Dreambox DM 800 HD PVR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dreambox DM 800 HD PVR"

Transkript

1 Dreambox DM 800 HD PVR Příručka uživatele Přijímač digitální TV pro příjem volných a zakódovaných TV a rozhlasových programů. HDTV Síťové rozhraní Ethernet 10/100 Mb Konektor pro připojení externího pevného disku SATA Možnost připojení tuneru DVB-S2 Čtečka karet Smartcard Operační systém Linux

2 Obsah 1. Před uvedením přístroje do provozu Pro bezpečné používání přístroje Obsah přepravního kartonu Popis přístroje Přední panel Zadní panel Dálkový ovladač Instalace přístroje Před zapnutím přístroje Průvodce výchozí instalací přístroje Výběr výstupního signálu video Výběr jazyka Nastavení tuneru Vyhledávání programů Omezení přístupu Základy obsluhy přístroje Zapnutí / vypnutí přístroje Výběr požadovaného programu Výběr programu použitím seznamu programů Nastavení hlasitosti Změna soundtracku Příjem podprogramů Přepnutí na příjem rozhlasu / TV Přepnutí na příjem teletextu Podtitulky Informační okno EPG (elektronický průvodce TV pořady) Informace EPG jediného programu Informace EPG všech přijímaných programů Vložení data a času Editování seznamu programů Přidání složky pro uložení požadované skupiny programů Přidání programu do seznamu oblíbených programů Přidání několika programů do složky Odebrání programu ze seznamu oblíbených programů Přemístění programu do seznamu oblíbených programů Přidání záložek k oblíbeným programům Rodičovská kontrola Použití pevného disku Správa pevného disku Naformátování pevného disku Záznam Trvalý záznam Ukončení záznamu Záznam řízený timerem Časový posuv Přehrání pořízeného záznamu Označení místa v záznamu záložkou Výmaz záznamu Volby seznamu záznamů Příjem teletextu

3 9. Automatické vypnutí přístroje Nastavení Nastavení jazyka Nastavení podle požadavků uživatele Nastavení časové zóny Displej OLED Síť Vzhled Vyhledávání programů Konfigurování tuneru DVB-S Jediný satelit - přímé připojení (DVB-S) Dva satelity použitím tónového impulsu A/B (DVB-S) Příjem ze dvou satelitů použitím DiSEqC A/B (DVB-S) Příjem ze čtyř satelitů prostřednictvím DiSEqC (DVB-S) Použití pozicionéru Stab s USALS (DVB-S) Použití pozicionéru Stab bez USALS (DVB-S) Konfigurace tuneru DVB-C Konfigurace tuneru pro příjem DVB-T Automatické prohledávání Ručně řízené vyhledávání programů Aktualizace software přijímače Zálohování nastavení přijímače Obnova dat ze zálohy Instalace nového software Systémové informace Program Informace o soft- a hardware Odstraňování závad Nastavení ovladače pro obsluhu televizoru Naprogramování ovladače Technické údaje Vlastnosti přístroje Kontakty a podpora Poznámky k autorským právům Struktura nabídky

4 Poznámka: Přijímač Dreambox DM 800 HD PVR je označen symbolem CE a splňuje všechny požadavky evropských norem. Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení. -4-

