Mikulášský vlak vyjede 1. prosince

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikulášský vlak vyjede 1. prosince"

Transkript

1 Obelisk è.12vlistopad 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: , , mail: Máme tady podzim, plný barev, inverzních mlh i plískanic ZŠ Žerotínova pøežila další pokus o likvidaci. Kolik jich musí být, aby rodièe vyšli do ulic? V záøí starosta Èásteèka avizoval, že v listopadu, po senátních volbách, bude definitivnì rozhodnuto o optimalizaci. Jak se dalo oèekávat, listopadového zasedání zastupitelù se zúèastnili také rodièe dìtí ze ZŠ Žerotínova, kteøí si vyslechli bouølivou diskuzi a nestaèili se divit. Slova se ujal nejprve místostarosta Krchòák s tím, že v této chvíli má zastupitelstvo možnost nechat optimalizaci probìhnout samovolnì, nebo ta už ve mìstì probíhá z vùle rodièù, kteøí si vybírají školy, a ne jako výsledek rozhodovacích pravomocí zastupitelstva a politických stran, a nebo optimalizaci øízenì dokonèit, nebo èasem bude stejnì nutno rozhodnout o osudu ZŠ Masarykova a o dalším využití areálu. Jestliže dnes necháme školy, jak jsou, nic se v podstatì nedìje. Rodièe si rozhodnou sami, která škola bude existovat a která ne. Je otázkou, jestli tomu nìjak pomùžeme, aby to bylo solidnì provedeno, nebo tomu necháme živelný prùbìh. Když nebudeme optimalizovat, znamená to postupný úbytek žákù ZŠ Masarykova, koncentrace žákù ze sociálnì znevýhodnìných rodin a vznik pøevážnì romské školy, což by znamenalo diskriminaèní pøístup. Bude nutno dofinancovat kolem pùl milionu korun roènì mzdy v ZŠ Masarykova a postupné pro-pouštìní pracovníkù školy, nejen pedagogických. Ne-budou prostøedky na rozvoj školy, a ta bude bez jasné perspektivy, vyjmenoval negativa místostarosta. Proto navrhl optimalizaci ve formì øízeného utlumení ZŠ Masarykova podle harmonogramu do roku 2015, kdy konèí udržitelnost projektu, za který byla škola opravena. Od pøíštího školního roku už by se neotevíraly první tøídy a zbylí žáci by byli v roce 2015 umístìni na ZŠ Køižná a Žerotínova. Za rizika takového zpùsobu optimalizace oznaèil zásah do romské komunity, možnost pozdìjší nedostateèné kapacity základních škol, odchod pedagogù, negativní reakce ze strany rodièù a problém vhodného využití ZŠ Masarykova. (dokonè. na str. 2) Novým radním je Petr Urbánek Zvolen byl místo Petra Daniše, který na èlenství v Radì rezignoval koncem øíjna. Více na str. 2.

2 Geodetické práce. Ladislav Vrána, Svìrákova , , 2 Mikulášský vlak vyjede 1. prosince listopad 2012 Novým èlenem Mìstské rady byl zvolen Petr Urbánek ZŠ Žerotínova pøežila další pokus o likvidaci. Kolik jich musí být, aby rodièe vyšli do ulic? Tøi dny pøed konáním zastupitelstva probìhlo setkání pøedsedù politických klubù, kde bylo konstatováno, že navržená varianta nezajistí dokonèení procesu optimalizace, a doporuèeno nìkterými politickými stranami návrh upravit tak, že nástupnickou organizací se stane ZŠ Žerotínova a od pøíštího školního roku se pøestìhuje na Masarykovu i s ohledem na to, že odbor školství doporuèuje, aby ZŠ Masarykova i nadále sloužila pro potøeby základního školství. Tento návrh zastupitelé obdrželi mailem den pøed konáním zastupitelstva! Již pøed rokem se expertní komise shodla na tom, že provádìt optimalizaci, když nevíme, co se školou bude, jaká bude situace se školstvím ve státì vùbec, je zbyteèné. Vy jste pak schválili jiné usnesení, díky kterému jsme pøišli o Krhovou a Poliènou. Již nìkolik let kladu otázku, komu to slouží, jaký je motiv? Celou dobu komunismu jsme se snažili o menší poèet žákù ve tøídách. Když se nám to podaøilo, ve vyspìlé spoleènosti, máme snahu to zlikvidovat., konstatoval Mgr. Hruška s tím, že pokud nastane kritická situace, dá se vyøešit bìhem jednoho roku. Ing. Brouwerová se vyjádøila ve smyslu zachování Žerotínovy školy na místì, kde je, v typu rodinné školy, jak má v programu. Podepsala jsem se i pod petici. Poèet takøka 5 tisíc lidí je dostateèným dùvodem pro to, abychom školu zachovali ke spokojenosti mìsta i jeho blízkého okolí. Reagovala také na schùzky pøedsedù politických klubù: Velmi protestuji proti setkávání pøedsedù politických klubù, kde se zjistí, jak to je a podle toho se napasuje další usnesení. Jsem pro, aby se vše projednávalo a øeklo otevøenì pøed obèany. Nejvìtším zastáncem navržené varianty politických stran byl lidovec Bohdan Mikušek: Zastupitelstvo schválilo pravidla optimalizace, podle nichž by se mìla provádìt - zachování kapacity, zachování jedné ZŠ v každé èásti mìsta, (igi)spoleènost historických kolejových vozidel a Èeské dráhy pøipravují na sobotu 1. prosince zvláštní parní vlak z Val. Meziøíèí do Valašských Klobouk, kde se koná tradièní Valašský mikulášský jarmek. Odjezd z Valmezu je v 8.00 a pro dìti bude ve vlaku samozøejmì i nepostradatelný Mikuláš se svou družinou. V èele parního vlaku uvidíte opìt v plné síle valašského krasavce Matìje, který zaèátkem jara oslaví 65. narozeniny. A zatímco nìkteøí cestující ve Valašských Kloboukách vystoupí, aby si jarmeku užili co nejvíce, mohou jiní s parním vlakem popojet do Bylnice, kde se lokomotiva otoèí a pøipraví pro zpáteèní jízdu. Pøijïte si odpoèinout od pøedvánoèního shonu. dìlící hranicí bude øeka Beèva a ulice Vsetínská. Mìli bychom zachovat dostateèné prostorové podmínky pro zkvalitnìní vzdìlávacího procesu a pøitom chceme nechat školu s nejmenší kapacitou. Masaryèka je opravená, je to ucelený prostor, typický školský pavilonový areál, hùøe využitelný k èemukoliv jinému. Žerotínka by potøebovala nejménì 30 milionù investic, je jednodušší ji tøeba pronajmout. Navrženou optimalizací navíc nejsnáze integrujeme žáky ze sociálnì znevýhodnìného prostøedí. Pokud budeme rušit Masarykovu, nastane ožehavý, delikátní problém, co s tìmito dìtmi, kam pùjdou. Pøesunem Žerotínky by se to vyøešilo, dìti by tam zùstaly a mohly by se lépe integrovat. Buï bude naše rozhodování v souladu s péèí øádného hospodáøe nebo se nìèeho bojíme a nechceme rozhodnout, apeloval bývalý místostarosta, který s péèí øádného hospodáøe nasypal do lešenského pole, které si umanul pøetvoøit na prùmyslovou zónu, desítky milionù z mìstské pokladny. Pøedstavte si, že bych bojovala za zachování poloprázdných sociálních služeb. My je máme pøeplnìné a bojujeme o každou korunu, abychom získali na jejich provoz. Máme poloprázdné školy a nejsme schopni s tím nic udìlat", podpoøila svého stranického kolegu Zdislava Odstrèilová. Naopak Milan Knápek, reagoval, že pozemky jsou vázány smlouvou, že nesmí být komerènì využity a kdyby mìlo být v budovì ZŠ Žerotínova cokoliv jiného, náklady by nìkolikanásobnì pøevýšily 30 milionù. Pøed rokem jsme øíkali, že by bylo dobré si uvìdomit, že jsme volení lidmi. Zeptejme se jich na jejich názor, diskutujme. Ke slovu se dostal i øeditel ZŠ Masarykova Otto Medek: Nejsme proti optimalizaci. Souhlasíme s tím, že utlumíme Masarykovu, víme, co se dìje. Ale k zùstane na škole 100 žákù, (jv)na konci øíjna rezignoval na post èlena Rady Ing. Petr Daniš (ÈSSD), a to z osobních dùvodù a pracovní vytíženosti. Jedním z bodù programu listopadového zasedání zastupitelù byla proto volba jeho nástupce. Nejvìtší diskuze se nevedla okolo kandidáta, ten byl znám pøedem, ale okolo zpùsobu volby, zda bude tajná nebo veøejná. Tajemník sice jasnì konstatoval, že volba bývá zpravidla veøejná, pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak. Poté, co pro tajnou volbu bylo jen 9 zastupitelù, se Ing. Mikušek stále dožadoval, aby se hlasovalo i o veøejné volbì. Když jsme neschválili tajnou volbu, jinou než veøejnou nemáme. Jediné, o èem se mùžeme bavit, je, jestli máme o ní hlasovat. Ale nevím, co by se stalo, kdybychom ji neschválili, namítl Vlastislav Navrátil. Ale tak to pøece nemusí být. Pokud v materiálu není zpùsob volby a musí být schválen zastupitelstvem, pak neschválení jednoho zpùsobu neznamená automaticky, že budeme hlasovat druhým zpùsobem Když neschválíme veøejnou volbu, musí být dohadovací øízení, trval na svém Mikušek. K tomu ale nakonec nedošlo a vìtšina 16 zastupitelù hlasovala pro veøejnou volbu. Patnácti hlasy byl tak zvolen jediný z toho bude 70 Romù, zbytek žáci problémoví a integrovaní. Co s nimi budete dìlat? Zásadnì odmítají rozhodit po mìstì. Už to zaèíná bublat v romské komunitì. Na jeho slova reagoval Mgr.Petroš: Nelíbí se mi, když øeditel školy øíká, že Romové se nikde nebudou stìhovat, že na jiné školy nebudou chodit a my se máme podøizovat. Tady nejde o romskou komunitu, ale všechny obèany našeho mìsta. Proè bychom mìli mìnit nìco, co je zabìhnuté. Buïme rádi, že je to v takové pohodì jaké je. Nejrozumnìjší bude, pokud romské dìti budou chodit tam, kde jsou zvyklé, podpoøil øeditele komunista Místeský, který stejné právo neupíral ani dìtem v Polièné. Na závìr vystoupil øeditel ZŠ Žerotínova Milan Kardoš: Rodièe nedìlí umìlé hranice, dávají dìti tam, kde mají zájem. Podívejte se, kolik jste do naší školy investovali. Pøes prázdniny jsme si opravovali osvìtlení z vlastních prostøedkù U ostatních škol to oznaèíte za havárii a pøispìjete milionem. Nám jste nic nedali, museli jsme si to hradit sami z penìz ušetøených na opravì støechy. Ušetøili jsme 1,5 milionu a chtìli jsme opravit okna. Vy jste je dali Polièné. Zrušili jste ZŠ Fibichova s tím, že na Vyhlídku pùjdou celé tøídní kolektivy. Nešly. Zrušili jste nejmladší školu a podívejte se, jak je dnes využita. Sdìlil také, že škola nepotøebuje ani 30 milionù, nebo èást oprav již hradila z vlastních prostøedkù. Jsem rád, že mezi váma dnes nesedím. Co se tady pøedvádí, je divadlo. Když jsem byl v zastupitelstvu, byl jsem tvrdì napaden ODS - panem Odstrèilem, že vidím jen svou školu. Dnes se ptám èlenù ODS. Vám nevadí, že máte øeditelku školy v zastupitelstvu a v Radì a že dnes musí øešit Masarykovu školu, kde je její manžel øeditelem? Neple te si školu se salašem. Ten mùžete pøestìhovat, i ovce, i zlikvidovat. Ale øíct, že Žerotínka v èervnu konèí a bude se stìhovat na kandidát, sociální demokrat Petr Urbánek. Podìkoval všem zastupitelùm, kteøí jej podpoøili: Velmi mì potìšila také podpora komunistù a nezávislých. Petroš vystoupil z koalice (ji)poté, co zastupitel Zdenìk Petroš vystoupil z klubu sociálních demokratù, na zasedání zastupitelù 1. listopadu opustil také koalici, která mìla v zastupitelstvu køehkou vìtšinu 13 hlasù (ODS, ÈSSD a Nezávislí). Do dneška jsem byl èlenem koalièního seskupení. Po dnešním zastupitelstvu oznamuji, že vystupuji z koalice, protože to, co pøedvádíme, si nezaslouží, aby koalice nadále byla. Možná proto, že jsem 13. hlas, se nìco hne, aby zasedání byla taková, jako si naši obèané zaslouží, aby pøedkládané materiály byly v takové formì, jak jsme byli zvyklí, øekl Petroš s tím, že bude spravedlivì své výtky smìrovat k vedení mìsta i tzv. opozici a bude podporovat správné návrhy. Dìkuju za úèast v koalici, ale když to mám hodnotit, za dva roky jsme se nikam neposunuli, uzavøel Mgr. Petroš. Místostarosta Pernický reagoval, že se "jako souèást koalice podílel na jejím výsledku". Masaryèku je pro mì nelogické, uzavøel Kardoš. Na jeho slova reagovala Milena Medková: Opravdu to mám tìžké, protože usnesením mám zrušit ZŠ Masarykova, ne Žerotínova. Ta bude jen na jiné adrese než souèasnì je, a ve škole, která je lépe vybavena. Poté starosta vyhlásil patnáctiminutovou pøestávku na dohodu pøedsedù politických klubù. Po dvaceti minutách došlo ke schvalování usnesení, že zastupitelstvo schvaluje postupné utlumování ZŠ Masarykova. Pro bylo pouze 9 zastupitelù a tak pøišel na øadu protinávrh: slouèení obou škol k , pøièemž nástupnickou organizace bude ZŠ Žerotínova s novým sídlem na Masarykovì ulici, tedy její praktické zrušení. Ani tento návrh neprošel, pro bylo jen 11 zastupitelù: Denk, Mikušek, Pernický, Buš, Dobeš, Netolièka, Trèka, Èásteèka, Jelínek, Odstrèilová, Varga. Proti byli: Navrátil, Knápek, Brouwerová, Hruška. Zdrželi se: Vodák, Krchòák, Nesvadba, Petroš, Urbánek, Mikuš, Leckéši, Místecký, Daniš a Medková kvùli støetu zájmù. Na nastalou situaci, kdy zastupitelé neschválili pøedložený návrh optimalizace, reagovala vedoucí školského odboru Skácalová s ironí v hlase: Vy jste spokojeni se situací v základním školství, souhlasíte se sítí a strukturou a berete to jako status quo, že se na tom nic nemìní? Ptám se proto, protože se pøipravuje rozpoèet na pøíští rok a já bych chtìla vìdìt, jak se k nìmu mám postavit. Myslím, že je skvìlá zpráva, že chcete zachovat situaci, jaká je. Myslím, že je vhodná doba k tomu, abychom zaèali naplòovat vaše volební programy ve vztahu, co jste mìli jako prioritu - tedy rozvoj školství, zejména základního a s ohledem na to bych si dovolila pøipravit vám plán revitalizace základních škol a tìším se na spoleèné dílo, až zaèneme budovat koneènì školy, které si to zaslouží. Dìkuju vám. red.

