KONĚPRUSKÝ OBČASNÍK P RO A B ÍTOVA KONĚPRUS ÍTOVA OBČANY INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O DĚNÍ V NAŠÍ OBCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONĚPRUSKÝ OBČASNÍK P RO A B ÍTOVA KONĚPRUS ÍTOVA OBČANY INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O DĚNÍ V NAŠÍ OBCI"

Transkript

1 KONĚPRUSKÝ P RO OBČASNÍK OBČANY KONĚPRUS ÍTOVA A B ÍTOVA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O DĚNÍ V NAŠÍ OBCI 22.vydání březen 2009

2 GRATULUJEME našim jubilantům! Havlíček Václav Koněprusy let Melichar Miroslav Bítov = let Sudíková Anna Koněprusy let Routová Danuše Koněprusy let Drahotová Marie Koněprusy let PŘIPOMÍNÁME! Úhradu poplatků za popelnice, pronajaté pozemky a psy pro rok Cajthaml František Koněprusy = let Oplt Josef Bítov let.

3 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK ) Příjmy podle 2) Výdaje podle 3) Stav majetku k ) Přehled dotací 5) Závěr z přezkoumání hospodaření obce 1) Příjmy podle = , = , = , = , = , = , = 5.280, = ,29 CELKEM: ,30 2) Výdaje podle = , = , = , = , = , = 540, = 7.069, = , = 3.542, = , = 1.976, = , = , = 3.706, = , = , = , = , = , = , = ,50 CELKEM: ,24 3) Stav majetku k : nebyly zjištěny ţádné rozdíly! - Budovy,haly,stavby = ,00 - Nehmotný inv.majetek = ,63 - Samostatné movit.věci = ,50 - Pozemky včetně lesů = ,30 - DHIM = ,38

4 - Ostatní materiál = ,04 - Zboţí = ,80 - Finanční investice = ,00 - Nedokončená hmotná investice - = ,48 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek = ,50 CELKEM: ,63 4) Přehled dotací - v roce 2008 získala dotace od Kraje ve výši Kč = Poţární ochrana (paragraf 5512) 5) Závěr z přezkoumání hospodaření obce Při přezkoumání hospodaření obce Koněprusy za rok 2008 Byly zjištěny méně závaţné chyby a nedostatky v 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.): Inventurní soupis účtu 031 pozemky - neobsahuje jednotlivé pozemky včetně jejich inventurních čísel - nelze provést kontrolu dle LV obce Účetní jednotka vykazuje k na účtu 315 pohledávky za rozpočtovými příjmy mínusový zůstatek Kč v důsledku neprovedení předpisu pohledávek. Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.v platném znění : NEUVÁDÍ SE. Podíly dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.v platném znění: a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 0,00 % b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 0,24 %

5 c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 0 % Mgr.Bc.Věra Sklenářová 1113 = Daň z příjmů fyz.osob z kap.výn , = Daň z příjmů práv. osob , = Daň z přidané hodnoty , = Poplatky ze psů 4.000,- ROZPOČET PRO ROK 2009 PŘÍJMY pol = Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin , = Daň z příjmů fyz.osob z OSVČ ,- 1361= Správní poplatky 1.000, = Daň z nemovitostí , = Dotace ze SR 7.400, = Dotace z ÚP , = Dotace na stavbu VODOVODU ,-

6 1039 = Ost,záleţitosti lesního hospodářství = 2.000, = Ost.záleţ.těţeb.průmyslu (dobýv.prostor) , = Komunální sluţby (pronájem pozemků) , = Sběr a odvoz komunálního odpadu , = Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací (příjmy z úroků a dividend) , = Vyrovnání rozpočtu ,- Celkem PŘÍJMY : ,- Kč VÝDAJE 2219 = Ost. záleţ. pozem.komunikací , = Provoz veř. silniční dopravy , 2310 = Pitná voda , = Základní školy , = Činnost knihovnická , = Rozhlas. poplatky 450,-

