Komplexní zabezpečení PC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní zabezpečení PC"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha, a.s. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Komplexní zabezpečení PC Bakalářská práce Autor: Jiří Klíma, DiS. Informační technologie, Manaţer projektů IS Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš Praha Leden, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Milevsku, dne Jiří Klíma

3 Poděkování Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce panu Ing. Vladimíru Benešovi za cenné rady a znalosti, které mi poskytl v průběhu zpracování. Další poděkování patří mé rodině, která mi poskytla podmínky pro práci. Jiří Klíma

4 Anotace Bakalářská práce popisuje moţná napadení výpočetních systémů a to, jak vnitřní, tak vnější a moţnosti, jak se těmto útokům bránit. První kapitola je věnována vnitřním hrozbám, se kterými se můţeme setkat ve firmách, kde jsou páchány ve velké míře vlastními zaměstnanci. Další část kapitoly je zaměřena na obranu před těmito útoky a jak jim předejít. Ve druhé kapitole jsou obsaţeny útoky, které jsou prováděny na výpočetní systém z vnější sítě neboli internetu, tedy vnější napadení. Část této kapitoly je věnována i útočníkům, kteří tato napadení provádějí. Závěrečná část druhé kapitoly seznamuje se základními moţnostmi obrany proti vnějším útokům. V poslední, třetí kapitole je vytvořen návrh moţností, pro vytvoření ochrany pro domácí výpočetní systém. Klíčová slova: Bezpečnost, bezpečnostní politika IT, ochrana dat, počítačová infiltrace, hacker, virus, antivirový software. Abstract The bachelor thesis describes possible attacks on computer systems, both internal and external, and the possible means of defence against such attacks. The first chapter addresses internal threats that may be encountered in companies where they are caused to a large degree by their own employees. The other part of the chapter is focused on the defence against such attacks and their prevention. The second chapter describes attacks on a computer system from the external network alias the Internet, i.e. external attacks. A part of this chapter addresses attackers making such attacks. The final part of the second chapter introduces basic options of defence against external attacks. The third chapter being the last one proposes possibilities of protection of a home computer system. Keywords: security, IT security policy, data protection, computer infiltration, hacker, virus, antivirus software.

5 Obsah Obsah... 5 Úvod Vnitřní útoky a návrh opatření Útok Fyzické útoky Lidské útoky Technické útoky Programové útoky Komunikační útok Bezpečnostní politika oblasti IT Typy bezpečnostních politik Celková a systémová bezpečnostní politika IT IDS Typy IDS IPS Uţivatelská konta Zálohování Strategie zálohování Kryptografie Šifrovací systémy Management přenosných médií Autentizace Heslo Biometrická metoda Pouţití předmětu Vnější útoky a návrh opatření Útočníci Hacker (hacking) Lamer Softwarový pirát

6 2.1.4 Sniffer (sniffing) Phracker Joyrider Script kiddie (kiddiot) Infiltrace (neoprávněný vstup) Vir (Virus) Trojský kůň Červi (worms) Zadní vrátka (backdoor) Bot URL Injection (hijacker) Časovaná bomba Keylogger (klávesový špión) Hoax DoS Spyware Adware Sociální inţenýrství (sociální útoky) Phishing (rybaření) Pharming (farmaření) Antiviry (antivirové programy) Historie Rozdělení virů podle detekce antivirem Očekávané funkce antiviru Sloţení antivirových programů Dělení antivirů Firewall Softwarový firewall Hardwarový firewall Rozdělení firewallu podle způsobu fungování Antispyware Antispam Webový prohlíţeč (browser)

7 2.8.1 Základní vlastnosti bezpečného prohlíţeče Příklad realizace zabezpečení Antivirový software Příklady antivirových programů Virový radar Chování uţivatele Prohlíţeč internetových stránek Internet Explorer Mozilla Firefox Opera Bluetooth Bezpečnost Ochrana Zápory Útoky Návrh zabezpečení Závěr Seznam pouţitých pramenů a literatury Seznam obrázků Seznam tabulek

8 Úvod Cílem bakalářské práce je popsat komplexní softwarové i hardwarové zabezpečení počítače. Zváţení všech moţných (vnějších i vnitřních) napadení výpočetního systému zařazeného do počítačové sítě. V dnešní moderní době si mnoho lidí, ale i firem nedokáţe představit svět bez počítačů, ba dokonce internetu. Díky velkému boomu informačních technologií se po celém světě začala rozšiřovat tzv. Kybernetická kriminalita. Proto se jakékoli zabezpečení počítače nebo sítě stává prioritou číslo jedna. Dnes si počítače nezabezpečují jen firmy, vládní organizace a banky, ale i obyčejní lidé (běţní uţivatelné), kteří se právem obávají o svá soukromá data a snaţí si je pomocí nejrůznějších vhodných i nevhodných programů chránit a to sami (laicky) nebo s pomocí dnes hojně se objevujících firem. V této bakalářské práci se čtenář seznámí s moţnými ataky systému, obranou proti nim nebo jak těmto útokům dokonce předejít. Jak jiţ oficiální název napovídá, tato práce se věnuje komplexnímu zabezpečení počítače. Avšak můţeme říct, ţe stoprocentní zabezpečení se zajistit nedá, a to ani u automobilu ani u výpočetního systému. Ochrana je vţdy několik kroků za útokem. Můţeme se jej však pokusit zabezpečit dostatečně, s ohledem na to, k čemu budeme počítač pouţívat. 8

