Algoritmus pro stanovení parametrů protilátkové a buněčné imunity u žen a mužů s poruchami plodnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Algoritmus pro stanovení parametrů protilátkové a buněčné imunity u žen a mužů s poruchami plodnosti"

Transkript

1 Algoritmus pro stanovení parametrů protilátkové a buněčné imunity u žen a mužů s poruchami plodnosti Algorithm to determine parameters of both humoral and cell-mediated immunity in women and men who failed to conceive MARCELA DRAHOŠOVÁ 1, IVANA JANATKOVÁ 2, KARIN MALÍČKOVÁ 2, MARIE HAVRANOVÁ 3, JINDŘICH MADAR 4, ZDENKA ULČOVÁ-GALLOVÁ 5 1 Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec Králové 2 Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky laboratoř klinické imunologie a alergologie VFN a 1. LF UK Praha 3 Immunia s.r.o. Praha 4 Ústav péče o matku a dítě Praha 5 Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň SOUHRN V současné době je ve vyspělých zemích zjišťována porucha plodnosti přibližně u 20 % párů ve fertilním věku. Jednou z příčin u obou pohlaví jsou abnormality imunitního systému. Je popisována řada imunopatologií, které mohou vyústit v infertilitu, případně sterilitu. Vzhledem k těmto skutečnostem nabývá na významu zařazení imunologických laboratorních testů do standardních postupů péče o páry s poruchou plodnosti. Klíčová slova: neplodnost, reprodukční imunologie, opakované ztráty plodu, imunologické laboratorní markery SUMMARY The failure to conceive is now recognised in one fifth of fertile-aged couples in developed countries. One from the many possible reasons for infertility are abnormalities in the immune system. Numerous immunopathological mechanisms leading to infertility have already been identified. It is of value to integrate immunological laboratory testing into standard diagnostic procedures of infertile couples. Such procedure is suggested in this article. Key words: infertility, reproductive imunology, reccurent pregnancy loss, immunological laboratory markers Problém neplodnosti, zahrnující neschopnost otěhotnět nebo donosit plod, postihuje v naší zemi přibližně již každý pátý pár v reprodukčním věku, tedy zhruba 20 %. Ačkoliv to tak vzhledem k současnému baby boomu na první pohled nevypadá, párů, které pro neúspěch při snaze o početí vyhledají odbornou pomoc, neustále přibývá. K faktorům, které se podílejí na tomto nepříznivém stavu, lze zařadit faktory hormonální, genetické, zhoršování podmínek životního prostředí, pohlavní choroby, infekce, záněty, vrozené anatomické vady rozplozovací soustavy, endometriózu a stres. Nemalý podíl připadá na odsouvání početí do vyššího věku. Oddalování početí a těhotenství do druhé poloviny reprodukčního období ženy v kombinaci s dalšími negativními faktory a chorobami mohou vyústit v nejrůznější imunopatologické stavy, které reprodukční proces velmi významně ovlivňují již na jeho počátku. Abnormálně regulované funkce imunitního systému zasahují do reprodukčního procesu na mnoha úrovních. Negativně ovlivňují funkci endokrinních žláz, přímo poškozují zárodečné tkáně, negativně působí na kvalitu pohlavních buněk i vlastní proces fertilizace vajíčka, nidaci, vývoj embrya a placenty. Mohou mít za následek i ztrátu plodu. V současnosti jsou popisovány i takové poruchy imunity, které mohou vyústit ve sterilitu, případně infertilitu. Dříve byla neschopnost počít dítě vnímána pouze jako ženská záležitost. Výsledky z poslední doby však ukazují, že mužský faktor se na neplodnosti párů podílí minimálně stejným dílem. Neméně časté a komplikovanější jsou případy, u nichž se možné příčiny neplodnosti kombinují, nebo takové případy, kdy 285

2 původ potíží s koncepcí není možno současnými diagnostickými prostředky odhalit. V posledních letech dochází k prudkému rozvoji v oblasti výzkumu, diagnostiky a léčby neplodnosti z imunologické příčiny. Řada klinických a laboratorních pracovišť zařazuje dostupné laboratorní diagnostické metody do nabídky rutinně prováděných vyšetření. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nabývá na významu zařazení metodik reprodukční imunologie do standardních postupů péče o neplodné páry. Účelem tohoto námi navrženého algoritmu vyšetření je pomoci pracovníkům klinických laboratoří a lékařům, klinickým imunologům, gynekologům a specialistům v oboru reprodukce orientovat se v racionálním využití parametrů humorální a buněčné imunity v rutinní klinické praxi. Schéma nemá nahradit uvážlivé rozhodování ošetřujícího lékaře a nemůže také postihnout všechny možné situace, jež mohou nastat v klinické praxi. Lékař a laboratorní specialista by však měli zodpovědně zajistit pacientovi v každém individuálním případě adekvátní dostupnou péči. Schéma bude průběžně revidováno v závislosti na vývoji nových poznatků a dostupnosti metodik v oblasti reprodukční imunologie. Indikace imunologického vyšetření párů s poruchami plodnosti: 1. Páry, kterým se nepodaří dosáhnout těhotenství po roce pravidelného nechráněného pohlavního styku. 2. Ženy s opakovanými spontánními ztrátami plodu (po 2 spontánních potratech bez rozdílu věku). 3. Po neúspěšných metodách asistované reprodukce (neotěhotnění, nedonošení životaschopného plodu). Indikace po 2 neúspěšných IVF. Technické a personální požadavky laboratoře: 1. Pracoviště musí disponovat příslušně kvalifikovaným personálem znalým problematiky. 2. Laboratoř musí být schopna stanovit imunologické parametry v séru, plné krvi (lymfocyty), ejakulátu, případně ovulačním sekretu. Podmínkou je schopnost zajistit výsledky pokud možno o stejné analytické nejistotě a vysoké reprodukovatelnosti. 3. Vyšetření indikuje ošetřující lékař na základě svých zkušeností a s ohledem na klinický stav pacienta. 4. Interpretace výsledků (případně s návrhem léčebného postupu) pro gynekology nebo specialisty v oboru reprodukce náleží do rukou klinického imunologa, který se zabývá poruchami reprodukce. Přehled navrhovaných indikací a metodických postupů k identifikaci imunologických příčin mužské neplodnosti Nezbytnou podmínkou imunologického vyšetření ejakulátu je předchozí vyšetření spermiogramu dle standardů WHO. Tato vyšetření jsou prováděna na různých pracovištích (urologie, gynekologie, genetika, biochemie, cytologie, sexuologie). Doporučená metoda: standard WHO (WHO Manual for Semen Analysis, 1999). Spermiogram nemusí povinně vyšetřovat imunologická laboratoř. 1. Kvalita ejakulátu: počet spermií počet leukocytů vitalita spermií (propidium jodid) integrita akrozomu spermií přítomnost intraakrozomálního proteinu Metoda: průtoková cytometrie (např. SpermFlow Kit, Exbio), případně klasická mikroskopie. Při zvýšeném počtu leukocytů (> /ml) je vhodné indikovat mikrobiologické vyšetření ejakulátu k vyloučení infekční příčiny. 2. Stanovení přítomnosti autoprotilátek třídy IgG a IgA navázaných na spermie v ejakulátu Indikace: poruchy motility, aglutinace spermií, inhibice akrozomální reakce, oligospermie, neuspokojivé oplození oocytů při IVF, idiopatická sterilita, abnormální postkoitální test, abnormální Kremerův test, abnormální spermiogram. Autoprotilátky vznikají zpravidla jako následek traumatu či infekce. Metoda: přímý MAR test (Mixed Antiglobulin Reaction) 3. Stanovení autoprotilátek v seminální tekutině Indikace: oligospermie, případně azoospermie, abnormální postkoitální test, abnormální Kremerův test, abnormální spermiogram. Mohou být přítomny i u normospermika. Metoda: nepřímý MAR test (Mixed Antiglobulin Reaction) 4. Stanovení autoprotilátek proti spermiím v séru Indikace: v případě vysoké pozitivity MAR testu provést stanovení hladiny protilátek v séru Metoda: ELISA, Fribergův tray-aglutinační test, nepřímý MAR test 5. Stanovení funkční aktivity NK buněk Indikace: oligospermia Metoda: stimulace vlastními spermiemi, průtoková cytometrie Tab. 1: Souhrnné doporučení pro vyšetření imunologických příčin neplodnosti muže metody I. volby metody II. volby spermiogram kvalita ejakulátu protilátky proti spermiím v ejakulátu ( navázané na spermie, v seminální tekutině) protilátky proti spermiím v séru funkční aktivita NK buněk, MIF screening systémového imunopatologického onemocnění (ATTG, EMA v IgA, GL, ANA) dle potřeby provést další vyšetření 286

