VYHODNOCENÍ VÝNOSNOSTI STAVEBNÍHO SPOŘENÍ V ZÁVISLOSTI NA VYBRANÝCH FAKTORECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ VÝNOSNOSTI STAVEBNÍHO SPOŘENÍ V ZÁVISLOSTI NA VYBRANÝCH FAKTORECH"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ VÝNOSNOSTI STAVEBNÍHO SPOŘENÍ V ZÁVISLOSTI NA VYBRANÝCH FAKTORECH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Dana SVOBODOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Oldřich ŠOBA, PhD. Znojmo,

2 1

3 2

4 Abstrakt Tato práce vyhodnocuje výnosnost stavebního spoření a komparuje dle zvolených kritérií možné situační případy variant stavebního spoření. Stavební spoření je rovněž z hlediska výnosnosti komparováno s alternativně zhodnocenými finančními prostředky, a to především z pozice spořících účtů, ale také z pozice podílových fondů. Na základě této komparace jsou stanoveny výhody, nevýhody a doporučení. Zvolená kritéria stavebního spoření: - délka trvání - výše úložky - výše státní podpory Z práce vyplývá poznatek, že s prodlužující se dobou trvání klesá výnosnost stavebního spoření jako finančního produktu. Abstract Diese Arbeit wertet die Rentabilität des Bausparens aus und kompariert nach den ausgewählten Kriterien alle möglichen Varianten des Bausparens. Das Bausparen ist gleichfalls vom Standpunkt der Rentabilität mit den alternativ werten Finanzmitteln kompariert und zwar vor allen aus der Position der Sparkonten, aber auch aus der Position der Anteilfonds. Auf Grund dieser Komparation sind die Vorteile, die Nachteile und die Empfehlungen festgesetzt. Die ausgewählten Bausparkriterien : - die Vertragsdauer - der Einlagebetrag - die Staatsförderung Aus der Arbeit folgt die Erkenntnis aus, dass mit der Verlängerung der Bauspardauer die Bausparrentabilität als Finanzprodukt sinkt. 3

5 P r o h l á š e n í Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Vyhodnocení výnosnosti stavebního spoření v závislosti na vybraných faktorech vypracovala samostatně s použitím literatury, kterou uvádím v seznamu. V Moravských Budějovicích dne 20. dubna podpis autora

6 P o d ě k o v á n í V první řadě děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Oldřichu Šobovi, Ph.D. za podporu a odborné vedení při zpracování této bakalářské práce. Dále děkuji i všem ostatním, kteří k tomuto tématu přispěli cennými radami a připomínkami. 5

7 Obsah 1 Úvod 7 2 Cíl práce a hypotéza 8 3 Metodika práce a data 10 4 Stavební spoření Vznik stavebního spoření v zahraničí a v ČR Cílová částka Státní podpora Poplatky Úhrada za uzavření smlouvy dle platného sazebníku k Úhrada za vedení účtu dle platného sazebníku k Úrok Legislativa Výnosnost stavebního spoření dle zvolených kritérií Definování výchozích podmínek Výpočet naspořené částky Výpočet výnosnosti stavebního spoření dle relativních hodnot Podíl naspořené částky k vloženým prostředkům Výnosové procento jednotlivých variant u stavebního spoření Výpočet výnosnosti stavebního spoření z budoucí hodnoty vložených peněz Komparace výnosnosti stavebního spoření s výnosností spořících účtů Diskuze 42 7 Závěr 44 8 Literatura Monografické publikace Prameny práva Elektronické zdroje Zahraniční zdroje Přílohy 49 6