9 1 Vnitřní útoky a návrh opatření Nebezpečí hrozící od vnitřního nepřítele (insider thread) tvoří více jak 80% veškerých bezpečnostních incidentů, které se týkají informačních systémů. Zaměstnanci si mnohdy uvědomují, ţe mají přístup k velice důleţitým a důvěrným firemním informacím, a proto, kdyţ se rozhodnou zaútočit, vţdy to firmu dost bolí. Většina vnitřních útoků není prováděna na vysoké IT úrovni. Nejen mnohými zaměstnanci, ale i laickou veřejností není útok na informační systém chápán moc váţně a mnohdy není povaţován ani za váţný trestný čin. CERT 1 udává několik příčin vnitřních útoků: Útok na informační systém firmy je vcelku jednoduchý Útokům tohoto typu se těţko předchází Napadení IS mohou uniknout pozornosti IDS/IPS systémů Napadení informačního systému není stále povaţováno za závaţný čin Pomsta zaměstnance (výpověď, šikana) Ve firmě neexistuje komplexní bezpečnostní politika Absence viditelné kontroly v rámci informačních systémů Nedostatečné proškolení zaměstnanců Podle výzkumu, který prováděl opět CERT, je útok: často dlouhodobě připravován je prováděn standardními funkcemi informačního systému existuje mnoho ukazatelů (přímých, nepřímých), ţe zaměstnanec něco chystá spolupracovníci obvykle něco o záměrech útočníka tuší (mnohdy si to ale neuvědomují) 1 CERT (Computer Emergency Response Team) - Pohotovostní počítačový odezvový tým pocházející z USA, kde spolupracuje s tajnou sluţbou a zabývá se mezi jiným i problematikou útoků. Dostupné z: 9

10 1.2 Útok Jako útok je chápána skutečnost, osoba nebo událost, která svým působením na slabá místa můţe ohrozit informační systém. Musí docházet k analýzám slabých míst a následně k vytváření protiopatření, aby se předešlo případnému narušení bezpečného IS. Základní rozdělení útoků Fyzické útoky Přírodní katastrofy (zemětřesení, záplavy, vichřice) Poţáry (oheň, kouř) Voda (záplavy, prasklé potrubí) Výpadky, nebo kolísání elektrického napětí v síti Lidské útoky Stálí zaměstnanci přicházející do styku s IS (vysoká moţnost narušení) Hrozby ze strany zaměstnanců lze dále dělit na: Úmyslné jedná se o útok, který je zaměstnancem mnohdy dlouho plánován a má za následek poškození firmy (finanční, ztráta dat). Neúmyslné riziko vytvořené mnohdy náhodou špatně informovaným nebo nedostatečně proškoleným zaměstnancem, který nemá v plánu nijak firmu poškodit. Externí nebo dočasní zaměstnanci, brigádníci - jejich výběr nepodléhá skoro ţádným kontrolám, protoţe se nepředpokládá styk s IS Hacker, cracker útočí na systém spíše zvenku, ale mohou to být i profesionálové skrytí mezi vlastními zaměstnanci. Zloději u jedinců z řad zaměstnanců se můţe jednat o krádeţe jak softwaru, tak hardwaru nebo zálohových médií Technické útoky Komunikace (odposlouchávání přenosu) Paměťové nosiče (úloţná, zálohovací místa), můţe dojít k jejich odcizení nebo smazání Elektromagnetické vyzařování (ohroţení tajných informací) 10

