Návod k montáži a obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a obsluze 0150.15.14"

Transkript

1 Jednotky odlučovačů tuku pro samostatnou instalaci a úplnou likvidaci podle DIN EN 1825 a DIN Nerez ocel (1.4571) Provedení Typ oválné kulaté Základní provedení LIPUREX- O nebo R Rozšíření stupně 1 LIPUREX- OD nebo RD Rozšíření stupně 2 LIPURAT- OS nebo RS Rozšíření stupně 2 LIPURAT- OSE nebo RSE Rozšíření stupně 3 LIPURAT- OA nebo RA Rozšíření stupně 3 LIPURAT- OAE nebo RAE Polyethylen (PE-HD) Provedení Typ oválné kulaté Základní provedení ECO-JET- O nebo R Rozšíření stupně 1 ECO-JET- OD nebo RD Rozšíření stupně 2 HYDROJET- OS nebo RS Rozšíření stupně 2 HYDROJET- OSE nebo RSE Rozšíření stupně 3 HYDROJET- OA nebo RA Rozšíření stupně 3 HYDROJET- OAE nebo RAE

2 Obsah Kapitola Strana 1 Označení výrobku / -výběr 1.1 Adresy Úřední schválení Odlučovače tuku struktura sortimentu Prohlášení o shodě Všeobecné poznámky, bezpečnostní informace Popis výrobku / poznámky k plánování 2.1 Instalace a standardní předpisy, podmínky prostředí Provedení jednotky odlučovače tuku Komponenty odlučovače tuku Činnost jednotky odlučovače tuku Správné stanovené používání Navrhovaná instalace Elektrické napájení / -spotřeba energie (voda/proud) / skupinový alarm 12 3 Instalace 3.1 Přeprava, dodávka a uskladnění Montáž, instalace a sestavení Místní přípojné práce (pro instalatéra / montážního pracovníka) Práce pro uživatele a pracovníky obsluhy 17 4 Návod k použití 4.1 Uvedení do provozu Provoz zařízení Vyprázdnění a likvidace Proces likvidace u odlučovače tuku - základní provedení rozšíření stupně rozšíření stupně 2 23, rozšíření stupně 3 25, rozšíření stupně 3 a dálkové ovládání, s čerpadlem pro likvidaci či bez něj Doporučení k odběru vzorků 28 5 Servisní činnost 5.1 Všeobecné poznámky Přehled: Práce v oblasti pravidelné údržby Opravy Vyřazení z provozu Náhradní díly a servis po prodeji zařízení Adresy servisních partnerů ACO 31 6 Příloha Charakteristická křivka a výkonová data čerpadla pro likvidaci / obvodové schéma ovládacích prvků

3 1 Označení výrobku 1.1 Adresy Název a adresa výrobce Jméno a adresa elektrikáře ACO Passavant GmbH Im Gewerbepark 11c Stadtlengsfeld Tel (0) Fax ++49 (0 ) Servis po prodeji zařízení Servis - Tel (0) Servis - Fax (0) Tel. Fax Servis po prodeji zařízení Název a adresa dodavatele zařízení Název a adresa firmy pro likvidaci Tel. Fax Servis po prodeji zařízení Tel. Fax Servis po prodeji zařízení Jméno a adresa instalatéra Tel. Fax Servis po prodeji zařízení 1.2 Úřední schválení Jmenovitá velikost / NS Číslo schválení Odlučovač tuku - OVÁLNÝ tvar / nerez ocel 1 až 10 Z Odlučovač tuku - OVÁLNÝ tvar / plast, svařovaný 1 až 10 podána žádost Odlučovač tuku - OVÁLNÝ tvar / plast, otáčený 1 až 10 Z Odlučovač tuku - KULATÝ tvar / nerez ocel nebo plast 2 až 20 Z Odlučovače tuku struktura sortimentu Materiál: nerez ocel/v4a Materiál: polyethylen/pe-hd Základní provedení Rozšíření stupně 1 Základní provedení Rozšíření stupně 1 LIPUREX -O -OD ECO-JET -O -OD LIPUREX -R -RD ECO-JET -R -RD Rozšíření stupně 2 Rozšíření stupně 3 Rozšíření stupně 2 Rozšíření stupně 3 LIPUREX -OS -OA HYDROJET -OS -OA LIPUREX -RS -RA HYDROJET -RS -RA LIPUREX -OSE -OAE HYDROJET -OSE -OAE LIPUREX -RSE -RAE HYDROJET -RSE -RAE 3

4 1.4 Prohlášení o shodě (ES) ve smyslu směrnice ES o strojních zařízeních (98/37/ES) My, ACO Passavant GmbH, Ulsterstraße 3, D Philippsthal, tímto prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že odlučovače tuku LIPURAT -OS,-OA,-OSE,-OAE,-RS,-RA,-RSE,-RAE HYDROJET -OS,-OA,-OSE,-OAE,-RS,-RA,-RSE,-RAE LIPATOR LIPATOMAT a odlučovače škrobu FAPURAT -A a -VA, na které se vztahuje toto prohlášení, se shodují s požadavky následujících směrnic EHS: Směrnice o strojních zařízeních Směrnice o nízkém napětí Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě Směrnice o označení CE a pozměňovací směrnice stávajících směrnic 98/38/EHS 73/23/EHS ve znění směrnice 93/68/EHS 89/336/EHS ve znění směrnice 93/68/EHS 93/68/EHS Použité harmonizované normy: EN 292-1, EN EN EN , EN EN , EN EN , EN EN , EN Další použité normy: VBG 4-UVV D Philippsthal, srpen 2007 ACO Passavant GmbH R. Sand Generální ředitel 4

