Informační bezpečnost technologických počítačů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační bezpečnost technologických počítačů"

Transkript

1 Jan Drtil Vysoká škola ekonomická v Praze katedra informačních technologií VŠE nám. W. Churchilla 3, Praha 3 Abstrakt: Článek poukazuje na skutečnost, že soudobá průmyslová výroba stále komplexnějších produktů a jejich rostoucí variantnost vede k nutnosti rostoucí měrou podporovat samotný výrobní proces informačními technologiemi. V této souvislosti poukazuje na rizika, která jsou z pohledu informační bezpečnosti s tímto trendem spojena, a na praktických příkladech dokazuje, že se v řadě případů nejedná pouze o rizika teoretická, ale na základě studia literatury a autorových praktických zkušeností reálná. Po popsání nejzávažnějších rizik jsou tato doplněna o osvědčená opatření, která autor navrhuje ke zmírnění dopadu na průmyslové podniky. Klíčová slova: technologie, technologické počítače, informační bezpečnost Abstract: In order to satisfy the market of customer, current industrial production is forced to produce more complex products with more variants. Complexity of production process is growing and is enabled by still higher support from the side of information technologies. The article describes which risks are from the information security point of view crucial. After their demonstration in reality suggests based on the study of literature and author s own experience ways, which proved in reality to be effective in order to diminish those risks and thus impact on the industry. Keywords: technology, technology computer, information security 1. Úvod Cílem tohoto příspěvku je popsat, jaké jsou největší současná rizika v oblasti informační bezpečnosti (dále jen bezpečnost) technologických počítačů ve velkých průmyslových podnicích, proč vznikají, a navrhnout řešení, která umožní snížení jejich dopadů. Technologický počítačem bude pro účely této práce chápáno PC na platformě Intel, na kterém je nainstalovaný operační systém z řady Microsoft Windows, nebo některá z distribucí Linuxu, případně jeho klonu (nebo zkompilované vybrané moduly jádra), a které je buď formou separátního boxu připojeno k průmyslové technologii, nebo je přímo vestavěné do průmyslové technologie jako takové. Také nebude rozlišováno mezi tím, jestli se jedná o počítač, nebo server (ve slova smyslu zařízení pro sdílení zdrojů). Informační bezpečnost je chápána jako zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací... (ISO/IEC FDIS 27001:2005, 2005). Autor v rámci přípravy tohoto příspěvku provedl průzkum informační bezpečnosti technologických počítačů (dále jen průzkum) ve 4 provozech výrobního podniku a v oblasti technického vývoje výrobku. Respondenty průzkumu byly pracovníci technické podpory výroby, průzkum probíhal formou nestrukturovaného interview, délka nepřekročila 1 hodinu na respondenta. Závěry z tohoto průzkumu budou průběžně doplňovat text tohoto příspěvku. 82

