VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ OTAKAR ŠVÁBENSKÝ, JOSEF WEIGEL, RADOVAN MACHOTKA SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 SEMINÁ GPS Modul 1 Otakar Švábenský, Josef Weigel, Radovan Machotka, Brno (140) -

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Základní princip a funkce GNSS Struktura a fungování GNSS Souasné a pipravované GNSS GPS GLONASS GALILEO Porovnání dosavadních a pipravovaných GNSS Systematické vlivy pi GPS mení Umlé ovlivování kvality GPS signálu Chyby související s družicí Vliv atmosféry na mení GPS Chyby související s pijímaem Chyby související s místem mení Faktory pesnosti GPS mení Metodika GPS mení Statická metoda Rychlá statická metoda Metoda Stop and Go Kinematické metody GPS navigace GNSS pijímae a antény Kalibrace GNSS antén Souadnicové systémy Praktické mení s aparaturami GPS Píprava k mení Mení s pijímaem GNSS LEICA GPS System 200, Družicová aparatura WILD System GPS Sensor WILD SR GPS Controller WILD CR Družicová aparatura WILD (Leica) System Mení aparaturou GPS Leica System 200, Píprava mení LEICA GPS System LEICA GPS System Vyhodnocení GPS mení (140) -

4 SEMINÁ GPS Modul Postprocessing Penos mených dat do PC LEICA SKI GPS software Plánování mení Organizace datových struktur : Poetní zpracování dat : Vyrovnání LEICA SKI-Pro GPS software Výpoet GPS vektor Transformace do S-JTSK Vyhodnocení v reálném ase Pevod výsledk do S-JTSK Souadnicový systém ETRS Souadnicový systém JTSK Struná historie budování systému Kartografické zobrazení Prostorová podobnostní transformace Schéma pevodu Formáty GNSS datových soubor RINEX formát SP3 formát pesných efemerid Fázová centra GPS antén NGS formát Inženýrské aplikace GNSS Vytyování s GNSS Budování úelových geodetických sítí s GNSS Primární systémy plošných a liniových staveb Urování geometrických parametr koleje Mení posun stavebních objekt s GNSS Vedení stavebních stroj pomocí GNSS Závr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplkové studijní literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny (140) -

5 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Cílem tohoto studijního textu je seznámit tenáe se základními problémy praktického geodetického využití globálního naviganího satelitního systému NAVSTAR GPS. Je to modul urený pro pedmt HE08 Seminá GPS na magisterském stupni studia oboru Geodézie a kartografie na VUT FAST Brno. 1.2 Požadované znalosti Ke studiu je teba znalost stedoškolské matematiky a fyziky, zejména základ geometrie a diferenciálního potu. Dále je teba znát základy geodetické astronomie a kosmické geodézie, a dobe se orientovat v základech teorie chyb. Rovnž se pedpokládá alespo základní znalost obsluhy geodetických pístroj. 1.3 Doba potebná ke studiu Doba potebná ke zvládnutí látky této studijní opory k pedmtu "Seminá GPS" odpovídá rozsahu výuky 2 hodiny cviení týdn po dobu 13 týdn a dá se odhadnout zhruba na hodin soustedného studia Klíová slova Družicová geodézie, globální naviganí satelitní systémy, urování polohy. - 5 (140) -