5 1.5 Všeobecné poznámky, bezpečnostní informace Oblast aplikace návodu k montáži a použití Tento návod se vztahuje na jednotky odlučovače tuku od firmy ACO Haustechnik určené k samostatné instalaci a úplné likvidaci, vyrobené z nerez oceli a polyethylenu PE-HD. Tento návod k použití obsahuje základní informace a poznámky ohledně bezpečnosti. Přečtěte si tento návod podrobně před instalací jednotky, připojením k elektrickému napájení a uvedením do provozu. Je nutné dodržet všechny další pokyny k provozu zařízení, jež se odkazují na komponenty tohoto odlučovače tuku. Zmíněné bezpečnostní poznámky, příslušné národní předpisy pro prevenci úrazů, jakož i případné interní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy uživatele musejí být dodržovány. Bezpečnostní poznámky, které by mohly vést k nebezpečí pro osoby v případě jejich nedodržování, jakož i v případě výstrah upozorňujících na elektrické napětí, jsou označeny všeobecnými bezpečnostními značkami. Všechny odkazy na případné normy, zkušební značky, jakostní označení a registrované ochranné známky odpovídají nejaktuálnějším znalostem v době tisku. Odchylky od ilustrací, rozměrových a hmotnostních údajů jsou možné. Vyhrazujeme si právo provádět úpravy a zlepšení bez předchozího oznámení. Disponibilita tohoto návodu Návod k použití musí být vždy k dispozici v místech, kde je nainstalována jednotka odlučovače. Autorská práva Společnost ACO Haustechnik je držitelem autorských práv pro tento návod k použití. Tento návod k použití je vypracován pro pracovníky, kteří se zabývají montáží, provozem, údržbou a dohledem. Obsahuje předpisy a technické výkresy, jejichž úplná nebo částečná reprodukce, rozšiřování nebo použití pro konkurenční účely nebo předání jiným stranám jsou zakázány, nebudou-li předem povoleny. Bezpečnostní poznámky Bezpečnostní poznámky, které by mohly vést k nebezpečí pro osoby v případě jejich nedodržování, jakož i v případě výstrah upozorňujících na elektrické napětí, jsou označeny všeobecnými bezpečnostními značkami (podle DIN W8/9). Obecný symbol pro označení rizika Dejte pozor na zavěšená břemena Opatření na ochranu životního prostředí Pozor na elektrické napětí Odstavce uvedené v tomto návodu k použití a označené tímto symbolem musejí být zvláště dodržovány, aby došlo k zajištění respektování pravidel, norem, předpisů, poznámek a správného sledu prací a aby se zabránilo poškození jednotky, jejích komponentních součástí a jejího okolí a aby se zajistila správná funkce jednotky. Pracovníci Pracovníci pro provoz zařízení, údržbu, kontrolu a montáž musejí mít příslušné kvalifikace pro tyto práce. Odpovědnost, způsobilost a dohled nad pracovníky musejí být přesně stanoveny provozovatelem. Jestliže příslušní pracovníci nebudou mít potřebné znalosti, je nutné zajistit jejich výcvik a instruktáž. Kromě toho musí provozovatel zajistit, aby došlo k úplnému pochopení obsahu návodu k provozu zařízení ze strany pracovníků. Aby byla zajištěna ochrana pracovníků, musí uživatel zajistit, aby následující díly byly chráněny před dotykem: horké nebo studené prvky jednotky, jež by mohly vést k ohrožení, pohybující se součásti, elektrické komponenty. V případě netěsností (např. těsnění hřídele u čerpadla pro likvidaci) je nutno zajistit likvidaci výtlačného produktu (např. výbušného, chemicky/biologicky agresivního, toxického nebo horkého materiálu) takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení osob a životního prostředí. Je nutno postupovat podle právních předpisů. Je nutno zabránit ohrožení elektrickou energií (zvláštní pozornost je třeba věnovat specifickým předpisům a předpisům místně působících distribučních společností). Elektrická bezpečnost Zapojení musí být provedeno kvalifikovaným zhotovitelem; je nutno respektovat příslušné VDE předpisy (0100, 0113). Elektroinstalace komponentů jednotky musejí splňovat specifikace uvedené v evropských normách EN 1012 část 1 a EN část 1. V případě potřeby musí instalace rovněž splňovat místně platné předpisy stanovené elektrickými rozvodnými podniky. Je nutno zahrnout místní potenciální úpravy. Práce na elektrickém zařízení v odlučovači musejí být prováděny řádně kvalifikovaným elektrikářem nebo řádně vyškolenými osobami pracujícími podle pokynů nebo pod dohledem řádně kvalifikovaného elektrikáře v souladu s elektrotechnickými předpisy. Předtím, než se bude provádět jakákoliv práce na elektrickém zařízení v odlučovači, je nutné, aby byly v níže uvedeném pořadí provedeny následující činnosti: 1. Odpojení všech pólů (vypnutí síťové zástrčky nebo vytažení síťové zástrčky) 2. Zajištění proti nenadálému zapnutí 3. Kontrola, zda systém není připojen k obvodu Správné zamýšlené použití Jednotka odlučovače je určena výlučně pro odlučování zmýdelnitelných olejů a tuků rostlinného a živočišného původu. Jiné použití se nebude považovat za správné stanovené použití a výrobce v takovém případě nebude odpovídat za žádné škody vyplývající z nesprávného použití; příslušné riziko bude nést provozovatel. Správné stanovené použití rovněž zahrnuje dodržování podmínek pro montáž, uvedení do provozu, obsluhu a servis, jak jsou stanoveny výrobcem. Z bezpečnostních důvodů nejsou povoleny žádné konverzní práce u těchto jednotek. Správné stanovené použití rovněž zahrnuje: dodržování vnitrostátních zákonů a předpisů, dodržování informací o kontrole a údržbě. 5

6 Ohrožení v případě nedodržování Nedodržování bezpečnostních poznámek, předpisů a informací výrobce může vést k ohrožení osob, jakož i životního prostředí a jednotky. Nepřijímají se žádné reklamační nároky v případě nedodržování bezpečnostních poznámek. Prodlení u instalace Jestliže již víte nebo očekáváte během instalace zařízení, že k uvedení jednotky do provozu dojde až po delším časovém období, měli byste podniknout následující opatření pro ochranu (konzervaci) jednotky: Chraňte jednotku před vlhkostí a nečistotami. Čas od času pohybujte funkčními díly, abyste zabránili zadření. V případě, že k uvedení do provozu dojde po více než 1 roce po provedení instalace, měla by být jednotka zkontrolována pracovníky poprodejního servisu firmy ACO Haustechnik (za poplatek). Zastavení a opětné uvedení do provozu Práce na jednotce mohou být v zásadě prováděny pouze během klidové doby. Je nutno dodržet procesový postup pro vypnutí jednotky popsaný v návodu k provozu zařízení. Bezprostředně po dokončení prací musejí být všechna bezpečnostní a ochranná zařízení nainstalována nebo usazena zpět na příslušné místo. Před opětným uvedením do provozu je nutno dodržet všechny body uvedené v oddílu Opětné uvedení do provozu. Udržení jednotky v dobrém stavu Pro udržení jednotky v dobrém stavu doporučujeme provádět dvě kontroly za rok. Jakékoliv opravy, jež budou požadovány, tak bude možno provést včas pro zajištění dlouhé životnosti jednotky. Je možno uzavřít příslušné smlouvy s naším oddělením pro servis po prodeji zařízení. Ochrana životního prostředí Je nutno dodržovat předpisy stanovené v zákoně o odpadech, když budete provádět likvidaci látek odstraněných z odlučovače. Údržbu, kontrolu a montážní práce musejí provádět oprávnění a kvalifikovaní zhotovitelé. Vlastní úpravy a výroba náhradních dílů Změny nebo úpravy u jednotky jsou přípustné pouze po předchozím schválení výrobcem. Původní náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem slouží k bezpečnostním účelům. Použití odlišných dílů může anulovat záruční nároky na náhradu škod, jež z toho vzniknou. Použití původních náhradních dílů firmy ACO Haustechnik zaručuje bezpečný a spolehlivý provoz zařízení jednotky odlučovače. 2 Popis výrobku / poznámky k plánování 2.1 Instalace a standardní předpisy, podmínky prostředí Instalace Provozní systémy vytvářející mastné odpadní vody musejí mít nainstalovány odlučovače tuku v souladu s normou DIN EN 1825 a DIN Výtah z DIN , oddíl 6.2. Hladina zpětného toku Odlučovače tuku, jejichž normální hladina vody je pod úrovní hladiny zpětného toku (viz EN 752-1), musejí být odvodňovány pomocí čerpacích stanic, jež jsou nainstalovány ve směru toku. Výtah z DIN EN , oddíl 7.3 Zapojení odvětrání Přívodní a výstupní vedení jednotek odlučovače tuku musejí být odpovídajícím způsobem odvětrána. Pro tento účel musí být přívodní vedení vyvedeno nad úroveň střechy jako větrací vedení. Výtah z DIN EN Jiné oddíly horizontálního vedení připojené k odlučovači tuku, které jsou delší než 5 m, musejí být rovněž odvětrány skrz střechu. Jestliže bude horizontální vstupní potrubí delší než 10 m a nebude obsahovat žádná další větrací potrubní vedení, je nezbytné nainstalovat dodatečné větrací vedení, které zasahuje nad úroveň střechy, a to v přímé blízkosti přítoku u odlučovače tuku. Výtah z DIN EN Za tímto účelem je možno použít spojovací otvor u krytu odlučovače (je k dispozici u všech typů) namísto dalšího spoje na přívodním vedení. Odvětrání nádoby Jednotky odlučovače tuku musejí být odvětrány samostatně skrz střechu. Výtah z DIN Odběr vzorků Výhody a nevýhody potrubí pro odběr vzorků v porovnání s integrovanými metodami pro odběr vzorků u odlučovačů tuku: potrubní vedení pro odběr vzorků (používá se u samostatných odlučovačů) má otevřený konec potrubního systému na vnitřku vstupu s poklesem o alespoň 160 mm vzhledem k nejnižšímu bodu výstupního potrubního vedení, jež vede ke kanalizačnímu systému. Jedná se o jediné uspořádání, které umožní řádný a bezpečný odběr vzorků u orgánů používajících doporučené láhve se širokým hrdlem a potřebný objem pro provedení kontroly. Další významné výhody tohoto provedení, jež usnadňují kontrolu, jsou tvořeny snadným přístupem k výtlačným potrubním vedením, jež přivádějí produkt do kanalizačních stok, a k potrubním vedením vycházejícím z odlučovače tuku, zejména pro kontrolu pomocí videokamer a při čištění potrubí za použití proplachu typu HP. Pouze tehdy, když nebude možné z konstrukčních důvodů zrealizovat tento pokles výšky nebo když nebude k dispozici odpovídající prostor pro instalaci potrubí pro odběr vzorků, je přijatelné zvolit možnost integrovaného odběru vzorků z důvodů, jež zahrnují též náklady (výška od nejnižšího bodu musí být alespoň 30 mm). Výtah z DIN , oddíl

