spoření. Účinnosti nabude dnem Jeho přijetím a příjetím dalších dvou zákonů,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spoření. Účinnosti nabude dnem 1. 1. 2013. Jeho přijetím a příjetím dalších dvou zákonů,"

Transkript

1 Transformace penzijního připojištění se státním příspěvkem 3. část JUDr. ZDENĚK HÁJEK, specialista na sociální zabezpečení V listopadu 2011 byl Parlamentem ČR přijat zákon č.427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Účinnosti nabude dnem Jeho přijetím a příjetím dalších dvou zákonů, které jsme zmínili mj. v úvodu ke 2. části tohoto seriálu, dochází k transformaci systému penzijního připojištění se státním příspěvkem (zákon č. 42/1994 Sb.) na nový systém doplňkového penzijního spoření. Tentokrát k tomuto tématu pokračujeme již 3.částí. Ta je převážně věnována otázkám investování na finančních trzích a dozvíme se v ní například, jak má probíhat investování účastnického fondu, jaká opatření je třeba přijmout pro kontrolu možných rizik při tomto investování a jaké jsou investiční limity, jež by měly předcházet v zájmu účastníků penzijního spoření investičnímu riziku. Zabývat se budeme i převáděním účastnických fondů na jiné penzijní společnosti, jejich slučováním a rušením a obhospodařováním jejich majetku za nejlepších podmínek pro účastníky spoření. 31. Investování konzervativního fondu omezeno v zájmu jeho bezpečnosti Jediným povinným účastnickým fondem je konzervativní povinný fond. Jeho investování je omezeno a jde hlavně o výplatní fond se zajištěním maximální likvidity (platební schopnosti). Jeho smyslem je konzervovat hodnoty vložených prostředků. Investování tohoto fondu je nastaveno tak, aby hodnota jeho majetku příliš nekolísala. Tomu je podřízeno jeho investování. Investuje do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, jejichž emitentem je členský stát nebo členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), vč. zahraničních dluhopisů, a do termínovaných vkladů se lhůtou splatnosti do 2 let a také do podílových listů podílového fondu. Pokud jde o investování do již zmíněných dluhopisů, může konzervativní fond také investovat do dluhopisů, jejichž emitentem je Evropský fond finanční stability, - 1 -

2 Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, Světová banka, Mezinárodní měnový fond nebo jiná mezinárodní finanční instituce, jejíž závazky jsou zaručeny státy, které jsou jejími členy, a kterou ČNB zapíše do seznamu, který vede. Povinný konzervativní fond investuje také do cenných papírů vydávaných podílovým fondem, který podléhá dohledu nebo má povolení k činnosti členského státu a jehož hlavním cílem je uchování čisté hodnoty aktiv bez výnosů nebo ve výši investice zvýšené o výnosy a který zajišťuje likviditu vypořádáním téhož nebo následujícího dne. Tento podílový fond může investovat výlučně do nástrojů peněžního trhu se splatností nebo zbytkovou splatností nejvýše 397 dnů a s průměrnou splatností nejvýše půl roku či do nástrojů peněžního trhu, kterým uznaná ratingová agentura přidělila rating, který patří mezi ratingové kategorie krátkodobých závazků v investičním stupni. Dalším omezením investování povinného konzervativního fondu ve prospěch jeho bezpečnosti je ustanovení 98 zákona, podle kterého tento fond investuje nejvýše 30 % hodnoty svého majetku do investičních nástrojů, jakými jsou dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky za podmínek stanovených zákonem. 32. Způsob investování účastnického fondu Způsob investování účastnického fondu upravuje 100 zákona. Podle něho účastnický fond investuje prostředky účastníka při dodržení zásad rozložení rizika spojeného s investováním podle tohoto zákona pouze do nástrojů vyjmenovaných v zákoně. Například jde o investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě, nebo na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem, nebo s nimiž se obchoduje na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem, jestliže tyto trhy jsou - 2 -

3 uvedeny v seznamu zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem, vedeném ČNB, nebo do investičních cenných papírů z nové emise, jestliže emisní podmínky obsahují závazek, že bude podána žádost o jejich přijetí k obchodování na některém z převodních míst uvedených v zákoně a tato žádost bude podána tak, aby byly tyto investiční cenné papíry přijaty k obchodování nejpozději do 1 roku ode dne emise, nebo do cenných papírů vydávaných standardním fondem kolektivního investování nebo zahraničním standardním fondem kolektivního investování, pokud podle statutu fondu kolektivního investování může být investováno nejvýše 10 % hodnoty jeho majetku do cenných papírů vydávaných standardním fondem kolektivního investování, zahraničním standardním fondem kolektivního investování, speciálním fondem kolektivního investování nebo zahraničním fondem kolektivního investování, který splňuje podmínky uvedené v zákoně. Účastnický fond může nabýt investiční cenný papír, cenný papír kolektivního investování, finanční derivát nebo jiný nástroj peněžního trhu i když nebyl plně splacen. Zákon stanoví, že hodnota všech investičních cenných papírů z nové emise může tvořit nejvýše 5 % hodnoty majetku v účastnickém fondu. Pokud tyto cenné papíry nebyly do jednoho roku ode dne jejich emise přijaty k obchodování, musí je podle zákona o doplňkovém penzijním spoření účastnický fond do 3 měsíců prodat. Účastnický fond nesmí investovat do investičních cenných papírů vydaných penzijní společností, která jej obhospodařuje, nebo osobou patřící do stejného koncernu jako tato penzijní společnost. Požadavky na kvalitativní kritéria investičních nástrojů, do kterých může účastnický fond investovat, stanoví prováděcí právní předpis. V 101 zákona, který upravuje vnitřní postupy pro kontrolu rizik spojených s investováním účastnického fondu, se stanoví, že účastnický fond je povinen používat postupy, které mu umožňují kdykoliv sledovat míru rizika pozic a jejich vliv na celkové riziko spojené s investováním a postupy pro - 3 -