6

7 Základní princip a funkce GNSS 2 Základní princip a funkce GNSS 2.1 Struktura a fungování GNSS Pod všeobecn užívanou zkratkou GNSS se souhrnn rozumí Globální naviganí satelitní systémy. Globální znamená použitelnost v každém ase na kterémkoli míst zemkoule (nezávisle na poasí, v klidu i za pohybu), naviganí znamená sloužící k zempisné orientaci, a satelitní znamená používající umlé družice Zem. Struktura všech dosavadních a pipravovaných GNSS je obdobná a liší se v zásad pouze v technických detailech. Lze ji rozdlit na ti základní složky: ídící, kosmickou a uživatelskou. ídící složka koordinuje funkci celého systému, prbžn monitoruje jeho innost, vytváí a udržuje systémový as, provádí manévry satelit (korekce polohy ve dráze). Kosmická složka zahrnuje aktivní umlé družice Zem, jejichž poloha je kontinuáln urována v jednotné celosvtové geocentrické souadnicové soustav. Družice vysílají signály, které nesou informace potebné k urování polohy. Uživatelská složka zahrnuje pozemní pijímae schopné pijímat a zpracovávat družicové GNSS signály. GNSS umožují o o navigaci na zemském povrchu, na moi i ve vzduchu, autonomní urování 3D polohy, rychlosti a pesného asu na Zemi a v její blízkosti, o geodetické aplikace (urování relativní 3D polohy), o realizace a udržování globálních a regionálních referenních systém (ITRS, ETRS), o ešení geodynamických úloh (geotektonika), o urování parametr zemské rotace (EOP), o získávání údaj o stavu zemské atmosféry (využití v meteorologii), o pesné penášení asu. GNSS technologie mení je v souasnosti již samozejmou bžnou souástí mnoha geodetických postup. Poízení GPS pijímae dnes již není píliš nákladnou investicí a patí k vybavení vtšiny geodetických firem. Technologie urování polohy s využitím GNSS je oproti klasickým geodetickým metodám velmi úsporná a efektivní. Nezávisí totiž na vzájemné viditelnosti bod (tato je nezbytná pro klasická terestrická úhlová a délková mení) a nezávisí na denní nebo noní dob. - 7 (140) -

8 SEMINÁ GPS Modul Souasné a pipravované GNSS GPS Americký vojenský naviganí systém známý pod názvem GPS (Global Positioning System), oznaovaný též NAVSTAR ( Navigation System using Time and Ranging naviganí systém využívající mení asu a vzdáleností), byl budován v letech První družice byla vypuštna v roce 1978, systém byl deklarován jako pln funkní 17. ervence Systém pracuje na principu jednosmrného dálkomru. Menou veliinou je doba šíení signálu z družicové antény k pijímací antén, zjišovaná pomocí kódové nebo fázové informace. Namený as je pevádn pomocí rychlosti šíení signálu na vzdálenost. Tento radionaviganí systém umožuje urit polohu pijímae v trojrozmrných souadnicích a jeho rychlost v reálném ase. Také lze získat informaci o ase UTC. Systém GPS umožuje v reálném ase kdykoliv a kdekoliv na zemském povrchu a v jeho blízkosti okamžité urení polohy. Jako vojenský systém je odolný proti rušení a disponuje možnostmi znesnadnní pístupu neoprávnným uživatelm. Základní zpsob mení je urování tzv.pseudovzdáleností. V tomto pípad se využívá celého systému a mení se uskuteuje v reálném ase. Tento zpsob není vhodný pro geodetické využití. Existují však i metody, které nejsou závislé na celém systému a které poskytují podstatn vyšší pesnosti než umožuje základní zpsob mení. Vyhodnocení mených dat a výpoet polohy se provádí dodaten po skonení mení, nebo se pracuje v reálném ase (což vyžaduje další hardwarové doplky). Tyto metody svojí pesností již vyhovují potebám geodézie. Pesnost mení je závislá na mnoho faktorech. Orientan se udává pro délku meného vektoru D : pro souadnicové rozdíly x, y, z pro azimut ± (1" + Kosmická složka GPS : 5 D km ). ± (5 mm D), Aktivní družice systému GPS jsou umístny na šesti rovnomrn rozložených dráhách jejichž rektascenze výstupních uzl se liší o 60. Vzdálenost mezi družicemi na stejné dráze je 120. Dráhy družic jsou kruhové s nominální výškou km a mají sklon k rovníku 55. Obžná doba družic je 12 hvzdných hodin, tudíž konstelace družic se opakuje pro dané stanovišt jednou za den. Vzhledem k asu UTC se družice urychlují o pibližn tyi minuty za den. Konstelace družic zajišuje všude na Zemi v každém okamžiku pokrytí 4 až 8 družicemi s elevací nad 15 o. Další družice jsou na obžných drahách v záloze, aby mohly pípadn nahradit poškozené nefunkní družice. Vypuštní další družice na obžnou dráhu se pedpokládá pouze v pípad, že by pestaly fungovat více jak ti družice. Rozmístní družic v prostoru je na Obr. 1. Každá GPS družice je vybavena pijímaem, vysílaem, atomovými hodinami, procesorovou jednotkou, zdroji elektrické energie a adou pístroj, které slouží pro navigaci nebo jiné vojenské úely (nap. pro detekci výbuch jaderných - 8 (140) -

