Státní veterinární správa ČR. Metodický návod SVS ČR č. 10/2005 čj. 2346/2005/RED ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní veterinární správa ČR. Metodický návod SVS ČR č. 10/2005 čj. 2346/2005/RED ze dne 30.12.2005"

Transkript

1 Státní veterinární správa ČR Metodický návod SVS ČR č. 10/2005 čj. 2346/2005/RED ze dne k realizaci Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v ČR schváleného MZe ČR dne čj / Praha Prosinec 2005

2 Tento metodický návod se vydává k realizaci povinného Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v ČR (dále jen NOP od IBR ), schváleného MZe ČR dne , čj / , který je součástí Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na r v hospodářstvích, v nichž je chován skot. Ozdravování se týká všech hospodářství, která nejsou prostá nákazy. Zásady tohoto metodického návodu se týkají i hospodářství, která zahájila ozdravování před 1. lednem 2006 a v nichž ozdravování probíhá. Čl. 1 Poučení o nákaze IBR je druhově specifické onemocnění skotu. Onemocnět mohou všechny kategorie skotu. Původce není patogenní pro ostatní druhy zvířat ani pro člověka. Onemocnění způsobuje bovinní herpesvirus typ 1 (BHV-1). BHV-1 je do stáda zavlečen nejčastěji infikovanými zvířaty v akutní fázi onemocnění nebo latentně infikovanými zvířaty. Virus se šíří přímým kontaktem mezi zvířaty, zejména aerosolem respiračních, očních a genitálních sekretů. Nepřímá cesta přenosu viru je také možná a dochází k ní zejména kontaminovanými nástroji, krmivem, vodou nebo semenem při inseminaci. Vstupní bránou infekce jsou sliznice nosní dutiny, spojivky, tonzila a sliznice genitálního aparátu, kde dochází k replikaci viru. Obvykle následuje krátkodobá virémie a koncentrace viru v periferních leukocytech. V místech primární infekce vznikají fokální nekrózy. Charakteristickým rysem biologického cyklu herpesvirů je schopnost vyvolat latentní, celoživotní infekci (nosičství viru), která je periodicky reaktivována. Místem latentního uložení viru jsou trigeminální nervová ganglia při respiratorní infekci a sakrální ganglia při genitální formě. Reaktivaci latentní infekce vyvolávají stresové faktory způsobující zvýšení hladiny kortikosteroidů - březost, transport, vliv nového prostředí po přemístění, souběžně probíhající virové nebo bakteriální infekce, špatné zoohygienické podmínky a chyby ve výživě. V důsledku reaktivace se virus dostává zpět na sliznice, kde dochází k opětovné replikaci a vylučování do okolního prostředí, kde je opět zdrojem infekce pro vnímavá zvířata. Infekce BHV-1 je často komplikována uplatněním se některých bakteriálních, ale i virových původců. Klinické příznaky infekce BHV-1 se vyznačují variabilitou v závažnosti i lokalizaci. Mezi nejčastější projevy klinicky probíhající infekce patří: respirační syndrom, faryngitida, infekční pustulární vulvovaginitida, infekční pustulární balanopostitida, aborty březích krav a jalovic, enteritida, konjunktivitida, u telat příznaky meningoencefalitidy nebo až generalizovaného onemocnění s fatálním koncem. Infekce může probíhat i subklinicky a šířit se stádem bez povšimnutí. IBR lze zahrnout do skupiny tzv. produkčních onemocnění, která mají negativní vliv na ekonomiku chovu skotu v daném podniku. 2

3 Čl. 2 Základní pojmy Tento metodický návod používá základní pojmy uvedené v čl. 2 NOP od IBR. Pozn.: Deklarace IBR prostého statusu v hospodářstvích úředně ozdravených a úředně prostých IBR, která dokončila ozdravení před 1.lednem 2006 se řídí dopisem čj. 2005/384/VET ze dne a dopisem čj. 2005/1296/VET ze dne (příloha č.1). Čl. 3 Organizační zabezpečení ozdravování Okresní pracovní skupina Základním stupněm v realizaci NOP od IBR je okres. Průběh ozdravování v okresu koordinuje okresní pracovní skupina (realizační tým). Jejími členy jsou: - pracovník zemědělské agentury MZe ČR, - pracovník místně příslušné krajské veterinární správy nebo Městské veterinární správy v Praze (dále jen KVS ), - zástupce Komory veterinárních lékařů, - zástupce Agrární komory, chovatelé. Vedoucím pracovní skupiny je pracovník zemědělské agentury MZe ČR. Činnost pracovní skupiny spočívá zejména: - v plnění úlohy odborného, metodického a konzultačního orgánu v procesu ozdravování, - ve zpracování harmonogramu zapojování jednotlivých hospodářství do ozdravování, s ohledem na velikost stád a dobu potřebnou na ozdravení. Ve stádech skotu, jimž bude umožněno pozdější zahájení ozdravování, posuzuje rizikovost těchto hospodářství ve vztahu k hospodářstvím, v nichž probíhá ozdravování a k hospodářstvím ozdraveným či prostým, aby bylo minimalizováno riziko případného rozšíření nákazy (viz čl. 14), - v okresech, v nichž je hodně chovatelů chovajících malý počet skotu (do 5 případně 10 ks), stanovuje harmonogram zahájení ozdravování tak, aby proces ozdravování zde byl ukončen do termínu ukončení ozdravení v hospodářstvích s vysokým počtem skotu (hospodářství z pohledu ozdravování stěžejních), - ve stanovení harmonogramu vstupních sérologických vyšetření v jednotlivých hospodářstvích, - v monitorování a kontrole průběhu ozdravování v jednotlivých hospodářstvích v rámci okresu. U chovatelů, u nichž dochází ke zpožďování ozdravování oproti schválenému ozdravovacímu plánu nebo došlo k přerušení ozdravování, okamžitě provádí opatření k nápravě stavu (vyjma opatření, ukládaných dle veterinárního zákona), - ve spolupráci s KVS při vyhodnocování nezbytných dat o průběhu ozdravování, - v organizování odborně osvětových akcí v okresu, - v organizování schůzek s chovateli ozdravovaných hospodářství a se soukromými veterinárními lékaři a hodnocení průběhu ozdravování, - v dalších aktuálně potřebných činnostech, které se v průběhu ozdravování vyskytnou. 3

