Sem vložte zadání Vaší práce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sem vložte zadání Vaší práce."

Transkript

1 Sem vložte zadání Vaší práce.

2

3 České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra počítačových systémů Bakalářská práce Návrh diskového pole pomocí flashdisků Jakub Pavčo Vedoucí práce: Ing. Ivan Šimeček, Ph.D. 14. května 2014

4

5 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat Ing. Ivanu Šimečkovi, Ph.D. za cenné rady, velikou ochotu pomoci, zapůjčení USB flash disku a celkové vedení práce. Dále bych chtěl poděkovat přátelům a přítelkyni, kteří mi svěřili své USB flash disky k testování a měření. Nakonec bych chtěl poděkovat rodině za podporu v průběhu studia.

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. 46 odst. 6 tohoto zákona tímto uděluji nevýhradní oprávnění (licenci) k užití této mojí práce, a to včetně všech počítačových programů, jež jsou její součástí či přílohou a veškeré jejich dokumentace (dále souhrnně jen Dílo ), a to všem osobám, které si přejí Dílo užít. Tyto osoby jsou oprávněny Dílo užít jakýmkoli způsobem, který nesnižuje hodnotu Díla a za jakýmkoli účelem (včetně užití k výdělečným účelům). Toto oprávnění je časově, teritoriálně i množstevně neomezené. Každá osoba, která využije výše uvedenou licenci, se však zavazuje udělit ke každému dílu, které vznikne (byť jen zčásti) na základě Díla, úpravou Díla, spojením Díla s jiným dílem, zařazením Díla do díla souborného či spracováním Díla (včetně překladu), licenci alespoň ve výše uvedeném rozsahu a zároveň zpřístupnit zdrojový kód takového díla alespoň srovnatelným způsobem a ve srovnatelném rozsahu, jako je zpřístupněn zdrojový kód Díla. V Praze dne 14. května

8 České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií c 2014 Jakub Pavčo. Všechna práva vyhrazena. Tato práce vznikla jako školní dílo na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě informačních technologií. Práce je chráněna právními předpisy a mezinárodními úmluvami o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. K jejímu užití, s výjimkou bezúplatných zákonných licencí, je nezbytný souhlas autora. Odkaz na tuto práci Pavčo, Jakub. Návrh diskového pole pomocí flashdisků. Bakalářská práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, 2014.

9 Abstract This Bachelor thesis goal is connecting USB flash drives into one disks array. USB flash drives are plugged in by USB bus. To secure data in disks array is implemented as RAID 5. Part of the thesis is implementation of disks array interface. This interface allows making disks array and subsequently use it for storing data. Results of tests of disk arrays and graphs of speed of reading and writing data are in the text of the thesis. Keywords Disks array, USB flash drive, USB, RAID 5, wear leveling Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá spojením USB flash disků v jedno diskové pole. USB flash disky jsou připojeny přes sběrnici USB. Pro zabezpečení dat je diskové pole implementováno jako RAID 5. Součástí práce je implementace rozhraní diskového pole. Toto rozhraní umožňuje vytvořit diskové pole a následně ho využívat k uchovávání dat. V textu práce jsou zaznamenány výsledky testů diskového pole, a také grafy rychlosti čtení a zápisu dat. Klíčová slova Diskové pole, USB flash disk, USB, RAID 5, wear leveling ix

10

11 Obsah Úvod 1 1 Rozbor postupu práce Studium technologií Analýza a návrh Návrh rozhraní, jak by mělo fungovat Implementace rozhraní Testování a měření rozhraní Popis technologií a definice pojmů Sběrnice USB Diskové pole USB flash disky Analýza a návrh Implementace wear leveling v zařízeních Podporovaná zařízení Diskové pole Struktura vytvářeného rozhraní Komunikace s USB flash disky RAID Realizace rozhraní Implementace USB komunikace Implementace RAID Testování a měření výkonnosti rozhraní Použitá zařízení Testování komunikace s USB flash disky xi

12 6.3 Testování diskového pole Měření výkonnosti Závěr 45 Možnosti rozšíření Literatura 47 A Uživatelská příručka 49 A.1 Příprava USB flash disků A.2 Obnovení činnosti USB flash disku v systému Windows A.3 Ovládání rozhraní A.4 Omezení diskového pole B Seznam použitých zkratek 53 C Obsah přiloženého CD 55 xii

13 Seznam obrázků 2.1 USB 3.1: Architektura dvojité sběrnice [3] Struktura Command Block Wrapperu [4] Struktura Command Status Wrapperu [4] Mapování LBA na PBA [11] Jak funguje wear leveling při zápisu bloků [11] Graf rychlosti čtení dat jednoho USB flash disku Graf rychlosti čtení dat 3 USB flash disků Graf rychlosti čtení dat 4 USB flash disků Graf rychlosti čtení dat 5 USB flash disků Graf rychlosti čtení dat 6 USB flash disků Graf rychlosti zápisu dat jednoho USB flash disku Graf rychlosti zápisu dat 3 USB flash disků Graf rychlosti zápisu dat 4 USB flash disků Graf rychlosti zápisu dat 5 USB flash disků Graf rychlosti zápisu dat 6 USB flash disků xiii