5 1. Před uvedením přístroje do provozu 1.1 Pro bezpečné používání přístroje Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby. Výrobce přístroje v žádném případě neodpovídá za jakékoliv přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s nesprávným zacházením s přístrojem. Okolo přístroje ponechejte dostatečný volný prostor nutný pro cirkulaci vzduchu okolo přístroje je tak odváděno teplo, vznikající během jeho provozu. Nezakrývejte větrací otvory skříňky přístroje, mezi přístrojem a ostatními komponentami vašeho systému ponechejte volný prostor. Nedodržením těchto pokynů riziko přehřátí a poškození přístroje. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Na přístroj neumísťujte nádoby obsahující jakékoliv kapaliny (jako např. vázy s květinami). Nedotýkejte se přístroje a jeho síťového kabelu mokrýma rukama. Riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Neumísťujte přístroj v blízkosti otevřeného ohně, na přístroj neumísťujte zdroje otevřeného ohně (jako jsou např. hořící svíčky). Přístroj smí být používán pouze v mírném klimatickém pásmu. Nevyjímejte přístroj ze skříňky riziko úrazu elektrickým proudem. Uvnitř skříňky přístroje nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte autorizovaný servis. Pozor na vniknutí cizích předmětů nebo jakékoliv kapaliny do skříňky přístroje jejími větracími otvory riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Pozor na děti! Instalace pevného disku do přístroje smí být prováděna pouze k tomuto kvalifikovanými pracovníky servisu nebo vašeho dodavatele. Upozornění Zásahy do přístroje (pokud nejsou prováděny k tomuto kvalifikovanými a oprávněnými pracovníky) mohou vést ke ztrátě záruky na přístroj. Instalaci pevného disku do přístroje doporučujeme svěřit pracovníkům vašeho dodavatele. Neodborné zacházení s pevným diskem může zapříčinit ztrátu poskytovaných záruk. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat popř. za bouřky přístroj vypněte a odpojte jej od elektrické sítě. Doplňující informace Před připojováním / odpojováním LNB přístroj vypněte. Před připojováním přístroje k / odpojováním přístroje od jakýchkoliv externích komponent (např. televizoru) je oba přístroje nutno vypnout. Chraňte síťový kabel přístroje před poškozením. Kabel veďte tak, aby se po něm nešlapalo, na kabel nepokládejte těžké předměty. Nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem. V žádném případě neopravujte poškozený kabel -5-

6 nebo vidlici kabelu sami pro jejich opravu nebo výměnu kontaktujte pracovníka s odpovídající kvalifikací. Neumísťujte přístroj na slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla. Dlouhodobým vystavením přístroje teplu je výrazně zkracována životnost jeho elektrických a elektronických komponent. Kabel pro připojení LNB k přístroji musí být uzemněn, uzemnění kabelu musí vyhovovat směrnicím SABS 061. Před čištěním přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě. Pro čištění přístroje postačuje měkký čistý hadřík, v případě většího znečištění přístroje lehce zvlhčený ve vlažném zředěném roztoku mírného saponátového čisticího přípravku. V žádném případě nepoužívejte pro čištění přístroje agresivní čisticí prostředky, ředidla nebo rozpouštědla (jako např. benzin, líh nebo aceton). Nepřetěžujte používanou síťovou zásuvku. Pokyny pro pozdější likvidaci přístroje Při pozdější likvidaci přístroje (z jakýchkoliv důvodů) nevhazujte přístroj do domovního odpadu. Přístroj učiňte nepoužitelným (např. jeho mechanickou deformací) a předejte jej k ekologické likvidaci na sběrné místo nebezpečného odpadu resp. sběrný dvůr. Ekologická likvidace a recyklace materiálů použitých pro konstrukci přístroje chrání přírodní zdroje surovin a šetří životní prostředí. Další informace k ekologické likvidaci přístroje získáte u jeho prodejce popř. u pracovníka ochrany životního prostředí místního (obecního, obvodního, městského) úřadu. Tyto pokyny se odpovídajícím způsobem vztahují rovněž i na likvidaci vyčerpaných baterií. 1.2 Obsah přepravního kartonu Po vybalení přístroje a jeho příslušenství z přepravního kartonu překontrolujte prosím jeho úplnost. Přepravní karton by měl obsahovat: Dreambox 800 HD PVR dálkový ovladač 2 ks baterií AA pro ovladač síťový zdroj DSA-36W-12 kabel pro připojení síťového zdroje k síťové zásuvce příručka uživatele -6-

7 Kromě toho jsou s přístrojem dodávány: kryt zadního panelu přístroje kabel s konektory DVI / HDMI kabel SATA včetně kabelu napájení pro připojení pevného disku (je instalován v přístroji) 5 m kabelu pro připojení k PC (LAN) Doplňující informace Poslední verzi příručky uživatele naleznete na 1.3 Popis přístroje Přední panel Smartcard Reader OLED-Display Remote control sensor Power button Slot pro Smartcard DreamCrypt po vypnutí přístroje zasuňte kartu zasuňte do slotu tak, aby zlatý čip karty směřoval dolů. Dreamcrypt je zapsanou obchodní známkou firmy DREAM Multimedia. Displej pro informaci uživatele o aktuální funkci přístroje. Snímač přijímače dálkového ovládání. Tlačítko POWER pro zapnutí přístroje / přepnutí přístroje do pohotovostního režimu Zadní panel LNB input / output esata connector TV SCART Modem port Konektor IN pro připojení LNB k přístroji, konektor OUT pro připojení ke vstupnímu konektoru LNB IN jiného přijímače digitální nebo analogové satelitní TV. K tomuto konektoru můžete připojit externí pevný disk (nutno dokoupit). Věnujte prosím pozornost tomu, že konektor je funkční pouze pokud v přístroji není nainstalován interní pevný disk. Konektor SCART pro připojení televizoru nebo projektoru k přístroji. Pro připojení použijte kabel s konektory SCART (nutno dokoupit). Konektor pro připojení přístroje k internetu prostřednictvím -7-