4 Čl. 4 Krajská veterinární správa - kontroluje návrhy chovatelem zpracovaných ozdravovacích plánů a tyto schvaluje, - na základě výsledků sérologických vyšetření doporučuje nejvhodnější ozdravovací metody, - schvaluje případné návrhy chovatelů na zefektivnění postupů ozdravování v jednotlivých hospodářstvích, - na základě číselných podkladů a dalších informací o průběhu ozdravování trvale sleduje průběh ozdravování v jednotlivých hospodářstvích, - na základě výsledků veterinárního dozoru uděluje podle veterinárního zákona sankce chovatelům, kteří porušili povinnosti spojené s ozdravováním nebo zapříčinili rozšíření nákazy, - projednává v okresní pracovní skupině případnou administrativní, osvětovou nebo i další pomoc chovatelům (individuálně dle potřeb jednotlivých hospodářství) v průběhu ozdravování, - plní úlohu konzultačního orgánu v průběhu ozdravování v rámci kraje. Čl. 5 Činnost laboratoří a Národní referenční laboratoře (NRL) Laboratoře (uvedené v příloze č. 2): - spolupracují při zpracování harmonogramu vstupních sérologických vyšetření v krajích a okresech ve své nasávací oblasti, - provádějí vstupní sérologická vyšetření vzorků krve v souladu s programem ozdravování, - provádějí laboratorní vyšetření namátkově odebraných vzorků u skupiny negativních zvířat v ozdravovaných hospodářstvích, - provádějí namátkové kontroly imunizační účinnosti vakcinace, - provádějí laboratorní vyšetření ve stádech úředně ozdravených a úředně prostých v souladu s Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace, - výsledky vyšetření předávají chovateli a KVS, - v průběhu ozdravování jsou konzultačním orgánem KVS, soukromého veterinárního lékaře a okresní pracovní skupiny. NRL: - podílí se na koordinaci ozdravování v rámci ČR, - zabezpečuje v průběhu ozdravování nezbytné úkony v souladu s 4 vyhlášky č. 298/ 2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích, - koordinuje diagnostiku IBR v ČR, - 1x ročně organizuje provádění mezilaboratorních kruhových testů a tyto vyhodnocuje, - je konzultačním orgánem SVS ČR, KVS a okresní pracovní skupiny v průběhu ozdravování. 4

5 Čl. 6 Zahájení ozdravování a postup zapojování jednotlivých hospodářství Ozdravování se zahajuje od 1. ledna 2006 ve všech krajích. Do NOP od IBR jsou zahrnuta všechna hospodářství, která nemají stáda prostá od IBR včetně stád, v nichž probíhá ozdravování. V hospodářství, v němž probíhá klinická forma nákazy (aktivní ohnisko), může být zahájeno ozdravování až poté, co je nákaza převedena do klidové formy (klidového ohniska). Postup ozdravování v okresu (výběr a pořadí zapojování hospodářství) koordinuje okresní pracovní skupina v součinnosti s KVS. V tomto směru je koordinována činnost chovatelů následovně: ozdravování by mělo být zahájeno u všech chovatelů, kteří projeví aktivní zájem, následně zapojit do ozdravování hospodářství s nejvyšším počtem skotu, dále je nutné zahájit ozdravení v hospodářstvích, která je nutno považovat za riziková pro ozdravovaná či prostá hospodářství (vzdálenost, časté přemísťování, pastevní chov, zvýšená možnost přenosu vektory atd.), zapojit i ostatní hospodářství. U masného skotu, resp. skotu, který pobývá po většinu ročního období mimo stáje, zabezpečit ozdravování tak, aby odběry krve na vyšetření a vakcinace byly situovány v rozhodující míře na období jara a podzimu, tedy do období, kdy se skot nachází ještě ve stájích (vzhledem k šestiměsíčním revakcinačním intervalům). Čl. 7 Zjištění nákazové situace ve stádě před zahájením ozdravování Nákazová situace v hospodářství se zjistí vstupním sérologickým vyšetřením. Jedná se o první krok, nezbytný pro rozhodnutí o metodě ozdravení i pro sestavení ozdravovacího plánu jednotlivého hospodářství. Odběry krve pro sérologické vyšetření v jednotlivém hospodářství by měly být provedeny v období ne delším než 14 dnů. Vstupní sérologická vyšetření je nutné organizovat tak, aby cca do 30 dnů po obdržení výsledku z laboratoře mohla být zahájena (při použití eliminační metody s vakcinací) vakcinace. V době od zahájení odběrů krví do doby, než bude dosaženo žádoucí imunity po vakcinaci (viz návod výrobce markerové vakcíny), se nesmí přemísťovat do jiného hospodářství nebo na svod žádný skot z ozdravovaného hospodářství ani do něho. Při rozhodnutí o použití radikální metody je potřeba písemně dohodnout s chovatelem postup a časové schéma likvidace stáda (porážka, export atd.), aby se toto hospodářství nestalo nákazovým rizikem pro ostatní hospodářství. Rozsah vstupního sérologického vyšetření je uveden v čl. 7 NOP od IBR. Vstupní sérologické vyšetření (konvenčním ELISA testem prokazujícím protilátky proti celému BHV-1) v hospodářstvích s chovem masného skotu, resp. skotem, který je od jara do zimy chován mimo stáj: provede se odběr u 100% skotu staršího 6 měsíců. V laboratoři se v tomto případě vyšetří všechny vzorky. Důvodem je skutečnost, že v případě nižšího procenta zamoření než 50% by se musel provést odběr ostatních krav, což je v případě pasoucích se zvířat náročné. 5

