Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2942161"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KASPERSKY LAB ANTI- VIRUS 7.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 Návod k obsluze KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 Uživatelská příručka KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 Příručka pro uživatele KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 Návod na použití KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

2 Abstrakt manuálu: Typy hrozeb Píznaky infekce Co dlat, kdy máte podezení na infekci Pedcházení infekci KAPITOLA Úlohy antivirové kontroly...

3 Aktualizace Nástroje aplikace Hardwarové a softwarové systémové poadavky Sady softwaru...

4 Podpora registrovaných uivatel. 26 KAPITOLA 3. INSTALACE APLIKACE KASPERSKY ANTI-VIRUS Postup instalace pomocí prvodce Prvodce nastavením Pouití objekt uloených verzí Aktivace aplikace.

5 Výbr zpsobu aktivace aplikace Zadání aktivacního kódu Registrace uivatele Získání souboru licencního klíce Výbr souboru licencního klíce Dokoncení aktivace aplikace...

6 Výbr reimu zabezpecení Konfigurace nastavení aktualizace Kaspersky Anti-Virus Konfigurace plánu antivirové kontroly Konfigurace nastavení soucásti Anti-Hacker Kontrola integrity aplikací Dokoncení Prvodce nastavením

7 Instalace aplikace z píkazového ádku KAPITOLA 4. ROZHRANÍ APLIKACE Ikona v oznamovací oblasti systémové listy Místní nabídka Hlavní okno aplikace

8 Okno nastavení aplikace KAPITOLA 5. ZACÍNÁME Jaký je stav ochrany pocítace? Ovení stavu kadé jednotlivé soucásti ochrany Jak kontrolovat pocítac na výskyt vir

9 Jak kontrolovat kritické oblasti pocítace Jak kontrolovat soubor, sloku nebo disk na výskyt vir Jak aktualizovat aplikaci Jak postupovat, není-li spustna ochrana KAPITOLA 6. SYSTÉM SPRÁVY OCHRANY Zastavení a obnovení ochrany v reálném case na pocítaci Pozastavení ochrany.

10 Zastavení ochrany Pozastavení / Zastavení soucástí individuální ochrany Obnovení ochrany pocítace Technologie pokrocilé dezinfekce Spustni aplikace na penosném pocítaci Provozní doba cinnosti pocítace..

11 Kompatibilita aplikace Kaspersky Anti-Virus s ostatními aplikacemi pi odstraování závad Spustni antivirové kontroly a aktualizací v profilu jiného uivatele Konfigurace naplánovaných úloh a upozornní Sledované typy skodlivého softwaru Vytvoení dvryhodné zóny Pravidla výjimek..

12 Dvryhodné aplikace.. 70 Obsah 5 KAPITOLA 7. FILE ANTI-VIRUS Výbr úrovn zabezpecení soubor Konfigurace soucásti File Anti-Virus Urcení typ kontrolovaných soubor

13 Urcení rozsahu ochrany Konfigurace rozsíených nastavení Pomocí Heuristické analýzy Obnovení výchozího nastavení soucásti File Anti-Virus Výbr akcí provádných s objekty Odloená dezinfekce...

14 KAPITOLA 8. MAIL ANTI-VIRUS Výbr úrovn zabezpecení elektronické posty Konfigurace soucásti Mail Anti-Virus Výbr chránné skupiny elektronické posty Konfigurace zpracování elektronické posty v aplikaci Microsoft Office Outlook Konfigurace kontroly elektronické posty v aplikaci The Bat!

15 Pomocí Heuristické analýzy Obnovení výchozího nastavení soucásti Mail Anti-Virus Výbr akcí provádných s nebezpecnými objekty elektronické posty.. 99 KAPITOLA 9. WEB ANTI-VIRUS Výbr úrovn zabezpecení webu Konfigurace soucásti Web Anti-Virus Obecné nastavení kontroly

16 Vytvoení seznamu dvryhodných adres Pomocí Heuristické analýzy Obnovení výchozího nastavení soucásti Web Anti-Virus Výbr reakce na nebezpecné objekty KAPITOLA 10. PROAKTIVNÍ OBRANA Pravidla sledování cinnosti Kontrola integrity aplikací

17 Konfigurace pravidel kontroly integrity aplikací Vytvoení seznamu bných soucástí Ochrana registru Výbr klíc registru pro vytvoení pravidla Kaspersky Anti-Virus Vytvoení pravidla ochrany registru KAPITOLA 11. KONTROLA POCÍTAC NA VÝSKYT VIR Správa úloh antivirové kontroly.

18 Vytvoení seznamu objekt ke kontrole Vytvoení úlohy antivirové kontroly Záloka Statistika Záloka Nastavení Záloka Registr..

19 Záchranný disk. 217 PÍLOHA A. REFERENCNÍ INFORMACE A.1. Seznam soubor kontrolovaných podle pípony A.2. Platné masky výjimek soubor.

