Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013"

Transkript

1 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Strana 1 (celkový počet 56)

2 1 Úvod Základní charakteristika území Oblasti s překročenými imisními limity ECM a vyhodnocení imisní situace Informování o aktuální imisní situaci Dotazy a stížnosti Dotazy na kvalitu ovzduší Stížnosti Ochrana ovzduší dle platné legislativy Imisní limity dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Podmínky vzniku a vyhlášení smogové situace Informativní prahová hodnota pro SO 2, NO 2 a částice PM Regulační prahové hodnoty pro SO 2, NO 2 a částice PM Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon O Ukončení smogové situace Měřicí stanice pro vyhodnocení imisní situace v Mostě Charakteristika měřicí stanice AIM ČHMÚ v Mostě Vyhodnocení imisní situace za rok Oxid siřičitý, oxid uhelnatý SO 2 oxid siřičitý CO oxid uhelnatý H 2 S sulfan (dříve sirovodík) NO x, NO 2 a NO oxidy dusíku, oxid dusičitý a oxid dusnatý O 3 přízemní ozon Prachové částice PM 10 a PM 2, PM PM 2, Aromatické uhlovodíky Smogové situace v Ústeckém kraji v roce Doporučení obyvatelům při vyhlášení smogové situace Doporučení při překročení informativních prahových hodnot Doporučení při překročení regulačních prahových hodnot Doporučení SZÚ pro citlivé skupiny obyvatel Vyhodnocení kvality ovzduší v Mostě Grafy úrovně znečištění Souhrn průměrných ročních hodnot Počet překročení PM 10 na vybraných stanicích Ukončení měření škodlivin změna Státní imisní sítě Závěr Zdroje Seznam zkratek Seznam tabulek, grafů a obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků Strana 2 (celkový počet 52)

3 1 Úvod Každým rokem zpracovává Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) vyhodnocení imisní situace pro lokalitu Most, podkladem pro zpracování jsou data Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Zdravotního ústavu (ZÚ) se sídlem v Ústí nad Labem, poskytovaná v rámci Dohody o spolupráci při vzniku a provozování Ekologického centra Most pro Krušnohoří a o výměně informací o životním prostředí. ECM informuje veřejnost prostřednictvím bezplatné Zelené linky a regionálních médií. Vyhodnocení denních a tříhodinových průměrů i hodinových koncentrací odesílá ECM každý pracovní den Odboru životního prostředí v Mostě, tabulka s týdenními průměry a hodnocením uplynulého období je zasílána pravidelně médiím Homér a Mostecký deník. Každý měsíc jsou na webových stránkách ECM zpřístupněny grafické výstupy koncentrací vybraných znečišťujících látek z předcházejícího období, zveřejněno je roční zpracování imisní situace v sekci Ovzduší zpětné vyhodnocení. ECM pracuje s aktuálními neverifikovanými daty. Strana 3 (celkový počet 52)

4 2 Základní charakteristika území Mostecko se nachází v klimatické oblasti T2, pro kterou je typické dlouhé, teplé a suché léto a krátká, mírně teplá a až velmi suchá zima. Průměrná roční teplota sledovaného území je 8,2 C. Roční úhrn srážek činí 499 mm a průměrný úhrn srážek ve vegetační době je 299 mm.[1] Nepříznivé rozptylové podmínky v oblasti bývají způsobeny zejména její polohou v kotlině, uzavřené hradbou Krušných hor, jež vytvářejí tzv. srážkový stín. Dochází zde k inverznímu zvrstvení ovzduší, které omezuje možnost proudění vzduchu. Kombinací inverzní vrstvy vzduchu a slabého proudění větru se rozptylové podmínky stávají nepříznivými a dochází ke kumulaci znečišťujících látek, jež následně v ovzduší přetrvávají a hromadí se až do doby, než dojde ke změně meteorologických podmínek na stav příznivý pro rozptyl. Zhoršené rozptylové podmínky jsou charakteristické pro podzimní a zimní měsíce, kdy dochází k navyšování koncentrací prachových částic a oxidu siřičitého, pro letní období je pro změnu typický růst koncentrací přízemního ozonu. Graf 1: Četnosti výskytu rozptylových podmínek a v jednotlivých měsících, rok 2014 Zdroj: Strana 4 (celkový počet 52)

5 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity Dlouhodobé řazení Mostecka i dalších částí Ústeckého mezi oblasti s překročenými imisními limity je stále aktuálním problémem. Na obrázku č. 1 jsou vyznačeny oblasti s překročenými imisními limity v rámci celé České republiky. Před platností zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. se tyto oblasti nazývaly oblastmi se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). [3] Dle výše zmíněného zákona jsou namísto OZKO vytvořeny mapy se zanesenými hodnotami pětiletých průměrů znečišťující látek. Oba druhy map jsou dostupné také ve formátu.png a.shp na internetových stránkách ČHMÚ ( [4] Velikost území s překročením imisních limitů (dříve oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší) v rozmezí let 2006 až 2013 jsou znázorněny v grafu č. 1. Obrázek 1: Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro rok 2013 a 2012 (malé zobrazení) v celé ČR včetně přízemního ozonu Zdroj: Strana 5 (celkový počet 52)

6 Obrázek 2: Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro rok 2013 a 2012 (malé zobrazení) v ČR bez přízemního ozonu Zdroj: Graf 2: Překročení imisního limitu (LV) v ČR v procentech Zdroj: [4] Strana 6 (celkový počet 52)

7 3 ECM a vyhodnocení imisní situace 3.1 Informování o aktuální imisní situaci Od rozšířilo ECM monitoring a získalo přístup ke všem měřicím stanicím Ústeckého kraje, jejichž provozovatelem je ČHMÚ. Kromě toho jsou využívána i data zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a do byla využívána také data společnosti ČEZ, a.s. Měření koncentrace tuhých znečišťujících látek v buňkách imisního monitoringu umístěných v obcích Blažim, Počerady a Výškov však již bylo zrušeno z důvodu dožitého zařízení, navíc také pominul technický důvod měření v těchto lokalitách, neboť odkaliště, jehož prašnost byla sledována, je již zrekultivováno. Spektrum sledovaných veličin zahrnuje SO 2, NO x, PM 10 a PM 2,5, H 2 S, ozon, benzen, toluen, xylen a základní meteorologické veličiny jako je teplota, vlhkost, rychlost a směr větru. Přehled imisních stanic, ze kterých jsou data denně stahována a vyhodnocována, je na obrázku č. 3. Obrázek 3: Přehled měřicích stanic, ze kterých ECM vyhodnocuje denně aktuální stav ovzduší Zdroj: Zpracovalo ECM Strana 7 (celkový počet 52)

8 Až do listopadu získávalo ECM data pouze přes FTP schránku, kde jsou hodnoty obnovovány každou hodinu. Od je využíván také nový software µisko, pomocí kterého je prováděno nepřetržité stahování dat, z něhož jsou automaticky generovány grafické výstupy pro webové stránky ECM. Grafy zobrazují vývoj koncentrací škodlivin za posledních 24 hodin a jsou nezávislé na provozu ECM, čímž se zvyšuje komfort pro všechny zájemce o aktuální stav ovzduší. Dispečeři ECM mimoto stahují aktuální data každé tři hodiny: do v 6, 8, 11, 14, 17 a 20 hodin, od , v souvislosti se změnou provozu ECM, odpadá poslední stahování z 20 hodiny. Kromě aktuálního přehledu je na webových stránkách ECM přístupné také vyhodnocení dat z uplynulého měsíce. K dispozici jsou grafy uvádějící průměrné denní hodnoty a grafy zobrazující průběh hodnot všech měřených hodin. K informování veřejnosti o aktuální imisní situaci a nestandardních událostech v průmyslových podnicích s možným vlivem na stav ovzduší dochází prostřednictvím bezplatné telefonní linky a webových stránek Dále ECM v týdenních intervalech vyhodnocuje imisní situaci na Mostecku pro Mostecký deník a týdeník Homér. V případě překročení prahových hodnot v ovzduší a vyhlášení smogové situace je bezprostředně informováno Rádio Most a zástupci Odboru životního prostředí v Litvínově a Odboru životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu. ECM také zpracovává a umisťuje na webové stránky ECM každý měsíc měsíční přehled koncentrací škodlivin a od roku 2007 i roční zprávu o imisní situaci v Mostě a Litvínově. Elektronickou poštou jsou bezplatně informováni o vyhlášení nebo odvolání smogové situace zájemci, kteří o tuto službu požádají prostřednictvím webových stránek ECM, em nebo telefonicky na bezplatné Zelené lince Strana 8 (celkový počet 52)

