Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem"

Transkript

1 Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Studie z předmětu KMA/MAB, LS 2009/2010, A09N0169P Finanční informatika a statistika

2 1. ZADÁNÍ A CÍL PRÁCE ÚVOD PŘÍSPĚVKY PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ Státní příspěvky Daňové výhody Podíly na výnosech penzijních fondů DÁVKY PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ Penze Jednorázové vyrovnání Odbytné ZDANĚNÍ DÁVEK PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ VÝPOČET STAROBNÍ PENZE Úmrtnostní tabulky Komutační čísla MODELOVÝ PŘÍPAD Zvolené zhodnocení penzijních fondů: PF České pojišťovny PF Komerční banky INDIVIDUÁLNÍ ÚČET, FINANČNÍ VYROVNÁNÍ EFEKTIVITA PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ Výnosnost jednotlivých penzijních fondů - IRR SROVNÁNÍ S VLASTNÍM SPOŘENÍM POROVNÁNÍ VYBRANÝCH FONDŮ Doživotní starobní penze Jednorázové vyrovnání Srovnání doživotního starobního důchodu a jednorázového vyrovnání Srovnání úspor dle příspěvku zaměstnavatele Výnosnost ZÁVĚR ZDROJE

3 1. ZADÁNÍ A CÍL PRÁCE Studie se zabývá podrobným finančním rozborem současného penzijního připojištění se státním příspěvkem. Práce je brána z pohledu účastníka penzijního připojištění. Porovnáním různých výší připojištění a rozdílných podílů na výnosech u jednotlivých penzijních fondů, porovnáním variant bez příspěvku a s příspěvkem od zaměstnavatele. Dále studie zkoumá obě možnosti výplaty naspořených prostředků, jednorázovou výplatu a výplatu doživotní penze. Cílem práce je vyjádření výnosového procenta penzijního připojištění z pohledu účastníka připojištění. Jako účastníka penzijního připojištění v této studii uvažuji muže a ženu ve stejném věku 25 let. Dále uvažuji s platností zákonů ke dni Po celou dobu smlouvy uvažuji stejné legislativní podmínky. Studie také porovnává variantu spoření pomocí penzijního připojištění s možností vlastního spoření v bance. 2. ÚVOD V České republice existuje státem podporovaný program na penzijní spoření penzijní připojištění se státním příspěvkem, řízený zákonem č.42/1994 Sb. o penzijním připojištění. Tento zákon upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem u penzijních fondů, činnost penzijních fondů a státní dozor nad penzijním připojištěním a změny některých zákonů souvisejících se zavedením penzijního připojištění. Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění. 1 Účastníkem může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která uzavře s penzijním fondem písemnou smlouvu o penzijním připojištění. Účast na penzijním připojištění je dobrovolná. Účastníkem může být dále fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice, která uzavře s penzijním fondem smlouvu. 2 Každý účastník může mít sjednáno pouze jedno penzijní připojištění. Penzijní připojištění může být poskytováno pouze penzijním fondem dle zákona č.42/1994 Sb. Penzijní fond je tedy finanční instituce se sídlem na území ČR, která se specializuje pouze na poskytování služeb penzijního připojištění. Penzijní připojištění nesmí poskytovat nikdo jiný než penzijní fondy. V současné době (12/09) na českém trhu působí 10 penzijních fondů. 3. PŘÍSPĚVKY PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ Veškeré příspěvky se účastníkovi ukládají na jeho individuální účet u daného penzijního fondu. Tyto příspěvky se skládají z příspěvků účastníka, z podílů na výnosech fondu, ze státních příspěvků a popřípadě z příspěvků třetí osobou. Třetí osobou může být zaměstnavatel účastníka, rodiče a další. Stát přispívá účastníkovi státními příspěvky 1 Zákon č. 42/1994 Sb., 1 2 Zákon č. 42/1994 Sb., 2 3

4 a umožňuje mu daňové úlevy. Daňové úlevy jsou umožněny i zaměstnavateli, který přispívá svému zaměstnanci na penzijní připojištění, na tyto příspěvky se již nevztahují státní příspěvky. Všechny tyto příspěvky se vyplácí podle smluvně stanovených podmínek Státní příspěvky Výše příspěvku účastníka na penzijní připojištění se stanovuje za kalendářní měsíc a jeho výše musí být minimálně taková, aby zakládala nárok na státní příspěvek, tedy v současné době je to 100 Kč měsíčně. Ze státního rozpočtu se poskytují ve prospěch účastníků penzijního připojištění státní příspěvky. Ty jsou na konto účastníka připisovány automaticky za každý řádně a včas zaplacený měsíční příspěvek. Výše státního příspěvku na kalendářní měsíc závisí na výši příspěvku účastníka podle Tabulky 1 3. Výše příspěvku účastníka v Kč Výše státního příspěvku v Kč 100 aţ % z částky nad 100 Kč 200 aţ % z částky nad 200 Kč 300 aţ % z částky nad 300 Kč 400 aţ % z částky nad 400 Kč 500 a více 150 Kč Tabulka 1. : Výše státních příspěvků Z předchozí tabulky vyplývá, že výše státního příspěvku závisí na částce, kterou účastník přispívá. Nejvyšší státní příspěvek je při příspěvku 500 Kč a to 150 Kč. Při jakémkoli vyšším příspěvku účastníka je státní příspěvek pořád 150 Kč. Na příspěvek, na který přispívá třetí osoba, většinou tedy zaměstnavatel svému zaměstnanci se státní příspěvek nevztahuje Daňové výhody Z pohledu účastníka A) bez příspěvku zaměstnavatele Účastník penzijního připojištění může dle zákona č.586/1992 Sb. o dani z příjmu, od základu daně ve zdaňovacím období odečíst příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o Kč. Maximální částka, kterou lze takto odečíst za zdaňovací období, činí Kč. 3 Zákon č. 42/1994 Sb., 29 4

