Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios"

Transkript

1 Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios za rok 2010

2 OBSAH Úvodní slovo předsedy nadace... 5 Zpráva o činnosti Nadace Světový Étos Centrum Prokopios v roce Program XX. Letní filosofické školy Sázavské Meditace o základech vědy Malířská škola vidění Příloha k programům semináře v roce Poděkování sponzorům Zpráva o stavu majetku a hospodaření NSÉ v roce Zpráva auditora Návrh programu XXI. LFŠ v roce Základní údaje

3 3 Na začátku LFŠ před sídlem nadace

4 4 Předseda SR - NSÉ Karel Floss při své přednášce

5 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY NADACE V roce 2010 jsme zaměřili pozornost zejména na několik problémových okruhů, jež se na první pohled mohou jevit jako značně odtažité a nepřinášející mnoho cenného naléhavým potřebám naší doby, avšak při bližším přihlédnutí se postupně vyjeví jejich aktuálnost a snad i nečekaná užitečnost. Vychází to z našeho hlubokého přesvědčení, že dobrá teorie je vždy nejlepší praxí, jak ostatně názorně ukazuje i celý moderní technický rozvoj založený ve většině případů na pozorováních a experimentech, jež se zpočátku jevili běžnému obecenstvu jako zcela nepraktické a dokonce vyvolávající posměch - stačí vzpomenou na první pokusy s elektřinou. Avšak uznávají-li se podobné vztahy a podobný druh vývoje v přírodních vědách, nejsou stále dost respektovány ve vědách humanitních a obecně v duchovním životě. A přitom neexistuje myšlenka - byť by byla sebeabstraktnější, která by nakonec neměla silný dopad v praxi (stačí připomenout sérii totalitních režimů v minulosti i přítomnosti). Všechny naše snahy mají jako hlavní cíl odhalovat podobné souvislosti, které nebývají jasně patrné na první pohled. Tak jsme ekumenickou část naší Letní filosofické školy věnovali křesťansko-židovskému dialogu a také filosofickému proudu, který mimo jiné obě světová náboženství hluboce ovlivnil. Jde o platonismus a novoplatonismus, především pak o jeho posledního představitele filosofa Prokla ( ). O jeho životě a díle na přelomu mezi starověkem a středověkem nás v pečlivě připraveném seriálu zasvětil jeden ze současných evropských znalců této problematiky Doc. R. Chlup, PhD. Hlubší poznání zde přispívá k zasvěcenějšímu chápání křesťanství a také k lepšímu postoji k názorům F. Nietzscheho, který má svými soudy o takzvaném křesťanském platonismu stále značný vliv. 5

6 Jako byl rok 2010 poznamenán Proklem, měl by být v roce 2011 klíčovou osobností v našem hledání Erasmus Rotterdamský, jehož proslulá společensko-kritická Chvála bláznivosti vyšla před 500 léty v Paříži. Erasmova pronikavá satyra byla mimo jiné jedním z popudů bezprostředně následující Lutherovy revoluce. Erasmovské připomenutí tak vlastně stojí na počátku širšího programu, jímž bychom postupně chtěli oslovit celou naši kulturní veřejnost. Nejdříve připomínat od roku 2012 po několik let tvůrčím způsobem půlstoletí od uplynutí epochálního 2. vatikánského koncilu, aby také česká společnost byla v roce 2017 dobře připravena na nové postoje a vztahy k reformaci. Zvláště na pozadí dramatických dějin českého národa je to jediná důstojná cesta k velikému jubileu. Naznačenými aktivitami by se mimo jiné navázalo na nezapomenutelný Ekumenický seminář v pražských Jirchářích, jehož hlavní protagonisté dosud žijí a někteří z nich s námi také trvale spolupracují (O. Mádr, L. Hejdánek, D. Němcová, V. Frei, J. Sokol...). Snad v tomto duchu přispěje k rozvoji všech těchto plánů i nedávno vyšlá kniha rozhovorů Sylvy Fischerové s Karlem Flossem, kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad pod názvem Bůh vždycky zatřese stavbou. My sami k dobré úrovní budoucích dialogů přispějeme též pohotovým překladem právě vycházející knihy Hanse Künga o neodkladných reformách křesťanských církví (Ist die Kirche noch zu retten?). Doc. Dr. Karel Floss, předseda NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS - CENTRUM PROKOPIOS Sázava 6

