POPIS A NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POPIS A NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO REGULÁTORU TEPLOTY ADY TEMPREG 200 TEMPREG 201, 202 firmy SMART BRNO jsou programovatelné regulátory teploty urené pro pímé programové ízení malých elektrických odporových pecí a ohívacích systém v rozsahu píkonu do 3 kw (jednofázov) nebo pomocí stykae i polovodiového relé pro ízení velkých topných systém (trojfázov). TEMPREG 203, 204 jsou výkonové verze této ady regulátor umožující regulovat pímo elektrické pece do píkonu 15 kw (trojfázov). Polovodiové výkonové spínae zajišují spolehlivý provoz bez rušení. Regulátory jsou snadno ovladatelné a programovatelné v dialogovém režimu pomocí dvanáctitlaítkové klávesnice a dvouádkového 16ti znakového alfanumerického displeje s možností rychlého pístupu k údajm o stavu systému vetn indikace poruch. Hodiny reálného asu se zabudovanou baterií s dlouhou životností a trvalá pam umožují dokonení zapoatého teplotního cyklu i v pípad krátkodobého výpadku elektrického proudu. I. ZÁKLADNÍ PARAMETRY Vstup: termolánek S, K, J, nastavitelný výrobcem podle požadavku uživatele. Možnost nastavení základní - vztažné teploty, digitální kalibrace a korekce nelinearit z klávesnice Digitální vstupy: blokování zapnutí topení a rozepnutí ochranného stykae rozpínacím dvením kontaktem, signalizace poruchového stavu pídavné výkonové jednotky Výstupy: topné tleso - 230V/16A (3x400V/25A verze 204) ventilátor - 230V/6A klapka - pepínací kontakt do 230V/2A (verze 203, 204) signály pro ovládání pídavné výkonové jednotky Standardn je regulátor dodáván kalibrovaný pro termolánek S, K nebo J. Max. odchylka teploty +/- 2 C v rozsahu 350 C až 1350 C pro termolánek S, v rozsahu 25 C až 1100 C pro termolánek K a v rozsahu 25 C až 800 C pro termolánek J. Mená teplota je korigována vestavným teplotním idlem k teplot v míst pipojení kompenzaního vedení. Ovládání: pomocí 12tlaítkové membránové klávesnice (íslice 0-9, ENTER, DEL) a 2x16znakového alfanumerického displeje. Akustická a optická indikace poruchových stav. Programovatelnost: Možnost programování 7 rzných teplotních cykl, každý sestávající z max. 8 lineárních úsek, a jejich uložení do stálé pamti. Možnost programování osmého teplotního cyklu a jeho spuštní bez možnosti jeho trvalého zápisu. Naprogramované cykly zstávají v pamti i po vypnutí regulátoru. 1

2 Max. délka teplotního cyklu - 1 týden Max. délka 1 lineárního segmentu - 99 hodin Blokování innosti ventilátoru nad zvolenou teplotou Ovládání innosti klapky pi zvolené teplot Spuštní cyklu bu okamžit, nebo se zpoždním až 1 týden Ochrany: autotest systému a indikace poruch svítivou diodou perušení innosti v pípad poruchy termolánku nebo výkonového lenu a indikace poruchy akustickým signálem možnost odpojení topení pídavným ochranným stykaem (není souástí dodávky regulátoru) pi pekroení max. pípustné teploty nebo pi prrazu polovodiových spína zachování všech dat pi výpadku sít pokraování v zapoatém teplotním cyklu po krátkodobém výpadku sít; doba pípustného výpadku je volitelná uživatelem v rozsahu 0-99 minut hodiny reálného asu tvoené integrovaným obvodem se zabudovanou baterií s dlouhou životností (výrobce integrovaného obvodu udává životnost zabudované baterie 6 až 7 let) s pamtí pro uchování dat pi výpadku napájení zmna zadání dležitých parametr regulátoru chránná heslem JIŠTNÍ REGULÁTOR ady TEMPREG 200 Vlastní elektronika regulátoru je jištna tavnou pojistkou T32/250V, která je zabudována ve zdrojové ásti na procesorové desce regulátoru. Výkonové obvody regulátoru jsou jištny u jednotlivých provedení regulátor následujícím zpsobem: TEMPREG regulátor je ve vestavném provedení, nemá vlastní jištní silové ásti, pívody k silové ásti jistit jistiem 16A/230V-U TEMPREG regulátor je v samostatném provedení, má vestavn vlastní jisti 16A/230V-U TEMPREG regulátor je ve vestavném provedení, nemá vlastní jištní silové ásti, silové pívody jistit u provedení: - 3x230V/400V/3x16A jistiem 3x16A/3x230V/400V-U - 3x230V/400V/3x25A jistiem 3x25A/3x230V/400V-U TEMPREG regulátor je v samostatném provedení, nemá vlastní jištní silové ásti, silové pívody jistit u provedení: - 3x230V/400V/3x16A jistiem 3x16A/3x230V/400V-U - 3x230V/400V/3x25A jistiem 3x25A/3x230V/400V-U 2

3 II. INSTALACE PROGRAMOVATELNÝCH REGULÁTOR ADY TEMPREG 200 Upozornní : Pipojení vestavných a výkonových regulátor TEMPREG 201, 203, 204 smí provádt jen oprávnná osoba, pípadn je provede výrobce na objednávku uživatele. U výkonových regulátor TEMPREG 203, TEMPREG 204 je nutno vzhledem k regulovanému píkonu a ke konstrukci pipojovacích svorkovnic použít: ptižílová šra CGSG nebo CGSU 5x2,5mm 2 ptižílová šra CGTG nebo CGTU 5x2,5mm 2 o délce mezi pipojovací svorkovnicí pece a regulátorem max. 2m a mezi regulátorem a topením max. 2m. Regulátory jsou vybaveny ochranným obvodem a programovou úpravou, která sleduje, zda nedošlo k prrazu regulaních triak. Pi pípadném prrazu triaku nelze triak "zavít" a v dsledku provozu pece na plný výkon by mohlo dojít k jejímu poškození nebo poškození vsázky. Mezi výstup regulátoru a topení pece je možno zapojit ochranný styka (není souástí dodávky regulátoru), jehož budící cívka je napájena pes uvedený ochranný obvod. Styka je pi normálním provozu sepnutý, rozepne se pouze v pípad prrazu regulaních triak nebo pi pekroení maximální povolené teploty o více než 20 C, pípadn pi detekci poruchy vnitních obvod regulátoru. Pokud je k píslušným spínaným obvodm regulátoru pipojována indukní zátž (nap. motor ventilátoru, cívka stykae ap., musí být tato zátž odrušená dle platných SN. Pokud vlastní spotebi potebný odrušovací len neobsahuje, je nutno pipojit externí odrušovací len dimenzovaný na píslušné zatížení co nejblíže ke svorkám spotebie. III. INNOST REGULÁTORU V PRBHU TEPLOTNÍHO CYKLU Princip innosti regulátoru spoívá v porovnávání skutené okamžité teploty regulovaného systému s požadovanou teplotou, definovanou zvoleným teplotním cyklem. Regulátor pitom rozlišuje ti pípady: a) úsek rostoucí teploty regulátor zapíná topení v pípad, že skutená teplota je nižší než požadovaná teplota, vypotená lineární interpolací poátení a konené teploty daného úseku, a vypíná topení v pípad, že skutená teplota je vyšší. Pitom zohleduje i pedchozí prbh teploty (derivaní složka regulace). Pokud je rozdíl mezi skutenou a požadovanou teplotou menší než pedvolená hodnota, regulátor stídav zapíná a vypíná. Nárst teploty systému je v daném úseku lineární a mže být libovoln pomalý. Nárst teploty nemže být samozejm rychlejší, než umožní výkon pece; pokud uživatel zvolí dobu úseku rostoucí teploty kratší než odpovídá zvolenému nárstu teploty, zstává topení pece trvale zapnuto až do okamžiku, kdy je dosaženo požadované teploty (s tolerancí 4 C) a píslušný úsek je prodloužen. Následující úseky nejsou zkráceny, ale jsou pak asov posunuty o dobu nutného prodloužení. Totéž platí i v pípad, že zvolené teploty nemohlo být dosaženo v požadovaném ase pro výpadek elektrického proudu. 3

