její dělení Skutkové podstaty Limitace náhrady škody Bezdůvodné obohacení Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. a JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 14

15 Rodinné právo, Dědické právo Rozsah: 4 hodiny Seminář se zaměřuje na změny v problematice rodiny a rodinného práva ve světle nové právní úpravy, základní principy rodinného práva, příbuzenství a švagrovství, společenské funkce manželství, vznik manželství sňateční proces, překážky vzniku manželství, povinností a práva manželů, uspořádání majetkových vztahů manželů, nabývaní podílu v obchodní společnosti, společné jmění manželů jeho vznik a vypořádání, zánik manželství, mateřství a otcovství, osvojení, povinnosti a práva rodičů vůči dětem, vyživovací povinnost, jiné formy péče o dítě. Seminář se dále zaměřuje na změny v problematice dědického práva ve světle nové právní úpravy, předpoklady dědění, dědická způsobilost a dědická nezpůsobilost, vydědění, vůle dědice dědit, pořízení pro případ smrti, dědická smlouva, závěť, formy závěti, vedlejší doložky závěti, odkaz, nepominutelný dědic, dědění ze zákona. Manželství Společné jmění manželů Nabývání podílu v obchodní korporaci Rodinný závod Rodičovství a určení rodičovství Osvojení včetně osvojení zletilého Vyživovací povinnost Závět Dědická smlouva Odkazy Dědické třídy Povinný díl Dědická nezpůsobilost, vydědění Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 15

16 Zákon o obchodních korporacích úvod, odpovědnost statutárních orgánů, osobnostní společnosti Rozsah: 4 hodiny Seminář se zaměřuje na základní změny v novém občanském zákoníku a v zákoně o obchodních korporacích od Koncepce a řešení NOZ, přehled nahrazených právních předpisů. Nejzákladnější změny v terminologii. Nové povinnosti a odpovědnosti statutárních orgánů, přenesení důkazní povinnosti, pojem vlivná osoba, ručení za závazky společnosti. Zdůraznění ustanovení, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost, test úpadku, povinnost jednat informovaně, wrongful trading, caveat emptor, zásadní změny v osobnostních společnostech. Základní kapitál Vklad Podíl Orgány obchodních korporací Jednání za právnickou osobu Přenesení důkazního břemene Povinnost péče řádného hospodáře Podnikatelský úsudek Osoba vlivná Ručení v případě úpadku Liberační důvody Vyloučení člena orgánu Pozastavení výkonu funkce Zásadní změny v účelu založení u osobnostních společností (nově i za účelem správy majetku) Požadavky na společníky a statutární orgány osobnostních společností Souběhy funkcí Plnění vkladové povinnosti Charakteristika V.O.S. Charakteristika komanditní společnosti Změny zakladatelských dokumentů Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 16

