Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ"

Transkript

1 Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovatelé zápisu Mgr. Milana Kardoše, Mgr. Zdeňka Petroše. Z 42/02 Volba návrhové komise Zastupitelstvo města zvolilo návrhovou komisi ve složení: Josef Hruška, MVDr. Jan Krupička, Mgr. Jan Trčka. Z 42/03 Výsledky hospodaření Centra pro zdravotně postiženou mládež, příspěvkové organizace za rok 2005 Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření Centra pro zdravotně postiženou mládež, příspěvkové organizace za rok 2005 s tím, že zlepšený hospodářský výsledek ve výši 460,- Kč bude použit do rezervního fondu. Bc. Ptáčková Z 42/04 Výsledky hospodaření Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace za rok 2005 Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace za rok 2005 dle předloženého materiálu s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření následovně: a) ,- Kč převod do rezervního fondu, b) ,- Kč převod do fondu odměn na rok 2006 ( 32, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších změn) s rozdělením dle přílohy č. 3 předloženého návrhu. Mgr. Chajdrna 1

2 Z 42/05 Výsledky hospodaření Městské nemocnice ve Valašském Meziříčí, příspěvkové organizace za rok 2005 Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření Městské nemocnice Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace za rok 2005 dle předloženého návrhu s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření následovně: a) ,- Kč převod do rezervního fondu, odtud následně do investičního fondu a po nařízení Radou města bude proveden odvod do rozpočtu zřizovatele ( 30 a 31 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších změn), b) ,- Kč převod do rezervního fondu, z čehož bude ,- Kč přeúčtováno proti ztrátě z minulých let. Z 42/06 Závěrečný účet města Valašské Meziříčí za rok 2005 Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Valašské Meziříčí za rok 2005 dle předloženého návrhu. Z 42/07 Pravidla pro prodej bytů, pozemků a domů ve Valašském Meziříčí Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla pro prodej bytů, pozemků a domů ve Valašském Meziříčí dle předloženého návrhu. pí Grossmannová Z 42/08 Vyhlášení záměru na prodej bytů v domě čp. 655 na ul. Nerudova ve Valašském Meziříčí Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej bytů v domě čp. 655 na pozemku p. č a pozemku p. č. 1889, o výměře 365 m 2, v k. ú. Valašské Meziříčí - město pod bytovým domem na ul. Nerudova ve Valašském Meziříčí dle Pravidel pro prodej bytů, pozemků a domů ve Valašském Meziříčí. pí Grossmannová 2

3 Z 42/09 Změna ÚPnSÚ Valašské Meziříčí nová žádost Zastupitelstvo města schvaluje podle 84, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahrnutí žádosti č. 193 do změny č. 71 ÚPnSÚ Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu takto: - žádost č. 193 Město Valašské Meziříčí v zastoupení Odboru majetkové správy pozemek p. č. 1561, v k. ú. Valašské Meziříčí. Jedná se o změnu funkčního využití návrhové plochy veřejné zeleně v urbanizovaném území na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. Ing. arch. Vávrová Z 42/10 Změny ÚPnSÚ Valašské Meziříčí nové žádosti 1. Zastupitelstvo města schvaluje podle 84, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a podle dle 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn, zahrnutí žádostí č. 185, 187, 189 a 190 do změny č. 70 ÚPnSÚ Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu: - žádost č p. xxx xxx, bytem xxx xxx, Valašské Meziříčí - část pozemku p. č. 916 v k. ú. Krhová. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy v neurbanizované území, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. - žádost č manželé xxx a xxx xxx, manželé xxx a xxx xxx, bytem xxx xxx, Valašské Meziříčí pozemek p. č. 1027/22, v k. ú. Křivé. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy v neurbanizované území, na plochu obytné zástavby. - žádost č p. xxx xxx, bytem xxx xxx pozemek p. č. 666/2, v k. ú. Křivé. Jedná se o změnu funkčního využití plochy zahrad a sadů, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. - žádost č xxx xxx xxx, bytem xxx xxx, Valašské Meziříčí pozemek p. č. 995/2, v k. ú. Krhová. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy, na plochu smíšené zástavby (integrované funkce - bydlení a výrobní služby). 2. Zastupitelstvo města neschvaluje podle 84, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a podle dle 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn, zahrnutí žádostí č. 186, 188, 191 a 192 do změny č. 70 ÚPnSÚ Valašské Meziříčí: - žádost č xxx xxx a xxx xxx, bytem xxx xxx, Valašské Meziříčí pozemek p. č. 1693/3, 1694/2, 1694/3, v k. ú. Poličná. Jedná se o změnu funkčního využití luk a pastvin a plochy zahrad a sadů na plochu obytné zástavby pro stavbu čtyř rodinných domů. - žádost č xxx xxx xxx, bytem xxx xxx pozemek p. č. 665, v k. ú. Křivé. Jedná se o změnu funkčního využití plochy zahrad a sadů v 3

4 neurbanizované území, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. - žádost č xxx xxx xxx, bytem xxx xxx, Valašské Meziříčí pozemek p. č. 1135/5, v k. ú. Krhová. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy, na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. - žádost č p. xxx xxx, bytem xxx xxx, Valašské Meziříčí pozemek p. č. 1201/28, v k. ú. Hrachovec. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy, na plochu obytné zástavby pro stavbu 14 rodinných domů včetně vybudování příjezdové komunikace a odpovídajících inženýrských sítí. 3. Zastupitelstvo města schvaluje částečnou úhradu nákladů na pořízení ÚPD k jednotlivým žádostem o změnu územního plánu žadateli, a to dle předloženého návrhu. Ing. arch. Vávrová Z 42/11 Schválení změny č. 61 ÚPnSÚ Valašské Meziříčí 1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 26 odst. 2, 29, odst. 3 a 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 61 Územního plánu sídelního útvaru Valašské Meziříčí. 2. Zastupitelstvo města vymezuje ve smyslu ustanovení 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů závaznou část změny č. 61 Územního plánu sídelního útvaru Valašské Meziříčí. 3. Zastupitelstvo města vydává v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006 o závazné části změny č. 61 Územního plánu sídelního útvaru Valašské Meziříčí. 4. Zastupitelstvo města bere na vědomí vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyhodnocení připomínek, námitek a stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování dle přílohy č. 1/2, 1/3 a 1/4 předloženého návrhu. Ing. arch. Vávrová 4