5 Pokud poplatníkovi jeho penzijní připojištění zaniklo bez nároku na penzi nebo jednorázové vyrovnání a současně bylo poplatníkovi vyplaceno odbytné, pak nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle zákona č. 586/1992 Sb., 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplacených příspěvků na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem základ daně snížen. 4 Výše příspěvku účastníka v Kč Roční odpočet od základu daně v Kč Roční úspora na dani z příjmu v Kč více neţ Tabulka 2: Roční úspora na dani pro zaměstnance B) s příspěvkem zaměstnavatele Při přispívání zaměstnavatele svému zaměstnanci platí, že příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu, na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let; v úhrnu však maximálně do výše Kč ročně od téhož zaměstnavatele, jsou osvobozeny od daně z příjmů. 6 Podle 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 5 odst.1 zákona č. 589/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění do výše Kč ročně na jednoho zaměstnance nepodléhá odvodům na zdravotní a sociální pojištění, celková úspora činí 12,5 % z příspěvku zaměstnavatele. 4 Zákon č. 586/1992 Sb., 15 5 Roční úspora na dani se rovná 15 % z ročně zaplacených příspěvků na penzijní připojištění ponížených o 6000 Kč, podle zákona č. 586/1992 Sb. 6 Zákon č. 586/1992 Sb., 6, odst.9, písm. p 5

6 3.3. Podíly na výnosech penzijních fondů Na účet účastníka jsou každoročně také připisovány podíly na výnosech hospodaření penzijního fondu. Penzijní fond je ze zákona povinen rozdělovat výnosy svého hospodaření tak, že nejméně 5 % připadá do rezervního fondu a nejvíce 10 % se rozděluje podle rozhodnutí valné hromady, zbylá část se použije ve prospěch účastníků a osob, jejichž penzijní připojištění zaniklo v roce, za který se zisk rozděluje. 7 Zhodnocení prostředků účastníka u penzijního fondu za daný kalendářní rok se spočte jako podíl částky připsané na základě rozhodnutí valné hromady penzijního fondu na osobní účet účastníka za daný kalendářní rok na straně jedné a roční průměrné hodnoty denních, popřípadě měsíčních zůstatků osobního účtu účastníka na straně druhé. Jako roční průměrná hodnota součtu denních zůstatků daného kalendářního roku, nebo odhad této hodnoty, vypočtený jako aritmetický průměr 13 vzorků součtu denních zůstatků výše uvedených účtů, a to ke dni předcházejícího kalendářního roku a vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce daného kalendářního roku. Výsledná hodnota se uvádí v procentech a s poznámkou p.a. (per annum) 8. Následující Tabulka 4 ukazuje roční zhodnocení finančních prostředků u jednotlivých penzijních fondů Penzijní fond AEGON PF ,5 3,5 Allianz PF - - 8,9 9,1 6 3,8 4,36 3, ,11 3,05 3 Axa penzijní fond 12,8 11,4 11,2 10,1 6,5 4,1 4,25 3,41 3,36 3,1 3,7 2,5 2,2 0,00 ČSOB PF Progres 0 16,4 8 10,9 7,7 5,62 3,9 4,26 4,3 5,3 5 2,3 2,4 0,02 ČSOB PF Stabilita 10,4 10,9 10,3 10 6,1 4,2 3,2 3 2,3 4,3 4 2,8 2,4 0,05 Generali PF 10,3 10,6 14,6 11,4 5,3 3,6 4,6 4, ,81 3,74 4,1 2,00 ING penzijní fond 12,8 12,1 11 9,34 6 4,4 4, ,5 4,2 3,6 2,5 0,04 PF České pojišťovny 10,3 9,2 9,6 9,72 6,6 4,5 3,8 3,2 3,1 3,5 3,8 3,3 2,4 0,20 PF České spořitelny 4 8,1 9,05 8,33 4,4 4,2 3,8 3,5 2,64 3,74 4,03 3,04 3,1 0,40 PF Komerční banky 9,44 8,36 9,1 9,5 7,2 4,89 4,4 4,63 3,4 3,5 4 3,0 2,3 0,58 Tabulka 3: Přehled dosažených výnosů penzijních fondů v letech DÁVKY PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ Z penzijního připojištění se poskytují následující dávky 10 : penze (doživotní pravidelná výplata peněžní částky) 7 Zákon č. 42/1994 Sb., 35 8 Diplomová práce, Martina Neumanová Zákon č. 42/1994 Sb., 20 6