4 Je-li regulátor vybaven zaízením pro ovládání vtrací klapky, sepne pi pekroení nastavené teploty kontakt servomechanismu klapky. Regulátor ovládací mechanismus nevypíná, servomechanismus musí mít vlastní dobhový kontakt. b) úsek udržování konstantní teploty regulátor zapíná topení v pípad, že teplota klesne pod danou konstantní teplotu. Spínaný výkon je úmrný teplotní odchylce v závislosti na nastavené konstant (viz režim KALIBRACE). Délka úseku udržování konstantní teploty je prodlužována o dobu píp. krátkodobého výpadku elektrického proudu. c) úsek klesající teploty v tomto pípad regulátor zapíná topení, je-li skutená teplota v peci nižší, než teplota požadovaná (vypotená lineární interpolací poátení a koncové teploty daného úseku), a zapíná vtrák, je-li skutená teplota vyšší. Zapnutí ventilátoru mže být blokováno nad teplotou zvolenou uživatelem, nad níž mže systém chladnout jen samovoln a ventilátorem je pak urychlováno chladnutí jen pi nižších teplotách. Po zkušenostech s používáním regulátor byl do programu standardn vložen devátý úsek, který se aktivuje v pípad, že uživatel naprogramoval poslední úsek cyklu s konenou teplotou vyšší než 100 C. Má-li pec zabudován chladící ventilátor, zapíná se ventilátor v tomto devátém úseku a bží až do poklesu teploty v peci pod 100 C. Pokud systém nedosáhne požadované teploty na konci píslušného úseku chladnutí, je tento úsek prodloužen až do okamžiku, kdy je požadované teploty dosaženo (s tolerancí 4 C). Pípadné následující úseky jsou pak asov posunuty o píslušnou dobu prodloužení. V úseku chladnutí pepne regulátor kontakt ovládání servomechanismu vtrací klapky pi dosažení uživatelem definované teploty (u verzí vybavených ovládáním vtrací klapky). Regulátor nevypíná ovládací mechanismus, servopohon musí mít vlastní dobhový rozpínací kontakt. UPOZORNNÍ: Pípustná max. délka teplotního cyklu je asi 1 týden (pesn 9999 minut, tj. 6 dní 22 hodin 39 minut). Tato délka nesmí být ani pípadným prodloužením cyklu pekroena. 4

5 Po ukonení posledního úseku, resp. po poklesu teploty na 100 C regulátor vypne topení i ventilátor a další chladnutí systému je pouze samovolné. Regulátor i po ukonení cyklu indikuje skutenou teplotu systému. IV. POPISY REŽIM INNOSTI, OBSLUHA A PROGRAMOVÁNÍ INICIACE Pokud je regulátor v poádku, po pipojení regulátoru na sí se na displeji objeví úvodní text PROGR. REGULATOR TEPLOTY SMART 200, který po nkolika sekundách zmizí. Regulátor nejprve kontroluje platnost údaje reálného asu a dat v záložní pamti, potom pechází do režimu TEST. TEST V prbhu autotestu regulátor kontroluje pipojení a neporušenost termolánku, topení, spínacích triak topení, stav zabudované baterie, platnost údaje hodin a innost vnitní pamti. Pokud nenalezne závadu, zkoumá, zdali se jedná o nový start nebo restart systému po perušení dodávky elektrického proudu. Pi novém startu pechází regulátor do režimu SYSTEM OK, pi obnovené dodávce elektrického proudu bu pokrauje v innosti (RUN, EKÁNÍ) nebo cyklus ukoní (EXIT) v závislosti na dob výpadku energie. Pi zjištní závady regulátor zobrazí výsledek testu na displeji v následujícím tvaru výst. termolánek pamti teplota fáze 2 výst. výst. hodiny baterie fáze 1 fáze 3 U V W T H PA B T x x x x x xx x x O.K. v poádku O O O O O OK O O nezapojeno N N N F1 FAIL - chyba F F F F F F2 F F chyba seriové F3 nízké pekroení max. pamti naptí teploty baterie chyba chyba obou EPROM pamtí 5

6 Pokud je zjištna závada na termolánku, hodinách, spínai nebo pamtech, regulátor nemže pokraovat v innosti a eká na odstranní závady; pípadn je možný pechod do režimu KALIBRACE (klávesa CAL-6) a zmna konfigurace. Po odstranní závady stiskne obsluha tlaítko ENTER, regulátor test opakuje a pejde do režimu SYSTEM OK. Pi nízkém naptí zabudované baterie dovoluje systém zahájení teplotního cyklu, nemusí však být schopen po pípadné výpadku proudu pokraovat v innosti. Po stisku klávesy ENTER pechází regulátor do stavu SYSTEM OK. Nebyla-li závada odstranna, po 1 až 2 min. je znovu indikován poruchový stav a zobrazen výsledek testu. SYSTEM OK Regulátor zobrazuje na displeji údaj skutené teploty, okamžitého asu a text SYSTEM OK. eká na pokyn obsluhy, která stiskem píslušných tlaítek klávesnice mže zvolit jeden z následujících režim: TEST - opakuje autotest systému (klávesa 7 - TEST ) SET RT - zmna nastavení reálného asu (klávesa 8 - SET RT ) PROG - zápis nového teplotního cyklu (klávesa 9 - PROG ) LOAD - volba teplot. cyklu uloženého v pamti (klávesa 5 - LOAD ) KALIBRACE - nastavení parametr systému (klávesa 6 - CAL ) SET RT Nastavení asu se provádí v dialogovém režimu. Regulátor zobrazí postupn na displeji text: NASTAVENI HODIN? jestli ano stlaíme ENTER DEN V TYDNU?/ N=7.. ZADEJTE D zadání poad. ísla dne, nedle je 7 HODINA A MINUTA?/ ZADEJTE HH MM zadání tyciferného údaje asu ve 24hodinovém tvaru Regulátor požaduje po každé etap potvrzení. Stiskem klávesy ENTER je údaj potvrzen a regulátor pejde na další krok, pi stisku klávesy DEL nap. pi zjištní chyby se píslušná etapa opakuje. Po zadání a potvrzení všech údaj zobrazí regulátor zadaná data ve tvaru DdDDmMMrRRcHH: MM/ZADANA DATA OK? a uživatel mže ješt pi zjištní chyby celé zadání opakovat. Stiskem klávesy ENTER je údaj potvrzen, vynulován údaj sekund a regulátor pejde do režimu SYSTEM OK. Regulátor neumožní zadání dat, která neodpovídají rozsahu píslušného údaje (nap. údaj data >31, údaj minut >59 atd.) V takovém pípad požaduje nové zadání. 6

