Státní veterinární správa ČR. Metodický návod SVS ČR č. 10/2005 čj. 2346/2005/RED ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní veterinární správa ČR. Metodický návod SVS ČR č. 10/2005 čj. 2346/2005/RED ze dne 30.12.2005"

Transkript

1 Státní veterinární správa ČR Metodický návod SVS ČR č. 10/2005 čj. 2346/2005/RED ze dne k realizaci Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v ČR schváleného MZe ČR dne čj / Praha Prosinec 2005

2 Tento metodický návod se vydává k realizaci povinného Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v ČR (dále jen NOP od IBR ), schváleného MZe ČR dne , čj / , který je součástí Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na r v hospodářstvích, v nichž je chován skot. Ozdravování se týká všech hospodářství, která nejsou prostá nákazy. Zásady tohoto metodického návodu se týkají i hospodářství, která zahájila ozdravování před 1. lednem 2006 a v nichž ozdravování probíhá. Čl. 1 Poučení o nákaze IBR je druhově specifické onemocnění skotu. Onemocnět mohou všechny kategorie skotu. Původce není patogenní pro ostatní druhy zvířat ani pro člověka. Onemocnění způsobuje bovinní herpesvirus typ 1 (BHV-1). BHV-1 je do stáda zavlečen nejčastěji infikovanými zvířaty v akutní fázi onemocnění nebo latentně infikovanými zvířaty. Virus se šíří přímým kontaktem mezi zvířaty, zejména aerosolem respiračních, očních a genitálních sekretů. Nepřímá cesta přenosu viru je také možná a dochází k ní zejména kontaminovanými nástroji, krmivem, vodou nebo semenem při inseminaci. Vstupní bránou infekce jsou sliznice nosní dutiny, spojivky, tonzila a sliznice genitálního aparátu, kde dochází k replikaci viru. Obvykle následuje krátkodobá virémie a koncentrace viru v periferních leukocytech. V místech primární infekce vznikají fokální nekrózy. Charakteristickým rysem biologického cyklu herpesvirů je schopnost vyvolat latentní, celoživotní infekci (nosičství viru), která je periodicky reaktivována. Místem latentního uložení viru jsou trigeminální nervová ganglia při respiratorní infekci a sakrální ganglia při genitální formě. Reaktivaci latentní infekce vyvolávají stresové faktory způsobující zvýšení hladiny kortikosteroidů - březost, transport, vliv nového prostředí po přemístění, souběžně probíhající virové nebo bakteriální infekce, špatné zoohygienické podmínky a chyby ve výživě. V důsledku reaktivace se virus dostává zpět na sliznice, kde dochází k opětovné replikaci a vylučování do okolního prostředí, kde je opět zdrojem infekce pro vnímavá zvířata. Infekce BHV-1 je často komplikována uplatněním se některých bakteriálních, ale i virových původců. Klinické příznaky infekce BHV-1 se vyznačují variabilitou v závažnosti i lokalizaci. Mezi nejčastější projevy klinicky probíhající infekce patří: respirační syndrom, faryngitida, infekční pustulární vulvovaginitida, infekční pustulární balanopostitida, aborty březích krav a jalovic, enteritida, konjunktivitida, u telat příznaky meningoencefalitidy nebo až generalizovaného onemocnění s fatálním koncem. Infekce může probíhat i subklinicky a šířit se stádem bez povšimnutí. IBR lze zahrnout do skupiny tzv. produkčních onemocnění, která mají negativní vliv na ekonomiku chovu skotu v daném podniku. 2

3 Čl. 2 Základní pojmy Tento metodický návod používá základní pojmy uvedené v čl. 2 NOP od IBR. Pozn.: Deklarace IBR prostého statusu v hospodářstvích úředně ozdravených a úředně prostých IBR, která dokončila ozdravení před 1.lednem 2006 se řídí dopisem čj. 2005/384/VET ze dne a dopisem čj. 2005/1296/VET ze dne (příloha č.1). Čl. 3 Organizační zabezpečení ozdravování Okresní pracovní skupina Základním stupněm v realizaci NOP od IBR je okres. Průběh ozdravování v okresu koordinuje okresní pracovní skupina (realizační tým). Jejími členy jsou: - pracovník zemědělské agentury MZe ČR, - pracovník místně příslušné krajské veterinární správy nebo Městské veterinární správy v Praze (dále jen KVS ), - zástupce Komory veterinárních lékařů, - zástupce Agrární komory, chovatelé. Vedoucím pracovní skupiny je pracovník zemědělské agentury MZe ČR. Činnost pracovní skupiny spočívá zejména: - v plnění úlohy odborného, metodického a konzultačního orgánu v procesu ozdravování, - ve zpracování harmonogramu zapojování jednotlivých hospodářství do ozdravování, s ohledem na velikost stád a dobu potřebnou na ozdravení. Ve stádech skotu, jimž bude umožněno pozdější zahájení ozdravování, posuzuje rizikovost těchto hospodářství ve vztahu k hospodářstvím, v nichž probíhá ozdravování a k hospodářstvím ozdraveným či prostým, aby bylo minimalizováno riziko případného rozšíření nákazy (viz čl. 14), - v okresech, v nichž je hodně chovatelů chovajících malý počet skotu (do 5 případně 10 ks), stanovuje harmonogram zahájení ozdravování tak, aby proces ozdravování zde byl ukončen do termínu ukončení ozdravení v hospodářstvích s vysokým počtem skotu (hospodářství z pohledu ozdravování stěžejních), - ve stanovení harmonogramu vstupních sérologických vyšetření v jednotlivých hospodářstvích, - v monitorování a kontrole průběhu ozdravování v jednotlivých hospodářstvích v rámci okresu. U chovatelů, u nichž dochází ke zpožďování ozdravování oproti schválenému ozdravovacímu plánu nebo došlo k přerušení ozdravování, okamžitě provádí opatření k nápravě stavu (vyjma opatření, ukládaných dle veterinárního zákona), - ve spolupráci s KVS při vyhodnocování nezbytných dat o průběhu ozdravování, - v organizování odborně osvětových akcí v okresu, - v organizování schůzek s chovateli ozdravovaných hospodářství a se soukromými veterinárními lékaři a hodnocení průběhu ozdravování, - v dalších aktuálně potřebných činnostech, které se v průběhu ozdravování vyskytnou. 3

