ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra ochrany rostlin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra ochrany rostlin"

Transkript

1 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra ochrany rostlin Charakterizace a diagnostika latentního viru meruňky disertační práce Autor: Ing. Lenka Grimová Školitel: Doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc. Konzultant: Ing. Miloslav Zouhar, PhD. Praha 2011

2 Prohlašuji, že jsem tuto disertační práci vypracovala samostatně, pod vedením vedoucího disertační práce a s použitím citované literatury. V Praze dne Ing. Lenka Grimová

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda vyjádřila svou nejhlubší a srdečnou vděčnost všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k sepsání této práce. Především děkuji vedoucímu mé disertační práce Doc. Ing. Pavlu Ryšánkovi, CSc. za jeho odborné vedení, cenné rady, za jeho lidský přístup a vloženou důvěru v mé pracovní schopnosti. Mému konzultantovi a kolegovi Ing. Miloslavu Zouharovi, PhD. bych chtěla poděkovat za pomoc při zpracování laboratorních pokusů a za živé obohacující diskuze nad danou problematikou. Mé velké díky patří i Ing. Janě Mazákové, PhD. za její pomoc při závěrečném zpracování této práce a za její laskavost a dobrotu. Rovněž bych chtěla poděkovat mým spolužákům a kolegům z katedry ochrany rostlin za vytvoření klidné a přátelské atmosféry na našem pracovišti. Touto cestou také děkuji svým kolegům z Università Degli Studi Di Bari v Itálii za nabídnutou možnost působení na jejich pracovišti a za neocenitelné zkušenosti, které jsem díky nim v průběhu mých studijních stáží na tamní katedře získala. Jmenovitě bych chtěla poděkovat Dr. Maxovi Morelli za jeho spolupráci a za jeho upřímné přátelství. Mé poděkování také patří Doc. RNDr. Karlu Petrzikovi CSc. z Ústavu molekulární biologie rostlin Akademie věd České republiky za jeho cenné rady a doporučení při přípravě vzorků na klonování a sekvenování. Dále bych chtěla vyjádřit své díky mým nejlepším kamarádům, kteří respektovali mou práci a snažili se mé nadšení pro vědu, ač často bezvýsledně, ale zcela upřímně, vždy pochopit. Závěrem bych ráda z celého srdce poděkovala mým úžasným rodičům a mé milované sestře za neuvěřitelnou psychickou podporu, bez které by tato práce nebyla nikdy dokončena.

4 Tato disertační práce byla vypracována v rámci řešení projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství ČR - QG60123 Výzkum a inovace postupů diagnostiky hospodářsky významných, regulovaných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin s důrazem na molekulární metody a s přispěním výzkumného záměru MSM Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

5 Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Literární přehled Pěstování peckovin v České republice Viry peckovin Stručná charakteristika vybraných virů peckovin Viry peckovin na území České republiky Čeleď Betaflexiviridae Rod Foveavirus Zástupci rodu Foveavirus Apricot latent virus Biologické vlastnosti ApLV Molekulární vlastnosti ApLV Geografické rozšíření ApLV Metody detekce ApLV ApLV versus Peach asteroid spot disease Hospodářský význam virů peckovin Ochrana proti virovým chorobám peckovin Certifikační programy pro produkci zdravého pěstebního materiálu Vybrané diagnostické metody pro detekci rostlinných virů Diagnostika rostlinných virů dle příznaků Diagnostika rostlinných virů dle jejich biologických vlastností Diagnostika virů pomocí sérologických metod Diagnostika virů pomocí molekulárně genetických metod Hybridizační techniky Polymerázová řetězová reakce Sekvenační analýzy Cíle disertační práce Metodika práce Biologická charakteristika ApLV Hostitelský okruh ApLV Přenos ApLV na semenáče broskvoní GF Přenos ApLV na komerčně pěstované kultivary peckovin 24 i

6 Obsah Přenos ApLV na bylinné hostitele Studium symptomů ApLV Vyhodnocení zdravotního stavu testovaných rostlin Vývoj a adaptace diagnostických metod pro detekci ApLV Zdroje rostlinného materiálu Odběr rostlinného materiálu Uchování rostlinného materiálu Izolace celkové RNA Homogenizace rostlinného materiálu Izolační techniky využité pro extrakci celkové RNA Stanovení koncentrace, čistoty a integrity celkové RNA Vyhodnocení jednotlivých izolačních metod Detekční metody založené na RT-PCR Metoda Two-Step RT-PCR Metoda One-Step RT-PCR za využití QIAGEN OneStep RT-PCR kit Metoda One-Step RT-PCR vlastní výroby Metoda Direct binding RT-PCR Metoda Immuno-capture RT-PCT bez využití specifických protilátek Metoda Spot-capture RT-PCR bez využití specifických protilátek Metoda Print-capture RT-PCR bez využití specifických protilátek Elektroforetická separace a vizualizace nukleových kyselin Detekční metody založené na hybridizaci nukleových kyselin Příprava templátové DNA Příprava RNA sond značených digoxigeninem Dot Blot hybridizace Vyhodnocení vybraných detekčních metod Vyhodnocení relativní citlivosti vybraných detekčních metod Vyhodnocení relativní spolehlivosti vybraných detekčních metod Molekulární charakteristika ApLV Analýza dsrna Izolace dsrna Elektroforetická separace a vizualizace dsrna Purifikace a amplifikace dsrna Studie genomu ApLV Zdroje rostlinného materiálu Izolace celkové RNA, syntéza cdna a PCR Ligace PCR produktů a jejich transformace do bakteriálních buněk Kontrola bakteriálních klonů Příprava PCR produktů pro sekvenační analýzy 48 ii

