CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce"

Transkript

1 Číslo pracovní pozice 3.a Název pracovní pozice Pracovník pro likvidaci černých skládek CHAROPA Charakteristika Kvalifikační úroveň: 1- nekvalifikovaná Pracovník pro likvidaci černých skládek je nekvalifikovaný pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při obnově a ochraně lesních kultur. Činnosti Sám nebo ve spolupráci s jinými, na základě technické dokumentace, resp. všeobecných instrukcí a v souladu s příslušnými předpisy, zejména těmi, které se týkají ochrany před úrazy, bezpečnosti práce, hygieny a ochrany životního prostředí a podle principů ekonomické efektivity vykonává tyto činnosti: Čištění frekventovaných turistických tras a jejich okolí od veškerého odpadu. Vysbírání odpadu. Likvidace odpadu. Sanace dotčeného místa (urovnání terénu, dosadba stromů, uvedení do původního stavu). Sanace poškozených míst (pomístné urovnání kamenů, doplnění zeminy). Příklady prací Tarifní stupeň : [ 2 ] Platová třída : Sběr a třídění odpadu ze skládek Rekultivace místa po odstranění skládky Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce Charakter činnosti Pomocné rutinní nekvalifikované práce Přípravné práce, rutinní obsluha jednod.strojů Odborné rutinní manuální, řemeslné práce Rutinní administrativní a provozní činnosti Odborné a specializované manuální a řemeslné práce Odborné nemanuální činnosti Tvůrčí, vývojové, systémové práce Řídící práce Tvůrčí vědecké práce, základní výzkum Složitost práce s informacemi Přesně vymezený postup nebo práce s malým počtem informací Rámcově vymezený postup nebo návaznost v rozsahu odb.disciplíny Obecně platný postup nebo návaznost interdisciplinární Blíže neurčený postup nebo návaznost v rozsahu oboru činností Neobvyklý, originální postup nebo návaznost mezioborová Řídící úroveň Bez řízení Řízení malého nebo středního útvaru rutinního typu Řízení malého nebo středního útvaru odborného typu Řízení rozsáhlého útvaru Vrcholové vedení organizace Odpovědnost za výsledky a hodnoty Bez odpovědnosti Menší odpovědnost, příp. ztráty malé nebo odstranitelné Velká odpovědnost, ztráty velké nebo obtížně odstranitelné

2 Vysoká odpovědnost, ztráty rozsáhlé a neodstranitelné Předmět práce - co je objektem práce, resp. na jakou oblast je zaměřena Nerostné suroviny, voda, zemský povrch Energie Kovové materiály Strojírenské výrobky a zařízení Elektrotechnické a elektronické výrobky a zařízení Dřevo Plasty Sklo, keramika Tetil, kůže Chemické suroviny, guma, papír Potraviny, farmaceutické a biologické materiály Stavební materiály Rostliny Zvířata Člověk Písemnosti, informace, literatura, dokumenty, doklady, grafické práce Peníze, cenné papíry, poštovní zásilky Zákony, předpisy Počítačové programy Doprava, cestovní ruch Historické a další společenské procesy a památky Zboží různého sortimentu Filmová, televizní, divadelní a hudební produkce Výskyt předmětu při práci je: 1 žádný nebo minimální 2 částečný 3 rozhodující Pracovní prostředky - čím je práce vykonávána Bez pomůcek a nástrojů Hlas, mluvené slovo Ruční nářadí a pomůcky bez vnějšího přívodu energie ( zdrojem energie je člověk ) Příklady: sekera, pila, nůžky, lopata, kladivo, pilník, hoblík, dláto, krumpáč, ruční vrtačka, palice, kuchyňské náčiní, ruční zvedák, tužka, štětec, ruční kuchyňské strojky, kleště, šroubovák, kosa apod. Ruční nářadí a pomůcky s vnějším přívodem energie (s vlastním zdrojem energie) Příklady: ruční motorová pila, elektrická ruční bruska, elektrické kuchyňské strojky, elektrická ruční vrtačka, pneumatické kladivo, hydraulická ohýbačka, vzduchový nebo elektrický utahovák, stříkací pistole, letovací pájka, apod. Ruční nástroje speciální Příklady: Ruční nástroje, nářadí a pomůcky pro jemnou a uměleckou práci, speciální nástroje a přípravky, chirurgické nástroje Stacionární stroje a zařízení Příklady: obráběcí stroje, lisy, šicí stroje, žehlicí stroje, těžní stroje, okružní pily, plnicí stanice, těžní vrátky, čerpací stanice, velké vrtací soupravy, reprografická zařízení, papírenská řezačka, hoblovací stroj na dřevo, pásové a hřeblové doprav Montážní linky a proudová výroba Příklady: Montážní linky automobilů, balící linka Poloautomatické a automatické stroje Příklady: Svařovací roboty, obráběcí linky( číslicově řízené obráběcí stroje - NC, CNC), linky na výrobu stavebních hmot, papíru, celulózy, potravin, léčiv a dřevních hmot, balicí linky, linky na výrobu cementu a vápna, stáčírna piva Mobilní stroje a zařízení Příklady: Dopravní a manipulační prostředky, dopravní systémy, stroje a zařízení s kombinovanými zdroji energie nebo obsluhou, auta, traktory, lokomotivy, autojeřáby, kombajny, buldozery, razicí, dobývací a zakládací stroje, vrtací vozy Dálkově řízené pracovní systémy- panelová řídící technika Příklady:Centra řízení (velíny-dispečinky) výrobních, energetických a telekomunikačních systémů, letadla, lodě, 1 2 3

