KONĚPRUSKÝ OBČASNÍK P RO A B ÍTOVA KONĚPRUS ÍTOVA OBČANY INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O DĚNÍ V NAŠÍ OBCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONĚPRUSKÝ OBČASNÍK P RO A B ÍTOVA KONĚPRUS ÍTOVA OBČANY INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O DĚNÍ V NAŠÍ OBCI"

Transkript

1 KONĚPRUSKÝ P RO OBČASNÍK OBČANY KONĚPRUS ÍTOVA A B ÍTOVA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O DĚNÍ V NAŠÍ OBCI 22.vydání březen 2009

2 GRATULUJEME našim jubilantům! Havlíček Václav Koněprusy let Melichar Miroslav Bítov = let Sudíková Anna Koněprusy let Routová Danuše Koněprusy let Drahotová Marie Koněprusy let PŘIPOMÍNÁME! Úhradu poplatků za popelnice, pronajaté pozemky a psy pro rok Cajthaml František Koněprusy = let Oplt Josef Bítov let.

3 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK ) Příjmy podle 2) Výdaje podle 3) Stav majetku k ) Přehled dotací 5) Závěr z přezkoumání hospodaření obce 1) Příjmy podle = , = , = , = , = , = , = 5.280, = ,29 CELKEM: ,30 2) Výdaje podle = , = , = , = , = , = 540, = 7.069, = , = 3.542, = , = 1.976, = , = , = 3.706, = , = , = , = , = , = , = ,50 CELKEM: ,24 3) Stav majetku k : nebyly zjištěny ţádné rozdíly! - Budovy,haly,stavby = ,00 - Nehmotný inv.majetek = ,63 - Samostatné movit.věci = ,50 - Pozemky včetně lesů = ,30 - DHIM = ,38

4 - Ostatní materiál = ,04 - Zboţí = ,80 - Finanční investice = ,00 - Nedokončená hmotná investice - = ,48 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek = ,50 CELKEM: ,63 4) Přehled dotací - v roce 2008 získala dotace od Kraje ve výši Kč = Poţární ochrana (paragraf 5512) 5) Závěr z přezkoumání hospodaření obce Při přezkoumání hospodaření obce Koněprusy za rok 2008 Byly zjištěny méně závaţné chyby a nedostatky v 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.): Inventurní soupis účtu 031 pozemky - neobsahuje jednotlivé pozemky včetně jejich inventurních čísel - nelze provést kontrolu dle LV obce Účetní jednotka vykazuje k na účtu 315 pohledávky za rozpočtovými příjmy mínusový zůstatek Kč v důsledku neprovedení předpisu pohledávek. Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.v platném znění : NEUVÁDÍ SE. Podíly dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.v platném znění: a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 0,00 % b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 0,24 %

5 c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 0 % Mgr.Bc.Věra Sklenářová 1113 = Daň z příjmů fyz.osob z kap.výn , = Daň z příjmů práv. osob , = Daň z přidané hodnoty , = Poplatky ze psů 4.000,- ROZPOČET PRO ROK 2009 PŘÍJMY pol = Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin , = Daň z příjmů fyz.osob z OSVČ ,- 1361= Správní poplatky 1.000, = Daň z nemovitostí , = Dotace ze SR 7.400, = Dotace z ÚP , = Dotace na stavbu VODOVODU ,-

6 1039 = Ost,záleţitosti lesního hospodářství = 2.000, = Ost.záleţ.těţeb.průmyslu (dobýv.prostor) , = Komunální sluţby (pronájem pozemků) , = Sběr a odvoz komunálního odpadu , = Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací (příjmy z úroků a dividend) , = Vyrovnání rozpočtu ,- Celkem PŘÍJMY : ,- Kč VÝDAJE 2219 = Ost. záleţ. pozem.komunikací , = Provoz veř. silniční dopravy , 2310 = Pitná voda , = Základní školy , = Činnost knihovnická , = Rozhlas. poplatky 450,-

