SEKCE KATEGORIE. Rekapitulace požadavk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEKCE KATEGORIE. Rekapitulace požadavk"

Transkript

1 Musilova 2, rno Tel.: ax: PARAMETRY: Sekce: ((NotList=X;;W;V*, Kategorie chyby: ((Notlist=D;N*, Dokon eno od: , Dokon ené ANO!, Ve ejné ANO! SEKE MODUL PO ET A ez vazby na modul 53 Aross ížové tabulky 6 AData hyba databáze a dat 14 AEnv Prost edí: sít, windows, hardware, sw 9 AInternet Vazba na internet 6 APatch?? 1 APrint Tisk 33 ART Editace ve formátu RT 6 ASetup Instalace a upgrade 19 Zboží a ceny 10 eny Zboží - ceny (dealerské, smluvní, 7 Konstr Konstruk ní celky 1 Tisky Zboží - tisky a exporty ceník 3 E Ekonomické mosty 14 Eysnys?? 1 EDuna Ekonomický most DUNA 2 EPohoda Ekonomický most Pohoda 12 G Zakázkový systém 35 GDodlist Dodací listy 7 GDoslo Došlé faktury 6 GE Dopl ky fakturace (vazba na banky, 8 Gak aktury vystavené 41 GInt Interní doklady 1 GIntras Intrastat 12 GObj Vystavené objednávky 21 GOrder ijaté objednávky 33 GRep Kniha oprav 1 GServ Servisní zásahy 8 GSml Smlouvy 1 Strategie 3 ussines Obchodní plánování 2 Panel Procesní panely 12 Plan Obchodní analýzy a plány 6 Wlow Work low 2 K Kontakty a osoby 25 KOL Synchronizace Outlook 18 L Logistika 1 LReklam Reklamace 1 LSerial Výrobní ísla 4 KATEGORIE PO ET A hyba velká - aplikace nejede 12 hyba st ední - nefunguje ást aplikace 70 hyba drobná hyba drobná, pro uživatele ale kritická 116 ešitelné pomocí konzultace, konfigurace 61 ešitelné pomocí hot-line 48??? 1 M1 hyba vážná zjišt ná v MTJ 5 M2 hyba st ední zjišt ná v MTJ 16 hyba drobná zjišt ná v MTJ 65 Q Otázky a odpov di 8 Z Odloženo Strana:1

2 LZap Záp ky 7 M Marketing 2 MPlan Plánování asu a práce 4 MPorad Porady 3 MProact Proaktivní dokumenty 7 MReq Požadavkový a námitkový managment 8 MSpis Spisová služba 7 MTrain Školení 5 MVýb r Marketingové výb ry 6 MZasil Evidence zásilek 4 N Nabídky 39 NPopt Poptávky 4 P Projekty 5 R Replikace 17 RTP enos replikací 2 RPlus Konfigurace a nadstavby replikací 4 S Sklad 55 SAdmin Sklad - administrace 15 SPokl Pokladna 10 SProdej Prodej pultový 11 T íselníky a konfigurace 10 Tfg Konfigurace 1 U Upgrade 11 Y Standard a systém 4 YDesign Design karet a p ehledových sestav 12 YExImp Exporty a importy 7 YPrava ístupová práva A ez vazby na modul Po reinstalaci Microsoft Office nelze spustit SoftsaleG5 26-IX-2005 [David]: reinstalace Runtime to vy ešila Systém hlásí chybu:není dost pam ti pro spušt ní Soft 4 Sale následné hlášení:chyba p i inicializaci písma 12-VII-2005 [Pavlík]: Snížení po tu používaného písma asi o 1/ Po spušt ní systému vidím v menu pouze soubor a nápov da 17-VI-2005 [Pavlík]: Obnova souboru s4s-syst.mda ze zálohy,restartování P a rekalkulace ístupových práv daného uživatele Umožnit uživatelský design všech tiskových sestav s ohledem na Upgrade XI-2005 [David]: hotovo + patch v p íloze posílám hlášení, které se nám objevuje p i práci v, v tšinou je to p i tomo postupu: z POJ vygeneruji DL, z n ho výdejku, tu uložím, vrátím do DL a chci ho doplnit nebo vytisknout, objeví se hlášení "Konflikt p i zápisu" a následn další hlášení "p i vyhodnocování omezení EK došlo k chyb p i..". Další postup je rozdílný pro r zné uživatele: anka Kr ková - musí zav ít n kdy jen doklad, jindy celý. Irena Urbancová - tšinou spadne celý sám Jana ašová - objeví se jen první hlášení "Konflikt p i zápisu", sta í uložit a m že pokra ovat. Nej ast ji se tato chyba objevuje ance (tém pokaždé p i práci v DL, V) v G5 verzích. Prosíme o rychlé ešení. A A A 4? 4? 4.20e ÍSLO kuji za rychlé vy ízení Strana:2

3 Alena aranová tel: OMS - ZOLL s.r.o. Sedlišt ve Slezsku tel.: fax: ======================================================================= ===== ==== odesláno ze systému Soft-4-Sale -- záznam.: stav ešení: 15-XI-2005 [David]: p ipraven a odeslán patch ====================== Po analýze máme doufám p inu tohoto chování: Access 2002 resp. G5 jinak ukládá záznamy p i použitím generátor. ====================== Okamžité doporu ení: p ed použitím generátoru dejte kurzo mimo ádky doklad (tedy do hlavi ky) ====================== i ukon ování G5 z menu Systém-Konec, systém nejprve zahlásí n kolik chybových hlášení a teprve potom se ukon í. 14-XI-2005 [David]: opraveno i nastavení spustit p i startu - úkoly pokud jsou ve výb ru prázdne, pak se musí 2x odklepnout informace o prázdném výb ru. Petr Málek V modulu KONIGURAE/OENÉ/REAKE NA PRÁZDNÝ VÝ R zvolit možnost "bez zprávy" X-2005 [Málek]: i spušt ní nového uživatele v síti LAN systém hlásí: Neo ekávaná chyba p i sestavení menu) 3006 Nebylo možné odstranit ze zadaných tabulek 4.14x 26-VIII-2005 [Pavlík]: Vy ešeno p echodem na Softsale G Pokud je instalován AccessRuntime eský, tak nefungují Pivot pohledy. Systém nebere ohled na po ešt ní (orm1 vs. ormulá 1). 25-VIII-2005 [David]: opraveno Po reimportu p es lokální disk se na serveru objeví soubor MSVVM60.DLL s nulovou délkou. sledkem je pak fakt, že ze serveru nejde nap. spustit s4s-job.exe protože ohlásí vadný msvbvm60. Pokud se tento soubor smaže použije se msvbvm60 jiný a vše funguje jak má???! 4.14x 18-VII-2005 [David]: opraveno Po reimportu p es lokální disk z stane v registrech DataDir ten lokální adresá p es který probíhal reimport a proto již pak nejde spustit s4s na této stanici (nutná oprava v registrech nebo opakovaná instalace klienta) 4.14x 18-VII-2005 [David]: opraveno ehledová sestava x náhled p ed tiskem p ehledové sestavy neobsahují stejná data, Jedná se o faktury vystavené a p ijaté po splatnosti/ celkem, rozpor mezi po tem položek a celkovou dlužnou ástkou v - p ehledové sestav - náhledu p ed tiskem Sou asné ešení: nepoužívat náhled p ed tiskem p ímo nad p ehledem, ale p ejit pomocí nové tla ítka v etn parametr na kartu tisku p ehled Tiskový p ehled nad p ehledem v bec neakceptuje filtraci dle p ehledového okna! Top panel 24 obsahuje n která pole ve výb ru dvakrát nap.synchronizace el.pošty,pošli zm ny,konfigurace atd 10-VIII-2005 [David]: duplicitn9 v7skyty byly opraveny enos zboží z ceníku nebo skladu upravit pro klonovaná okna. 08-VIII-2005 [David]: upraveno, lze si vybrat íslo dokumentu G5.16i Strana:3

4 i spoušt ní klienta G5 pokud se odkazuje na datovou ást, která je read-only, tak s4sstart.exe zahlásí nesmyslnou chybu a ukon í se. 21-VI-2005 [David]: upraveno tak, aby se správn hlásilo, že je jenom readonly pot ebovala jsem nastavit design karty vystavené objednávky pro jiného uživatele. A když jsem dala tla ítko Prove, objevilo se hlášení, které posílám v p íloze. A samoz ejm zm ny se neprovedou. Pokud m ním design poprvé - tak to projde v po ádku, ale pokud upravuji už jednou upravený design objeví se chybové hlášení. 04-XI-2005 [Jan a]: viz REQ prozatím doporu eno obnovení p vodního nasatvení pohledu a poté nová konfigurace rozvžení Tiskové formulá e ruštine tisknou paznaky, i když mám ve Windows ruštinu nainstalovanou. Kde mám chybu? 12-VIII-2005 [Pavlík]: 08-VIII-2005 [Jan a]: vytvo ena konverzní funkce umož ující konvertovat text do Unicode-YR využití: - p i upgrade z 16b na G5 pro automatickou konverzi ruských názv, popis a jednotek zboží - ru p i oprav textu v dokumentu, který byl vytvo en již v 16b verzi používání: - dostupné z menu "Rychlé akce" (možno nadefinovat i jako otkey) - otev e se poznámkové okno s opraveným kódováním, uživatel pak výsledek potvrdí nebo stornuje Pokud má aktivní "P ehled otev ených oken", nasko í chybové hlášení "Provedení akce se nezda ilo" A program musí ukon it. Pokud tuto akci nepoužije, systém funguje korektn XII-2005 [Jan a]: odzkoušeno v aktuální verzi => funk ní OK Pokud spustí funkci odešli jako s p ílohou v.pd, v p ipojeném souboru je místo nap. nabídky šedé áste né okno p ehledu proaktivních událostí. OK, dávno Velice pomalé na ítání jednotlivých ádk p íjemky (postupné na ítání je vid t i v lokální instalaci), v sí ové instalaci je toto na ítání výrazn pomalejší!! Dochází k refreshi daného formulá e a to i pokud se p epínám mezi aplikacemi ( vs. Word vs. Excel, atd.) 11-X-2005 [David]: upraveno + patch Po posledním up-grade programu se nám za ala projevovat chyba p i tisku. Již p i t ech odev ených oknech a náhledu p ed tiskem se po p íkazu tisk objeví hlášení, že není dostatek pam ti a proto se nevytiskne adresa odb ratele. (p i této hlášce již se nedá tisk stornovat a proto celou operaci provádíte znovu, asov náro né a hromada zkažených papír ) V starší verzi jsem mohl mít otev eno kolik jsem cht l oken a tisk probíhal v po ádku. Ad-hoc optimalizace pam tových nárok na verzi 4.15 (p ed p echodem na G5) Pokud se nad jakýmkoliv p ehledem zvolí náhled, tak se v tomto náhledu nezobrazí parametry sestavy. 23-VI-2005 [David]: opraveno Pokud chci poslat mail s p ílohou z náhledu p ed tiskem, tak se dokumnet uloží do PD formátu, ale neotev e se MS Outlook se zprávou a p ílohou. "Zadaný výraz odkazuje na objekt, který byl zm n nebo odstran n" Opraveno! hyba vzinkla pouze u firmy Pokorný, díky uprav a to, že se tiskový výstup uzav el po tisku do PD. hyba opravena. Poptávky - nelze smazat záznam, u detailu poptávky není ani p íslušná ikona pro mazání. ešeno ot-line: Záznam, lze smazat vertikální lištou na levém okraji formulá ového zobrazení! Už se nám n kolikrát stalo (3x) u r zných doklad (záp ka, oprava, p ijatá fakt ra), že se nám do úvodního textu napsala #chyba a nejde to odstranit, protože to píše databázový stroj... viz obr.2. U záp ky se nám nepoda ilo vygenerovat vratku a u fakt ry vygenerovat íjemku Prosím o opravu,a vysv tlení X-2005 [Jan a]: doporu ena oprava a komprese databáze Prosím o zjišt ní kdo ve faktu e zapsal v kolonce "mar. akce" její íslo, zrovna tak v kolonce "zdroj" údaj P projekt a p ípadn pokud bylo v kolonce "nabídka její íslo, zda nebylo vymazáno. Jedná se o satelit íslo 33, který pat í panu Oblonskému. ===== + kdo ud lal poslední zm nu v jednání g G5.15a 5.12r 4.13p 4.15k 4.15d 4.15 G5.16c Strana:4

