Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2942161"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KASPERSKY LAB ANTI- VIRUS 7.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 Návod k obsluze KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 Uživatelská příručka KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 Příručka pro uživatele KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 Návod na použití KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

2 Abstrakt manuálu: Typy hrozeb Píznaky infekce Co dlat, kdy máte podezení na infekci Pedcházení infekci KAPITOLA Úlohy antivirové kontroly...

3 Aktualizace Nástroje aplikace Hardwarové a softwarové systémové poadavky Sady softwaru...

4 Podpora registrovaných uivatel. 26 KAPITOLA 3. INSTALACE APLIKACE KASPERSKY ANTI-VIRUS Postup instalace pomocí prvodce Prvodce nastavením Pouití objekt uloených verzí Aktivace aplikace.

5 Výbr zpsobu aktivace aplikace Zadání aktivacního kódu Registrace uivatele Získání souboru licencního klíce Výbr souboru licencního klíce Dokoncení aktivace aplikace...

6 Výbr reimu zabezpecení Konfigurace nastavení aktualizace Kaspersky Anti-Virus Konfigurace plánu antivirové kontroly Konfigurace nastavení soucásti Anti-Hacker Kontrola integrity aplikací Dokoncení Prvodce nastavením

7 Instalace aplikace z píkazového ádku KAPITOLA 4. ROZHRANÍ APLIKACE Ikona v oznamovací oblasti systémové listy Místní nabídka Hlavní okno aplikace

8 Okno nastavení aplikace KAPITOLA 5. ZACÍNÁME Jaký je stav ochrany pocítace? Ovení stavu kadé jednotlivé soucásti ochrany Jak kontrolovat pocítac na výskyt vir

9 Jak kontrolovat kritické oblasti pocítace Jak kontrolovat soubor, sloku nebo disk na výskyt vir Jak aktualizovat aplikaci Jak postupovat, není-li spustna ochrana KAPITOLA 6. SYSTÉM SPRÁVY OCHRANY Zastavení a obnovení ochrany v reálném case na pocítaci Pozastavení ochrany.

10 Zastavení ochrany Pozastavení / Zastavení soucástí individuální ochrany Obnovení ochrany pocítace Technologie pokrocilé dezinfekce Spustni aplikace na penosném pocítaci Provozní doba cinnosti pocítace..

11 Kompatibilita aplikace Kaspersky Anti-Virus s ostatními aplikacemi pi odstraování závad Spustni antivirové kontroly a aktualizací v profilu jiného uivatele Konfigurace naplánovaných úloh a upozornní Sledované typy skodlivého softwaru Vytvoení dvryhodné zóny Pravidla výjimek..

12 Dvryhodné aplikace.. 70 Obsah 5 KAPITOLA 7. FILE ANTI-VIRUS Výbr úrovn zabezpecení soubor Konfigurace soucásti File Anti-Virus Urcení typ kontrolovaných soubor

13 Urcení rozsahu ochrany Konfigurace rozsíených nastavení Pomocí Heuristické analýzy Obnovení výchozího nastavení soucásti File Anti-Virus Výbr akcí provádných s objekty Odloená dezinfekce...

14 KAPITOLA 8. MAIL ANTI-VIRUS Výbr úrovn zabezpecení elektronické posty Konfigurace soucásti Mail Anti-Virus Výbr chránné skupiny elektronické posty Konfigurace zpracování elektronické posty v aplikaci Microsoft Office Outlook Konfigurace kontroly elektronické posty v aplikaci The Bat!

15 Pomocí Heuristické analýzy Obnovení výchozího nastavení soucásti Mail Anti-Virus Výbr akcí provádných s nebezpecnými objekty elektronické posty.. 99 KAPITOLA 9. WEB ANTI-VIRUS Výbr úrovn zabezpecení webu Konfigurace soucásti Web Anti-Virus Obecné nastavení kontroly

16 Vytvoení seznamu dvryhodných adres Pomocí Heuristické analýzy Obnovení výchozího nastavení soucásti Web Anti-Virus Výbr reakce na nebezpecné objekty KAPITOLA 10. PROAKTIVNÍ OBRANA Pravidla sledování cinnosti Kontrola integrity aplikací

17 Konfigurace pravidel kontroly integrity aplikací Vytvoení seznamu bných soucástí Ochrana registru Výbr klíc registru pro vytvoení pravidla Kaspersky Anti-Virus Vytvoení pravidla ochrany registru KAPITOLA 11. KONTROLA POCÍTAC NA VÝSKYT VIR Správa úloh antivirové kontroly.

18 Vytvoení seznamu objekt ke kontrole Vytvoení úlohy antivirové kontroly Záloka Statistika Záloka Nastavení Záloka Registr..

19 Záchranný disk. 217 PÍLOHA A. REFERENCNÍ INFORMACE A.1. Seznam soubor kontrolovaných podle pípony A.2. Platné masky výjimek soubor.