4 Čl. 4 Krajská veterinární správa - kontroluje návrhy chovatelem zpracovaných ozdravovacích plánů a tyto schvaluje, - na základě výsledků sérologických vyšetření doporučuje nejvhodnější ozdravovací metody, - schvaluje případné návrhy chovatelů na zefektivnění postupů ozdravování v jednotlivých hospodářstvích, - na základě číselných podkladů a dalších informací o průběhu ozdravování trvale sleduje průběh ozdravování v jednotlivých hospodářstvích, - na základě výsledků veterinárního dozoru uděluje podle veterinárního zákona sankce chovatelům, kteří porušili povinnosti spojené s ozdravováním nebo zapříčinili rozšíření nákazy, - projednává v okresní pracovní skupině případnou administrativní, osvětovou nebo i další pomoc chovatelům (individuálně dle potřeb jednotlivých hospodářství) v průběhu ozdravování, - plní úlohu konzultačního orgánu v průběhu ozdravování v rámci kraje. Čl. 5 Činnost laboratoří a Národní referenční laboratoře (NRL) Laboratoře (uvedené v příloze č. 2): - spolupracují při zpracování harmonogramu vstupních sérologických vyšetření v krajích a okresech ve své nasávací oblasti, - provádějí vstupní sérologická vyšetření vzorků krve v souladu s programem ozdravování, - provádějí laboratorní vyšetření namátkově odebraných vzorků u skupiny negativních zvířat v ozdravovaných hospodářstvích, - provádějí namátkové kontroly imunizační účinnosti vakcinace, - provádějí laboratorní vyšetření ve stádech úředně ozdravených a úředně prostých v souladu s Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace, - výsledky vyšetření předávají chovateli a KVS, - v průběhu ozdravování jsou konzultačním orgánem KVS, soukromého veterinárního lékaře a okresní pracovní skupiny. NRL: - podílí se na koordinaci ozdravování v rámci ČR, - zabezpečuje v průběhu ozdravování nezbytné úkony v souladu s 4 vyhlášky č. 298/ 2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích, - koordinuje diagnostiku IBR v ČR, - 1x ročně organizuje provádění mezilaboratorních kruhových testů a tyto vyhodnocuje, - je konzultačním orgánem SVS ČR, KVS a okresní pracovní skupiny v průběhu ozdravování. 4

5 Čl. 6 Zahájení ozdravování a postup zapojování jednotlivých hospodářství Ozdravování se zahajuje od 1. ledna 2006 ve všech krajích. Do NOP od IBR jsou zahrnuta všechna hospodářství, která nemají stáda prostá od IBR včetně stád, v nichž probíhá ozdravování. V hospodářství, v němž probíhá klinická forma nákazy (aktivní ohnisko), může být zahájeno ozdravování až poté, co je nákaza převedena do klidové formy (klidového ohniska). Postup ozdravování v okresu (výběr a pořadí zapojování hospodářství) koordinuje okresní pracovní skupina v součinnosti s KVS. V tomto směru je koordinována činnost chovatelů následovně: ozdravování by mělo být zahájeno u všech chovatelů, kteří projeví aktivní zájem, následně zapojit do ozdravování hospodářství s nejvyšším počtem skotu, dále je nutné zahájit ozdravení v hospodářstvích, která je nutno považovat za riziková pro ozdravovaná či prostá hospodářství (vzdálenost, časté přemísťování, pastevní chov, zvýšená možnost přenosu vektory atd.), zapojit i ostatní hospodářství. U masného skotu, resp. skotu, který pobývá po většinu ročního období mimo stáje, zabezpečit ozdravování tak, aby odběry krve na vyšetření a vakcinace byly situovány v rozhodující míře na období jara a podzimu, tedy do období, kdy se skot nachází ještě ve stájích (vzhledem k šestiměsíčním revakcinačním intervalům). Čl. 7 Zjištění nákazové situace ve stádě před zahájením ozdravování Nákazová situace v hospodářství se zjistí vstupním sérologickým vyšetřením. Jedná se o první krok, nezbytný pro rozhodnutí o metodě ozdravení i pro sestavení ozdravovacího plánu jednotlivého hospodářství. Odběry krve pro sérologické vyšetření v jednotlivém hospodářství by měly být provedeny v období ne delším než 14 dnů. Vstupní sérologická vyšetření je nutné organizovat tak, aby cca do 30 dnů po obdržení výsledku z laboratoře mohla být zahájena (při použití eliminační metody s vakcinací) vakcinace. V době od zahájení odběrů krví do doby, než bude dosaženo žádoucí imunity po vakcinaci (viz návod výrobce markerové vakcíny), se nesmí přemísťovat do jiného hospodářství nebo na svod žádný skot z ozdravovaného hospodářství ani do něho. Při rozhodnutí o použití radikální metody je potřeba písemně dohodnout s chovatelem postup a časové schéma likvidace stáda (porážka, export atd.), aby se toto hospodářství nestalo nákazovým rizikem pro ostatní hospodářství. Rozsah vstupního sérologického vyšetření je uveden v čl. 7 NOP od IBR. Vstupní sérologické vyšetření (konvenčním ELISA testem prokazujícím protilátky proti celému BHV-1) v hospodářstvích s chovem masného skotu, resp. skotem, který je od jara do zimy chován mimo stáj: provede se odběr u 100% skotu staršího 6 měsíců. V laboratoři se v tomto případě vyšetří všechny vzorky. Důvodem je skutečnost, že v případě nižšího procenta zamoření než 50% by se musel provést odběr ostatních krav, což je v případě pasoucích se zvířat náročné. 5

6 Vstupní sérologické vyšetření (konvenčním ELISA testem prokazujícím protilátky proti celému BHV-1) nemusí být prováděno: u výkrmu skotu, pokud je vykrmován odděleně od zvířat ozdravovaného hospodářství, v samostatném, prostorově a provozně odděleném objektu. U tohoto skotu nemusí být prováděno ozdravování. Přemístění tohoto skotu se může uskutečnit pouze na jatky, případně do obdobné stáje sloužící výhradně k výkrmu skotu. Nákazovou rizikovost těchto objektů (pro prostá, ozdravená nebo ozdravovaná hospodářství) je nutné individuálně posoudit. V případě, že tato hospodářství by mohla být rizikem, je nutné skot vakcinovat a nadále podle návodu výrobce vakcíny udržovat až do doby přemístění na jatky v imunitě proti IBR. u výkrmu skotu společně ustájeného s vyšetřovanými zvířaty. U tohoto skotu se v případě, že stádo bude ozdravováno eliminační metodou s vakcinací, provede přímo základní vakcinace inaktivovanou markerovou vakcínou. Je možné ji provést v 6-9 měsících stáří telat a následně za 6 měsíců provést revakcinaci. V případě, že skot je cca do 22 měsíců stáří přemístěn na porážku, nejsou druhá a další revakcinace nezbytné. Pozn.: V případě, že výsledek vstupního sérologického vyšetření umožní (nebo se chovatel sám rozhodne) uplatnit pro ozdravování eliminační metodu bez vakcinace, je nezbytné vyšetřit i společně ustájený vykrmovaný skot, aby bylo možné i u této kategorie odhalit případná pozitivní (riziková) zvířata a tato ze stáda vyřadit. Postup (dle výsledku vyšetření): Prokáže-li vstupní sérologické vyšetření v hospodářství pozitivní (infikovaná) zvířata, zahajuje se ozdravování. Neprokáže-li vstupní sérologické vyšetření v hospodářství pozitivní (infikovaná) zvířata, je postup následující: V hospodářstvích, v nichž byla vyšetřena všechna zvířata starší 6 měsíců, se stanoví pozorovací doba v délce 6 měsíců. Na konci této doby se provede opakované sérologické vyšetření všech zvířat starších 6 měsíců konvenčním ELISA testem. Je-li výsledek negativní, lze hospodářství prohlásit za úředně prosté IBR. V hospodářstvích, v nichž nebyla vyšetřena všechna zvířata starší 6 měsíců, se do 1 měsíce od vstupního sérologického vyšetření provede sérologické vyšetření všech původně nevyšetřovaných zvířat starších 6 měsíců konvenčním ELISA testem. Je-li výsledek u všech zvířat negativní, nastupuje pozorovací doba v délce 6 měsíců. Na konci této doby se provede znovu vyšetření všech zvířat starších 6 měsíců konvenčním ELISA testem. Je-li výsledek vyšetření negativní, lze hospodářství prohlásit za úředně prosté IBR. U skotu vyšetřeného s výsledkem pozitivním nebo nevyšetřovaného, ale zařazeného jako sérologicky pozitivní, zaznamená chovatel nebo veterinární lékař sérologickou pozitivitu do průvodních listů skotu, a to do části B v oddílu poznámka. Záznam bude proveden červeně s textem IBR +. Čl. 8 Diagnostika V diagnostice IBR se využívá: Klinické vyšetření, tj. posouzení klinických příznaků navozujících podezření na infekci BHV-1. 6