8 1 Úvod Stavební spoření je mezi Čechy velmi využívaný produkt finanční sféry. Dokonce natolik běžný, že počty uzavřených smluv se přibližují počtům běžných účtů. Podle různých průzkumů má sjednáno stavební spoření více než 50% Čechů. 1 Vlivem politických změn v roce 1989 vznikla potřeba řešit bytovou situaci a financování bydlení. Dosavadní situace řešení bydlení formou bytových družstev prochází značnou restrukturalizací, a proto se formuje nový směr 2. Z tohoto důvodu je počátkem devadesátých let zaveden systém stavebního spoření, s cílem motivovat lidi k zřizování vlastního bydlení a oživit tak stavební produkci, která několik let stagnuje. Od roku 1993 stát vynakládá poměrně vysoké peněžní prostředky na podporu bydlení, a to formou státní podpory u stavebního spoření. V roce 2003 byla přijata radikální novela zákona, která snižuje státní podporu. I přes svou nákladovost však stát usiluje o zachování stability systému stavebního spoření, protože přináší obrovský rozvoj v oblasti bydlení. Stavební spoření bylo primárně určeno jako podpora bydlení pomocí výhodných úvěrů 3. Díky výhodnosti státní podpory ho lidé začali hromadně využívat spíše k zhodnocování peněz. Úvěrová část produktu stavebního spoření se začala více využívat od 90. let 20. století, jako konkurence hypotečních úvěrů. V současnosti vnímáme stavební spoření se státní podporou jako kombinaci spoření a účelového úvěru na bydlení. 1 SKOLEK, Tomáš. Úvod do problematiky stavebního spoření [online] [cit ]. Dostupné z: 2 TARABA, Milan Rádce pro členy bytových družstev a vlastníky bytů: 3. přepracované vydán, Praha: Grada a.s., 2006 s. 121 ISBN EEKHOFF, Johann Wohnungspolitik, Tübingen: J.C.B. Mohr, 2002 s. 138 ISBN-10: , ISBN-13:

9 2 Cíl práce a hypotéza Hlavním cílem této práce je vyhodnotit výnosnost různě stanovených variant smluv stavebního spoření v porovnání mezi sebou a v porovnání se spořícími účty Tohoto cíle bude dosaženo na základě dílčích cílů, kdy je výnosnost smluv stavebního spoření posuzována mezi starými a novými smlouvami a porovnána s vklady na spořících účtech různých bank. Stavební spoření pro tuto práci využívá terminologii: - staré typy smluv jedná se o smlouvy stavebního spoření se státní podporou v maximální výši 4 500,-- Kč 4 - nové typy smluv jedná se o smlouvy stavebního spoření uzavřené dle zákona č. 96/1993 Sb., novelizovaného zákonem č. 423/2003 Sb., jehož platnost byla od , kde je definována státní podpora v maximální výši 3 000,-- Kč 5 Varianty stavebního spoření budou posuzovány pro roční úložky ve výši ,-- Kč, ,-- Kč a 6 000,-- Kč pro spoření na 5, 6, 10, 13, 15 a 20 let. Typy modulových situací srovnávaných variant stavebního spoření a spořících účtů jsou uvedeny v následujícím schématu. Jednotlivé varianty budou srovnány z hlediska naspořené částky i z hlediska výnosu v % p.a. Stavební spoření budeme posuzovat jako produkt z hlediska výnosů 6. 4 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1993 částka 27, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 3, ustanovení 10 odst. 1 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., v původním znění 5 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 2003 částka 139, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 14, ustanovení 9a odst. 6 zákona č. 423/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře, v původním znění ISBN SYROVÝ, Petr Financování vlastního bydlení: 5. zcela přepracované vydání Praha: Grada Publishing, s. 21 ISBN

10 Vyhodnocení dílčích cílů bude posuzováno pro následující hypotézu: Při současných úrokových sazbách spořících účtů je stavební spoření i v horizontu 20 let nejvýnosnější forma zhodnocování finančních prostředků. Za podmínky, že je využito srovnání finančních produktů zhodnocujících vložené prostředky na pojištěných účtech 7 Schéma 1 Struktura srovnávaných variant 7 Pojištění vkladů [online] Česká národní banka [cit ]. Dostupné z: teni_vkladu.html 9

11 3 Metodika práce a data Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to teoretickou a praktickou. Jednotlivé části jsou strukturovány do kapitol, které na sebe logicky a věcně navazují. V teoretické části jsou v jednotlivých kapitolách vysvětleny používané pojmy, jejich vymezení, vliv legislativy, použité vzorce pro výpočty, historie i vývoj stavebního spoření a mnohé další. Praktická část bude především zaměřena na vlastní výpočty, srovnání a vyhodnocení zjištěných výsledků dle následujících vzorců: Budoucí hodnota při jednoduchém úročení: 8 K 1 i n K n 0 kde: K n výše kapitálu na konci n-tého roku K o původní kapitál i úroková sazba vyjádřená jako desetinné místo n doba splatnosti kapitálu v letech Budoucí hodnota při složeném úročení: 9 K K 1 i n 0 n kde: K n výše kapitálu na konci n-tého roku K o původní kapitál i úroková sazba vyjádřená jako desetinné místo n doba splatnosti kapitálu v letech Současná hodnota při složeném úročení: FV 10 PV 1 r t kde: PV výše kapitálu v čase 0 ( počáteční kapitál současná hodnota) FV výše kapitálu v čase t ( zúročený kapitál budoucí hodnota) r úroková míra t úrokovací období 8 RADOVÁ, Jarmila DVOŘÁK, Petr MÁLEK, Jiří Finanční matematika pro každého: 7. aktualizované vydání, Praha: Grada Publishing, 2009 s. 40 ISBN RADOVÁ, Jarmila DVOŘÁK, Petr MÁLEK, Jiří Finanční matematika pro každého: 7. aktualizované vydání, Praha: Grada Publishing, 2009 s ISBN BORKOVEC, Petr PTÁČEK, Roman TOMAN, Petr Základy finanční matematiky: skripta MZLU v Brně, Brno, 2001 s