20 A.3. Masky platných výjimek podle klasifikace Encyklopedie vir. 223 PÍLOHA B. SPOLECNOST KASPERSKY LAB B.1. Dalsí produkty spolecnosti Kaspersky Lab B.2. Obrate se na nás PÍLOHA C. LICENCNÍ SMLOUVA KAPITOLA 1. OHROENÍ ZABEZPECENÍ POCÍTACE Protoe se informacní technologie rychle vyvíjejí a pronikají do mnoha oblastí lidské cinnosti, roste i celá ada trestných cin s cílem prolomit zabezpecení informací. Hackei projevují silný zájem jak o aktivity státních struktur, tak i o cinnost hospodáských podnik. Snaí se odcizit nebo odhalit dvrné informace, co poskozuje obchodní povst, narusuje plynulý chod spolecnosti a me poskodit informacní zdroje organizace. Tyto ciny mohou zpsobit znacné skody na hmotných i nehmotných aktivech. V ohroení nejsou jenom velké firmy, tercem útoku se mohou stát i jednotliví uivatelé. Hackei mohou získat pístup k osobním údajm (napíklad k bankovním úctm, k císlm a heslm bankovních karet) nebo zpsobit nesprávnou cinnost pocítace. Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

21 Nkterými typy útok me hacker získat úplný pístup do pocítace, který pak me vyuít jako soucást "sít zombie" sloené z infikovaných pocítac k útokm na servery, k rozesílání nevyádané posty, pro sbr dvrných informací a síení nových vir a trojských koní. V dnesním svt se vseobecn uznává, e informace je cenným aktivem, které by se mlo chránit. Zárove musí být informace dostupná tomu, kdo ji poaduje legáln (napíklad zamstnanci, zákazníci a obchodní partnei). Proto je poteba vytvoit komplexní systém zabezpecení informací, který musí pocítat s veskerými monými zdroji ohroení, a lidskými, tedy clovkem zpsobenými, nebo pirozenými nehodami, a pouívat celou adu obranných opatení na fyzické, administrativní a softwarové úrovni Zdroje ohroení Bezpecnost pocítace me ohrozit clovk, skupina lidí nebo njaký jev, který s lidskou cinností nesouvisí. Z toho vyplývá, e veskeré zdroje ohroení lze zaadit do jedné ze tí skupin: Lidský faktor. Tato skupina hrozeb zahrnuje ciny osob s oprávnným nebo neoprávnným pístupem k informacím. Hrozby v této skupin lze rozdlit takto: Externí, zahrnující pachatele pocítacové kriminality, hackery, internetové podvodníky, bezzásadové partnery a zlocinecké organizace. 10 Kaspersky Anti-Virus 7.0 Interní, zahrnující aktivity personálu firmy a domácí uivatele PC. Akce provádné touto skupinou mohou být úmyslné nebo neúmyslné. Technologický faktor. Tato skupina hrozeb souvisí s technickými problémy pouívání zastaralého a nekvalitního softwaru a hardwaru pro zpracování informací. To me vést k selhání zaízení a casto i ke ztrát dat. Faktor pírodních katastrof. Tato skupina zdroj ohroení zahrnuje celou adu událostí zpsobených pirozen a nezávisle na lidské cinnosti. Pi vývoji ochranného systému pro zabezpecení dat je nutné vzít do úvahy vsechny ti zdroje ohroení. Tato uivatelská pírucka se zamuje na oblast, která pímo