7 7 Karel Floss

8 ZPRÁVA O ČINNOSTI NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS CENTRUM PROKOPIOS V ROCE 2010 Rok 2010 byl pro Nadaci rokem jubilejním, a tak jsme si mohli připomenout významné mezníky naší činnosti ve městě Sázavě: dvacet let od konání první Letní filosofické školy Karla Flosse, patnáct let od založení tradice Malířské školy vidění Radoslava Kutry, deset let od prvního zaznění přednášek v rámci okruhu Meditace o základech vědy Petra Vopěnky. Pozvání na XX. Letní filosofickou školu (dále jen LFŠ) v Sázavě přijal též pan exprezident Václav Havel, ale jeho osobní účast byla znemožněna aktuálním režírováním prvního vlastního filmu Odcházení, které se posunulo právě do doby konání LFŠ, takže se nakonec bohužel omluvil. Činnost Nadace Světový Étos - Centrum Prokopios (dále jen NSÉ) v celém roce vycházela z cílů uvedených ve statutu NSÉ a jak se již stalo pravidlem, rozvíjela se plynule podle programu schváleného Správní radou (dále jen SR) NSÉ. Jubilejní bilancování tohoto výročního roku bylo zaměřeno na rozvíjení základních směrů ve výuce a výchově, které byly položeny právě v začátcích našeho usilování do již zmíněných tří bloků činnosti: ekumenickonáboženský dialog, základy vědy a malířské vidění. V tomto duchu byl také sestaven program LFŠ do bloku přednášek a diskuzí, včetně prolínání účastníků i přednášejících mezi jednotlivými tematickými okruhy. Zájem o LFŠ byl vysoký, o účastníky nebyla nouze, počasí bylo též příznivé a ani ubytovací problémy nemohly narušit průběh všech akcí, neboť mnohé vyřešilo turistické stanování pod širákem. XX. Letní filosofická škola byla členěna do pěti bloků. První Křesťansko-židovský dialog zahrnul pět přednášek s následnými diskusemi, kterých se zúčastnili členové Společnosti křesťanů a židů v ČR, kteří představili činnost této společnosti v ČR, zdůraznili ekumenické úsilí a mezinárodní rozměr spolupráce. Jména přednášejících a témata jejich přednášek - viz Program XX. LFŠ na str. 14. Navíc byla zařazena přednáška Milana Pecha 8