7 Obsah Příprava bakteriálních plazmidů pro sekvenační analýzy Analýzy sekvencí Monitoring ApLV na území ČR Odběr vzorků Testování vzorků Výsledky Biologická charakteristika ApLV Hostitelský okruh ApLV Přenos ApLV na semenáče broskvoní GF Přenos ApLV na komerčně pěstované kultivary peckovin Přenos ApLV na bylinné hostitele Studium symptomů ApLV Semenáče broskvoní GF Kultivary broskvoní Kultivary meruněk Kultivary třešní a švestek Výsledky testů ELISA a RT-PCR na přítomnost vybraných virových patogenů Vývoj a adaptace diagnostických metod pro detekci ApLV Zdroje rostlinného materiálu Doba odběru rostlinného materiálu Způsob uchování rostlinného materiálu Izolace celkové RNA Homogenizace rostlinného materiálu Vyhodnocení izolačních technik Detekční metody založené na RT-PCR Detekční metody založené na Dot-blot hybridizaci Vyhodnocení vybraných detekčních metod Specifita detekčních metod Relativní citlivost vybraných detekčních metod Relativní spolehlivost vybraných detekčních metod Molekulární charakteristika ApLV Analýza dsrna Studie parciálních fragmentů genomu izolátů ApLV Molekulární charakteristika ApLV izolátů Procentuální sekvenční identita Fylogenetické analýzy Monitoring ApLV na území ČR 79 iii

8 Obsah 6. Diskuze Biologická charakteristika ApLV Hostitelský okruh Studium symptomů ApLV Diagnostické metody pro detekci ApLV Detekce ApLV pomocí molekulárně genetických technik Rostlinný materiál a izolace celkové RNA Detekční metody založené na RT-PCR Detekční metody založené na molekulární hybridizaci Molekulární charakteristika ApLV dsrna Studie parciálních fragmentů genomu izolátů ApLV Monitoring ApLV na území ČR Závěry 95 Seznam použité literatury 97 Přílohy 111 iv

9 Seznam obrázků a tabulek v textu Seznam obrázků a tabulek v textu Obr. 4. Symptomy spojované s infekcí ApLV na listech semenáčů broskvoní GF Obr. 5. Symptomy spojované s infekcí ApLV na listech kultivarů broskvoní...54 Obr. 6. Symptomy spojované s infekcí ApLV na listech meruňky cv. Tirynthos...55 Obr. 7. Detekce ApLV v průběhu vegetačního období...57 Obr. 8. Porovnání integrity izolované celkové RNA...60 Obr. 9. Detekce ApLV metodou Two-Step RT-PCR Obr. 10. Detekce ApLV metodou Two-Step RT-PCR s koamplifikací rostlinné mrna...61 Obr. 11. Detekce ApLV metodou Two-Step RT-PCR s využitím UDG...61 Obr. 12. Detekce ApLV metodou Two-Step RT-PCR s koamplifikací rostlinné mrna a Two-Step RT-PCR s koamplifikací rostlinné mrna s využitím UDG...61 Obr. 13. Detekce ApLV metodou Co-RT-PCR...62 Obr. 14. Detekce ApLV metodou Nested RT-PCR...62 Obr. 15. Detekce ApLV metodou One-Step RT-PCR s využitím QIAGEN OneStep RT-PCR kit...62 Obr. 16. Detekce ApLVmetodou One-Step RT-PCR vlastní výroby...62 Obr. 17. Detekce ApLV metodou DB-RT-PCR...62 Obr. 18. Detekce ApLV metodou IC-RT-PCR...63 Obr. 19. Detekce ApLV metodou SC- a PC-RT-PCR...63 Obr. 20. Detekce ApLV metodou dot-blot hybridizace...63 Obr. 21. Relativní citlivost metody Two-step RT-PCR...65 Obr. 22. Relativní citlivost metody Two-Step RT-PCR s koamplifikací rostlinné mrna...65 Obr. 23. Relativní citlivost metody Two-Step RT-PCR s využitím UDG...65 Obr. 24. Relativní citlivost metody Two-Step RT-PCR s koamplifikací rostlinné mrna a s využitím UDG...66 Obr. 25. Relativní citlivost metody Co-RT-PCR...66 Obr. 26. Relativní citlivost metody Nested RT-PCR...66 v

10 Seznam obrázků a tabulek v textu Obr. 27. Relativní citlivost metody One-Step RT-PCR s využitím QIAGEN OneStep RT-PCR kit...67 Obr. 28. Relativní citlivost metody One-Step RT-PCR vlastní výroby...67 Obr. 29. Elektroforeogram dsrna...69 Obr. 30. Detekce ApLV z dsrna metodou Two-step RT-PCR...69 Obr. 31. Organizace parciálního genomu palestinského izolátu ApLV a klonovací strategie DNA fragmentů...71 Obr. 33. Organizace parciálního genomu moldávského izolátu ApLV a klonovací strategie DNA fragmentů...72 Obr. 34. Organizace parciálního genomu českého izolátu ApLV a klonovací strategie DNA fragmentů...73 Obr. 37. Fylogenetický strom založený na sekvencích aminokyselin ORF2 izolátů ApLV a ostatních zástupců rodu Foveavirus...76 Obr. 38. Fylogenetický strom založený na sekvencích aminokyselin ORF3 izolátů ApLV a ostatních zástupců rodu Foveavirus...77 Obr. 39. Fylogenetický strom založený na sekvencích aminokyselin ORF4 izolátů ApLV a ostatních zástupců rodu Foveavirus...78 Obr. 40. Fylogenetický strom založený na sekvencích aminokyselin ORF5 izolátů ApLV a ostatních zástupců rodu Foveavirus...79 Tab. 13. Vývoj symptomů spojovaných s infekcí ApLV na rostlinách broskvoní...55 Tab. 14. Vývoj symptomů spojovaných s infekcí ApLV na rostlinách meruněk...56 Tab. 15. Výtěžnosti a čistota celkové RNA...59 Tab. 16. Porovnání izolačních metod na základě výtěžnosti, čistoty a integrity celkové RNA...60 Tab. 17. Relativní citlivost vybraných RT-PCR metod...67 Tab. 18. Relativní spolehlivost vybraných RT-PCR metod...68 Tab. 19. Organizace parciálního genomu palestinského izolátu ApLV...71 Tab. 20. Organizace parciálního genomu moldavského izolátu ApLV...72 vi