5 Z 42/12 Schválení zadání změny č. 66 ÚPnSÚ Valašské Meziříčí 1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením 84, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle 20 odst. 7 a 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. 66 Územního plánu sídelního útvaru Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu. 2. Zastupitelstvo města schvaluje podmínku pro investora na vypracování urbanistické studie zástavby s vymezením podílu jednotlivých funkcí pro bydlení (30 %), občanskou vybavenost a výrobní služby (70 %), včetně návrhu řešení dopravy se začleněním autobusového nádraží jako veřejně prospěšné stavby před zahájením územního řízení o umístění první stavby v areálu. Ing. arch. Vávrová Z 42/13 Návrh na přidělení grantů v rámci II. kola Grantového programu města Valašské Meziříčí v kulturní oblasti na rok Zastupitelstvo města schvaluje přidělení grantů v rámci II. kola Grantového programu města Valašské Meziříčí v kulturní oblasti na rok 2006 dle předloženého návrhu. 2. Zastupitelstvo města pověřuje Radu města rozdělením zbývajících 10 tis. Kč. Ing. Skácalová Z 42/14 Přidělení finančních příspěvků grantů z rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 Zastupitelstvo města schvaluje přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Valašské Meziříčí pro rok 2006 na ekologické projekty takto: Žadatel Účel použití Příspěvek grant ve výši Severomoravské regionální Projekt Beskydský poutník ,- Kč sdružení ČSOP ZO ČSOP Valašské Meziříčí Informační stojany k přírodním útvarům ,- Kč Medůvka, Bražiska, Brdo (2ks) ZO ČSOP Valašské Rybníček v areálu bývalých ,- Kč Meziříčí Nadační fond Gymnázia Fr. Palackého Valašské Meziříčí kasáren Rozvoj enviromentálního myšlení a jednání studentů gymnázia prostřednictvím praktických činností a akcí ,- Kč Mgr. Chajdrna

6 Z 42/15 Závěrečná zpráva o provádění zimní údržby 2005/2006 Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečnou zprávu o provádění zimní údržby v roce 2005/2006 dle předloženého návrhu. Mgr. Chajdrna Z 42/16 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo mezi Technickými službami Valašské Meziříčí, s. r. o. a Městem Valašské Meziříčí Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Technickými službami Valašské Meziříčí, s. r. o. a Městem Valašské Meziříčí ze dne dle předloženého návrhu. Mgr. Chajdrna Z 42/17 Stavební úpravy komunikace ul. 40. pluku ve Valašském Meziříčí a její financování Zastupitelstvo města schvaluje zařazení akce Stavební úpravy komunikace ul. 40. pluku do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2007 a 2008 s tím, že v roce 2007 budou uhrazeny faktury do výše ,- Kč a zbývající část bude uhrazena zhotoviteli v roce Mgr. Chajdrna Z 42/18 Příprava projektu Čistá řeka Bečva II 1. Zastupitelstvo města schvaluje účast Města Valašské Meziříčí v projektu Čistá řeka Bečva II. 2. Zastupitelstvo města ukládá Odboru komunálních služeb vypracovat projektové dokumentace staveb pro územní rozhodnutí zařazených za Město Valašské Meziříčí v připravované akci Čistá řeka Bečva II dle předloženého návrhu. 3. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí pro rok 2006 ve výši tis. Kč z orj. 7, oddíl ( ) 2219, položky 6121, org Rekonstrukce dop. obsl. sport. areálu na orj. 17, oddíl ( ) 2321, položku 6121, org PD Kanalizace. Mgr. Chajdrna 6

7 Z 42/19 Povinně závazný výdaj roku 2007 dofinancování investiční akce Stavební úpravy ZŠ Zdeňka Fibicha pro účely SVČ Domeček Zastupitelstvo města schvaluje realizaci investiční akce Stavební úpravy ZŠ Zdeňka Fibicha pro účely SVČ Domeček dle předloženého návrhu s tím, že částka tis. Kč k dofinancování akce bude zařazena do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok Ing. Skácalová Z 42/20 ZŠ Křižná organizace odloučeného pracoviště ZŠ Podlesí ve školním roce 2006/ Zastupitelstvo města schvaluje organizaci školního roku 2006/2007 v ZŠ Podlesí dle varianty č. 1 předloženého návrhu. Klesne-li počet žáků pod 39 (dle Výkazu o základních školách k kalendářního roku), bude 5. ročník v ZŠ Podlesí zrušen. 2. Zastupitelstvo města ukládá vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu a Finančního odboru MěÚ Valašské Meziříčí vyčlenit z rozpočtu města částku potřebnou na pokrytí mzdových nákladů pedagogického pracovníka ZŠ Podlesí. Ing. Skácalová Z 42/21 Prodej plynového zařízení v průmyslové zóně Lešná Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako prodávající a Severomoravskou plynárenskou, a. s., Plynární 2748/6, Ostrava Moravská Ostrava, IČ: , jako kupujícím na stavbu Průmyslová zóna Lešná SO 05 Zásobování plynem SO STL plynovod průmyslové zóny za cenu tis. Kč. Ing. Hrňa Z 42/22 Navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 o částku tis. Kč 1. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 v příjmové části rozpočtu o částku tis Kč, zaúčtovanou v kapitálových příjmech na oddíl ( ) 6171, položku 3112 Prodej plyn. zařízení. 2. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 o částku tis. Kč takto: a) tis. Kč na orj. 9, oddíl ( ) 6171, položku 6130, org. 92 Výkupy, 7

8 b) 700 tis. Kč na opravu ulice Stříbrná orj. 17, oddíl ( ) 2212, položku 5171, org Místní komunikace opravy. Z 42/23 Oprava ulic Stříbrná a Křížkovského ve Valašském Meziříčí Zastupitelstvo města schvaluje zařazení akce Oprava ulic Stříbrná a Křížkovského ve Valašském Meziříčí do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2007 ve výši 5,9 mil. Kč. Z 42/24 Žádost pana xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 1296/3, o výměře cca 25 m 2, v k. ú. Krhová Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 1296/3, o výměře cca 25 m 2, v k. ú. Krhová. Přesná výměra a nové p. č. bude stanoveno dle GPL. Z 42/25 Žádost společnosti Bonver v. o. s. o prodej budovy na ul. Zašovská čp. 170 ve Valašském Meziříčí Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej budovy čp. 170, ležící na pozemku p. č. st a části pozemku p. č. 966/1 a pozemku p. č. st. 1403, o výměře 431 m 2 a části pozemku p. č. 966/1, o výměře cca 50 m 2, v k. ú. Krásno nad Bečvou. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 42/26 Žádost paní xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 1137/1, o výměře cca 60 m 2, v k. ú. Valašské Meziříčí město Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 1137/1, o výměře cca 60 m 2, v k. ú. Valašské Meziříčí město. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 8