8 Serial port DVI output Ethernet port USB 2.0 ports Power supply connector Digital audio output modemu. Konektor sériového rozhraní RS-3232C v provedení Sub-D pro připojení přístroje k PC. Konektor je po připojení k PC (sériovým kabelem nutno dokoupit) používán pro aktualizaci firmware přístroje. Konektor DVI pro připojení výstupu digitálního signálu video z přijímače ke konektoru DVD popř. HDMI používaného televizoru. Konektor RJ-45 pro připojení k vaší místní síti (LAN). Pro připojení použijte kabel s konektory RJ-45. Konektory USB pro připojení přístroje k externím komponentám vybavenými konektory USB 2.0. Pro připojení použijte kabel s konektory USB (nutno dokoupit). Konektor pro připojení síťového zdroje (z příslušenství přístroje) k přístroji. Digitální optický výstupní konektor audio pro připojení výstupu datového proudu audio ve formátu Dolby Digital k digitálnímu optickému vstupnímu konektoru AV zesilovače, receiveru nebo dekodéru Dolby Digital Dálkový ovladač Dálkový ovladač z příslušenství přístroje umožňuje kromě obsluhy funkcí tohoto přístroje rovněž i (po jednoduchém naprogramování popsaném v dalším textu návodu) obsluhu základních funkcí používaného televizoru. Na dálkovém ovladači jsou uživateli k dispozici následující tlačítka: SHIFT / SETUP Pro naprogramování ovladače pro obsluhu základních funkcí používaného televizoru / pro zobrazení hlavní nabídky. POWER Pro zapnutí / vypnutí přístroje. DREAM Pro přepnutí ovladače do režimu Dream. Po stlačení tohoto tlačítka se tlačítko krátce rozsvítí a ovladač budete moci používat pro obsluhu funkcí tohoto přístroje. TV Pro přepnutí ovladače na obsluhu základních funkcí používaného televizoru (po předchozím jednoduchém -8-

9 Číslicová tlačítka </> MUTE EXIT VOLUME +/BOUQUET +/INFO OK MENU AUDIO VIDEO Barevná tlačítka OPTIONS HELP RADIO TEXT naprogramování). V režimu PVR má tlačítko funkci tlačítka STOP (pro ukončení přehrávání záznamu nebo záznamu na pevný disk). Pro přímý výběr TV programů ze seznamu, výběr stran teletextu popř. pro vkládání číselných hodnot do nabídek. Pro výběr požadovaného z posledních 20 přijímaných programů. Kromě toho jsou tlačítka používána pro výběr podprogramů. Pro okamžité umlčení systému / obnovení původní hlasitosti. Pro zrušení umlčení přístroje můžete rovněž použít tlačítka Volume +/-. V průběhu vkládání textů je tlačítko MUTE používáno pro výmaz znaků. Pro vyjití z nabídek a ze seznamů programů. Pro nastavení hlasitosti. Pro přepínání mezi seznamy TV nebo rozhlasových programů. Pokud na obrazovce není zobrazeno OSD nebo nabídka a přístroj je přepnut na příjem TV nebo rozhlasu bude stlačením tohoto tlačítka na obrazovku vyvolána informace EPG přijímaného programu (pokud je k dispozici). Pro navigaci (pohyb) v nabídkách. Pro potvrzení výběru / nastavení provedených prostřednictvím nabídky. Pokud na obrazovce není zobrazeno OSD bude stlačením tlačítka na obrazovce zobrazeno informační okno. Stlačením tlačítka během příjmu TV nebo rozhlasu bude na obrazovce zobrazena hlavní nabídka s možnostmi voleb viz obrázek. Pokud je na obrazovce zobrazen seznam programů bude stlačením tlačítka na obrazovku vyvolána nabídka Service. Pro navigaci v nabídkách použijte tlačítka. Pro výběr požadovaného soundtracku v závislosti na přijímaném TV programu. Stlačením tohoto tlačítka bude přístroj přepnut do režimu PVR (osobní videorekordér). Pro zahájení záznamu přijímaného pořadu stlačte červené tlačítko na ovladači. Tato tlačítka mají různé funkce a to v závislosti na aktuálním režimu přístroje. Aktuální funkce tlačítek jsou zobrazovány na TV obrazovce. Tlačítka jsou rovněž používána pro obsluhu funkcí PVR. Pro zobrazení nabídky HELP (nápověda). Pro přepnutí přístroje na příjem rozhlasu. Pro přepnutí přístroje na příjem teletextu. Důležité informace k obsluze přístroje Pro obsluhu (nastavení) všech funkcí přístroje může být použita nabídka, zobrazená na TV obrazovce. Možnosti voleb závisející na aktuální nabídce jsou na obrazovce indikovány barevnými body (červený, zelený, žlutý a modrý) pro jejich výběr použijte barevná tlačítka na ovladači. -9-