7 UPOZORNNÍ: Pro innost regulátoru je nezbytný jednak údaj asu (hodiny a minuty), jednak údaj dne v týdnu. Nesprávný údaj asu se sice neprojeví pi prbhu cyklu spuštného okamžit po zadání, avšak projeví se nesprávným okamžikem spuštní cyklu pi zpoždném startu, kdy je využíván také údaj DEN V TÝDNU. Regulátor nevyužívá ke své innosti údaj o datu, msíci a roku. Pípadná chyba v tchto údajích se na innosti regulátoru neprojeví. Tato data se upravují zvláštním postupem v režimu KALIBRACE. PROG Zadávání nového teplotního cyklu probíhá v dialogovém režimu. Regulátor postupn zobrazuje text ZADEJTE CAS TEPL #1..h..m... C Uživatel zadává as trvání píslušné etapy v hodinách a minutách, a teplotu, které má být dosaženo na konci píslušné etapy. Pi pokusu zadat vyšší teplotu, než je pípustná max. teplota (viz režim KALIBRACE) regulátor vyžaduje opakování zadání píslušné etapy. Po potvrzení správnosti etapy (ZADANA DATA OK?) klávesou ENTER pechází regulátor na další etapu. Pokud má cyklus mén než 8 etap, po zadání a potvrzení poslední užité etapy stiskne uživatel ihned klávesu ENTER. Regulátor peskoí nepoužité etapy a zobrazí text DATA OK? Stiskem klávesy DEL se celé zadávání opakuje, stiskem klávesy ENTER jsou zadaná data potvrzena. UPOZORNNÍ: Uživatel nezadává poátení teplotu etapy, která se vždy rovná koncové teplot pedcházející etapy. Poátení teplotu první etapy urí regulátor sám v okamžiku spuštní teplotního cyklu jako skutenou okamžitou teplotu systému. Pokud zvolená konfigurace regulátoru obsahuje vtrák nebo vtrací klapku, zobrazí regulátor text: ZAVRENI KLAPKY /TEPLOTA... C, OTEVRENI KLAPKY/TEPLOTA... C resp. SPUSTENI VENTIL./TEPLOTA... C 7

8 uživatel zadá stejným zpsobem píslušné teploty, pi nichž se zavírá a otevírá vtrací klapka, píp. nad níž je blokována innost vtráku. Potvrzením zadaných hodnot je zadání ukoneno. Regulátor zobrazí text PROGRAM c. ULOZIT? Je-li zadaný program uren k trvalému zápisu do pamti pro pozdjší použití, zadá uživatel íslo programu (1 až 7), pod kterým bude program v pamti uložen a stiskem klávesy SAVE je proveden zápis. Stiskem klávesy DEL je krok zápisu peskoen a regulátor pechází do režimu START. UPOZORNNÍ: Zápisem programu do pamti dojde k pepsání programu uloženého pod tímto íslem díve. LOAD Regulátor zobrazí text PROGRAM c. ZVOLIT? Uživatel zvolí stiskem jedné z kláves 1 až 7 píslušný program a potvrdí svou volbu klávesou ENTER. Pi stisku DEL pechází regulátor do režimu SYSTEM OK. Po provedené volb programu nabízí regulátor CTENI PROGRAMU; po opakovaném stisku klávesy ENTER jsou postupn zobrazována data píslušných etap cyklu. tení je možno ukonit stiskem klávesy DEL. Poté regulátor zobrazí údaje o otvírací a zavírací teplot klapky a omezovací teplot vtráku (pi píslušné konfiguraci) a pechází do režimu START. KALIBRACE Po stisku klávesy CAL (klávesa 6 ) nabízí regulátor ti základní a další rozšiující možnosti: KONF Tmax KAL KONF (klávesa 1 ) Tmax (klávesa 2 ) KAL (klávesa 3 ) klávesa 0 klávesa 4 klávesa 7 klávesa 8 klávesa 9 - nastavení srovnávací teploty - tení pamtí - kontrola nastavených údaj - nastavení data - vysílání kontrolních dat 8

9 KONF - (klávesa 1 ) volba konfigurace systému. Uživatel mže zadávat postupn pípustnou dobu výpadku sít v rozsahu 0-99 minut, po níž ješt systém pi obnovení dodávky energie pokrauje v innosti. Po zadání max. pípustné doby výpadku sít a jejím potvrzení se objeví na displeji dotaz: KONFIGURACE?/ A - ENT N - DEL KLAPKA ZAPOJENA? / A - ENT N - DEL VETRAK ZAPOJEN? / A - ENT N - DEL DIAG. TOPENI / A - ENT N - DEL Pokud uživatel zvolí v konfiguraci variantu zapojené diagnostiky topení, sleduje regulátor zdali je skuten pipojena zátž k fázi U. Pi jejím odpojení, tj. neprotéká-li spínacím obvodem fáze U v dob sepnutí proud, vydává regulátor zvukový signál a rozsvítí ervenou svítící diodu. Cyklus není perušen a jeho další prbh není ovlivnn. Je-li závada odstranna, zvukový signál je vypnut a ervená svítící dioda zhasne. Stiskem píslušných kláves dle textu specifikuje uživatel píslušnou konfiguraci systému; tato specifikace neovlivuje vlastní chod programu, ale zbavuje uživatele nutnosti zadávat pi programování data pro ovládání vtráku nebo vtrací klapky. Potvrzením správnosti zadání pechází regulátor do další etapy - zadávání parametr pece. Je možno zadat dva parametry: CASOVÁ KONSTANTA/ZADEJTE.,. min - tento údaj pedstavuje zhruba as, po který ješt pi vypnutí topení vlivem tepelné setrvanosti dále stoupá teplota pece. Lze zadat v rozsahu 0,0 až 9,9 minut. Zadání vyšší hodnoty asové konstanty odstrauje nebo alespo snižuje pekmity teploty pi rychlém nábhu, na druhé stran ale také zpomaluje nárst teploty. Správnou hodnotu je teba nalézt zkusmo. REDUK. VYKON PRI/ODCHYLCE.. C - tento údaj pedstavuje teplotní rozdíl mezi skutenou a v daném okamžiku požadovanou teplotou, pi které regulátor zapone proporcionáln snižovat výkon topení (stídavým vypínáním a zapínáním pece). Redukce výkonu je stupovitá po 10%. Zadání vyšší teplotní odchylky je vhodné pro pece s rychlým nábhem teploty a velkým pebytkem výkonu; pi malém pebytku výkonu je nutno zadat nižší hodnotu, aby pi sníženém výkonu pec požadované teploty vbec byla schopna dosáhnout. Optimální hodnotu je teba nalézt zkusmo. Lze zadat v rozsahu 0 až 99 C. Upozornní: Pokud regulátor ídí pec prostednictvím stykae, je nutné zadat nulovou hodnotu, aby nedocházelo rychlým vypínáním a zapínáním mechanického stykae k jeho nadmrnému opotebení a následné poruše. Stisknutím tlaítka ENTER po každé etap je zadaná hodnota uložena do stálé pamti; stisknutím tlaítka DEL po zadání hodnoty je zobrazená hodnota zrušena a probíhá nové zadání. Pokud uživatel stiskne na poátku etapy místo numerické klávesy klávesu DEL, je píslušná etapa peskoena a zadání pokrauje další etapou. 9

