VYHODNOCENÍ VÝNOSNOSTI STAVEBNÍHO SPOŘENÍ V ZÁVISLOSTI NA VYBRANÝCH FAKTORECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ VÝNOSNOSTI STAVEBNÍHO SPOŘENÍ V ZÁVISLOSTI NA VYBRANÝCH FAKTORECH"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ VÝNOSNOSTI STAVEBNÍHO SPOŘENÍ V ZÁVISLOSTI NA VYBRANÝCH FAKTORECH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Dana SVOBODOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Oldřich ŠOBA, PhD. Znojmo,

2 1

3 2

4 Abstrakt Tato práce vyhodnocuje výnosnost stavebního spoření a komparuje dle zvolených kritérií možné situační případy variant stavebního spoření. Stavební spoření je rovněž z hlediska výnosnosti komparováno s alternativně zhodnocenými finančními prostředky, a to především z pozice spořících účtů, ale také z pozice podílových fondů. Na základě této komparace jsou stanoveny výhody, nevýhody a doporučení. Zvolená kritéria stavebního spoření: - délka trvání - výše úložky - výše státní podpory Z práce vyplývá poznatek, že s prodlužující se dobou trvání klesá výnosnost stavebního spoření jako finančního produktu. Abstract Diese Arbeit wertet die Rentabilität des Bausparens aus und kompariert nach den ausgewählten Kriterien alle möglichen Varianten des Bausparens. Das Bausparen ist gleichfalls vom Standpunkt der Rentabilität mit den alternativ werten Finanzmitteln kompariert und zwar vor allen aus der Position der Sparkonten, aber auch aus der Position der Anteilfonds. Auf Grund dieser Komparation sind die Vorteile, die Nachteile und die Empfehlungen festgesetzt. Die ausgewählten Bausparkriterien : - die Vertragsdauer - der Einlagebetrag - die Staatsförderung Aus der Arbeit folgt die Erkenntnis aus, dass mit der Verlängerung der Bauspardauer die Bausparrentabilität als Finanzprodukt sinkt. 3

5 P r o h l á š e n í Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Vyhodnocení výnosnosti stavebního spoření v závislosti na vybraných faktorech vypracovala samostatně s použitím literatury, kterou uvádím v seznamu. V Moravských Budějovicích dne 20. dubna podpis autora

6 P o d ě k o v á n í V první řadě děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Oldřichu Šobovi, Ph.D. za podporu a odborné vedení při zpracování této bakalářské práce. Dále děkuji i všem ostatním, kteří k tomuto tématu přispěli cennými radami a připomínkami. 5

7 Obsah 1 Úvod 7 2 Cíl práce a hypotéza 8 3 Metodika práce a data 10 4 Stavební spoření Vznik stavebního spoření v zahraničí a v ČR Cílová částka Státní podpora Poplatky Úhrada za uzavření smlouvy dle platného sazebníku k Úhrada za vedení účtu dle platného sazebníku k Úrok Legislativa Výnosnost stavebního spoření dle zvolených kritérií Definování výchozích podmínek Výpočet naspořené částky Výpočet výnosnosti stavebního spoření dle relativních hodnot Podíl naspořené částky k vloženým prostředkům Výnosové procento jednotlivých variant u stavebního spoření Výpočet výnosnosti stavebního spoření z budoucí hodnoty vložených peněz Komparace výnosnosti stavebního spoření s výnosností spořících účtů Diskuze 42 7 Závěr 44 8 Literatura Monografické publikace Prameny práva Elektronické zdroje Zahraniční zdroje Přílohy 49 6