7 jednorázové vyrovnání odbytné 4.1. Penze Penzí se rozumí doživotní pravidelná výplata peněžní částky a jde-li o pozůstalostní penzi, výplata peněžní částky po dobu stanovenou penzijním plánem. Z penzijního připojištění lze poskytovat tyto penze 11 : starobní penze invalidní penze výsluhová penze pozůstalostní penze Podmínky nároku na penzi upravuje penzijní plán příslušného penzijního fondu, se kterým účastník sjednal smlouvu, ovšem jsou upravené také zákonem. Podmínkou nároku na penzi je placení příspěvků na penzijní připojištění po určitou dobu stanovenou penzijním plánem, která musí činit nejméně 36 kalendářních měsíců a nesmí být delší než 60 kalendářních měsíců, přičemž dobu 36 kalendářních měsíců nelze v penzijním plánu snížit. Podmínkou nároku na starobní penzi však je, aby pojištěná doba činila nejméně 60 kalendářních měsíců, přičemž tuto dobu nelze v penzijním plánu snížit; pojištěná doba nesmí být přitom delší než 120 kalendářních měsíců. 12 Věk stanovený pro nárok na starobní penzi musí být stejný pro ženy i muže, a nesmí být nižší než 60 let; penzijní plán nesmí stanovit věk nižší Jednorázové vyrovnání Jednorázové vyrovnání náleží účastníku za podmínek stanovených penzijním plánem místo penze 14. Jednorázové vyrovnání umožňuje vybrat naspořené prostředky najednou. Podmínkou je získání nároku na penzi Odbytné Odbytné náleží účastníkovi, který zaplatil příspěvky alespoň na 12 kalendářních měsíců a jehož penzijní připojištění zaniklo výpovědí nebo dohodou, pokud mu není vyplácena penze, penzijní připojištění trvalo alespoň 12 kalendářních měsíců a nedošlo k převodu prostředků do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu. 11 Zákon č. 42/1994 Sb., 21, odst Zákon č. 42/1994 Sb., 21, odst Zákon č. 42/1994 Sb., 21, odst Zákon č. 42/1994 Sb., 22, odst. 1 7

8 Dále také fyzickým osobám určeným ve smlouvě, pokud účastník zemřel a nebyla mu vyplácena penze nebo vyplaceno jednorázové vyrovnání a pokud nevznikl nárok na pozůstalostní penzi nebo pokud se nároku na pozůstalostní penzi všechny fyzické osoby určené ve smlouvě písemně vzdaly ZDANĚNÍ DÁVEK PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ Dávka penzijního připojištění se státním příspěvkem se považuje za základ daně po snížení o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění. Jednorázové vyrovnání a odbytné se pro zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky zaplacené penzijnímu fondu zaměstnavatelem. 16 Sazba daně u příjmů plynoucích z dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem je 15% VÝPOČET STAROBNÍ PENZE V této kapitole je uvedeno, jak je postupováno při stanovování výše starobní penze u jednotlivých penzijních fondů. Každý fond má odlišné způsoby stanovování starobní penze. Způsob stanovení dávek závisí na daném penzijním plánu. Dávkový vzorec pro postup stanovení dávek může vyjadřovat závislost výše dávky na výši příspěvků, na podílu účastníka z výnosů hospodaření fondu, na době trvání pojištění, na střední délce života a na dalších faktorech. Výše dávek se stanoví podle pojistně-matematických metod a závisí na celkové výši finančních prostředků vedených fondem ve prospěch účastníka. Dalším faktorem, který se při výpočtu dávek stanovuje, je doba, po kterou se budou měsíční dávky vyplácet. U dávek se stanovenou dobou výplaty je tato doba dána příslušným penzijním plánem. U dávek, které jsou vypláceny doživotně, tato doba není zřejmá. V tomto případě se při výpočtu používá úmrtnostních tabulek a komutačních čísel Úmrtnostní tabulky Úmrtností tabulky jsou základním nástrojem pro výpočty prováděné životními pojišťovnami. Pomocí demografických metod na základě porovnávání rozsáhlých populačních souborů (celá populace, pojistné kmeny apod.) lze odhadnout pravděpodobnosti úmrtí pro muže a ženy jednotlivých věků a odtud další důležité charakteristiky. Úmrtností tabulky pro Českou republiku publikuje každoročně na základě nejaktuálnějších úmrtnostních statistik Český statistický úřad. Úmrtností tabulky obsahují následující ukazatele: Pravděpodobnost úmrtí ve věku x: q x (je pravděpodobnost toho, že jedinec, který je naživu ve věku x, zemře dosažením věku x+1) Pravděpodobnost dožití ve věku x: p x (je pravděpodobnost toho, že jedinec, který je živu ve věku x, se dožije věku x+1, platí tedy: p x = 1 - q x ) 15 Zákon č. 42/1994 Sb., 23, odst Zákon č. 586/1992 Sb., 8, odst Zákon č. 586/1992 Sb., 36, odst. 2, písm. n 8

9 Počet dožívajících se věku x: l x (je počet jedinců z populace l 0 současně narozených jedinců, kteří se dožijí věku x; l 0 se nazývá kořen úmrtnostní tabulky a obvykle se volí l 0 = ) Počet zemřelých ve věku x: d x (jedná se o počet jedinců z l 0, kteří zemřou v dokončeném věku x) Střední délka života ve věku x: e x (je průměrný počet let, kterých se ještě dožije jedinec ve věku x) 18 Tabulkový počet žijících: L x (je hypotetický průměrný počet žijících v dokončeném věku x let; počítá se (kromě věku 0) jako průměr ze dvou po sobě jdoucích tabulkových počtů dožívajících: Tabulkový počet žijících ve věku 0 je odvozen z přesného rozložení zemřelých kojenců v daném období podle ročníku narození. Koeficient α (alfa) udává, jaký podíl zemřelých ve věku 0 v daném roce (ve III. hlavním souboru událostí) pochází z generace narozených daného roku. Při výpočtu krajských úmrtnostních tabulek je aplikován koeficient vypočtený z rozložení zemřelých kojenců v I. hlavním souboru událostí (pro dané dvouleté období) v celé České republice.) Pomocný ukazatel: T x (vyjadřuje počet let života, které má tabulková generace (nikoliv jednotlivec) v daném věku ještě před sebou, a je dán kumulací počtu žijících L x od nejvyššího věku tabulky ω-1 až po věk x:) Komutační čísla Komutační čísla jsou pomocné hodnoty, které vznikají finančním diskontováním hodnot z úmrtnostních tabulek. Pojišťovny je používají obvykle v tabelované formě pro zjednodušení a zpřesnění pojistně-matematických výpočtů. Nejdůležitější komutační čísla jsou 20 : Diskontovaný počet dožívajících se věku x: D x = l x v x v = 1 / (1+i) diskontní faktor odpovídající technické úrokové míře i Diskontovaný počet zemřelých ve věku x: C x = d x v x+1 18 Cipra Tomáš, Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, Ekopress 2005, str Cipra Tomáš, Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, Ekopress 2005, str