10 Po ukonení celého zadání pechází regulátor zpt do režimu základní nabídky: KONF Tmax KAL Tmax - (klávesa 2 ) zadání maximální pípustné teploty, kterou je možno v cyklu naprogramovat. Toto mže provádt jen oprávnná osoba, je proto chránno heslem. Zadaná maximální teplota nejen zamezuje uživateli naprogramovat v cyklu nepípustn vysokou teplotu, ale umožuje i ochranu celého systému pi pípadné poruše. Pokud skuten zmená teplota pesahuje zadanou maximální teplotu Tmax o více než 20 C, regulátor toto indikuje jako poruchový stav, vydává akustický signál a na konektoru K2 vysílá elektrický signál umožující pípadné ovládání obvodu signalizace poruchy. Souasn je perušen obvod ovládající ochranný styka systému. KAL - (klávesa 3 ) Vlastní kalibrace termolánku. Tuto zmnu mže provádt pouze oprávnná osoba, je proto také chránna heslem. klávesa 0 nastavení srovnávací teploty Regulátor je teba po pipojení k regulovanému systému nastavit na teplotu okolí, tj. na teplotu v míst svorek termolánku (výrobcem regulátoru je nastavena teplota okolí 25 C). Toto nastavení provádí technik pi seizování resp. instalaci pece a je chránno heslem. klávesa 4 tení pamtí (pro uživatele nemá význam) Slouží ke kontrole správné innosti - umožuje petení obsahu pamti hodin a sériové pamti konstant a vložených program teplotních cykl. Pístup je možný po stisku klávesy 0 (hodiny, CMOS), resp. ENT (sériová pam). Krokování se provádí opakovaným stiskem klávesy ENTER, návrat stiskem klávesy DEL. klávesa 7 kontrola nastavených údaj Objeví se text KONTROLA NASTAVENI/ENT - DEL - ZPET Po opakovaném stisku klávesy ENTER se postupn zobrazují zadané hodnoty typu termolánku, max. teploty, dovoleného výpadku sít, asových konstant a omezení výkonu a nastavení konfigurace. Stiskem klávesy DEL je proveden návrat. 10

11 klávesa 8 nastavení data Pokud regulátor hlásí závadu hodin (ve sloupci H se po provedení testu objeví chybové hlášení F), je možné, že v dsledku vnjšího rušení došlo pouze k pepsání kontrolních dat hodinového obvodu. V tomto pípad je nutné nové nastavení data a asu. Datum se nastavuje v režimu kalibrace stiskem klávesy 8 ; objeví se text DEN V MESICI?/ ZADEJTE DAT DD zadání dvojciferného data, nap. 05 (pátého) MESIC A ROK?/ ZADEJTE MM RR zadání 2 dvojcifernýc ísel, nap (prosinec 1992) Nastavení data se provádí pouze v pípad poruchy hodin nebo po výmn hodinového obvodu. Nesprávné datum nemá na innost regulátoru vliv, regulátor využívá pouze údaj asu (den v týdnu, hodina, minuta) V pípad poruchy hodin se dále provede nové nastavení asu postupem popsaným v odstavci SET RT. Pokud regulátor po tomto nastavení data a asu správn ukazuje nastavené hodnoty, provedeme znovu test systému. Jestliže je ve sloupci H indikován údaj O, jsou hodiny v poádku, pi petrvávajícím údaji F nebo pokud se závada opakuje, je nutno kontaktovat výrobce, který zajistí výmnu hodinového obvodu. klávesa 9 vysílání kontrolních dat Po stisku klávesy 9 vysílá regulátor sériový signál pomocí vestavného zvukového mnie. Tento režim má význam jen pro kontrolní úely výrobce regulátoru. Vysílání trvá asi 1 minutu, po ukonení se regulátor sám resetuje a pejde do základního stavu. Režim KALIBRACE je ukonen stiskem klávesy DEL - regulátor pechází zpt do režimu SYSTEM OK. START V režimu START zobrazí regulátor na displeji text CAS STARTU/ ZADEJTE D HH MM. Zde má uživatel dv možnosti: a) Stisknutím tlaítka RUN ( 0 ) pejde regulátor okamžit do režimu RUN b) zadat den, hodinu a minutu pozdjšího startu; potvrzením zadaného asu klávesou ENTER pejde regulátor do režimu EKÁNÍ 11

