CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce"

Transkript

1 Číslo pracovní pozice 3.a Název pracovní pozice Pracovník pro likvidaci černých skládek CHAROPA Charakteristika Kvalifikační úroveň: 1- nekvalifikovaná Pracovník pro likvidaci černých skládek je nekvalifikovaný pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při obnově a ochraně lesních kultur. Činnosti Sám nebo ve spolupráci s jinými, na základě technické dokumentace, resp. všeobecných instrukcí a v souladu s příslušnými předpisy, zejména těmi, které se týkají ochrany před úrazy, bezpečnosti práce, hygieny a ochrany životního prostředí a podle principů ekonomické efektivity vykonává tyto činnosti: Čištění frekventovaných turistických tras a jejich okolí od veškerého odpadu. Vysbírání odpadu. Likvidace odpadu. Sanace dotčeného místa (urovnání terénu, dosadba stromů, uvedení do původního stavu). Sanace poškozených míst (pomístné urovnání kamenů, doplnění zeminy). Příklady prací Tarifní stupeň : [ 2 ] Platová třída : Sběr a třídění odpadu ze skládek Rekultivace místa po odstranění skládky Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce Charakter činnosti Pomocné rutinní nekvalifikované práce Přípravné práce, rutinní obsluha jednod.strojů Odborné rutinní manuální, řemeslné práce Rutinní administrativní a provozní činnosti Odborné a specializované manuální a řemeslné práce Odborné nemanuální činnosti Tvůrčí, vývojové, systémové práce Řídící práce Tvůrčí vědecké práce, základní výzkum Složitost práce s informacemi Přesně vymezený postup nebo práce s malým počtem informací Rámcově vymezený postup nebo návaznost v rozsahu odb.disciplíny Obecně platný postup nebo návaznost interdisciplinární Blíže neurčený postup nebo návaznost v rozsahu oboru činností Neobvyklý, originální postup nebo návaznost mezioborová Řídící úroveň Bez řízení Řízení malého nebo středního útvaru rutinního typu Řízení malého nebo středního útvaru odborného typu Řízení rozsáhlého útvaru Vrcholové vedení organizace Odpovědnost za výsledky a hodnoty Bez odpovědnosti Menší odpovědnost, příp. ztráty malé nebo odstranitelné Velká odpovědnost, ztráty velké nebo obtížně odstranitelné

2 Vysoká odpovědnost, ztráty rozsáhlé a neodstranitelné Předmět práce - co je objektem práce, resp. na jakou oblast je zaměřena Nerostné suroviny, voda, zemský povrch Energie Kovové materiály Strojírenské výrobky a zařízení Elektrotechnické a elektronické výrobky a zařízení Dřevo Plasty Sklo, keramika Tetil, kůže Chemické suroviny, guma, papír Potraviny, farmaceutické a biologické materiály Stavební materiály Rostliny Zvířata Člověk Písemnosti, informace, literatura, dokumenty, doklady, grafické práce Peníze, cenné papíry, poštovní zásilky Zákony, předpisy Počítačové programy Doprava, cestovní ruch Historické a další společenské procesy a památky Zboží různého sortimentu Filmová, televizní, divadelní a hudební produkce Výskyt předmětu při práci je: 1 žádný nebo minimální 2 částečný 3 rozhodující Pracovní prostředky - čím je práce vykonávána Bez pomůcek a nástrojů Hlas, mluvené slovo Ruční nářadí a pomůcky bez vnějšího přívodu energie ( zdrojem energie je člověk ) Příklady: sekera, pila, nůžky, lopata, kladivo, pilník, hoblík, dláto, krumpáč, ruční vrtačka, palice, kuchyňské náčiní, ruční zvedák, tužka, štětec, ruční kuchyňské strojky, kleště, šroubovák, kosa apod. Ruční nářadí a pomůcky s vnějším přívodem energie (s vlastním zdrojem energie) Příklady: ruční motorová pila, elektrická ruční bruska, elektrické kuchyňské strojky, elektrická ruční vrtačka, pneumatické kladivo, hydraulická ohýbačka, vzduchový nebo elektrický utahovák, stříkací pistole, letovací pájka, apod. Ruční nástroje speciální Příklady: Ruční nástroje, nářadí a pomůcky pro jemnou a uměleckou práci, speciální nástroje a přípravky, chirurgické nástroje Stacionární stroje a zařízení Příklady: obráběcí stroje, lisy, šicí stroje, žehlicí stroje, těžní stroje, okružní pily, plnicí stanice, těžní vrátky, čerpací stanice, velké vrtací soupravy, reprografická zařízení, papírenská řezačka, hoblovací stroj na dřevo, pásové a hřeblové doprav Montážní linky a proudová výroba Příklady: Montážní linky automobilů, balící linka Poloautomatické a automatické stroje Příklady: Svařovací roboty, obráběcí linky( číslicově řízené obráběcí stroje - NC, CNC), linky na výrobu stavebních hmot, papíru, celulózy, potravin, léčiv a dřevních hmot, balicí linky, linky na výrobu cementu a vápna, stáčírna piva Mobilní stroje a zařízení Příklady: Dopravní a manipulační prostředky, dopravní systémy, stroje a zařízení s kombinovanými zdroji energie nebo obsluhou, auta, traktory, lokomotivy, autojeřáby, kombajny, buldozery, razicí, dobývací a zakládací stroje, vrtací vozy Dálkově řízené pracovní systémy- panelová řídící technika Příklady:Centra řízení (velíny-dispečinky) výrobních, energetických a telekomunikačních systémů, letadla, lodě, 1 2 3