11 Porucha nebo zničení hardwaru (nejčastěji selhání pevného disku) Programové útoky Zadní vrátka Převáţně vytvářena zhrzenými administrátory, kteří si tak nechávají moţnost budoucího poškození IS. Salámový útok Program, který vyuţívá malé zaokrouhlovací chyby na hranici přesnosti PC ve prospěch jeho stvořitele. Protoţe nepůsobí závaţné problémy, je často velmi špatně detekován. Skryté kanály Komunikační díry, které umoţňují únik zpracovávaných informací. Jsou vhodné pro malé úniky informací, a proto velmi špatně detekovatelné. Hladové (nenasytné) programy V kaţdém systému běţí mimo veškeré sledování několik nepodstatných programů, které provádějí jakkoli zdlouhavé výpočty. Zvýšením jejich priority (ať uţ omylem, nebo úmyslně) dojde k zahlcení a pravděpodobnému selhání systému. Škodlivé kódy Programy, kterými můţe útočník zničit, poškodit, či odcizit data obsaţená v informačním systému. Převáţně se tyto kódy řadí mezi vnější hrozby, přicházející z internetu, ale jsou i výjimky. Například neproškolený zaměstnanec zkopíruje ze svého flash disku data, která obsahují virus, nebo si v pracovní době vyřizuje soukromé y, které mohou obsahovat červa. Chyby programů Mohou způsobit selhání operačního systému, nebo aplikací. Útok hrubou silou Tento útok se vyuţívá především za účelem uhádnutí páru uţivatel heslo. Útočník mnohdy vyuţívá náhodného generování těchto údajů za účelem falešné autentizace. Druhou moţností je, ţe útočník získá sociálním útokem seznamy zaměstnanců a pomocí automatického slovníku se snaţí uhodnout hesla. Díky neznalým a neproškoleným uţivatelům 11

12 informačního systému, kteří pouţívají slabá hesla, je tento typ útoků velice úspěšný a rozšířený 2. Kryptoanalytický útok Typ útoku, který se snaţí o dešifraci zašifrovaných informací bez znalosti tajných dat (klíčů) Komunikační útok Podvrţení falešných adres (útočník se vydává za oprávněného uţivatele) Odepření sluţby (DOS, DDoS útoky), mnohdy zařazovány do vnějších hrozeb. 1.3 Bezpečnostní politika oblasti IT Bezpečnostní politika IT je nedílnou součástí bezpečnostní politiky celé firmy. Jejím cílem je ochránit informační systém a informace v něm obsaţené. Úkolem IT oddělení firmy je zajistit, aby se stal informační systém bezpečným. Proto se uvádí motto: Informační systém je tak bezpečný jako jeho nejslabší článek. Firma a hlavně její vrcholové vedení si musí uvědomit, ţe IS je páteří společnosti a jeho ochranou zajišťují ochranu především svých investic. Úkoly bezpečnostní politiky: Ochrana dat a informací (jejich zpracování, uloţení, přenos) Zajištění komunikační bezpečnosti (přenos mezi počítači) Fyzická bezpečnost (hrozby povodní, poţárů) Personální bezpečnost (vnitřní útočníci) Základní vlastnosti bezpečného IS: Důvěrnost poskytnutí informací jen těm osobám, které na to mají povolení Integrita zajištění správnosti a úplnosti poskytované informace Dostupnost informace dostupná pro oprávněného uţivatele v době, kdy ji potřebuje 2 Sledování aktuálních útoků hrubou silou, dostupné z: 12

13 1.3.1 Typy bezpečnostních politik Vrcholové vedení firmy, management a oddělení IT musí najít společnou řeč, co se týče volby bezpečnostní politiky. Rozhodujícími faktory zde jsou například výše nákladů nebo výše odolnosti moţnému útoku. Tyto faktory lze jednoduše zjistit pomocí analýzy rizik IS. Podle úrovně zabezpečení lze rozeznávat čtyři druhy bezpečnostní politiky IT [1]: Promiskuitní bezpečnostní politika Typ politiky, která se vůbec nezaobírá bezpečností. Teoreticky zde můţe kaţdý dělat, co chce a kdy chce. Mnohdy není poţadována ani minimální autentizace (pomocí hesla). Informační systém s touto politikou není nijak nákladný a můţe tak být řešena ekonomičnost moţných nákladů. Důvodem pouţití můţe být také zajištění autentizace mimo odvětví IT Liberální bezpečnostní politika Její bezpečnost, oproti výše uvedené politice, je na větší úrovni. Zde je také povoleno dělat vše aţ na výjimky, které jsou výslovně zakázány. Mezi její základní vlastnosti patří pouţívání zásady volitelného řízení přístupu, které je zaloţeno na identitě subjektů. Místa vyuţití jsou tam, kde se nepočítá s častými nebo tak závaţnými hrozbami. Její výhodou je opět ekonomické nenáročnost Racionální (opatrná) bezpečnostní politika Princip této politiky spočívá v zákazu všeho, co není výslovně dovoleno. Příkladem jejího vyuţití je zavádění Internetu do IS. Zde se stává počáteční politikou před zavedením firewallu. Její zavedení do podniku jiţ není tak ekonomicky nenáročné, jako u dvou předchozích politik. Přesto díky svým vlastnostem jiţ dokáţe vytvořit vyšší zabezpečení IS. Při aplikaci na obecný IS je vyţadována realizace klasifikace objektů a subjektů podle jejich schopností a citlivostí Paranoidní bezpečnostní politika U tohoto typu politiky je vše zakázáno (i to, co není zakázáno explicitně). Díky této vlastnosti je nejbezpečnější, avšak můţe vést aţ k izolaci celého systému. Její pouţití je moţné tam, kde dochází ke zpracování tajných dat (nutná izolace systému) a kde je nezbytné monitorovat veškeré vstupy a výstupy ze systému, nebo tam, kde je umoţněna implementace ve firemním prostředí, které má nízkou systémovou reţii, v níţ je moţné dosáhnout vyšší výkonnosti při zachování nízké úrovně nákladů. 13