5 Sestavy zm n nad zadanými doklady! Došlo ke ztrát dat u Iva Vránka, p estože nem l žádné problémy s po íta em v poslední dob. Jedná se o nabídky. N až 50 a ješt n jaká jednání. vod je v konfliktní konfiguraci satelit 003, 035 a 036. Nastavení prefixu íselných ad nabídek N35*, N36* je konfliktní s prefoxem N3*. Uživatelé si vzájemn p episují doklady a také ruší. Výpis konflikntích situací dle žurnálu zm n p ikládám! Doporu uji okamžit opravit íselnou adu nabídek satelitu 035 na nap íklad NT5* a 036 na NT6* a založit uživateli i startovní nabídku NT Obdobná chyba konfigurace íselných ad satelit je i u marketingových akcí! U jednání chyba v konfigurací íselných ad není a v žurnálu zm n nebyl za poslední 3 síce nalezen jediný datový konflikt k jednání vytvo enému na satelitu 003. Jak p ihlásit nového klienta na síti do Soft-4-Sale 14-X-2005 [Málek]: Vy ešeno telefonicky G5.12r Petr Málek Stavu skladu p i zadání ísla zboží PRI. Se nám automaticky p epíše na P I a tím nefunguje výb r položek 13-X-2005 [u ka]: Konfigurace/Obecné/Kontrola gramatiky je pot eba vypnout automatické nahrazování textu Po íta kolegyn Ko ínkové stále nepracuje pod svým p ihlášením. lásí jí to stále dokola se opakující chyby, které jsou již zaslané 10-X-2005 [Pavlík]: Vy ešeno reinstalací klienta v síti LAN Vid t minimalizované karty na spodní lišt. P ekrývají p ehledy. 10-X-2005 [Pavlík]: Navrženo ešení pomocí funkce "Otev ená okna" definovaná p es horkou klávesu prosíme vy ešit chybové hlášení: V adresá i W:\ARAL jsem nenalezl identifika ní soubor verze *.VER! Kontaktujte správce systému! 4.15d Jozef álint 07-zá [álint]: není chyba skoro jist se jedná o to, že uživatel nevidí na disk W:\ nap. proto že WinXP nezaktualizovali ístup.práva uživatele k této složce jestliže je disk správn namapován, otev te jej (pomocí Tento po íta ) a skontrolujete jestli žete otev ít složku ARAL (p ípadn jestli je v ní soubor s p íponou ver) - pak již bude vše fungovat bez problém d Duplicity po importu dat ze Slovenska po importu dat ze Slovenska se nám v evidenci za ízení vyskytuje odhadem 500 duplicit, které se vyzna ují: - tímtéž. zboží - tímtéž zákazníkem - p ístroj je uveden jedenkrát pod svým íslem a jedenkrát se sufixem "a" za sériovým íslem - viz p íklad: zboží: ; zákazník EMINENS spol. s r.o. jedno za ízení evidováno 2x jako: a a Dokážete nám ud lat hromadnou opravu? 22-VII-2005 [Jan a]: zpracováno jako datový patch Po p ijetí repliky jsou tiskové sestavy záznam z jednání bez hlavi ky a loga 28-VI-2005 [Pavlík]: Odeslán s návodem ešení ? hyba p i startu G5 i startu G5 na WinXP ome pod uživatelem bez administrátorských práv dojde k chyb "... Nelze vytvo it objekt..." 21-XI-2005 [Jan a]: Na systému WinXP ome nejdou práva uživatele nastavovat tak detailn, jako na WinXP Pro. Uvedený uživatel OS bez administrátoských práv nemá právo zapisovat do registr systému i zakládání digitálního podpisu k obchodníkovi se stále zobrazuje jen ikona MP. 20-X-2005 [Málek]: OK - vy ešeno -line zm nou asociace soubor MP Petr Málek Jak p ipravit notebook pro práci v síti LAN a sou asn "na cestách" 19-X-2005 [Málek]: -10 Vy ešeno telefonicky Petr Málek ipojený obrázek JPG funguje v tisku nabídky korektn, ale pokud dám u karty p ipojeného obrázku ukaž (formulá ) pak se ukáze název.jpg velkým písmem místo obrázku! 20-X-2005 [Jan a]: opraveno Strana:5

6 i kontrole uživatel vznikla chyba (3051):Databázový stroj Microsoft Jet nem že otev ít soubor T:\-dat2.mdb bu je již otev en jiným uživatelem s výhradním p ístupem nebo k zobrazení souboru pot ebuji ur itá práva 14-VII-2005 [Pavlík]: Uživatelé pat ili do jjiné pracovní skupiny s nižším p istupovým právem.oprava nastavení p istupových práv i velkém rozlišení monitoru roztažení karty firmy resp. katy úkolu, jednání v bec nepom že ke zv tšní prostoru d lkežitých polí: obsah jednání, obsah úkolu a po et osob zobrazených!!! Navíc si systém nepamatuje zp sob velikost použitého zobrazení karty XI-2005 [Jan a]: ešitelné pomocí okna lupa (Shift + 3) i výrob zákaznické verze n kdy (!!) dojde p i v tším po tu zákaznických úprav (jedná se o vlastní formy s kódem + formy s RT) k narušení s4s-main.mdb takovým zp sobem, že hlásí kompila ní chybu a nepomáhá ani oprava a komprese i hromadném importu form s kódem m že na n kterých P (souvislost zatím neznámá) dojít k tomu, že se smaže form, ale jeho modul tam z stane s názvem `TMPLP######. orm naimportovaný na jeho místo pak obsahuje tytéž procedury a funkce a navíc je p i kompilaci kontrolováno též spojení classmodul-form. Vy ešeno rozfázováním procesu výroby zákaznické verze v rámci instalace plné verze nebo upgrade na ásti, mezi kterými se ješt provádí komprese databáze v decompile módu. Situace: jsou 2 klienti v siti, jeden instalovaán v adresá i :\SofMTJ\ a druhy v :\SoftMTJ\LAN\. Oba klienti mají stejnou cestu k dat m tzn. M:\SoftMTJ\. Pokud se zkopíruje s4s-main s jednoho klienta do druhého, tak se neprovede úplný reattach dat (protože oba mají stejn umíst ná data), což je ale špatn, protože linknuté tabulky do lokálních adresá (jedná se o linky do dbs s4s-cfg.mdb a s4s-tmp.mdb) jsou chybné a hlásí chyby XI-2005 [David]: opraveno job.exe by m l p i vytvo ení pracovní kopie také vzít soubor s4s-tmp.tdb a to z d vodu kdy p ivezeme od klienta pracovní kopii tak systém po rozbalení nejde spustit jelikož hlásí že nenalezl tento soubor Nová verze -Job.exe již obsahuje i zálohu souboru s4s-tmp.tdb V G5 nefunguje zám na Z a SK polí slovenskou pobo ku pracující nad spole nými daty. 02-VIII-2005 [David]: OK Nad kartou dokument jsou ikony pro azení a filtraci, ale již chybí ikona pro zrušení filtru i azení dat. 10-XI-2005 [David]: dopln no ešení: podle toho, kde se nachází focus se rozlišuje, ktere azení se má zrušit, protože docházelo k tomu, že místo položek se zrušil filtr nad hlavní kartou takže bylo vid t všechny doklady daného typu dokumentu a navíc se záznam, který byl otev en zmizel a p esko ilo se na první záznam. Tento stav se zjiš uje a podle toho, kde se nachází kurzor se postupuje dál. i pokusu o fixaci karty nabídky dojde k spadnutí celého systému na RunTime Error 24-X-2005 [David]: problém zp soben nep ítomností formu S Prodej ard v s4s-main.mdb (byla vyvolávána kompila ní chyba). V Jobserovi, když se provádí n jaká akce, nap. komprese, a v adresá i, odkud se Jobser spouští neexistuje databaze s4s-log.mdb, tak Jobser zahlásí chybu ( 0 ) a akci neprovede. Tato chyba nebyla zjišt na, navíc existuje ošet ení p ímo v logovací funkci na p ítomnost souboru s4s-log.mdb i upgrade na 5.16e Koncept SK (dat1+2=100+40m, má v záv re né fázi s4s-main.mdb velikost 895 M, nem la by se d lat pr žná komprese s4s-main místo s4s-dat12, nebo jiné opat ení??? VIII-2005 [David]: Proces upgrade bude rozfázován, ešeno jiným požadavkem i reimportu dat do verze 5.16e SK v rámci reimportu tabulky ORDR VYROA požaduje systém zadat hodnotu parametru DAT ORDR 15-VII-2005 [David]: opraveno i využití možnosti otev ení více formulá (oken) jednoho typu záznam se objevil problém s generátory - nap. otev ena 2x karta úkolu pokaždé pro jiný záznam a použit generátor servisního zásahu. Nový servisní zásah je vygenerován dle prvního otev eného úkolu, estože aktivní bylo okno s druhým úkolem. 01-VII-2005 [David]: opraveno Jak se dá dostat p es dálkovou správu na naše TP? Kde a jak je vybudován Serverousing? Kontaktní osoby a telefony? Jak funguje správa WWW, ú a TP prostoru domény mtj.cz? 15-XI-2005 [Jan a]: Vytvo en kompletní dokument a zaslán mtaj. O distribuci nebo ípadném zve ejn ní rozhoduje mtaj M1 M2 M2 M2 Q 4.08s G5.10.q G5.16h G5.16i G5.16i G5.16i G5.16h G5.14z x Strana:6