6 Vstupní sérologické vyšetření (konvenčním ELISA testem prokazujícím protilátky proti celému BHV-1) nemusí být prováděno: u výkrmu skotu, pokud je vykrmován odděleně od zvířat ozdravovaného hospodářství, v samostatném, prostorově a provozně odděleném objektu. U tohoto skotu nemusí být prováděno ozdravování. Přemístění tohoto skotu se může uskutečnit pouze na jatky, případně do obdobné stáje sloužící výhradně k výkrmu skotu. Nákazovou rizikovost těchto objektů (pro prostá, ozdravená nebo ozdravovaná hospodářství) je nutné individuálně posoudit. V případě, že tato hospodářství by mohla být rizikem, je nutné skot vakcinovat a nadále podle návodu výrobce vakcíny udržovat až do doby přemístění na jatky v imunitě proti IBR. u výkrmu skotu společně ustájeného s vyšetřovanými zvířaty. U tohoto skotu se v případě, že stádo bude ozdravováno eliminační metodou s vakcinací, provede přímo základní vakcinace inaktivovanou markerovou vakcínou. Je možné ji provést v 6-9 měsících stáří telat a následně za 6 měsíců provést revakcinaci. V případě, že skot je cca do 22 měsíců stáří přemístěn na porážku, nejsou druhá a další revakcinace nezbytné. Pozn.: V případě, že výsledek vstupního sérologického vyšetření umožní (nebo se chovatel sám rozhodne) uplatnit pro ozdravování eliminační metodu bez vakcinace, je nezbytné vyšetřit i společně ustájený vykrmovaný skot, aby bylo možné i u této kategorie odhalit případná pozitivní (riziková) zvířata a tato ze stáda vyřadit. Postup (dle výsledku vyšetření): Prokáže-li vstupní sérologické vyšetření v hospodářství pozitivní (infikovaná) zvířata, zahajuje se ozdravování. Neprokáže-li vstupní sérologické vyšetření v hospodářství pozitivní (infikovaná) zvířata, je postup následující: V hospodářstvích, v nichž byla vyšetřena všechna zvířata starší 6 měsíců, se stanoví pozorovací doba v délce 6 měsíců. Na konci této doby se provede opakované sérologické vyšetření všech zvířat starších 6 měsíců konvenčním ELISA testem. Je-li výsledek negativní, lze hospodářství prohlásit za úředně prosté IBR. V hospodářstvích, v nichž nebyla vyšetřena všechna zvířata starší 6 měsíců, se do 1 měsíce od vstupního sérologického vyšetření provede sérologické vyšetření všech původně nevyšetřovaných zvířat starších 6 měsíců konvenčním ELISA testem. Je-li výsledek u všech zvířat negativní, nastupuje pozorovací doba v délce 6 měsíců. Na konci této doby se provede znovu vyšetření všech zvířat starších 6 měsíců konvenčním ELISA testem. Je-li výsledek vyšetření negativní, lze hospodářství prohlásit za úředně prosté IBR. U skotu vyšetřeného s výsledkem pozitivním nebo nevyšetřovaného, ale zařazeného jako sérologicky pozitivní, zaznamená chovatel nebo veterinární lékař sérologickou pozitivitu do průvodních listů skotu, a to do části B v oddílu poznámka. Záznam bude proveden červeně s textem IBR +. Čl. 8 Diagnostika V diagnostice IBR se využívá: Klinické vyšetření, tj. posouzení klinických příznaků navozujících podezření na infekci BHV-1. 6

7 Laboratorní vyšetření: sérologické Imunoenzymatický test ELISA konvenční prokazující protilátky proti celému BHV- 1 - je základní screeningovou metodou, která bude použita pro vstupní sérologické vyšetření ve stádech před zahájením ozdravování. Imunoenzymatický ge ELISA test jedná se o screeningovou metodu, která bude použita ve stádech, v nichž se provádí vakcinace markerovými vakcinami a na závěr ozdravování před prohlášením hospodářství za úředně ozdravené od IBR. Imunoenzymatický (kompetitivní) gb ELISA test konfirmační metoda. Sérum neutralizační test konfirmační metoda. Konfirmační metody se použijí v indikovaných případech, kdy byla zjištěna pozitivní nebo dubiózní reakce ve screeningovém testu. Bude to zejména v případech zjištění ojedinělých pozitivních či dubiózních nálezů ve stádech prostých či ozdravených. Konečný výsledek vyšetření musí být formulován jednoznačně, tj. pozitivní nebo negativní. Dubiózní výsledek může být vydán pouze výjimečně, není-li možné rozhodnout žádnou z dostupných metod. V takovém případě se provádí opakovaný odběr vzorků krve. Seznam schválených komerčních testů pro sérologickou diagnostiku je uveden v příloze č. 2. virologické slouží k izolaci viru a potvrzení jeho identity s bovinním herpesvirem typu 1 (BHV-1). Probíhající inaparentní infekce IBR je prokazatelná sérologicky, na základě vyšetření párových vzorků krevních sér odebraných v intervalu 4 týdnů sérum-neutralizačním testem. Vzestup titru je dokladem probíhající nebo proběhlé infekce. Negativní výsledek obou vyšetření vylučuje inaparentní infekci. Zvířata ve stavu latentní infekce se detekují jednorázovým sérologickým vyšetřením konvenčním ELISA testem. Průkaz protilátek se považuje za doklad předchozí infekce a příslušné zvíře za potencionálního nosiče viru. Opakovaný negativní výsledek v pravidelně kontrolovaných IBR prostých stádech má trvalou, kdežto v klidových ohniscích jen momentální platnost. Klinicky manifestní infekce se diagnostikuje sérologicky a virologicky. Vzestup titru neutralizačních protilátek v opakovaně odebraných vzorcích krve nebo izolace a identifikace viru BHV-1 v buněčných kulturách potvrzují diagnózu IBR. Čl. 9 Odesílání vzorků na vyšetření Diagnostiku (sérologickou i virologickou) na IBR v rámci NOP od IBR provádějí státní veterinární ústavy (SVÚ) a Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně (příloha č. 2). K laboratornímu vyšetření se zasílají: na sérologickou diagnostiku - vzorky krve (eventuálně vzorky mléka v případě deklarace IBR prostých stád v souladu s Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace) odebrané buď jednorázově nebo opakovaně, na virologickou diagnostiku - zmetek s plodovými obaly, tele s příznaky onemocnění nejlépe živé nebo čerstvě uhynulé, nosní, oční, vaginální a prepuciální tampónové výtěry ve zmraženém stavu. 7