9 3.2 Dotazy a stížnosti Dotazy na kvalitu ovzduší Zodpovídání dotazů na aktuální stav ovzduší patří ke stěžejním činnostem dispečerů v rámci poradenské služby a poskytování informací o životním prostředí. Tuto službu využívají zejména pedagogové z mateřských a základních škol, maminky s dětmi na mateřské či rodičovské dovolené a občané se zdravotními problémy. V roce 2014 ECM zodpovědělo dotazů, jedná se o další zvýšení a nejvyšší počet dotazů za celé období provozu ekocentra (od roku 2000). Průměr dotazů přijatých za období se zvýšil od předcházejícího roku ze na Vývoj počtu dotazů v letech je uveden v grafu č. 2. Pokles počtu dotazů v roce 2012 oproti roku 2011 byl pravděpodobně způsoben snížením počtu signálů upozornění a regulace (dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší). Graf 3: Vývoj počtu dotazů v letech Zdroj: Zpracovalo ECM Celkem 98,7 % dotazů ze všech zznesených se týkalo tématu ovzduší. Procentuální zastoupení tazatelů dle bydliště je uvedeno v grafu č. 3. V přehledu tazatelů z řad veřejnosti i občanů je evidováno 60,7 % (1 849) dotazů z města Mostu, 7,7 % (235) z Litvínova a 1,8 % Strana 9 (celkový počet 52)

10 (56) z Chomutova. V roce 2014 byl zaznamenán další nárůst tazatelů z Jirkova (7,4 %) 225, Teplic 5,8 % (176) a ostatních obcí 13,2 % (503), mezi něž náleží kromě blízkých obcí, jako jsou Obrnice, Braňany apod., také např. Kadaň, Klášterec nad Ohří, Strupčice i další vzdálenější lokality. Graf 4: Porovnání přehledu dotazů v dle bydliště tazatele letech Zdroj: Zpracovalo ECM Stížnosti V rámci evidence dotazů od občanů přijalo ECM v roce 2014 celkem 10 stížností, z nichž většina se týkala zápachu. Celkem 4 stížnosti byly z Mostu, a po jedné z Duchova, Jirkova, Krupky, Obrnic, Soběchleb a Teplic. Z celkového množství od roku 2000 (viz graf č. 4) je patrný nejvyšší počet přijatých stížností z České republiky v roce 2012, rok 2013 zaznamenal mírný pokles a 10 dotazů z posledního sledovaného období se řadí co do počtu na 2. nejnižší místo v celém období, těsně za rok 2010, kdy bylo přijato jen 9 dotazů z ČR. V posledních dvou letech nebyl evidován žádný dotaz ani stížnost ze saského pohraničí. Přehled stížností dle jejich přijetí v jednotlivých měsících roku 2014 je zaznamenán v grafu č. 5. Strana 10 (celkový počet 52)

11 Graf 5: Přehled stížností evidovaných v ECM v letech Zdroj: Zpracovalo ECM Graf 6: Přehled stížností v jednotlivých měsících roku 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM Strana 11 (celkový počet 52)

12 4 Ochrana ovzduší dle platné legislativy Dne vstoupil v platnost nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., který mimo jiné nově definuje pojmy smogové situace a zahrnuje v sobě i imisní limity a zvláštní imisní limity (nyní prahové hodnoty), které dříve byly stanoveny ve vyhláškách č. 597/2006 Sb. a 373/2009 Sb. Hodnocení stavu znečištění ovzduší vychází z definování imisních limitů pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který nahradil dosavadní zákon č. 86/2002 Sb. Nový zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. Příloha č. 6 výše uvedeného zákona stanovuje informativní a regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a prachové částice PM 10, a také informativní a varovnou prahovou hodnotu pro troposférický ozon, které jsou závazné pro vyhlašování a odvolávání smogové situace. V souladu se zákonem o ochraně ovzduší byla vydána i vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích. Nová imisní vyhláška upravuje: 1) způsob a podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, 2) rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění, 3) rozsah informací podávaných veřejnosti při vzniku smogové situace. Vyhláška nahrazuje a navazuje na nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, a vyhlášku č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění pozdějších předpisů. Oproti předchozí právní úpravě neobsahuje vyhláška č. 330/2012 Sb. přípustné úrovně znečištění (imisní limity) ani podmínky vyhlášení a ukončení smogových situací, které Strana 12 (celkový počet 52)

13 jsou uvedeny přímo v zákoně o ochraně ovzduší (příloha č. 1 a č. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). 4.1 Imisní limity dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Imisní limity pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 1 a 2. Tabulka 1: Imisní limity pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Znečišťující látka SO 2 oxid siřičitý PM 10 prachové částice Doba průměrování Imisní limit (μg/m 3 ) Maximální počet překročení 1 hodina hodin hodin kalendářní rok 40 0 PM 2,5 kalendářní rok 25 0 NO 2 oxid dusičitý CO oxid uhelnatý 1 hodina kalendářní rok 40 0 maximální denní 8hodinový klouzavý průměr benzen kalendářní rok 5 0 Zdroj: Příloha č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Tabulka 2: Imisní limity pro troposférický ozon pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit (μg/m 3 ) Maximální tolerovaný počet překročení O 3 troposférický ozon maximální denní 8hodinový klouzavý průměr* *Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. Zdroj: Příloha č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší x v průměru za 3 roky Strana 13 (celkový počet 52)

14 4.2 Podmínky vzniku a vyhlášení smogové situace Smogová situace je dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vyhlášena při překročení některé z prahových hodnot (tj. informativní, regulační nebo varovné) vybrané znečišťující látky. Informativní a regulační prahové hodnoty a jejich překročení jsou stanoveny pro škodliviny oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo prachové částice PM 10. Informativní a varovná prahová hodnota je definována samostatně pouze pro troposférický ozon. Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí (ZÁŘÍ, ŘÍJEN/2014). Přímý odkaz ke stažení zde: ari_rijen_final.pdf Tabulka 3: Reprezentativní stanice pro zónu Severozápad Ústecký kraj Znečišťující látka PM 10 SO 2 NO 2 Reprezentativní stanice Chomutov, Lom, Krupka, Most, Teplice, Litoměřice, Ústí nad Labem Kočkov, Děčín Tušimice, Lom, Ústí nad Labem Kočkov, Litoměřice, Teplice Tušimice, Lom, Děčín, Most, Ústí nad Labem - město O 3 Tušimice, Rudolice v Horách, Most, Lom, Teplice, Litoměřice, Ústí nad Labem Kočkov, Sněžník V následujícím přehledu jsou uvedeny základní charakteristiky jednotlivých prahových hodnot pro vybrané znečišťující látky Informativní prahová hodnota pro SO 2, NO 2 a částice PM 10 Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 250 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, Strana 14 (celkový počet 52)

15 b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 200 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo c) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM 10 hodnotu 100 µg/m 3 ve dvou po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM 10. Trend koncentrací částic PM 10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací Regulační prahové hodnoty pro SO 2, NO 2 a částice PM 10 Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo c) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM 10 hodnotu 150 µg/m 3 ve třech po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM 10. Trend koncentrací částic PM 10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon O 3 Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 µg/m 3. Strana 15 (celkový počet 52)