souvisí s odborným zamením spolecnosti Kaspersky Lab externími hrozbami zahrnujícími lidskou cinnost Zpsoby síení hrozeb S rozvojem moderních pocítacových technologií a komunikacních nástroj hackei získávají více píleitostí k síení hrozeb. Podívejme se na n blíe: Internet Internet je jedinecný, protoe není nicím vlastnictvím a nemá geografické hranice. Tyto vlastnosti mnoha zpsoby pisply k vývoji webových zdroj a k výmn informací. Dnes me kdokoli pistupovat k údajm na Internetu nebo si vytvoit vlastní webovou stránku. Tyté vlastnosti celosvtové sít vsak hackerm umoují páchat zlociny na Internetu a ztují jejich odhalení a potrestání. Hackei umisují viry a dalsí skodlivé programy na internetové servery a maskují je jako uitecné programy zdarma. Navíc skripty, které se spustí automaticky, kdy se nactou urcité webové stránky, mohou vykonat nepátelské akce ve vasem pocítaci modifikací systémových registr, získáváním vasich osobních údaj bez vaseho souhlasu a nainstalováním skodlivého softwaru. Pomocí síových technologií mohou hackei útocit na vzdálené pocítace a podnikové servery. Takové útoky mohou skoncit zablokováním pocítace nebo jeho vyuitím jako soucásti sít zombie a získání plného pístupu do pocítace a ke kadé v nm uloené informaci. A v neposlední ad, protoe ji lze prostednictvím internetu pouívat kreditní karty a elektronické platby v online obchodech, aukcích a Ohrození zabezpecení pocítace 11 elektronickém bankovnictví, se jako jeden z nejcastjsích zlocin objevily internetové podvody. Intranet Intranet je vnitní sí, speciáln urcená k práci s informacemi v podniku nebo v domácí síti. Intranet je sjednocený prostor k ukládání, výmn a pístupu k informacím pro vsechny pocítace v síti. A proto, je-li jakýkoliv hostitelský pocítac v síti infikovaný, jsou i ostatní hostitelské PC znacn ohroeny infekcí. Chcete-li takovým situacím pedejít, musí být chránna hranice sít i vsechny jednotlivé pocítace. Protoe drtivá vtsina pocítac má nainstalované ové klienty, a protoe skodlivé programy vyuívají obsah elektronických adresá, jsou podmínky pro síení skodlivých program casto píznivé. Uivatel infikovaného hostitelského PC nevdomky rozesílá infikované zprávy ostatním píjemcm, kteí postupn rozesílají nové infikované zprávy apod. Napíklad pro infikované soubory obecn platí, e nejsou zjistny pi síení pracovních informací vnitropodnikovou elektronickou postou. V takovém pípad nebude napadena jen malá skupina lidí. Mohou to být stovky nebo tisíce pracovník firmy potenciáln spolu s desetitisíci dalsích úcastník. Krom skodlivých program hrozí také problém nevyádané elektronické posty neboli spam. Tebae nepedstavuje pímé ohroení pocítace, zvysuje zatíení postovních server, spotebovává penosovou kapacitu, pepluje postovní schránku uivatele a zdruje od práce, cím zpsobuje financní skody. Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