4 přesné a objektivní hodnocení rizika spojeného s investováním do finančních derivátů za předpokladu, že slouží k efektivnímu obhospodařování majetku. Používáním těchto technik a nástrojů se účastnický fond nesmí odchýlit od způsobu investování uvedeného ve svém statutu. Účastnický fond je také povinen zohledňovat při sledování míry rizika pozic rozložení rizika z hlediska regionálního, sektorového a měnového. Podle 102 může účastnický fond používat techniky a nástroje vztahující se k investičním cenným papírům a nástrojům peněžního trhu za předpokladu, že slouží k efektivnímu obhospodařování majetku. Používáním těchto technik a nástrojů se účastnický fond nesmí odchýlit od způsobu investování uvedeného ve svém statutu. Otevřené pozice (investice do finančních nástrojů, které nebyly dosud na finančním trhu zhodnoceny) vztahující se k finančním derivátům nesmí přesáhnout 80 % hodnoty fondového vlastního kapitálu. Derivát je termínovaná smlouva o budoucím nákupu nebo prodeji daného aktiva, např. akcií, za předem sjednaných podmínek. Deriváty se používají zejména k zajištění proti možným rizikům, především proti pohybu kurzu. Úprava limitu vůči derivátům obsažená v zákoně o doplňkovém penzijním spoření je do zákona dána proto, že je třeba být zvlášť opatrný a obezřetný, aby kvůli rychlému poklesu hodnoty podkladového aktiva (akcií, akciových indexů, komodit nebo měn) nedošlo k rapidnímu poklesu hodnoty majetku v účastnickém fondu. Při nabývání investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu účastnický fond dodržuje požadavky stanovené prováděcím právním předpisem (prováděcí právní předpis stanoví druhy, limity, způsob používání a požadavky na kvalitativní kritéria technik a nástrojů, které může účastnický fond používat k efektivnímu obhospodařování majetku, a postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s finančními deriváty). Investiční limity (ukazatele určující maximální hranice pro investování do jednoho nebo skupiny cenných papírů) vůči jedné osobě vycházejí ze zákona o kolektivním investování a - 4 -

5 v zákoně o penzijním doplňkovém spoření jsou upraveny 103. Ten upravuje zejména základní omezení ve vztahu k investičním cenným papírům a nástrojům peněžního trhu a finančním derivátům, se kterými se neobchoduje na regulovaných trzích. Zákon stanoví, že společnost může investovat nejvýše 5 % hodnoty majetku v účastnickém fondu do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu (trhu s úvěry, vklady, půjčkami a dluhovými cennými papíry s původní splatností do jednoho roku) vydaných jednou osobou. To neplatí pro dluhopisy a nástroje peněžního trhu, jejichž eminentem je Česká republika nebo ČNB. Vklady účastnického fondu u jedné regulované banky mohou dosáhnout nejvýše 10 % hodnoty majetku v tomto fondu. Riziko spojené s druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty, které nejsou přijaty k obchodování na některém z převodních míst uvedených v zákoně, nesmí překročit 10 % hodnoty majetku v účastnickém fondu, pokud je druhou smluvní stranou regulovaná banka, nebo 5 % hodnoty majetku v účastnickém fondu, pokud je druhou smluvní stranou jiná osoba. Součet hodnot investic účastnického fondu vůči jedné osobě v obchodech podle uvedené právní úpravy nesmí překročit 10 % hodnoty majetku v účastnickém fondu. Účastnický fond může investovat do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jednou osobou, která nepatří do stejného koncernu jako penzijní společnost obhospodařující tento účastnický fond, až 10 % hodnoty majetku v tomto fondu, jestliže součet investic, u nichž účastnický fond využil tuto výjimku, nepřesáhne 40 % hodnoty majetku v tomto fondu, ovšem za podmínky, že to účastnický fond má uvedeno ve svém statutu. To neplatí pro dluhopisy a nástroje peněžního trhu, jejichž emitentem (ten, kdo dává peníze nebo cenné papíry do oběhu) je Česká republika nebo ČNB. Pokud to má účastnický fond uvedeno ve svém statutu, může investovat do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky a nástrojů peněžního trhu vydaných jednou osobou až 20 % hodnoty svého majetku, - 5 -