3 Měřící, diagnostická, zkušební, kontrolní, audiovizuální a spojovací technika Kancelářská a výpočetní technika Příklady: osobní počítač, telefon, kopírovací stroj, apod.. Zbraně a výbušniny Využití pracovních prostředků při práci je: 1 žádné nebo minimální 2 částečné 3 rozhodující Pracovní podmínky Zátěž teplem Zátěž chladem Zátěž hlukem Zátěž vibracemi Zátěž prachem Zátěž chemickými látkami Zátěž invazivními alergeny Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění Zátěž ionizujícím zářením Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů Zraková zátěž Celková fyzická zátěž Zátěž trupu a páteře Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin Lokální zátěž jemné motoriky Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách Práce ve výškách Duševní zátěž Zvýšené riziko úrazu pracovníka Zvýšené riziko obecného ohrožení Pracovní doba, směnnost Jiné doplňující faktory : Instrukce pro tuto část analýzy 1 Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko) faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo zátěž faktorem minimální, z hlediska epozice faktoru optimální pracovní podmínky, zdravotní riziko minimální i pro hendikepované osoby, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný 2 Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika) ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, úroveň zátěže a faktorů nepřekračuje limity stanovené předpisy (HP, normy...), vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka, nelze vyloučit nepříznivý účinek faktoru na zdraví u vnímavých jedinců. 3 Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika) úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty epozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků 4 Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika) úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty epozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k profesionálnímu poškození zdraví Další podmínky při výkonu práce Umístění pracoviště V uzavřeném prostoru (dílna, hala, sklad, stáj, kabina, kancelář, apod.) V polouzavřeném prostoru (přístřešek, otevřená hala) Ve volném prostoru (pole, zahrada, volná příroda, ulice, apod.) Pod zemí

4 Ve výškách v uzavřeném prostoru (plošiny. lávky, rampy...) Ve výškách v otevřeném prostoru (na stavbách, na konstrukcích...) Časté střídání pracovišť různě umístěných Bezokenní pracoviště Doma V dopravním prostředku Jiné umístění pracoviště Pracovní tempo a rytmus Spontánní - není vnuceno strojem ani návazností pracovišť Vnucené taktem stroje, zařízení Vnucené návazností pracovišť Kombinace volného a vnuceného pracovního tempa Monotonie a nárazovost práce Jednotvárná práce v krátkých cyklech (do 1 minuty) Jednotvárná práce v delších cyklech (do 1 hodiny) Proměnlivá práce - střídání úkonů a operací Nárazová práce Společenské pracovní podmínky Převážně individuální Převážně kolektivní (práce prováděna v kolektivu bez výraznějších kooperací) Týmová práce (kolektivní práce vyžadující přímou kooperaci) Styk se zákazníky Kvalifikační požadavky Školní vzdělání Školní vzdělání optimální Školní vzdělání optimální Další profesní vzdělání doplňkové Kód Název ANO / NE Základní vzdělání Školní vzdělání také vhodné Školní vzdělání také vhodné Další profesní vzdělání doplňkové Kód Název ANO / NE Školní vzdělání ještě přípustné Školní vzdělání ještě přípustné Další profesní vzdělání doplňkové Kód Název ANO / NE Další profesní vzdělání povinné Název povinného dalšího profesního vzdělání včetně čísla právního předpisu Zaškolení, zaučení Zákonem předepsaná prae Délka prae Právní předpis Legenda Školní vzdělání Vyberte obory, které podle Vás nejlépe odpovídají níže uvedeným definicím. Pro školní vzdělání optimální lze vybrat pouze jeden

