Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka V Morávce 16. srpna 2002 ã. 8/2002. Likvidace odpadních vod Obce Morávka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.beskydy.cz/moravka V Morávce 16. srpna 2002 ã. 8/2002. Likvidace odpadních vod Obce Morávka"

Transkript

1 MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka V Morávce 16. srpna 2002 ã. 8/2002 Likvidace odpadních vod Obce Morávka Obec Morávka nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po individuálním přečištění vypouštěny do vodotečí. Část rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením. V obci je vybudováno několik domovních ČOV, převážně pro rekreační střediska. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a propustků. Koncepce likvidace odpadních vod má v návrhu řešení tři varianty: a) kanalizace centrální části obce je svedena do samostatné čistírny odpadních vod (ČOV), dolní část obce napojena na stávající kanalizaci Pražma b) společná ČOV pro obě části na území Obce Morávky a Pražma c) kanalizační napojení na ČOV Raškovice Součásti koncepce odpadních vod je také řešení odvádění dešťových vod, které zejména při zvýšených srážkách způsobují nemalé potíže. Likvidace odpadních vod je značně nákladná a v současné době není v našich možnostech celou akci financovat. Z tohoto důvodu došlo k dohodě obcí sdružených ve Sdružení obcí povodí Morávky tak, aby bylo možno vyřešit problematiku likvidace odpadních vod v celém povodí Morávky. Pokud se podaří společně s ostatními obcemi sdružení vyřešit likvidaci odpadních vod, je reálná možnost získat z prostředků Evropské unie, programu ISPA, významnou finanční dotaci. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma, která zpracovává projektovou dokumentaci pro územní řízení na likvidaci odpadních vod pro obce Morávku, Pražmo, Krásnou a Raškovice. Ostatní obce zajišťuje další firma.

2 Pro zpracování technické dokumentace bude podána žádost o dotaci z programu ISPA a v případě kladného vyřízení žádosti budou pokračovat projektové práce a další příprava tak, aby mohla být vybudována kanalizace, která významně ovlivní kvalitu životního prostředí v naší obci. Josef Klimánek Volby do zastupitelstva obce V letošním roce 1. a 2. listopadu proběhnou volby do zastupitelstev obcí dle zákona č. 494/2001 Sb. Dle tohoto zákona dochází k některým změnám při podávání kandidátních listin. Rovněž zákon stanoví některé povinnosti a lhůty jednotlivých úkolů. 1. V Obci Morávka je nadále jen jeden volební okrsek a jeden volební obvod. 2. Zastupitelstvo obce stanovilo, že pro příští volební období bude zastupitelstvo sedmičlenné. 3. Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty je v Obci Morávka 41 a pro sdružení nezávislých kandidátů Zmocněnci volebních stran (nebo jejich náhradníci) a nezávislí kandidáti mohou kandidátní listiny podávat v termínu do 27. srpna 2002 do hodin na Městském úřadě Frýdek Místek, kancelář č. 125 (paní Andrea Březinová). 5. V době od 27. srpna do 2. září mohou volební strany doplňovat další kandidáty na kandidátní listiny nebo měnit jejich pořadí. 6. Do 14. září 2002 rozhodne Městský úřad Frýdek Místek o registraci a odmítnutí kandidátních listin a o šktrnutí kandidáta na kandidátní listině. 7. Vzory kandidátních listin jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR. Josef Klimánek Jak postupuje plynofikace obce? Práce na plynofikaci jsou v plném proudu. Ze 7000 m je již vybudováno k m. Plynofikace dle projektové dokumentace bude obec stát kolem 8,4 mil. Kč. V těchto dnech byla uzavřena smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 4,2 mil. Kč. Výše proplacení je podmíněno na počtu nových odběratelů plynu.