7 3349 = Ost. záleţ. sděl. prostředků ( občasník obce) , = Záleţ. kultury = věcné dary , = Vyuţití volného času dětí a mládeţe , = Veřejné osvětlení , = Pohřebnictví 1000, = Komun.sluţby a územ.rozvoj (práv.sluţby, el. energie,opravy ) , = Sběr a odvoz nebezp.odpadu , = Sběr a odvoz komunál.odpadu , = Sběr a odvoz ostatních odpadů , = Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň , = Veřejně prospěšné práce , = Poţární ochrana , = Zastupitelstvo obce , = Činnost místní správy , = Výdaje z finančních operací (sluţby peněţ.ústavů) ,- Celkem VÝDAJE : ,- Kč

8 OBECNÍ KNIHOVNA jsou zde půjčovány knihy z městské knihovny z Berouna a z knihovny z Kladna, pod kterou naše knihovna spádově patří. Takţe výběr knih je zde velký. Váţení občané, jistě víte, ţe je v naší obci obecní knihovna. Proto v nynějším zimním období, za delších večerů, většina z nás sáhne po dobré knize. Právě takové Vám nabízí naše knihovna. Je zde velká nabídka knih různého zaměření, romány, starší i nové, knihy kuchařské, historické, velký výběr je i knih z našeho regionu a jiné zajímavé knihy. Téţ je zde hodně knih pro naše nejmenší, ale i pro starší mládeţ. Budete-li mít zájem a dosud nejste čtenáři zdejší knihovny, přijďte se podívat a jistě si nějakou knihu půjčíte podle vašeho zájmu. Knihovna je otevřena kaţdý čtvrtek od 17,00 18,00 hodin a je bezplatná!!! Jarmila Bartoníčková Stávající kniţní fond je celoročně doplňován novými knihami. Několikrát do roka formou kniţních souborů,

9 DOPISY OD NAŠICH OBČANŮ Koněprusy Ţádost o projednání úpravy obecního rozpočtu na rok 2009 Váţené zastupitelstvo, dovoluji si Vás touto cestou poţádat o úpravu obecního rozpočtu na rok 2009 a sice ve spojitosti s budováním komunikace včetně sítí ke stavebním pozemkům za bývalou školou. Navrhuji dvě moţné varianty. Informovali jste nás občany, ţe hodláte investovat řádově okolo 3,5 milionů do zmíněné komunikace a tím se výraznou měrou spolupodílet na několikanásobném zhodnocení soukromých stavebních pozemků, nacházejících se v sousedství této komunikace (jeden z pozemků se např. nabízí k prodeji za zhruba sedminásobek původní ceny). A to bez toho, aniţ by se majitelé těchto pozemků na této obecní investici spolupodíleli. Běţný postup v takových případech je, ţe se náklady na takovou investici rozpočtou na počet stavebních parcel a tato částka se od soukromých vlastníků těchto pozemků vybere. V okolních obcích a městech se tato částka pohybuje zhruba okolo tisíc korun na jeden pozemek. A stejný postup navrhuji i já. Pokud ale jsme bohatá obec a chceme takto přispět k zhodnocení pozemků soukromých vlastníků, našich budoucích spoluobčanů, pak ale ţádám o podobný přístup ke všem. A to je druhá varianta úpravy obecního rozpočtu a sice přispět všem, klidně i účelově vázaným příspěvkem např. na úpravy našich nemovitostí, které by přispěly ke zlepšení ţivotního prostředí. Ţádám Vás tedy touto cestou o důkladné projedná-