2 2. Důvody současného stavu, hlavní rizika Aby v soudobé konkurenci obstály, velké průmyslové podniky (např. v automobilovém průmyslu) vyrábějí čím dál tím pestřejší škálu čím dál tím složitějších produktů, s rostoucím množstvím jejich variant. Předpokladem tohoto stavu je to, že výrobní technologie bude nejen dostatečně flexibilní na to, aby variantnost výroby mohly zajistit, ale i dostatečně spolehlivá na to, aby fungovala nejlépe bezúdržbově po řadu let, v některých případech i v nepřetržitém provozu. 2.1 Umístění a význam technologických počítačů Technologická PC jsou jednou z klíčových součástí celého procesu výroby, který patří ke klíčovým procesům výrobního podniku. Uplatní se jak v řízení procesu výroby jako takovém (např. PLC 1 firmy Siemens, skládané do systémů SCADA 2 ) a jeho vizualizaci, tak v dílčích procesech zajišťujících chod podprocesů výroby (např. svařovací roboty firmy KUKA, lakovací roboty GE FANUC a další). Zajištění celého procesu výroby může být podpořeno řadou obslužných, např. logistických procesů, které zajišťují výměnu dat s dodavateli (např. v rámci systému JIT nebo JIS), které opět mohou být podporovány technologickými PC, resp. komunikační infrastrukturou podniku. Kromě podpory procesu výroby výrobku mohou technologická PC ale podporovat také procesy vývoje výrobku díky speciálním konfiguracím a perifériím mohou ovládat speciální zařízení, nebo simulovat některé děje ve výrobku ještě ve fázi vývoje, resp. testování jeho vlastností. 2.2 Rizika Z pohledu bezpečnosti jsou výše uvedené procesy vystaveny zejména, ale nejen proto řadou rizik, která vyplývají hlavně z použití technologických počítačů. Rizikem je v této souvislosti buď stav, že daná technologie nebude fungovat vůbec (typickým příkladem je např. výpadek atomové elektrárny EDISON ve státě Ohio (USA) v roce 2003, kdy obsluha díky neschopnosti izolovat ve své datové síti virus NIMDA způsobila několikahodinový výpadek dodávek do New Yorku (Hák, 2005)), nebo pouze částečně, resp. úplně proti původnímu určení (virus Stuxnet a jeho modifikace řídícího software PLC STEP7 (Symantec, 2011), který ovlivnil odstředivky pro obohacování uranu v Íránu). Přestože z pohledu důvěrnosti dat nejsou technologické počítače obvykle přímo cílem útoku s cílem získat důvěrné informace, ukazuje se (např. v (Ponemon Institute, 2010)), že škody způsobené průmyslu mohou být významné, a že se mu nevyhýbají ani přesně cílené útoky (Chien, 2011). Tyto útoky jsou navíc předpokládány i pro rok 2012 (CISCO Systems Inc., 2011). Přesné vyčíslení škod je, a do budoucna i může být ale problematické (Computer Security Institute, 2011). Čím je to způsobeno? Jak to, že jsou některé komponenty tak důležitých procesů takto zranitelné? Následující část odpoví na tyto otázky s využitím normy popisující analýzu rizik (vybrána byla hlavní rizika z (ČSN ISO/IEC 27005, 2005), výčet není ani vyčerpávající, ani konečný). 1 PLC (Programmable Logic Controller) programovatelný logický automat 2 SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) dispečerské řízení a sběr dat 83

3 Jan Drtil 2.3 Geneze vývoje a s tím souvisejících rizik Vznik výše uvedených problémů je spojen s genezí vývoje podpory informačních technologií hlavních procesů, kde významný předěl představuje okamžik jejich propojování do komunikačních sítí. V následující kapitole tedy budou nejprve probrána obecná rizika související s provozováním počítačů jako takových, a v dalších kapitolách potom rizika přibývající právě s propojováním do datových sítí Lokální počítače Počítače jsou stroje, a k tomu, aby pracovaly, musí mít vytvořeny fyzické podmínky, které odpovídají tomu, pro co byly navrženy a zkonstruovány. Na PC mohou působit např. následující hrozby (autor na základě vlastní zkušenosti vybral níže uvedené do Tabulky č. 1, detailnější výčet k dispozici např. v (ČSN ISO/IEC 27005, 2005)): Tab. č. 1: Typy hrozeb pro technologická PC. Zdroj: (ČSN ISO/IEC 27005, 2005) Pořadí hrozby Typ hrozby 1 nestabilita napětí v rozvodné síti (přepětí/podpětí) 2 nečistoty ve vzduchu (prach, jiné částice) 3 teplota 4 poruchy HW komponent 5 obsluha (člověk) V prvním případě se jedná obecně o problémy buď s podpětí (tedy nedostatečné napětí), nebo přepětím (tedy přebytečné napětí), což obojí může vyústit buď k vypnutí počítače, nebo jeho nedefinovaný stav. Ve druhém případě se jedná o velmi časté riziko toho, že ve výrobních provozech se pohybuje ve vzduchu velké množství různých částic. Může se obecně jednat o prachové částice (není uklizeno), nebo mikročástice materiálů používaných v daném provoze pro nějakou technologickou činnost (mikroskopické kapičky oleje, brusivo, lakové částice). To může způsobit buď zanesení větráku s následným přehřátím počítače, nebo se částice mohou např. dostávat na základní desku, kde ji ve větším množství může i zkratovat, případně do čtecích hlav mechanik, resp. pevných disků, což způsobuje nečitelnost datových médií. Ve třetím případě může dojít k tomu, že teplota PC může překročit hranici, na kterou jsou komponenty vyrobeny, a dojde k přehřátí PC, případně částečnému spálení některých jeho komponent a jeho vypnutí. Ve čtvrtém případě se jedná buď o běžnou únavu materiálu, nebo např. proudový náraz po vypnutí PC (např. z důvodu jeho údržby). V obou případech může zejména v případě starších technologií a je podporujících starších PC dojít i k tomu, že běžná obnova už není možná (kompatibilní díl se již nevyrábí, ale výměna celého PC se nemůže uskutečnit, protože výrobce aplikačního SW ho již přestal podporovat, nebo jej nepodporuje na výrobcem operačního systému podporované verzi operačního systému). Výsledkem je opět vyřazení techniky z provozu a ztráta dostupnosti služby. Na základě průzkumu bylo zjištěno, že typicky dochází k poruchám zdrojů, pevných disků nebo základních desek. 84

