Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j."

Transkript

1 České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j /2005-O10 Ruší se č.j /2000-O10 Záznam o změnách: Změna č. 1 S-7408 /2006- O10 Změna č. 2 S-244/2007- O10/1 Změna č. 3 S-5198/2007- O10

2 Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti Zásady stanoví podmínky pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění (dále jen příspěvek ) zaměstnancům Českých drah, a.s., (dále jen zaměstnanec ). Zásady vychází ze zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění, zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, v platném znění, a dalších souvisejících právních předpisů. 1. Podmínky pro poskytování příspěvku zaměstnavatele 1.1 Příspěvek je určen pro zaměstnance starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, kteří uzavřeli s Penzijním fondem České pojišťovny, a.s.(dále jen PFČP ), písemnou smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem (dále jen smlouva ). 1.2 Příspěvek je dále určen pro zaměstnance starší 18 let s bydlištěm na území jiného státu Evropské unie, pokud je účasten důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice, který uzavře s Penzijním fondem České pojišťovny, a.s.(dále jen PFČP) písemnou smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem (dále jen,,smlouva ). 1.3 Příspěvek se poskytne zaměstnanci, který splňuje následující podmínky: a) má uzavřen s ČD pracovní poměr, v délce trvání nejméně 1 rok nepřetržitě, 1.4 Příspěvek bude poskytován od nejbližší výplaty po datu rozhodnutí zaměstnavatele v dohodě o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem (příloha č. 2 - dále jen dohoda ) při respektování všech podmínek uvedených v bodě 1.3 těchto zásad a nelze jej poskytnout zpětně. a) příspěvek zaměstnavatele se poskytuje zaměstnanci pouze 1 krát 1.5 Příspěvek se neposkytuje zaměstnancům: poživatelům starobního důchodu, kteří dosáhli stanoveného věku pro přiznání nároku na starobní důchod na mateřské dovolené jimž bylo poskytnuto neplacené volno delší než 1/2 stanovené pracovní doby (netýká se zkrácené pracovní doby a zaměstnanců ČD uvolněných pro výkon funkce nebo činnosti v orgánech odborových organizací) v příslušném měsíci kterým plyne výpovědní lhůta z pracovního poměru mimo 52 písm. a) až c) ZP a 52 písmeno d) ZP, pokud si zaměstnanec zdravotní nezpůsobilost nezapříčinil sám, dlouhodobě uvolněným pro výkon veřejné funkce (netýká se zaměstnanců uvolněných pro výkon člena orgánu odborové organizace) 1.6 V případě uznané neomluvené absence: kratší než 3 dny se příspěvek neposkytne po dobu šesti měsíců delší než 3 dny (včetně) se příspěvek neposkytne po dobu dvanácti měsíců

3 1.7 V případě, že zaměstnanec obdržel příspěvek od zaměstnavatele a ukončil penzijní připojištění formou odbytného**, ztrácí nárok na další poskytnutí příspěvku od zaměstnavatele při opětovném uzavření nové smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem po dobu jednoho roku. Po uplynutí této doby může být zaměstnanci opětovně poskytován příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění při splnění uvedených podmínek v bodech 1.3., 1.4 a 1.5 těchto zásad. 1.8 Ustanovení bodu 1.7 neplatí pro případy řádného ukončení penzijního připojištění v souladu s 21 a 22 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění, v platném znění. 1.9 V případě nedodržení podmínek uvedených v těchto zásadách je zaměstnanec povinen neprodleně vrátit přijaté příspěvky od zaměstnavatele zaměstnavateli. 2. Způsob poskytování příspěvku 2.1 Konkrétní poskytování příspěvku se řídí Prováděcími pokyny pro zabezpečení poskytování příspěvku zaměstnavatele v rámci Českých drah, a.s., které jsou přílohou č. 1 těchto zásad. 2.2 Penzijní připojištění nelze hradit z prostředků SF. Pozn. * Za výkon veřejné funkce se pro účely Zásad nepovažují funkce vykonávané v odborových orgánech, a to bez ohledu na úroveň vykonávané funkce. Na zaměstnance, který splní stanovené podmínky Zásad a je uvolněn pro výkon funkce v odborech, se v tomto případě hledí jako na zaměstnance, který je uvolněn podle dosud plané vyhlášky č. 172/1973 ÚRO a MF, o uvolňování pracovníků ze zaměstnaní k výkonu funkce v ROH. ** ve smyslu 23 zákona č. 42/1994 Sb.,o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění * pozn.. Uznaná neomluvená absence musí být projednána s příslušným odborovým orgánem 3. Výše příspěvku zaměstnavatele 3.1. Měsíční příspěvek je stanoven pro zaměstnance zařazené podle kategorií uvedených v bodě 1.3 písm. b) těchto zásad až do výše 5% měsíčního vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, zároveň však 3% nárůstu od začátku roku s tím, že maximální výše příspěvku podle předchozího textu činí: a) v I. kategorii Kč 400,- b) ve II. kategorii Kč 500,- c) ve III. kategorii Kč 600,-