10 ní a zváţení tohoto mého návrhu celým zastupitelstvem. Poté, aţ dospějete ke konečnému rozhodnutí, Vás tímto ţádám o sdělení, k čemu jste dospěli. Zároveň ţádám o otištění této ţádosti včetně Vašeho závěru (pokud v té době jiţ k nějakému dospějete) v příštím čísle Koněpruského občasníku jako příspěvek či návrh občanů (k této příleţitosti ţádost zašlu mailem). Děkuji za Váš čas, který budete mé ţádosti věnovat a s pozdravem Jiří Bartoš Váţený pan Jiří Bartoš Koněprusy 24 ODPOVĚĎ: Koněprusy Věc: Odpověď na ţádost ze dne Váţený pane, děkujeme Vám za Vaše připomínky k projednávání rozpočtu obce Koněprusy ve spojitosti s budováním nové obecní komunikace v ulici za školou. K první části Vašeho dopisu, kde píšete, ţe obec informovala občany, ţe hodlá investovat 3,5milionu korun do této komunikace pouze upřesňuji, ţe na veřejném jednání starostka obce sdělila, ţe rozpočet na komunikaci činil (v roce 2001) 3,5 milionů Kč. V této částce je kalkulována cena za primární přípojku, trafostanici a kabelové vedení, které v roce 2001 činilo částku ,- Kč. V současné době tyto investice hradí firma ČEZ. Obec provedla pouze srovnání terénu v souvislosti s umístěním elektrorozvodů a plynu, a do míst, kde by došlo ke kříţení sítí a bu-

11 doucím komplikacím při budování kanalizace a vodovodu, uloţila příslušné části IS. Celková částka, která byla do této akce vloţena, představuje částku cca 440 tisíc Kč, coţ je zhruba polovička potřebných finančních prostředků. Veškeré přípojky si budou hradit majitelé nemovitostí sami. Vlastní těleso komunikace bude postaveno po vydání stavebního povolení. Částka za tuto stavbu by se měla pohybovat okolo 1 milionu Kč. Bude-li vypsán příslušný dotační titul v rámci Programu obnovy vesnice, pokusí se obec získat tyto prostředky z jiných zdrojů. V závěru lze jen připomenout, ţe nynější zastupitelstvo řeší situaci, které se dalo předejít jiţ počátkem devadesátých let, kdy zastupitelstvem nebyl schválen návrh na odkoupení příslušných pozemků obcí. Jako obec se chceme rozrůstat a příslušná ulice je jiţ z doby před rokem 1989 určena k výstavbě rodinných domků. Tato varianta výstavby byla schůdná i v rámci projednávání ÚPD obce. Je proto nezbytné tuto stavbu realizovat. To, ţe někdo prodá zasíťovaný pozemek, je moţné. Kdyby takto uvaţovali jiţ naši předci, kdyţ stavěli silnice v obci, tak byste s největší pravděpodobností hradil i Vy podíl na obecní komunikaci. Druhá část Vašeho dopisu, kde navrhujete finanční příspěvek všem občanům, působí spíše úsměvně. Mgr.Bc.Věra Sklenářová starostka obce

12 Koněprusy Reakce na odpověď ze dne Váţené zastupitelstvo, je mi líto, ale z odpovědi paní starostky na mou ţádost o úpravu rozpočtu na rok 2009 zjišťuji, ţe jste ji asi ne zcela pochopili. Nejedná se mi o to, zda zastupitelé utratí z obecního rozpočtu 3,5 nebo 2,5 milionu na vybudování komunikace (jisté je, ţe jak uvádíte, 0,5 milionu jste jiţ utratili a v rozpočtu na letošek počítáte s dalšími 2 miliony), ale o to ţe nepostupují zcela standardně, tedy tak, jako v dnešní době většina obcí a měst. V tomto případě mě nezajímá historie, neb komunikaci nestavíme v historii, ale v přítomnosti. Naši předci se také rozhodovali jen a pouze v kontextu přítomnosti. Moje druhá varianta na Vás působí moţná úsměvně, ale je rozhodně oprávněná. Nechtěl jsem tento aspekt pouţít v mé ţádosti, ale hořce úsměvně spíše působí Váš dosavadní postup v kontextu toho, ţe jste velká část zastupitelstva v této otázce osobně svým způsobem ve střetu zájmů. Dále uvádím, ţe jsem ţádal celé zastupitelstvo o důkladné projednání a sdělení konečného rozhodnutí. Z odpovědi nevyplývá, ţe jde o konečné, většinové rozhodnutí celého zastupitelstva. Očekávám, ţe tedy toto rozhodnutí učiníte na nejbliţším veřejném zasedání, tedy Závěrem bych chtěl ještě poţádat o zváţení moţnosti u zmiňované komunikace instalovat veřejné osvětlení, které je šetrné k zamořování světelným smogem (světlo se nerozptyluje všemi směry, ale pouze směrem dolů a neznečišťuje tak oblohu světelným smogem ). Bliţší informace najdete v přiloţeném informačním materiálu. Jiří Bartoš