4 Chyby obsluhy zařízení mohou mít různou podobu může se stát, že PC někdo odcizí, nebo si do něj nahraje např. počítačovou hru, nebo se jen snaží nějakou nefunkčnost PC opravit vlastním neodborným zásahem. Všechny tyto činnosti mohou vést k úplné, nebo částečné nefunkčnosti PC. Z průzkumu vyplynuly následující závěry: 1) nelze exaktně určit, která z výše uvedených hrozeb je nejzávažnější (zejména proto, že v některých případech se nedá zcela exaktně určit, co bylo příčinou výpadku, a jedná se o souběh více faktorů). Míra závažnosti výpadku a jeho délka se také liší provoz od provozu. 2) po zpracování výsledků interview se nicméně ukázalo, že subjektivní míra shody na vnímání závažnosti, uváděné respondenty z výrobních provozů, je uvedena v Tabulce č. 2: Tab. č. 2: Subjektivní vnímání závažnosti hrozeb. Zdroj: vlastní průzkum autora Pořadí hrozby (subj. míra závažnosti) Typ hrozby 1 nestabilita napětí v rozvodné síti (přepětí/podpětí) Shoda na pořadí (% respondentů) 75% 2 nečistoty ve vzduchu (prach, jiné částice) 75% 3 teplota 75% 4 poruchy HW komponent 75% 5 obsluha 75% Připojené / propojené počítače Připojování počítačů ke komunikačním sítím se děje z různých důvodů. Z charakteru tohoto důvodu plyne, jestli se jedná o propojení dočasné (např. přes modem), nebo o propojení trvalé (např. do lokální/globální datové sítě). Z pohledu doby trvání připojení se může jednat o následující situace: Dočasné připojení Účelem dočasného připojení je dočasná datová komunikace počítače zpravidla buď aktualizace firmware/software/parametrizace daného počítače, resp. přes něj připojené technologie, nebo její oprava. Trvalé připojení Účelem trvalého připojení je trvalá datová komunikace (ať už na úrovni operačního systému např. jeho záplatování, nebo na úrovni aplikace k výměně dat) na/z počítače k jiným zařízením v datové síti/internetu. Použitelné pro všechny v předchozím odstavci uvedené činnosti + zálohování (archivace) dat z počítače. Tabulka č. 3 shrnuje tato hlavní rizika: 85