7 3349 = Ost. záleţ. sděl. prostředků ( občasník obce) , = Záleţ. kultury = věcné dary , = Vyuţití volného času dětí a mládeţe , = Veřejné osvětlení , = Pohřebnictví 1000, = Komun.sluţby a územ.rozvoj (práv.sluţby, el. energie,opravy ) , = Sběr a odvoz nebezp.odpadu , = Sběr a odvoz komunál.odpadu , = Sběr a odvoz ostatních odpadů , = Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň , = Veřejně prospěšné práce , = Poţární ochrana , = Zastupitelstvo obce , = Činnost místní správy , = Výdaje z finančních operací (sluţby peněţ.ústavů) ,- Celkem VÝDAJE : ,- Kč

8 OBECNÍ KNIHOVNA jsou zde půjčovány knihy z městské knihovny z Berouna a z knihovny z Kladna, pod kterou naše knihovna spádově patří. Takţe výběr knih je zde velký. Váţení občané, jistě víte, ţe je v naší obci obecní knihovna. Proto v nynějším zimním období, za delších večerů, většina z nás sáhne po dobré knize. Právě takové Vám nabízí naše knihovna. Je zde velká nabídka knih různého zaměření, romány, starší i nové, knihy kuchařské, historické, velký výběr je i knih z našeho regionu a jiné zajímavé knihy. Téţ je zde hodně knih pro naše nejmenší, ale i pro starší mládeţ. Budete-li mít zájem a dosud nejste čtenáři zdejší knihovny, přijďte se podívat a jistě si nějakou knihu půjčíte podle vašeho zájmu. Knihovna je otevřena kaţdý čtvrtek od 17,00 18,00 hodin a je bezplatná!!! Jarmila Bartoníčková Stávající kniţní fond je celoročně doplňován novými knihami. Několikrát do roka formou kniţních souborů,

9 DOPISY OD NAŠICH OBČANŮ Koněprusy Ţádost o projednání úpravy obecního rozpočtu na rok 2009 Váţené zastupitelstvo, dovoluji si Vás touto cestou poţádat o úpravu obecního rozpočtu na rok 2009 a sice ve spojitosti s budováním komunikace včetně sítí ke stavebním pozemkům za bývalou školou. Navrhuji dvě moţné varianty. Informovali jste nás občany, ţe hodláte investovat řádově okolo 3,5 milionů do zmíněné komunikace a tím se výraznou měrou spolupodílet na několikanásobném zhodnocení soukromých stavebních pozemků, nacházejících se v sousedství této komunikace (jeden z pozemků se např. nabízí k prodeji za zhruba sedminásobek původní ceny). A to bez toho, aniţ by se majitelé těchto pozemků na této obecní investici spolupodíleli. Běţný postup v takových případech je, ţe se náklady na takovou investici rozpočtou na počet stavebních parcel a tato částka se od soukromých vlastníků těchto pozemků vybere. V okolních obcích a městech se tato částka pohybuje zhruba okolo tisíc korun na jeden pozemek. A stejný postup navrhuji i já. Pokud ale jsme bohatá obec a chceme takto přispět k zhodnocení pozemků soukromých vlastníků, našich budoucích spoluobčanů, pak ale ţádám o podobný přístup ke všem. A to je druhá varianta úpravy obecního rozpočtu a sice přispět všem, klidně i účelově vázaným příspěvkem např. na úpravy našich nemovitostí, které by přispěly ke zlepšení ţivotního prostředí. Ţádám Vás tedy touto cestou o důkladné projedná-

10 ní a zváţení tohoto mého návrhu celým zastupitelstvem. Poté, aţ dospějete ke konečnému rozhodnutí, Vás tímto ţádám o sdělení, k čemu jste dospěli. Zároveň ţádám o otištění této ţádosti včetně Vašeho závěru (pokud v té době jiţ k nějakému dospějete) v příštím čísle Koněpruského občasníku jako příspěvek či návrh občanů (k této příleţitosti ţádost zašlu mailem). Děkuji za Váš čas, který budete mé ţádosti věnovat a s pozdravem Jiří Bartoš Váţený pan Jiří Bartoš Koněprusy 24 ODPOVĚĎ: Koněprusy Věc: Odpověď na ţádost ze dne Váţený pane, děkujeme Vám za Vaše připomínky k projednávání rozpočtu obce Koněprusy ve spojitosti s budováním nové obecní komunikace v ulici za školou. K první části Vašeho dopisu, kde píšete, ţe obec informovala občany, ţe hodlá investovat 3,5milionu korun do této komunikace pouze upřesňuji, ţe na veřejném jednání starostka obce sdělila, ţe rozpočet na komunikaci činil (v roce 2001) 3,5 milionů Kč. V této částce je kalkulována cena za primární přípojku, trafostanici a kabelové vedení, které v roce 2001 činilo částku ,- Kč. V současné době tyto investice hradí firma ČEZ. Obec provedla pouze srovnání terénu v souvislosti s umístěním elektrorozvodů a plynu, a do míst, kde by došlo ke kříţení sítí a bu-