12 EKÁNÍ Regulátor zobrazuje údaj asu nastaveného startu, teploty a text CEKA... až do okamžiku, kdy se skutený as shoduje s nastaveným asem startu ve všech tech údajích (den v týdnu, hodina, minuta). Potom pejde do režimu RUN. Režim ekání je možno perušit stiskem klávesy ENTER. Regulátor zobrazí text TEST? STOP?/ 7 - DEL. Po stisknutí klávesy TEST ( 7 ) regulátor opakuje test systému a výsledek zobrazí na displeji; stiskem klávesy ENTER se vrací do režimu ekání. Stiskem klávesy DEL je cyklus ukonen a regulátor pechází do režimu EXIT. Pokud není stisknuta žádná klávesa, regulátor pechází nejpozdji po 1 min zpt do režimu ekání. UPOZORNNÍ: Režim ekání mže být perušen výpadkem elektrického proudu na libovoln dlouhou dobu, bez ohledu na zvolenou max. pípustnou dobu výpadku. Pokud v okamžiku optovného zapnutí elektrického proudu dosud nebyl dosažen nastavený okamžik startu, pokrauje regulátor v režimu ekání a tepelný cyklus je spuštn v nastavený okamžik. Pokud již byl v prbhu výpadku elektrického proudu zvolený okamžik pekroen, regulátor po optovném zapnutí okamžit pechází do režimu RUN a spustí teplotní cyklus. RUN Regulátor spustí zvolený teplotní cyklus; na displeji je zobrazována okamžitá teplota, íslo práv probíhajícího úseku programu, schematicky zda se jedná o nárst, udržování nebo pokles teploty, nap. úsek. 2 nárst teploty #2 / úsek. 3 udržování teploty #3 - úsek. 4 klesání teploty #4 \ a as ubhlý od poátku cyklu. Režim RUN je možno perušit stiskem klávesy ENTER. Regulátor zobrazí text TEST? STOP?/ -7- -DEL-. Po stisknutí klávesy TEST ( 7 ) regulátor opakuje test systému a výsledek zobrazí na displeji; stiskem klávesy ENTER se vrací do režimu RUN. Stiskem klávesy DEL je cyklus ukonen a regulátor pechází do režimu EXIT. Pokud není stisknuta žádná klávesa, regulátor pechází nejpozdji po 1 min zpt do režimu RUN. Po dobu perušení se nemní stav zapnutí topení ani vtráku. Režim RUN mže být perušen výpadkem sít nejvýše na dobu zvolenou uživatelem (nastavuje se v režimu KALIBRACE - KONFIGURACE). Po optovném zapnutí proudu pak regulátor pokrauje v innosti (za pedpokladu, že pi autotestu nebyla shledána závada) a další prbh cyklu je asov posunut o dobu výpadku sít. Pi pekroení nastavené maximální doby regulátor pechází do režimu EXIT. 12

13 V prbhu teplotního cyklu mže dojít k závad na pipojeném systému. Regulátor neregistruje závady nemající bezprostední vliv na prbh cyklu (nap. stav baterie hodin). Podstatná závada (perušení termolánku, prraz triak, pekroení max. teploty) je po 1 až 2 minutách trvání závady indikováno zvukovým signálem a teplotní cyklus je perušen. Souasn je rozpojen obvod ochranného stykae, který mže odpojit topení. Po stisku klávesy ENTER je vypnut zvukový signál, regulátor zobrazí text VAZNA ZAVADA/CYKLUS PRERUSEN a eká na odstranní závady. Po stisku klávesy TEST provede znovu autotest systému a pokud je nyní systém v poádku, zobrazí text SYSTEM OK. Uživatel rozhodne, zda cyklus dokonit (stiskem klávesy ENTER ) nebo ukonit ( DEL ) a zadat nový program. Po ukonení poslední zadané etapy teplotního cyklu regulátor pejde do režimu EXIT. EXIT Regulátor zobrazí text CYKLUS UKONCEN a dále zobrazuje skutenou teplotu systému a okamžitý as. Topení je vypnuto. innost ventilátoru a ovládání klapek je v provozním stavu až do dosažení teploty 100 C. Potom regulátor pechází do režimu SYSTEM OK a je pipraven k další innosti. Pechod z režimu CYKLUS UKONCEN do režimu SYSTEM OK lze provést i stiskem klávesy DEL bez ohledu na dosaženou teplotu. Tímto je také ukonena innost ventilátoru a klapky jsou oteveny. UPOZORNNÍ: Vypnutí regulátoru ze sít je nutno provádt pouze, je-li regulátor v režimu SYSTEM OK. Pokud by byl regulátor vypnut v režimu ekání nebo pi prbhu programu, bude následující zapnutí považovat za restart po výpadku sít a pokoušet se o pokraování perušeného programu. V. ÚDRŽBA A OPRAVY Regulátor nevyžaduje žádnou údržbu krom výmny integrovaného obvodu reálného asu se zabudovanou baterií, u které výrobce udává životnost 6 až 7 let, což pichází v úvahu až po této dob. Pi zjištní závady odešlete pístroj výrobci k oprav. Uvnit pístroje nejsou žádné prvky nastavitelné uživatelem. 13

14 VI. MOŽNOSTI ROZŠÍENÍ FUNKCE Regulátor je možno použít pro ovládání pecí, jejichž píkon je vyšší než 3 kw pokud pipojíme k regulátoru topení pece pes odpovídající styka nebo polovodiové relé (SSR - Solid State Relay). V pípad ovládání topení pece pomocí stykae je vhodné vyadit proporcionální omezení topného výkonu, aby nedocházelo k nadmrnému opotebení kontakt stykae (viz odd. KALIBRACE). Výrobce mže v pípad odbru vtšího potu kus dodávat regulátory i v odlišném provedení. Základní software dodávaný s regulátorem (cca 12 kbyte) byl vyvinut pro ízení teploty v malých keramických pecích. V pípad, že tento software nevyhovuje dokonale potebám uživatele, mže výrobce provést potebnou úpravu, nebo na objednávku zhotovit odlišnou verzi až do max. velikosti 64 kbyte. VII. ZÁRUNÍ PODMÍNKY Pístroj musí být instalován oprávnnou osobou dle pedpisu výrobce. Regulovaný systém musí být ped uvedením do provozu schválen píslušnou zkušebnou nebo musí být provedena revize dle platných pedpis. Výrobce poskytuje záruku na bezchybnou funkci regulátoru po dobu 12 msíc ode dne uvedení regulátoru do provozu, nejdéle však 15 msíc ode dne prodeje odbrateli. V této dob provede bezplatn veškeré opravy poruch, vzniklých v dsledku vady materiálu nebo v dsledku skryté výrobní vady. Ze záruky jsou vyloueny vady vzniklé v dsledku mechanického poškození regulátoru, nesprávným pipojením nebo použitím k jinému úelu, než ke kterému je výrobek uren, porušením provozních nebo skladovacích podmínek a nerespektováním pokyn výrobce. UPOZORNNÍ: V pípad poruchy innosti vstupního obvodu termolánku (zkrat na vedení termolánku, porucha vstupního zesilovae nebo pevodníku) mže regulátor indikovat nesprávnou teplotu pece. Výrobce regulátoru neruí za druhotné škody zpsobené poruchou regulátoru. VÝROBCE DOPORUUJE OCHRANU REGULOVANÉHO SYSTÉMU DRUHÝM NEZÁVISLÝM OKRUHEM, KTERÝ ODPOJÍ TOPENÍ PECE PI PÍPADNÉM PEKROENÍ MAXIMÁLNÍ PÍPUSTNÉ TEPLOTY. 14

15 VIII. PRACOVNÍ PODMÍNKY Regulátor mže pracovat v prostedí chránném proti pímým vlivm povtrnosti, sálavému teplu, hrubým neistotám a agresivním výparm nap. v laboratoích. Pi instalaci musí zstat vtrací otvory nezakryté. Pro pipevnní mohou sloužit 4 spodní upevovací šrouby M4 s distanními sloupky vysokými min. 10 mm. Údaj teploty je kalibrován vi teplot okolí 25 C. napájecí naptí: 230V/50Hz +10%, -15% provozní teplota: 0 C až 40 C, skladovací teplota: -40 C až 65 C relativní vlhkost vzduchu: max 80% pi 20 C prašnost: max 0.5 mg/m 3 prachu neholavého a nevodivého Typ:... Výrobní íslo:... V pípad dotaz technického charakteru nebo vyskytne-li se na Vašem regulátoru problém, sdlte výrobci výše uvedené údaje. Programovatelné regulátory ady TEMPREG 200 jsou schváleny Elektrotechnickým zkušebním ústavem v Praze (EZÚ) a jsou oznaeny znakou ES. Rozhodnutí EZÚ /101 ze dne 2. srpna Adresa výrobce, objednávky, technické informace: SMART, spol. s r.o. tel: Purky ova 45 fax: BRNO Internet: 15

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1.