14

15 Seznam tabulek 2.1 Tabulka šířky pásma dle verzí USB Tabulka porovnání NOR a NAND technologií [7] Porovnání druhů wear leveling [11] Testování vytvoření a zrušení RAIDu Testování náhodného zápisu do RAIDu Testování zápisu do poškozeného RAIDu Testování odpojení USB flash disku v průběhu zápisu do RAIDu Testování selhání zápisu 2 USB flash disků do RAIDu Testování opravy poškozeného RAIDu xv

16

17 Úvod Myslím si, že mnoho lidí má doma několik starých USB flash disků. Člověku přijde škoda je zahodit. Sice tyto starší USB flash disky mají menší kapacitu, ale pořád fungují. Dají se pořád používat na přenos a uchování menších souborů, ale s vetším obsahem dat vzniká problém. Pokud by tento problém vyvstal ojediněle, stačí data zkomprimovat a rozdělit do několika archivů, které se již na jednotlivé USB flash disky vejdou. Další možným řešením je použít software pro vytváření diskových polí z paměťových zařízení. Tomuto softwaru nastavíte, se kterými zařízeními má pracovat a vytvoří vám z nich diskové pole. Bohužel tyto programy nepředpokládají, že budou pracovat s USB flash disky, tudíž nepracují s USB flash disky optimálně. Zde vzniká prostor pro mou bakalářskou práci. Navrhnout a naprogramovat software pro vytváření diskového pole, který bude optimálně pracovat s USB flash disky. 1

18

19 Kapitola 1 Rozbor postupu práce Cílem práce je navrhnout a naimplementovat diskové pole, které se bude skládat z USB flash disků. Fyzickou vlastností těchto pamětí je určitá životnost jednotlivých sektorů, která je dána počtem jejich přepsání. Po určitém množství přepsaní se může sektor poškodit, proto se při návrhu diskového pole budu snažit minimalizovat přepis jednotlivých sektorů. Práci budu realizovat v několika krocích, které ve výsledku povedou k dosažení cíle. Jednotlivé kroky: Studium technologií Analýza a návrh Návrh rozhraní, jak by měla fungovat Implementace rozhraní Testování a měření rozhraní 1.1 Studium technologií USB flash disky se připojují ke sběrnici USB. Pro realizaci komunikace s USB flash disky budu potřebovat poznat USB. Potřebné informace k následné realizaci jsou v podkapitole 2.1 Sběrnici USB. Dnes je známo několik diskových polí. Každé je postaveno na trochu jiném principu. Abych se mohl správně rozhodnout, které diskové pole implementovat, je třeba je nejdříve nastudovat. Popisu diskových polí se věnuje podkapitola 2.2. Pro zvolení vhodného ukládání dat na USB flash disky nastuduji jejich strukturu paměti. Informace o USB flash discích jsou v podkapitole

20 1. Rozbor postupu práce 1.2 Analýza a návrh Po získání informací o potřebných technologiích bude třeba analyzovat možnosti a navrhnout řešení. Diskové pole má pracovat s USB flash disky, bude třeba je tedy třeba analyzovat. Také bude třeba rozhodnout, jak připojit více USB flash disků k jednomu počítači, kde není tolik portů k připojení USB zařízení. Oběma těmito záležitostmi se zabývá podkapitola 3.2. Ze zjištěných informací o diskových polích bude třeba rozhodnout, které diskové pole bude vhodné pro realizaci. Analýza a návrh diskového pole budou v podkapitole Návrh rozhraní, jak by mělo fungovat Rozhraní bude třeba rozdělit do několika logických celků, které budou propojeny do výsledné rozhraní. Před samotnou realizací je vhodné navrhnout tyto struktury a promyslet kritická místa návrhu. Tomuto se věnuje kapitola Struktura vytvářeného rozhraní (4), která se dále dělí na jednotlivé celky. Jeden z celků by měl obstarávat komunikaci s USB flash disky. Další celek by měl implementovat RAID. 1.4 Implementace rozhraní Celky navržené v kapitole Struktura vytvářeného rozhraní bude třeba realizovat ve vybraném programovacím jazyce. Popis mé implementace rozhraní je v kapitole Testování a měření rozhraní Pro ověření funkčnosti diskového pole navrhnu a provedu testy. Také změřím výkonnost diskového pole, jak rychlé bude vůči jednotlivým zařízením. Tomuto se věnuje kapitola 6. 4