10 Komutační čísla vyšších řádů: N x = D x + D x+1 + M x = C x + C x+1 + Pro modelový výpočet jsou úmrtnostní tabulky pro muže i ženy a vypočítaná komutační čísla uvedeny v přiloženém souboru MRF_Rozsypal.xlsx v listu ÚT muži a ÚT ženy 7. MODELOVÝ PŘÍPAD Jako ukázkové příklady výpočtu investice do penzijního připojištění jsem si vybral následující případy účastníka, kde jsou vstupními faktory věk, mzda a doba trvání smlouvy. Dále jsem zvolil následující dvě varianty účastnických smluv penzijních fondů. V této kapitole je také uveden způsob výpočtu doživotní starobní penze u vybraných penzijních fondů. Účastník ve věku 25 let, muž s hrubou mzdou Kč, což je průměrná hrubá mzda pro rok 2008 podle ČSÚ 21, účastník je bezdětný a nemá žádné odpočitatelné položky od základu daně, má pouze slevu na dani na poplatníka. Účastník ve věku 25 let, žena s hrubou mzdou Kč, což je průměrná hrubá mzda pro rok 2008 podle ČSÚ, účastník je bezdětný a nemá žádné odpočitatelné položky od základu daně, má pouze slevu na dani na poplatníka. Zvolené penzijní fondy: Dalším předpokladem je délka trvání smlouvy do věku účastníka 60 let. PF České pojišťovny, a.s. PF Komerční banky, a.s. Budu uvažovat, že zhodnocení fondu bude po celou dobu trvání stejné. Průměrnou hodnotu zhodnocení fondu jsem vypočet jako průměr zhodnocení v letech 2000 až Předpokládám, že vysokých hodnot zhodnocení jako v letech 1995 až 1999 nebude fond v budoucnosti dosahovat. Ovšem musím také uvažovat, že zhodnocení fondu po tzv. finanční krizi opět poroste, proto jsem zvolil zhodnocení jako průměr zhodnocení v letech Zvolené zhodnocení penzijních fondů: PF České pojišťovny, a.s. 3,09 % PF Komerční banky, a.s. 3,41 % Metodu úročení zhodnocení jsem zvolil tak, že při připisování zhodnocení na konci každého roku připojištění používám jako základ pro úročení průměr z hodnot celkové částky na začátku daného roku a celkové částky na konci daného roku, tedy po zaplacení příspěvků na penzijní připojištění. Toto zhodnocení je připočteno k celkové částce na účtu

11 Veškeré výsledky jsou uvedeny v kapitole 8. Individuální účet, finanční vyrovnání 7.1. PF České pojišťovny Výše doživotní starobní penze se stanoví na základě pojistně-matematických zásad při pojistně-technické úrokové míře způsobem uvedeným v této podkapitole. Výše doživotní starobní penze závisí na úhrnu příspěvků evidovaných ve prospěch účastníka na starobní penzi, státních příspěvků a podílů na výnosech hospodaření Penzijního fondu odpovídajících výši příspěvků na tuto penzi, dále pak na druhu starobní penze, pohlaví a věku, od kterého se doživotní starobní penze poskytuje. Starobní penze je vyplácena měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Účastník si může zvolit pouze takovou penzi a takový způsob vyplácení, aby jednotlivá splátka penze činila alespoň 500 Kč. Výše doživotní penze: P = K a x, K je celková výše prostředků účastníka evidovaná ve prospěch příslušné penze ke dni přiznání penze P výše roční penze ke dni přiznání penze a x je počáteční hodnota jednotkového doživotního důchodu pojistného ve věku x a x = N x D x, kde N x a D x, jsou upravená komutační čísla. Výsledná úmrtnost q x se stanoví: q x = f x. q x_čsú, kde q x_čsú je úmrtnost z aktuálních ÚT ČSÚ pro věk x. 22 PF České pojišťovny má technickou úrokovou míru 2 % a pro výpočet komutačních čísel se používají aktuální úmrtností tabulky ČSÚ pro muže a ženy upravené o selekční koeficienty f x závislé na věku x a nezávislé na pohlaví. Hodnoty koeficientů f x jsou v rozmezí <0,4; 1> a jsou stanovovány na základě očekávaného vývoje úmrtnosti. Selekční koeficienty budou schváleny představenstvem společnosti. Upravené úmrtností tabulky budou zasílány na vědomí Ministerstvu financí ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a budou dostupné v sídle Penzijního fondu 23. V modelovém případě ovšem počítám s úmrtnostními tabulkami ČSÚ. Technicko-úroková míra je v současné době 2% Tento údaj mi byl sdělen po dotazu em. 11