14 1.3.2 Celková a systémová bezpečnostní politika IT Celková bezpečnostní politika IT Celková bezpečnostní politika IT slouţí ke komplexnímu zabezpečení celé firmy a její pomocí jsou zajišťovány veškeré bezpečnostní cíle podniku. Navrţenou bezpečnostní politiku musí před implementací schválit vrcholové vedení společnosti. Jde o závazný dokument, kde jsou popisovány poţadavky, které si organizace ţádá, bez něhoţ by nebylo moţné provézt případný audit v organizaci IT. Musí také zajišťovat veškerou bezpečnostní problematiku v organizaci (ochrany přístupů, autentizace, zálohování a obnovy dat). Sestavování je prováděno tak, aby nemusela být upravována následujících 5 aţ 10let. [1] Systémová bezpečnostní politika IT Význam systémové bezpečnostní politiky je v definování konkrétních implementací zabezpečení. Organizace na základě bezpečnostní politiky vydá vnitřní stanovy, normy nebo směrnice, podle nichţ je pevně stanoveno zakázané, povolené nebo přikázané chování všech zaměstnanců v předem daných situacích a v případě potřeby i nutná opatření k zajištění dodrţování pravidel stanovených organizací. V situaci, kdy je systémová politika implementována do jiţ provozovaných systémů, vzniká stav respektování. To znamená, ţe systémovou politikou by nemělo docházet ke změnám zavedených pracovních postupů a zvyklostí, pokud však nejsou v rozporu s poţadavky bezpečnostní politiky. [1] Obrázek 1 Příklad bezpečnostní infrastruktury v organizaci IT Zdroj: [Citace: ] 14

15 1.4 IDS IDS 3 je zkratka pro systém detekce narušení. Tento systém můţeme definovat jako soubor nástrojů, zdrojů a metod, jehoţ úkolem je napomáhat identifikaci, zpřístupnění a hlášení nepovolených a neautorizovaných síťových aktivit. Část názvu detekce narušení nelze brát zcela doslovně, neboť účelem IDS není detekovat narušení, nýbrţ pouze sledovat takové aktivity na síti, které by mohly (ale také nemusely) být narušeními. IDS samotný nemůţe ţádný systém ochránit. Musí se stát součástí celkového ochranného systému. Systém pracuje v síťové vrstvě OSI modelu 4 a pasivní sítové senzory jsou typicky umísťovány do regulačních bodů sítě. [2] Typy IDS V tabulce 1 jsou uvedeny základní rozdíly mezi NIDS 5 a HIDS 6. HIDS Vyţaduje určitý software, který je umístěn na tomto systému a můţe skenovat aktivitu všech uzlových zdrojů. Některý skenuje aktivity systémového a událostního logu. Zapíše libovolnou událost do bezpečnostní databáze a prověří, zda se tyto události neshodují se záznamy závadných událostí obsaţených ve znalostní databázi. [2] NIDS NIDS se obyčejně zařazuje do sítě sériově a analyzuje síťové pakety, z čehoţ pak usuzuje na napadení. Přijímá všechny pakety ve zvláštním segmentu sítě, včetně přepínaných sítí (kde to není implicitní chování), pomocí jedné z metod jako například větvení nebo zrcadlení (mirroring) portů. Pečlivě rekonstruuje provozní (bitový) proud a analyzuje v něm přítomnost vzorů závadného chování. Většina systémů NIDS je vybavena schopností zaznamenávat součinnost, hlásit nebo generovat výstrahu ve sporných případech. [2] 3 IDS (Intrusion Detection Systém) 4 OSI model (Open Systems Interconnection Basic Reference Model) abstraktní popis síťové komunikace a protokolů, pouţitých pro komunikaci mezi počítači, který je dělen do sedmi vrstev. 5 NIDS (network-based intrusion-detection systems) 6 HIDS (host-based-intrusion-detection systems) 15