3 3 listopad 2012

4 4 HLAVOU PROTI ZDI ANEB JAK SE DÌLÁ OPTIMALIZACE ŠKOLSTVÍ Na úvod je tøeba citovat pana starostu, který neúnavnì a dokola pøedkládá optimalizaci hlava nehlava: Zámìr na utlumení Masaryèky jsme mìli pøipraven už pøed volbami, ale rozhodli jsme se s jeho pøedložením poèkat. Nechtìli jsme být naøèeni z populistického kroku kvùli tomu, že zùstane zachována Žerotínka. Takže záchrana Žerotínky je nyní novým tahem vedení radnice, který se odehrál v listopadovém zastupitelstvu a vùbec bych se nedivila, kdyby se v tomto èísle Obelisku objevily hlasy rozèílených, mírnì øeèeno, rodièù z této školy. Na úvod je si tøeba lehce zopakovat, že volièi zvolili na radnici za vítìze voleb místní ODS (6 hlasù) a ti v duchu starých dobrých èasù uzavøeli koalici se sociálními demokraty (5). Udìlali to taky proto, že jim oranžoví ponechali vìtšinu v Radì, èímž získali absolutní moc. Øeèi o pravicové politice mùžeme klidnì vynechat. K velké koalici se pøidali Nezávislí, kteøí byli vždy loajální a pøinesli zbytek hlasù do velmi ošemetných tøinácti, i když cestou ztratili jeden hlas pøi kontrole sèítání.. Zdálo by se, že koalice bude opatrnìjší a bude vše prodiskutovávat s opozicí, když má tak tìsnou vìtšinu. Opak je však pravdou. Odchodem místostarostky se sociální demokraté rozhádali, a tak se situace v koalici ještì zhoršila. Pøesto v tomto velmi nejistém stavu starosta tlaèí znovu na optimalizaci školství. A jak to zvládl jako starosta? Katastrofálnì. Ale pojïme po poøádku. Optimalizaèní tyátr zaèal již tím, že si starosta pozval pøedsedy klubù. Materiál, který byl pøedložen, vypadal záludnì. Na jedné stranì jasné usnesení o útlumu ZŠ Masarykova a na stranì druhé nenápadné vìtièky v pøíloze o tom, že by se pak mohlo poèítat s pøesunem Žerotínky do prázdných prostor k nejfrekventovanìjší køižovatce a že budovy Masaryèky se mají ponechat pouze k úèelùm základního školství. V našem klubu nezávislých PROVALMEZ jsme si internì stanovili jednoznaèné hledisko naplnìnosti škol a tím pádem jsme také byli proti doplácení mezd z mìstského rozpoètu. Proto se nám zámìr utlumit postupnì ZŠ Masarykovu zamlouval. Schùzka pøedsedù však vyústila, díky nezmìrné aktivitì lidové strany, v usnesení, které vlastnì už bylo pøipraveno vedoucí pøíslušného odboru. Nikdo o nièem nehlasoval, nikdo nedìlal zápis a najednou jsme den pøed zasedáním dostali nový materiál dokonèení optimalizace, které znamenalo útlum Masarykovy a pøesun Žerotínky do pavilonové školy. Nedìlejme si iluze, že rodièe budou vodit dìti napø. ze Smetanovy ulice až dolù, když je místo i na ZŠ Šafaøíkova nebo Vyhlídka. Rodinný typ školy, tolik populární, by se rozplynul. Vedení mìsta však nechce slyšet hlas témìø pìti tisícù lidí, kteøí podepsali petici za zachování školy v pøíjemném prostøedí. V den jednání byla atmosféra opìt hustá a zejména rodièe byli velmi napjatí a zase vystresovaní. K èemu? K nièemu, protože se nic neschválilo. Tedy vlastnì ano, že školy mají zùstat. Vlastní hlasování pak ukázalo jednu jasnou vìc: pouze 5 ze 13 èlenù koalice hlasovalo pro vlastní návrh útlumu Masarykovy a 6 koalièních hlasù ze 13 hlasù bylo pro pøesun Žerotínky na Masaryèku. Jedním slovem debakl. Koalice jen ukázala svou neschopnost ve mìstì nìco podstatného rozhodovat. Jak øekl ve svém výborném projevu øeditel Žerotínky, už deset let chtìjí školu zrušit a poøád tu, díkybohu, je. Završením rozkladu koalice bylo vystoupení pana Petroše z jejich øad. Když už ani on se na takovém øízení mìsta nechce podílet, tak to je tedy síla! Mùžeme nyní konstatovat, že 4 z ODS vedou Radu a 12 zastupitelù vede mìsto. Obecnì v demokracii je to menšina, což znamená, že by nemìla vládnout anebo ji nìkdo podporuje. Taková koalice bude vést mìsto ještì dva roky? To se máme na co tìšit. Bohužel je to i špatná zpráva pro rodièe i uèitele, kteøí se mohou doèkat dalšího pokusu o optimalizaci škol už pøíští mìsíc. Zdraví Irena Brouwerová listopad 2012 Optimalizace školství - zastupitelé jdou proti tisícùm volièù Prvního listopadu probìhlo další jednání zastupitelstva o optimalizaci školství. Bylo by to na delší text, ale pokusím se být struèný. Pøed rokem podepsalo petici za zachování školy na Žerotínovì ulici 5000 obèanù, z toho kolem ètyø tisíc pøímo z našeho mìsta. Šlo o nejvìtší petici od roku Pøipomínám, že takové množství hlasù nedostal ve volbách ani vzdálenì NIKDO ze zastupitelù. Nedá se to úplnì spojovat, ale pøedpokládal bych, že pro naše volené zástupce bude taková vìc do jisté míry zavazující. Není tomu tak, alespoò ne pro nìkteré. Starosta by se pøed rokem ani na okamžik nerozpakoval školu zrušit, petice nepetice, kdyby na to mìl dost hlasù. Ale nemìl. Nevím, co jej následnì vedlo k ponìkud zkratkovitému návrhu na zrušení školy v Polièné, které ještì krátce pøedtím sliboval, že se jí rušení netýká. Buï je prostì falešný hráè, nebo si už jenom nepamatuje své lži. Nejspíš obojí. K èemu to dál vedlo, víme všichni. Po referendech o odtržení Polièné a Krhové bych od nìj oèekával pøijetí zodpovìdnosti - odstoupení, pøinejmenším alespoò nabídnutí funkce. NIC Z TOHO NEU- DÌLAL. Je tak prvním starostou v historii Valašského Meziøíèí, za kterého došlo k dezintegraci mìsta. Ale tváøí se a chová, jakože se nestalo vùbec nic. Jakoby odtržení obcí nebylo pøedevším dùsledkem toho, co se pod jeho vedením dìje v našem mìstì. Teï, pøesnì po roce, se objevila v tisku zpráva, že se bude znovu jednat o optimalizaci školství. Rada mìsta se na zasedání rozhodla utlumit ZŠ Masarykova. Tento návrh prošel tiskem a byl poté zveøejnìn na stránkách mìsta v rámci programu listopadového zasedání zastupitelstva. Jenže se jednalo o znaènì arogantní zastírací manévr. Následnì, dva dny pøed zastupitelstvem, se sešli zástupci politických klubù, aby se na schùzce, ze které neexistuje žádný zápis, dohodli na protinávrhu a to slouèení ZŠ Žerotínova a ZŠ Masarykova s tím, že tentokrát bude nástupnickou organizací Žerotínka. Protože vedení mìsta radìji nepodcenilo duševní úroveò rodièù, kteøí by tuto kamufláž hned prohlédli, tak tento návrh nebyl pro jistotu zveøejnìn v pøedbìžném programu jednání a zastupitelùm navíc pøedložen až den pøed ním. Objektivnì na nìm nebylo moc co studovat, protože se nikdo nenamáhal o jakékoliv relevantní spoleèenské a ekonomické zhodnocení tohoto kroku. Nikoho z tìch zainteresovaných to totiž nezajímá. Mimochodem zástupci politických klubù se navíc ani nedohodli, protože proti byla minimálnì Irena Brouwerová. Zasedání samotného zastupitelstva probíhalo v duchu, pro který by moje dìti použily nejspíš termín dost hustý mazec. Jako návrh byl totiž prezentován pouze pùvodní návrh Rady mìsta o utlumení ZŠ Masarykova. Druhý protinávrh mìli sice zastupitelé na stole, ale øešil jej pouze zastupitel Bohdan Mikušek v rámci prezentace, která navenek vypadala, že jde jen o jeho osobní názor (vedení mìsta se tváøilo, že se jich tato vìc netýká). Za celou dobu rozpravy, která se vìtšinou odehrávala v dohadech mezi zastupiteli, o èem se vlastnì jedná, nebyl tento utajený protinávrh ani jednou celý pøeèten. Nebýt zastupitele Milana Leckéšiho, nebyl by pøeèten ani návrh na usnesení tohoto návrhu pøímo pøed hlasováním. Takže zástupci veøejnosti najednou (ve chvíli, kdy už nebyla možná rozprava) zjistili, že se hlasuje o faktickém zrušení ZŠ Žerotínova. Neuvìøitelné? Ještì neuvìøitelnìjší je ale to, že v zápisu z jednání zastupitelstva je tento bod zcela opomenut, jakoby k hlasování - s nìjakým výsledkem - ani nedošlo (hlasování samotné je zveøejnìno jinde, ale body jsou oznaèeny pouze èíselnì, bez možnosti dohledání, o co jde). Jaký dùvod mùžu mít k tomu, abych si nemyslel, že nejde o obyèejný šlendrián, ale o jasný zámìr s jasným cílem. Potichu si nìco upéct, dohodnout si mezi sebou handly. Pokud možno mimo platformu zastupitelstva, aby do toho obèané, ale nakonec ani ostatní zastupitelé, nemohli moc mluvit. Když to nevyjde, nedat to ani do zápisu a èekat na vhodnou chvíli, kdy to vyjde. Zodpovìdnost v tomto pøípadì jde kompletnì na vrub vedení mìsta, pøedevším ale Jiøího Èásteèky, který podobnými excesy opakovanì dokazuje, co pro nìj znamená veøejná služba. Navíc v situaci, kdy je jeho mandát po totálnì prohraných senátních volbách spíš k smíchu. Mimochodem nakonec ani jeden z návrhù na optimalizaci neprošel, avšak je dobré vìdìt, že pro faktické zrušení ZŠ Žerotínova (proti pøání 5000 podepsaných obèanù) na tomto podivném zasedání hlasovali zastupitelé ODS (zdržel se Leckéši a Medková) a pro mne pøekvapivì jako jeden muž lidovci. Ménì pøekvapivì pak místostarosta Pernický. Ten bude hlasovat pro cokoliv. Prosím, pamatujme si to. Za rok a pùl jsou komunální volby. Vladimír Skýpala I pøes milionovou kampaò to Èásteèka projel na plné èáøe (NssnH)Jen se potvrdilo, že Jiøí Èásteèka je ve Valmezu velmi nechtìným èlovìkem a jak mùžeme vidìt, svého souseda milujou i v místì jeho bydlištì: na Oznici. Vždy pokud byste mìli jako souseda dobrého, èestného, schopného èlovìka, tak mu jistì dáte svùj hlas. Nebo ne? I na Oznici, kde pøišlo k volbám nejvíc lidí, to náš starosta projel a nepomohla mu k tomu ani nìkolikamilionová reklamní kampaò. Nebo spíše naopak pomohla? Když jsem vidìl u hlavní cesty na Vsetín billboard, kde Jiøí Èásteèka garantoval, že nedopustí, aby na Valašsku skonèila, zkrachovala, propouštìla jakákoliv firma, tak jsem došel k závìru, že tento èlovìk je opravdu hloupý nebo má nadpøirozené schopnosti. Když teï píšu tento text, pøemýšlel jsem, jak to napsat slušnou formou, abych náhodou nìkoho neurazil, protože mì napadaly i jiné slovní výrazy. Taky mì pobavily i jiné jeho pøedvolební slogany a tím nemyslím zrovna tykadla. I když i ty ostatní vyznìly stejnì jako jeho vtipná (trapná) ozdoba na hlavì. Slibovat rychlejší cestu na Vsetín a støedy obcí bez kamionù, když dodnes nemáme ani od nìj již 6 let slibovaný obchvat? Pamatujete, jak probíhaly jednání-diskuze v Polièné, Krhové, které ještì v té dobì jen hrozily odtržením, kde se nám Jirka schoval? Musel do Prahy vyøizovat obchvat mìsta, tak znìla èastá výmluva jeho nepøítomnosti. Je zajímavé, že se pak nikde neobjevila žádná tisková zpráva o tom, jak jeho jednání dopadla To, že Èásteèka (ODS) se chlubí svou hloupostí i tak, že volí kandidáta za ÈSSD Jindøicha Šnejdrlu, mì už ani nepøekvapilo. Ale co, máme demokracii, tak si mùže volit koho chce. To je taky pravda. Co mì ale zarazilo, byl fakt, že i když dostal Èásteèka za naše danì prostor ve Zpravodaji pro svùj pøedvolební rozhovor, jiní kandidáti, aè jsou taky z Valmezu, nikoliv. Ani Šnejdrla, ani Cahlík a ani zastupitel Místecký už možnost nemìli. A tento prostor jim samozøejmì nedal ani objektivní novináø Klíma ve svém plátku. Kamarád Èásteèka ho samozøejmì dostal. Jak jinak. Taky mì napadlo, že by se bojovník proti korupci a miliardáø Andrej Babiš (vlastník mimo jiné i DEZY) asi velmi divil, co bylo pøílohou novin 5+2 DNY, které vydává: volební nìkolikastránkový leták ODS s názvem Budoucnost Valašska (záøí 2012). No poèkáme, zda vyjde i øíjnové, listopadové vydání Nebo že by šlo jen o pøedvolební èíslo? Copak po pohraných volbách už Jiøí Èásteèka nebude øešit obchvat mìsta, nezamìstnanost obèanù VM, ani romský exodus, který prý jako jediný umí vyøešit? Valach, který je z Nového Jièína. Od kdy leží NJ na Valašsku? Pak mu máte nìco vìøit Jinak je taky fajn, že už nemá v Panoramì žádné starosti. Starosta bez starostí - to zní taky hezky. A koho jste volili vy? (ir)potkal mì kamarád, co prý dìlat s tím rušením Žerotínky? Má tam dvì dìti a ony, stejnì jako rodièe, jsou naprosto spokojeny a nechtìjí se nikam stìhovat. Reagoval jsem otázkou, kterou jsem se nauèil pokládat nejrùznìjším stìžovatelùm, jež mì zastavují na chodníku a vylévají si srdce: "A koho jsi vlastnì ve mìstì volil?" Po chvíli zaváhání jsem dostal odpovìï. "Volil jsem Nezávislé. Myslel jsem si, že když je na kandidátce øeditel školy i jeho zástupce, ke zrušení nemùže dojít", vysvìtloval. Jenom jsem pokýval hlavou, že rozumím. "Já vím, že jsem tak pomohl zvolit ze stejné kanidátky Pernického, který by za køeslo místostarosty zvedl ruku pro cokoliv, nejen zrušení školy", dodal s provinilým výrazem. "Pøíštì tak blbý nebudu", uzavøel svùj monolog. Odpovìdìl si sám...