3 Obr. 1: Algoritmus pro stanovení parametrů protilátkové a buněčné imunity u mužů s poruchami plodnosti 6. Test inhibice migrace leukocytů pod agarózou (MIF) Indikace: oligospermia Metoda: stimulace vlastními spermiemi 7. Protilátky proti tkáňové transglutamináze (ATTG), endomysiu (EMA) ve třídě IgA, gliadinu (GL) Metoda: ELISA, nepřímá imunofluorescence 8. Screening systémového imunopatologického onemocnění Indikace: stanovení antinukleárních faktorů (ANA) Metoda: nepřímá imunofluorescence Přehled navrhovaných indikací a metodických postupů k vyšetření příčin ženské sterility 1. Protilátky proti zona pellucida (screening) Indikace: idiopatická sterilita, neuspokojivé oplození oocytů získaných po stimulaci ovarií, především po opakovaném selhání IVF Metoda: hemaglutinace, popř. ELISA 2. Protilátky proti spermiím v séru Indikace: idiopatická sterilita, abnormální postkoitální test, abnormální Kremerův test Metoda: ELISA, Fribergův tray-aglutinační test, nepřímý MAR test 3. Protilátky proti tyreoperoxidáze (ATPO), tyreoglobulinu (ATG) Indikace: idiopatická sterilita, poruchy ovulace, oligomenorea, amenorea, opakované potrácení, selhání IFF Metoda: RIA, ELISA, LEIA 4. Protilátky proti spermiím v cervikálním hlenu Indikace: idiopatická sterilita, abnormální postkoitální test, abnormální Kremerův test Metoda: nepřímý MAR test 5. Stanovení funkční aktivity NK buněk Indikace: spontánní potraty, opakovaně neúspěšné IVF, pozitivita antifosfolipidových protilátek (APLA), endometrióza stimulace buňkami trofoblastu (JAR, JEG3) stimulace spermiemi Metoda: průtoková cytometrie, MIF 287

4 Obr. 2: Algoritmus pro stanovení parametrů protilátkové a buněčné imunity u žen s poruchami plodnosti primární sterilita 6. Antiovariální protilátky Indikace: předčasné ovariální selhání, špatná odpověď na stimulaci gonadotropiny, idiopatická sterilita, syndrom polycystických ovarií Metoda: nepřímá imunofluorescence, hemaglutinace, ELISA 7. protilátky proti tkáňové transglutamináze (ATTG), endomysiu (EMA) ve třídě IgA, gliadinu (GL) Metoda: ELISA, nepřímá imunofluorescence Tab. 2: Souhrnné doporučení pro vyšetření imunologických příčin sterility ženy metody I. volby primární sterilita protilátky proti zona pellucida protilátky proti spermiím v séru ATG, ATPO, ATTG, EMA, GL protilátky proti spermiím v cervikálním hlenu 8. Screening systémového imunopatologického onemocnění stanovení antinukleárních faktorů (ANA) Metoda: nepřímá imunofluorescence 9. Antifosfolipidové protilátky APLA profil IgG, IgM (fosfatidylserin, kyselina fosfatidová, fosfatidylinositol, fosfatidyletanolamin, kardiolipin + beta2gp1) Metoda: ELISA (beta2gp1 dependentní), minimálně tři cílové antigeny, (kardiolipin, fosfatidylserin, fosfatidylinositol + beta2gp1) Pozitivní nález opakovat po 6 12 týdnech. Přehled navrhovaných indikací a metodických postupů k vyšetření imunologických příčin infertility žen opakované ztráty plodu metody II. volby funkční aktivita NK buněk APLA, beta2gp1 ANA protilátky proti ovariím autoprotilátky u DM1 deficience imunoglobulinů Indikace: časné opakované ztráty plodu, dále předčasné porody morfologicky normálních novorozenců před 34. týdnem těhotenství. 288