7 Likvidace Odlučovač tuku musí být úplně vyprázdněn a vyčištěn alespoň jednou za měsíc a pokud možno každé dva týdny. Odlučovač tuku musí být následně zaplněn vodou (např. pitnou vodou, procesovou vodou) v souladu s místně platnými předpisy pro výtlak. Výtah z DIN , oddíl 12.2 Servisní činnost Odlučovač tuku musí být podroben servisnímu zásahu jednou za rok řádně kvalifikovanými pracovníky v souladu s pokyny výrobce. Výtah z DIN , oddíl 12.3 Řádně kvalifikovaní pracovníci Řádně kvalifikovaní pracovníci jsou definováni jako pracovníci pracující pro provozovatele nebo třetí strany, jejichž vyškolení, znalosti a praktická zkušenost zajišťují, že mohou řádně provést nezbytná vyhodnocení nebo zkoušky požadované v příslušných oblastech... Výtah z DIN Obecná kontrola Před uvedením do provozu a poté v pravidelných intervalech, které nebudou přesahovat pět let, je nutné, aby byl odlučovač tuku zkontrolován řádně kvalifikovaným technikem po úplném vyprázdnění a vyčištění, aby bylo zajištěno, že odlučovač tuku bude v dobrém provozním stavu a že bude pracovat v souladu s předpisy. Hlavní aspekty, na které se vztahuje tato kontrola, jsou především jmenovitý výkon odlučovače tuku, konstrukční stav a těsnost odlučovače, stav vnitřních stěn, komponentů, elektrických zařízení, uspořádání vstupních a větracích potrubí, úplné vyplňování provozního deníku, dokumentace odpovídající řádné likvidaci obsahu odlučovače a existence všech potřebných certifikátů a dokumentace. Výtah z DIN , oddíl 12.4 Řádně kvalifikovaný technik Řádně kvalifikovaní technici jsou definováni jako pracovníci třetích stran, experti nebo jiné instituce s certifikovanými speciálními technickými znalostmi ohledně provozu, údržby a zkoušení zde popsaných odlučovačů a potřebným technickým porozuměním odlučovačům, které je požadováno pro zkoušení odlučovačů. Podle jednotlivých případů, mohou být u velkých společností tyto kontroly prováděny rovněž interními řádně kvalifikovanými techniky zaměstnávanými provozovatelem, kteří pracují nezávisle a jejichž odpovědnosti je zprošťují nutnosti poslouchat zadané pokyny v této oblasti a kteří mají nezbytné kvalifikační předpoklady a potřebné technické schopnosti provést odborným způsobem danou kontrolu. Výtah z DIN k situacím, kdy bude docházet k překračování zákonem stanovených kontaminačních limitů. Jestliže bude instalace čerpadla nevyhnutelná z důvodu situačního řešení v budově, je možné v převážné míře zabránit intenzivnímu smíchávání instalací speciálních čerpacích stanic vybavených objemovými čerpadly. Přístupové trasy, dopravení Když budete provádět instalaci odlučovačů tuku pro samostatnou montáž, musí být zkontrolován přístup k instalačním prostorám. Aby bylo možné vybrat správný odlučovač, který v případě potřeby může být rovněž dopravován přes schodiště, klikaté chodby nebo přes světlíky, je nezbytné znát místní podmínky. Různé tvary a provedení pak umožní uživatelsky orientované dopravení. Rozměry jednotky odlučovače tuku od firmy ACO Haustechnik jsou navrženy takovým způsobem, aby příslušná zařízení bylo možno přepravit skrz stávající dveře a schodiště v plně namontovaném stavu. Segmentově navržené jednotky odlučovačů je možno dopravovat v demontovaném stavu a provést jejich smontování na místě instalace. Jednotlivé součásti je rovněž možno svařovat na místě s využitím poprodejního servisu firmy ACO. Uspořádání přívodního potrubí Jestliže bude přívodní potrubí kladeno v nevytápěných nebo otevřených a stále přístupných místnostech, kde bude docházet k riziku výskytu teplot pod bodem mrazu, musejí být tyto potrubní úseky vybaveny pomocným systémem potrubního ohřevu, např. automatickými topnými pásky a izolací. Přívodní potrubí musí být vybráno pečlivě a pokládáno opatrně, protože již tato činnost může mít kladný nebo záporný vliv na účinnost odlučování. Vertikální přívodní potrubí musí být navrženo následovně: v místech, kde dochází k napojení na horizontální potrubní vedení, je třeba zabránit nepřístupným turbulencím v mastné odpadní vodě: vertikální roura, ohyb 45, přímé vedení alespoň 250 mm nebo více, ohyb 45, horizontální vedení ústící do odlučovače tuku o délce minimálně 10 x DN (příklad: DN 100 = 1 m, DN 150 = 1,50 m). Provozní deník Pro každý odlučovač tuku musí být veden provozní deník. Záznamy provozního deníku obsahují: výsledky kontrol prováděné provozovatelem, údržbu, inspekce a zprávy o likvidaci. Provozní deníky musejí být uloženy na bezpečném místě provozovatelem a musejí být k dispozici na požádání pro příslušné orgány. Výtah z DIN , oddíl 12.5 Instalační místnost Instalační místnost musí být samostatná, suchá a vybavená řádně fungující ventilací a provzdušňovacím systémem. Odlučovače tuku musejí být vždy nainstalovány na rovném povrchu. Odpadní vody by měly téci směrem k odlučovači tuku za použití souvislého spádu alespoň 1:50, protože jinak by bylo nutné provádět zvedání (přečerpávání) odpadních vod před odlučovačem tuku. To přináší vážnou nevýhodu intenzivního smíchávání tuku a vody, které pak komplikuje proces odlučování tuku a povede nevyhnutelně 7