17 S.R.O. a akciová společnost ve světle nové právní úpravy ZOKu; Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo Rozsah: 4 hodiny Cílem semináře je postihnout zásadní změny v činnosti a.s. ohledně nové právní úpravy v ZOKu. Změny v právní úpravě a činnosti dle NOZ a zákona o obchodních korporacích ve vztahu k s.r.o. 2014, založení a vznik s.r.o., společenská smlouva, vklady (druhy a typy vkladů, míra jejich splacení, vztah vkladu a podílu), základní kapitál nová koncepce podílu v s.r.o. snížení minimální výše základního kapitálu, nová práva a povinnosti společníka, vznik a zánik účasti společníka ve společnosti, valná hromada s.r.o. (působnost, svolávání, rozhodování, neplatnost usnesení valné hromady), změny u jednatelů (vznik a zánik funkce, práva a povinnosti, odpovědnost, vznik a zánik funkce), další orgány s.r.o., zrušení s.r.o., zdůraznění rozdílů 2013/2014.Cílem semináře je dále postihnout zásadní změny v činnosti a.s. ohledně nové právní úpravy v ZOKu. Akciová společnost - založení a vznik, stanovy společnosti a jejich změny, akcie (druh, forma), samostatně převoditelná práva spojené s akcií, zatímní list, práva a povinnosti akcionáře (vkladová povinnost, práva kvalifikovaných akcionářů), základní kapitál jeho pojetí, možnosti vedení v EUR, valná hromada a.s. (působnost, svolávání, rozhodování, neplatnost usnesení valné hromady), rozhodování per rollam, neplatnost usnesení valné hromady, orgány společnosti systémy, představenstvo, dozorčí rada (vznik a zánik funkcí, předpoklady výkonu funkce, působnost, zákaz konkurence, odpovědnost). Statutární ředitel, správní rada a další orgány (vznik a zánik funkcí, předpoklady výkonu funkce, působnost, zákaz konkurence, odpovědnost), zrušení akciové společnosti, zdůraznění rozdílů 2013/2014.Konečně se seminář zaměřuje na postižení zásadních změn v právní úpravě družstva. Založení a vznik, zrušení a zánik, Nová úprava vkladů společníků Nová úprava podílu včetně různých druhů podílů Kmenový list Nová úprava svolání a působnosti VH a další změny vnitřní organizace Možnosti vystoupení společníka, Změny zakladatelských dokumentů Akcie druhy akcií, nabývání akcií Zrušení možnosti sukcesivního založení Monistický a dualistický systém, Orgány společnosti, Souběh funkcí Nová úprava svolání a působnosti VH a další změny vnitřní organizace Zvláštní práva kvalifikovaných akcionářů, Změny zakladatelských dokumentů Charakteristika a základní změny v družstvu, Členství v družstvu, Orgány družstva Bytové družstvo, vznik bytového družstva, Sociální družstvo Lektoři: Mgr. Petr Křížák, LL.M. JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M. 17

18 Pracovní právo v roce 2014 Rozsah: 6-8 výukových hodin - Pracovněprávní vztahy a účastníci pracovněprávních vztahů (zejména vymezení podmínek vzniku pracovněprávních vztahů, rozbor pojmu závislá práce a rozbor zásad pracovněprávních vztahů, postavení zaměstnance a zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích). - Postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru a neplatnost pracovněprávních úkonů (zejména informační povinnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, okruh informací, které zaměstnavatel může požadovat po budoucím zaměstnanci před vznikem pracovního poměru, podmínky které musí splňovat zaměstnanec před vznikem pracovního poměru, vstupní zdravotní prohlídka, pracovněprávní úkony, které musí být provedeny výhradně písemně) - Vznik, změna a zánik pracovního poměru pracovní smlouvou (zejména povinné, pravidelné a doplňující náležitosti pracovní smlouvy, zkušební doba, změny při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, nový postup při dočasném přidělování zaměstnanců k jinému zaměstnavateli a uzavírání konkurenčních doložek, výpovědní důvody a ochranná doba) - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (zejména navrhované změny v dohodě o provedení práce) - Pracovní doba, odpočinek v práci a čerpání dovolené - Ochrana majetkových práv zaměstnavatele a osobnostních práv zaměstnance v pracovněprávních vztazích (zejména používání informačních technologii zaměstnavatele nejen k plnění pracovních úkolů, právo zaměstnavatele kontrolovat zasílané zprávy zaměstnancům, kontrola písemností) - Náhrada škody v pracovněprávních vztazích (zejména navrhované změny při náhradě škody v důsledku pracovních úrazů a nemoci z povolání) Obsah semináře bude upřesněn na základě požadavků objednatele a legislativního vývoje zákoníku práce. Lektor: JUDr. Jaromír Richter 18

19 Právo na informace a ochrana osobních údajů Rozsah: 8 výukových hodin - Vztah a riziko kolize ústavních principů ochrany soukromí (osobnosti) - Právní reglementace práva na informace a ochrany osobnosti (osobních údajů) - Vymezení základních pojmů práva na informace a ochrany osobnosti - Ochrana osobních údajů a výjimky z této ochrany Lektor: JUDr. Jaromír Richter 19

20 Prevence proti korupci Rozsah: 8 výukových hodin - Pojem a definice korupce, její typy, znaky, její výskyt ve společnosti, negativní dopady korupce na společnost - Střet zájmů, lobbing, podvody, úplatkářství a jiné korupční trestné činy - Indikátory korupčního chování - Skutečnosti a podmínky ve společnosti, které napomáhají výskytu korupce Lektor: JUDr. Jaromír Richter 20