10 Pokud je přístroj v režimu PVR jsou barevná tlačítka používána pro obsluhu funkcí záznamu na pevný disk popř. přehrávání záznamu z pevného disku. Pro aktivaci režimu PVR použijte tlačítko VIDEO. Pro vyjití z nabídek popř. seznamů programů je používáno tlačítko EXIT. Pro přepnutí do podnabídky použijte tlačítko OK. 2. Instalace přístroje 2.1 Před zapnutím přístroje Do prostoru pro baterie na spodní straně skříňky dálkového ovladače vložte obě baterie AA z příslušenství přístroje. Při vkládání baterií pozor na jejich správnou polaritu je vyznačena v prostoru pro baterie. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny související s bezpečnou obsluhou tohoto přístroje uváděné v návodu k obsluze tohoto přístroje a přístrojů, které budou připojeny k tomuto přístroji (jako např. televizoru nebo VCR). K přístroji připojte konektor kabelu s připojeným LNB. Kabelem s konektory SCART nebo DVI připojte přístroj k televizoru. Výchozím nastavením přístroje je kabelem s konektory SCART do televizoru z přístroje přiváděn složený signál video. Ke konektoru DC IN 12 V na zadním panelu přístroje připojte konektor kabelu síťového adaptéru (z příslušenství přístroje), potom k adaptéru připojte konektor síťového kabelu, vidlici kabelu vložte do síťové zásuvky ( V stříd., 50 Hz) napětí elektrické sítě v místě instalace přístroje můžete zjistit např. na štítku elektroměru. Po prvním zapnutí přístroje bude aktivován průvodce instalací přístroje, jehož prostřednictvím budou za vaší aktivní spolupráce nastaveny všechny základní funkce přístroje postupujte podle pokynů na TV obrazovce. 3. Průvodce výchozí instalací přístroje Použitím průvodce výchozí instalace bude přístroj nastaven pro příjem programů digitální TV a rozhlasu. Zapněte televizor a přepněte jej na zpracování signálu z připojeného přístroje viz návod k obsluze televizoru. Pokračujte podle dále uvedených pokynů. 3.1 Výběr výstupního signálu video Po zapnutí přístroje budou pro přivedení signálu z přístroje do televizoru postupně (každý na cca 10 sekund) použity různé výstupy signálu video. V době, kdy bude dosaženo optimálního obrazu stlačte tlačítko OK. V případě požadavku na použití jiného výstupu z přístroje pro televizor použijte pro jeho výběr z obrazovky tlačítka navigace a tlačítko OK. Možnými výběry jsou: SCART pokud je pro připojení přístroje k televizoru použit kabel s konektory SCART DVI pokud je pro připojení přístroje k televizoru použit kabel DVI nebo kabel DVI / HDVI. Výběr potvrďte tlačítkem OK. Pokračujte následujícím krokem

11 Tuto obrazovku použijte pro výběr rozlišení obrazu je významně ovlivněn výběrem způsobu připojení přístroje k televizoru. Podrobné informace naleznete v dalším textu návodu. Výběr potvrďte tlačítkem OK. V této obrazovce můžete specifikovat obnovovací kmitočet - výběr je významně ovlivněn výběrem způsobu připojení přístroje k televizoru. Podrobné informace naleznete v dalším textu návodu. Výběr potvrďte tlačítkem OK. V dalším kroku můžete (po výběru údaje Yes a stlačení tlačítka OK) pomocí testovacích obrazovek nastavit obraz na obrazovce podle vašich potřeb. Pro aktivaci provedených nastavení stlačte tlačítko OK. 3.2 Výběr jazyka Vyberte požadovaný jazyk, čeština není k dispozici, návod předpokládá výběr angličtiny. Výběr potvrďte tlačítkem OK. Po zobrazení této obrazovky stlačte tlačítko OK

