Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2942161"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KASPERSKY LAB ANTI- VIRUS 7.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 Návod k obsluze KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 Uživatelská příručka KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 Příručka pro uživatele KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 Návod na použití KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

2 Abstrakt manuálu: Typy hrozeb Píznaky infekce Co dlat, kdy máte podezení na infekci Pedcházení infekci KAPITOLA Úlohy antivirové kontroly...

3 Aktualizace Nástroje aplikace Hardwarové a softwarové systémové poadavky Sady softwaru...

4 Podpora registrovaných uivatel. 26 KAPITOLA 3. INSTALACE APLIKACE KASPERSKY ANTI-VIRUS Postup instalace pomocí prvodce Prvodce nastavením Pouití objekt uloených verzí Aktivace aplikace.

5 Výbr zpsobu aktivace aplikace Zadání aktivacního kódu Registrace uivatele Získání souboru licencního klíce Výbr souboru licencního klíce Dokoncení aktivace aplikace...

6 Výbr reimu zabezpecení Konfigurace nastavení aktualizace Kaspersky Anti-Virus Konfigurace plánu antivirové kontroly Konfigurace nastavení soucásti Anti-Hacker Kontrola integrity aplikací Dokoncení Prvodce nastavením

7 Instalace aplikace z píkazového ádku KAPITOLA 4. ROZHRANÍ APLIKACE Ikona v oznamovací oblasti systémové listy Místní nabídka Hlavní okno aplikace

8 Okno nastavení aplikace KAPITOLA 5. ZACÍNÁME Jaký je stav ochrany pocítace? Ovení stavu kadé jednotlivé soucásti ochrany Jak kontrolovat pocítac na výskyt vir

9 Jak kontrolovat kritické oblasti pocítace Jak kontrolovat soubor, sloku nebo disk na výskyt vir Jak aktualizovat aplikaci Jak postupovat, není-li spustna ochrana KAPITOLA 6. SYSTÉM SPRÁVY OCHRANY Zastavení a obnovení ochrany v reálném case na pocítaci Pozastavení ochrany.

10 Zastavení ochrany Pozastavení / Zastavení soucástí individuální ochrany Obnovení ochrany pocítace Technologie pokrocilé dezinfekce Spustni aplikace na penosném pocítaci Provozní doba cinnosti pocítace..

11 Kompatibilita aplikace Kaspersky Anti-Virus s ostatními aplikacemi pi odstraování závad Spustni antivirové kontroly a aktualizací v profilu jiného uivatele Konfigurace naplánovaných úloh a upozornní Sledované typy skodlivého softwaru Vytvoení dvryhodné zóny Pravidla výjimek..

12 Dvryhodné aplikace.. 70 Obsah 5 KAPITOLA 7. FILE ANTI-VIRUS Výbr úrovn zabezpecení soubor Konfigurace soucásti File Anti-Virus Urcení typ kontrolovaných soubor

13 Urcení rozsahu ochrany Konfigurace rozsíených nastavení Pomocí Heuristické analýzy Obnovení výchozího nastavení soucásti File Anti-Virus Výbr akcí provádných s objekty Odloená dezinfekce...

14 KAPITOLA 8. MAIL ANTI-VIRUS Výbr úrovn zabezpecení elektronické posty Konfigurace soucásti Mail Anti-Virus Výbr chránné skupiny elektronické posty Konfigurace zpracování elektronické posty v aplikaci Microsoft Office Outlook Konfigurace kontroly elektronické posty v aplikaci The Bat!

15 Pomocí Heuristické analýzy Obnovení výchozího nastavení soucásti Mail Anti-Virus Výbr akcí provádných s nebezpecnými objekty elektronické posty.. 99 KAPITOLA 9. WEB ANTI-VIRUS Výbr úrovn zabezpecení webu Konfigurace soucásti Web Anti-Virus Obecné nastavení kontroly

16 Vytvoení seznamu dvryhodných adres Pomocí Heuristické analýzy Obnovení výchozího nastavení soucásti Web Anti-Virus Výbr reakce na nebezpecné objekty KAPITOLA 10. PROAKTIVNÍ OBRANA Pravidla sledování cinnosti Kontrola integrity aplikací

17 Konfigurace pravidel kontroly integrity aplikací Vytvoení seznamu bných soucástí Ochrana registru Výbr klíc registru pro vytvoení pravidla Kaspersky Anti-Virus Vytvoení pravidla ochrany registru KAPITOLA 11. KONTROLA POCÍTAC NA VÝSKYT VIR Správa úloh antivirové kontroly.

18 Vytvoení seznamu objekt ke kontrole Vytvoení úlohy antivirové kontroly Záloka Statistika Záloka Nastavení Záloka Registr..