8 Teploty Jestliže teploty odpadní vody v odlučovači přesáhnou 60 C nebo bude-li odlučovač tuku nainstalován v oblastech, kde přetrvává nebezpečí požáru, doporučujeme použití odlučovačů z nerez oceli. Potrubí pro odběr vzorků Přímo u výstupu odlučovače a před smícháním s jinou odpadní vodou je nutno nainstalovat zařízení pro odběr vzorků a kontrolu. Výtah z DIN , oddíl 5.5. a 11 Beztlaký provoz zařízení Odlučovače tuku jsou navržené a schválené pouze pro beztlaký provoz. Odolnost a ochrana vůči zápachu neznamená totéž jako ochrana proti zpětnému toku!!! Je třeba postupovat velice opatrně, když budete vybírat čerpací stanici, abyste zajistili, že dojde k instalaci dvojité čerpací stanice (zákonný požadavek v průmyslových a komerčních aplikacích), aby bylo zajištěno, že dojde-li k poruše jednoho z čerpadel, je stále ještě možno zaručit nepřerušený provoz. Rovněž je třeba vzít na vědomí, že reziduální tuk v odpadní vodě se může též odlučovat po proudu za odlučovačem tuku, a to může vést ke vzniku hromadění tuku v čerpací stanici. Z tohoto důvodu je nezbytné provádět pravidelnou kontrolu čerpací stanice vždy, když budete provádět servis odlučovače tuku. 2.2 Provedení jednotky odlučovače tuku Jednotka odlučovače tuku je určená k samostatné instalaci v místnostech bez teplot pod bodem mrazu. Komponenty jednotky jsou vyrobeny z nerez oceli, jakostní třída materiálu (V4A) nebo polyethylenu (PE-HD). V závislosti na příslušném typu mohou být jednotky složeny z následujících komponentů: Základní tělo Skříň (jednodílná nebo segmentová (max. 3 ks)) Přívod odlučovače / vnitřní přítok odlučovače Výstup odlučovače / vnitřní odtok odlučovače Údržbové otvory Připojení pro systém likvidace Připojení pro odvětrání Ochrana proti plování Přepravní šrouby s okem Komponentní součásti Kontrolní okénko Plnicí zařízení Vysokotlaké vnitřní čištění: čerpadlo HP a orbitální čisticí hlava HP Čerpadlo systému pro likvidaci Měření prázdného systému Ovládací prvky (v závislosti na provedení) Příslušenství Kontrolní okénko, plnicí zařízení, dálkové ovládání, topná tyč, uzavírací ventil, odběr vzorků, lapač hrubých nečistot, skříň pro montáž na stěnu a do stěny 8

9 2.3 Komponenty odlučovače tuku Revizní otvor Revizní otvor Výstup Přívod HP čerpadlo Možnost připojení pro výpustnou zátku Legenda Barevně označené komponenty... jsou dodávány v základním provedení nebo jsou k dispozici jako příslušenství / při zpětné montáži jako z této konstrukční skupiny jsou dodávány s rozšířením stupně 2 nebo jsou k dispozici jako příslušenství / při zpětné montáži jako z této konstrukční skupiny jsou dodávány s rozšířením stupně 3 nebo jsou k dispozici jako příslušenství / při zpětné montáži jako z této konstrukční skupiny 1 Skříň odlučovače 2 Sací vedení (do skříně odlučovače s rozšířením stupně 1) 3 Plnicí zařízení s manuálním kulovým ventilem (se solenoidovým ventilem od rozšíření stupně 3) 4 Kontrolní okénko 5 Topná tyč 6 Vysokotlaké (HP) čerpadlo 7 Vysokotlaká orbitální čisticí hlava 8 Měření prázdného systému 9 Uzavírací šoupátko 10 Čerpadlo systému pro likvidaci 11 Ovládání 12 Dálkové ovládání 9

10 2.4 Činnost jednotky odlučovače tuku Úsek odlučování tuku Úsek shromažďování kalů Činnost např. HYDRO-JET NG 4 Popis Jednotka odlučovače tuku sestává z lapače kalů a odlučovače (uložené ve skříni) a pracuje čistě fyzikálně podle gravitačního principu (rozdíl v hustotě): těžké látky z odpadní vody klesají na dno, zatímco lehké látky jako živočišné oleje a tuky stoupají do horní části jednotky odlučovače. Před uvedením do provozu musí být odlučovač naplněn vodou, dokud nebude voda vytékat skrz výstup. Během likvidace bude obsah přečerpán kompletně do nasávacího vozidla (v závislosti na provedení odlučovače, buď ponořením sací hadice do odlučovače nebo připojením sací hadice k přímému sání). Tento proces může být prováděn čerpadlem nasávacího vozidla nebo čerpadlem systému pro likvidaci u odlučovače (v závislosti na provedení). Před procesem vyprázdnění a během tohoto procesu dochází k drcení, míchání a homogenizaci obsahu vysokotlakým vodním proudem rotační orbitální čisticí hlavy HP (je-li k dispozici). Poté se uvnitř odlučovače provede znova vyčištění a dojde k odčerpání odpadní vody požadované pro čištění. Odlučovač musí být znovu zaplněn vodou (až k přetoku). Nyní je odlučovač připraven k provozu. 2.5 Správné stanovené používání Jednotky odlučovače tuku zadržují pouze odlučitelné tuky a oleje, jakož i kaly. Emulzní a rozpustné komponenty nemohou být jednotkou odlučovače zadržovány. To může vést k překročení místně stanovených mezních hodnot pro odpadní vody. Jiné použití není správné! Správné stanovené použití rovněž zahrnuje: neprovádění žádných konverzních prací na jednotce dodržování všech poznámek uvedených v tomto návodě dodržování vnitrostátních zákonů a předpisů dodržování informací o kontrole a údržbě 10

11 2.6 Navrhovaná instalace Předpisy pro místo instalace Výtah z DIN EN , Jednotky odlučovače tuku by měly být nainstalovány v blízkosti bodů hromadění odpadních vod, ale rozhodně ne v nevětraných místnostech nebo v oblastech s hustým provozem nebo ve skladech. Aby se zabránilo obtěžování zápachem, neměla by být jednotka nainstalována v blízkosti recepcí, vestibulů nebo zejména v blízkosti oken či větracích otvorů. Jednotky odlučovače tuku by měly být uspořádány takovým způsobem, aby se zabránilo poškození mrazem a aby všechny součásti, které potřebují pravidelnou údržbu, byly snadno přístupné kdykoliv. Doporučujeme ponechat volný prostor alespoň 600 mm kolem dokola. Musejí být snadno přístupné pro čisticí vozidla. Připojení pro likvidaci před budovou musí být snadno přístupné pro nasávací vozidlo. Odpadní voda musí být přiváděna k jednotce odlučovače ve volném spádu. Aby bylo možno zabránit vzniku tukových usazenin, musejí mít přívodní vedení jednotek odlučovače tuku spád alespoň 2 % (1:50). Pokud to nebude možné zajistit, doporučujeme použití našich speciálních čerpacích stanic s objemovými čerpadly. Zde se zabraňuje dalšímu dodávání energie (jako např. s použitím odstředivých čerpadel) a nedochází k negativnímu ovlivnění odlučovacího efektu. Přechod od spádových potrubních systémů k horizontálnímu potrubnímu vedení musí být proveden se dvěma potrubními ohyby 45 a vloženým dílcem o délce alespoň 250 mm (nebo potrubními ohyby s odpovídajícím poloměrem). Následně je třeba vytvořit stabilizační cestu ve směru toku, jejíž délka musí odpovídat přinejmenším desetinásobku jmenovité šířky přívodního potrubí odlučovače v mm. Výpustné body, např. podlahové výpusti, musejí být vybaveny pachovými těsněními a nádobami, které je možné v případě požadavku vyjmout pro účely čištění. Jestliže se hladina vody u odlučovače nachází pod místně stanovenou úrovní hladiny zpětného toku, je nutné provést vypuštění přes čerpací stanici nainstalovanou ve směru proudu vody. Pro zajištění trvalého provozu je nutné nainstalovat dvě čerpadla. Legenda: 1 Přívod do odlučovače tuku 2 Lapač hrubých nečistot (volitelné příslušenství) 3 Odlučovač tuku (zde: LIPURAT-OAE) 4 Nádoba pro odběr vzorků 5 Čerpací stanice odpadních vod 6 Potrubní vedení pro likvidaci 7 Připojovací díl pro nasávací vozidlo 8 Tlakové potrubní vedení čerpací stanice 9 Přívod vody u plnicího zařízení (s kulovým ventilem) 10 Ovládání čerpací stanice 11 Sklepní odvodňovací čerpadlo 12 Odvětrání čerpací stanice 13 Odvětrání odlučovače tuku 14 Odvětrání přívodního potrubí 15 Hadicová objímka 16 Připojení pro teplou vodu / studenou vodu 11