9 Zvrhlé umění ( ), doprovázená promítáním ukázek umění z tohoto období digitálním projektorem. Druhý blok přednášek Meditace o základech vědy po deseti letech přinesl v úvodu jubilejní bilancování a následně trojí reflexi meditací a to vždy v každý následující den. 1. o fundamentální triádě a o prozření; 2. o množstvích, nekonečnu a neostrosti; 3. o novověké vědě evropské. Názvy přednášek se jmény přednášejících - viz Program XX. LFŠ na str. 14. Třetí blok Ke kořenům novověké vědy zahrnoval čtyři přednášky rozvíjející úvahy na téma ad fontes - viz Program XX. LFŠ na str. 14. Čtvrtý blok byl věnován významnému celosvětovému výročí významného myslitele starověku Triduum k životu a dílu novoplatonika Prokla ( ). Posluchači byli po tři dny seznamováni s antickým platonismem, Proklovou metafyzikou včetně návazných disciplín a významem Proklova významu pro dnešek. Slyšeli to z úst nejpovolanějších - od autora nově vyšlé odborné tisícistránkové publikace Proklos, kterou vydalo nakladatelství Hermann a synové a jímž je doc. Radek Chlup, PhD. Viz Program XX. LFŠ na str. 14. Dalším blokem je již tradičně Malířská škola vidění Radoslava Kutry, jejíž patnáctý ročník svědčí též o zájmu a oblíbenosti stále přitažlivého stylu malování přímo v plenéru sázavského genia loci i o erudici vyučujících vedoucích malířek. Malířská škola se prolíná časově s ostatními bloky filosofických přednášek a tak někteří účastníci malují a současně se zúčastňují výše zmíněných přednášek a diskuzí. To patřilo vždy též k cílům naší LFŠ ve smyslu čím více světů poznáváš, tím více jsi člověkem. Průběh Malířské školy viz leták na str. 20 a Program XX. LFŠ na str. 14. Celková účast na LFŠ se přiblížila dvěma stům účastníků (celkem 145 z toho 26 přednášejících, 25 aktivních malířů). Účastníci všech akcí jsou vedeni k ekologickému třídění odpadů a také k širšímu zájmu o věci veřejné, což vyplývá ze záměrů a cílů obsažených ve statutu NSÉ. Proto též pravidelně organizujeme v dopoledních hodinách ve spolupráci s Městským úřadem pracovní aktivity ve prospěch obce, a to tam, kde má nedostatek pracovních sil. V roce 2010 bylo provedeno především důkladné čištění silnic a chodníků ve středu města od plevelných nánosů a ostatních nečistot. Pro tuto práci má Městský úřad stále málo kapacit, proto bylo domluveno, že dobrovolná činnost bude již trvale zaměřena na tento problém. Vedení města 9

10 Při příznivém letním počasí se přednášky uskutečňují venku - v areálu Prokopios 10

11 se ze své strany zavázalo, že pro tuto činnost v příštích ročnících zajistí dostatečný počet příslušného nářadí. Během roku 2010 se také uskutečnilo pět specializovaných seminářů a setkání na vybraná témata, např. Kritická četba stěžejních textů F. Nietzscheho a M. Heideggera nebo Reflexe abnormality ve středověku (škola mediavelistických studií) ve spolupráci s CMS Filosofického ústavu v Praze. Těchto akcí, včetně tradičního prosincového setkání příznivců a sympatizantů NSÉ, bylo 7, účastníků celkem 72. Přehled viz Příloha k programům 2010 na str. 23. Bilance roku, která se týká účasti zájemců na všech programech NSÉ tedy činí za celý rok 217 účastníků. V dalších plánech činnosti NSÉ se počítá také s mimořádně náročným projektem překladu knihy Was heisst denken? (Co znamená myšlení?) od Martina Heideggera do češtiny. V roce 2010 se již postupně utvářela překladatelská skupina, která má začít pracovat v příštím roce 2011 a má při své práci přihlížet mj. k již stávajícím překladům tohoto spisu do angličtiny a francouzštiny. Tuto akci vítá a sleduje náš přední znalec Heideggerova díla Ing. Ivan Chvatík, PhD. z CTS při UK Praha. Odborná knihovna NSÉ slouží účastníkům akcí a příznivcům NSÉ po celý rok (jsou zde zastoupeny: filosofie, teologie, historie a návazné obory). V roce 2010 přibylo do fondu knihovny 179 knižních jednotek. V přírůstkovém seznamu je ke konci roku zapsáno svazků knih. Pokračovala digitalizace katalogů knihovních fondů; na konci roku byly zpracovány již všechny údaje. V dalším období budou zpřesňovány návazné a některé ne zcela dostatečné záznamy (2 %). Správní rada NSÉ se scházívá většinou třikrát do roka, ale v roce 2010 vzhledem k posunu prosincové schůzky v roce 2009, se sešla čtyřikrát a to: 29. ledna, 30. dubna, 3.července, 10 prosince. Projednávaly se především tyto tematické okruhy: programy LFŠ a seminářů volby nových členů Správní rady NSÉ Výroční zpráva o činnosti v roce 2009 Hospodářská zpráva roku 2009 organizační zabezpečení akcí NSÉ kontakty se spřízněnými zahraničními organizacemi - zvl. Weltethos Tübingen nové webové stránky NSÉ 11