19 Záchranný disk. 217 PÍLOHA A. REFERENCNÍ INFORMACE A.1. Seznam soubor kontrolovaných podle pípony A.2. Platné masky výjimek soubor.

20 A.3. Masky platných výjimek podle klasifikace Encyklopedie vir. 223 PÍLOHA B. SPOLECNOST KASPERSKY LAB B.1. Dalsí produkty spolecnosti Kaspersky Lab B.2. Obrate se na nás PÍLOHA C. LICENCNÍ SMLOUVA KAPITOLA 1. OHROENÍ ZABEZPECENÍ POCÍTACE Protoe se informacní technologie rychle vyvíjejí a pronikají do mnoha oblastí lidské cinnosti, roste i celá ada trestných cin s cílem prolomit zabezpecení informací. Hackei projevují silný zájem jak o aktivity státních struktur, tak i o cinnost hospodáských podnik. Snaí se odcizit nebo odhalit dvrné informace, co poskozuje obchodní povst, narusuje plynulý chod spolecnosti a me poskodit informacní zdroje organizace. Tyto ciny mohou zpsobit znacné skody na hmotných i nehmotných aktivech. V ohroení nejsou jenom velké firmy, tercem útoku se mohou stát i jednotliví uivatelé. Hackei mohou získat pístup k osobním údajm (napíklad k bankovním úctm, k císlm a heslm bankovních karet) nebo zpsobit nesprávnou cinnost pocítace. Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

21 Nkterými typy útok me hacker získat úplný pístup do pocítace, který pak me vyuít jako soucást "sít zombie" sloené z infikovaných pocítac k útokm na servery, k rozesílání nevyádané posty, pro sbr dvrných informací a síení nových vir a trojských koní. V dnesním svt se vseobecn uznává, e informace je cenným aktivem, které by se mlo chránit. Zárove musí být informace dostupná tomu, kdo ji poaduje legáln (napíklad zamstnanci, zákazníci a obchodní partnei). Proto je poteba vytvoit komplexní systém zabezpecení informací, který musí pocítat s veskerými monými zdroji ohroení, a lidskými, tedy clovkem zpsobenými, nebo pirozenými nehodami, a pouívat celou adu obranných opatení na fyzické, administrativní a softwarové úrovni Zdroje ohroení Bezpecnost pocítace me ohrozit clovk, skupina lidí nebo njaký jev, který s lidskou cinností nesouvisí. Z toho vyplývá, e veskeré zdroje ohroení lze zaadit do jedné ze tí skupin: Lidský faktor. Tato skupina hrozeb zahrnuje ciny osob s oprávnným nebo neoprávnným pístupem k informacím. Hrozby v této skupin lze rozdlit takto: Externí, zahrnující pachatele pocítacové kriminality, hackery, internetové podvodníky, bezzásadové partnery a zlocinecké organizace. 10 Kaspersky Anti-Virus 7.0 Interní, zahrnující aktivity personálu firmy a domácí uivatele PC. Akce provádné touto skupinou mohou být úmyslné nebo neúmyslné. Technologický faktor. Tato skupina hrozeb souvisí s technickými problémy pouívání zastaralého a nekvalitního softwaru a hardwaru pro zpracování informací. To me vést k selhání zaízení a casto i ke ztrát dat. Faktor pírodních katastrof. Tato skupina zdroj ohroení zahrnuje celou adu událostí zpsobených pirozen a nezávisle na lidské cinnosti. Pi vývoji ochranného systému pro zabezpecení dat je nutné vzít do úvahy vsechny ti