9 Z 42/27 Žádost JEDNOTY, spotřební družstvo ve Vsetíně o prodej pozemku p. č. 1545/4, o výměře 961 m 2, v k. ú. Valašské Meziříčí město Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 1545/4, o výměře 961 m 2, v k. ú. Valašské Meziříčí - město. Z 42/28 Žádost paní xxx xxx xxx o prodej pozemku p. č. 1736/156, o výměře 95 m 2, v k. ú. Valašské Meziříčí město Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 1736/156, o výměře 95 m 2, v k. ú. Valašské Meziříčí město. Z 42/29 Žádost občanů o prodej částí pozemku p. č. 1736/1, o výměře cca 500 m 2, v k. ú. Valašské Meziříčí město Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej částí pozemku p. č. 1736/1, o výměře cca 500 m 2, v k. ú. Valašské Meziříčí město. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 42/30 Žádost pana xxx xxx o prodej pozemku p. č. 1278, o výměře 304 m 2, v k. ú. Křivé Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p.č o výměře 304 m 2 v k.ú. Křivé. Z 42/31 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej pozemku p. č. 144/1, o výměře 125 m 2, v k. ú. Křivé Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 144/1, o výměře 125 m 2, v k. ú. Křivé. 9

10 Z 42/32 Žádost pana xxx xxx o prodej nebo pronájem části pozemku p. č. 261/1, o výměře cca 400 m 2, v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 261/1, o výměře cca 400 m 2, v k. ú. Krásno nad Bečvou. Z 42/33 Žádost pana xxx xxx o prodej nebo pronájem pozemku p. č. 842, o výměře 579 m 2, v k. ú. Krhová Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 842, o výměře 579 m 2, v k. ú. Krhová. Z 42/34 Žádost Společenství vlastníků domů Křižná 617, 618 a 619 o prodej nebo zřízení věcného břemene na část pozemku p. č. 258/1, o výměře cca 300 m 2, v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 258/1, o výměře cca 300 m 2, v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. Z 42/35 Žádost pana xxx xxx o prodej pozemku p. č. st. 1614, o výměře 19 m 2, v k. ú. Krásno nad Bečvou pod stavbou garáže Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. st. 1614, o výměře 19 m 2, v k. ú. Krásno nad Bečvou panu xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, Krnov 1 za cenu 310,- Kč/m 2. 10

11 Z 42/36 Žádost paní xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 557/3, o výměře cca 100 m 2, v k. ú. Lhota u Choryně Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p. č. 557/3, o výměře cca 60 m 2, v k. ú. Lhota u Choryně paní xxx xxx, xxx xxx, Valašské Meziříčí. Z 42/37 Žádost pana xxx xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 1836/1, o výměře cca 300 m 2, a části pozemku p. č. 1836/12, o výměře cca 470 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město, v areálu bývalých kasáren Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí pozemků p. č. 1836/1, o výměře cca 300 m 2 a p. č. 1836/12, o výměře cca 470 m 2, v k. ú. Valašské Meziříčí město, v areálu bývalých kasáren panu xxx xxx xxx, xxx xxx xxx za cenu 310,- Kč/m 2 za podmínek: - kupní cena bude uhrazena do 15-ti dnů od podpisu kupní smlouvy, - přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL, a to na náklady žadatele, - poloha pozemku je vymezena v přiložené situaci katastrální mapy, - s kupujícím bude uzavřena smlouva o zřízení bezúplatného věcného břemene na případné inženýrské sítě, - náklady spojené s prodejem budou hrazeny kupujícím, - kupující umožní vstup na pozemek za účelem realizace inženýrských sítí a napojení objektu na inženýrské sítě (např. v rámci projektu veřejného osvětlení apod.), - prodej bude uskutečněn včetně porostu a vzrostlé zeleně, - respektování aktualizované urbanistické studie areálu bývalých kasáren. Z 42/38 Žádost pana xxx xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 1836/10, o výměře cca 380 m 2, v k. ú. Valašské Meziříčí město, v areálu bývalých kasáren Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 1836/10, o výměře cca 380 m 2, v k. ú. Valašské Meziříčí město, v areálu bývalých kasáren panu xxx xxx xxx, xxx xxx, Valašské Meziříčí za cenu 310,- Kč/m 2 za podmínek: - kupní cena bude uhrazena do 15-ti dnů od podpisu kupní smlouvy, - přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL, a to na náklady žadatele, - poloha pozemku je vymezena v přiložené situaci katastrální mapy, - s kupujícím bude uzavřena smlouva o zřízení bezúplatného věcného břemene na případné inženýrské sítě, - náklady spojené s prodejem budou hrazeny kupujícím, - kupující umožní vstup na pozemek za účelem realizace inženýrských sítí a napojení objektu na inženýrské sítě (např. v rámci projektu veřejného osvětlení apod.), 11

12 - prodej bude uskutečněn včetně porostu a vzrostlé zeleně, - respektování aktualizované urbanistické studie areálu bývalých kasáren. Z 42/39 Žádost společnosti JMP s. r. o. o prodej částí pozemků p. č. 2120/48, o výměře cca 900 m 2, p. č. 1836/1, o výměře cca 15 m 2 a p. č. 2120/62, o výměře cca 50 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město, v areálu bývalých kasáren Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí pozemků p. č. 2120/48, o výměře cca 900 m 2, p. č. 1836/1, o výměře cca 15 m 2 a p. č. 2120/62, o výměře cca 50 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město, v areálu bývalých kasáren společnosti JMP, s. r. o., Ohradní 1364/14, Praha 4, Michle, IČO: za cenu 310,- Kč/m 2 za podmínek: - kupní cena bude uhrazena do 15-ti dnů od podpisu kupní smlouvy, - přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL, a to na náklady žadatele, - poloha pozemku je vymezena v přiložené situaci katastrální mapy, - s kupujícím bude uzavřena smlouva o zřízení bezúplatného věcného břemene na případné inženýrské sítě, - náklady spojené s prodejem budou hrazeny kupujícím, - kupující umožní vstup na pozemek za účelem realizace inženýrských sítí a napojení objektu na inženýrské sítě (např. v rámci projektu veřejného osvětlení apod.), - prodej bude uskutečněn včetně porostu a vzrostlé zeleně, - respektování aktualizované urbanistické studie areálu bývalých kasáren. Z 42/40 Žádost pana xxx xxx o prodej částí pozemků p. č. 2120/48, o výměře cca 100 m 2 a p. č. 1836/1, o výměře cca 1000 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město, v areálu bývalých kasáren Zastupitelstvu města schvaluje prodej částí pozemků p. č. 2120/48, o výměře cca 100 m 2 a p. č. 1836/1, o výměře cca 1000 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město, v areálu bývalých kasáren panu xxx xxx, xxx xxx, Valašské Meziříčí za cenu 310,- Kč/m 2 za podmínek: - kupní cena bude uhrazena do 15-ti dnů od podpisu kupní smlouvy, - přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL, a to na náklady žadatele, - poloha pozemku je vymezena v přiložené situaci katastrální mapy, - s kupujícím bude uzavřena smlouva o zřízení bezúplatného věcného břemene na případné inženýrské sítě, - náklady spojené s prodejem budou hrazeny kupujícím, 12