12 7.2. PF Komerční banky Měsíční výše starobní penze se stanoví podle pojistně matematických zásad a závisí na celkové výši finančních prostředků na individuálním účtu účastníka ke dni vzniku nároku na starobní penzi nebo k pozdějšímu dni, jestliže účastník požádal o vyměření starobní penze k takovému dni, na formě účastníkem zvolené starobní penze, pohlaví a věku účastníka, od kterého se penze poskytuje. Doživotní penze starobní vyplácená měsíčně od věku x 25 : P 1 = CVP 12 ä x (12), kde: CVP celková výše prostředků, z nichž se stanovuje penze ä x (12) je počáteční hodnota jednotkového měsíčně předlhůtně vypláceného doživotního důchodu, vyjádřená následujícím vzorcem: ä (12) x = N x 11 D x 24 Penzijní fond používá k výpočtu dávek aktuální úmrtnostní tabulky ČSÚ. Technicko-úroková míra je v současné době 1% INDIVIDUÁLNÍ ÚČET, FINANČNÍ VYROVNÁNÍ. V následujících Tabulka 4 až Tabulka 7 jsou vypočteny obě varianty modelového případu 7. Modelový případ, jak pro muže, tak pro ženu. Je zde počítáno s příspěvkem zaměstnavatele, i bez toho příspěvku. U varianty s příspěvkem zaměstnavatele, je výše tohoto příspěvku ve výši příspěvku zaměstnance (50% příspěvek zaměstnance, 50% příspěvku zaměstnavatele). Variantu placení příspěvku pouze zaměstnavatelem neuvažuji. Výsledky jsou počítány pro oba zvolené penzijní fondy. Je počítáno se zhodnocením fondu, který je uveden v 7. Modelový případ. PRŮMĚRNÉ ZHODNOCENÍ Bez příspěvku zaměstnavatele ( PF České pojišťovny 3,09 %) měsíční příspěvek měsíční příspěvek zaměstnavatele měsíční státní příspěvek měsíční příspěvek celkem Naspořená částka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výpočetní základ penze (po zdanění) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Jednorázové vyrovnání (po zdanění) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Celkem úspory (ZP + SP + daň) 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč Kč Měsíční doživotní výplata - muž 554 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Tento údaj mi byl sdělen po dotazu em. 12

13 Roční doživotní výplata - muž Kč Kč Kč Kč Kč Kč Měsíční doživotní výplata - žena 469 Kč 907 Kč Kč Kč Kč Kč Roční doživotní výplata - žena Kč Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka 4 : PF České pojišťovny, bez příspěvku zaměstnavatele, zhodnocení 3,09% Bez příspěvku zaměstnavatele (PF KB 3,41 %) měsíční příspěvek měsíční příspěvek zaměstnavatele měsíční státní příspěvek měsíční příspěvek celkem Naspořená částka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výpočetní základ penze (po zdanění) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Jednorázové vyrovnání (po zdanění) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Celkem úspory (ZP + SP + daň) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Měsíční doživotní výplata - muž 602 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Roční doživotní výplata - muž Kč Kč Kč Kč Kč Kč Měsíční doživotní výplata - žena 508 Kč 982 Kč Kč Kč Kč Kč Roční doživotní výplata - žena Kč Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka 5 : PF KB, bez příspěvku zaměstnavatele, zhodnocení 3,41% PRŮMĚRNÉ ZHODNOCENÍ S příspěvkem zaměstnavatele ( PF České pojišťovny 3,09 %) měsíční příspěvek měsíční příspěvek zaměstnavatele měsíční státní příspěvek měsíční příspěvek celkem Naspořená částka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výpočetní základ penze (po zdanění) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Jednorázové vyrovnání (po zdanění) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Celkem úspory (ZP + SP + daň) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Měsíční doživotní výplata - muž 923 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Roční doživotní výplata - muž Kč Kč Kč Kč Kč Kč Měsíční doživotní výplata - žena 782 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Roční doživotní výplata - žena Kč Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka 6 : PF České pojišťovny, s příspěvkem zaměstnavatele, zhodnocení 3,09% 13

14 S příspěvkem zaměstnavatele (PF KB 3,41 %) měsíční příspěvek měsíční příspěvek zaměstnavatele měsíční státní příspěvek měsíční příspěvek celkem Naspořená částka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výpočetní základ penze (po zdanění) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Jednorázové vyrovnání (po zdanění) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Celkem úspory (ZP + SP + daň) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Měsíční doživotní výplata - muž Kč Kč Kč Kč Kč Kč Roční doživotní výplata - muž Kč Kč Kč Kč Kč Kč Měsíční doživotní výplata - žena 846 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Roční doživotní výplata - žena Kč Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka 7 : PF KB, s příspěvkem zaměstnavatele, zhodnocení 3,41% 9. EFEKTIVITA PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ 27 Pro vyčíslení míry efektivity penzijního připojištění použiji vnitřní míru výnosnosti IRR. Vnitřní míra výnosnosti vyjadřuje roční úrokovou míru, na kterou si zaplacené příspěvky do penzijního fondu ukládáme, když výnosem z nich jsou hodnoty vyplácených dávek doživotní penze. Spoření (příspěvky účastníka) Spoření je dlouhodobé polhůtní, úrokovým obdobím jsem zvolil kalendářní rok. Naspořenou částku mohu vyjádřit jako součet všech jednotlivých úložek, následujícím vzorcem: S = j =1 u j 1 + i n j, kde: S naspořená částka u j uložená částka v roce j i roční úroková sazba n počet let spoření Důchod (pravidelný doţivotní výplata) Důchodem rozumíme pravidelné platby ve stejné výši, které obvykle nazýváme anuity a jsou označovány a. Anuity mají stejnou výši a jsou placeny pravidelně. Úrokovým obdobím je kalendářní rok. Počáteční hodnota důchodu je součet současných hodnot všech v budoucnu realizovaných dávek: 27 Cipra Tomáš, Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, Ekopress 2005, str. 63, Diplomová práce, Martina Neumanová