7 Laboratorní vyšetření: sérologické Imunoenzymatický test ELISA konvenční prokazující protilátky proti celému BHV- 1 - je základní screeningovou metodou, která bude použita pro vstupní sérologické vyšetření ve stádech před zahájením ozdravování. Imunoenzymatický ge ELISA test jedná se o screeningovou metodu, která bude použita ve stádech, v nichž se provádí vakcinace markerovými vakcinami a na závěr ozdravování před prohlášením hospodářství za úředně ozdravené od IBR. Imunoenzymatický (kompetitivní) gb ELISA test konfirmační metoda. Sérum neutralizační test konfirmační metoda. Konfirmační metody se použijí v indikovaných případech, kdy byla zjištěna pozitivní nebo dubiózní reakce ve screeningovém testu. Bude to zejména v případech zjištění ojedinělých pozitivních či dubiózních nálezů ve stádech prostých či ozdravených. Konečný výsledek vyšetření musí být formulován jednoznačně, tj. pozitivní nebo negativní. Dubiózní výsledek může být vydán pouze výjimečně, není-li možné rozhodnout žádnou z dostupných metod. V takovém případě se provádí opakovaný odběr vzorků krve. Seznam schválených komerčních testů pro sérologickou diagnostiku je uveden v příloze č. 2. virologické slouží k izolaci viru a potvrzení jeho identity s bovinním herpesvirem typu 1 (BHV-1). Probíhající inaparentní infekce IBR je prokazatelná sérologicky, na základě vyšetření párových vzorků krevních sér odebraných v intervalu 4 týdnů sérum-neutralizačním testem. Vzestup titru je dokladem probíhající nebo proběhlé infekce. Negativní výsledek obou vyšetření vylučuje inaparentní infekci. Zvířata ve stavu latentní infekce se detekují jednorázovým sérologickým vyšetřením konvenčním ELISA testem. Průkaz protilátek se považuje za doklad předchozí infekce a příslušné zvíře za potencionálního nosiče viru. Opakovaný negativní výsledek v pravidelně kontrolovaných IBR prostých stádech má trvalou, kdežto v klidových ohniscích jen momentální platnost. Klinicky manifestní infekce se diagnostikuje sérologicky a virologicky. Vzestup titru neutralizačních protilátek v opakovaně odebraných vzorcích krve nebo izolace a identifikace viru BHV-1 v buněčných kulturách potvrzují diagnózu IBR. Čl. 9 Odesílání vzorků na vyšetření Diagnostiku (sérologickou i virologickou) na IBR v rámci NOP od IBR provádějí státní veterinární ústavy (SVÚ) a Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně (příloha č. 2). K laboratornímu vyšetření se zasílají: na sérologickou diagnostiku - vzorky krve (eventuálně vzorky mléka v případě deklarace IBR prostých stád v souladu s Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace) odebrané buď jednorázově nebo opakovaně, na virologickou diagnostiku - zmetek s plodovými obaly, tele s příznaky onemocnění nejlépe živé nebo čerstvě uhynulé, nosní, oční, vaginální a prepuciální tampónové výtěry ve zmraženém stavu. 7

8 Všechny vzorky, určené k vyšetření, musí být doprovázeny řádně a úplně vyplněnou objednávkou (žádankou) laboratorního vyšetření, v níž (případně v přiloženém seznamu) musí být uvedena identifikační čísla zvířat rozděleně podle jednotlivých kategorií vyšetřovaného skotu podle čl. 7 NOP od IBR. Výsledky vyšetření se uvádějí v protokolu o laboratorním vyšetření na jednotlivá identifikační čísla zvířat a jsou zaslány chovateli a místně příslušné KVS. Čl. 10 Metody ozdravování a předpoklady k prohlášení hospodářství za úředně ozdravené nebo úředně prosté IBR Metoda ozdravení se stanoví na základě výsledků vstupního sérologického vyšetření. Možné metody ozdravování jsou uvedeny v čl. 8 NOP od IBR. 1. K eliminační metodě bez vakcinace: V případě rozhodnutí o použití této metody je nutno vyřadit sérologicky pozitivní zvířata do 30 dnů po získání výsledku z laboratoře. Pokud se vyřazení sérologicky pozitivních zvířat neuskuteční do této doby, je nezbytné u sérologicky pozitivního skotu provést základní imunizaci inaktivovanou markerovou vakcínou. Pozitivní skot je nezbytné vyřadit do 6 měsíců od provedení základní imunizace. 2. K eliminační metodě s vakcinací markerovou vakcínou: Pro kontrolu imunizační účinnosti používané vakcíny jsou prováděna namátková sérologická vyšetření vakcinovaných zvířat. (rozsah bude uveden v příloze č. 3) Hospodářstvím, která ozdravují eliminační metodou s vakcinací inaktivovanými markerovými vakcínami, a v kterých již byla ze stáda eliminována všechna sérologicky pozitivní (infikovaná terénním BHV-1) zvířata (zjištěná vstupním sérologickým vyšetřením), lze doporučit bezprostředně po vyřazení posledního infikovaného zvířete, provést sérologické vyšetření (konvenčním ELISA testem) skupiny žijících krav, které v době vstupního vyšetření byly ve věku 1-6 měsíců. V této malé skupině krav by se mohlo vyskytovat neevidované sérologicky pozitivní zvíře, které by znehodnotilo výsledek prvního závěrečného vyšetření. Teprve poté je vhodné ozdravovací program v hospodářství ukončit závěrečnými vyšetřeními. Toto se však netýká chovatelů, kteří po provedení vstupního sérologického vyšetření dále průběžně vyšetřují telata, která dosáhla věku 6 měsíců. Čl. 11 Používané vakcíny Základní informace jsou uvedeny v čl. 9 a 13 NOP od IBR. Seznam v současné době v ČR registrovaných markerových monovalentních vakcín proti IBR je uveden v příloze č. 4. Pro potřeby Národního ozdravovacího programu od IBR v České republice budou od používány jen registrované inaktivované markerové vakcíny. Pokud se chovatel, který zahájil ozdravování před 1. lednem 2006 a používá k vakcinaci konvenční vakcíny (celý BHV-1), rozhodne od 1. ledna 2006 používat markerové vakcíny, musí si zpracovat a nechat KVS schválit nový ozdravovací plán. 8