12 Kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření předlhůtně: n m 1 1 r 1 11 Kc K m 1 r 2 m r kde: Kc cílová částka K výše úložky m počet úložek za jedno úrokovací období n počet úrokovacích období r úroková sazba Kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření polhůtně: n m 1 1 r 1 Kc K m 1 r 2 m r 12 kde: Kc cílová částka K výše úložky m počet úložek za úrokové období n počet úrokovacích období r úroková sazba Pro přehlednost budou v této práci srovnávány varianty spoření u starých a nových smluv za stejných podmínek, i když nebude plně využita státní podpora na nových smlouvách. Toto srovnání bude uplatněno při ročních úložkách ,-- Kč i při úložkách 6 000,-- Kč. Tyto roční úložky byly zvoleny s ohledem na maximální využití státní podpory. Nižší roční úložka byla zvolena dle zavedené praxe měsíčního spoření, kdy finančně slabší klienti stavebních spořitelen nejsou schopni plně využít maximálních úložek, ale řeší spoření dle svých finančních možností s nižšími částkami. Budou také srovnávány varianty nových smluv s ročními úložkami ,-- Kč, aby bylo možné pozorovat rozdíl oproti předchozí variantě. Jednotlivé výsledky budou srovnány s možnostmi zhodnocení vložených finančních prostředků na spořících účtech u několika různých peněžních ústavů. 11 BORKOVEC, Petr PTÁČEK, Roman TOMAN, Petr Základy finanční matematiky: skripta MZLU v Brně, Brno, 2001 s BORKOVEC, Petr PTÁČEK, Roman TOMAN, Petr Základy finanční matematiky: skripta MZLU v Brně, Brno, 2001 s. 18,19 11

13 4 Stavební spoření 4.1 Vznik stavebního spoření v zahraničí a v ČR V Evropě vzniká myšlenka kolektivního spoření za účelem bydlení v Anglii 13. Stavební spoření tak, jak ho známe v dnešní podobě, zaznamenalo rozmach po první světové válce v Německu 14, kdy se také začalo používat tzv. minimální hodnotící číslo 15. V současnosti v Německu existuje 11 stavebních spořitelen a 15 stavebních spořitelen jako součást soukromých bank 16. V Rakousku se státní příspěvek na bydlení začal poskytovat až v sedmdesátých letech 20. století. V současnosti ho poskytují 4 stavební spořitelny působící v Rakousku 17. V České republice bylo stavební spoření zavedeno až schválením zákona 96/1993Sb., o stavebním spoření a státní podpoře. Od roku 1994 působilo na území ČR 6 stavebních spořitelen, pro které jsou stanoveny shodné principy stavebního spoření. Fungování stavebního spoření několik zásadních změn. Další významnou podporou stavebního spoření je od roku 1998 možnost odečítat výši úroků z úvěru od daňového základu na základě novely zákona č. 586/1992 Sb., o dani z přímu 18. Tímto krokem se začíná využívat ve větší míře i čerpání úvěrů. Do této doby se v České republice využívalo stavebního spoření převážně jako spořícího produktu. 13 Historie stavebního spoření [online] , poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z: 14 SKOLEK, Tomáš Kořeny stavebního spoření [online] [cit ]. Dostupné z: 15 ZÁMEČNÍK, Petr Magické hodnotící číslo, Fincentrum Media s.r.o., IBC ISSN [cit ]. Dostupné z: 16 UNKNOWN Bausparen 2008: Zahlen, Daten, Fakten, Berlin: Haufe, s. EAN: , ISBN: Wikipedie die freie Enzyklopädie[online] , [cit ]. Dostupné z: 18 Úroky z úvěru jako nezdanitelná částka [online] Finance media a.s. [cit ]. Dostupné z: 12