5 Jan Drtil Tab. č. 3: Typy síťových hrozeb pro technologická PC. Zdroj: (ČSN ISO/IEC 27005, 2005) Pořadí Typ hrozby Procentuální výskyt v roce 1 nahrání škodlivého kódu (počítačového viru) do počítače 75% 2 (ne)úmyslné útoky odepřením služby (DoS 3 ) 75% 3 průmyslová špionáž 75% 4 cílená sabotáž 75% Jak bylo ilustrováno v úvodu této subkapitoly, v prvním případě se jedná o závažný problém, jehož výsledkem (pole povahy viru) může být až nefunkčnost počítače (např. jeho neustálé restartování), případně využití všech zdrojů počítače k aktivnímu šíření viru dále. Ve druhém případě může být PC (např. v kombinaci se zavirováním) zahlceno požadavky z datové sítě natolik, že se jeho operační systém zhroutí a dojde k nedostupnosti jím poskytované služby. Ve třetím případě mohou být např. software, resp. jeho parametrizace předmětem zájmu konkurence, a díky dostupnosti PC na datové síti může dojít ke ztrátě know-how. V posledním případě může být na základě znalosti prostředí datové sítě, nebo PC samotného proveden cílený útok za účelem vyřazení PC z provozu, nebo modifikace jeho dat/parametrizace s cílem vyrábět neshodné výrobky a znehodnotit tak celý proces výroby. S rostoucím propojováním datových sítí např. v rámci globálních korporací může docházet i k tomu, že databáze k systémům řízení výroby jsou centralizovány v jedné geografické lokalitě, a odtud jsou řízeny všechny výrobní linky. V tomto případě, pokud dochází k výpadku datové linky jako takové, opět dochází k výpadku komunikace a tím pádem i k nedostupnosti služby. Jedná-li se o počítače zapojené do datových sítí, na základě osobních zkušeností autora s technologickými počítači (opět za předpokladu, že nejsou přijata žádná opatření navržená níže) je pořadí rizik uvedeno v Tabulce č. 4: Pořadí Riziko Pořadí + (% pravděpodobnost výskytu rizika za rok) 1 Nahrání škodlivého kódu do počítače 2 (Ne)úmyslné útoky odepřením služby 3 Cílená sabotáž (nespokojený zaměstnanec) 1. (10%) 2. (0,1%) 3. (0,09%) 4 Průmyslová špionáž 3. (0,01%) Tab. č. 4: Pořadí rizik síťové počítače. Zdroj: vlastní průzkum autora 3 DoS (Denial of Service) útok odepřením služby 86

6 Obdobně, jako může být veden útok na jedno konkrétní PC, může být útok veden i na komponenty informační infrastruktury s cílem vyřadit ji celou (např. tzv. DNS 4 servery) Ostatní rizika / propojené počítače Kromě výše uvedených rizik existují i rizika, která vyplývají z právního řádu dané země a z technologických charakteristik datové sítě jako takové. K prvnímu z nich patří skutečnost, že vlastník software je jeho nabytí povinen doložit příslušným dokladem (fakturou). K druhému fakt, že v datové síti (využívající komunikační protokol TCP/IP) mohou při zajištění správné funkčnosti existovat zařízení, které mají unikátní identifikátor (IP adresu), případně unikátní DNS jméno. 3. Východiska, návrhy řešení Za účelem snížení dopadu rizik budou v rámci této kapitoly navržena opatření v obdobném členění, jako v kapitole minulé. 3.1 Návrhy opatření Lokální počítače Jak bylo v minulé kapitole naznačeno, za hlavní rizika v oblasti technologických počítačů jsou považována následující rizika: 1. Nestability napětí v rozvodné síti 2. Nečistoty ve vzduchu 3. Teplota 4. Poruchy HW komponent 5. Obsluha Obecným reaktivním řešením pro většinu výše uvedených případů (samozřejmě pouze pokud bude odstraněna příčina rizika) je z pohledu zachování dostupnosti služby mít k dispozici jeden plně identický (jak z pohledu SW, tak z pohledu HW) počítač, který je technik schopen v případě problému vyměnit kus za kus, čímž sice dojde k prostoji, ale není nutné problém analyzovat a řešit přímo na místě. Obdobně zajištění pravidelného zálohování/archivace dat z počítače je vhodným preventivním opatřením pro rychlé obnovení dat v případě, kdy hrozí nedostupnost služby. V prvním případě řešíme následující problémy (navržena proaktivní řešení): 1) přepětí, podpětí kolísání napětí se obvykle řeší předřazení zařízení typu UPS 5 před daný počítač, resp. přímo vestavění baterií do zařízení (nap. KUKA roboty) a to i vícezónově. 2) v případě kritických síťových komponent je to zdvojení zdrojů počítače, zdvojení všech příchozích tras, a případě i zdvojení dodavatelů energie (na úrovni velkých továren se obvykle řeší pořízením generátoru elektrické energie, který, 4 DNS (Domain Name System) systém doménových jmen (unikátní pojmenování PC v rámci dané oblasti datové sítě) 5 UPS (Uninterruptable Power Supply) náhradní zdroj energie, zpravidla dimenzovaný na omezenou dobu provozu přímo ze svých baterií 87

