Návod k montáži a obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a obsluze 0150.15.14"

Transkript

1 Jednotky odlučovačů tuku pro samostatnou instalaci a úplnou likvidaci podle DIN EN 1825 a DIN Nerez ocel (1.4571) Provedení Typ oválné kulaté Základní provedení LIPUREX- O nebo R Rozšíření stupně 1 LIPUREX- OD nebo RD Rozšíření stupně 2 LIPURAT- OS nebo RS Rozšíření stupně 2 LIPURAT- OSE nebo RSE Rozšíření stupně 3 LIPURAT- OA nebo RA Rozšíření stupně 3 LIPURAT- OAE nebo RAE Polyethylen (PE-HD) Provedení Typ oválné kulaté Základní provedení ECO-JET- O nebo R Rozšíření stupně 1 ECO-JET- OD nebo RD Rozšíření stupně 2 HYDROJET- OS nebo RS Rozšíření stupně 2 HYDROJET- OSE nebo RSE Rozšíření stupně 3 HYDROJET- OA nebo RA Rozšíření stupně 3 HYDROJET- OAE nebo RAE

2 Obsah Kapitola Strana 1 Označení výrobku / -výběr 1.1 Adresy Úřední schválení Odlučovače tuku struktura sortimentu Prohlášení o shodě Všeobecné poznámky, bezpečnostní informace Popis výrobku / poznámky k plánování 2.1 Instalace a standardní předpisy, podmínky prostředí Provedení jednotky odlučovače tuku Komponenty odlučovače tuku Činnost jednotky odlučovače tuku Správné stanovené používání Navrhovaná instalace Elektrické napájení / -spotřeba energie (voda/proud) / skupinový alarm 12 3 Instalace 3.1 Přeprava, dodávka a uskladnění Montáž, instalace a sestavení Místní přípojné práce (pro instalatéra / montážního pracovníka) Práce pro uživatele a pracovníky obsluhy 17 4 Návod k použití 4.1 Uvedení do provozu Provoz zařízení Vyprázdnění a likvidace Proces likvidace u odlučovače tuku - základní provedení rozšíření stupně rozšíření stupně 2 23, rozšíření stupně 3 25, rozšíření stupně 3 a dálkové ovládání, s čerpadlem pro likvidaci či bez něj Doporučení k odběru vzorků 28 5 Servisní činnost 5.1 Všeobecné poznámky Přehled: Práce v oblasti pravidelné údržby Opravy Vyřazení z provozu Náhradní díly a servis po prodeji zařízení Adresy servisních partnerů ACO 31 6 Příloha Charakteristická křivka a výkonová data čerpadla pro likvidaci / obvodové schéma ovládacích prvků

3 1 Označení výrobku 1.1 Adresy Název a adresa výrobce Jméno a adresa elektrikáře ACO Passavant GmbH Im Gewerbepark 11c Stadtlengsfeld Tel (0) Fax ++49 (0 ) Servis po prodeji zařízení Servis - Tel (0) Servis - Fax (0) Tel. Fax Servis po prodeji zařízení Název a adresa dodavatele zařízení Název a adresa firmy pro likvidaci Tel. Fax Servis po prodeji zařízení Tel. Fax Servis po prodeji zařízení Jméno a adresa instalatéra Tel. Fax Servis po prodeji zařízení 1.2 Úřední schválení Jmenovitá velikost / NS Číslo schválení Odlučovač tuku - OVÁLNÝ tvar / nerez ocel 1 až 10 Z Odlučovač tuku - OVÁLNÝ tvar / plast, svařovaný 1 až 10 podána žádost Odlučovač tuku - OVÁLNÝ tvar / plast, otáčený 1 až 10 Z Odlučovač tuku - KULATÝ tvar / nerez ocel nebo plast 2 až 20 Z Odlučovače tuku struktura sortimentu Materiál: nerez ocel/v4a Materiál: polyethylen/pe-hd Základní provedení Rozšíření stupně 1 Základní provedení Rozšíření stupně 1 LIPUREX -O -OD ECO-JET -O -OD LIPUREX -R -RD ECO-JET -R -RD Rozšíření stupně 2 Rozšíření stupně 3 Rozšíření stupně 2 Rozšíření stupně 3 LIPUREX -OS -OA HYDROJET -OS -OA LIPUREX -RS -RA HYDROJET -RS -RA LIPUREX -OSE -OAE HYDROJET -OSE -OAE LIPUREX -RSE -RAE HYDROJET -RSE -RAE 3

4 1.4 Prohlášení o shodě (ES) ve smyslu směrnice ES o strojních zařízeních (98/37/ES) My, ACO Passavant GmbH, Ulsterstraße 3, D Philippsthal, tímto prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že odlučovače tuku LIPURAT -OS,-OA,-OSE,-OAE,-RS,-RA,-RSE,-RAE HYDROJET -OS,-OA,-OSE,-OAE,-RS,-RA,-RSE,-RAE LIPATOR LIPATOMAT a odlučovače škrobu FAPURAT -A a -VA, na které se vztahuje toto prohlášení, se shodují s požadavky následujících směrnic EHS: Směrnice o strojních zařízeních Směrnice o nízkém napětí Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě Směrnice o označení CE a pozměňovací směrnice stávajících směrnic 98/38/EHS 73/23/EHS ve znění směrnice 93/68/EHS 89/336/EHS ve znění směrnice 93/68/EHS 93/68/EHS Použité harmonizované normy: EN 292-1, EN EN EN , EN EN , EN EN , EN EN , EN Další použité normy: VBG 4-UVV D Philippsthal, srpen 2007 ACO Passavant GmbH R. Sand Generální ředitel 4

