Vyhlášení výběrového řízení. Finesko Invest a.s. v likvidaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhlášení výběrového řízení. Finesko Invest a.s. v likvidaci"

Transkript

1 Vyhlášení výběrového řízení úplatné postoupení pohledávek z majetkové podstaty dlužníka Finesko Invest a.s. v likvidaci Adresa: Opletalova 57, Praha 1 Tel.: Fax.: Web: ID DS: 4vek9h4 (ins. správce) rhifx3j (advokát)

2 Insolvenční správce JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, Praha 1 (dále jen Správce ) společnosti Finesko Invest a.s. v likvidaci, IČO: , se sídlem Hanusova 353/12, Michle, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B vložka (dále jen Dlužník ), ve stádiu insolvenčního řízení po prohlášení konkursu, tímto vyhlašuje v ý b ě r o v é ř í z e n í pro výběr zájemce, kterému bude za níže stanovených podmínek za úplatu postoupen soubor pohledávek z majetkové podstaty Dlužníka (dále jen Výběrové řízení ). 1. Úvod 1.1. Usnesením Městského soudu v Praze (dále jen insolvenční soud ) ze dne , č.j. MSPH 93 INS 21243/2013-A-22, bylo rozhodnuto o úpadku Dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs Insolvenčním správcem je JUDr. Jiří Voda, LL.M Prohlášením konkursu došlo ve smyslu ustanovení 246 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ), k přechodu práv nakládat s veškerým majetkem zahrnutým do soupisu majetkové podstaty z Dlužníka na Správce Výběrové řízení je činěno na základě žádosti Správce směřované insolvenčnímu soudu o udělení souhlasu s prodejem majetku mimo dražbu a na základě následného usnesení insolvenčního soudu, kterým byl tento souhlas udělen. 2. Předmět 2.1. Předmětem Výběrového řízení je zasílání nabídek zájemců o úplatné postoupení souboru pohledávek z majetkové podstaty Dlužníka Soubor pohledávek je specifikován v příloze č. 1 nazvané: Soupis majetkové podstaty, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu (dále jen Pohledávky ) Správce se všemi učiněnými nabídkami seznámí a vyhodnotí jejich obsah tak, aby z nich byla vybrána ta nabídka, která nejlépe odpovídá podmínkám Výběrového řízení, a zároveň, která bude obsahovat nejvyšší nabídku úplaty Tímto postupem Správce vybere jednoho zájemce (dále jen Uchazeč ), se kterým bude za současného souhlasu věřitelského orgánu uzavřena smlouva o postoupení pohledávek (dále jen Smlouva ) Znění Smlouvy, od kterého se není možné odchýlit, je zachyceno v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. 3. Přihláška 3.1. Přihláška do Výběrového řízení může být činěna volnou formou bez nutnosti využití předem stanoveného standardu. Přihláškou projevuje daná osoba závazně nabídku na uzavření smlouvy. Přihláška musí pro zařazení do výběrového řízení splňovat tyto náležitosti: 2