3 Měřící, diagnostická, zkušební, kontrolní, audiovizuální a spojovací technika Kancelářská a výpočetní technika Příklady: osobní počítač, telefon, kopírovací stroj, apod.. Zbraně a výbušniny Využití pracovních prostředků při práci je: 1 žádné nebo minimální 2 částečné 3 rozhodující Pracovní podmínky Zátěž teplem Zátěž chladem Zátěž hlukem Zátěž vibracemi Zátěž prachem Zátěž chemickými látkami Zátěž invazivními alergeny Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění Zátěž ionizujícím zářením Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů Zraková zátěž Celková fyzická zátěž Zátěž trupu a páteře Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin Lokální zátěž jemné motoriky Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách Práce ve výškách Duševní zátěž Zvýšené riziko úrazu pracovníka Zvýšené riziko obecného ohrožení Pracovní doba, směnnost Jiné doplňující faktory : Instrukce pro tuto část analýzy 1 Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko) faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo zátěž faktorem minimální, z hlediska epozice faktoru optimální pracovní podmínky, zdravotní riziko minimální i pro hendikepované osoby, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný 2 Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika) ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, úroveň zátěže a faktorů nepřekračuje limity stanovené předpisy (HP, normy...), vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka, nelze vyloučit nepříznivý účinek faktoru na zdraví u vnímavých jedinců. 3 Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika) úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty epozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků 4 Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika) úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty epozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k profesionálnímu poškození zdraví Další podmínky při výkonu práce Umístění pracoviště V uzavřeném prostoru (dílna, hala, sklad, stáj, kabina, kancelář, apod.) V polouzavřeném prostoru (přístřešek, otevřená hala) Ve volném prostoru (pole, zahrada, volná příroda, ulice, apod.) Pod zemí