5 1.5 Všeobecné poznámky, bezpečnostní informace Oblast aplikace návodu k montáži a použití Tento návod se vztahuje na jednotky odlučovače tuku od firmy ACO Haustechnik určené k samostatné instalaci a úplné likvidaci, vyrobené z nerez oceli a polyethylenu PE-HD. Tento návod k použití obsahuje základní informace a poznámky ohledně bezpečnosti. Přečtěte si tento návod podrobně před instalací jednotky, připojením k elektrickému napájení a uvedením do provozu. Je nutné dodržet všechny další pokyny k provozu zařízení, jež se odkazují na komponenty tohoto odlučovače tuku. Zmíněné bezpečnostní poznámky, příslušné národní předpisy pro prevenci úrazů, jakož i případné interní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy uživatele musejí být dodržovány. Bezpečnostní poznámky, které by mohly vést k nebezpečí pro osoby v případě jejich nedodržování, jakož i v případě výstrah upozorňujících na elektrické napětí, jsou označeny všeobecnými bezpečnostními značkami. Všechny odkazy na případné normy, zkušební značky, jakostní označení a registrované ochranné známky odpovídají nejaktuálnějším znalostem v době tisku. Odchylky od ilustrací, rozměrových a hmotnostních údajů jsou možné. Vyhrazujeme si právo provádět úpravy a zlepšení bez předchozího oznámení. Disponibilita tohoto návodu Návod k použití musí být vždy k dispozici v místech, kde je nainstalována jednotka odlučovače. Autorská práva Společnost ACO Haustechnik je držitelem autorských práv pro tento návod k použití. Tento návod k použití je vypracován pro pracovníky, kteří se zabývají montáží, provozem, údržbou a dohledem. Obsahuje předpisy a technické výkresy, jejichž úplná nebo částečná reprodukce, rozšiřování nebo použití pro konkurenční účely nebo předání jiným stranám jsou zakázány, nebudou-li předem povoleny. Bezpečnostní poznámky Bezpečnostní poznámky, které by mohly vést k nebezpečí pro osoby v případě jejich nedodržování, jakož i v případě výstrah upozorňujících na elektrické napětí, jsou označeny všeobecnými bezpečnostními značkami (podle DIN W8/9). Obecný symbol pro označení rizika Dejte pozor na zavěšená břemena Opatření na ochranu životního prostředí Pozor na elektrické napětí Odstavce uvedené v tomto návodu k použití a označené tímto symbolem musejí být zvláště dodržovány, aby došlo k zajištění respektování pravidel, norem, předpisů, poznámek a správného sledu prací a aby se zabránilo poškození jednotky, jejích komponentních součástí a jejího okolí a aby se zajistila správná funkce jednotky. Pracovníci Pracovníci pro provoz zařízení, údržbu, kontrolu a montáž musejí mít příslušné kvalifikace pro tyto práce. Odpovědnost, způsobilost a dohled nad pracovníky musejí být přesně stanoveny provozovatelem. Jestliže příslušní pracovníci nebudou mít potřebné znalosti, je nutné zajistit jejich výcvik a instruktáž. Kromě toho musí provozovatel zajistit, aby došlo k úplnému pochopení obsahu návodu k provozu zařízení ze strany pracovníků. Aby byla zajištěna ochrana pracovníků, musí uživatel zajistit, aby následující díly byly chráněny před dotykem: horké nebo studené prvky jednotky, jež by mohly vést k ohrožení, pohybující se součásti, elektrické komponenty. V případě netěsností (např. těsnění hřídele u čerpadla pro likvidaci) je nutno zajistit likvidaci výtlačného produktu (např. výbušného, chemicky/biologicky agresivního, toxického nebo horkého materiálu) takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení osob a životního prostředí. Je nutno postupovat podle právních předpisů. Je nutno zabránit ohrožení elektrickou energií (zvláštní pozornost je třeba věnovat specifickým předpisům a předpisům místně působících distribučních společností). Elektrická bezpečnost Zapojení musí být provedeno kvalifikovaným zhotovitelem; je nutno respektovat příslušné VDE předpisy (0100, 0113). Elektroinstalace komponentů jednotky musejí splňovat specifikace uvedené v evropských normách EN 1012 část 1 a EN část 1. V případě potřeby musí instalace rovněž splňovat místně platné předpisy stanovené elektrickými rozvodnými podniky. Je nutno zahrnout místní potenciální úpravy. Práce na elektrickém zařízení v odlučovači musejí být prováděny řádně kvalifikovaným elektrikářem nebo řádně vyškolenými osobami pracujícími podle pokynů nebo pod dohledem řádně kvalifikovaného elektrikáře v souladu s elektrotechnickými předpisy. Předtím, než se bude provádět jakákoliv práce na elektrickém zařízení v odlučovači, je nutné, aby byly v níže uvedeném pořadí provedeny následující činnosti: 1. Odpojení všech pólů (vypnutí síťové zástrčky nebo vytažení síťové zástrčky) 2. Zajištění proti nenadálému zapnutí 3. Kontrola, zda systém není připojen k obvodu Správné zamýšlené použití Jednotka odlučovače je určena výlučně pro odlučování zmýdelnitelných olejů a tuků rostlinného a živočišného původu. Jiné použití se nebude považovat za správné stanovené použití a výrobce v takovém případě nebude odpovídat za žádné škody vyplývající z nesprávného použití; příslušné riziko bude nést provozovatel. Správné stanovené použití rovněž zahrnuje dodržování podmínek pro montáž, uvedení do provozu, obsluhu a servis, jak jsou stanoveny výrobcem. Z bezpečnostních důvodů nejsou povoleny žádné konverzní práce u těchto jednotek. Správné stanovené použití rovněž zahrnuje: dodržování vnitrostátních zákonů a předpisů, dodržování informací o kontrole a údržbě. 5

6 Ohrožení v případě nedodržování Nedodržování bezpečnostních poznámek, předpisů a informací výrobce může vést k ohrožení osob, jakož i životního prostředí a jednotky. Nepřijímají se žádné reklamační nároky v případě nedodržování bezpečnostních poznámek. Prodlení u instalace Jestliže již víte nebo očekáváte během instalace zařízení, že k uvedení jednotky do provozu dojde až po delším časovém období, měli byste podniknout následující opatření pro ochranu (konzervaci) jednotky: Chraňte jednotku před vlhkostí a nečistotami. Čas od času pohybujte funkčními díly, abyste zabránili zadření. V případě, že k uvedení do provozu dojde po více než 1 roce po provedení instalace, měla by být jednotka zkontrolována pracovníky poprodejního servisu firmy ACO Haustechnik (za poplatek). Zastavení a opětné uvedení do provozu Práce na jednotce mohou být v zásadě prováděny pouze během klidové doby. Je nutno dodržet procesový postup pro vypnutí jednotky popsaný v návodu k provozu zařízení. Bezprostředně po dokončení prací musejí být všechna bezpečnostní a ochranná zařízení nainstalována nebo usazena zpět na příslušné místo. Před opětným uvedením do provozu je nutno dodržet všechny body uvedené v oddílu Opětné uvedení do provozu. Udržení jednotky v dobrém stavu Pro udržení jednotky v dobrém stavu doporučujeme provádět dvě kontroly za rok. Jakékoliv opravy, jež budou požadovány, tak bude možno provést včas pro zajištění dlouhé životnosti jednotky. Je možno uzavřít příslušné smlouvy s naším oddělením pro servis po prodeji zařízení. Ochrana životního prostředí Je nutno dodržovat předpisy stanovené v zákoně o odpadech, když budete provádět likvidaci látek odstraněných z odlučovače. Údržbu, kontrolu a montážní práce musejí provádět oprávnění a kvalifikovaní zhotovitelé. Vlastní úpravy a výroba náhradních dílů Změny nebo úpravy u jednotky jsou přípustné pouze po předchozím schválení výrobcem. Původní náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem slouží k bezpečnostním účelům. Použití odlišných dílů může anulovat záruční nároky na náhradu škod, jež z toho vzniknou. Použití původních náhradních dílů firmy ACO Haustechnik zaručuje bezpečný a spolehlivý provoz zařízení jednotky odlučovače. 2 Popis výrobku / poznámky k plánování 2.1 Instalace a standardní předpisy, podmínky prostředí Instalace Provozní systémy vytvářející mastné odpadní vody musejí mít nainstalovány odlučovače tuku v souladu s normou DIN EN 1825 a DIN Výtah z DIN , oddíl 6.2. Hladina zpětného toku Odlučovače tuku, jejichž normální hladina vody je pod úrovní hladiny zpětného toku (viz EN 752-1), musejí být odvodňovány pomocí čerpacích stanic, jež jsou nainstalovány ve směru toku. Výtah z DIN EN , oddíl 7.3 Zapojení odvětrání Přívodní a výstupní vedení jednotek odlučovače tuku musejí být odpovídajícím způsobem odvětrána. Pro tento účel musí být přívodní vedení vyvedeno nad úroveň střechy jako větrací vedení. Výtah z DIN EN Jiné oddíly horizontálního vedení připojené k odlučovači tuku, které jsou delší než 5 m, musejí být rovněž odvětrány skrz střechu. Jestliže bude horizontální vstupní potrubí delší než 10 m a nebude obsahovat žádná další větrací potrubní vedení, je nezbytné nainstalovat dodatečné větrací vedení, které zasahuje nad úroveň střechy, a to v přímé blízkosti přítoku u odlučovače tuku. Výtah z DIN EN Za tímto účelem je možno použít spojovací otvor u krytu odlučovače (je k dispozici u všech typů) namísto dalšího spoje na přívodním vedení. Odvětrání nádoby Jednotky odlučovače tuku musejí být odvětrány samostatně skrz střechu. Výtah z DIN Odběr vzorků Výhody a nevýhody potrubí pro odběr vzorků v porovnání s integrovanými metodami pro odběr vzorků u odlučovačů tuku: potrubní vedení pro odběr vzorků (používá se u samostatných odlučovačů) má otevřený konec potrubního systému na vnitřku vstupu s poklesem o alespoň 160 mm vzhledem k nejnižšímu bodu výstupního potrubního vedení, jež vede ke kanalizačnímu systému. Jedná se o jediné uspořádání, které umožní řádný a bezpečný odběr vzorků u orgánů používajících doporučené láhve se širokým hrdlem a potřebný objem pro provedení kontroly. Další významné výhody tohoto provedení, jež usnadňují kontrolu, jsou tvořeny snadným přístupem k výtlačným potrubním vedením, jež přivádějí produkt do kanalizačních stok, a k potrubním vedením vycházejícím z odlučovače tuku, zejména pro kontrolu pomocí videokamer a při čištění potrubí za použití proplachu typu HP. Pouze tehdy, když nebude možné z konstrukčních důvodů zrealizovat tento pokles výšky nebo když nebude k dispozici odpovídající prostor pro instalaci potrubí pro odběr vzorků, je přijatelné zvolit možnost integrovaného odběru vzorků z důvodů, jež zahrnují též náklady (výška od nejnižšího bodu musí být alespoň 30 mm). Výtah z DIN , oddíl