6 jestliže tyto investiční nástroje vydal nebo za ně převzal záruku emitent, kterým není Česká republika nebo ČNB. Součet hodnot investic vůči jedné osobě v těchto obchodech nesmí překročit 35 % hodnoty majetku v účastnickém fondu. Pro výše uvedené účely se za jednu osobu považují i osoby tvořící koncern (sdružení podniků různých odvětví). 33. Účastnický fond investující převážně do státních dluhopisů V 104 je zákonem upraven účastnický fond, který investuje převážně do státních dluhopisů a obdobně bezpečných cenných papírů. Se souhlasem ČNB se statutem účastnického fondu může do takto cenných papírů investovat až 100 % svého majetku. Přitom se řídí zvláštní úpravou limitů, jak je obsažena v odstavci zákona o doplňkovém penzijním spoření. Ve statutu účastnického fondu penzijní společnost uvede srozumitelně a výrazně, že jí ČNB umožnila takto investovat a současně uvede osoby, které vydaly nebo převzaly záruku za investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, do kterých hodlá investovat více než 35 % hodnoty majetku v tomto účastnickém fondu. V majetku v účastnickém fondu musí být cenné papíry nejméně ze 6 různých emisí, přičemž cenné papíry z jedné emise mohou tvořit nejvýše 30 % hodnoty majetku v tomto účastnickém fondu. Odkazem na 98 v této právní úpravě zákon o doplňkovém penzijním spoření vymezuje emitenty, jejichž cenné papíry se pokládají za relativně bezpečné. A to uvedením, kde může povinný konzervativní fond investovat. Zákon říká, že může investovat pouze do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, jejichž emitentem je členský stát nebo členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a jejichž rating, popřípadě rating jejich emitenta, patří mezi 5 nejlepších ratingových kategorií dlouhodobých závazků v investičním stupni renomované ratingové agentury nebo mezi srovnatelné ratingové kategorie jiné uznané ratingové agentury a je vydán uznanou ratingovou agenturou. Dále zákon stanoví, že může investovat pouze do - 6 -

7 nástrojů peněžního trhu, jejichž emitentem je členský stát nebo členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a jejichž rating, popřípadě rating jejich emitenta, patří mezi ratingové kategorie krátkodobých závazků v investičním stupni s výjimkou dvou nejhorších ratingových kategorií krátkodobých závazků v investičním stupni renomované ratingové agentury nebo mezi srovnatelné ratingové kategorie jiné uznané ratingové agentury a je vydán uznanou ratingovou agenturou, a pouze do dluhopisů a obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky nebo nástrojů peněžního trhu, jejichž emitentem je Evropský fond finanční stability, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, Světová banka, Mezinárodní měnový fond nebo jiná mezinárodní finanční instituce, jejíž závazky jsou zaručeny státy, které jsou jejími členy, a kterou ČNB zapíše do seznamu, který vede. Pokud jde o schválení statutu Českou národní bankou, ta ho schválí pouze tehdy, jestliže penzijní společnost prokáže, že ochrana účastníků tohoto účastnického fondu bude rovnocenná ochraně účastníků účastnického fondu dodržujícího limity podle 103. Takovými limity podle uvedeného paragrafu je například investování nejvýše 5 % hodnoty majetku v účastnickém fondu do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jednou osobou, provádět vklady účastnického fondu u jedné regulované banky tak, aby dosáhly nejvýše 10 % hodnoty majetku v tomto fondu a uvědomění si vždy rizika spojeného s druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty, které nejsou přijaty k obchodování na některém z převodních míst uvedených v zákoně. 34. Investování do cenných papírů kolektivního investování Podle 105 zákona může penzijní společnost investovat nejvýše 10 % hodnoty majetku v účastnickém fondu do cenných papírů vydávaných jedním standardním fondem kolektivního investování nebo jedním zahraničním standardním fondem kolektivního investování. Přitom nejvýše 35 % hodnoty majetku v účastnickém fondu může penzijní - 7 -

8 společnost investovat celkově do cenných papírů vydávaných standardními fondy kolektivního investování nebo zahraničními standardními fondy kolektivního investování. Jedná se o regulaci investic do standardních fondů kolektivního investování. Pokud jde o investování do cenných papírů vydávaných speciálními fondy kolektivního investování nebo zahraničními speciálními fondy kolektivního investování, může penzijní společnost investovat celkově nejvýše 5 % hodnoty majetku v účastnickém fondu. Důvodem je ochrana zájmů účastníků, kdy speciální fondy nejsou považovány pro jejich mírnější regulaci a rozdílné investiční strategie za příliš bezpečné uložení prostředků účastníka. 35. Podíly na hlasovacích právech Penzijní společnost může do svého majetku a do majetku v obhospodařovaných účastnických fondech nabýt celkem akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na právnické osobě, které představují nejvýše 5% podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech. Penzijní společnost může do majetku v účastnickém fondu nabýt nejvýše 10 % z celkové jmenovité hodnoty nebo z celkového počtu * akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě, které vydal jeden emitent a s nimiž nejsou spojena hlasovací práva (tzv. prioritní akcie), * dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, které vydal jeden emitent, * cenných papírů vydaných jedním fondem kolektivního investování nebo jedním zahraničním fondem kolektivního investování, a * nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem

9 K prioritním akciím je třeba uvést, že je upravuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který mj. stanoví, že nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, mohou stanovy určit vydání prioritních akcií, s nimiž je spojeno přednostní právo týkající se dividendy (důchod akcionáře plynoucí z vlastnictví akcie a podíl z rozděleného zisku). Tato priorita může být kompenzována omezením hlasovacího práva. To neplatí v případě, že není prioritní dividenda vyplácena. Ode dne, který následuje po dni, v němž valná hromada rozhodla o tom, že prioritní dividenda nebude vyplacena, nebo ode dne prodlení s výplatou prioritní dividendy nabývá akcionář hlasovacího práva do doby, kdy valná hromada rozhodne o vyplacení prioritní dividendy, a pokud byla společnost v prodlení s výplatou prioritní dividendy, do doby jejího vyplacení. Vlastníci prioritních akcií, kteří přechodně nabyli hlasovací právo, mají právo hlasovat ještě na valné hromadě, která rozhodne o vyplacení prioritní dividendy v rozsahu celého jejího programu. 36. Výjimky z limitů investování Penzijní společnost nemusí dodržet skladbu majetku v účastnickém fondu při uplatňování přednostního práva na upisování investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které jsou v majetku tohoto účastnického fondu. Při dodržení principu rozložení rizika spojeného s investováním se může odchýlit od stanovených omezení, pokud je to uvedeno ve statutu účastnického fondu, a to nejdéle na dobu 24 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení k vytvoření účastnického fondu nebo do doby, než hodnota majetku v účastnickém fondu přesáhne Kč, pokud tato skutečnost nastane dříve. Pokud penzijní společnost nedodrží skladbu majetku v účastnickém fondu podle této právní úpravy uvedené v zákoně o doplňkovém penzijním spoření z důvodů, které nemůže ovlivnit, nebo v důsledku uplatnění přednostního práva, musí s přihlédnutím k zájmům účastníků v tomto účastnickém fondu zajistit bez zbytečného odkladu soulad skladby majetku tohoto účastnického fondu s úpravou uvedenou v zákoně