4 Ve výškách v uzavřeném prostoru (plošiny. lávky, rampy...) Ve výškách v otevřeném prostoru (na stavbách, na konstrukcích...) Časté střídání pracovišť různě umístěných Bezokenní pracoviště Doma V dopravním prostředku Jiné umístění pracoviště Pracovní tempo a rytmus Spontánní - není vnuceno strojem ani návazností pracovišť Vnucené taktem stroje, zařízení Vnucené návazností pracovišť Kombinace volného a vnuceného pracovního tempa Monotonie a nárazovost práce Jednotvárná práce v krátkých cyklech (do 1 minuty) Jednotvárná práce v delších cyklech (do 1 hodiny) Proměnlivá práce - střídání úkonů a operací Nárazová práce Společenské pracovní podmínky Převážně individuální Převážně kolektivní (práce prováděna v kolektivu bez výraznějších kooperací) Týmová práce (kolektivní práce vyžadující přímou kooperaci) Styk se zákazníky Kvalifikační požadavky Školní vzdělání Školní vzdělání optimální Školní vzdělání optimální Další profesní vzdělání doplňkové Kód Název ANO / NE Základní vzdělání Školní vzdělání také vhodné Školní vzdělání také vhodné Další profesní vzdělání doplňkové Kód Název ANO / NE Školní vzdělání ještě přípustné Školní vzdělání ještě přípustné Další profesní vzdělání doplňkové Kód Název ANO / NE Další profesní vzdělání povinné Název povinného dalšího profesního vzdělání včetně čísla právního předpisu Zaškolení, zaučení Zákonem předepsaná prae Délka prae Právní předpis Legenda Školní vzdělání Vyberte obory, které podle Vás nejlépe odpovídají níže uvedeným definicím. Pro školní vzdělání optimální lze vybrat pouze jeden

5 obor. Pro školní vzdělání také vhodné a ještě přípustné lze vložit libovolný počet oborů. Vychází-li Vám v některé složce školního vzdělání příliš velký počet oborů, zvažte, zda by nebylo možné zde vyplnit celou skupinu oborů. Může se stát, že typová pozice má takový charakter, že na absolvovaném oboru vzdělání záleží málo nebo téměř vůbec. Pak zde může být uvedena nejen celá skupina oborů, ale může stačit pouze uvedení stupně dosaženého vzdělání. Školní vzdělání optimální: Vyplňte obor vzdělání (příp. skupinu oborů či v krajním případě stupeň vzdělání), který představuje optimální vzdělanostní základ pro výkon příslušné typové pozice (obdobně platí i pro povolání). Další profesní vzdělání doplňkové:zadejte "ano" pokud podle Vás pouhé absolvování vlevo uvedeného oboru vzdělání nedává dostatečnou kvalifikaci pro výkon typové pozice, ale je potřebné toto vzdělání doplnit tzv. doplňkovým dalším vzděláním nebo mít absolvovanou v příslušné oblasti určitou odbornou prai. (Pozor: nezaměňujte se vzděláním resp. zkouškami, které jsou povinné ze zákona bez ohledu na absolvované školní vzdělání.. Pro ty je určena složka Další profesní vzdělání povinné a povinná prae ) Školní vzdělání také vhodné: Vyplňte obory vzdělání, (resp. skupiny oborů vzdělání, příp. celé stupně vzdělání), které sice v menší míře než optimální obor vzdělání, avšak také představují odpovídající vzdělanostní základ pro výkon příslušné typové pozice. Pokud kromě oborů vzdělání stanovených jako optimální již další vhodné obory vzdělání neeistují, zůstane tato složka nevyplněná. Pokud bude jako také vhodné školní vzdělání stanovena skupina oborů vzdělání, příp. stupeň vzdělání, automaticky se bude rozumět, že do ní nepatří obory vzdělání uvedené již jako optimální školní vzdělání. (Platí analogicky i pro složku Školní vzdělání ještě přípustné). Školní vzdělání ještě přípustné: Vyplňte všechny obory vzdělání (resp. skupiny oborů vzdělání nebo celé stupně vzdělání) neuvedené jako školní vzdělání optimální ani jako školní vzdělání také vhodné, s nimiž je možné (i když nikoli vhodné) vykonávat příslušnou TP (často po absolvování doplňkového dalšího vzdělání). Další profesní vzdělání povinné: Pod tímto pojmem chápeme vzdělávání včetně předepsaných zkoušek o odborné způsobilosti, které je dané zákonnými předpisy a normami (případně je povinné na základě dohod či předpisů uvnitř příslušných zaměstnavatelských či profesních svazů, sdružení, komor, cechů a podobných institucí). V některých případech přitom nemusí být povinné absolvování vzdělávacích programů (zde se jedná pouze o tzv. přípravné vzdělávací programy), ale jen vykonání příslušných zkoušek. Zkontrolujte, zda uvedené povinné další vzdělání (a příslušná zkouška) je skutečně pro výkon příslušné typové pozice nutné a jestli naopak určité povinné další vzdělání (a příslušná zkouška) nechybí. Zákonem předepsaná prae: Zde se uvede počet roků odborné prae, kterou předepisuje zákon.zkontrolujte, zda uvedená délka prae je skutečně pro výkon příslušné typové pozice nutná a jestli zde naopak určitá povinná prae nechybí. Pokud je předpis pro prai složitější a závisí na různých faktorech (např.. dosažené vzdělání), použijte pro vysvětlení poznámku. Požadavky na průřezové dovednosti Jazykové znalosti a dovednosti (cizí jazyk) Nevyžadují se Základní, pasivní (čtení jednoduchých tetů) Pokročilé (jednoduchá komunikace, čtení složitějších tetů) Dobré (běžná komunikace, čtení a psaní běžných tetů) Úplné (plynulá komunikace, vedení meetingů, čtení a psaní všech tetů) Ovládání výpočetní techniky Zvládání několika základních úkonů v rámci jedné aplikace (např. tisk faktur) Základní uživatelská práce s běžnými aplikacemi (tetové a tabulkové editory) Řešení složitých konstrukčních nebo analytických úloh, práce s větším množstvím aplikací na pokročilé uživatelské úrovni Dovednosti programátorské a analytické Administrativní a interpersonální dovednosti Psaní na stroji, práce s klávesnicí Ovládání těsnopisu Písemný projev Slovní projev, schopnost vyjadřování Obchodní dovednosti Pedagogické dovednosti Manažerské dovednosti Jiné speciální znalosti a dovednosti. Odborné znalosti z oblastí Ekonomika Účetní a obchodní dokumentace Obchodní zákoník a smluvně závazkové vztahy Pracovně právní vztahy