5 5 listopad 2012

6 6 listopad 2012 Marek Cimala svému obchodnickému osudu nakonec neušel Tradice jménem Cimala Když se ve Valašském Meziøíèí øekne jméno Cimala, vìtšina jeho obyvatel bude asi vìdìt, o koho se jedná. Ne všichni ale budou myslet na stejné lidi. Tradice firmy nesoucí toto jméno trvá již více než 100 let a zasahuje ètyøi generace. Zakladatele této tradice, Antonína Cimalu, obchodníka s domácími potøebami a železáøstvím, asi pamatuje jen málokdo. Pùsobil v našem mìstì od roku 1910 až do roku 1938, kdy zemøel. Nejprve podnikal v pronajatých prostorách u schodkù na Mostní ulici (dnešní zlatnictví/hodináøství), kde si otevøel obchod s hutním a stavebním materiálem a také domácími potøebami. Díky mimoøádnému obchodnímu talentu mohl ještì pøed válkou tento obchod pøestìhovat do svého domu na Námìstí, který si zde zakoupil (budova vlevo od dnešní pizzerie Millenium). Období rozvoje Firmì se daøilo i po smrti jejího zakladatele. Obchodnické geny zdìdili oba synové - Rudolf, v dobì úmrtí otce šestadvacetiletý, a o dva roky mladší Antonín. V roce 1940 staví takøka za rohem, v Pospíšilovì ulici, nový moderní dùm s obchodem v pøízemí a byty ve dvou patrech (dnes kniha a rybáøské potøeby). Ve stejné dobì se oba bratøi formálnì osamostatòují. Rudolf v pùvodním domì na námìstí dále nabízí pøedevším železáøské zboží, Antonín v nové budovì otevírá obchod s domácími potøebami, jízdními koly, šicími stroji, koèárky, sklem, porcelánem a hraèkami, v našem mìstì patrnì nejmodernìjší ve své dobì. Ostatnì, jeho vùni a atmosféru tolik vzdálenou socialistickým obchodùm pozdìjší doby si obdobnì jako v pøípadì lahùdkáøství U Novákù pamatuje ještì i autor tìchto øádkù. Slibný rozvoj pøerušen V roce 1948 èeká i obchody firmy Cimala stejný osud jako tisíce jiných v celé republice. Jsou komunisty ukradeny a ètyøiatøicetiletý Antonín Cimala (hovoøíme o nìm, nebo se budeme vìnovat této vìtvi obchodnické rodiny) odchází pracovat na pilu. V roce 1969 se ještì doèká alespoò morální satisfakce, když je jmenován vedoucím pùvodního železáøského obchodu na námìstí. Za rok poté, šestapadesátiletý, ale umírá, takže jej Antonín Cimala, syn zakladatele firmy normalizaèní páni nemají èas z obchodu znovu vyhodit. Ještì dlouhé roky poté ale obèané mìsta vzpomínají na zásobování tohoto obchodu, který pod jeho vedením dokázal nabídnout zboží jinde tìžko k sehnání. Antonín Cimala, vnuk zakladatele firmy Zaèíná se znovu Další Antonín Cimala v øadì, narozený rok po válce (1946), mohl na tradici svého otce a dìda navázat až po listopadu V roce 1992 obnovuje firmu Antonín Cimala. Nejprve pøebírá obchod s domácími potøebami v Pospíšilovì ulici, o dva roky pozdìji otevírá na Nádražní ulici i velkoobchod se stejným sortimentem, který po èase stìhuje do areálu kasáren. V roce 1995, po nìkolika neúspìšných po-kusech mìsta budovu prodat, kupuje An-tonín Cimala zdevastovaný Mikyškùv dùm a za rok jej otevírá zrekonstruovaný. Obchodní a organizaèní talent i umìní jednat s lidmi dokázal ale Tonda, jak si nechával øíkat i od svých podøízených, uplatnit již pøedtím jako stavbyvedoucí, pozdìji øeditel a nakonec majitel podniku Silnice s.p. Kromì snahy obnovit nìkdejší obchodní slávu svého otce a dìdeèka zùstal Antonín Cimala vìrný i svému celoživotnímu oboru budování dopravních staveb a v polovinì 90. letech zakládá firmu Frekomos. Aktivní byl také na místní politické scénì. Od roku 1990 až do své pøedèasné smrti v roce 2004 byl èlenem zastupitelstva, dvì volební období i èlenem Mìstské rady a na èásteèný úvazek i místostarostou mìsta. Nejmladší z rodu Cimalù nastupují Aè to tak zpoèátku nevypadalo, podnikatelská a obchodní dráha nakonec èekala i oba syny Antonína Cimaly - Marka (roèník 1975) a Dušana (1978). První z nich mìl pùvodnì po studiích pøírodovìdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nastoupit kariéru uèitele biologie a zemìpisu. Druhý vystudoval ekonomic-kou fakulty ostravské Vysoké školy Báòské. A mohl pracovat tøeba jako bankovní manažer. Pøedèasné úmrtí otce uprostøed slibnì rozdìlaného, ale nedokonèeného díla, po finanènì nároèné rekonstrukci, za situace, kdy se maloobchodní sí dostala pod obrovský tlak novì vznikajících supermarketù, ale pøipoutalo oba bratry k rodinné firmì. Starší Marek Cimala, osobnostnì orientovaný zpoèátku pøedevším na pøírodu a takøka vùbec ne na obchod, dal škole sbohem a radìji realizoval své podnikatel-ské plány v oblasti sportu a volného èasu. V roce 1997 si pronajal lyžaøský vlek na Soláni. Zatímco první sezóna kvùli poèasí totálnì nevyšla, další dvì již byly úspìšné a tak se podaøilo vrátit peníze pùjèené na rekonstrukci vleku, úpravu svahu a nákup potøebné techniky. Novì vzniklá firma PROSKI s.r.o. založená spolu s bratrem Dušanem, se tak mohla zaèít rozvíjet. K lyžaøskému vleku postupnì bìhem let pøímo nebo v podobì pronájmù pøipojují horskou chatu Èarták, areál na vrcholu kopce Soláò a další areál s restaurací v Ka-rolince. Budovy i svahy a vleky modernizují a rekonstruují a ze Solánì tak vytváøejí jedno z nejatraktivnìjších lyžaøských a turistických støedisek v oblasti. Marek Cimala Marek Cimala - pokraèovatel firemních tradic Hlavním pokraèovatelem obchodnické tradice rodiny Cimalù se pùvodnì mìl stát mladší bratr Dušan. Už od studií na místním gymnáziu pomáhal v obchodì na Pospíšilovì ulici a zauèoval se. V dobì otevøení Mikyškova domu v roce 1996 ale èerstvì nastoupil na vysokou školu s ekonomickým zamìøením. V polovinì studia již otci pomáhal v novì založené stavební firmì Frekomos a tak už v dobì otcovy nemoci obchodní aktivity i Mikyškùv dùm èím dál více zùstávaly na starosti Markovi. Firma Antonín Cimala v Mikyškovì domì Pùvodní koncept Mikyškova domu byl postaven na návratu ke koøenùm prvorepublikové živnostenské tradice a snaze vytvoøit ve mìstì skuteèný obchodní dùm, ve kterém by zákazníci nalezli široké spektrum maloobchodní nabídky. Z tohoto dùvodu patøily zpoèátku všechny obchody právì firmì Antonín Cimala. Již zmiòovaný tlak supermarketù a nutnost snižovat provozní náklady vedly ale na pøelomu tisíciletí k redukci poètu vlastních obchodù a èásteènému pronájmu prostor obchodního domu. Firma si ponechala tradièní domácí potøeby a drogerii, na Poláškovì ulici rybáøské potøeby a v Novém Jièínì prodejnu zahrádkáøských potøeb. Tímto se stabilizovala a stala ekonomicky sobìstaènou. V roce 2007 byla v suterénu Mikyškova domu vybudována vinotéka U modrého Janka, letos pak v pøízemí moderní nekuøácká kavárna Marco Polo. Jak už bylo zmínìno, obchodnická budoucnost Marka Cimaly nebyla dána pøedem, ale spíše vyplynula z vnìjších okolností. V dobì nástupu do firmy Antonín Cimala a pozdìji po pøevzetí hlavní zodpovìdnosti se Marek i jeho manželka Kateøina v roli vedoucí, zaèali všemu kolem obchodu uèit takøka od zaèátku. Marek Cimala k tìmto zaèátkùm dodává: Snažili jsme se o návrat k tradici, poctivým obchodùm pro normální lidi. Žádné milionové megakšefty, ale každodenní drobná obchodnická èinnost jako základ stability a prosperity. Aby se mohl plnì vìnovat naplno právì obchodu a firmì Antonín Cimala, vlastnìné spolu s bratrem, vzdává se Marek v roce 2010 svého podílu i aktivit ve firmì PROSKI s.r.o.. Obchody se nedají øídit pøes telefon, øíká. Ty potøebují fyzickou pøítomnost majitele na místì. I díky takto uvolnìným rukám mùže nyní rozvíjet další obchodní plány. Prvním z nich je vybudování komerèních prostor z obrovské pùdy Mikyškova domu, k èemuž by mìlo dojít již v pøíštím roce. V podkroví plánujeme ne obchody, ale spíše kanceláøe nebo ordinace. Budoucím zájemcùm chceme nechat širokou možnost vyu-žití, neplánujeme tedy žádné malé kamrlíky ale spíše vìtší segmenty, vždy podlahová plocha je vìtší než 300 m 2." Svému osudu neujdeš, tomu vìøili jako zákonu již staøí Øekové. A platí to zcela i v pøípadì Marka Cimaly. Obchodnická tradice, solidní jméno a povìst i rodinné vazby a zdìdìný podnikatelský talent - to vše v jeho pøípadì rozhodlo. A podíváme-li se na rekonstruovaný Mikyškùv dùm, se kterým si pìt let nikdo nevìdìl rady, a jeho širokou nabídku služeb, tak mùžeme být jako obèané mìsta s takovým øízením osudu spokojeni. Marek Irgl PS: O úspìších i obtížích podnikání v dopravním stavitelství, o tom s Dušenem Cimalou snad nìkdy pøíštì. Nádvoøí Mikyškova domu pøed rekonstrukcí. Dlouhá léta byla tato stavba ruinou v centru mìsta, urèenou k demolici.