9 Základní princip a funkce GNSS náloží aj.). Konstrukce družic prošla vývojem, postupn se vypouštly družice blok I, II, IIA, IIR, IIR-M. Posledním vývojovým typem je družice IIF s novou frekvencí L 5, pipravován je typ III (po r. 2012). Obr. 1 - Konstelace GPS satelit Družice pijímá, zpracovává a uchovává informace pedávané prostednictvím pozemních antén (GA). Družice sleduje stav vlastních systém, koriguje svoji dráhu raketovými motorky a podává o tchto skutenostech informace do ídícího centra. Družice je vybavena záložními prvky. Stabilizace a uchování družice na dráze se zajišuje prostednictvím setrvaník.. Obr. 2 - GPS družice (Blok I) GPS družice prvního bloku je znázornna na Obr. 2. Hmotnost této družice je 845 kg a rozmr je 2 x 1 x 1,5 m. Družice jsou vybaveny atomovými hodinami. Palubní baterie jsou dobíjeny dvma sluneními lánky o ploše 7,25 m 2. GPS družice vysílají pro uživatele složitý signál, který je tvoen adou koherentních kmitot (viz. Tabulka 1). Každá družice vysílá zprávy o své poloze a pibližné poloze ostatních družic systému. Pesný as a pesné kmitoty vysíla- - 9 (140) -

10 SEMINÁ GPS Modul 1 ných frekvencí zajišují cesiové, rubidiové nebo vodíkové oscilátory. Stabilita tchto oscilátor je až za 24 hodin. Tabulka 1: Složky GPS satelitního signálu Složka základní frekvence f o = 10,23 nosná vlna L1 nosná vlna L2 P kód f o = 10,23 C/A kód f o /10 = 1,023 Frekvence [MHz] f 1 = 154. f o = 1575,42 ( 1 ~ 19,0 cm) f 2 = 120. f o = 1227,60 ( 1 ~ 24,4 cm) naviganí zpráva f o / = ídící složka GPS : ídící složka (Control Segment) monitoruje funkce družic a získané údaje pedává v naviganí zpráv do pamti družic. Operaní systém (OCS Operational Control System ) se skládá z jedné hlavní ídící stanice, z pti monitorovacích stanic a tí pozemních ídících stanic. Monitorovací stanice jsou vybaveny pesnými asovými normály a pijímai P kódu a vytváejí sí pro urování palubních efemerid a pro modelování chodu družicových hodin. Monitorovací stanice neustále pijímají signály ze všech družic systému, tyto uchovávají a pedávají do hlavní stanice (MCS). Monitorovací stanice ( ) jsou na: Hawaii (Tichý oceán), Ascension Island (jižní Atlantik), Diego Garcia (agoské ostrovy v Indickém oceánu), Kwajalein (Marshallovo souostroví v Tichém oceánu) a Colorado Springs v USA (Obr. 3). Obr. 3 - ídící složka GPS Stanice v Colorado Springs je souasn hlavní ídící stanicí (MCS Master Control Station). Zde se zpracovávají telemetrické údaje a výsledky sledování pohybu družic ze všech monitorovacích stanic. V MCS se také uchovává asový systém, tzv. GPS as (GPST), ve kterém pracuje celý systém. Pro výpo- et dráhových parametr se používá týdenní pozorování monitorovacích stanic. Pomocí Kalmanova filtru jsou odvozovány parametry drah družic, urovány korekce družicových hodin a parametry ionosférického modelu. Z odvozených hodnot se pedpovídají dráhové parametry platné na cca 26 hodin. V intervalu - 10 (140) -