5 Obr. 3: Algoritmus pro stanovení parametrů protilátkové a buněčné imunity u žen poruchami plodnosti opakované ztráty plodu 1. Protilátky proti kardiolipinu (ACLA) ve třídách IgG, IgM Metoda: ELISA (beta2gp1 dependentní), kalibrace na Harrisovy standardy, pozitivní nález opakovat po 6 12 týdnech 2. Protilátky proti β2 glykoproteinu-1 (beta2gp1) ve třídách IgG, IgM Metoda: ELISA, pozitivní nález opakovat po cca 6 12 týdnech 3. Antifosfolipidové protilátky APLA profil ve třídách IgG, IgM (fosfatidylserin, kyselina fosfatidová, fosfatidylinositol, fosfatidyletanolamin, kardiolipin + beta2gp1) Metoda: ELISA (beta2gp1 dependentní), pozitivní nález opakovat po 6 12 týdnech 4. Stanovení protilátek proti annexinu V ve třídách IgG, IgM Metoda: ELISA 5. Stanovení protilátek proti protrombinu ve třídách IgG, IgM Metoda: ELISA 6. Funkční aktivita NK buněk Metoda: průtoková cytometrie, MIF, stimulace buňkami trofoblastu, stimulace spermiemi Tab. 3: Souhrnné doporučení pro vyšetření imunologických příčin infertility ženy opakované ztráty plodu metody I. volby metody II. volby opakované ztráty plodu ACLA, APLA profil, včetně protilátek proti annexinu V anti β2 glykoprotein-1 (beta2gpi), anti protrombin funkční aktivita NK buněk ATTG a EMA v IgA, GL ANA ATG, ATPO imunofenotypizace 289

6 7. protilátky proti tkáňové transglutamináze (ATTG), endomysiu (EMA) ve třídě IgA, gliadinu (GL) Metoda: ELISA, nepřímá imunofluorescence 8. Screening systémového imunopatologického onemocnění stanovení antinukleárních faktorů (ANA) Metoda: nepřímá imunofluorescence 9. protilátky proti tyreoperoxidáze (ATPO), tyreoglobulinu (ATG) Metoda: RIA, ELISA, LEIA 10. Imunofenotypizace lymfocytů periferní krve Realizovat v přísně indikovaných případech. Metoda: průtoková cytometrie Výběrové testy Stanovení embryotoxických cytokinů Vyšetření folikulární tekutiny Vyšetření peritoneální tekutiny (např. protilátky proti lamininu) Stanovení produkce cytokinů po stimulaci antigeny spermií a trofoblastu Kontrola kvality práce laboratoře reprodukční imunologie Systém interní kontroly kvality (IQA) K dispozici nejsou, až na výjimky, referenční séra. Laboratoř musí implementovat vlastní interní kontroly, které zařazuje do každé série vyšetření. Systém externí kontroly kvality (EQA) Až na výjimky (APLA, ATG, ATPO, ATTG, EMA, ANA, GL, Ig) není pro ostatní parametry k dispozici. Jednou z možností je pravidelná mezilaboratorní kontrola (výměna vzorků) mezi laboratořemi po vzájemné dohodě. Poznámka: Kvalita diagnostických souprav je velmi rozdílná. Nutno vyzkoušet a konzultovat! Závěr Na základě současných poznatků lze konstatovat, že podíl imunopatologických mechanismů na snížení reprodukčních schopností člověka může být významný. Využití stávajících diagnostických metod a ovlivnění funkcí imunitního systému má své nezastupitelné místo v péči o neplodné páry. Věříme, že tento nastíněný algoritmus umožní zdravotníkům imunologické vyšetřovací metody cíleně indikovat a interpretovat jejich výsledky ve prospěch svých pacientů. Práce byla realizována s podporou výzkumného záměru FN Hradec Králové č. MZO LITERATURA 1. Drahošová M, Madar J, Janatková I, Lochman I. Diagnostic of infertility algorithm of immunological laboratory testing. 13th Symposium of Czech Reproductive Immunologists with International Participation, May Abstract book p Drahošová M, Madar J, Janatková I, Jankovičová K. Diagnostic of infertility immunological laboratory markers (poster). J Reproductive Immunol, 2009;81(2): Drahošová M, Madar J, Janatková I. Diagnostics of infertilityautoimmune markers in immunological testing (poster). 6th International Congress on Autoimmunity. Porto, Portugalsko, Drahošová M. Autoimunita a reprodukce. XXV. Sjezd ČSAKI a SSAKI, Praha, Gruberová J, Biková S, Ulcová-Gallová Z, Reischig J, Rokyta Z. Ovulatory mucus and its ph, arborization and spermagglutination antibodies in women with fertility disorder. Ceska Gynekol Jan;71(1): Gruberová J, Ulcová-Gallová Z, Bibková K, Micanová Z, Králícková M, Novotný Z, Rokyta Z.Are the antibodies against laminin-1 the signifikant marker of decreased fertility in women? Ceska Gynekol Aug;72(4): Chládek D, Pěknicová J, Čapková J, Geussová G, Teplá O, Madar J. Využití monoklonálních protilátek proti proteinům lidských spermií k diagnostice patologie spermií a výběru vhodné metody fertilizace v asistované reprodukci Čes. Gynek. 65, 2000, č. 1 s Jankovičová K, Drahošová M, Vokurková D, Burešová E. Cell mediated immunity testing in women with recurrent pregnancy loss and infertility of unknown aetiology-the first experience with two parallel assays (poster). J Reproductive Immunol., 2009;81(2): (IF=2.778) 9. Krizanovská K, Ulcová-Gallová Z, Bouse V, Svábek L, Rokyta P, Suchá R, Rokyta Z. Analysis of the zona pellucida in human oocytes and embryos in an assisted reproduction program] Ceska Gynekol Jul;67(4): Luborsky JL, Vinsintin I, Boyers S, Asari T, Caldwell B, De- Cherney A. Ovarian antibodies detected by immobilized antigen immunoassay in patients with premature ovarian failure. J Clin Endocrinol Metab 1990;70: Madar J, Urbánek V, Chaloupková A, Nouza K, Kinský R. role protilátkové a buněčné autoimunity proti spermiím v patogenezi mužské neplodnosti. Čes Gynek 67, 2002, No. 1, p Madar J, Pěknicová J, Šůla K, Tolarová M, Nováková D, Kinský R. Anti-trophoblast and anti cardiolipin imunity in repeated miscarriages-diagnosis and treatment. J Reprod Immunol 2003;58(2): Madar J, Nouza K, Nováková D. Imunologické aspekty habituálního potrácení: Mod gynekol porodn 2002; 11(4), Mardesic T, Ulcova-Gallova Z, Huttelova R, Muller P, Voboril J, Mikova M, Hulvert J. The influence of different types of antibodies on in vitro fertilization results. Am J Reprod Immunol Jan;43(1): Meroni PL, Gerosa M, Raschi E, Scurati S, Grossi C, Borghi MO. Updating on the pathogenic mechanisms 5 of the antiphospholipid antibodies-associated pregnancy loss. Clin Rev Allergy Immunol Jun;34(3): Mettler L, Bachmann J, Schmutzler A. High prevalence of markers for immunological disorders in IVF patients. Int J Gynaecol Obstet Jul;86(1):