11 doucím komplikacím při budování kanalizace a vodovodu, uloţila příslušné části IS. Celková částka, která byla do této akce vloţena, představuje částku cca 440 tisíc Kč, coţ je zhruba polovička potřebných finančních prostředků. Veškeré přípojky si budou hradit majitelé nemovitostí sami. Vlastní těleso komunikace bude postaveno po vydání stavebního povolení. Částka za tuto stavbu by se měla pohybovat okolo 1 milionu Kč. Bude-li vypsán příslušný dotační titul v rámci Programu obnovy vesnice, pokusí se obec získat tyto prostředky z jiných zdrojů. V závěru lze jen připomenout, ţe nynější zastupitelstvo řeší situaci, které se dalo předejít jiţ počátkem devadesátých let, kdy zastupitelstvem nebyl schválen návrh na odkoupení příslušných pozemků obcí. Jako obec se chceme rozrůstat a příslušná ulice je jiţ z doby před rokem 1989 určena k výstavbě rodinných domků. Tato varianta výstavby byla schůdná i v rámci projednávání ÚPD obce. Je proto nezbytné tuto stavbu realizovat. To, ţe někdo prodá zasíťovaný pozemek, je moţné. Kdyby takto uvaţovali jiţ naši předci, kdyţ stavěli silnice v obci, tak byste s největší pravděpodobností hradil i Vy podíl na obecní komunikaci. Druhá část Vašeho dopisu, kde navrhujete finanční příspěvek všem občanům, působí spíše úsměvně. Mgr.Bc.Věra Sklenářová starostka obce

12 Koněprusy Reakce na odpověď ze dne Váţené zastupitelstvo, je mi líto, ale z odpovědi paní starostky na mou ţádost o úpravu rozpočtu na rok 2009 zjišťuji, ţe jste ji asi ne zcela pochopili. Nejedná se mi o to, zda zastupitelé utratí z obecního rozpočtu 3,5 nebo 2,5 milionu na vybudování komunikace (jisté je, ţe jak uvádíte, 0,5 milionu jste jiţ utratili a v rozpočtu na letošek počítáte s dalšími 2 miliony), ale o to ţe nepostupují zcela standardně, tedy tak, jako v dnešní době většina obcí a měst. V tomto případě mě nezajímá historie, neb komunikaci nestavíme v historii, ale v přítomnosti. Naši předci se také rozhodovali jen a pouze v kontextu přítomnosti. Moje druhá varianta na Vás působí moţná úsměvně, ale je rozhodně oprávněná. Nechtěl jsem tento aspekt pouţít v mé ţádosti, ale hořce úsměvně spíše působí Váš dosavadní postup v kontextu toho, ţe jste velká část zastupitelstva v této otázce osobně svým způsobem ve střetu zájmů. Dále uvádím, ţe jsem ţádal celé zastupitelstvo o důkladné projednání a sdělení konečného rozhodnutí. Z odpovědi nevyplývá, ţe jde o konečné, většinové rozhodnutí celého zastupitelstva. Očekávám, ţe tedy toto rozhodnutí učiníte na nejbliţším veřejném zasedání, tedy Závěrem bych chtěl ještě poţádat o zváţení moţnosti u zmiňované komunikace instalovat veřejné osvětlení, které je šetrné k zamořování světelným smogem (světlo se nerozptyluje všemi směry, ale pouze směrem dolů a neznečišťuje tak oblohu světelným smogem ). Bliţší informace najdete v přiloţeném informačním materiálu. Jiří Bartoš

