Státní veterinární správa ČR. Metodický návod SVS ČR č. 10/2005 čj. 2346/2005/RED ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní veterinární správa ČR. Metodický návod SVS ČR č. 10/2005 čj. 2346/2005/RED ze dne 30.12.2005"

Transkript

1 Státní veterinární správa ČR Metodický návod SVS ČR č. 10/2005 čj. 2346/2005/RED ze dne k realizaci Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v ČR schváleného MZe ČR dne čj / Praha Prosinec 2005

2 Tento metodický návod se vydává k realizaci povinného Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v ČR (dále jen NOP od IBR ), schváleného MZe ČR dne , čj / , který je součástí Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na r v hospodářstvích, v nichž je chován skot. Ozdravování se týká všech hospodářství, která nejsou prostá nákazy. Zásady tohoto metodického návodu se týkají i hospodářství, která zahájila ozdravování před 1. lednem 2006 a v nichž ozdravování probíhá. Čl. 1 Poučení o nákaze IBR je druhově specifické onemocnění skotu. Onemocnět mohou všechny kategorie skotu. Původce není patogenní pro ostatní druhy zvířat ani pro člověka. Onemocnění způsobuje bovinní herpesvirus typ 1 (BHV-1). BHV-1 je do stáda zavlečen nejčastěji infikovanými zvířaty v akutní fázi onemocnění nebo latentně infikovanými zvířaty. Virus se šíří přímým kontaktem mezi zvířaty, zejména aerosolem respiračních, očních a genitálních sekretů. Nepřímá cesta přenosu viru je také možná a dochází k ní zejména kontaminovanými nástroji, krmivem, vodou nebo semenem při inseminaci. Vstupní bránou infekce jsou sliznice nosní dutiny, spojivky, tonzila a sliznice genitálního aparátu, kde dochází k replikaci viru. Obvykle následuje krátkodobá virémie a koncentrace viru v periferních leukocytech. V místech primární infekce vznikají fokální nekrózy. Charakteristickým rysem biologického cyklu herpesvirů je schopnost vyvolat latentní, celoživotní infekci (nosičství viru), která je periodicky reaktivována. Místem latentního uložení viru jsou trigeminální nervová ganglia při respiratorní infekci a sakrální ganglia při genitální formě. Reaktivaci latentní infekce vyvolávají stresové faktory způsobující zvýšení hladiny kortikosteroidů - březost, transport, vliv nového prostředí po přemístění, souběžně probíhající virové nebo bakteriální infekce, špatné zoohygienické podmínky a chyby ve výživě. V důsledku reaktivace se virus dostává zpět na sliznice, kde dochází k opětovné replikaci a vylučování do okolního prostředí, kde je opět zdrojem infekce pro vnímavá zvířata. Infekce BHV-1 je často komplikována uplatněním se některých bakteriálních, ale i virových původců. Klinické příznaky infekce BHV-1 se vyznačují variabilitou v závažnosti i lokalizaci. Mezi nejčastější projevy klinicky probíhající infekce patří: respirační syndrom, faryngitida, infekční pustulární vulvovaginitida, infekční pustulární balanopostitida, aborty březích krav a jalovic, enteritida, konjunktivitida, u telat příznaky meningoencefalitidy nebo až generalizovaného onemocnění s fatálním koncem. Infekce může probíhat i subklinicky a šířit se stádem bez povšimnutí. IBR lze zahrnout do skupiny tzv. produkčních onemocnění, která mají negativní vliv na ekonomiku chovu skotu v daném podniku. 2

3 Čl. 2 Základní pojmy Tento metodický návod používá základní pojmy uvedené v čl. 2 NOP od IBR. Pozn.: Deklarace IBR prostého statusu v hospodářstvích úředně ozdravených a úředně prostých IBR, která dokončila ozdravení před 1.lednem 2006 se řídí dopisem čj. 2005/384/VET ze dne a dopisem čj. 2005/1296/VET ze dne (příloha č.1). Čl. 3 Organizační zabezpečení ozdravování Okresní pracovní skupina Základním stupněm v realizaci NOP od IBR je okres. Průběh ozdravování v okresu koordinuje okresní pracovní skupina (realizační tým). Jejími členy jsou: - pracovník zemědělské agentury MZe ČR, - pracovník místně příslušné krajské veterinární správy nebo Městské veterinární správy v Praze (dále jen KVS ), - zástupce Komory veterinárních lékařů, - zástupce Agrární komory, chovatelé. Vedoucím pracovní skupiny je pracovník zemědělské agentury MZe ČR. Činnost pracovní skupiny spočívá zejména: - v plnění úlohy odborného, metodického a konzultačního orgánu v procesu ozdravování, - ve zpracování harmonogramu zapojování jednotlivých hospodářství do ozdravování, s ohledem na velikost stád a dobu potřebnou na ozdravení. Ve stádech skotu, jimž bude umožněno pozdější zahájení ozdravování, posuzuje rizikovost těchto hospodářství ve vztahu k hospodářstvím, v nichž probíhá ozdravování a k hospodářstvím ozdraveným či prostým, aby bylo minimalizováno riziko případného rozšíření nákazy (viz čl. 14), - v okresech, v nichž je hodně chovatelů chovajících malý počet skotu (do 5 případně 10 ks), stanovuje harmonogram zahájení ozdravování tak, aby proces ozdravování zde byl ukončen do termínu ukončení ozdravení v hospodářstvích s vysokým počtem skotu (hospodářství z pohledu ozdravování stěžejních), - ve stanovení harmonogramu vstupních sérologických vyšetření v jednotlivých hospodářstvích, - v monitorování a kontrole průběhu ozdravování v jednotlivých hospodářstvích v rámci okresu. U chovatelů, u nichž dochází ke zpožďování ozdravování oproti schválenému ozdravovacímu plánu nebo došlo k přerušení ozdravování, okamžitě provádí opatření k nápravě stavu (vyjma opatření, ukládaných dle veterinárního zákona), - ve spolupráci s KVS při vyhodnocování nezbytných dat o průběhu ozdravování, - v organizování odborně osvětových akcí v okresu, - v organizování schůzek s chovateli ozdravovaných hospodářství a se soukromými veterinárními lékaři a hodnocení průběhu ozdravování, - v dalších aktuálně potřebných činnostech, které se v průběhu ozdravování vyskytnou. 3