21 Kapitola 2 Popis technologií a definice pojmů 2.1 Sběrnice USB V této kapitole o USB jsem čerpal ze zdrojů: [1], [2], [3]. Sběrnice USB umožňuje datové přenosy mezi hostitelským počítačem a více periferními zařízeními. Jedná se o jednotný centralizovaný hardwarový a softwarový systém, který obsahuje více zařízení a více procesů aplikačního softwaru. Řadič hostitele s podporou víceúrovňového softwaru spojuje softwarové procesy se všemi rozhraními Architektura sběrnice Architektura sběrnice USB umožňuje čtyři základní typy toku dat mezi hostitelem a periferními zařízeními: Izochronní přenosy přenosy dat v reálném čase, které probíhají přes část šířky pásma sběrnice a je garantováno jejich doručení během daného časového intervalu. Není zaručeno dodání dat v nezměněné podobě. Poškozená data se znovu nepřenáší a neplatné pakety jsou ignorovány. Rozhraní USB umožňuje navázat synchronní spojení mezi zařízeními a aplikačními programy s použitím izochronních přenosů. Přerušení přenosy spontánních zpráv, které je nutné provést s minimálním zpožděním, jaké zařízení dovoluje. Hromadné přenosy dat probíhají bez jakýchkoli požadavků na termín doručení a rychlost. Hromadné přenosy mohou zabírat celou šířku pásma, která zbývá po ostatních typech přenosů. Mají nejnižší prioritu a 5

22 2. Popis technologií a definice pojmů při vysokém zatížení sběrnice je lze pozastavit. Doručení je garantováno. V případě chyby se data přenášejí znovu. Řídící přenosy slouží ke konfiguraci zařízení při jejich prvním připojení ke sběrnici a k jejich následnému řízení. Protokol poskytuje garantované doručení dat a potvrzení, že řídící příkaz úspěšně provedlo. Hardwarová část USB obsahuje: Periferní zařízení USB, označované jako funkce USB, které plní užitečné funkce. Hostitelský řadič, který spojuje sběrnici s centrem počítače připojeným do kořenového rozbočovače. Ten poskytuje připojovací body zařízením USB. Rozbočovače USB, které nabízejí další připojovací body. Kabely USB, které připojují zařízení k rozbočovačům. Softwarová část USB obsahuje: Klientský software: ovladače zařízení USB, které poskytuje aplikační programům přístup k zařízení Ovladač USB, který odpovídá za všechna zařízení USB, jejich soupis, konfiguraci, zpřístupnění služeb, distribuci šířky pásma sběrnice, rozvod napájecího napětí atd. Ovladač hostitelského řadiče, který převádí vstupně-výstupní požadavky na datové struktury používané hostitelským řadičem za účelem provádění fyzických transakcí, přístupu k registrům hostitelského řadiče a ke komunikační oblasti systémové paměti. Fyzické zařízení USB musí být vybaveno rozhraním USB, které poskytuje plnou podporu protokolu USB, provádění standardních operací (konfigurace a reset) a informace s popisem zařízení. Sběrnice USB se vyznačuje fyzickou topologií v podobě vícevrstvé hvězdy. Tato topologie má jeden vrchol z kterého vedou spojení do dalších zařízení. Pokud je zařízením rozbočovač, tak v tomto bodu vzniká další hvězda, pro kterou se rozbočovač chová jako vrchol. Na vrcholu sběrnice USB se nachází hostitelský řadič připojený ke kořenovému rozbočovači. Rozbočovač je zařízení, které poskytuje další připojovací body a může také napájet zařízení, jež jsou k němu připojena. K libovolnému portu rozbočovače lze přímo připojit periferní zřízení nebo mezilehlý rozbočovač. Sběrnice umožňuje až pět úrovní řetězení rozbočovačů (kořenový rozbočovač se nepočítá). K jedné sběrnici lze 6

23 2.1. Sběrnice USB připojit až 127 zařízení. USB rozbočovač, anglicky označený jako USB hub, je zařízení, které nabízí další přípojné body Šířka pásma sběrnice Šířka pásma je dána verzí USB. Vyšší verze podporují i rychlosti nižších verzí. Verze Název rychlosti Nízká Plná Vysoká Super Super+ Šířka pásma 1.5 Mb/s 12 Mb/s 480 Mb/s 5 Gb/s 10 Gb/s Tabulka 2.1: Tabulka šířky pásma dle verzí USB Specifikace USB umožňuje připojit k jedné sběrnici zařízení s odlišnými přenosovými rychlostmi. V případě verzí 1.0, 1.1 a 2.0 je třeba, aby pro každý režim rychlosti byly přijaty odpovídající omezení na maximální délku datového pole. Verze 3.0 a 3.1 mají dvojitou sběrnici. Vedení signálu je hardwarově odděleno pro verze 1.0, 1.1 a 2.0 od verzí 3.0 a 3.1. Tím se nesnižuje výkon celé sběrnice, když se připojí zařízení s nižší rychlostí. Enhanced SuperSpeed Host High- Speed USB 2.0 Host Full- Speed Low- Speed USB Host USB Connector(s) Enhanced SuperSpeed Bus Enhanced SuperSpeed Hub USB 2.0 Hub USB 2.0 Bus Composite cable USB Hub Device Enhanced SuperSpeed Function USB 2.0 Function USB Peripheral Device Obrázek 2.1: USB 3.1: Architektura dvojité sběrnice [3] 7