13 Unikátní AKČNÍ nabídka Havlíčkova Beroun Tel.: S akčním spořicím účtem Genius Plus získáte nejen svobodu neustálého přístupu k vašim úsporám, ale také moţnost zhodnocení vašich peněz za jednu z největších sazeb na trhu. U nás porostou vaše úspory rychle. Výhody spořícího účtu Genius Plus Při zůstatku od Kč má spořicí účet Genius Plus vynikající úročení 3,6 % p.a. Okamţitý a snadný přístup k vašim penězům přes Internet Banku Nemusíte měnit banku - spořicí účet Genius Plus je moţné zaloţit i bez běţného účtu Pokud nemáte běţný účet, je Internet Banka ke spořicímu účtu Genius Plus zdarma Zaloţení, vedení i zrušení spořicího účtu Genius Plus je zdarma Veškeré příchozí platby jsou zdarma 3 odchozí elektronické platby měsíčně jsou zdarma Srozumitelnost Váš účet si můţete pojmenovat Účet je zakládán na dobu neurčitou, bez termínů a výpovědních lhůt. Minimální vklad je 200 Kč. Úroky se připisují měsíčně a stávají se součástí vkladu. Havlíčkova Beroun Tel.:

14 Zaloţte svému dítěti konto Dětský Genius a dostanete pro něj dárek plyšového Barta Simpsona! Zaloţte svým dětem účet Dětský Genius - naučíte je zodpovědně hospodařit s penězi a zároveň jim umoţníte výhodně spořit. Účet Dětský Genius je určen pro děti do 15 let. Jiţ od 8 let věku si děti mohou vybírat z bankomatu kapesné. Výhody účtu Dětský Genius pro zaloţení účtu není nutná osobní přítomnost dítěte zdarma zaloţení, vedení a zrušení účtu zdarma jeden vklad a jeden výběr hotovosti na pobočce v měsíci výchovný efekt na dítě při nakládání s penězi peníze nejsou vázány ţádnou výpovědní lhůtou s peněţními prostředky mohou nakládat oba rodiče,a to buď společně,nebo kaţdý samostatně zdarma platební karta Dětské Maestro určená pouze pro výběr hotovosti z bankomatů a nebo dobíjení mobilního telefonu do celkového limitu 2000 Kč měsíčně zdarma 2 výběry z bankomatů sítě GE Money Bank měsíčně zdarma standardní měsíční výpis nebo elektronický evýpis všechny příchozí platby na účet bez poplatku

15 výhodný úrok 2,50 % p.a. (při zůstatku do Kč) a 0,1 % p.a. (při zůstatku nad Kč) zdarma pojistný program Dětské pojištění pojištění trvalých následků úrazu ( Kč) pojistné hradí GE Money Bank pojistný program Dětské pojištění Plus pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu dítěte s pojistnou částkou dalších Kč (celkem tedy Kč) a měsíční renta pro dítě v případě úmrtí následkem úrazu zákonného zástupce dítěte aţ do 18 let věku dítěte, a to ve výši aţ Kč za měsíc. V den 15. narozenin věku dítěte se účet automaticky převede na výhodný účet Genius Student se zachováním čísla účtu. Termíny svozů komunálního odpadu v roce 2009 pro obce Koněprusy a Bítov vţdy ve středu:

16 1. Návrh rozpočtu na rok rozpočtová opatření za r Schválení postupu prací pokládky IS v komunikaci za školou Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Koněprusy konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu P ř í t o m n i : Mgr. Bc. Věra Sklenářová, p. Jar. Preisler, p. Jar. Bouda, p. Jar. Čampulová, p. Jitka Řehořová, p. Jiřina Havlíčková, p. Markéta Tutzká O m l u v e n a : p. Olga Vitujová Návrh na usnesení : p. Jaroslav Preisler P r o g r a m : 3. Informace k přívodu VN k nově budované trafostanici 4. Informace k vánočním akcím v obci 5. Diskuse, různé 6. Úprava 7. Dopis televizi Prima 8. Seznámení se stanoviskem k modernizaci výroby vápna a mletých vápenců 1) Návrh rozpočtu na rok 2009 byl schválen s navýšením o částku ,- Kč na vyuţití volného času dětí a

17 mládeţe v obci. V ostatních bodech zůstává dle přiloţeného návrhu. Byla schválena rozpočtová opatření roku ) Seznámení s postupem prací IS v komunikaci za školou. ČEZ provádí elektrické přípojky, plynofikaci provádí firma MEP,která vyhrála výběrové řízení (částka cca ,- Kč) 3) Seznámení v vánočními akcemi v obci.v sobotu 6. prosince 2008 se uskuteční v prostorách tělocvičny vánoční besídka, kde budou jako kaţdoročně předány dárkové balíčky důchodcům a zároveň budou přivítání nově narození občánci obce 4) Obec obdrţela z Městského úřadu Beroun, odboru dopravy stanovení místní úpravy provozu, kde veškerá doprava těţkých vozidel (cisterny, nákl. auta s vleky a ost.) budou projíţdět obcí Bítov z důvodu špatného stavu mostu u ţelezáren. Poněvadţ se jedná o úzkou a dosti nepřehlednou vozovku a provoz vozidel značně stoupne, obec se proti tomuto rozhodnutí bude odvolávat,toto rozhodnutí bude ihned předáno právníkovi, aby učinil další kroky k vyřešení tohoto případu. 5) Seznámení s dopisem, který vedení obce zaslalo Televizi PRIMA, vysílání pořadu RECEPTÁŘ, který odvysílal dne pořad za základě dopisu napsaného manţeli Smíškovými z Koněprus č. 37. Pan Smíšek se po přečtení tohoto dopisu odvolává, ţe on nic nepodepisoval. 6) Seznámení se Stanoviskem k modernizaci výroby vápna a mletých vápenců, který byl zaslán Ministerstvem ţivotního prostředíodeslat záporné stanovisko na všechny orgány 7) Řešení pozemku parc. č. 29/1, který je ve vlastnictví Pozemkového Fondu ČR, aby v novém územním plánu byla zeleň a pak bezplatně převeden. O tento pozemek

18 má zájem téţ p. Konvalinka z Tetína. 8) Z advokátní kanceláře Hráský/Hráská z Prahy 5 v zastoupení jejich klienta p. Krymla, který je vlastníkem pozemku parcely č. 343 v katastru obce Koněprusy, přišla stíţnost na provádění stavebních prací bez souhlasu majitele 9) Je nutné udělat posudek na ceny pozemků, které by měly být vyměněny 10) Občané obce podali návrh, aby do Občasníku byl vkládám dotazník, kam by se dávaly připomínky od občanů obce. U s n e s e n í zastupitelstva obce Koněprusy ze dne Zastupitelstvo obce Koněprusy schvaluje: 1. Návrh rozpočtu na rok 2009 s navýšením částky na ,- Kč na vyuţití volného času dětí a mládeţe + rozpočtová opatření r Odvolání proti stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (nařízení MÚ Beroun-odbor dopravy č.j. 2351/2008 ) 3. Změnu územního plánu k řešení pozemku parc. č. 29/1 ve vlastnictví Pozemkového Fondu ČR