16 Varovná prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 µg/m 3. Podmínky vzniku a ukončení smogových situací jsou uvedeny v příloze č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Přehled všech uvedených prahových hodnot je uveden v tabulce č. 4. Tabulka 4: Informativní, regulační a varovné prahové hodnoty Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM 10 SO 2 oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý PM 10 částice 250 µg/m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících 200 µg/m 3 hodinách 100 µg/m 3 Při překročení 24hodinového průměru koncentrace ve dvou po sobě následujících dnech Regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM 10 SO 2 oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý PM 10 částice 500 µg/m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících 400 µg/m 3 hodinách 150 µg/m 3 Při překročení 24hodinového průměru koncentrace ve třech po sobě následujících dnech Informativní prahová hodnota O 3 Varovná prahová hodnota O 3 Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon 180 µg/m 3 Při překročení hodinové koncentrace 240 µg/m 3 Při překročení hodinové koncentrace Všechny výše uvedené úrovně znečištění ovzduší se vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,35 kpa. Zdroj: Příloha č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Strana 16 (celkový počet 52)

17 4.3 Ukončení smogové situace Smogová situace je ukončena, pokud na žádné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 není překročena žádná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi není očekáváno obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodin následujících po poklesu úrovní znečištění pod prahové hodnoty.časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 48 hodin takové podmínky opět nastanou. 5 Měřicí stanice pro vyhodnocení imisní situace v Mostě Pro zpracování této zprávy o imisní situaci v Litvínově byla použita data z měřicí stanice Most AIM ČHMÚ v ulici U Stadionu tabulka č. 5 a obrázky č V tabulce č. 4 jsou uvedeny základní údaje o měřicí stanici včetně měřených škodlivin. Měřicí stanice se řadí mezi tzv. stanice pozaďové. Pozaďové stanice jsou stanice umístěné v nezatížených lokalitách a měří pozadí regionů, měst a průmyslových oblastí. Rozhodujícím kritériem pro pozaďovou stanici je skutečnost, že stanice není přímo ovlivněna žádným zdrojem znečištění ovzduší. Přirozené imisní pozadí se v ovzduší vyskytuje nezávisle na lokálních antropogenních zdrojích. Poloměr reprezentativnosti stanice se zde liší podle typu oblasti: u stanic městských a předměstských: více než 1 1,5 km, u stanic venkovských: více než 5 až cca 60 km (v ČR se většinou pohybuje od 10 do 20 km) [4]. Strana 17 (celkový počet 52)

18 Obrázek 4: Umístění měřicí stanice ČHMÚ v Mostě Zdroj: č. 1 - ČHMÚ Most; č. 2 - pro hodnocení kvality ovzduší v Mostě stanice ZÚ Most, jejíchž dat bylo rovněž využíváno Obrázek 5: Měřicí stanice Most AIM ČHMÚ Zdroj: Strana 18 (celkový počet 52)

19 5.1 Charakteristika měřicí stanice AIM ČHMÚ v Mostě Tabulka 5: Charakteristika měřicí stanice AIM ČHMÚ v Mostě Kód lokality: Název: Stát: Vlastník: Kraj: Okres: Obec (ZÚJ): Zkratka: EOI - typ stanice: EOI - typ zóny: EOI - charakteristika zóny: Ekosystémy: EOI B/R - podkategorie: Zeměpisné souřadnice: Nadmořská výška: Terén: Krajina: Reprezentativnost: Umístění UMOM Most Česká republika Základní údaje Český hydrometeorologický ústav Ústecký Most Most Klasifikace B/U/R pozaďová městská obytná Adresa lokality (nepovinné) U Stadionu Most Správce lokality, adresa ČHMÚ - pob. Ústí n/labem Pošt. přihrádka Ústí n/labem Lokalizace " sš " vd 221 m Doplňující údaje rovina, velmi málo zvlněný terén Tel.: Fax:.: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí oblastní měřítko - městské nebo venkov (4-50 km) Na otevřené rovné travnaté ploše(vedle asfalt. povrch) mezi sídlištěm a stadionem uprostřed města. Seznam měřicích programů: Kód UMOMA UMOMD UMOMP Datum vzniku: Měřené znečišťující látky: Zdroj: ČHMÚ, fotografie ECM Typ Automatizovaný měřicí program Měření PD Měření PAHs Vznik a zánik měřicího místa: Datum zániku: NO 2, O 3, PM 10, PM 2,5, NO x, NO 2, NO, BTX (benzen, toluen, xyleny) Strana 19 (celkový počet 52)

20 Obrázek 6: Měřicí stanice Most AIM ČHMÚ bližší pohled Zdroj: 6 Vyhodnocení imisní situace za rok Oxid siřičitý, oxid uhelnatý Oxid siřičitý a oxid uhelnatý nepředstavují již po několik let významnou škodlivinu pro zdraví obyvatel Mostecka. Koncentrace těchto znečišťujících látek byly v uplynulých letech velice nízké a ani v celé České republice nedochází k mimořádným navýšením jejich koncentrací. Proto již nejsou tyto polutanty na stanici Most ČHMÚ sledovány SO 2 oxid siřičitý Oxid siřičitý není od roku 1997, kdy došlo k odsíření velkých zdrojů emisí oxidů síry (průmyslové podniky, hnědouhelné elektrárny), škodlivinou, jež by závažně ohrožovala zdraví obyvatel, ačkoliv v lokalitách, kde je soustředěno více malých spalovacích zdrojů, jimiž jsou zejména domácí topeniště, je riziko zvyšování SO 2 podstatně vyšší. Ani nový zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.) neumožňuje v případě fyzických osob vstupovat Strana 20 (celkový počet 52)

21 do domácností za účelem kontroly lokálních topenišť a vytápění nekvalitním palivem, které je pro mnoho lidí nejpřijatelnějším řešením zejména z finančního hlediska. Úřady mohou i bez vstupu do obydlí zkontrolovat pouze přípustnou tmavost kouře CO oxid uhelnatý Oxid uhelnatý v současné době také nepředstavuje nebezpečí pro zdraví obyvatel, a to nejen na Mostecku. Naměřené maximální hodnoty 8hodinové koncentrace v posledních letech byly významně nízké, hluboko pod limitní hodnotou μg/m H 2 S sulfan (dříve sirovodík) V roce 2010 byl odstaven analyzátor sulfanu na měřicí stanici Most ZÚ, koncentrace tohoto polutantu jsou nyní měřeny pouze na stanici Litvínov ZÚ. Pachová zátěž sulfanu se dotýká téměř celého regionu Mostecka, nejvíce jsou ovlivněna zejména města Most a Litvínov. Od srpna roku 2013 byl pro poruchovost odstaven analyzátor H 2 S na měřicí stanici ZÚ v Litvínově a byl zprovozněn až v září 2014: ze půlhodin v daném roce byly měřeny hodnoty sulfanu pouze ve půlhodině, což činí pouze 24 % z celého množství. Proto tato zpráva nehodnotí vývoj sulfanu v letech 2013 a 2014, pouze je pro ilustraci přiložena tabulka s průběhem ročních průměrů od roku 2006 do roku 2012 (tabulka č. 6). Stanovená hodnota sulfanu pro ochranu proti obtěžování zápachem, tzv. půlhodinový hygienický limit činí 7 μg/m 3 (dle tabulky referenčních koncentrací vydané Státním zdravotním ústavem [5]), bývá však často mnohonásobně překračován. Tabulka 6: Průměrné roční koncentrace H 2 S na měřicí stanici Litvínov ZÚ rok H 2 S μg/m 3 4,1 2,8 2,8 5,7 13,5 4,2 6,0 - Půlhodinový hygienický limit - 7 μg/m 3 Pozn.: Tabulka průměrných ročních koncentrací sulfanu z měřicí stanice Litvínov ZÚ je uvedena pro zdokumentování vysokých koncentrací této škodliviny v sledované oblasti. Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ZÚ Ústí nad Labem Strana 21 (celkový počet 52)