7 7 listopad 2012

8 8 Ze života meziøíèských škol Podzimní aranžování na ZŠ Salvátor V prvním poprázdninovém odpoledni mìsíce øíjna se pro všechny zájemce z øad žákù ZŠ Salvátor uskuteènilo Podzimní Èeská televize natáèela v ZUŠ Eliška Hasalíková (sš)navštívit USA - to je sen mnohých Evropanù, ale uspìt v USA, to je sen, který se splní jen výjimeènì. Výjimeèný byl úspìch Markéty Irglové, která získala v Los Angeles Oscara, a výjimeèný byl i úspìch Petra Bazaly a Elišky Hasalíkové, kteøí ve stejném mìstì letos zvítìzili v talentové soutìži Mistrovství svìta v interpretaèním umìní WCOPA Petr Bazala je pedagogem ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziøíèí, vynikajícím klavíristou a akordeonistou a také hudebním skladatelem. V Elišce Hasalíkové, své žaèce, objevil nejen hudební talent, ale také pøedpoklady k veøejnému vystupování a hlavnì veliké nadšení a pracovitost. Eliška díky své píli dokáže hrát i tìžké moderní skladby, které pro ni píše pan uèitel Bazala. Úspìch pana uèitele a jeho žaèky v USA nás samozøejmì velice tìší, øekla øeditelka ZUŠ PaedDr. Yvona Wojaczková. Jsem velmi ráda, že naši pedagogové dokáží vychovat z nadìjných dìtí skuteènì výborné muzikanty. Kromì akordeonù máme skvìlé výsledky i ve výuce dalších nástrojù, napøíklad cimbálu, klavíru, varhan, kontrabasu, pøíèné flétny, houslí aranžování s Mgr. P. Tománkovou, maminkou jedné žákynì naší školy. Druhý roèník tvoøivého odpoledne se setkal s velmi pìknou odezvou zejména žákù I. stupnì. Dìti rády tvoøí a svými výrobky zdobí dìtské èi obývací pokoje, kuchynì nebo další místnosti v jejich domech. Zájemci o tuto aktivitu si pøes podzimní prázdniny mìli nasbírat nejrùznìjší pøírodní materiály. Ty pak pod odborným vedením naskládali a upevnili do pìkných tvarù se zajímavým zdobením. Touto cestou chceme paní Tománkové podìkovat za obìtavost, pøípravu a èas, který našim žákùm vìnuje. L. Èernochová a nemohu nezmínit i mezinárodní úspìchy našeho pìveckého sboru MIBIDIZO. Úspìch meziøíèských akordeonistù zaznamenala také média, vèetnì celostátní ÈT. Po vítìzství s námi natoèila krásnou reportáž TV Beskyd, sdìlil pan uèitel Petr Bazala a pokraèoval: K našemu velkému pøekvapení nás oslovila s nabídkou natáèení medailonku i Èeská televize, natáèení probíhalo pøevážnì v budovì ZUŠ. Nejvíce radosti jsem mìl z toho, jak skvìle zvládala zájem médií Eliška, pøece jen bylo toto období pro nás dost vyèerpávající. V souèasné dobì oba pracují na nácviku nových skladeb a tìší se na soutìžní sezónu, která pro nì zaèíná po Novém roce. Ale do USA se už asi nevydáme, zùstaneme v Evropì, dodal s úsmìvem vítìz americké soutìže WCOPA Petr Bazala. Petr Bazala listopad 2012 Šafaøíkova na ISŠ: finanèní gramotnost v praxi Ve støedu 31. øíjna. se vydali devá áci ZŠ Šafaøíkova na program finanèní gramotnosti na ISŠ-COP ve Valašském Meziøíèí, který navazoval na døívìjší besedu na toto téma. Tentokrát je èekala spousta poèítání, protože hlavním cílem akce bylo ukázat žákùm práci s rodinným rozpoètem v bìžném životì. Dìti zjistily, že se svou aktuální kvalifikací a praxí - tedy žádnou, by si mohly vydìlat akorát tak na bydlení a skromné jídlo. Souèástí výuky byl i obìd, který ovšem žáci nejen snìdli, ale také si vypoèítali náklady na jeho pøípravu a srovnávali je s cenou za obìd v restauraci. V programu byla zahrnuta i prohlídka prostor školy a její pøedstavení pøípadným Podzimní dny ve speciálních tøídách ZŠ a MŠ Køižná Sluneèné dny inspirovaly speciální tøídy ve všech smìrech. V hudebce jsme se uèili øíkadla a písnièky s podzimní tematikou, ve výtvarce jsme dìlali frotáže listù, v pracovkách jsme dlabali dýnì. Výzdoba tøíd a chodeb je toho dùkazem. V tìlocviku jsme poctivì protahovali tìla, abychom pøed podzimními prázdninami uskuteènili 1. roèník BRAMBORIÁDY. Co to je? To je speciální olympiáda, kdy se v každé z deseti disciplín používá brambora (hod na cíl, hod do dálky, bìh s pytlem brambor na zádech, slalom na kolobìžce mezi bramborami, pøenášení Strašidlo je obecné oznaèení pro mýtickou nebo pohádkovou bytost, která podle lidských pøedstav provádí strašení, což èiní napøíklad svým zjevem, neobvyklým chováním, nadpøirozenými vlastnostmi èi kouzelnou nebo magickou mocí, hlásá definice v encyklopedii. Každý èlovìk má doma nìjaké to strašidlo. Ve skøíni, pod postelí, za kredencem, ve spíži, ale i v koupelnì. Jmenují se rùznì, zájemcùm o budoucí studium. Žáci tak mohli vidìt pøíklad slavnostnì prostøeného stolu na Halloween, chemickou laboratoø, uèebnu s chytrým domem nebo postup výroby rùzných souèástek od poèítaèového návrhu, po realizaci na soustruhu. Také dostali možnost se èásteènì podílet na pøípravì obìda v kuchyni. Poselství, které s sebou akce nesla a které si snad žáci odnesli, bylo prosté. Nic není zadarmo a vše, co teï berou jako samozøejmost, si jednou budou muset zaplatit. Zvyšování kvalifikace a získávání praxe již bìhem studia jsou základní pøedpoklady pro uplatnìní na trhu práce a zajištìní dostateèného pøíjmu na pokrytí nutných výdajù. brambory na pálce, tøídìní brambor podle rùzných kritérií, škrabání brambory na èas, otisk brambory). Celkem 18 žákù soutìžilo s velkým nasazením. Na jednotlivých stanovištích byli jejich spolužáci z 2. stupnì, aby do startovacích listin zapisovali body a èasy. Medaile byly z bramborového tìsta a diplomy od pana Brambory dostali jen ti, kteøí obsadili 1. místa. Snažili se všichni, ale zlatí byli pouze ti nejlepší: František Šandor, Martin Pražák a Vendula Gutová. Blahopøejeme! Mgr. Dagmar Gomo¾ová, ZŠ a MŠ Køižná Strašidelný rej na ZŠ Žerotínova mnohá z nich ani neznáme, protože je ještì nikdo neobjevil. Ale nikdo doma nemá tolik strašidel jako naše škola. V pátek 19. øíjna si v naší škole dala sraz strašidla ze všech koutù naší zemì. Tìsnì pøed setmìním se kolem budovy zaèali slétávat upíøi, èarodìjnice, skøítci, duchové, ježibaby, bílé paní, rytíøi, bludièky a hejkalové. Z obyèejné školy se rázem stala strašidelná. Pomalu se stmívalo a na chodbách bylo tìsno. Strašidla se rozptýlila po tøídách, kde si okamžitì našla zábavu. Nakonec vylétla ven, aby si zatancovala ohòový tanec se skupinou BocaFuego. Svìtla a ohnì zachvátila budovu. Tmou prošlehávaly ohòové bièe a svìtelné øetìzy. Všichni stáli v nìmém úžasu a sledovali ohòový rej. Pak nastalo ticho a strašidla zmizela Snad se nám ještì nìkdy podaøí je uvidìt!!! Budeme se tìšit!!! Mgr. Lenka Kajabová, ZŠ Žerotínova