10 Na počátku investuje účastnický fond pouze do vkladů, se kterými je možno volně nakládat, nebo do termínovaných vkladů se lhůtou splatnosti nejdéle 2 roky u regulované banky a do nástrojů peněžního trhu, jakými jsou investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě, nebo na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem, nebo se s nimi obchoduje na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem, jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem. Pokud jde o konzervativní fond, investuje tento fond na počátku tohoto období pouze do cenných papírů vydávaných podílovým fondem, který podléhá dohledu nebo má povolení k činnosti členského státu, jehož hlavním cílem je uchování čisté hodnoty aktiv bez výnosů nebo ve výši investice zvýšené o výnosy s tím, že hlavního cíle lze dosáhnout rovněž doplňkovým investováním do vkladů u regulovaných bank, nebo podílovým fondem, který zajišťuje likviditu vypořádáním téhož nebo následujícího dne a o podílovým fondem, který v souladu s hlavním cílem investuje výlučně do nástrojů peněžního trhu se splatností nebo zbytkovou splatností nejvýše 397 dnů a s váženou průměrnou splatností nejvýše půl roku a do nástrojů peněžního trhu, jejichž emitentem je členský stát nebo členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj anebo Evropský fond finanční stability, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, Světová banka, Mezinárodní měnový fond nebo jiná mezinárodní finanční instituce, jejíž závazky jsou zaručeny státy, které jsou jejími členy, a kterou ČNB zapíše do seznamu, který vede. 37. Omezení nakládání s majetkem U omezení nakládání s majetkem v účastnickém fondu jde zejména o limitování poskytování půjček a úvěrů účastnickému fondu. Podle 108 může účastnický fond přijmout úvěr nebo

11 půjčku se splatností nejdéle 6 měsíců. Souhrn všech přijatých úvěrů a půjček nesmí překročit 5 % hodnoty majetku v účastnickém fondu. Jde o prevenci před tím, aby účastnický fond nemusel nečekaně vyplácet a neměl k tomu dostatek likvidních prostředků, což by znamenalo, že by musel prodat svá aktiva. To by ho mohlo, zejména v případě dluhopisů před splatností, poškodit. Zákon v této souvislosti mj. stanoví, že účastnický fond nesmí přijmout úvěr nebo půjčku za účelem umožnění nákupu investičního nástroje a nesmí uzavřít smlouvu o prodeji investičního nástroje, který není v majetku tohoto účastnického fondu. Majetek v účastnickém fondu nesmí být použit k poskytnutí půjčky nebo úvěru, k poskytnutí daru, k zajištění závazku třetí osoby nebo k úhradě závazku, který nesouvisí s jeho obhospodařováním. 38. Při převodu obhospodařování účastnických fondů nesmí být ohroženy zájmy účastníků Zákon stanoví, že penzijní společnost nemůže převést obhospodařování účastnického fondu, který obhospodařuje, na jinou penzijní společnost. S předchozín povolením ČNB však může převést obhospodařování všech účastnických fondů, které obhospodařuje, na jinou penzijní společnost. Převodem obhospodařování všech účastnických fondů však není dotčena odpovědnost převádějící penzijní společnosti za porušení povinností při obhospodařování účastnických fondů, jejichž obhospodařovaní bylo převedeno. Žádost o povolení k převodu obhospodařování všech účastnických fondů může podle 109 zákona podat pouze penzijní společnost, která v době podání žádosti obhospodařuje účastnické fondy, jejichž obhospodařování má být převedeno. Účastníky řízení o takové žádosti jsou žadatel, penzijní společnost, na kterou má být obhospodařování účastnických fondů převedeno, a depozitáři účastnických fondů obou penzijních společností. ČNB udělí povolení k převodu obhospodařování všech účastnických fondů, neohrozí-li převod zájmy účastníků převáděných účastnických fondů. Statuty převedených