6 Jakost a kvalita Ochrana životního prostředí Řízení motorových vozidel Řidičské oprávnění sk. B Řidičské oprávnění skupiny C, D, T Další požadavky na vykonavatele Zrak Rozlišování detailů (zraková ostrost) Prostorové vidění Rozsah zrakového pole Adaptace na dálku a blízko Rozlišování barev a barevných odstínů Vidění za šera, v mlze, při umělém osvětlení Hloubkové vidění Adaptace na změnu světla a tmy Sluch Rozlišování tónu, barvy, síly a rytmu Rozlišování směru a intervalů Hmat včetně kinestetického smyslu Rozlišování nerovnosti povrchů Rozlišování tvaru předmětů Udržování rovnováhy Chuť Rozlišování chutí Čich Rozlišování čichových podnětů Zvláštní požadavky Speciální fyzické předpoklady Mimořádná schopnost koordinace pohybů Přesnost práce Umělecký, literární talent Jistota, pohotovost při jednání Vzhled a vystupování Schopnost vyjednávat, přijímat kompromisy Podnikavost Jiné: Technologický postup Pracovní operace Zpracování postupu popř. projektu likvidace černé skládky. Vlastní vysbírání odpadu na místě s použitím doporučené techniky. Pracovníci chráněných dílen provádějí pouze manuální práce (ruční sběr odpadu, třídění, nakládka do koleček, nakládka do kontejneru, pytlování). Práce s těžší technikou je objednána, včetně její obsluhy, u jiné firmy, která technikou disponuje. Tyto služby objednává mistr chráněné dílny. Přechodné uložení vysbíraného odpadu. Vlastní likvidace odvoz a uložení na řízenou skládku, popř. jiné zpracování odpadu (dle projektu PC, tiskárna. Pracovní vybavení Pracovní oděv, rukavice, pevné boty. Krumpáč, hrábě, igelitové pytle, kolečka, kontejnery. Další technika bude objednána dle potřeby (bagr, buldozer, nakladače, speciální kontejnery, nákladní auto). Igelitové pytle, kontejnery. Kontejnery, nákladní auto.