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky MR51P PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 1.02 111 Vývoj, výroba: Dodavatel: SMART, spol. s r.o. REGMET tel.:

Více

TEMPREG 400. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE ČTYŘPÁSMOVÝ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.

TEMPREG 400. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE ČTYŘPÁSMOVÝ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky TEMPREG 400 ČTYŘPÁSMOVÝ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.03 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO Česká republika tel.:

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO REGULÁTORU R101

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO REGULÁTORU R101 POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO REGULÁTORU R101 Programovatelný regulátor teploty R101 firmy SMART Brno je uren pro ízení teploty elektrických pecí a ohívacích soustav prostednictvím styka nebo

Více

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem 2 208 Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem Pro aplikace vytápní REV34.. Bateriové napájení, nezávislý na síovém naptí, jednoduchá a srozumitelná obsluha, pehledný displej s velkými symboly

Více

MR51D. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE. PROGRAMOVATELNÝ DVOU a TŘÍSTAVOVÝ REGULÁTOR. verze 1.

MR51D. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE. PROGRAMOVATELNÝ DVOU a TŘÍSTAVOVÝ REGULÁTOR. verze 1. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky MR51D PROGRAMOVATELNÝ DVOU a TŘÍSTAVOVÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 1.08 205 Vývoj, výroba: Dodavatel: REGMET tel.: 571 612 622 fax: 571 615

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Instrukce pro obsluhu a montáž

Instrukce pro obsluhu a montáž DMTME-96 2CSG133030R4022 M204675 DMTME-I-485-96 2CSG163030R4022 M204675 Instrukce pro obsluhu a montáž Model DMTME-96 : Jedná se o trojfázový multimetr urený pro panelovou montáž, používaný také v jednofázových

Více

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE MR51D

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE MR51D POPIS A NÁVOD K OBSLUZE MR51D MR51D je dvou a třístavový programovatelný regulátor firmy SMART Brno. Je určen k regulaci veličiny snímané odporovými teploměry, termoelektrickými články nebo čidly s proudovým

Více

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz Návod k obsluze GSM modul AB01 Jaroslav Cankař a syn ATMOS Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem Česká republika Tel.: +420 326 701 404, 701 414, 701 302 Fax: +420 326 701 492 ATMOS e-mail: atmos@atmos.cz

Více

MR51E. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE EKVITERMNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 1.02

MR51E. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE EKVITERMNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 1.02 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky MR51E EKVITERMNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 1.02 106 Vývoj, výroba: Dodavatel: REGMET tel.: 571 612 622 fax: 571 615 392 e-mail:

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 450

Univerzální dálkové ovládání CV 450 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 33 00 00 www.conrad.sk Univerzální dálkové ovládání CV 450 Obj..: 330 000 1 Obsah Strana 1. ÚEL POUŽITÍ PÍSTROJE... 3 2. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K DÁLKOVÉMU

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV PÍLOHA 6 STANDARDY PIPOJENÍ ZAÍZENÍ K DISTRIBUNÍ SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUNÍCH SOUSTAV prosic2006 Schválil: ENERGETICKÝ REGULANÍ ÚAD d strana

Více

Svorkovnice. Svorka Symbol Jeden výstup Dva výstupy. 1 Uzemnní 2 Vstup nulák N 3 Výstup fáze P. 12 Zem zátže Zem zátže

Svorkovnice. Svorka Symbol Jeden výstup Dva výstupy. 1 Uzemnní 2 Vstup nulák N 3 Výstup fáze P. 12 Zem zátže Zem zátže Série X AC/DC zdroje 375 a 500W Široké napájecí naptí 85... 264 VAC s PFC 1 nebo 2 izolované výstupy Kompaktní design, mechanicky i elektricky robustní Verze bateriového nabíjee (*) Instalace na lištu

Více

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE MR51E

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE MR51E POPIS A NÁVOD K OBSLUZE MR51E MR51E je programovatelný dvoustavový nebo třístavový ekvitermní regulátor, který je určen k regulaci teploty v budovách. V závislosti na vnější teplotě udržuje regulátor podle

Více

SVEL 2000. Svářečka elektrotvarovek. Návod k použití

SVEL 2000. Svářečka elektrotvarovek. Návod k použití SVEL 2000 Svářečka elektrotvarovek Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, zařízení, které jste si právě zakoupili bylo vyrobeno ve firmě DYTRON, která je významným výrobcem zařízení pro svařování plastů

Více

Obchodní hlídací systém OHS 15 (STOP ZLODÌJÙM!)

Obchodní hlídací systém OHS 15 (STOP ZLODÌJÙM!) Obchodní hlídací systém OHS 15 (STOP ZLODÌJÙM!) Základní sestava SET obsahuje: 1 centrála OHS 15 1 napájecí zdroj 12 V/100 ma 1 programovací klíè (DALLAS) 1 pøístupový klíè (DALLAS) 4 hlídací smyèka HS1

Více

Popis a návod k obsluze modulu Smart GM02 v 1.0

Popis a návod k obsluze modulu Smart GM02 v 1.0 1. Úvod Modul Smart GM02 slouží k jednoduchému ovládání libovolného zařízení se spínacím vstupem, jako jsou například závory, vrata a podobná zařízení, prostřednictvím mobilního telefonu. Pro ovládaní

Více

.Obsah. 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení

.Obsah. 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení .Obsah 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení 2 INSTALACE 2.1 Informace pro technika provádjícího instalaci 2.2 Umístní

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL AQ CONTROL AQ CONTROL UNIT - MANUÁL Verze 1.0 1 OBSAH Instalace zařízení... 3 Lokace... 3 Napájení... 3 Chci připojit... 4 LED pásky... 4 Zářivkový předřadníku řízeného 0-10V... 4 LED reflektory (proudový

Více

BASPELIN CPL. Popis obsluhy regulátoru CPL CER01

BASPELIN CPL. Popis obsluhy regulátoru CPL CER01 BASPELIN CPL Popis obsluhy regulátoru CPL CER01 prosinec 2007 CER01 CPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména

Více

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx TECHNICKÁ DOKUMENTACE Výrobce: Lomnická 111, 509 01 Nová Paka Česká republika tel./fax: 493 721 414, 493 721 515, 493 721 995 e-mail: apo@apoelmos.cz http://www.apoelmos.cz