15 D = m 1 j =1 a, kde: 1+i j D počáteční hodnota důchodu a pravidelná roční dávka důchodu i roční úroková sazba m počet let vyplácení anuit Vyplácené dávky mají stejnou výši, proto je možné tento součet vypočítat jako součet konečné geometrické řady (první člen a 1 = a v a kvocient q = v), která udává počáteční hodnotu důchodu: D = a i m i Porovnání výnosové procento Výnosové procento vznikne položením naspořené částky S rovné počáteční hodnotě důchodu D. Výsledkem následující rovnice, je hodnota výnosového procenta IRR, která vypovídá o efektivitě příslušného penzijního plánu. n j =1 u j 1 + i n j = S = D = a i m i 9.1. Výnosnost jednotlivých penzijních fondů - IRR Výnosnost penzijního připojištění vychází z měsíčně placených příspěvků účastníkem a měsíčních dávek, které mu fond doživotně vyplácí. Pro výnosnost z pohledu účastníka uvažuji pouze příspěvky, které si zaplatí on sám, příspěvky zaměstnavatele by v tomto případě neměli smysl. Jako výnos jsou započítány i státní příspěvky, které jsou na účet účastníka připisovány dle měsíčních příspěvků účastníka. Výnosové procento je spočteno pomocí programu MS Office Excel, funkcí XIRR. Uvažuji obě varianty modelového případu, muže i ženu. IRR je vypočteno pomocí pravidelných peněžních toků, nejdříve platíme příspěvky (záporné peněžní toky), poté je nám vyplácen důchod (kladné peněžní toky), vypočtené hodnoty pro jednotlivé varianty a jednotlivé penzijní fondy jsou uvedeny Tabulce 8 Tabulce

16 MUŢ PF České pojišťovny 3,09 % výše příspěvku Doba výplaty m let -1,20% -1,38% -1,96% -2,64% -2,89% -3,02% 10 let 1,98% 1,84% 1,37% 0,85% 0,65% 0,55% 15 let 3,33% 3,21% 2,80% 2,33% 2,16% 2,07% 20 let 4,07% 3,96% 3,58% 3,15% 3,00% 2,92% 25 let 4,52% 4,41% 4,06% 3,66% 3,51% 3,44% 30 let 4,81% 4,71% 4,37% 3,99% 3,85% 3,78% Tabulka 8 : IRR - PF České pojišťovny 3,09 % PF KB 3,41% výše příspěvku Doba výplaty m let -0,76% -0,94% -1,51% -2,18% -2,42% -2,55% 10 let 2,33% 2,19% 1,73% 1,21% 1,02% 0,92% 15 let 3,64% 3,52% 3,11% 2,65% 2,48% 2,39% 20 let 4,36% 4,24% 3,87% 3,44% 3,29% 3,21% 25 let 4,79% 4,68% 4,33% 3,93% 3,78% 3,71% 30 let 5,07% 4,97% 4,63% 4,25% 4,11% 4,04% Tabulka 9 : IRR - PF KB 3,41% PF České pojišťovny 3,09 % ŢENA výše příspěvku Doba výplaty m let -2,09% -2,27% -2,88% -3,59% -3,85% -3,99% 10 let 1,28% 1,13% 0,66% 0,12% -0,08% -0,18% 15 let 2,71% 2,58% 2,17% 1,70% 1,53% 1,44% 20 let 3,50% 3,38% 3,00% 2,57% 2,42% 2,33% 25 let 3,98% 3,87% 3,51% 3,11% 2,97% 2,89% 30 let 4,30% 4,19% 3,85% 3,47% 3,34% 3,27% Tabulka 10 : IRR - PF České pojišťovny 3,09 % 16

17 PF KB 3,41% výše příspěvku Doba výplaty m let -1,66% -1,84% -2,44% -3,13% -3,39% -3,52% 10 let 1,61% 1,47% 1,00% 0,47% 0,27% 0,17% 15 let 3,01% 2,88% 2,47% 2,00% 1,83% 1,74% 20 let 3,77% 3,66% 3,28% 2,85% 2,69% 2,61% 25 let 4,24% 4,13% 3,77% 3,37% 3,23% 3,15% 30 let 4,54% 4,44% 4,10% 3,72% 3,58% 3,51% Tabulka 11 : IRR - PF KB 3,41% 10. SROVNÁNÍ S VLASTNÍM SPOŘENÍM Pro srovnání penzijního připojištění s vlastním spořením na bankovním účtu jsem zvolil finanční produkt emax Plus od společnosti mbank 28, který nabízí roční zhodnocení 1,85%. Úroky jsou připisovány měsíčně. Výhodou spořicího účtu je, že naspořené peněžní prostředky má klient ihned k dispozici (popř. během několika dnů). Poplatky za zřízení a vedení účtu jsou nulové. Aby srovnání vlastního spoření a penzijního připojištění bylo korektní, volím stejné vstupy. Účastník začíná spořit ve věku 25 let, do věku 60 let, spoří tedy 35 let. Každý měsíc se na účet vkládá stejná částka shodná s příspěvkem účastníka penzijního připojištění. U penzijního připojištění uvažuji pouze variantu bez příspěvku zaměstnavatele. Po uplynutí penzijního připojištění a spoření na spořicím účtu porovnávám koncovou hodnotu na spořicím účtu a hodnotu jednorázového vyrovnání u penzijního fondu po zdanění. U obou finančních produktů uvažuji s daní z výnosu, kde sazba činí 15% 29. měsíční vklad Spořicí účet Konečný zůstatek Jednorázové vyrovnání ČP (3,09%) Jednorázové vyrovnání KB (3,41%) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka 12 : Porovnání zůstatku spořicího účtu a jednorázového vyrovnání penzijního fondu Z Tabulky 12 vidíme, že při uvažovaném průměrném výnosu penzijního fondu je částka ve výši jednorázového vyrovnání vyšší než konečný zůstatek na spořicím účtu. Celkově je tedy z pohledu výše naspořené částky, která bude v případě penzijního fondu i spořicího účtu vyplacena jednorázově po skončení finančních produktů, výhodnější investovat do penzijního připojištění Zákon č. 586/1992 Sb., 36, odst. 2, písm. m 17