12 V této obrazovce můžete výběrem Use wizard to set up specifikovat, zda požadujte provedení základního nastavení přístroje použitím průvodce výchozí instalací v tomto případě bude zobrazena obrazovka pro nastavení tuneru. Výběrem Exit wizzard bude použití průvodce výchozí instalací přístroje ukončeno. 3.3 Nastavení tuneru Podrobné informace naleznete v odstavci Vyhledávání programů Podrobné informace naleznete v odstavci 11.4 Ukončení základního nastavení 3.5 Omezení přístupu Podrobné informace k omezení přístupu dětí a mladistvých k TV programům s nežádoucím obsahem naleznete v odstavci Základy obsluhy přístroje 4.1 Zapnutí / vypnutí přístroje Pro zapnutí přístroje stlačte tlačítko POWER na přístroji nebo na ovladači. Dalším stlačením tlačítka bude přístroj přepnut do pohotovostního režimu, na displeji se rozsvítí údaj hodin. Přidržením stlačeného tlačítka POWER na přístroji nebo na ovladači na dobu 3 sekund u přístroje v pohotovostním režimu bude přístroj přepnut do úsporného režimu (na přístroji zhasne displej). Pro přepnutí přístroje do úsporného režimu můžete rovněž použít nabídku po výběru funkce Standby / Restart vyberte Deep Standby a stlačte tlačítko OK. Pro zapnutí přístroje z úsporného režimu prostřednictvím nabídky vyberte Restart a stlačte tlačítko OK

13 4.2 Výběr požadovaného programu Pro výběr následujícího / předcházejícího programu použijte tlačítka nebo na ovladači.tlačítky je možný výběr požadovaného z posledních 20 přijímaných programů. Pro přepnutí mezi posledními dvěma přijímanými programy použijte tlačítko 0 na ovladači. 4.3 Výběr programu použitím seznamu programů Pro zobrazení seznamu programů na TV obrazovce použijte tlačítka nebo na ovladači. Pro výběr programu ze zobrazeného seznamu použijte tlačítka nebo na ovladači, výběr potvrďte tlačítkem OK. 4.4 Nastavení hlasitosti Po nastavení hlasitosti použijte tlačítka VOLUME +/- na ovladači. Pro okamžité umlčení přístroje / obnovení původní hlasitosti použijte tlačítko MUTE. 4.5 Změna soundtracku Pro vyvolání nabídky s možnostmi příjmu audio stlačte tlačítko AUDIO. Tlačítky / vyberte požadované audio, potvrďte tlačítkem OK. 4.6 Příjem podprogramů Pokud jsou přijímaným programem vysílány podprogramy budete na tuto skutečnost upozorněni zobrazením zelené tečky v informačním okně. Pro zobrazení nabídky podprogramů stlačte zelené tlačítko na ovladači. Pro výběr požadovaného podprogramu použijte tlačítka nebo na ovladači, výběr potvrďte tlačítkem OK. 4.7 Přepnutí na příjem rozhlasu / TV Pro přepnutí na příjem rozhlasu stlačte tlačítko RADIO, přepnutí na příjem TV stlačením tlačítka TV nebo tlačítka EXIT. 4.8 Přepnutí na příjem teletextu Pro přepnutí na příjem teletextu stlačte tlačítko TEXT, stlačením tlačítka EXIT bude příjem teletextu ukončen. 4.9 Podtitulky Pro výběr podtitulků v požadovaném jazyce stlačte tlačítko, vyberte Subtitles a stlačte tlačítko OK. Potom ze zobrazeného seznamu vyberte podtitulky v požadovaném jazyce a pro jejich zobrazení stlačte tlačítko OK. Při požadavku na ukončení zobrazování podtitulků vyberte Off a stlačte tlačítko OK. Podtitulky nejsou j dispozici pro všechny TV pořady pokud k přijímanému pořadu nejsou vysílány podtitulky bude seznam podtitulků prázdný Informační okno Pokud na obrazovce není zobrazena nabídka popř. po přepnutí na příjem jiného programu bude na obrazovce zobrazeno informační okno s informacemi o přijímaném programu viz obrázek