13 - kupující umožní vstup na pozemek za účelem realizace inženýrských sítí a napojení objektu na inženýrské sítě (např. v rámci projektu veřejného osvětlení apod.), - prodej bude uskutečněn včetně porostu a vzrostlé zeleně, - respektování aktualizované urbanistické studie areálu bývalých kasáren. Z 42/41 Žádost společnosti Prelax spol. s r. o. o prodej spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 1801, o výměře 243 m 2, v k. ú. Valašské Meziříčí město Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu, tj. 1/2 pozemku p. č. 1801, o výměře 243 m 2, v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 310,- Kč/m 2 společnosti Prelax spol. s r. o., se sídlem Za Mlýnem 2, Přerov, IČO: za podmínek: - kupní cena bude uhrazena do 15-ti dnů od podpisu kupní smlouvy, - poloha pozemku je vymezena v přiložené situaci katastrální mapy, - s kupujícím bude uzavřena smlouva o zřízení bezúplatného věcného břemene na případné inženýrské sítě, - náklady spojené s prodejem budou hrazeny kupujícím, - kupující umožní vstup na pozemek za účelem realizace inženýrských sítí a napojení objektu na inženýrské sítě (např. v rámci projektu veřejného osvětlení apod.), - prodej bude uskutečněn včetně porostu a vzrostlé zeleně. Z 42/42 Žádost společnosti Prelax spol. s r. o. o prodej části pozemku p. č. 1836/12, o výměře cca 1000 m 2, v k. ú. Valašské Meziříčí město, v areálu bývalých kasáren Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 1836/12, o výměře cca 1000 m 2, v k. ú. Valašské Meziříčí město v areálu bývalých kasáren společnosti Prelax spol. s r. o., Za Mlýnem 2, Přerov, IČO: za cenu 310,- Kč/m 2 za podmínek: - kupní cena bude uhrazena do 15-ti dnů od podpisu kupní smlouvy, - přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL, a to na náklady žadatele, - poloha pozemku je vymezena v přiložené situaci katastrální mapy, - s kupujícím bude uzavřena smlouva o zřízení bezúplatného věcného břemene na případné inženýrské sítě, - náklady spojené s prodejem budou hrazeny kupujícím, - kupující umožní vstup na pozemek za účelem realizace inženýrských sítí a napojení objektu na inženýrské sítě (např. v rámci projektu veřejného osvětlení apod.), 13

14 - prodej bude uskutečněn včetně porostu a vzrostlé zeleně, - respektování aktualizované urbanistické studie areálu bývalých kasáren Z 42/43 Žádost pana xxx xxx o revokaci usnesení č. Z 40/31 ze dne prodej pozemku p. č. 2120/64, o výměře 235 m 2 a části pozemku p. č. 1836/1, o výměře cca 1100 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město, v areálu bývalých kasáren Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 40/31 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 2120/64, o výměře 235 m 2 a části pozemku p. č. 1836/1, o výměře cca 1100 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město, v areálu bývalých kasáren společnosti VENA TRADE, s. r. o., se sídlem Za Pilou 156, Bohuňovice, IČ: za cenu 310,- Kč/m 2 za podmínek: - kupní cena bude uhrazena do 15-ti dnů od podpisu kupní smlouvy, - přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL, a to na náklady žadatele, - poloha pozemku je vymezena v přiložené situaci katastrální mapy, - s kupujícím bude uzavřena smlouva o zřízení bezúplatného věcného břemene na případné inženýrské sítě, - náklady spojené s prodejem budou hrazeny kupujícím, - kupující umožní vstup na pozemek za účelem realizace inženýrských sítí a napojení objektu na inženýrské sítě (např. v rámci projektu veřejného osvětlení apod.), - prodej bude uskutečněn včetně porostu a vzrostlé zeleně, - respektování aktualizované urbanistické studie areálu bývalých kasáren. Z 42/44 Žádost pana xxx xxx a paní xxx xxx o výkup pozemku p. č. 353/2, o výměře 59 m 2, v k. ú. Krhová Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku p. č. 353/2, o výměře 59 m 2, v k. ú. Krhová od pana xxx xxx, xxx xxx, Valašské Meziříčí podíl 1/2 a od paní xxx xxx, xxx xxx, Valašské Meziříčí - podíl 1/2 za cenu 100,- Kč/m 2. 14

15 Z 42/45 Žádost společnosti AGROCENTRUM Podlesí a. s. o výkup mostu vedoucí přes řeku Bečvu a příjezdových komunikací v lokalitě Kouty, Valašské Meziříčí Zastupitelstvo města schvaluje výkup staveb, a to mostu evidenční číslo 4-04c M1 a příjezdových komunikací, ležících na pozemcích p. č. 2860/46, p. č. 2860/47, p. č. 2860/48 a p. č. 2860/49, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město od akciové společnosti Agrocentrum Podlesí, Kouty 034, Valašské Meziříčí za celkovou cenu ,- Kč do vlastnictví Města Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu s tím, že polovinu kupní ceny zaplatí Město Valašské Meziříčí v roce 2006 a druhou polovinu do Z 42/46 Žádost pana xxx xxx xxx, paní xxx xxx, pana xxx xxx xxx a paní xxx xxx o směnu části pozemků p. č. 1736/1 za část pozemku p. č. 1736/180, v k. ú. Valašské Meziříčí město Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na směnu části pozemku p. č.1736/1, o výměře cca 6,5 m 2, v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. Z 42/47 Žádost Obce Zašová o darování pozemků pod komunikacemi p. č. 1051/3, o výměře 123 m 2, p. č. 2171/4, o výměře 56 m 2, p. č. 2172/2, o výměře 81 m 2, v k. ú. Zašová Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemků pod komunikacemi p. č. 1051/3, o výměře 123 m 2, p. č. 2171/4, o výměře 56 m 2, p. č. 2172/2, o výměře 81 m 2, v k. ú. Zašová Obci Zašová. Z 42/48 Žádost společnosti PONAST spol. s r. o. o snížení kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 854/9, v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o revokaci svého usnesení č. Z 39/20 ze dne