11 Seznam obrázků a tabulek v textu Tab. 21. Organizace parciálního genomu českého izolátu ApLV...73 Tab. 22. Procentuální sekvenční identita ApLV izolátu Pal s vybranými izoláty ApLV a ASPV...74 Tab. 23. Procentuální sekvenční identita ApLV izolátu Mol s vybranými izoláty ApLV a ASPV...75 Tab. 24. Procentuální sekvenční identita ApLV izolátu Tom s vybranými izoláty ApLV a ASPV..75 Není-li v textu uvedeno jinak, autorem obrázků je autorka disertační práce. vii

12 Seznam použitých zkratek Seznam použitých zkratek Zkratka Anglický název Český název A absorbance absorbance aa amino-acid aminokyselina AAF acetylaminofluoren acetylaminofluoren ACSLV Apple chlorotic leaf spot virus virus chlorotické skvrnitosti jabloně ApLV Apricot latent virus latentní virus meruňky ApMV Apple mosaic virus virus mozaiky jabloně ASGV Apple stem grooving virus virus žlábkovitosti kmene jabloně ASPV Apple stem pitting virus virus mělké vrásčitosti kmene jabloně BSA bovine serum albumin hovězí sérový albumin bp pair of bases pár bází cdna complementary deoxyribonucleic acid komplementární deoxyribonukleová kyselina CMV Cucumber mosaic virus virus mozaiky okurky Co-RT-PCR co-operational RT-PCR co-operational RT-PCR CP coat protein bílkovinný obal cv. cultivar kultivar Da Dalton Dalton DAS-ELISA double antibody sandwich ELISA double antibody sandwich ELISA DB-RT-PCR direct binding RT-PCR direct binding RT-PCR ddh 2O double-destilled water re-destilovaná voda DIBA dot immunoblot assay dot immunoblot assay DMSO dimethyl sulfoxide dimetyl sulfoxid DNA deoxyriboluncleic acid deoxyribonukleová kyselina dntp deoxiribonucleic triphosphate deoxyribonukleotid trifosfát dutp deoxiuridine triphosphate deoxyuridin trifosfát dsrna double-stranded nucleic acid dvouvlákenná ribonukleová kyselina DTT dithiothreitol dithiothreitol EDTA ethylene diamino tetraacetic acid etylen diamin tetraoctová kyselina ELISA enzyme linked immunosorbent assay imunochemická testovací metoda na pevné fázi EPPO European plant protection organization Evropská organizace pro ochranu rostlin g (RCF) relative centrifugal force relativní odstředivá síla GRSPaV Grapevine rupestris stem pitting associated virus virus spojovaný s mělkou vrásčitostí kmene révy vinné HEPES 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid [4-(2-hydroxyethyl)-piperazin]-ethan sulfonová kyselina IC-RT-PCR immunocapture RT-PCR immunocapture RT-PCR IgG immunoglobulin G imunoglobulín G IgG-AP immunoglobulin G conjugated with alcaline phosfatase IgG konjugovaný s alkalickou fosfatázou ISEM immunosorbent electron microscopy imunosorbentní elektronová mikroskopie kda kilodalton kilodalton kbp pair of bases tisíc párů bází MLRSV Myrobalan latent ringspot virus virus latentní kroužkovitosti myrobalánu MP movement protein movement bílkovina mrna messenger ribonucleic acid mediátorová ribonukleová kyselina nt nucleotide nukleotid ORF open reading frame otevřený čtecí rámec PAGE polyacrylamide gel electrophoresis polyakrylamidová gelová elektroforéza viii

13 Seznam použitých zkratek Seznam použitých zkratek (pokračování) Zkratka Anglický název Český název PAS Peach asteroid spot disease nemoc projevující se asteroidními skvrnami na broskvoni PCMoV Peach chlorotic mottle virus virus chlorotické strakatosti broskvoně PCR polymerase chain reaction polymerázová řetězová reakce PC-RT-PCR print capture RT-PCR print capture RT-PCR PDV Prune dwarf virus virus zakrslosti slivoně PNRSV Prunus necrotic ringspot virus virus nekrotické kroužkovitosti slivoně Pol complex of replicase proteins komplex replikačních bílkovin PPV Plum pox virus virus šarky švestky PVP polyvinylpyrrolidone polyvinylpyrolidon RdRp RNA dependent RNA polymerase RNA dependentní RNA polymeráza RIPA rapid immunofilter paper assay analýza s bočním proudem RNA ribonucleic acid ribonukleová kyselina rpm rounds per minute otáčky za minutu RpRV Raspberry ringspot virus virus kroužkovitosti maliníku RT reverse transcription reverzní transkripce RT-PCR reverse transcription polymerase chain reaction reverzní transkripce - polymerázová řetězová reakce SC-RT-PCR Spot capture RT-PCR spot capture RT-PCR SDS sodium dodecyl sulphate dodecylsulfát sodný SLRSV Strawberry latent ringspot virus virus latentní kroužkovitosti jahodníku ssrna Single-strand ribonucleic acid jednovlákenná ribonukleová kyselina TAS -elisa triple antibody sandwich ELISA triple antibody sandwich ELISA Taq DNA polymerase from Thermus aquaticus DNA polymeráza z Thermus aquaticus TGB triple gene block triple gene block TMV Tobacco mosaic virus virus mozaiky tabáku TIBA tissue-blot immunoassay tissue-blot immunoassay Tris trishydroxymethylaminomethane trishydroxymethylaminomethan Tth DNA Polymerase from Thermus thermophilus DNA polymeráza z Thermus thermophilus U unit jednotka UDG uracil DNA Glykosylase Uracil-DNA Glykosyláza UV ultraviolet light ultrafialové záření X-GAL 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-thiogalaktoctoside 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galaktopyranosid ix