14 V současnosti působí na trhu 5 stavebních spořitelen došlo sloučením HYPO stavební spořitelny, a.s. s Raiffeisen stavební spořitelnou, a.s. k jejímu vymazání z obchodního rejstříku Cílová částka Cílová částka se rovná součtu vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory po odečtení daně z příjmů z těchto úroků. Uspořená částka se rovná součtu vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory, sníženému o daň z příjmů z těchto úroků a o úhrady účtované stavební spořitelnou. Uspořenou částku nelze v době spoření převést na jinou osobu. 20 Cílová částka tedy určuje, kolik maximálně může klient dostat peněžních prostředků ze stavební spořitelny. Tyto prostředky si buď může naspořit nebo si je může vybrat formou úvěru, který postupně splácí. Smlouva o stavebním spoření musí obsahovat výši cílové částky, která se dá v průběhu trvání navyšovat nebo snižovat. Z cílové částky se platí poplatek ve výši 1% 21. Účastníci spoření by si měli kontrolovat, zda nedojde k přispoření cílové částky, protože stavební spořitelny mají ve smluvních podmínkách za toto uvedeny poměrně vysoké sankce. Každý kdo se rozhoduje pro stavební spoření by si měl uvědomit, k jakému účelu jeho stavební spoření bude více využito, zda pro spoření, či pro úvěr. Od této volby se také odvíjí stanovení výše cílové částky, a s tím spojený poplatek. Většina účastníků neví, jaké bude mít po splnění podmínek pro výplatu stavebního spoření nároky. Jelikož se 19 HYPO stavební spořitelna [online] Portál českého stavebnictví [cit ]. Dostupné z: 20 ustanovení 5 odst. 9 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších přepisů 21 Cílová částka [online]. : , [cit ]. ISSN Dostupné z: 13

15 jedná o dlouhodobější plánování, volí většina klientů stanovení cílové částky nejen na spoření, ale včetně úvěru. Všechny stavební spořitelny nabízí možnost získat úvěr již po naspoření 40% cílové částky. Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že je tedy možné získat úvěr ve výši 60% cílové částky. Pro přidělení úvěru je nutné, ale splnit 3 podmínky: naspořit 40% z cílové částky, mít stavební spoření minimálně 24 měsíců 22 a splnit hodnotící číslo. Bohužel toto číslo je po 24 měsících trvání smlouvy velice malé, a doba trvání spoření se pro dosažení minimálního čísla prodlužuje. K vkladům připočteny i výše státních podpor a úroky z vkladů. Snižuje se samozřejmě výše úvěru, protože vklady tvoří vyšší část než původně profitovaných 40% 23. Stavební spořitelny volí nejčastěji cílové částky s maximální výší státní podpory podle následujícího schématu: Výše vkladů pro dosažení maximální státní podpory x minimální počet let trvání smlouvy + výše státních podpor za toto období + přepokládaná výše úroků = 40% cílové částky (CČ) U starých smluv při roční úložce ,-- Kč je CČ = ,-- Kč U nových smluv při roční úložce ,-- Kč je CČ = ,-- Kč 4.3 Státní podpora Státní podpora přísluší účastníkovi při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně a poskytuje se ze státního rozpočtu České republiky formou ročních záloh 24. Poskytnutá záloha státní podpory činí 25% z ročně uspořené částky, maximálně však z částky Kč Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1993 částka 27, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 2 5 odst. 4 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 23 ZÁMEČNÍK, Petr Stavební spoření [online] [cit ], ISSN Dostupné z 24 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1993 částka 27, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 3, ustanovení 10 odst. 1 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., v původním znění 14