7 Kontrola pravopisu a gramatiky tak jak funguje v eském Wordu, není použitelná v G5? V G5 se startuje okno "Spelling zech" ve Word 2003: "Pravopis a gramatika: eština" což jsou jiné nástroje! Q G5.16i 05-VIII-2005 [David]: V noval sem této tématice 2 hodiny. M j poznatek je, že pro Office se doinstaloval pouze slovník a pro Word i kontrola gramatiky. Tato kontrola gramatiky funguje pouze ve Wordu a Outlooku Excel dokáže zvýraznit celý ádek na kterém stojím.dokázal by to i Soft 4 Sale? 09-XI-2005 [Pavlík]: Ne není to možné Q x Aross ížové tabulky Náhledy ve všech k ížových tabulkách trvají neskute dlouho. Vy ešeno u zákazníka i ve standardu! - enorm dlouhý as zabralo pouze p azení názvu prvku p i jeho vytvá ení v tiskové sestav. id lování jmén je zrušeno a výsledkem bylo neporovnatelné zrychlení Za azení chyb jícího customu v k ížových tabulkách skladových zásob Opraveno! Zisk vypo ítaný podle k ížové tabulky fakturace nebo podle k ížové tabulky fakturace dle zboží není stejný. Problém je v tom, že na n kolika fakturách (cca 20), byla celková nákupní cena nulová, p estože nákupní ceny jednotlivých položek faktury nulové nejsou. aktura nebyla opravována. Nepom že ani dodate né použití funkce P epo et nákupních cen faktur ímo nad touto fakturou. Pom že jen použití pluska na faktu e. Stejný problém je i u Prodejek. Tam je to ješt složit jší o to, že v p ehledu Prodejek nevidím celkovou nákupní cenu prodejky. Vím, že je tam chyba, ale musel bych projít t eba 200 prodejek, abych zjistil kde je (u faktur to alespo najdu a opravím). 17-VIII-2005 [David]: P epo et nákupních cen faktur a P epo et nákupních cen byl upraven tak, aby p epo ítaval i doklady, které nemají vazbu na výdejku (taková byla funk nost). Tyto epo ty byly také dopln ny do menu do konfigurace faktur (konfigurace prodejek). Proces byl také optimalizován, aby byl rychlejší (náhrada indirst za Moveirst) ================================== 17-X-2005 [mtaj]: Kontrola po opakované urgenci zákazníka: zjišt ny a opraveny následné chyby v p epo tu nákupní ceny faktur: - pokud existuje na faktu e položka bez vypln ného ísla zboží, pak její cena nákupní i když ji uživatel ru opraví se nikdy do celkové nákupní hodnoty faktury nedopo etla - pokud je na faktu e položka s množstvím = 0, pak bylo toto množství považováno za 1, takové logika funguje pouze ve skladu, na faktu e tato logika nesmí fungovat. zde platí istá matematika 0 x 1000 = 0! - pokud na faktu e není uvedeno íslo výdejky, pak nákupní cena faktury nebyla p epo tena a byla fixn nastavena na 0 - pokud je faktura svázaná s více výdejkami, protože byla generována nap. sjednocením z více dodacích list, pak p esto, že jsou vazby ve výdejkách na fakturu korektní, nebyla cena nákupní p epo tena V archivním s4s nelze realizovat k ížové tabulky, hlásí starou chybu "cenik oblast id nelze spojit" PAT sm ovat na archivní adresá! ížová tabulka d lených výnos (st ediska ve sloupcích cca 29 sloupc ) ukáže p esýpa ky a nedo ká se uživatel výsledku (tla ítko Tabulka funguje korektn ) Vy ešeno jako požadavek u zákazníka! elková hodnota nákupu na faktu e se nep epo ítá po ítám-li zisk z faktur v K ížových tabulkách (dle odb ratele) a v K ížových tabulkách zboží (dle názvu zboží), vždy mi vyjde jiná hodnota. Dle konzultace s panem Pavlíkem je problém v tom, že po p epo tu nákupních cen faktur d lám ješt ru ní opravy nulových nákupních cen. Nezm ní se však hodnota celkové nákupní ceny na faktu e. Pot ebuji tedy funkci, která by tento údaj aktualizovala, nap. p i uložení opravené faktury w 4.14w ÍSLO VI-2005 [Jan a]: po aktualizaci cenových hodnot (i nákupních) v rámci editace faktury již provedené je t eba použít "+" pro rekalkulaci suma ních ástek na dokladu Strana:7

8 AData hyba databáze a dat Po upgrade na verzi 5.22g spušt nou z klientské stanice se po provedení a následném spušt ní objeví chybové hlášení:p i konfiguraci menu došlo k chyb (5) Invalid procedure call or argument 08-XI-2005 [Pavlík]: Spušt na akce obnova z pracovní kopie i spušt ní profilu udržba (pracovní kopie,oprava aplika ní asti a oprava datové ásti) neprob hne korektn oprava databáze. P i op tovném spušt ní systému se objeví:p i kontrole uživatel vznikla chyba (3033)Pro použití objektu :\Softsale\dat-2.mdb nemáte pot ebné oprávn ní.získejte pot ebné oprávn ní od správce systému nebo uživatele který objekt vytvo il. 21-IX-2005 [Pavlík]: opravena v prostorách MTJ i spušt ní opravy a kopmprese po síti neprob hne korektn.systém z stane stát na souboru -dat1.mdb a p i op tovném spušt ní systému se objeví:p i p ipojení dat nastala chyba (3033)Pro použití objektu :\\Softsale\dat-1.mdb nemáte pot ebné oprávn ní.získejte pot ebné oprávn ní od správce systému nebo uživatele který objekt vytvo il.hcete pokra ovat p es chybu p ipojení. Vy ešeno návratem k 24 hodin staré kopii A A A ÍSLO iny analyzovány z s4s-job.log: ================================ Primární p ina ztráty dat je násilné nebo jinak nestandardní ukon ení b hu comprese (po cca 10 min) Výsledný soubor obsahuje 250 M místo 350 M (100 M tedy chybí...) Následné pokusy už takto poškozený soubor samoz ejm neobnovily V údržbové dávce byla t sn p ed zni ující kompresí vytvo ena prac. kopie, ze které bylo možné jednoduše data obnovit!! Ten kdo dávku UDRZA sestavil pak použil a její b h ukon il, na tento fakt nejspíše zapom l! i spušt ní klienta v síti LAN systém nelze spustit a Softsale hlásí chybu:p i kontrole verzí došlo k chyb (3012) Záznamy nelze íst. onfig.neobsahuje práva pro ní A x 10-VIII-2005 [Pavlík]: požkozený soubor s4s main.mdb na serveru Obnova systémového souboru s4s-main.mdb Použití kopie souboru s4s-main.tbd a následné vynucení zm ny verze pro distribuci ostatním uživatel m G5.12r i spušt ní systému se objeví chyba tohoto zn ní:p i spušt ní Soft-4-Sale G5 vznikla chyba (91) Object variable or With block variable not set A G? 14-VII-2005 [Pavlík]: Rozdílné datumy v souboru s4s-dat1.mdb a s4s-dat2.mdb. Oprava v MTJ + upgrade Kompresi dat nelze provézt (pád Accessu). Systém pracuje, ale n které funkce nejsou dostupné! Nejspíše poškozen datový soubor. hyba v souboru s4s-dat1.mdb opravena speciálním reimportem, který odhalil jedinou chybnou v tu: p ijatá objednávka POJ052611, její ádky se reimportovali korektn, hlavi kové údaje nelze obnovit Opravená data ke stažení: "ftp://ftp.mtj.cz/patch/apro-data zip" 25 M Pro dokon ení analýzy p iny pádu databáze je nutné zaslat soubor s4s-job.log ze serveru! Po provedení upgrade z verze na verzi 5.22g jsme po spušt ní zjistili že: - nefungují nikomu p vodní horké klávesy - ztraceno uživatelské nastavení "spustit p i startu" - ztraceno nastavení uživatelského menu 08-XI-2005 [Pavlík]: lavní problém spo ívá v tom, že upgrade vymaže obsah tabulky MENU AESS v G5_databázi s4s-dat1.mdb a už b hem reimportu neobsahjuje žádné p íkazy v menu! Zaslán datový patch pro opravu Nelze provést opravu a kompresy databáze. P i oprav souboru S4s-dat1.mdb se objeví chyba databáze 27-X-2005 [Pavlík]: Opraveno chyba v záznamu tabulky Nabídky a Dodlist Databáze opravena + analýza zaslaných LOG zaslána: ======================================= Analyzoval jsem zaslané logy a mám tyto poznatky: - údržba probíhá jak na serveru tak ze stanice? Strana:8

9 - pravidelnost není zajišt na - chyba vzniklá je ešena až a to už databáze vykazuje více problém - realizovat údržbu databáze v 13:30 je dle mne doba s velkým rizikem, že se n kdo pokusí spustit s4s (nemám zcela vyjasn no, co se stane a zadám ve firm a si toto odladí) - n který s upgrade p inesl novou verzi s4s-job.exe se zm nou v systému údržby/kompresí a ta je pouze na serveru - na stanici je tedy historický s4s-job.exe a nový m žeš nahrát zkopírováním jen ru ze serveru (jde o chybu v principu upgrade zjišt nou p ed 4 dny) - na sou asný stav to nem lo vliv, ale jde o potencionální problém Doporu eni: - nastavit na serveru denní no ní údržbovou automatickou dávku, jenž provede SAVE (cyklické ZIP_kopie) a MPRALL Rozhozená databáze zboží: speciálním zp sobem ovládání došlo b hem delší doby k tomu, že systém reagoval na fiktivní zm nu v ísle zboží a promítnul tuto zm nu do doklad. Tato situace nastala v delším asovém období vícekrát! Detailní analýza stavu dat ceníku vycházel ze žurnálu zm n + porovnání dopadu chybného íslování zboží na dokladech + porovnání s datovým stavem doklad 07 a 01/ Za jedinou chybu v datech k byla identifikována položka O 20 LEAR GLASS, jenž byla zam na v obchodních dokaldech za O 20 GREEN GLASS. Oprava je realizována datovým patchem, jenž musí být spušt n na všech satelitech! V p ehledu kontakt se nám firmy adí od písmene Ž a ne od A jak by to m lo být.hyba se projevuje na všech satnicích i na serveru 22-VIII-2005 [Pavlík]: Zkopírování souboru Wbatch.exe a vytvo ení dávky pro spušt ní z lokální stanice.p ihlášení pod uživatelem replmtj a následné spušt ní dávky s opravou a kompresí i spušt ní Softsale po aplikaci patche se objevilo hlášení:p i p ipojení dat nastala chyba (3011(Databázový stroj Microsoft Jet nem že najít objekt reakce Zkontrolujte zda objekt existuje a zda jste zadali správnou cestu nebo jeho název.hcete pokra ovat p es chybu ipojení, 10-XI-2005 [Pavlík]: op op tovném p ihlášení se již chyba neobjevila.plánován upgrade na verzi 5.22g i upgrade z verze na verzi 5.22g jsme po spušt ní zjistili že nefunguje nastavení definice uživatelského menu.systém hlásí že:nastala chyba aplikace bude zastavena a ukon ena XI-2005 [Pavlík]: Zaslán patch hyby v reakci MTJ Service na závažnou chybu dat typu A u zákazník (erbacos) =================================================================== - t sn p ed katastrofou byla vytvo ena korektní prac. kopie, která mohla vše vrátit bez ztráty kyti ky, a nikdo v MTJ na to nep išel - s4s-job p i kompresi je dobrý nástroj pro zni ení databáze: v p ípad, že je proces násiln ukon en nedo kavým uživatelem nebo z jiných t eba tech. d vod, pak výsledný s4sdat1.mdb je useknutý a s4s-dat1.s4sjob je soubor, jenž obsahuje záchranný stav dat p ed kompresí - následná opakovaná komprese nahlásí že již existuje s4s-dat1.s4sjob a nelze tedy komprimovat - uživatel jej tedy smaže a pustí opakovan kompresi: = smaže si jedinou záchranou kopii a pustí kompresi nad zni enou databází a ta skon í s novou chybou - opakování tohoto cyklu p ivede data zákazníka do... Verze -Job.exe Pou ení z krizového vývoje: ================================ 1. p i datové katastrof v G5 bude MTJ nejd íve pozorn íst zaslaný s4s-job.log, bez ohledu na to co zákazník íká (zde lze najít postup uživatele i informace o dostupné prac. kopii) 2. s4s-job zm ní funkcionalitu - sou asný postup komprese: 1. MD rename na JO, 2. JO komprese na MD, 3. delete JO - nový postup komprese: 1. MD komprese na JO, 2. delete MD, 3. JO rename na MD + odstran ní Resume Next a pokud dojde k chyb nebo ukon ení b hu komprese, pak bude MD v po áte ním stavu a operaci lze opakovat, s tím že JO soubory lze klidn smazat! 3. s4s-job bude rychlostn optimalizován + design nebude b hem komprese mrtvý (aplikace vypadá jako by zamrzla): v 1G-LAN MTJ je v Accessu komprese 300M 2x rychlejší (65 sec) než komprese v s4s-job.exe (130 sec). Porovnání v pomalé síti LAN teprve vznikne, ale že být mnohem horší a stížnosti zákazník na pomalou kompresi s tím souvisí a mohou být potenciálním zdrojem obdobných katastrof. ešení: Komprimace databáze probíhá, dle požadavku. Komprimuje se ze zdrojové databáze do souboru *.cmpr, který pokud vše prob hne OK se p ejmenuje na *.mdb a zdrojový *.mdb M1 4? 4.21b Strana:9