7 17. Nouza K, Madar J, Nouza M. Imunologie a imunopatologie reprodukčního procesu. Alergie 2007; č. 2: Peknicova J, Chladek D, Hozak P. Monoclonal antibodies against sperm intra-acrosomal antigens as markers for male infertility diagnostics and estimation of spermatogenesis. Am J Reprod Immunol Jan;53(1): Pribylova P, Malickova K. Peripheral Blood Natural Killer Cell Assay in Infertile Women. Prague Med Rep. 2008;108(4): Purvis MT, Kaider BD, Roussev RG, Coulam CB. Antinuclear antibody prevalence in patients with reproductive failure. Am J Reprod Immunol 1996; 35: Stagnaro-Green A, Roman SH, Cabin RH, El-Harazy E, Alvarez-Marfany M, Davies TF. Detection of at-risk pregnancy by means of highly sensitive assays for thyroid antibodies. JAMA 1990;264: Subrt I, Ulcova-Gallova Z, Bibkova K, Micanova Z, Hejnalova M, Cerna M, Hradecky L, Novotny Z. Recurrent pregnancy loss and frequency of eight antiphospholipid antibodies and genetic thrombophilic factors in Czech women. Am J Reprod Immunol Mar;59(3): Suchá R, Ulcová-Gallová Z. Follicular fluid and its properties. Ceska Gynekol May;65(3): Szekeres-Bartho J. Regulation of NK cell cytotoxicity during pregnancy. Reprod Biomed Online Feb;16(2): Ulcová-Gallová Z, Babcová K, Nováková P, Micanová Z, Rokyta Z.Antizonal antibodies in ovulatory cervical mucus and in serum of patients with fertility disorders. Ceska Gynekol May;69(3): Ulcová-Gallová Z, Bouse V, Krizanovská K, Balvín M, Rokyta Z, Netrvalová L. Beta 2-glycoprotein I is a good indicator of certain adverse pregnancy conditions. Int J Fertil Womens Med Nov-Dec;46(6): Ulcova-Gallova Z, Krauz V, Novakova P, Milichovska L, Micanova Z, Bibkova K, Sucha R, Turek J, Balvin M, Rokyta Z.Anti-phospholipid antibodies against phosphatidylinositol, and phosphatidylserine are more signifiant in reproductive failure than antibodies against cardiolipin only. Am J Reprod Immunol. 2005;54(2): Ulcova-Gallova Z, Krauz V, Rokyta Z. Six kinds of anti-phospholipid antibodies (apls) in ovulatory mucus and seminal plasma from couples with repeated miscarriages. Int J Fertil Womens Med Jul-Aug;45(4): Ulcová-Gallová Z, Turek J, Bibková K, Micanová Z, Panzner P, Balvín M, Rokyta Z. Serum antibodies against annexin V and other phospholipids in women with fertility failure. Ceska Gynekol May;71(3): Ulcova-Gallova Z. Antiphospholipid antibodies and reproductive failure. Chem Immunol Allergy. 2005;88: Ulcová-Gallová Z. Mixed antiglobulin reaction and tray agglutination test for detection of spermantibodies. Int J Fertil Menopausal Stud. 1994;39(3): Vanciková Z, Chlumecký V, Sokol D, Horáková D, Hamsíková E, et al. The serologic screening for celiac disease in the general population (blood donors) and in some high-risk groups of adults (patients with autoimmune diseases, osteoporosis and infertility) in the Czech republic. Folia Microbiol (Praha). 2002;47(6): RNDr. Marcela Drahošová Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec Králové Sokolská Hradec Králové 291

informandum Informační občasník laboratoře Interimun Pardubice

informandum Informační občasník laboratoře Interimun Pardubice DUBEN / 2013 informandum Informační občasník laboratoře Interimun Pardubice V tomto čísle naleznete: Současné možnosti laboratorní diagnostiky v reprodukční imunologii Novinky v laboratorních metodách:

Více

Rutinní imunologická vyšetření neplodných párů

Rutinní imunologická vyšetření neplodných párů Rutinní imunologická vyšetření neplodných párů Marcela Drahošová Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové reprodukční imunologie dnes patří mezi lékařské disciplíny, které se podílejí

Více

IMUNOLOGIE REPRODUKCE V TEORII A PRAXI

IMUNOLOGIE REPRODUKCE V TEORII A PRAXI IMUNOLOGIE REPRODUKCE V TEORII A PRAXI REPRODUKČNÍ IMUNOLOGIE Z. Ulčová-Gallová 1, J. Madar 2, K. Nouza 2, R. Kinský 2, J. Pěknicova 3, T. Mardešic 4, H. Tlaskalová- Hogenová 3, P. Panzner 1, O. Cinek

Více

Neplodnost. Útok imunity. 2., aktualizované a doplněné vydání. Zdenka Ulčová-Gallová, Petr Lošan

Neplodnost. Útok imunity. 2., aktualizované a doplněné vydání. Zdenka Ulčová-Gallová, Petr Lošan ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL Neplodnost Útok imunity příčiny neplodnosti, vyšetření imunologická příčina způsoby léčby některá gynekologická onemocnění nejčastější dotazy 2., aktualizované a doplněné vydání Zdenka

Více

Klinický význam protilátek proti C1q složce komplementu. Eliška Potluková 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK

Klinický význam protilátek proti C1q složce komplementu. Eliška Potluková 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK Klinický význam protilátek proti C1q složce komplementu Eliška Potluková 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK 1. Úvod 1. C1q, C1q a apoptóza, C1q u SLE 2. Anti-C1q, patogenita anti-c1q 3. Stanovení anti-c1q

Více

Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba

Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba I. Crha, P. Janků LIDSKÁ NEPLODNOST Definice WHO: Dvojice je považována za neplodnou, pokud žena neotěhotní do 2 let

Více

Laboratorní reprodukční imunologie praktické zkušenosti v podmínkách rutinní imunologické laboratoře

Laboratorní reprodukční imunologie praktické zkušenosti v podmínkách rutinní imunologické laboratoře Laboratorní reprodukční imunologie praktické zkušenosti v podmínkách rutinní imunologické laboratoře Ivana Janatková,Karin Malíčková Klinická imunologie a alergologie - laboratoř ÚKBLD VFN a 1.LF UK v

Více

IMUNITA A PORUCHY PLODNOSTI

IMUNITA A PORUCHY PLODNOSTI IMUNITA A PORUCHY PLODNOSTI MUDr. Karin Malíčková Klinická imunologie a alergologie - laboratoř Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK v Praze Neplodnost páru - neschopnost počít

Více

Česká iniciativa pro astma o. p. s.