4 Pro výplatu za srpen až listopad 2005 se tato částka mimořádně pro všechny zaměstnance, kteří splňují výše uvedené podmínky zvyšuje na 660,-Kč 3.2. S výplatou mzdy za měsíc září až prosinec 2006 se příspěvek zaměstnavatele ve všech věkových kategoriích pro zaměstnance, kteří splňují výše uvedené podmínky zvyšuje na částku 666,- Kč S výplatou mzdy za měsíc leden 2007 se příspěvek zaměstnavatele poskytuje ve všech věkových kategoriích zaměstnancům, kteří splňují výše uvedené podmínky v částce 666,- Kč. 4. Spolupráce odborových orgánů a zaměstnavatele 4.1 Příslušný vedoucí organizační složky po dohodě s příslušnými odborovými orgány umožní zřízení informačních míst k penzijnímu připojištění a poskytování příspěvku zaměstnavatele. 5. Závěrečná ustanovení 5.1 Příslušný vedoucí organizační složky odpovídá za prokazatelné seznámení všech zaměstnanců své organizační složky s těmito zásadami. 5.2 Výjimky z těchto zásad nelze poskytnout. 5.3 Zásady nabývají účinnosti dne V Praze dne generální ředitel Českých drah, a.s. Ing. Josef Bazala v.r.

5 Prováděcí pokyny pro zabezpečení poskytování příspěvku zaměstnavatele v rámci Českých drah, a.s. 1. Opatření na úrovni organizačních složek ČD 1.1. Příslušný vedoucí zaměstnanec organizační složky stanoví svým opatřením po projednání s příslušnými odborovými orgány způsob přijímání žádostí zaměstnanců o poskytnutí příspěvku zaměstnavatele (dále jen Dohoda ) Příslušný vedoucí zaměstnanec organizační složky seznámí prokazatelně všechny zaměstnance příslušné organizační složky s vydaným opatřením. 2. Podání žádosti 2.1 Zaměstnanec podá ve trojím vyhotovení písemný návrh žádosti (1x prvopis + 2x kopie), a to na předepsaném tiskopise Dohoda u personálního nebo zaměstnaneckého útvaru příslušné organizační složky, a to nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce. K návrhu musí být přiložena kopie platné smlouvy o penzijním připojištění, včetně případných dodatků. K ověření pravdivosti předkládaných kopií předloží zaměstnanec platnou smlouvu Personální nebo zaměstnanecký útvar příslušné organizační složky ověří dle předložené smlouvy o penzijním připojištění platnost a správnost uvedených údajů na žádosti zaměstnance a po ověření údajů vrátí smlouvu zaměstnanci. Příslušný vedoucí organizační složky potvrdí nárok na příspěvek a uvede měsíc, za který mu příspěvek náleží a s jakou výplatou mu bude vyplacen. Dále potvrdí provedení první srážky se mzdy účastnického příspěvku zaměstnance. V případě, že zaměstnanec nesplňuje podmínky v bodě 1.3. a 3.1. Zásad,č.j /2005-O10, nelze žádost o příspěvek potvrdit. Žádost se vrátí zaměstnanci s uvedením důvodu Personální nebo zaměstnanecký útvar příslušné organizační složky vyrozumí zaměstnance o rozhodnutí zaměstnavatele, a to do 25. dne kalendářního měsíce na druhé kopii žádosti. Prvopis založí do osobního spisu zaměstnance, zapracuje příslušné datové položky do úlohy MZDY A PERSONALISTIKA a kopii neprodleně předá příslušné mzdové účtárně k zapracování do mzdového listu zaměstnance Zaměstnanec po obdržení rozhodnutí zaměstnavatele o poskytování příspěvku na penzijní připojištění neprodleně tuto skutečnost písemně nahlásí penzijnímu fondu, a to v souladu s odst zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění. V případě zjištění, že tato povinnost nebyla dodržena ztrácí zaměstnanec nárok na příspěvek zaměstnavatele, a to od doby zjištění nesplnění této povinnosti do doby zjednání nápravy a zároveň je povinen vrátit poskytnutý příspěvek dle bodu 1.9. Zásad, č.j /2005-O Hlášení o změnách 3.1. Zaměstnanec je povinen neprodleně oznámit personálnímu nebo zaměstnaneckému útvaru příslušné organizační složky veškeré změny týkající se jeho penzijního připojištění (např.ukončení penzijního spoření, přerušení placení účastnického příspěvku, změna penzijního fondu, apod.), a to písemně ve trojím vyhotovení na předepsaném tiskopisu Hlášení o změnách (příloha č.3 - dále jen hlášení ).