20 A.3. Masky platných výjimek podle klasifikace Encyklopedie vir. 223 PÍLOHA B. SPOLECNOST KASPERSKY LAB B.1. Dalsí produkty spolecnosti Kaspersky Lab B.2. Obrate se na nás PÍLOHA C. LICENCNÍ SMLOUVA KAPITOLA 1. OHROENÍ ZABEZPECENÍ POCÍTACE Protoe se informacní technologie rychle vyvíjejí a pronikají do mnoha oblastí lidské cinnosti, roste i celá ada trestných cin s cílem prolomit zabezpecení informací. Hackei projevují silný zájem jak o aktivity státních struktur, tak i o cinnost hospodáských podnik. Snaí se odcizit nebo odhalit dvrné informace, co poskozuje obchodní povst, narusuje plynulý chod spolecnosti a me poskodit informacní zdroje organizace. Tyto ciny mohou zpsobit znacné skody na hmotných i nehmotných aktivech. V ohroení nejsou jenom velké firmy, tercem útoku se mohou stát i jednotliví uivatelé. Hackei mohou získat pístup k osobním údajm (napíklad k bankovním úctm, k císlm a heslm bankovních karet) nebo zpsobit nesprávnou cinnost pocítace. Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

21 Nkterými typy útok me hacker získat úplný pístup do pocítace, který pak me vyuít jako soucást "sít zombie" sloené z infikovaných pocítac k útokm na servery, k rozesílání nevyádané posty, pro sbr dvrných informací a síení nových vir a trojských koní. V dnesním svt se vseobecn uznává, e informace je cenným aktivem, které by se mlo chránit. Zárove musí být informace dostupná tomu, kdo ji poaduje legáln (napíklad zamstnanci, zákazníci a obchodní partnei). Proto je poteba vytvoit komplexní systém zabezpecení informací, který musí pocítat s veskerými monými zdroji ohroení, a lidskými, tedy clovkem zpsobenými, nebo pirozenými nehodami, a pouívat celou adu obranných opatení na fyzické, administrativní a softwarové úrovni Zdroje ohroení Bezpecnost pocítace me ohrozit clovk, skupina lidí nebo njaký jev, který s lidskou cinností nesouvisí. Z toho vyplývá, e veskeré zdroje ohroení lze zaadit do jedné ze tí skupin: Lidský faktor. Tato skupina hrozeb zahrnuje ciny osob s oprávnným nebo neoprávnným pístupem k informacím. Hrozby v této skupin lze rozdlit takto: Externí, zahrnující pachatele pocítacové kriminality, hackery, internetové podvodníky, bezzásadové partnery a zlocinecké organizace. 10 Kaspersky Anti-Virus 7.0 Interní, zahrnující aktivity personálu firmy a domácí uivatele PC. Akce provádné touto skupinou mohou být úmyslné nebo neúmyslné. Technologický faktor. Tato skupina hrozeb souvisí s technickými problémy pouívání zastaralého a nekvalitního softwaru a hardwaru pro zpracování informací. To me vést k selhání zaízení a casto i ke ztrát dat. Faktor pírodních katastrof. Tato skupina zdroj ohroení zahrnuje celou adu událostí zpsobených pirozen a nezávisle na lidské cinnosti. Pi vývoji ochranného systému pro zabezpecení dat je nutné vzít do úvahy vsechny ti zdroje ohroení. Tato uivatelská pírucka se zamuje na oblast, která pímo