18 11. POROVNÁNÍ VYBRANÝCH FONDŮ V této kapitole se zabývám porovnání různých aspektů vybraných penzijních fondů. Nejdříve porovnávám výši doživotní starobní penze, poté výši jednorázového vyrovnání, poté porovnávám obě tyto varianty, tedy starobní penzi a jednorázové vyrovnání, dále příspěvky zaměstnavatele a nakonec výnosnost jednotlivých penzijních fondů Doţivotní starobní penze Při porovnávání výše doživotní starobní penze u jednotlivých penzijních fondů uvažuji obě varianty modelového případu, tedy muže i ženu, ale pouze variantu bez příspěvku zaměstnavatele. Následující Tabulka 13 nám ukazuje, že výši doživotní starobní penze ovlivňuje zejména pohlaví účastníka. U ženy je důchod nižší, protože se průměrně dožívají vyššího věku než muži. MUŽ PF / měsíční příspěvek PF ČP (3,09%) 554 Kč Kč Kč Kč Kč Kč PF KB (3,41%) 602 Kč Kč Kč Kč Kč Kč ŽENA PF ČP (3,09%) 469 Kč 907 Kč Kč Kč Kč Kč PF KB (3,41%) 508 Kč 982 Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka 13 : Porovnání výše doživotní říční starobní penze u jednotlivých penzijních fondů pro muže i ženu Jednorázové vyrovnání U porovnání dle výše jednorázového vyrovnání, opět uvažuji variantu bez příspěvku zaměstnavatele. V případě příspěvku zaměstnavatele, by musely být tyto příspěvky zdaněny. Výše jednorázového vyrovnání je tedy závislá na výši příspěvků účastníka a na podílu na výnosech. V tomto případě nehraje roli, zda se jedná o muže či o ženu, ale hlavním faktorem je pouze délka trvání penzijního připojištění. PF /měsíční příspěvek PF ČP (3,09%) Kč Kč Kč Kč Kč Kč PF KB (3,41%) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka 14 : Porovnání výše jednorázových vyrovnání u jednotlivých penzijních fondů Srovnání doţivotního starobního důchodu a jednorázového vyrovnání Pro srovnání doživotní starobní penze a jednorázového vyrovnání jsem zvolil variantu penzijního připojištění s měsíčním příspěvkem 1000 Kč, bez příspěvku zaměstnavatele, Penzijní fond České pojišťovny. Faktor, který je v tom porovnání nejdůležitější, je doba pravidelného vyplácení starobní penze. Tedy, kdy výše jednorázového vyrovnání, je shodná s přijatými platbami měsíčního starobního důchodu. 18

19 Vyplacená částka MAB 09/10 Z grafu vidíme, že součet starobních penzí je vyšší než jednorázové vyrovnání v případě muže při vyplácení pravidelné starobní penze v délce přibližně 15 let a u ženy v délce přibližně 18 let. Srovnání tedy závisí na délce života účastníka. Srovnání doživotního starobního důchodu a jednorázového vyrovnání Kč Kč Kč Muž Kč Kč Kč 0 Kč Počet let starobního důchodu Žena jednorázové vyrovnání Graf 1: Srovnání doživotního starobního důchodu a jednorázového vyrovnání 11.4 Srovnání úspor dle příspěvku zaměstnavatele Stát podporuje penzijní připojištění různými formami. Poskytuje účastníkovi úspory na příspěvky a sociálním i zdravotním pojištění. Dále poskytuje úsporu na dani z příjmu. Největší úspory získá účastník na příspěvku zaměstnavatele. Bez příspěvku zaměstnavatele měsíční příspěvek měsíční příspěvek zaměstnavatele Celkové daňové úspory 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč Kč Celkové úspory SP Celkové úspory ZP Celkem úspory 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč Kč S příspěvkem zaměstnavatele měsíční příspěvek měsíční příspěvek zaměstnavatele Úspory zaměstnanec Celkové daňové úspory 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč Kč Celkové úspory SP Celkové úspory ZP Celkem úspory Kč Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka 15 : Porovnání výše úspor bez příspěvku a s příspěvkem zaměstnavatele pro zaměstnance 19