12 2.7 Elektrické napájení / spotřeba energie Přívod vody Pro plnicí zařízení se požaduje připojení pitné vody R ¾. Tlaková redukce (nastavená na hodnotu 4 bar) je již namontovaná. Elektrické napájení a spotřeba Pro typy -OS a -RS Jednotka: vysokotlaké vnitřní čištění / výkon 3,9 kw Motor pro vysokotlaké čerpadlo a vysokotlaké vnitřní čištění: elektrické zapojení 400 V / 50 Hz - požaduje se jištění pojistkami 3 x 16 A. Bezpotenciálový kontakt - skupinový alarm Všechny ovládací jednotky jsou vybaveny bezpotenciálovým kontaktem pro přenos skupinového alarmu. Kontakt je zrealizován přepínací jednotkou. Elektrické obvody připojovaného zařízení jsou galvanicky odděleny. Uspořádání svorek získáte z příslušného schématu elektrického zapojení (viz příloha nebo je schéma případně přiloženo k ovládací skříni). Pro typy -OSE a -RSE Jednotka: typ ovládání -OSE nebo -RSE / výkon 6,9 kw Ovládání: síťová zásuvka dle norem EHS s připojovací hodnotou 400 V / 50 Hz - požaduje se jištění pojistkami 3 x 16 A. Pro typy -OA a -RA Jednotka: typ ovládání -OA nebo -RA / výkon 3,9 kw Ovládání: síťová zásuvka dle norem EHS s připojovací hodnotou 400 V / 50 Hz - požaduje se jištění pojistkami 3 x 16 A. Pro typy -OAE a -RAE Jednotka: typ ovládání -OAE nebo -RAE / výkon 6,9 kw Ovládání: síťová zásuvka dle norem EHS s připojovací hodnotou 400 V / 50 Hz - požaduje se jištění pojistkami 3 x 16 A. 3 Instalace 3.1 Přeprava, dodávka a uskladnění Dodávka Za normálních okolností je jednotka odlučovače dodávána v plně smontovaném stavu, upevněná k dřevěné paletě a zabalená ve fólii. Pokud to bude požadováno z důvodu prostorových omezení v instalačních prostorách a/nebo kvůli přístupu k jednotce odlučovače, může být jednotka z nerez oceli dodána buď jako demontovaná na jednotlivé segmenty nebo s komponenty, jež nebudou namontovány. Odlučovač z nerez oceli Odlučovač z polyethylenu Balení Typ použitého balení závisí částečně na dopravním prostředku. Jestliže to není přímo specifikováno, musí obal splňovat požadavky na obaly (HPE) Německé federace pro dřevěné obaly, palety a exportní balení a požadavky stanovené Federací německých institutů strojních zařízení. Uskladnění Odlučovač by měl být skladován ve svém zabaleném stavu v uzavřené místnosti prosté mrazu. 12

13 Pokyny k přepravě Pro zajištění toho, aby nedošlo k poškození odlučovačů tuku v průběhu přepravy použijte vidlicový zdvižný vozík, zvedací vozík nebo lanové systémy. Přeprava vidlicovým zdvižným vozíkem nebo zvedacím vozíkem Když budete přepravovat odlučovač tuku za použití vidlicového zdvižného vozíku nebo zvedacího vozíku, ujistěte se, že je odlučovač pevně umístěn na vhodném prostředku pro přepravu (např. dřevěná paleta). Nikdy nezvedejte odlučovač přímo bez opěrné přepravní konstrukce, na které by spočíval; jinak hrozí značné riziko poškození odlučovače. Přeprava za použití jeřábových háků Když budete k přepravě či přemístění odlučovače používat jeřáb, je velmi důležité dodržovat všechny bezpečnostní předpisy pro zařízení určené k zavěšení zátěže a pro zvedací zařízení. Nikdy nestůjte pod zavěšenými břemeny. Nikdy nepřekračujte povolenou maximální nosnost zvedacích zařízení. Zapojení větracího vedení Spojovací objímka DN 70 a DN 100 pro zapojení větracího vedení se nachází u krytu odlučovače. Zapojení má rozměry podle normy DIN EN 877. Pro pokládání přívodního vedení je nutno respektovat příslušné poznámky (viz oddíl 2.1)! Jestliže bude přívodní a výstupní vedení dostatečně provětráno, je možno zapojení větracího vedení u této objímky vypustit. V tomto případě však musí být připojovací objímka těsně uzavřena (koncový kryt, potrubní spojovací díl). Všechna vedení musejí být namontována bez pnutí. Ochrana proti plování Pro ochranu proti plování u jednotky odlučovače je možno použít štěrbiny ve spodní části jednotky (provedení V4A odlučovačů). V případě provedení PE-HD je možno přečnívající spodní část upevnit za použití několika montážních desek. Když budete přepravovat jednotku odlučovače pomocí jeřábu, je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy pro zařízení určené k zavěšení zátěže a zvedací zařízení. Pro přepravu / přemístění jednotky odlučovače pomocí jeřábových háků upevněte příslušné lanové smyčky k rámu základny nebo k napájecím jednotkám. Zavěšovací bod pro odlučovače z nerez oceli 3.2 Montáž, instalace a sestavení Zavěšovací bod pro odlučovače z polyethylenu Zapojení potrubního vedení pro likvidaci Tyto typy odlučovače mají připojení pro likvidaci obsahu odlučovače. V předmětu dodávky je obsažena připojovací spojka / vnitřní potrubní závit s bílým krytem Storz 75 (B) systém, R 2 3/4 podle normy DIN Jestliže nebude možno získat snadný přístup k tomuto zapojení s nasávacím vozidlem, je možno provést položení potrubního vedení pro likvidaci. Připojovací spojku s bílým krytem je možno odmontovat od potrubního vedení pro likvidaci u odlučovače a připojit ji ke koncové části potrubního vedení pro likvidaci, jež je zřízeno na místě instalace. Montáž Pro omezení hluku a provzdušnění spodní části jednotky odlučovače umístěte jednotku na opěry absorbující hluk (jsou součástí předmětu dodávky) a proveďte jejich horizontální vyrovnání. Doporučujeme zachovat odpovídající prostor (přibližně 600 mm) pro bezproblémovou montáž a bezproblémový provoz jednotky odlučovače. 3.3 Místní přípojné práce pro instalatéra (včetně zajištění příslušného materiálu) Zapojení přívodního a výstupního vedení Ke skříni odlučovače jsou namontovány objímky orientované proti sobě navzájem, jejichž účelem je zajištění zapojení přívodního a výstupního vedení. Jmenovitá šířka odpovídá jmenovité velikosti. Tyto objímky jsou označeny jako přívodní a výstupní. Zapojení je dimenzováno podle normy DIN EN 877. V dodávce je obsažen potrubní spojovací díl, který odpovídá tomuto typu potrubí (pro přívod a výstup). Pro pokládání přívodního vedení je nutno respektovat příslušné poznámky (viz oddíl 2.1)! Vedení musí mít velikost alespoň DN 65 a musí být kladeno tak, aby spád směřoval k odlučovači. Aby se zabránilo přenosu hluku a vibracím, je nutné použít kompenzátory. Maximální délka potrubního vedení pro likvidaci bude určena v souladu s výkonovými parametry sacího čerpadla / nasávacího vozidla a čerpadla systému pro likvidaci (pro charakteristickou křivku viz příloha), jež je zahrnuto v předmětu dodávky. V naší dodávce jsou zahrnuty též spojovací skříň určená k vnější montáži na stěnu, pro skříň systému likvidace, odvětrání a zapojení vody, jakož i dálkové ovládání. 13