7 Likvidace Odlučovač tuku musí být úplně vyprázdněn a vyčištěn alespoň jednou za měsíc a pokud možno každé dva týdny. Odlučovač tuku musí být následně zaplněn vodou (např. pitnou vodou, procesovou vodou) v souladu s místně platnými předpisy pro výtlak. Výtah z DIN , oddíl 12.2 Servisní činnost Odlučovač tuku musí být podroben servisnímu zásahu jednou za rok řádně kvalifikovanými pracovníky v souladu s pokyny výrobce. Výtah z DIN , oddíl 12.3 Řádně kvalifikovaní pracovníci Řádně kvalifikovaní pracovníci jsou definováni jako pracovníci pracující pro provozovatele nebo třetí strany, jejichž vyškolení, znalosti a praktická zkušenost zajišťují, že mohou řádně provést nezbytná vyhodnocení nebo zkoušky požadované v příslušných oblastech... Výtah z DIN Obecná kontrola Před uvedením do provozu a poté v pravidelných intervalech, které nebudou přesahovat pět let, je nutné, aby byl odlučovač tuku zkontrolován řádně kvalifikovaným technikem po úplném vyprázdnění a vyčištění, aby bylo zajištěno, že odlučovač tuku bude v dobrém provozním stavu a že bude pracovat v souladu s předpisy. Hlavní aspekty, na které se vztahuje tato kontrola, jsou především jmenovitý výkon odlučovače tuku, konstrukční stav a těsnost odlučovače, stav vnitřních stěn, komponentů, elektrických zařízení, uspořádání vstupních a větracích potrubí, úplné vyplňování provozního deníku, dokumentace odpovídající řádné likvidaci obsahu odlučovače a existence všech potřebných certifikátů a dokumentace. Výtah z DIN , oddíl 12.4 Řádně kvalifikovaný technik Řádně kvalifikovaní technici jsou definováni jako pracovníci třetích stran, experti nebo jiné instituce s certifikovanými speciálními technickými znalostmi ohledně provozu, údržby a zkoušení zde popsaných odlučovačů a potřebným technickým porozuměním odlučovačům, které je požadováno pro zkoušení odlučovačů. Podle jednotlivých případů, mohou být u velkých společností tyto kontroly prováděny rovněž interními řádně kvalifikovanými techniky zaměstnávanými provozovatelem, kteří pracují nezávisle a jejichž odpovědnosti je zprošťují nutnosti poslouchat zadané pokyny v této oblasti a kteří mají nezbytné kvalifikační předpoklady a potřebné technické schopnosti provést odborným způsobem danou kontrolu. Výtah z DIN k situacím, kdy bude docházet k překračování zákonem stanovených kontaminačních limitů. Jestliže bude instalace čerpadla nevyhnutelná z důvodu situačního řešení v budově, je možné v převážné míře zabránit intenzivnímu smíchávání instalací speciálních čerpacích stanic vybavených objemovými čerpadly. Přístupové trasy, dopravení Když budete provádět instalaci odlučovačů tuku pro samostatnou montáž, musí být zkontrolován přístup k instalačním prostorám. Aby bylo možné vybrat správný odlučovač, který v případě potřeby může být rovněž dopravován přes schodiště, klikaté chodby nebo přes světlíky, je nezbytné znát místní podmínky. Různé tvary a provedení pak umožní uživatelsky orientované dopravení. Rozměry jednotky odlučovače tuku od firmy ACO Haustechnik jsou navrženy takovým způsobem, aby příslušná zařízení bylo možno přepravit skrz stávající dveře a schodiště v plně namontovaném stavu. Segmentově navržené jednotky odlučovačů je možno dopravovat v demontovaném stavu a provést jejich smontování na místě instalace. Jednotlivé součásti je rovněž možno svařovat na místě s využitím poprodejního servisu firmy ACO. Uspořádání přívodního potrubí Jestliže bude přívodní potrubí kladeno v nevytápěných nebo otevřených a stále přístupných místnostech, kde bude docházet k riziku výskytu teplot pod bodem mrazu, musejí být tyto potrubní úseky vybaveny pomocným systémem potrubního ohřevu, např. automatickými topnými pásky a izolací. Přívodní potrubí musí být vybráno pečlivě a pokládáno opatrně, protože již tato činnost může mít kladný nebo záporný vliv na účinnost odlučování. Vertikální přívodní potrubí musí být navrženo následovně: v místech, kde dochází k napojení na horizontální potrubní vedení, je třeba zabránit nepřístupným turbulencím v mastné odpadní vodě: vertikální roura, ohyb 45, přímé vedení alespoň 250 mm nebo více, ohyb 45, horizontální vedení ústící do odlučovače tuku o délce minimálně 10 x DN (příklad: DN 100 = 1 m, DN 150 = 1,50 m). Provozní deník Pro každý odlučovač tuku musí být veden provozní deník. Záznamy provozního deníku obsahují: výsledky kontrol prováděné provozovatelem, údržbu, inspekce a zprávy o likvidaci. Provozní deníky musejí být uloženy na bezpečném místě provozovatelem a musejí být k dispozici na požádání pro příslušné orgány. Výtah z DIN , oddíl 12.5 Instalační místnost Instalační místnost musí být samostatná, suchá a vybavená řádně fungující ventilací a provzdušňovacím systémem. Odlučovače tuku musejí být vždy nainstalovány na rovném povrchu. Odpadní vody by měly téci směrem k odlučovači tuku za použití souvislého spádu alespoň 1:50, protože jinak by bylo nutné provádět zvedání (přečerpávání) odpadních vod před odlučovačem tuku. To přináší vážnou nevýhodu intenzivního smíchávání tuku a vody, které pak komplikuje proces odlučování tuku a povede nevyhnutelně 7