Česká iniciativa pro astma o. p. s. Jaroslava KLEINHAMPLOVÁ 17. 9. 1921 29. 4. 2006 MUDr. Kleinhamplová s doc. Strejčkem a prof. Oehlingem Na hradeckém sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a českých a slovenských

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru reprodukční medicína je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných

Více

Sledování imunogenních vlastností lidské spermie

Sledování imunogenních vlastností lidské spermie LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PLZNI A GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA LF UK A FN V PLZNI Sledování imunogenních vlastností lidské spermie Jan Cibulka Doktorská dizertační práce Plzeň 2013 Tato

Více

IMUNOLOGICKÝ PROFIL PACIENTEK S RECIDIVUJÍCÍMI MYKOTICKÝMI KOLPITIDAMI PŘED A PO VAKCINOTERAPII

IMUNOLOGICKÝ PROFIL PACIENTEK S RECIDIVUJÍCÍMI MYKOTICKÝMI KOLPITIDAMI PŘED A PO VAKCINOTERAPII IMUNOLOGICKÝ PROFIL PACIENTEK S RECIDIVUJÍCÍMI MYKOTICKÝMI KOLPITIDAMI PŘED A PO VAKCINOTERAPII Immunological Examination in Female Patients Suffering from Recurrent Mycotic Colpitis Before and After Vaccine

Více

Vyšetřování funkce štítné žlázy u těhotných Současný stav "pilotní studie" VZP D.Springer, T.Zima, Z.Límanová Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha 30. IAD 5.-7.dubna

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

Laboratorní reprodukční imunologie praktické zkušenosti v podmínkách rutinní imunologické laboratoře

Laboratorní reprodukční imunologie praktické zkušenosti v podmínkách rutinní imunologické laboratoře Laboratorní reprodukční imunologie praktické zkušenosti v podmínkách rutinní imunologické laboratoře Ivana Janatková, Petra Přibylová, Ivana Procházková, Karin Malíčková Klinická imunologie a alergologie

Více

Štítná žláza v těhotenství

Štítná žláza v těhotenství Štítná žláza v těhotenství Drahomíra Springer Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha 23. září 2013 Fyziologické změny v těhotenství Během těhotenství dochází ke zvýšení

Více

Asistovaná reprodukce 2013. Assisted reproduction 2013

Asistovaná reprodukce 2013. Assisted reproduction 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 6 Souhrn Asistovaná reprodukce 2013 Assisted reproduction 2013 V roce 2013 provozovalo činnost 41 center

Více

IMUNITNÍ SYSTÉM OBRATLOVCŮ - MATKA PLOD / MLÁDĚ VÝVOJ IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCŮ CHARAKTERISTUIKA IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCU

IMUNITNÍ SYSTÉM OBRATLOVCŮ - MATKA PLOD / MLÁDĚ VÝVOJ IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCŮ CHARAKTERISTUIKA IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCU IMUNITNÍ SYSTÉM OBRATLOVCŮ - SROVNÁVACÍ IMUNOLOGIE IMUNOLOGICKÉ VZTAHY MATKA PLOD / MLÁDĚ (FYLOGENEZE A ONTOGENEZE IMUNITNÍHO SYSTÉMU) CHARAKTERISTUIKA IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCU Imunitní systém obratlovců

Více

Celiakální sprue editorial

Celiakální sprue editorial Editorial Celiakální sprue editorial J. Utěšený II. dětská klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště dětské medicíny, Brno-Černá Pole, přednosta prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. Makovický P et

Více

Autoprotilátky a ženská neplodnost

Autoprotilátky a ženská neplodnost Autoprotilátky a ženská neplodnost Autoantibodies and female infertility HELENA KOPŘIVOVÁ, KARIN MALÍČKOVÁ Klinická imunologie a alergologie - laboratoř, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky,

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PIMU Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště imunologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PIMU Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště imunologie Příloha č. 3 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PIMU Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště imunologie Vypracoval: MUDr. Pavel Žampach, vedoucí PIMU Biologické referenční intervaly:

Více

Funkce imunitního systému

Funkce imunitního systému Téma: 22.11.2010 Imunita specifická nespecifická,, humoráln lní a buněč ěčná Mgr. Michaela Karafiátová IMUNITA je soubor vrozených a získaných mechanismů, které zajišťují obranyschopnost (rezistenci) jedince

Více

Několik poznámek k laboratornímu vyšetřování antifosfolipidových protilátek

Několik poznámek k laboratornímu vyšetřování antifosfolipidových protilátek Několik poznámek k laboratornímu vyšetřování antifosfolipidových protilátek Karin Malíčková, Petra Šandová, Ivana Janatková Všeobecná fakultní nemocnice a 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Více

Vyšetření imunoglobulinů

Vyšetření imunoglobulinů Vyšetření imunoglobulinů Celkové mn. Ig elektroforéza bílkovin jako procentuální zastoupení gamafrakce, vyšetřením ke zjištění možného paraproteinu. velmi hrubé vyšetření, odhalení pouze výrazných změn

Více

Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru

Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru Fejfárková Z., Pikner R. Oddělení klinických laboratoří, Klatovská nemocnice a.s., Klatovy, pikner@nemkt.cz Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru (anti

Více

Latex-aglutinační test stanovení protilátek proti spermiím

Latex-aglutinační test stanovení protilátek proti spermiím Návod k použití Latex-aglutinační test stanovení protilátek proti spermiím Kat.č.: BS-10-10 Množství: 50 stanovení Skladování: 2 C 8 C (36 F 46 F ) Semikvantitativní test za účelem zjištění přítomnosti

Více

Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice

Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice Validace stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců v České republice Vávrová, J., Tichý, M., Friedecký, B., Maisnar, V., Hájek, R., Čermáková, Z., Dastych, M., Gottwaldová, J., Kučera, P., Krotká,

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu I. Hematologie se zaměřením

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI

PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ INOVATIVNÍCH KURZŮ IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

Genetický screening predispozice k celiakii

Genetický screening predispozice k celiakii VETERINÁRN RNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Farmaceutická fakulta Ústav humánn nní farmakologie a toxikologie Genetický screening predispozice k celiakii RNDr. Ladislava Bartošov ová,ph.d. 1, PharmDr.