zdroje ohroení. Tato uivatelská pírucka se zamuje na oblast, která pímo souvisí s odborným zamením spolecnosti Kaspersky Lab externími hrozbami zahrnujícími lidskou cinnost Zpsoby síení hrozeb S rozvojem moderních pocítacových technologií a komunikacních nástroj hackei získávají více píleitostí k síení hrozeb. Podívejme se na n blíe: Internet Internet je jedinecný, protoe není nicím vlastnictvím a nemá geografické hranice. Tyto vlastnosti mnoha zpsoby pisply k vývoji webových zdroj a k výmn informací. Dnes me kdokoli pistupovat k údajm na Internetu nebo si vytvoit vlastní webovou stránku. Tyté vlastnosti celosvtové sít vsak hackerm umoují páchat zlociny na Internetu a ztují jejich odhalení a potrestání. Hackei umisují viry a dalsí skodlivé programy na internetové servery a maskují je jako uitecné programy zdarma. Navíc skripty, které se spustí automaticky, kdy se nactou urcité webové stránky, mohou vykonat nepátelské akce ve vasem pocítaci modifikací systémových registr, získáváním vasich osobních údaj bez vaseho souhlasu a nainstalováním skodlivého softwaru. Pomocí síových technologií mohou hackei útocit na vzdálené pocítace a podnikové servery. Takové útoky mohou skoncit zablokováním pocítace nebo jeho vyuitím jako soucásti sít zombie a získání plného pístupu do pocítace a ke kadé v nm uloené informaci. A v neposlední ad, protoe ji lze prostednictvím internetu pouívat kreditní karty a elektronické platby v online obchodech, aukcích a Ohrození zabezpecení pocítace 11 elektronickém bankovnictví, se jako jeden z nejcastjsích zlocin objevily internetové podvody. Intranet Intranet je vnitní sí, speciáln urcená k práci s informacemi v podniku nebo v domácí síti. Intranet je sjednocený prostor k ukládání, výmn a pístupu k informacím pro vsechny pocítace v síti. A proto, je-li jakýkoliv hostitelský pocítac v síti infikovaný, jsou i ostatní hostitelské PC znacn ohroeny infekcí. Chcete-li takovým situacím pedejít, musí být chránna hranice sít i vsechny jednotlivé pocítace. Protoe drtivá vtsina pocítac má nainstalované ové klienty, a protoe skodlivé programy vyuívají obsah elektronických adresá, jsou podmínky pro síení skodlivých program casto píznivé. Uivatel infikovaného hostitelského PC nevdomky rozesílá infikované zprávy ostatním píjemcm, kteí postupn rozesílají nové infikované zprávy apod. Napíklad pro infikované soubory obecn platí, e nejsou zjistny pi síení pracovních informací vnitropodnikovou elektronickou postou. V takovém pípad nebude napadena jen malá skupina lidí. Mohou to být stovky nebo tisíce pracovník firmy potenciáln spolu s desetitisíci dalsích úcastník. Krom skodlivých program hrozí také problém nevyádané elektronické posty neboli spam. Tebae nepedstavuje pímé ohroení pocítace, zvysuje zatíení postovních server, spotebovává penosovou kapacitu, pepluje postovní schránku uivatele a zdruje od práce, cím zpsobuje financní skody. Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