8 Všechny vzorky, určené k vyšetření, musí být doprovázeny řádně a úplně vyplněnou objednávkou (žádankou) laboratorního vyšetření, v níž (případně v přiloženém seznamu) musí být uvedena identifikační čísla zvířat rozděleně podle jednotlivých kategorií vyšetřovaného skotu podle čl. 7 NOP od IBR. Výsledky vyšetření se uvádějí v protokolu o laboratorním vyšetření na jednotlivá identifikační čísla zvířat a jsou zaslány chovateli a místně příslušné KVS. Čl. 10 Metody ozdravování a předpoklady k prohlášení hospodářství za úředně ozdravené nebo úředně prosté IBR Metoda ozdravení se stanoví na základě výsledků vstupního sérologického vyšetření. Možné metody ozdravování jsou uvedeny v čl. 8 NOP od IBR. 1. K eliminační metodě bez vakcinace: V případě rozhodnutí o použití této metody je nutno vyřadit sérologicky pozitivní zvířata do 30 dnů po získání výsledku z laboratoře. Pokud se vyřazení sérologicky pozitivních zvířat neuskuteční do této doby, je nezbytné u sérologicky pozitivního skotu provést základní imunizaci inaktivovanou markerovou vakcínou. Pozitivní skot je nezbytné vyřadit do 6 měsíců od provedení základní imunizace. 2. K eliminační metodě s vakcinací markerovou vakcínou: Pro kontrolu imunizační účinnosti používané vakcíny jsou prováděna namátková sérologická vyšetření vakcinovaných zvířat. (rozsah bude uveden v příloze č. 3) Hospodářstvím, která ozdravují eliminační metodou s vakcinací inaktivovanými markerovými vakcínami, a v kterých již byla ze stáda eliminována všechna sérologicky pozitivní (infikovaná terénním BHV-1) zvířata (zjištěná vstupním sérologickým vyšetřením), lze doporučit bezprostředně po vyřazení posledního infikovaného zvířete, provést sérologické vyšetření (konvenčním ELISA testem) skupiny žijících krav, které v době vstupního vyšetření byly ve věku 1-6 měsíců. V této malé skupině krav by se mohlo vyskytovat neevidované sérologicky pozitivní zvíře, které by znehodnotilo výsledek prvního závěrečného vyšetření. Teprve poté je vhodné ozdravovací program v hospodářství ukončit závěrečnými vyšetřeními. Toto se však netýká chovatelů, kteří po provedení vstupního sérologického vyšetření dále průběžně vyšetřují telata, která dosáhla věku 6 měsíců. Čl. 11 Používané vakcíny Základní informace jsou uvedeny v čl. 9 a 13 NOP od IBR. Seznam v současné době v ČR registrovaných markerových monovalentních vakcín proti IBR je uveden v příloze č. 4. Pro potřeby Národního ozdravovacího programu od IBR v České republice budou od používány jen registrované inaktivované markerové vakcíny. Pokud se chovatel, který zahájil ozdravování před 1. lednem 2006 a používá k vakcinaci konvenční vakcíny (celý BHV-1), rozhodne od 1. ledna 2006 používat markerové vakcíny, musí si zpracovat a nechat KVS schválit nový ozdravovací plán. 8

9 Čl. 12 IBR izoláty Jedná se o objekty, do kterých může být v rámci NOP od IBR dočasně soustřeďován infikovaný (sérologicky pozitivní) skot, zejména z důvodů krátkodobého hospodářského využití. Stáje musí být prostorově i provozně oddělené od všech ostatních objektů pro ustájení skotu a skot zde chovaný nesmí přijít do kontaktu s jiným skotem. Do IBR izolátu může být přemístěn nebřezí a neinseminovaný (nepřipuštěný) skot, který se zde již nesmí inseminovat (připouštět). Zvířata nemusí být vakcinována. Skot z těchto objektů musí být přemístěn na jatky nebo do jiného IBR izolátu. Čl. 13 Uznání, pozastavení či odebrání statusu hospodářství úředně ozdraveného nebo úředně prostého IBR Uznání statusu hospodářství nebo stáda za úředně ozdravené či úředně prosté IBR lze provést na základě laboratorních vyšetření deklarujících, že ozdravování bylo úspěšně dokončeno (viz zásady v čl. 10 NOP od IBR). Pozastavení statusu status se pozastaví v případě, že chovatel nezabezpečil provedení zdravotních zkoušek stanovených Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace, nebo vzniklo v hospodářství podezření z nákazy nebo nakažení. Podezření z nákazy nebo nakažení může být vysloveno na základě klinických příznaků, patologicko-anatomického nálezu, přemístění do hospodářství zvířete (zvířat) s horším nebo neznámým nákazovým statusem, kontaktu skotu úředně prostého (ozdraveného) stáda se skotem s horším nákazovým statusem a pod. Pozastavení statusu bude chovateli písemně sděleno od KVS. Status IBR úředně prostého nebo IBR úředně ozdraveného hospodářství může chovatel opět získat, provede-li do 30 dnů od jeho pozastavení u 100 % skotu staršího 6 měsíců zdravotní zkoušky s negativním výsledkem nebo v případě, že podezření z nákazy bylo vyloučeno. Odebrání statusu status se odebere v případě, že se v hospodářství změnila nákazová situace a tato byla potvrzená laboratorním vyšetřením. V případě pozitivního sérologického nálezu ve spojení s klinickými příznaky (aktivní ohnisko) přijme KVS nezbytná opatření v souladu s přílohou č. 5. Odebrání statusu bude chovateli písemně sděleno KVS. Status IBR úředně prostého nebo IBR úředně ozdraveného hospodářství může chovatel opět získat, provede-li stanovená vyšetření (viz čl. 19 tohoto metodického návodu). Seznam hospodářství úředně ozdravených a úředně prostých je veřejně dostupný na webových stánkách SVS ČR. Čl. 14 Ozdravovací plán jednotlivého hospodářství Ozdravovací plán zpracuje chovatel po konzultaci se soukromým veterinárním lékařem a KVS. Je žádoucí, aby ozdravování začalo co nejdříve po získání výsledků vstupního sérologického vyšetření. Nejvhodnější metodu ozdravení pro dané hospodářství (stádo) doporučí chovateli místně příslušná KVS, s respektováním výsledků vstupního sérologického vyšetření, ale i dalších faktorů. Základní náležitosti ozdravovacího plánu jsou uvedeny v čl. 14 NOP od IBR. 9