19 KADEŘNICTVÍ KOSMETIKA MODELÁŢ NEHTŮ KOMPLETNÍ PÉČE o Vaše vlasy, prodluţování, barvení úţasné střihy!!! tel MODELÁŢ NEHTŮ gelové, i na přírodní, P-SHINE, francouzské lakování i na nohy!!! tel POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ!!! Oznamujeme majitelům psů, ţe povinné očkování proti vzteklině se bude konat v sobotu 2. května 2009 od 10 hodin v Koněprusích u školy a od 11 hodin na Bítově. Očkování bude provedeno veterinárním lékařem MVDr. Dvořákem. VAŠE PROMĚNA ZARUČENA!!! KADEŘNICTVÍ U ČERNÉHO KONĚ Politických vězňů 517,Beroun

20 Obecní úřad Koněprusy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Koněprusy rozhodlo podle 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., usnesením na svém zasedání ze dne o pořízení změny č. 1 územního plánu sídelních útvarů Koněprusy a Bítov. Obecní úřad Koněprusy, jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č. 1 obce Koněprusy a Bítov podle 6 odst. 2 stavebního zákona, zajišťující územně plánovací činnost podle 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy se zhotovitelem Ing. Arch. Michalem Bartoškou, v souladu s cíli a úkoly územního plánování uvedenými v 18 a 19 stavebního zákona a citovaným usnesením, o z n a m u j e občanům obce Koněprusy a Bítov, fyzickým nebo právnickým osobám, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce Koněprusy a Bítov, a orgánům veřejné správy, moţnost podávání návrhů na pořízení změny ÚPnSÚ Koněprusy podle 46 odst. 1 stavebního zákona, a to do ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce obecního úřadu., tj do ve stejné lhůtě můţe kaţdý uplatnit k pořízení změny č. 1 ÚPnSÚ Koněprusy své podněty. K návrhům a podnětům podaným po uvedené lhůtě se nepřihlíţí. S dokumentací ÚPnSÚ Koněprusy a Bítov je moţno se seznámit během stanovené lhůty, tj. od do na Obecním úřadě Koněprusy a Krajském úřadě Středočeského kraje, odboru územ. a stav. řízení, a dále v omezeném rozsahu také na internetových stránkách obce Koněprusy,

21 VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER v sobotu, dne bude v obci Koněprusy a Bítov přistaven velkoobjemový kontejner. Čas přistavení kontejneru bude upřesněn!!! TECHNICKÉ SLUŢBY BEROUN NEBEZPEČNÝ ODPAD sobota, dne v obci Koněprusy u školy od 9.00 hodin a od 9,30 hodin na Bítově u autobusové zastávky.

22 Příspěvky občanů, náměty, návrhy, případně inzeráty, můžete podávat na OÚ až do uzávěrky příštího čísla, do

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport

Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport v městském obvodě Pardubice V má za sebou více neţ rok činnosti a viditelné výsledky její práce. Hned od počátku

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 www.strazpr.cz Vážení čtenáři Varty, ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 PŘÁNÍ STAROSTKY dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála pohodový rok 2009. Přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví a klidu. Věřím, že se nedáte

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA Všímavost je velká pomoc Vážení spoluobčané, okamžiky změny letopočtu, kdy se právě uplynuvší rok stává minulostí, přímo vybízí

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - DOMNĚNKY A FAKTA Stejně jako mnozí z Vás, také já jsem si kladl v souvislosti s aktuálním stavem autobusového nádraží (AN)

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více