22 Ve své akutní formě je otrava sulfanem hlavně výsledkem účinků na nervový systém. Při koncentracích 15 mg/m 3 a vyšších vyvolává sulfan zánět spojivek. K vážnému poškození očí dochází při koncentracích sulfanu 70 mg/m 3. Při ještě vyšších koncentracích (nad 225 mg/m 3, tj. nad 150 ppm) sulfan paralyzuje čichové vnímání tak, že zápach přestává působit jako varovný signál. 6.3 NO x, NO 2 a NO oxidy dusíku, oxid dusičitý a oxid dusnatý Rok 2014 přinesl mírný nárůst ročního průměru NO 2. Rozdíl nespočíval ani tak v počtu hodin spadajících do hladiny nejvyššího naměřeného indexu kvality ovzduší (tzn. indexu č. 4), ale spíše v přesunutí hodinových koncentrací z hodnot v indexu č. 1 do hodnot v indexu č. 2. (viz tabulka č. 13). Nejvýše vystoupila hodinová koncentrace dne , kdy dosáhla hodnoty 116,4 μg/m 3 (v roce 2013 hodnoty 107 μg/m 3, v roce ,8 μg/m 3 ). Index č. 1 (hodnoty do 25 μg/m 3 ) byl zaznamenán v 59,74 % (v předešlém roce 62,98 %), nejvyšší denní průměr činil 56,9 μg/m 3 (stejně jako v roce 2012), v roce 2013 to bylo 54,3 μg/m 3. Průběh ročních koncentrací NO 2 od roku 2006 je zaznamenán v tabulce č. 7. Zdrojem oxidů dusíků jsou ve velké míře spalovací procesy, zejména spalování fosilních paliv a doprava, která v současné době představuje nejvyšší míru znečištění ovzduší. Tabulka 7: Průměrné roční koncentrace NO 2 na měřicích stanicích v Mostě v letech rok NO 2 AIM μg/m 3 27,5 23,9 24,4 23,8 26,5 25,1 23,7 23,1 24,1 NO 2 ZÚ μg/m 3 20,8 10,4 8,6 6, Hodinový imisní limit pro ochranu zdraví 200 μg/m 3 max. 18x za rok Roční imisní limit pro ochranu zdraví 40 μg/m 3 Informativní prahová hodnota 200 μg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách Regulační prahová hodnota 400 μg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ a ZÚ Ústí nad Labem Průměrné hodinové a denní koncentrace oxidů dusíku jsou uvedeny v grafech č. 6 a 7. Strana 22 (celkový počet 52)

23 Graf 7: Průměrné hodinové koncentrace NO x, NO 2 a NO na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Graf 8: Průměrné denní koncentrace NO x, NO 2 a NO na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Strana 23 (celkový počet 52)

24 Roční chod denních i hodinových koncentrací (grafy č. 6 a 7) vykazuje podobný trend, a sice nízké hodnoty v letním období a vyšší na počátku i na konci roku, přičemž při sledování denních koncentrací (graf č. 7) je patrné významnější zvýšení spíše na počátku roku. Poznámka: Označení NO X je souhrnné označení zejména pro oxid dusný a oxid dusičitý i některé další oxidy dusíku. Pro sledování kvality venkovního ovzduší jsou důležité hlavně oxid dusičitý NO 2 a oxid dusný NO, které jsou považovány za škodliviny. 6.4 O 3 přízemní ozon U hodnocení přízemního ozonu lze konstatovat příznivý trend poklesu ročního průměru. V hodnoceném roce byl naměřený roční průměr nejnižší za celé sledované období od roku Hodinové maximum 175,6 μg/m 3 je výrazně nižší než hodinové maximum roku 2013 (198,3 μg/m 3 ), roční průměr se snížil o 3,4 μg/m 3. Hodnota nad 180 μg/m 3 nebyla naměřena ani v jedné hodině. Pro srovnání max. hodnoty z předcházejících ročních cyklů: μg/m ,9 μg/m ,9 μg/m ,1 μg/m ,9 μg/m ,3 μg/m 3 V tabulce č. 8 jsou uvedeny průměrné roční koncentrace ozonu na měřicích stanicích v Mostě. Od roku 2006 až do roku 2009 docházelo každým rokem k poklesu průměrné roční hodnoty, následující roky od roku 2010 představovaly zvýšení a mírné kolísání s minimem v posledním hodnoceném roce. Strana 24 (celkový počet 52)

25 Cílový imisní limit pro přízemní ozon je stanoven na 120 μg/m 3 v 8hodinovém klouzavém průměru (viz tabulka č. 2). Maximální tolerovaný počet překročení je 25x za 3 roky. K překročení došlo v roce 2014 celkem 111x, v roce x a v roce x. Celkový počet překročení ve 3 letech dosáhl množství hodinový klouzavý průměr byl překročen 2x v dubnu, v květnu 17x, v červnu 26x, v průběhu července došlo k 62 překročením a 4x bylo zaznamenáno překročení v srpnu. Tabulka 8: Průměrné roční koncentrace O 3 na měřicích stanicích v Mostě v letech rok O 3 AIM μg/m 3 52,3 51,3 47,9 47,0 49,9 47,1 49,0 45,7 42,3 O 3 ZÚ μg/m 3 38,6 41,4 46,1 38, Maximální denní 8hodinový klouzavý průměr 120 μg/m 3 max. 25x průměr za 3 roky Informativní prahová hodnota 180 μg/m 3 Regulační prahová hodnota 240 μg/m 3 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ a ZÚ Ústí nad Labem Zvýšené hodnoty ozonu jsou typické pro letní období s vysokým slunečním zářením, někdy se však objevují i v jiných měsících (viz grafy č. 8 a 9). Graf 9: Průměrné hodinové koncentrace ozonu na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Strana 25 (celkový počet 52)

26 Graf 10: Průměrné denní koncentrace ozonu na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Vysoké koncentrace této škodliviny jsou o to nebezpečnější, že se vyskytují právě v období, kdy vysoké teploty a sálající slunce přímo vybízejí k venkovním aktivitám včetně koupání. Zvýšené koncentrace ozonu negativně ovlivňují dýchací cesty. Kromě respiračních potíží způsobuje ozon také dráždění očí, bolest hlavy, únavu, nespavost i nevolnost. Vysoké množství přízemního ozonu v ovzduší má nepříznivý vliv i na vegetaci. Dochází k oslabení vitality rostlin, k poškození listů i jehličí, může být narušena odolnost vůči dalším stresovým faktorům. 6.5 Prachové částice PM 10 a PM 2,5 Měřicí stanice Most ČHMÚ umožňuje také měření prachových částic. Polétavý prach (zkratka PM odvozena z anglického "particulate matter") označuje mikročástice o velikosti několika mikrometrů (µm). Částice mají označení podle velikosti (viz obrázek č. 7). U zkratky PM se setkáváme s indexy 10, 2,5 a 1. Indexy značí velikost částic. Částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 μm Strana 26 (celkový počet 52)

27 odlučovací účinnost 50 % se označují PM 10, částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 2,5 μm odlučovací účinnost 50 % se označují PM 2,5. Účinek částic na lidské zdraví závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. Čím menší částice jsou, tím více mohou být nebezpečné, mohou se usazovat v průduškách a způsobovat zdravotní problémy. Větší částice se zachycují na nosní sliznici, částice PM 10 ale procházejí přes horní cesty dýchací až do plic a průdušek, PM 2,5 mohou doputovat až do plicních sklípků. Prachové částice zvyšují celkovou nemocnost i úmrtnost, mají vliv zejména na onemocnění srdce a cév, snížení plicní funkce a zkrácení délky života. Mezi nejvýznamnější zdroje prachu patří spalovací procesy, doprava, těžební činnost, tavení rud a kovů, také zemědělská činnost a odnos částic půdy větrem z ploch bez vegetačního pokryvu. Pro PM 10 je tak stanoven denní i roční imisní limit a pro PM 2,5 pouze roční imisní limit. Imisní limity na ochranu zdraví lidí jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Obrázek 7: Polétavý prach PM 10, PM 2,5 Zdroj: Strana 27 (celkový počet 52)