9 9 listopad 2012 Setkání s rodièi v keramické dílnì Ze života meziøíèských škol První platba školní lodí "Žerotínka" Do naší tøídy chodí každé ráno se svými dìtmi rodièe. Pøedáváme si vzájemnì dùležité informace o dítìti: jaká byla noc, zda se nehlásí chøipka, že je tøeba dojít k zubaøi, jestli je sluneèno nebo bude zamraèeno. To všechno jsou údaje, od kterých se odvíjí celý den. Už ranní kruh na koberci nám naznaèí, v jaké pohodì se dítko nachází. Jaké to ve škole je, jaké jsou paní uèitelky, jaká je maminka a tatínek? Jak to vzájemnì o sobì zjistíme? Setkáváme se s rodièi ve škole i po škole. Vloni jsme uspoøádali turnaj ve stolním tenise. Jednalo se o celoškolní akci pro všechny rodièe. Tatínci pøeválcovali uèitele tìlocviku, maminky nepøišly uèitelkám konkurovat. Holt maminky mají odpoledne více práce! Letos zaèínáme u jednotlivých tøíd a zase za to mohou uèitelky speciální tøídy 1. Oslovily jsme naše maminky a nabídly jsme jim setkání ve školní keramické dílnì a možnost si vyrobit originální svícen a popovídat si. Nápad výborný, maminky úžasné, výrobky na jednièku. Odpoledne se vydaøilo ke spokojenosti všech dam, a proto jsme si domluvily další schùzku v listopadu. O èem bude? Napovím, že si každá maminka bude muset pøinést žehlièku Proè? Sledujte naše webové stránky a uvidíte. Nebo si sežeòte tyto noviny, urèitì Vás budu informovat:). Mgr. Dagmar Gomo¾ová, ZŠ a MŠ Køižná ZŠ Šafaøíkova: netradièní den ve škole - Halloween 31. øíjna zaplnila celièký sál velké tìlocvièny strašidla, zombie, smrtky, duchové, èernoknìžníci, èarodìjky a další dìsivé postavy èerné magie. Svátek Halloween má v ZŠ Šafaøíkova svou tradici a je mezi žáky, pedagogy i rodièi oblíben. Strašidla pøišla již ráno do vyuèování v kostýmech, školu zdobily halloweenské dekorace. Naši nápadití uèitelé v dìsivých kostýmech tento den vyuèovali ve strašidelném duchu, nejen ve výtvarné výchovì, pracovních èinnostech èi tìlocviku, ale také v èeštinì a matematice. Vypadalo to u nás jako ve škole v Bradavicích, i nìjaký ten Harry Potter byl pøítomen. Hlavní show vypukla v 16 hodin ve velké tìlocviènì školy, která byla již od rána excelentnì vyzdobena. Mistryní dekorací je paní vychovatelka Liduška Šibralová. Rej strašidel byl veselý, hluèný a plný soutìží v kouzelnickém stylu. Svým taneèním vystoupením zaujaly ježibaby na koštìti skladbou kankán, také se tanèila zumba s vychovatelkou Evièkou Linduškovou. Na skladbu Gangnam style nabìhla úplnì všechna strašidla mužského rodu.. no šilo to slušnì i s rodièi. S úsmìvem a plnou pusou dobrot z bohatého halloweenského bufetu jsme si to po èertech užili. Bufet profesionálnì ošéfovala vychovatelka Martinka Matisková. Dìti i rodièe se spokojenì nacpávali oèièkama z mrtvol, èokonetopýry, slizem, kozími bobky èi useknutými prsty s krví pod nehtem (linecké tìsto, mandle, marmeláda - vyzkoušejte doma :o). Tøešnièkou na dortu byl ohòostroj, který se svištìním a støílením køižoval setmìlé nebe nad naší strašidelnou Šafáøkou. Zápalkou škrtal DJ Pe agarzina. Halloween bývá pravidelnì velmi úspìšnou akcí a tìšíme se na další roèník. Závìrem podìkování všem - rodièùm, dìtem a pedagogickým pracovníkùm, kteøí se zapojili. Pøídavkem úryvek s písnì zpívané dìtským pìveckým sborem ZŠ Šafaøíkova pod vedením spoluorganizátorky Halloweenu uèitelky Marcelky Ondruchové a Evy Linduškové:...èarodìjky a strašidla bìsní, øádí jako trdla. Máme dneska Hallowínka, nic pìkného pro miminka. Máme akci pro stateèné, upír kouše krèek sleènì, smrtky, zombí, hrùzné tlamy bát se budou nás i mámy Eva Lindušková V úterý 23. øíjna jsme se poprvé vydali s budoucími prvòáèky na plavbu lodí na ZŠ Žerotínova, tentokrát NA POHÁDKO- VÝ OSTROV. Ve tøídì na dìti èekaly paní uèitelky, které si pro nì pøipravily moøe námoønických úkolù. Spoleènì jsme prožili odpoledne naplnìné hrami, hádankami, pohádkami a øíkadly. Dìti pøedvedly své znalosti pohádek, tøídìní obrázkù pohádkových postav, jednu pohádku jsme i spoleènì zahráli. Souèástí setkání byla i samostatná práce, pøi níž dìti kreslily barevné korálky princeznì, èi lepily obrázky do po- (sš)nový Jièín se v sobotu 5. listopadu stal dìjištìm již IX. roèníku Celostátní soutìže dìtských pìveckých sborù Porta Musicae Na skvìle obsazené soutìži se pøedvedlo ve dvou vìkových kategoriích 16 sborù z celé Èeské republiky - Litomyšle, Ostravy, Holešova, Nového Jièína, Svitav, Náchoda, Znojma, Tøebíèe, Valašského Meziøíèí a dalších míst. Od lidových písní pøes náboženské chorály až k americkým spirituálùm, od barokního skladatele Henryho Purcella, pøes Petra Ebena až k souèasným èeským skladatelùm - to vše zaznìlo bìhem soutìžního odpoledne v podání zpívajících dìtí. Pøi soutìži sborù se hodnotí pìvecký výkon, jak èistì dìti zpívají a zda zpívají s doprovodem nástroje nebo bez nìj. Porotci pøihlížejí k výbìru písní, celkové dramaturgii vystoupení a také jak dìti na pódiu hádky O øepì. Každý úèastník plavby si svou knížeèku odnesl domù a nìkteøí z nich i první domácí úkol. Na závìr našeho setkání každého úspìšného námoøníka èekal dárek - pytlík a první mince na památku. Všechny plavèíky musíme velmi pochválit za pilnou práci a už nyní se tìšíme na naše pøíští setkání, které se uskuteèní v úterý 6. listopadu v 16 hodin v tìlocviènì naší školy. Nezapomeòte si sportovní obuv a obleèení, tentokrát poplujeme na OPIÈÍ OSTROV. Uèitelé 1. stupnì ZŠ Žerotínova MIBIDIZO - Absolutní vítìz na soutìži Porta Musicae! vypadají jako celek. Dìti mìly výborný den a vystoupení se jim povedlo výjimeènì dobøe, øekla Eva Ježíková, sbormistrynì a dirigentka sboru MIBIDIZO. S jejich výkonem jsem byla velmi spokojená. O to více mì potìšilo, že porota mìla stejný názor a udìlila nám titul Absolutního vítìze. Velkou zásluhu na našem úspìchu má klavíristka Adéla Zahradníèková, která získala ocenìní za vynikající klavírní doprovod, a klarinetista Jaromír Kužela, dodala sbormistrynì. Dìtský sbor MIBIDIZO se ve svém repertoáru zamìøuje na tvorbu souèasných èeských skladatelù pro dìti. Tvorbu souèasných autorù mám ráda proto, že jejich texty hovoøí jazykem dnešních dìtí, dìti jim rozumí a také proto je rády zpívají. Navíc, když se nám podaøí vyjet na mezinárodní soutìž,šíøíme tak souèasnou èeskou hudbu i v zahranièí, dodala sbormistrynì Eva Ježíková. Dìtský pìvecký sbor MIBIDIZO si tak z celostátní soutìže Porta Musicae odnesl Zlaté pásmo a titul Absolutní vítìz. foto: ZUŠ

10 listopad 2012

11 listopad 2012

12 listopad 2012

13 listopad 2012

14 10 listopad 2012