4 Čl. 4 Krajská veterinární správa - kontroluje návrhy chovatelem zpracovaných ozdravovacích plánů a tyto schvaluje, - na základě výsledků sérologických vyšetření doporučuje nejvhodnější ozdravovací metody, - schvaluje případné návrhy chovatelů na zefektivnění postupů ozdravování v jednotlivých hospodářstvích, - na základě číselných podkladů a dalších informací o průběhu ozdravování trvale sleduje průběh ozdravování v jednotlivých hospodářstvích, - na základě výsledků veterinárního dozoru uděluje podle veterinárního zákona sankce chovatelům, kteří porušili povinnosti spojené s ozdravováním nebo zapříčinili rozšíření nákazy, - projednává v okresní pracovní skupině případnou administrativní, osvětovou nebo i další pomoc chovatelům (individuálně dle potřeb jednotlivých hospodářství) v průběhu ozdravování, - plní úlohu konzultačního orgánu v průběhu ozdravování v rámci kraje. Čl. 5 Činnost laboratoří a Národní referenční laboratoře (NRL) Laboratoře (uvedené v příloze č. 2): - spolupracují při zpracování harmonogramu vstupních sérologických vyšetření v krajích a okresech ve své nasávací oblasti, - provádějí vstupní sérologická vyšetření vzorků krve v souladu s programem ozdravování, - provádějí laboratorní vyšetření namátkově odebraných vzorků u skupiny negativních zvířat v ozdravovaných hospodářstvích, - provádějí namátkové kontroly imunizační účinnosti vakcinace, - provádějí laboratorní vyšetření ve stádech úředně ozdravených a úředně prostých v souladu s Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace, - výsledky vyšetření předávají chovateli a KVS, - v průběhu ozdravování jsou konzultačním orgánem KVS, soukromého veterinárního lékaře a okresní pracovní skupiny. NRL: - podílí se na koordinaci ozdravování v rámci ČR, - zabezpečuje v průběhu ozdravování nezbytné úkony v souladu s 4 vyhlášky č. 298/ 2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích, - koordinuje diagnostiku IBR v ČR, - 1x ročně organizuje provádění mezilaboratorních kruhových testů a tyto vyhodnocuje, - je konzultačním orgánem SVS ČR, KVS a okresní pracovní skupiny v průběhu ozdravování. 4

5 Čl. 6 Zahájení ozdravování a postup zapojování jednotlivých hospodářství Ozdravování se zahajuje od 1. ledna 2006 ve všech krajích. Do NOP od IBR jsou zahrnuta všechna hospodářství, která nemají stáda prostá od IBR včetně stád, v nichž probíhá ozdravování. V hospodářství, v němž probíhá klinická forma nákazy (aktivní ohnisko), může být zahájeno ozdravování až poté, co je nákaza převedena do klidové formy (klidového ohniska). Postup ozdravování v okresu (výběr a pořadí zapojování hospodářství) koordinuje okresní pracovní skupina v součinnosti s KVS. V tomto směru je koordinována činnost chovatelů následovně: ozdravování by mělo být zahájeno u všech chovatelů, kteří projeví aktivní zájem, následně zapojit do ozdravování hospodářství s nejvyšším počtem skotu, dále je nutné zahájit ozdravení v hospodářstvích, která je nutno považovat za riziková pro ozdravovaná či prostá hospodářství (vzdálenost, časté přemísťování, pastevní chov, zvýšená možnost přenosu vektory atd.), zapojit i ostatní hospodářství. U masného skotu, resp. skotu, který pobývá po většinu ročního období mimo stáje, zabezpečit ozdravování tak, aby odběry krve na vyšetření a vakcinace byly situovány v rozhodující míře na období jara a podzimu, tedy do období, kdy se skot nachází ještě ve stájích (vzhledem k šestiměsíčním revakcinačním intervalům). Čl. 7 Zjištění nákazové situace ve stádě před zahájením ozdravování Nákazová situace v hospodářství se zjistí vstupním sérologickým vyšetřením. Jedná se o první krok, nezbytný pro rozhodnutí o metodě ozdravení i pro sestavení ozdravovacího plánu jednotlivého hospodářství. Odběry krve pro sérologické vyšetření v jednotlivém hospodářství by měly být provedeny v období ne delším než 14 dnů. Vstupní sérologická vyšetření je nutné organizovat tak, aby cca do 30 dnů po obdržení výsledku z laboratoře mohla být zahájena (při použití eliminační metody s vakcinací) vakcinace. V době od zahájení odběrů krví do doby, než bude dosaženo žádoucí imunity po vakcinaci (viz návod výrobce markerové vakcíny), se nesmí přemísťovat do jiného hospodářství nebo na svod žádný skot z ozdravovaného hospodářství ani do něho. Při rozhodnutí o použití radikální metody je potřeba písemně dohodnout s chovatelem postup a časové schéma likvidace stáda (porážka, export atd.), aby se toto hospodářství nestalo nákazovým rizikem pro ostatní hospodářství. Rozsah vstupního sérologického vyšetření je uveden v čl. 7 NOP od IBR. Vstupní sérologické vyšetření (konvenčním ELISA testem prokazujícím protilátky proti celému BHV-1) v hospodářstvích s chovem masného skotu, resp. skotem, který je od jara do zimy chován mimo stáj: provede se odběr u 100% skotu staršího 6 měsíců. V laboratoři se v tomto případě vyšetří všechny vzorky. Důvodem je skutečnost, že v případě nižšího procenta zamoření než 50% by se musel provést odběr ostatních krav, což je v případě pasoucích se zvířat náročné. 5