28 6.5.1 PM 10 V tabulce č. 9 jsou uvedeny průměrné roční koncentrace prachových částic PM 10 od roku Je zde patrné, že od roku 2008 do 2011 docházelo k postupnému nárůstu koncentrací. Následně, v roce 2012 a následně i 2013 došlo k poklesu ročního průměru, avšak sledovaný rok 2014 se projevil mírných zvýšením. K překročení 24hodinového imisního limitu (50 μg/m 3 ) došlo v roce 2014 v 64 případech, což znamená zvýšení oproti roku 2013 o 16 překročení. Stanovený povolený limit (35 povolených překročení) byl tak přestoupen v 29 případech. Tabulka 9: Průměrné roční koncentrace PM 10 na měřicích stanicích v Mostě letech rok PM 10 AIM 41,2 31,0 29,3 31,6 35,9 38,2 32,9 31,4 32,6 μg/m 3 PM 10 ZÚ 27,1 24,1 21,3 22,6 24,3 25, μg/m 3 Denní imisní limit pro ochranu zdraví 50 μg/m 3 max. 35 za rok Roční imisní limit pro ochranu zdraví 40 μg/m 3 Informativní prahová hodnota 100 μg/m 3 Regulační prahová hodnota 150 μg/m 3 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ a ZÚ Ústí nad Labem Nejvyšší 24hodinový průměr 99,0 μg/m 3 byl naměřen , tedy posledního dne roku, pravděpodobně i v souvislosti se silvestrovskými oslavami, jež jsou doprovázeny ohňostroji a podobnými efekty. V předcházejících letech byla naměřena v různých termínech tato denní maxima: rok ,1 μg/m 3, rok ,6 μg/m 3, rok μg/m 3 a dokonce hodnota 217,9 μg/m 3 v roce Maximální hodinová hodnota ve sledovaném roce dosáhla dne μg/m 3 (v roce 2013 to bylo 429 μg/m 3, a to hned v první hodině nového roku), 5x vystoupila hodinová hodnota nad 180 μg/m 3. Ze všech sledovaných škodlivin dosahuje právě prach stále nejvyšších indexů kvality ovzduší, až č. 6 (viz tabulka č. 13 indexy kvality ovzduší dle ČHMÚ ) a snižuje často celkovou kvalitu ovzduší až na velmi špatnou ovzduší zdraví škodlivé. Strana 28 (celkový počet 52)

29 Vývoj průměrných hodinových a denních koncentrací prachových částic PM 10 za rok 2014 je zaznamenán v grafech č. 10 a 11. Graf 11: Průměrné hodinové koncentrace PM 10 na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Graf 12: Průměrné denní koncentrace PM 10 na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Strana 29 (celkový počet 52)

30 Každoročně bývají nejvýraznější prachové epizody zaznamenány v počátku a na konci roku, v tomto roce však nebyly v uvedených obdobích evidovány tak výrazně zvýšené hodnoty jako tomu bývá v jiných letech, zejména v grafu hodinových koncentrací je tento roční chod koncentrací nepatrný. To však nemění nic na tom, že ke krátkodobému zvyšování koncentrací dochází nepravidelně v průběhu celého roku a ke značnému kolísaní hodnot dochází i v průběhu jednotlivých dní PM 2,5 Od roku 2011 disponuje Ekologické centrum Most rovněž hodnotami PM 2,5, jež jsou získávány přes FTP schránku ze stanice Most ČHMÚ. Jedná se o jemné částice o průměru 2,5 μm. Zatímco částice PM 10 končí svou cestu v plicích a v průduškách, částice PM 2,5 mohou doputovat až do plicních sklípků a způsobit zdravotní komplikace mechanickým poškozováním orgánů. Na drobné prachové částice se mohou vázat jedovaté a karcinogenní látky, které se spolu s prachem dostávají do organizmu a způsobují další zdravotní problémy. Nadměrné vdechování částic podporuje rozvoj plicních chorob, poškození nenarozených dětí již v prvním měsíci těhotenství, častější onemocnění dýchacích cest u dětí, ve vyšším věku zvyšuje počet onemocnění cukrovkou, vysokým krevním tlakem a různými srdečními onemocněními. Mezi nejvýznamnější zdroje prachu patří spalovací procesy, automobilová doprava, těžební činnost, tavení rud a kovů, také zemědělská činnost a odnos částic půdy větrem z ploch bez vegetačního pokryvu. V tabulce č. 10 jsou uvedeny průměrné roční koncentrace PM 2,5 (převzaté až do roku 2011 z tabelárních ročenek ČHMÚ). Po počátečním mírném poklesu došlo v roce 2011 k podstatnému zvýšení průměrné roční koncentrace oproti předešlému poslednímu měřenému roku (2009). Od tohoto roku dochází opět k mírným ročním poklesům koncentrací a na rozdíl od prachových částic PM 10 vykazují částice PM 2,5 mírné snížení ročního průměru. Strana 30 (celkový počet 52)

31 Tabulka 10: Průměrné roční koncentrace PM 2,5 na měřicí stanici v Mostě rok PM 2,5 AIM μg/m 3 25,6* 16,6* 17,3* 18* - 24,7* 23,3 23,0 22,7 * data byla převzata z tabelárních ročenek ČHMÚ Roční imisní limit pro ochranu zdraví 25 μg/m 3 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ U prachových části PM 2,5 zatím stále není definována prahová koncentrace, pod kterou by částice neměly prokazatelné účinky na lidské zdraví. Denní ani hodinový imisní limit dle legislativy o ochraně ovzduší nebyl pro jemné částice PM 2,5 dosud stanoven, hodnota ročního cílového imisního limitu pro PM 2,5 je 25 μg/m 3 a ta byla překročena naposledy v roce Graf 13: Průměrné hodinové koncentrace PM 2,5 na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ V grafu č. 12 a 13 jsou uvedeny průměrné hodinové a denní koncentrace PM 2,5 na měřicí stanici ČHMÚ v Mostě za rok I zde, stejně jako u PM 10, není patrný obvyklý roční chod Strana 31 (celkový počet 52)

32 hodinových koncentrací. Vyšší hodnoty jsou zaznamenány od počátku roku do března, následně dochází k jejich poklesu a počátkem měsíce června ke zvýšení (pro tuto dobu netypickému), jež se projevuje až do září. V říjnu pak hodnoty klesají a v nastaveném trendu tak zůstávají až do konce roku. Při sledování denních koncentrací je trend zvyšování koncentrací v době počátku a konce roku již patrný, s vyššími průběhy hodnot na počátku roku (od ledna do počátku března). Graf 14: Průměrné denní koncentrace PM 2,5 na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ 6.6 Aromatické uhlovodíky Na měřicí stanici Most ČHMÚ jsou kromě benzenu a toluenu pravidelně zaznamenávány také hodnoty dalších aromatických uhlovodíků jako je ethylbenzen, p-xylen, m-xylen, o-xylen. Jejich koncentrace bývají zpravidla minimální nebo nulové, proto se jejich hodnocením zpráva dále nezabývá. Benzen je velmi toxický akutně i chronicky. Při dlouhodobé expozici může způsobovat leukémii. Negativní je i jeho příspěvek ke vzniku fotochemického smogu. Hlavním zdrojem emisí benzenu do Strana 32 (celkový počet 52)