13 Unikátní AKČNÍ nabídka Havlíčkova Beroun Tel.: S akčním spořicím účtem Genius Plus získáte nejen svobodu neustálého přístupu k vašim úsporám, ale také moţnost zhodnocení vašich peněz za jednu z největších sazeb na trhu. U nás porostou vaše úspory rychle. Výhody spořícího účtu Genius Plus Při zůstatku od Kč má spořicí účet Genius Plus vynikající úročení 3,6 % p.a. Okamţitý a snadný přístup k vašim penězům přes Internet Banku Nemusíte měnit banku - spořicí účet Genius Plus je moţné zaloţit i bez běţného účtu Pokud nemáte běţný účet, je Internet Banka ke spořicímu účtu Genius Plus zdarma Zaloţení, vedení i zrušení spořicího účtu Genius Plus je zdarma Veškeré příchozí platby jsou zdarma 3 odchozí elektronické platby měsíčně jsou zdarma Srozumitelnost Váš účet si můţete pojmenovat Účet je zakládán na dobu neurčitou, bez termínů a výpovědních lhůt. Minimální vklad je 200 Kč. Úroky se připisují měsíčně a stávají se součástí vkladu. Havlíčkova Beroun Tel.:

14 Zaloţte svému dítěti konto Dětský Genius a dostanete pro něj dárek plyšového Barta Simpsona! Zaloţte svým dětem účet Dětský Genius - naučíte je zodpovědně hospodařit s penězi a zároveň jim umoţníte výhodně spořit. Účet Dětský Genius je určen pro děti do 15 let. Jiţ od 8 let věku si děti mohou vybírat z bankomatu kapesné. Výhody účtu Dětský Genius pro zaloţení účtu není nutná osobní přítomnost dítěte zdarma zaloţení, vedení a zrušení účtu zdarma jeden vklad a jeden výběr hotovosti na pobočce v měsíci výchovný efekt na dítě při nakládání s penězi peníze nejsou vázány ţádnou výpovědní lhůtou s peněţními prostředky mohou nakládat oba rodiče,a to buď společně,nebo kaţdý samostatně zdarma platební karta Dětské Maestro určená pouze pro výběr hotovosti z bankomatů a nebo dobíjení mobilního telefonu do celkového limitu 2000 Kč měsíčně zdarma 2 výběry z bankomatů sítě GE Money Bank měsíčně zdarma standardní měsíční výpis nebo elektronický evýpis všechny příchozí platby na účet bez poplatku

15 výhodný úrok 2,50 % p.a. (při zůstatku do Kč) a 0,1 % p.a. (při zůstatku nad Kč) zdarma pojistný program Dětské pojištění pojištění trvalých následků úrazu ( Kč) pojistné hradí GE Money Bank pojistný program Dětské pojištění Plus pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu dítěte s pojistnou částkou dalších Kč (celkem tedy Kč) a měsíční renta pro dítě v případě úmrtí následkem úrazu zákonného zástupce dítěte aţ do 18 let věku dítěte, a to ve výši aţ Kč za měsíc. V den 15. narozenin věku dítěte se účet automaticky převede na výhodný účet Genius Student se zachováním čísla účtu. Termíny svozů komunálního odpadu v roce 2009 pro obce Koněprusy a Bítov vţdy ve středu:

16 1. Návrh rozpočtu na rok rozpočtová opatření za r Schválení postupu prací pokládky IS v komunikaci za školou Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Koněprusy konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu P ř í t o m n i : Mgr. Bc. Věra Sklenářová, p. Jar. Preisler, p. Jar. Bouda, p. Jar. Čampulová, p. Jitka Řehořová, p. Jiřina Havlíčková, p. Markéta Tutzká O m l u v e n a : p. Olga Vitujová Návrh na usnesení : p. Jaroslav Preisler P r o g r a m : 3. Informace k přívodu VN k nově budované trafostanici 4. Informace k vánočním akcím v obci 5. Diskuse, různé 6. Úprava 7. Dopis televizi Prima 8. Seznámení se stanoviskem k modernizaci výroby vápna a mletých vápenců 1) Návrh rozpočtu na rok 2009 byl schválen s navýšením o částku ,- Kč na vyuţití volného času dětí a