Více

Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research

Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research Česká stomatologická komora, Grantová agentura Univerzity Karlovy a Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví

Více

Subpopulace B lymfocytů v klinické imunologii

Subpopulace B lymfocytů v klinické imunologii Subpopulace B lymfocytů v klinické imunologii Marcela Vlková Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny v Brně B lymfocyty základními buňkami specifické humorální imunity primární funkce -

Více

Ruconest : imunologické analýzy září 2010

Ruconest : imunologické analýzy září 2010 RUCONEST : IMUNOLOGICKÉ ANALÝZY, NEPROPAGAČNÍ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY PRO PŘEDEPISUJÍCÍ LÉKAŘE Poznámka: Tyto informace budou poskytnuty předepisujícím lékařům. Shrnutí Ruconest (konestat alfa), rekombinantní

Více

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Zavedení termínu alergie - rozlišení imunity a přecitlivělosti Pasivní přenos alergenspecifické

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

SQ-014 P1 Seznam vyšetření IML verze 1, platné od 1.12.2015

SQ-014 P1 Seznam vyšetření IML verze 1, platné od 1.12.2015 Imunoglobuliny Imunoglobulin IgA IGA 150ul séra nebo plazmy srážlivá nebo nesrážlivá (30ul + 120ul mrtvý (EDTA, heparin Li) objem) při 15- krev: 24 sérum: 24 krev: 48 sérum: 7

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Výukový program asistované reprodukce pro žáky druhého stupně ZŠ Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lenka Falková Autor práce:

Více

GENvia, s.r.o. Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So

GENvia, s.r.o. Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So 20 1USA I Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 II Ne Po Út St

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružená autoimunitní onemocnění vyšetření autoprotilátkového profilu

Diabetes mellitus 1. typu a přidružená autoimunitní onemocnění vyšetření autoprotilátkového profilu Diabetes mellitus 1. typu a přidružená autoimunitní onemocnění vyšetření autoprotilátkového profilu Type 1 Diabetes Mellitus and Associated Autoimmune Diseases the Examination of the Autoantibody Profile

Více

Laboratorní diagnostika v klinické imunologii Indikace a interpretace testů

Laboratorní diagnostika v klinické imunologii Indikace a interpretace testů Laboratorní diagnostika v klinické imunologii Indikace a interpretace testů Použití laboratorních testů principy laboratorní diagnostiky Diagnóza: suspektní nemoc na podkladě klinického nálezu a/nebo anamnézy

Více

CO VÁM MÁM ŘÍCT. Několik poznámek, pikošek z 600 přednášek a 800 posterů za 5 10 minut Nosné téma: Novel Diagnostics Tools & New

CO VÁM MÁM ŘÍCT. Několik poznámek, pikošek z 600 přednášek a 800 posterů za 5 10 minut Nosné téma: Novel Diagnostics Tools & New JAN MARTINEK CO VÁM MÁM ŘÍCT Několik poznámek, pikošek z 600 přednášek a 800 posterů za 5 10 minut Nosné téma: Novel Diagnostics Tools & New Therapeutic Avenues in Autoimmune Diseases LIST OF TOPICS ANTIPHOSPHOLIPID

Více

Sérologie Sérologie pertusse. Sérologie tularémie. Sérologie brucelózy. Sérologie listeriózy. Sérologie yersiniózy. Sérologie H.

Sérologie Sérologie pertusse. Sérologie tularémie. Sérologie brucelózy. Sérologie listeriózy. Sérologie yersiniózy. Sérologie H. Sérologie Sérologie pertusse Charakteristika: zahrnuje stanovení IgM a IgG proti B. pertussis slouží k stanovení dg. pertusse i po léčbě antibiotiky Sérologie tularémie Charakteristika: stanovení celkových

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Podrobný seznam vyšetření - imunologie

Podrobný seznam vyšetření - imunologie Obsah - IMUNOLOGIE 301 Alfa-1-antitrypsin... 3 302 Alfa-2-makroglobulin... 3 303 Anti-mitochondriální protilátky... 3 304 Anti-vnitřní faktor a H+/K+ ATPáza (321)... 4 305 Antinukleární protilátky... 4

Více

Embryologické cvičení č. 1. Téma: Spermatoanalýza

Embryologické cvičení č. 1. Téma: Spermatoanalýza Embryologické cvičení č. 1 Téma: Spermatoanalýza Reprodukce úroveň reprodukce je ukazatelem pohody organismu v daném prostředí je ukazatelem vyrovnanosti podmínek vnějšího a vnitřního prostředí organismu

Více

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Strep A Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3182.

Více

1 Laboratoř klinické imunologie Na Slupi 4, Praha 2 2. Laboratoř průtokové cytometrie Na Slupi 4, Praha 2

1 Laboratoř klinické imunologie Na Slupi 4, Praha 2 2. Laboratoř průtokové cytometrie Na Slupi 4, Praha 2 Pracoviště zdravotnické laboratoře: Laboratoř klinické imunologie. Laboratoř průtokové cytometrie Vyšetření:. Laboratoř klinické imunologie 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 8 - Laboratoř alergologická a imunologická

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Genetika člověka - reprodukce

Genetika člověka - reprodukce Gymnázium Václava Hraběte Školní rok 2015/2016 Genetika člověka - reprodukce Seminární práce z biologie autor práce: Andrea Jirásková; 8.A vedoucí práce: RNDr. Roman Slušný Prohlášení Prohlašuji tímto,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Neplodnost, aneb moje cesta k otěhotnění. Monika Hampelová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Neplodnost, aneb moje cesta k otěhotnění. Monika Hampelová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Neplodnost, aneb moje cesta k otěhotnění Monika Hampelová Bakalářská práce 2012 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