8 Teploty Jestliže teploty odpadní vody v odlučovači přesáhnou 60 C nebo bude-li odlučovač tuku nainstalován v oblastech, kde přetrvává nebezpečí požáru, doporučujeme použití odlučovačů z nerez oceli. Potrubí pro odběr vzorků Přímo u výstupu odlučovače a před smícháním s jinou odpadní vodou je nutno nainstalovat zařízení pro odběr vzorků a kontrolu. Výtah z DIN , oddíl 5.5. a 11 Beztlaký provoz zařízení Odlučovače tuku jsou navržené a schválené pouze pro beztlaký provoz. Odolnost a ochrana vůči zápachu neznamená totéž jako ochrana proti zpětnému toku!!! Je třeba postupovat velice opatrně, když budete vybírat čerpací stanici, abyste zajistili, že dojde k instalaci dvojité čerpací stanice (zákonný požadavek v průmyslových a komerčních aplikacích), aby bylo zajištěno, že dojde-li k poruše jednoho z čerpadel, je stále ještě možno zaručit nepřerušený provoz. Rovněž je třeba vzít na vědomí, že reziduální tuk v odpadní vodě se může též odlučovat po proudu za odlučovačem tuku, a to může vést ke vzniku hromadění tuku v čerpací stanici. Z tohoto důvodu je nezbytné provádět pravidelnou kontrolu čerpací stanice vždy, když budete provádět servis odlučovače tuku. 2.2 Provedení jednotky odlučovače tuku Jednotka odlučovače tuku je určená k samostatné instalaci v místnostech bez teplot pod bodem mrazu. Komponenty jednotky jsou vyrobeny z nerez oceli, jakostní třída materiálu (V4A) nebo polyethylenu (PE-HD). V závislosti na příslušném typu mohou být jednotky složeny z následujících komponentů: Základní tělo Skříň (jednodílná nebo segmentová (max. 3 ks)) Přívod odlučovače / vnitřní přítok odlučovače Výstup odlučovače / vnitřní odtok odlučovače Údržbové otvory Připojení pro systém likvidace Připojení pro odvětrání Ochrana proti plování Přepravní šrouby s okem Komponentní součásti Kontrolní okénko Plnicí zařízení Vysokotlaké vnitřní čištění: čerpadlo HP a orbitální čisticí hlava HP Čerpadlo systému pro likvidaci Měření prázdného systému Ovládací prvky (v závislosti na provedení) Příslušenství Kontrolní okénko, plnicí zařízení, dálkové ovládání, topná tyč, uzavírací ventil, odběr vzorků, lapač hrubých nečistot, skříň pro montáž na stěnu a do stěny 8

9 2.3 Komponenty odlučovače tuku Revizní otvor Revizní otvor Výstup Přívod HP čerpadlo Možnost připojení pro výpustnou zátku Legenda Barevně označené komponenty... jsou dodávány v základním provedení nebo jsou k dispozici jako příslušenství / při zpětné montáži jako z této konstrukční skupiny jsou dodávány s rozšířením stupně 2 nebo jsou k dispozici jako příslušenství / při zpětné montáži jako z této konstrukční skupiny jsou dodávány s rozšířením stupně 3 nebo jsou k dispozici jako příslušenství / při zpětné montáži jako z této konstrukční skupiny 1 Skříň odlučovače 2 Sací vedení (do skříně odlučovače s rozšířením stupně 1) 3 Plnicí zařízení s manuálním kulovým ventilem (se solenoidovým ventilem od rozšíření stupně 3) 4 Kontrolní okénko 5 Topná tyč 6 Vysokotlaké (HP) čerpadlo 7 Vysokotlaká orbitální čisticí hlava 8 Měření prázdného systému 9 Uzavírací šoupátko 10 Čerpadlo systému pro likvidaci 11 Ovládání 12 Dálkové ovládání 9

10 2.4 Činnost jednotky odlučovače tuku Úsek odlučování tuku Úsek shromažďování kalů Činnost např. HYDRO-JET NG 4 Popis Jednotka odlučovače tuku sestává z lapače kalů a odlučovače (uložené ve skříni) a pracuje čistě fyzikálně podle gravitačního principu (rozdíl v hustotě): těžké látky z odpadní vody klesají na dno, zatímco lehké látky jako živočišné oleje a tuky stoupají do horní části jednotky odlučovače. Před uvedením do provozu musí být odlučovač naplněn vodou, dokud nebude voda vytékat skrz výstup. Během likvidace bude obsah přečerpán kompletně do nasávacího vozidla (v závislosti na provedení odlučovače, buď ponořením sací hadice do odlučovače nebo připojením sací hadice k přímému sání). Tento proces může být prováděn čerpadlem nasávacího vozidla nebo čerpadlem systému pro likvidaci u odlučovače (v závislosti na provedení). Před procesem vyprázdnění a během tohoto procesu dochází k drcení, míchání a homogenizaci obsahu vysokotlakým vodním proudem rotační orbitální čisticí hlavy HP (je-li k dispozici). Poté se uvnitř odlučovače provede znova vyčištění a dojde k odčerpání odpadní vody požadované pro čištění. Odlučovač musí být znovu zaplněn vodou (až k přetoku). Nyní je odlučovač připraven k provozu. 2.5 Správné stanovené používání Jednotky odlučovače tuku zadržují pouze odlučitelné tuky a oleje, jakož i kaly. Emulzní a rozpustné komponenty nemohou být jednotkou odlučovače zadržovány. To může vést k překročení místně stanovených mezních hodnot pro odpadní vody. Jiné použití není správné! Správné stanovené použití rovněž zahrnuje: neprovádění žádných konverzních prací na jednotce dodržování všech poznámek uvedených v tomto návodě dodržování vnitrostátních zákonů a předpisů dodržování informací o kontrole a údržbě 10

11 2.6 Navrhovaná instalace Předpisy pro místo instalace Výtah z DIN EN , Jednotky odlučovače tuku by měly být nainstalovány v blízkosti bodů hromadění odpadních vod, ale rozhodně ne v nevětraných místnostech nebo v oblastech s hustým provozem nebo ve skladech. Aby se zabránilo obtěžování zápachem, neměla by být jednotka nainstalována v blízkosti recepcí, vestibulů nebo zejména v blízkosti oken či větracích otvorů. Jednotky odlučovače tuku by měly být uspořádány takovým způsobem, aby se zabránilo poškození mrazem a aby všechny součásti, které potřebují pravidelnou údržbu, byly snadno přístupné kdykoliv. Doporučujeme ponechat volný prostor alespoň 600 mm kolem dokola. Musejí být snadno přístupné pro čisticí vozidla. Připojení pro likvidaci před budovou musí být snadno přístupné pro nasávací vozidlo. Odpadní voda musí být přiváděna k jednotce odlučovače ve volném spádu. Aby bylo možno zabránit vzniku tukových usazenin, musejí mít přívodní vedení jednotek odlučovače tuku spád alespoň 2 % (1:50). Pokud to nebude možné zajistit, doporučujeme použití našich speciálních čerpacích stanic s objemovými čerpadly. Zde se zabraňuje dalšímu dodávání energie (jako např. s použitím odstředivých čerpadel) a nedochází k negativnímu ovlivnění odlučovacího efektu. Přechod od spádových potrubních systémů k horizontálnímu potrubnímu vedení musí být proveden se dvěma potrubními ohyby 45 a vloženým dílcem o délce alespoň 250 mm (nebo potrubními ohyby s odpovídajícím poloměrem). Následně je třeba vytvořit stabilizační cestu ve směru toku, jejíž délka musí odpovídat přinejmenším desetinásobku jmenovité šířky přívodního potrubí odlučovače v mm. Výpustné body, např. podlahové výpusti, musejí být vybaveny pachovými těsněními a nádobami, které je možné v případě požadavku vyjmout pro účely čištění. Jestliže se hladina vody u odlučovače nachází pod místně stanovenou úrovní hladiny zpětného toku, je nutné provést vypuštění přes čerpací stanici nainstalovanou ve směru proudu vody. Pro zajištění trvalého provozu je nutné nainstalovat dvě čerpadla. Legenda: 1 Přívod do odlučovače tuku 2 Lapač hrubých nečistot (volitelné příslušenství) 3 Odlučovač tuku (zde: LIPURAT-OAE) 4 Nádoba pro odběr vzorků 5 Čerpací stanice odpadních vod 6 Potrubní vedení pro likvidaci 7 Připojovací díl pro nasávací vozidlo 8 Tlakové potrubní vedení čerpací stanice 9 Přívod vody u plnicího zařízení (s kulovým ventilem) 10 Ovládání čerpací stanice 11 Sklepní odvodňovací čerpadlo 12 Odvětrání čerpací stanice 13 Odvětrání odlučovače tuku 14 Odvětrání přívodního potrubí 15 Hadicová objímka 16 Připojení pro teplou vodu / studenou vodu 11