10 se maže. Pokud na kart zboží vypl uji technické parametry ( íselník jmen technických parametr ) a poté kartu zboží smažu, tak obsah tabulky ENIK TEPAR z stává napln n i pro staré hodnoty. Pokud probíhá reimport, tak nesouhlas reimportovaných v t. 05-IX-2005 [David]: Ve verzi 5.22d je to OK AEnv Prost edí: sít, windows, hardware, sw na Win2000 je p edinstalován Access 2003 speciálním osch zp sobem tak, že Acces tam je ale není proveden zápis do registr a tedy licence Accessu není aktivní a Acces nejede. Naše instalace s4s bere ovšem tento Access 2003 jako dostupný, a po úvodních krocích setupu, jenž b ží ve V, se v bec a ml ky neodstartují úlohy s Accessem a upgrade je zdánliv ihned hotov. Výsledkem je prázdný nefun ní systém a nelze jej spustit a je bez dat. 19-VIII-2005 [Tajovský]: ešení: vrátit starou verzi z Oldver16, nainstalovat Access 2002 RunTime a znovu upgrade. Upgrade pak dá p ednsot Accessu 2002 jenž je funk ní! Na Win2000 nelze instalovat runtime Accessu 2002 ani VIII-2005 [Tajovský]: ešení = restart P i p ístupu p es Windows Terminal Server hlásí s4s chybu p i rekonfiguraci menu a nedojde k úprav menu uživatelele - po odklepnutí chybového hlášení systém dál funguje korektn, jen uživatel má menu jenž by mít nem l. Pokud stejný uživatel staruje s4s p ímo na serveru vše funguje OK! 14-VII-2005 [David]: chyba nastavení p ístupových práv do adresá e Export nabídky do XLS zp sobí n kdy pád celého Soft-4-Sale G5 31-X-2005 [Jan a]: ešeno upgrade na vyšší verzi Každý den n kolikrát dochází k pádu systému (jeho zatuhnutí) a chybovému hlášení hyba sít nebo disku 01-VIII-2005 [David]: Sd len následující postup ešení panu Kosovi: 1. Na problémových P odinstalovat Access RT 2003 a nainstalovat Access RT Pokud p edchozí operace nepom že, zkontrolovat sí (sk ípnuté kabely, propustnost na hubech,...) Systém velmi nepravideln avšak docela asto(n kolikrát za den) hlásí chybu:p i otevírání okna "All Proact ards"došlo k chyb (3051) Nelze otev ít soubor S:\-dat2.mdb Tato chyba vy ešena p echodem na G Digitální zápisník s pam tí do? Digitální zápisník DigiMemo A501 s pam tí, na který se dají d lat poznámky a pak se všechno p enese do P US kabelem. ht la jsem se zeptat, zda to bude (nebo m že) pracovat i se, aby se daly p etahovat záznamy z jednání do. Poznámky tohoto za ízení kon í jako soubory v P s koncovkou DND a mohou se stát ípojeným objektem k ru založenému záznamu z jednání v s4s. Výsledek práce tohoto za ízení je ovšem "obrázek", není to text a nelze tedy ani uvažovat o tom, že by se na text v s4s n jak zkonvertoval. Pokud je to nutné, poznámky p ípadn episuji ru do s4s. i pokusu o spušt ní Soft 4 Sale se objeví hlášení::\windows\system32\autoexec NT Systémový soubor nelze použít v aplikacich MS-DOS a Microsoft Windows.Vybráním p íkazu Zav ít ukon íte aplikaci VII-2005 [u ka]: Nahrání souboru AUTOEXE.NT Nelze spustit na klientovi chyba: P i spušt ní chyba (3358) nelze otev ít informa ní soubor pracovní skupiny databázového stroje Microsoft JET. 04-VIII-2005 [u ka]: Obnova sousboru s4s-syst.mdw z pracovní kopie, p ípadn ze stanice, kde je funk ní A 1 1 G5.10u G5.16h 4.15g 4.12b 4.12b G5.12r G5.12r ÍSLO AInternet Vazba na internet funkce pro odeslání tisku jako PD p ílohy: neotev e okno s dotazem na pokud G5.? ÍSLO Strana:10

11 není nalezen 14-VI-2005 [David]: opraveno i akci "odeslat dokument jako " z karty úkolu vznikne chyba: "Invalid use of Null". Tato chybová hláška se objevuje ve slovenské verzi 512r, ale jen pod uživatelem Michlik. Pokud není vypln na osoba, jenž za úkol zodpovídá (takto je nafocená zadaná chybová situace) není ani komu takový úkol poslat a systém hlásí tuto chybu. Opraveno: systém vytvo í i bez adresáta. i odesílání požadavku p ímo mailem je nejprve požadavek, pak podpis s adresou a teprve na konci je ešení. (Nekorektní struktura dokumentu) Oprava funkce odeslat požadavek jako textový ! i odeslání tiskové sestavy jako " s p ílohou" vznikne chyba: Zadaný výraz obsahuje odkaz na objekt který je zav en nebo odstran n. Vy ešeno hot-line, není nainstalován PD-exchange!!!! V u vytvo eného p i náhledu p ed tiskem s p ílohou PD obsahuje aktuální verze tyto chyby nekorektní konverze z 16bit verze: - textová zpráva "V p íloze Vám zasílám dokument..." není na za átku zprávy nýbrž úpln na konci (tak jak bylo p ed 1/2 rokem) - sou asn zcela chybí za azení úvodní text zprávy dle upravené konfigurace OK, opraveno Opakovan nastává situace kdy, pokud dám odeslání dokumentu do PD objeví se vždy napoprvé chybové hlášení "Permission denied" a tisk ani odeslání není provedeno. Podruhé a i dalších pokusech již vše funguje OK. V této verzi již vy ešeno - problém nenastává G5.12r G5.16i G5.14z Martin Lovíšek APatch ÍSLO Pokud jsou patchem zasílány nové objekty typu form a subform pop. report a subreport není možnost, jak dostat do cílového G5 odpovídající záznamy do Objekt Relations. Objekty zkon í v apl*s a nejsou v mainu a p i otevírání se nenaimportuje subform/subreport 14-XI-2005 [Jan a]: úprava s4s-patc.mdb tak, aby šlo do tabulky _AutoPatch Object Relations, která je kopií Object Relations vložit odpovídající záznamy a tyto byly vloženy i patchování do odpovídající tabulky v s4s-cfg.mdb na serveru a tato posléze po spušt ní klienta na stanici aktualizována na klientovi APrint Tisk tisk.sestava VObj "dle konfig.nabídky - n mecky" z ejm nemá n meckou ale eskou hlavi ku 03-VIII-2005 [Jan a]: opraveno Nelze tisknout ceník s obrázky - zobrazuje se logo MTJ místo náhledu obrázku. Vy ešeno na míst Náhled p ed tiskem prodejek a dodacích listu (nezáleží na tiskové sestav ) trvá 30s a více Tajovský: ve er nepomohla ani opakovaná komperese, ale ráno fungoval s4s korektn!??!! Problém s tiskem štítk - netiskne se korektn celá adresa. ešeno hot-line i tisku p ehledu zakázek, Soft-4-Sale zahlásí chybu "V aplikaci se vyskytla chyba!" a poté celý spadne. Opraveno! Grafy v K ížových tabulkách Dodacích list zboží grafy - chybí záhlaví (název grafu,...) 08-IX-2005 [David]: Záhlaví chyb lo u všech graf, opraveno tisk p ehledu pokladních doklad - filtrace podle datumu funguje zde v etn asu když zadám datum do tak se vyplní nap. " :00" správn by ale spíš m lo být 5.16h G5.16i 4.14b 4.14w 4.15d 4.21c 5.16f ÍSLO Strana:11

12 " :59" aby logika byla stejná jako na jiných místech kde filtrování podle datumu funguje bez ohledu na as a znamená od-do v etn 16-IX-2005 [Jan a]: upraveno dle zadání tisky Nabídek - a koli je v konfig.zaškrtnuto "tisknout v záv ru jméno,fukce,tel, " po aktivaci tisk.náhledu se nezobrazí, je nutno zm nit tisk.sestavu a pak se zobrazuje až do zav ení náhledu (p i následné aktivaci op t ne až do další zm ny tisk.sestavy) 08-IX-2005 [Jan a]: Otestováno ve verzi 5.22b a aktuální 5.22e => v obou verzích funk ní funkce pro odeslání tisku jako PD p ílohy neumí doplnit další p ílohu do rozpracovaného e- mailu! 14-VI-2005 [David]: opraveno Konfigurace - Standard - Nastavení tiskárny, pokud zm ním okraje, tak v náhledu tohoto okna je, ale v není, pak je problém s tiskem delších názv 01-VIII-2005 [David]: V G5 se nastavení okraj jednotlivých tiskových sestav ukládá, takže pokud si je uživatel zm ní, má je zm né. Zrušení nastavení t chto okraj lze provést aktualizací s4s-main.mdb (pomocí -Jobser - vynucená zm na verze). U faktur vystavených v íselné ad 5254* lze zobrazit náhled po fakturu , další nelze zobrazit, pokud se dá zkopíruj do nového záznamu, tak již je možno zobrazit náhled. 22-XI-2005 [u ka]: V datech uložena sestava naposledy tisknutá aktura ard 5, (standard v zahrani ní m ), ale ta nelze ve verzi 5.22J zobrazit. Zásah do dat Tisk nad zakázkami nedokon ené výroby hlásí chybu a poté je ukon en celý Soft-4-Sale se zprávou o odeslání chyby Opraveno Dynamické texty se tisknou s výraznou chybou: pokud je požadavek formátování textu pod sebe, pak se tiskne nadpis Ok, ale text obsahu je tišt n bez prvního ádku!! Platí pro všechny dokumenty v systému OK, opraveno + patch Tisk.sestava Nabídky "konfig. na výšku" netiskne nikdy v záv ru jméno, funkce, tel, (a koli je v konfig. zaškrtnuto) 26-X-2005 [Jan a]: opraveno PRÁZDNÁ LAVI KA P I TISKU AKTUR VYSTAVENÝ znova se nám objevila chyba p i tisku odb ratele ve fakturách vystavených (vytiskne se prázdný ráme ek). Jsme zvykli z p ijaté objednávky vygenerovat dodací list a z dodacího listu vygenerovat fakturu. Pokud to d láme tímto zp sobem, tiskne se prázdné okno v ráme ku odb ratel ve vystavené faktu e. Pokud necháme otev ené pouze okno faktury, lze tisk provést. Prosím o znovuvy ešení, problém byl již hlášen a vy ešen v roce ( dle informací d at u nás se tato chyba znovu objevila, když po návšt p. Tajovského u nás p išel opravný patch výrobní ísla na p íjemce kursor z ?) OK, dávno díky migraci na G Nad p ehledem V, nelze v tisku odfiltrovat na dané záznamy, vždy se nabízejí všechnny. Opraveno! Pro se enešové nenatahují informace to faktur hlavi ka faktury + next p i posílání na PD tiskárnu? Op t pod jejím p ihlášením ani na mém po íta i? 10-X-2005 [Pavlík]: hyba v nastavení konfirurace tiskových sestav vy ešeno pomocí hot-line i tisku nabídky na Acrob. distiler havaruje G5 (Šotola) Pokud je tisk funk ní pro reálné tiskárny i pro PD X hange jenž také tvo í PD dokumenty, pak bude problém v konfiguraci Adobe Acrobat Distileru nebo jeho schopnostech a funkcionalit, jenž nem žeme ovlivnit. tisk p ehledu Pokl.doklad p ejmenovat na Pokladní kniha (místo inan ní transakce) 05-srp-2005 [álint]: v tiskovém náhledu použijte tla ítko TITLE a zapište požadovaný nadpis sestavy a dále postupujte podle zprávy která se zobrazí v informa ním okn i tisku vobj nebo pobj na sí ovou tiskárnu P LJ 4+ jsou výtisky s divným? fontem, chybn zpracované áry a bez loga. Naopak tisk dodacích list nebo nabídek je v po ádku. ustomy v problematických tiscích nemají. Tisk do PD je též v po ádku OK, dávno - reinstalace driveru tiskárny uvdela do korektního satvu Pro pouze tisková sestava dodacího listu lze vytisknout na jakoukoliv tiskárnu kterou si zadám a ostatní tiskové sestavy se vždy odkazují na systémov nastavenou výchozí tiskárnu. Pokud je tato funkce dostupná pro dodací list pro není dostupná pro V P atd? Pokud bychom našli p inu a pochopili, pak by si systém standardn nem l nikde ukládat tiskovou sestavu ale uživatel by m l možnost tuto vlastnost genereln zapnout!v p ípad totiž že uživatel uloží sestavu (dodací list) a následn by ji cht l vytisknout na P kde není tato tiskárna tak se sestava v bec nezobrazí h G5.? G5.12p G5.16h 5.16g 4.15g G5.16c 5.16h G5.16h G5.16h 4.15d Jozef álint Jozef álint Strana:12