9 Čl. 12 IBR izoláty Jedná se o objekty, do kterých může být v rámci NOP od IBR dočasně soustřeďován infikovaný (sérologicky pozitivní) skot, zejména z důvodů krátkodobého hospodářského využití. Stáje musí být prostorově i provozně oddělené od všech ostatních objektů pro ustájení skotu a skot zde chovaný nesmí přijít do kontaktu s jiným skotem. Do IBR izolátu může být přemístěn nebřezí a neinseminovaný (nepřipuštěný) skot, který se zde již nesmí inseminovat (připouštět). Zvířata nemusí být vakcinována. Skot z těchto objektů musí být přemístěn na jatky nebo do jiného IBR izolátu. Čl. 13 Uznání, pozastavení či odebrání statusu hospodářství úředně ozdraveného nebo úředně prostého IBR Uznání statusu hospodářství nebo stáda za úředně ozdravené či úředně prosté IBR lze provést na základě laboratorních vyšetření deklarujících, že ozdravování bylo úspěšně dokončeno (viz zásady v čl. 10 NOP od IBR). Pozastavení statusu status se pozastaví v případě, že chovatel nezabezpečil provedení zdravotních zkoušek stanovených Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace, nebo vzniklo v hospodářství podezření z nákazy nebo nakažení. Podezření z nákazy nebo nakažení může být vysloveno na základě klinických příznaků, patologicko-anatomického nálezu, přemístění do hospodářství zvířete (zvířat) s horším nebo neznámým nákazovým statusem, kontaktu skotu úředně prostého (ozdraveného) stáda se skotem s horším nákazovým statusem a pod. Pozastavení statusu bude chovateli písemně sděleno od KVS. Status IBR úředně prostého nebo IBR úředně ozdraveného hospodářství může chovatel opět získat, provede-li do 30 dnů od jeho pozastavení u 100 % skotu staršího 6 měsíců zdravotní zkoušky s negativním výsledkem nebo v případě, že podezření z nákazy bylo vyloučeno. Odebrání statusu status se odebere v případě, že se v hospodářství změnila nákazová situace a tato byla potvrzená laboratorním vyšetřením. V případě pozitivního sérologického nálezu ve spojení s klinickými příznaky (aktivní ohnisko) přijme KVS nezbytná opatření v souladu s přílohou č. 5. Odebrání statusu bude chovateli písemně sděleno KVS. Status IBR úředně prostého nebo IBR úředně ozdraveného hospodářství může chovatel opět získat, provede-li stanovená vyšetření (viz čl. 19 tohoto metodického návodu). Seznam hospodářství úředně ozdravených a úředně prostých je veřejně dostupný na webových stánkách SVS ČR. Čl. 14 Ozdravovací plán jednotlivého hospodářství Ozdravovací plán zpracuje chovatel po konzultaci se soukromým veterinárním lékařem a KVS. Je žádoucí, aby ozdravování začalo co nejdříve po získání výsledků vstupního sérologického vyšetření. Nejvhodnější metodu ozdravení pro dané hospodářství (stádo) doporučí chovateli místně příslušná KVS, s respektováním výsledků vstupního sérologického vyšetření, ale i dalších faktorů. Základní náležitosti ozdravovacího plánu jsou uvedeny v čl. 14 NOP od IBR. 9

10 Ozdravovací plán musí dále obsahovat (podle okolností) nezbytné podmínky, které musí chovatel zabezpečit s ohledem na časově a odborně správný a nákazově nerizikový průběh ozdravování. Jedná se zejména o: - zajištění veterinárních úkonů spojených s ozdravováním konkrétním soukromým veterinárním lékařem, - povinnost zaznamenání výsledků u pozitivních zvířat (zjištěných vstupním sérologickým vyšetřením) do průvodních listů skotu, případně dobrovolné viditelné označení pozitivního skotu (nikoliv však na ušních známkách, sloužících k identifikaci zvířat), - vedení evidence zvířat ve všech stájových objektech. Pro každou stáj vést stájový registr /viz zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) a vyhláška MZe č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem/, - stanovení systému přemísťování zvířat v rámci hospodářství i mimo ně, je-li přemísťování zvířat z hlediska provozního nezbytné. O přemístění vést záznamy (viz zákon č. 154/2000 Sb. a vyhláška MZe č. 136/2004 Sb.), - zákaz provádění mezipodnikových kooperací, které nejsou zohledněny v ozdravovacím plánu, - zabezpečení, aby zvířata ozdravovaného stáda nepřišla do kontraktu se zvířaty z ostatních stád, která mají rozdílný nákazový status, - zákaz vstupu nepovolaných osob do objektů, v nichž je chován skot, - zabezpečení účinné desinfekce na vstupech do objektů s chovem skotu, - provádění průběžných deratizací a desinsekcí ve stájích, - zabezpečení dalších nezbytných ochranných opatření proti zavlečení původce nákazy do stáda (ustájovací prostory, pastviny, při přemísťování zvířat a další), - poskytování stanovených údajů o průběhu ozdravování, - nezbytnost hlásit KVS veškeré problémy, které se vyskytnou v průběhu ozdravování, - organizování pastvy skotu tak, aby bylo zabráněno bezprostřednímu kontaktu zvířat ozdravovaného stáda nebo prostého stáda se stádem, vedeným jako klidové ohnisko IBR nebo jako stádo s neznámou nákazovou situací. S ohledem na povinnost danou zákonem č.166/1999 Sb. (veterinární zákon), že chovatel je povinen bránit vzniku a šíření nákaz, je ten chovatel, který nemá stádo prosté nákazy, povinen zabezpečit hrazení pastviny tak, aby byla dodržena taková vzdálenost mezi zvířaty, aby bylo zabráněno přenosu původce nákazy (minimálně 7 metrů). Konstrukce (způsob) hrazení musí zabránit úniku zvířat. - vymezení okruhu pracovníků, kteří budou přicházet do kontaktu se zvířaty ozdravovaného stáda. Tyto pracovníky odborně proškolit z hlediska dodržování nezbytných protinákazových opatření, - upozornění ošetřovatelů, případně dalších osob, přicházejících do styku se zvířaty z ozdravovaného stáda, že nesmí ošetřovat, ani doma chovat skot infikovaný původcem IBR (pokud nebyl vakcinován), ani skot u něhož není známa nákazová situace. Neumožnit účast rizikových zvířat na svodech. 10