12 2.7 Elektrické napájení / spotřeba energie Přívod vody Pro plnicí zařízení se požaduje připojení pitné vody R ¾. Tlaková redukce (nastavená na hodnotu 4 bar) je již namontovaná. Elektrické napájení a spotřeba Pro typy -OS a -RS Jednotka: vysokotlaké vnitřní čištění / výkon 3,9 kw Motor pro vysokotlaké čerpadlo a vysokotlaké vnitřní čištění: elektrické zapojení 400 V / 50 Hz - požaduje se jištění pojistkami 3 x 16 A. Bezpotenciálový kontakt - skupinový alarm Všechny ovládací jednotky jsou vybaveny bezpotenciálovým kontaktem pro přenos skupinového alarmu. Kontakt je zrealizován přepínací jednotkou. Elektrické obvody připojovaného zařízení jsou galvanicky odděleny. Uspořádání svorek získáte z příslušného schématu elektrického zapojení (viz příloha nebo je schéma případně přiloženo k ovládací skříni). Pro typy -OSE a -RSE Jednotka: typ ovládání -OSE nebo -RSE / výkon 6,9 kw Ovládání: síťová zásuvka dle norem EHS s připojovací hodnotou 400 V / 50 Hz - požaduje se jištění pojistkami 3 x 16 A. Pro typy -OA a -RA Jednotka: typ ovládání -OA nebo -RA / výkon 3,9 kw Ovládání: síťová zásuvka dle norem EHS s připojovací hodnotou 400 V / 50 Hz - požaduje se jištění pojistkami 3 x 16 A. Pro typy -OAE a -RAE Jednotka: typ ovládání -OAE nebo -RAE / výkon 6,9 kw Ovládání: síťová zásuvka dle norem EHS s připojovací hodnotou 400 V / 50 Hz - požaduje se jištění pojistkami 3 x 16 A. 3 Instalace 3.1 Přeprava, dodávka a uskladnění Dodávka Za normálních okolností je jednotka odlučovače dodávána v plně smontovaném stavu, upevněná k dřevěné paletě a zabalená ve fólii. Pokud to bude požadováno z důvodu prostorových omezení v instalačních prostorách a/nebo kvůli přístupu k jednotce odlučovače, může být jednotka z nerez oceli dodána buď jako demontovaná na jednotlivé segmenty nebo s komponenty, jež nebudou namontovány. Odlučovač z nerez oceli Odlučovač z polyethylenu Balení Typ použitého balení závisí částečně na dopravním prostředku. Jestliže to není přímo specifikováno, musí obal splňovat požadavky na obaly (HPE) Německé federace pro dřevěné obaly, palety a exportní balení a požadavky stanovené Federací německých institutů strojních zařízení. Uskladnění Odlučovač by měl být skladován ve svém zabaleném stavu v uzavřené místnosti prosté mrazu. 12

13 Pokyny k přepravě Pro zajištění toho, aby nedošlo k poškození odlučovačů tuku v průběhu přepravy použijte vidlicový zdvižný vozík, zvedací vozík nebo lanové systémy. Přeprava vidlicovým zdvižným vozíkem nebo zvedacím vozíkem Když budete přepravovat odlučovač tuku za použití vidlicového zdvižného vozíku nebo zvedacího vozíku, ujistěte se, že je odlučovač pevně umístěn na vhodném prostředku pro přepravu (např. dřevěná paleta). Nikdy nezvedejte odlučovač přímo bez opěrné přepravní konstrukce, na které by spočíval; jinak hrozí značné riziko poškození odlučovače. Přeprava za použití jeřábových háků Když budete k přepravě či přemístění odlučovače používat jeřáb, je velmi důležité dodržovat všechny bezpečnostní předpisy pro zařízení určené k zavěšení zátěže a pro zvedací zařízení. Nikdy nestůjte pod zavěšenými břemeny. Nikdy nepřekračujte povolenou maximální nosnost zvedacích zařízení. Zapojení větracího vedení Spojovací objímka DN 70 a DN 100 pro zapojení větracího vedení se nachází u krytu odlučovače. Zapojení má rozměry podle normy DIN EN 877. Pro pokládání přívodního vedení je nutno respektovat příslušné poznámky (viz oddíl 2.1)! Jestliže bude přívodní a výstupní vedení dostatečně provětráno, je možno zapojení větracího vedení u této objímky vypustit. V tomto případě však musí být připojovací objímka těsně uzavřena (koncový kryt, potrubní spojovací díl). Všechna vedení musejí být namontována bez pnutí. Ochrana proti plování Pro ochranu proti plování u jednotky odlučovače je možno použít štěrbiny ve spodní části jednotky (provedení V4A odlučovačů). V případě provedení PE-HD je možno přečnívající spodní část upevnit za použití několika montážních desek. Když budete přepravovat jednotku odlučovače pomocí jeřábu, je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy pro zařízení určené k zavěšení zátěže a zvedací zařízení. Pro přepravu / přemístění jednotky odlučovače pomocí jeřábových háků upevněte příslušné lanové smyčky k rámu základny nebo k napájecím jednotkám. Zavěšovací bod pro odlučovače z nerez oceli 3.2 Montáž, instalace a sestavení Zavěšovací bod pro odlučovače z polyethylenu Zapojení potrubního vedení pro likvidaci Tyto typy odlučovače mají připojení pro likvidaci obsahu odlučovače. V předmětu dodávky je obsažena připojovací spojka / vnitřní potrubní závit s bílým krytem Storz 75 (B) systém, R 2 3/4 podle normy DIN Jestliže nebude možno získat snadný přístup k tomuto zapojení s nasávacím vozidlem, je možno provést položení potrubního vedení pro likvidaci. Připojovací spojku s bílým krytem je možno odmontovat od potrubního vedení pro likvidaci u odlučovače a připojit ji ke koncové části potrubního vedení pro likvidaci, jež je zřízeno na místě instalace. Montáž Pro omezení hluku a provzdušnění spodní části jednotky odlučovače umístěte jednotku na opěry absorbující hluk (jsou součástí předmětu dodávky) a proveďte jejich horizontální vyrovnání. Doporučujeme zachovat odpovídající prostor (přibližně 600 mm) pro bezproblémovou montáž a bezproblémový provoz jednotky odlučovače. 3.3 Místní přípojné práce pro instalatéra (včetně zajištění příslušného materiálu) Zapojení přívodního a výstupního vedení Ke skříni odlučovače jsou namontovány objímky orientované proti sobě navzájem, jejichž účelem je zajištění zapojení přívodního a výstupního vedení. Jmenovitá šířka odpovídá jmenovité velikosti. Tyto objímky jsou označeny jako přívodní a výstupní. Zapojení je dimenzováno podle normy DIN EN 877. V dodávce je obsažen potrubní spojovací díl, který odpovídá tomuto typu potrubí (pro přívod a výstup). Pro pokládání přívodního vedení je nutno respektovat příslušné poznámky (viz oddíl 2.1)! Vedení musí mít velikost alespoň DN 65 a musí být kladeno tak, aby spád směřoval k odlučovači. Aby se zabránilo přenosu hluku a vibracím, je nutné použít kompenzátory. Maximální délka potrubního vedení pro likvidaci bude určena v souladu s výkonovými parametry sacího čerpadla / nasávacího vozidla a čerpadla systému pro likvidaci (pro charakteristickou křivku viz příloha), jež je zahrnuto v předmětu dodávky. V naší dodávce jsou zahrnuty též spojovací skříň určená k vnější montáži na stěnu, pro skříň systému likvidace, odvětrání a zapojení vody, jakož i dálkové ovládání. 13