8 1 Úvod Stavební spoření je mezi Čechy velmi využívaný produkt finanční sféry. Dokonce natolik běžný, že počty uzavřených smluv se přibližují počtům běžných účtů. Podle různých průzkumů má sjednáno stavební spoření více než 50% Čechů. 1 Vlivem politických změn v roce 1989 vznikla potřeba řešit bytovou situaci a financování bydlení. Dosavadní situace řešení bydlení formou bytových družstev prochází značnou restrukturalizací, a proto se formuje nový směr 2. Z tohoto důvodu je počátkem devadesátých let zaveden systém stavebního spoření, s cílem motivovat lidi k zřizování vlastního bydlení a oživit tak stavební produkci, která několik let stagnuje. Od roku 1993 stát vynakládá poměrně vysoké peněžní prostředky na podporu bydlení, a to formou státní podpory u stavebního spoření. V roce 2003 byla přijata radikální novela zákona, která snižuje státní podporu. I přes svou nákladovost však stát usiluje o zachování stability systému stavebního spoření, protože přináší obrovský rozvoj v oblasti bydlení. Stavební spoření bylo primárně určeno jako podpora bydlení pomocí výhodných úvěrů 3. Díky výhodnosti státní podpory ho lidé začali hromadně využívat spíše k zhodnocování peněz. Úvěrová část produktu stavebního spoření se začala více využívat od 90. let 20. století, jako konkurence hypotečních úvěrů. V současnosti vnímáme stavební spoření se státní podporou jako kombinaci spoření a účelového úvěru na bydlení. 1 SKOLEK, Tomáš. Úvod do problematiky stavebního spoření [online] [cit ]. Dostupné z: 2 TARABA, Milan Rádce pro členy bytových družstev a vlastníky bytů: 3. přepracované vydán, Praha: Grada a.s., 2006 s. 121 ISBN EEKHOFF, Johann Wohnungspolitik, Tübingen: J.C.B. Mohr, 2002 s. 138 ISBN-10: , ISBN-13:

9 2 Cíl práce a hypotéza Hlavním cílem této práce je vyhodnotit výnosnost různě stanovených variant smluv stavebního spoření v porovnání mezi sebou a v porovnání se spořícími účty Tohoto cíle bude dosaženo na základě dílčích cílů, kdy je výnosnost smluv stavebního spoření posuzována mezi starými a novými smlouvami a porovnána s vklady na spořících účtech různých bank. Stavební spoření pro tuto práci využívá terminologii: - staré typy smluv jedná se o smlouvy stavebního spoření se státní podporou v maximální výši 4 500,-- Kč 4 - nové typy smluv jedná se o smlouvy stavebního spoření uzavřené dle zákona č. 96/1993 Sb., novelizovaného zákonem č. 423/2003 Sb., jehož platnost byla od , kde je definována státní podpora v maximální výši 3 000,-- Kč 5 Varianty stavebního spoření budou posuzovány pro roční úložky ve výši ,-- Kč, ,-- Kč a 6 000,-- Kč pro spoření na 5, 6, 10, 13, 15 a 20 let. Typy modulových situací srovnávaných variant stavebního spoření a spořících účtů jsou uvedeny v následujícím schématu. Jednotlivé varianty budou srovnány z hlediska naspořené částky i z hlediska výnosu v % p.a. Stavební spoření budeme posuzovat jako produkt z hlediska výnosů 6. 4 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1993 částka 27, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 3, ustanovení 10 odst. 1 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., v původním znění 5 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 2003 částka 139, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 14, ustanovení 9a odst. 6 zákona č. 423/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře, v původním znění ISBN SYROVÝ, Petr Financování vlastního bydlení: 5. zcela přepracované vydání Praha: Grada Publishing, s. 21 ISBN

10 Vyhodnocení dílčích cílů bude posuzováno pro následující hypotézu: Při současných úrokových sazbách spořících účtů je stavební spoření i v horizontu 20 let nejvýnosnější forma zhodnocování finančních prostředků. Za podmínky, že je využito srovnání finančních produktů zhodnocujících vložené prostředky na pojištěných účtech 7 Schéma 1 Struktura srovnávaných variant 7 Pojištění vkladů [online] Česká národní banka [cit ]. Dostupné z: teni_vkladu.html 9

11 3 Metodika práce a data Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to teoretickou a praktickou. Jednotlivé části jsou strukturovány do kapitol, které na sebe logicky a věcně navazují. V teoretické části jsou v jednotlivých kapitolách vysvětleny používané pojmy, jejich vymezení, vliv legislativy, použité vzorce pro výpočty, historie i vývoj stavebního spoření a mnohé další. Praktická část bude především zaměřena na vlastní výpočty, srovnání a vyhodnocení zjištěných výsledků dle následujících vzorců: Budoucí hodnota při jednoduchém úročení: 8 K 1 i n K n 0 kde: K n výše kapitálu na konci n-tého roku K o původní kapitál i úroková sazba vyjádřená jako desetinné místo n doba splatnosti kapitálu v letech Budoucí hodnota při složeném úročení: 9 K K 1 i n 0 n kde: K n výše kapitálu na konci n-tého roku K o původní kapitál i úroková sazba vyjádřená jako desetinné místo n doba splatnosti kapitálu v letech Současná hodnota při složeném úročení: FV 10 PV 1 r t kde: PV výše kapitálu v čase 0 ( počáteční kapitál současná hodnota) FV výše kapitálu v čase t ( zúročený kapitál budoucí hodnota) r úroková míra t úrokovací období 8 RADOVÁ, Jarmila DVOŘÁK, Petr MÁLEK, Jiří Finanční matematika pro každého: 7. aktualizované vydání, Praha: Grada Publishing, 2009 s. 40 ISBN RADOVÁ, Jarmila DVOŘÁK, Petr MÁLEK, Jiří Finanční matematika pro každého: 7. aktualizované vydání, Praha: Grada Publishing, 2009 s ISBN BORKOVEC, Petr PTÁČEK, Roman TOMAN, Petr Základy finanční matematiky: skripta MZLU v Brně, Brno, 2001 s