SOUČASNÝ STAV LÉČBY PORUCH RŮSTU. R. Pomahačová. Plzeň. lék. Sborn. 80, 2014: 107 111

SOUČASNÝ STAV LÉČBY PORUCH RŮSTU. R. Pomahačová. Plzeň. lék. Sborn. 80, 2014: 107 111 Plzeň. lék. Sborn. 80, 2014: 107 111 SOUČASNÝ STAV LÉČBY PORUCH RŮSTU R. Pomahačová Dětská klinika FN a LF UK v Plzni Růst dítěte je za fyziologických okolností zákonitým procesem. Do dvou let věku dítě

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Rhophylac 300 mikrogramů/2 ml, injekční roztok

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2006 ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (ve spolupráci s ČPFS a ČIPA) Název akce: Evropská konference EFA-ČIPA Datum konání: 10. 12. 5. 2006 Místo konání:

Více

Imunologie a imunopatologie reprodukčního procesu II. Imunologie těhotenství, opakovaného potrácení a poruch implantace blastocysty

Imunologie a imunopatologie reprodukčního procesu II. Imunologie těhotenství, opakovaného potrácení a poruch implantace blastocysty Imunologie a imunopatologie reprodukčního procesu II. Imunologie těhotenství, opakovaného potrácení a poruch implantace blastocysty Immunology and immunopathology of reproduction II. Immunology of pregnancy,

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

CO JE CHŘIPKA? ONEMOCNĚNÍ SRDCE. V PLNÉ SÍLE během chřipkové sezony PROČ JE CHŘIPKA ZÁVAŽNĚJŠÍ U LIDÍ S ONEMOCNĚNÍM SRDCE?

CO JE CHŘIPKA? ONEMOCNĚNÍ SRDCE. V PLNÉ SÍLE během chřipkové sezony PROČ JE CHŘIPKA ZÁVAŽNĚJŠÍ U LIDÍ S ONEMOCNĚNÍM SRDCE? V PLNÉ SÍLE během chřipkové sezony Důležité informace o chřipce ONEMOCNĚNÍ SRDCE Pozor! Virus chřipky představuje závažné zdravotní riziko pro jedince s ONEMOCNĚNÍM SRDCE. CO JE CHŘIPKA? Chřipka je vysoce

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE Problém dnešní doby http://www.ulekare.cz/clanek/ve-zkumavce-se-da-vypestovat-vajicko-i-spermie-13323 http://www.babyfrance.com/grossesse/fecondation.html Co tě napadne,

Více

Identifikace postupu vyšetření Klinická biochemie SOP-OKB-01 SOP-OKB-03 SOP-OKB-04 SOP-OKB-05 SOP-OKB-06 SOP-OKB-07

Identifikace postupu vyšetření Klinická biochemie SOP-OKB-01 SOP-OKB-03 SOP-OKB-04 SOP-OKB-05 SOP-OKB-06 SOP-OKB-07 Pracoviště zdravotnické laboratoře: Oddělení klinické biochemie (OKB) Podolské nábřeží 157, Praha 4 Podolí 2. Oddělení klinické hematologie a krevní banka (OKH) Podolské nábřeží 157, Praha 4 Podolí 3.

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů M.Vášková a spol. Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol Childhood Leukemia Investigation Prague Průtoková

Více

Cytomegalovirus. RNDr K.Roubalová CSc. NRL pro herpetické viry

Cytomegalovirus. RNDr K.Roubalová CSc. NRL pro herpetické viry Cytomegalovirus RNDr K.Roubalová CSc. NRL pro herpetické viry Lidský cytomegalovirus Β-herpesviridae, největší HV, cca 200 genů Příbuzné viry: myší, krysí, opičí, morčecí Kosmopolitní rozšíření, vysoká

Více

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů).

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů). sp. zn. sukls262204/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Igamad 1500 IU, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,25 mg ganirelixum v 0,5 ml vodného roztoku. Léčivá látka ganirelixum

Více

Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice

Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice Mgr. Marcela Vlková, Ph.D. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny v Brně Průtoková cytometrie v klinické laboratoři Relativní a absolutní

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM z pohledu imunologa, internisty, psychologa a psychiatra TRITON LUBOŠ JANÒ A KOLEKTIV Chronick únavov syndrom TRITON Luboš Janů a kolektiv Chronický únavový

Více

Část. Molekulární biologie a imunologie. Základy dědičnosti. Struktura nukleových kyselin

Část. Molekulární biologie a imunologie. Základy dědičnosti. Struktura nukleových kyselin Část Molekulární biologie a imunologie 6. Základy dědičnosti Mendelovská dědičnost (autozomálně recesivní, autozomálně dominantní a X-vázaný přenos mutací). Nemendelovská dědičnost (uniparentální disomie,

Více

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2080-9601 G Helicobacter pylori IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96)

Více

Centrum imunologie a mikrobiologie, Zdravotní ústav Ústí nad Labem, ČR. XIV. ČASOMIL, 16.6. 18.6.2010, Martinice u Březnice

Centrum imunologie a mikrobiologie, Zdravotní ústav Ústí nad Labem, ČR. XIV. ČASOMIL, 16.6. 18.6.2010, Martinice u Březnice Význam stanovení protilátek proti aquaporinu-4 Vlastimil Král a kol. Centrum imunologie a mikrobiologie, Zdravotní ústav Ústí nad Labem, ČR XIV. ČASOMIL, 16.6. 18.6.2010, Martinice u Březnice Autoprotilátky

Více

Neplodnost. Asistovaná reprodukce. Neplodnost. Mužská neplodnost. Hormonální poruchy. Poruchy reprodukčních orgánů. Imunologická příčina

Neplodnost. Asistovaná reprodukce. Neplodnost. Mužská neplodnost. Hormonální poruchy. Poruchy reprodukčních orgánů. Imunologická příčina Neplodnost Neplodnost Asistovaná reprodukce Lidská neplodnost je podle WHO považována za nemoc = stav, kdy v průběhu jednoho roku při pravidelném pohlavním styku nedojde k otěhotnění WHO dělí neplodnost

Více

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010 LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM FYZIKÁLNÍ LÉČBA METODOU MESODIENCEFALICKÉ MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010 Motto Prof.MUDr.Vladimir A. Pavlov, DrSc: Mesodiencefalická modulace je jediná metoda

Více

SEMINÁŘ: KLINICKÁ A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA IMUNODEFICIENCÍ