12 V rámci Nadace Světový Étos - Centrum Prokopios působí jen dobrovolní a neplacení pracovníci, kteří mají zájem o naplňování cílů Nadace, zejména pokud jde o vývoj mladé generace. Veškeré aktivity jsou založeny na trojím základním směřování: - mezikulturní a mezináboženské bádání, vzdělávání a setkávání, - synergie filosofie, teologie, vědy a výtvarného umění, - periodické soubytí a soužití jako katalyzátor duchovního růstu. Závěrem zase rádi vyjadřujeme upřímný dík všem, kteří se svou nezištnou a obětavou činností a příspěvky podílejí na příznivém rozvoji nadace při naplňování jejích obtížných cílů. 12

13 XX. LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA P r o k l o s Hlavním cílem sázavské Nadace Světový Étos Centrum Prokopios je přispívat k formování vzdělaných, nezištných a statečných osobností, které jsou tolik potřebné pro zdárný rozvoj české společnosti. Benediktova stará výzva (kterou převzal též sázavský opat Prokop) ora et labora modli se a pracuj se prověřuje v podmínkách Letní filosofické školy: mladí lidé ve společenství svých učitelů a dalších duchovních přátel vždy dopoledne fyzicky pracují ve prospěch obce, aby se pak odpoledne věnovali přednáškám, diskusím, sportu, umění a meditaci. Veškeré aktivity probíhají v duchu mezikulturního a mezináboženského dialogu. * * * Přednášky začínají vždy v 14 hodin v areálu Centra Prokopios není-li uvedeno jinak. Každý účastník LFŠ se po dobu své přítomnosti zavazuje manuálně pracovat ve prospěch obce. Za to má nárok na bezplatné ubytování (vlastní spací pytel nutný), v pracovních dnech také na oběd a účast na všech přednáškách. Kdo ze závažných důvodů nechce nebo nemůže pracovat, přispívá na chod školy částkou 100,- Kč za den. Pro velký zájem je i v tomto roce ubytování zajištěno jen těm, kteří se (s udáním data příjezdu a odjezdu) přihlásí do 20. června 2010 na telefon (I. Flossová). Ostatní budou ubytováni pouze v případě, že se vyskytnou volná místa. V areálu Centra Prokopios je možné též stanovat. Po příjezdu je třeba se přihlásit u pořadatelů. Adresa: Sázava, PSČ , Benešovská 441 Vlakové spojení: vystupte na vlakové stanici Sázava-zastávka (okr. Benešov). Orientační body: budova Centra Prokopios stojí vedle Dětského domova v Sázavě, je možné se ptát též na kulturní síň U Martina (bývalý kostel). XX. jubilejní LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA a XV. ŠKOLA VIDĚNÍ V ROCE VÝROČÍ NAROZENÍ NOVOPLATONIKA PROKLA ( ) Pozvání na XX. Letní filosofickou školu v Sázavě přijal též p. exprezident Václav Havel, byť jeho účast vzhledem k jeho značné vytíženosti není jistá. SÁZAVA 2010 NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS CENTRUM PROKOPIOS 13