12 Kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření předlhůtně: n m 1 1 r 1 11 Kc K m 1 r 2 m r kde: Kc cílová částka K výše úložky m počet úložek za jedno úrokovací období n počet úrokovacích období r úroková sazba Kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření polhůtně: n m 1 1 r 1 Kc K m 1 r 2 m r 12 kde: Kc cílová částka K výše úložky m počet úložek za úrokové období n počet úrokovacích období r úroková sazba Pro přehlednost budou v této práci srovnávány varianty spoření u starých a nových smluv za stejných podmínek, i když nebude plně využita státní podpora na nových smlouvách. Toto srovnání bude uplatněno při ročních úložkách ,-- Kč i při úložkách 6 000,-- Kč. Tyto roční úložky byly zvoleny s ohledem na maximální využití státní podpory. Nižší roční úložka byla zvolena dle zavedené praxe měsíčního spoření, kdy finančně slabší klienti stavebních spořitelen nejsou schopni plně využít maximálních úložek, ale řeší spoření dle svých finančních možností s nižšími částkami. Budou také srovnávány varianty nových smluv s ročními úložkami ,-- Kč, aby bylo možné pozorovat rozdíl oproti předchozí variantě. Jednotlivé výsledky budou srovnány s možnostmi zhodnocení vložených finančních prostředků na spořících účtech u několika různých peněžních ústavů. 11 BORKOVEC, Petr PTÁČEK, Roman TOMAN, Petr Základy finanční matematiky: skripta MZLU v Brně, Brno, 2001 s BORKOVEC, Petr PTÁČEK, Roman TOMAN, Petr Základy finanční matematiky: skripta MZLU v Brně, Brno, 2001 s. 18,19 11

13 4 Stavební spoření 4.1 Vznik stavebního spoření v zahraničí a v ČR V Evropě vzniká myšlenka kolektivního spoření za účelem bydlení v Anglii 13. Stavební spoření tak, jak ho známe v dnešní podobě, zaznamenalo rozmach po první světové válce v Německu 14, kdy se také začalo používat tzv. minimální hodnotící číslo 15. V současnosti v Německu existuje 11 stavebních spořitelen a 15 stavebních spořitelen jako součást soukromých bank 16. V Rakousku se státní příspěvek na bydlení začal poskytovat až v sedmdesátých letech 20. století. V současnosti ho poskytují 4 stavební spořitelny působící v Rakousku 17. V České republice bylo stavební spoření zavedeno až schválením zákona 96/1993Sb., o stavebním spoření a státní podpoře. Od roku 1994 působilo na území ČR 6 stavebních spořitelen, pro které jsou stanoveny shodné principy stavebního spoření. Fungování stavebního spoření několik zásadních změn. Další významnou podporou stavebního spoření je od roku 1998 možnost odečítat výši úroků z úvěru od daňového základu na základě novely zákona č. 586/1992 Sb., o dani z přímu 18. Tímto krokem se začíná využívat ve větší míře i čerpání úvěrů. Do této doby se v České republice využívalo stavebního spoření převážně jako spořícího produktu. 13 Historie stavebního spoření [online] , poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z: 14 SKOLEK, Tomáš Kořeny stavebního spoření [online] [cit ]. Dostupné z: 15 ZÁMEČNÍK, Petr Magické hodnotící číslo, Fincentrum Media s.r.o., IBC ISSN [cit ]. Dostupné z: 16 UNKNOWN Bausparen 2008: Zahlen, Daten, Fakten, Berlin: Haufe, s. EAN: , ISBN: Wikipedie die freie Enzyklopädie[online] , [cit ]. Dostupné z: 18 Úroky z úvěru jako nezdanitelná částka [online] Finance media a.s. [cit ]. Dostupné z: 12