33 atmosféry jsou výfukové plyny automobilu, dále emise způsobené těkáním benzinu z palivové nádrže nebo během tankování. Další významné úniky pocházejí z chemického průmyslu, rafinerií ropy a plynu a ze spalování paliv (uhlí, oleje). Uvolňuje se při procesech v koksárenských pecích, těžbě a zpracování neželezných rud, zpracování dřeva, těžbě uhlí a výrobě textilu. Značné koncentrace benzenu se vyskytují také v cigaretovém kouři. Přirozené zdroje benzenu, jako jsou výbuchy sopek nebo lesní požáry, jsou nevýznamné ve srovnání se zdroji antropogenními. Toluen patří stejně jako benzen do skupiny arenů (aromatických uhlovodíků). Je to hořlavá kapalná látka, se vzduchem tvoří výbušnou směs. Je součástí řady lepidel, ředidel, rozpouštědel, barev a laků. Pro lidské zdraví je velice nebezpečný a v barvách je postupně nahrazován. Možnými zdroji znečištění jsou chemický průmysl (nitrace fenolu, destilace uhelného dehtu), strojírenství (rozpouštědlo), zpracování plastických hmot, gumárenství, výroba laků, výroba papíru a lepenky. Páry toluenu působí narkoticky, způsobují bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. Toluen odmašťuje a dráždí pokožku, kterou se také vstřebává [6]. V tabulce č. 11 jsou uvedeny průměrné roční koncentrace benzenu a toluenu v letech Po poklesu ročního průměru v roce 2011 se průměrná roční koncentrace ustálila na 0,4 μg/m 3. Nejvyšší průměrná roční koncentrace ve sledovaném období posledních 8 let byla zaznamenána v roce Veškeré průměrné roční hodnoty benzenu od roku 2006 však dostatečně splnily předepsaný roční imisní limit, stanovený na 5 μg/m 3. Pro srovnání: v roce 1997 byla průměrná roční hodnota na této stanici 3 μg/m 3. Čichový práh (minimální koncentrace, která vyvolá čichový vjem u 50 % zkoumaných osob) je u benzenu 8,6 µg/m 3. Na rozdíl od stagnujícího benzenu, hodnoty toluenu neparně stouply (o jednu desetinu hodnoty) a vrátily se tak k hodnotám průměrů z let 2010 a 2011, tj. 0,5 µg/m 3. Tabulka 11: Průměrné roční koncentrace benzenu a toluenu na měřicí stanici Most ČHMÚ v letech rok Benzen μg/m 3 1,7 1,2 1,2 1,3 1,1 0,4 0,4 0,4 0,4 Toluen μg/m 3 0,9 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 Benzen: roční imisní limit pro ochranu zdraví 5 μg/m 3 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Strana 33 (celkový počet 52)

34 Z grafu č. 14 lze odvodit nepatrný náznak zvýšených hodinových koncentrací benzenu a toluenu zejména v zimních a jarních měsících, ale nejedná se o žádné významné periody. Benzen se v 95 % hodin držel v hodnotách do 1 μg/m 3 včetně (v roce %) a ve 0,2 % (19 hodin) byly koncentrace vyšší než 2 μg/m 3 (v r ,3 % a počet 23 hodin). Hodinové maximum dosáhlo dne ,1 μg/m 3 (v předcházejícím roce 4,3 μg/m 3 ). Nulová hodnota toluenu byla zaznamenána v 60 % měřených hodin, což je zhoršení oproti roku 2013 o 5 %, hodnota 1 μg/m 3 činila 32,6 % z naměřených hodin (v loňském roce 30 %), nad 2 μg/m 3 se koncentrace vyšplhaly v 1,4 % (v roce ,13 %). Graf 15: Průměrné hodinové koncentrace benzenu a toluenu na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Z grafu č. 15 lze odvodit zvýšení denních koncentrací benzenu zejména v zimních a jarních měsících, vývoj denních koncentrací toluenu v průběhu roku je vyrovnaný. V hodinových průbězích je znát charakteristické mírné zvýšení koncentrací na počátku i v konci roku. Strana 34 (celkový počet 52)

35 Graf 16: Průměrné denní koncentrace benzenu a toluenu na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2014 Zdroj: Zpracovalo ECM na základě neverifikovaných dat ČHMÚ 7 Smogové situace v Ústeckém kraji v roce 2014 V roce 2014 nebyla pro Ústecký kraj vyhlášena žádná smogová situace. Pro srovnání - v roce 2013 byly v souladu se zněním zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 vyhlášeny tyto smogové situace: 1 vyhlášení smogové situace pro prach PM ,08 hod zrušení smogové situace ,21 hod 2 vyhlášení smogové situace pro ozon O ,50 hod zrušení smogové situace ,15 hod 3 vyhlášení smogové situace pro ozon O ,46 hod zrušení smogové situace ,42 hod 4 vyhlášení smogové situace pro ozon O ,49 hod zrušení smogové situace ,45 hod Strana 35 (celkový počet 52)

36 Smogová situace je definována překročením informativních, regulačních nebo varovných prahových hodnot pro vybrané znečišťující látky: oxid siřičitý (SO 2 ), oxid dusičitý (NO 2 ), prachové částice (PM 10 ) a ozon (O 3 ). Nové znění zákona o ochraně ovzduší definuje v 10 smogovou situaci takto: Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM 10 nebo troposférickým ozónem překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v této příloze. Nový zákon přinesl změnu také v délce trvání překročených prahových hodnot podstatných pro vyhlášení smogové situace, což mohlo být důvodem pro výši počtu vyhlášení smogových situací pro troposférický ozon O 3 v roce 2013 a rovněž i pro snížení počtu smogových situací vyhlášených pro prach PM 10 : a) Zatímco dříve docházelo k vyhlašování signálu upozornění (nyní vyhlášení smogové situace) pro troposférický ozon až při překročení zvláštních imisních limitů ve třech hodinách po sobě, podle nového zákona je vyhlášena smogová situace pro ozon již při samotném překročení informativní prahové hodnoty, tj. 180 µg/m 3. b) Pro prachové částice je nyní stanovena hranice pro vyhlášení smogové situace až při překročení 24hodinové průměru 180 µg/m 3 ve dvou po sobě následujících dnech (tedy klouzavá 24hodinová průměrná koncentrace PM 10 byla překročena ve 25 po sobě následujících hodinách), zatímco před vydáním zákona č. 201/2012 Sb. bylo rozhodující pouhé překročení 24hodinového průměru. [9] 7.1 Doporučení obyvatelům při vyhlášení smogové situace Doporučení obyvatelům při vyhlášení smogové situace vydává ČHMÚ na svých webových stránkách Strana 36 (celkový počet 52)

37 Od března 2013 je nově zprovozněn Systém integrované výstražné služby (SIVS) v podobě mapy meteorologických výstrah pro počasí, vodu a ovzduší zde: V následujícím přehledu jsou uvedena stručná doporučení při překročení informativních a regulačních prahových hodnot od ČHMÚ na příkladu překročení koncentrací částic PM Doporučení při překročení informativních prahových hodnot Informace pro veřejnost: Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení informativní prahové hodnoty např. 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných částic PM µg/m 3 doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM 10 a oxidu dusičitého. Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz záložka Počasí Doporučení při překročení regulačních prahových hodnot Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení regulační prahové hodnoty např. 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných částic PM mikrogramů/m 3, doporučuje omezit pobyt Strana 37 (celkový počet 52)

38 pod širým nebem. Dospělým osobám bez zdravotních potíží se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM 10 a oxidu dusičitého. Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz záložka Počasí Doporučení SZÚ pro citlivé skupiny obyvatel Před vznikem smogové situace doporučuje Státní zdravotní ústav (SZÚ) obyvatelům posílení imunity vlastního organismu pomocí přísunu vitamínu C, E, A, dostatku spánku a eliminace stresů a vhodné kompenzace psychické a fyzické zátěže. Při vzniku smogové situace by měli občané žijící a podnikající v zasažené lokalitě omezit množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Doporučení (viz tabulka č. 12) jsou určena především citlivým skupinám obyvatel, pro které může mít delší trvání "smogu" nepříznivé účinky na zdraví. Citlivou skupinou jsou děti, včetně kojenců a vyvíjejícího se plodu, tedy těhotných žen. Dále sem patří starší lidé a osoby s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí (astma, chronická obstrukční choroba plic) a oběhového ústrojí a také lidé jinak oslabení (např. kombinací stresu, kouření, nevhodné výživy, lidé v rekonvalescenci, s oslabenou imunitou apod.) [7]. Strana 38 (celkový počet 52)

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 19.02.2013 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 6 27801 Kralupy nad Vltavou Datum zpracování: 28.3.2013

Více

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkem 35) Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 5 3.1 Informování o aktuální imisní situaci... 5 3.2 Dotazy a stížnosti...