6 Vstupní sérologické vyšetření (konvenčním ELISA testem prokazujícím protilátky proti celému BHV-1) nemusí být prováděno: u výkrmu skotu, pokud je vykrmován odděleně od zvířat ozdravovaného hospodářství, v samostatném, prostorově a provozně odděleném objektu. U tohoto skotu nemusí být prováděno ozdravování. Přemístění tohoto skotu se může uskutečnit pouze na jatky, případně do obdobné stáje sloužící výhradně k výkrmu skotu. Nákazovou rizikovost těchto objektů (pro prostá, ozdravená nebo ozdravovaná hospodářství) je nutné individuálně posoudit. V případě, že tato hospodářství by mohla být rizikem, je nutné skot vakcinovat a nadále podle návodu výrobce vakcíny udržovat až do doby přemístění na jatky v imunitě proti IBR. u výkrmu skotu společně ustájeného s vyšetřovanými zvířaty. U tohoto skotu se v případě, že stádo bude ozdravováno eliminační metodou s vakcinací, provede přímo základní vakcinace inaktivovanou markerovou vakcínou. Je možné ji provést v 6-9 měsících stáří telat a následně za 6 měsíců provést revakcinaci. V případě, že skot je cca do 22 měsíců stáří přemístěn na porážku, nejsou druhá a další revakcinace nezbytné. Pozn.: V případě, že výsledek vstupního sérologického vyšetření umožní (nebo se chovatel sám rozhodne) uplatnit pro ozdravování eliminační metodu bez vakcinace, je nezbytné vyšetřit i společně ustájený vykrmovaný skot, aby bylo možné i u této kategorie odhalit případná pozitivní (riziková) zvířata a tato ze stáda vyřadit. Postup (dle výsledku vyšetření): Prokáže-li vstupní sérologické vyšetření v hospodářství pozitivní (infikovaná) zvířata, zahajuje se ozdravování. Neprokáže-li vstupní sérologické vyšetření v hospodářství pozitivní (infikovaná) zvířata, je postup následující: V hospodářstvích, v nichž byla vyšetřena všechna zvířata starší 6 měsíců, se stanoví pozorovací doba v délce 6 měsíců. Na konci této doby se provede opakované sérologické vyšetření všech zvířat starších 6 měsíců konvenčním ELISA testem. Je-li výsledek negativní, lze hospodářství prohlásit za úředně prosté IBR. V hospodářstvích, v nichž nebyla vyšetřena všechna zvířata starší 6 měsíců, se do 1 měsíce od vstupního sérologického vyšetření provede sérologické vyšetření všech původně nevyšetřovaných zvířat starších 6 měsíců konvenčním ELISA testem. Je-li výsledek u všech zvířat negativní, nastupuje pozorovací doba v délce 6 měsíců. Na konci této doby se provede znovu vyšetření všech zvířat starších 6 měsíců konvenčním ELISA testem. Je-li výsledek vyšetření negativní, lze hospodářství prohlásit za úředně prosté IBR. U skotu vyšetřeného s výsledkem pozitivním nebo nevyšetřovaného, ale zařazeného jako sérologicky pozitivní, zaznamená chovatel nebo veterinární lékař sérologickou pozitivitu do průvodních listů skotu, a to do části B v oddílu poznámka. Záznam bude proveden červeně s textem IBR +. Čl. 8 Diagnostika V diagnostice IBR se využívá: Klinické vyšetření, tj. posouzení klinických příznaků navozujících podezření na infekci BHV-1. 6

7 Laboratorní vyšetření: sérologické Imunoenzymatický test ELISA konvenční prokazující protilátky proti celému BHV- 1 - je základní screeningovou metodou, která bude použita pro vstupní sérologické vyšetření ve stádech před zahájením ozdravování. Imunoenzymatický ge ELISA test jedná se o screeningovou metodu, která bude použita ve stádech, v nichž se provádí vakcinace markerovými vakcinami a na závěr ozdravování před prohlášením hospodářství za úředně ozdravené od IBR. Imunoenzymatický (kompetitivní) gb ELISA test konfirmační metoda. Sérum neutralizační test konfirmační metoda. Konfirmační metody se použijí v indikovaných případech, kdy byla zjištěna pozitivní nebo dubiózní reakce ve screeningovém testu. Bude to zejména v případech zjištění ojedinělých pozitivních či dubiózních nálezů ve stádech prostých či ozdravených. Konečný výsledek vyšetření musí být formulován jednoznačně, tj. pozitivní nebo negativní. Dubiózní výsledek může být vydán pouze výjimečně, není-li možné rozhodnout žádnou z dostupných metod. V takovém případě se provádí opakovaný odběr vzorků krve. Seznam schválených komerčních testů pro sérologickou diagnostiku je uveden v příloze č. 2. virologické slouží k izolaci viru a potvrzení jeho identity s bovinním herpesvirem typu 1 (BHV-1). Probíhající inaparentní infekce IBR je prokazatelná sérologicky, na základě vyšetření párových vzorků krevních sér odebraných v intervalu 4 týdnů sérum-neutralizačním testem. Vzestup titru je dokladem probíhající nebo proběhlé infekce. Negativní výsledek obou vyšetření vylučuje inaparentní infekci. Zvířata ve stavu latentní infekce se detekují jednorázovým sérologickým vyšetřením konvenčním ELISA testem. Průkaz protilátek se považuje za doklad předchozí infekce a příslušné zvíře za potencionálního nosiče viru. Opakovaný negativní výsledek v pravidelně kontrolovaných IBR prostých stádech má trvalou, kdežto v klidových ohniscích jen momentální platnost. Klinicky manifestní infekce se diagnostikuje sérologicky a virologicky. Vzestup titru neutralizačních protilátek v opakovaně odebraných vzorcích krve nebo izolace a identifikace viru BHV-1 v buněčných kulturách potvrzují diagnózu IBR. Čl. 9 Odesílání vzorků na vyšetření Diagnostiku (sérologickou i virologickou) na IBR v rámci NOP od IBR provádějí státní veterinární ústavy (SVÚ) a Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně (příloha č. 2). K laboratornímu vyšetření se zasílají: na sérologickou diagnostiku - vzorky krve (eventuálně vzorky mléka v případě deklarace IBR prostých stád v souladu s Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace) odebrané buď jednorázově nebo opakovaně, na virologickou diagnostiku - zmetek s plodovými obaly, tele s příznaky onemocnění nejlépe živé nebo čerstvě uhynulé, nosní, oční, vaginální a prepuciální tampónové výtěry ve zmraženém stavu. 7