14 Kapitola 1: Úvod Kapitola 1 Úvod Pěstování peckovin má v České republice dlouholetou tradici. Mezi nejvýznamnější druhy ovocných stromů jsou řazeny švestka domácí (Prunus domestica L.), broskvoň obecná (P. persica L.), meruňka obecná (P. armeniaca L.), třešeň obecná (P. avium L.) a višeň obecná (P. cerasus L.). Rozhodujícími faktory pro stabilizaci a ekonomicky výhodné pěstování těchto ovocných stromů jsou bezesporu správný výběr odrůd, příznivé klimatické podmínky a v neposlední řadě dobrý zdravotní stav samotných rostlin. Široká druhová diverzita rodu Prunus L. se odráží ve velkém počtu virů vyvolávajících na těchto rostlinách choroby. Některé z nich se stávají v rozsáhlých oblastech pro ovocnářskou komoditu nepřehlédnutelným problémem, neboť jsou častou příčinou vzniku ať již přímých či nepřímých ekonomických ztrát. Peckoviny jsou nejčastěji přirozenými hostiteli virů z rodů Ilarvirus, Potyvirus a Trichovirus. Jednou z dalších skupin virů infikujících tyto dřeviny jsou i někteří zástupci rodu Foveavirus, jejichž rozšíření a ekonomický význam pro ovocnářství je doposud ne zcela známý. Do tohoto rodu je taxonomicky řazený i latentní virus meruňky (Apricot latent virus, ApLV). Včasná detekce virových patogenů a přesná diagnostika nemocí, které vyvolávají, mají pro prevenci, nebo alespoň částečné snížení škod na ovocných plodinách obrovský význam a jsou bezesporu nepostradatelné pro zhodnocení efektivity metod ochrany rostlin a pro zajištění zdravých, viruprostých plodin či jejich rozmnožovacích orgánů pro další pěstování. Aby mohl být původce virózy určen, je nezbytné virus identifikovat, odhalit jeho přítomnost v infekční rostlině a ověřit, že tento patogen je s ohledem na Kochovy postuláty opravdu zodpovědný za vznik pozorovaných symptomů. Z výše uvedených důvodů bylo hlavním cílem předkládané disertační práce rozšířit dosavadní znalosti o latentním viru meruňky, jak na biologické, tak i molekulární úrovni, na jejichž základě by bylo možné navrhnout dostatečně citlivé a spolehlivé diagnostické metody pro jeho diagnostiku. 1

15 Kapitola 2: Literární přehled Kapitola 2 Literární přehled 2.1. Pěstování peckovin v České republice V současné době se na našem území rozkládá ha ovocných sadů. Nejvýznamnějším ovocným druhem je jabloň domácí (Malus domestica L.), která se pěstuje na ploše ha (plodné stromy). Velmi rozšířené je i pěstování peckovin, které má v České republice dlouholetou tradici. Mezi nejvýznamnější druhy jsou řazeny višeň obecná (Prunus cerasus L.), švestka domácí (P. domestica L.), meruňka obecná (P. armeniaca L.), třešeň obecná (P. avium L.) a broskvoň obecná (P. persica L.). V roce 2010 zaujímaly produkční sady peckovin přibližně ha zemědělské půdy, z čehož rozloha sadů višní byla ha, slivoní a švestek ha, meruněk ha, broskvoní 781 ha a třešní 880 ha. Průměrný výnos višní byl v roce ,15 t/ha, slivoní a švestek 4,01 t/ha, meruněk 1,24 t/ha, broskvoní 3,37 t/ha a třešní 2,78 t/ha. Meruňky, broskvoně, slivoně a švestky se nejvíce pěstují na území jižní Moravy, pěstování třešní a višní je hlavní ovocnářskou komoditou středních Čech (Anonym 1, 2, 2010). Seznam nejčastěji pěstovaných odrůd peckovin v ČR je uveden v tab. 1 (kapitola Přílohy) Viry peckovin Velmi široká druhová diverzita rodu Prunus L. se odráží ve velkém počtu virů vyvolávajících na těchto rostlinách choroby, z nichž se některé stávají v rozsáhlých oblastech pro ovocnářskou komoditu závažným problémem (Uyemoto & Scott, 1992). Peckoviny jsou napadány zejména viry rodů Ilarvirus, Potyvirus a Trichovirus. Mezi hospodářsky nejvýznamnější viry patří virus šarky švestky (Plum pox virus), virus nekrotické kroužkovitosti slivoně (Prunus necrotic ringspot virus), virus zakrslosti slivoně (Prune dwarf virus), virus mozaiky jabloně (Apple mosaic virus) a virus chlorotické skvrnitosti jabloně (Apple chlorotic leaf spot). Výskyt rodu Nepovirus není v evropských zemích tak častý. Jedná 2