13 V p ehledu stavu skladu je tla ítko "štítky" (možná je to naše customizace). Zmá knu ho, objeví se okno p ed tiskem, dále zmá knu Tisk a objeví se hlá ka: Není otev en vhodný zdrojový doklad. Pot ebuji vytisknout v tší množství štítk pro skladové zboží a nemám možnost to obejít. Prosím o opravu. Máme verzi 5.22j kuji za vy ízení. Ing. Svatopluk Solecký stav ešení: Ing. Svatopluk Solecký tel: , AN OD, s.r.o..t.ati 1970 P.O. OX Zlín tel.: ,3 fax: ======================================================================= ======================== odesláno ze systému Soft-4-Sale -- záznam.: XII-2005 [Kolar ík]: ešeno importem.txt do p íjemky, kde tisk štítku funguje korektn V p ípad, že chci provést zm nu titulku sestavy pro tisk, m l by se p i estránkování název zm nit, to však nelze provést, tla ítko nefunguje. 29-XI-2005 [u ka]: Pokud zm ním titulek sestavy, tak je pot eba zvolit vzhled stránky (zde sta í dát OK) a dostanu požadovaný název tiskové sestavy Lze nastavit tisk faktur na hlavi kový papír tak,aby se razítko s podpisem netisklo na další list,pokud je dokument o n co málo delší než jedna stránka? Stává se,že ást razítka nebo podpisu se již vytiskne na další stránku. Petr Málek 02-XI-2005 [Málek]: Vložením prázdných ádk do úvodního nebo záv re ného textu lze razítko odsunout tak, aby se vytisklo celé na druhé stran. Nebo vypnout podpis, aby se netisklo v bec Dále doporu eno zmenšit naskenované razítko s podpisem (podpis zbyte velký a pod razítkem) i pokusu o tisk štítku z Pobj (interní. a. TO EAN na 5 sloupc ) vysko í chybové hlášení viz p íloha. 31-X-2005 [Jan a]: ešeno telefonicky - navíc chyb l nainstalovaný font árového kódu Není-li nastaven Ko enový adresá obrázk tak tisk nabídky s p ílohou hlásí "Neplatné použití NULL" a do absolutní cesty k obrázk m p idá na za átek "\". 4.12f Jozef álint 24-kv [álint]: návrh okamžitého riešenia a/ nastavi cestu k obrázkom na "W:\" (Zboží \ Konfigurace \ Ko enový adresá obrázk ) b/ upravi všetky stávajúce väzby na obrázky ako p ipojené objekty ku kartám zboží pod a následujúceho postupu: 1. Standard \ P ipojené objekty \ P ehled objekt - Tabulka "ENIK" \ Výb r 2. kurzor umiestni do st pca ADRESA 3. Standard \ Zborazení \ Povolena editace \ zada systémové heslo ( asto "abc") 4. trl- 5. ledat="w:\" Nahradit="" + Aktuální pole + odzna it Jen celá pole Pozor! Ak sú ku kartám pripojené aj iné súbory než obrázky nemala by sa adresa u nich meni!! Trvalé problémy p i odeslání dokumentu ve formátu PD: - "persmission denied" je obvyklá chyba, kterou vidím 10x denn. ned další pokus projde! - další chybové chování, je takové že systém do u vrhne p edchozí úsp šný dokument PD!! Zákazník dostane v p íloze správn pojmenovaný soubor, ale ten obsahuje n co zcela jiného Zjišt ní: M Strana:13

14 - pokud s4s.pdf existuje pak OK: systém vytiskne, zkopíruje a pak pošle (ale nepoda í se s4s.pdf za sebou zrušit???) - pokud s4s.pdf neexistuje p ed tiskem pak NOTOK: systém vytiskne ale nepoda í se zkopírovat protože systém se tvá i jako by s4s.pdf ješt neexistoval v dob kopírování. Pokud situaci trasuji pak ovšem prob hne vždy OK. Pokud akci pustím bez bržd ní celou, pak vždy krachuje. edpokládám, že požadavek vytiskni "Docmd.PrintOut" ne eká na dokon ení akce tiskárny a v p ístupu do soubor s4s.pdf je to konfliktní. Pokud je soubor vytvo en jako nový pak jej s4s chvíli v bec nevidí. Upravil jsem ešení tak že pokud soubor s4s.pdf po tisku nevidím pak po kám 300 msec a pak jej p ejmenuji. Zatim mám 100% úsp šnost a p itom provozní s4s.pdf nekopíruji jen ejmenuji na nové jméno. P ejmenování by mohlo zabránit chybám jenž byly také hlášeny, kdy v p íloze byl jiný soubor (ten který se minule tiskl). než uživatel tiskl. Pokud po chyb tisku nebude s4s.pdf existovat aplikace zahlásí chybu a nebude používat jiný s4s.pdf, který tam zbyl z minulé akce. V G5 není korektní p ednastavení tisku štítk (osob, firem, ). Spousta uživatel si bude muset nastavovat vzhled stránky manuáln s pravítkem vypo ítat rozm ry, ale ty prý nemusí být shodné s ostatními uživateli, takže lidem budeme asi íkat a si hrají dokud jim to nesedne?! Nastavení se sice ukládá, ale stejn je do asné do stažení verze ze serveru, pak je vše op t ztraceno! 13-IX-2005 [Jan a]: kontrola, pop. úprava nastavení všech tiskových sestav štítk v etn zákaznických i pokusu o deslání jakéhokoliv dokumentu zp sobem odešli jako s p ílohou se objeví chyba :hyba do PD (2212) V programu Softsale G5 (MTJ LAN) nelze vytisknout objekt 12-VIII-2005 [Pavlík]: Odinstalace programu PD Xchange2.5 a provedení nové instalace etn ovlada e tiskárny. i tisku sestavy na p ehledem záznam (nap. p ehled úkol ) se v tiskové sestav nezobrazují tiskové parametry použitelné p es blesk. P.: P ehled úkol, filter na obchodníka David (tento filtr je vid t) dále použití 'blesku' na typ úkolu S (tento 'blesk' filtr již vid t není X-2005 [David]: P idáno jako SPEIÁLNÍ PARAMETRY do hlavi ký tisk. sestav i tisku štítk kontaktních osob se objevuje hlášení: "n která data nebudou pravd podobn zobrazena.na stránce není dost místa pro nastavený po et sloupc ". 16-VIII-2005 [David]: Toto hlášení lze anulovat p enastavením ší ky sloupc pro danou sestavu ((ší ka_sloupce * po et_sloupc + levý_a_pravý_okraj + vzdalenost_mezi_sloupci*(pocet_sloupcu - 1)) nesmí být v tší než ší ka papíru, na který se tiskne). po zm titulku tisk.sestavy se zobrazí hláška odvolávájící se na tla ítko "Nastavení tisk.výstupu" ale v G5 se tla ítko jmenuje "Vzhled stránky..." X-2005 [Jan a]: text hlášení upraven Mezi tiskovými sestavami jsou z ejm vid t ve standardu customy: - Reklamace - "Reklamace Linstram" - Záru ní listy - 4x "UPS Technology -..." 16-XI-2005 [Jan a]: - Reklamace => Sestava jako "X174 L Reklam ard 3" a poslední volba sestavy jen pro z Zár.listy => texty standardizovány a sestavy ponechány jako STD pro z upraveny texty labels v " Zarlist Set Printorm" M2 M2 5.16h 4.09x ART Editace ve formátu RT ÍSLO Problém se smazáním pomocného textu v nabídce U nabídky nelze vymazat text na záv r. Systém hlásí "v poli NAIDKA ZAVER NA nesmí být et zec nulové délky". Petr Málek 18-XI-2005 [Málek]: Je t eba zrušit RT formátování pomocného textu, potom jde text smazat bez problému i tisku dokumentu, kde je použit RT text, se vytiskne standardní text bez ohledu na formátování v úvodních a záv re ných textech!! Jedná se o: Spisová služba - tiskové sestavy: ax esky; Dopis esky; Dopis s adresou do obálky; Záznam z jednání. Ivan Ozimý Strana:14

15 Nabídky tiskové - sestavy: Standard; Se zahrani ní m nou; N mecky v zahrani ní m ; Standard se slevou; 15-XI-2005 [Ozimy]: Opraveno dle požadavku Nefungující tisk RT text v nabídce ešeno hot-line Pokud zvolím p edp ipravený úvod nebo záv r dle íselníku na nabídce, pak se text sice esune do pole úvod, ale toto pole se aktivuje jako RT pole, u kterého se ukazuje že tam nic není. Nabídku refrešnu a vše je OK! Pokud ze vzoru dynamických text otev u jeden ádek vzoru ukáže se karta kde jsou pole prázdná protože se ukazují jako RT pole, p itom tato pole jsou ve vzoru bez formátování RT 19-X-2005 [David]: opraveno Na edita ní kart RT v záložce Výchozí nastavení, tla ítka pro nastavení barvy a fontu nic ned lají. 27-IX-2005 [David]: opraveno i editaci RT pole v íselníku dynamických nebo pomocných text se RT neuloží (z stane jenom istý text). 09-VI-2005 [David]: opraveno G5.16d ASetup Instalace a upgrade Po provedení upgrade na g5.22e žádná s tabulek pojiš ovniství není k dispozici. P ehled smluv, nebo provízí hlásí chybu v sestavení recordsetu! Oprava instalace upgrade 5.22E tak, že byl odstran n p ebyte ný X modul z s4s-xrep.mdb + odeslán na TP. Pokud se zm ní n jaká komponenta (v referencích) nap. XeedZip.DLL (zm na verze z V5 na V6) tak se na stanici nedostane, i když v upgrade bude obsažena. Nainstaluje se pouze na stanici, na které se spouští upgrade. Musí se zajistit zkopírováný z cetrály na ostatní satelity (na centrále musí být tyto soubory odloženy n kde v podadresá i, protože standardn jsou uloženy v adresá i Windows, do kterého není povolen p ístup ze sít ). 30-XI-2005 [David]: hotovo, verze instalátoru (s4s-insc.exe) , verze spoušt cího souboru (s4s-start.exe) Pokud je spušt n G5 na serveru (ne klient ale p ímo server) tak neprojde instalace klienta v síti (neprob hne zkopírování) VII-2005 [David]: opraveno (verze instalatoru ) Po migraci na G5.22i jsou úlohy "Spustit p i startu" a "orké klávesy" v íselníku p eneseny, ale neprovedou se. Je pot eba je zrušit a definovat znovu, potom OK. Obdobná chyba migra ního upgrade vy ešena! i reimportu nastavení designu brát ohled na RecordSource upravovaného formu. V kterých p ípadech je zdrojem TMP tabulka a potom reimport tohoto formu není úsp šný. ešením je nejprve zm nit RecordSource a potom provést reimport. Dále se musí zrušit všechny event události, protože n které z nich (hlavn urrent) mohou hlásit chyby kv li nep ítomnosti RecordSourcu. 25-VIII-2005 [David]: opraveno i výrob upgrade promazat tabulky v s4s-log.mdb, aby byla prázdná (aby se nedistribuoval obsah, pokud by tam n co bylo) 30-VI-2005 [David]: ok V n kterých p ípadech chce instalátor G5 instalovat runtime Accessu, p estože na daném P již Access runtime instalován je. 29-VI-2005 [David]: opraveno (instalátor verze 1.73) Po provedení instalace Soft-4-Sale ZIP se vytvo í jako spoušt cí zástupce: "":\Program iles\mtj Service\Softsale ZIP\UNWISE.EXE" /W1 ":\Program iles\mtj Service\Softsale ZIP\INSTALL.LOG"" A G5.22i WIN 4.14w ÍSLO ož kupodivu funguje, ale nerozumím smyslu?? hem instalace se nabízí již cca 4 typ složky kam se instaluje jednak program a kam se uloží Strana:15