6 3.2. V případě, kdy zaměstnanec nesplní povinnost stanovenou bodem 3.1. přílohy č.1 Zásad, č.j /2005-O10, ztrácí nárok na příspěvek zaměstnavatele, a to od doby zjištění nesplnění této povinnosti do doby zjednání nápravy a zároveň je povinen vrátit poskytnutý příspěvek dle bodu 1.9. Zásad, č.j /2005-O Příslušný personální nebo zaměstnanecký útvar organizační složky ověří platnost a správnost uvedených údajů na hlášení, potvrdí převzetí změnových dokumentů a předá kopii zaměstnanci. Prvopis hlášení založí do osobního spisu zaměstnance, zapracují příslušné datové položky do úlohy MZDY A PERSONALISTIKA a kopii hlášení neprodleně předá příslušné mzdové účtárně k zapracování do mzdového listu zaměstnance Personální nebo zaměstnanecký útvar příslušné organizační složky má za povinnost nahlásit ihned písemně na tiskopise Hlášení o změnách (příloha č. 3 Zásad ) veškeré změny týkající se poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců této organizační složky v souladu s body 1.5 a 1.6. Zásad, č.j /2005- O10 příslušné mzdové účtárně, a to nejpozději do posledního kalendářního dne v měsíci, ve kterém nastala změna. 4. Přeložení zaměstnance k jiné organizační složce ČD 4.1. Při přeložení zaměstnance k jiné organizační složce je povinností personálního nebo zaměstnaneckého útvaru příslušné organizační složky, který poskytuje tomuto zaměstnanci příspěvek na penzijní připojištění, nahlásit a doložit kopií uzavřené Dohody o poskytování příspěvku.. (příloha č. 2 Zásad ) tuto skutečnost personálnímu nebo zaměstnaneckému útvaru příslušné organizační složky, ke které je zaměstnanec překládán, a to uvedením této skutečnosti na stanoveném tiskopise k překládání zaměstnanců Dohoda o přeložení Příslušný personální nebo zaměstnanecký útvar organizační složky, ke které je zaměstnanec přeložen zkontroluje popřípadě zapracuje příslušné datové položky v programu MZDY A PERSONALISTIKA uvedené v Dohodě o přeložení a v Dohodě o poskytování příspěvku (příloha č. 2 Zásad ) od překládající organizační složky a kopii těchto dohod předá mzdové účtárně do zapracování do mzdového listu zaměstnance 5. Způsob vyplacení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění 5.1 Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění je poskytován zaměstnanci s nejbližší výplatou mzdy po datu rozhodnutí zaměstnavatele tzn., že první příspěvek mohl být poskytnut s výplatou mzdy za měsíc leden příslušného kalendářního roku tj. v únoru a poslední příspěvek zaměstnavatele bude poskytnut s výplatou mzdy za měsíc prosinec, tj. v lednu následujícího kalendářního roku. 5.2 Příslušná účetní jednotka poskytuje příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanci na základě Dohody, eviduje nárok na příspěvek zaměstnavatele na samostatném druhovém znaku DZ 760. Na druhových znacích: a) DZ účastnický příspěvek na penzijní připojištění, b) DZ platba příspěvku zaměstnavatele, c) DZ bankovní poplatky vzniklé poukázáním příspěvku zaměstnavatele a účastnického příspěvku zaměstnance na penzijní připojištění - srážka ze mzdy a), b) na DZ 947, 948 eviduje mzdová účtárna platby příspěvků, které byly provedeny a zaslány Penzijnímu fondu České pojišťovny, a.s.