24 2. Popis technologií a definice pojmů Zdroj napájení Sběrnice poskytuje zařízením napájení, které má nominální hodnotu 5 V. Zařízení mohou samozřejmě disponovat vlastními zdroji napájení. Napájení sběrnice se přiřazuje v jednotkách 100 ma. Zařízení může odebírat maximálně pět jednotek. Port, který dodává pět jednotek výkonu, se označuje jako port s vysokým výkonem. Port s nízkým výkonem poskytuje pouze jednu jednotku výkonu. Z hlediska napájení lze zařízení napájená ze sběrnice třídit následujícím způsobem: Kořenové rozbočovače odebírají výkon ze stejného zdroje jako hostitelský řadič. Pokud se používá externí zdroj, musejí být rozbočovače vybaveny portem s vysokým výkonem. Rozbočovače napájené ze sběrnice mohou obsahovat pouze porty s nízkým výkonem (navíc nejvýše čtyři tyto porty, protože jednu jednotku výkonu odebírá řadič rozbočovače). Rozbočovače s vlastním napájením mohou odebírat pouze jednu jednotku výkonu. Tento typ rozbočovače poskytuje portům po proudu výkon z jiného zdroje. Funkce s nízkým výkonem napájené ze sběrnice mohou čerpat nejvýše jednu jednotku výkonu. Funkce s vysokým výkonem napájené ze sběrnice mohou čerpat až pět jednotek výkonu. Funkce s vlastním napájením smějí odebírat nejvýše jednu jednotku výkonu, i když ztratí vlastní zdroj napájení. Režim napájení zařízení nebo sběrnice a maximální proud ze sběrnice jsou popsány v popisovači konfigurace zařízení Popisovače zařízení Sběrnice USB přijala hierarchii popisovačů, které informují o všech vlastnostech zařízení. Jsou to: 8 Popisovač zařízení (Device descriptor) popisuje zařízení jako celek. Jsou zde uloženy informace o verzi USB, třídě, podtřídě, protokolu, výrobci, modelu a počtu možných konfigurací. Také informace o velikosti popisovače a maximální velikosti paketu. Popisovač konfigurace (Configuration descriptor) popisuje počet rozhraní, atributy (typ zdroje napájení a schopnost generovat vzdálené probuzení) a výkon čerpaný ze sběrnice v každé konfiguraci pro aktuální rychlost.

25 2.1. Sběrnice USB Popisovač rozhraní (Interface descriptor) popisuje počet aplikačních koncových bodů, třídu a protokol rozhraní pro každé rozhraní, které je ve specifikované konfiguraci dostupné. Popisovače koncových bodů (Endpoint descriptor) definují počet a směr koncových bodů, atributy (typy přenosů) a maximální délku datového pole. Koncové body s adresou menší než 128 jsou výstupní (na tyto koncové body posíláme data). Koncové body s adresou větší nebo rovné 128 jsou vstupní (z těchto koncových bodů čteme data) Identifikace a klasifikace zařízení Když systém USB detekuje připojení zařízení, načte jeho popisovače, aby určil, které softwarové komponenty se mají načíst a jaké prvky je nutné o dostupnosti zařízení informovat. Popisovač zařízení má dvoubajtová pole, která zařízení identifikují: idvendor: toto pole přiřazuje USB-IF idproduct a bcddevice: určuje výrobce Kromě toho může mít zařízení alfanumerické řetězce popisovačů, které obsahují názvy výrobce a zařízení a jeho sériové číslo. Na řetězcové popisovače směřují ukazatele v polích imanufacturer, iproduct a iserialnumber. Hodnota iserialnumber by měla být originální pro každé zařízení, daného výrobce a produktu. Aby bylo možné určit účel, funkce a protokoly podporované zařízením a jeho jednotlivá rozhraní, obsahuje popisovač zařízení kódy třídy, podtřídy a protokolu. Tyto identifikátory přímo souvisí s rozhraními. Pokud zařízení prezentuje běžný kód, musí splňovat standardní požadavky kladené na rozhraní s uvedeným protokolem pro danou třídu a podtřídu. Kód třídy, podtřídy a protokolu nejsou obsaženy pouze v popisovačích rozhraní, ale také v popisovačích zařízení. Nulový kód třídy zařízení znamená, že se zařízení skládá z několika nezávislých rozhraní, z nichž každému lze přiřadit vlastní kód třídy, podtřídy a protokolu Zařízení hromadného ukládání dat Třída 8 jsou zařízení hromadného ukládání dat. Pro tuto třídu je specifický požadavek pro získání maximálního počtu logických jednotek zařízení (číslují se od nuly). Když je maximální počet logických jednotek např. pět, tak to znamená, že zařízení obsahuje šest logických jednotek od nuly do pětky. 9