16 Hybridní Hybridní IDS kombinují HIDS, které monitorují události odehrávající se na uzlovém systému, s NIDS, které monitorují síťový provoz. [2] Tabulka 1 Základní rozdíly mezi NIDS a HIDS Zdroj: ENDORF, Carl, SCHULTZ, Eugene a MELLANDER, Jim; Detekce a prevence počítačového útoku. Praha : Grada Publishing, ISBN IPS IPS 7 můţeme definovat jako systém prevence proti narušení. Tento systém se umisťuje do chráněné sítě a provádí její monitoring. Pokud nastane nějaký známý problém, systém přijme opatření dle předem vytvořených pravidel. IPS je v podstatě jiné neţ výše zmiňované IDS, které se neumisťuje sériově do sítě a je pasivní. Částí odborné veřejnosti je IPS povaţováno za systém IDS nové generace, ale druhá polovina odborníků povaţuje tento systém za nástroj v bezpečnostní infrastruktuře, která můţe napomáhat v prevenci proti narušení. Celkově se musí vycházet z toho, ţe IPS bylo vytvořeno z IDS, avšak jsou to odchylné bezpečností výtvory, které se liší jak v síle obrany, tak ve funkcionalitě. Oba tyto systémy se ale podobají hlavně v nastavení. IPS mohou být uzlově orientované (HIPD pracují v ochranných aplikacích), nebo síťově orientované (NIPS). Uţivatel musí vytvářet takové činnosti, které odpovídají činnostem předem 7 IPS (Intrusion-Prevention Systém) 16

17 nadefinovaným do znalostních databází, protoţe v situaci, kdy by měla být provedena činnost, kterou IPS nezná, neumoţní systému její provedení. V IPS se logika aplikuje dříve, neţ je vykonána v paměti. To je podstatná změna ve srovnání s IDS. [2] Další rozdíly mezi IDS a IPS jsou uvedeny v tabulce 2. Tabulka 2 Základní rozdíly mezi IDS a IPS Zdroj: ENDORF, Carl; SCHULTZ, Eugene; MELLANDER, Jim; Detekce a prevence počítačového útoku. Praha : Grada Publishing, ISBN Uţivatelská konta Kaţdý zaměstnanec, který pouţívá firemní síť (informační systém), musí mít k dispozici své osobní uţivatelské konto, kde má nastavená svá přístupová práva, a pod tímto účtem se vţdy hlásí do systému. Uţivatelská práva k účtům přiděluje osoba k tomu pověřená administrátor. Mezi ním a uţivateli dochází občas k rozepřím ohledně výše uváděných práv. Kaţdý uţivatel chce, i kdyţ to mnohdy nepotřebuje, co největší práva ke svému účtu, naopak by spíše administrátor potřeboval, aby kaţdý zaměstnanec měl práva co nejmenší. Východisko by v tomto případě bylo nastavení takových práv, jaká potřebuje daný zaměstnanec k vykonávání svého povolání, avšak docílení takovéto harmonie není jednoduché. Jedním z administrátorských úkolů je zřizovat nová konta, přidělovat nová práva a odstraňovat staré účty (například propuštěných zaměstnanců). Tato pozice není v mnoha firmách propojena s personalistikou nebo s vedoucím úseku, kde dochází k dělbě práce. A právě zde dochází k oné sloţitosti. Zaměstnanec, kterému byla přidělena práce, k níţ potřebuje jen minimální práva, má ale z minulosti nastavena práva zbytečně velká. V této situaci je problém v komunikačním šumu mezi vedením a administrátorem. Uţivatel pouţívá stále svůj účet, protoţe mu mnoho práv vyhovuje (i kdyţ je nepotřebuje), ale pro 17

18 administrátora zde vzniká riziko, ţe při napadení nebo zneuţití účtu dostane útočník vyšší práva, neţ by tomu bylo při okamţité změně. Jinak je tomu v druhé situaci, kdy zaměstnanec změnil typ práce a potřebuje práva vyšší, neţ jaká měl do teď. Takový zaměstnanec bude usilovat o získání vyšších práv, přičemţ není nijak ohroţena bezpečnost. Mezi další problémy můţeme zařadit také jiţ nepotřebné účty, které ztratily význam v době, kdy zaměstnanec odešel nebo pracuje pouze externě. Pokud obdrţel zaměstnanec výpověď nebo odešel sám, je prioritou administrátora okamţitě odstranit jeho účet. Hlavním důvodem odstranění takového účtu je moţná pomsta zaměstnance v podobě zadních vrátek nebo získání firemních dat. Pokud zaměstnanec odešel, ale stále pracuje externě, měla by být práva k jeho účtům minimalizován. K tomu však mnohdy nedochází z důvodů špatné komunikace mezi vedením a adminem. Další špatný stav můţe nastat za situace, kdy administrátor provádí testování pomocí k tomu vytvořených servisních účtů, a po skončení testů nedojde k jejich odstranění. Protoţe byly vytvořeny jednorázově, bez přiřazení nějakého uţivatele, jsou často zapomenuty a nekontrolovány v systému. Toho opět můţe vyuţít útočník. Ale největším problémem, co se týče uţivatelských účtů, je zhrzený administrátor. Při jeho činnostech ve firmě ho často nikdo nekontroluje, a proto má teoreticky neomezené moţnosti v odvětví IT. Ve větší firmě, kde můţe být několik stovek aţ tisíc účtů, si administrátor vytvoří a ukryje tzv. spící účty. Ty zůstávají skryty aţ do doby administrátorské pomsty. Minimalizovat riziko ze strany administrátora můţeme prověřením jeho předchozích zaměstnání (hodnocení), dotazníky, ţivotopisem, psychotesty a hlavně omezením vyhrocujících se situací mezi ním a vedením, které mohou vést k nucené výpovědi admina. Po odchodu administrátora by se z důvodu bezpečnosti a moţného útoku měl provést audit sektoru IT ve firmě. I kdyţ nový administrátor odstraní veškeré účty bývalého admina, nikdy se mu nepovede odhalit případné spící účty, které za této situace jiţ mohou být vyuţity ke zničení systému. Z výše uvedených komunikačních šumů mezi vedením, personalistikou a administrátorem dochází ve velkých firmách k zavádění Identity Management 8, který navazuje na ostatní provozní informační systémy. 8 Identity Management (vedení identity) administrativní oblast, která se zabývá identifikací jednotlivců (zaměstnanců) v IS a řízení jejich přístupů ke zdrojům. 18