7 Jan Drtil zásobovaný naftou, dokáže zpravidla překlenout krátkodobý výpadek některé části provozu do doby, než je zásobování elektrickou energií obnoveno). Ve druhém případě je proaktivním řešením (pokud to technologie dovoluje) instalovat počítač na jiné místo (např. do technologické místnosti), resp. uklízet (což může být v provozu problematické), nebo zařízení v pravidelných intervalech vyměňovat, a z právě vyměněného (resp. z jeho zdroje) prach vysávat. Alternativně umístit PC pod IP65 krytí 6 (eliminuje mikročástice pouze částečně). Ve třetím případě lze preventivní ochranu zajistit přesunutím techniky na k tomu centrálně předurčené klimatizované místnosti (výpočetní sály), pokud jsou k dispozici, a pokud je to technicky možné. Pokud to možné není, je vhodné techniku umístit do boxu s vnitřním odsáváním (teplého vzduchu), případně nezávislou klimatizací, alternativně chladit jiným médiem než je vzduch (finančně velmi náročné). Ve čtvrtém případě je řešením nákup náhradního PC na náhradní díly už v době pořízení technologie. Protože to není konečné řešení, a nákup použitého hardware z bazaru řeší problém pouze dočasně, je možné se pokusit hardware virtualizovat a emulovat (na novějším systému). Pokud lze technologii obnovit, a ještě existuje výrobce, jeví se jako vhodné opatření uzavřít na zařízení servisní smlouvu a pod hrozbou sankcí přesunout starost o obnovu zařízení na jeho dodavatele. Z průzkumu nicméně vyplynulo, že v případě výrobních technologií výše uvedené postupy naráží na servisní podmínky dodavatele (např. větší dodavatelé zakazují pod hrozbou odebrání garancí jakoukoliv formu vnějšího zásahu do technologie). Díky tomu, že některou techniku už nelze koupit, nutí dodavatel ke kompletní výměně technologie za novější. V pátém případě lze ochranu rozdělit na hardwarovou a softwarovou. Hardwarově je nejlepší ochranou plechový kryt na PC, ze kterého vede pouze kabel ke klávesnici a ideálně i monitor je v krytu, případně je do něj vestavěný. Kryt je na zámek, a klíč od něj má pouze kvalifikovaná obsluha údržbář. Softwarová ochrana spočívá v tom, vhodnou softwarovou konfigurací minimalizovat možnosti obsluhy jakkoliv zasáhnout do nastavení zařízení (např. blokací na úrovni BIOSu 7 a operačního systému, zakázat připojení výměnných médií, přístupy do konfigurace chránit heslem/jiným způsobem) Připojené / propojené počítače Z pohledu doby trvání připojení se může jednat o následující situace: Dočasné připojení Při dočasném připojení je riziko sice menší, než při trvalém, navíc je zpravidla omezeno typem použitého přenosového protokolu a kapacitou linky, nicméně teoreticky může dojít i zde k nahrání škodlivého kódu, průmyslové špionáži, nebo cílené sabotáži. 6 IP65 (Ingress Protection) úroveň ochrany elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa, nebo kapalin). Definováno standardem IEC BIOS Basic Input Output System (firmware) obslužný SW k HW PC dodávaný jeho výrobcem 88

8 Trvalé připojení Jestliže je potřeba, aby technologický počítač zůstal trvale připojen k datové sítě, je potřeba přijmout preventivní opatření jak z pohledu počítače samotného, tak z pohledu datové sítě. V předchozí sekci byly vyjmenovány tyto 4 typické okruhy rizik 1. nahrání škodlivého kódu (počítačového viru) do počítače 2. (ne)úmyslné útoky odepřením služby (DoS 8 ) 3. průmyslová špionáž 4. cílená sabotáž Všechny okruhy souvisí s architekturou software na PC a architekturou připojení PC k datové síti. Architektura software na PC Protože technologické aplikace zpravidla nemají možnost aplikační kontroly používané komunikace, jsou k dispozici pouze 3 vrstvy ochrany: a) ochrana operačního systému (jako takového) b) antivirová ochrana c) ochrana PC jako celku Schematicky lze architekturu PC z pohledu jednotlivých vrstev komponent (2. sloupec) a komunikačních vrstev (3. sloupec) znázornit např. následujícím způsobem (viz Obrázek č. 1) Obr. č. 1: Schéma komunikace dvou počítačů ve vrstvách. Zdroj: Autor Ochrana operačního systému Operační systém (na obr. č. 1 vrstva Software ) lze chránit tím, že na PC pravidelně instalujeme aktualizace operačního systému, které vydává jeho výrobce (např. firma Microsoft pravidelně na svoje produkty jednou měsíčně uvolňuje tzv. záplaty ). Vhodným preventivním opatřením je rovněž nespouštět na PC nepotřebné síťové služby, které představují vstupní bránu pro útok škodlivého kódu. Podle verze operačního systému lze na úrovni implementace síťových služeb lze zapnout tzv. firewall (v některých systémech již od výrobce, v jiných lze dokoupit), což je SW blokující vybrané typy komunikace. Je rovněž možné ve vlastnostech síťové komunikace v rámci operačního systému nastavovat do velké granularity akceptované typy spojení a množství akceptovaných síťových paketů. Z průzkumu zabezpečení technologických počítačů vyplynulo v této souvislosti to, že výrobci technologií nejsou zpravidla ochotni akceptovat změnu podkladového 8 DoS (Denial of Service) útok odepřením služby 89