5 obor. Pro školní vzdělání také vhodné a ještě přípustné lze vložit libovolný počet oborů. Vychází-li Vám v některé složce školního vzdělání příliš velký počet oborů, zvažte, zda by nebylo možné zde vyplnit celou skupinu oborů. Může se stát, že typová pozice má takový charakter, že na absolvovaném oboru vzdělání záleží málo nebo téměř vůbec. Pak zde může být uvedena nejen celá skupina oborů, ale může stačit pouze uvedení stupně dosaženého vzdělání. Školní vzdělání optimální: Vyplňte obor vzdělání (příp. skupinu oborů či v krajním případě stupeň vzdělání), který představuje optimální vzdělanostní základ pro výkon příslušné typové pozice (obdobně platí i pro povolání). Další profesní vzdělání doplňkové:zadejte "ano" pokud podle Vás pouhé absolvování vlevo uvedeného oboru vzdělání nedává dostatečnou kvalifikaci pro výkon typové pozice, ale je potřebné toto vzdělání doplnit tzv. doplňkovým dalším vzděláním nebo mít absolvovanou v příslušné oblasti určitou odbornou prai. (Pozor: nezaměňujte se vzděláním resp. zkouškami, které jsou povinné ze zákona bez ohledu na absolvované školní vzdělání.. Pro ty je určena složka Další profesní vzdělání povinné a povinná prae ) Školní vzdělání také vhodné: Vyplňte obory vzdělání, (resp. skupiny oborů vzdělání, příp. celé stupně vzdělání), které sice v menší míře než optimální obor vzdělání, avšak také představují odpovídající vzdělanostní základ pro výkon příslušné typové pozice. Pokud kromě oborů vzdělání stanovených jako optimální již další vhodné obory vzdělání neeistují, zůstane tato složka nevyplněná. Pokud bude jako také vhodné školní vzdělání stanovena skupina oborů vzdělání, příp. stupeň vzdělání, automaticky se bude rozumět, že do ní nepatří obory vzdělání uvedené již jako optimální školní vzdělání. (Platí analogicky i pro složku Školní vzdělání ještě přípustné). Školní vzdělání ještě přípustné: Vyplňte všechny obory vzdělání (resp. skupiny oborů vzdělání nebo celé stupně vzdělání) neuvedené jako školní vzdělání optimální ani jako školní vzdělání také vhodné, s nimiž je možné (i když nikoli vhodné) vykonávat příslušnou TP (často po absolvování doplňkového dalšího vzdělání). Další profesní vzdělání povinné: Pod tímto pojmem chápeme vzdělávání včetně předepsaných zkoušek o odborné způsobilosti, které je dané zákonnými předpisy a normami (případně je povinné na základě dohod či předpisů uvnitř příslušných zaměstnavatelských či profesních svazů, sdružení, komor, cechů a podobných institucí). V některých případech přitom nemusí být povinné absolvování vzdělávacích programů (zde se jedná pouze o tzv. přípravné vzdělávací programy), ale jen vykonání příslušných zkoušek. Zkontrolujte, zda uvedené povinné další vzdělání (a příslušná zkouška) je skutečně pro výkon příslušné typové pozice nutné a jestli naopak určité povinné další vzdělání (a příslušná zkouška) nechybí. Zákonem předepsaná prae: Zde se uvede počet roků odborné prae, kterou předepisuje zákon.zkontrolujte, zda uvedená délka prae je skutečně pro výkon příslušné typové pozice nutná a jestli zde naopak určitá povinná prae nechybí. Pokud je předpis pro prai složitější a závisí na různých faktorech (např.. dosažené vzdělání), použijte pro vysvětlení poznámku. Požadavky na průřezové dovednosti Jazykové znalosti a dovednosti (cizí jazyk) Nevyžadují se Základní, pasivní (čtení jednoduchých tetů) Pokročilé (jednoduchá komunikace, čtení složitějších tetů) Dobré (běžná komunikace, čtení a psaní běžných tetů) Úplné (plynulá komunikace, vedení meetingů, čtení a psaní všech tetů) Ovládání výpočetní techniky Zvládání několika základních úkonů v rámci jedné aplikace (např. tisk faktur) Základní uživatelská práce s běžnými aplikacemi (tetové a tabulkové editory) Řešení složitých konstrukčních nebo analytických úloh, práce s větším množstvím aplikací na pokročilé uživatelské úrovni Dovednosti programátorské a analytické Administrativní a interpersonální dovednosti Psaní na stroji, práce s klávesnicí Ovládání těsnopisu Písemný projev Slovní projev, schopnost vyjadřování Obchodní dovednosti Pedagogické dovednosti Manažerské dovednosti Jiné speciální znalosti a dovednosti. Odborné znalosti z oblastí Ekonomika Účetní a obchodní dokumentace Obchodní zákoník a smluvně závazkové vztahy Pracovně právní vztahy