8 Všechny vzorky, určené k vyšetření, musí být doprovázeny řádně a úplně vyplněnou objednávkou (žádankou) laboratorního vyšetření, v níž (případně v přiloženém seznamu) musí být uvedena identifikační čísla zvířat rozděleně podle jednotlivých kategorií vyšetřovaného skotu podle čl. 7 NOP od IBR. Výsledky vyšetření se uvádějí v protokolu o laboratorním vyšetření na jednotlivá identifikační čísla zvířat a jsou zaslány chovateli a místně příslušné KVS. Čl. 10 Metody ozdravování a předpoklady k prohlášení hospodářství za úředně ozdravené nebo úředně prosté IBR Metoda ozdravení se stanoví na základě výsledků vstupního sérologického vyšetření. Možné metody ozdravování jsou uvedeny v čl. 8 NOP od IBR. 1. K eliminační metodě bez vakcinace: V případě rozhodnutí o použití této metody je nutno vyřadit sérologicky pozitivní zvířata do 30 dnů po získání výsledku z laboratoře. Pokud se vyřazení sérologicky pozitivních zvířat neuskuteční do této doby, je nezbytné u sérologicky pozitivního skotu provést základní imunizaci inaktivovanou markerovou vakcínou. Pozitivní skot je nezbytné vyřadit do 6 měsíců od provedení základní imunizace. 2. K eliminační metodě s vakcinací markerovou vakcínou: Pro kontrolu imunizační účinnosti používané vakcíny jsou prováděna namátková sérologická vyšetření vakcinovaných zvířat. (rozsah bude uveden v příloze č. 3) Hospodářstvím, která ozdravují eliminační metodou s vakcinací inaktivovanými markerovými vakcínami, a v kterých již byla ze stáda eliminována všechna sérologicky pozitivní (infikovaná terénním BHV-1) zvířata (zjištěná vstupním sérologickým vyšetřením), lze doporučit bezprostředně po vyřazení posledního infikovaného zvířete, provést sérologické vyšetření (konvenčním ELISA testem) skupiny žijících krav, které v době vstupního vyšetření byly ve věku 1-6 měsíců. V této malé skupině krav by se mohlo vyskytovat neevidované sérologicky pozitivní zvíře, které by znehodnotilo výsledek prvního závěrečného vyšetření. Teprve poté je vhodné ozdravovací program v hospodářství ukončit závěrečnými vyšetřeními. Toto se však netýká chovatelů, kteří po provedení vstupního sérologického vyšetření dále průběžně vyšetřují telata, která dosáhla věku 6 měsíců. Čl. 11 Používané vakcíny Základní informace jsou uvedeny v čl. 9 a 13 NOP od IBR. Seznam v současné době v ČR registrovaných markerových monovalentních vakcín proti IBR je uveden v příloze č. 4. Pro potřeby Národního ozdravovacího programu od IBR v České republice budou od používány jen registrované inaktivované markerové vakcíny. Pokud se chovatel, který zahájil ozdravování před 1. lednem 2006 a používá k vakcinaci konvenční vakcíny (celý BHV-1), rozhodne od 1. ledna 2006 používat markerové vakcíny, musí si zpracovat a nechat KVS schválit nový ozdravovací plán. 8