19 1.7 Zálohování Pod tímto pojmem si představme uloţení důleţitých dat (vytvoření jejich kopie) mimo pracovní prostředí uţivatele. Vytváření záloh je důleţité z důvodu moţného selhání systému (hardware i software) nebo infiltrace útočníka. Zálohování je moţné provádět nahodile (nepravidelně), a to převáţně v domácnostech, nebo pravidelně (podle určitých rozpisů) hlavně ve velkých firmách. Pro časté vytváření záloh byl vytvořen jak software (speciální zálohovací programy), tak hardware (speciální zařízení) Strategie zálohování Nejčastěji jsou vyuţívány různé kombinace níţe uvedených strategií. Pokud existuje rozpis záloh, jsou v předurčených časech prováděny kompletní zálohy a mezi těmito časy jsou prováděny zálohy inkrementální Celková strategie Celkovou strategií dojde k vytvoření komplexní zálohy. Velkou výhodou v případě selhání je rychlá obnova zálohovaných dat. Nevýhodou je velké vyuţití výkonu systému při vytváření zálohy, dlouhá doba zálohování a velký objem zálohovaných dat, pro která bude potřeba mnoho záznamových médií nebo velká kapacita na úloţném místě Inkrementální strategie Tato strategie vytváří zálohy pouze těch dat, které se změnily od posledního zálohování. To znamená, ţe vytváří posloupný sled datových záloh. Při selhání systému a následné obnově se data obnovují od nejstarší zálohy aţ po nejmladší (současný stav). [3] Úloţná místa Pevné disky (HDD) Datové pásky Optické disky (CD, DVD, Blu-ray Disc) Diskety (dnes se jiţ nepouţívají) 1.8 Kryptografie Věda, která se zabývá šifrováním dat za pomoci matematických metod. Úkolem kryptografie je zašifrovat osobní, soukromá nebo důvěrná data do takové podoby, aby nebyla 19

20 čitelná pro ty, kterým nejsou určena. Naopak osoba, které jsou data určena, si je za pomoci klíčů (tajných informací) dešifruje - to znamená, transformuje se do srozumitelné podoby. Kryptoanalýza luštění zašifrovaných zpráv neboli získání utajovaných dat bez znalostí klíče Šifrovací systémy Asymetrické šifrování Při tomto druhu šifrování jsou pouţity dva šifrovací klíče, které tvoří tzv. klíčový pár (key pair). První, veřejný (public), slouţí k zašifrování zprávy a druhý, soukromý (private), je pro dešifrování. Soukromý klíč je tajný, proto nesmí dojít k jeho krádeţi či dokonce prozrazení, a proto by ho uţivatel měl chránit. Princip klíčového páru spočívá v tom, ţe co bylo zašifrováno veřejným, můţe být dešifrováno pouze soukromým klíčem a naopak. Délky klíčů mají jiný význam neţ u symetrických šifer. Asymetrické šifry jsou zaloţeny na speciálních číslech. V dnešní době se obyčejně pracuje s délkou klíče 1024 bitů. Pokud se ale jedná o dlouhodobější pouţití nebo uloţení dat, doporučuje se délka klíče 2048 bitů nebo delší. [4] Asymetrické šifrovací algoritmy jsou v porovnání se symetrickými celkově výrazně pomalejší. Některé asymetrické šifry [4]: RSA bezpečný asymetrický kryptosystém, který se pouţívá pro šifrování nebo pro digitální podpis. Minimální délka klíče je 512 bitů, ideální však 1024 bitů. Pro situace vysokého zabezpečení je doporučeno pouţít klíč dlouhý 2048 bitů. ECC eliptické kryptosystémy neboli moderní algoritmy, které jsou zaměřené na řešení úlohy diskrétního logaritmu v grupách 9 na eliptických křivkách. Mezi jejich výhody patří vysoká bezpečnost, a to i za pouţití krátkého šifrovacího klíče. 9 Grupa algebraická struktura, která popisuje a formalizuje koncept symetrie. 20