6 Jakost a kvalita Ochrana životního prostředí Řízení motorových vozidel Řidičské oprávnění sk. B Řidičské oprávnění skupiny C, D, T Další požadavky na vykonavatele Zrak Rozlišování detailů (zraková ostrost) Prostorové vidění Rozsah zrakového pole Adaptace na dálku a blízko Rozlišování barev a barevných odstínů Vidění za šera, v mlze, při umělém osvětlení Hloubkové vidění Adaptace na změnu světla a tmy Sluch Rozlišování tónu, barvy, síly a rytmu Rozlišování směru a intervalů Hmat včetně kinestetického smyslu Rozlišování nerovnosti povrchů Rozlišování tvaru předmětů Udržování rovnováhy Chuť Rozlišování chutí Čich Rozlišování čichových podnětů Zvláštní požadavky Speciální fyzické předpoklady Mimořádná schopnost koordinace pohybů Přesnost práce Umělecký, literární talent Jistota, pohotovost při jednání Vzhled a vystupování Schopnost vyjednávat, přijímat kompromisy Podnikavost Jiné: Technologický postup Pracovní operace Zpracování postupu popř. projektu likvidace černé skládky. Vlastní vysbírání odpadu na místě s použitím doporučené techniky. Pracovníci chráněných dílen provádějí pouze manuální práce (ruční sběr odpadu, třídění, nakládka do koleček, nakládka do kontejneru, pytlování). Práce s těžší technikou je objednána, včetně její obsluhy, u jiné firmy, která technikou disponuje. Tyto služby objednává mistr chráněné dílny. Přechodné uložení vysbíraného odpadu. Vlastní likvidace odvoz a uložení na řízenou skládku, popř. jiné zpracování odpadu (dle projektu PC, tiskárna. Pracovní vybavení Pracovní oděv, rukavice, pevné boty. Krumpáč, hrábě, igelitové pytle, kolečka, kontejnery. Další technika bude objednána dle potřeby (bagr, buldozer, nakladače, speciální kontejnery, nákladní auto). Igelitové pytle, kontejnery. Kontejnery, nákladní auto.

7 likvidace). Odvoz na řízenou skládku nebo odvoz tříděného odpadu k jeho zpracovateli provádí objednaná firma dopravce. Rekultivace místa po odstranění skládky (úprava terénu nebo zatravnění, výsadba dřevin). Návaznou aktivitou je pěstování a výsadba dřevin na území vyklizené skládky nemusí být součástí pracovního programu. Zahradní náčiní (lopaty, hrábě, motyky, rýče), kolečka, křovinořez, popřípadě další vybavení dle projektu likvidace. Zahradní náčiní (lopaty, hrábě, motyky, rýče). Zdravotní podmínky Vzhledem k cílové skupině projektu je tato otázka velice individuální, záleží na tom konkrétním člověku a lékařském posouzení. Onemocnění vylučující výkon typové pozice Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy. Chladová alergie. Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu. Slepota Závažné onemocnění dolních končetin Onemocnění omezující výkon typové pozice Poruchy termoregulace. Onemocnění ledvin. Závažná onemocnění dýchacích cest a plic. Závažná onemocnění ledvin, močových cest. Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému. Nemoci cév a nervů horních končetin.. Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku. Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek. Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek. Pozitivní alergická anamnéza. Imunodeficitní stavy. Chronická onemocnění jater. Poruchy vidění.. Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce. Závažná onemocnění páteře. Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů. Závrať jakékoliv etiologie. Duševní poruchy. Poruchy chování. Závažná psychosomatická onemocnění. Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění. Závažná nervová onemocnění. Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu. Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému. Poruchy prokrvení končetin.