12 účastnických fondů jsou od okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí o povolení k převodu obhospodařování všech účastnických fondů závazné i pro přejímající penzijní společnost. Ke stejnému dni přecházejí i práva a povinnosti plynoucí ze smluv o doplňkovém penzijním spoření uzavřených převádějící penzijní společností. Přejímající penzijní společnost informuje neprodleně po dni nabytí právní moci rozhodnutí o povolení k převodu obhospodařování všech důchodových fondů účastníky těchto důchodových fondů o tomto povolení a jejich právech. Žádost o povolení k převodu obhospodařování všech účastnických fondů lze podat pouze na předepsaném tiskopisu, ke kterému žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení ochrany zájmů účastníků. Penzijní společnost může zpoplatnit změnu strategie spoření nebo převod prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti pouze v případě, že účastník požádá o tyto změny až po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení k převodu obhospodařování všech účastnických fondů. Jde tedy o právo na bezplatný převod prostředků účastníka, jestliže dodrží uvedené podmínky. 39. Zrušení účastnického fondu podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Zrušení účastnického fondu s likvidací nebo bez likvidace obsažená v 110 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, je obdobná jako ve stávajícím zákoně o kolektivním investování u podílových fondů. Jednak se účastnický fond zrušuje odnětím povolení k vytvoření účastnického fondu, jestliže tím nejsou ohroženy zájmy účastníků tohoto účastnického fondu, nebo jestliže účastnický fond není vhodné sloučit s jiným účastnickým fondem obhospodařovaným touto penzijní společností a nejedná se o povinný konzervativní fond. Dále se účastnický fond zrušuje odnětím povolení k vytvoření účastnického fondu z moci úřední (ČNB odejme penzijní společnosti povolení k vytvoření účastnického fondu, s výjimkou konzervativního účastnického fondu, jestliže do 24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření účastnického fondu hodnota majetku v účastnickém

13 fondu obhospodařovaném penzijní společností po uplynutí 24 měsíců ode dne udělení povolení k vytvoření účastnického fondu nedosahuje nejméně Kč. To neplatí pro povinný konzervativní fond). Dále se účastnický fond zrušuje odnětím povolení k činnosti penzijní společnosti (při rozhodnutí valné hromady o zrušení penzijní společnosti s likvidací nebo při odejmutí penzijní společnosti ČNB povolení k činnosti penzijní společnosti, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o úpadku penzijní společnosti nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek penzijní společnosti nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo při dalším trváním nucené správy penzijní společnosti, kdy nelze dosáhnout jejího účelu, nebo když zavedení nucené správy nevedlo k obnovení platební schopnosti penzijní společnosti, nebo došlo k závažným změnám ve skutečnostech rozhodných pro vydání povolení k činnosti penzijní společnosti, nebo penzijní společnost již nesplňuje některou z podmínek pro výkon činnosti penzijní společnosti, nebo jestliže přemístila své sídlo mimo území České republiky) a sloučením účastnických fondů penzijní společností, která je obhospodařuje, s předchozím povolením ČNB. Ke dni zrušení účastnického fondu je penzijní společnost, která jej obhospodařuje, povinna sestavit mimořádnou účetní závěrku tohoto účastnického fondu podle zákona upravujícího účetnictví. V 112 zákon konkretizuje formu zrušení účastnického fondu s likvidací. Pokud byl účastnický fond zrušen odnětím povolení k vytvoření účastnického fondu na žádost nebo odnětím povolení k vytvoření účastnického fondu z moci úřední, penzijní společnost prodá majetek v účastnickém fondu a vypořádá jeho pohledávky a závazky do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu. Prostředky účastníka penzijní společnost převede bez zbytečného odkladu z účastnického fondu, který se zrušuje, do povinného konzervativního fondu. To neplatí, dohodne-li se penzijní společnost s účastníkem na převodu jeho prostředků do jiného účastnického fondu

14 Pokud byl účastnický fond zrušen odnětím povolení k činnosti penzijní společnosti, likvidátor penzijní společnosti prodá majetek v účastnickém fondu a vypořádá jeho pohledávky a závazky do 6 měsíců ode dne, kdy penzijní společnost vstoupí do likvidace. Likvidátor penzijní společnosti převede prostředky účastníka na žádost účastníka k jiné penzijní společnosti. Prostředky účastníka vyplatí likvidátor penzijní společnosti účastníkovi formou dávky, pokud o to účastník, kterému vznikl nárok na odbytné nebo na jednorázové vyrovnání, požádá. Pokud je v době zrušení účastnického fondu penzijní společnost v úpadku, je insolvenční správce povinen poskytnout likvidátorovi účastnického fondu veškerou potřebnou součinnost a podklady. Likvidátor účastnického fondu zajistí prodej majetku v účastnickém fondu, vypořádání pohledávek a závazků souvisejících s obhospodařováním majetku v účastnickém fondu, převod prostředků účastníka a vyplacení dávek účastníkům, kterým na ně vznikl nárok. 40. Sloučení účastnických fondů V 113 zákon upravuje otázku sloučení účastnických fondů. Penzijní společnost může sloučit některé účastnické fondy, které obhospodařuje. Žádost o povolení sloučení účastnických fondů může podat pouze penzijní společnost, která účastnické fondy obhospodařuje a povolení vydává ČNB. Ta sloučení nepovolí, jestliže by tím byly ohroženy zájmy účastníků slučovaných účastnických fondů, nebo kdyby to bylo nevhodné z hlediska složení majetku v účastnických fondech navržených ke sloučení, nebo jestliže by byl jedním z účastnických fondů navržených ke sloučení povinný konzervativní fond, ledaže se by se jednalo o sloučení povinných konzervativních fondů. Účastnický fond, který sloučením zaniká, se zrušuje bez likvidace. Jeho majetek se stává součástí majetku přejímajícího účastnického fondu. Pokud v rozhodnutí ČNB není uveden Den zániku účastnického fondu je uveden v rozhodnutí ČNB. Pokud tomu tak není, zaniká