14 XX. LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA XX. LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA 1.7. (Čt.) Příjezdy a ubytování účastníků 2.7. (Pá.) ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA XX. LFŠ: K. Floss: Novoplatonismus a křesťanství zvl. k nové knize B. Suchla Dionysios Areopagita I. Křesťansko-židovský dialog (So.-Út.) Garanti: I. O. Štampach E. Janáčová A. Borzič: Představení Společnosti křesťanů a židů I. O. Štampach: Židovsko-křesťanské vztahy v širší souvislosti abrahámovské ekumeny V. Machálek: Postoje českých křesťanů k holocaustu P. Hošek: K aktuálnímu vývoji židovsko-křesťanských vztahů (Berlínská deklarace) E. Janáčová: Výtvarné reprezentace židů ve středověku Dále byli pozváni: V. Tydlitátová, A. Chalupa, M. Čejka, J. Levitner II. Meditace o základech vědy po deseti letech Garant: T. Daněk (St.-So.) Jubilejní bilancování P. Vopěnka: Meditace o základech vědy po 10 letech P. Zlatoš: Ťažký údel géniov mimo hlavného prúdu a alternatívna teória množín K. Floss: K základům vědění u Prokla a Eukleida (1. reflexe meditací): O prozření + O fundamentální triádě I. Blecha: Poznámky k fenomenologickým základům vědy I. Chvatík: Logické principy myšlení a matematika B. Balcar: Mariánské výkřiky na počest prof. Petra Vopěnky (2. reflexe meditací): O množstvích + Neostrost a nekonečno P. Vopěnka: Spojité a diskrétní E. Gajdoš: Jevy povstávající na množství a fyzikální geometrie prostoročasu - hypotéza, ilustrace, příklady J. Romportl: Neostrá přirozenost umělého myšlení (3. reflexe meditací): O novověké vědě evropské M. Holeček: Horizonty fyzikálních modelů I. M. Havel: Počítači a počítače J. Fiala: Descartova geometrie Z. Neubauer: Místo podoby aneb spět nazpět z nadsvětí na svět III. Ke kořenům novověké vědy (Ne.) Garant: E. Stehura J. Michalík: Faustovské apokalypsy: milenaristické kořeny moderní vědy E. Stehura: Vznik okcidentální vědy: kořeny moderní vědy ve středověké společnosti J. Raichl: Fenomén stopy a Platónova duše světa P. Rohel: Alternativy současných krizí z pohledu etiky, ekonomiky a ontologie IV. Triduum k životu a dílu novoplatonika Prokla Garant: K. Floss (Po. St.) R. Chlup: Proklos život, dílo, poselství Proklos jako součást a vyvrcholení antického platonismu Stěžejní rysy Proklovy metafyziky a jejich stopy v dějinách filosofie Význam Proklova odkazu pro tvůrčí řešení současné náboženské otázky K. Floss: Závěr jubilejní XX. Letní filosofické školy Malířská škola vidění Radoslava Kutry Garantky: D. Windlin Z. Daajová (So.-Ne.) Malířská škola bude probíhat v areálu Sázavského kláštera. Společné malování denně od 9,30 do 17,30 hod. u jezu pod klášterem, malířské potřeby vlastní nebo zdarma na místě k dispozici. Program přednášek a konzultací k obrazům bude zveřejněn v Centru Prokopios (kontakt Z. Daajová ) Vernisáž obrazů namalovaných na Sázavě v 18,00 hod. v hale kláštera. Jako dobrou přípravu pro sledování přednášek a cvičení doporučujeme četbu těchto děl: P. Vopěnka, Meditace o základech vědy, Praha V. Kolman, Filosofie čísla, Praha H. Küng, Po stopách světových náboženství (Spurensuchen), Brno R. Chlup, Proklos, Praha Důležité připomenutí: Každý přednášející připraví jednostránkový jasně členěný konspekt svého vystoupení (ve 20 exemplářích). 14

15 15 Přednáška v kulturní síni U Martina.

16 16 Radek Chlup a Karel Floss.

17 17

18 18

19 19 Zachycování impresí v plenéru.

20 Program Malířské školy vidění Radoslava Kutry v roce sobota 3.7. příjezd a ubytování neděle :30 17:00 malování u jezu pondělí :30 17:00 malování u jezu 19:30 přednáška v kapitulní síni Srovnání českého a francouzského impresionismu (přednáší D. Windlin a K. Rutherford) úterý :30 17:00 malování u jezu 18:30 konzultace před obrazy středa :30 17:00 malování u jezu čtvrtek :30 17:00 malování u jezu 19:30 přednáška v kapitulní síni Radoslav Kutra a Christiane Kutra- Hauri a jejich tvorba (přednáší D.Windlin a K. Rutherford) pátek :30 17:00 malování u jezu 18:30 konzultace před obrazy sobota :30 15:00 malování u jezu 18:00 vernisáž výstavy obrazů namalovaných na Sázavě neděle malování u jezu bez korektury (materiál k zapůjčení nebude k dispozici), balení, odjezd 20

21 21 Při vernisáži obrazů v Sázavském klášteře

22 22 Sportovní aktivita účastníků XX. LFŠ.