16 Z 42/49 Revokace usnesení Zastupitelstva města č. Z 39/18 ze dne na prodej pozemků p. č. 982/13, o výměře 97 m 2, st. p. č. 2357, o výměře 38 m 2, p. č. 982/15, o výměře 116 m 2, p. č. 982/16, o výměře 81 m 2, p. č. 982/17, o výměře 76 m 2, p. č. 982/18, o výměře 76 m 2 a p. č. 982/19, o výměře 71 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. Z 39/18 ze dne tak, že původní text usnesení ruší a nahrazuje novým textem takto: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 982/13, o výměře 97 m 2 a st. p. č. 2357, o výměře 38 m 2 paní xxx xxx, xxx xxx, Valašské Meziříčí, pozemku p. č. 982/15, o výměře 116 m 2 panu xxx xxx, xxx xxx, Valašské Meziříčí, pozemku p. č.982/16, o výměře 81 m 2 paní xxx xxx, xxx xxx, Valašské Meziříčí, pozemku p. č. 982/17, o výměře 76 m 2 paní xxx xxx, xxx xxx, Valašské Meziříčí, pozemku p. č. 982/18, o výměře 76 m 2 panu xxx xxx a paní xxx xxx xxx, xxx xxx, Valašské Meziříčí, pozemku p. č. 982/19, o výměře 71 m 2 panu xxx xxx, xxx xxx, Valašské Meziříčí, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou všem za cenu 200,-Kč/m 2. Z 42/50 Žádost pana xxx xxx o prodloužení termínu kolaudace objektu bývalé výměníkové stanice ležící na pozemku p. č. st. 1380/1, v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu povinnosti kolaudovat objekt bývalé výměníkové stanice ve vlastnictví pana xxx xxx, xxx xxx, Valašské Meziříčí, jako podmínky pro prodej pozemku p. č. st. 1380/1, v k. ú. Krásno nad Bečvou, zastavěného touto výměníkovou stanicí do v souladu se schválenými podmínkami prodeje č. Z 35/33 ze dne a , bez dopadu na cenu zastavěného pozemku. Z 42/51 Souhlasné prohlášení o vzniku vlastnického práva k nemovitosti pro účely zápisu stavby do katastru nemovitostí Zastupitelstvo města schvaluje souhlasné prohlášení mezi společností Vodovody a kanalizace Vsetín a. s. se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, zastoupená panem RNDr. Leopoldem Orságem, ředitelem společnosti a Městem Valašské Meziříčí, o vzniku vlastnického práva Města Valašské Meziříčí k nemovitosti jiná stavba provozně technická budova na ČOV, ležící na pozemku p. č. st. 2763, o výměře 319 m 2, v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. 16

17 Z 42/52 Bezúplatný převod pozemků tvořících areál mateřské školy na ul. Seifertova, Střediska volného času Domeček na ul. Zdeňka Fibicha a základní školy na ul. Žerotínova na území města Valašské Meziříčí z České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Valašské Meziříčí Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. st. 902/1, o výměře 1039 m 2, v k. ú. Krásno nad Bečvou (pozemek tvořící areál mateřské školy Seifertova), p. č. 2563/20, o výměře 1030 m 2, p. č. 2586/21, o výměře 810 m 2, p. č. 2586/22, o výměře 183 m 2, p. č. 2586/24, o výměře 519 m 2, p. č. 2586/36, o výměře 3506 m 2, p. č. 2586/38, o výměře 11 m 2, p. č. 2586/39, o výměře 903 m 2, p. č. 2586/41, o výměře 282 m 2, p. č. 2586/42, o výměře 1107 m 2, p. č. 2586/44, o výměře 216 m 2, p. č. 2586/53, o výměře 65 m 2 a p. č. 2586/48, o výměře 1556 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město (pozemky tvořící areál Střediska volného času Domeček), p. č. 1978/1, o výměře m 2 a p. č. 1978/2, o výměře 3989 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město (pozemky tvořící areál základní školy Žerotínova) z České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Valašské Meziříčí s tím, že pozemky budou po dobu 15 let užívány tak, jak doposud pro vzdělávání, volnočasové aktivity a prevence kriminality dětí a mládeže ve Valašském Meziříčí, nebudou po tu dobu převedeny na třetí osobu, nebudou po tu dobu komerčně využívány a v případě porušení těchto podmínek odvede město do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku rovnající se ceně převáděné nemovitosti v čase a místě obvyklé, zjištěné znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku, včetně nákladů vynaložených za zpracování tohoto znaleckého posudku. Z 42/53 Bezúplatný převod spoluvlastnických podílů pozemků v k. ú. Choryně Obci Choryně Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na dar spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na pozemky ve zjednodušené evidenci parcel původ Pozemkový katastr, p. č. 42/1, o výměře 2274 m 2, p. č. 42/4, o výměře 930 m 2, p. č. 42/5, o výměře 887 m 2 a p. č. 45, o výměře 244 m 2, vše v k. ú. Choryně. Z 42/54 Přeložka vodovodního přivaděče v lokalitě Stínadla II Zastupitelstvo města bere na vědomí, že vodovodní řád DN 200 uložený na pozemku p. č. 1552/5, 1552/2, 2511/8 v k. ú. Valašské Meziříčí město bude z důvodu výstavby rodinného domu přeložen. Kupující manželé xxx provedou přeložku vodovodního rádu DN 200 s tím, že náklady na tuto přeložku budou hradit ze slevy poskytnuté městem na předmětnou nemovitost pozemek a v případě vyšších nákladů nad uvedenou slevu uhradí zbývající část Město Valašské Meziříčí. 17