22 Hackei také zacali pouívat programy pro hromadné rozesílání posty a metody sociálního inenýrství, kterými pesvdcují uivatele, aby oteveli nebo klepli na odkaz na urcitý web. Z toho vyplývá, e schopnost filtrovat nevyádanou postu je dleitá z nkolika dvod: pro zastavení nevyádané elektronické posty; pro maení nových zpsob on-line zjisování dat, jako jsou útoky phishing; pro zastavení síení skodlivých program. Vymnitelná pamová média Vymnitelná média (diskety, disky CD/DVD a USB Flash disky) jsou siroce pouívána k ukládání a penosu informací. Otevením souboru, který obsahuje skodlivý kód a který je uloený na vymnitelném pamovém zaízení mete poskodit data uloená v lokálním pocítaci a rozsíit virus na dalsí jednotky pocítace nebo do dalsích pocítac v síti. 12 Kaspersky Anti-Virus Typy hrozeb V dnesní dob existuje velké mnoství hrozeb pro zabezpecení pocítace. V tomto oddíle jsou uvedeny hrozby, které Kaspersky Anti-Virus blokuje. Cervi Tato kategorie skodlivých program se síí sama, peván vyuíváním zranitelných míst v operacním systému pocítace. Tato skupina byla pojmenována podle zpsobu, jakým cervi pecházejí z pocítace do pocítace s vyuitím sítí a elektronické posty. Tato vlastnost cervm dovoluje velmi rychle se síit. Cervi pronikají do pocítace, pátrají po síových adresách dalsích pocítac a rozesílají na n své kopie. Cervi navíc casto vyuívají data z ových adresá klient. Nkteré z tchto skodlivých program píleitostn vytváejí pracovní soubory na systémových discích, mohou vsak pracovat bez systémových prostedk s výjimkou pamti RAM. Viry Viry jsou programy, které infikují jiné programy pidáním svého vlastního kódu, aby po spustní infikovaného souboru nad ním získaly kontrolu. Tato jednoduchá definice vysvtluje základní akci provádnou virem infekci. Trojstí kon Trojstí kon jsou programy, které v pocítaci provádjí nepovolené akce, jako je odstraování informací na discích, zablokování pocítace, kráde dvrných informací apod. Skodlivé programy tohoto druh nejsou viry v tradicním slova smyslu, protoe neinfikují jiné pocítace nebo data. Trojstí kon nemohou sami o sob proniknout do jiných pocítac a síí je hackei, kteí je vydávají za bný software. Skody, které zpsobují, mohou mnohonásobn pevýsit skody zpsobované tradicními virovými útoky. Poslední dobou byly cervi nejcastjsím typem skodlivých program poskozujících pocítacová data. Po nich následují viry a trojstí kon. Nkteré skodlivé programy kombinují funkce dvou nebo dokonce tí tchto kategorií. Adware Adware obsahuje programy, které jsou zahrnuty bez vdomí uivatele do softwaru a jsou urceny pro zobrazování reklamy. Adware je obvykle zabudován do softwaru, který je síen zdarma. Reklamy se nacházejí v rozhraní programu. Tyto programy také casto shromaují osobní údaje o uivateli a odesílají je tvrci programu, mní nastavení prohlíece (domovská stránka, stránka vyhledávání, úrove zabezpecení atd.) a generují penosy dat, které uivatel neme ovlivnit. To me vést k narusení bezpecnosti a pímým financním ztrátám. Ohrození zabezpecení pocítace 13 Spyware Tento software shromauje informace o konkrétním uivateli nebo organizaci bez jejich vdomí. Spyware casto zcela uniká odhalení. Cílem spywaru je obecn: sledovat akce uivatele v pocítaci; shromaovat informace o obsahu pevného disku; v tchto pípadech tyto programy obvykle prohledají nkolik sloek a registr systému a sestaví seznam softwaru nainstalovaného v pocítaci; shromaovat informace o kvalit pipojení, síce pásma, rychlosti modemu atd. Riskware Potenciáln nebezpecné aplikace obsahují software, který nemá skodlivé vlastnosti, ale které se mohou stát soucástí vývoje prostedí pro skodlivé programy nebo které mohou vyuívat hackei jako podprné soucásti pro skodlivé programy. Tato kategorie program zahrnuje programy otevírající "zadní vrátka" do systému (backdoors), zranitelná místa a i nkteré nástroje pro vzdálenou správu, nástroje pro pepínání rozloení kláves, klienti IRC, servery FTP a víceúcelové nástroje pro zastavování proces nebo skrývání jejich cinnosti. Dalsím typem skodlivého programu, který se podobá adwaru, spywaru a riskwaru, jsou programy, které se pipojí k webovému prohlíeci a pesmrovávají datový tok. Webový prohlíec pak otevírá jiné ne pvodn zamýslené webové stránky. Zertovné programy Software, který v pocítaci nezpsobí ádné pímé skody, ale zobrazuje zprávy, které ji takové skody psobí nebo je za urcitých podmínek vyvolají. Tyto programy casto varují uivatele ped nebezpecím, které neexistuje zobrazují napíklad zprávy o formátování disku (ke kterému ve skutecnosti nedochází) nebo,,zjisují" viry v souborech, které ve skutecnosti nejsou napadeny. Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