21 Překonávání bariér v komunikaci Rozsah : 8 výukových hodin - nácvik využití neverbality ke zvyšování pocitu důvěryhodnosti pracovníka - uplatnění empatie při sociální percepci - nácvik poskytování raportu a napojování se na komunikanta - nácvik pozitivní verbální i neverbální komunikace - detekce bariér a bariérotvorných postojů a jejich snižování - prohlubování práce s vlastními emocemi při kontaktu s bariérou - seznámení se s metodami snižování šumů při komunikaci - zvyšování emocionální odolnosti - využití a zvyšování osobního šarmu a charismatu - sebereflexe Lektor: Mgr. Milena Rosová 21

22 Leadership Rozsah : 8 výukových hodin - přeměna pracovníka z roviny manažerské do roviny vůdcovské, posilování žádoucích projevů lídrovství - detekce vlastního řídícího stylu - sebereflexe - nácvik vhodných komunikačních strategií při komunikaci - leadership a jeho vztah k motivaci a rozvoji pracovníků - prohlubování pozitivního přístupu a osobního charismatu vůdce - strategie vedení podřízených - posilování a budování spolupráce z pozice leadera - způsoby rozhodování a delegování v řídící práci Lektor: Mgr. Milena Rosová 22

23 Etiketa při komunikaci Rozsah : 8 výukových hodin - Společenský styk, společenské chování, společenská výchova - Od historie po současnost krátké dějiny etikety - Obecná pravidla společenského styku, - Obecná pravidla osobního styku, první kontakt - Seznámení, představování, vizitky, oslovování - Osobní image, hlasový projev, vystupování, péče o zevnějšek - Obecná pravidla v pracovním styku, návštěvy a schůzky - Žena ve vedoucí funkci - Oblečení v zaměstnání, dress code - Pracovní pohovor, příprava na něj, profesní životopis - Pracovní společenské události, rauty, pozvánky, stolování Lektor: Mgr. Milena Rosová 23

24 Time management a stres management Rozsah : 8 výukových hodin - Časová komprese a plánování pracovních záležitostí - Vnímání času a stres - Zásady a fáze úspěšného plánování - Priority v pracovní i individuální oblasti - Členění úkolů podle priorit, individuální přání a potřeby jako součást time managementu - Eliminace tzv. časožroutů - Sebemotivace v rámci pracovní a osobní roviny, obrana proti syndromu vyhoření - Plánování tvorba týdenních, měsíčních a ročních plánů + praktická cvičení - Zdokonalení metody vedení diáře a jeho použití - Metody včleňování individuálních dlouhodobých plánů do každodenních úkolů - Zařazení faktorů individuálního stylu práce do plánování času - Pracovní prostředí a plánování času - Tvorba mentálních map jako efektivního způsobu zapisování informací a řešení problémů - Vztahový čas jako jeden ze základních faktorů generujících stres v plánování času - Zásady účelného delegování Lektor: Mgr. Milena Rosová 24

25 Motivace, hodnocení zaměstnanců a zpětná vazba Rozsah : 8 výukových hodin - Hodnotící a motivační pohovory jako nástroj řízení a vedení - Styly hodnocení a motivování pracovníků a jejich odraz při pohovorech - Efektivní zpětná vazba konstruktivní kritika pracovníka - Příprava motivačního pohovoru základní schéma - Příprava hodnotícího pohovoru - Kontrola kvality motivačních a hodnotících pohovorů - Efektivní komunikace v rámci hodnotících a motivačních pohovorů - Rolové hry podávání konstruktivní zpětné vazby - Konfliktní situace při hodnotícím pohovoru - Obrana proti citovému nátlaku - Základy manipulativních technik, jejich rozpoznávání a účinná obrana proti nim - Využívání pravidelných pohovorů se spolupracovníky jako nástroje vedení a rozvoje - Případová studie hodnotící pohovory jako nástroj vedení - Využití motivačního založení a typu spolupracovníků k většímu rozvoji Lektor: Mgr. Milena Rosová 25

26 Prevence a zvládání stresových situací a syndromu vyhoření se zaměřením na praktické tréninky Rozsah : 8 výukových hodin - Stres a psychohygiena, komunikace s klienty, vztahy na pracovišti, ztráta motivace - Sebeřízení a zvládání stresu při práci - Syndrom vyhoření a jeho prevence, překonání syndromu vyhoření a udržení motivace, případně nalezení nové motivace - Základy relaxace, relaxační metody Lektor: Mgr. Milena Rosová Mgr. Marta Pavelcová 26