11 Základní princip a funkce GNSS osmi (24) hodin se pedávají ze tí pozemních idících stanic (Ascension Island, Diego Garcia, Kwajalein), pomocí pozemních antén (GA Ground Antennas), informace o družicových efemeridách, povely pro ízení provozního režimu družic a korekce drah družic do procesor na družicích. Palubní efemeridy jsou namodulovány na nosné kmitoty L1 a L2 a jsou tak dostupné pro navigaci v reálném ase. Rozmístní stanic umožuje denn navázat tikrát spojení mezi každou družicí a pozemní anténou (GA). Existuje nkolik nezávislých civilních monitorovacích sítí, které urují pesné efemeridy družic GPS. Tyto sít se nepodílejí na ízení a innosti systému. V roce 1992 zídila Mezinárodní geodetická asociace Mezinárodní GPS službu pro geodynamiku (International GPS Service for Geodynamics IGS), která krom sledování geodynamických jev v Evrop uruje : pesné dráhy družic vetn parametr silového pole, parametry rotace Zem, modely chodu družicových hodin, informace o stavu ionosféry a pomocí kolokaních stanic pesné pipojení k terrestrickému rámci (kolokaní stanice jsou pipojeny ke globální síti). Mezinárodní GPS služba pro geodynamiku (IGS) má následující strukturu: Byla vytvoena globální sí (tzv. core network ) velmi kvalitních stanic, které mají permanentní provoz - Obr. 4. Obr. 4 - IGS sí permanentních GPS stanic Data z jednotlivých stanic jsou vtšinou pedávána automaticky pomocí sít INTERNET do datových center. Globální sí je doplnna rozsáhlejším souborem oprných stanic (100 až 200), na kterých se mí v pravidelných intervalech tak, aby mohly být podchyceny tektonické deformace. Rovnž tyto body mohou poskytovat pímý pístup k terestrickému referennímu systému. Datová centra se dlí na : 1) operaní centra, která odpovídají za provoz uritého potu stanic, za pepis mených dat do formátu RINEX a za archivování lokálních dat, - 11 (140) -

12 SEMINÁ GPS Modul 1 2) regionální datová centra, která jsou zodpovdná za shromažování, distribuci a archivaci dat jak ze souboru zpracovávaných stanic globální sít, tak i oprných stanic. Celý systém završují ti globální datová centra, která uchovávají kompletní soubory všech namených dat. Globální datová centra IGS jsou : Greenbelt (USA), Paris (Francie) a San Diego (USA). Analýzy dat realizují tzv. analytická centra, která se dlí na nkolik kategorií výpoetních center (globální analýzy dat, dráhy družic a parametry zemské rotace). Kombinací výsledk ze sedmi výpoetních center vznikají výsledné produkty IGS. Ty jsou k dispozici v datových centrech se zpoždním nkolika dn. V tabulce 2 jsou uvedeny údaje o pesnosti a dostupnosti rzných soubor parametr drah družic GPS. Za koordinaci celé innosti IGS je odpovdná centrální kancelá (Jet Propulsion Laboratory - JPL) v Pasaden, USA. Tabulka 2: Pesnost drah družic GPS Efemerida pesnost poloha/hodiny k dispozici zdroj vysílaná (broadcast) ~ 2 m / 7 ns reálný as naviganí zpráva ultra-rapid (predikce) ~ 10 cm / 5 ns reálný as IGS datová centra ultra-rapid (výpoet) < 5 cm / 0,2 ns po 3 hod. IGS datová centra rapid < 5 cm / 0,1 ns po 17 hod. IGS datová centra pesná (precise) ~ 2 cm / <0,1 ns po ~ 13 dnech IGS datová centra Uživatelská složka GPS : Pro píjem a zpracování GPS signál byly vyvinuty speciální pijímae. V sou- asné dob existuje mnoho typ komerních pijíma. Podle využití se rozlišují pijímae naviganí (vojenské i civilní), geodetické, pijímae pro asovou synchronizaci. Pijíma GPS je tvoen anténou, radiofrekvenní jednotkou, mikroprocesorem, komunikaní jednotkou, pamtí a zdrojem naptí. Hlavní ástí je radiofrekvenní sekce (RF). Blokové schéma pijímae GPS je na Obr. 5. Anténa je doplnna pedzesilovaem, protože signály GPS jsou slabé. Anténa je bu spojena s pijímaem, nebo je samostatná. Signály se penášejí kabelem. Radiofrekvenní jednotka (RF) zpracovává pijaté signály (na jedné nebo dvou frekvencích). Dležitý je poet kanál urených pro píjem signál z družic. Každý kanál pijímá signály po celou dobu, kdy je družice nad horizontem. Základem RF sekce je oscilátor, který generuje referenní frekvenci, filtry pro eliminování nežádoucích frekvencí a smšovae signálu. V RF jednotce se - 12 (140) -