16 Kapitola 2: Literární přehled se např. o virus latentní kroužkovitosti jahodníku (Strawberry latent ringspot virus), virus latentní kroužkovitosti myrobalánu (Myrobalan latent ringspot virus) a virus kroužkovitosti maliníku (Raspberry ringspot virus). Viry z rodů Foveavirus a Closterovirus byly v poslední době zaznamenány jen na určitých omezených lokalitách, informace o jejich výskytu a ekonomickém významu jsou omezeny (Myrta et al., 2003) Stručná charakteristika vybraných virů peckovin Plum pox virus (PPV). Virus šarky švestky, zástupce rodu Potyvirus čeledi Potyviridae (López-Moya et al., 2000), způsobuje významné ztráty na výnosech peckovin, které mohou dosáhnout u náchylných odrůd až 95 %. Přítomnost a intenzita symptomů vyvolaných infekcí PPV se liší na základě jednotlivých kmenů patogena, druhů, kultivarů, a zdravotního stavu hostitelských rostlin. Příznaky se objevují na listech, plodech (včetně pecek) a někdy i na květních orgánech (Llácer & Cambra, 2006). PPV je široce rozšířen ve většině států Evropy, v řadě zemí Asie a na severu Afriky (Simon et al., 1997), pravděpodobně i v Číně a v Severní i Jižní Americe (Malinowski et al., 2006). PPV je přenosný vegetativním množením (Németh, 1986) a velkým počtem různých druhů mšic necirkulativním nepersistentním způsobem (Labonne et al., 1994). Prune dwarf virus (PDV). Virus zakrslosti slivoně, zástupce rodu Ilarvirus, čeledi Bromoviridae je jedním z ekonomicky nejvýznamnějších virů peckovin. Jeho hostitelskými rostlinami jsou broskvoň, třešeň, višeň, švestka a mandloň (Nemeth, 1986; Uyemoto & Scott, 1992). Velmi často se vyskytuje ve směsné infekci spolu s PNRSV a ApMV. Tento celosvětově rozšířený virus je přenosný semeny, pylem a vegetativním množením (Mink, 1992; Brunt et al., 1996). Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV). Virus nekrotické kroužkovitosti slivoně je taxonomicky zařazený do rodu Ilarvirus, čeledi Bromoviridae. Přítomnost PNRSV byla zaznamenána po celém světě. Patogen způsobuje na celé řadě dřevinných opadavých druhů stromů a keřů různě se projevující choroby. Infekce může být latentní nebo se projevuje širokou škálou symptomů, jako jsou listové chlorózy, mozaiky, redukce růstu i výnosu (Mink, 1992; Uyemoto & Scott, 1992). Do této doby nebyli u tohoto viru indentifikováni žádní vektoři. Je přenosný pylem, semeny nebo vegetativním množením (Fulton, 1996). V současné době je známo několik desítek kmenů viru lišících se navzájem biologickými, serologickými či molekulárními vlastnostmi (Fulton, 1981; Hammond et al., 1999; Vašková et al., 2000; Myrta et al., 2001). 3

17 Kapitola 2: Literární přehled Apple mosaic virus (ApMV). Virus mozaiky jabloně je zástupce rodu Ilarvirus, čeledi Bromoviridae. Tento kosmopolitně se vyskytující virus má velmi široký okruh hostitelů (Fulton, 1972), mezi něž řadíme ostružiník, maliník, jabloň, meruňku, třešeň, mandloň, švestku, broskvoň, lísku, růži, chmel a břízu (Brunt et al., 1997; Francki et al., 1991). Do této doby nebyl popsán přenos pomocí vektorů. Virus je přenosný velmi pravděpodobně pylem, vegetativním množením z infekčních stromů či mechanicky. ApMV je velmi často přítomen ve směsné infekci s PNRSV a PDV, ale četnost výskytu ApMV je o hodně nižší než četnost zbylých dvou virů (Fulton, 1972). Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV). Virus chlorotické listové skvrnitosti jabloně je zařazený do rodu Trichovirus, čeledi Flexiviridae. Jeho hostitelský okruh je velmi široký, mezi nejčastější hostitele patří jabloň, hruška, broskvoň, švestka, třešeň a meruňka (Nemeth, 1986; Desvignes & Boye, 1989). Jeho ekonomická významnost je velká, neboť je celosvětově rozšířen a je velmi často v ovocných školkách příčinou inkompatibility při roubování. I když se většina kmenů viru na peckovinách neprojevuje příznaky, některé mohou být příčinou rozetky a odumírání podnoží (Desvignes & Boye, 1989). Přenos patogena se uskutečňuje vegetativním množením (Németh, 1986) Viry peckovin na území České republiky Nejzávažnější virovou chorobou peckovin v České republice je bezesporu šarka švestky (Polák, 1997). Příznaky PPV byly na rostlinách peckovin poprvé pozorovány ve východních Čechách na počátku 40. let 20. století, od té doby se virus rozšířil do většiny regionů, kde se tyto stromy pěstují (Navrátil, 2006). V České republice byl výskyt viru šarky švestky prokázán v přírodě i v ovocných sadech na všech druzích peckovin vyjma třešně a višně. Onemocnění peckovin šarkou se v současné době vyskytuje plošně nejen v nížinách, ale i v podhůří a vyšších polohách, kde ještě před třiceti nebo čtyřiceti lety byly švestky zdravé. Slabší výskyt viru je pouze v jižních Čechách a na jižní Moravě. K přirozeným hostitelům tohoto viru patří trnky, které byly infikovány přenosem mšicemi z infikovaných švestek, slivoní a myrobalánu a staly se sekundárním zdrojem infekce (Polák, 2006). Mezi nejvýznamnější ilarviry napadající peckoviny v České republice patří virus zakrslosti slivoně a virus nekrotické kroužkovitosti slivoně. V současnosti je PDV v České republice rozšířen převážně na trnkách, třešni a myrobalánu, PNRSV je rozšířen na třešni a myrobalánu. 4