3 Pro podporu plynofikace v jednotlivých rodinných domcích (bytový fond) obec požádala o půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení. Pokud i táto žádost bude kladně vyřízena, znamenalo by to, že naši občané by mohli čerpat nízkoúrokové půjčky a tím uhradit polovinu nákladů (podmínka pro poskytnuti půjčky) na modernizaci (plynofikaci) své domácnosti. Zastupitelstvo obce rovněž schválilo příspěvek ve výši 200 Kč/1 m pro trvale bydlící občany, kteří by měli přípojku delší jak 50 m. Vítězslav Höger Z červencového jednání zastupitelstva ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍHO ŘÁDU Byla schválena cenová nabídka na rozšíření vodovodního řádu Morávka - Lipový Severomoravských vodovodů a kanalizací RS Frýdek Místek. Trasa vodovodu povede od šachtice u Českého srdce, podél místní komunikace směrem k Malému Lipovému v celkové délce 313 m. Na tento vodovodní řád se mohou napojit všechny objekty podél vodovodního řadu. Začátkem srpna byla stavba zahájena. Zájemci na vodovodní přípojku v dané lokalitě se mohou obrátit na výše uvedenou firmu (kontaktní telefon , kontaktní osoba p. Březina). CENA ZA ODVOZ POPELNICE PRO PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY OPRÁVNĚNÉ K PODNIKÁNÍ Zastupitelstvo projednalo a schválilo stanovení ceny za odvoz komunálního odpadu z jedné popelnice pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojené do systému obce dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2001 ve výši 1250 Kč. CENA ZA INZERCI V MORAVČANU Od druhé poloviny letošního roku se mění cena za inzerci v Moravčanu. Za 1 stranu 320 Kč, za 1/2 strany 160 Kč, za 1/4 strany 80 Kč, za řádek 20 Kč Trvale bydlící občané mají slevu 50 %. Vítězslav Höger

4 Poplatek za odpady upozornění V Moravčanu číslo 7/2002 jsme upozorňovali, že Frýdecká skládka již nebude zasílat složenky za odvoz popelnic. Vyzvali jsme občany k úhradě poplatku za odvoz popelnic hotově na Obecním úřadu Morávka. Komu tento způsob nevyhovoval měl toto oznámit na OÚ a byla by mu zaslána složenka (zatím požádal pouze 1 občan). Poplatek činí 250 Kč na osobu a rok 150 Kč na děti do 14 let věku včetně Rovněž poplatek při využívání kontejnérového systému byl splatný k a činí 150 Kč na osobu a rok 50 Kč na děti do čtrnácti let včetně Žádáme proto občany, kteří dosud poplatek za odvoz popelnic neuhradili, i ty občany, kteří využívají kontejnéry, aby poplatky zaplatili nejpozději do konce srpna Milada Kaňoková, účetní Kraj před branou EU Vážení čtenáři, v následujícím seriálu článků Vás budeme pravidelně informovat o obecných zásadách, ale také konkrétních aktivitách a úkolech, které mají přímý vliv na vstup ČR do EU. Vzhledem k tomu, že vstup ČR do Evropské unie je předpokládán v 1. pololetí roku 2004 je zcela nezbytné, aby i Moravskoslezský kraj se velmi intenzivně zabýval důležitými okolnostmi, které s tímto zásadním rozhodnutím souvisí. To samozřejmě platí i pro nás, pro všechny občany kraje. Vzhledem k závažnosti rozhodnutí, které na mnoho let dopředu změní a upraví naše začlenění v Evropě a ve světě určitě stojí za to připravit se poctivě na všechny pozitivní, ale i negativní změny, které naše členství v EU přinese. V současné době, a to jak na úrovni státu, tak krajů velmi intenzivně probíhá příprava na čerpání tzv. strukturálních fondů, které mají napomoci vyrovnat rozdíly mezi jednotlivými regiony členských zemí Unie a zemí kandidátských.