souvisí s odborným zamením spolecnosti Kaspersky Lab externími hrozbami zahrnujícími lidskou cinnost Zpsoby síení hrozeb S rozvojem moderních pocítacových technologií a komunikacních nástroj hackei získávají více píleitostí k síení hrozeb. Podívejme se na n blíe: Internet Internet je jedinecný, protoe není nicím vlastnictvím a nemá geografické hranice. Tyto vlastnosti mnoha zpsoby pisply k vývoji webových zdroj a k výmn informací. Dnes me kdokoli pistupovat k údajm na Internetu nebo si vytvoit vlastní webovou stránku. Tyté vlastnosti celosvtové sít vsak hackerm umoují páchat zlociny na Internetu a ztují jejich odhalení a potrestání. Hackei umisují viry a dalsí skodlivé programy na internetové servery a maskují je jako uitecné programy zdarma. Navíc skripty, které se spustí automaticky, kdy se nactou urcité webové stránky, mohou vykonat nepátelské akce ve vasem pocítaci modifikací systémových registr, získáváním vasich osobních údaj bez vaseho souhlasu a nainstalováním skodlivého softwaru. Pomocí síových technologií mohou hackei útocit na vzdálené pocítace a podnikové servery. Takové útoky mohou skoncit zablokováním pocítace nebo jeho vyuitím jako soucásti sít zombie a získání plného pístupu do pocítace a ke kadé v nm uloené informaci. A v neposlední ad, protoe ji lze prostednictvím internetu pouívat kreditní karty a elektronické platby v online obchodech, aukcích a Ohrození zabezpecení pocítace 11 elektronickém bankovnictví, se jako jeden z nejcastjsích zlocin objevily internetové podvody. Intranet Intranet je vnitní sí, speciáln urcená k práci s informacemi v podniku nebo v domácí síti. Intranet je sjednocený prostor k ukládání, výmn a pístupu k informacím pro vsechny pocítace v síti. A proto, je-li jakýkoliv hostitelský pocítac v síti infikovaný, jsou i ostatní hostitelské PC znacn ohroeny infekcí. Chcete-li takovým situacím pedejít, musí být chránna hranice sít i vsechny jednotlivé pocítace. Protoe drtivá vtsina pocítac má nainstalované ové klienty, a protoe skodlivé programy vyuívají obsah elektronických adresá, jsou podmínky pro síení skodlivých program casto píznivé. Uivatel infikovaného hostitelského PC nevdomky rozesílá infikované zprávy ostatním píjemcm, kteí postupn rozesílají nové infikované zprávy apod. Napíklad pro infikované soubory obecn platí, e nejsou zjistny pi síení pracovních informací vnitropodnikovou elektronickou postou. V takovém pípad nebude napadena jen malá skupina lidí. Mohou to být stovky nebo tisíce pracovník firmy potenciáln spolu s desetitisíci dalsích úcastník. Krom skodlivých program hrozí také problém nevyádané elektronické posty neboli spam. Tebae nepedstavuje pímé ohroení pocítace, zvysuje zatíení postovních server, spotebovává penosovou kapacitu, pepluje postovní schránku uivatele a zdruje od práce, cím zpsobuje financní skody. Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