26 2. Popis technologií a definice pojmů V této třídě je možné pro komunikaci využít několik protokolů. Protokol stanovuje metodu přenosu příkazů, informací o stavu a dat. Přenosový protokol Bulk-only se používá v zařízeních s libovolnou rychlostí a je doporučen pro všechny nově vyvíjené přístroje. Tento protokol poskytuje vzájemnou synchronizaci hostitele a zařízení pomocí nesynchronizovaných proudů nezávislých kanálů Bulk-IN a Bulk-OUT přes dvojci odpovídajících koncových bodů. Podtřída určuje obsah bloků příkazů. USB flash disk spadají do podtřídy 6, tj. transparentní přenos příkazů sběrnice SCSI. SCSI je zkratka vycházející z anglického pojmu Small Computer System Interface. Tato sběrnice slouží k připojení různých malých zařízení k počítači [1]. Pro odesílání příkazů se používají obálky. Hodnoty jsou ukládány ve formě little endian. Little endian je metoda ukládání dat, kde nejnižší významný bajt více bajtové hodnoty je uložen na nejnižší adrese paměti. Hostitel odešle paket CBW (Command Block Wrapper) s pevnou délkou (31 bajtů). Jeho struktura je na obrázku 2.2. dcbwsignature identifikuje datový paket jako CBW. Má vždy hodnotu h (hexadecimálně). dcbwtag je příznak, který označuje identifikuje každý příkaz. Používá se ke spojení s CSW (viz. dále) odpovědí. dcbwdatatransferlength je číslo, které říká, kolik bajtů bude přeneseno v rámci provedení příkazu. bmcbwflags jehož nejvyšší bit určuje, jakým směrem budou přenášena data v rámci provádění příkazu. Nula znamená, že data budou přenášena z hostitele do zařízení. Jednička znamená, že data budou přenášena ze zařízení do hostitele. bcbwlun je číslo logického zařízení, kterému je příkaz určen. bcbwcblength je velikost pole CBWCB v bajtech. Velikost může být od 0 do 16 bajtů. CBWCB Obsahuje příkaz, který má zařízení vykonat. Hodnoty, které jsou od indexu bcbwcblength, jsou ignorovány. Zařízení zpracuje příkaz a podle směru přenosu a velikosti dat(pokud je velikost dat nula, nic se nepřenáší) se provede přenos požadovaného bloku dat. Zařízení odpovídá na každý blok příkazů stavovým blokem CSW (Command Status Wrapper) v analogické obálce, což je 13bajtový paket se strukturou na obrázku dcswsignature identifikuje datový paket jako CSW. Má vždy hodnotu h (hexadecimálně).

27 2.1. Sběrnice USB dcswtag je příznak, který tuto odpověď sváže s konkrétním blokem příkazů CBW. dcswdataresidue udává rozdíl mezi požadovaným (a přeneseným) objemem dat a množstvím, jež zařízení skutečně zpracovalo. bcswstatus je stavový bajt provedení příkazu. Nula znamená úspěšné provedení příkazu, jedna neúspěch a hodnota dva znamená chybu fáze (zrušení sekvence příkazů a dat). Na každý odeslaný paket příkazu musí hostitel přijmout odpověď: stavový blok se stejným příznakem. Obrázek 2.2: Struktura Command Block Wrapperu [4] Obrázek 2.3: Struktura Command Status Wrapperu [4] 11

28 2. Popis technologií a definice pojmů 2.2 Diskové pole V této kapitole o diskových polích jsem čerpal ze zdrojů [5] a [6]. RAID je zkratkou pro Redundant Array Of Inexpensive Disks některé zdroje uvádí Redundant Array Of Independent Disks. Je to množina disků, které jsou seskupeny do jednoho logického celku, pro zvýšení spolehlivosti, rychlosti čtení a zápisu, či kapacity Pojmy použité v této podkapitole XOR je v matematice exkluzivní disjunkce. Funkce na základě dvou bitů vrací hodnotu nula, pokud jsou bity stejné, nebo hodnotu jedna, pokud jsou vstupní bity různé. Pokud se porovnávají dva bajty, tak se postupně porovnávají jednotlivé bity a výsledek se ve stejném pořadí ukládá do výsledného bajtu. Paritní bajt je spojen se skupinou bajtů, ze kterých je spočítán. Pokud bude jeden z bajtů z této skupiny chybět, tak ho lze dopočítat z ostatních bajtů skupiny a paritního bajtu. K výpočtu se používá operace XOR. Paritní blok má stejnou funkci jako paritní bajt, ale zde se nepracuje s jedním bajtem, ale s celým blokem bajtů Hardwarová a softwarová realizace diskového pole RAID lze implementovat hardwarově nebo softwarově. Každá z těchto implementací má své výhody. Hardwarové diskové pole vypadá jako krabice, do které se vkládají disky. Pro operační systém se jeví jako jeden disk. Administrace a monitorování se dějí na poli. Jelikož je potřeba vyrobit specifický hardware, znamená to, že tato implementace stojí peníze. Softwarové diskové pole má výhodu v tom, že nepotřebuje specifický hardware, stačí mít dostatečné množství přípojných bodů a software, který bude disky spojovat. Každá realizace má své výhody a nevýhody, proto má každá své využití. Zajímavé porovnání jsem nalezl na webu raid-hardware-vs-raid-software.html. 12