14 Zapojení zdroje čerstvé vody Plnicí zařízení zásobuje vysokotlaká čerpadla vodou a naplňuje jednotku odlučovače vodou. Přívodní vedení vody z čerstvého zdroje musí být připojeno k systému zapojení Rp 3/4. Nainstalujte kulový ventil nebo uzavírací šoupátko na připojovací vedení k plnicímu zařízení (viz navrhovaná instalace). Aby bylo možno dodržet čisticí proces vysokotlakého čerpadla, je rovněž možno připojit přívod teplé vody (max. 60 ). Musí být zajištěn požadovaný minimální průtok 30 l/min. Připojení vysokotlakého zařízení vnitřního čištění Tyto typy odlučovačů jsou vybaveny vysokotlakým zařízením vnitřního čištění. K zásobní nádrži vody vysokotlakého čerpadla je nutno připojit přívod pitné vody R ¾. Aby bylo možno zvýšit účinnost čištění, je možno připojení provést z přívodního vedení teplé vody. Provozní teplota vysokotlakého čerpadla nesmí překročit 60 C. Musí být zajištěn požadovaný minimální průtok 30 l/min. Zapojení ovládání a dálkového ovládání Zapojení musí být provedeno kvalifikovaným zhotovitelem; je nutno respektovat příslušné VDE předpisy (0100, 0113). Ovládací jednotky jsou dodávány s kabelem o délce 5 m se zástrčkou dle předpisů EHS, připraveny k zapojení. Příslušnou síťovou zásuvku dle předpisů EHS je nutno namontovat na místě. Montáž segmentů v případě dodávky komponentů Ve výjimečných případech a bude-li to dohodnuto v případě úzkých přístupových otvorů, bude skříň odlučovače (kulaté provedení) dodávána v segmentech. Segmenty musejí být namontovány, jak je uvedeno níže: Těsnění Horní část Na vedení vody, které zásobuje vysokotlaké čerpadlo, musí být nainstalován kulový ventil nebo uzavírací zařízení. Napínací kruh Spodní část Pro odvětrání olejové nádoby odřízněte pryžovou přečnívající část krytky. Použijte olej typu SAE 90. Orbitální čisticí hlava HP Ve výjimečných případech je orbitální čisticí hlava HP aplikována volně z důvodu přepravní výšky. Montáž je nutno provést tak, jak je to znázorněno na níže uvedených nákresech. Zapojení elektrického připojovacího kabelu a tlakové hadice k vysokotlakému čerpadlu se provádějí v závodě. Odlučovač z nerez oceli Těsnění Horní část Spodní část Odlučovač z PE-HD Kryt skříně Utěsněte Teflonem nebo Loctitem Dbejte na správné usazení těsnění! 14

15 Zpětná montáž plnicího zařízení Povolte šrouby potrubního spojovacího dílu, odstraňte koncovou krytku, zasuňte připojovací trubku plnicího zařízení do potrubního spojovacího dílu a znovu utáhněte šrouby. Zpětná montáž topné tyče Topná tyč musí být namontována, jak je znázorněno na obrázcích krok 1-6. Krok 1 Krok 2 Koncový kryt Plnicí zařízení Pneumatická skříň Regál Spojovací potrubní díl Volný potrubní konec Snižte hladinu kapaliny v odlučovači na min. úroveň hladiny. Krok 3 Krok 4 Snižte okraj krytu Namontujte pneumatickou skříň na regál. Měřicí trubka V případě odlučovačů PE-HD odřízněte volný konec potrubí u zápachového těsnění před montáží plnicího zařízení. Zpětná montáž kontrolního okénka se stěračem Povolte matice a podložky, odstraňte slepou přírubu, zatlačte přírubu z plexiskla a protipřírubu přes závrtné šrouby a proveďte zpětnou montáž s podložkami a maticemi. Vrchol zásuvky Stanovte rozměr X. Krok 5 Krok 6 Pneumatická skříň/regál Výstup Zkraťte měřicí trubku (délka 1235 mm) na rozměr X Zásuvka Rp2 (11/2) např. LOCTITE Slepá příruba Slepý kryt Těsnění Měřicí trubka Stěna nádoby Těsnění Podložka Matice Odstraňte slepý kryt, namontujte měřicí trubku a pneumatickou skříň / regál jednotky. Topná tyč IP64 Redukce Zástrčka Vytáhněte zástrčku, těsnicí redukci (pokud se požaduje) a topnou tyč u závitu a vložte do zásuvky. Závrtný šroub Protipříruba Příruba z plexiskla se stěračem Zkontrolujte řádný stav utěsnění (v případě potřeby vyměňte) a utáhněte střídavým způsobem stejnoměrně matice. Elektrické zapojení musí být provedeno specializovaným zhotovitelem v souladu s příslušnými předpisy VDE. 15

16 3.4 Místní přípojné práce pro montážního pracovníka (včetně zajištění příslušného materiálu) Zapojení musí být provedeno kvalifikovaným zhotovitelem; je nutno respektovat příslušné VDE předpisy (0100, 0113). Instalace síťové zásuvky (EHS) pro vysokotlaké čerpadlo Typ -S Vysokotlaké čerpadlo je dodáváno s kabelem o délce 5 m se síťovou zástrčkou (EHS) / 16 A ve stavu připraveném k zapojení. Příslušná síťová zásuvka EHS musí být namontována na místě. Připojovací hodnota: 400 V / 50 Hz Pojistka: 3 x 16A, s pomalým zásahem Instalace síťové zásuvky (EHS) pro ovládání Typ -SE / -A /-AE Ovládací prvky (stupeň krytí IP 54) jsou dodávány s kabelem o délce 5 m se síťovou zástrčkou (EHS) / 16 A ve stavu připraveném k zapojení. Příslušná síťová zásuvka EHS musí být namontována na místě. Připojovací hodnota: 400 V / 50 Hz Pojistka: 3 x 16A, s pomalým zásahem Instalace dálkového ovládání Typ -A /-AE Dálkové ovládání (stupeň krytí IP 54) musí být namontováno na místě chráněném proti zaplavení, pokud možno v blízkosti připojení pro systém likvidace. Vedení připojovacího kabelu na místě Typ -A /-AE Připojovací kabel musí být veden mezi ovládáním jednotky a dálkovým ovládáním: do vzdálenosti 50 m kabel 7 x 1 mm 2 / bez ochranného vodiče od 50 do 200 m kabel 7 x 1,5 mm 2 / bez ochranného vodiče Instalace síťové zásuvky (EHS) pro topnou tyč ovládání Typ -základní / -D / -S Ovládání Ovládání (190x280x140 mm / šířka x výška x hlouba, stupeň krytí IP 55) topné tyče musí být namontováno na místě chráněném proti zaplavení. Jako přípojné kabely k elektrickým spotřebičům je třeba na místě vést následující typy: a) Pneumatická skříň - tlakový spínač 3 x 1 mm 2 / Ölflex b) Minikompresor / pneumatická skříň 3 x 1 mm 2 / Ölflex c) Topná tyč 4 x 1,5 mm 2 / HO7 d) Přípojný kabel pro ovládání odlučovače tuku (stávající) Pneumatická skříň Hadice mezi minikompresorem a měřicí trubkou musí být upevněna prostřednictvím hadicových spon. Hadicové spony Hadice Kombinace ovládání topné tyče a ovládání odlučovače tuku Typ -SE / -A / -AE Zde musí být síťová zástrčka (EHS) přípojného kabelu ovládání odlučovače tuku odříznuta a kabel musí být připojen k ovládání topné tyče. Ovládání topné tyče Pneumatická skříň Měřicí trubka Ovládání topné tyče Ovládání odlučovače tuku Vedení připojovacího kabelu na místě Typ -SE /-A /-AE Všechny ovládací prvky mají bezpotenciálový kontakt pro přenos signálu souhrnné poruchy. Tento kontakt je realizován přes přepínací kontakt. Elektrické obvody zařízení, jež budou připojena, jsou galvanicky odpojeny. Zapojení svorek se přebírá z příslušného schématu elektrického zapojení (připojeno k ovládací skříni). Zapojení svorek přípojných kabelů v ovládání a u pneumatické skříně se přebírá z příslušného schématu elektrického zapojení (připojeno k ovládací skříni). 16