22 Hackei také zacali pouívat programy pro hromadné rozesílání posty a metody sociálního inenýrství, kterými pesvdcují uivatele, aby oteveli nebo klepli na odkaz na urcitý web. Z toho vyplývá, e schopnost filtrovat nevyádanou postu je dleitá z nkolika dvod: pro zastavení nevyádané elektronické posty; pro maení nových zpsob on-line zjisování dat, jako jsou útoky phishing; pro zastavení síení skodlivých program. Vymnitelná pamová média Vymnitelná média (diskety, disky CD/DVD a USB Flash disky) jsou siroce pouívána k ukládání a penosu informací. Otevením souboru, který obsahuje skodlivý kód a který je uloený na vymnitelném pamovém zaízení mete poskodit data uloená v lokálním pocítaci a rozsíit virus na dalsí jednotky pocítace nebo do dalsích pocítac v síti. 12 Kaspersky Anti-Virus Typy hrozeb V dnesní dob existuje velké mnoství hrozeb pro zabezpecení pocítace. V tomto oddíle jsou uvedeny hrozby, které Kaspersky Anti-Virus blokuje. Cervi Tato kategorie skodlivých program se síí sama, peván vyuíváním zranitelných míst v operacním systému pocítace. Tato skupina byla pojmenována podle zpsobu, jakým cervi pecházejí z pocítace do pocítace s vyuitím sítí a elektronické posty. Tato vlastnost cervm dovoluje velmi rychle se síit. Cervi pronikají do pocítace, pátrají po síových adresách dalsích pocítac a rozesílají na n své kopie. Cervi navíc casto vyuívají data z ových adresá klient. Nkteré z tchto skodlivých program píleitostn vytváejí pracovní soubory na systémových discích, mohou vsak pracovat bez systémových prostedk s výjimkou pamti RAM. Viry Viry jsou programy, které infikují jiné programy pidáním svého vlastního kódu, aby po spustní infikovaného souboru nad ním získaly kontrolu. Tato jednoduchá definice vysvtluje základní akci provádnou virem infekci. Trojstí kon Trojstí kon jsou programy, které v pocítaci provádjí nepovolené akce, jako je odstraování informací na discích, zablokování pocítace, kráde dvrných informací apod. Skodlivé programy tohoto druh nejsou viry v tradicním slova smyslu, protoe neinfikují jiné pocítace nebo data. Trojstí kon nemohou sami o sob proniknout do jiných pocítac a síí je hackei, kteí je vydávají za bný software. Skody, které zpsobují, mohou mnohonásobn pevýsit skody zpsobované tradicními virovými útoky. Poslední dobou byly cervi nejcastjsím typem skodlivých program poskozujících pocítacová data. Po nich následují viry a trojstí kon. Nkteré skodlivé programy kombinují funkce dvou nebo dokonce tí tchto kategorií. Adware Adware obsahuje programy, které jsou zahrnuty bez vdomí uivatele do softwaru a jsou urceny pro zobrazování reklamy. Adware je obvykle zabudován do softwaru, který je síen zdarma. Reklamy se nacházejí v rozhraní programu. Tyto programy také casto shromaují osobní údaje o uivateli a odesílají je tvrci programu, mní nastavení prohlíece (domovská stránka, stránka vyhledávání, úrove zabezpecení atd.) a generují penosy dat, které uivatel neme ovlivnit. To me vést k narusení bezpecnosti a pímým financním ztrátám. Ohrození zabezpecení pocítace 13 Spyware Tento software shromauje informace o konkrétním uivateli nebo organizaci bez jejich vdomí. Spyware casto zcela uniká odhalení. Cílem spywaru je obecn: sledovat akce uivatele v pocítaci; shromaovat informace o obsahu pevného disku; v tchto pípadech tyto programy obvykle prohledají nkolik sloek a registr systému a sestaví seznam softwaru nainstalovaného v pocítaci; shromaovat informace o kvalit pipojení, síce pásma, rychlosti modemu atd. Riskware Potenciáln nebezpecné aplikace obsahují software, který nemá skodlivé vlastnosti, ale které se mohou stát soucástí vývoje prostedí pro skodlivé programy nebo které mohou vyuívat hackei jako podprné soucásti pro skodlivé programy. Tato kategorie program zahrnuje programy otevírající "zadní vrátka" do systému (backdoors), zranitelná místa a i nkteré nástroje pro vzdálenou správu, nástroje pro pepínání rozloení kláves, klienti IRC, servery FTP a víceúcelové nástroje pro zastavování proces nebo skrývání jejich cinnosti. Dalsím typem skodlivého programu, který se podobá adwaru, spywaru a riskwaru, jsou programy, které se pipojí k webovému prohlíeci a pesmrovávají datový tok. Webový prohlíec pak otevírá jiné ne pvodn zamýslené webové stránky. Zertovné programy Software, který v pocítaci nezpsobí ádné pímé skody, ale zobrazuje zprávy, které ji takové skody psobí nebo je za urcitých podmínek vyvolají. Tyto programy casto varují uivatele ped nebezpecím, které neexistuje zobrazují napíklad zprávy o formátování disku (ke kterému ve skutecnosti nedochází) nebo,,zjisují" viry v souborech, které ve skutecnosti nejsou napadeny. Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