16 Výplata státní podpory do doby vyplacení účastníkovi jsou připsané zálohy státní podpory na účtě účastníka pouze evidovány 26. Pokud účastník stavebního spoření nedodrží podmínky stanovené zákonem, státní podpora mu nebude vyplacena. Peníze státní podpory jsou v tomto případě pouze fiktivní. V případě, že nebude účastník požadovat úvěr, je podmínkou pro výplatu podpory skutečnost, že po dobu pěti let s vkladem nenakládal 27. Účastníkovi, který uzavřel více smluv, přísluší státní podpora jen na jednu z nich 28. Vzhledem k tomu, že výplata státní podpory začala značně zatěžovat státní rozpočet díky značné oblibě mezi obyvately, byla vláda nucena přistoupit k novele zákona o stavebním spoření. Dochází tak k zásadní proměně stavebního spoření ze stávajících podmínek. V 10 odst. 2 se slova 25 % z ročně uspořené částky nahrazují slovy 15 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce a částka Kč se nahrazuje částkou Kč Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1993 částka 27, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 3, ustanovení 10 odst. 2 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., v původním znění 26 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1993 částka 27, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 4, ustanovení 12 odst. 1 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., v původním znění 27 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1993 částka 27, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 4, ustanovení 12 odst. 2 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., v původním znění 28 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1995 částka 18, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 4, ustanovení 4 odst. 5 zákona č. 83/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, v původním znění 29 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 2003 částka 139, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 14, ustanovení 9a odst. 6 zákona č. 423/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře, v původním znění ISBN

17 Účastníkovi, který má uzavřeno v jednom kalendářním roce více smluv, přísluší státní podpora na ty smlouvy, u kterých o její přiznání písemně požádal. Přitom se postupně poukazují zálohy státní podpory se přednostně z uspořených částek u dříve uzavřených smluv 30. Zálohy státní podpory, připsané na účet účastníka do konce spoření, vyplatí stavební spořitelna účastníkovi: pokud účastník po dobu 6 let ode dne uzavření smlouvy nenakládal s uspořenou částkou, nebo pokud účastník v období do 6 let ode dne uzavření smlouvy uzavřel smlouvu o úvěru ze stavebního spoření a použije uspořenou částku, peněžní prostředky z tohoto úvěru a tyto zálohy státní podpory na bytové potřeby 31. Nárok na výplatu státní podpory má účastník při splnění podmínek tohoto zákona jen za dobu spoření 32. Díky uvedené změně legislativy v sovislosti s výší státní podpory definované v předchozí části, došlo k enormní změně průběhu uzavírání smluv stavebního spoření. Pro zajímavost je uvedena následující tabulka počtu uzavřených smluv v předchozích letech, dle statistik Ministerstva financí ČR Sbírka zákonů České republiky: Ročník 2003 částka 139, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 14, ustanovení 9a odst. 8 zákona č. 423/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře, v původním znění ISBN Sbírka zákonů České republiky: Ročník 2003 částka 139, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 15, ustanovení 9a odst. 16 zákona č. 423/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře, v původním znění ISBN Sbírka zákonů České republiky: Ročník 2003 částka 139, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 15, ustanovení 9a odst. 17 zákona č. 423/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře, v původním znění ISBN Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice - ke dni [online] Ministerstvo financí ČR [cit ]. Dostupné z: 16

18 Tabulka č.1 - Počet uzavřených smluv stavebního spoření Rok Počet uzavřených smluv Je zřejmé, že těsně před změnou výše státní podpory byl skoro dvojnásobný nárůst smluv stavebního spoření. Následný útlum počtu smluv ukazuje, že významná část klientů stavebních spořitelen volila cestu navýšení cílové částky na staré smlouvě nebo uzavření další staré smlouvy před uzavřením smlouvy nové. Dle statistiky MFČR je aktivních smluv 34. Díky předchozím údajům tedy můžeme dovodit, že je minimálně cca aktivních smluv se starými podmínkami státní podpory. Jelikož od roku 2003 uplynulo již více než 5 let, a poslední uzavřené smlouvy dle původních podmínek je možné vypovědět nabízí se otázka, zda je skutečně výhodné nechat v platnosti původní smlouvu nebo uzavřít novou. Pro potřeby této práce bude počítáno s připisováním státní podpory na konci ročního období, i když fyzicky se připisuje až na konci st. spoření. V jeho průběhu se pouze eviduje nárok na státní podporu, připisovaný na účet v pololetí dalšího roku. 34 Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice - ke dni [online] Ministerstvo financí ČR [cit ]. Dostupné z: 17