14 V současnosti působí na trhu 5 stavebních spořitelen došlo sloučením HYPO stavební spořitelny, a.s. s Raiffeisen stavební spořitelnou, a.s. k jejímu vymazání z obchodního rejstříku Cílová částka Cílová částka se rovná součtu vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory po odečtení daně z příjmů z těchto úroků. Uspořená částka se rovná součtu vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory, sníženému o daň z příjmů z těchto úroků a o úhrady účtované stavební spořitelnou. Uspořenou částku nelze v době spoření převést na jinou osobu. 20 Cílová částka tedy určuje, kolik maximálně může klient dostat peněžních prostředků ze stavební spořitelny. Tyto prostředky si buď může naspořit nebo si je může vybrat formou úvěru, který postupně splácí. Smlouva o stavebním spoření musí obsahovat výši cílové částky, která se dá v průběhu trvání navyšovat nebo snižovat. Z cílové částky se platí poplatek ve výši 1% 21. Účastníci spoření by si měli kontrolovat, zda nedojde k přispoření cílové částky, protože stavební spořitelny mají ve smluvních podmínkách za toto uvedeny poměrně vysoké sankce. Každý kdo se rozhoduje pro stavební spoření by si měl uvědomit, k jakému účelu jeho stavební spoření bude více využito, zda pro spoření, či pro úvěr. Od této volby se také odvíjí stanovení výše cílové částky, a s tím spojený poplatek. Většina účastníků neví, jaké bude mít po splnění podmínek pro výplatu stavebního spoření nároky. Jelikož se 19 HYPO stavební spořitelna [online] Portál českého stavebnictví [cit ]. Dostupné z: 20 ustanovení 5 odst. 9 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších přepisů 21 Cílová částka [online]. : , [cit ]. ISSN Dostupné z: 13

15 jedná o dlouhodobější plánování, volí většina klientů stanovení cílové částky nejen na spoření, ale včetně úvěru. Všechny stavební spořitelny nabízí možnost získat úvěr již po naspoření 40% cílové částky. Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že je tedy možné získat úvěr ve výši 60% cílové částky. Pro přidělení úvěru je nutné, ale splnit 3 podmínky: naspořit 40% z cílové částky, mít stavební spoření minimálně 24 měsíců 22 a splnit hodnotící číslo. Bohužel toto číslo je po 24 měsících trvání smlouvy velice malé, a doba trvání spoření se pro dosažení minimálního čísla prodlužuje. K vkladům připočteny i výše státních podpor a úroky z vkladů. Snižuje se samozřejmě výše úvěru, protože vklady tvoří vyšší část než původně profitovaných 40% 23. Stavební spořitelny volí nejčastěji cílové částky s maximální výší státní podpory podle následujícího schématu: Výše vkladů pro dosažení maximální státní podpory x minimální počet let trvání smlouvy + výše státních podpor za toto období + přepokládaná výše úroků = 40% cílové částky (CČ) U starých smluv při roční úložce ,-- Kč je CČ = ,-- Kč U nových smluv při roční úložce ,-- Kč je CČ = ,-- Kč 4.3 Státní podpora Státní podpora přísluší účastníkovi při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně a poskytuje se ze státního rozpočtu České republiky formou ročních záloh 24. Poskytnutá záloha státní podpory činí 25% z ročně uspořené částky, maximálně však z částky Kč Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1993 částka 27, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 2 5 odst. 4 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 23 ZÁMEČNÍK, Petr Stavební spoření [online] [cit ], ISSN Dostupné z 24 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1993 částka 27, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 3, ustanovení 10 odst. 1 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., v původním znění 14