7 likvidace). Odvoz na řízenou skládku nebo odvoz tříděného odpadu k jeho zpracovateli provádí objednaná firma dopravce. Rekultivace místa po odstranění skládky (úprava terénu nebo zatravnění, výsadba dřevin). Návaznou aktivitou je pěstování a výsadba dřevin na území vyklizené skládky nemusí být součástí pracovního programu. Zahradní náčiní (lopaty, hrábě, motyky, rýče), kolečka, křovinořez, popřípadě další vybavení dle projektu likvidace. Zahradní náčiní (lopaty, hrábě, motyky, rýče). Zdravotní podmínky Vzhledem k cílové skupině projektu je tato otázka velice individuální, záleží na tom konkrétním člověku a lékařském posouzení. Onemocnění vylučující výkon typové pozice Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy. Chladová alergie. Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu. Slepota Závažné onemocnění dolních končetin Onemocnění omezující výkon typové pozice Poruchy termoregulace. Onemocnění ledvin. Závažná onemocnění dýchacích cest a plic. Závažná onemocnění ledvin, močových cest. Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému. Nemoci cév a nervů horních končetin.. Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku. Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek. Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek. Pozitivní alergická anamnéza. Imunodeficitní stavy. Chronická onemocnění jater. Poruchy vidění.. Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce. Závažná onemocnění páteře. Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů. Závrať jakékoliv etiologie. Duševní poruchy. Poruchy chování. Závažná psychosomatická onemocnění. Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění. Závažná nervová onemocnění. Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu. Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému. Poruchy prokrvení končetin.

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce Číslo pracovní pozice 3.c Název pracovní pozice Pracovník pro ochranu a vysazování přirozených lesních kultur CHAROPA Charakteristika Kvalifikační úroveň: 1- nekvalifikovaná Pracovník pro ochranu a vysazování

Více

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce. Charakter činnosti

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce. Charakter činnosti Název pracovní pozice 12.b Sociální asistent v chráněné dílně CHAROPA Charakteristika Kvalifikační úroveň: Úplné střední odborné vzdělání Sociální asistent je kvalifikovaný pracovník, který provádí činnosti

Více

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce Číslo pracovní pozice 4.b Název pracovní pozice Pracovník třídění a lisování odpadového papíru CHAROPA Charakteristika Kvalifikační úroveň: 1- Nekvalifikovaná Pracovník třídění a lisování odpadového papíru

Více

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce. Číslo pracovní pozice: 1.d

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce. Číslo pracovní pozice: 1.d Číslo pracovní pozice: 1.d CHAROPA Název pracovní pozice Pracovník demontáže telefonních ústředen Charakteristika Kvalifikační úroveň: 1- nekvalifikovaná Pracovník demontáže elektrotechnických zařízení

Více

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce. Číslo pracovní pozice

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce. Číslo pracovní pozice Číslo pracovní pozice 11.a Název pracovní pozice Manipulační pracovník v dopravě CHAROPA Charakteristika Kvalifikační úroveň: 1 - Nekvalifikovaná Manipulační pracovník v dopravě je nekvalifikovaný pracovník,

Více

CHAROPA. Činnosti. Příklady prací. Předmět práce - co je objektem práce, resp. na jakou oblast je zaměřena

CHAROPA. Činnosti. Příklady prací. Předmět práce - co je objektem práce, resp. na jakou oblast je zaměřena Číslo pracovní pozice: 5.a Název pracovní pozice: Manipulační pracovník třídění plastových láhví PP Charakteristika Kvalifikační úroveň: 1-nekvalifikovaná CHAROPA Pracovník třídění plastových lahví je

Více

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce. Číslo pracovní pozice: 1.a

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce. Číslo pracovní pozice: 1.a Číslo pracovní pozice: 1.a CHAROPA Název pracovní pozice Pracovník demontáže TV a PC monitorů Charakteristika Kvalifikační úroveň: 1- nekvalifikovaná Pracovník demontáže elektrotechnických zařízení je

Více

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce. Číslo pracovní pozice: 1.g

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce. Číslo pracovní pozice: 1.g Číslo pracovní pozice: 1.g CHAROPA Název pracovní pozice Pracovník demontáže elektrokabelů Charakteristika Kvalifikační úroveň: 1- nekvalifikovaná Pracovník demontáže elektrotechnických zařízení je nekvalifikovaný