10 Ozdravovací plán musí dále obsahovat (podle okolností) nezbytné podmínky, které musí chovatel zabezpečit s ohledem na časově a odborně správný a nákazově nerizikový průběh ozdravování. Jedná se zejména o: - zajištění veterinárních úkonů spojených s ozdravováním konkrétním soukromým veterinárním lékařem, - povinnost zaznamenání výsledků u pozitivních zvířat (zjištěných vstupním sérologickým vyšetřením) do průvodních listů skotu, případně dobrovolné viditelné označení pozitivního skotu (nikoliv však na ušních známkách, sloužících k identifikaci zvířat), - vedení evidence zvířat ve všech stájových objektech. Pro každou stáj vést stájový registr /viz zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) a vyhláška MZe č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem/, - stanovení systému přemísťování zvířat v rámci hospodářství i mimo ně, je-li přemísťování zvířat z hlediska provozního nezbytné. O přemístění vést záznamy (viz zákon č. 154/2000 Sb. a vyhláška MZe č. 136/2004 Sb.), - zákaz provádění mezipodnikových kooperací, které nejsou zohledněny v ozdravovacím plánu, - zabezpečení, aby zvířata ozdravovaného stáda nepřišla do kontraktu se zvířaty z ostatních stád, která mají rozdílný nákazový status, - zákaz vstupu nepovolaných osob do objektů, v nichž je chován skot, - zabezpečení účinné desinfekce na vstupech do objektů s chovem skotu, - provádění průběžných deratizací a desinsekcí ve stájích, - zabezpečení dalších nezbytných ochranných opatření proti zavlečení původce nákazy do stáda (ustájovací prostory, pastviny, při přemísťování zvířat a další), - poskytování stanovených údajů o průběhu ozdravování, - nezbytnost hlásit KVS veškeré problémy, které se vyskytnou v průběhu ozdravování, - organizování pastvy skotu tak, aby bylo zabráněno bezprostřednímu kontaktu zvířat ozdravovaného stáda nebo prostého stáda se stádem, vedeným jako klidové ohnisko IBR nebo jako stádo s neznámou nákazovou situací. S ohledem na povinnost danou zákonem č.166/1999 Sb. (veterinární zákon), že chovatel je povinen bránit vzniku a šíření nákaz, je ten chovatel, který nemá stádo prosté nákazy, povinen zabezpečit hrazení pastviny tak, aby byla dodržena taková vzdálenost mezi zvířaty, aby bylo zabráněno přenosu původce nákazy (minimálně 7 metrů). Konstrukce (způsob) hrazení musí zabránit úniku zvířat. - vymezení okruhu pracovníků, kteří budou přicházet do kontaktu se zvířaty ozdravovaného stáda. Tyto pracovníky odborně proškolit z hlediska dodržování nezbytných protinákazových opatření, - upozornění ošetřovatelů, případně dalších osob, přicházejících do styku se zvířaty z ozdravovaného stáda, že nesmí ošetřovat, ani doma chovat skot infikovaný původcem IBR (pokud nebyl vakcinován), ani skot u něhož není známa nákazová situace. Neumožnit účast rizikových zvířat na svodech. 10

11 - stanovení, aby další osoby (zejména pracovníci biologických služeb) vstupovaly do objektů pro chov skotu jen v odůvodněných případech a za dodržení stanovených protinákazových a hygienických podmínek, - zabezpečení ochranných pomůcek (pracovní oděv, pracovní obuv a další) a hygienických prostředků při nezbytném vstupu pracovníků biologických a servisních služeb do objektů pro ustájení zvířat. Doporučuje se poskytnout těmto pracovníkům minimálně pracovní plášť a pracovní obuv, které budou nepřenosné a budou zůstávat v hospodářství. - uchovávání údajů o sérologických vyšetřeních a vakcinacích zvířat po celou dobu ozdravování a minimálně 1 rok po ukončení ozdravování, - stanovení dalších podmínek specifických pro dané hospodářství. Čl. 15 Přemísťování skotu, účast na svodech Zásady jsou uvedeny v v čl. 15 NOP od IBR. Doplňuje se následující: 1. Přemístění skotu do hospodářství ozdravovaného od IBR při použití eliminační metody bez vakcinace: - do doby vyřazení všech pozitivních zvířat ze stáda (pokud nebyla provedena základní imunizace podle čl. 10) a provedení jednoho sérologické vyšetření zvířat starších 6 měsíců s negativním výsledkem se přemístění nemůže uskutečnit, s výjimkou přemístění plemenného býka z hospodářství úředně prostého IBR. - po této době lze do ozdravovaného hospodářství přemístit z úředně prostého hospodářství nebo úředně ozdraveného hospodářství skot sérologicky negativní vyšetřený konvenčním ELISA testem zjišťujícím protilátky proti celému BHV Účast skotu na svodech: - účast skotu z hospodářství v pozorovací době není dovolena. Čl. 16 Provádění embryotransferu Při získávání embryí a při přenosech embryí je nutné respektovat nákazový profil hospodářství dárkyň a hospodářství příjemkyň. Embrya získaná v hospodářstvích úředně prostých IBR a úředně ozdravených od IBR mají neomezené použití. Embrya získaná v hospodářstvích, která jsou klidovými ohnisky IBR, lze použít výhradně v hospodářstvích, vedených jako klidová ohniska IBR. V ozdravovaných hospodářstvích je postup následující: v hospodářstvích ozdravujících eliminační metodou bez vakcinace lze odběr embryí provést od sérologicky negativních plemenic, vyšetřených konvenčním 11

12 ELISA testem až poté, co budou ze stáda vyřazena všechna infikovaná zvířata a provedeno jedno sérologické vyšetření skotu staršího 6 měsíců konvenčním ELISA testem s negativním výsledkem. Embrya je možné použít bez omezení. v hospodářstvích ozdravujících eliminační metodou s vakcinací inaktivovanou markerovou vakcínou. Odběr embryí lze provést jen od dárkyň, u nichž byla provedena minimálně základní imunizace proti IBR a přenos lze provést jen v hospodářstvích ozdravujících eliminační metodou s vakcinací inaktivovanou markerovou vakcínou, a to příjemkyním, u nichž byla provedena minimálně základní imunizace proti IBR. v hospodářstvích, v nichž bylo s KVS dohodnuto ozdravení radikální metodou, mohou být získaná embrya použita výhradně v hospodářstvích, která jsou klidovými ohnisky IBR. Obecné zásady: 1. V rámci technologie získávání a manipulace s embryi musí být dodržována mezinárodně stanovená metodika se zařazením trypsinových oplachů embryí. 2. Embrya pocházející z hospodářství s rozdílným nákazovým statusem musí být skladována v samostatných kontejnerech. 3. Tým provádějící získávání a přenos embryí musí pro každý odběr a přenos používat sterilní pomůcky a pro činnost v každém hospodářství použít čistý pracovní oděv a obuv, který nemůže být zdrojem šíření původce nákazy. 4. Tým pro odběr/produkci embryí musí pracovat v souladu se zásadami stanovenými směrnicí Rady 88/407/ EHS resp. vyhláškou MZe č. 380/2003 Sb. o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí. Čl. 17 Hodnocení a kontrola průběhu ozdravování Hodnocení a kontrolu průběhu ozdravování provádí KVS za účinné spolupráce okresní pracovní skupiny. Hlavní formou kontroly průběhu ozdravování je administrativní kontrola základních dat ve vztahu k ozdravování. Vstupní data budou zpracována a sumarizována v rámci počítačového programu. K hodnocení a kontrole průběhu ozdravování budou sloužit následující vstupní data: 1. Obecně při všech metodách ozdravování: identifikační údaje o hospodářství: adresa chovatele, číslo hospodářství, IČO, stáj, kraj, okres stav skotu v hospodářství podle kategorií v ks: telata do 6 měsíců stáří skot samičího pohlaví starší 6 měsíců do 24 měsíců prvotelky (25 36 měs. stáří) ostatní krávy (od 37 měs. stáří) plemenní býci v přirozené plemenitbě 12