23 Rootkity To jsou nástroje, které slouí k zakrytí skodlivých aktivit. Maskují skodlivé programy ped odhalením antivirovými programy. Rootkity upraví základní funkce operacního systému pocítace, aby utajily svou pítomnost a akce, které provádí hacker v infikovaném pocítaci. Dalsí nebezpecné programy Tyto programy jsou vytvoené, aby napíklad pro vyvolaly útok typu,,denial of service" (DoS) na vzdálených serverech, pronikaly do jiných pocítac a 14 Kaspersky Anti-Virus 7. 0 program, které jsou soucástí vývojového prostedí pro skodlivé programy. K tmto programm patí nástroje hacker, nástroje pro vytváení vir, programy pro zjisování zranitelných míst, programy pro zjisování hesel a dalsí typy program pouívaných k prolamování síových prostedk nebo k pronikání do systém. Aplikace Kaspersky Anti-Virus pouívá ke zjisování a blokování tchto typ hrozeb dv metody: Reaktivní: To je metoda urcená k vyhledávání skodlivých objekt pomocí pravideln aktualizované databáze aplikací. Tato metoda vyaduje nejmén jeden píklad infekce umoující pidat signaturu hrozby do databází a distribuovat aktualizace databází. Proaktivní na rozdíl od reaktivní ochrany není tato metoda zaloena na analýze kódu objektu, ale na analýze jeho chování v systému. Jejím cílem je zjisování nových hrozeb, které dosud nebyly definovány pomocí signatur. Vyuitím obou tchto metod aplikace Kaspersky Anti-Virus poskytuje komplexní ochranu pocítace ped známými i novými hrozbami. Upozornní! Od tohoto místa budeme oznacovat kadý skodlivý a nebezpecný program jako "virus". Typ skodlivého programu upesníme jen v nezbytném pípad Píznaky infekce O infekci pocítace svdcí ada píznak. Dále uvedené události jsou dobrými indikátory napadení pocítace virem: zobrazování neocekávaných zpráv nebo obrázk nebo pehrávání nezvyklých zvuk neocekávané otevírání a zavírání jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM svévolné spustní programu v pocítaci bez vaseho zásahu zobrazení upozornní, e program v pocítaci se pokousí pistupovat k Internetu, pestoe jste takovou akci neprovedli Existuje také nkolik typických píznak napadení pocítace virem prostednictvím u: Pátelé nebo známí vás informují, e od vás pijali zprávy, které jste nikdy neodeslali. Ohrození zabezpecení pocítace 15 Ve vasí postovní schránce se nachází velký pocet zpráv bez adresy odesilatele nebo záhlaví. Je teba poznamenat, e tyto píznaky mohou být zpsobeny i jinými potíemi ne viry. Infikované zprávy mohou být napíklad zasílány s vasí zpátecní adresou, ale nikoli z vaseho pocítace. Existují také nepímé píznaky infekce pocítace: Pocítac se casto zablokuje nebo dochází k haváriím. Pocítac zavádí programy pomalu. Nelze spustit operacní systém. Soubory a sloky mizí nebo je jejich obsah poskozen. Dochází k castému pístupu na pevný disk (indikátor bliká). Prohlíec (nap. Microsoft Internet Explorer) "zamrzá" nebo se chová nepedvídateln (nelze napíklad zavít okno aplikace). V 90 % pípad jsou tyto nepímé píznaky zpsobeny selháním hardwaru nebo softwaru. I kdy je málo pravdpodobné, e tyto píznaky svdcí o infekci, doporucujeme Vám úplnou kontrolu pocítace (viz 5. 3 str. 50) pokud by k tomu doslo samovoln Co dlat, kdy máte podezení na infekci Zjistíte-li podezelé chování pocítace, postupujte takto: Zachovejte klid! To je zlaté pravidlo, které Vás me uchránit ztráty dleitých dat. Odpojte pocítac od Internetu nebo od místní sít, je-li k ní pipojen. Jestlie nelze spustit pocítac z pevného disku (po zapnutí pocítace se zobrazí chybová zpráva), pokuste se spustit pocítac v nouzovém reimu nebo z diskety systému Windows pro zotavení v nouzi, kterou jste vytvoili pi instalaci operacního systému do pocítace. Díve ne podniknete jakékoli kroky, zálohujte soubory na vymnitelné pamové médium (disketa, disk CD/DVD, Flash disk atd.). Pokud jste tak jest neucinili, nainstalujte aplikaci Kaspersky Anti-Virus. Aktualizujte databáze a aplikacní moduly (viz 5.6, str. 52). Je-li to moné, stáhnte aktualizace bez pipojování k internetu z njakého Kaspersky Anti-Virus 7.0 jiného neinfikovaného pocítace, napíklad u známého, v internetové kavárn nebo v práci. Je lépe pouít jiný pocítac, protoe pi pipojení k Internetu pomocí napadeného pocítace by mohl virus odeslat hackerm dleité informace nebo by mohl být virus zaslán na adresy uloené ve vasem adresái. Proto byste mli okamit odpojit pocítac od internetu, pokud máte podezení na napadení virem. Aktualizace signatur hrozeb mete také získat na disket od spolecnosti Kaspersky Lab nebo jejích distributor a aktualizovat signatury pomocí této diskety Vyberte úrove zabezpecení doporucenou odborníky spolecnosti Kaspersky Lab. Spuste Úplnou kontrolu pocítace (viz 5.3 na str. 50) Pedcházení infekci Ani ta nejspolehlivjsí a nejpromyslenjsí opatení nemohou poskytnout 100% ochranu proti pocítacovým virm a trojským koním, ale dodrování takového souboru pravidel výrazn sniuje pravdpodobnost virového útoku a míru moného poskození. Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