18 Z 42/55 Revokace části usnesení č. Z 41/04 odstavec č. 4 Zastupitelstva města ze dne na prodej pozemku 04 v lokalitě Stínadla Zastupitelstvo města revokuje část svého usnesení č. Z 41/04 odstavec č. 4 ze dne tak, že původní text usnesení ruší a nahrazuje novým textem takto: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 04, část p. č. 1558/1, o výměře 858,82 m 2 manželům paní xxx a panu xxx xxx, xxx xxx, Valašské Meziříčí do společného jmění manželů podíl 1/2, panu xxx xxx, xxx xxx, Valašské Meziříčí podíl 1/4 a paní xxx xxx, xxx xxx, Valašské Meziříčí podíl 1/4 všem za cenu 655,- Kč/m 2 v lokalitě Stínadla II ve Valašském Meziříčí pro výstavbu rodinného domu v souladu se schválenými podmínkami a studii zpracovanou xxx xxx xxx xxx. Přesná výměra a p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 42/56 Zvýšení základního kapitálu společnosti ST SERVIS s. r. o. v souvislosti s provázaností investičních akcí Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí a Ohřevem bazénové a užitkové vody v areálu letního koupaliště Zastupitelstvo města schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti ST SERVIS s. r. o. se sídlem Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Hřbitovní 285 peněžitým vkladem jediného společníka Města Valašské Meziříčí o částku ,- Kč. Z 42/57 Poskytnutí krátkodobé finanční půjčky společnosti ST SERVIS s. r. o. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí krátkodobé půjčky na posílení Cash-flow společnosti ST SERVIS s. r. o. ve výši ,- Kč za těchto podmínek: - splatná do , - úrok 6M PRIBOR + 1 %. Z 42/58 Zvýšení základního kapitálu společnosti ST SERVIS s. r. o. v souvislosti s provozováním trafostanic Zastupitelstvo města schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti ST SERVIS s. r. o. o nepeněžitý vklad trafostanic DTS a DTS a příslušných rozvodů nízkého napětí specifikovaných ve znaleckém posudku v celkové hodnotě ,- Kč a současně snižuje výši peněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti na rok 2006 o tis. Kč. 18

19 Z 42/59 Snížení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 v oblasti kapitálových příjmů a výdajů o tis. Kč Zastupitelstvo města schvaluje snížení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 o tis. Kč v oblasti kapitálových příjmů u oddílu ( ) 6171, položky 3112 Předpokládané prodeje nemovitostí a ve výdajích snížení o tis. Kč u orj. 10, oddíl ( ) 3412, položky 6202, org vklad města do společnosti ST SERVIS s. r. o.. Z 42/60 Zpráva investora (ST SERVIS s. r. o.) o průběhu výstavby krytého bazénu 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu investora o průběhu výstavby krytého bazénu. 2. Zastupitelstvo města schvaluje úhradu víceprací týkající se odtěžení mlýna ve výši 300 tis. Kč z rezervy rozpočtu akce Krytý bazén ve Valašském Meziříčí. Z 42/61 Informace o činnosti Policie České republiky a Městské policie Valašské Meziříčí v průběhu uzavírky estakády Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti Policie České republiky a Městské policie Valašské Meziříčí v průběhu uzavírky estakády přednesenou kpt. Bc. Tözserem. T: Ihned Zodp.: kpt. Bc. Tözser Z 42/62 Rekonstrukce zadního nádvoří zámku Žerotínů 1. Zastupitelstvo města schvaluje celkový finanční rozsah rekonstrukce zadního nádvoří zámku Žerotínů ve výši 25 mil. Kč s tím, že spoluúčast státního rozpočtu na této akci představuje 15 mil. Kč. 2. Zastupitelstvo města schvaluje finanční podíl města na rekonstrukci zadního nádvoří zámku Žerotínů ve výši 10 mil. Kč takto: - v roce 2006 ve výši 2 mil. Kč, - v roce 2007 ve výši 8 mil. Kč. T: Ihned Zodp.: Ing. Mikušek 19

20 Z 42/63 Žádost ZŠ Šafaříkova o spoluúčast Města Valašské Meziříčí na projektu vybudování umělé lezecké stěny v areálu školy 1. Zastupitelstvo města schvaluje spoluúčast Města Valašské Meziříčí na projektu ZŠ Šafaříkova vybudování umělé lezecké stěny v areálu ZŠ Šafaříkova formou mimořádného příspěvku na investici ve výši 100 tis. Kč. 2. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření přesun ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 ve výši 100 tis. Kč z orj. 10, oddíl ( ) 6310, položky 5141, org Placené úroky z úvěrů na orj. 3, oddíl ( ) 3113, položku 6351, org ZŠ Šafaříkova příspěvek na investici (umělá lezecká stěna). Z 42/64 Financování projektu Rozvoj internetové infrastruktury pro město Valašské Meziříčí 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o skutečnosti, že hospodaření města Valašské Meziříčí v roce 2006 skončí schodkem mínus ,- Kč z důvodu proplacení dotací z fondů EU a státního rozpočtu po skončení akce Rozvoj internetové infrastruktury pro město Valašské Meziříčí až v roce Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši ,- Kč z kontokorentního úvěru s tím, že tento bude vyrovnán po proplacení dotací z fondů EU a státního rozpočtu až v roce Z 42/65 Přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu v roce 2006 ve výši 933 tis. Kč na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovných dokladů s biometrickými údaji Zastupitelstvo města schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši 933 tis. Kč ze státního rozpočtu na rok 2006 účelově určené na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji, zaúčtovanou: 1. v příjmech na položku 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy pod účelovým znakem ve výdajích takto: a) 400 tis. Kč na orj. 8, oddíl ( ) 6171, položku 5171, org. 815 Opravy a udržování UZ 98116, b) 225 tis. Kč na orj. 8, oddíl ( ) 6171, položku 5137, org. 202 DHIM, DHNM (vybavení cest. doklady biometrika), UZ 98116, c) 228 tis. Kč na orj. 1, oddíl ( ) 6171, položku 5011, org Platy pracovníků MěÚ, UZ 98116, 20