5 Přestože ze strukturálních fondů můžeme čerpat až po vstupu do EU, již nyní pracujeme na přípravě konkrétních projektů. Jak vyplývá z dosavadních zkušeností z používání tzv. evropských peněz z tzv. předvstupních programů či fondů jako je Phare, Sapard a ISPA, příprava je časově i administrativně náročná, a proto nesmíme ztratit ani den. Koordinační roli má Ministerstvo pro místní rozvoj. Toto ministerstvo deleguje určité činnosti na další ministerstva a regiony. Pro potřeby strukturálních fondů byly definovány tzv. regiony soudržnosti, kterých je v České republice 8 (Praha, Střední Čechy, Severozápad, Jihozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko). Všechny regiony soudržnosti jsou tvořeny územím jednoho až tří krajů. V případě regionu soudržnosti Moravskoslezsko se jedná o jeden kraj, kraj Moravskoslezský. I když zatím nejsme členy EU, musíme akceptovat podmínky Evropské komise již nyní. Základní podmínky jsou stanoveny v nařízení rady č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, které je dostupné na a v české verzi pracovní překlad na Základním předpokladem pro čerpání ze strukturálních fondů je vypracování programových dokumentů. Nás zajímá především Společný regionální operační program (SROP), protože o projektech, které budou na jeho základě realizovány bude rozhodovat regionální rada. Při zahájení přípravy programových dokumentů se připravovaly Regionální operační programy pro jednotlivé regiony soudržnosti. V lednu 2002 bylo ale na základě doporučení Evropské komise vládou přijato usnesení ve smyslu vypracování Společného regionálního operačního programu pro 7 regionů soudržnosti dohromady (vyjma regionu Praha). Nutno podotknout, že regiony soudržnosti zastoupené jednotlivými kraji s tímto postupem nesouhlasily a trvaly na zpracovávání jednotlivých Regionálních operačních programů. V květnu 2002 bylo zahájeno zpracování SROP. Na jeho připomínkování se podílejí kraje, ale může to být i veřejnost od konce srpna běží 60denní lhůta veřejného projednávání, při kterém může kdokoli z občanů SROP připomínkovat (k dispozici na Po schválení SROP vládou ČR v listopadu 2002 bude materiál předán k připomínkám a schválení Evropské komisi. Po schválení Evropskou komisi a po vstupu do Evropské unie budou na základě SROP vyhlašovány výzvy k předkládání projektů a tyto projekty pak budou spolufinancovány ze strukturálních fondů Evropské unie. Již nyní je ale nutné, aby byla zahájena příprava na projektech, a aby po

6 vstupu do Evropské unie mohly být peníze kvalitním projektům na jejich realizaci přiděleny. Dlužno poznamenat, že každý zájemce o prostředky z Evropské unie musí znát SROP, ve kterém jsou definovány priority a opatření a na jejichž základě budou vyhlašovány již zmiňované výzvy k předkládání projektů. V dalším cyklu si osvětlíme další programové dokumenty, na jejichž základě lze po vstupu do EU získat evropské peníze. Ing. Josef Jalůvka, zástupce hejtmana kraje Upozornění včelařům Upozorňujeme všechny organizované i neorganizované včelaře na povinnost podzimního léčení včelstev. Léky se vydávají u včelařského důvěrníka. Případné dotazy na OÚ Morávka nebo u předsedy včelařů pana K. Štefka, Morávka 171. Jaromír Král Informace o nových úředních hodinách pošty Morávka Oznamujeme Vám, že s platností od dochází ke změně hodin pro veřejnost na poště Morávka, a to následovně: pondělí úterý pátek Ing. Libuše Bajerková, ředitelka ČESKÁ POŠTA. s. p. Obvod Frýdek Místek Sadová 2379, Frýdek Místek Oznámení Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., oznamují svým zákazníkům, že uvedly do provozu nové telefonní informační centrum, poskytující služby na těchto přímých linkách: 0840 / pro zákaznický servis provoz: v pracovních dnech od 6 do 20 hodin 0840 / pro poruchovou službu nepřetržitý provoz Tato čísla budou zachována i po velkém přečíslování telefonních stanic 22. září 2002.

7 Změna ordinační doby v gynekologické ambulanci v Raškovicích MUDr. Polová Od bude MUDr. Polová ordinovat takto: Pondělí hod. Středa hod. Změna ordinační doby Dne a dále ve dnech od do a od do nebude MUDr. Crha ordinovat z důvodu dovolené. Inzerce Koupím zachovalou dřevěnou dětskou stoličku: Kontakt: KOUPÍM ŽEBŘIŇÁK JAKÝKOLIV A V JAKÉMKOLIV STAVU. TEL: ,

8 novinky České pojišťovny Hledáte zajímavé řešení jak bezpečně zhodnotit své finance? Máme pro Vás jednorázově placené nebo předplacené kapitálové životní pojištění České pojišťovny Vaše vložené finance výhodně zhodnotíme minimální zhodnocení rezerv v jednorázově placeném životním pojištění činí 4 % + podíl na výnosech Kvalitně Vás pojistíme pro případ nenadálých událostí, a to až na trojnásobek pojistné částky A navíc: Každý, kdo uzavře jednu z uvedených pojistek s vkladem nad Kč, získává kromě všech výhod životního pojištění jako dárek jedinečné CD Carmen! Vždy něco navíc od České pojišťovny ČESKÁ POJIŠŤOVNA Bližší informace na jednatelství ČP. a. s. každou středu od 13 do 16 hodin na Obecním úřadě Morávka nebo na tel. číslech ČP a. s , ,