11 - stanovení, aby další osoby (zejména pracovníci biologických služeb) vstupovaly do objektů pro chov skotu jen v odůvodněných případech a za dodržení stanovených protinákazových a hygienických podmínek, - zabezpečení ochranných pomůcek (pracovní oděv, pracovní obuv a další) a hygienických prostředků při nezbytném vstupu pracovníků biologických a servisních služeb do objektů pro ustájení zvířat. Doporučuje se poskytnout těmto pracovníkům minimálně pracovní plášť a pracovní obuv, které budou nepřenosné a budou zůstávat v hospodářství. - uchovávání údajů o sérologických vyšetřeních a vakcinacích zvířat po celou dobu ozdravování a minimálně 1 rok po ukončení ozdravování, - stanovení dalších podmínek specifických pro dané hospodářství. Čl. 15 Přemísťování skotu, účast na svodech Zásady jsou uvedeny v v čl. 15 NOP od IBR. Doplňuje se následující: 1. Přemístění skotu do hospodářství ozdravovaného od IBR při použití eliminační metody bez vakcinace: - do doby vyřazení všech pozitivních zvířat ze stáda (pokud nebyla provedena základní imunizace podle čl. 10) a provedení jednoho sérologické vyšetření zvířat starších 6 měsíců s negativním výsledkem se přemístění nemůže uskutečnit, s výjimkou přemístění plemenného býka z hospodářství úředně prostého IBR. - po této době lze do ozdravovaného hospodářství přemístit z úředně prostého hospodářství nebo úředně ozdraveného hospodářství skot sérologicky negativní vyšetřený konvenčním ELISA testem zjišťujícím protilátky proti celému BHV Účast skotu na svodech: - účast skotu z hospodářství v pozorovací době není dovolena. Čl. 16 Provádění embryotransferu Při získávání embryí a při přenosech embryí je nutné respektovat nákazový profil hospodářství dárkyň a hospodářství příjemkyň. Embrya získaná v hospodářstvích úředně prostých IBR a úředně ozdravených od IBR mají neomezené použití. Embrya získaná v hospodářstvích, která jsou klidovými ohnisky IBR, lze použít výhradně v hospodářstvích, vedených jako klidová ohniska IBR. V ozdravovaných hospodářstvích je postup následující: v hospodářstvích ozdravujících eliminační metodou bez vakcinace lze odběr embryí provést od sérologicky negativních plemenic, vyšetřených konvenčním 11

12 ELISA testem až poté, co budou ze stáda vyřazena všechna infikovaná zvířata a provedeno jedno sérologické vyšetření skotu staršího 6 měsíců konvenčním ELISA testem s negativním výsledkem. Embrya je možné použít bez omezení. v hospodářstvích ozdravujících eliminační metodou s vakcinací inaktivovanou markerovou vakcínou. Odběr embryí lze provést jen od dárkyň, u nichž byla provedena minimálně základní imunizace proti IBR a přenos lze provést jen v hospodářstvích ozdravujících eliminační metodou s vakcinací inaktivovanou markerovou vakcínou, a to příjemkyním, u nichž byla provedena minimálně základní imunizace proti IBR. v hospodářstvích, v nichž bylo s KVS dohodnuto ozdravení radikální metodou, mohou být získaná embrya použita výhradně v hospodářstvích, která jsou klidovými ohnisky IBR. Obecné zásady: 1. V rámci technologie získávání a manipulace s embryi musí být dodržována mezinárodně stanovená metodika se zařazením trypsinových oplachů embryí. 2. Embrya pocházející z hospodářství s rozdílným nákazovým statusem musí být skladována v samostatných kontejnerech. 3. Tým provádějící získávání a přenos embryí musí pro každý odběr a přenos používat sterilní pomůcky a pro činnost v každém hospodářství použít čistý pracovní oděv a obuv, který nemůže být zdrojem šíření původce nákazy. 4. Tým pro odběr/produkci embryí musí pracovat v souladu se zásadami stanovenými směrnicí Rady 88/407/ EHS resp. vyhláškou MZe č. 380/2003 Sb. o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí. Čl. 17 Hodnocení a kontrola průběhu ozdravování Hodnocení a kontrolu průběhu ozdravování provádí KVS za účinné spolupráce okresní pracovní skupiny. Hlavní formou kontroly průběhu ozdravování je administrativní kontrola základních dat ve vztahu k ozdravování. Vstupní data budou zpracována a sumarizována v rámci počítačového programu. K hodnocení a kontrole průběhu ozdravování budou sloužit následující vstupní data: 1. Obecně při všech metodách ozdravování: identifikační údaje o hospodářství: adresa chovatele, číslo hospodářství, IČO, stáj, kraj, okres stav skotu v hospodářství podle kategorií v ks: telata do 6 měsíců stáří skot samičího pohlaví starší 6 měsíců do 24 měsíců prvotelky (25 36 měs. stáří) ostatní krávy (od 37 měs. stáří) plemenní býci v přirozené plemenitbě 12

13 žír skotu je nebo není zařazen do ozdravování skot celkem nákazový profil skotu staršího 6 měsíců (zjištěný vstupním sérologickým vyšetřením): výsledek vyšetření skotu samičího pohlaví ve věku od 6 měsíců do otelení (100% zvířat) výsledek vyšetření prvotelek (nejdříve měsíc po otelení) (100 % zvířat) výsledek vyšetření ostatních krav (20 % zvířat) výsledek vyšetření plemenných býků v přirozené plemenitbě (100% zvířat) 2. Další údaje při eliminační metodě bez vakcinace: termín (termíny) vyřazení sérologicky pozitivních zvířat termíny sérologických vyšetření po vyřazení posledního pozitivního zvířete datum prohlášení hospodářství za úředně prosté 3. Další údaje při eliminační metodě s vakcinací inaktivovanou markerovou vakcínou: - údaje o vakcinaci skotu: počet provedených vakcinací a revakcinací (základní imunizace) skotu staršího 6 měsíců počet provedených revakcinací v 6 měsíců intervalech - přehled o namátkových vyšetřeních původně sérologicky negativních zvířat - přehled o namátkových vyšetřeních vakcinovaných zvířat z důvodu sledování titru protilátek - přehled o vyřazování původně sérologicky pozitivních zvířat (při vstupním sérologickém vyšetření) - datum vyřazení posledního sérologicky pozitivního zvířete - datum závěrečných sérologických vyšetření s negativním výsledkem (před prohlášením hospodářství za úředně ozdravené nebo úředně prosté IBR) - datum prohlášení hospodářství za úředně ozdravené neb prosté IBR 4. Další údaje při radikální metodě: - datum (data) přemístění veškerého skotu z hospodářství - v případě, že se přemístění skotu uskuteční až po ( ) termíny preventivních vakcinací (základní imunizace) a termíny revakcinací skotu v imunitě v šestiměsíčních intervalech - v případě, že do stájí bude ustájen po odsunu pozitivních zvířat zdravý skot: - datum provedení mechanické očisty a desinfekce - datum ustájení sérologicky negativních indikátorových zvířat - datum sérologických vyšetření indikátorových zvířat - datum ustájení zdravých zvířat 13

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v ČR č.j. 21682/2005-17210

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v ČR č.j. 21682/2005-17210 Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v ČR č.j. 21682/2005-17210 Ministerstvo zemědělství České republiky na základě 44 odst.1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Více

MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014

MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014 MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014 Infekční bovinní rinotracheitida Infekční bovinní rinotracheitida (IBR) je vysoce infekční onemocnění respiračního traktu vyvolané bovinním herpesvirem a projevuje se u skotu

Více

VĚSTNÍK. Ročník 2012 OBSAH. 1. Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2012... 2

VĚSTNÍK. Ročník 2012 OBSAH. 1. Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2012... 2 ČÁSTKA 1 VĚSTNÍK Ročník 2012 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VYDÁNO: KVĚTEN 2012 Cena: 44 Kč OBSAH 1. Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2012... 2 str. 2. Seznam

Více

ÚPRAVA METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2010

ÚPRAVA METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2010 Strana 2 Částka 1 / 2010 Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.: 7313/2010 10000 V Praze dne 4. 3. 2010 ÚPRAVA METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2010 V

Více

Prodej živých zvířat z vlastního chovu

Prodej živých zvířat z vlastního chovu Prodej živých zvířat z vlastního chovu Veterinární podmínky Vodní drůbež Vodní drůbež starší 18-ti týdnů musí být doprovázena potvrzením od soukromého veterinárního lékaře, že je klinicky zdravá. Skot

Více

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého třída 174 612 38 Brno č.j.: SVS/2015/018441-B ROZHODNUTÍ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský

Více

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Jihomoravský kraj

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Jihomoravský kraj KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Jihomoravský kraj P a l a c k é h o t ř í d a 1 7 4 6 1 2 0 0 BRNO Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno Věc: Č.j. 1013/2009/BM Vyřizuje: MVDr. Ilja Resch Dne: 3.3.2009

Více

Národní ozdravovací program od IBR

Národní ozdravovací program od IBR Národní ozdravovací program od IBR aktuální stav problémy budoucnost Seminář českého strakatého skotu Skalský Dvůr 5. 9. 2012 1 BUDOUCNOST - CÍL Získání statusu země prosté od Evropské komise dnes jsme

Více

ROZHODNUTÍ. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého 174, Brno. Č. j.