15 11 listopad 2012 Nové pojízdné "C rameno" pomáhá pøi traumatologických operacích Nemocnice uvedla do provozu nový rentgenový pøístroj, který je umístìn na operaèních sálech, kde slouží lékaøùm pøi traumatologických, chirurgických a urologických operacích. Pøístroj s výškovì nastavitelným otoèným ramenem a zesilovaèem rentgenového obrazu s možností zvìtšení obrazu umožòuje zobrazit operaèní pole v libovolných projekcích podle potøeby operujících lékaøù. Vybavení slouží k rentgenové navigaci pøi operacích zlomenin horních a dolních konèetin a rovnìž pøi nìkterých operacích v oblasti bøicha a pøi operaèních zákrocích na moèových cestách. Moderní C rameno má vìtší rozlišovací schopnost než pøedchozí starší pøístroj. To umožòuje operujícím lékaøùm pøesné Paní Šárka zhubla díky speciálnímu zákroku o neuvìøitelných 90 kilogramù Když paní Šárka poprvé pøišla do nemocnice, vážila pøi výšce 183 centimetrù 188 kilogramù. Po dvou letech od první konzultace se jí díky sleeve neboli rukávové metodì resekce žaludku podaøilo shodit neuvìøitelných 90 kilogramù. Sleeve resekce žaludku spoèívá v chirurgickém zmenšení žaludku o 70 až 85%, což znamená, že výsledný stav brání v pøíjmu vìtšího množství jídla.v Nemocnici Valašské Meziøíèí zaèali lékaøi provádìt zákroky touto metodou jako jedni z prvních v Èeské republice, a to v prosinci roku Paní Šárko, snažila jste se zhubnout vlastními silami, než jste se svìøila do péèe odborníkù valašskomeziøíèské nemocnice? Už od narození jsem byla silná. Jako dítì jsem byla dva-krát v odtuèòovacích lázních. V dospìlosti jsem docházela k odborníkovi na výživu. Diet, práškù a rùzných preparátù jsem vyzkoušela nespoèet. Pak jsem se od jedné pacientky, která podstoupila ve Valašském Meziøíèí jinou operaci, dozvìdìla, že zde provádìjí bariatrické zákroky a dostala kontakt na primáøe Baøinku. Než jsem zavolala, asi rok jsem se na telefonní èíslo koukala v práci, poøád jsem si øí-kala, že to pøeci musím zvládnout sama. Po konzultaci jsem byla nadšená a vìdìla jsem, že tudy cesta urèitì povede. Od zdravotníkù jsem slyšela povzbuzující slova: Ano máte problém, ale my se budeme snažit a udìláme vše pro Stále více pacientù hospitalizovaných v Nemocnici Valašské Meziøíèí využívá možnosti vyjádøit svou spokojenost èi nespokojenost s hospitalizací v nemocnici do Knih pochval, podnìtù a pøipomínek, které byly zavedeny v nemocnici poèátkem tohoto roku. Knihy se nacházejí na každém lùžkovém oddìlení v prostorách, kde mají pøístup jak pacienti, tak i jejich pøíbuzní, kteøí se zde mohou rovnìž vyjádøit. Každý list v knize obsahuje struèný popis s prosbou, aby se pacienti vždy podepsali, aby vzkazy nebyly anonymní, popisuje hlavní sestra nemocnice Bc. Jana Pelikánová a zobrazení pohybového aparátu pøi syntézách zlomenin od kostí stehenních èi bércových až po drobné èlánky prstù u dìtí. Pøi zákrocích lékaøi díky C ramenu mohou sledovat celý prùbìh operace, napøíklad zavádìní fixujícího kovového materiálu, na monitoru. Dìní je rovnìž dokumentováno a ukládáno v digitální podobì do pamìti, vysvìtluje hlavní pøednosti nového pøístroje primáø radiodiagnostického oddìlení Nemocnice Valašské Meziøíèí MUDr. Jan Vrána s tím, že C rameno bude nejèastìji využíváno nejen k provádìní traumatologických operací, které jsou jednou z priorit nemocnice, ale i urology k drenážním to, abychom vám pomohli. Bylo to velmi motivující. Mìla jste pøed zákrokem obavy? Jaká byla pøed-operaèní pøíprava? Mìla jsem velký strach, byla to pøece jen operace, která není podstupována z rozmaru. Zdravotních problémù zpùsobených mou nadváhou by urèitì pøibývalo a kdo ví, co by následovalo dál. Pøed operací jsem musela chodit k pokraèuje: Abychom mìli jistotu, že listy nikdo z knihy neodstraní, jsou všechny v knize oèíslovány. Listy jsou z knihy vyjímatelné, aby mìli možnost zde zanechat vzkaz také nechodící pacienti, kteøí tak mohou svùj podnìt napsat beze spìchu v pohodlí a v soukromí. Stanièní sestry na oddìleních knihy pravidelnì kontrolují a zabývají se novým podnìty. Pokud jsou nìkteré smìøovány k vedení nemocnice, jsou zde také pøedány. Jednou mìsíènì pak pravidelnì marketingový asistent oddìlení prochází a nové záznamy z Knih kompletuje. Nejvìtší zákrokùm na moèových cestách, vyžadující rentgenologickou kontrolu. Další výhodou nového pøístroje je snížení dávky záøení a zvýšení bezpeènosti vyšetøení, jak pro vyšetøovaného pacienta, tak i pro zdravotnický personál. Radiaèní ochrana zde hraje dùležitou roli. Digitální vybavení pøístroje umožòuje další následné úpravy rentgenových snímkù a jejich pøenos do vnitøního informaèního systému nemocnice. Centraci obrazu usnadòuje i náhledová obrazovka na ovládacím pultu pøístroje. My, rentgenoví laboranti, oceòujeme snadnou manipulaci s pøístrojem a pøehledné nastavení snímkovacích parametrù pomocí dotykových displejù, doplòuje vedoucí laborantka RDG oddìlení Miluše Smrèková. Kniha pochval je mezi pacienty stále více využívána Paní Šárka pøed a po operaci. Rozdíl témìø 100 kg. obezitoložce, abych ještì nìjaké to kilo pøed operací zhubla, aby se snížila rizika spojená se zákrokem. Musela jsem na rentgen plic a také na velmi nepøíjemné vyšetøení žaludku, které naštìstí trvá jen dvì minutky. Jak rychle šla kila po zákroku dolù? Ještì pøed operací jsem zhubla 14 kg. Po návratu z nemocnice jsem mìla o dalších osm ménì a potom jsem každý mìsíc hubla zhruba o dalších pìt kilo. Za rok mi ru-èièka váhy ukazovala 110kg. Hubnutí se zpomalilo, ale poøád jde nìjaké to kilo mìsíènì dolù. Nyní, témìø dva roky po operaci, jsem lehèí o neuvìøitelných 90 kg. Musím ale pøiznat, že bez dodržování režimu by to snadno nešlo. Jak byste srovnala svùj život pøed a po zákroku? Zlepšení cítím v mnoha ohledech. Jsem pohyblivìjší, a tedy zastanu víc práce. Mám spoustu energie. Nepotím se, spíš je mi poøád zima. Nesnášela jsem plastové židle, teï je mi jedno, na èem sedím, protože se vlezu do všech a nemám strach, že prasknou. Také si mohu koupit obleèení, které se mi líbí, a ne to, co je v obchodì nejvìtší a zrovna mi je. Jím opravdu všechno a bez výèitek, ale málo. Splnil se mi sen, vždycky, když jsem si nìco pøála, bylo, abych zhubla. Jsem moc ráda, že jsem se pro operaci rozhodla a strach pøekonala. Pomohl mi urèitì také pøístup primáøe Baøinky a jeho týmu. Celému personálu velmi za všechno dìkuji. radost nám samozøejmì dìlá pøevaha pochval na zdravotnický i pomocný personál, kterých je v Knihách potìšující vìtšina. Snažíme se ale reagovat i na vzkazy, kdy byl pacient spokojený ménì. V takových pøípadech se vždy snažíme zjistit pøíèinu a sjednáváme nápravu, øíká øeditelka nemocnice MUDr. Petra Šupšáková a doplòuje: Zavedení knih se nám velmi osvìdèilo, navíc podìkování èi pochvala od našich pacientù je pro naši práci velké povzbuzení a ocenìní. (Strana obsahuje PR informace NVM)