13 žír skotu je nebo není zařazen do ozdravování skot celkem nákazový profil skotu staršího 6 měsíců (zjištěný vstupním sérologickým vyšetřením): výsledek vyšetření skotu samičího pohlaví ve věku od 6 měsíců do otelení (100% zvířat) výsledek vyšetření prvotelek (nejdříve měsíc po otelení) (100 % zvířat) výsledek vyšetření ostatních krav (20 % zvířat) výsledek vyšetření plemenných býků v přirozené plemenitbě (100% zvířat) 2. Další údaje při eliminační metodě bez vakcinace: termín (termíny) vyřazení sérologicky pozitivních zvířat termíny sérologických vyšetření po vyřazení posledního pozitivního zvířete datum prohlášení hospodářství za úředně prosté 3. Další údaje při eliminační metodě s vakcinací inaktivovanou markerovou vakcínou: - údaje o vakcinaci skotu: počet provedených vakcinací a revakcinací (základní imunizace) skotu staršího 6 měsíců počet provedených revakcinací v 6 měsíců intervalech - přehled o namátkových vyšetřeních původně sérologicky negativních zvířat - přehled o namátkových vyšetřeních vakcinovaných zvířat z důvodu sledování titru protilátek - přehled o vyřazování původně sérologicky pozitivních zvířat (při vstupním sérologickém vyšetření) - datum vyřazení posledního sérologicky pozitivního zvířete - datum závěrečných sérologických vyšetření s negativním výsledkem (před prohlášením hospodářství za úředně ozdravené nebo úředně prosté IBR) - datum prohlášení hospodářství za úředně ozdravené neb prosté IBR 4. Další údaje při radikální metodě: - datum (data) přemístění veškerého skotu z hospodářství - v případě, že se přemístění skotu uskuteční až po ( ) termíny preventivních vakcinací (základní imunizace) a termíny revakcinací skotu v imunitě v šestiměsíčních intervalech - v případě, že do stájí bude ustájen po odsunu pozitivních zvířat zdravý skot: - datum provedení mechanické očisty a desinfekce - datum ustájení sérologicky negativních indikátorových zvířat - datum sérologických vyšetření indikátorových zvířat - datum ustájení zdravých zvířat 13

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v ČR č.j. 21682/2005-17210

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v ČR č.j. 21682/2005-17210 Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v ČR č.j. 21682/2005-17210 Ministerstvo zemědělství České republiky na základě 44 odst.1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Více

MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014

MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014 MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014 Infekční bovinní rinotracheitida Infekční bovinní rinotracheitida (IBR) je vysoce infekční onemocnění respiračního traktu vyvolané bovinním herpesvirem a projevuje se u skotu

Více

VĚSTNÍK. Ročník 2012 OBSAH. 1. Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2012... 2

VĚSTNÍK. Ročník 2012 OBSAH. 1. Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2012... 2 ČÁSTKA 1 VĚSTNÍK Ročník 2012 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VYDÁNO: KVĚTEN 2012 Cena: 44 Kč OBSAH 1. Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2012... 2 str. 2. Seznam

Více

Prodej živých zvířat z vlastního chovu

Prodej živých zvířat z vlastního chovu Prodej živých zvířat z vlastního chovu Veterinární podmínky Vodní drůbež Vodní drůbež starší 18-ti týdnů musí být doprovázena potvrzením od soukromého veterinárního lékaře, že je klinicky zdravá. Skot

Více

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého třída 174 612 38 Brno č.j.: SVS/2015/018441-B ROZHODNUTÍ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

Chovatelé by měli uvažovat o ukončení NOP od IBR, jinak se jim ozdravování prodraží.

Chovatelé by měli uvažovat o ukončení NOP od IBR, jinak se jim ozdravování prodraží. Chovatelé by měli uvažovat o ukončení NOP od IBR, jinak se jim ozdravování prodraží. Úvod Česká republika začala s ozdravováním od IBR, tedy od nákazy, s kterou se už vypořádaly např. Skandinávie, Dánsko,

Více

1. Cíl metodiky. 2. Materiálové vybavení. 3. Metoda odběru vzorků

1. Cíl metodiky. 2. Materiálové vybavení. 3. Metoda odběru vzorků Metodika provádění a hodnocení kontroly účinnosti závěrečné (ohniskové)dezinfekce v rámci Národních programů tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže (revize č. 2, ze dne 12. 10. 2010) 1. Cíl metodiky

Více

Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře

Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře Žádost o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

Označování a evidence hosp. zvířat,

Označování a evidence hosp. zvířat, Česká plemenářská inspekce www.cpinsp.cz Označování a evidence hosp. zvířat, zkušenosti z kontrol podmíněnosti v roce 2009 Ing. Zdenka Majzlíková Česká plemenářská inspekce je zřízena jako OSS, podřízená

Více

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v České Republice

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v České Republice Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v České Republice Informativní brožura MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D. 1, MVDr. Jan Bažant 2 1 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

Státní veterinární správa České republiky. Paratuberkulóza

Státní veterinární správa České republiky. Paratuberkulóza Státní veterinární správa České republiky Paratuberkulóza Metodický návod SVS ČR č. 5/2008, ze dne 4. března 2008, stanovující postup v prevenci šíření paratuberkulózy skotu v ČR č.j. 430/2008/RED PRAHA

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2013/034461-H Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007 č.j. 164/07-EPI-1956/2007 Krajské veterinární správy ze dne 9. října 2007 Krajská veterinární správa, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle 47 odst. (1) písm. b)

Více

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

Jak se dívat na potenciální výskyt PAB (paratuberkulóza skotu) ve svém chovu masného skotu. Cunkov 17.2.2017 MVDr. Břetislav Pojar

Jak se dívat na potenciální výskyt PAB (paratuberkulóza skotu) ve svém chovu masného skotu. Cunkov 17.2.2017 MVDr. Břetislav Pojar Jak se dívat na potenciální výskyt PAB (paratuberkulóza skotu) ve svém chovu masného skotu Cunkov 17.2.2017 MVDr. Břetislav Pojar Pohled na paratuberkulózu skotu je zdánlivě jednoduchý A. Onemocnění probíhá