24 Jednou ze základních metod boje proti virm je podobn jako v medicín vcasná prevence. Pocítacová prevence se skládá z nkolika pravidel, jejich dodrováním mete podstatn sníit pravdpodobnost nákazy virem a ztráty dat. Níe je uveden pehled základních bezpecnostních pravidel, která napomohou, jestlie je budete dodrovat, zmírnit nebezpecí virového útoku. Pravidlo c. 1: Pouzívejte antivirový software a programy internetového zabezpecení. Postupujte takto: Co nejdíve nainstalujte aplikaci Kaspersky Anti-Virus Pravideln (viz 5.6 na str. 52) aktualizujte signatury hrozeb aplikace. V pípad virové epidemie se mohou aktualizace provádt a nkolikrát za den pomocí aktualizacních databází umístných na aktualizacních serverech spolecnosti Kaspersky Lab, které provádjí okamitou aktualizaci Vyberte nastavení zabezpecení doporucené spolecností Kaspersky Lab pro vás pocítac. Budete nepetrit chránni od okamiku, kdy zapnete pocítac, a pro viry bude obtínjsí vás pocítac infikovat Zvolte nastavení pro úplnou kontrolu pocítace doporucené spolecností Kaspersky Lab a naplánujte kontrolu v intervalu minimáln jednou týdn. Pokud jste dosud bránu Firewall nenainstalovali, doporucujeme Vám to ucinit, aby vás pocítac byl pi práci s internetem chránn Ohrození zabezpecení pocítace 17 Pravidlo c. 2: Pi kopírování nových dat do pocítace bute opatrní: Provádjte virovou kontrolu vsech vyjímatelných pamových zaízení, napíklad disket, CD/DVD a flash disk, ne je pouijete (viz 5. 5 na str. 51). S y zacházejte opatrn. Neotevírejte ádný soubor pipojený k u, nejste-li si jisti, e byl urcen konkrétn vám, ani kdy jej posílají lidé, které znáte. Bute opatrní pi práci s informacemi získanými z Internetu. Jestlie vás webová stránka vyzve k instalaci nového programu, ujistte se, e má certifikát zabezpecení. Pokud zkopírujete njaký spustitelný soubor z Internetu nebo místní sít, zkontrolujte jej pomocí aplikace Kaspersky Anti-Virus. Webové stránky navstvujte s rozvahou. Mnoho server je napadeno nebezpecnými skriptovými viry nebo internetovými cervy. Pravidlo c. 3: Vnujte pozornost informacím od spolecnosti Kaspersky Lab. Ve vtsin pípad spolecnost Kaspersky Lab upozoruje na nové virové epidemie dlouho pedtím, ne dosáhnou vrcholu. Pravdpodobnost infekce je v té dob jest nízká a vy máte monost chránit se ped novými infekcemi stahováním databází aplikací. Pravidlo c. 4: Nedvujte virovým mystifikacím, jako jsou ertovné programy a y o hrozb infekce. Pravidlo c. 5: Pouzívejte nástroj Windows Update a pravideln instalujte aktualizace operacního systému Windows. Pravidlo c. 6: Kupujte si legální kopie softwaru od oficiálních distributor. Pravidlo c. 7: Omezte pocet lidí, kteí mohou pouzívat vás pocítac. Pravidlo c. 8: Snizte riziko nepíjemných následk mozného napadení: Pravideln zálohujte data. Budeteli mít záloní kopie, lze systém v pípad ztráty dat pomrn rychle obnovit. Uchovávejte distribucní diskety, CD/DVD, jednotky Flash a dalsí pamová média se softwarem a cennými informacemi na bezpecném míst. Vytvote si záchranný disk (viz 15.4 na str. 177), který mete pouít pro spustní pocítace s pouitím cistého operacního systému. Pravidlo c. 9: Pravideln kontrolujte pehled softwaru, který máte instalovaný na pocítaci. Tuto kontrolu mete provádt pomocí poloky Pidat/Odebrat programy ve sloce Ovládací panel nebo prost prohlídkou obsahu sloky Program Files. Mete zde odhalit software, který se nainstaloval na Vás pocítac bez Vaseho vdomí, napíklad kdy jste pouívali internet nebo instalovali njaký jiný program. Takové programy jsou skoro vdy riskware. KAPITOLA 2. KASPERSKY ANTIVIRUS 7.0 Aplikace Kaspersky Anti-Virus 7.0 ohlasuje produkty pro zabezpecení dat nové generace. Co ve skutecnosti odlisuje Kaspersky Anti-Virus 7.0 od ostatního softwaru, dokonce i od ostatních produkt spolecnosti Kaspersky Lab, je jeho mnohostranný pístup k zabezpecení dat Co je nového v aplikaci Kaspersky Anti-Virus 7.0 Kaspersky Anti-Virus 7.0 (dále oznacovaný jen jako "Kaspersky Anti-Virus", nebo "program") pistupuje k zabezpecení dat novým zpsobem. Hlavní funkcí aplikace je, e spojuje a znacn vylepsuje stávající funkce vsech produkt spolecnosti v jediném esení zabezpecení. Program poskytuje ochranu proti virm. Nové moduly poskytovat ochranu proti neznámým hrozbám. K zajistní úplného zabezpecení ji není nutné instalovat do pocítace nkolik produkt. Prost stací nainstalovat aplikaci Kaspersky Anti-Virus 7.0. Komplexní ochrana hlídá vsechny píchozí a odchozí datové kanály. Pruná konfigurace veskerých soucástí umouje maximální pizpsobení aplikace Kaspersky Anti-Virus potebám kadého uivatele. Konfiguraci celého programu lze provést z jednoho místa. Podívejme se na nové funkce Kaspersky Anti-Virus. Nové funkce ochrany Aplikace Kaspersky Anti-Virus nyní chrání ped známými skodlivými programy i ped programy, které dosud nebyly odhaleny. Proaktivní obrana (viz Kapitola 10 na str. 111) je hlavní pedností programu. Analyzuje chování aplikací nainstalovaných na Vasem pocítaci, monitoruje zmny systémového registru a potírá skryté hrozby. Tato soucást pouívá heuristickou analýzu pro zjisování a záznam rozlicných typ skodlivých aktivit. Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