16 zástupci na ikony. Vznikla nová instalace -Zip.exe verze 1.0.2, která tvo í zástupce v programové skupin i na ploše s cestami ke spustitelnému EXE souboru. Jak ešit situaci, aby mohl v eské sí ové verzi G5 pracovat jedna slovenská instalace (slovenský klient v síti)? 04-X-2005 [David]: Postup, jak dosáhnout požadované situace: 1. Provést upgrade serveru (5.22E) 2. Do úpln jiného adresá e nainstalovat slovenskou plnou verzi (5.22E) 2a. Z tohoto adresá e zazálohovat soubory s4s-main.mdb a soubory s4s-apl?.mdb 3. Nainstalovat eskou verzi klienta v síti 4. Zazálohované soubory z bodu 2a zkopírovat do adresá e klienta (bod 3) 5. Ješt p ed spušt ním klienta provést vynucenou zm nu verze na klientovi. 6. P i každém spušt ní se bude systém ptát, že v lokální instalaci je vyšší verze, zda-li ji má ponechat, odpovídat ANO b POZN.: pokud se bude patchovat server, musí se opatchovat i slovenská stanice (obojí zvláš ). POZN2.: eská i slovenská verze musí být stejná (obojí 5.22E, jinak uvedený postup nebude fungovat). heme instalace upgrade na W2000 sm ováno na G:\SOTSALE (což je linux server) systém v bec neuvolnil okno, kde uživatel zadává název skupiny a ikonu na plochu, p esto že v migra ní dokumentaci tento krok je?! hyba uživaele, kdy nasm oval upgrade na adresá :\SOTSALE\Migr Po úprav datové strukturu s4s-dat2.mdb, dojde k této situaci (viz. obrázek), poté instalce pokra uje, ale v dat1, dat2 nejsou žádná data!! 19-X-2005 [David]: opraveno + pojistka ve form reimportu p i nepovedené uprav datové struktury Pokud zhavaruje p i upgrade zm na datové struktury, nelze poušt t starý reimport dat protože dojde k nekorektnímu reimportu a klient by mohl o n která data p ijít. Takže pokud se nezda í úprava datové struktury, m l by to poznat instalátor poznat a již nepoušt t další kroky v upgradovacím procesu. Navíc, pokud k této situaci dojde, m l by nabídnout obnovu z pracovní kopie. 10-XI-2005 [David]: hotovo, instalátor pouští obnovu automaticky, pokud nedojde ke korektní aktualizaci datové struktury +msg uživateli Pokud zhavaruje p i upgrade zm na datové struktury, nelze poušt t starý reimport dat protože dojde k nekorektnímu reimportu: 1. "MENU AESS SERVER" není v bec reimportován 2. další nové tabulky již nejsou dopl ovány do schématu reimportu (nap. DOTAZNIK) 3. úprava GENERAL pro starou 16 bit verzi zni í nové G5_nastavení horkých kláves a spustit i startu! 08-XI-2005 [David]: bod 1 - tabulka MENU AESS SERVER se nereimportuje nikdy, ale byla omylem vymazána i upgrade z 16-bit na 32-bit, což byl ten problém - opraveno bod 2 - m lo dojít k p epracování funkce pro reimport databáze tak, aby se nemuseli dopisovat nov vzniklé tabulky do této rutiny, tento bod mám zadán jiným požadavkem (i úkolem) bod 3 - opravena tak, aby se funkce pro reimport nepoušt la, pokud je oldverid v tší než "5.00a" hyby vyskytující se p i upgrade na verzi 5.22 z verze 5.22G 1. hyba p i úprav datové struktury tabulky DISTRIUTE REPORT 2. P i reimportu tabulky GENERAL a DELTA je reimportováno více v t, než bylo p vodn 3. p i kompresi soubor na záv r reimporty chyba, nelze provést kompresi, databáze je používána. 4. P i zavírání s4s-mainu, vznikne Access chyba taková, že Access samotný celý spadne. je se tak v p ípad, že je zapnuta komprese na záv r. 04-XI-2005 [David]: 1. chyba byla zp sobena tím, že to byla nová tabulka a uživatelské vlastnosti za ínající * se dají p idat až v okamžiku, kdy je tabulka založena v databázi. Tyto vlastnosti se p idávali ed existencí tabulky v databázi. 2. Záznam v tabulce GENERAL i DELTA je p idán z funkce OpenormR (nastavení po tu klonovaných kopií), která je volána z funkce Waiting_*. Všechny funkce Waiting_* by se m li zrušit a nahradit funkcí SetStatus 3. hyba ve funkci leardata, kde se nastavovali globální prom nné MainDatabaseDat1 bez ohledu na to, jestli se jedná o reimport 4. komprese na záv r vypnuta (p i provád ní upgrade) a do setupu p idán další spoušt cí ádek, který provede kompresi. i automatické instalaci nové verze systému na klienta, se v bec neaktualizují EXE soubory (s4s-job.exe na klientech zústává ve staré nefunk ní verzi) M1 M2 M2 M2 M2 G5.22i Strana:16

17 03-XI-2005 [David]: procedura RefreshExeiles upravena tak, aby se aktualizovali soubory s4s-start.exe, s4s-job.exe s4s-access.exe (dote se aktualizoval pouze soubor s4s-start.exe) Ve verzi G5 5.22D chyba v souboru s4s-ins.cab (špatný zip), pokud ješt nebyl instalován instalace neprob hne (je vid t rozdíl ve velikosti souboru oproti minulé verzi) 08-IX-2005 [David]: testoval sem všechny A soubory to na 4 P ve firemní síti (Renza, mec, Pavlík, Jan a) a všude byl soubory v po ádku v etn rozpakování. i výrob upgrade se musí promazat záznamy v databázi s4s-log.mdb (mohou být napln ny vývojovými testy apod.) X-2005 [David]: ok Po upgrade na satelitu 010 vznikly záznamy v žurnálu zm n od uživatele Martin ale vyrobené na satelitu 001 odeslané na satelit 001 s obsahem "zm ny návrhu sloupc " v p ehledech??? Jde ur it o následek reimportu designera, ale pro se takto replikuje? 16-VIII-2005 [David]: ov eno ve verzi 5.22 b (zkouška provedení upgrade z G5 na G5, p i upgrade V4 na G5 se reimport designéra v bec neprovádí), zde zápis do žurnálu funguje správn, dle nastavení satelitu v majiteli licence. i instalaci G5 p i volb již existující programové skupiny se neptat na p epsání této skupiny ale v rekapitulaci zobrazit info o existenci a tvo it zástupce do této skupiny s po adovými ísly (kontrola, zda=li se správn zapisují informace do install.log) VIII-2005 [David]: ve verzi instalátoru ok M2 G5.16h G5.16h Zboží a ceny ÍSLO Na dokladech (faktury a p ijaté objednávky) došlo ke zm ísla zboží! Zám ny jsou zp sobeny reakcí systému na zm nu ísla zboží, kdy po dotazu promítá tuto zm nu do souvisejících doklad. Systém p i speciálním zp sobu ovládání chybn identifikoval situaci, že dochází ke zm ísla zboží b 4.21b Oprava dat: Na základ srovnání historických dat jsou nalezeny tyto situace a je p ipravena tabulka chybných zám n ísla zboží ur ena pro zp tnou opravu datovým patchem (faktury, ijaté objednávky, dodací listy, vystavené objednávky) U karty zboží p ímo v kalkulaci má uživatel Smolka sloupe ky OTO a AS prohozeny. Požadované po adí je AS a pak OTO. Ostatní uživatelé to mají v po ádku!!! Petr Málek 30-XI-2005 [Málek]: zavedení uživatele "smolka" znovu Oprava chyb jícího customu v konstruk ní kart ceníku. Opraveno omboox s výb rem zboží není set íd n dle názvu výb ru! 19-VIII-2005 [Tajovský]: Problém p i p enosu zboží do nabídky je v tom, že jako default hodnota parametru je ena nastavena Speciální sleva. Vzhledem k tomu, že p enášíme v 99% p ípad ceníkové ceny, pot ebovali bychom, aby default hodnota parametru ena byla Prodej dle ceníku. 05-IX-2005 [David]: již opraveno, zaslán patch S funkcí Najdi cenu je ješt jeden problém - pokud ji chci používat, musím mít práva pro Zboží Write. Jenže p i tom hrozí, že mi n kdo m že i necht smazat n jaký údaj na kart. Šlo by tu funkci zp ístupnit i pro práva Read (jde o editaci názvu firmy pro kterou se dopo ítává cena) ormulá "enik ard SmlDef alc" standardn reaguje na nastavená práva /2, tak že p i otev ení uvede všechny prvky do stavu "Uzam ené". Opraveno v sekci testování p ístupu do formulá G5.16i Jak si hraju zase po roce s ceníky, zjistil jsem následující problém: 4.08n - karta Parametry tisku ceníku - jestliže tla ítkem Modifikace zadám pomocný název ceníku, objeví se ve v tšin sestav (i tabulkových, ale ne v sestav Zkrácený ceník a Zkrácený ceník. 01-XI-2005 [u ka]: Opraveno hyba v cenové kart zboží - v dealerských cenách n kterých karet není cena ale chyba. Tato chyba není na síti, jen u mne. 12-X-2005 [Pavlík]: Provedli jsme nastavení designu p ehledové sestavy a ceny se již zobrazují korektn hyba nastaveni designu Strana:17