Více

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce Číslo pracovní pozice 3.b Název pracovní pozice Pracovník údržby turistických stezek CHAROPA Charakteristika Kvalifikační úroveň: 1- nekvalifikovaná Pracovník údržby turistických tras je nekvalifikovaný

Více

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce Číslo pracovní pozice 9.a Název pracovní pozice Pracovník výroby a opravy dřevěných výrobků pro CHKO CHAROPA Charakteristika Kvalifikační úroveň: 1- nekvalifikovaná Pracovník výroby a opravy dřevěných

Více

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce. Číslo pracovní pozice: 2.a

CHAROPA. Charakteristika. Činnosti. Příklady prací. Charakter práce - JAKÉ jsou atributy výkonu práce. Číslo pracovní pozice: 2.a Číslo pracovní pozice: 2.a CHAROPA Název pracovní pozice Pracovník demontáže mechanických psacích strojů Charakteristika Kvalifikační úroveň: 1- nekvalifikovaná Pracovník demontáže drobných kovovýrobků

Více

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Název typové pozice dílčí kvalifikace Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice:

Více

Podmínky zdravotní způsobilosti pro uchazeče ke vzdělávání

Podmínky zdravotní způsobilosti pro uchazeče ke vzdělávání Podmínky zdravotní způsobilosti pro uchazeče ke vzdělávání A/ Přehled onemocnění nebo zdravotních obtíží vylučujících nebo omezujících zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání (dle Přílohy č.1 a č.

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání s denní formou studia, talentovou přijímací zkouškou a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání s denní formou studia, talentovou přijímací zkouškou a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání s denní formou studia, talentovou přijímací zkouškou

Více

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ PRO UCHAZEČE DO VZDĚLAVACÍCH OBORŮ DLE 211/2010 Sb., přílohy č.1, 2

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ PRO UCHAZEČE DO VZDĚLAVACÍCH OBORŮ DLE 211/2010 Sb., přílohy č.1, 2 ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ PRO UCHAZEČE DO VZDĚLAVACÍCH OBORŮ DLE 211/2010 Sb., přílohy č.1, 2 23-51-H/01 Zámečník 1,3,7a,19 Str.2 23-68-H/01 Automechanik 1,3,7a,9a,19 Str.2 31-58-H/01 Krejčí 2,3,8a,10,11,19,22

Více

Přijímací řízení. Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace nabízí pro školní rok

Přijímací řízení. Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace nabízí pro školní rok Přijímací řízení Přijímací řízení je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních

Více

Příloha 03. Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací pro 12 stupňový tarifní systém pro podnikatelskou sféru v NSP

Příloha 03. Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací pro 12 stupňový tarifní systém pro podnikatelskou sféru v NSP Příloha 03 Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací pro 12 stupňový tarifní systém pro podnikatelskou sféru v NSP Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti

Více

Strojní inženýr investic a engineeringu

Strojní inženýr investic a engineeringu Strojní inženýr Kdo to je: Strojní inženýr je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje a řídí zpracovávání technické dokumentace pro strojírenskou výrobu, zajišťuje a organizuje přípravu a výstavbu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Příloha 2 Rizika a nebezpečí související s prácí a ochrana před nimi

Příloha 2 Rizika a nebezpečí související s prácí a ochrana před nimi Příloha 2 Rizika a nebezpečí související s prácí a ochrana před nimi INSTRUKTÁŽNÍ LIST Určeno jako pomůcka pedagogům pro metodické vedení žáků Úraz při práci může způsobit předmět (stroj, dopravní prostředek,

Více

přípravě na povolání MUDr.Dana Kuklová, CSc. říjen 2010

přípravě na povolání MUDr.Dana Kuklová, CSc. říjen 2010 Posuzování zdravotní způsobilosti k přípravě na povolání MUDr.Dana Kuklová, CSc. říjen 2010 zdravotní způsobilost a její posuzování zdravotní způsobilost je hodnocení (kvalifikovaný odhad), zda posuzovaná

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Podmínky

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže

Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže V následujícím přehledu je zachycen vývoj legislativy v oblasti kategorizace psychické zátěže, který počal Standardní metodikou AHEM v roce 1990