23 PŘÍLOHA K PROGRAMŮM SEMINÁŘE V ROCE 2010 TERMÍNY, NÁZVY A ÚČASTNÍCI AKCÍ NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS CENTRUM PROKOPIOS V SÁZAVĚ: ledna: Kritická četba vybraných textů (F. Nietzsche, M. Heidegger; diskuse k náplni LFŠ 2010): I. Patáková, J.Makovský, P.Přikryl, A.Dvořák, K.Floss, Z.Vybíralové, S.Stehura, M.Klečková, T.Wünsch, I.Flossová, J.Michalík, J.Slezáková, J.Motl, E.Janáčová, M. Konečná, H.Hvett března: Studium a opravy textů (Schmidinger, Ricken), Výroční zpráva a nárys programů LFŠ: A.Dvořák, I.Flossová, A.Nováková, K.Floss července: XX. Letní filosofická škola a XV. Malířská Škola vidění Radoslava Kutry. Programová náplň viz přiložené programy na str. 14, 17, 20. Účastníci: J.Raida, A.Kvítek, J.Slezáková, P.Čoupek, T.Tatranský, H.Bönischová, J.Motl, J.Lhotský, J.Makovský, P.Jurkovič, S.Rejlková, M.Palatáž, M.Váchal, O.Vácha, J.Trlifajová, E.Stehura, J.Rejšek, T.Wünsch, M.Klečková, M.Čejka, K.Pavelová, Z.Vybíralová, V.Louda, K.Drdová, M.Škabraha, A.Kučerová, V.Kučera, O.Bureš, D.Formanová, E.Janáčová, M.Pech, T.Grulich, D.Zeman, J.Kapusta, M.Paulus, R.Černoch, M.Královič, M.Nosek, P.Zikán, V.Havlíček, A.Dvořák, R.Schuster, M.Trlifajová, P.Dvořák, V.Nováková, M.Dražan, J.Jirka, E.Fiedler, J.Kubeš, P.Zamarovský, R.Němejcová, M.Němejc, J.Fiala, K.Šebela, M.Kupčáková, P.Rohel, V.Jonáš, L.Čermáková, O.Malík, L.Plachá, R.Pech, D.Heider, J.Michalík, J.Brabec, E.Gajdoš, J.Romportl, J.Lébl, V.Vopravil, I. Patáková, B.Balcar, J.Zelinka, M.Palatáž, M.Kratochvíl, S.Komárek, D.Léwová, P.Brodský, R.Černoch, J.Payne, M.V.Hanzelín, I.Chvatík, I.M.Havel, M.Holeček, V.Beneš, M.Polák, Z.Pinc, E.Pincová, F.Pinc, K.Trlifajová, M.Novák, Š.Houdková, M.Mitášová, L.Soukup, J.Lhodský, Z.Kňoutrek, S.Zeman, J.Batulka, J.Strnad, M.Görner, R.Škarda, E.Holá, K.Floss, A.Borzič, I.O.Štampach, V.Machálek, P.Vopěnka, 23