16 12 listopad 2012

17 OBELISK. Toto èíslo vyšlo 15. listopadu Vydává Marek IRGL, šéfredaktor, Tolstého 466/1, V.M. Tel./fax , Náklad ks, MK ÈR E 13230, IÈO ,vychází min. 12 x roènì 13 Letem svìtem s Listoletem a Jitkou Šuranskou (smo)známá pražská formace Umakart, jenž stojí za zrodem neèekaného vánoèního hitu Pùlnoèní a comebackového alba Dobrý èasy Václava Neckáøe, vyráží na turné po èeských klubech! Meziøíèskému publiku zahrají v pátek 23. listopadu od hod. Pøed osmi lety debutovali albem Manuál, poté se skupinou Priessnitz spolupracovali na hudbì k filmu Alois Nebel, po kterém napsali hit loòských Vánoc, píseò Pùlnoèní s Václavem Neckáøem, se kterým pracovali také na jeho albu Dobrý èasy. Letos v øíjnu vydali nové album Vlci u dveøí, na kterém èlenové Umakartu Jaromír 99, Dušan Neuwerth, Jan P. Muchow, Jura Hradil a Tomáš Neuwerth pøedstavují deset skladeb. Z nové desky již mohli všichni slyšet letní singl A venku zase prší, na který navazují písní Ve 4 ráno. Texty k osmi písnièkám si (smo)zpìvák, skladatel, textaø a bývalý frontman skupiny Ready Kirken, Michal Hrùza dorazí spoleènì s kapelou Hrùzy ve støedu 28. listopadu M-klubu pøedstavit svou dosud poslední desku Noc. Jako host vystoupí písnièkáø NiceLand. Koncert odstartuje ve hodin. Podzimní turné Michala Hrùzy a kapely Hrùzy je doposud jejich nejvìtším turné, které zahrnuje 18 èeských mìst. Vedle skladeb z aktuálního alba Noc zazní i osvìdèené skladby z jeho pøedchozích alb jako Napoøád, Bílá Velryba, Kovbojská nebo autorské skladby jeho pùvodní (smo)tajný mìsíc mezi øíjnem a listopadem a elektrofolková kapela z Brna, to vše se skrývá pod tajemným názvem Listolet. Na konci záøí vydali své první album, koncem øíjna jej pokøtili a 17. listopadu jej pøedstaví meziøíèskému publiku od 20,00. Poté, co se definitivnì rozpadla zlínská skupina Krutý omyl, se dva kamarádi a bývalí èlenové Tom Háèek a Kuba Navrátil pokusili o založení nové skupiny. Mìla dostat tajemný název Listolet. Pokus se však nezdaøil a projekt ležel nìkolik let pouze v duších obou aktérù. V šuplíku však leželo nìkolik nezrealizovaných písní, což vedlo k jejich realizaci a vznikl tak jednorázový projekt s pùvodním názvem Listolet. V prosinci 2008 byla nahrávka doladìna a smíchána, jenomže písnì nemìl, kdo hrát a tak vše opìt skonèilo v šuplíku. Teprve po tøech letech od realizace vše v klidu dozrálo a koneènì vznikla ona vysnìná kapela. Listolet se tak rozrostl o nové èleny. Marka Vráblíka (baskytara), Martina Susedíka (elektronická kytara) a Petra Kuczmana (bicí). Jako rychlostí svìtla zaèala mít živá vystoupení skupiny Listolet úspìch, který vedl ke znovuvydání pùvodní desky. Ta vyšla na konci tohoto záøí a stojí na folkrockovém základu doplnìném o jemnou elektroniku a melodické dechové linky. Kluci z kapely jej pokøtili v listoletecký veèer, na pøelomu øíjna a listopadu a vyjíždìjí na turné, v rámci kterého se zastaví právì ve Valašském Meziøíèí. Hostem veèera bude bývalá èlenka skupiny Docuku Jitka Šuranská. Vstupenky lze zakoupit v Informaèním centru ve Valašském Meziøíèí nebo online na stránkách u události akce. Tvùrci Pùlnoèní, kapela Umakart, zahraje v M-klubu vzal na starost Jaromír 99 a dvì otextoval básník Jan Tìsnohlídek. Sám Jaromír 99 k albu øíká: Celá deska je hodnì paneláková. Sídlištì, herny, divný týpci, divný lásky. A mezi tím vlci, co èekaj na každou tvoji slabost a chybu, aby tì mohli roztrhat na kusy. Nic krásnýho na první pohled. Ale všichni to prostøedí dùvìrnì známe a máme ho pod kùží. Trochu nostalgie, a trochu žhavá skuteènost,je to takovej mìstskej folklór. Vèetnì krojù. Ze zaèátku to vypadalo, že Umakart bude pouze jednorázový projekt, který se na èeské hudební scénì objeví, všechny oslní a poté uhasne. Debutové album Manuál však sklidilo skvìlé recenze a kapela se vydala na turné, pøi nìmž se ustálila koncertní sestava. Umakart se setává z umìlcù známých èeský kapel. Jaromír Švejdík si odskoèil z Priessnitz, Jan P. Muchow z Ecstasy Of Saint Theresa a Dušan Neuwerth z Tata Bojs. Trojici hudebníkù doplnil klávesista Jiøí Hradil z Tata Bojs a bubeník Tomáš Neuwerth z kopøivnické kapely Nierika. Na podzimním koncertním turné vystoupí jako host i nekompromisní Jan Tìsnohlídek a projekce budou z dílny VJ Clada. Michal Hrùza pøiveze pøedskokana jménem NiceLand kapely Ready Kirken, pro kterou složil a napsal více než padesát písní a textù a ze které odešel v roce Sám Michal Hrùza dodává: Na koncertech publikum uslyší prùøez mojí desetiletou tvorbou, kterou bych chtìl na Turné 2012 shrnout. Diváci se mohou tìšit i na malé pøekvapení v podání nové písnì, jenž zazní jako titulní skladba pøipravovaného filmu Martin a Venuše. listopad 2012 Formace DVA pøedstaví hudbu neexistujících národù Irský veèer nabídne tance irské, skotské i bretaòské Sokolovna ve Valašském Meziøíèí letos opìt ožije irským tancem a hudbou. Taneèní skupina Oileán poøádá již 2. roèník Irského veèera. Tìšit se mùžete nejen na Oileán, ale i na další taneèní skupiny z rùzných koutù Èeské republiky. Mezi nimi bude i TS Èarodìjky z Prahy nebo Artuš z Hodonína a další. Letos budeme opìt poøádat tradièní irskou tancovaèku, která sklidila v pøedešlém roèníku velký úspìch. I úplní zaèáteèníci se nauèí jednoduché Písnièkový recitál folkaøe Slávka Janouška (smo)malá scéna za o- ponou pøipravuje pro všechny pøíznivce folkové hudby koncert Slávka Janouška spoleènì s Lubošem Vondrákem. Koncert se uskuteèní ve støedu 21. listopadu od hod. Slávek Janoušek je folkovému publiku známý už od poloviny 80. let. Je autorem øady výrazných písní, které vydal na svých autorských albech. Známý je hlavnì díky úspìšnému pùsobení ve dvojici s Lubošem Vondrákem na Portì v Plzni. Debutová deska, Kdo to zavinil, pochází z roku 1988 a hudební kritik Jiøí Èerný ji øadí mezi deset nejvýznamnìjších èeských folkových alb. Obèasnì spolupracuje se svými kolegy Jaroslavem Samsonem Lenkem a Vlastou Redlem, s nimiž natoèil spoleèné projekty Zùstali jsme doma, Kde domov mùj a Barvy domova. Od roku 2007 se Slávek Janoušek objevuje na pódiích v duu s kolegou a kytaristou Lubošem Vondrákem, se kterým zaví- (smo)v úterý 27. listopadu vystoupí v M- klubu originální královéhradecká kapela DVA. Naposledy ve Valašském Meziøíèí hráli na jaøe 2011 na festivalu Setkání divadel - Malé jevištní formy, ale v listopadu pøijíždìjí pøedstavit divákùm svou novou tvorbu. Koncert vypukne ve hodin. Kapelu DVA tvoøí On (Honza Kratochvíl) a Ona (Bára Kratochvílová) a patøí do kritiky nezaøaditelné škatulky. Sama kapela svou hudbu oznaèuje za folklór neexistujících národù. Pod tímto oznaèením se tak skrývá tango, kabaret, cirkus, popsongy, kuchyòský beatbox, freakfolk a spousta dalších stylù. Na kontì mají již ètyøi desky. První album Fonók vyšlo v roce 2008 a úspìchy sklízeli nejen v Èeské republice. Charlie Gillet, pøední hudební redaktor BBC, jej zaøadil mezi nejlepší desky roku Druhou desku si vydali na vlastní znaèce Label Home Table s názvem Kollektt8, na které mimo jiné sdružili soundtracky k divadelním hrám, animovaným filmùm, poèítaèovým hrám a dali ji zdarma ke stažení. Tøetím poèinem kapely DVA je album jménem HU, jenž vyšlo v záøí Další nevídaný úspìch ale pøišel letos. tá i do Valašského Meziøíèí. Oba kolegové si v roce 2009 pøipomnìli své pìtadvacetileté pùsobení na jevišti vydáním dvoj CD s názvem Koncert z pásku Všechny milovníky folku tak zveme na písnièkový recitál Slávka Janouška a Luboše Vondráka, na kterém uslyšíte kromì oblíbených hitù jako Halleyova kometa, Náš dùm, Revize jízdenek, Škoda 100MB, Spokojená spoleènost také novinky ze souèasného repertoáru a aktuální desky Nestíhám èi nejnovìjší, nevydané písnì. Na zaèátku roku dokonèili soundtrack k poèítaèové høe Botanicula z dílny Amanita Design, za který obdrželi hlavní cenu za hudbu na Independent Game Festivalu v San Franciscu. To však nebyl jediný letošní úspìch v USA. Po San Francisku se vydali pøímo na nejvìtší americký festival South by Southwest neboli SXSW. DVA jsou teprve druhou èeskou skupinou, jenž na tomto festivalu zahrála. Své turné mìli na Ukrajinì a v Rusku a zahráli si i na vzdáleném ostrovì Réunion a chystají se koncertovat v Polsku, Nìmecku, Rumunsku èi ve Spojených státech. Vìtšinu písní nahrávají ve vlastním kuchyòském studiu na chalupì. Sami k tomu dodávají: Dùvodem je hlavnì asi ten klid a dneska už jsou ty technické vymoženosti na takové úrovni, že profesionální studio není potøeba. Asi hlavním prvkem, jenž DVA odlišíte od ostatních skupin, je používaný jazyk. Nezpívají totiž èesky ani anglicky a dokonce ani jiným svìtovým jazykem, i když si jsou nìkterá slova podobná. Používají svùj umìlý jazyk, takovou hatlamatilku, složenou z rùzných odposlouchaných slov všech jazykù. irské folklorní tance. Mùžete tak prožít tento veèer naplno. dodává vedoucí skupiny Pavlína Buchtová. Akce se uskuteèní v pátek 23. listopadu od 19,00 hod. v Sokolovnì. Vstupné je 90 Kè, 70 Kè v pøedprodeji. K dobré hudbì patøí i dobré pití, vyzkoušet mùžete napøíklad irskou Whiskey nebo medovinu a pochutnat si na výborných valašských frgálech. Bìhem spoleèné tancovaèky se nauèíte mnoho irských, skotským a bretaòským ceilí tancù. Jsou to jednoduché lidové tance, které se tancují v párech, v kruzích nebo v øadách. Více informací na www. oilean.wz.cz Pavlína Buchtová