21 d) 59 tis. Kč na orj. 1, oddíl ( ) 6171, položku 5031, org Sociální pojištění, UZ 98116, e) 21 tis. Kč na orj. 1, oddíl ( ) 6171, položku 5032, org Zdravotní pojištění, UZ Z 42/66 Přijetí mimořádné účelové dotace ve výši ,- Kč pro personální posílení výkonu agend řidičů v roce 2006 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí mimořádné účelové dotace ve výši ,- Kč určené pro personální posílení výkonu agend řidičů v roce 2006 v příjmové části rozpočtu zaúčtované na položku 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu a ve výdajové části zaúčtované následovně: a) 288 tis. Kč na orj. 1, oddíl ( ) 6171, položku 5011, org Platy pracovníků MěÚ, b) 75 tis. Kč na orj. 1, oddíl ( ) 6171, položku 5031, org Sociální pojištění, c) 26 tis. Kč na orj. 1, oddíl ( ) 6171, položku 5032, org Zdravotní pojištění, d) 15 tis. Kč na orj. 10, oddíl ( ) 6171, položku 5019, org Odvod do sociálního fondu (3,5 % hrubých mezd), e) 2 tis. Kč na orj. 10, oddíl ( ) 6171, položku 5038, org Zákonné pojištění za zaměstnance (0,42 % hrubých mezd), f) 9 tis. Kč na orj. 10, oddíl ( ) 6171, položku 5169, org Příspěvek zaměstnavatele na stravenky. Z 42/67 Přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 160 tis. Kč na podporu informačních technologií využívaných pro informační systém registru živnostenského podnikání v roce 2006 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí mimořádné účelové dotace ve výši 160 tis. Kč na podporu informačních technologií využívaných v souvislosti s realizací nového informačního systému registru živnostenského podnikání v roce 2006 v příjmové části rozpočtu zaúčtované na položku 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod účelovým znakem a ve výdajové části zaúčtované na orj. 2, oddíl ( ) 6171, položku 5137, org Technické vybavení (do 40 tis. Kč), UZ

22 Z 42/68 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 14 tis. Kč na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století Zastupitelstvo města schvaluje přijetí neinvestiční dotace pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Valašské Meziříčí ve výši 14 tis. Kč ze státního rozpočtu, účelově určenou na projekty Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením a První rok ve škole první krok do knihovny s dopadem na rozpočet města Valašské Meziříčí na rok 2006: 1. dotace bude v příjmech zaúčtována na položku 4116 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pod účelovým znakem ve výdajích zaúčtována následovně: - 5 tis. Kč na orj. 12, oddíl ( ) 3314, položka 5331, org. 1203, UZ Městská knihovna Valašské Meziříčí Knihovna tis. Kč na orj. 12, oddíl ( ) 3314, položka 5331, org. 1204, UZ Městská knihovna Valašské Meziříčí Knihovna 21. Z 42/69 Přijetí neinvestiční dotace v roce 2006 ve výši 177 tis. Kč určené na úhradu mzdových nákladů euromanažera Zastupitelstvo města schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši 177 tis. Kč určené na úhradu mzdových nákladů vzniklých v souvislosti se zajišťováním činností euromanažera v příjmové části rozpočtu zaúčtované na položku 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů a ve výdajové části zaúčtované následovně : a) 131 tis. Kč na orj. 1, oddíl ( ) 6171, položku 5011, org Platy pracovníků MěÚ, b) 34 tis. Kč na orj. 1, oddíl ( ) 6171, položku 5031, org Sociální pojištění, c) 12 tis. Kč na orj. 1, oddíl ( ) 6171, položku 5032, org Zdravotní pojištění. Z 42/70 Přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu v roce 2006 ve výši 220 tis. Kč na realizaci projektu Valašský špalíček 2006 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí neinvestiční dotace pro příspěvkovou organizaci Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí ve výši 220 tis. Kč ze státního rozpočtu na rok 2006 účelově určenou na projekt Valašský špalíček 2006 s dopadem na rozpočet města Valašské Meziříčí na rok 2006 v příjmové části zaúčtovanou na položku 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu pod účelovým znakem 34070, ve výdajové části zaúčtovanou na orj. 12, oddíl ( ) 3319, položku 5331, org KZ účelová dotace Valašský špalíček (dotace SR), UZ

23 Z 42/71 Rozpočtové opatření přesun ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 u orj. 1 OOZ Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 ve výši 60 tis. Kč z orj. 1, oddílu ( ) 6171, položky 5173, org Cestovné ostatní na orj. 1, oddíl ( ) 6171, položku 5167, org Poplatky za školení. Z 42/72 Rozpočtové opatření přesun ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 u orj. 6 OŽP Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 ve výši 30 tis. Kč z orj. 6, oddílu ( ) 1037, položky 5169, org Celospolečenské funkce lesů ozdravené akce pro zvěř, podpora myslivosti na orj. 6, oddíl ( ) 6171, položku 5169, org Kopírování a měření. Z 42/73 Rozpočtové opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 u orj. 7 INV a orj. 3 ŠKOL Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 ve výši 140 tis. Kč z orj. 7, oddílu ( ) 3419, položky 6121, org Stavební úpravy venkovního koupaliště na orj. 3, oddíl ( ) 3419, položku 5171, org. 357 Zimní stadion opravy a udržování. Z 42/74 Rozpočtová opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 u orj. 7 INV a orj. 10 FIN Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 celkem ve výši tis. Kč, a to následovně: a) tis. Kč z orj. 7, oddílu ( ) 3322, položky 6121, org Rekonstrukce zámku Žerotínů na orj. 7, oddíl ( ) 3322, položku 6121, org Brána do Beskyd informační a poradenské centrum ve Valašském Meziříčí, b) 400 tis. Kč z orj. 7, oddílu ( ) 2219, položky 6121, org Rekonstrukce dopr. obsluž. sport. areálu na orj. 7, oddíl ( ) 3419, položku 23

24 6121, org Zelená pro Beskydy využití obnovitelných energetických zdrojů ohřev bazénové a užitkové vody v areálu venkovního koupaliště ve Valašském Meziříčí, c) 544 tis. Kč z orj. 7, oddílu ( ) 2219, položky 6121, org Rekonstrukce dopr. obsluž. sport. areálu na orj. 10, oddíl ( ) 3412, položku 6202, org Vklad města do společnosti ST SERVIS s. r. o., d) 670 tis. Kč z orj. 7, oddílu ( ) 2219, položky 6121, org Rekonstrukce dopr. obsluž. sport. areálu na orj. 7, oddíl ( ) 2310, položku 6121, org Rekonstrukce vodovodu Bynina. Z 42/75 Rozpočtové opatření přesun ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 u orj. 10 FIN a orj. 3 ŠKOL Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 ve výši 200 tis. Kč z orj. 10, oddílu ( ) 6171, položky 5171, org Havarijní rezerva na orj. 3, oddíl ( ) 3113, položku 6121, org ZŠ budovy, haly a stavby. Z 42/76 Rozpočtová opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 u orj. 17 OKS Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 celkem ve výši 600 tis. Kč následovně: a) 300 tis. Kč z orj. 17, oddílu ( ) 2212, položky 5169, org Místní komunikace údržba na orj. 17, oddíl ( ) 2212, položku 6121, org Projektová dokumentace silnice. b) 300 tis. Kč z orj. 17, oddílu ( ) 3419, položky 5154, org Koupaliště energie na orj. 17, oddíl ( ) 3419, položku 5169, org Koupaliště provoz. 24