22 Hackei také zacali pouívat programy pro hromadné rozesílání posty a metody sociálního inenýrství, kterými pesvdcují uivatele, aby oteveli nebo klepli na odkaz na urcitý web. Z toho vyplývá, e schopnost filtrovat nevyádanou postu je dleitá z nkolika dvod: pro zastavení nevyádané elektronické posty; pro maení nových zpsob on-line zjisování dat, jako jsou útoky phishing; pro zastavení síení skodlivých program. Vymnitelná pamová média Vymnitelná média (diskety, disky CD/DVD a USB Flash disky) jsou siroce pouívána k ukládání a penosu informací. Otevením souboru, který obsahuje skodlivý kód a který je uloený na vymnitelném pamovém zaízení mete poskodit data uloená v lokálním pocítaci a rozsíit virus na dalsí jednotky pocítace nebo do dalsích pocítac v síti. 12 Kaspersky Anti-Virus Typy hrozeb V dnesní dob existuje velké mnoství hrozeb pro zabezpecení pocítace. V tomto oddíle jsou uvedeny hrozby, které Kaspersky Anti-Virus blokuje. Cervi Tato kategorie skodlivých program se síí sama, peván vyuíváním zranitelných míst v operacním systému pocítace. Tato skupina byla pojmenována podle zpsobu, jakým cervi pecházejí z pocítace do pocítace s vyuitím sítí a elektronické posty. Tato vlastnost cervm dovoluje velmi rychle se síit. Cervi pronikají do pocítace, pátrají po síových adresách dalsích pocítac a rozesílají na n své kopie. Cervi navíc casto vyuívají data z ových adresá klient. Nkteré z tchto skodlivých program píleitostn vytváejí pracovní soubory na systémových discích, mohou vsak pracovat bez systémových prostedk s výjimkou pamti RAM. Viry Viry jsou programy, které infikují jiné programy pidáním svého vlastního kódu, aby po spustní infikovaného souboru nad ním získaly kontrolu. Tato jednoduchá definice vysvtluje základní akci provádnou virem infekci. Trojstí kon Trojstí kon jsou programy, které v pocítaci provádjí nepovolené akce, jako je odstraování informací na discích, zablokování pocítace, kráde dvrných informací apod. Skodlivé programy tohoto druh nejsou viry v tradicním slova smyslu, protoe neinfikují jiné pocítace nebo data. Trojstí kon nemohou sami o sob proniknout do jiných pocítac a síí je hackei, kteí je vydávají za bný software. Skody, které zpsobují, mohou mnohonásobn pevýsit skody zpsobované tradicními virovými útoky. Poslední dobou byly cervi nejcastjsím typem skodlivých program poskozujících pocítacová data. Po nich následují viry a trojstí kon. Nkteré skodlivé programy kombinují funkce dvou nebo dokonce tí tchto kategorií. Adware Adware obsahuje programy, které jsou zahrnuty bez vdomí uivatele do softwaru a jsou urceny pro zobrazování reklamy. Adware je obvykle zabudován do softwaru, který je síen zdarma. Reklamy se nacházejí v rozhraní programu. Tyto programy také casto shromaují osobní údaje o uivateli a odesílají je tvrci programu, mní nastavení prohlíece (domovská stránka, stránka vyhledávání, úrove zabezpecení atd.) a generují penosy dat, které uivatel neme ovlivnit. To me vést k narusení bezpecnosti a pímým financním ztrátám. Ohrození zabezpecení pocítace 13 Spyware Tento software shromauje informace o konkrétním uivateli nebo organizaci bez jejich vdomí. Spyware casto zcela uniká odhalení. Cílem spywaru je obecn: sledovat akce uivatele v pocítaci; shromaovat informace o obsahu pevného disku; v tchto pípadech tyto programy obvykle prohledají nkolik sloek a registr systému a sestaví seznam softwaru nainstalovaného v pocítaci; shromaovat informace o kvalit pipojení, síce pásma, rychlosti modemu atd. Riskware Potenciáln nebezpecné aplikace obsahují software, který nemá skodlivé vlastnosti, ale které se mohou stát soucástí vývoje prostedí pro skodlivé programy nebo které mohou vyuívat hackei jako podprné soucásti pro skodlivé programy. Tato kategorie program zahrnuje programy otevírající "zadní vrátka" do systému (backdoors), zranitelná místa a i nkteré nástroje pro vzdálenou správu, nástroje pro pepínání rozloení kláves, klienti IRC, servery FTP a víceúcelové nástroje pro zastavování proces nebo skrývání jejich cinnosti. Dalsím typem skodlivého programu, který se podobá adwaru, spywaru a riskwaru, jsou programy, které se pipojí k webovému prohlíeci a pesmrovávají datový tok. Webový prohlíec pak otevírá jiné ne pvodn zamýslené webové stránky. Zertovné programy Software, který v pocítaci nezpsobí ádné pímé skody, ale zobrazuje zprávy, které ji takové skody psobí nebo je za urcitých podmínek vyvolají. Tyto programy casto varují uivatele ped nebezpecím, které neexistuje zobrazují napíklad zprávy o formátování disku (ke kterému ve skutecnosti nedochází) nebo,,zjisují" viry v souborech, které ve skutecnosti nejsou napadeny. Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