19 4.4 Poplatky Úhrada za uzavření smlouvy dle platného sazebníku k ČMSS Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 35 MPSS Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 36 RSTS Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. 37 SSČS Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 38 Wüstenrot Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. 39 Tabulka č.2 Úhrady za uzavření smlouvy stavebního spoření stavební spořitelna ČMSS MPSS RSTS SSČS Wüstenrot úhrada za uzavření smlouvy 1% z cílové částky max ,- Kč první smlouva ve věku 0-18 let 50% sleva max ,- Kč 1% z cílové částky max ,- Kč první smlouva ve věku 0-21 let 50% sleva max ,- Kč 1% z cílové částky klienti do 25 let 0,85 % z cílové částky 0,5 % z cílové částky min ,- Kč max ,- Kč 1% z cílové částky 35 Sazebník úhrad [online] ČMSS [cit ], Dostupné z: 36 Sazebníky [online] Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s [cit ], Dostupné z: 37 Sazebník úhrad [online] Copyright Raiffeisen stavební spořitelna a.s. [cit ] Dostupné z: 38 Sazebník úhrad [online] Copyright Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. [cit ] Dostupné z: 39 Sazebník úhrad [online] 2008 Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s. [cit ]. Dostupné z:http://www.wuestenrot.cz/cz/cz/produkty/stavebni-sporeni/zakladni-informace/sazebnik/sazebnikuhrad-za-poskytovane-sluzby-platny-od-1_1_2010/ 18

20 4.4.2 Úhrada za vedení účtu dle platného sazebníku k Tabulka č.3 Poplatky za vedení účtu stavebního spoření stavební úhrada za roční vedení úhrada za roční výpis z spořitelna účtu účtu celkem ČMSS MPSS RSTS SSČS Wüstenrot Dle sazebníků platných k většina stavebních spořitelen účtuje poplatek za uzavření smlouvy ve výši 1% z cílové částky. Tato hodnota bude tedy zohledněna při výpočtech výnosnosti stavebního spoření. Při výpočtech bude uvažováno zaplacení tohoto poplatku na počátku stavebního spoření. Hodnota poplatku bude uvažována ve výši 1% z cílové částky. Dalším prvkem snižujícím výnos stavebního spoření jsou poplatky za vedení účtu. Jelikož jsou u každé spořitelny různé, bude pracováno s průměrnou hodnotou ve výši 310,- Kč ročně, taktéž zaplacenou na počátku období. 4.5 Úrok Smlouva o stavebním spoření musí obsahovat úrokovou sazbu z vkladů a úrokovou sazbu z úvěrů. Rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladu a úrokovou sazbou z úvěru může činit nejvýše 3 procentní body 40. Většina stavebních spořitelen v návaznosti na toto ustanovení zákona přistoupila na úročení vkladů ve výši 3% a úročení úvěrů ve výši 6%. Klienti, kteří nečerpali úvěr, dostali navíc prémii ve výši 1,5% vkladu. S rozmachem čerpání úvěrů, začaly stavební spořitelny, v rámci konkurence, měnit převážně úrokové sazby úvěrů. Po novele zákona od jsou vklady na účtech u 40 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1993 částka 27, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 2 5odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 19

21 nově uzavřených smluv úročeny úrokovou sazbou ve výši 2%. Výjimku tvoří Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. s úročením vkladů u spořících smluv ve výši 2,1%. Klienti, kteří chtěli zachovat smlouvy a využít čerpání vyšší státní podpory, byly nuceni zvýšit cílovou částku, aby nedošlo k jejímu přespoření. Dle všeobecných obchodních podmínek přešli na úrokovou sazbu v době navýšení cílové částky. Úroky z vkladů ze stavebního spoření, včetně úroků ze státní podpory podle zvláštního zákona jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob 41. Pro účely této práce bude tedy počítáno s úrokovou sazbou ve výši 2%. 4.6 Legislativa Zákon č. 96/1993 Sb. Ministerstvo vnitra ve Vydavatelství a nakladatelství MV ČR vydává ve sbírce zákonů České republiky částku 27, kde je též zákon ze dne č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. (dále jen zákon o stavebním spoření ), který nabývá účinnosti dnem 1. dubna Tento zákon vymezuje pojem stavebního spoření, kdo ho může provozovat, kdo je účastníkem, co musí obsahovat smlouva, co se rozumí pod pojmem bytové potřeby, náležitosti Všeobecných obchodních podmínek, postup v případě úmrtí účastníka, povolené aktivity stavební spořitelny, státní podpora. Zákon č. 83/1995 Sb. Dnem 1. července 1995 nabývá účinnosti zákon č. 82/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření 43. Novela definuje možnost stavebních spořitelen poskytovat úvěry účastníkům, kterým ještě nevznikl zákonný nárok na úvěr, ( jedná se o překlenovací úvěry ). Dále je definována možnost čerpání 41 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1993 částka 27, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 42 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1993 částka 27, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 43 Sbírka zákonů České republiky: Ročník 1995 částka 18, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 6 Čl. IV zákona č. 83/1995 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření 20