25 A její pomocí lze akce postiené skodlivými programy vrátit a systém znovu uvést do stavu ped psobením skodlivé aktivity. Technologie File Anti-Virus byla zdokonalena, aby se sníilo zatíení procesoru a diskových podsystém a zvýsila se rychlost kontroly soub- Kaspersky Anti- Virus or pomocí ichecker a iswift. Aplikace tak neprovádí opakovanou kontrolu soubor, které nebyly od poslední kontroly zmnny. Proces kontroly nyní bí na pozadí a umouje uivateli pokracovat v práci na pocítaci. Dojde-li k soubným poadavkm na systémové prostedky, virová kontrola se pozastaví, dokud uivatel operaci nedokoncí a pak opt pokracuje od bodu, kde pestala. K dispozici jsou jednotlivé úlohy pro kontrolu kritických oblastí pocítace a spoustcích objekt, které mohou vyvolat váné problémy, jsou-li infikovány, a pro zjisování nástroj rootkit uívaných k zakrytí skodlivého softwaru v systému. Mete nakonfigurovat spustní této úlohy pi kadém spustní systému. Byla znacn vylepsena ochrana uivatelské posty ped skodlivými programy a nevyádanou postou. Aplikace provádí kontrolu tchto protokol na pítomnost obsahujících viry: IMAP, SMTP a POP3, bez ohledu na pouitého postovního klienta NNTP (jen antivirová kontrola), bez ohledu na pouitého postovního klienta Bez ohledu na protokol (vcetn MAPI a HTTP) pomocí modul plug-in pro aplikace Microsoft Office Outlook a The Bat! Pro nejrozsíenjsí postovní klienty, jako jsou aplikace Microsoft Office Outlook, Microsoft Outlook Express (Windows Mail) a The Bat! jsou k dispozici speciální moduly plug-in. které umoují konfigurovat ochranu elektronické posty proti virm pímo z rozhraní postovního klienta. Funkce pro upozorování uivatele (viz na str. 189) byla rozsíena o urcité události, ke kterým dochází bhem cinnosti aplikace. U kadé z tchto událostí mete vybrat následující zpsoby upozornní: , zvukové upozornní nebo pekryvné zprávy. Aplikace je nyní schopna kontrolovat tok dat posílaných pes SSL protokol. Nové soucásti zahrnují aplikaci tzv. sebeobranné technologie, ochranu proti neoprávnnému vzdálenému pístupu ke slubám Kaspersky AntiVirus a ochranu nastavení aplikace heslem. Tyto funkce pomáhají zabraovat skodlivým programm, hackerm a neoprávnným uivatelm v deaktivaci ochrany. Byla pidána monost vytvoení záchranného disku. Pomocí tohoto disku mete restartovat svj operacní systém po virovém útoku a provést kontrolu skodlivých objekt v nm. 20 Kaspersky Anti-Virus 7.0 Byl pidán modul News Agent. To je modul urcený ke vcasnému poskytování zpráv od spolecnosti Kaspersky Lab. Nové funkce rozhraní aplikace Pouívání funkcí nového rozhraní aplikace Kaspersky Anti-Virus je jasné a snadné... Vzhled aplikace mete zmnit vytvoením vlastní grafiky a barevných schémat. Aplikace bhem pouívání pravideln poskytuje tipy: Kaspersky AntiVirus zobrazuje informativní zprávy o úrovni ochrany a obsahuje podrobnou nápovdu. Prvodce zabezpecením zabudovaný do aplikace poskytuje úplný pehled o stavu ochrany hostitelského PC a umouje okamit pistoupit k esení. Nové funkce aktualizace aplikace Tato verze aplikace pouívá nov zdokonalený postup aktualizace: Kaspersky Anti-Virus automaticky vyhledává v aktualizacních zdrojích aktualizacní balícky. Kdy program zjistí nové aktualizace, stáhne je a nainstaluje do pocítace. Aplikace stahuje jen pírstkovou cást aktualizací a ignoruje ji díve staené soubory. Tím dochází a k desetinásobnému zmensení objemu stahovaných dat. Aktualizace jsou stahovány z toho nejvýkonnjsího zdroje. Mete zakázat pouívání proxy serveru tím, e stáhnete aktualizace aplikace z místního zdroje. Dochází tak ke znacnému sníení provozu na proxy serveru. Byla zabudována monost vrátit zmny a obnovit pedchozí verzi databáze aplikace v pípad porusení souboru nebo chyb pi kopírování. Byla pidána funkce pro distribuci aktualizací do místní sloky, aby k nim ostatní pocítace v síti mly pístup kvli úspoe penosové kapacity Prvky obrany prostednictvím aplikace Kaspersky Anti-Virus Ochrana prostednictvím aplikace Kaspersky Anti-Virus je navrena s ohledem na zdroje ohroení. Jinými slovy, kadou hrozbou se zabývá samostatná soucást aplikace, která ji sleduje a provede potebnou akci, aby zabránila skodlivým dopadm této hrozby na uivatelská data. Díky této struktue je systém flexibilní a soucásti lze snadno konfigurovat, aby vyhovovaly potebám konkrétního uivatele nebo celého podniku. Kaspersky Anti-Virus Aplikace Kaspersky Anti-Virus obsahuje: Soucásti ochrany v reálném case (viz 2.2.1, str. 21) poskytují v reálném case ochranu veskerých datových penos a vstupních cest do pocítace. Úlohy antivirové kontroly (viz , str. 22) pouívané pro kontrolu jednotlivých soubor, sloek, disk nebo oblasti na výskyt vir nebo pro úplnou kontrolu pocítace. Aktualizace (viz 2.2.3, str. 23) k zabezpecení ivotnosti vnitních modul a databází aplikace pouívaných pi kontrole na výskyt skodlivého softwaru Soucásti ochrany v reálném case Následující soucásti ochrany zajisují ochranu pocítace v reálném case: File Anti-Virus Systém soubor me obsahovat viry a dalsí nebezpecné programy. Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 6.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