29 2.2. Diskové pole RAID 0 RAID 0 zvyšuje výslednou kapacitu pole a to na součet kapacit všech disků. Jelikož je veškerá kapacita využita k ukládání dat, nezbývá žádný prostor k ukládání redundancí. V případě poškození některého disku, jsou data ztracena. Dle způsobu realizace je možné některá data zachránit. RAID 0 je možné realizovat dvěma možnostmi Zřetězení Tato realizace ukládá data na první disk, dokud je na něm volné místo. Až je první disk zaplněn, data jsou ukládána na druhý disk. Takto lze zaplnit kapacitu všech disků. Výhody: Získáme velký logický celek Využívá se kapacita všech disků Nevýhody: V případě poškození disku ztráta všech dat na tomto disku (je možná záchrana dat z ostatních disků, jelikož jsou data uložena pospolu) Prokládání Data jsou rozdělena po sektorech na všech discích. První sektor je uložen na prvním disku, druhý sektor na následujícím disku, další sektor na dalším disku. Až se zapíše sektor na poslední disk, pokračuje se od začátku. Výhody: Získáme logický celek s kapacitou všech disků Zvýšení propustnosti vyvážením zátěže malými přístupy Paralelizace velkých přístupů s cílem zkrácení doby odpovědi Nevýhody: V případě poškození jednoho disku jsou poškozena všechna data RAID 1 RAID 1 se označuje jako zrcadlení. Stejná data jsou ukládána na dva, či více disků. Pokud jeden disk selže, data jsou neporušená na jiném disku. Obvykle se používají 2 disky, v případě 3 disků by byla využita pouze třetina celkové kapacity, natož více disků. V případě zapojení disků s různou kapacitou, lze 13

30 2. Popis technologií a definice pojmů na každém disku využít jen maximální kapacitu toho disku, který z nich má nejmenší kapacitu. Výhody: Při ztrátě disku, lze data okamžitě získat z kopie Zápis je stejně rychlý jako u jednoho disku (podle strategie zápisu: paralelní/sériová) Počet operací čtení ze sekundu je větší než u jednoho disku Nevýhody: Využijeme pouze 50% diskové kapacity (v případě 2 disků) RAID 2, 3, 4 V praxi tyto RAIDy nejsou moc využívány. RAID 2 využívá prokládání po bitech a pro zabezpečení dat se využívá Hammingův kód. Pro 4 disky na ukládání dat jsou potřeba 3 další disky k redundantním informacím. To už se blíží RAIDu 1. RAID 3 využívá prokládání po bajtech a pro zabezpečení dat využívá jeden disk, na kterém je uložen paritní bajt. RAID 4 využívá prokládání po blocích a pro zabezpečení dat využívá jeden disk, na kterém se uložen paritní blok. NevýhodouRAIDu 3 a RAIDu 4 je, že při jakémkoli zápisu se také zapisuje parita na paritní disk RAID 5 Tento RAID potřebuje nejméně 3 disky.raid 5, jako RAID 4, prokládá po blocích, ale paritní blok neukládá na jeden disk. Tento paritní blok je distribuován postupně na všech discích. Počítání paritního bloku zpomaluje zápis. V případě poškození jednoho disku RAID pořád funguje, jen musí data dopočítávat z parity, což čtení dat zpomaluje. Z každého zařízení se může použít taková kapacita, která je z jednotlivých kapacit zařízení nejmenší. Nad touto kapacitou by již jeden disk nemohl ukládat data. 14 Výhody: Paritní informace odpovídají kapacitě jednoho disku, ostatní kapacitu lze využít pro data Paralelizace čtení velkých přístupů s cílem zkrácení doby odpovědi Zvýšení propustnosti vyvážením zátěže malými přístupy

31 2.3. USB flash disky Nevýhody: U SW RAIDu problém se zápisy Vhodný pokud počet operací zápisu nepřekročí cca 15% RAID 6 Rozšíření RAID 5 o další paritní blok, tudíž tento RAID může fungovat i po selhání 2 disků RAID Kombinace RAID 1 a RAID 0. Nejdříve se vytvoří dvě RAID 1 pole, a poté se nad nimi vytvoří prokládaný RAID 0. Využije se zrychlení zápisu, jelikož jsou data rozkládána na 2 disky (RAID 1 ). Může selhat až 1 disk v každém poli RAID USB flash disky V této kapitole o diskových polích jsem čerpal ze zdrojů: [7], [8], [9], [10], [11]. USB flash disky nabízejí zvyšující se kombinaci vysokého množství dat k uchování, rychlých datových přenosů a velké flexibility. To vše se vejde na dlaň ruky. Dřívější přenosná zařízení jako floppy nebo CD / DVD disky nenabízí takovéto možnosti. USB flash disky nabízí jednoduchou metodu pro rychlé stažení a přenesení digitálních souborů z a do počítače nebo zařízení. Využívají se na počítačích a zařízeních, které obsahují Universal Serial Bus (USB) Typ paměti USB flash disky obsahují flash paměť, která je nevolatilní. Nevolatilní paměti obsahují data, i když nejsou napájeny. Jsou dvě hlavní technologie flash pamětí: NOR a NAND. Každá z těchto technologií má výhody v různých druzích aplikací. Porovnání je v následující tabulce 2.2: NOR flash NAND flash Vysoká rychlost přístupu Ano Ano Čtení dat po stránkách Ne Ano Čtení dat po bajtech Ano Ne Typické využití Síťové paměťové zařízení Průmyslová paměť Tabulka 2.2: Tabulka porovnání NOR a NAND technologií [7] 15