15 uplynutím 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Dnem jeho zániku se jeho účastníci stávají účastníky přejímajícího účastnického fondu. 41. Převedení prostředků do povinného konzervativního fondu Zákon zakotvuje ( 114) povinnost penzijní společnosti převést nejpozději 5 let před vznikem nároku na dávky prostředky účastníka do povinného konzervativního fondu. Nárok na dávky vzniká dosažením 60 let věku a trváním spořící doby v délce nejméně 60 kalendářních měsíců. Po tomto převodu jsou příspěvky účastníka, příspěvky zaměstnavatele a státní příspěvky umísťovány pouze do povinného konzervativního fondu. Po dobu výplaty starobní penze na určenou dobu a invalidní penze na určenou dobu musí být všechny prostředky účastníka umístěny v povinném konzervativním fondu. Penzijní společnost informuje účastníka písemně nejpozději 60 dnů přede dnem převodu jeho prostředků o jejich převedení penzijní společností nejpozději 5 let před vznikem nároku na dávky do povinného konzervativního fondu a umísťování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků pouze do povinného konzervativního fondu. Současně ho informuje o možnosti převést jeho prostředky i do jiného účastnického fondu a o rizicích spojených s tím spojených. Účastník může penzijní společnost písemně požádat o to, aby jeho prostředky nebyly převedeny do povinného konzervativního fondu, nebo aby byly převedeny do jiného účastnického fondu. Penzijní společnost těmto žádostem vždy vyhoví. 42. Oceňování a obhospodařování majetku v účastnickém fondu Způsob oceňování majetku, práv a závazků účastnického fondu upravuje 115 zákona. Majetek, práva a závazky se oceňují ve stejných intervalech, ve kterých se vyhlašují

16 aktuální hodnoty penzijní jednotky. Investiční nástroje v majetku v účastnickém fondu musí být oceňovány pravidelně ve lhůtě uvedené ve statutu účastnického fondu, která nesmí být delší než 1 týden. Jiný majetek a závazky ze smluv musí být pravidelně oceňovány ve lhůtách uvedených ve statutu, nejméně jedenkrát ročně. Účastnický fond oceňuje v průběhu účetního období svůj majetek a závazky alespoň ke dni stanovení aktuální hodnoty penzijní jednotky, a to bez sestavení účetní závěrky. Majetek a závazky plynoucí z obhospodařování majetku v účastnickém fondu se oceňují reálnou hodnotou. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků účastnického fondu stanoví prováděcí právní předpis. Úprava obsažená v 116 zákona týkající se obhospodařování majetku v účastnickém. Penzijní společnost při obhospodařování majetku v účastnickém fondu musí zohlednit zejména cenu, kterou lze dosáhnout na převodním místě, celkový objem poplatků vyúčtovaných třetími osobami, dále rychlost, s jakou lze transakci s investičním nástrojem provést, objem transakce, podmínky pro vypořádání a jakýkoliv jiný faktor mající význam pro provedení transakce za nejlepších podmínek. Ukládá se jí zákonem obhospodařovat majetek za nejlepších podmínek. Měla by učinit všechna rozumná opatření k dosažení pro účastníka co nejlepšího možného výsledku. Účelem takové právní úpravy je, aby každá jednotlivá transakce byla provedena v souladu s příslušnými pravidly pro obhospodařování majetku v účastnickém fondu a organizačním uspořádáním, která penzijní společnost za tím účelem zavede a uplatňuje. Penzijní společnost je povinna sledovat průběžně, zda převodní místa uvedená v pravidlech pro obhospodařování majetku v účastnickém fondu umožňují i nadále obhospodařovat majetek v účastnickém fondu za nejlepších podmínek. Při obhospodařování majetku v účastnickém fondu jedná s odbornou péčí a v nejlepším zájmu účastníků tohoto účastnického fondu

17 O obhospodařování účastnického fondu má penzijní společnost ze zákona povinnost průběžně informovat účastníky penzijního spoření i orgán dohledu. Mj. jde o informace, které nejvíc zajímají účastníka nebo zájemce o uzavření smlouvy o penzijním spoření z hlediska efektivity penzijního spoření v daném účastnickém fondu. Tyto údaje mají účastníkovi umožnit posoudit kvalitu obhospodařování jednotlivých účastnických fondů a porovnat jejich výsledky, ať jde o fondy u téže penzijní společnosti nebo u konkurenční společnosti. Penzijní společnost je povinna předložit ČNB nejpozději do 1 měsíce od konání řádné valné hromady seznam osob, které na ní měly v uplynulém roce kvalifikovanou účast nebo které s ní byly úzce propojeny. ČNB zasílá údaje o své osobě, finanční situaci a výsledcích svého hospodaření, jakož i údaje o finanční situaci a výsledcích hospodaření každého obhospodařovaného účastnického nebo transformovaného fondu a o skladbě a struktuře majetku v tomto účastnickém nebo transformovaném fondu a o skladbě a struktuře jejich závazků. Penzijní společnost podle 120 vede pro každého účastníka nebo jiného příjemce dávky osobní penzijní účet. Na něm eviduje prostředky účastníka a penzijní jednotky účastníka v jednotlivých účastnických fondech. Osobní penzijní účet se dělí na peněžní a majetkový podúčet a je veden pro každého účastníka (ve spořící fázi) a příjemce dávky (ve výplatní fázi). Vztahuje se k jedné smlouvě o penzijním spoření mezi penzijní společností a účastníkem. Nejedná se o účet ve smyslu bankovního účtu, ale má pouze evidenční charakter. Na peněžním podúčtu eviduje penzijní společnost zejména příspěvek účastníka, zaměstnavatele a státní příspěvek přijatý penzijní společností a datum jejich přijetí na účet u depozitáře, prostředky účastníka převedené z účastnických fondů jiné penzijní společnosti a z transformovaného fondu, dále hodnotu prostředků, za které ještě nebyly připsány penzijní jednotky a které jsou určeny k převedení k jiné penzijní společnosti a které ještě