ROZHODNUTÍ. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého 174, Brno. Č. j. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého 174, 612 38 Brno Č. j. SVS/2016/013123-B ROZHODNUTÍ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský

Více

R O Z H O D N U T Í. veterinární podmínky svodu: Národní výstava Den českého strakatého skotu

R O Z H O D N U T Í. veterinární podmínky svodu: Národní výstava Den českého strakatého skotu Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina Rantířovská 22, 586 05 Jihlava Č. j. SVS/2016/023919-J R O Z H O D N U T Í Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro

Více

Zhodnocení průběhu národního ozdravovacího programu (NOP) od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v České republice k

Zhodnocení průběhu národního ozdravovacího programu (NOP) od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v České republice k Zhodnocení průběhu národního ozdravovacího programu (NOP) od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v České republice k 31. 12. 2009 1. Úvod Nákazová situace u IBR zůstala v roce 2009 beze změny. Žádný stát

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

Chovatelé by měli uvažovat o ukončení NOP od IBR, jinak se jim ozdravování prodraží.

Chovatelé by měli uvažovat o ukončení NOP od IBR, jinak se jim ozdravování prodraží. Chovatelé by měli uvažovat o ukončení NOP od IBR, jinak se jim ozdravování prodraží. Úvod Česká republika začala s ozdravováním od IBR, tedy od nákazy, s kterou se už vypořádaly např. Skandinávie, Dánsko,

Více

K NAŘÍZENÍ Č. 5/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 18. prosince 2007

K NAŘÍZENÍ Č. 5/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 18. prosince 2007 D O D A T E K Č. 1 K NAŘÍZENÍ Č. 5/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 18. prosince 2007 Veterinární podmínky pro udělování výjimek pro obchodní přesuny zvířat a pro udělování povolení

Více

ÚPRAVA METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉVAKCINACE NA ROK 2010

ÚPRAVA METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉVAKCINACE NA ROK 2010 Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.: 7313/2010-10000 V Praze dne 4. 3. 2010 ÚPRAVA METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉVAKCINACE NA ROK 2010 V souladu 44 odst. 1 písm. d)

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy. Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy. Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS, 15. září 2016 Nákazová situace u vybraných nákaz v Evropě 1. 1. 12. 8. 2016 (zdroj

Více

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel Č.j.: NAŘÍZENI Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 49

Více

1. Cíl metodiky. 2. Materiálové vybavení. 3. Metoda odběru vzorků

1. Cíl metodiky. 2. Materiálové vybavení. 3. Metoda odběru vzorků Metodika provádění a hodnocení kontroly účinnosti závěrečné (ohniskové)dezinfekce v rámci Národních programů tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže (revize č. 2, ze dne 12. 10. 2010) 1. Cíl metodiky

Více

Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře

Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Státní veterinární správa České republiky. Paratuberkulóza

Státní veterinární správa České republiky. Paratuberkulóza Státní veterinární správa České republiky Paratuberkulóza Metodický návod SVS ČR č. 5/2008, ze dne 4. března 2008, stanovující postup v prevenci šíření paratuberkulózy skotu v ČR č.j. 430/2008/RED PRAHA

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007 č.j. 164/07-EPI-1956/2007 Krajské veterinární správy ze dne 9. října 2007 Krajská veterinární správa, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle 47 odst. (1) písm. b)

Více

Označování a evidence hosp. zvířat,

Označování a evidence hosp. zvířat, Česká plemenářská inspekce www.cpinsp.cz Označování a evidence hosp. zvířat, zkušenosti z kontrol podmíněnosti v roce 2009 Ing. Zdenka Majzlíková Česká plemenářská inspekce je zřízena jako OSS, podřízená

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Strana 30 Sbírka zákonů č. 5 / 2009 5 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 7a odst. 7 zákona

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2013/034461-H Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ,

ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, PTB možnosti řešení Kamil Kovařčík VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v. v. i. Brno, Hudcova 296/70 4 Stádia onemocnění pokročilé 1-2 ks klinické subklinické 5-7 ks klidové (latentní) 10-15 ks 1 Klinika/užitkovost

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v České Republice

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v České Republice Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v České Republice Informativní brožura MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D. 1, MVDr. Jan Bažant 2 1 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

Více

Jak se dívat na potenciální výskyt PAB (paratuberkulóza skotu) ve svém chovu masného skotu. Cunkov 17.2.2017 MVDr. Břetislav Pojar

Jak se dívat na potenciální výskyt PAB (paratuberkulóza skotu) ve svém chovu masného skotu. Cunkov 17.2.2017 MVDr. Břetislav Pojar Jak se dívat na potenciální výskyt PAB (paratuberkulóza skotu) ve svém chovu masného skotu Cunkov 17.2.2017 MVDr. Břetislav Pojar Pohled na paratuberkulózu skotu je zdánlivě jednoduchý A. Onemocnění probíhá

Více

Systém zahrnuje opatření prováděná ve vyvážející zemi, na hranici Celní unie a na ruském území po dovozu.

Systém zahrnuje opatření prováděná ve vyvážející zemi, na hranici Celní unie a na ruském území po dovozu. Federální služba veterinárního a rostlinolékařského dozoru Ruská federace Orlikov per., 1/11, Moskva, 107139 tel.: (7 499) 975-4347 fax: (7 495) 607-5111 E-mail: info@svfk.mcx.ru http://www.fsvps.ru Moskva,

Více

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ EPIDEMIOLOGIE je obor, který zkoumá rozložení infekčních chorob v populaci, sleduje

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 352 9. funkční období 352 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004

Více

O identifikaci, evidenci a registraci zvířat Směrnice 6 8a

O identifikaci, evidenci a registraci zvířat Směrnice 6 8a O identifikaci, evidenci a registraci zvířat Směrnice 6 8a Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická 1 oddělení poradenských služeb pavel.stonawsky@tiscali.cz

Více

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Obecná epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza

Více

Dotační programy. Str F) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic

Dotační programy. Str F) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic Čj.: 176749/2011-MZE-17242 Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2011 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů zavedení

Více

I.Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu

I.Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Č. j.:53627/2015-mze-17212 V Praze dne 3. 11. 2015 VÝTAH Z METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2016 V souladu s 44 odst. 1 písm.