32 2. Popis technologií a definice pojmů NAND technologie byla objevena až po NOR technologii a jmenuje se podle specifické technologie ukládání dat (Not AND). NAND flash úložná zařízení obsahují pole tranzistorů s plovoucími hradly. Náboje mohou být zachyceny v plovoucích hradlech ke změně proudu, při kterém se tranzistor zapne. Toto způsobuje, že tranzistory jsou použity jako bity nevolatilní paměti. Flash paměť je rozdělena do nezávislých bloků, kde každý blok je nejmenší smazatelná oblast. Vymazání bloku je časově náročná operace, která může trvat přibližně 1,5-3 ms. Každý blok se skládá z množiny adresovatelných stránek. Každý blok obsahuje stejný počet stránek, většinou je to 64 stránek v bloku. Stránka je obvykle velká 2 KB. Všechny stránky jsou rozšířeny o přidané oddělené bajty (většinou je to 64 bajtů). Tyto přidané bajty jsou důležité pro ukládání metadat. Například pro wear-leveling (viz ). Před zápisem je třeba danou oblast vymazat. Takže pokud se ukládá jedna stránka, je třeba načíst data z daného bloku, tento blok vymazat, a poté zapsat načtená data i s nově ukládanou stránkou. Každý blok je řádově sto tisíc krát vymazatelný Wear leveling Wear leveling zajišťuje menší a rovnoměrné opotřebení buněk tak, že se snaží rozkládat počet zápisů mezi jednotlivé buňky. Pokud by se data zapisovala neustále do jedné stránky, došlo by po několika desítkách tisících přepisů k opotřebení bloku a jeho poškození. Wear leveling distribuuje data rovnoměrně do všech paměťových bloků USB flash disku Princip fungování Pro porozumění, jak wear leveling pracuje, je nejdříve potřeba se podívat, jak jsou na USB flash disku data ukládána a adresována. Toto se týká LBA (logická adresa bloku) a PBA (fyzická adresa bloku). LBA je zkratka pro logickou adresu bloku z anglického pojmu Logical Block Address. Tuto adresu používá operační systém pro přístup k jednotlivým stránkám flashdisku. Tato adresa je přeložena řadičem flashdisku na PBA, kde jsou uložena data. Převod je zachycen na obrázku 2.4. PBA je zkratka pro fyzickou adresu bloku z pojmu anglického Physical Block Address. Tato adresa je fixní fyzická adresa stránek flashdisku, kde jsou uložena data. Tento pojem souvisí s logickou adresou bloku, které mezi sebou propojuje řadič zařízení. Převod je zachycen na obrázku

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu.

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu. OZD 2. ledna 2013 1 Paměti Hierarchie: Registry Cache (nejsou viditelné) Primární pamět (RAM) Pamět druhé úrovně (Disky, trvalá úložiště), pomalá Pamět třetí úrovně (CD, pásky) 1.1 Paměti druhé úrovně

Více

pole Princip 1. Zvýšení rychlosti. 2. Zvýšení bezpečnosti uložených dat (proti ztrátě).

pole Princip 1. Zvýšení rychlosti. 2. Zvýšení bezpečnosti uložených dat (proti ztrátě). Rozdělení celkové kapacity disků mezi několik diskových jednotek. Princip Důvody:. Zvýšení rychlosti. Paralelní práce většího počtu diskových jednotek.. Zvýšení bezpečnosti uložených dat (proti ztrátě).

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Datová úložiště. Zdroj: IBM

Datová úložiště. Zdroj: IBM Datová úložiště Zdroj: IBM Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí (?) Ukládání dat domácí Uložení na pevný disk počítače Použití pro malé objemy Typicky domácí a kancelářské použití Když záloha,

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI 1 Architektura SCSI 2 ParalelnírozhraníSCSI Sběrnice typu multimaster. Max. 8 resp. 16 zařízení. Různé elektrické provedení SE (Single Ended) HVD (High Voltage Differential) LVD (Low Voltage Differential)

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4)

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4) PCMCIA (1) PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) - sdružení založené v roce 1989 Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty (a jimi využívané sloty) používané zejména

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy = Prostředky pro práci se souborovými systémy patří mezi nejsilnější stránky linuxového jádra. = Využívají unixový přístup k souborové hierarchii

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Vstupně - výstupní moduly

Vstupně - výstupní moduly Vstupně - výstupní moduly Přídavná zařízení sloužící ke vstupu a výstupu dat bo k uchovávání a archivaci dat Nejsou připojována ke sběrnici přímo, ale prostřednictvím vstupně-výstupních modulů ( ů ). Hlavní

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

pouˇzití USB nebo SPI

pouˇzití USB nebo SPI Připojení modulů IQRF k platformě Android za pouˇzití USB nebo SPI Bc. Josef Jebavý, http://xeres.cz 25. srpna 2015 Obsah 1 Operační systém Android 2 2 Moˇznosti řešení 2 2.1 USB........................................