24 I.Blecha, R.Chlup, F.Jaroš, J.Blecha, K.Kubíčková, S.Bukovský, Z.Bukovská, J.Rajchl, A.Zezalová, V.Fiala, J.Hrabáň, M.Svobodová, I.Flossová, T.Heiderová, M.Sedláček, K.Rutherford, D.Windlin, J.Závodská, K.Kubatová, H.Kalivodová, M.Mihulka, Z.Krajcar, B.Fiala, P.Jurák, K.Dub, B.Rudolf, Z.Daajová, V.Šerková, T.Kulhánková, B.Janotová, M.Váchalová, R.Váchalová, A.Kutrová, V.Šalomová, T.Pospíšilová, T.Pospíšil, K.Pažoutová, M.Smetanová, M.Loduha, K.Kutrová srpna: Pokračování v digitalizaci nadačního knihovního fondu, třídění a kompletování časopisů: J.Orlová, J. Orel Tomáš, I.Flossová, K. Floss, A. Nováková, P.Přikryl září: Reflexe abnornormality ve středověku, Cum perveso perverteris (letní škola mediavelistických studií): P.Smrž, D.Sopukup, M.Barus, Z.Vašek, J.Šrámek, T.Soner, L.Míča, O.Vodrážka, L.Hrabová, M.Nejedlý, P.Mašková, P.Cermanová, L.Antonín, T.Borovský, J.Podlivská, P.Soukup, J.Sichálek, D.Zapletalová, O.Faktor, L.Fortunato, E.Němečková prosince: E.Stehura, J.Michalík, A.Dvořák, A.Kvítek, J.Novák, I.Flossová, I.Slezáková, O.Bureš, E.Janáčová, D.Formanová, K.Floss, M.Klečková, P.Wünsch, J.Motl, J.Makovský, V.Ješková. 24

25 Pohled do řad posluchačů jedné z mnohých přednášek XX.LFŠ. 25

26 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM Na činnost Nadace Světový Étos Centrum Prokopios v roce 2010 přispěl: RNDr. Bohuslav Rudolf 4.000,- Kč Správní rada Nadace Světový Étos Centrum Prokopios v Sázavě vyjadřuje vřelý dík za poskytnuté dary, které považuje zároveň za ocenění celkové činnosti nadace. 26

27 27 Příjemné prostředí Letní filosofické školy

28 ZPRÁVA O STAVU MAJETKU A HOSPODAŘENÍ NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS CENTRUM PROKOPIOS V ROCE Přehled majetku Nadace k : ,00 Kč Movitosti ,00 Kč Termínovaný vklad ,00 Kč Spořící účet - Eur ,00 Kč Běžný účet 1 591,00 Kč Pokladna ,00 Kč CELKEM 2. Výdaje: ,00 Kč Náklady na služby (vč. bankovních poplatků) 5 210,00 Kč Spotřeba materiálu (vč. DHM) kurzové ztráty (Spořící účet 3 513,00 Kč Eur) ,00 Kč VÝDAJE CELKEM 3. Příjmy: 2 756,00 Kč Úroky z vkladů 8 000,00 Kč Vzdělávací akce 4 000,00 Kč Sponzorské dary ,00 Kč PŔIJMY CELKEM 4. Finanční pohyb roku 2010: 1 591,00 Kč Pokladna z roku 2009 (za správu nadace) ,00 Kč Běžný účet z roku ,00 Kč Příjmy pokladna ,00 Kč Výdaje pokladna ,00 Kč Příjmy účet ,00 Kč Výdaje účet ,00 Kč Převod do roku Přehled majetku Nadace k : ,00 Kč Movitosti ,00 Kč Termínovaný vklad ,00 Kč Spořící účet - Eur -248,00 Kč dlužná faktura Telefónica 8 557,00 Kč Běžný účet 410,00 Kč V pokladně ,00 Kč CELKEM Výsledky hospodářských aktivit jsou v souladu se všemi platnými předpisy. Zprávu o hospodaření schválili: revizor dne a správní rada Nadace Světový Étos - Centrum Prokopios na zasedání dne Sázava,