SEMINÁŘ: KLINICKÁ A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA IMUNODEFICIENCÍ OSNOVA SEMINÁŘ: KLINICKÁ A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA IMUNODEFICIENCÍ Stavy spojené se sekundárními imunodeficiencemi Anamnestické a klinické indikace sekundárních imunodeficiencí Praktická interpretace výsledků

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Primární prevence vrozených vývojových vad MUDr. Antonín Šípek,CSc., odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Vrozená vada je následek nebo projev abnormálních vývojových pochodů,

Více

toxoplasmózy Petr Kodym sérologických nálezů u

toxoplasmózy Petr Kodym sérologických nálezů u Interpretace sérologických nálezů u toxoplasmózy Petr Kodym Národní referenční laboratoř pro toxoplasmózu Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní zdravotní

Více

AUTOIMUNITA Vnitřní nepřítel

AUTOIMUNITA Vnitřní nepřítel AUTOIMUNITA Vnitřní nepřítel Pořadatelka díla: Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. Autorský kolektiv: Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. Prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc. Prof. Yehuda Shoenfeld, MD,

Více

Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe

Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe Formy uplatnění proteomiky do klinické praxe Přímé uplatnění proteomických technologií Metody pro studium proteinů tu byly dřív něž proteomika jako obor

Více

NEWSLETTER. obsah. Nové kultivační médium EMBRYOGEN... 2 Výsledky 2012... 3 Výsledky IVF... 3 Výsledky PRENASCAN... 4

NEWSLETTER. obsah. Nové kultivační médium EMBRYOGEN... 2 Výsledky 2012... 3 Výsledky IVF... 3 Výsledky PRENASCAN... 4 Duben 2013 4 NEWSLETTER obsah Nové kultivační médium EMBRYOGEN... 2 Výsledky 2012... 3 Výsledky IVF... 3 Výsledky PRENASCAN... 4 Nové ceníky pro rok 2013... 4 Úprava prostoru čekáren pro pacienty... 4

Více

Potraty v roce 2012. Abortions in year 2012

Potraty v roce 2012. Abortions in year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 3. 2013 7 Potraty v roce 2012 Abortions in year 2012 Souhrn V roce 2012 se celkový počet potratů snížil na 37 734.

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

- karyotyp: 47, XX, +18 nebo 47, XY, +18 = trizomie chromozomu 18 (po Downově syndromu druhou nejčatější trizomii)

- karyotyp: 47, XX, +18 nebo 47, XY, +18 = trizomie chromozomu 18 (po Downově syndromu druhou nejčatější trizomii) Edwardsův syndrom Edwardsův syndrom - karyotyp: 47, XX, +18 nebo 47, XY, +18 = trizomie chromozomu 18 (po Downově syndromu druhou nejčatější trizomii) - Prevalence v populaci: u narozených dětí cca 1:6500-1:8000,

Více

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením Otázka: Rozmnožovací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - zajišťuje vznik nového jedince - přenos genetické informace - tvořena pohlavními žlázami a pohlavními vývojovými cestami Mužská pohlavní

Více

Transfuziologie. medici

Transfuziologie. medici Transfuziologie medici Základní informace o transfúzním oddělení Bezpečnost transfúze závisí především na výběru vhodného dárce a poodběrovém serologickém vyšetření Poučení pro dárce - na začátku. Osobní

Více

Fetomaternální hemoragie (FMH)

Fetomaternální hemoragie (FMH) Fetomaternální hemoragie (FMH) Neinvazivní prenatální diagnostika RHD a KELL genotypu plodu: Autor: Vít Musil, Školitel: Doc. MUDr. Ľubušký M., Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

Více

Program. 17.00 19.00 Úvodní přednášky prof. Dr. Med. Ulrich Wahn (Berlín SRN) Future for Pediatric Allergists?

Program. 17.00 19.00 Úvodní přednášky prof. Dr. Med. Ulrich Wahn (Berlín SRN) Future for Pediatric Allergists? Program Středa 10. 10. 2012 16.00 22.00 EXPO 16.00 17.00 Slavnostní zahájení uvítání účastníků předání vyznamenání a cen 17.00 19.00 Úvodní přednášky prof. Dr. Med. Ulrich Wahn (Berlín SRN) Future for

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY A AGLUTINAČNÍ KOMPONENTY K DIAGNOSTICE PERTUSE A PARAPERTUSE

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY A AGLUTINAČNÍ KOMPONENTY K DIAGNOSTICE PERTUSE A PARAPERTUSE INFEKČNÍ SÉROLOGIE Bakteriologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY A AGLUTINAČNÍ KOMPONENTY K DIAGNOSTICE PERTUSE A PARAPERTUSE Bordetella pertussis Bordetella parapertussis ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou určeny

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES Reakce organismu: Vysoce specifické tvorba protilátek Všeobecné horečka, kašel, zánět Nejvšeobecnější stres všeobecný adaptační syndrom soubor

Více

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 100 mikrogramů corifollitropinum alfa* v 0,5 ml injekčního roztoku.

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 100 mikrogramů corifollitropinum alfa* v 0,5 ml injekčního roztoku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elonva 100 mikrogramů injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 100 mikrogramů corifollitropinum alfa* v 0,5 ml injekčního

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

CELIAKIE. MUDr. Denisa Pavlovská, Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.

CELIAKIE. MUDr. Denisa Pavlovská, Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. CELIAKIE MUDr. Denisa Pavlovská, Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. MUDr. Helena Masaříková LF MU, Klinika dětské radiologie, FN Brno LF MU, Klinika dětské radiologie, FN Brno DEFINICE celoživotní, geneticky

Více

Ask your provider Obsah této brožury slouží k podání informací

Ask your provider Obsah této brožury slouží k podání informací Jednoduchý A simple, safe a bezpečný blood test that s vysokou offers highly citlivostí sensitive stanovení. results An advanced non-invasive test Moderní neinvazivní krevní test for fetal trisomy assessment

Více

imunitní reakcí antigeny protilátky Imunitní reakce specifická vazba mezi antigenem a protilátkou a je podstatou imunitní reakce

imunitní reakcí antigeny protilátky Imunitní reakce specifická vazba mezi antigenem a protilátkou a je podstatou imunitní reakce Imunita Imunita je schopnost organismu rozpoznávat cizorodé makromolekulární látky, bránit jejich vniknutí do organismu a zajiš ovat jejich likvidaci v organismu. Rozlišujeme imunitu látkovou (humorální)

Více