16 Výplata státní podpory do doby vyplacení účastníkovi jsou připsané zálohy státní podpory na účtě účastníka pouze evidovány 26. Pokud účastník stavebního spoření nedodrží podmínky stanovené zákonem, státní podpora mu nebude vyplacena. Peníze státní podpory jsou v tomto případě pouze fiktivní. V případě, že nebude účastník požadovat úvěr, je podmínkou pro výplatu podpory skutečnost, že po dobu pěti let s vkladem nenakládal 27. Účastníkovi, který uzavřel více smluv, přísluší státní podpora jen na jednu z nich 28. Vzhledem k tomu, že výplata státní podpory začala značně zatěžovat státní rozpočet díky značné oblibě mezi obyvately, byla vláda nucena přistoupit k novele zákona o stavebním spoření. Dochází tak k zásadní proměně stavebního spoření ze stávajících podmínek. V 10 odst. 2 se slova 25 % z ročně uspořené částky nahrazují slovy 15 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce a částka Kč se nahrazuje částkou Kč Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1993 částka 27, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 3, ustanovení 10 odst. 2 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., v původním znění 26 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1993 částka 27, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 4, ustanovení 12 odst. 1 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., v původním znění 27 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1993 částka 27, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 4, ustanovení 12 odst. 2 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., v původním znění 28 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1995 částka 18, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 4, ustanovení 4 odst. 5 zákona č. 83/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, v původním znění 29 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 2003 částka 139, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 14, ustanovení 9a odst. 6 zákona č. 423/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře, v původním znění ISBN

17 Účastníkovi, který má uzavřeno v jednom kalendářním roce více smluv, přísluší státní podpora na ty smlouvy, u kterých o její přiznání písemně požádal. Přitom se postupně poukazují zálohy státní podpory se přednostně z uspořených částek u dříve uzavřených smluv 30. Zálohy státní podpory, připsané na účet účastníka do konce spoření, vyplatí stavební spořitelna účastníkovi: pokud účastník po dobu 6 let ode dne uzavření smlouvy nenakládal s uspořenou částkou, nebo pokud účastník v období do 6 let ode dne uzavření smlouvy uzavřel smlouvu o úvěru ze stavebního spoření a použije uspořenou částku, peněžní prostředky z tohoto úvěru a tyto zálohy státní podpory na bytové potřeby 31. Nárok na výplatu státní podpory má účastník při splnění podmínek tohoto zákona jen za dobu spoření 32. Díky uvedené změně legislativy v sovislosti s výší státní podpory definované v předchozí části, došlo k enormní změně průběhu uzavírání smluv stavebního spoření. Pro zajímavost je uvedena následující tabulka počtu uzavřených smluv v předchozích letech, dle statistik Ministerstva financí ČR Sbírka zákonů České republiky: Ročník 2003 částka 139, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 14, ustanovení 9a odst. 8 zákona č. 423/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře, v původním znění ISBN Sbírka zákonů České republiky: Ročník 2003 částka 139, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 15, ustanovení 9a odst. 16 zákona č. 423/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře, v původním znění ISBN Sbírka zákonů České republiky: Ročník 2003 částka 139, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 15, ustanovení 9a odst. 17 zákona č. 423/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře, v původním znění ISBN Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice - ke dni [online] Ministerstvo financí ČR [cit ]. Dostupné z: 16

18 Tabulka č.1 - Počet uzavřených smluv stavebního spoření Rok Počet uzavřených smluv Je zřejmé, že těsně před změnou výše státní podpory byl skoro dvojnásobný nárůst smluv stavebního spoření. Následný útlum počtu smluv ukazuje, že významná část klientů stavebních spořitelen volila cestu navýšení cílové částky na staré smlouvě nebo uzavření další staré smlouvy před uzavřením smlouvy nové. Dle statistiky MFČR je aktivních smluv 34. Díky předchozím údajům tedy můžeme dovodit, že je minimálně cca aktivních smluv se starými podmínkami státní podpory. Jelikož od roku 2003 uplynulo již více než 5 let, a poslední uzavřené smlouvy dle původních podmínek je možné vypovědět nabízí se otázka, zda je skutečně výhodné nechat v platnosti původní smlouvu nebo uzavřít novou. Pro potřeby této práce bude počítáno s připisováním státní podpory na konci ročního období, i když fyzicky se připisuje až na konci st. spoření. V jeho průběhu se pouze eviduje nárok na státní podporu, připisovaný na účet v pololetí dalšího roku. 34 Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice - ke dni [online] Ministerstvo financí ČR [cit ]. Dostupné z: 17