21 Obrázek 2 Příklad asymetrického šifrování Zdroj: [Citace: ] Symetrické šifrování Tento způsob šifrování vyuţívá stejných šifrovacích klíčů jak pro zašifrování, tak pro dešifrování. Výhodou při pouţití této metody je vysoká rychlost, se kterou jsou všechna data s tímto šifrováním zpracovávána. Nevýhodou je situace, kdy dojde k prolomení nebo prozrazení tohoto hesla. Všechna takto zašifrovaná data jsou odkryta a můţou být zneuţita, ukradena nebo pozměněna. Symetrické šifrování se pouţívá ve firmách a jejich systémech především k ochraně zálohovaných dat. Minimální délka klíče by měla být 40 bitů. Při této velikosti bude vygenerováno 240 různých zašifrovacích funkcí. To znamená, ţe na průměrném počítači budou probíhat výpočty několik týdnů. Délka tohoto klíče se doporučuje pro malé a středně velké firmy. Pro velké společnosti se doporučuje pouţít klíč o délce minimálně 56 bitů. Doba těchto výpočtů na průměrném počítači bude trvat stovky let. Nejznámější aplikací symetrické šifry je Caesarova šifra. Její princip je v tom, ţe je vytvořeno abecední posunutí a klíčem je číslo, které určuje toto posunutí. Některé symetrické šifry [4]: DES vytvořen v laboratořích IBM v 70. letech minulého století a do roku 2000 slouţil jako americká vládní norma pro šifrování. K jeho rozbití došlo za vyuţití obrovských kapacit počítačů při hrubém útoku. 3DES jedná se o zesílenou variantu předchozího standardu. Při jeho pouţití jsou data za pomoci algoritmu DES třikrát přešifrována. Tato šifra pracuje s klíčem o délce 112 bitů 21

22 nebo 168 bitů, přitom původní DES měl délku klíče pouhých 56 bitů. Algoritmus je sice pomalý, ale zato bezpečný. IDEA perspektivní algoritmus, který má poměrně vysokou rychlost při zpracovávání uţivatelem (například v porovnání s výše uvedenými DES, 3DES). Délka jeho šifrovacího klíče je 128 bitů, tím se dostává do vyššího stupně bezpečnosti. Tento algoritmus nebyl zatím prolomen. Obrázek 3 Příklad symetrického šifrování Zdroj: [Citace: ] Hash algoritmy Po symetrických a asymetrických algoritmech je to poslední moţnost šifrování. Pouţívá se v situaci, kdyţ potřebujeme data pouze zašifrovat, ale nikdy dešifrovat. Příkladem můţe být ukládání hesel do systému UNIX. [4] 22

23 1.9 Management přenosných médií Jedná se o řízení a manipulaci s veškerými médii, která jsou v organizaci pouţívána pro přenos dat. Vnitřními předpisy ve firmě musí předem dojít ke stanovení základních podmínek pro manipulaci s daty zaměstnanci. Například zda mohou záznamová média s uloţenými daty vynášet mimo firmu. [3] Záznamová média organizace Externí pevné disky, CD, DVD, Blu-Ray disky, Flash disky, JAZZ disky, Tištěné údaje Autentizace Autentizace je předem přesně definovaný proces, který zajišťuje kontrolu identity subjektu. Jinak řečeno uţivatel v systému za pomoci určených prostředků prokáţe, ţe je to opravdu on. [4] Heslo Základním prostředkem pro ochranu klientského počítače zařazeného do sítě jsou hesla. Heslo je řetězec znaků, který má obvykle délku 6-16 bitů. Přihlašování do systému pomocí hesel je stále nejpouţívanější. Napomáhá tomu hlavně nízká cena a flexibilnost. Nevýhodou pouţívání hesel je fakt, ţe je uţivatelé často vymýšlejí aţ nesmyslně lehká 10, a kvůli tomu můţe dojít k jejich prolomení útočníkem. V tabulce 1 jsou jako příklad uvedeny časy, které stačí průměrnému útočníkovi ke zjištění hesla. 10 Společnost SplashData vytvořila v listopadu 2011 ţebříček 25 nejhorších hesel, které hackeři získali a umístili na internet. Dostupné z: 23