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

NÁVRH /2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne..,

NÁVRH /2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.., Komora velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů z.s. (Komora velitelů), profesní organizace sdružující velitele jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH), v souladu se svými cíli, navrhuje změnu nařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová Kategorizace prací MUDr. Anežka Sixtová Kategorizace prací účelem kategorizace je primární prevence a motivace zaměstnavatelů ke zlepšování pracovních podmínek, tak aby byly škody na zdraví zaměstnanců

Více

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Krnovská 998/ BRUNTÁL. Přijímací řízení

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Krnovská 998/ BRUNTÁL. Přijímací řízení 792 01 BRUNTÁL Přijímací řízení Přijímací řízení je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Příloha 11. Karta typové pozice s pokyny pro správné vyplnění

Příloha 11. Karta typové pozice s pokyny pro správné vyplnění Příloha 11 Karta typové pozice s pokyny pro správné vyplnění KARTA TYPOVÉ POZICE s pokyny pro správné vyplnění Karta typové pozice s metodickými pokyny pro její vyplnění a s konkrétními příklady slouží

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELE. 1. kolo přijímacího řízení

PŘÍKAZ ŘEDITELE. 1. kolo přijímacího řízení PŘÍKAZ ŘEDITELE V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, v platném znění, 60, odst. 1, 2 a 165 odst. 2, písm.

Více

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace. Přijímací řízení

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace. Přijímací řízení Přijímací řízení Přijímací řízení je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě (kód: H)

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě (kód: H) Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě (kód: 36-015-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání:

Více

7. Vyhrazená tlaková zařízení. 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle zákoníku práce. 8. Odborná způsobilost v elektrotechnice

7. Vyhrazená tlaková zařízení. 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle zákoníku práce. 8. Odborná způsobilost v elektrotechnice Bezpečnost a spolehlivost v technologických provozech kontakt: Petr Alexa, Institut fyziky A 948, petr.alexa@vsb.cz mobil: 607 683 702 konzultační hodiny: středa 11:00 12:00, A 948 požadavky k zápočtu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Provádění prostřihávek a prořezávek v nárostech a mladých porostech, vyřezávání nehroubí, rozčleňování porostů 3

Provádění prostřihávek a prořezávek v nárostech a mladých porostech, vyřezávání nehroubí, rozčleňování porostů 3 Pěstební činnost a ochrana lesa (kód: 41-022-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Lesní mechanizátor Kvalifikační úroveň NSK

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H)

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H) Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-085-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Více

Uplatnění poznatků ergonomie v prevenci pracovních rizik

Uplatnění poznatků ergonomie v prevenci pracovních rizik Uplatnění poznatků ergonomie v prevenci pracovních rizik RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. 3. ergonomická konference Brno 15. 5. 2008 2 Metodologický a terminologický systémový základ ergonomie (ČSN EN 614-1),

Více

Hodnoticí standard. Lamač (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Lamač (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Lamač (kód: 36-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Lamač Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Ochrana zdraví, kategorizace prací, bezpečnostní přestávky a zakázané práce Revize prezentace 2015/001. OZO v BOZP a PO Ing.

Ochrana zdraví, kategorizace prací, bezpečnostní přestávky a zakázané práce Revize prezentace 2015/001. OZO v BOZP a PO Ing. Ochrana zdraví, kategorizace prací, bezpečnostní přestávky a zakázané práce Revize prezentace 2015/001 OZO v BOZP a PO Ing. Vladimír JINDRA Právní předpisy k ochraně zdraví Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Hodnoticí standard. Štípač kamene (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Štípač kamene (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Štípač kamene (kód: 36-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kameník Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Montér kovových stavebních konstrukcí (kód: H)

Montér kovových stavebních konstrukcí (kód: H) Montér kovových stavebních konstrukcí (kód: 36-094-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu STROJAŘ Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Poštovní. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru, autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely.