23 Rootkity To jsou nástroje, které slouí k zakrytí skodlivých aktivit. Maskují skodlivé programy ped odhalením antivirovými programy. Rootkity upraví základní funkce operacního systému pocítace, aby utajily svou pítomnost a akce, které provádí hacker v infikovaném pocítaci. Dalsí nebezpecné programy Tyto programy jsou vytvoené, aby napíklad pro vyvolaly útok typu,,denial of service" (DoS) na vzdálených serverech, pronikaly do jiných pocítac a 14 Kaspersky Anti-Virus 7. 0 program, které jsou soucástí vývojového prostedí pro skodlivé programy. K tmto programm patí nástroje hacker, nástroje pro vytváení vir, programy pro zjisování zranitelných míst, programy pro zjisování hesel a dalsí typy program pouívaných k prolamování síových prostedk nebo k pronikání do systém. Aplikace Kaspersky Anti-Virus pouívá ke zjisování a blokování tchto typ hrozeb dv metody: Reaktivní: To je metoda urcená k vyhledávání skodlivých objekt pomocí pravideln aktualizované databáze aplikací. Tato metoda vyaduje nejmén jeden píklad infekce umoující pidat signaturu hrozby do databází a distribuovat aktualizace databází. Proaktivní na rozdíl od reaktivní ochrany není tato metoda zaloena na analýze kódu objektu, ale na analýze jeho chování v systému. Jejím cílem je zjisování nových hrozeb, které dosud nebyly definovány pomocí signatur. Vyuitím obou tchto metod aplikace Kaspersky Anti-Virus poskytuje komplexní ochranu pocítace ped známými i novými hrozbami. Upozornní! Od tohoto místa budeme oznacovat kadý skodlivý a nebezpecný program jako "virus". Typ skodlivého programu upesníme jen v nezbytném pípad Píznaky infekce O infekci pocítace svdcí ada píznak. Dále uvedené události jsou dobrými indikátory napadení pocítace virem: zobrazování neocekávaných zpráv nebo obrázk nebo pehrávání nezvyklých zvuk neocekávané otevírání a zavírání jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM svévolné spustní programu v pocítaci bez vaseho zásahu zobrazení upozornní, e program v pocítaci se pokousí pistupovat k Internetu, pestoe jste takovou akci neprovedli Existuje také nkolik typických píznak napadení pocítace virem prostednictvím u: Pátelé nebo známí vás informují, e od vás pijali zprávy, které jste nikdy neodeslali. Ohrození zabezpecení pocítace 15 Ve vasí postovní schránce se nachází velký pocet zpráv bez adresy odesilatele nebo záhlaví. Je teba poznamenat, e tyto píznaky mohou být zpsobeny i jinými potíemi ne viry. Infikované zprávy mohou být napíklad zasílány s vasí zpátecní adresou, ale nikoli z vaseho pocítace. Existují také nepímé píznaky infekce pocítace: Pocítac se casto zablokuje nebo dochází k haváriím. Pocítac zavádí programy pomalu. Nelze spustit operacní systém. Soubory a sloky mizí nebo je jejich obsah poskozen. Dochází k castému pístupu na pevný disk (indikátor bliká). Prohlíec (nap. Microsoft Internet Explorer) "zamrzá" nebo se chová nepedvídateln (nelze napíklad zavít okno aplikace). V 90 % pípad jsou tyto nepímé píznaky zpsobeny selháním hardwaru nebo softwaru. I kdy je málo pravdpodobné, e tyto píznaky svdcí o infekci, doporucujeme Vám úplnou kontrolu pocítace (viz 5. 3 str. 50) pokud by k tomu doslo samovoln Co dlat, kdy máte podezení na infekci Zjistíte-li podezelé chování pocítace, postupujte takto: Zachovejte klid! To je zlaté pravidlo, které Vás me uchránit ztráty dleitých dat. Odpojte pocítac od Internetu nebo od místní sít, je-li k ní pipojen. Jestlie nelze spustit pocítac z pevného disku (po zapnutí pocítace se zobrazí chybová zpráva), pokuste se spustit pocítac v nouzovém reimu nebo z diskety systému Windows pro zotavení v nouzi, kterou jste vytvoili pi instalaci operacního systému do pocítace. Díve ne podniknete jakékoli kroky, zálohujte soubory na vymnitelné pamové médium (disketa, disk CD/DVD, Flash disk atd.). Pokud jste tak jest neucinili, nainstalujte aplikaci Kaspersky Anti-Virus. Aktualizujte databáze a aplikacní moduly (viz 5.6, str. 52). Je-li to moné, stáhnte aktualizace bez pipojování k internetu z njakého Kaspersky Anti-Virus 7.0 jiného neinfikovaného pocítace, napíklad u známého, v internetové kavárn nebo v práci. Je lépe pouít jiný pocítac, protoe pi pipojení k Internetu pomocí napadeného pocítace by mohl virus odeslat hackerm dleité informace nebo by mohl být virus zaslán na adresy uloené ve vasem adresái. Proto byste mli okamit odpojit pocítac od internetu, pokud máte podezení na napadení virem. Aktualizace signatur hrozeb mete také získat na disket od spolecnosti Kaspersky Lab nebo jejích distributor a aktualizovat signatury pomocí této diskety Vyberte úrove zabezpecení doporucenou odborníky spolecnosti Kaspersky Lab. Spuste Úplnou kontrolu pocítace (viz 5.3 na str. 50) Pedcházení infekci Ani ta nejspolehlivjsí a nejpromyslenjsí opatení nemohou poskytnout 100% ochranu proti pocítacovým virm a trojským koním, ale dodrování takového souboru pravidel výrazn sniuje pravdpodobnost virového útoku a míru moného poskození. Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