22 státní podpory pouze na jedné smlouvě, pokud jich uzavřel účastník více. Tento zákon také upravuje čerpání záloh státní podpory u ministerstva. Zákon č. 423/2003 Sb. Dne 5. listopadu je schválen zákon č. 423/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření. Tento zákon nabývá účinnost dnem 1. ledna Novela zákona radikálně mění dosavadní koncepci stavebního spoření. Smlouva o stavebním spoření musí být písemná, její součástí jsou Všeobecné obchodní podmínky schválené Ministerstvem financí, musí obsahovat úrokovou sazbu z vkladu a úvěru. Délka doby čekání na úvěr musí být minimálně 24 měsíců, překlenovací úvěr je možné čerpat pouze do výše cílové částky, úrokovou sazbu z vkladu může stavební spořitelna po 6 letech změnit. Cílová částka je součtem vkladů, státní podpory, úvěru a úroků. Státní podpora se snižuje z 25% na 15% z maximální částky ,- Kč. Její nárok je pouze po dobu spoření. V zákoně je též definováno, že stávající smlouvy se řídí předchozími předpisy, tj. ze státní podpora se nemění. Zákon č. 292/2005 Sb. Dne 16. června 2005 je schválen zákona č. 292/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, který definuje, že smlouva musí obsahovat výši úplaty nebo způsob stanovení výše úplaty za vedení účtu 45. Zákon č. 161/2006 Sb. Tento zákon definuje, že nárok na stavební spoření mají i občané Evropské Unie s potvrzením pobytu na území ČR a fyzické osoby s trvalým pobytem na území ČR s přiděleným rodným číslem 46. Zákon č. 342/2006 Sb. V souvislosti se stavebním spořením definuje poskytování informací Ministerstvem vnitra ze systému z evidence obyvatel pro výkon státní kontroly Sbírka zákonů České republiky: Ročník 2003 částka 139, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 17 Čl. IV zákona č. 423/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření ISBN Sbírka zákonů České republiky: Ročník 2005 částka 104, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 19 Čl. I zákona č. 292/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření ISSN , ISBN Sbírka zákonů České republiky: Ročník 2006 částka 55, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR s. 50 Čl. XV zákona č. 161/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření ISSN , ISBN

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Petr Kielar petr@kielar.cz http://petr.kielar.cz 1 Obsah 1. Historický úvod 2. Konstrukce tarifu (postavte si vlastní stavební spořitelnu) 3. Rovnováha mezi

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích Finanční matematika v osobních a rodinných financích Garant: Ing. Martin Širůček, Ph.D. Lektor: Ing. Martin Širůček, Ph.D. - doktorské studium oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013 Stavební spoření HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 3. 4. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Stavební spoření 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 96/1993 Sb. ČR (4225/1995 Sb.p), s úč. 1.7.1995. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 25. února 1993

Text úpln. zn. předpisu č. 96/1993 Sb. ČR (4225/1995 Sb.p), s úč. 1.7.1995. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 25. února 1993 Text úpln. zn. předpisu č. 96/1993 Sb. ČR (4225/1995 Sb.p), s úč. 1.7.1995 96 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

SPOŘÍCÍ ÚČET. Finanční matematika 7

SPOŘÍCÍ ÚČET. Finanční matematika 7 SPOŘÍCÍ ÚČET Finanční matematika 7 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Něm07

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Časová hodnota peněz (2015-01-18)

Časová hodnota peněz (2015-01-18) Časová hodnota peněz (2015-01-18) Základní pojem moderní teorie financí. Říká nám, že peníze svoji hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnat různé investiční nebo úvěrové nabídky

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice Finanční matematika 1. přednáška Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra matematických metod v ekonomice 17. 9. 2012 Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. (VŠB TUO)

Více

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno VY_61_INOVACE_FG.1.06 Integrovaná střední

Více

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Ministerstvo financí Spořicí státní dluhopisy Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Efektivnost daňové podpory u investičního životního pojištění (případ ČR)

Efektivnost daňové podpory u investičního životního pojištění (případ ČR) Efektivnost daňové podpory u investičního životního pojištění (případ ČR) Jakub Velikovský, Jan Urbanec Abstrakt Obsahem příspěvku je případová studie zkoumající význam a efektivnost zákonné možnosti pojištěnce

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

PODÍLOVÉ LISTY A AKCIE. Finanční matematika 16

PODÍLOVÉ LISTY A AKCIE. Finanční matematika 16 PODÍLOVÉ LISTY A AKCIE Finanční matematika 16 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Něm16

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Úročení (spoření, střádání) (2015-01-18) Základní pojmy. Úrok je finančně vyjádřená odměna za dočasné poskytnutí kapitálu někomu jinému.