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro tyto obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

KATEGORIZACE PRÁCE KRITÉRIA SROVNÁNÍ

KATEGORIZACE PRÁCE KRITÉRIA SROVNÁNÍ ZMĚNA VÝZNAMNÁ ZMĚNA DÍLČÍ BEZE ZMĚN 1 PRACH PRACH 2. > 0,3 1,0 PEL > 0,3 1,0 PEL 3. > 1,0 3,0 PEL > 1,0 3,0 PEL 4. > 3,0 PEL > 3,0 PEL 2 CHEMICKÉ LÁTKY CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI 2. stanoven PEL a NPK-P:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Hodnoticí standard. Štípač kamene (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Štípač kamene (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Štípač kamene (kód: 36-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Štípač kamene Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Oznámení. REVIZNÍ TECHNIK SPALINOVÝCH CEST (36-024-H). Cena: 10. 500,- Kč

Oznámení. REVIZNÍ TECHNIK SPALINOVÝCH CEST (36-024-H). Cena: 10. 500,- Kč Vážení zájemci, Oznámení Dne 22. 11. 201 na SŠTO v Havířově Šumbarku, Lidická 1a/600, v 8:00 hod. učebna č. 40, budova B 1 patro, bude zahájení zkoušky pro získání profesní kvalifikace. Platba: REVIZNÍ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Přijímací řízení pro maturitní obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2014/2015 1. kolo

Přijímací řízení pro maturitní obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2014/2015 1. kolo Přijímací řízení pro maturitní obory s talentovou zkouškou pro školní rok 2014/2015 1. kolo 1 Záměr počtu přijímaných žáků Kód oboru Název oboru Počet přijímaných žáků 82-41-M/07 Oděvní design 22 82-41-M/05

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Strojař. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035

Strojař. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Ostrov, Májová 997. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku (kód: H)

Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku (kód: H) Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku (kód: 33-019-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Truhlář

Více

Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: H)

Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: H) Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: 41-029-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Opravář zemědělských strojů Kvalifikační

Více

Protokol o prohlídce pracoviště objektu společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

Protokol o prohlídce pracoviště objektu společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Protokol o prohlídce pracoviště objektu společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Datum kontroly: 28.12.2012 Místo: MO8844 Most, Rudolická 1706/4 Pracoviště: Prodejna Kontrolu provedl: Mgr. Kateřina

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti při endokrinopatiích

Posuzování zdravotní způsobilosti při endokrinopatiích Posuzování zdravotní způsobilosti při endokrinopatiích Čechová H. 14.9.2013, 17.9.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

Obsluha složitých strojů v kamenické výrobě (kód: H)

Obsluha složitých strojů v kamenické výrobě (kód: H) Obsluha složitých strojů v kamenické výrobě (kód: 36-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kameník Kvalifikační

Více

(riziko pro mladistvé)

(riziko pro mladistvé) Problematika hluku na pracovišti (riziko pro mladistvé) Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Sá Státní zdravotní íústav Praha SZÚ, Konzultační den, 5. dubna 2011 Počty zaměstnanců v riziku Kategorizace práce, vyhl.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Hodnoticí standard. Studnař vrtaných studní (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Studnař vrtaných studní (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Studnař vrtaných studní (kód: 36-136-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Studnař Kvalifikační úroveň NSK

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2017/18

Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2017/18 Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou denní forma vzdělávání 1. kolo pro školní rok 2017/18 I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů V souladu s 60 odst. 2 zákona

Více

Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů (kód: H)

Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů (kód: H) Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-092-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Hodnoticí standard. Osazovač (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Osazovač (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Osazovač (kód: 36-011-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Osazovač Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě (kód: H)

Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě (kód: H) Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě (kód: 33-057-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání:

Více

Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru Elektrotechnika a

Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru Elektrotechnika a Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru Elektrotechnika a autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely. GRANTOVÝ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců. Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců. Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců (kód: 33-033-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání:

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKY

BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKY Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění NV č. 68/2010 Sb. a NV č. 93/2012 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Aplikovaná ergonomie cvičení: Metoda profesiografie kontrolní list

Aplikovaná ergonomie cvičení: Metoda profesiografie kontrolní list Aplikovaná ergonomie cvičení: Metoda profesiografie kontrolní list Základem metody profesiografie je sběr informací na pracovištích a jejich záznam do kontrolních listů. Při aplikaci metody se hodnotí

Více