9 ÚVĚRY NABÍZÍME VELMI LEVNÉ ÚVĚRY NA STAVEBNÍ A BYTOVÉ ÚČELY, REKONSTRUKCE RYCHLÉ JEDNÁNÍ TELEFON: 0737/ Máte nekvalitní příjem TV programů ČT1, ČT2, TV3, TV Prima Nabízíme fie ení: Pokud nelze zlepšit po proměření stávající kvalitu obrazu, instalovat satelitní zařízení a programy sledovat ze satelitu ve špičkové obrazové a zvukové kvalitě. Za příjem programů ze satelitu není navíc žádný poplatek, pouze ze zákona, který již platíte za kvalitní příjem stávajících programů z pozemních vysílačů. MONTÁŽ TV ANTÉN A SATELITŮ Prodej: Televizory Audio Video Domácí spotřebiče MARIS Palkovice 567 (Stará cesta směr Kunčičky) Tel/Fax: 0658/ , Mobil: 0603/ Aktuální informace o firmě najdete na internetu: http: mujweb.cz/obchod/maris.pal.

10 AUTOVRAKOVI Tù MILATA nabízíme LIKVIDACE AUTOVRAKÒ (jsme majiteli koncese vydané na podnikání v oblasit nakládání s nebezpeãn mi odpady likvidace autovrakû) VYKUPUJEME HOTOVù HAVAROVANÉ NEBO JINAK PO KOZENÉ VOZIDLA ZN. KODA S DOKLADY I BEZ DOKLADÒ PRODEJ NOV CH I POUÎIT CH NÁHRADNÍCH DÍLÒ NA AUTOMOBILY ZN. KODA ZA NÍZKÉ CENY nav tivte nás! DOBRÁ (hlavní tah F M, âesk Tû ín) za restaurací Obecník mapka zavolejte pfiijedeme, vykoupíme, odvezeme 0658 /

11 FIRMA JAN CARBOL Provozovna Sokolská 1347 (u Mostárny), Frýdek Místek tel. 0658/ mobil 0602/ Vám nabízí v plném rozsahu tyto sluïby: opravy, montáže a revize plynových zařízení práce vodoinstalatérské a topenářské montážní práce účtujeme s 5% daní dodáváme plynové kotle dle výběru zákazníka dále dodáváme plynové sporáky (i kombinované) plynové ohřívače vody plynová podokenní topidla montujeme kotelny i nad 50 kw, zásobníky na zkapalněný plyn PROPAN od kapacity 1,1 t až 11 t. Poradenskou službu poskytneme zdarma

12 Stavební firma Vám nabízí jako autorizovaný prodejce montáž a servis: plastových oken a dveří TRYBA dřevěných oken a dveří od firmy TWW Zašová venkovních a vnitřních žaluzií, rolet, sítí proti hmyzu Dále provádíme: plynové přípojky včetně projektu a revizní zprávy dodávku a montáž plynových kotlů, ohřívačů vody včetně vyvložkování komínů rozvody topení a vody (v mědi a plastu) prodej a montáž eletkrických topných rohoží DEVI veškeré stavební práce výkopové práce Zajišťujeme projekty topení a při uskutečnění zakázky je cena v plné výši odečtena od ceny díla Rádi poradíme a pomůžeme při výběru vhodných a moderních technologií Zdeněk Schwarz DEMI Morávka 125 (obecní úřad) Morávka tel./fax: 0658 (558) , mobil: 0608/ , , Vydává Obecní úřad Morávka, náklad 500 ks. Vyrábí Beatris, Dobrá. Výtisk zdarma

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 17. května 2000 číslo 4 / 2000 POUŤ K SV. JANU NEPOMUCKÉMU V neděli 21. května jsou bohoslužby v 7.00, v 8.40 a v 10.30 hodin, pouť zakončíme v 15 hodin svátostným