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Tiskové služby v sítích Microsoft Základní pojmy o Tiskárna = fyzické zařízení o Logická tiskárna = softwarové rozhraní o Relace tiskárna logická tiskárna o Relace logická tiskárna několik fyzických tiskáren

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s]

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s] Sběrnice Sběrnice je soustava vodičů, které zajišťují propojení jednotlivých obvodů počítače. Používají se k přenosu dat, adres, řídicích a stavových signálů. Sběrnice v PC jsou uspořádaný hierarchicky

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ S KOMUNIKACÍ BELIMO MP-BUS NA SÍŤ AUTOMATŮ MICROPEL

NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ S KOMUNIKACÍ BELIMO MP-BUS NA SÍŤ AUTOMATŮ MICROPEL NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ S KOMUNIKACÍ BELIMO MP-BUS NA SÍŤ AUTOMATŮ MICROPEL Principy komunikace zařízení na MP-Bus s automatem MICROPEL, popis prostředků pro zákaznický program edice 02.2014 verze 1.0 MPC400

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 04.12.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: jak fungují vnitřní paměti, typy ROM a RAM pamětí,

Více

Popis funkcí a parametrů programu. Reliance External communicator. Verze 1.5.0

Popis funkcí a parametrů programu. Reliance External communicator. Verze 1.5.0 Popis funkcí a parametrů programu Reliance External communicator Verze 1.5.0 Copyright 2003-2007 GEOVAP, spol. s r.o.,čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice tel: +420 466 024 617, fax:+420 466 210 314,

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba.

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba. Odpovědi jsem hledala v prezentacích a na http://www.nuc.elf.stuba.sk/lit/ldp/index.htm Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

8.3 Popis dialogových oken

8.3 Popis dialogových oken 8.3 Popis dialogových oken Pro přehled jsou na následující ilustraci 8.1 vyobrazena všechna dialogová okna. Jedná se o nemodální dialogy, proto je lze mít otevřené současně. Pouze dále popisovaný dialog

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

SW-01 Převodník RS485 na USB

SW-01 Převodník RS485 na USB SW-01 Převodník RS485 na USB Technické parametry Konektory (PC, RP-02) USB a RJ-4 Napájení USB kabel Délka dodaného USB kabelu 2 m Délka propojovacího kabelu k ústředně 1 m Prodloužení kabelů je možné:

Více

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011 Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci Michal Kahánek 25. 5. 2011 Program Komunikační brány pro sběrnici Modbus Funkce ProCOM Vestavné sériové servery Uživatelské webové rozhraní EZPage Síťové servery

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN Datová úložiště Název výukového materiálu Datová úložiště Anotace Formou frontální prezentace se žáci dozví, jaké byly možnosti ukládání dat a současně si připomenou, jaká úložiště

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

Databáze pro evidenci výrobků

Databáze pro evidenci výrobků Databáze pro evidenci výrobků Databáze ve formátu Microsoft Access je součástí systému, který řídí automatizovanou výrobní linku. Tabulka tblcharge obsahuje data o výrobcích a je plněna automaticky řídicím

Více

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS Uložení bankovek pořadač bankovek - robustní plastová konstrukce s nastavitelnou velikostí přepážek na uložení až pěti bankovek vedle sebe; bankovky jsou v přihrádkách přidržovány

Více

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7 Obsah Úvod 7 Kapitola 1 BIOS 9 Poslání BIOSu 9 Uspořádání BIOSu 10 Vrstvy BIOSu 10 Výrobci BIOSu 11 Baterie 11 Vymazání obsahu Setupu 11 Informace o použitém hardwaru 12 Kapitola 2 Start počítače a POST

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

Linux RAID, LVM. Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar

Linux RAID, LVM. Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar Linux RAID, LVM Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar Osnova Teoretický úvod do problematiky RAID Konfigurace SW RAIDu Představení LVM Konfigurace LVM Co je to RAID Redundant

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického počítače...2 Výběr aplikace na virtualizaci počítače...2

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň Kódování signálu Obecné schema Kódování NRZ (bez návratu k nule) NRZ L NRZ S, NRZ - M Kódování RZ (s návratem k nule) Kódování dvojí fází Manchester (přímý, nepřímý) Diferenciální Manchester 25.10.2006

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT. - HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ A UNIVERZÁLNÍ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNECT. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 213 Naše nové digitální

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Zobrazení dat Cíl kapitoly:

Zobrazení dat Cíl kapitoly: Zobrazení dat Cíl kapitoly: Cílem této kapitoly je sezn{mit čten{ře se způsoby z{pisu dat (čísel, znaků, řetězců) v počítači. Proto jsou zde postupně vysvětleny číselné soustavy, způsoby kódov{ní české

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft w w w. a x x o n n e x t. c o m Vy z k o u š e j t e N E X T NEXT úroveň výkonnosti, str. 2 NEXT úroveň spolehlivosti, str. 3 NEXT úroveň použitelnosti, str. 7 NEXT úroveň funkčnosti, str. 9 NEXT úroveň

Více