19 4.4 Poplatky Úhrada za uzavření smlouvy dle platného sazebníku k ČMSS Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 35 MPSS Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 36 RSTS Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. 37 SSČS Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 38 Wüstenrot Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. 39 Tabulka č.2 Úhrady za uzavření smlouvy stavebního spoření stavební spořitelna ČMSS MPSS RSTS SSČS Wüstenrot úhrada za uzavření smlouvy 1% z cílové částky max ,- Kč první smlouva ve věku 0-18 let 50% sleva max ,- Kč 1% z cílové částky max ,- Kč první smlouva ve věku 0-21 let 50% sleva max ,- Kč 1% z cílové částky klienti do 25 let 0,85 % z cílové částky 0,5 % z cílové částky min ,- Kč max ,- Kč 1% z cílové částky 35 Sazebník úhrad [online] ČMSS [cit ], Dostupné z: 36 Sazebníky [online] Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s [cit ], Dostupné z: 37 Sazebník úhrad [online] Copyright Raiffeisen stavební spořitelna a.s. [cit ] Dostupné z: 38 Sazebník úhrad [online] Copyright Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. [cit ] Dostupné z: 39 Sazebník úhrad [online] 2008 Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s. [cit ]. Dostupné z:http://www.wuestenrot.cz/cz/cz/produkty/stavebni-sporeni/zakladni-informace/sazebnik/sazebnikuhrad-za-poskytovane-sluzby-platny-od-1_1_2010/ 18

20 4.4.2 Úhrada za vedení účtu dle platného sazebníku k Tabulka č.3 Poplatky za vedení účtu stavebního spoření stavební úhrada za roční vedení úhrada za roční výpis z spořitelna účtu účtu celkem ČMSS MPSS RSTS SSČS Wüstenrot Dle sazebníků platných k většina stavebních spořitelen účtuje poplatek za uzavření smlouvy ve výši 1% z cílové částky. Tato hodnota bude tedy zohledněna při výpočtech výnosnosti stavebního spoření. Při výpočtech bude uvažováno zaplacení tohoto poplatku na počátku stavebního spoření. Hodnota poplatku bude uvažována ve výši 1% z cílové částky. Dalším prvkem snižujícím výnos stavebního spoření jsou poplatky za vedení účtu. Jelikož jsou u každé spořitelny různé, bude pracováno s průměrnou hodnotou ve výši 310,- Kč ročně, taktéž zaplacenou na počátku období. 4.5 Úrok Smlouva o stavebním spoření musí obsahovat úrokovou sazbu z vkladů a úrokovou sazbu z úvěrů. Rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladu a úrokovou sazbou z úvěru může činit nejvýše 3 procentní body 40. Většina stavebních spořitelen v návaznosti na toto ustanovení zákona přistoupila na úročení vkladů ve výši 3% a úročení úvěrů ve výši 6%. Klienti, kteří nečerpali úvěr, dostali navíc prémii ve výši 1,5% vkladu. S rozmachem čerpání úvěrů, začaly stavební spořitelny, v rámci konkurence, měnit převážně úrokové sazby úvěrů. Po novele zákona od jsou vklady na účtech u 40 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1993 částka 27, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 2 5odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 19

21 nově uzavřených smluv úročeny úrokovou sazbou ve výši 2%. Výjimku tvoří Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. s úročením vkladů u spořících smluv ve výši 2,1%. Klienti, kteří chtěli zachovat smlouvy a využít čerpání vyšší státní podpory, byly nuceni zvýšit cílovou částku, aby nedošlo k jejímu přespoření. Dle všeobecných obchodních podmínek přešli na úrokovou sazbu v době navýšení cílové částky. Úroky z vkladů ze stavebního spoření, včetně úroků ze státní podpory podle zvláštního zákona jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob 41. Pro účely této práce bude tedy počítáno s úrokovou sazbou ve výši 2%. 4.6 Legislativa Zákon č. 96/1993 Sb. Ministerstvo vnitra ve Vydavatelství a nakladatelství MV ČR vydává ve sbírce zákonů České republiky částku 27, kde je též zákon ze dne č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. (dále jen zákon o stavebním spoření ), který nabývá účinnosti dnem 1. dubna Tento zákon vymezuje pojem stavebního spoření, kdo ho může provozovat, kdo je účastníkem, co musí obsahovat smlouva, co se rozumí pod pojmem bytové potřeby, náležitosti Všeobecných obchodních podmínek, postup v případě úmrtí účastníka, povolené aktivity stavební spořitelny, státní podpora. Zákon č. 83/1995 Sb. Dnem 1. července 1995 nabývá účinnosti zákon č. 82/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření 43. Novela definuje možnost stavebních spořitelen poskytovat úvěry účastníkům, kterým ještě nevznikl zákonný nárok na úvěr, ( jedná se o překlenovací úvěry ). Dále je definována možnost čerpání 41 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1993 částka 27, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 42 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1993 částka 27, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 43 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1995 částka 18, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 6 Čl. IV zákona č. 83/1995 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření 20