7 c) na DZ 924 bankovní poplatky eviduje mzdová účtárna srážku bankovních poplatků vzniklých poukázáním příspěvků na penzijní připojištění 5.3 Mzdová účtárna příslušné organizační složky uvede příspěvek zaměstnavatele na dokladu o vyúčtování mzdy zaměstnance. 5.4 Mzdová účtárna příslušné organizační složky zabezpečí převedení příspěvku zaměstnavatele a účastnického příspěvku zaměstnance na příslušný účet zaměstnance u Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Náklady zaměstnavatele vzniklé poukázáním příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a účastnického příspěvku zaměstnance na jeho účet u příslušného penzijního fondu hradí zaměstnanec V případě, že poukázání příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění bude provedeno hromadným příkazem na příslušný účet u penzijního fondu, vzniklé náklady s tímto převodem nese zaměstnavatel. Náklady vzniklé poukázáním účastnického příspěvku zaměstnance na příslušný účet penzijního fondu hradí zaměstnanec.

8 D O H O D A Příloha č. 2 k č.j /2005-O10 O POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU ZAMĚSTNAVATELE NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM Prvopis - pro zaměstnavatele (personální nebo zaměstnanecký útvar k založení do osobního spisu zaměstnance) Kopie - pro zaměstnavatele (mzdová účtárna) Druhá kopie - pro zaměstnance ČD Vyplní zaměstnanec: Příjmení a jméno,titul zaměstnance ČD:... Rodné číslo:.../...telefonní spojení do zam./domů:.../... Adresa trvalého bydliště:... Organizační složka ČD... Adresa organizační složky ČD:... Hlavní pracovní poměr u ČD od:... Žádám o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění v souladu se Zásadami pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, a.s., č.j /2005-O10 Název penzijního fondu, se kterým má zaměstnanec ČD uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění: Penzijní fond České pojišťovny, a. s. Truhlářská 1106/ Praha 1 Variabilní symbol - rodné číslo Číslo smlouvy.. Datum účinnosti smlouvy o penzijním připojištění ( měsíc prvního poukázání účastnického příspěvku :... Žádám o pravidelné měsíční srážení mého účastnického příspěvku na penzijní připojištění od..měsíce ve výši:... Kč,-a jeho zaslání společně s příspěvkem zaměstnavatele na účet uvedeného penzijního fondu. Souhlasím s úhradou nákladů spojených se zasíláním příspěvků zaměstnavatele. Čestné prohlášení zaměstnance: Svým podpisem stvrzuji, že veškeré údaje, které jsem uvedl(a) v této dohodě jsou pravdivé, a je mou povinností neprodleně nahlásit zaměstnavateli veškeré změny týkající se údajů v ní uvedených (např. změnu výše účastnického příspěvku na penzijní připojištění, přerušení spoření, přestup do jiného penzijního fondu, ukončení penzijního připojištění, změna bankovního spojení, apod.) podle Zásad pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, a.s., č.j /2005-O10, se kterými jsem byl(a) prokazatelně seznámen(a). Jsem si vědom (a) své povinnosti předem písemně nahlásit penzijnímu fondu skutečnost, že mi zaměstnavatel poskytuje příspěvek na penzijní připojištění, vyplývající z ustanovení odst zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění. Jsem si vědom(a), že částky příspěvku zaměstnavatele přijaté neoprávněně jsem povinen(a) vrátit. Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou používány zaměstnavatelem a penzijním fondem Penzijní fond České pojišťovny, a. s., v jejich informačních systémech pro potřebu poskytování příspěvku, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Dohoda se uzavírá na dobu určitou ode dne kladného rozhodnutí zaměstnavatele o poskytování příspěvku do , pokud ji některá ze smluvních stran nevypoví dříve. V případě platnosti Zásad, č.j O10 po datu se tato dohoda automaticky prodlužuje ve smyslu předchozí vety na období následujícího kalendářního roku. V... dne:... Vyplní zaměstnavatel:... podpis zaměstnance Správnost údajů ověřena dne:... razítko organizační složky :... podpis odpovědného zaměstnance příslušného personálního nebo zaměstnaneckého útvaru organizační složky ČD ROZHODNUTÍ ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění náleží nenáleží * zaměstnanci od měsíc a bude vyplacen s výplatou za měsíc ve výši dle bodu 3.1. podle Zásad pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, a.s., č.j /2005-O10. Důvod neposkytnutí příspěvku:... První srážka účastnického příspěvku zaměstnance bude provedena ve výplatě za měsíc V... dne:...