18 Kapitola 2: Literární přehled Výskyt viru chlorotické skvrnitosti jabloně a viru mozaiky jabloně, které mohou na slivoních vyvolávat příznaky podobné šarce, tzv. pseudošarku, je v ČR ojedinělý. Ve výsadbách třešně se může také vyskytnout virus svinutky třešně, avšak i jeho výskyt je sporadický (tab. 2, kapitola Přílohy) (Polák, 2006). O systematickém průzkumu výskytu virů na teplomilných ovocných dřevinách, to jest na broskvoních a meruňkách na našem území nebyly v literatuře nalezeny žádné odkazy. Po ústní konzultaci s Doc. Ing. Jaroslavem Polákem DrSc. jsme se ujistili, že se touto problematikou v poslední době v České republice nikdo podrobně nezabýval Čeleď Betaflexiviridae Čeleď Betaflexiviridae, taxonomicky řazená do řádu Tymovirales, je pojmenována podle pružného virionu jejich zástupců ( flexuous znamená ohybný, pružný, vlnící se). Čeleď zahrnuje rostlinné viry rodů Capillovirus, Carlavirus, Citrivirus, Foveavirus, Trichovirus a Vitivirus, společně s některými příbuznými nezařazenými viry (Anonym 3, 2011). Čeleď je odvozena od fylogenetické analýzy sekvencí RNA polymerázy a obalového proteinu. Hlavní charakteristiky zástupců čeledi jsou: pružný vláknitý virion o průměru nm monopartitní pozitivní jednovlákenný RNA genom s 3 polyadenylovým koncem translace alespoň několika otevřených čtecích rámců (ORF) ze subgenomických mrna až 6 otevřených čtecích rámců organizovaných od 5 k 3 konci: 1. alpha-like replikační protein ( kda) zahrnující konzervativní methyl-transferázu, helikázu a RNA dependentní RNA polymerázu (RdRp) (Koonin & Dolja, 1993) 2. jeden nebo více movement proteinů, které umožňují translokaci viru v rostlině (MP) 3. jednoduchý kapsidový obalový protein (CP) (22-44 kda) 4. u některých virů šestý otevřený čtecí rámec, který může částečně přesahovat 3 -konec genu obalového proteinu a je možné, že má nukleotidové vazebné vlastnosti (Adams et al., 2004). 5

19 Kapitola 2: Literární přehled Řád zahrnuje viry obsahující jak jednoduchý movement protein 30K nadčeledi i viry kódující triple gene block (TGB) (Morozov & Solovyev, 2003), avšak analýzy RdRp a CP sekvencí naznačují, že se jedná o jednu soudržnou taxonomickou jednotku (Adams et al., 2004). Z hlediska biologických vlastností jsou jednotlivé viry čeledi Betaflexiviridae velmi odlišné. Jejich přítomnost byla prokázána na řadě bylinných i dřevinných, jedno i dvouděložných rostlinných druzích, avšak hostitelský okruh jednotlivých členů je obvykle omezený. K přirozené infekci zástupců rodů Foveavirus, Capillovirus, Vitivirus a Trichovirus dochází většinou nebo výhradně u dřevinných hostitelů. Většina virů má na hostitele poměrně mírné dopady. Všechny rody této čeledi mohou být často bezproblémově přenášeny mechanicky. Většina virů této skupiny nemá žádné známé vektory. Výjimku tvoří zástupci rodu Trichovirus, které jsou pravděpodobně přenášeny roztoči a většina druhů z rodu Carlavirus, jež jsou neperzistentně přenášeny mšicemi. Řada vektorů je zaznamenána také u různých druhů z rodu Vitivirus (Adams et al., 2004) Rod Foveavirus Rod Foveavirus je zařazen do čeledi Betaflexiviridae. Název rodu je odvozen od latinského slova fovea, které v češtině znamená důlek, díra (tyto výrazy mají představovat základní symptomy u typového zástupce rodu Apple stem pitting virus). Pružná vlákna virionu o průměru nm jsou dlouhá od 800 do nm. RNA molekuly mají helikalní symetrii. Viriony neobsahují lipidy ani sacharidy, mají positivní ssrna genom o velikosti 8,4 až 9,3 kb s 3 polyadenylovým koncem a jednoduchý typ bílkovinného obalu o velikosti kda. Jejich genom je složen z 5 otevřených čtecích rámců (ORF), které kódují proteiny v pořadí: bílkoviny související s replikací (ORF 1), movement proteiny (ORF 2-4, triple gene block) a obalový protein (ORF 5). Genomová struktura a organizace je úzce podobná rodům Potexvirus, Carlavirus a Allexvirus, ale ORF 1 a bílkovinný proteinový cistron rodu Foveavirus je podstatně delší. Okruh přirozených hostitelů jednotlivých druhů rodu je omezen na jeden jediný (Grapevine rupestris stem pitting-associated virus) nebo jen na několik hostitelů (Apple stem pitting virus, Apricot latent virus). Viry nejsou přenášeny žádným vektorem. K přenosu virů dochází mechanicky, k jejich rozšiřování napomáhá infekční množitelský materiál. 6