9 Jan Drtil operačního systému pro jejich aplikační nadstavbu. Standardní přístup je takový, že garantují to, co bylo předmětem dodávky. Problémem nejsou ani tak nová rozšíření operačního systému, ale to, že pokud se (v budoucnosti) nějakou záplatou operačního systému změní např. framework, na kterém stojí jejich aplikace (což není nikdo schopen dopředu odhadnout, natož otestovat), za těchto podmínek nejsou schopni ani ochotni držet podporu pro svoje aplikace. To je přístup všech velkých výrobců (SIEMENS, KUKA, GE Fanuc a další). Tento přístup navíc neplatí pro výrobní technologie, ale i pro simulační a testovací technologie (např. software pro kontrolu elektroniky CANoe firmy Vector Informatik GmbH, dataloggery firem GIN a IAV a další). Vybraní velcí výrobci (KUKA) nabízejí sice možnost záplatovat svoje technologie vlastními technologickými prostředky, ale pouze na základě vlastního uvážení, což nedává prostor ke vnější kontrole toho, jestli bylo postupováno opravdu svědomitě. Antivirová ochrana Antivirovou ochranou (na obr. č. 1 mezivrstva mezi vrstvami Operační systém a Aplikace/Data ) se rozumí instalace a automatická pravidelná aktualizace software s databází škodlivého kódu, který kontroluje komunikaci mezi operačním systémem a všemi aplikacemi a prohledává ji z pohledu výskytu škodlivého kódu. Z průzkumu zabezpečení technologických počítačů vyplynulo v této souvislosti to, že výrobci technologií jsou, jsou-li o to v rámci výběrového řízení včas požádáni, v drtivé většině případů buď dodat vlastní antivirové řešení (např. firma KUKA), nebo otestovat a akceptovat nasazení řešení třetí strany. Je nicméně pravdou, že i zde existuje řada případů, kdy technologie není slučitelná s během antivirového řešení z novějších např. vybrané technologie firmy Pepperl+Fuchs, ze starších jakákoliv proprietární řešení, která dnes běží např. stále v prostředí operačního systému Windows 95. Ochrana PC jako celku Ochrana PC jako celku (na obr. č. 1 v podstatě sloučené vrstvy Operační systém a Aplikace/Data ) pokud z nějakého důvodu nelze použít výše uvedené alternativy, a přesto je potřeba PC připojit do datové sítě a ochránit, existuje software (z pohledu operačního systému tzv. nízkoúrovňový), který umožňuje sejmout otisk počítače, tak jak je, zamrazit jeho konfiguraci a velikosti spustitelných souborů, a následně zkoumat, zdali se nově příchozí kód náhodou nepokouší obsah PC změnit, a takovou možnost blokuje. Dochází tedy k zakonzervování software na PC. Architektura připojení PC k datové síti Díky soudobému propojování technologických sítí s datovými sítěmi pro kancelářské použití, a těch zase s internetem, mohlo by schéma úplně nezabezpečené datové sítě schematicky vypadat např. takto (viz Obrázek č. 2): 90

10 Obr. č. 2: Úplně otevřená datová síť se základní segmentací. Zdroj: Autor Typickou pro tuto síť je naprostá otevřenost, každý prvek datové sít může komunikovat s každým, a to včetně technologických PC po všech portech a protokolech. Jestliže chceme v tomto scénáři provést základní zabezpečení, výsledné schéma se musí změnit a pokrýt všechna rizika pojmenovaná výše. Výsledné schéma může vypadat např. takto (viz Obrázek č. 3): 91