3 musí být učiněna písemně v listinné podobě a musí být označeno jako Přihláška ; musí být doručen do konce lhůty pro podávání přihlášek; musí obsahovat jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození / rodné číslo, trvalé bydliště, obvyklý pobyt (bude-li od trvalého bydliště odlišný) a korespondenční adresu, nebo celý název právnické osoby, identifikační číslo, sídlo, a dále výběr jedné ze dvou níže uvedených variant, nabídku výše úplaty za soubor pohledávek (vyjádřenou jak arabskými číslicemi, tak slovně, v případě rozporu má slovní vyjádření přednost), ovou adresu, telefonní číslo a místo a den podpisu přihlášky; podpis na přihlášce Uchazeče musí být úředně ověřen; podpisem Uchazeč stvrzuje, že se zcela a bezvýhradně seznámil s veškerými podmínkami tohoto Výběrového řízení včetně příloh Přílohou přihlášky do Výběrového řízení bude: u právnické osoby aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší než tři měsíce) nebo z jiné obdobné zahraniční evidence; Dohoda o mlčenlivosti (viz příloha č. 3) ve dvojím vyhotovení; doklad o zaplacení nevratného administrativního poplatku ve výši 5.000,- Kč na účet majetkové podstaty dlužníka č / 6800; 3.3. Přílohou přihlášky do Výběrového řízení může být: seznam fyzických osob, které jsou za zájemce oprávněny seznamovat se s dokumentací k jednotlivým pohledávkám, a jejich profesní vztah k zájemci; 3.4. Zájemce, který se do Výběrového řízení přihlásí, podá nabídku na obě uvedené varianty prodeje Varianta (A): Úplatné postoupení souboru Pohledávek ve stavu, v jakém se nacházejí ke dni podpisu smlouvy o postoupení pohledávek; Varianta (B): Úplatné postoupení souboru Pohledávek s tím, že insolvenční správce uplatní veškeré pohledávky soudní cestou za využití osvobození od soudního poplatku Správce s ohledem na výběr zájemce, resp. Uchazeče, buďto zahájí soudní řízení k vymožení celého souboru pohledávek, nebo příslušné kroky k vymáhání pohledávek vůbec nepodnikne a ponechá jejich vymáhání zcela na aktivitě Uchazeče Jestliže dojde u zájemce ke změně rozhodných skutečností, které mají vliv na Výběrové řízení, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit Správci. V případě, že tak neučiní, bude z Výběrového řízení bez dalšího vyloučen. 3

4 4. Lhůta 4.1. Zájemce řádně podá přihlášku blíže specifikovanou v ustanovení bodu 3. tohoto dokumentu, jestliže ji Správci doručí nejpozději do do 12 hodin (SEČ) Za přihlášku doručenou ve lhůtě se považuje též písemnost podaná k poštovní přepravě poslední den lhůty K přihláškám doručeným později se nepřihlíží a Správce o této skutečnosti není povinen zájemce informovat. 5. Účast 5.1. Výběrového řízení se mohou účastnit jak české, tak zahraniční subjekty. Každý z přihlášených zájemců musí splňovat tyto podmínky: pokud je zájemce fyzickou osobou, musí být starší 18 let, bezúhonný a musí být plně svéprávný; pokud je zájemce právnickou osobou, musí být založena v souladu s tuzemskými či zahraničními předpisy a musí za něj jednat oprávněná osoba; právnická osoba navíc nesmí být zrušena (ať už s likvidací či bez likvidace), ani proti ní nesmí být vedeno jiné obdobné řízení podle zahraničního práva; do Výběrového řízení se smí přihlásit pouze zájemce, u kterého nebylo rozhodnuto o úpadku či o hrozícím úpadku, ani nebylo vydáno jiné obdobné zahraniční rozhodnutí; do Výběrového řízení se smí přihlásit pouze zájemce, který je schopen dostát svému závazku uhradit za postoupení souboru pohledávek nabídnutou úplatu; do Výběrového řízení se smí přihlásit pouze zájemce, na kterého nedopadá zákaz stanovený v ustanovení 295 insolvenčního zákona. 6. Předmět Smlouvy 6.1. Základní vymezení souboru pohledávek je obsaženo v příloze č. 1 nazvané: Soupis majetkové podstaty, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. Pohledávky jsou uvedeny dle údajů Dlužníka Správce si vyhrazuje právo měnit soubor pohledávek až do okamžiku uzavření Smlouvy, a to včetně počtu jednotlivých pohledávek. Pokud by změna výše pohledávek dosáhla výše 5 % celkové výše Pohledávek, může Uchazeč z výběrového řízení odstoupit. 7. Odpovědnost Správce 7.1. Správce z důvodu závislosti na součinnosti Dlužníka (příp. jiných subjektů) ohledně předkládání účetních dokladů tímto výslovně prohlašuje, že nenese odpovědnost za existenci pohledávek a jejich dobytnost, tzn. za jejich pravost, výši, vymahatelnost a event. jiné aspekty či existence nároku (nepromlčení) Správce též nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost podkladů zpřístupněných Uchazeči. 4