14 Zapojení zdroje čerstvé vody Plnicí zařízení zásobuje vysokotlaká čerpadla vodou a naplňuje jednotku odlučovače vodou. Přívodní vedení vody z čerstvého zdroje musí být připojeno k systému zapojení Rp 3/4. Nainstalujte kulový ventil nebo uzavírací šoupátko na připojovací vedení k plnicímu zařízení (viz navrhovaná instalace). Aby bylo možno dodržet čisticí proces vysokotlakého čerpadla, je rovněž možno připojit přívod teplé vody (max. 60 ). Musí být zajištěn požadovaný minimální průtok 30 l/min. Připojení vysokotlakého zařízení vnitřního čištění Tyto typy odlučovačů jsou vybaveny vysokotlakým zařízením vnitřního čištění. K zásobní nádrži vody vysokotlakého čerpadla je nutno připojit přívod pitné vody R ¾. Aby bylo možno zvýšit účinnost čištění, je možno připojení provést z přívodního vedení teplé vody. Provozní teplota vysokotlakého čerpadla nesmí překročit 60 C. Musí být zajištěn požadovaný minimální průtok 30 l/min. Zapojení ovládání a dálkového ovládání Zapojení musí být provedeno kvalifikovaným zhotovitelem; je nutno respektovat příslušné VDE předpisy (0100, 0113). Ovládací jednotky jsou dodávány s kabelem o délce 5 m se zástrčkou dle předpisů EHS, připraveny k zapojení. Příslušnou síťovou zásuvku dle předpisů EHS je nutno namontovat na místě. Montáž segmentů v případě dodávky komponentů Ve výjimečných případech a bude-li to dohodnuto v případě úzkých přístupových otvorů, bude skříň odlučovače (kulaté provedení) dodávána v segmentech. Segmenty musejí být namontovány, jak je uvedeno níže: Těsnění Horní část Na vedení vody, které zásobuje vysokotlaké čerpadlo, musí být nainstalován kulový ventil nebo uzavírací zařízení. Napínací kruh Spodní část Pro odvětrání olejové nádoby odřízněte pryžovou přečnívající část krytky. Použijte olej typu SAE 90. Orbitální čisticí hlava HP Ve výjimečných případech je orbitální čisticí hlava HP aplikována volně z důvodu přepravní výšky. Montáž je nutno provést tak, jak je to znázorněno na níže uvedených nákresech. Zapojení elektrického připojovacího kabelu a tlakové hadice k vysokotlakému čerpadlu se provádějí v závodě. Odlučovač z nerez oceli Těsnění Horní část Spodní část Odlučovač z PE-HD Kryt skříně Utěsněte Teflonem nebo Loctitem Dbejte na správné usazení těsnění! 14

15 Zpětná montáž plnicího zařízení Povolte šrouby potrubního spojovacího dílu, odstraňte koncovou krytku, zasuňte připojovací trubku plnicího zařízení do potrubního spojovacího dílu a znovu utáhněte šrouby. Zpětná montáž topné tyče Topná tyč musí být namontována, jak je znázorněno na obrázcích krok 1-6. Krok 1 Krok 2 Koncový kryt Plnicí zařízení Pneumatická skříň Regál Spojovací potrubní díl Volný potrubní konec Snižte hladinu kapaliny v odlučovači na min. úroveň hladiny. Krok 3 Krok 4 Snižte okraj krytu Namontujte pneumatickou skříň na regál. Měřicí trubka V případě odlučovačů PE-HD odřízněte volný konec potrubí u zápachového těsnění před montáží plnicího zařízení. Zpětná montáž kontrolního okénka se stěračem Povolte matice a podložky, odstraňte slepou přírubu, zatlačte přírubu z plexiskla a protipřírubu přes závrtné šrouby a proveďte zpětnou montáž s podložkami a maticemi. Vrchol zásuvky Stanovte rozměr X. Krok 5 Krok 6 Pneumatická skříň/regál Výstup Zkraťte měřicí trubku (délka 1235 mm) na rozměr X Zásuvka Rp2 (11/2) např. LOCTITE Slepá příruba Slepý kryt Těsnění Měřicí trubka Stěna nádoby Těsnění Podložka Matice Odstraňte slepý kryt, namontujte měřicí trubku a pneumatickou skříň / regál jednotky. Topná tyč IP64 Redukce Zástrčka Vytáhněte zástrčku, těsnicí redukci (pokud se požaduje) a topnou tyč u závitu a vložte do zásuvky. Závrtný šroub Protipříruba Příruba z plexiskla se stěračem Zkontrolujte řádný stav utěsnění (v případě potřeby vyměňte) a utáhněte střídavým způsobem stejnoměrně matice. Elektrické zapojení musí být provedeno specializovaným zhotovitelem v souladu s příslušnými předpisy VDE. 15

16 3.4 Místní přípojné práce pro montážního pracovníka (včetně zajištění příslušného materiálu) Zapojení musí být provedeno kvalifikovaným zhotovitelem; je nutno respektovat příslušné VDE předpisy (0100, 0113). Instalace síťové zásuvky (EHS) pro vysokotlaké čerpadlo Typ -S Vysokotlaké čerpadlo je dodáváno s kabelem o délce 5 m se síťovou zástrčkou (EHS) / 16 A ve stavu připraveném k zapojení. Příslušná síťová zásuvka EHS musí být namontována na místě. Připojovací hodnota: 400 V / 50 Hz Pojistka: 3 x 16A, s pomalým zásahem Instalace síťové zásuvky (EHS) pro ovládání Typ -SE / -A /-AE Ovládací prvky (stupeň krytí IP 54) jsou dodávány s kabelem o délce 5 m se síťovou zástrčkou (EHS) / 16 A ve stavu připraveném k zapojení. Příslušná síťová zásuvka EHS musí být namontována na místě. Připojovací hodnota: 400 V / 50 Hz Pojistka: 3 x 16A, s pomalým zásahem Instalace dálkového ovládání Typ -A /-AE Dálkové ovládání (stupeň krytí IP 54) musí být namontováno na místě chráněném proti zaplavení, pokud možno v blízkosti připojení pro systém likvidace. Vedení připojovacího kabelu na místě Typ -A /-AE Připojovací kabel musí být veden mezi ovládáním jednotky a dálkovým ovládáním: do vzdálenosti 50 m kabel 7 x 1 mm 2 / bez ochranného vodiče od 50 do 200 m kabel 7 x 1,5 mm 2 / bez ochranného vodiče Instalace síťové zásuvky (EHS) pro topnou tyč ovládání Typ -základní / -D / -S Ovládání Ovládání (190x280x140 mm / šířka x výška x hlouba, stupeň krytí IP 55) topné tyče musí být namontováno na místě chráněném proti zaplavení. Jako přípojné kabely k elektrickým spotřebičům je třeba na místě vést následující typy: a) Pneumatická skříň - tlakový spínač 3 x 1 mm 2 / Ölflex b) Minikompresor / pneumatická skříň 3 x 1 mm 2 / Ölflex c) Topná tyč 4 x 1,5 mm 2 / HO7 d) Přípojný kabel pro ovládání odlučovače tuku (stávající) Pneumatická skříň Hadice mezi minikompresorem a měřicí trubkou musí být upevněna prostřednictvím hadicových spon. Hadicové spony Hadice Kombinace ovládání topné tyče a ovládání odlučovače tuku Typ -SE / -A / -AE Zde musí být síťová zástrčka (EHS) přípojného kabelu ovládání odlučovače tuku odříznuta a kabel musí být připojen k ovládání topné tyče. Ovládání topné tyče Pneumatická skříň Měřicí trubka Ovládání topné tyče Ovládání odlučovače tuku Vedení připojovacího kabelu na místě Typ -SE /-A /-AE Všechny ovládací prvky mají bezpotenciálový kontakt pro přenos signálu souhrnné poruchy. Tento kontakt je realizován přes přepínací kontakt. Elektrické obvody zařízení, jež budou připojena, jsou galvanicky odpojeny. Zapojení svorek se přebírá z příslušného schématu elektrického zapojení (připojeno k ovládací skříni). Zapojení svorek přípojných kabelů v ovládání a u pneumatické skříně se přebírá z příslušného schématu elektrického zapojení (připojeno k ovládací skříni). 16