25 Z 42/77 Úprava rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 následovně: 1. navýšení příjmové části rozpočtu celkem o částku 740 tis. Kč zaúčtovaných v nedaňových příjmech následovně: a) 240 tis. Kč na oddíl ( ) 3639, položku 2129 Odvod výnosu ze zisku TS s. r. o., b) 500 tis. Kč na oddíl ( ) 6171, položku 2229 Odvod příspěvek org. Tech. Služby města Valašské Meziříčí. 2. ve výdajích v rozpočtu města bude částka 740 tis. Kč zaúčtována na orj. 17, oddíl ( ) 3722, položku 5169, org Sběr a svoz odpadů. Z 42/78 Změny rozpočtu v roce 2006 z důvodu změn v rozpočtové skladbě Zastupitelstvo města schvaluje změny rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2006 v členění platné rozpočtové skladby dle předloženého návrhu. Z 42/79 Prodej městských vodovodů a kanalizací Zastupitelstvo města pověřuje starostu města JUDr. Jiřího Kubešu jednáním ve věci nepeněžitého vkladu vodohospodářského infrastrukturního majetku (vodovody a kanalizace), který je v majetku města Valašské Meziříčí do obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.. T: Ihned Zodp.: JUDr. Kubeša Z 42/80 Připojení obce Lešná na splaškovou kanalizaci v průmyslové zóně Zastupitelstvo města schvaluje způsob stanovení finanční kompenzace za připojení Obce Lešná na splaškovou kanalizaci v průmyslové zóně Lešná dle předloženého návrhu. T: Ihned Zodp.: Ing. Mikušek Z 42/81 Zpráva o činnosti Sociálně zdravotního výboru Zastupitelstva města Valašské Meziříčí Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Sociálně zdravotního výboru Zastupitelstva města Valašské Meziříčí přednesenou předsedou výboru MUDr. Ludvíkem Dobešem. T: Ihned Zodp.: MUDr. Dobeš 25

26 Z 42/82 Plán termínů konání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí na druhé pololetí roku 2006 Zastupitelstvo města schvaluje plán termínů konání Zastupitelstev města Valašské Meziříčí na druhé pololetí roku 2006 dle upraveného návrhu. Z 42/83 Jednorázové odměny předsedům výborů a komisí Zastupitelstvo města schvaluje jednorázové odměny předsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města ve výši dle předloženého návrhu. Tyto odměny budou vyplaceny ve výplatním termínu za měsíc červen pí Rachůnková Z 42/84 Delegování zástupce Města Valašské Meziříčí na valnou hromadu společnosti Elektroprojekta Rožnov, a. s. Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/200 Sb., o obcích deleguje starostu města JUDr. Jiřího Kubešu, jako zástupce Města Valašské Meziříčí, IČ: a místostarostu města Ing. Bohdana Mikuška, jako náhradníka na řádnou valnou hromadu společnosti Elektroprojekta Rožnov, a. s., se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Boženy Němcové 1720, IČ: dne 22. června T: Ihned Zodp.: JUDr. Kubeša Z 42/85 Dopravní situace ve městě Valašské Meziříčí Zastupitelstvo města vyzývá Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín, k neprodleným opatřením směřujícím k zajištění bezpečnosti provozu na kruhových objezdech ve Valašském Meziříčí. T: Ihned Zodp.: JUDr. Kubeša 26

27 Z 42/86 Výstavba Nové pneumatikárny firmou Nokian Tyres plc, Nokia, Finsko v Průmyslové zóně Lešná Zastupitelstvo města plně podporuje záměr společnosti Nokian Tyres plc, Nokia, Finsko na vybudování Nové pneumatikárny v Průmyslové zóně Lešná. T: Ihned Zodp.: Ing. Mikušek Valašské Meziříčí, 15. června 2006 Ing. Bohdan Mikušek místostarosta města JUDr. Jiří Kubeša starosta města 27

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 16/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 99/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny MUDr. Miroslav

Více

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Z á p i s č. 2 zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 17. března 2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu

Z á p i s č. 2 zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 17. března 2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Z á p i s č. 2 zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 17. března 2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Přítomni:, Ing. Marek Czechmann, Mgr. Václav Gabriel, Ing. Ladislav

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 10/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03 U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 08.06.2015 v zasedací místnosti č. 410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 215 / 7 / 15 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě konané dne 21. 06. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 11/1.1 Program 11. zasedání ZM program

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 S O U B O R U S N E S E N Í z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 352/2004/RK 2. Aktualizace plánů projektů AP PRK

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

Usnesení. z 25. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. listopadu 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 25. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. listopadu 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 25. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. listopadu 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 25/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem

1. Žádost o koupi pozemku v zóně Za Podjezdem Zápis č. 10 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 06.06.2016 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Adam Kalous, Ing. Pavel

Více

Usnesení. z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 8. září 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 8. září 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 8. září 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 8/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 558 / 12 / 08 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve

Více

Usnesení. z 38. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. ledna 2010 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 38. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. ledna 2010 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 38. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. ledna 2010 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 38/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Usnesení. z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. listopadu 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. listopadu 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. listopadu 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 36/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. září 2006 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 141/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice Usnesení č. 07/2015 z 7. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 11.5.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Č.j. OUVI 835/2015 Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 26.

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 21. listopadu 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 2. 9.

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 17. června 2003 v 15:00 hodin v sále vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.12.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011 UR/63/1/2011 Program 63. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 63. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 15. prosince 2009

U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 15. prosince 2009 U s n e s e n í z 15. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 15. prosince 2009 XV./1.- 3. 1. Rozšíření programu zasedání o bod č. XV/13. Změna č. 1 Územního plánu Hladké Životice

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 USNESENÍ z 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 1465/43/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 schvaluje upravený program

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

158.1 program 16. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.10.2005

158.1 program 16. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.10.2005 U S N E S E N Í 16. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 19.10.2005 (upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních

Více

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010).

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010). MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 19.4.2010 Usnesení ZM č. 42/2010 schvaluje: a) program jednání; b) návrhovou komisi ve složení: Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více