13 Základní princip a funkce GNSS pijímaný signál porovnává se signálem, který se vytváí z referenní frekvence pijímae. Tato je krátkodob udržována pomocí kemenného oscilátoru. V RF jednotce se signály filtrují. Fázová mení se uskuteují v detektorech signálu. Korelaní techniky zajišují získání komplexní informace (asové údaje družice, naviganí zpráva a nemodulovaný nosný kmitoet). Anténa Pedzesilova Kemenný oscilátor Radiofrekvenní jednotka Pamová jednotka Mikroprocesor Komunikaní jednotka Zdroj naptí Obr. 5 - Schéma GPS pijímae Mikroprocesor ídí celý pijímací systém, umožuje interaktivní komunikaci a programování pijímae. Po zapnutí pijímá signály a v reálném ase eší naviganí úlohu mením pseudovzdáleností. Vypoítá DOP, topocentrické polohy družic nad horizontem, okamžiky východu a západu všech družic. Komunikaní jednotka zajišuje styk pijímae s uživatelem. Zobrazuje aktuální informace o innosti pijímae. Pomocí kláves se vkládají do pijímae doplkové informace (název bodu, poadové íslo série mení, výška antény, meteorologické údaje). Pam uchovává observované veliiny a naviganí zprávy pro dodatené zpracování. Souasné pístroje uchovávají data v interních pamtech nebo na výmnných pamových médiích (PCMCIA Card, Compact Flash Card apod.). Data se pozdji penesou do pamti poítae pomocí sériových komunikaních kanál nebo pamovými kartami. Zdroj naptí je interní nebo externí. Vtšinou je tvoen kompaktní baterií, kterou je možno dobíjet. Dležitou souástí pijímae je anténa (Obr. 6). Musí umožovat píjem signálu ze všech smr viditelné ásti oblohy. Je teba odstínit odrazy, ke kterým mže dojít bhem cesty signálu od družice k antén. Odrazy vtšinou nastávají - 13 (140) -

14 SEMINÁ GPS Modul 1 v blízkosti pijímae. Tento jev se oznauje jako multipath a je ásten eliminován spodním krycím talíem antény. Pro odstranní multipath efektu se využívá polarizace signálu. Zatímco pímý signál GPS je pravotoiv polarizovaná vlna, odražený signál je polarizován levotoiv. Moderní antény dokáží tento vliv podstatn redukovat. Nkteré geodetické antény jsou opateny soustavou prstenc (choke-ring), které zamezují píjmu odražených vln v blízkosti antény. Obr. 6 - Antény GPS pijíma Fázová mení jsou závislá na orientaci antény vysílae i pijímae a na smru, ve kterém je signál zachycen. Se vzrstající pesnosti mení GPS nelze tento vliv zanedbávat. Proto bývá na disku antény vyznaen smr k severu. Pro geodetická mení je nutno pesn definovat fázový sted antény a podchytit možné variace fázového centra antény bhem mení. Fázové centrum pedstavuje polohu bodu, ke kterému se vztahují mení polohy. Fázová centra nejsou identická pro nosné vlny L 1 a L 2.Vzdálenost mezi obma fázovými centry dosahuje vtšinou nkolika milimetr a je pro vtšinu antén známa. Poloha fázového centra závisí též na zenitovém úhlu a azimutu smru, ve kterém pichází družicový signál na anténu. Pi použití stejných antén je tento efekt pi krátkých vektorech do znané míry eliminován. Pi dlouhých základnách toto neplatí, protože zenitové úhly družic na obou bodech vektoru nejsou stejné. V pípad, že se používají antény rzných typ, je teba pi pesných meních vždy vnovat pozornost modelování fázových center. Vtšinou se poloha fázového centra L 1 volí jako referenní. Pijímae lze klasifikovat podle zpracování namených údaj: 1) pijímae založené na bezkódových metodách (tzv. squaring). Pijatý signál se násobí se sebou samým, ímž je odstranna modulace ± π. Výsledkem je demodulovaná vlna s poloviní periodou. Z této se odvodí sinový signál, který má poloviní vlnovou délku, než ml pvodní signál. V tomto pípad se ztrácí informace o palubních efemeridách. 2) pijímae využívající korelaní techniky. Pijíma musí mít možnost vytvo- it kopii kopií PRN kódu (C/A nebo P kód). Tato kopie se porovnává s pijatým družicovým signálem. Hledá se stav, kdy korelace obou signál se rovná jedné. V okamžiku korelace je znám jak údaj družicových hodin (t D je zakódován do signálu ) tak údaj hodin v pijímai (t p ). Z rozdíl as lze vypoítat vzdálenost mezi pijímaem a družicí ( tzv. pseudovzdálenost). V dalším - 14 (140) -