5 8. Kontakty a komunikace 8.1. Veškeré dotazy, podněty, žádosti, přihlášky či jiná oznámení nebo dokumenty, které se týkají Výběrového řízení, bude Správce vyřizovat pouze v případě využití kontaktních údajů uvedených v záhlaví a zápatí první strany tohoto dokumentu Veškerá komunikace se Správcem musí probíhat primárně v českém jazyce. Připouští se však i jazyk německý či anglický. Smluvní dokumentace bude uzavírána v českém jazyce Veškeré dokumenty týkající se Výběrového řízení, které je třeba ze strany zájemce, příp. zmocněnce podepsat, musí být úředně ověřeny nebo, nenaruší-li to Výběrové řízení, osobně před Správcem. V případě, že dokument podepíše zmocněnec, je třeba Správci doložit originál plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem zájemce i zmocněnce Správci se bez dalšího zachovává výlučné oprávnění rozhodovat, zda přihláška a příslušné přílohy splňují podmínky zde stanovené a zda je tedy zájemce, který přihlášku a její přílohy zaslal, zařazen do Výběrového řízení Po celou dobu trvání Výběrového řízení jednají zájemci přímo se Správcem (nebo jeho zaměstnancem). Zájemci nejsou oprávněni dlužníky Dlužníka jakkoli kontaktovat a právně s nimi jednat. 9. Nahlížení do dokumentace 9.1. Na základě telefonické žádosti zájemce, kterému bude v souladu s tímto dokumentem připuštěno, aby se Výběrového řízení účastnil, bude sjednáno datum a přesné časové rozmezí nahlížení do dokumentace souboru pohledávek Správce může v případě řádné a včasné omluvy zájemce z termínu stanoveného podle předchozího bodu určit náhradní datum a přesné časové rozmezí. Správce však k tomu nemá povinnost, a to ani v případě, že se zájemce sice řádně a včas z nařízeného data omluví, avšak na nařízení náhradního data již není pro účely Výběrového řízení ze strany Správce zájem. 10. Ukončení Výběrového řízení Po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek Správce vybere Uchazeče, který splňuje všechny podmínky tohoto Výběrového řízení, je kontaktní a nabídl nejvyšší částku úplaty. Jeho nabídku Správce následně předloží ke schválení věřitelskému orgánu Uchazeč, kterému bude Správcem oznámeno, že došlo k jeho výběru, složí v souladu s pokynem Správce na účet majetkové podstaty č / 6800 zálohu ve výši ,- Kč. Potvrzení o složení zálohy Uchazeč obratem zašle Správci na vědomí Pokud by vybraný Uchazeč uzavření Smlouvy odmítl nebo k němu v přiměřené lhůtě neposkytl potřebnou součinnost, pak je Správce oprávněn vybrat kteréhokoli jiného Uchazeče, který splňuje podmínky Výběrového řízení Správce má oprávnění kdykoli v průběhu jednání s Uchazečem o uzavření Smlouvy toto jednání bez uvedení důvodu ukončit. Nárok na uzavření Smlouvy proto Uchazeči v žádné fázi Výběrového řízení nevzniká Po připsání zálohy uvedené v článku na účet majetkové podstaty Dlužníka uvedený tamtéž, podepíše Správce Smlouvu ve znění, se kterým se vybraný Uchazeč již měl možnost seznámit, a v příslušném počtu vyhotovení ji vybranému Uchazeči zašle k podpisu. Výběrové řízení Správce ukončí ke dni podpisu Smlouvy Uchazečem. 5