11 Jan Drtil Obr. č. 3: Návrh zabezpečení datové sítě. Zdroj: Autor Změny, které se udály, byly následující: 1) mezi technologickou síť a intranet a intranet a internet byl vložen firewall, který je nastaven tak, aby propouštěl pouze explicitně vyžadovanou komunikaci, a to na přesně stanovené cíle, definovaným síťovým portem a komunikačním protokolem 2) v rámci technologické sítě byly vytvořeny dvě logické podsítě, které jsou složeny ze zařízení, které podporují stejný systém tudíž komponenty se nemají šanci ovlivnit navzájem a v případě zavirování jedné skupiny ta neohrozí druhou. Tato zařízení smějí komunikovat jenom mezi sebou to zajistí komponenta přepínače s funkcí filtrování na 3. vrstvě modelu RM ISO/OSI 9 3) technologický firewall (firewall mezi technologickou sítí a intranetem) povolí pouze tu komunikaci, která je vedená adresně (žádné všesměrové vysílání, žádné ohledávání portů přes protokol ICMP 10 ), předem definovaným portem a protokolem a to jak do intranetu, tak z intranetu. 9 RM ISO/OSI tzv. referenční model organizací ISO a OSI (Open Systém Interconnection) v podstatě způsob jak zobrazit pomocí logických vrstvev předávání instrukcí mezi jednotlivými software v rámci jednoho PC 10 ICMP Internet Control and Management Protocol komunikační protokol primárně určený k diagnostice funkčnosti datové sítě 92

12 Výše uvedeným rozdělením sítí na logické celky (za pomoci vlastností nabízených použitými síťovými zařízeními) a zamezení zbytné a nechtěné komunikace je (společně s opatřeními uvedenými v části architektura software na PC) možné výrazně omezit všechna 4 rizika vyjmenovaná v předchozí kapitole Ostatní rizika / propojené počítače Z pohledu ostatních rizik je potřeba především zmínit nutnost dokladovat v případě softwarového auditu legální vlastnictví a užívání software. Toho lze docílit důsledným vymáháním a archivací faktur s výslovně uvedeným software, který byl součástí dodávky. Druhou část (unikátní IP adresa a DNS jméno) je potřeba řešit organizační normou/směrnicí s jasně stanovenou strukturou interně unikátního DNS jména a zodpovědností za stanovování IP adres (alternativně dynamickým přidělováním IP adres, pokud to technologie podporují a nebrání to komunikaci přes firewall). Průzkumem bylo zjištěno, že výrobci průmyslových systémů začínají po ne tak dávných bezpečnostních incidentech popsaných v úvodu (STUXNET) klást větší důraz na datovou bezpečnost. Příkladem může být firma SIEMENS, která pro tyto účely vyvinula průmyslový firewall řady SCALANCE S 60(xx), kterým se snaží řešit vybrané problémy svých průmyslových technologií. 4. Závěr V rámci tohoto příspěvku byla rámcově popsána největší současná rizika v oblasti informační bezpečnosti technologických počítačů z pohledu průmyslových podniků, a důvody, které vedly k tomu, že se právě tato rizika se vzrůstající mírou v realitě objevují a ohrožují leckdy i kritické infrastrukturní procesy a provozy. Byla charakterizována role technologických počítačů jako důležitých komponent, které zajišťují chod hlavních procesů velkých průmyslových podniků a byla shrnuta konkrétní rizika, kterým je v této oblasti, zejména v souvislosti s rostoucím propojováním technologických datových sítí, datových sítí pro běžné kancelářské počítače a komunikace přes internet. V rámci rozboru rizik byla navrhnuta konkrétní opatření, která umožní tato rizika minimalizovat. Je smutnou skutečností, že v tak dynamickém světě, jako je svět informačních technologií dodavatelé technologických celků většinou nejsou ochotni podporovat bezpečnostní opatření vedoucí k větší síťové bezpečnosti jimi dodávaných technologií. Kromě výše uvedených omezení ochrany u velkých výrobců (např. firma KUKA) bylo v rámci průzkumu zjištěno více než dalších 100 individuálních typů software, u kterých výrobce z důvodu zachování garancí nepodporuje některou (nebo více) forem výše navrženého zabezpečení. Proto je na tomto místě nutné složit hold mistrovství, hlubokým znalostem a osobní odvaze těch, kteří se o ně dnes a denně v rámci svých pracovních povinností starají. Literatura: CISCO Systems Inc. CISCO 2011 Annual Security Report. [online]. [cit ] URL: < pdf> (str. 28) 93