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

Etický hacking - učební pomůcka pro předmět Bezpečnost informačních systémů

Etický hacking - učební pomůcka pro předmět Bezpečnost informačních systémů Etický hacking - učební pomůcka pro předmět Bezpečnost informačních systémů Ethical Hacking - teaching aid for course information security systems Bc. Jakub Veselý Diplomová práce 2011 UTB ve Zlíně,

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Ochrana a bezpečnost dat a informací

Ochrana a bezpečnost dat a informací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Ochrana a bezpečnost dat a informací Bakalářská práce Autor: Petr Tesař Informační technologie, správce IS Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Uživatelská příručka. TrustPort Antivirus 2013. TrustPort Internet Security 2013. TrustPort Total Protection 2013. Určená pro produkty

Uživatelská příručka. TrustPort Antivirus 2013. TrustPort Internet Security 2013. TrustPort Total Protection 2013. Určená pro produkty Uživatelská příručka Určená pro produkty TrustPort Antivirus 2013 TrustPort Internet Security 2013 TrustPort Total Protection 2013 Datum revize: 19. 10. 2012 Copyright 2012, TrustPort, a.s., Všechna práva

Více

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure Mgr. Petr Soukup Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 3

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek Bezpečnostní řešení IT společnosti Libor Housírek Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je základní seznámení s použitím a využitím bezpečnostních informačních technologií jako základního prostředku

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS.

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS Veronika Staňková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně

Více

Bezpečnost pouţívání chytrých telefonů a tabletů v podnikovém prostředí

Bezpečnost pouţívání chytrých telefonů a tabletů v podnikovém prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Bezpečnost pouţívání chytrých telefonů a tabletů v podnikovém prostředí Diplomová práce Autor: Bc. Martin

Více

Vybrané hrozby informační bezpečnosti organizace

Vybrané hrozby informační bezpečnosti organizace doc. RNDr. Josef Požár, CSc. Fakulta bezpečnostního managementu PA ČR v Praze Katedra managementu a informatiky Vybrané hrozby informační bezpečnosti organizace Abstrakt: Článek se zabývá moţnou klasifikací

Více

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Diplomová práce Petr Pevný Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Alternativní distribuční

Více

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost a ochrana dat v účetnictví vedeném na počítači. Security and data protection of computer based accounting

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost a ochrana dat v účetnictví vedeném na počítači. Security and data protection of computer based accounting . BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE Bezpečnost a ochrana dat v účetnictví vedeném na počítači Security and data protection of computer based accounting Vojtěch Adam Rychlíček Unicorn College 2011 Unicorn College, V kapslovně

Více

Procesně řízený podnik

Procesně řízený podnik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Procesně řízený podnik Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Klíma, DiS. Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing.

Více

Virtualizace podnikového prostředí na platformě VMware

Virtualizace podnikového prostředí na platformě VMware Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace podnikového prostředí na platformě VMware Diplomová práce Autor: Bc. Kristína Kyšová Informační

Více

SW nástroje pro podporu řízení projektu

SW nástroje pro podporu řízení projektu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií SW nástroje pro podporu řízení projektu Bakalářská práce Autor: Jan Macháček Informační technologie Vedoucí

Více

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více

Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception

Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Habigerová Monika Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial

Více

Zabezpečení systému Windows

Zabezpečení systému Windows Zabezpečení systému Windows Windows Security Protection Filip Hujer Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je zabezpečení operačních

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb Bakalářská práce 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost sítí. Katedra informačních technologií. Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva.

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost sítí. Katedra informačních technologií. Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bezpečnost sítí Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva 2014 Praha Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru

Více

Rozvoj podnikové sítě, přechod z několika oddělených NT domén na doménu centrální

Rozvoj podnikové sítě, přechod z několika oddělených NT domén na doménu centrální Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informačních technologií a elektronického obchodování Rozvoj podnikové sítě, přechod z několika oddělených NT domén na doménu centrální Bakalářská práce Autor:

Více

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RADEK FILIP ČESKÉ BUDĚJOVICE 2003 Anotace: Tato práce

Více

Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti

Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti Policejní akademie ČR v Praze a Česká pobočka AFCEA Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti Petr Jirásek, Luděk Novák, Josef Požár První elektronické oficiální vydání První oficiální verze slovníku

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

Pedagogická fakulta Katedra informatiky

Pedagogická fakulta Katedra informatiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Digitální bezpečnost ve školních vzdělávacích programech základních a středních škol Vypracoval: David

Více

Google Apps a jeho využití na vysoké škole

Google Apps a jeho využití na vysoké škole Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Google Apps a jeho využití na vysoké škole Bakalářská práce Autor: Aleš Krabs Informační technologie, Manaţer projektů IS

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Jan Kučera

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Jan Kučera Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Jan Kučera Zavedení e-shopu do konkrétní firmy Bakalářská práce 2009 Zadávací list Prohlášení

Více