24 Jednou ze základních metod boje proti virm je podobn jako v medicín vcasná prevence. Pocítacová prevence se skládá z nkolika pravidel, jejich dodrováním mete podstatn sníit pravdpodobnost nákazy virem a ztráty dat. Níe je uveden pehled základních bezpecnostních pravidel, která napomohou, jestlie je budete dodrovat, zmírnit nebezpecí virového útoku. Pravidlo c. 1: Pouzívejte antivirový software a programy internetového zabezpecení. Postupujte takto: Co nejdíve nainstalujte aplikaci Kaspersky Anti-Virus Pravideln (viz 5.6 na str. 52) aktualizujte signatury hrozeb aplikace. V pípad virové epidemie se mohou aktualizace provádt a nkolikrát za den pomocí aktualizacních databází umístných na aktualizacních serverech spolecnosti Kaspersky Lab, které provádjí okamitou aktualizaci Vyberte nastavení zabezpecení doporucené spolecností Kaspersky Lab pro vás pocítac. Budete nepetrit chránni od okamiku, kdy zapnete pocítac, a pro viry bude obtínjsí vás pocítac infikovat Zvolte nastavení pro úplnou kontrolu pocítace doporucené spolecností Kaspersky Lab a naplánujte kontrolu v intervalu minimáln jednou týdn. Pokud jste dosud bránu Firewall nenainstalovali, doporucujeme Vám to ucinit, aby vás pocítac byl pi práci s internetem chránn Ohrození zabezpecení pocítace 17 Pravidlo c. 2: Pi kopírování nových dat do pocítace bute opatrní: Provádjte virovou kontrolu vsech vyjímatelných pamových zaízení, napíklad disket, CD/DVD a flash disk, ne je pouijete (viz 5. 5 na str. 51). S y zacházejte opatrn. Neotevírejte ádný soubor pipojený k u, nejste-li si jisti, e byl urcen konkrétn vám, ani kdy jej posílají lidé, které znáte. Bute opatrní pi práci s informacemi získanými z Internetu. Jestlie vás webová stránka vyzve k instalaci nového programu, ujistte se, e má certifikát zabezpecení. Pokud zkopírujete njaký spustitelný soubor z Internetu nebo místní sít, zkontrolujte jej pomocí aplikace Kaspersky Anti-Virus. Webové stránky navstvujte s rozvahou. Mnoho server je napadeno nebezpecnými skriptovými viry nebo internetovými cervy. Pravidlo c. 3: Vnujte pozornost informacím od spolecnosti Kaspersky Lab. Ve vtsin pípad spolecnost Kaspersky Lab upozoruje na nové virové epidemie dlouho pedtím, ne dosáhnou vrcholu. Pravdpodobnost infekce je v té dob jest nízká a vy máte monost chránit se ped novými infekcemi stahováním databází aplikací. Pravidlo c. 4: Nedvujte virovým mystifikacím, jako jsou ertovné programy a y o hrozb infekce. Pravidlo c. 5: Pouzívejte nástroj Windows Update a pravideln instalujte aktualizace operacního systému Windows. Pravidlo c. 6: Kupujte si legální kopie softwaru od oficiálních distributor. Pravidlo c. 7: Omezte pocet lidí, kteí mohou pouzívat vás pocítac. Pravidlo c. 8: Snizte riziko nepíjemných následk mozného napadení: Pravideln zálohujte data. Budeteli mít záloní kopie, lze systém v pípad ztráty dat pomrn rychle obnovit. Uchovávejte distribucní diskety, CD/DVD, jednotky Flash a dalsí pamová média se softwarem a cennými informacemi na bezpecném míst. Vytvote si záchranný disk (viz 15.4 na str. 177), který mete pouít pro spustní pocítace s pouitím cistého operacního systému. Pravidlo c. 9: Pravideln kontrolujte pehled softwaru, který máte instalovaný na pocítaci. Tuto kontrolu mete provádt pomocí poloky Pidat/Odebrat programy ve sloce Ovládací panel nebo prost prohlídkou obsahu sloky Program Files. Mete zde odhalit software, který se nainstaloval na Vás pocítac bez Vaseho vdomí, napíklad kdy jste pouívali internet nebo instalovali njaký jiný program. Takové programy jsou skoro vdy riskware. KAPITOLA 2. KASPERSKY ANTIVIRUS 7.0 Aplikace Kaspersky Anti-Virus 7.0 ohlasuje produkty pro zabezpecení dat nové generace. Co ve skutecnosti odlisuje Kaspersky Anti-Virus 7.0 od ostatního softwaru, dokonce i od ostatních produkt spolecnosti Kaspersky Lab, je jeho mnohostranný pístup k zabezpecení dat Co je nového v aplikaci Kaspersky Anti-Virus 7.0 Kaspersky Anti-Virus 7.0 (dále oznacovaný jen jako "Kaspersky Anti-Virus", nebo "program") pistupuje k zabezpecení dat novým zpsobem. Hlavní funkcí aplikace je, e spojuje a znacn vylepsuje stávající funkce vsech produkt spolecnosti v jediném esení zabezpecení. Program poskytuje ochranu proti virm. Nové moduly poskytovat ochranu proti neznámým hrozbám. K zajistní úplného zabezpecení ji není nutné instalovat do pocítace nkolik produkt. Prost stací nainstalovat aplikaci Kaspersky Anti-Virus 7.0. Komplexní ochrana hlídá vsechny píchozí a odchozí datové kanály. Pruná konfigurace veskerých soucástí umouje maximální pizpsobení aplikace Kaspersky Anti-Virus potebám kadého uivatele. Konfiguraci celého programu lze provést z jednoho místa. Podívejme se na nové funkce Kaspersky Anti-Virus. Nové funkce ochrany Aplikace Kaspersky Anti-Virus nyní chrání ped známými skodlivými programy i ped programy, které dosud nebyly odhaleny. Proaktivní obrana (viz Kapitola 10 na str. 111) je hlavní pedností programu. Analyzuje chování aplikací nainstalovaných na Vasem pocítaci, monitoruje zmny systémového registru a potírá skryté hrozby. Tato soucást pouívá heuristickou analýzu pro zjisování a záznam rozlicných typ skodlivých aktivit. Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