17 mládeţe v obci. V ostatních bodech zůstává dle přiloţeného návrhu. Byla schválena rozpočtová opatření roku ) Seznámení s postupem prací IS v komunikaci za školou. ČEZ provádí elektrické přípojky, plynofikaci provádí firma MEP,která vyhrála výběrové řízení (částka cca ,- Kč) 3) Seznámení v vánočními akcemi v obci.v sobotu 6. prosince 2008 se uskuteční v prostorách tělocvičny vánoční besídka, kde budou jako kaţdoročně předány dárkové balíčky důchodcům a zároveň budou přivítání nově narození občánci obce 4) Obec obdrţela z Městského úřadu Beroun, odboru dopravy stanovení místní úpravy provozu, kde veškerá doprava těţkých vozidel (cisterny, nákl. auta s vleky a ost.) budou projíţdět obcí Bítov z důvodu špatného stavu mostu u ţelezáren. Poněvadţ se jedná o úzkou a dosti nepřehlednou vozovku a provoz vozidel značně stoupne, obec se proti tomuto rozhodnutí bude odvolávat,toto rozhodnutí bude ihned předáno právníkovi, aby učinil další kroky k vyřešení tohoto případu. 5) Seznámení s dopisem, který vedení obce zaslalo Televizi PRIMA, vysílání pořadu RECEPTÁŘ, který odvysílal dne pořad za základě dopisu napsaného manţeli Smíškovými z Koněprus č. 37. Pan Smíšek se po přečtení tohoto dopisu odvolává, ţe on nic nepodepisoval. 6) Seznámení se Stanoviskem k modernizaci výroby vápna a mletých vápenců, který byl zaslán Ministerstvem ţivotního prostředíodeslat záporné stanovisko na všechny orgány 7) Řešení pozemku parc. č. 29/1, který je ve vlastnictví Pozemkového Fondu ČR, aby v novém územním plánu byla zeleň a pak bezplatně převeden. O tento pozemek

18 má zájem téţ p. Konvalinka z Tetína. 8) Z advokátní kanceláře Hráský/Hráská z Prahy 5 v zastoupení jejich klienta p. Krymla, který je vlastníkem pozemku parcely č. 343 v katastru obce Koněprusy, přišla stíţnost na provádění stavebních prací bez souhlasu majitele 9) Je nutné udělat posudek na ceny pozemků, které by měly být vyměněny 10) Občané obce podali návrh, aby do Občasníku byl vkládám dotazník, kam by se dávaly připomínky od občanů obce. U s n e s e n í zastupitelstva obce Koněprusy ze dne Zastupitelstvo obce Koněprusy schvaluje: 1. Návrh rozpočtu na rok 2009 s navýšením částky na ,- Kč na vyuţití volného času dětí a mládeţe + rozpočtová opatření r Odvolání proti stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (nařízení MÚ Beroun-odbor dopravy č.j. 2351/2008 ) 3. Změnu územního plánu k řešení pozemku parc. č. 29/1 ve vlastnictví Pozemkového Fondu ČR

19 KADEŘNICTVÍ KOSMETIKA MODELÁŢ NEHTŮ KOMPLETNÍ PÉČE o Vaše vlasy, prodluţování, barvení úţasné střihy!!! tel MODELÁŢ NEHTŮ gelové, i na přírodní, P-SHINE, francouzské lakování i na nohy!!! tel POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ!!! Oznamujeme majitelům psů, ţe povinné očkování proti vzteklině se bude konat v sobotu 2. května 2009 od 10 hodin v Koněprusích u školy a od 11 hodin na Bítově. Očkování bude provedeno veterinárním lékařem MVDr. Dvořákem. VAŠE PROMĚNA ZARUČENA!!! KADEŘNICTVÍ U ČERNÉHO KONĚ Politických vězňů 517,Beroun