23 Rootkity To jsou nástroje, které slouí k zakrytí skodlivých aktivit. Maskují skodlivé programy ped odhalením antivirovými programy. Rootkity upraví základní funkce operacního systému pocítace, aby utajily svou pítomnost a akce, které provádí hacker v infikovaném pocítaci. Dalsí nebezpecné programy Tyto programy jsou vytvoené, aby napíklad pro vyvolaly útok typu,,denial of service" (DoS) na vzdálených serverech, pronikaly do jiných pocítac a 14 Kaspersky Anti-Virus 7. 0 program, které jsou soucástí vývojového prostedí pro skodlivé programy. K tmto programm patí nástroje hacker, nástroje pro vytváení vir, programy pro zjisování zranitelných míst, programy pro zjisování hesel a dalsí typy program pouívaných k prolamování síových prostedk nebo k pronikání do systém. Aplikace Kaspersky Anti-Virus pouívá ke zjisování a blokování tchto typ hrozeb dv metody: Reaktivní: To je metoda urcená k vyhledávání skodlivých objekt pomocí pravideln aktualizované databáze aplikací. Tato metoda vyaduje nejmén jeden píklad infekce umoující pidat signaturu hrozby do databází a distribuovat aktualizace databází. Proaktivní na rozdíl od reaktivní ochrany není tato metoda zaloena na analýze kódu objektu, ale na analýze jeho chování v systému. Jejím cílem je zjisování nových hrozeb, které dosud nebyly definovány pomocí signatur. Vyuitím obou tchto metod aplikace Kaspersky Anti-Virus poskytuje komplexní ochranu pocítace ped známými i novými hrozbami. Upozornní! Od tohoto místa budeme oznacovat kadý skodlivý a nebezpecný program jako "virus". Typ skodlivého programu upesníme jen v nezbytném pípad Píznaky infekce O infekci pocítace svdcí ada píznak. Dále uvedené události jsou dobrými indikátory napadení pocítace virem: zobrazování neocekávaných zpráv nebo obrázk nebo pehrávání nezvyklých zvuk neocekávané otevírání a zavírání jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM svévolné spustní programu v pocítaci bez vaseho zásahu zobrazení upozornní, e program v pocítaci se pokousí pistupovat k Internetu, pestoe jste takovou akci neprovedli Existuje také nkolik typických píznak napadení pocítace virem prostednictvím u: Pátelé nebo známí vás informují, e od vás pijali zprávy, které jste nikdy neodeslali. Ohrození zabezpecení pocítace 15 Ve vasí postovní schránce se nachází velký pocet zpráv bez adresy odesilatele nebo záhlaví. Je teba poznamenat, e tyto píznaky mohou být zpsobeny i jinými potíemi ne viry. Infikované zprávy mohou být napíklad zasílány s vasí zpátecní adresou, ale nikoli z vaseho pocítace. Existují také nepímé píznaky infekce pocítace: Pocítac se casto zablokuje nebo dochází k haváriím. Pocítac zavádí programy pomalu. Nelze spustit operacní systém. Soubory a sloky mizí nebo je jejich obsah poskozen. Dochází k castému pístupu na pevný disk (indikátor bliká). Prohlíec (nap. Microsoft Internet Explorer) "zamrzá" nebo se chová nepedvídateln (nelze napíklad zavít okno aplikace). V 90 % pípad jsou tyto nepímé píznaky zpsobeny selháním hardwaru nebo softwaru. I kdy je málo pravdpodobné, e tyto píznaky svdcí o infekci, doporucujeme Vám úplnou kontrolu pocítace (viz 5. 3 str. 50) pokud by k tomu doslo samovoln Co dlat, kdy máte podezení na infekci Zjistíte-li podezelé chování pocítace, postupujte takto: Zachovejte klid! To je zlaté pravidlo, které Vás me uchránit ztráty dleitých dat. Odpojte pocítac od Internetu nebo od místní sít, je-li k ní pipojen. Jestlie nelze spustit pocítac z pevného disku (po zapnutí pocítace se zobrazí chybová zpráva), pokuste se spustit pocítac v nouzovém reimu nebo z diskety systému Windows pro zotavení v nouzi, kterou jste vytvoili pi instalaci operacního systému do pocítace. Díve ne podniknete jakékoli kroky, zálohujte soubory na vymnitelné pamové médium (disketa, disk CD/DVD, Flash disk atd.). Pokud jste tak jest neucinili, nainstalujte aplikaci Kaspersky Anti-Virus. Aktualizujte databáze a aplikacní moduly (viz 5.6, str. 52). Je-li to moné, stáhnte aktualizace bez pipojování k internetu z njakého Kaspersky Anti-Virus 7.0 jiného neinfikovaného pocítace, napíklad u známého, v internetové kavárn nebo v práci. Je lépe pouít jiný pocítac, protoe pi pipojení k Internetu pomocí napadeného pocítace by mohl virus odeslat hackerm dleité informace nebo by mohl být virus zaslán na adresy uloené ve vasem adresái. Proto byste mli okamit odpojit pocítac od internetu, pokud máte podezení na napadení virem. Aktualizace signatur hrozeb mete také získat na disket od spolecnosti Kaspersky Lab nebo jejích distributor a aktualizovat signatury pomocí této diskety Vyberte úrove zabezpecení doporucenou odborníky spolecnosti Kaspersky Lab. Spuste Úplnou kontrolu pocítace (viz 5.3 na str. 50) Pedcházení infekci Ani ta nejspolehlivjsí a nejpromyslenjsí opatení nemohou poskytnout 100% ochranu proti pocítacovým virm a trojským koním, ale dodrování takového souboru pravidel výrazn sniuje pravdpodobnost virového útoku a míru moného poskození. Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