18 Pane Pavlíku, chci-li upravit design v P ehledové sestav zboží, nelze ud lat nic, nebo systém hlásí, že ší ka nesmí být v tší než 50 (sou et je ale 51,3) a já p itom zmenšuji X-2005 [Pavlík]: Vy ešeno ponocí hot-line skontrolovat jestli implicitní hodnota MIN SKLAD.MNOŽSTVÍ není null je nula ípadn zajistit, aby p epo et sklad tuto hodnotu nuloval! 15-IX-2005 [David]: výchozí hodnota všech íselných polí v tabulce SKLAD je nula, p epo et stavu zásob aktualizuje tyto pole také na nulu M eny Zboží - ceny (dealerské, smluvní, množstevní) ehled množstevní cen/slev (viz menu Zboží - Množstevní ceny) ukazuje nesmyslné slevy i když nejsou zadávány! Opraveno: pokud jde o slevu up ednostn nou, pak systém ukáže slevu zadanou, pokud je cena zadáne fixn, pak sleva v tomto p ehledu je vypo tena ad hoc. dle aktuální ceny prodejní resp. ceny nákupní, pokdu jde o nákupní množstevní cenu! arevn jsou zvýrazn ny nulové a záporné slevy! i nastavení p ístupových práv tvorba cen None je nákupní cena vid t v dodavatelské kart zboží IX-2005 [David]: Verzi 4.21c funguje OK. unguje Ok i v V p ípad p epo tu dealerských slev s omezením se od -do se p epo te z daného výb ru pouze první z daného kritéria 08-VIII-2005 [Pavlík]: Okno definice dealerské slevy kde se uživateli nabízí tla ítko p epo et.v tomto okn systém pracuje následovn : omezení 1 a omezení 2 platí pouze pro druh Výrobce a typ zboží () a objednací íslo (M) pro všechny ostatní druhy se bere v úvahu pouze omezení 1 V tomto p ípad tady doporu uji použít okno p epo et dealerských slev s omezením a ípadn pot eby opakovat pro jiné omezení. Režim "použij dealer.cenu" z ejm nebere v úvahu cenu "z ruky" (vypo tená dealer.cena že být ru upravená) 12-VII-2005 [Jan a]: v mechanismu doklado- ádkových cen O.K., v tisku dealerských ceník opraveno Pokud zadám parametry pro tisk prodeje, tak že žádná nevyhovuje, pak pokus o ukázku p ed tiskme v této situaci shodí celý systém! Opravena chyba p i formátování celkových sou sestavy nep epo ítávají se dealerské ceny zboží u kterých Výrobce = "KLARK TEKNIK" 05- íj-2005 [álint]: problém je v tom že v íselník výrobc je položka "KLARK TENIK " tedy s mezerou na konci a p i p epo tu deal.cen dochází pravd podobn ke kolizi pole výrobce v definici deal.slevy a v kart zboží c 4.13d 4.20e 5.16f 5.16f ÍSLO Jozef álint odstra te mezeru na konci v íselníku výrobc 2. upravte pole výrobce na p íslušných kartách zboží (pomocí hromadných manipulací) 3. prove te p epo et deal.cen V p ehledu zboží a v v p ehledu stavu skladu zakrýt obsah sloupce ENY VO pro uživatele s právy 1 a nižší. 4.20b 23-VI-2005 [Jan a]: ešením je vytvo it definovaný pohled designerem p ehledových sestav a tento pak distribuovat uživatel m s p íznakem "autorizovaný pohled", aby si to tito uživatelé nemohli zm nit b Konstr Konstruk ní celky ÍSLO konstuk ní celek jenž je složen s prvku nedrží stejné po adí v jakém je na kart zboží v p ijaté objednávce a ve faktu e vystavené. Pokud použiji funkci oprava a rozpad konstuk ního celku po adí se v PObj a V p ehází a to Martin Lovíšek Strana:18

19 nám zp sobuje problémy.pot ebovali bychom aby bylo po adí stejné jako je na kart zboží 12-X-2005 [Pavlík]: Zm na t ídení dle požadavku Tisky Zboží - tisky a exporty ceník Tisková sestava karty zboží - technická specifikace obsahuje text p ed názvem zboží + v pat stránky z stává text "V Praze" 21-XI-2005 [u ka]: Opraveno + patch v upraveném p ehledu stavu zásob je použita neexistující funkce Round_DP místo RoundVAT a není tedy vid t cena MO s DP 17-VIII-2005 [Tajovský]: Tisk stavu zásob - sestava požadavk, pro internet, cenik s dostupností nejde exportovat do Excelu 17-X-2005 [u ka]: V náhledu p ed tiskem je možnost promá knout tla ítko s ikonou Excelu (propojení aplikací Office) a danou sestavu p evést do požadovaného formátu ÍSLO E Ekonomické mosty ÍSLO Vyzkoušela p ekopírovat knihovnu xbs200.dll z jiného pc ka na mé a p evody mi stále nechodí. Stejn tak p i pokusu spušt ní p evodu z jiného P mi to hodí uvád nou chybu: MSARN200 caused a General Protection ault in module XS200.dll at 0019:06D4. hoose close. MSARN 200 will close. ešeno hot-line. ešení je možné pouze p ímo u zákazníka, na zkušebním P tato chyba nenastala d V rámci ešení konstruk ních p evodek sestavení s prací, dochází k chybnému zaú tování a nesrovnalostem v ú etním z statku zásob! 4.13p Analýza dat 2004: nesrovnalosti v pohybech a p edevším zaú tování doklad. Viz p ílohy. Dohodnut postup p i zaú tování: p íjemka práce bude vytvá ena 1x m sí a bude obsahovat veškerou prázi vydanou v konstruk ních p evodech sestavením. tato p íjemka bude ú tována a bude sloužit jako snižení výdeje práce v roli materiálu do spot eby p Pokud chci p enášet platby z banky z Mostu do prosperu, napíše to následujícící hlášku : "hyba p i zápusu plateb! Kód: Invalid use of Null" x Tato hláška se ukazuje tolikrát, kolik je ádk na výpise a následn se objeví následující okno : " yly zapsány údaje o bankovních výpisech " Nakonec se p enos provede. 21-XI-2005 [Jan a]: opraveno ) V v sou asné dob nemohu p evést do ú ta žádnou fakturu, vyzkoušela jsem jich n kolik a vždy po dotazu chcete exportovat 1 fakturu? a odsouhlasení mi to hodí chybu : MSARN200 caused a General Protection ault in module XS200.dll at 0019:06D4. hoose close. MSARN 200 will close. Poté se S-4-S ukon í. 2) P stále trvá p vodní požadavek na faktury s rozd lenými náklady. Nebereme mi p i evodu data z rozd lení, ale ze základní tabulky. 3) Pokladna zde mám problém se souvztažnostmi. Po p evodu mám u dan stejnou souvztažnost jako u základu. Nep id luje mi souvztažnosti k ádk m DP. unguje mi to pouze u 5%. Další problém je, že nebere v potaz, že na jednom dokladu je více daní. (5% + 19%). Všechny body opraveny! d Strana:19

20 Dopln ní ekonomického mostu PROIT o p enos i zp sob úhrady! OK, dopln no do verze G j edkonatce ekonomického mostu PROIT se nereplikují! OK na míst + dopln no do verze G j ijaté faktury pokud má faktura rozd lené náklady, tak se mi do ú ta nep enesou data z rozd lených náklad, ale z úvodní stránky, takže tam nemám zakázku ani souvztažnosti (oblast). Pot ebovala bych, aby data tahal z t ch rozd lených náklad. Vydané faktury rovn ž u faktury, která má d lené náklady(snad výnosy!! ). P enáší se správn data z rozd lení, ale je špatn souvztažnost. Všechny ádky mají souvztažnost DP. Nap. faktura, která je d lená: hybn V ,80Kc 311/01 343/ ,00Kc 311/01 343/ ,00Kc 311/01 343/02 Správn V ,80Kc 311/01 343/ ,00Kc 311/01 604/ ,00Kc 311/01 604/02 Opraveno! Upravená verze mostu do Prosperu u zahrani ních p ijatých fa v hl. knize jsou volné ádky u srážkové dan -tj. bez k. Po otev ení faktury v eu jsou také prázdné ádky, prosím o kontrolu a do ešení. 30-IX-2005 [Jan a]: opraveno a otestováno zú tování DP na p ijaté zahr. fak. z EU má prohozené ú ty MD/DAL 22-VII-2005 [Jan a]: opraveno + patch P, na kterém je instalována Abra, musel prod lat kompletní reinstalaci Windows. V závislosti na tom, jsme museli ešit novou instalaci Abry a nyní nám nechodí most. V p íloze naleznete hlášku, která vyskakuje p i spušt ní mostu. Vzhledem k tomu, že pot ebujeme most rozchodit co nejd íve, mohu Vám nabídnout, pokud to bude pot eba, dálkové zp ístupn ní našeho P. K samotnému obnovení Softu na zmi ovaném P. Zde jsem provedl novou instalaci pro sí ový provoz. Nevím tedy, zda v p vodním adresá i nebyl n jaký podp rný soubor. 13-VII-2005 [David]: ok evád li jsme p ijaté faktury do ú etnictví, ale zjistila jsem, že máme p ehozené souvztažnosti. U základu mám souvztažnost DP a u DP mám souvztažnost základu.nevím, zda v zaslaném patchi byli úpravy, které jste d lal tady u nás. Opraveno + zahrnuto do STD! Zasílám jen krátký dotaz, který se týká spole nosti J Koller. Pot ebovala bych doplnit pro pot eby Dlouhodobého hmotného majetku další innosti. Otázka: ude to n jaký problém pro Sale i most, když doplním do seznamu nové innosti, se kterými ani Sale ani most nebudou pracovat?? ude to ist jen pro pot eby M. Osobn se domnívám, že by problém nem l být (pokud nebudu innosti mazat a to nebudu), ale rad ji se ješt touto cestou dotazuji. P edem d kuji za info. Nebude to problém i pokusu o p enos pokladních doklad systém hlásí:ylo p eneseno 0 v t pokladních transakcí.po et nezaú tovaných v t VI-2005 [Jan a]: v nastavení p edkontace v mostu chyb l ádek pro ú et pokladny "P05" Volby Ekomost Kvinta, Ekomost M, Ekomost Profit z menu Systém zahlásí chybu: hyba na disku nebo v síti. 18-VIII-2005 [David]: opraveno d x x 4.21c 4.21d 4? G5.12r G5.12r Eysnys ÍSLO Strana:20

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

MTJ Service, s.r.o., Žilkova 44, 621 00 Brno, tel.: 545 576 759, www.mtj.cz, e-mail: info@mtj.cz

MTJ Service, s.r.o., Žilkova 44, 621 00 Brno, tel.: 545 576 759, www.mtj.cz, e-mail: info@mtj.cz P ECHOD NA EUR PRINCIPY 1. Nové doklady vznikají v tuzemské m EUR se zobrazením duální m ny Sk 2. Data minulých období z stávají v systému 3. Všechny hodnoty v Sk jsou i v minulosti p epo teny na EUR 4.

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti podprogram 117D515 Podpora oprav domovních olov ných rozvod Elektronická žádost je umíst na na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ www.marketingovepruzkumy.cz Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ 28.4.2011 Miloš Voborník Obsah 1. Uživatelská příručka... 1 1.1. Běžný uživatel... 1 1.1.1. Celkové rozvržení, úvodní strana...

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2.

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2. Uživatelský manuál pro aplikaci Vodafone promo kit Verze dokumentu: 2.1 Vytvořeno: V Praze dne 8. 9. 2011 1 Obsah Vodafone promo kit uživatelský manuál Webové rozhraní aplikace Vodafone promo kit... 4

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006 Úvod...2 1. Zakázkový list...2 1.1. Identifikační údaje...2 1.2. Položková část...2 1.3. Rezervace (materiálu, resp. zboží)...3 1.4. Materiálové náklady (resp. Výdej nebo Prodej ze skladu)...3 1.5. Běžné

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Vyrobeno pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro administrace zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH Tento dokument slouží

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

ÍRU KA MIGRACE NA VERZI G5

ÍRU KA MIGRACE NA VERZI G5 P ÍRU KA MIGRACE NA VERZI G5 MIGRACE NA VERZI G5 ÚVOD 2 TECHNICKÉ NÁROKY (HARDWARE A SOFTWARE) 2 SERVER PRO PROVOZ V SÍTI LAN...2 STANICE V SÍTI LAN...2 SAMOSTATNÝ SATELIT - NOTEBOOK...2 MICROSOFT ACCESS

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0 Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz Verze 1.0 Obsah Základní nastavení stránek po vytvoření... 3 Prázdný web... 3 Přihlášení do administrace... 3 Rozložení

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

AutoCAD Architecture 2008

AutoCAD Architecture 2008 AutoCAD Architecture 2008 AutoCAD Architecture 2008 (dále jen ACA2008) je nová verze (a nový název) známého a oblíbeného stavařského programového balíku Architectural Desktop (ADT). Je speciálně navržený

Více

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr chmelnic na eagri Základní popis funkcí a formulářů Verze 1.8 Registr chmelnic

Více

06/2008 Novinková dokumentace

06/2008 Novinková dokumentace 06/2008 Novinková dokumentace N E W S 0 6 / 2 0 0 8 KONFIGURACE PŘECHODU NA EUR...2 ZBOŽÍ A CENY...3 CENÍKOVÉ KARTY UMOŽŇUJÍ PŘIPOJIT VÍCERO OBRÁZKŮ... 3 HROMADNÉ NAPLNĚNÍ SMLUVNÍCH CEN PŘES MARK. VÝBĚR...