MANUÁL PRO TVORBU KATALOGU NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ

MANUÁL PRO TVORBU KATALOGU NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ MANUÁL PRO TVORBU KATALOGU NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ určeno pro členy sektorových rad, expertních týmů a pracovních skupin (zpracováno v návaznosti na metodiku Pravidla tvorby katalogu NSP) ŘÍJEN 2012

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Autotronik 39-41-L/01 Autotronik Platnost od: 1. 9. 2009 Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ

I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ REŽIMY Využití poznatků o vztahu člověka k pracovním podmínkám je základním předpokladem racionální organizace práce. Jde především o posouzení zvláštností a náročnosti pracovní

Více

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe)

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) Projekt Stres na pracovišti možnosti prevence Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i Obsah 1. Úvod... 3 2. Indikátory... 6 3. Metodiky a

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více

školní vzdělávací program Strojírenské práce RVP 23-51-E/01 Strojírenské práce Strojírenské práce Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

školní vzdělávací program Strojírenské práce RVP 23-51-E/01 Strojírenské práce Strojírenské práce Střední odborné učiliště Valašské Klobouky školní vzdělávací program Strojírenské práce 23-51-E/01 Strojírenské práce Strojírenské práce 23-51-E/01 Strojírenské práce 1 Identifikační údaje Název ŠVP Strojírenské práce Datum 30.8.2013 Název 23-51-E/01

Více

Školní vzdělávací program. Potravinářské práce SOU Uherský Brod S. Čecha 1110

Školní vzdělávací program. Potravinářské práce SOU Uherský Brod S. Čecha 1110 Školní vzdělávací program Potravinářské práce SOU Uherský Brod S. Čecha 1110 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 4 2.1. Identifikační údaje oboru... 4 2.2.

Více

Informační materiály pro zaměstnavatele

Informační materiály pro zaměstnavatele Informační materiály pro zaměstnavatele Metodika Obsah Úvod Proč zaměstnávat osoby s hendikepem?... 3 Corporate Social Responsibility (CSR) Společenská odpovědnost firem... 3 Zákonné povinnosti - Pracovně-právní

Více

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Dokument byl vypracován pro Vysoké učení technické v Brně a je nedílnou součástí dokumentace

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 567/2006 Sb. ze dne 6. prosince 2006, o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Č. j.: 30 207/2003-25

Č. j.: 30 207/2003-25 METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Č. j.: 30 207/2003-25 Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

školní vzdělávací program Ošetřovatel RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel Ošetřovatel Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

školní vzdělávací program Ošetřovatel RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel Ošetřovatel Střední odborné učiliště Valašské Klobouky školní vzdělávací program Ošetřovatel 53-41-H/01 Ošetřovatel Ošetřovatel 53-41-H/01 Ošetřovatel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Ošetřovatel Datum 8.11.2013 Název 53-41-H/01 Ošetřovatel Verze 1. Dosažené

Více

Zemědělec - farmář 2. verze

Zemědělec - farmář 2. verze školní vzdělávací program Zemědělec - farmář 2. verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Mechanik pneuservisu. Název typové pozice. Alternativní název. Mechanik podvozkových částí vozidel. Identifikace

Mechanik pneuservisu. Název typové pozice. Alternativní název. Mechanik podvozkových částí vozidel. Identifikace Název typové pozice Mechanik pneuservisu Alternativní název Mechanik podvozkových částí vozidel Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Podobor činnosti:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 ŠVP 41-55-H01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 PLATNOST OD 1.9.2012 Obsah 1.Identifikační údaje... 3 2.Profil absolventa... 4 2.1 Pracovní

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 Školní vzdělávací program pro obor čtyřletého studia mechanizace a služby

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 Školní vzdělávací program pro obor čtyřletého studia mechanizace a služby nám. Míru, Tišnov, 5 Školní vzdělávací program pro obor čtyřletého studia mechanizace a služby nám. Míru, Tišnov, 5 Školní vzdělávací program pro obor čtyřletého studia mechanizace a služby Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-41-H/01 a lakýrník Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou.. dne.. Kateřina

Více

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Silniční doprava RVP 23-45-M/01 Dopravní prostředky Dopravní prostředky Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu:

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více