15 Základní princip a funkce GNSS kroku se odstraní z pijatého signálu PRN kód a dekóduje se naviganí zpráva. Tato je eliminována ze signálu pomocí vysokofrekvenního filtru. Výsledkem tchto operací je: pseudovzdálenost, naviganí zpráva a demodulovaný, dopplerovsky posunutý družicový signál, který lze využít pi fázovém mení. 3) pijímae využívající fázových mení. Fázová mení jsou založena na zpracování dopplerovsky posunuté nosné vlny. Tato se získá bu technikou demodulace kódu s použitím korelace mezi pijatým signálem a jeho kopií generovanou v pijímai, nebo kvadrátováním u bezkódových pijíma. Pijímae lze také dlit podle potu pijímaných frekvencí. Pijímae jednofrekvenní pijímají signály pouze na nosné frekvenci L 1. Pijímae dvoufrekvenní pijímají signály na obou frekvencich ( L 1 a L 2 ). Píjem na obou nosných frekvencích umožuje eliminovat systematické vlivy ionosféry. Dvoufrekvenní pijímae je teba používat pi mení dlouhých vektor. Každý pijíma má uritý poet tzv.pijímacích kanál ( doplnných píslušným hardware), které umožují píjem a odlišení signál z rzných družic. Pijatý signál pijíma zpravidla rozlišuje pomocí C/A kódu, který je pro každou družici charakteristický. Pijímaný signál se využije bu pro kódová nebo fázová mení. Vtšina pijíma konstruovaných pro geodetické úely je vybavena více pijímacími kanály, z nichž každý permanentn pijímá signály ze zvolené družice. Souasné geodetické GPS pijímae mají obvykle minimáln 12 kanál, GPS + GLONASS pijímae 20 a více kanál. Jsou ti druhy pijímacích kanál: a) kódový korelaní kanál umožuje mit pseudovzdálenosti ke družici (využívá C/A nebo P kód) a umožuje dekódování naviganí zprávy. b) kódový fázový kanál dovoluje mit zlomky fází nosných vln L 1 a L 2 zvolené družice a umožuje dekódování naviganí zprávy. c) násobný korelaní kanál umožuje mit zlomky fází na nosných vlnách souasn z nkolika družic. Píjem signál se neustále pepíná z jedné družice na druhou. Rychlost pepínání umožuje jejich využití pro kinematické mení a pro mení v reálném ase. Pesnost kódových a fázových mení je funkcí vlnové délky elektromagnetického signálu (pi impulsním mení odpovídá perioda impulsu vlnové délce). V souasné dob lze vlnovou délku mit s pesností 1%. Systém GPS využívá tyi signály o vlnových délkách 300 m, 30 m, 0,19 m a 0,24 m. To znamená, že píslušné vlnové délky mohou být ureny s chybou 3 m, 0,3 m a 2 mm. Pro geodetické aplikace je nutným pedpokladem, aby pijíma ml pístup k nosné frekvenci L 1. Pi vzdálenostech nad 10 km je potebný pístup i k druhé nosné L 2. Kombinací mení na obou frekvencích lze snížit vliv ionosférické refrakce. Vtšina výrobc vyvíjí krom aparatur také vlastní programové vybavení pro zpracování GNSS mení (140) -