25 A její pomocí lze akce postiené skodlivými programy vrátit a systém znovu uvést do stavu ped psobením skodlivé aktivity. Technologie File Anti-Virus byla zdokonalena, aby se sníilo zatíení procesoru a diskových podsystém a zvýsila se rychlost kontroly soub- Kaspersky Anti- Virus or pomocí ichecker a iswift. Aplikace tak neprovádí opakovanou kontrolu soubor, které nebyly od poslední kontroly zmnny. Proces kontroly nyní bí na pozadí a umouje uivateli pokracovat v práci na pocítaci. Dojde-li k soubným poadavkm na systémové prostedky, virová kontrola se pozastaví, dokud uivatel operaci nedokoncí a pak opt pokracuje od bodu, kde pestala. K dispozici jsou jednotlivé úlohy pro kontrolu kritických oblastí pocítace a spoustcích objekt, které mohou vyvolat váné problémy, jsou-li infikovány, a pro zjisování nástroj rootkit uívaných k zakrytí skodlivého softwaru v systému. Mete nakonfigurovat spustní této úlohy pi kadém spustní systému. Byla znacn vylepsena ochrana uivatelské posty ped skodlivými programy a nevyádanou postou. Aplikace provádí kontrolu tchto protokol na pítomnost obsahujících viry: IMAP, SMTP a POP3, bez ohledu na pouitého postovního klienta NNTP (jen antivirová kontrola), bez ohledu na pouitého postovního klienta Bez ohledu na protokol (vcetn MAPI a HTTP) pomocí modul plug-in pro aplikace Microsoft Office Outlook a The Bat! Pro nejrozsíenjsí postovní klienty, jako jsou aplikace Microsoft Office Outlook, Microsoft Outlook Express (Windows Mail) a The Bat! jsou k dispozici speciální moduly plug-in. které umoují konfigurovat ochranu elektronické posty proti virm pímo z rozhraní postovního klienta. Funkce pro upozorování uivatele (viz na str. 189) byla rozsíena o urcité události, ke kterým dochází bhem cinnosti aplikace. U kadé z tchto událostí mete vybrat následující zpsoby upozornní: , zvukové upozornní nebo pekryvné zprávy. Aplikace je nyní schopna kontrolovat tok dat posílaných pes SSL protokol. Nové soucásti zahrnují aplikaci tzv. sebeobranné technologie, ochranu proti neoprávnnému vzdálenému pístupu ke slubám Kaspersky AntiVirus a ochranu nastavení aplikace heslem. Tyto funkce pomáhají zabraovat skodlivým programm, hackerm a neoprávnným uivatelm v deaktivaci ochrany. Byla pidána monost vytvoení záchranného disku. Pomocí tohoto disku mete restartovat svj operacní systém po virovém útoku a provést kontrolu skodlivých objekt v nm. 20 Kaspersky Anti-Virus 7.0 Byl pidán modul News Agent. To je modul urcený ke vcasnému poskytování zpráv od spolecnosti Kaspersky Lab. Nové funkce rozhraní aplikace Pouívání funkcí nového rozhraní aplikace Kaspersky Anti-Virus je jasné a snadné... Vzhled aplikace mete zmnit vytvoením vlastní grafiky a barevných schémat. Aplikace bhem pouívání pravideln poskytuje tipy: Kaspersky AntiVirus zobrazuje informativní zprávy o úrovni ochrany a obsahuje podrobnou nápovdu. Prvodce zabezpecením zabudovaný do aplikace poskytuje úplný pehled o stavu ochrany hostitelského PC a umouje okamit pistoupit k esení. Nové funkce aktualizace aplikace Tato verze aplikace pouívá nov zdokonalený postup aktualizace: Kaspersky Anti-Virus automaticky vyhledává v aktualizacních zdrojích aktualizacní balícky. Kdy program zjistí nové aktualizace, stáhne je a nainstaluje do pocítace. Aplikace stahuje jen pírstkovou cást aktualizací a ignoruje ji díve staené soubory. Tím dochází a k desetinásobnému zmensení objemu stahovaných dat. Aktualizace jsou stahovány z toho nejvýkonnjsího zdroje. Mete zakázat pouívání proxy serveru tím, e stáhnete aktualizace aplikace z místního zdroje. Dochází tak ke znacnému sníení provozu na proxy serveru. Byla zabudována monost vrátit zmny a obnovit pedchozí verzi databáze aplikace v pípad porusení souboru nebo chyb pi kopírování. Byla pidána funkce pro distribuci aktualizací do místní sloky, aby k nim ostatní pocítace v síti mly pístup kvli úspoe penosové kapacity Prvky obrany prostednictvím aplikace Kaspersky Anti-Virus Ochrana prostednictvím aplikace Kaspersky Anti-Virus je navrena s ohledem na zdroje ohroení. Jinými slovy, kadou hrozbou se zabývá samostatná soucást aplikace, která ji sleduje a provede potebnou akci, aby zabránila skodlivým dopadm této hrozby na uivatelská data. Díky této struktue je systém flexibilní a soucásti lze snadno konfigurovat, aby vyhovovaly potebám konkrétního uivatele nebo celého podniku. Kaspersky Anti-Virus Aplikace Kaspersky Anti-Virus obsahuje: Soucásti ochrany v reálném case (viz 2.2.1, str. 21) poskytují v reálném case ochranu veskerých datových penos a vstupních cest do pocítace. Úlohy antivirové kontroly (viz , str. 22) pouívané pro kontrolu jednotlivých soubor, sloek, disk nebo oblasti na výskyt vir nebo pro úplnou kontrolu pocítace. Aktualizace (viz 2.2.3, str. 23) k zabezpecení ivotnosti vnitních modul a databází aplikace pouívaných pi kontrole na výskyt skodlivého softwaru Soucásti ochrany v reálném case Následující soucásti ochrany zajisují ochranu pocítace v reálném case: File Anti-Virus Systém soubor me obsahovat viry a dalsí nebezpecné programy. Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB INTERNET SECURITY 7.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2942263