9 Razítko Pozn. * nehodící se škrtněte... podpis příslušného vedoucího organizační složky Příloha č. 3 k č.j /2005-O10 H L Á Š E N Í O Z M Ě N Á C H ( pro účely poskytnutí příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění) Prvopis - pro zaměstnavatele (personální nebo zaměstnanecký útvar k založení do osobního spisu zaměstnance) Kopie - pro zaměstnavatele (mzdová účtárna) Druhá kopie - pro zaměstnance ČD Příjmení a jméno,titul zaměstnance ČD:... Rodné číslo:.../...telefonní spojení do zam./domů:.../... Adresa trvalého bydliště:... Organizační složka ČD... Adresa organizační složky ČD:... V souladu s článkem 3 bod 3.1. přílohy č.1 podle Zásad pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, a.s., č.j /2005-O10 oznamuji tuto změnu*: osobních dat (např. adresa trvalého bydliště, příjmení apod.):.... výše měsíčního účastnického příspěvku na penzijní připojištění :... přerušení placení účastnického příspěvku:... ukončení penzijního připojištění:... změna provedena od měsíce zpracování.. ostatní důležité skutečnosti na straně zaměstnance:... ostatní důležité skutečnosti uvedené v bodech 1.5., 1.6. Zásad - vyplňuje zaměstnavatel: V... dne:... Převzal dne podpis zaměstnance Razítko organizační složky:... podpis odpovědného zaměstnance příslušného personálního nebo zaměstnaneckého útvaru organizační složky ČD Pozn. * nehodící se škrtněte

10

Úvod. Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření zaměstnancům Českých drah, a.s.

Úvod. Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření zaměstnancům Českých drah, a.s. Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění zaměstnancům Českých drah, a.s. č.j. 8348/2008-O9 Úvod Zásady

Více

Směrnice SŽDC č. 39 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Směrnice SŽDC č. 39 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Směrnice SŽDC č. 39 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa

Více

Poskytování příspěvků na životní pojištění

Poskytování příspěvků na životní pojištění Poskytování příspěvků na životní pojištění Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PERs-34-B-2009 PERs-7-B-2008 Změna č. 0005 0004 Datum vydání 19. 12. 2014 Platí do odvolání Navrhovatel JUDr. Ivo

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY, kterými se řídí provozování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření společnosti KB Penzijní společnost, a.s., platné a účinné od 1. ledna 2014 (dále jen Obchodní podmínky

Více

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM. (č.j. 58 634/201 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Českých drah, a.s. na rok 2015 (č.j. 58 634/201 /2014-O10 ) Článek 1 Základní ustanovení 1.1 České dráhy, a. s. (dále jen ČD, a. s.) tvoří jeden Sociální fond Českých

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Martinem

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

399/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

399/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 399/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o doplňkovém

Více

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 592/1992 Sb. - o pojistném na zdravotní pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 592/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr

Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr Zákonné povinnosti podnikatelů v ČR - výběr Povinnosti podnikajících osob jsou upraveny zejména zákonem 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Dále pak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : 397. Zákon o pojistném na důchodové spoření 398. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o pojistném

Více

Příloha KS. Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020

Příloha KS. Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 592/1992 Sb Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Česká národní

Více

5. Zúčtování se zaměstnanci

5. Zúčtování se zaměstnanci 5. Zúčtování se zaměstnanci Obsah kapitoly: odměna zaměstnance za práci písemnosti a evidence práce a mezd mzda, složky mzdy výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy, částky k výplatě srážky z mezd (povinné, dobrovolné)

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012 uzavřená dne 22.12.2009 Dodatek č. 4 zaměstnavatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále DP nebo

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s.

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Typ interní normy základní interní norma Označení ORz-33-A-2015 Nahrazuje ORz-30-A-2013, PERs-20-2008 Změna č. 0000 Datum vydání Navrhovatel Zpracovatel

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Oddíl I. Účel zákona

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Oddíl I. Účel zákona ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 15/1993 Sb., č. 161/1993 Sb., č. 324/1993 Sb., č. 42/1994 Sb.,

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Unie železničních zaměstnanců Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Federace vlakových čet Federace železničářů ČR Federace vozmistrů

Více

Penzijní plán č. 4 (09/2004)

Penzijní plán č. 4 (09/2004) Penzijní připojištění Penzijní fond Penzijní plány Penzijní plán č. 4 Penzijní plán č. 4 (09/2004) schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004 326 Úvodní ustanovení Čl. 1 (1)

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více