20 Obecní úřad Koněprusy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Koněprusy rozhodlo podle 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., usnesením na svém zasedání ze dne o pořízení změny č. 1 územního plánu sídelních útvarů Koněprusy a Bítov. Obecní úřad Koněprusy, jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č. 1 obce Koněprusy a Bítov podle 6 odst. 2 stavebního zákona, zajišťující územně plánovací činnost podle 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy se zhotovitelem Ing. Arch. Michalem Bartoškou, v souladu s cíli a úkoly územního plánování uvedenými v 18 a 19 stavebního zákona a citovaným usnesením, o z n a m u j e občanům obce Koněprusy a Bítov, fyzickým nebo právnickým osobám, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce Koněprusy a Bítov, a orgánům veřejné správy, moţnost podávání návrhů na pořízení změny ÚPnSÚ Koněprusy podle 46 odst. 1 stavebního zákona, a to do ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce obecního úřadu., tj do ve stejné lhůtě můţe kaţdý uplatnit k pořízení změny č. 1 ÚPnSÚ Koněprusy své podněty. K návrhům a podnětům podaným po uvedené lhůtě se nepřihlíţí. S dokumentací ÚPnSÚ Koněprusy a Bítov je moţno se seznámit během stanovené lhůty, tj. od do na Obecním úřadě Koněprusy a Krajském úřadě Středočeského kraje, odboru územ. a stav. řízení, a dále v omezeném rozsahu také na internetových stránkách obce Koněprusy,

21 VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER v sobotu, dne bude v obci Koněprusy a Bítov přistaven velkoobjemový kontejner. Čas přistavení kontejneru bude upřesněn!!! TECHNICKÉ SLUŢBY BEROUN NEBEZPEČNÝ ODPAD sobota, dne v obci Koněprusy u školy od 9.00 hodin a od 9,30 hodin na Bítově u autobusové zastávky.

22 Příspěvky občanů, náměty, návrhy, případně inzeráty, můžete podávat na OÚ až do uzávěrky příštího čísla, do

Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002

Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 6. 2011

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 500 000,00 487 264,00 486 584,49 1112

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013 IČO: 00272892 Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2013 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Závěrečný účet obce Onomyšl za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Onomyšl za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Onomyšl za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Přílohy : 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 548

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

KEO-W / Uc19s. Pol: Investiční přijaté transfery ze státních fondů Silnice Borek ,00

KEO-W / Uc19s. Pol: Investiční přijaté transfery ze státních fondů Silnice Borek ,00 roku 2014 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 20 000,00

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ad.1.) Hospodaření obce

ad.1.) Hospodaření obce ad.1.) Hospodaření obce Závěrečný účet obce Dobročkovice k 31.12.2010 Příjmy: Celkové příjmy včetně stavu účtu k 31.12.2010 činí 3,631.153,34 Kč Rozpočtované příjmy na rok 2010 činí 2,700.000,- Kč Celkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)

Více

Schválený rozpočet roku 2014 zpracováno 10.3.2014 strana: 1 / 8

Schválený rozpočet roku 2014 zpracováno 10.3.2014 strana: 1 / 8 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 900 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 18 000,00

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Suchonice za rok 2010

Návrh závěrečného účtu Obce Suchonice za rok 2010 Návrh závěrečného účtu Obce Suchonice za rok 2010 PŘÍJMY OdPa Pol částka v Kč 1111 daň ze záv.činnosti 248184 1112 daň SVČ 31508 1113 daň z kapit.výnosu 21868 1121 daň právnických osob 273712 1122 daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽERMANICE ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽERMANICE ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽERMANICE ZA ROK 2010 Rozpočet obce na rok 2010 byl schválen na 19. zasedání zastupitelstva obce Žermanice dne 24.3.2010 Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 a 4 byla schválena zastupitelstvem

Více

Návrh závěrečného účtu obce Hudlice za rok IČO:

Návrh závěrečného účtu obce Hudlice za rok IČO: Návrh závěrečného účtu obce Hudlice za rok 2012 - IČO: 00233285 (zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění) Adresa: Obec Hudlice, Jungmannova

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce

Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce Obec Blešno IČO 45978638 Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů - zůstatek z předchozích let 3 732 009,51

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH PŘÍJMY položka SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111-280,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti 1112 20,0 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet obce Jíkev za rok 2012

Závěrečný účet obce Jíkev za rok 2012 Obec Jíkev Závěrečný účet obce Jíkev za rok 2012 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Jíkev návrh na závěrečný účet svazku za rok 2012. Dne 9.12.2011