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB INTERNET SECURITY 7.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2942263 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KASPERSKY LAB INTERNET SECURITY 7.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KASPERSKY

Více

KASPERSKY LAB. Kaspersky Anti-Virus 7.0 USER GUIDE

KASPERSKY LAB. Kaspersky Anti-Virus 7.0 USER GUIDE KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus 7.0 USER GUIDE K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S 7. 0 User Guide Kaspersky Lab http://www.kaspersky.cz/ Datum revize: květen, 2008 Obsah KAPITOLA 1. OHROŢENÍ ZABEZPEČENÍ

Více

KASPERSKY LAB INTERNET SECURITY

KASPERSKY LAB INTERNET SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB INTERNET SECURITY 7.0. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 6.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 6.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KASPERSKY LAB Kaspersky Internet Security 6.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KASPERSKY INTERNET SECURITY 6.0 Uživatelská příručka Kaspersky Lab http://www.kaspersky.com Datum revize: Březen 2006 Obsah KAPITOLA 1.

Více

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 6.0 SOS MP4 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2942107

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 6.0 SOS MP4 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2942107 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KASPERSKY LAB ANTI- VIRUS 6.0 SOS MP4. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KASPERSKY

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS MOBILE 6.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3931614

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS MOBILE 6.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3931614 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KASPERSKY ANTI-VIRUS MOBILE 6.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 6.0 PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/3741409

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 6.0 PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/3741409 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KASPERSKY LAB ANTI- VIRUS 6.0 PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KASPERSKY

Více

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ESET MOBILE ANTIVIRUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ESET MOBILE ANTIVIRUS

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky ESET NOD32 Antivirus poskytuje nejmodernější ochranu počítače

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop. Stručná příručka

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop. Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus 4 poskytuje špičkovou ochranu vašeho počítače před počítačovými hrozbami. Produkt využívá skenovací jádro ThreatSense, které

Více

Antivirus: Proaktivně detekuje a likviduje známé i neznámé hrozby lépe než kterýkoliv jiný bezpečnostní produkt.

Antivirus: Proaktivně detekuje a likviduje známé i neznámé hrozby lépe než kterýkoliv jiný bezpečnostní produkt. Stručná příručka ESET Cybersecurity poskytuje špičkovou ochranu vašeho počítače před počítačovými hrozbami. ESET Cybersecurity využívá skenovací jádro ThreatSense, které bylo poprvé použito v uživateli

Více

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus poskytuje dokonalou ochranu počítače před škodlivým kódem.

Více

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Stručná příručka

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Stručná příručka Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Stručná příručka ESET Smart Security poskytuje dokonalou ochranu počítače před škodlivým kódem. Základem je skenovací technologie ThreatSense, která

Více

ESET CYBER SECURITY pro Mac Rychlá příručka. Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

ESET CYBER SECURITY pro Mac Rychlá příručka. Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET CYBER SECURITY pro Mac Rychlá příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET Cyber Security poskytuje novou úroveň ochrany před škodlivým kódem. Produkt využívá skenovací jádro

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje nejmodernější

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky ESET Smart Security poskytuje nejmodernější ochranu počítače před

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3815977

Vaše uživatelský manuál MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3815977 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuj e nej moderněj ší ochranu počítače

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3931681

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3931681 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KASPERSKY

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY ANTI-HACKER 1.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3931663

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY ANTI-HACKER 1.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3931663 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KASPERSKY ANTI- HACKER 1.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KASPERSKY ANTI-HACKER

Více

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET Smart Security poskytuje

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

- produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html

- produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html Výhody řešení Kaspersky Internet Security 2013 - produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html Chrání před všemi viry a internetovými hrozbami

Více

Kapitola 1: Začínáme...3

Kapitola 1: Začínáme...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Obsah 2 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Kroky následující po instalaci...4 1.1.1 Správa registrace...4 1.1.2 Spuštění produktu...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET Smart Security poskytuj e nej moderněj ší ochranu počítače

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

KASPERSKY INTERNET SECURITY

KASPERSKY INTERNET SECURITY Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KASPERSKY INTERNET SECURITY 2009. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KASPERSKY

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

MANUÁLNÍ AKTUALIZACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

MANUÁLNÍ AKTUALIZACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. MANUÁLNÍ AKTUALIZACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Doporučení 3) Co Vás při instalaci mohlo potkat 4) Archivace a rearchivace dat Čapek

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Škodlivý kód, útok na aplikace. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 5. prosince 2007

Škodlivý kód, útok na aplikace. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 5. prosince 2007 Škodlivý kód, útok na aplikace Ing. Miloslav Hub, Ph.D. 5. prosince 2007 Viry (1) Nejstaršíforma škodlivého kódu. Základní funkce: Šíření Destrukce Techniky šíření: Bootovacíviry z diskety Souborové viry

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Systémové nástroje ve Windows XP výběr nejdůležitějšího

Systémové nástroje ve Windows XP výběr nejdůležitějšího Systémové nástroje ve Windows XP výběr nejdůležitějšího 1 1. Centrum zabezpečení: Start Všechny programy Příslušenství Systémové nástroje Centrum zabezpečení V Centru zabezpečení můžete kontrolovat nastavení

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Poslední aktualizace: 9. 6. 2009 Samotná instalace programu HiddenSMS se skládá ze dvou kroků: I. PŘIPOJENÍ TELEFONU S POČÍTAČEM - podrobný popis najdete

Více

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalace a aktivace Předchozí Instalace Předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Anti-Virus není třeba odinstalovat. Po instalaci nové zkontrolujte nastavení aplikace

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

www.vltava2000.cz Elektronický obchod a web snadno a rychle skutečností

www.vltava2000.cz Elektronický obchod a web snadno a rychle skutečností www.vltava2000.cz Elektronický obchod a web snadno a rychle skutečností - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - NÁVOD K NASTAVENÍ

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Služba VPN umožňuje vstoupit do počítačové sítě UP téměř z každého místa na světě stejně plnohodnotně, jako by se uživatel nacházel v prostorách UP. Je tím umožněn

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

AIDA64 Extreme. Příručka k nastavení. v 1.1 30. 07. 2014.

AIDA64 Extreme. Příručka k nastavení. v 1.1 30. 07. 2014. Příručka k nastavení v 1.1 30. 07. 2014. je vyvíjen společností FinalWire s.r.o. Copyright 1995-2014 FinalWire s.r.o. Tento dokument byl vytvořen společností ABSEIRA s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Copyright

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_19 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více