20 Kapitola 2: Literární přehled Experimentální hostitelský okruh je omezen, ale v přirozeném prostředí jsou viry poměrně široce geograficky rozšířeny (Martelli & Jelkmann, 1998). Typovým zástupcem rodu Foveavirus je Apple stem pitting virus, dalšími druhy jsou Apricot latent virus, Grapevine rupestris stem pitting-associated virus a Peach chlorotic mottle virus (Anonym 3, 2011) Zástupci rodu Foveavirus Apple stem pitting virus (ASPV), virus mělké vrásčitosti kmene jabloně, je široce rozšířený patogen. ASPV byl poprvé zaznamenán na M. silvestris ve středozápadní části USA (Smith, 1954). Ačkoliv je ASPV na většině komerčně pěstovaných kultivarů jabloní a hrušní bezpříznakový, na citlivých indikátorových rostlinách jsou symptomy přítomné (Yanase et al., 1990). Virus způsobuje vrásčitost kmene M. pumila Virginia Crab a epinastii s celkovým oslabením okrasné jabloně Spy 227. Dhir et al. (2009) detekovali ASPV v Indii na rostlinách třešní (P. avium) cv. Stella a višní (P. cerasus) a Youssef et al. (2011) v pletivech révy vinné, což naznačuje, že hostitelský okruh ASPV je širší, než se dříve předpokládalo. ASPV je příčinou onemocnění způsobující nekrotické skvrny a žlutou žilkovitost hrušní, Pear vein yellows disease (Lemoine, 1979; Nemeth, 1986; Jelkmann, 1997). Virus se často objevuje ve směsné infekci s dalšími latentními viry jako např. Apple chlorotic leaf spot virus a Apple stem grooving virus. ASPV je přenosný roubováním (Leone et al. 1998; Kundu, 2003). Jeho ekonomická významnost pro pěstování jabloní a hrušní je nepřehlédnutelná. Redukce růstu může u jabloní dosáhnout 10 % a u hrušní %. Snížení výnosu u obou komerčně pěstovaných ovocných druhů může dosahovat % (Lemoine, 1979; Desvignes, 1999; Lemoine, 2000). Poslední monitoring tohoto patogena v České republice označil asi 28 % jabloní jako ASPV pozitivní (Kundu, 2003). Grapevine rupestris stem pitting-associated virus (GRSPaV), virus spojovaný s mělkou vrásčitostí kmene révy vinné, je asi nejčastěji přítomným virem rodu Vitis L. (Meng & Gonsalves, 2003). Tento patogen je velmi často spojován s chorobou mělké vrásčitosti kmene révy vinné Rupestris stemp pitting (RSP) (Goheen, 1988), která představuje jednu z komplexu 4 chorob nazývaného Rugose wood (RW). RW je celosvětově rozšířené, rouby či očky přenosné onemocnění, napadající dřevní části rostlin (Martelli, 1993). Samotný GRSPaV vyvolává na rostlinách pouze mírné symptomy, některé jeho kmeny jsou i latentní (Meng et al., 2005), avšak směsná infekce s jinými viry révy vinné, například s Grapevine virus A, může vznik virových příznaků silně podnítit (Bonfiglioli et al., 1998; Gribaudo et al., 7

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM )

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) Ministerstvo zemědělství Čj.: 74248/2014-MZE-17221 V Praze, dne 9. prosince 2014 Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) ovocných rostlin, révy a chmele v České

Více

Způsob označování zdravotních tříd rozmnožovacího materiálu a vlastnosti, které takto označený rozmnožovací materiál musí mít

Způsob označování zdravotních tříd rozmnožovacího materiálu a vlastnosti, které takto označený rozmnožovací materiál musí mít Způsob označování zdravotních tříd rozmnožovacího materiálu a vlastnosti, které takto označený rozmnožovací materiál musí mít Rozmnožovací materiál ovocných druhů lze uznávat ve zdravotní třídě viruprostý

Více

Servisní autorizované diagnostické laboratoře

Servisní autorizované diagnostické laboratoře Servisní autorizované diagnostické laboratoře Servisní autorizované diagnostické laboratoře pověřené Ministerstvem zemědělství České republiky podle 71 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské

Více

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Nebuněční Viry, viroidy, priony

Nebuněční Viry, viroidy, priony Nebuněční Viry, viroidy, priony Viry - Stavba virionu Virové kapsidy Nukleová kyselina viru a) DNA - dvouřetězcová - jednořetězcová (jen u virů) b) RNA -dvouřetězcová (jen u virů) - jednořetězcová Lytický

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014 Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU Zemědělská 1, Budova A, 4. patro (učebny dle programu)

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Co je to vlastně ta fluorescence? Některé látky (fluorofory)

Více

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku Richard J W Currie Virus infekční bronchitidy RNA (nukleová kyselina) uvnitř Proteiny (spike proteiny S1 a S2) na vnější straně

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby)

RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby) RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby) Specifická charakteristika pěstitelských oblastí z hlediska vhodnosti přírodních podmínek pro jednotlivé ovocné druhy a jejich podnože v ČR.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Oddělení metod integrované ochrany rostlin ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách

Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách Kamila Zdeňková Transgenní rostliny, tj. takové rostliny, do jejichž dědičného základu byly metodami genového inženýrství

Více

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT Jana Prodělalová Oddělení virologie Virové choroby prasat Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno Evoluce koronavirů: 8 100 př.n.l. rekombinace, mutace adaptace

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na Vzdělávací kurz ekologického ovocnářství Celkem sedmidenní kurz se bude skládat z cyklu odborných

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Molekulární základ dědičnosti

Molekulární základ dědičnosti Molekulární základ dědičnosti Dědičná informace je zakódována v deoxyribonukleové kyselině, která je uložena v jádře buňky v chromozómech. Zlomovým objevem pro další rozvoj molekulární genetiky bylo odhalení

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 26.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: Procesy následující bezprostředně po transkripci.

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

METODIKA HODNOCENÍ REZISTENCE MERUNĚK K VIRU ŠARKY ŠVESTKY (PLUM POX VIRUS)

METODIKA HODNOCENÍ REZISTENCE MERUNĚK K VIRU ŠARKY ŠVESTKY (PLUM POX VIRUS) METODIKA HODNOCENÍ REZISTENCE MERUNĚK K VIRU ŠARKY ŠVESTKY (PLUM POX VIRUS) UPLATNĚNÁ METODIKA Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2008 Strana 2 z 22 Autoři: Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. Dr. Ing.

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie.