24 Jednou ze základních metod boje proti virm je podobn jako v medicín vcasná prevence. Pocítacová prevence se skládá z nkolika pravidel, jejich dodrováním mete podstatn sníit pravdpodobnost nákazy virem a ztráty dat. Níe je uveden pehled základních bezpecnostních pravidel, která napomohou, jestlie je budete dodrovat, zmírnit nebezpecí virového útoku. Pravidlo c. 1: Pouzívejte antivirový software a programy internetového zabezpecení. Postupujte takto: Co nejdíve nainstalujte aplikaci Kaspersky Anti-Virus Pravideln (viz 5.6 na str. 52) aktualizujte signatury hrozeb aplikace. V pípad virové epidemie se mohou aktualizace provádt a nkolikrát za den pomocí aktualizacních databází umístných na aktualizacních serverech spolecnosti Kaspersky Lab, které provádjí okamitou aktualizaci Vyberte nastavení zabezpecení doporucené spolecností Kaspersky Lab pro vás pocítac. Budete nepetrit chránni od okamiku, kdy zapnete pocítac, a pro viry bude obtínjsí vás pocítac infikovat Zvolte nastavení pro úplnou kontrolu pocítace doporucené spolecností Kaspersky Lab a naplánujte kontrolu v intervalu minimáln jednou týdn. Pokud jste dosud bránu Firewall nenainstalovali, doporucujeme Vám to ucinit, aby vás pocítac byl pi práci s internetem chránn Ohrození zabezpecení pocítace 17 Pravidlo c. 2: Pi kopírování nových dat do pocítace bute opatrní: Provádjte virovou kontrolu vsech vyjímatelných pamových zaízení, napíklad disket, CD/DVD a flash disk, ne je pouijete (viz 5. 5 na str. 51). S y zacházejte opatrn. Neotevírejte ádný soubor pipojený k u, nejste-li si jisti, e byl urcen konkrétn vám, ani kdy jej posílají lidé, které znáte. Bute opatrní pi práci s informacemi získanými z Internetu. Jestlie vás webová stránka vyzve k instalaci nového programu, ujistte se, e má certifikát zabezpecení. Pokud zkopírujete njaký spustitelný soubor z Internetu nebo místní sít, zkontrolujte jej pomocí aplikace Kaspersky Anti-Virus. Webové stránky navstvujte s rozvahou. Mnoho server je napadeno nebezpecnými skriptovými viry nebo internetovými cervy. Pravidlo c. 3: Vnujte pozornost informacím od spolecnosti Kaspersky Lab. Ve vtsin pípad spolecnost Kaspersky Lab upozoruje na nové virové epidemie dlouho pedtím, ne dosáhnou vrcholu. Pravdpodobnost infekce je v té dob jest nízká a vy máte monost chránit se ped novými infekcemi stahováním databází aplikací. Pravidlo c. 4: Nedvujte virovým mystifikacím, jako jsou ertovné programy a y o hrozb infekce. Pravidlo c. 5: Pouzívejte nástroj Windows Update a pravideln instalujte aktualizace operacního systému Windows. Pravidlo c. 6: Kupujte si legální kopie softwaru od oficiálních distributor. Pravidlo c. 7: Omezte pocet lidí, kteí mohou pouzívat vás pocítac. Pravidlo c. 8: Snizte riziko nepíjemných následk mozného napadení: Pravideln zálohujte data. Budeteli mít záloní kopie, lze systém v pípad ztráty dat pomrn rychle obnovit. Uchovávejte distribucní diskety, CD/DVD, jednotky Flash a dalsí pamová média se softwarem a cennými informacemi na bezpecném míst. Vytvote si záchranný disk (viz 15.4 na str. 177), který mete pouít pro spustní pocítace s pouitím cistého operacního systému. Pravidlo c. 9: Pravideln kontrolujte pehled softwaru, který máte instalovaný na pocítaci. Tuto kontrolu mete provádt pomocí poloky Pidat/Odebrat programy ve sloce Ovládací panel nebo prost prohlídkou obsahu sloky Program Files. Mete zde odhalit software, který se nainstaloval na Vás pocítac bez Vaseho vdomí, napíklad kdy jste pouívali internet nebo instalovali njaký jiný program. Takové programy jsou skoro vdy riskware. KAPITOLA 2. KASPERSKY ANTIVIRUS 7.0 Aplikace Kaspersky Anti-Virus 7.0 ohlasuje produkty pro zabezpecení dat nové generace. Co ve skutecnosti odlisuje Kaspersky Anti-Virus 7.0 od ostatního softwaru, dokonce i od ostatních produkt spolecnosti Kaspersky Lab, je jeho mnohostranný pístup k zabezpecení dat Co je nového v aplikaci Kaspersky Anti-Virus 7.0 Kaspersky Anti-Virus 7.0 (dále oznacovaný jen jako "Kaspersky Anti-Virus", nebo "program") pistupuje k zabezpecení dat novým zpsobem. Hlavní funkcí aplikace je, e spojuje a znacn vylepsuje stávající funkce vsech produkt spolecnosti v jediném esení zabezpecení. Program poskytuje ochranu proti virm. Nové moduly poskytovat ochranu proti neznámým hrozbám. K zajistní úplného zabezpecení ji není nutné instalovat do pocítace nkolik produkt. Prost stací nainstalovat aplikaci Kaspersky Anti-Virus 7.0. Komplexní ochrana hlídá vsechny píchozí a odchozí datové kanály. Pruná konfigurace veskerých soucástí umouje maximální pizpsobení aplikace Kaspersky Anti-Virus potebám kadého uivatele. Konfiguraci celého programu lze provést z jednoho místa. Podívejme se na nové funkce Kaspersky Anti-Virus. Nové funkce ochrany Aplikace Kaspersky Anti-Virus nyní chrání ped známými skodlivými programy i ped programy, které dosud nebyly odhaleny. Proaktivní obrana (viz Kapitola 10 na str. 111) je hlavní pedností programu. Analyzuje chování aplikací nainstalovaných na Vasem pocítaci, monitoruje zmny systémového registru a potírá skryté hrozby. Tato soucást pouívá heuristickou analýzu pro zjisování a záznam rozlicných typ skodlivých aktivit. Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