17 3.5 Práce pro uživatele a pracovníky obsluhy Proveďte odvětrání olejové nádoby vysokotlakého čerpadla a zkontrolujte hladinu oleje Typ -S / -SE / -A / -AE Aby bylo možno odvětrat olejovou nádobu, je nutno odříznout pryžový přečnívající konec krytky. Použijte pro tento účel olej typu SAE 90. Krytka Omezovač tlaku vysokotlakého čerpadla Typ -S / -SE / -A / -AE Vysokotlaké čerpadlo je možno regulovat až do hodnoty tlaku max. 175 bar. Vzhledem k tomu však, že vysokotlaká orbitální čisticí hlava je určena pouze pro hodnotu 150 bar, byl regulátor nastaven na tuto hodnotu ve výrobním závodě. Jestliže je třeba provést kontrolu nastavení regulátoru na místní úrovni, je nutno to provést následovně: 1. Nastavte regulátor na maximální polohu. 2. Otočte regulátor zpět o jednu úplnou otáčku. Regulátor 17

18 4 Návod k použití 4.1 Uvedení do provozu Návod k montáži Základní předpoklady Všechny práce v oblasti zapojení a montáže musejí být dokončeny. Všechny elektroinstalační práce musejí být dokončeny. Jednotka odlučovače musí být pečlivě vyčištěna. Byla provedena celková kontrola jednotky odlučovače podle normy DIN řádně kvalifikovaným technikem a případné námitky byly odstraněny. Pokud jsou nainstalována, musejí být uzavírací šoupátka na přívodním a výstupním vedením otevřena. Jednotka odlučovače byla naplněna vodou až po hladinu stojaté vody (spodní část potrubí u výstupní objímky). Naplnění jednotky odlučovače, zásobník vody Jednotka odlučovače musí být naplněna vodou, dokud nebude voda přetékat do výstupního potrubí odlučovače nebo do svislého potrubí pro odběr vzorků. Plnicí proces podrobně: Zkušební běh V případě jednotek odlučovače s vyprazdňovacím a oplachovým zařízením je nutno provést zkušební běh. Připravenost zařízení k provozu Typ -A / -AE Po provedení zkušebního běhu ponechejte solenoidový ventil spouštěcího spínače / plnění u automatických ovládacích prvků na Auto. Tento solenoidový ventil se tak automaticky otvírá jednou za den na dobu 3 sekundy a zápachové těsnění plnicího zařízení se naplní vodou (žádné obtěžování zápachem). Informace: Vždy, když dojde k zapojení síťové zástrčky, otevře se solenoidový ventil pro zkušební účely na dobu 3 minuty. 1. v případě odlučovače řady -O, -R, -OD, -RD Plnění přes přívodní vedení jednotky odlučovače nebo přes otvor pro údržbu (je-li plnicí zařízení dodáváno jako příslušenství, odkazujeme vás na oddíl 2) 2. v případě odlučovače řady -OS, -RS, -OSE, -RSE Plnění přes otevření kulového ventilu plnicího zařízení 3. v případě odlučovače řady -OA, -RA, -OAE, -RAE Plnění přes náležitý příkaz ovládací jednotky. Předání Jednotka musí být předána provozovateli v provozním stavu, je nutné provést vysvětlení provozního režimu a předat návod k montáži a použití, stavební dokumentaci, jakož i oficiální schválení. Doporučuje se vyhotovit předávací protokol a vystavit předávací certifikát. Zkouška těsnosti Jednotka odlučovače, jakož i všechna potrubní připojení musejí být podrobeny zkoušce těsnosti. Je nutné uzavřít údržbové otvory / kryty. Jednotka je připravena pro provoz zařízení. Přítomnost profesí při uvedení do provozu Při uvedení do provozu by měly být přítomny následující profese: instalatér elektrikář provozní pracovník / obsluha firma provádějící likvidaci 18

19 4.2 Provoz zařízení Jednotka musí být provozována (tj. vlastní provoz zařízení, údržba a servis) odbornými a vyškolenými pracovníky. Tito pracovníci musejí být obeznámeni s návodem k montáži a použití a s příslušnými pokyny a předpisy ohledně provozní bezpečnosti a prevenci úrazů, které jsou uvedeny v příslušných dokumentech. Rovněž je nutno vést provozní deník. Dokumentace Dokumentace jednotky, která se skládá z těchto prvků: provozní deník, stavební dokumentace, povolení, schválení, předávací protokol, návod k montáži a použití, oficiální schválení / zkušební značka a musí být k dispozici v místě instalace jednotky. Provoz zařízení Do odpadní vody je možno připouštět pouze takové čisticí prostředky, oplachovací činidla, dezinfekční prostředky a přísady, které neobsahují ani neuvolňují chlór, které jsou šetrné vzhledem k odlučovači a nevytvářejí žádné stabilní emulze. Pro další redukci celkového zatížení odpadních vod se doporučuje následující: Následné odstranění za sucha pro všechny zbytky z nádobí a předběžné opláchnutí nádobí bez čisticích prostředků před jeho umístěním do myčky. Ve spolupráci s dodavatelem čisticích prostředků bude sníženo dávkování čisticího prostředku pro myčku, pokud to je přijatelné z hygienických důvodů. Kontrola Provozní schopnost jednotky by měla být pravidelně kontrolována, a to přinejmenším jednou týdně, řádně kvalifikovanou osobou. Tato kontrola zahrnuje následující opatření: vizuální kontrola jednotky odlučovače a jeho zapojení, vizuální kontrola armatur (např. čerpadla) a elektrických komponentů, stanovení objemu kalů v lapači kalů (max. polovina objemu lapače kalů), stanovení tloušťky tukové vrstvy v odlučovači (max. 160 mm nebo dosažení maximálního objemu pro uložení tuku podle údaje na typovém štítku), případné odstranění hrubých plovoucích látek na povrchu vodní hladiny, provedení vysokotlakého vnitřního čištění (je-li třeba). Pokud budou během kontroly zjištěny nějaké nedostatky či závady, je nutno je neprodleně odstranit. Provedené kontroly a případné závady a jejich nápravu je nutno zdokumentovat v provozním deníku. Údržba Jednotka odlučovače tuku musí být jednou za rok vyprázdněna podle specifikací výrobce a její servis musí být prováděn kvalifikovanými pracovníky při zajištění čistoty (viz norma DIN ). I přes opatření podniknutá během vyprazdňování a likvidace se údržba sestává z následujících prací: Zkontrolujte plochy vnitřních stěn u jednotky odlučovače, zejména zkontrolujte kovové materiály z hlediska koroze ve třífázové oblasti (voda a tuková vrstva, vzduchová vrstva). Proveďte funkční kontrolu elektrických přístrojů a instalací (pokud se používají). Vyčistěte a proveďte funkční kontrolu sacího zařízení a případně zkontrolujte volný výstup plnicího zařízení podle DIN EN Vyčistěte kryt zajišťující ochranu proti zápachu a zkontrolujte utěsnění z hlediska jeho celkového stavu a schopnosti těsnit. Příslušná zjištění a práce prováděné v rámci této činnosti musejí být zdokumentovány ve zprávě o údržbě a musejí být zaznamenány do provozního deníku. Pokud budou během údržby zjištěny nějaké nedostatky či závady, je nutno je neprodleně odstranit. Aby byla zachována hodnota a provozuschopnost jednotky, jakož i nezbytné předpoklady pro záruční práva, doporučujeme provádět jedenkrát až dvakrát ročně servis. Servis po prodeji zařízení firmy ACO Haustechnik nabízí jako službu příslušné smlouvy na provádění údržby. Další práce v oblasti údržby Podle potřeb a požadavků je nutno, aby řádně kvalifikovaní pracovníci prováděli příslušné práce, a to konkrétně: Čištění lapače hrubých nečistot. Jestliže je lapač hrubých nečistot namontován na přívodním vedení odlučovače tuku, mělo by se každý den provádět čištění síta tohoto lapače. Odlučovač s plnicím zařízením. Aby se zabránilo vyschnutí těsnění proti zápachu u plnicího zařízení, měl by být jednou týdně otevřen kulový ventil na přívodním vedení. V případě provedení s automatickým ovládáním (příslušný přepínač ovšem musí být nastaven na Auto ) provádí se automaticky otevření solenoidového ventilu na přívodním vedení jednou za den po dobu 3 sekund a těsnění proti zápachu se tak zaplní vodou. Další práce musejí být zaneseny do provozního deníku. Podrobná kontrola Jednotky odlučovače tuku musejí být podrobeny podrobné kontrole v intervalech max. 5 let, přičemž tuto kontrolu bude provádět řádně kvalifikovaný technik: rozměrové parametry jednotky odlučovače; konstrukční stav a těsnost jednotky odlučovače (zkouška těsnosti podle normy DIN , oddíl 13); stav ploch vnitřních stěn, komponentů a (případných) elektrických zařízení; uspořádání větracího vedení jednotky odlučovače jako větracího vedení nad střechu podle normy DIN EN , oddíl 7.4; úplnost a relevance záznamů v provozním deníku; důkaz o řádné likvidaci vyjmutého obsahu odlučovače; dostupnost a úplnost požadovaných schválení a dokumentů (povolení, odvodňovací plány, návody k použití a údržbě, atd.) Jestliže jsou během kontrolní činnosti zjištěny nějaké vady, je třeba tyto vady neprodleně odstranit. Provedené kontroly a případné práce k nápravě musejí být zaznamenány do provozního deníku. Poznámka Servis po prodeji zařízení firmy ACO Haustechnik nabízí odpovídající generální prohlídku (a také počáteční uvedení do provozu) prováděnou řádně kvalifikovaným technikem jako službu. 19