17 3.5 Práce pro uživatele a pracovníky obsluhy Proveďte odvětrání olejové nádoby vysokotlakého čerpadla a zkontrolujte hladinu oleje Typ -S / -SE / -A / -AE Aby bylo možno odvětrat olejovou nádobu, je nutno odříznout pryžový přečnívající konec krytky. Použijte pro tento účel olej typu SAE 90. Krytka Omezovač tlaku vysokotlakého čerpadla Typ -S / -SE / -A / -AE Vysokotlaké čerpadlo je možno regulovat až do hodnoty tlaku max. 175 bar. Vzhledem k tomu však, že vysokotlaká orbitální čisticí hlava je určena pouze pro hodnotu 150 bar, byl regulátor nastaven na tuto hodnotu ve výrobním závodě. Jestliže je třeba provést kontrolu nastavení regulátoru na místní úrovni, je nutno to provést následovně: 1. Nastavte regulátor na maximální polohu. 2. Otočte regulátor zpět o jednu úplnou otáčku. Regulátor 17

18 4 Návod k použití 4.1 Uvedení do provozu Návod k montáži Základní předpoklady Všechny práce v oblasti zapojení a montáže musejí být dokončeny. Všechny elektroinstalační práce musejí být dokončeny. Jednotka odlučovače musí být pečlivě vyčištěna. Byla provedena celková kontrola jednotky odlučovače podle normy DIN řádně kvalifikovaným technikem a případné námitky byly odstraněny. Pokud jsou nainstalována, musejí být uzavírací šoupátka na přívodním a výstupním vedením otevřena. Jednotka odlučovače byla naplněna vodou až po hladinu stojaté vody (spodní část potrubí u výstupní objímky). Naplnění jednotky odlučovače, zásobník vody Jednotka odlučovače musí být naplněna vodou, dokud nebude voda přetékat do výstupního potrubí odlučovače nebo do svislého potrubí pro odběr vzorků. Plnicí proces podrobně: Zkušební běh V případě jednotek odlučovače s vyprazdňovacím a oplachovým zařízením je nutno provést zkušební běh. Připravenost zařízení k provozu Typ -A / -AE Po provedení zkušebního běhu ponechejte solenoidový ventil spouštěcího spínače / plnění u automatických ovládacích prvků na Auto. Tento solenoidový ventil se tak automaticky otvírá jednou za den na dobu 3 sekundy a zápachové těsnění plnicího zařízení se naplní vodou (žádné obtěžování zápachem). Informace: Vždy, když dojde k zapojení síťové zástrčky, otevře se solenoidový ventil pro zkušební účely na dobu 3 minuty. 1. v případě odlučovače řady -O, -R, -OD, -RD Plnění přes přívodní vedení jednotky odlučovače nebo přes otvor pro údržbu (je-li plnicí zařízení dodáváno jako příslušenství, odkazujeme vás na oddíl 2) 2. v případě odlučovače řady -OS, -RS, -OSE, -RSE Plnění přes otevření kulového ventilu plnicího zařízení 3. v případě odlučovače řady -OA, -RA, -OAE, -RAE Plnění přes náležitý příkaz ovládací jednotky. Předání Jednotka musí být předána provozovateli v provozním stavu, je nutné provést vysvětlení provozního režimu a předat návod k montáži a použití, stavební dokumentaci, jakož i oficiální schválení. Doporučuje se vyhotovit předávací protokol a vystavit předávací certifikát. Zkouška těsnosti Jednotka odlučovače, jakož i všechna potrubní připojení musejí být podrobeny zkoušce těsnosti. Je nutné uzavřít údržbové otvory / kryty. Jednotka je připravena pro provoz zařízení. Přítomnost profesí při uvedení do provozu Při uvedení do provozu by měly být přítomny následující profese: instalatér elektrikář provozní pracovník / obsluha firma provádějící likvidaci 18

19 4.2 Provoz zařízení Jednotka musí být provozována (tj. vlastní provoz zařízení, údržba a servis) odbornými a vyškolenými pracovníky. Tito pracovníci musejí být obeznámeni s návodem k montáži a použití a s příslušnými pokyny a předpisy ohledně provozní bezpečnosti a prevenci úrazů, které jsou uvedeny v příslušných dokumentech. Rovněž je nutno vést provozní deník. Dokumentace Dokumentace jednotky, která se skládá z těchto prvků: provozní deník, stavební dokumentace, povolení, schválení, předávací protokol, návod k montáži a použití, oficiální schválení / zkušební značka a musí být k dispozici v místě instalace jednotky. Provoz zařízení Do odpadní vody je možno připouštět pouze takové čisticí prostředky, oplachovací činidla, dezinfekční prostředky a přísady, které neobsahují ani neuvolňují chlór, které jsou šetrné vzhledem k odlučovači a nevytvářejí žádné stabilní emulze. Pro další redukci celkového zatížení odpadních vod se doporučuje následující: Následné odstranění za sucha pro všechny zbytky z nádobí a předběžné opláchnutí nádobí bez čisticích prostředků před jeho umístěním do myčky. Ve spolupráci s dodavatelem čisticích prostředků bude sníženo dávkování čisticího prostředku pro myčku, pokud to je přijatelné z hygienických důvodů. Kontrola Provozní schopnost jednotky by měla být pravidelně kontrolována, a to přinejmenším jednou týdně, řádně kvalifikovanou osobou. Tato kontrola zahrnuje následující opatření: vizuální kontrola jednotky odlučovače a jeho zapojení, vizuální kontrola armatur (např. čerpadla) a elektrických komponentů, stanovení objemu kalů v lapači kalů (max. polovina objemu lapače kalů), stanovení tloušťky tukové vrstvy v odlučovači (max. 160 mm nebo dosažení maximálního objemu pro uložení tuku podle údaje na typovém štítku), případné odstranění hrubých plovoucích látek na povrchu vodní hladiny, provedení vysokotlakého vnitřního čištění (je-li třeba). Pokud budou během kontroly zjištěny nějaké nedostatky či závady, je nutno je neprodleně odstranit. Provedené kontroly a případné závady a jejich nápravu je nutno zdokumentovat v provozním deníku. Údržba Jednotka odlučovače tuku musí být jednou za rok vyprázdněna podle specifikací výrobce a její servis musí být prováděn kvalifikovanými pracovníky při zajištění čistoty (viz norma DIN ). I přes opatření podniknutá během vyprazdňování a likvidace se údržba sestává z následujících prací: Zkontrolujte plochy vnitřních stěn u jednotky odlučovače, zejména zkontrolujte kovové materiály z hlediska koroze ve třífázové oblasti (voda a tuková vrstva, vzduchová vrstva). Proveďte funkční kontrolu elektrických přístrojů a instalací (pokud se používají). Vyčistěte a proveďte funkční kontrolu sacího zařízení a případně zkontrolujte volný výstup plnicího zařízení podle DIN EN Vyčistěte kryt zajišťující ochranu proti zápachu a zkontrolujte utěsnění z hlediska jeho celkového stavu a schopnosti těsnit. Příslušná zjištění a práce prováděné v rámci této činnosti musejí být zdokumentovány ve zprávě o údržbě a musejí být zaznamenány do provozního deníku. Pokud budou během údržby zjištěny nějaké nedostatky či závady, je nutno je neprodleně odstranit. Aby byla zachována hodnota a provozuschopnost jednotky, jakož i nezbytné předpoklady pro záruční práva, doporučujeme provádět jedenkrát až dvakrát ročně servis. Servis po prodeji zařízení firmy ACO Haustechnik nabízí jako službu příslušné smlouvy na provádění údržby. Další práce v oblasti údržby Podle potřeb a požadavků je nutno, aby řádně kvalifikovaní pracovníci prováděli příslušné práce, a to konkrétně: Čištění lapače hrubých nečistot. Jestliže je lapač hrubých nečistot namontován na přívodním vedení odlučovače tuku, mělo by se každý den provádět čištění síta tohoto lapače. Odlučovač s plnicím zařízením. Aby se zabránilo vyschnutí těsnění proti zápachu u plnicího zařízení, měl by být jednou týdně otevřen kulový ventil na přívodním vedení. V případě provedení s automatickým ovládáním (příslušný přepínač ovšem musí být nastaven na Auto ) provádí se automaticky otevření solenoidového ventilu na přívodním vedení jednou za den po dobu 3 sekund a těsnění proti zápachu se tak zaplní vodou. Další práce musejí být zaneseny do provozního deníku. Podrobná kontrola Jednotky odlučovače tuku musejí být podrobeny podrobné kontrole v intervalech max. 5 let, přičemž tuto kontrolu bude provádět řádně kvalifikovaný technik: rozměrové parametry jednotky odlučovače; konstrukční stav a těsnost jednotky odlučovače (zkouška těsnosti podle normy DIN , oddíl 13); stav ploch vnitřních stěn, komponentů a (případných) elektrických zařízení; uspořádání větracího vedení jednotky odlučovače jako větracího vedení nad střechu podle normy DIN EN , oddíl 7.4; úplnost a relevance záznamů v provozním deníku; důkaz o řádné likvidaci vyjmutého obsahu odlučovače; dostupnost a úplnost požadovaných schválení a dokumentů (povolení, odvodňovací plány, návody k použití a údržbě, atd.) Jestliže jsou během kontrolní činnosti zjištěny nějaké vady, je třeba tyto vady neprodleně odstranit. Provedené kontroly a případné práce k nápravě musejí být zaznamenány do provozního deníku. Poznámka Servis po prodeji zařízení firmy ACO Haustechnik nabízí odpovídající generální prohlídku (a také počáteční uvedení do provozu) prováděnou řádně kvalifikovaným technikem jako službu. 19