Úročení (spoření, střádání) (2015-01-18) Základní pojmy. Úrok je finančně vyjádřená odměna za dočasné poskytnutí kapitálu někomu jinému. Úročení (spoření, střádání) (2015-01-18) Základní pojmy Úrok je finančně vyjádřená odměna za dočasné poskytnutí kapitálu někomu jinému. Věřitel (ten, kdo půjčil) získává tedy úrok za to, že dočasně poskytl

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

MATEMATIKA STAVEBNÍHO SPOŘENÍ. Petr Kielar

MATEMATIKA STAVEBNÍHO SPOŘENÍ. Petr Kielar MATEMATIKA STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Petr Kielar Tato kniha vznikla za podpory Asociace českých stavebních spořitelen http://www.acss.cz Petr Kielar MATEMATIKA STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Vydalo nakladatelství Ekopress,

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok 7. Finanční matematika 7.. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok Základní pojmy : Dlužník osoba nebo instituce, které si peníze půjčuje. Věřitel osoba nebo instituce, která peníze půjčuje. Jistina

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek Časová hodnota peněz Petr Málek Časová hodnota peněz - úvod Finanční rozhodování je ovlivněno časem Současné peněžní prostředky peněžní prostředky v budoucnu Úrokové výnosy Jiné výnosy Úrokové míry v ekonomice

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

CVIČENÍ ZE ZÁKLADŮ FINANCÍ

CVIČENÍ ZE ZÁKLADŮ FINANCÍ CVIČENÍ ZE ZÁKLADŮ FINANCÍ 9.. 0 Veronika Kajurová Katedra financí kancelář č. 0 vkajurova@mail.muni.cz PROGRAM DNEŠNÍHO TUTORIÁLU Část I. - Časová hodnota peněz Příklady - opakování Část II. - Podnikové

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ. Finanční matematika 8

STAVEBNÍ SPOŘENÍ. Finanční matematika 8 STAVEBNÍ SPOŘENÍ Finanční matematika 8 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Něm08

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Sdělení HYPO stavební spořitelny a. s. č. 2 ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření

Sdělení HYPO stavební spořitelny a. s. č. 2 ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření A/ STAVEBNÍ SPOŘENÍ Dále uvedené podmínky se vztahují na všechny smlouvy o stavebním spoření uzavřené v HYPO stavební spořitelně a.s. bez rozdílu účinnosti : 1. Lhůta po změně smlouvy o stavebním spoření,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO161

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno VY_61_INOVACE_FG.1.07 Integrovaná střední

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

SPOŘENÍ KRÁTKODOBÉ. Finanční matematika 5

SPOŘENÍ KRÁTKODOBÉ. Finanční matematika 5 SPOŘENÍ KRÁTKODOBÉ Finanční matematika 5 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Něm05

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Finanční matematika I.

Finanční matematika I. Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Pojištěny jsou veškeré neanonymní pohledávky z vkladů včetně úroků vedených v české měně

Pojištěny jsou veškeré neanonymní pohledávky z vkladů včetně úroků vedených v české měně 1 Pojištění vkladů Není možné, aby všichni klienti banky měli stejný přístup k informacím o bance. Nemohou proto kvalifikovaně posoudit aktuální situaci banky. Aby byli alespoň částečně kryti před nekalými

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_04 Název materiálu: BANKOVNÍ PRODUKTY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Sada 1 Matematika. 06. Finanční matematika - úvod

Sada 1 Matematika. 06. Finanční matematika - úvod S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Matematika 06. Finanční matematika - úvod Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

1 Běžný účet, kontokorent

1 Běžný účet, kontokorent 1 Běžný účet, kontokorent Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu klientových financí. Jeho primárním účelem je umožnit klientovi hospodařit s peněžní prostředky prostřednictvím některého

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více