9 Čl. 12 IBR izoláty Jedná se o objekty, do kterých může být v rámci NOP od IBR dočasně soustřeďován infikovaný (sérologicky pozitivní) skot, zejména z důvodů krátkodobého hospodářského využití. Stáje musí být prostorově i provozně oddělené od všech ostatních objektů pro ustájení skotu a skot zde chovaný nesmí přijít do kontaktu s jiným skotem. Do IBR izolátu může být přemístěn nebřezí a neinseminovaný (nepřipuštěný) skot, který se zde již nesmí inseminovat (připouštět). Zvířata nemusí být vakcinována. Skot z těchto objektů musí být přemístěn na jatky nebo do jiného IBR izolátu. Čl. 13 Uznání, pozastavení či odebrání statusu hospodářství úředně ozdraveného nebo úředně prostého IBR Uznání statusu hospodářství nebo stáda za úředně ozdravené či úředně prosté IBR lze provést na základě laboratorních vyšetření deklarujících, že ozdravování bylo úspěšně dokončeno (viz zásady v čl. 10 NOP od IBR). Pozastavení statusu status se pozastaví v případě, že chovatel nezabezpečil provedení zdravotních zkoušek stanovených Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace, nebo vzniklo v hospodářství podezření z nákazy nebo nakažení. Podezření z nákazy nebo nakažení může být vysloveno na základě klinických příznaků, patologicko-anatomického nálezu, přemístění do hospodářství zvířete (zvířat) s horším nebo neznámým nákazovým statusem, kontaktu skotu úředně prostého (ozdraveného) stáda se skotem s horším nákazovým statusem a pod. Pozastavení statusu bude chovateli písemně sděleno od KVS. Status IBR úředně prostého nebo IBR úředně ozdraveného hospodářství může chovatel opět získat, provede-li do 30 dnů od jeho pozastavení u 100 % skotu staršího 6 měsíců zdravotní zkoušky s negativním výsledkem nebo v případě, že podezření z nákazy bylo vyloučeno. Odebrání statusu status se odebere v případě, že se v hospodářství změnila nákazová situace a tato byla potvrzená laboratorním vyšetřením. V případě pozitivního sérologického nálezu ve spojení s klinickými příznaky (aktivní ohnisko) přijme KVS nezbytná opatření v souladu s přílohou č. 5. Odebrání statusu bude chovateli písemně sděleno KVS. Status IBR úředně prostého nebo IBR úředně ozdraveného hospodářství může chovatel opět získat, provede-li stanovená vyšetření (viz čl. 19 tohoto metodického návodu). Seznam hospodářství úředně ozdravených a úředně prostých je veřejně dostupný na webových stánkách SVS ČR. Čl. 14 Ozdravovací plán jednotlivého hospodářství Ozdravovací plán zpracuje chovatel po konzultaci se soukromým veterinárním lékařem a KVS. Je žádoucí, aby ozdravování začalo co nejdříve po získání výsledků vstupního sérologického vyšetření. Nejvhodnější metodu ozdravení pro dané hospodářství (stádo) doporučí chovateli místně příslušná KVS, s respektováním výsledků vstupního sérologického vyšetření, ale i dalších faktorů. Základní náležitosti ozdravovacího plánu jsou uvedeny v čl. 14 NOP od IBR. 9

10 Ozdravovací plán musí dále obsahovat (podle okolností) nezbytné podmínky, které musí chovatel zabezpečit s ohledem na časově a odborně správný a nákazově nerizikový průběh ozdravování. Jedná se zejména o: - zajištění veterinárních úkonů spojených s ozdravováním konkrétním soukromým veterinárním lékařem, - povinnost zaznamenání výsledků u pozitivních zvířat (zjištěných vstupním sérologickým vyšetřením) do průvodních listů skotu, případně dobrovolné viditelné označení pozitivního skotu (nikoliv však na ušních známkách, sloužících k identifikaci zvířat), - vedení evidence zvířat ve všech stájových objektech. Pro každou stáj vést stájový registr /viz zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) a vyhláška MZe č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem/, - stanovení systému přemísťování zvířat v rámci hospodářství i mimo ně, je-li přemísťování zvířat z hlediska provozního nezbytné. O přemístění vést záznamy (viz zákon č. 154/2000 Sb. a vyhláška MZe č. 136/2004 Sb.), - zákaz provádění mezipodnikových kooperací, které nejsou zohledněny v ozdravovacím plánu, - zabezpečení, aby zvířata ozdravovaného stáda nepřišla do kontraktu se zvířaty z ostatních stád, která mají rozdílný nákazový status, - zákaz vstupu nepovolaných osob do objektů, v nichž je chován skot, - zabezpečení účinné desinfekce na vstupech do objektů s chovem skotu, - provádění průběžných deratizací a desinsekcí ve stájích, - zabezpečení dalších nezbytných ochranných opatření proti zavlečení původce nákazy do stáda (ustájovací prostory, pastviny, při přemísťování zvířat a další), - poskytování stanovených údajů o průběhu ozdravování, - nezbytnost hlásit KVS veškeré problémy, které se vyskytnou v průběhu ozdravování, - organizování pastvy skotu tak, aby bylo zabráněno bezprostřednímu kontaktu zvířat ozdravovaného stáda nebo prostého stáda se stádem, vedeným jako klidové ohnisko IBR nebo jako stádo s neznámou nákazovou situací. S ohledem na povinnost danou zákonem č.166/1999 Sb. (veterinární zákon), že chovatel je povinen bránit vzniku a šíření nákaz, je ten chovatel, který nemá stádo prosté nákazy, povinen zabezpečit hrazení pastviny tak, aby byla dodržena taková vzdálenost mezi zvířaty, aby bylo zabráněno přenosu původce nákazy (minimálně 7 metrů). Konstrukce (způsob) hrazení musí zabránit úniku zvířat. - vymezení okruhu pracovníků, kteří budou přicházet do kontaktu se zvířaty ozdravovaného stáda. Tyto pracovníky odborně proškolit z hlediska dodržování nezbytných protinákazových opatření, - upozornění ošetřovatelů, případně dalších osob, přicházejících do styku se zvířaty z ozdravovaného stáda, že nesmí ošetřovat, ani doma chovat skot infikovaný původcem IBR (pokud nebyl vakcinován), ani skot u něhož není známa nákazová situace. Neumožnit účast rizikových zvířat na svodech. 10