20 Dohled Jako určité obecné pravidlo platí, že vypouštění odpadních vod z jednotek odlučovačů tuku do veřejné čisticí stanice odpadních vod je prováděno pod dohledem v souladu s nepřímou kontrolou vypouštěných vod ze strany místního samosprávního orgánu. Je nutno dodržovat příslušné podmínky pro vypouštění. Termíny těchto dohledů, kontrol a příslušné hodnoty vypouštění musejí být zaznamenány do provozních deníků. Informace o odběru vzorků Je nutné zajistit dodržování následujících zásad: Odběr vzorků musí být prováděn z odpadních vod vytékajících z jednotky. Jako určité obecné pravidlo platí, že problém vznikající z neodpovídajícího odběru vzorků je závažnější než neúspěšná analýza. Z tohoto důvodu by odběr vzorků měl být prováděn výlučně osobami s odpovídající kvalifikací. Provozní deník V provozním deníku by měly být uvedeny následující informace: stavební údaje spolu s informací o typu jednotky odlučovače, uživateli, provozu, kontaktní osobě, místě instalace, podmínkách vypouštění, datu instalace, obecné kontrole před uvedením do provozu, datum uvedení do provozu,... provozní data, dohled a vnitřní ovládání spolu s uvedením spotřeby vody, určením tloušťky kalů a tukové vrstvy, hodnoty ph a teplotních měření, data likvidace,... smlouvy na provádění údržby, práce v oblasti oprav,... zkouška a výsledky kontroly nebo zkušební zprávy,... Poznámka Provozní deníky jsou k dispozici u oddělení servisu po prodeji zařízení firmy ACO Haustechnik. 4.3 Vyprázdnění a likvidace Všeobecné poznámky Existuje povinnost dalšího využití oddělených mastných látek. Uživatel musí zajistit, aby likvidace a vyprazdňování byly prováděny pouze schválenými zhotoviteli. Jednotky odlučovačů se zařízeními pro vyprázdnění a oplach musejí být vyprazdňovány v souladu se specifikacemi výrobce. Provedené práce musejí být zaneseny do provozního deníku. Vytápění (v případě odlučovačů s topnou tyčí - příslušenství) na požádání 4-6 hodin před vyprázdněním Předdefinované nastavení termostatu 65 Zapnutí: Přepněte hlavní spínač do polohy 2. Automatické vypnutí: po 10 hodinách bez procesu likvidace v případě odlučovačů tuku bez kontroly časového řízení během procesu likvidace po dosažení hladiny na úrovni nižšího okraje měřicí trubky topné tyče Manuální vypnutí: Přepněte hlavní spínač do polohy 1. U plastových odlučovačů nesmí dojít k překročení topné teploty 60 C. Poznámka Pro vyprázdnění jednotky odlučovače a likvidaci obsahu je nutno dodržovat ustanovení normy DIN EN 1825 ve spojení s normou DIN , jakož i příslušný zákon o odpadech. V závislosti na specifickém složení odpadních vod u dané jednotky musejí být naplánovány intervaly pro likvidaci podle požadavků, avšak pokud možno každé 2 týdny a alespoň jednou měsíčně, a to řádně kvalifikovanými pracovníky. Časové rozložení požadovaných prací pro likvidaci je stanoveno během provozu na základě změřené tloušťky vrstvy tuku a kalů. Kromě kontrolních prací budou práce v oblasti likvidace zahrnovat: úplné vyprázdnění, čištění, zaplnění vodou*, čištění odvodňovacího kanálu nebo zařízení pro odběr vzorků. *Jednotka odlučovače musí být naplněna vodou až do provozní úrovně hladiny vody. Je možno použít dešťovou vodu, provozní vodu nebo zpracovanou odpadní vodu z jednotky odlučovače, jestliže toto použití bude v souladu s místními podmínkami pro vypouštění. Jestliže se bude používat pro doplnění odpadní voda z vozidel pro likvidaci, je nutno zdokumentovat zajištění souladu s limitními hodnotami odpadních vod stanovenými místními samosprávami. Zhotovitel pro systém likvidace musí podat příslušné uživatelské dokumenty. 20

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ R VPA 300/200 CZ Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK LEK LEK CZ 1 Vybavení 1 studená voda vstup 2 teplá voda výstup 3 teplá voda cirkulace

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV 1 NÁVOD K OBSLUZE Zásobníky na talíře a misky Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV Obsah: str. 1. Užití 2. Popis 3. Instalace a uvedení do provozu 4. Ovládání 5. Údržba a

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30 X-30 / XZ-30 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Rozsah pouití: Skupiny armatur Oventrop X-30 a XZ-30 umožňují hygienický ohřev pitné vody na základě principu

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8 roduktová informace OUZ RO TCHNCKÉ RACOVNÍKY! /8 MS Motor Service nternational GmbH 69 CZ lektrická palivová čerpadla řehled produktů pro univerzální použití Vozidlo/použití: Výrobek: lektrické palivové

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

+1: +2: +3: +4: +5: zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům nabízí dosud nevídané výhody.

+1: +2: +3: +4: +5: zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům nabízí dosud nevídané výhody. 31/3/33 Dnes určuje standard pro budoucnost JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ, JEŠTĚ SPOLEHLIVĚJŠÍ BEKO Technologies zúročilo 5 let mezinárodních zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Elektrický zásobníkový ohřívač. Návod k montáži a obsluze CZ

Elektrický zásobníkový ohřívač. Návod k montáži a obsluze CZ Elektrický zásobníkový ohřívač VZ Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze CZ Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám, že jste se stal majitelem českého výrobku, jehož parametry uspokojí požadavky

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno!

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno! Strana 1 z 8 2.12 Pokyny pro údržbu POZOR! Je nutno přednostně dbát pokynů výrobců příp. dodavatelů a dodržovat je. Před každým odstraněním poruchy je nutné zjistit její příčinu a zaprotokolovat ji. Poruchu

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienic Design ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienické standardy pro vysokou produktivitu a bezpečnost Rittal The System. promyšlená systémová řešení pro hygienickou

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Informace o výrobku č. 4 / 2013. Instalace

Informace o výrobku č. 4 / 2013. Instalace Informace o výrobku č. 4 / 2013 HLnovinka HL905 / HL905.0 Podomítkový přivzdušňovací ventil HL905 HL905.0 Instalace Seite 1 von 6 Evropská norma ČSN EN 12380 uvádí požadavky na kanalizační přivzdušňovací

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více