18 nebyly vyplaceny jako dávky, tj. jako starobní penze na určenou dobu, invalidní penze na určenou dobu, jednorázového vyrovnání, odbytné, úhrady jednorázového pojistného pro doživotní penzi, nebo úhrady jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu, hodnotu prostředků, které již byly vyplaceny v podobě dávky anebo, které byly převedeny k jiné penzijní společnosti. Pokud jde o majetkový podúčet, na něm eviduje penzijní společnost počet a hodnotu připsaných penzijních jednotek a odepsaných penzijních jednotek podle jednotlivých účastnických fondů a jiné údaje potřebné k řádné evidenci prostředků účastníka. Penzijní jednotky se připisují a odepisuji podle aktuální hodnoty penzijní jednotky ke dni jejich připsání nebo odepsání. Součet majetkového a peněžního podúčtu, tedy osobní penzijní účet, tvoří hodnotu všech prostředků účastníka. 43. Nejmenší podíl na majetku v účastnickém fondu Nejmenší podíl na majetku v účastnickém fondu představuje penzijní jednotka ( 122). Přesně je to nejmenší nedělitelný podíl. Změna její aktuální hodnoty vyjadřuje vývoj hodnoty majetku v příslušném účastnickém fondu. Při výpočtu její aktuální hodnoty se vychází obdobně jako je tomu v z úpravy, jaká je v kolektivním investování, když základem pro výpočet aktuální hodnoty je vlastní kapitál účastnického fondu. První den, kdy penzijní společnost začne vytvářet účastnický fond, je počáteční hodnota penzijní jednotky 1 Kč. Po tomto dni se podle 123 aktuální hodnota penzijní jednotky stanoví jako hodnota fondového vlastního kapitálu účastnického fondu, ve které se zohlední odpovídající část standardních nákladů ovlivňujících fondový vlastní kapitál ke dni stanovení aktuální hodnoty penzijní jednotky dělená počtem všech penzijních jednotek evidovaných na osobních penzijních účtech všech účastníků ve vztahu k tomuto účastnickému fondu ke dni stanovení aktuální hodnoty penzijní jednotky. Hodnota penzijní jednotky se vyjadřuje v českých korunách a určuje se s přesností na čtyři desetinná místa

19 Standardními náklady ovlivňujícími fondový vlastní kapitál účastnického fondu se pro účely stanovení aktuální hodnoty penzijní jednotky rozumí úplata za obhospodařování a za zhodnocování majetku v účastnických. Účastnický fond je povinen stanovit hodnotu fondového vlastního kapitálu a aktuální hodnotu penzijní jednotky nejméně jednou týdně a uveřejnit je nejpozději do 2 pracovních dnů na internetových stránkách penzijní společnosti, která jej obhospodařuje. Postup penzijní společnosti při připisování a odepisování penzijních jednotek upravuje 124. Penzijní společnost má povinnost evidovat penzijní jednotky na majetkovém podúčtu osobního penzijního účtu ke dni, kdy byly prostředky účastníka připsány na účet účastnického fondu u depozitáře. V tento den penzijní společnost připíše odpovídající počet penzijních jednotek na majetkový podúčet osobního penzijního účtu účastníka. 44. Výpis doplňkového penzijního spoření Výpis doplňkového penzijního spoření účastníka nebo jiného příjemce dávky obsahuje označení výpisu, datum jeho zřízení a identifikační údaje účastníka nebo jiného příjemce dávky, pohyby prostředků účastníka na jeho peněžním podúčtu od posledního výpisu, připsané a odepsané penzijní jednotky na majetkovém podúčtu účastníka podle jednotlivých účastnických fondů a datum jejich připsání a odepsání. Dále hodnotu podílu účastníka v účastnickém fondu, která je součinem aktuální hodnoty penzijní jednotky účastnického fondu ke dni vyhotovení výpisu a počtu penzijních jednotek účastnického fondu připsaných do tohoto dne na majetkový podúčet a hodnotu osobního penzijního účtu ke dni vyhotovení posledního výpisu. Výpis musí být přehledný a srozumitelný a údaje v něm obsažené nesmějí být zavádějící a jejich označení musí být jednoznačné. Penzijní společnost je povinna zaslat účastníkovi nebo jinému příjemci dávky bezplatně výpis za kalendářní rok do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku a v případě převodu prostředků účastníka nebo účastnického fondu k jiné penzijní společnosti bez