22 státní podpory pouze na jedné smlouvě, pokud jich uzavřel účastník více. Tento zákon také upravuje čerpání záloh státní podpory u ministerstva. Zákon č. 423/2003 Sb. Dne 5. listopadu je schválen zákon č. 423/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření. Tento zákon nabývá účinnost dnem 1. ledna Novela zákona radikálně mění dosavadní koncepci stavebního spoření. Smlouva o stavebním spoření musí být písemná, její součástí jsou Všeobecné obchodní podmínky schválené Ministerstvem financí, musí obsahovat úrokovou sazbu z vkladu a úvěru. Délka doby čekání na úvěr musí být minimálně 24 měsíců, překlenovací úvěr je možné čerpat pouze do výše cílové částky, úrokovou sazbu z vkladu může stavební spořitelna po 6 letech změnit. Cílová částka je součtem vkladů, státní podpory, úvěru a úroků. Státní podpora se snižuje z 25% na 15% z maximální částky ,- Kč. Její nárok je pouze po dobu spoření. V zákoně je též definováno, že stávající smlouvy se řídí předchozími předpisy, tj. ze státní podpora se nemění. Zákon č. 292/2005 Sb. Dne 16. června 2005 je schválen zákona č. 292/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, který definuje, že smlouva musí obsahovat výši úplaty nebo způsob stanovení výše úplaty za vedení účtu 45. Zákon č. 161/2006 Sb. Tento zákon definuje, že nárok na stavební spoření mají i občané Evropské Unie s potvrzením pobytu na území ČR a fyzické osoby s trvalým pobytem na území ČR s přiděleným rodným číslem 46. Zákon č. 342/2006 Sb. V souvislosti se stavebním spořením definuje poskytování informací Ministerstvem vnitra ze systému z evidence obyvatel pro výkon státní kontroly Sbírka zákonů České republiky: Ročník 2003 částka 139, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 17 Čl. IV zákona č. 423/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření ISBN Sbírka zákonů České republiky: Ročník 2005 částka 104, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 19 Čl. I zákona č. 292/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření ISSN , ISBN Sbírka zákonů České republiky: Ročník 2006 částka 55, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 50 Čl. XV zákona č. 161/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření ISSN , ISBN

Refinancování půjček

Refinancování půjček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování

Více

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC ÚSTAV EKONOMIE Jitka Skalická FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s HOUSING FINANCING MORTGAGE CREDIT (CALLED HYPOÚVĚR) OF MODRÁ PYRAMIDA a.s. Bakalářská diplomová

Více

Refinancování hypotečního úvěru

Refinancování hypotečního úvěru SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Refinancování hypotečního úvěru BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení The possibilities of financing own housing Anna Křivanová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu

Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu Plzeň, 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza možností

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Possibilities of Evaluating Finances through

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty Bc. Alena Müllerová Diplomová práce 2013 ABSTRACT Téma mé Diplomové práce je Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. V teoretické

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví Půjčky a úvěry v oblasti bydlení srovnání stavebního spoření a hypotečních úvěrů Loans and credits in the field of housing-comparison

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více

PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ V ČR. Andrea Vlková

PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ V ČR. Andrea Vlková PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ V ČR Andrea Vlková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce Problematika financování vlastního bydlení v České republice je srovnání nejrozšířenějších

Více

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT POROVNÁNÍ SLUŽEB

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc.

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc. Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění Bc. Martina Langerová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

Formy zhodnocování úspor v bankách

Formy zhodnocování úspor v bankách Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Formy zhodnocování úspor v bankách Diplomová práce Autor: Bc. Antonín Dudek Finance Vedoucí práce: Ing. Jaroslava Holasová, MBA Praha Červen

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více

Financování bytových potřeb v České republice

Financování bytových potřeb v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování bytových potřeb v České republice Bakalářská práce Autor: Karel Košťál Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA NABÍDKY PRODUKTŮ V ODVĚTVÍ

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta Eva Borutová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zmapovat současný stav hypotéčního trhu v České republice, srovnat

Více