Více

Zkušenost s onemocněním PRRS v chovu prasat. MVDr. Josef Kukla Šušnová Jana

Zkušenost s onemocněním PRRS v chovu prasat. MVDr. Josef Kukla Šušnová Jana Zkušenost s onemocněním PRRS v chovu prasat MVDr. Josef Kukla Šušnová Jana 1 Popis farmy (srpen 2015) Počet prasnic 600 ks Prasničky 262 ks Kanci prubíři 2 ks Selata na porodnách 1245 ks Selata na odchovnách

Více

Národní ozdravovací program od infek ní rinotracheitidy skotu v R,

Národní ozdravovací program od infek ní rinotracheitidy skotu v R, Ministerstvo zemdlství eské republiky na základ 44 odst.1 písm. c) zákona. 166/1999 Sb., o veterinární péi a zmn nkterých souvisejících zákon (veterinární zákon), ve znní pozdjších pedpis, schvaluje Národní

Více

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel Č.j.: SVS/2012/019496- M Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, dále také KVS Olomouc, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle

Více

Situační a výhledová zpráva je také k dispozici na síti Internet na adrese:

Situační a výhledová zpráva je také k dispozici na síti Internet na adrese: ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Market Survey ATIS Slovensko Český statistický úřad Praha Úřední věstník ES VÚZE Praha VÚŽV Praha Generální ředitelství

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU e-mail: mizavrel@med.muni.cz I.E.S. Brno, 14. 10. 2014 Historie nákazy 1981 San Francisko, New York mladí pacienti s neobvyklými

Více

Kontroly podmínenosti v roce 2011

Kontroly podmínenosti v roce 2011 Kontroly podmínenosti v roce 2011 SMR 12 15 MVDr. Radek Axmann Chovatel, jím zaměstnávané osoby při chovu, přepravě, svodu a prodeji zvířat, jakož i další osoby, které přicházejí do styku se zvířaty a

Více

Teorie ledovce.. Teorie ledovce

Teorie ledovce.. Teorie ledovce Seminář OPB Cunkov, U Bizona 17.2.2014 1 Bovinní virová diarea - BVD (slizniční choroba skotu) MVDr. Libor Borkovec Zoetis Česká republika s.r.o. 2 3 Teorie ledovce.. Teorie ledovce Z celku je vidět pouze

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191 elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Naše č. j.:

Více

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci

Více

18 ) Rozhodnutí Komise 2004/558/ES ze dne 15. července 2004

18 ) Rozhodnutí Komise 2004/558/ES ze dne 15. července 2004 Strana 5338 Sbírka zákonů č. 416 / 2012 Částka 152 416 VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních

Více

Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005

Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005 Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005 MOR VČELÍHO PLODU Čl. 1 Poučení o nákaze a) Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza 1) převážně postihující

Více

ŠKOLENÍ KKCTN dle čl. 12 pohotovostního plánu SVS

ŠKOLENÍ KKCTN dle čl. 12 pohotovostního plánu SVS NEWCASTLESKÁ CHOROBA DRŮBEŽE 1 1. Příznaky onemocnění 2 Charakteristické změny na žlaznatém žaludku 3 Aktuální informace o výskytu nákazy ve světě viz stránky OIE: http://www.oie.int/wahis/public.php?page=disease&wahidphpsessid=7a381a228acc5e4b498d17ced53b759a

Více

Národní program tlumení salmonel v reprodukčních chovech kura domácího

Národní program tlumení salmonel v reprodukčních chovech kura domácího Národní program tlumení salmonel v reprodukčních chovech kura domácího TÝDEN / VĚK 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 kuře kuřice - odchov

Více

Činnost veterinární služby na územíčeské republiky

Činnost veterinární služby na územíčeské republiky Činnost veterinární služby na územíčeské republiky prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc. ČZU v Praze, Fakulta tropického zemědělství 1. okruh činnosti SVS ČR Činnost rozčleněna do několika okruhů: 1. okruh

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel Krajská veterinární správa

Více

P Ř Í K A Z. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj Na Obvodu 51, Ostrava - Vítkovice

P Ř Í K A Z. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj Na Obvodu 51, Ostrava - Vítkovice Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj Na Obvodu 51, 703 00 Ostrava - Vítkovice Č. j. SVS/2015/063601-T P Ř Í K A Z Krajská veterinární správa Státní veterinární

Více

Grafické znázornění odběru vzorků v reprodukčních chovech krůt

Grafické znázornění odběru vzorků v reprodukčních chovech krůt Grafické znázornění odběru vzorků v reprodukčních chovech krůt TÝDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Více

Výsledky práce proškolených osob při kontrole zvěřiny a připravované změny. Mirko Treu, Tamara Latini

Výsledky práce proškolených osob při kontrole zvěřiny a připravované změny. Mirko Treu, Tamara Latini Výsledky práce proškolených osob při kontrole zvěřiny a připravované změny Mirko Treu, Tamara Latini Specializované školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře Nařízení EP a Rady

Více

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, České Budějovice. ochranná a zdolávací opatření

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, České Budějovice. ochranná a zdolávací opatření Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax : 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.cz Č.j. : KVSC/ 1633 /2009 N AŘ Í Z E N Í č. 3/2009 Krajské veterinární

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA Aktiv předsedů, jednatelů a zdravotních referentů ZO ČSV Zlínského kraje Vizovice, 20. září 2015 ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA VČEL VE ZLÍNSKÉM KRAJI MVDr. Petr Jínek Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Více

VÝSLEDKY A OPATŘENÍ PŘI TLUMENÍ MORU VČELÍHO PLODU

VÝSLEDKY A OPATŘENÍ PŘI TLUMENÍ MORU VČELÍHO PLODU VÝSLEDKY A OPATŘENÍ PŘI TLUMENÍ MORU VČELÍHO PLODU Projekt vznikl ze zájmu a iniciativy chovatelů včel, okresních a základních organizací Českého svazu včelařů za morální a finanční podpory Kraje Vysočina

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 7.8.2013 Úřední věstník Evropské unie L 211/5 ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. srpna 2013 o opatřeních proti zavlékání viru afrického moru prasat z některých třetích zemí nebo částí území

Více

Vzor žádosti o zařazení osob a genetických zdrojů zvířat do Národního programu je uveden v příloze k této vyhlášce.

Vzor žádosti o zařazení osob a genetických zdrojů zvířat do Národního programu je uveden v příloze k této vyhlášce. 447/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o genetických zdrojích zvířat Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

ŠKOLENÍ KKCTN dle čl. 12 pohotovostního plánu SVS TRICHINELÓZA

ŠKOLENÍ KKCTN dle čl. 12 pohotovostního plánu SVS TRICHINELÓZA TRICHINELÓZA 1 Akuální nákazová situace trichinelóza výskyt a šíření nákazy Trichinelóza je způsobena požitím syrového nebo nedostatečně tepelně upraveného vepřového infikovaného larvami Trichinella. Počáteční

Více

" 17a. Podmínky péče o pokusná zvířata

 17a. Podmínky péče o pokusná zvířata " 17a Podmínky péče o pokusná zvířata (1) Chovatel je povinen chovat laboratorní zvířata pouze v zařízeních, na která bylo pro chovná a dodavatelská zařízení uděleno osvědčení nebo byla pro uživatelská

Více

Současnost NOP od IBR Budoucnost

Současnost NOP od IBR Budoucnost Současnost NOP od IBR Budoucnost Listopad 2011 1 Cíl Získání od Evropské komise statusu země prosté - dnes jsme v příloze č. I. RK 2004/558/ES státy s programem -potřebujeme být v příloze č. II. RK 2004/558/ES

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj č. 5/2008

Nařízení Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj č. 5/2008 Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj Palackého třída 174, 612 38 Brno tel.: 541 594 472, fax: 547 212 451, e-mail: kvsb@svscr.cz Nařízení Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj č.