25 A její pomocí lze akce postiené skodlivými programy vrátit a systém znovu uvést do stavu ped psobením skodlivé aktivity. Technologie File Anti-Virus byla zdokonalena, aby se sníilo zatíení procesoru a diskových podsystém a zvýsila se rychlost kontroly soub- Kaspersky Anti- Virus or pomocí ichecker a iswift. Aplikace tak neprovádí opakovanou kontrolu soubor, které nebyly od poslední kontroly zmnny. Proces kontroly nyní bí na pozadí a umouje uivateli pokracovat v práci na pocítaci. Dojde-li k soubným poadavkm na systémové prostedky, virová kontrola se pozastaví, dokud uivatel operaci nedokoncí a pak opt pokracuje od bodu, kde pestala. K dispozici jsou jednotlivé úlohy pro kontrolu kritických oblastí pocítace a spoustcích objekt, které mohou vyvolat váné problémy, jsou-li infikovány, a pro zjisování nástroj rootkit uívaných k zakrytí skodlivého softwaru v systému. Mete nakonfigurovat spustní této úlohy pi kadém spustní systému. Byla znacn vylepsena ochrana uivatelské posty ped skodlivými programy a nevyádanou postou. Aplikace provádí kontrolu tchto protokol na pítomnost obsahujících viry: IMAP, SMTP a POP3, bez ohledu na pouitého postovního klienta NNTP (jen antivirová kontrola), bez ohledu na pouitého postovního klienta Bez ohledu na protokol (vcetn MAPI a HTTP) pomocí modul plug-in pro aplikace Microsoft Office Outlook a The Bat! Pro nejrozsíenjsí postovní klienty, jako jsou aplikace Microsoft Office Outlook, Microsoft Outlook Express (Windows Mail) a The Bat! jsou k dispozici speciální moduly plug-in. které umoují konfigurovat ochranu elektronické posty proti virm pímo z rozhraní postovního klienta. Funkce pro upozorování uivatele (viz na str. 189) byla rozsíena o urcité události, ke kterým dochází bhem cinnosti aplikace. U kadé z tchto událostí mete vybrat následující zpsoby upozornní: , zvukové upozornní nebo pekryvné zprávy. Aplikace je nyní schopna kontrolovat tok dat posílaných pes SSL protokol. Nové soucásti zahrnují aplikaci tzv. sebeobranné technologie, ochranu proti neoprávnnému vzdálenému pístupu ke slubám Kaspersky AntiVirus a ochranu nastavení aplikace heslem. Tyto funkce pomáhají zabraovat skodlivým programm, hackerm a neoprávnným uivatelm v deaktivaci ochrany. Byla pidána monost vytvoení záchranného disku. Pomocí tohoto disku mete restartovat svj operacní systém po virovém útoku a provést kontrolu skodlivých objekt v nm. 20 Kaspersky Anti-Virus 7.0 Byl pidán modul News Agent. To je modul urcený ke vcasnému poskytování zpráv od spolecnosti Kaspersky Lab. Nové funkce rozhraní aplikace Pouívání funkcí nového rozhraní aplikace Kaspersky Anti-Virus je jasné a snadné... Vzhled aplikace mete zmnit vytvoením vlastní grafiky a barevných schémat. Aplikace bhem pouívání pravideln poskytuje tipy: Kaspersky AntiVirus zobrazuje informativní zprávy o úrovni ochrany a obsahuje podrobnou nápovdu. Prvodce zabezpecením zabudovaný do aplikace poskytuje úplný pehled o stavu ochrany hostitelského PC a umouje okamit pistoupit k esení. Nové funkce aktualizace aplikace Tato verze aplikace pouívá nov zdokonalený postup aktualizace: Kaspersky Anti-Virus automaticky vyhledává v aktualizacních zdrojích aktualizacní balícky. Kdy program zjistí nové aktualizace, stáhne je a nainstaluje do pocítace. Aplikace stahuje jen pírstkovou cást aktualizací a ignoruje ji díve staené soubory. Tím dochází a k desetinásobnému zmensení objemu stahovaných dat. Aktualizace jsou stahovány z toho nejvýkonnjsího zdroje. Mete zakázat pouívání proxy serveru tím, e stáhnete aktualizace aplikace z místního zdroje. Dochází tak ke znacnému sníení provozu na proxy serveru. Byla zabudována monost vrátit zmny a obnovit pedchozí verzi databáze aplikace v pípad porusení souboru nebo chyb pi kopírování. Byla pidána funkce pro distribuci aktualizací do místní sloky, aby k nim ostatní pocítace v síti mly pístup kvli úspoe penosové kapacity Prvky obrany prostednictvím aplikace Kaspersky Anti-Virus Ochrana prostednictvím aplikace Kaspersky Anti-Virus je navrena s ohledem na zdroje ohroení. Jinými slovy, kadou hrozbou se zabývá samostatná soucást aplikace, která ji sleduje a provede potebnou akci, aby zabránila skodlivým dopadm této hrozby na uivatelská data. Díky této struktue je systém flexibilní a soucásti lze snadno konfigurovat, aby vyhovovaly potebám konkrétního uivatele nebo celého podniku. Kaspersky Anti-Virus Aplikace Kaspersky Anti-Virus obsahuje: Soucásti ochrany v reálném case (viz 2.2.1, str. 21) poskytují v reálném case ochranu veskerých datových penos a vstupních cest do pocítace. Úlohy antivirové kontroly (viz , str. 22) pouívané pro kontrolu jednotlivých soubor, sloek, disk nebo oblasti na výskyt vir nebo pro úplnou kontrolu pocítace. Aktualizace (viz 2.2.3, str. 23) k zabezpecení ivotnosti vnitních modul a databází aplikace pouívaných pi kontrole na výskyt skodlivého softwaru Soucásti ochrany v reálném case Následující soucásti ochrany zajisují ochranu pocítace v reálném case: File Anti-Virus Systém soubor me obsahovat viry a dalsí nebezpecné programy. Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Obsah Internet Security 2015 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 1.1 Než zahájíte první instalaci...6 1.2 První instalace produktu...6 1.3 Instalace a upgrade aplikací...6 1.4 Nápověda