Více

Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2008

Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2008 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2005 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2008 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most Budovatelů 2830 434 37 Most 13. února 2009 Bc. Dana Kovaříková

Více

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015 ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 215 215 Obsah 1 Úvod... 2 2 Imisní limity... 3 3 Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích... 4 3.1 Suspendované částice PM 1,

Více

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o.

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. VIRTUÁLNÍ CENTRUM informací o životním prostředí Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. OVZDUŠÍ Stručný popis složení atmosféry-vrstvy a složení vzduchu Země je

Více

Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava

Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava Obsah Vybrané základní pojmy Shrnutí Úvod Hlavní znečišťující látky jejich charakteristika Monitorování ovzduší Výsledky měření - AIMS Opava-Kateřinky

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Měření prašného aerosolu na Mostecku v rámci měřicí sítě imisního monitoringu ČHMÚ. Helena Plachá, Tomáš Hrbek

Měření prašného aerosolu na Mostecku v rámci měřicí sítě imisního monitoringu ČHMÚ. Helena Plachá, Tomáš Hrbek Měření prašného aerosolu na Mostecku v rámci měřicí sítě imisního monitoringu ČHMÚ Helena Plachá, Tomáš Hrbek ČHMÚ Meteorologie má v ČR více než 200 letou tradici Roku 1919 založen národní meteorologický

Více

Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu

Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu 1.etapa Měření vnějšího ovzduší probíhalo od 29.1. do 7.2.2009. U oxidu uhelnatého byla průměrná hodnota za celou etapu 982 µg/m3(10%

Více

VYHLÁŠKA. ovzduší veřejnosti. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ovzduší veřejnosti. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci,

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013. Obsah

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013. Obsah Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní charakteristika území... 3 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 6 3.1 Informování

Více

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 11.12.2012 ENVItech Bohemia s.r.o. Obsah 1 Úvod... 2 2 Technická specifikace... 3 3 Meteorologické podmínky... 6 3.1 Teplota vzduchu...

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka 1. Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka analytická část ZADAVATEL: ZPRACOVAL:

Více

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012 19.02.2013 Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most Datum zpracování: 26.02.2013 Bc. Dana Kovaříková,

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2014 Stránka 1

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2014 Stránka 1 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 3 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 3 3. ECK a vyhodnocení imisní situace... 4 3.1. Informování o aktuální imisní situaci... 4 3.2.

Více

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15 Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:

Více

1 Úvod. Aktuální data ze stanic automatizovaného imisního monitoringu jsou veřejně přístupná na internetových stránkách

1 Úvod. Aktuální data ze stanic automatizovaného imisního monitoringu jsou veřejně přístupná na internetových stránkách 1 Úvod Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) zpracovává každý rok vyhodnocení imisní situace v lokalitě Most na základě dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Zdravotního ústavu (ZÚ)

Více

Ovzduší. Roční průměry SO 2, NO 2 a PM 10 v MS kraji v roce 2005. Barevně v tabulce označeno překročení limitních hodnot.

Ovzduší. Roční průměry SO 2, NO 2 a PM 10 v MS kraji v roce 2005. Barevně v tabulce označeno překročení limitních hodnot. Ovzduší Kvalita ovzduší je v posledních týdnech velmi diskutovaným tématem. Zajímají se o ni mnohé sdělovací prostředky a leckdy jsou informace ovlivněny hlavně snahou upoutat pozornost čtenářů. Přinášíme

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika zdrojů,

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013 ÝLEDKY MĚŘENÍ NEČIŠTĚNÍ ODUŠÍ mobilními vozy ČHMÚ pracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 213 Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. ladimíra olná Fotografie: Ing. Pavel molík MĚŘENÍ Měření

Více

OVZDUŠÍ A HYDRICKÁ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

OVZDUŠÍ A HYDRICKÁ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Anotace OVZDUŠÍ A HYDRICKÁ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Milena Vágnerová 1), Jan Brejcha 1) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., tř. Budovatelů 283/3, 434 1 Most, e-mail: vagnerova@vuhu.cz, V severočeském

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší

Více

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.01

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM KVALITA OVZDUŠÍ MĚŘÍCÍ STANICE KVALITA OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH V ROCE 2013 Hodnocení imisní situace ve městě Svitavy se opírá o data poskytovaná měřící stanicí MLU č. ISKO 1195. Jedná se o automatickou stacionární

Více

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Vyhodnocení měření na MMS Heřmanovice a Nový Jičín-Kojetín v roce 211 Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Ostrava, březen 212 2 Obsah Úvod...3 1. Základní údaje...4

Více

Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. 50. léta: Historii sledování úrovní

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ...

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ... 1 Obsah 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 NÁZEV PROJEKTU/ŽADATEL... 6 MÍSTO REALIZACE... 6 NÁZEV KRAJE... 6 NÁZEV MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU...

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

Územně analytické podklady ORP MOST

Územně analytické podklady ORP MOST Územně analytické podklady ORP MOST 3. úplná aktualizace 2014 Pořizovatel: Magistrát města Mostu Odbor rozvoje a dotací Adresa: Radniční 1 434 01 Most Zhotovitel 3. úplné aktualizace: Magistrát města Mostu

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 64/2014 Sb. (k 1.5.2014) mění 28, 29 a 36 87/2014 Sb. (k 1.6.2014) mění 11, 12, 15, 17, 20, 37, 39, 41

Více

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti PROJEKT Snížení imisní zátěže na území města Broumova Studie proveditelnosti Listopad 2011 OBSAH Manažerské shrnutí 1. Základní informace 2. Informace o řešené lokalitě 2.1. Charakteristika zdrojů, jejichž

Více

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.2012 Aktuální verze 201 ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl

Více

Rozptylová studie č. 159/14

Rozptylová studie č. 159/14 . Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI v období 2012/2013 Obsah 1. Základní informace o území 5 2. Podnebí a klimatické podmínky 7 3. Ovzduší XX 4. Voda XX 5. Půda XX 6. Horninové prostředí XX 7. Příroda

Více

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ

Více

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78 Tabulka 33: Úplná emisní bilance v členění dle přílohy 2 zákona, zóna CZ02 Střední Čechy, rok 2011 Emise znečišťujících látek Zóna/aglomerace Skupina zdrojů Specifikace skupiny PM 2,5 PM 10 NO x SO 2 VOC

Více

Technická zpráva č. 0805/011

Technická zpráva č. 0805/011 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina Technická zpráva č. 0805/011 Vypracoval:................... Ing. Vladimír Závodský autorizace ke zpracování rozptylových studií č. 300275a/740/05/06

Více

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpráva pro veřejnost za rok 212 Zpracovali: Bc. Eva Jirásková, Mgr. David Zahradník, RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově v roce 2011

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově v roce 2011 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově v roce 2011 Zpracovatel: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří Budovatelů 2830 434 37 Most Datum vydání: 30.03.2012 1. ÚVOD Vyhodnocení

Více

Letní smog: 80 km/hod na dálnicích

Letní smog: 80 km/hod na dálnicích Letní smog: 80 km/hod na dálnicích Luca Colombo, Katharina Schumacher V srpnu 2003 bylo v jižním Švýcarsku, vzhledem k dlouhotrvající letní smogové situaci na dálnicích, zavedeno omezení rychlosti na 80

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04. V Praze dne 10. července 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04 a výzva k uplatnění připomínek a námitek Ministerstvo

Více

Účel a doba měření. Měřicí místa a měřené veličiny

Účel a doba měření. Měřicí místa a měřené veličiny Měření kvality ovzduší v Orlických horách a zhodnocení naměřených koncentrací s ohledem na možné poškozující efekty na lesní ekosystémy v Orlických horách pro jednotlivé sloučeniny a jejich vzájemné působení