Více

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel Č.j.: SVS/2012/019496- M Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, dále také KVS Olomouc, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle

Více

Národní ozdravovací program od infek ní rinotracheitidy skotu v R,

Národní ozdravovací program od infek ní rinotracheitidy skotu v R, Ministerstvo zemdlství eské republiky na základ 44 odst.1 písm. c) zákona. 166/1999 Sb., o veterinární péi a zmn nkterých souvisejících zákon (veterinární zákon), ve znní pozdjších pedpis, schvaluje Národní

Více

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci

Více

Teorie ledovce.. Teorie ledovce

Teorie ledovce.. Teorie ledovce Seminář OPB Cunkov, U Bizona 17.2.2014 1 Bovinní virová diarea - BVD (slizniční choroba skotu) MVDr. Libor Borkovec Zoetis Česká republika s.r.o. 2 3 Teorie ledovce.. Teorie ledovce Z celku je vidět pouze

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191 elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Naše č. j.:

Více

Kontroly podmínenosti v roce 2011

Kontroly podmínenosti v roce 2011 Kontroly podmínenosti v roce 2011 SMR 12 15 MVDr. Radek Axmann Chovatel, jím zaměstnávané osoby při chovu, přepravě, svodu a prodeji zvířat, jakož i další osoby, které přicházejí do styku se zvířaty a

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel Krajská veterinární správa

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Grafické znázornění odběru vzorků v reprodukčních chovech krůt

Grafické znázornění odběru vzorků v reprodukčních chovech krůt Grafické znázornění odběru vzorků v reprodukčních chovech krůt TÝDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005

Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005 Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005 MOR VČELÍHO PLODU Čl. 1 Poučení o nákaze a) Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza 1) převážně postihující

Více

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl.

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl. Č.j.: SVS/2013/044709-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný správní

Více

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA Aktiv předsedů, jednatelů a zdravotních referentů ZO ČSV Zlínského kraje Vizovice, 20. září 2015 ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA VČEL VE ZLÍNSKÉM KRAJI MVDr. Petr Jínek Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Více

" 17a. Podmínky péče o pokusná zvířata

 17a. Podmínky péče o pokusná zvířata " 17a Podmínky péče o pokusná zvířata (1) Chovatel je povinen chovat laboratorní zvířata pouze v zařízeních, na která bylo pro chovná a dodavatelská zařízení uděleno osvědčení nebo byla pro uživatelská

Více

Současnost NOP od IBR Budoucnost

Současnost NOP od IBR Budoucnost Současnost NOP od IBR Budoucnost Listopad 2011 1 Cíl Získání od Evropské komise statusu země prosté - dnes jsme v příloze č. I. RK 2004/558/ES státy s programem -potřebujeme být v příloze č. II. RK 2004/558/ES

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC

VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC v a c c i n e s f o r p i g s Inaktivovaná purifikovaná subjednotková vakcína proti aktinobacilové pleuropneumonii pro klasickou intramuskulární nebo bezjehelnou intradermální

Více

ORIENTACE NA FAREMNÍ PRODUKCI DIAGNOSTICKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST PROFESNÍ SERVIS

ORIENTACE NA FAREMNÍ PRODUKCI DIAGNOSTICKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST PROFESNÍ SERVIS ORIENTACE NA FAREMNÍ PRODUKCI DIAGNOSTICKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST PROFESNÍ SERVIS Daniel, K. Cymedica s.r.o. Diagnostická činnost a poradenství pro veterinární lékaře i chovatele V chovech prasat a drůbeže

Více

P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II)

P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II) P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II) hospodářství - provoz Chovatel název (viz část I): Registrační číslo hospodářství: CZ.......... Název hospodářství: Obec: KÚ:

Více

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2012

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2012 Strana 2 Částka 2 / 2011 Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.:192393/2011-MZE-17212 V Praze dne 22.11.2011 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2012 V souladu

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Martina Havlíčková, Radka Limberková, Pavla Růžičková, Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav K historii vyšetřování sér

Více

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat 246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání 8 Veřejná vystoupení zvířat (1) Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze Č. j.: SVS/2014/096566-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný orgán podle ustanovení 49 odst.1 písm.

Více

ZÁKON. ze dne 13. července 1999. (veterinární zákon) 166/99 sb. HLAVA II. Oddíl 1. Povinnosti chovatelů

ZÁKON. ze dne 13. července 1999. (veterinární zákon) 166/99 sb. HLAVA II. Oddíl 1. Povinnosti chovatelů ZÁKON ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 166/99 sb. (1) Chovatel je povinen HLAVA II ZDRAVÍ ZVÍŘAT A JEHO OCHRANA Oddíl 1 Povinnosti

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

Veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat do ČR v zájmovém chovu (týkající se psů, koček a fretek)

Veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat do ČR v zájmovém chovu (týkající se psů, koček a fretek) Veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat do ČR v zájmovém chovu (týkající se psů, koček a fretek) Do 30.4.2004 jsou platná povolení vydaná SVS ČR k dovozu psů, koček a fretek. Od 1.5.2004 do

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT Jana Prodělalová Oddělení virologie Virové choroby prasat Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno Evoluce koronavirů: 8 100 př.n.l. rekombinace, mutace adaptace

Více

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název inovace Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE H1DKZ - Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny CZ.1.07/2.2.00/15.0063

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Letní ošetření

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Letní ošetření ČJ.: SVS/2013/033429-S Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj dále jen "KVS SVS pro Středočeský kraj" jako místně a věcně příslušný

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

372/2003 Sb. VYHLÁŠKA

372/2003 Sb. VYHLÁŠKA 372/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. října 2003 o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty Změna: 164/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Více

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění.