14 Mohou být zobrazeny následující informace: Current show aktuálně vysílaný pořad Current Time aktuální čas Dolby Digital přijímaný pořad je vysílán se zvukem ve formátu Dolby Digital Elapsed time proběhlá doba trvání pořadu Channel name název programu Next show následující pořad Recording status stav záznamu Remaining time čas zbývající do konce vysílaného pořadu Signal level strength úroveň síla signálu Ve žluté barvě jsou v informačním okně zobrazeny následující ikony: u zakódovaného pořadu u pořadu se zvukem ve formátu Dolby Digital u pořadu s obrazem s poměrem stran 16:9 Record-Options button Timeshifting-Options button Subservices Extensions tlačítko pro výběr voleb záznamu tlačítko pro výběr voleb časového posuvu podprogramy prodloužení 5. EPG (elektronický průvodce TV pořady)

15 Stlačením tlačítka INFO během příjmu TV budou na obrazovce zobrazeny informace o aktuálně přijímaném pořadu (pokud jsou TV programem vysílány). Stlačením tlačítka budou zobrazeny informace o následujícím pořadu. Stlačením žlutého tlačítka budou zobrazeny informace o pořadech vysílaných vybraným programem, stlačením modrého tlačítka informace o pořadech vysílaných všemi přijímanými programy. Přístroj automaticky vyhledává programy, vysílající stejné pořady.pokud bude takový program nalezen bude na obrazovce v červeném okně zobrazen údaj Similar (podobný). Stlačením červeného tlačítka bude zobrazen seznam programů vysílajících stejné pořady. Stlačením zeleného tlačítka můžete naprogramovat automatické přepnutí přístroje na příjem popř. na záznam požadovaného pořadu. Podrobné informace naleznete v odstavci Informace EPG jediného programu Na obrázku je znázorněn příklad informací EPG jediného TV programu. Stlačením žlutého tlačítka je vysílané pořady možno uspořádat v abecedním pořadí jejich názvů popř. v časovém pořadí. Zobrazení těchto informací je možné: stlačením tlačítka INFO na dobu 2 sekund zobrazením seznamu programů, výběru požadovaného pořadu a následným stlačením tlačítka INFO. 5.2 Informace EPG všech přijímaných programů Použitím žlutého a modrého tlačítka je možné zobrazení aktuálně vysílaných pořadů (now), pořadů vysílaných po ukončení aktuálně vysílaného pořadu (next) a dalších pořadů (more). Stlačením zeleného tlačítka můžete automaticky překopírovat časy zahájení a ukončení vysílání pořadu do programu pro jeho záznam (timer)

16 Pokud jste nastavili funkci Multi Bouquets na yes bude zobrazen výběr programů. Pro zobrazení informací o pořadech použijte funkci pro zobrazení informací EPG všech programů.ve sloupci NOW jsou zobrazeny programy, ve sloupci NEXT je graficky znázorněna aktuální poloha v pořadu, název vysílaného pořadu je uveden ve sloupci MORE. Pro výběr požadovaného programu použijte tlačítka pro navigaci, pro přepnutí na příjem vybraného programu stlačte červené tlačítko. Celkový přehled programů a jimi vysílaných pořadů. Celkový přehled pořadů vysílaných v následující dny (max. týden předem v závislosti na programu) Vložení data a času Při zobrazeném EPG s pořady všech přijímaných programů stlačte tlačítko MENU bude zobrazeno okno, do kterého můžete vložit datum a čas. Vložené údaje potvrďte tlačítkem OK

17 Bude zobrazeno okno s informacemi o pořadech vysílaných ve specifikovaný den a čas (v příkladu :15 hod.). Vložené datum a čas budou uloženy do paměti a budou použity při příštím třídění pořadů podle data a času. 6. Editování seznamu programů Všeobecné informace 1. Programy jsou organizovány do složek přičemž každý z programů představuje jednu stranu (soubor) složky. Je tak např. možné vytvořit složku s názvem Děti ve které jsou jako soubory uloženy TV programy vysílající pořady pro děti. 2. V případě potřeby lze programy vymazat výmaz programů je možný pouze ze zobrazeného seznamu oblíbených programů (Favorite) není možný výmaz programů ze seznamu všech programů (All). 3. Seznam všech programů (All) obsahuje skutečně všechny dostupné programy. Pokud zahájíte vyhledávání programů budou všechny nově vyhledané programy uloženy do seznamu všech programů seznam oblíbených programů nebude vyhledáváním programů změněn avšak nově vyhledané programy můžete podle vašich potřeb přidat do složek s programy. 6.1 Přidání složky pro uložení požadované skupiny programů Pro přidání složky pro uložení požadované skupiny programů musí být volba Allow multiple bouquets nastavena na yes. Stlačením tlačítka / zobrazte na obrazovce seznam programů. Stlačením modrého tlačítka zobrazte na obrazovce seznam existujících složek s programy