Více

Svitavy životní prostředí 2008

Svitavy životní prostředí 2008 Svitavy životní prostředí 2008 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2009 Svitavy životní prostředí 2008 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2009 AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LISTOPAD 2014

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LISTOPAD 2014 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Z AMBULANTNÍHO MĚŘENÍ V PRAVČICÍCH, ZLÍNSKÝ KRAJ PRAHA 2011 Seznam použitých zkratek: AIM automatizovaný imisní monitoring (AMS, AMS-SRS) AMS automatizovaná monitorovací stanice

Více

Závěrečná zpráva leden 2012

Závěrečná zpráva leden 2012 Závěrečná zpráva leden 2012 Obsah: I. IDENTIFIKACE A SPECIFIKACE... 3 II. DESKRIPCE LOKALITY... 3 III. PODKLADY POUŽITÉ PRO TUTO ZPRÁVU... 3 IV. PLATNÁ LEGISLATIVA V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ... 4 V. POUŽITÉ

Více

Bratislava, 12. února 2013

Bratislava, 12. února 2013 Prachové částice a lidské zdraví Bratislava, 12. února 2013 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů ročně

Více

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Milena Vágnerová 1), Jan Brejcha 1), Michal Řehoř 1), Zbyněk Sokol 2), Martin Neruda 3), Jana

Více

Svitavy životní prostředí 2009

Svitavy životní prostředí 2009 Svitavy životní prostředí 2009 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2010 Svitavy životní prostředí 2009 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2010 AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

Více

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás Libuše Májková, Státní rostlinolékařská správa Opava Tomáš Litschmann, soudní znalec v oboru meteorologie a klimatologie, Moravský

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA PŘÍKLADĚ MĚSTA OSTRAVY

ANALÝZA DOPADŮ ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA PŘÍKLADĚ MĚSTA OSTRAVY Ma sa ry kova unive rz ita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa ANALÝZA DOPADŮ ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA PŘÍKLADĚ MĚSTA OSTRAVY Analysis of the impact of environmental

Více

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice. II. ročník (obor DMML) Brádle Vladimír

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice. II. ročník (obor DMML) Brádle Vladimír Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor DMML) Brádle Vladimír Název práce: Automobil jako zdroj emisí, provoz a legislativa Prohlášení Prohlašuji, že předložená práce je mým

Více

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA Bílina Chomutov Kadaň Litvínov DOLY BÍLINA Most DOLY NÁSTUP TUŠIMICE SRN K r u š n é h o r y Teplice Bílina Ohře Ústí n. L. Litoměřice Děčín N Žatec Ředitelství SD a. s. Elektrárny

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

Vnitřní ovzduší. M.Mikešová, B.Kotlík. Centrum hygieny životního prostředí Odborná skupina hygieny ovzduší

Vnitřní ovzduší. M.Mikešová, B.Kotlík. Centrum hygieny životního prostředí Odborná skupina hygieny ovzduší Vnitřní ovzduší M.Mikešová, B.Kotlík Centrum hygieny životního prostředí Odborná skupina hygieny ovzduší Vnitřní ovzduší můžeme definovat jako ovzduší, které nemá přímé spojení s ovzduším venkovním nebo

Více

Případová studie (Karviná)

Případová studie (Karviná) Případová studie (Karviná) B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Znečištění ovzduší a legislativa Vývoj kritérií řízení kvality venkovního ovzduší v ČR Do roku hygienický předpis č. z roku, doporučené nejvyšší

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie oznamovatel a investor UFA INVESTMENT s.r.o. záměr Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy Rozptylová studie k dokumentaci EIA záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a podle 11 odst.

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2013 uskutečnil v celkovém objemu 3 240,5 tis. tun, což je o 2,9 % méně než za stejné

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 4.2 Vliv dopravy na životní prostředí Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Obecné pojmy, typy dopravy 2. Struktura dopravy

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Jezero Most. Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů aneb

Jezero Most. Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů aneb Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Autoři: Ing. Milena Vágnerová Ing. Jan Brejcha RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Nový zákon o ochraně ovzduší Kateřina Sukdolová odbor ochrany ovzduší 21. března 2013, SZÚ Nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Nabyl účinnosti 1. září 2012 Hlavní důvody zpracování nového zákona:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy Obecní úřad Hradiště v souladu s ustanovením 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Rozeslána dne 24. 9. 2010. Obsah:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Rozeslána dne 24. 9. 2010. Obsah: Ročník 2010 Věstník právních předpisů Rozeslána dne 24. 9. 2010 Obsah: 3. Nařízení, kterým se mění nařízení č. 384/2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících

Více

Ostatní stacionární zdroje

Ostatní stacionární zdroje Ostatní stacionární zdroje (aplikace zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb.) Seminář Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi 21. května 2014, Praha Příloha č. 2 zákona Kapitola

Více

TOXICITA. Ing. Hana Věžníková, Ph. D.

TOXICITA. Ing. Hana Věžníková, Ph. D. TOXICITA Ing. Hana Věžníková, Ph. D. OBSAH Toxicita Toxický účinek Expozice Toxicita plynných zplodin hoření Oxid uhelnatý Oxid uhličitý Synergický účinek 2 TOXIKOLOGIE Vědecká disciplína na pomezí několika

Více

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Řídícím pracovištěm je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen magistrát

Více

Ultrajemnéčástice a zdraví - aktivity ČHMÚ v projektu přeshraniční spolupráce Cíl 3

Ultrajemnéčástice a zdraví - aktivity ČHMÚ v projektu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Ultrajemnéčástice a zdraví - aktivity ČHMÚ v projektu přeshraniční spolupráce Cíl 3 23. konference "Znečištění ovzduší a zdraví 23. - 25. 4. 2014 Hotel u Čertův mlýn, Špičák u Železné Rudy Helena Plachá,

Více

PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o.

PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o. PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o. PŘÍSPĚVKOVÁ ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle 17 zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění p.p. Zpracoval: Mgr. Jakub Bucek Autorizace

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

"...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli...

...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli... Vlivy a účinky na ŽP "...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli..." ŽP (příroda)... nikdy není zakonzervovaná

Více

Ozon v ovzduší a jeho vliv na zdraví

Ozon v ovzduší a jeho vliv na zdraví » Ozon je zpravidla sekundární emisí, vzniká působením slunečního záření na primární emise, např. na výfukové plyny motorových vozidel, na spaliny a na různé průmyslové emise. Ozon v ovzduší a jeho vliv

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou technickou univerzitou Ostrava Praha listopad 2007 Program ke zlepšení kvality

Více

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 MUDr. Helena Šebáková Ing.Jaroslav Kubina Ing.Miroslava Rýparová helena.sebakova@khsova.cz

Více

Číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/50.0081. Projektový bulletin č. 6

Číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/50.0081. Projektový bulletin č. 6 Číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/50.0081 Projektový bulletin č. 6 Červen 2015 Projektový bulletin č. 6 Občasník projektu Regionální program celoživotního vzdělávání v regionu okresů Rakovník a Most registrační

Více

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt.

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt. Přípravna písku, přípravna formovací směsi (zdroj č. 101, výduch 1) Formovací linka DISA 2 (chladící trasy) + pásové dopravníky svozu formovací směsi, vytloukací buben DIDION DM 100 (zdroj č. 102, výduch

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ. S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Změna Z2 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Změna Z2 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Změna Z2 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Dne 1. července 2015 nabyla účinnosti třináctistránková změna této normy, zpracovávaná od roku 2013. Tento článek

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí P O S U D E K o vlivech záměru Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok března Strana 1 (celkový počet 56)

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok března Strana 1 (celkový počet 56) Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 10. března 2016 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) 1. Úvod... 4 2. Základní charakteristika území... 5 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity...

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE Platný podpis V Praze dne 14. července 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 a výzva k uplatnění připomínek

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,

Více