16 SEMINÁ GPS Modul GLONASS Ruský vojenský radionaviganí systém, vyvíjený od roku První družice byla vypuštna v roce 1982, systém zatím nikdy nebyl deklarován jako pln funkní. V roce 2001 však byl pijat plán kompletace a zdokonalení innosti GLONASS (viz. Obr. 10) Obr. 7 - Konstelace GLONASS satelit Jedním z hlavních rozdíl vzhledem k GPS je v GLONASS používání frakvenní identifikace družic (FDMA Frequency Division Multiple Access). Všechny družice systému používají stejnou sekvenci C/A a P kód, avšak každá družice vysílá ponkud odlišné nosné frekvence L 1, L 2, které jsou dány vztahy f n = 1602MHz 0,5625. n 1 + f n = 1246MHz 0,4375. n 2 + kde n = 0,1,...,24 znaí íslo frekvenního kanálu pidleného družici. Dalším rozdílem vi GPS je definice drah družic jejich pozicemi a rychlostmi v geocentrickém systému spojenému se Zemí (PZ-90). Obr. 8 - GLONASS satelit typu M - 16 (140) -

17 Základní princip a funkce GNSS Kompletní kosmická složka GLONASS je složena z 24 družic (po osmi ve tech dráhových rovinách o inklinaci 65º), ve výšce km (Obr. 7). Celková hmotnost družic je asi 1300 kg, rozptí vetn solárních panel je pes 7 m (Obr. 8). Obžná doba je ~ 11,25 hodin, tzn. identická konfigurace satelit se opakuje až po 8 dnech. Výhodou oproti GPS je lepší pokrytí oblastí o zempisné šíce nad 50º. Obr. 9 - GLONASS ídící složka Pozemní složka GLONASS sestává z ídícího centra a z pti pozemních monitorovacích (TT&C Telemetry, Tracking & Control) stanic a z pibližn 40 observaních stanic rozložených po celém povrchu zemkoule Obr. 9. TBC-to be confirmed (není potvrzeno), TBD-to be defined (není definováno) Obr Plánovaný rozvoj GLONASS - 17 (140) -

18 SEMINÁ GPS Modul GALILEO GALILEO je projektovaný evropský civilní satelitní naviganí systém, který je vyvíjen spolen Evropskou Unií (EU) a Evropskou kosmickou agenturou (ESA). Systém je v závrené fázi píprav, avšak pvodní termín uvedení do provozu se nejen z technických dvod posunul na rok 2012 (podle údaj z roku 2007). Je projektován tak, aby byla zajištna interoperabilita s GPS a GLONASS. První testovací družice tohoto systému byla vypuštna v roce Kosmická složka GALILEA je složena z 30 družic ( záložní) ve tech dráhových rovinách o inklinaci 56º, ve výšce km. Obžná doba je ~ 14 hodin, tzn. identická konfigurace satelit se opakuje až po 10 dnech. Pozemní složka GALILEA sestává ze dvou ídících center, z devíti pozemních antén, z pti TT&C stanic a z pibližn 40 observaních stanic rozložených po celém povrchu zemkoule. GALILEO mže používat celkem deset rozdílných signál na rzných frekvenních pásmech, ležících v bezprostední blízkosti souasných pásem L1 a L2 používaných systémy GPS a GLONASS (Obr. 11). Obr. 11 Signály a frekvence systému GALILEO Služby: GALILEO bude poskytovat 5 rzných služeb OS (Open Service), CS (Commercial Service), SoL (Safety of Life Service), PRS (Public Regulated Service), a SAR (Search and Rescue Service). Veejn pístupná služba (OS Open Service) je bezplatná a odpovídá civiln pístupné služb GPS, vyznauje se však zlepšenou kvalitou signálu a tím i vyšší spolehlivostí. Tato služba využívá frekvenních pásem E5a a E2-L1-E1 a má zajistit pesnost naviganí polohy 4 m horizontáln a 8 m vertikáln. Zpoplatnná služba (CS Commercial Service) je základem pro nejrznjší komerní a obchodní aplikace. Oproti OS nabízí využití 2 dalších neveejných signál na frekvenci E6. Má umožnit dosahování naviganí polohové pesnosti od 1 m až do 10 cm. Služba záchrany života (SoL Safety of Life Service) poskytuje pro kritické situace v letecké a lodní doprav naviganí pesnost na úrovni OS, avšak se - 18 (140) -