20 zbytečného odkladu. Rovněž je povinna zaslat výpis účastníkovi nebo jinému příjemci dávky na požádání kdykoliv do 15 pracovních dnů od doručení písemné žádosti účastníka nebo jiného příjemce dávky. 45. S účastníkem jednat kvalifikovaně a spravedlivě V 126 až 129 zákon upravuje způsob jednání s účastníkem. Základem je, aby jednání s účastníkem bylo kvalifikované, čestné a spravedlivé a v jeho nejlepším zájmu. Povinnosti ve vztahu k účastníkovi plní penzijní společnost podle 129 zákona o doplňkovém penzijním spoření v přiměřeném rozsahu také ve vztahu k zájemci o doplňkové penzijní spoření. Zákon se také v této souvislosti zabývá přípustností poplatku, odměny nebo nepeněžité výhody, která by mohla vést k porušení uvedeného obecného pravidla jednání s účastníkem. Podle 127 penzijní společnost nesmí v souvislosti se svojí činností nebo výkonem činností směřujících k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, a uzavírání jménem a na účet penzijní společnosti smluv o doplňkovém penzijním spoření, přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinností jednat s účastníkem kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v jeho nejlepším zájmu. Zákon však současně vymezuje, kdy taková pobídka zprostředkovatele doplňkového penzijního spoření je možná. Tomu tak je, když je pobídka zprostředkovatele doplňkového penzijního spoření v mezích stanovených zákonem. Například, jestliže je hrazena účastníkem, za účastníka nebo je vyplácena účastníkovi a není v rozporu s tím, jak by měl podle zákona jednat zprostředkovatel, tzn. kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu účastníka, nebo když je hrazena třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytována třetí stranou, např. zaměstnavatelem, či za třetí stranu a účastník byl před uzavřením smlouvy o doplňkovém

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 3002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz účastnický povinný konzervativní fond, Allianz penzijní společnost, a. s.,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 330 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona o kolektivním investování (tisk 523) Po úvodním

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule - - - Článek 1 Vymezení pojmů - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - Článek 2 Základní informace o Allianz dynamickém

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Všichni zákazníci, kteří nesplňují podmínky pro zařazení do kategorie Profesionální zákazník, případně Způsobilá protistrana, jsou zařazeni v kategorii Neprofesionální (standardní)

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU. Působnost České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem

PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU. Působnost České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem a stanoví některá

Více

Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN. Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn

Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN. Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika od 1. ledna 2013 spustila dlouho diskutované zásadní změny v oblasti důchodového zabezpečení. Zařadila se

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

STATUT Conseq Transformovaného fondu Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s.

STATUT Conseq Transformovaného fondu Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. STATUT Conseq Transformovaného fondu Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. Článek I Úvodní ustanovení 1. Název fondu: Conseq Transformovaný fond Conseq důchodové penzijní společnosti a.s. (dále jen

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na.

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na. III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční a pojišťovací zprostředkovatel JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y 112/3

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y 112/3 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 112/3 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

Statuty důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Statuty důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Statuty důchodových fondů (2. pilíř) Obsah Allianz důchodový fond státních dluhopisů... 2 Allianz konzervativní důchodový fond... 7 Allianz vyvážený důchodový fond... 12 Allianz dynamický důchodový fond...

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

Statut Účastnický fond světových akcií NN Penzijní společnosti, a.s.

Statut Účastnický fond světových akcií NN Penzijní společnosti, a.s. NN Penzijní společnost Statut Účastnický fond světových akcií NN Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Strana 1864 Sbírka zákonů č. 143 / 2009 143 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Česká národní banka stanoví podle 199 odst.

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o kolektivním investování Změna: 377/2005 Sb. Změna: 57/2006 Sb., 70/2006 Sb. Změna: 224/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Statut Dynamický účastnický fond Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s.

Statut Dynamický účastnický fond Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. OBSAH Statut Dynamický účastnický fond Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. VYMEZENÍ POJMŮ... 3 ČLÁNEK I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚČASTNICKÉM FONDU... 7 1.1. Název Fondu... 7 1.2. Rozhodnutí o povolení

Více

Statut Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Statut Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s. NN Penzijní společnost Statut Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven Zákon o pojišťovnictví č.277/2009 Sb. Úvod Obsah Hlavička zákona Část I. 1-3 Obecná ustanovení Část II. 4-83 Provozování činností v pojišťovnictví Část III. 84-125 Dohled v pojišťovnictví Část IV. 126-128

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Statut Penze 2040 - účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Statut Penze 2040 - účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Statut Penze 2040 - účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ:

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ: 63078074

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. NN Penzijní společnost Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 o doplňkovém penzijním spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace

Více

ZÁKON. ze dne.. 2011, o důchodovém spoření ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON. ze dne.. 2011, o důchodovém spoření ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ I I I a V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, o důchodovém spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení (1) Tento zákon upravuje

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 855/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

VII. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í. CE LEX č. Ustanovení.

VII. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í. CE LEX č. Ustanovení. Rozdílová tabulka 1návrhu předpisu ČR s legislativou ES VII. Ustano vení zákona č. / 2009 Sb. o penzij ním spořen í Navrhovaný právní předpis ČR Obsah CE LEX č. Odpovídající předpis ES Ustanovení 2 Účastník

Více

Obecně závazná vyhláška obce Nučice Č. 1/99

Obecně závazná vyhláška obce Nučice Č. 1/99 Obecně závazná vyhláška obce Nučice Č. 1/99 O vytvoření a použití prostředků Účelového fondu rozvoje bydlení obce Nučice -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 Aktuální Klíčové informace k účastnickým fondům jsou k dispozici na webu, www.pfcp.cz

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK A PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ POKYNŮ PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129 zapsaná v obchodním

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

17P;~t.II: I~~_~'Ui1(l

17P;~t.II: I~~_~'Ui1(l OBEC KOROZLUKY Došlo: 19. 02. 2015 Smlouva o poskytnutí dotace C.;.: 5q 17P;~t.II: I~~_~'Ui1(l z Fondu Hospodářské a sociální rady Mostecka, z. s. na podporu projektů vyhlášené pro členy HSRM dne 13. 1.

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 692/5 Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky Doručeno poslancům: 24. září 2012 v 12:37 ZÁKON ze dne 7. září

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu Strana 2087 195 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu Česká národní banka stanoví podle 139 odst. 2 zákona

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více