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni Daň z příjmů FO z kapitálového maj Daň z příjmů právnických osob

1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni Daň z příjmů FO z kapitálového maj Daň z příjmů právnických osob Schválený rozpočet obce Šerkovice na rok 2003 Paragraf Položka Druh příjmu ( výdaje) Kč Příjmy 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 229 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni 108

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2014 je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Závěrečný účet pro rok 2006

Závěrečný účet pro rok 2006 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2006 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 289. 411,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 205. 928,80 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Návrh závěrečného účtu obce Pozdeň za rok 2011 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2015 (TIS. KČ)

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2015 (TIS. KČ) ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2015 (TIS. KČ) - návrh PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 310,0 Daň z příjmů fyzických osob 20,0 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. příjmů 35,0 Daň z příjmů

Více

N Á VRH R o z POČ T U ro ku: 2 O II. PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený rozpočet. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á VRH R o z POČ T U ro ku: 2 O II. PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený rozpočet. Par Org Pol N+Z+Uz Popis N Á VRH R o z POČ T U ro ku: 2 O II PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis z p r a c ov á no..l~.ol._. Strana Schválený rozpočet 0000 lll1 1112 1113 1121 1211 1332 1337

Více

O B E C Výtisk jediný Vysoký Újezd

O B E C Výtisk jediný Vysoký Újezd Výtisk jediný Počet listů:5 Čj.: Paragraf Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 120 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výděl.čin. 8 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických

Více

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. února 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.30 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 Zastupitelstvo obce Morašice na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu obce Morašice za rok 2010 s výsledkem hospodaření-viz.přílohy:

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

Rozpočtu obce Krásná Hora 2016

Rozpočtu obce Krásná Hora 2016 Rozpočtu obce Krásná Hora 2016 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: 7.3.2016, usnesení 114/2016 Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 18.2.2016 Návrh

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce za rok 2015 Dne 3.12.2014 byla usnesením zastupitelstva obce stanovena pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015. Rozpočet obce Starý Vestec na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis Obec Borová Lada N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka Poznámka 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 600 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

Závěrečný účet obce za rok 2011

Závěrečný účet obce za rok 2011 Závěrečný účet obce za rok 2011 Dnem 1.12.2010 byla zastupitelstvem obce stanovena pravidla rozpočtového provizoria. Rozpočet obce Starý Vestec na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.3.2011

Více

0,00 Kč 0,00 Kč. POPIS KOMENTÁŘ rozpočet ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.činn. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

0,00 Kč 0,00 Kč. POPIS KOMENTÁŘ rozpočet ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.činn. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Návrh rozpočtu obce Hamry nad Sázavou na rok 2017 Příjmy 2017 0000 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1344 1351 1361 15 11 4112 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3 200 000,00

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Závěrečný účet obce Buková u Příbramě za rok 2014 (dle zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17)

Závěrečný účet obce Buková u Příbramě za rok 2014 (dle zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) Závěrečný účet obce Buková u Příbramě za rok 2014 (dle zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) Zpracovala: Alena Bálková, účetní obce Vyvěšeno (i v elektronické podobě) dne:

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Závěrečný účet obce Nová Pláň za rok údaje o hospodaření obce v roce 2012

Závěrečný účet obce Nová Pláň za rok údaje o hospodaření obce v roce 2012 Závěrečný účet obce Nová Pláň za rok 2012 -údaje o hospodaření obce v roce 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1* všeobecné informace

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

výdaje zemědělst. 25000

výdaje zemědělst. 25000 Rozpočet 2008 pnjmy daňové 750000 550000 51000 956000 1500000 položka 1111 1112 1113 1121 1211 3807000 výdaje zemědělst. 25000 pěstební činnost 15000 20000 25000 1012 1031 1031 1031 položka 5169 5021 5169

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Rozpočet obce na rok 2013

Rozpočet obce na rok 2013 Rozpočet obce na rok 2013 Příjmy pol. 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1 800 000 Kč pol. 1112 Daň z příjmu FO ze samost.vyděl.čin. 110 000 Kč pol. 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 190

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více