18 Stlačením tlačítka MENU bude otevřena nabídka seznamu programů (Channellist menu), ze které vyberte funkci add bouquet (přidat složku). Číslicovými tlačítky na ovladači (postupem používaným pro sestavování SMS u mobilních telefonů) vložte název nové složky. Pro výmaz chybně vloženého znaku stlačte tlačítko MUTE. Pro přidání nové složky do seznamu oblíbených programů stlačte tlačítko OK budete tak vráceni do nabídky Channellist. 6.2 Přidání programu do seznamu oblíbených programů Do seznamu oblíbených programů můžete vložit program uložený v seznamu všech programů (All), v seznamu uspořádaném podle satelitů (Satelite) popř. podle poskytovatelů (Provider). V následujícím příkladu bude do seznamu oblíbených programů vložen program ze seznamu všech programů (All), postup při vkládání programu z jiného seznamu je shodný. Stlačením tlačítka nebo zobrazte na obrazovce seznam /programů. Pro zobrazení seznamu všech programů stlačte červené tlačítko. Potom vyberte program, který chcete vložit do seznamu oblíbených programů a stlačením tlačítka MENU otevřete nabídku Channellist menu. Ze zobrazené nabídky vyberte add service to bouquet (přidat program do složky) a pro vložení programu do složky (výchozím nastavením z výroby existuje jediná složka složka oblíbených programů) stlačte tlačítko OK. Pokud používáte více složek bude zobrazen jejich seznam, ze kterého můžete vybrat složku, do které chcete vložit program a pro vložení programu do vybrané složky stlačte tlačítko OK. 6.3 Přidání několika programů do složky Ze seznamu všech programů je možný výběr několika programů, vybrané programy lze přidat do aktuálně vybrané složky

19 Stlačením tlačítka nebo zobrazte na obrazovce seznam /programů a potom tlačítky BOUQUET +/- vyberte požadovanou složku. Alternativně stlačte modré tlačítko a potom vyberte požadovanou složku. Potom vyberte program a stlačte tlačítko OK. Stlačením tlačítka MENU otevřete nabídku Channellist menu, ze které vyberte enable bouquet edit (umožnit editování složky). Na obrazovce bude zobrazen seznam všech programů, ve kterém budou červeně zvýrazněny všechny programy. Vyberte program, který chcete přidat do složky, výběr potvrďte tlačítkem OK. Opakováním tohoto postupu vyberte všechny programy, které chcete přidat do složky, potom stlačte tlačítko MENU bude zobrazeno okno Channellist menu. Ze zobrazené nabídky vyberte end bouquet edit všechny vybrané (červeně zvýrazněné) programy budou přidány do vybrané složky (pokud je používána jediná složka (oblíbených programů) budou programy přidány do této složky). 6.4 Odebrání programu ze seznamu oblíbených programů

20 Stlačením tlačítka nebo zobrazte na obrazovce seznam programů. Ze zobrazeného seznamu vyberte program a potom stlačením tlačítka MENU zobrazte na obrazovce nabídku Channellist menu. Vyberte volbu remove service (odebrat program) a stlačte tlačítko OK vybraný program bude odebrán ze složky. 6.5 Přemístění programu do seznamu oblíbených programů Stlačením tlačítka nebo zobrazte na obrazovce seznam programů. Ze zobrazeného seznamu vyberte program a potom stlačením tlačítka MENU zobrazte na obrazovce nabídku Channellist menu. Vyberte enable move mode (umožnit režim přemístění), potvrďte tlačítkem OK