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 12. prosince 2001 číslo 12 / 2001 Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem roku se zpravidla začíná bilancovat, co se podařilo během roku změnit k lepšímu. Jaké

Více

Obecní úřad Dobrá Dobrá 27. března 2002 www.dobra.cz. 1. Usnesení z 18. jednání Zastupitelstva obce Dobrá. ze dne 18. 3. 2002 ZASTUPITELSTVO OBCE

Obecní úřad Dobrá Dobrá 27. března 2002 www.dobra.cz. 1. Usnesení z 18. jednání Zastupitelstva obce Dobrá. ze dne 18. 3. 2002 ZASTUPITELSTVO OBCE Obecní úřad Dobrá Dobrá 27. března 2002 www.dobra.cz OBùÎNÍK â.3 1. Usnesení z 18. jednání Zastupitelstva obce Dobrá ze dne 18. 3. 2002 ZASTUPITELSTVO OBCE I. SCHVALUJE 1. na základě Změny č. 1 regulativů

Více

Zpravodaj. 4. jednání zastupitelstva obce Dobrá proběhne v pondělí 27. ledna 2003 v 17.00 hodin v obřadní síni budovy obecního úřadu.

Zpravodaj. 4. jednání zastupitelstva obce Dobrá proběhne v pondělí 27. ledna 2003 v 17.00 hodin v obřadní síni budovy obecního úřadu. www.dobra.cz Obec Dobrá 22. ledna 2003 Zpravodaj Vážení občané Dobré, začal nám nový rok. Chvíli to bude trvat než přestaneme na konci letopočtu psát dvojku a začneme žít v roce 2003, ale zvykneme si,

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 13. června 2001 číslo 6 / 2001 VII. SNĚM SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ve dnech 31.května a 1.června 2001 se konal v kongresovém centru v Hradci Králové VII.

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka UPOZORNĚNÍ

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka UPOZORNĚNÍ MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka V Morávce 15. října 1999 ã. 10/99 UPOZORNĚNÍ Ve dnech 27., 28. a 29. října 1999 bude Obecní úřad Morávka uzavřen z důvodu malování. Žádáme proto občany,

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná Střelenský zpravodaj 2/2013-1 - Střelenský 2/2013 zpravodaj 13. ročník. vydává Obec Střelná Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce Střelenský zpravodaj 2/2013-2 - Evidence obyvatel

Více

Rostislav Kožušník. Jan Kožušník - starosta

Rostislav Kožušník. Jan Kožušník - starosta Tento Zpravodaj č. 74 vyšel 18. března 2003 N á v r h ro z p o č t u o b c e n a ro k 2 0 0 3 Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy činí 14.027.000,- Kč, celkové výdaje jsou 14.027.000,-

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ MIMOŘÁDNÝ. O obecních financích DĚTSKÁ MÓDA PRINCE OLIVER ORIGINÁLNÍ DÁRKY

OBECNÍ ZPRAVODAJ MIMOŘÁDNÝ. O obecních financích DĚTSKÁ MÓDA PRINCE OLIVER ORIGINÁLNÍ DÁRKY Prostor pro vaše názory V těchto místech bychom rádi dali prostor vašim názorů. Máte-li zájem publikovat Váš příspěvek, pište na ou@doubravcice.cz, nebo navštivte kancelář obecního úřadu. Aktuální zprávy

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů,

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, červenec 2013 Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, v roce 2013 jsme si připomněli padesáté výročí založení našeho bytového družstva. HODOŇAN, stavební bytové družstvo je nástupcem SBD Bažantnice

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

(Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) Termín vyřízení: 30.6.2007. Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi. Bude odpovězeno písemně.

(Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) Termín vyřízení: 30.6.2007. Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi. Bude odpovězeno písemně. P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 7. zasedání ZHMP dne 31.5.2007 (Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) P Í S E M N É Pavel A m b r o ž INT. č. 7/2

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006 VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006 PŘEDVOLEBNÍ Představí se Vám v něm 6 volebních subjektů se svým hodnocením uplynulého volebního období i volebními programy svých stran nebo

Více

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský ročník XII. Helvíkovický ZPRAVODAJ Nově vybudovaná komunikace Na Skále foto P. Šalanský DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE Číslo 3/2011 OBECNÍ ÚŘAD Dne 18.5.2011se konalo 5. řádné veřejné zasedání zastupitelstva

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více