Více

R a d a K r aj e V ys o či n a

R a d a K r aj e V ys o či n a Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro preventivní vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina Opatření Programu rozvoje Kraje Vysočina - 4.2 Stabilizace zemědělství

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC

VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC v a c c i n e s f o r p i g s Inaktivovaná purifikovaná subjednotková vakcína proti aktinobacilové pleuropneumonii pro klasickou intramuskulární nebo bezjehelnou intradermální

Více

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat 246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání 8 Veřejná vystoupení zvířat (1) Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se

Více

VYHLÁŠKA č. 372/2003 Sb. ze dne 30. října 2003, o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, ve znění vyhlášky č. 164/2005 Sb.

VYHLÁŠKA č. 372/2003 Sb. ze dne 30. října 2003, o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, ve znění vyhlášky č. 164/2005 Sb. VYHLÁŠKA č. 372/2003 Sb. ze dne 30. října 2003, o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, ve znění vyhlášky č. 164/2005 Sb. Změna: 164/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 78 zákona

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11-Růžodol Č. j.: SVS/1536/2012-KVSL Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

Hustopeče. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. a kolektiv Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Hustopeče. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. a kolektiv Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. a kolektiv Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. 4. 11. 2016 Hustopeče ŘÍZENÍ STÁDA GENETIKA USTÁJENÍ A CHOVNÉ PROSTŘEDÍ ZDRAVÍ ZVÍŘATÍ VÝŽIVA 1 » Šlechtění na vysokou

Více

Obecní úřad. Olomoucký kraj 13. května :41. Od: Odesláno: Komu: Předmět: Přílohy: Název: Obec Raková u Konice,

Obecní úřad. Olomoucký kraj 13. května :41. Od: Odesláno: Komu: Předmět: Přílohy: Název: Obec Raková u Konice, Obecní úřad Od: Odesláno: Komu: Předmět: Přílohy: Olomoucký kraj [qiabfmf@ispis.cz) 13. května 201413:41 Obec Raková u Konice Nařízení SVS [199076341) Pruvodni_dopis200314.pdf; Narizeni_SVS - 12052014-2.pdf

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2014/007087-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný orgán podle ustanovení 49 odst.1 písm.

Více

Aktuální nákazová situace u prasat a související legislativní náležitosti pro soukromé veterinární lékaře

Aktuální nákazová situace u prasat a související legislativní náležitosti pro soukromé veterinární lékaře Aktuální nákazová situace u prasat a související legislativní náležitosti pro soukromé veterinární lékaře MVDr. Zbyněk Semerád Odbor ochrany zdraví a pohody zvířat ÚVS SVS Aujezskyho choroba (Pseudorabies)

Více

ROZHODNUTÍ. (Text s významem pro EHP) (2014/199/EU)

ROZHODNUTÍ. (Text s významem pro EHP) (2014/199/EU) L 108/56 ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. dubna 2014, kterým se mění přílohy prováděcího rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o veterinární požadavky týkající se katarální horečky ovcí a epizootického

Více

o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 299/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2003 o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ve znění vyhlášek č. 356/2004 Sb., č. 389/2004

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - LEGISLATIVA 1. Nařízení Rady (ES)

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II)

P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II) P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II) hospodářství - provoz Chovatel název (viz část I): Registrační číslo hospodářství: CZ.......... Název hospodářství: Obec: KÚ:

Více

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl.

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl. Č.j.: SVS/2013/044709-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný správní

Více

ORIENTACE NA FAREMNÍ PRODUKCI DIAGNOSTICKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST PROFESNÍ SERVIS

ORIENTACE NA FAREMNÍ PRODUKCI DIAGNOSTICKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST PROFESNÍ SERVIS ORIENTACE NA FAREMNÍ PRODUKCI DIAGNOSTICKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST PROFESNÍ SERVIS Daniel, K. Cymedica s.r.o. Diagnostická činnost a poradenství pro veterinární lékaře i chovatele V chovech prasat a drůbeže

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze Č. j.: SVS/2014/096566-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný orgán podle ustanovení 49 odst.1 písm.

Více

Důvodová zpráva. Mgr. Kučera odd. právní a veřejných zakázek. Ing. Halamová odd. správy veřejné zeleně

Důvodová zpráva. Mgr. Kučera odd. právní a veřejných zakázek. Ing. Halamová odd. správy veřejné zeleně Důvodová zpráva Odbor správy majetku, oddělení správy veřejné zeleně a oddělení právní a veřejných zakázek doporučuje Zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č.3/2017, kterou se nařizuje

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2012

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2012 Strana 2 Částka 2 / 2011 Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.:192393/2011-MZE-17212 V Praze dne 22.11.2011 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2012 V souladu

Více

ZÁKON. ze dne 13. července 1999. (veterinární zákon) 166/99 sb. HLAVA II. Oddíl 1. Povinnosti chovatelů

ZÁKON. ze dne 13. července 1999. (veterinární zákon) 166/99 sb. HLAVA II. Oddíl 1. Povinnosti chovatelů ZÁKON ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 166/99 sb. (1) Chovatel je povinen HLAVA II ZDRAVÍ ZVÍŘAT A JEHO OCHRANA Oddíl 1 Povinnosti

Více

Ž Á D O S T O POVOLENÍ CHOVU NEBEZPEČNÉHO DRUHU ZVÍŘAT dle 13 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v jeho platném znění

Ž Á D O S T O POVOLENÍ CHOVU NEBEZPEČNÉHO DRUHU ZVÍŘAT dle 13 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v jeho platném znění Č.j. KVS * Došlo dne * Veterinární registrační číslo (pokud bylo dříve přiděleno) Ž Á D O S T O POVOLENÍ CHOVU NEBEZPEČNÉHO DRUHU ZVÍŘAT dle 13 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE Cytomegalovirus ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM v lidském

Více

10. přehledu o provedení krevní transfúze v uplynulých

10. přehledu o provedení krevní transfúze v uplynulých Strana 1236 Sbírka zákonů č. 114 / 2013 Částka 51 114 VYHLÁŠKA ze dne 29. dubna 2013 o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání

Více

CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA

CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA Parkhotel Hluboká nad Vltavou 28. Května 2015 MVDr. František Kouba KVS SVS pro Jihočeský kraj Obsah prezentace Součinnost KVS SVS pro Jčk s PČR-chov

Více

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA Pertussis - Dávivý (černý) kašel MUDr. František BEŇA Původce - agens Bordetella pertussis, kokobacil citlivý na sluneční záření, teplo, vyschnutí a běžné dezinfekční prostředky. Výskyt ve čtyřech antigenních

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0168 CS 01.01.2013 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. ledna 2006, kterým se stanoví

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2315/2012-KVSB Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj (KVS SVS pro Jihomoravský kraj) jako místně a věcně příslušný správní

Více

ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY A VÝROBKY Z MLEZIVA

ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY A VÝROBKY Z MLEZIVA NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY

Více