20 Z Tabulky 15 vidíme, že úspory z příspěvků na penzijní připojištění pro zaměstnance (účastníka) nejsou zanedbatelné a za celou dobu trvání penzijního připojištění tvoří vysokou částku. Např. při měsíční příspěvku Kč účastníka jsou celkové úspory ve výši Kč Výnosnost Výnosnost penzijního fondu závisí na výši doživotně vypláceného starobního důchodu a na délce jeho vyplácení. Výnosnost je tedy různá pro muže i ženu. Výnosnost klesá s výší měsíčního příspěvku, což způsobuje výše státního příspěvku. Při variantě přispívání bez příspěvku zaměstnavatele, pak po dobu pobírání pravidelného starobního důchodu po dobu 5 let, je u všech variant výnosové procento záporné. Pro srovnání jednotlivých penzijních fondů jsem si vybral varianty muže i ženy, kteří se dožijí 80 let, oba tedy budou pobírat starobní penzi 20 let. MUŽ PF / měsíční příspěvek PF ČP (3,09%) 4,07% 3,96% 3,58% 3,15% 3,00% 2,92% PF KB (3,41%) 4,36% 4,24% 3,87% 3,44% 3,29% 3,21% ŽENA PF ČP (3,09%) 3,50% 3,38% 3,00% 2,57% 2,42% 2,33% PF KB (3,41%) 3,77% 3,66% 3,28% 2,85% 2,69% 2,61% Tabulka 16 : Porovnání IRR pro muže a ženu, délka pobírání důchodu je 20 let 12. ZÁVĚR Ve studii byly porovnávány dva vybrané penzijní fondy, Penzijní fond České pojišťovny a Penzijní fond Komerční banky. Pro tyto fondy bylo počítáno s různými modelovými situacemi, jako účastník byl brán muž i žena. Bylo počítáno s příspěvkem i bez příspěvku zaměstnavatele a zhodnocení prostředků penzijního fondu bylo uvažováno jako průměrné zhodnocení za předchozí. Podle modelových případů vidíme, že penzijní připojištění dosahuje u všech výšek měsíčních příspěvků záporné výnosnosti pouze u dávek pravidelného starobního důchodu, který účastník pobírá po dobu 5 let, při pobírání pravidelných dávek 10 let, jsou výnosnosti pro všechny výše měsíčních příspěvků kladné. Podle velikosti státních příspěvků se liší výnosnost jednotlivých variant penzijního připojištění. Penzijní připojištění je výhodnější pro nižší měsíční příspěvky než pro příspěvky vyšší, kdy poměr státních příspěvků k výši příspěvků účastníka klesá. Vypočtené dávky doživotní starobní penze jsou také závislé na pohlaví účastníka. Dávky starobní penze jsou vyšší u muže než u ženy, u které se podle úmrtnostních tabulek ČSÚ předpokládá delší doba pobírání starobní penze. Při uvažování varianty s příspěvkem zaměstnavatele je výnosnost připojištění z pohledu účastníka ještě vyšší. Při porovnání modelu penzijního fondu se spořením na spořicím účtu je ve všech variantách penzijního připojištění výhodnější penzijní připojištění.. 20

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah:

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah: Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Vznik a trvání penzijního připojištění Čl. 3 Dávky penzijního připojištění Čl. 4 Podmínky a vznik nároků na dávky z penzijního

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Penzijní plán č. 4 (09/2004)

Penzijní plán č. 4 (09/2004) Penzijní připojištění Penzijní fond Penzijní plány Penzijní plán č. 4 Penzijní plán č. 4 (09/2004) schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004 326 Úvodní ustanovení Čl. 1 (1)

Více

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000 Stránka č. 1 z 10 Penzijní plán č. 1 platný do 30. 4. 2000 Penzijní plán č.1 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním

Více

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Část I. Úvodní ustanovení Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním připojištěním se státním příspěvkem (dále jen "penzijní

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. -89 (0) 0/2004 Článek Úvodní ustanovení. Tento příspěvkově definovaný penzijní plán byl vypracován v souladu se zákonem č. 42/994 Sb., o penzijním

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Osobní finance Spoření

Osobní finance Spoření Osobní finance Spoření Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Spoření vklady a jejich klasifikace běžné

Více

NN Penzijní společnost

NN Penzijní společnost NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 3 Transformovaného NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného,

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5691 428 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika.

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika. POJIŠŤOVNICTVÍ Pojištění se historicky považuje za formu přesunu rizika negativních dopadů nahodilostí, z ekonomického nebo jiného subjektu na speciální instituce- pojišťovnu. Jde o zvláštní odvětví ekonomiky

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011,

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011, 428/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Změna: 192/2012 Sb. Změna: 399/2012

Více

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Vzhledem k neexistujícímu průzkumu veřejného mínění jsou výpočty pravděpodobné a přibližné. Tyto výpočty byly provedeny na základě

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota

1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota 1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota Stejné nominální částky mají v různých obdobích různou hodnotu tj. koruna dnes má jinou hodnotu, než koruna zítra.

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB?

Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB? Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB? 1. Zákonné požadavky + znalosti z finančního trhu Právní předpisy související s činností Zákon 426/2011 Sb., o důchodovém

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní?

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní? Penzijní připojištění Co se změní a jak mě to ovlivní? 2 Současný penzijní systém 1. pilíř státní systém: povinný průběžný systém Binancovaný sazbou 28 % ze superhrubé mzdy 3. pilíř penzijní fondy: penzijní

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Statut. AXA penzijní fond a.s.

Statut. AXA penzijní fond a.s. Statut AXA penzijní fond a.s. ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1) Obchodní firma: AXA penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 2) Sídlo: Úzká 8/488, 602 00 Brno 3) Identifikační číslo: 61 85 98 18 4) Povolení

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

Úroková sazba. Typy úrokových sazeb: pevné (fixní) pohyblivé

Úroková sazba. Typy úrokových sazeb: pevné (fixní) pohyblivé Úroky, úročení Úroková sazba Typy úrokových sazeb: pevné (fixní) pohyblivé Úrokové období roční p.a. (per annum), pololetní p.s. (per semestre), čtvrtletní p.q. (per quartale), měsíční p.m. (per mensem),

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY, kterými se řídí provozování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření společnosti KB Penzijní společnost, a.s., platné a účinné od 1. ledna 2014 (dále jen Obchodní podmínky

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice Finanční matematika 1. přednáška Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra matematických metod v ekonomice 17. 9. 2012 Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. (VŠB TUO)

Více

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více