Více

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Aplikace Heluz komíny je určena pro výpočet potřebných komponentů zvoleného komínového systému a pro zjištění jeho ceníkové ceny. V levém sloupci je nabídka:

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Nejčastěji se o JDF hovoří při řízení procesů v tiskových provozech. JDF se však má stát komunikačním prostředkem mezi všemi

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Spisová služba / Elisa Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Strana 1 (celkem 16) Obsah Obsah... 2 1. Modul podatelna... 3 1.1 Příjem datová schránka... 3 1.2 Příjem obecná zásilka... 5

Více

Vyplňte API klíč, který si vygenerujete v Nastavení obchodu v profilu Uloženky v části Nastavit klíč pro API.

Vyplňte API klíč, který si vygenerujete v Nastavení obchodu v profilu Uloženky v části Nastavit klíč pro API. Obsah Aktivace modulu... 2 Nastavení poboček a cen... 3 Cena... 5 Zdarma od... 5 Mapování stavů zásilek... 6 Zobrazení dopravy na eshopu... 6 Práce s objednávkami... 9 Vytvoření zásilky... 10 Stornování

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2 1. Základní nastavení ekonomického software POHODA 1 Malé a střední podniky velmi často pracují s programem POHODA, který se neřadí k sofistikovanějším programům jako je např. Money S3 nebo Premiér, ale

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Pomocník diabetika Uživatelská příručka

Pomocník diabetika Uživatelská příručka Pomocník diabetika Uživatelská příručka Úvod Pomocník diabetika je označení pro webovou aplikaci určenou pro diabetiky zejména prvního typu. Webová aplikace je taková aplikace, se kterou můžete pracovat

Více

Modul Řízení objednávek. www.money.cz

Modul Řízení objednávek. www.money.cz Modul Řízení objednávek www.money.cz 2 Money S5 Řízení objednávek Funkce modulu Obchodní modul Money S5 Řízení objednávek slouží k uskutečnění hromadných akcí s objednávkami, které zajistí dostatečné množství

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

EU-PARLAMENT 3 PERSONAL 4 INTERNET 8 PRODUKTY A CENY 12 LOGISTIKA SKLAD 18 SLUŽBY 27 MARKETING 29

EU-PARLAMENT 3 PERSONAL 4 INTERNET 8 PRODUKTY A CENY 12 LOGISTIKA SKLAD 18 SLUŽBY 27 MARKETING 29 J A R O 2 0 0 5 : S K A L S K Ý D V R EU-PARLAMENT 3 DPH NA ZÚ TOVACÍCH DOKLADECH... 3 NOVÉ REŽIMY ZAOKROUHLENÍ DPH... 3 PERSONAL 4 TOP 24... 4 P EHLEDOVÉ SESTAVY... 6 OTEV ENÁ OKNA... 6 TITULEK S4S...

Více

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace Práce v PowerPointu 2007 PowerPoint je program z balíčku programů MS Office, který slouží pro tvorbu tzv. prezentací. Prezentace je určená k promítání při různých konferencí, veletrzích, přednáškách apod.

Více

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Mgr. Jan Straka Nejčastěji používaný program pro tvorbu multimediálních prezentací je PowerPoint. V naší škole v současné době užíváme verzi 2010, budeme se tedy věnovat

Více

Konfigurační soubor *** IES.CFG

Konfigurační soubor *** IES.CFG Konfigurační soubor *** IES.CFG Ú Č E T N I C T V Í U.01 Import ÚD s koeficientem formát: UCTO_IMPORT_UD_KOEFICIENT=ANO Výstupy. Import účetních dokladů Implicitní vstupní menu: Vstupní menu po nastavení

Více

Návod na elektronické podání

Návod na elektronické podání Návod na elektronické podání Od 1. ledna 2015 došlo k rozšíření okruhu podání, které je nutné činit elektronicky - buď datovou schránkou či přes portál EPO s elektronickou autentizací. Programy WinVabank

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/07

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/07 NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/07 N E W S 0 7 / 2 0 0 6 DOPRAVA...2 KONFIGURACE... 2 DOPRAVNÍ LIST... 3 TISKOVÉ VÝSTUPY... 5 REKLAMACE...6 KARTA REKLAMACE... 6 TISKOVÉ VÝSTUPY REKLAMACE... 6 K Í OVÉ TABULKY...

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

ZW3D Tréninkový manuál pokročilá animace sestavy

ZW3D Tréninkový manuál pokročilá animace sestavy ZW3D Tréninkový manuál pokročilá animace sestavy Autorské právo a ochranná známka Autorské právo ZWCAD Software Co., Ltd.2013. Všechna práva rezervována. Floor 4, NO.886, Tianhe North Road, Guangzhou 510635

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

Inovované řešení VDT/VT

Inovované řešení VDT/VT Inovované řešení VDT/VT Spojujeme trhy a příležitosti Inovované řešení pro obchodování na vnitrodenním a vyrovnávacím trhu v ČR, vyvinuté společností OTE, a.s., umožní uživatelům rychlou reakci na aktuální

Více

Postup doplnění kódu adresního místa

Postup doplnění kódu adresního místa Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší Tento postup je určen pro doplnění kódu adresního místa v návaznosti na detailní vyplnění adresy provozovny Ovzduší na účtu

Více

TRANSFORMACE. Verze 4.0

TRANSFORMACE. Verze 4.0 TRANSFORMACE Verze 4.0 Obsah: 1. Instalace 1.1. Požadavky programu 1.2. Ochrana programu 1.3. Instalace 2. Rastr 2.1 Rastrové referenční výkresy 2.1.1 Menu Nástroje 3. Transformace rastru 3.1 Otevřít 3.2

Více

Uživatelská příručka Rejstřík státních zaměstnanců

Uživatelská příručka Rejstřík státních zaměstnanců Informační systém o státní službě (ISoSS) Název dokumentu: Verze dokumentu: 1.2 (z 9. 12. 2015) Strana: 1/35 Historie dokumentu Historie revizí Číslo revize Datum revize Popis revize Změny označeny 1.0

Více

Popis úlohy. Číslo. cs24601

Popis úlohy. Číslo. cs24601 cs24601 cs6772 cs7663 cs23588 cs7972 cs6488 cs23764 cs21532 cs23765 cs22302 cs24517 cs6162 cs5141 cs6680 cs4871 cs7096 cs23263 cs22185 cs24478 IPAC2 - Online katalog jedná se o pravostranné a levostranné

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Office Outlook 2007

Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Office Outlook 2007 Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Office Outlook 2007 Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní e-mailovou schránku. Uživatelé mohou pro e-mailovou komunikaci používat buď webového

Více

SOLÁRNÍ HODINKY FUNK Číslo artiklu: 58 28 986 Návod k použití

SOLÁRNÍ HODINKY FUNK Číslo artiklu: 58 28 986 Návod k použití SOLÁRNÍ HODINKY FUNK Číslo artiklu: 58 28 986 Návod k použití Základní vlastnosti: 1. solární napájení 2. rádiově ovládaný čas pro Německo, Anglii, USA a Japonsko 3. klasické analogové zobrazení 4. věčný

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU Zákaznická linka: +420 585 496 211 Uživatelský manuál mobilní aplikace Patriot EU 1.4.2016 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. APLIKACE PATRIOT EU... 3 2.1 Stažení a instalaci aplikace... 3 2.2 Přidání vozidel do

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Usnesení. Nevrlý Jaroslav, Ing., IČO: 13281330, nar. 17.3.1955, se sídlem Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4 - Háje. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Nevrlý Jaroslav, Ing., IČO: 13281330, nar. 17.3.1955, se sídlem Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4 - Háje. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 6830/12-109 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu pro

Více

09/2008 novinková dokumentace

09/2008 novinková dokumentace 09/2008 novinková dokumentace N E W S 0 9 / 2 0 0 8 ZBOŽÍ A CENY...2 ZÁNIK PADESÁTNÍKŮ, ZAOKROUHLENÍ NA KORUNY... 2 KONTROLA UPRAVENÝCH CEN... 2 KONTAKTY, OPERATIVA, MARKETING...3 HROMADNÁ ZMĚNA KÓDU

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

Tekla Structures Multi-user Mode

Tekla Structures Multi-user Mode Tekla Structures Multi-user Mode Úvod V programu Tekla Structures můžete pracovat buď v režimu jednoho uživatele (single-user) nebo v režimu sdílení modelu (multi-user mode). Sdílení modelu umožňuje současný

Více

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní:

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: DATABÁZE 2007 DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: - jednoduše a rychle provést úpravy ve struktuře vaší databáze podle potřeby

Více

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE...

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE... NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 01/2008 N E W S 0 1 / 2 0 0 8 ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE?... 2 ZBOŽÍ A CENY...3 KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ... 3 MARKETING

Více

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav BRICSCAD V16 Modelování strojírenských sestav Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

EFESSO. Uživatelský manuál

EFESSO. Uživatelský manuál Projekt: Tvorba sady aplikací pro zvýšení kvality a efektivity řízení organizací poskytujících služby včetně související metodiky byl realizován za finanční spoluúčasti EU (resp. ERDF Evropský fond pro

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

STRU NÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER 2010.1 (RÁMOVÉ KONSTRUKCE)

STRU NÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER 2010.1 (RÁMOVÉ KONSTRUKCE) STRU NÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER 2010.1 (RÁMOVÉ KONSTRUKCE) http://www.scia-online.com/ STUDENTSKÁ VERZE PROGRAMU SCIA ENGINEER 2010.1 http://www.scia-campus.com/ STAŽENÍ STUDENTSKÉ VERZE

Více

Evko - uºivatelská p íru ka verze 5.1.0

Evko - uºivatelská p íru ka verze 5.1.0 Evko - uºivatelská p íru ka verze 5.1.0 22. ervna 2005 2 Kapitola 1 Úvod Program EVKO je ur en jako pomocník p edev²ím pro montáºní a servisní rmy p i plánování a evidenci pravidelných revizí, kontrol,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad

Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad Obsah 1. První spuštění... 2 1.1 Hlavní (výchozí) stránka ovládací aplikace... 5 1.2 Světla... 8 1.3 - Přehled teplot (Climate)... 9 1.4 Scény (hromadné

Více

Manager AP. Uživatelská p íru ka programu. zá í 2012 preliminary verze

Manager AP. Uživatelská p íru ka programu. zá í 2012 preliminary verze Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Uživatelská nápověda k systému factinfo.net

Uživatelská nápověda k systému factinfo.net Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 Vy_32_inovace_009_Pl7 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor (okruh): Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informatika Informatika Téma: MS Word 2007 Očekávaný

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU ČÁST 2. ELEKTRONIZACE PROCESŮ A DIGITALIZACE DAT ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU Přehled kam směřují peníze z městského rozpočtu. Přehled jaký je aktuální stav čerpání

Více

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr UJO Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Projekt UJO...... 3 On-line klinický registr obecná charakteristika. 4 On-line Registr UJO - základní

Více

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Návrh

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Návrh Management projektů Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT Návrh Historie Verze Datum Status Kdo Poznámka 1 16 3 2009 Tisoň, Horník 11 4 4 2010 Tisoň Přidáno GUI 12 84 2010 Tisoň

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Nástroje produktivity

Nástroje produktivity Nástroje produktivity Skupina nástrojů zvyšující produktivitu práce. Automatický update obsahu a vzhledu dokumentu (textů i obrázků, včetně obrázků v galerii) při změně dat. Export 3D obrázků z dokumentu

Více

MyQ samoobslužný tisk

MyQ samoobslužný tisk MyQ samoobslužný tisk Uživatelský manuál Obsah 1. Co je MyQ... 1 2. Webové rozhraní... 1 2.1. Přihlášení do systému... 1 2.2. Uživatelské rozhraní aplikace... 1 2.3. Moje nastavení... 1 2.4. Upload souborů

Více