27 Prezentační dovednosti a pravidla vystupování na veřejnosti Rozsah : 8 výukových hodin - Základy vystupování na veřejnosti a základy společenského styku - Neverbální projev - Verbální projev Lektor: Mgr. Milena Rosová Mgr. Marta Pavelcová 27

28 Prezentační dovednosti a techniky Rozsah : 16 výukových hodin dvoudenní seminář - Příprava prezentace, sebeprezentace, sdělování vizí - Prezentace jako komunikace - Realizace prezentace, správné postupy argumentace a přesvědčování - Zpracování reakcí posluchačů, reakce na otázky a námitky z publika - Práce s trémou a nejistotou, práce se stresem - Videotrénink získání zpětné vazby Lektor: Mgr. Milena Rosová Mgr. Marta Pavelcová 28

29 Komunikace v telefonním styku Rozsah : 8 výukových hodin - Telefonická komunikace, teoretická příprava i praktický výcvik - Verbální komunikace při telefonátech, správná argumentace - Struktura dialogu, zásady vedení telefonátu s klientem - Konflikty při telefonátech a jejich řešení, obranu proti nátlakovému jednání a manipulaci. - Obtížné telefonáty - Řešení simulovaných situací a hraní rolových her, zvládání náročné situace při důrazu na uplatňování kooperativních strategií, sebereflexe v rovině verbální komunikace, trénink kvality hlasového projevu. Lektor: Mgr. Milena Rosová Mgr. Marta Pavelcová 29

30 Etiketa a norma v písemném styku Rozsah : 8 výukových hodin - Etiketa v písemném styku, zaměření na grafickou a formální stránku na základě normy ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory (2007). - Interpunkční psaní spojovníku, pomlček, závorek a uvozovek - Psaní zkratek, značek a čísel - Členění textu a označování jeho částí - Formální úprava obchodních a úředních dopisů - ová korespondence Lektor: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D. 30

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií,

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR

KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR vzdělávací agentura KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR 2014 www.profesim.cz CENOVĚ VÝHODNÉ ZAKÁZKOVÉ SEMINÁŘE Chcete ušetřit a současně kvalitně vzdělávat zaměstnance? Uspořádáme pro Vás zakázkový seminář: -

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015 Vážené klientky,

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 2. pololetí roku 2013, včetně nabídky

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás bylo

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM (akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR) si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře. Akreditované semináře jsou pro všechny

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ................................ 2 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ............................. 7 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ...............................

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ BŘEZEN-DUBEN

KATALOG SEMINÁŘŮ BŘEZEN-DUBEN vzdělávací agentura KATALOG SEMINÁŘŮ BŘEZEN-DUBEN 2014 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás bylo školení cenově výhodnější a současně jste kvalitně vzdělávali zaměstnance?

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás byl seminář

Více

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ Znalostmi k prosperitě Znalostmi k prosperitě ZNALOSTMI K PROSPERITĚ vzdělávací program Předkladatel projektu: Sídlo: Tyršova 106, 261 01 Příbram Adresa pro doručování korespondence pro projekt: Pražská

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KATALOG

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KATALOG KATALOG vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Úřadu práce ČR na rok 2014 1 KONTAKT: Vzdělávací středisko ÚP ČR v Olomouci Vejdovského 4, Olomouc 772 00 zaměstnanec VS PhDr. Naděje Podolská tel.: 950 141 305

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 1. pololetí 2015

Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 1. pololetí 2015 Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha 1. pololetí 2015 Vážené dámy, vážení pánové, milí zaměstnanci veřejné správy, představujeme Vám katalog vzdělávacích aktivit Institutu pro veřejnou správu

Více

Právo a podnikání 2/2012

Právo a podnikání 2/2012 Právo a podnikání 2/2012 Téma vydání 2 2013: Rekodifikace civilního práva I. část Obecný výklad V příštím vydání v dohledné době připravujeme: Rekodifikace civilního práva II. část (Hlavní změny v oblasti

Více