11 - stanovení, aby další osoby (zejména pracovníci biologických služeb) vstupovaly do objektů pro chov skotu jen v odůvodněných případech a za dodržení stanovených protinákazových a hygienických podmínek, - zabezpečení ochranných pomůcek (pracovní oděv, pracovní obuv a další) a hygienických prostředků při nezbytném vstupu pracovníků biologických a servisních služeb do objektů pro ustájení zvířat. Doporučuje se poskytnout těmto pracovníkům minimálně pracovní plášť a pracovní obuv, které budou nepřenosné a budou zůstávat v hospodářství. - uchovávání údajů o sérologických vyšetřeních a vakcinacích zvířat po celou dobu ozdravování a minimálně 1 rok po ukončení ozdravování, - stanovení dalších podmínek specifických pro dané hospodářství. Čl. 15 Přemísťování skotu, účast na svodech Zásady jsou uvedeny v v čl. 15 NOP od IBR. Doplňuje se následující: 1. Přemístění skotu do hospodářství ozdravovaného od IBR při použití eliminační metody bez vakcinace: - do doby vyřazení všech pozitivních zvířat ze stáda (pokud nebyla provedena základní imunizace podle čl. 10) a provedení jednoho sérologické vyšetření zvířat starších 6 měsíců s negativním výsledkem se přemístění nemůže uskutečnit, s výjimkou přemístění plemenného býka z hospodářství úředně prostého IBR. - po této době lze do ozdravovaného hospodářství přemístit z úředně prostého hospodářství nebo úředně ozdraveného hospodářství skot sérologicky negativní vyšetřený konvenčním ELISA testem zjišťujícím protilátky proti celému BHV Účast skotu na svodech: - účast skotu z hospodářství v pozorovací době není dovolena. Čl. 16 Provádění embryotransferu Při získávání embryí a při přenosech embryí je nutné respektovat nákazový profil hospodářství dárkyň a hospodářství příjemkyň. Embrya získaná v hospodářstvích úředně prostých IBR a úředně ozdravených od IBR mají neomezené použití. Embrya získaná v hospodářstvích, která jsou klidovými ohnisky IBR, lze použít výhradně v hospodářstvích, vedených jako klidová ohniska IBR. V ozdravovaných hospodářstvích je postup následující: v hospodářstvích ozdravujících eliminační metodou bez vakcinace lze odběr embryí provést od sérologicky negativních plemenic, vyšetřených konvenčním 11

12 ELISA testem až poté, co budou ze stáda vyřazena všechna infikovaná zvířata a provedeno jedno sérologické vyšetření skotu staršího 6 měsíců konvenčním ELISA testem s negativním výsledkem. Embrya je možné použít bez omezení. v hospodářstvích ozdravujících eliminační metodou s vakcinací inaktivovanou markerovou vakcínou. Odběr embryí lze provést jen od dárkyň, u nichž byla provedena minimálně základní imunizace proti IBR a přenos lze provést jen v hospodářstvích ozdravujících eliminační metodou s vakcinací inaktivovanou markerovou vakcínou, a to příjemkyním, u nichž byla provedena minimálně základní imunizace proti IBR. v hospodářstvích, v nichž bylo s KVS dohodnuto ozdravení radikální metodou, mohou být získaná embrya použita výhradně v hospodářstvích, která jsou klidovými ohnisky IBR. Obecné zásady: 1. V rámci technologie získávání a manipulace s embryi musí být dodržována mezinárodně stanovená metodika se zařazením trypsinových oplachů embryí. 2. Embrya pocházející z hospodářství s rozdílným nákazovým statusem musí být skladována v samostatných kontejnerech. 3. Tým provádějící získávání a přenos embryí musí pro každý odběr a přenos používat sterilní pomůcky a pro činnost v každém hospodářství použít čistý pracovní oděv a obuv, který nemůže být zdrojem šíření původce nákazy. 4. Tým pro odběr/produkci embryí musí pracovat v souladu se zásadami stanovenými směrnicí Rady 88/407/ EHS resp. vyhláškou MZe č. 380/2003 Sb. o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí. Čl. 17 Hodnocení a kontrola průběhu ozdravování Hodnocení a kontrolu průběhu ozdravování provádí KVS za účinné spolupráce okresní pracovní skupiny. Hlavní formou kontroly průběhu ozdravování je administrativní kontrola základních dat ve vztahu k ozdravování. Vstupní data budou zpracována a sumarizována v rámci počítačového programu. K hodnocení a kontrole průběhu ozdravování budou sloužit následující vstupní data: 1. Obecně při všech metodách ozdravování: identifikační údaje o hospodářství: adresa chovatele, číslo hospodářství, IČO, stáj, kraj, okres stav skotu v hospodářství podle kategorií v ks: telata do 6 měsíců stáří skot samičího pohlaví starší 6 měsíců do 24 měsíců prvotelky (25 36 měs. stáří) ostatní krávy (od 37 měs. stáří) plemenní býci v přirozené plemenitbě 12

13 žír skotu je nebo není zařazen do ozdravování skot celkem nákazový profil skotu staršího 6 měsíců (zjištěný vstupním sérologickým vyšetřením): výsledek vyšetření skotu samičího pohlaví ve věku od 6 měsíců do otelení (100% zvířat) výsledek vyšetření prvotelek (nejdříve měsíc po otelení) (100 % zvířat) výsledek vyšetření ostatních krav (20 % zvířat) výsledek vyšetření plemenných býků v přirozené plemenitbě (100% zvířat) 2. Další údaje při eliminační metodě bez vakcinace: termín (termíny) vyřazení sérologicky pozitivních zvířat termíny sérologických vyšetření po vyřazení posledního pozitivního zvířete datum prohlášení hospodářství za úředně prosté 3. Další údaje při eliminační metodě s vakcinací inaktivovanou markerovou vakcínou: - údaje o vakcinaci skotu: počet provedených vakcinací a revakcinací (základní imunizace) skotu staršího 6 měsíců počet provedených revakcinací v 6 měsíců intervalech - přehled o namátkových vyšetřeních původně sérologicky negativních zvířat - přehled o namátkových vyšetřeních vakcinovaných zvířat z důvodu sledování titru protilátek - přehled o vyřazování původně sérologicky pozitivních zvířat (při vstupním sérologickém vyšetření) - datum vyřazení posledního sérologicky pozitivního zvířete - datum závěrečných sérologických vyšetření s negativním výsledkem (před prohlášením hospodářství za úředně ozdravené nebo úředně prosté IBR) - datum prohlášení hospodářství za úředně ozdravené neb prosté IBR 4. Další údaje při radikální metodě: - datum (data) přemístění veškerého skotu z hospodářství - v případě, že se přemístění skotu uskuteční až po ( ) termíny preventivních vakcinací (základní imunizace) a termíny revakcinací skotu v imunitě v šestiměsíčních intervalech - v případě, že do stájí bude ustájen po odsunu pozitivních zvířat zdravý skot: - datum provedení mechanické očisty a desinfekce - datum ustájení sérologicky negativních indikátorových zvířat - datum sérologických vyšetření indikátorových zvířat - datum ustájení zdravých zvířat 13