20 Dohled Jako určité obecné pravidlo platí, že vypouštění odpadních vod z jednotek odlučovačů tuku do veřejné čisticí stanice odpadních vod je prováděno pod dohledem v souladu s nepřímou kontrolou vypouštěných vod ze strany místního samosprávního orgánu. Je nutno dodržovat příslušné podmínky pro vypouštění. Termíny těchto dohledů, kontrol a příslušné hodnoty vypouštění musejí být zaznamenány do provozních deníků. Informace o odběru vzorků Je nutné zajistit dodržování následujících zásad: Odběr vzorků musí být prováděn z odpadních vod vytékajících z jednotky. Jako určité obecné pravidlo platí, že problém vznikající z neodpovídajícího odběru vzorků je závažnější než neúspěšná analýza. Z tohoto důvodu by odběr vzorků měl být prováděn výlučně osobami s odpovídající kvalifikací. Provozní deník V provozním deníku by měly být uvedeny následující informace: stavební údaje spolu s informací o typu jednotky odlučovače, uživateli, provozu, kontaktní osobě, místě instalace, podmínkách vypouštění, datu instalace, obecné kontrole před uvedením do provozu, datum uvedení do provozu,... provozní data, dohled a vnitřní ovládání spolu s uvedením spotřeby vody, určením tloušťky kalů a tukové vrstvy, hodnoty ph a teplotních měření, data likvidace,... smlouvy na provádění údržby, práce v oblasti oprav,... zkouška a výsledky kontroly nebo zkušební zprávy,... Poznámka Provozní deníky jsou k dispozici u oddělení servisu po prodeji zařízení firmy ACO Haustechnik. 4.3 Vyprázdnění a likvidace Všeobecné poznámky Existuje povinnost dalšího využití oddělených mastných látek. Uživatel musí zajistit, aby likvidace a vyprazdňování byly prováděny pouze schválenými zhotoviteli. Jednotky odlučovačů se zařízeními pro vyprázdnění a oplach musejí být vyprazdňovány v souladu se specifikacemi výrobce. Provedené práce musejí být zaneseny do provozního deníku. Vytápění (v případě odlučovačů s topnou tyčí - příslušenství) na požádání 4-6 hodin před vyprázdněním Předdefinované nastavení termostatu 65 Zapnutí: Přepněte hlavní spínač do polohy 2. Automatické vypnutí: po 10 hodinách bez procesu likvidace v případě odlučovačů tuku bez kontroly časového řízení během procesu likvidace po dosažení hladiny na úrovni nižšího okraje měřicí trubky topné tyče Manuální vypnutí: Přepněte hlavní spínač do polohy 1. U plastových odlučovačů nesmí dojít k překročení topné teploty 60 C. Poznámka Pro vyprázdnění jednotky odlučovače a likvidaci obsahu je nutno dodržovat ustanovení normy DIN EN 1825 ve spojení s normou DIN , jakož i příslušný zákon o odpadech. V závislosti na specifickém složení odpadních vod u dané jednotky musejí být naplánovány intervaly pro likvidaci podle požadavků, avšak pokud možno každé 2 týdny a alespoň jednou měsíčně, a to řádně kvalifikovanými pracovníky. Časové rozložení požadovaných prací pro likvidaci je stanoveno během provozu na základě změřené tloušťky vrstvy tuku a kalů. Kromě kontrolních prací budou práce v oblasti likvidace zahrnovat: úplné vyprázdnění, čištění, zaplnění vodou*, čištění odvodňovacího kanálu nebo zařízení pro odběr vzorků. *Jednotka odlučovače musí být naplněna vodou až do provozní úrovně hladiny vody. Je možno použít dešťovou vodu, provozní vodu nebo zpracovanou odpadní vodu z jednotky odlučovače, jestliže toto použití bude v souladu s místními podmínkami pro vypouštění. Jestliže se bude používat pro doplnění odpadní voda z vozidel pro likvidaci, je nutno zdokumentovat zajištění souladu s limitními hodnotami odpadních vod stanovenými místními samosprávami. Zhotovitel pro systém likvidace musí podat příslušné uživatelské dokumenty. 20

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo cs Návod k montá i a obsluze Obr. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Obr. 1b: 1 2 9 8 13 13 14 13

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu 100-238-542 A Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka

Více

XXL. Krbová vložka. provozu. Upozornění: SPARTHERM Feuerungstechnik. Melle D - 49324 - 2 -

XXL. Krbová vložka. provozu. Upozornění: SPARTHERM Feuerungstechnik. Melle D - 49324 - 2 - Varia 1V H 2 O XXL Krbová vložka s teplovodním výměníkem Návod k montáži a provozu Upozornění: V případě, že nebudou dodrženy pokyny uvedené v návodu k montáži nebo návodu k provozu, zanikají veškeré nároky

Více

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s.

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s. RFQ 2007 INSTALACE POTRUBÍ ROZSAH A PODMÍNKY DODÁVKY 1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecně Předmětem poptávky je dodávka a instalace potrubí z nerezové oceli, uhlíkové oceli a plastu, včetně primárních a sekundárních

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Originální provozní návod Originální návod k použití Výrobce si vyhrazuje právo provést v tomto návodu kdykoliv a bez předběžného sdělení změny,

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více