13 Jan Drtil Computer Security Institute. 2010/11 CSI Computer Crime and Security Survey. [online]. [cit ] URL: < csi-survey.html> (str. 28) Hák, I. Zelenka, J., Ochrana dat, škodlivý software. Gaudeamus. Hradec Králové ISBN ISO/IEC FDIS 27001:2005. ISO/IEC FDIS 27001:2005(E). Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements. International Standardisation Organisation. Geneva s. ISO/IEC ČSN ISO/IEC Informační technologie Bezpečnostní techniky Řízení rizik bezpečnosti informací. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státí zkušebnictví, 52 s. Chien, E., O Gorman, G., The Nitro Attacks. Stealing Secrets from the Chemical Industry. Symantec Corporation. [online]. [cit ] URL: < ers/the_nitro_attacks.pdf> PONEMON INSTITUTE. Five countries: Cost of Data Breach. [online]. [cit ] URL: < 0CODB.pdf> SYMANTEC. W.32 Stuxnet Dossier [online]. [cit ] URL: < ers/w32_stuxnet_dossier.pdf > JEL: L60, M15 94

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost sítí. Katedra informačních technologií. Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva.

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost sítí. Katedra informačních technologií. Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bezpečnost sítí Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva 2014 Praha Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 DATOVÉ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic'

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic' Vysoká'škola'ekonomická'v'Praze' Fakulta'informatiky'a'statistiky'' Katedra'informačních'technologií' '! Studijní!program!:!!Aplikovaná!informatika! Obor:!!Informační!systémy!a!technologie! ' ' Zavedení'BYOD'pro'notebooky'

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace Autor BP: Pavel Charvát Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček 2014 Praha ZADÁNÍ

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Využití lokalizace mobilních zařízení v řídicích systémech

Využití lokalizace mobilních zařízení v řídicích systémech Využití lokalizace mobilních zařízení v řídicích systémech 1. Lokalizace mobilních zařízení Lokalizace uživatele mobilního zařízení je schopnost určení jeho polohy v dané části prostoru. Tato informace

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek Bezpečnostní řešení IT společnosti Libor Housírek Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je základní seznámení s použitím a využitím bezpečnostních informačních technologií jako základního prostředku

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Popis procesů business testování a jejich optimalizace Autor BP: Dalibor Pavlíček Vedoucí BP: Mgr. Julius Čunderlík 2012 Praha Čestné prohlášení

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

Bezpečnost mobilních zařízení

Bezpečnost mobilních zařízení Bezpečnost mobilních zařízení Narek Oganesjan narek@oganesjan.cz Abstrakt: Cílem tohoto textu je zprostředkovat čtenáři pohled do oblasti bezpečnosti soudobých mobilních zařízení, seznámit ho s potenciálními

Více

BEZPEČNOST WWW APLIKACÍ VE SVĚTLE PRAKTICKÝCH POZNATKŮ

BEZPEČNOST WWW APLIKACÍ VE SVĚTLE PRAKTICKÝCH POZNATKŮ 1 BEZPEČNOST WWW APLIKACÍ VE SVĚTLE PRAKTICKÝCH POZNATKŮ Autoři článku: Karel Miko, Martin Zajíček DCIT, s.r.o. http://www.dcit.cz Prezentováno na konferenci Bezpečnosť informácií vo finančnom sektore

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody. kolektiv autorů

Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody. kolektiv autorů Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody kolektiv autorů Praha 2012 www.vasemoznosti.cz Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody Kolektiv autorů 2012 Institut pro informační společnost,

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Návrh a integrace privátního cloudu do prostředí ZČU Plzeň 2014 Václav Martinovský Originál

Více

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Ing. Josef Brzák, CSc PRAHA 2012 1 Název: Manažerská informatika Autor:

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra informatiky Analýza počítačové sítě na kolejích OPF Karviná Diplomová práce Karviná 2007 Tomáš Petránek SLEZSKÁ UNIVERZITA V

Více