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007 č.j. 164/07-EPI-1956/2007 Krajské veterinární správy ze dne 9. října 2007 Krajská veterinární správa, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle 47 odst. (1) písm. b)

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v České Republice

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v České Republice Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v České Republice Informativní brožura MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D. 1, MVDr. Jan Bažant 2 1 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

Více

Kontroly podmínenosti v roce 2011

Kontroly podmínenosti v roce 2011 Kontroly podmínenosti v roce 2011 SMR 12 15 MVDr. Radek Axmann Chovatel, jím zaměstnávané osoby při chovu, přepravě, svodu a prodeji zvířat, jakož i další osoby, které přicházejí do styku se zvířaty a

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat 246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání 8 Veřejná vystoupení zvířat (1) Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se

Více

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2012

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2012 Strana 2 Částka 2 / 2011 Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.:192393/2011-MZE-17212 V Praze dne 22.11.2011 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2012 V souladu

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze Č. j.: SVS/2014/096566-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný orgán podle ustanovení 49 odst.1 písm.

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2014

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2014 Strana 2 Částka 3 / 2013 Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Č. j.: 71808/2013-MZE-17212 V Praze dne 19. 11. 2013 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2014 V souladu

Více

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2015

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2015 Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Č. j.: 72403/2014-MZE V Praze, dne 12. 11. 2014 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2015 V souladu s 44 odst. 1 písm. d) zákona

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.: 40079/2006-11000 V Praze, dne 5.12.2006

Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.: 40079/2006-11000 V Praze, dne 5.12.2006 Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.: 40079/2006-11000 V Praze, dne 5.12.2006 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2007 V souladu 44 odst.1 písm. d) zákona

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki

Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové, Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki N A Ř Í ZE

Více

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT Jana Prodělalová Oddělení virologie Virové choroby prasat Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno Evoluce koronavirů: 8 100 př.n.l. rekombinace, mutace adaptace

Více

389/2004 Sb. VYHLÁŠKA

389/2004 Sb. VYHLÁŠKA 389/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí

Více

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl.

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl. Č.j.: SVS/2013/044709-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný správní

Více

P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II)

P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II) P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II) hospodářství - provoz Chovatel název (viz část I): Registrační číslo hospodářství: CZ.......... Název hospodářství: Obec: KÚ:

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

OZDRAVOVACÍ PROGRAM od BOVINNÍ VIROVÉ DIARHOE (BVD)

OZDRAVOVACÍ PROGRAM od BOVINNÍ VIROVÉ DIARHOE (BVD) STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA Referenční laboratoř pro bovinní virovou diarrhoeu (BVD/MD) Oddělení virologie Rantířovská 93, 586 05 Jihlava Tel.: +420 567 143 263, Fax: +420 567 143 262, Web: www.svujihlava.cz,

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny.

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny. P G R L F PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) 25% příjmů musí žadatel dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto % příjmu musí držet po celé období

Více

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ Se sídlem v Benešově, Černoleská 1929, 256 38 Benešov,kvss@svscr.cz IČ: 65392191

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ Se sídlem v Benešově, Černoleská 1929, 256 38 Benešov,kvss@svscr.cz IČ: 65392191 KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ Se sídlem v Benešově, Černoleská 1929, 256 38 Benešov,kvss@svscr.cz IČ: 65392191 NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ č. 17 / 2007 o

Více

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Ústav patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno, Katedra parazitologie, UK Praha Českého svazu chovatelů masného skotu, Hotel Skalský

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Národní program pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce

Národní program pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce Národní program pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce 1. Cíl programu Cílem Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic, produkujících konzumní

Více

Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě

Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě Pokyn Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ÚSKVBL / REG 1/2008 Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě Platnost od: 17.3. 2008 Platnost

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Č.j.: 23224/2013-MZE-17210 V Praze dne 26. dubna 2013 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE,

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více

UPLATNĚNÁ CERTIFIKOVANÁ METODIKA č. 43. Ozdravování stád skotu od bovinní virové diarey slizniční choroby (BVD-MD) Autorský kolektiv

UPLATNĚNÁ CERTIFIKOVANÁ METODIKA č. 43. Ozdravování stád skotu od bovinní virové diarey slizniční choroby (BVD-MD) Autorský kolektiv UPLATNĚNÁ CERTIFIKOVANÁ METODIKA č. 43 Ozdravování stád skotu od bovinní virové diarey slizniční choroby (BVD-MD) Autorský kolektiv MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D. MVDr. Věra Fichtelová, Ph.D. Oponenti MVDr.

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 166/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) Změna: 29/2000 Sb. Změna: 154/2000 Sb. Změna: 102/2001 Sb. Změna: 120/2002 Sb.