21 Tlačítky nebo vyberte program, který chcete přemístit, potvrďte tlačítkem OK. Vybraný program bude zvýrazněn červeně. Tlačítky nebo přemístěte program do požadované polohy a pro vlastní přemístění programu stlačte tlačítko OK. Opakováním výše uvedeného postupu přemístěte další programy, pro ukončení přemísťování programů přejděte stlačením tlačítka MENU do nabídky Channellist menu, vyberte volbu disable move mode a potvrďte tlačítkem OK. 6.6 Přidání záložek k oblíbeným programům Stlačením tlačítka nebo zobrazte na obrazovce seznam programů. Tlačítky BOUGUET +/- vyberte požadovanou složku alternativně stlačte modré tlačítko a potom vyberte požadovanou složku s programy. Vyberte program záložka bude umístěna nad vybraný program. Stlačením tlačítka MENU otevřete nabídku Channellist menu a ze zobrazené nabídky vyberte add marker (přidat záložku). Číslicovými tlačítky vložte název nové složky. Pro výmaz chybně vloženého znaku použijte tlačítko MUTE. Stlačením tlačítka OK přidejte záložku do seznamu oblíbených programů budete tak vráceni do nabídky Channellist menu. V příkladu vlevo jsou do seznamu oblíbených programů přidány dvě záložky. Pro přeskok mezi záložkami použijte tlačítka /

22 6.7 Rodičovská kontrola Tato funkce přístroje umožňuje zablokování přístupu dětí a mladistvých k programům vysílajícím pořady nevhodné pro děti. Pokud na obrazovce není zobrazeno OSD stlačte pro zobrazení hlavní nabídky (Main menu) tlačítko MENU, vyberte volbu Setup (nastavení) a stlačte tlačítko OK. Vyberte volbu Parental lock (rodičovské zablokování) a stlačte tlačítko OK na obrazovce bude zobrazena nabídka Parental control netup (nastavení rodičovské kontroly). Přepněte volbu Enable parental control (umožnit rodičovskou kontrolu) na yes. V řádku Parental control type (typ rodičovské kontroly) můžete zvolit mezi blacklist (černý seznam - bude zablokován přístup ke všem programům uvedeným v seznamu rodičovské kontroly) a white list (bílý seznam nebude zablokován přístup k programům v seznamu rodičovské kontroly). Při požadavku na změnu PIN vyberte Change service PIN (změnit PIN programů ) a stlačte tlačítko OK. Budete vyzvání k vložení starého PIN a poté nového PIN (vámi zvoleného čtyřmístného čísla). Nové PIN je nutno vložit 2x pro ujištění, zda nebylo vloženo chybně. Úspěšná změna PIN bude potvrzena zobrazením hlášení the pin code has been changed successfully. Na chybně vložené potvrzení PIN budete upozorněni hlášením The pin codes you entered are different (vložené kódy PIN jsou rozdílné). V podobném případě budete stlačením tlačítka OK vráceni k volbě Change service PIN (změna PIN) a potom 2x vložte správné PIN

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 Digitální satelitní přijímač pro příjem volných i kódovaných DVB-S programů Podpora digitálního záznamu na HDD Ethernetový port PCMCIA slot pro CI moduly Podpora HDD Kompakt

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI OBSAH I. Úvod 1.1 Bezpečnostní instrukce 1.2 Přední panel 1.3 Zadní panel 1.4 Dálkové ovládání 1.5 Instalace 1.6 Způsoby připojení II. Kanály / Události 2.1 Správce kanálů

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky Uživatelský manuál FK-Series Česky POZOR!!! Funkce USB Memory umožňuje nahrávat vysílání jako např. USB paměťová karta nebo externí USB HDD (Hard disk). Pro správnou funkci dodržujte podmínky, které jsou

Více

PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo

PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo Logo a název Alcatel jsou obchodními známkami firmy Alcatel a jsou pouţívány na základě licence poskytnuté firmou Thomson Telecom. ÚVOD Děkujeme vám

Více

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992 Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Ref. č.: 709992 OBSAH A. POPIS... Str. 5 A. Přední strana... Str. 5 B. Zadní strana... Str. 5 C. Dálkové ovládání...

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Obsah. český manuál 2 / 76

Obsah. český manuál 2 / 76 ČESKÝ MANUAL R2750 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Obsah balení... 4 1.3 Varování... 5 1.4 Připojení... 7 1.5 Napajení On (zapnuto) / Off (vypnuto)... 13 1.6 Jazyk v menu... 14 1.7 HDD Format...

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1 2 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk EAGET Kompletní manuál EAGET PLAY M17 www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk 1 1. Připojení 1.1 Připojení k napájení (1) Připojte AC napájecí adaptér do přehrávače

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více