Více

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2 OBSAH SQA...26 HYG 2...26 HYG 6...26 HYG 7...26 RR 672...27 RR 6763...27 F 2 N...27 HE-F...27 P 25...28 ZN 78, 75...28 D 3...28 D3R...28 D 4...29 DS PSA... 22 SENSO Pplus...22 OR...22 C 2/4...22 RAFO 6...22

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115)

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) TECHNICKÁ DATA Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) Max. výkon Napájení příslušenství Stupeň ochrany Provozní teplota Rádiový

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor)

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) HMR system, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 ZD 3500D Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) NÁVOD PRO OBSLUHU ČSN EN 131-6 kategorie

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Uživatelské informace MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Směrová nn ochrana MEg51 uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Charakteristika

Více

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Technické údaje Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Model PQ-Box 200 Detekce chyb Vyhodnocování kvality naptí podle norem EN50160 a IEC61000-2-2 (2-4) FFT analýza do 20 khz Naítání analýz, mení

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

BASPELIN MRP. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1

BASPELIN MRP. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1 BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1 červenec 2000 Baspelin MRP P1 Všeobecný popis Regulátor baspelin MRP je elektronické zařízení určené pro měření a indikaci analogových veličin

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic tel / fax : +420 596 627 097, tel : +420 596 616 729, mob : +420 604 334 327 email : mercos@mercos.cz, www : http://www.mercos.cz

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu Instalaní manuál Základní popis zaízení: Zobrazení obrazu ze 4 kamerový vstup na jedné obrazovce v reálném ase 4 kamerové vstupy 4 alarmové vstupy 2 alarmové výstupy (jedno relé NO/NC) detekce ztráty videosignálu

Více

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány Instalační a uživatelská příručka Vážený uživateli, Před zapojením výrobku si prosím pročtěte přiložené bezpečnostní pokyny. Při zanedbání těchto pokynů společnost

Více

Monitorovací panel pro operační sály

Monitorovací panel pro operační sály Monitorovací panel pro operační sály Typ: MP4 Obsah 1. Popis provedení 2. Ovládání světel operačního sálu 3. Rozvaděč monitorovacího panelu 4. Hodiny Stopky 5. Vzduchotechnika 6. UPS 7. Zdravotní izolovaná

Více

HC-506 GM ELECTRONIC

HC-506 GM ELECTRONIC Multimetr HC 506 Úvod Tento multimetr obsahuje mnoho užívaných funkcí, které jsou casto využívané pri merení v elektronice. Všechny funkce jsou navrženy pro snadnou obsluhu. Zarucuje rychlé použití kterékoli

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

ETL-Ekotherm spol. s r.o.

ETL-Ekotherm spol. s r.o. ETL-Ekotherm spol. s r.o. NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VYROVNÁVACÍ A DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ V D Z Platí pro typy: VDZ 205 Hbaby, HD, HDO; HVDZ 205 HD, HDO; VDZ 405 HD, HDO; HVDZ 405 HD, HDO; VDZ 208

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

Automatické jištění kotelny AJK 5

Automatické jištění kotelny AJK 5 Automatické jištění kotelny AJK 5 - Instalační příručka - verze 5.5 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e Návod na montáž a používání 1. Použití Pro rízení intenzity osvetlení (svetelného toku) všech stmívatelných záteží s výjimkou zárivek. Stmívac je vhodný pro stmívání odporové, indukcní nebo kapacitní záteže

Více

revi 350 Typ: R0351R

revi 350 Typ: R0351R Regulátor pro vibrační zásobník revi 350 Typ: R0351R Návod k obsluze EVAS CZ s.r.o. Brožíkova 873 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ Telefon: +420 465 534118 +420 465 530165 Fax: +420 465 530166 +420 465 534118 E-mail:

Více

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.5 Úvod Regulátor TERM 2.5 je pøístroj který je urèen k ekvitermí regulaci topení vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ udržování minim.teploty podlahy hlídání maxim.teploty podlahy PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice

Více

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM AP-2RS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM AP-2RS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM AP-2RS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Upozornní! Tento výrobek je souástí adresného digitálního videovrátného. Nemže být tedy zapojen do analogového systému! Prvky digitálního

Více

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL Elektronický digitální univerzální regulátor patří do typové řady infrared regulátorů, které mohou ovládat různá zařízení

Více

Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé)

Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé) Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé) Týdenní programovatelný termostat určený k systému podlahového, radiátorového a konvenčního topení. INSTALACE TERMOSTATU SALUS ERT50 Návod k obsluze a montáži Děkujeme

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069 Uživatelský manuál 2 ELOE069ZK001 1.0 Úvod 4 1.1 Použití pevodníku pro RS-485 4 2.0 Principy innosti

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ HARRIER 3(3S) Strana 1

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ HARRIER 3(3S) Strana 1 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ HARRIER 3(3S) Strana 1 1 POUŽITÍ Integrovaný mící a indikaní systém Harrier-3(3S) je uren pro nepetržité sledování výšky hladiny v nádržích, tsnosti meziplášových prostor,

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

HEADY NÁVOD K OBSLUZE

HEADY NÁVOD K OBSLUZE L8542912 03/2011 rev 1 HEDY NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTK HEDY VSTUP/VÝSTUP SVORKOVNICE Svorky Funkce Popis L-N-GND Napájení Vstup napájení 230Vac 50/60Hz L-fáze/N-nula/GDN- uzemnění 4-5 Maják Výstup

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze CZ_2015_26 CZ_2015_35 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ INFOTEL 2+ ČTÚ 2000 3 T 575 Návod k instalaci a obsluze 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Všeobecně 4 2.1 Podmínky připojení 4 2.2 Podmínky záruky 4 3 Základní

Více

8. Struktura údaj na LCD displeji

8. Struktura údaj na LCD displeji Metody nabíjení NiCd a NiMH akumulátor 56 8. Struktura údaj na LCD displeji 8.1 Hlavní menu Hlavní menu je zobrazeno vždy po spušt ní nabíje e. Jsou zde prozatím dv volby a to Výb r profilu nabíjení a

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

TLAKOVÝ PEVODNÍK TMG N/JB

TLAKOVÝ PEVODNÍK TMG N/JB Hasiská 2643, 756 61 Rožnov pod Radh. tel.: +420 571 843 162, +420 571 845 338, fax.: +420 571 842 616 e-mail : firma@cressto.cz http://www.cressto.cz TLAKOVÝ PEVODNÍK TMG N/JB NÁVOD PRO OBSLUHU, MONTÁŽ

Více

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení 1 Klientský portál WEB-UDS Plánovaný rozvoj systému UDS, který se oproti pvodnímu vnitropodnikovému systému i24reus vrací k využití standardní aplikaní úrovn, nyní zaazuje další stupe sdílení dat pes webové