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Strana 1 (celkem 6) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicines Hudcova 56a, Brno-Medlánky Postal Code: 621 00, Czech

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení), nástroje

Více

- 1 - VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

- 1 - VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, - 1 - Úplné znění vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 199/2007

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3858 Sbírka zákonů č. 308 / 2011 Částka 108 308 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV Část I. Základní ustanovení Název a sídlo Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata Města Chodov Komenského 1077, 354 35

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11 Růžodol 1 Č.j.: SVS/2185/2012-KVSL Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

Manuál Unikátní sestavy

Manuál Unikátní sestavy Manuál Unikátní sestavy Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled somatických

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Založena 2002, řízena představenstvem 125 institucí ze 34 zemí Cíl: šířit informace o karcinomu hrdla děložního a možnostech prevence tohoto onemocnění

Více

Narízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj. c.16/2011 ze dne 30.09.2011

Narízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj. c.16/2011 ze dne 30.09.2011 Narízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj c.16/2011 ze dne 30.09.2011 o mimorádných veterinárních opatreních k prevenci a tlumení nebezpecné nákazy - varroazy vcel Krajská veterinární správa

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

VAKCINAČNÍ POSTUPY VAKCINAČNÍ STRATEGIE SESTAVENÍ VAKCINAČNÍHO SCHÉMA VÝBĚR TYPU A DRUHU VAKCÍNY. Hospodářská zvířata. Zvířata zájmových chovů

VAKCINAČNÍ POSTUPY VAKCINAČNÍ STRATEGIE SESTAVENÍ VAKCINAČNÍHO SCHÉMA VÝBĚR TYPU A DRUHU VAKCÍNY. Hospodářská zvířata. Zvířata zájmových chovů VAKCINAČNÍ STRATEGIE VAKCINAČNÍ POSTUPY Hospodářská zvířata Ochrana území bez vakcinace Vakcinace jako součást ozdravovacího programu Vakcinace stáda příprava konkrétních vakcinačních plánů pro daný chov

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s.

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s. 1. Úvod Kontrola mléčné užitkovosti u krav v jednotlivých chovech je jedním ze základních chovatelských opatření, které slouží chovatelům a šlechtitelům, pro selekci zvířat, práci se stádem, a je zároveň

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ,

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s. Pokyny pro chovatele k vedení ústřední evidence skotu srpen 2009 5. upravené revidované vydání 1 Úvod Vážení chovatelé, zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě

Více

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 I. Zařazení klisny do chovu. Klisna, která je poprvé připouštěna plnokrevným hřebcem, musí být registrována jako chovná nejpozději do 15.7. v roce, v němž

Více

1 24. 8. 2009 19 00 h. MRAMOTICE, okr. ZNOJMO FRANTIŠEK VYMYŠLENÝ MRAMOTICE 3 671 51, ZNOJMO 123456

1 24. 8. 2009 19 00 h. MRAMOTICE, okr. ZNOJMO FRANTIŠEK VYMYŠLENÝ MRAMOTICE 3 671 51, ZNOJMO 123456 ÁNAM PROŠKOLENÉ OSOBY O ULOVENÉ VOLNĚ ŽIJÍCÍ VĚŘE 1 24. 8. 2009 19 00 h. MRAMOTICE, okr. NOJMO FRANTIŠEK VYMYŠLENÝ MRAMOTICE 3 671 51, NOJMO 123456 číslo 01 123456 24. 8. 09 VÝSLEDEK : * beze změn se změnami

Více

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210. Vyjádření k právní úpravě povinností při přepravě zvířat, včetně koní, z hlediska. ochrany zvířat.

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210. Vyjádření k právní úpravě povinností při přepravě zvířat, včetně koní, z hlediska. ochrany zvířat. ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 4560/2009-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Spurná TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA: Těšnov

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012 Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012 Praha 3. září 2012 Zapojením ÚKZÚZ do úřední kontroly EZ je zajištěna transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Přenos embryí skotu v České republice v roce 2007 V ý r o č n í z p r á v a Květen, 2008 Vypracovala: Ing. Jiřina Petelíková,CSc. Metoda ET u skotu v České republice

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS Skalský Dvůr 6.9.2011 1. Prezence Na VČS bylo pozváno celkem 456 řádných členů, 223 zájmových a 5 čestných. Přítomno: 85 řádných členů a 13 zájmových. Prezenční listina

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 12. července 2013 Č.j.: 2013/2509/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby Česká národní banka (dále

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

Sledování zdravotníků po poranění ostrými předměty v praxi FN Brno. Mgr. Jana Fialová, Ph.D. OHE FN Brno MUDr. Lucie Rausová PLS FN Brno

Sledování zdravotníků po poranění ostrými předměty v praxi FN Brno. Mgr. Jana Fialová, Ph.D. OHE FN Brno MUDr. Lucie Rausová PLS FN Brno Sledování zdravotníků po poranění ostrými předměty v praxi FN Brno Mgr. Jana Fialová, Ph.D. OHE FN Brno MUDr. Lucie Rausová PLS FN Brno Poranění ostrým předmětem Bodná / řezná poranění Poranění nástrojem

Více

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 3/2011

NAŘÍZENÍ Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 3/2011 KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO LIBERECKÝ KRAJ Ostašovská 521, 460 11 Liberec 11, P.O. BOX 20 tel. 485103871-2, 482710623, 485246691, fax 482713149 e-mail: epodatelna.kvslsvscr.cz, ID datové schránky: zedaikc

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlášení pořizuje v rozsahu dostupných údajů a předává místně příslušnému orgánu ochrany

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o.

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. Níže uvedený věrnostní program BayProfit splňuje všechny právní náležitosti soutěže, která nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb. o loteriích

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Tvorba informační koncepce SVS

Tvorba informační koncepce SVS Č. j. SVS/2015/086869-G Zadavatel 1 : Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem daně Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Právo a problematika HIV/AIDS Mgr. Petr Mach podpora při zpracování JUDr. Ivanou Slavíkovou Obsah: HIV a právo Zdravotní právo testování na HIV infekci práva a povinnosti HIV pozitivních Diskriminace Trestní

Více

Nepovolené přípravky a jejich používání

Nepovolené přípravky a jejich používání Nepovolené přípravky a jejich používání Ing. Pavel Minář, Ph.D. Odbor přípravků na ochranu rostlin Obsah Charakteristika nepovolených přípravků Okolnosti používání Rizika Jak je rozpoznat Jak se jim vyhnout

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více