29 29 Práce účastníků XX. LFŠ ve prospěch města Sázavy

30 30 Účastníci XX. L

31 31

32 32

33 33

34 34

35 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Nadace Světový Étos Centrum Prokopios Benešovská ulice Sázava Tel.: Fax: IČO: DIČ: Konto nadace: / 0800 (ČS, a.s. Sázava) Webová stránka NSÉ: Správní rada Nadace Světový Étos Centrum Prokopios: Doc. PhDr. Karel Floss předseda, RNDr. Václav Frei, CSc. 1. místopředseda, Doc. ThDr. Ivan Štampach 2. místopředseda, PhDr. Irena Flossová tajemník, Doc. Mgr. Pavel Hošek, Th.D. člen, Mgr. Vít Machálek, PhD. člen, Mgr. Jan Černý člen. Revizor: Božena Prellerová Zkratka nadace: NSÉ 35

36 Rozhovory v závěru Letní filosofické školy v r. 2010

Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios

Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo předsedy nadace... 4 Zpráva o činnosti Nadace Světový Étos Centrum Prokopios v roce 2009... 8 Program XIX. Letní filosofické

Více

Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios

Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios za rok 2008 OBSAH Úvodní slovo předsedy nadace... 4 Zpráva o činnosti Nadace Světový Étos - Centrum Prokopios v roce 2008... 7 Program XVIII. Letní

Více

Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios

Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios Výroční zpráva NADACE SVĚTOVÝ ÉTOS Centrum Prokopios za rok 2012 OBSAH Zpráva o činnosti Nadace Světový Étos Centrum Prokopios v roce 2012... 3 Program 22. Letní filosofické školy 2012... 5 Malířská škola

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

3. Partnerské neziskové organizace... 14. 5. Přehled o poskytnutých příspěvcích... 20. 6. Účetní závěrka výsledky... 21

3. Partnerské neziskové organizace... 14. 5. Přehled o poskytnutých příspěvcích... 20. 6. Účetní závěrka výsledky... 21 výroční zpráva 2003 1. Účel fondu... 3 2. Přehled činností... 4 3. Partnerské neziskové organizace... 14 4. Přehled o nadačních darech... 18 5. Přehled o poskytnutých příspěvcích... 20 6. Účetní závěrka

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. Vážení přátelé,

Úvodní slovo předsedkyně správní rady. Úvodní slovo předsedkyně správní rady. Vážení přátelé, výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Úvodní slovo předsedkyně správní rady Vážení přátelé, když jsem přemýšlela o tomto úvodním slovu k výroční zprávě Nadačního

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, s radostí Vám oznamujeme, že projekt vodní elektrárny Štětí vstoupil do stádia

Více

Evropě i králi Jiřímu

Evropě i králi Jiřímu 29. května 2014 Ročník 23 Číslo 11 Cena 9 Kč Jedna radost V Poděbradech zahájí po prázdninách činnost nová soukromá základní škola. V čem bude jiná než ostatní, prozradil její ředitel Monček. 3 Cenné rady

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI.

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. Akademik VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. 2012 3 Z obsahu Úspěšní absolventi... 16-19 Ivo Vondrák: Networking mezi univerzitou a aplikační sférou je klíčový... 10 Studenti

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do

Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do 5 FOTO: ARCHIV MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Jedním ze světodějných jubileí, která si letos připomínáme, je 70. výročí konce druhé světové války v Evropě v květnu 1945. Válečný konflikt, do kterého byla vtažena

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 20 let od založení Nadace Terezínská

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

v Čísle: Nová kniha v edici Paměť UP Prof. Jan Peřina a jeho Proměny doby Prof. Tomáš Halík: Svoboda je dar se závazkem

v Čísle: Nová kniha v edici Paměť UP Prof. Jan Peřina a jeho Proměny doby Prof. Tomáš Halík: Svoboda je dar se závazkem Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Placeno převodem 706008 27. listopadu 2009 v Čísle: 8 Ročník 19 Dvě ceny LIBRI 2009 pro Univerzitu Palackého Premiéra Sametových dnů v Pohraniční

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Téma: Povodně 2013. Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. číslo 4. ročník 13. www.cz-museums.cz

Téma: Povodně 2013. Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. číslo 4. ročník 13. www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 13 Téma: Povodně 2013 Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě www.cz-museums.cz 240 DNÕ A ämitec! PODPORA WINDOWS

Více