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011 ESET, spol. s.r.o. ESET NOD32 Antivirus byl vyvinut

Více

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2110 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Kaspersky Internet Security 2011 Uživatelská příručka

Kaspersky Internet Security 2011 Uživatelská příručka Kaspersky Internet Security 2011 Uživatelská příručka VERZE APLIKACE: 11.0 KRITICKÁ OPRAVA 2 Váţený uţivateli, děkujeme za zakoupení našeho produktu. Věříme, ţe pro vás bude tento dokument uţitečný a ţe

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Standard. Uživatelská příručka. Antivirus. Copyright 2006 SOFTWIN

Standard. Uživatelská příručka. Antivirus. Copyright 2006 SOFTWIN Standard Uživatelská příručka Antivirus Copyright 2006 SOFTWIN BitDefender 9 Standard BitDefender 9 Standard Uživatelská příručka SOFTWIN Vydáno 2006.04.26 Build 9.5 Copyright 2006 SOFTWIN Právní oznámení

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka i Obsah Úvod 5 McAfee SecurityCenter 7 Funkce...8 Použití programu SecurityCenter...9 Záhlaví...9 Levý sloupec...9 Hlavní podokno...10 Vysvětlení ikon programu SecurityCenter...11

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka i Obsah McAfee Internet Security 3 McAfee SecurityCenter...5 Funkce programu SecurityCenter...6 Použití programu SecurityCenter...7 Vyřešení nebo ignorování potíží ochrany...17 Práce

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Vaše uživatelský manuál EMTEC MOVIE CUBE S800H http://cs.yourpdfguides.com/dref/3757533

Vaše uživatelský manuál EMTEC MOVIE CUBE S800H http://cs.yourpdfguides.com/dref/3757533 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro EMTEC MOVIE CUBE S800H. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek Bezpečnostní řešení IT společnosti Libor Housírek Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je základní seznámení s použitím a využitím bezpečnostních informačních technologií jako základního prostředku

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS.

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS Veronika Staňková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně

Více

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka IBM Security Trusteer Rapport Uživatelská příručka Verze 3.5.1403 Srpen 2014 Poznámky Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA. IBM nemusí v ostatních zemích nabízet produkty, služby a

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Ochrana a bezpečnost dat a informací

Ochrana a bezpečnost dat a informací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Ochrana a bezpečnost dat a informací Bakalářská práce Autor: Petr Tesař Informační technologie, správce IS Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Uživatelská příručka. TrustPort Antivirus 2013. TrustPort Internet Security 2013. TrustPort Total Protection 2013. Určená pro produkty

Uživatelská příručka. TrustPort Antivirus 2013. TrustPort Internet Security 2013. TrustPort Total Protection 2013. Určená pro produkty Uživatelská příručka Určená pro produkty TrustPort Antivirus 2013 TrustPort Internet Security 2013 TrustPort Total Protection 2013 Datum revize: 19. 10. 2012 Copyright 2012, TrustPort, a.s., Všechna práva

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více