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 5.8.2014 L 232/5 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 846/2014 ze dne 4. srpna 2014, kterým se mění příloha D směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o podmínky pro dárcovská zvířata z čeledi koňovitých (Text

Více

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2015

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2015 Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Č. j.: 72403/2014-MZE V Praze, dne 12. 11. 2014 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2015 V souladu s 44 odst. 1 písm. d) zákona

Více

Směrnice 2010/32/EU, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty ve zdravotnictví

Směrnice 2010/32/EU, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty ve zdravotnictví Směrnice 2010/32/EU, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty ve zdravotnictví MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví Konference Brno 24.9.2014 Směrnice Rady 2010/32/EU

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Řád plemenné knihy plemene piemontese

Řád plemenné knihy plemene piemontese Řád plemenné knihy plemene piemontese l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

VĚSTNÍK. Ročník 2014 OBSAH. 1. Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2015... 2

VĚSTNÍK. Ročník 2014 OBSAH. 1. Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2015... 2 ČÁSTKA 2 VĚSTNÍK Ročník 2014 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VYDÁNO: PROSINEC 2014 Cena: 142 Kč OBSAH 1. Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2015... 2 str. 2. Vyhlášení

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Zkušenosti s realizací ozdravovacích programů BVD v ČR

Zkušenosti s realizací ozdravovacích programů BVD v ČR Zkušenosti s realizací ozdravovacích programů BVD v ČR MVDr. Petr Václavek, Ph.D. Státní veterinární ústav Jihlava Referenční laboratoř pro BVD/MD VETfair, Hradec Králové, seminář ČBS, 12. dubna 2014 Obsah

Více

Nakládání s odpady ze stravovacích zařízení. Radomír Belza, prosinec 2011

Nakládání s odpady ze stravovacích zařízení. Radomír Belza, prosinec 2011 Nakládání s odpady ze stravovacích zařízení Radomír Belza, prosinec 2011 Definice Odpad ze stravovacích zařízení = veškerý potravinářský odpad včetně použitého stolního oleje s původem v restauracích,

Více

ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY A VÝROBKY Z MLEZIVA

ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY A VÝROBKY Z MLEZIVA NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY

Více

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr. Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.cz Č.j.: KVSC /1450/ 2009 Nařízení č. 2/2009 Krajské veterinární

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání Strana 18 Sbírka zákonů č. 3 / 2009 3 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení

Více

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2014

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2014 Strana 2 Částka 3 / 2013 Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Č. j.: 71808/2013-MZE-17212 V Praze dne 19. 11. 2013 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2014 V souladu

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2003 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),

Více

KRAJSKÁ VETERINÁRN d~mvo\- 2012 STÁTNÍ VETERINÁRNÍ PRO JIHOMORA VSK

KRAJSKÁ VETERINÁRN d~mvo\- 2012 STÁTNÍ VETERINÁRNÍ PRO JIHOMORA VSK GENOSERVIS a. s. KRAJSKÁ VETERINÁRN d~mvo\- 2012 STÁTNÍ VETERINÁRNÍ PRO JIHOMORA VSK Palackého 174, 612 38 Brno elektronická podatelna: Tel.:: +420 541 594 472 epodatelna.kvsb@svscr.cz Fax.: +420 547 212

Více

Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki

Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové, Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki N A Ř Í ZE

Více

356/2004 Sb. VYHLÁŠKA

356/2004 Sb. VYHLÁŠKA 356/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. června 2004 o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat

Více

389/2004 Sb. VYHLÁŠKA

389/2004 Sb. VYHLÁŠKA 389/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí

Více

Výroční zpráva z úředních kontrol ČR za rok 2011

Výroční zpráva z úředních kontrol ČR za rok 2011 Čj.: 60556/2012-MZE-14323 Ministerstvo zemědělství Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny Výroční zpráva z úředních kontrol ČR za rok 2011 MVDr. Pavel Bohatec vrchní ředitel Sekce potravinářských

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Nákazy a hromadné úhyny včel

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Nákazy a hromadné úhyny včel Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Nákazy a hromadné úhyny včel 1. 1. Legislativa - obecně 2. 2. Mor včelího plodu 3. 3. Otravy včelstev (podezření na použití POR) 4. 4. Metodika kontroly

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.: 40079/2006-11000 V Praze, dne 5.12.2006

Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.: 40079/2006-11000 V Praze, dne 5.12.2006 Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.: 40079/2006-11000 V Praze, dne 5.12.2006 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2007 V souladu 44 odst.1 písm. d) zákona

Více

Dotazník pro účastníky soutěže

Dotazník pro účastníky soutěže Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro účastníky soutěže vyplněním a zasláním tohoto dotazníku vstoupíte do prvního vyhodnocovacího kola soutěže Mléčná farma roku 2015. Na jeho základě odborná komise vybere

Více

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Ústav patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno, Katedra parazitologie, UK Praha Českého svazu chovatelů masného skotu, Hotel Skalský

Více

Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě

Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě Pokyn Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ÚSKVBL / REG 1/2008 Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státě Platnost od: 17.3. 2008 Platnost

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

Praktické využití serologických metod

Praktické využití serologických metod Praktické využití serologických metod Daniel Sperling 21.3. 2014 Hotel Myslivna, Brno Využití sérologie v diagnostice infekčních onemocnění prasat sérologie je vědecká disciplína zaměřená na detekci protilátek

Více

Legislativní problematika očkování dospělých. X.Hradecké vakcinologické dny

Legislativní problematika očkování dospělých. X.Hradecké vakcinologické dny Legislativní problematika očkování dospělých X.Hradecké vakcinologické dny Něco z historie Průběžné četné změny právních předpisů.. 2009 změny v organizaci a kompetencích OHS, zejm. distribuce vakcín,

Více

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2010

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2010 Strana 2 Částka 1 / 2009 Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.: 34994/2009-10000 V Praze dne 18. 11. 2009 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2010 V souladu

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

Výroční zpráva z úředních kontrol ČR za rok 2014

Výroční zpráva z úředních kontrol ČR za rok 2014 čj. 35673/2015-MZE-18123 1 Příloha č. 2 k dopisu čj. 43380/2015-MZE-18123 Ministerstvo zemědělství Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny Výroční zpráva z úředních kontrol ČR za rok 2014 MUDr.

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne... 2014,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších

Více

Africký mor prasat - veterinární opatření. MVDr. Blanka Karešová KVS SVS pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Africký mor prasat - veterinární opatření. MVDr. Blanka Karešová KVS SVS pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové - veterinární opatření MVDr. Blanka Karešová KVS SVS pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové 28. 3. 2014 Zákon 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV Část I. Základní ustanovení Název a sídlo Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata Města Chodov Komenského 1077, 354 35

Více

Veterinářství Plasy. Maturitní okruhy

Veterinářství Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Chov skotu 2. Chov koní 3. Chov prasat 4. Plemenitba skotu Veterinářství Plasy Chov zvířat 5. Biologické předpoklady produkce mléka a jeho získávání 6. Produkce hovězího masa a jeho

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Strana 22 Sbírka zákonů č. 4 / 2009 Částka 2 4 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 8b odst. 4 a 7 a 8e odst. 3

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více