KASPERSKY LAB. Kaspersky Internet Security 6.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KASPERSKY LAB Kaspersky Internet Security 6.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KASPERSKY INTERNET SECURITY 6.0 Uživatelská příručka Kaspersky Lab http://www.kaspersky.com Datum revize: Březen 2006 Obsah KAPITOLA 1.

Více

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 6.0 PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/3741409

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 6.0 PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/3741409 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KASPERSKY LAB ANTI- VIRUS 6.0 PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KASPERSKY

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET Smart Security poskytuj e nej moderněj ší ochranu počítače

Více

- produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html

- produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html Výhody řešení Kaspersky Internet Security 2013 - produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html Chrání před všemi viry a internetovými hrozbami

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalace a aktivace Předchozí Instalace Předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Anti-Virus není třeba odinstalovat. Po instalaci nové zkontrolujte nastavení aplikace

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_19 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz www.eset.cz Ochrana koncových zařízení FUNKCE Vlastnost popis Antivirus / Antispyware Kontrola výměnných médií HIPS (Host based Intrusion Prevention System) Antispam Odstraňuje všechny typy hrozeb, včetně

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 27 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Zabezpečení kolejní sítě

Zabezpečení kolejní sítě Zabezpečení kolejní sítě Informační a administrační systém P@wouk Bezpečnostní hrozby, základní zabezpečení a prevence Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Seminář o bezpečnosti a anonymitě na Internetu

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

MANUÁLNÍ AKTUALIZACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

MANUÁLNÍ AKTUALIZACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. MANUÁLNÍ AKTUALIZACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Doporučení 3) Co Vás při instalaci mohlo potkat 4) Archivace a rearchivace dat Čapek

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD Verze z 15. 2..2011 Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. Věrnostní schéma: Část rozhraní správy pro zákazníka

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional

Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional Impressum Veškerá autorská práva vyhrazena. Bez našeho písemného schválení není dovoleno žádným způsobem kopírovat tuto příručku

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Pohledem IT experta. www.eset.cz

Pohledem IT experta. www.eset.cz www.eset.cz Ochrana koncových zařízení FUNKCE Vlastnost popis Antivirus / Antispyware Kontrola výměnných médií Modulární instalace Odstraňuje všechny typy hrozeb, včetně virů, rootkitů, červů a spyware.

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Datavsuchu.cz zálohovací klient Microsoft Windows Instalační návod

Datavsuchu.cz zálohovací klient Microsoft Windows Instalační návod Tento postup popisuje instalaci Datavsuchu.cz zálohovacího klienta pro operační systém Microsoft Windows 7. Přesné specifikace podporovaných operačních systémů naleznete na konci tohoto dokumentu. Datavsuchu.cz

Více

Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV

Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Centralizované zadávání a elektronizace veejných zakázek v resortu MV Ministerstvo vnitra R, íjen 2012 1 Obsah prezentace A. Centralizované

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Nastavení e-mailové schránky

Nastavení e-mailové schránky Windows Live Essentials lze zdarma nainstalovat na operační systémy Windows XP, Vista a samozřejmě i Windows 7. V OS Windows 7 nenajdete defaultní e-mailovou aplikaci. Kromě práce s elektronickou poštou

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Služba VPN umožňuje vstoupit do počítačové sítě UP téměř z každého místa na světě stejně plnohodnotně, jako by se uživatel nacházel v prostorách UP. Je tím umožněn

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software. National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru

National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software. National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru 1 Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru Obsah Možnost A.

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Nastavení pošty v Outlook Express pod Windows XP :

Nastavení pošty v Outlook Express pod Windows XP : Nastavení pošty v Outlook Express pod Windows XP : Při nastavování e-mailového klienta Microsoft Outlook Express pod Windows XP budeme postupovat přesně podle následujících obrázků.(podobně to bude i u

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Instalace a připojení čtečky čipových karet v systému CryptoPlus Eval

Instalace a připojení čtečky čipových karet v systému CryptoPlus Eval Instalace a připojení čtečky čipových karet v systému CryptoPlus Eval Uživatelská příručka MONET+, a.s., Zámecká 365, 763 14 Zlín Štípa kontakty: tel: +420 577110411, fax: 577914557, e-mail: mail@monetplus.cz

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Návod k použití IVAO-CZ Notifikátoru

Návod k použití IVAO-CZ Notifikátoru Návod k použití IVAO-CZ Notifikátoru Verze 0.1.334.0 IVAO-CZ Notifikátor je komponenta aplikace vesup. Obsah Licenční ujednání... 2 Instalace... 2 Systémové požadavky... 2 Základní myšlenka... 3 Funkce...

Více