Více

Uživatelský manuál. Automatická regulace hoření Reg250

Uživatelský manuál. Automatická regulace hoření Reg250 Uživatelský manuál Automatická regulace hoření Reg250 Obsah 1 Popis zařízení... 2 1.1 Obecné informace... 2 1.2 Výhody automatické regulace... 2 2 Popis obrazovek... 3 2.1 Popis obrazovek... 3 2.1.1 Hlavní

Více

T!denní programovateln! termostat CH150 / CH151 / CH152 CH150-16 / CH151-16 / CH152-16

T!denní programovateln! termostat CH150 / CH151 / CH152 CH150-16 / CH151-16 / CH152-16 T!denní programovateln! termostat CH150 / CH151 / CH152 CH150-16 / CH151-16 / CH152-16 Popis termostatu Prostorov! termostat CH150/151/152 m"#í vnit#ní teplotu v referen$ní místnosti a reguluje vytáp"ní

Více

Popis. kolizi. režim. Funkce. klávesnice. 85-250VAC. Zapnutí. a vypnutí

Popis. kolizi. režim. Funkce. klávesnice. 85-250VAC. Zapnutí. a vypnutí TOPNÝ TERMOSTAT S TÝDENNÍM PROGRAMOVÁNÍM. Popis Topný termostat s týdenním programováním má integrovánu nejnovjší technologii ovládání pomocí jednoipového poítae. Vyznauje se vysokou spolehlivostí a odolností

Více

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS možnost rozšíření o externí

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL3500 SQL8500 SQL36E Elektromotorické pohony pro škrticí klapky VKF46 a VKF46 TS SQL3500 SQL8500 SQL36E SQL3500, SQL36E napájecí naptí AC 230 V, 3-polohový ídící signál SQL8500 napájecí naptí AC

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace

Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace 2 252 Regulátor pokojové teploty s funkcí automatické adaptace s MHGQtPWêGHQQtPSURYR]QtPUHåLPHPLQGLYLGXiOQQDVWDYLWHOQêP YþHWQWtLQGLYLGXiOQtFK-KRGLQRYêFKUHåLP$FKODGtFtIXQNFH REV22 6t"RYQH]iYLVOêUHJXOiWRUSRNRMRYpWHSORW\s

Více

LABORATÓRNY SIEOVÝ ZDROJ SÉRIE EA-PS 3000 B (EA-PS 3065-05B) Obj..: 510 719

LABORATÓRNY SIEOVÝ ZDROJ SÉRIE EA-PS 3000 B (EA-PS 3065-05B) Obj..: 510 719 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 51 07 19 www.conrad.sk OBECNÉ ÚDAJE LABORATÓRNY SIEOVÝ ZDROJ SÉRIE EA-PS 3000 B (EA-PS 3065-05B) Obj..: 510 719 Ovládací prvky Nastavení naptí: Nastavení

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz Návod k obsluzer. F03 200 RTH www.lars.cz 3 Blahopřejeme Vám k nákupu nejnovějšího regulátoru teploty vyvinutého na základě nejmodernějšího mikroprocesoru. AURATON 200 RTH Funkce FrostGuard : Chrání před

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

IGNIJET MAX POWER 04 - podrobný popis

IGNIJET MAX POWER 04 - podrobný popis IGNIJET MAX POWER 04 - podrobný popis 1. Hardware Zapojení hlavního konektoru (pohled na jednotku IGNIJET 04): Zapojení vedlejšího konektoru (na propojovacím svazku): 1 GEAR SHIFT LIGHT 2 N 2 O 3 START

Více

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C RC-300 U ivatelská pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C 2 RC-300 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Účel příručky Tato příručka je určena pro koncového

Více

D - ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH SCHÉMAT

D - ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH SCHÉMAT D - ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH SCHÉMAT P ipojení idel max 12V Sí ové nap tí 230V 50Hz propojka adové svorkovnice S- propojka adové svorkovnice N - Teplotní idla S1 S6 (polarita libovolná) - Volitelné

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

ECO11. Mini-regulátor / Indikátor. Návod k použití. PMA a Company of WEST Control Solutions

ECO11. Mini-regulátor / Indikátor. Návod k použití. PMA a Company of WEST Control Solutions PMA a Company of WEST Control Solutions Mini-regulátor / Indikátor ECO11 Návod k použití PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MĚŘENÍ A REGULACE dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor Vestavná skříňka podle DIN 43 700 Krátký popis Kompaktní mikroprocesorový regulátor dtron 16.1 s čelním rámečkem o rozměru 48 mm x 48 mm

Více

Řídící systém SH-1. návod k obsluze a programování PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

Řídící systém SH-1. návod k obsluze a programování PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín TEL: 518 321 158, 608 741 635 FAX: 518 355 038 E-mail: office@solarpower.cz www.solarpower.cz Řídící systém SH-1 návod k obsluze a programování PŘÍRUČKA

Více

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Obsah balení: 1 ks programovatelný termostat 2 ks #6x1 šroubky 2 ks úchytek na stěnu 1 ks montážní destička na zeď 1 ks uživatelský manuál Teplotní

Více

Návod k obsluze řídící jednotky. 2011-05-25 Benekov (bez automatického zapalování)

Návod k obsluze řídící jednotky. 2011-05-25 Benekov (bez automatického zapalování) Návod k obsluze řídící jednotky Verze programu: 2011-05-25 Benekov (bez automatického zapalování) OBSAH 1. Úvod... 3 2. Popis tlačítek regulátoru... 3 3. Struktura uživatelského a servisního menu... 4

Více

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 -

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - PEHLED FUNKCÍ: 1. OPEN sklápí ovládací panel 2. SEL aktivuje individuální funkce 3. MULTIJOG nastavuje hlasitost, basy,výšky,

Více

Regulátor topení, komunikativní

Regulátor topení, komunikativní UC00 Regulátor topení, komunikativní Shrnutí Použití Funkce UC00 je komunikativní pokojový regulátor topení (radiátor, elektrické těleso) s jedním výstupem. Může buď pracovat autonomně, nebo být připojen

Více

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OSD4-1999 podřízená jednotka centrální regulace (systému CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátová komunikace s řídící jednotkou OCS4-10 bez propojení s centrální jednotkou funguje jako manuální termostat

Více

SOFTSTARTER ESB ESB-LC. Elektronický omezovaè zapínacího proudu

SOFTSTARTER ESB ESB-LC. Elektronický omezovaè zapínacího proudu SOFTSTARTER ESB ESB-LC Elektronický omezovaè zapínacího proudu Mìkké zapnutí hydraulických výtahù, èerpadel, ventilátorù atd. OBSAH A Dùležité pokyny B Normy C Technické údaje 1. Elektrické údaje 1.1 Dimenzování

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT VELKÝ PODSVÍCENÝ DISPLEJ s intuitivní navigací a výběrem jazyka 9 TÝDENNÍCH PROGRAMŮ a 6 teplotních změn na den HYSTEREZE / PI / PID REGULACE volba podle topného systému

Více