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Připravila L.Fajkusová Online Mendelian Inheritance in Man: #229300 FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA *606829 FRDA GENE; FRDA Popis onemocnění

Více

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR jejich izolace a možnosti uplatnění Jan Bárta a kol. 19. května 2015, České Budějovice Kancelář transferu technologií

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR VI. Aplikace qrt-pcr 1. Detekce DNA - Diagnóza infekčních onemocnění (přítomnost patogenů v krvi, séru, plazmě ) - Sledování minimální reziduální nemoci - Detekce patogenů

Více

O původu života na Zemi Václav Pačes

O původu života na Zemi Václav Pačes O původu života na Zemi Václav Pačes Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR centrální dogma replikace transkripce DNA RNA protein reverzní transkripce translace informace funkce Exon 1 Intron (413

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15 Bioinformatika hledání významu biologických dat Marian Novotný Bioinformatika sběr biologických dat archivace biologických dat organizace biologických dat interpretace biologických dat 2 Biologové sbírají

Více

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013)

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) 1. Meteorologie, klimatologie a fenologie jako vědy využitelné v energetických, zemědělských a zahradnických technologických procesech - Charakteristika

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Sbohem, paní Bradfordová

Sbohem, paní Bradfordová Sbohem, paní Bradfordová aneb IČ spektroskopie ve službách kvantifikace proteinů Mgr. Stanislav Kukla Merck spol. s r. o. Agenda 1 Zhodnocení současných možností kvantifikace proteinů Bradfordové metoda

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922 Název školy Autor Téma Název Číslo projektu Ročník Anotace Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922 CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii, RFLP Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii umožňují nám provádět celou řadu přesně cílených manipulací Výhody enzymů:

Více

Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul

Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 8.11.2007 7 1 UV spektroskopie DNA a proteinů Všechny atomy absorbují v UV oblasti

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO

Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Konference ZV PS ČR Klonování a GMO dne 7. 5. 2015 v Praze Činnost a aktivity zdravotníků v oblasti klonování a GMO Vladimír Ostrý Státní zdravotní ústav v Praze Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně

Více

GENETICKY MODIFIKOVANÉ

GENETICKY MODIFIKOVANÉ GENETICKY MODIFIKOVANÉ ROSTLINY (GMR) Lukáš Fischer Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK Geny základ vlastností organismů Změny genetické informace rostlin a definice genetické modifikace dle

Více

Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. Ing. Alena Hauptmanová

Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. Ing. Alena Hauptmanová Autoři: Název: Vydal: Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. Ing. Alena Hauptmanová Metodika ozdravování odrůd slivoně a meruňky infikovaných virem šarky švestky metodou termoterapie in vivo a chemoterapie in

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál Obsah Úvodem... 2 Co rostlinolékařský portál obsahuje?... 2 Jak se v jednotlivých aplikacích orientovat?... 3 Metodiky IOR... 3 Fotogalerie... 5 Výskyt a prognóza

Více

Havarijní plán. (podle 2, vyhlášky č.399/2005 Z.z.)

Havarijní plán. (podle 2, vyhlášky č.399/2005 Z.z.) Havarijní plán (podle 2, vyhlášky č.399/2005 Z.z.) Tento havarijní plán slouží pro zajištění přepravy geneticky modifikovaného materiálu kukuřice MON 88017, MON 89034 a MON 89034 MON 88017 1. Obchodní

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací Genetika Nauka o dědid dičnosti a proměnlivosti Genetika molekulárn rní buněk organismů populací Dědičnost na úrovni nukleových kyselin Předávání vloh z buňky na buňku Předávání vlastností mezi jednotlivci

Více

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. Konference Klonování a geneticky modifikované organismy Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 7. května 2015, Praha Výroba léků rekombinantních léčiv Výroba diagnostických

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS IZOLACE FOSFOPROTEOMU A JEHO VYUŽITÍ PŘI STUDIU ÚČINKU CYTOKININŮ NA ROSTLINU Černý M., Brzobohatý B. Department

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

5-integrovaná. ochrana vinné rrévy. ochrana ovocných dřevin. 5-choroby a škůdci drobného ovoce 16-choroby a škůdci zelenin.

5-integrovaná. ochrana vinné rrévy. ochrana ovocných dřevin. 5-choroby a škůdci drobného ovoce 16-choroby a škůdci zelenin. Přehled témat kurzů rok zelinářství květinářství sadovnictví ochrana výživa ovocnářství vinařství Mechanizace 1996 7-méně známé 2-okrasné dřeviny na zahrádce 8-brambory u malopěstitele 1997 15-technologie

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

Pacasová R., Tesařová E., Křížová E. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno. 8. Střešovický transfuzní den, Praha 26.11.2014

Pacasová R., Tesařová E., Křížová E. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno. 8. Střešovický transfuzní den, Praha 26.11.2014 OBI v registru dárců krve FN Brno Pacasová R., Tesařová E., Křížová E. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno 8. Střešovický transfuzní den, Praha 26.11.2014 Virus hepatitidy B Virus hepatitidy B (HBV)

Více

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Geneticky modifikované potraviny: současný stav v ČR a legislativa. (Co nám hrozí od geneticky upravených potravin? Mj. vzestup alergií?

Geneticky modifikované potraviny: současný stav v ČR a legislativa. (Co nám hrozí od geneticky upravených potravin? Mj. vzestup alergií? Geneticky modifikované potraviny: současný stav v ČR a legislativa. (Co nám hrozí od geneticky upravených potravin? Mj. vzestup alergií?) Jaroslav Drobník Přírodovědecká fakulta UK Sdružení BIOTRIN Politické,

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Havarijní plán pro práci s geneticky modifikovanými mikroorganismy Mikrobiologický ústav AV ČR

Havarijní plán pro práci s geneticky modifikovanými mikroorganismy Mikrobiologický ústav AV ČR Mikrobiologický ústav AV ČR Příloha 6 Havarijní plán 1/5 Havarijní plán pro práci s geneticky modifikovanými mikroorganismy Mikrobiologický ústav AV ČR a) Adresa pracoviště Mikrobiologický ústav AV ČR

Více

Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí

Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí Stárnutí organismu Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí poklesy funkcí se liší mezi orgánovými systémy Některé projevy stárnutí ovlivňuje výživa Diagnostické metody odlišují

Více