18 14 listopad 2012

19 15 listopad 2012 Program kina Svìt listopad/prosinec Ètvrtek støeda v a TWILIGHT SÁGA: ROZBØESK - 2. ÈÁST (The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2) Americké fantasy drama. Režie: Bill Hrají: Dakota Fanning, Ashley Greene, Michael Sheen. Od 12 let, 100 Kè, 116 min., titulky. Ètvrtek nedìle v ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KØÍDEL (Tinker Bell: Secret of the Wings) Americký animovaný film. Režie: Ryan Rowe. Tento film je fantastickým pøíbìhem, ve kterém se víla Zvonilka vydává napøíè zapovìzenou hranicí... Pøístupno, 120/dìti do 15 let 100,- Kè, 76 min., èesky. Ètvrtek nedìle v hod. NÁVRAT DO SILENT HILL 3D (Silent Hill: Revelation 3D) Americký horor. Režie: Michael J. Bassett. Heather Mason a její otec jsou na útìku, vždy o krok napøed pøed nebezpeènými silami. Hrají: Sean Bean, Radha Mitchell, Carrie-Anne Moss. Od 15 let, 130 Kè, 95 min., titulky. Pondìlí v STUD (Shame) - FK Britské drama. Režie: Steve McQueen. Vizuálnì výjimeèná a zároveò zámìrnì chladná analýza frustrace souèasné produktivní generace. Dále hrají:carey Mulligan, James Badge Dale, Hannah Ware. Od 18 let,70 Kè, 101 min., titulky. Pondìlí støeda v SKYFALL Britský akèní thriller. Režie: Sam Mendes. Daniel Craig opìt v roli Jamesa Bonda, agenta 007. Hrají: Daniel Craig, Judi Dench, Ralph Fiennes, Javier Bardem. Od 12 let,100 Kè, 145 min., titulky. Úterý støeda v SVATBA MEZI CITRÓNY (Den skaldede fris?r) Dánská romantická komedie. Režie: Susanne Bier. Setkání rodinných pøíslušníkù, starých lásek a kamarádù vynese na povrch spoustu vášní. Hrají: Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, Paprika Steen, Kim Bodnia. Od 12 let, 80 Kè, 112 min., titulky. Støeda ve MÙJ TÝDEN S MARILYN (My week with Marilyn) Americké drama. Režie: Simon Curtis. Neobvykle intimní pohled na hollywoodskou ikonu a její spontánní emotivní vztah s mladým mužem. Hrají: Michelle Williams, Eddie Redmayne, Kenneth Branagh, Judi Dench. Pøístupno, 50 Kè, 99 min.,titulky. Ètvrtek nedìle v LEGENDÁRNÍ PARTA (Rise of the Guardians) Americký animovaný film. Režie: Peter Ramsey. Když se jeden zloduch rozhodne vzít dìtem na celém svìtì radost ze života, dá se dohromady parta superhrdinù, a ta se ho pokusí zastavit. Pøístupno, 100 Kè, 100 min., èesky. Ètvrtek nedìle v ATLAS MRAKÙ (Cloud Atlas) Americké sci-fi drama. Režie: Tom Tykwer, Lana Wachowski, Andy Wachowski. Pozoruhodná filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánrovì odlišných pøíbìhù, které se odehrávají v rùzných èasech a na rùzných místech. Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaving, Hugh Grant, Susan Sarandon. Od 12 let, 100 Kè, 164 min., titulky. Výstava fotografií Jindøicha Štreita V netradièních a nových galerijních prostorách Galerie u doktorù ve zdravotnickém zaøízení Medica Chirurgica se ve ètvrtek uskuteènila vernisáž výstavy významného fotografa Jindøicha Štreita. Jsem velmi potìšen, že jsem byla nominován jako první vystavovatel. Je to poprvé. Nìkolik galerií jsem uzavíral, ale to bych této nepøál, uvedl fotograf, který pochází ze Vsetína a vyrùstal v Krhové. Èernobílé fotografie s tématikou vesnice, které dosud nebyly zveøejnìny, pøedstavují obyèejný život lidí na venkovì doma, na poli. Mám rád symbolické fotografie znázoròující normální, obyèejný život. To je to nejkrásnìjší, co na svìtì je, øekl Jindøich Štreit, který v zaplnìné galerii pøedstavil také své knihy. Fotografie zobrazují èlovìka, jeho psychiku. Ze všech fotek je patrný váš lidský zájem o èlovìka, který se prolíná s naším zaøízením, ocenil fotografa provozovatel zdravotnického zaøízení MUDr. Dalibor Petráš.

20 16 listopad 2012

Základní školy Žerotínova, kterou

Základní školy Žerotínova, kterou Obelisk è. 7vèervenec 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com ZUŠ v amfiteátru pøedstavila umìní mladých taneèníkù V pátek 15. a sobotu 16.èervna

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù

PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù PRAHA 1 MÌSÍÈNÍK MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 1 WWW.PRAHA1.CZ ØÍJEN 2010 Volební období konèí UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010 VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù ZMÌNA 30 Finanèní výbor

Více

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života u í s e m c brezen I n t e r n e t 3 VIII. roèník Internet se stává souèástí našeho života Mladí vèetnì dìtí a lidé støedního vìku, kteøí jsou zapojeni do pracovního procesu, vìtšinou dobøe vìdí, co to

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ HLUBOCKÝ ČÍSLO 3 - BŘEZEN 2015 - CENA 15 Kč ZPRAVODAJ PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ Foto: www.janpirgl.net www.hluboka.cz strana 1 Z OBSAHU 3 zápis a pøijímání dìtí do mateøské školy 4 Vlkodavové psi králù

Více

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2001 První sníh. Foto Ing. Petr Kokeš JAKÝ BYL ROK 2001 Není asi nic zvláštního na tom, že vždy s koncem kalendáøního roku, tou tradièní

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká 4 IX. roèník Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká Vážení spoluobèané, rád bych vás informoval o jednom zámìru, který zøejmì nebude pøíliš populárním, ale pøedpokládám, že jsme od

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

www.portyr.cz redakce@portyr.cz

www.portyr.cz redakce@portyr.cz Motto na tento mìsíc: Léto v notách na jihu Hanka Hosnedlová strana 10 Souèasná podoba kapely ve složení Jaroslav Marian umìlecký vedoucí, zpìv, šestistrunná kytara; Pavla Marianová zpìv, zobcové flétny;

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více