6 10.6. Podpisy na Smlouvě a veškerých přílohách, které budou v souladu s tímto dokumentem ke Smlouvě připojeny, budou úředně ověřeny. V případě, že bude Uchazeč zastoupen, musí být úředně ověřen také originál plné moci udělené zástupci. V případě, že dojde k ověření kteréhokoli dokumentu v zahraničí, je třeba ověření opatřit apostilou či superlegalizovat, ledaže Správce Uchazeči sdělí, že toto není třeba Výše úplaty za postoupení souboru pohledávek a způsob její úhrady bude konkretizován ve Smlouvě. Záloha složená vybraným Uchazečem bude do celkové výše úplaty započtena. 11. Zrušení Výběrového řízení a jeho změna Správci si vyhrazuje právo tento dokument, jakož i jeho přílohy, kdykoli v průběhu Výběrového řízení změnit či zrušit, a to i ústně v rámci kteréhokoliv jednání týkajícího se Výběrového řízení, a to i bez uvedení důvodu Správce si vyhrazuje právo kdykoli Výběrové řízení bez uvedení důvodu pozastavit Správce si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek a neuzavřít Smlouvu s žádným ze zájemců, resp. Uchazečů, včetně odmítnutí kterékoliv nabídky bez uvedení důvodu K hrazení nákladů, které s Výběrovým řízením či s účastí v něm souvisí, jsou povinni výlučně zájemci, resp. Uchazeči Jestliže v souvislosti s konání, přerušením, změnou či zrušením Výběrového řízení dojde ke škodě, Správce za ni neodpovídá Správce si vyhrazuje právo nevracet Uchazečům jejich nabídky ani jiné související dokumenty. 12. Závěrečná ustanovení Podmínky Výběrového řízení stanovené v tomto dokumentu, stejně jako veškeré právní vztahy z Výběrového řízení vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména insolvenčním zákonem Výběrové řízení není veřejnou soutěží, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení 1772 a ve smyslu ustanovení 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Zájemce svým níže uvedeným podpisem výslovně potvrzuje, že se podrobně seznámil s obsahem tohoto dokumentu, a to včetně jeho příloh, a všem podmínkám, které jsou v něm obsaženy, zcela porozuměl. Současně prohlašuje, že podmínky Výběrového řízení plně a bezvýhradně přijímá a cítí se jimi být právně vázán Zájemce prohlašuje, že mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti podepsat tento dokument dle ustanovení 1728 občanského zákoníku a že neočekává ani nepožaduje od Správce žádné další informace v této věci Osoby podepisující tento dokument vylučují možnost přijetí návrhu tohoto dokumentu s dodatkem nebo odchylkou dle ustanovení 1740 odst. 3 občanského zákoníku. 6

7 12.6. Osoby podepisující tento dokument vylučují ustanovení 584 občanského zákoníku o právu na přiměřenou náhradu v případě omylu ve vedlejších okolnostech právního jednání. V.. dne Obchodní firma/jméno zájemce: Jméno a příjmení osoby oprávněné za zájemce jednat: zájemce (úředně ověřený podpis) JUDr. Jiří Voda, LL.M. insolvenční správce dlužníka Finesko Invest a.s. v likvidaci Seznam příloh: - příloha č. 1 Soupis majetkové podstaty - příloha č. 2 Smlouva o postoupení pohledávek - příloha č. 3 Dohoda o mlčenlivosti 7

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Čl. 1. Vyhlašovatel

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Čl. 1. Vyhlašovatel Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Obchodní firma: ČEPRO, a.s. Čl. 1. Vyhlašovatel se sídlem: Praha 7, Dělnická 12, PSČ: 170 04, IČ: 60193531

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor movitého a ostatního majetku společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. Ing. Lee Louda, se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen Insolvenční

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Vyhlašovatel Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy IČ 00255661, IDS

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

informace I. OBECNÉ INFORMACE II. DEFINICE POJMŮ

informace I. OBECNÉ INFORMACE II. DEFINICE POJMŮ Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 informace Předsmluvní informace poskytované

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Thosting

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Thosting Obsah Všeobecných podmínek 1. Úvodní ustanovení 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy 2. Vznik smluvního vztahu a jeho změny, popis Služeb 2.1. Uzavření Smlouvy 2.2. Forma Smlouvy,

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen Podmínky ) oddělením Daňového

Více

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách Na začátek Vám poskytneme několik tipů a doporučení k orientaci v našich službách a dokumentaci: 1. Na našem portále www.burzauveru.cz

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 7. 2012 Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností MIRACON s.r.o. 1) Základní ustanovení A. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník jsou nedílnou součástí

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více