19 Základní princip a funkce GNSS zaruenou celosvtovou kontinuitou a integritou. Využívá frekvenních pásem E5a+E5b a L1(E2). Vyhledávací a záchranná služba (SAR Search and Rescue Service) se vyznauje možností obousmrné komunikace mezi družicovým naviganím systémem a uživatelem, umožující urit pesnou polohu místa odkud je vysílán signál se žádostí o pomoc. Služba s omezenou veejnou pístupností (PRS Public Regulated Service) je uzavená služba vyznaující se obzvláštní robustností a odolností vi rušení. Pedpokládá se její využití v civilní obran a národní/mezinárodní bezpenosti. Je umístna na dvou frekvencích s vtší šíkou pásma (E6, E2-L1-E1). Pístup k této služb bude ízen veejnými složkami. V tabulce. 3 jsou znázornny charakteristiky všech uvedených služeb naviganího systému GALILEO. Tabulka 3 Služby systému GALILEO OS CS PRS SoL SAR pokrytí globální globální lokální globální lokální globální globální - 2 frekvence - 1 frekvence 4 m/8 m 1 m 0,1 m 6,5m/12m 1 m 4-6 m < 10 m 15m/35m (DGNS) (DGNS) pístupnost 99,8 % 99,8 % 99-99,9% 99,8 % 99 % integrita ne ásten zaruena ano ano 2.3 Porovnání dosavadních a pipravovaných GNSS Tabulka 4 udává plánované charakteristiky souasných a pipravovaných GNSS. Pln funkní je od roku 1993 systém GPS. Systém GLONASS nebyl zatím nikdy kompletní, dosud nejvyšší poet družic byl 17 (1997), avšak pedpokládá se jeho postupná kompletace v blízké dob. V budoucnosti se pedpokládá spolené využívání všech tí existujících GNSS (GPS + GLONASS + GALILEO), což znamená, že pro naviganí, geodetické a jiné úely bude k dispozici více jak 80 družic vysílajících signály na nejmén tech rzných frekvencích. Znamená to, že družicové metody mení budou použitelné i tam, kde v souasnosti využití GPS naráží na problémy (mstská zástavba, lesnatá území apod.) (140) -

20 SEMINÁ GPS Modul 1 Tabulka 4: Parametry souasných a pipravovaných GNSS GNSS GPS GLONASS GALILEO zaátek vývoje start první družice celkový poet družic náhr náhr náhr dráhové roviny sklon k rovníku 55º 65º 56º výška nad Zemí km km km obžná doba 11 h 58 min 11 h 15 min ~ 14 h souadnicový systém WGS 84 SGS 85 GTRF asový systém GPST GLONASS T GST charakteristika signálu kódová identifikace frekvenní identifikace frekvence L1, L2, (L5) L1, L2, (L5) umlá ovlivování signálu SA do AS žádné kódová identifikace E5a, E5b, E6, E2-L1-E1 PRS - 20 (140) -

21 Systematické vlivy na GPS mení 3 Systematické vlivy pi GPS mení Vysílání, šíení a píjem GPS signálu mezi družicí a pijímaem podléhá psobení ady systematických faktor, které lze rozdlit na umlé ovlivování kvality signálu (SA, AS), chyby související s družicemi (hardware, dráhy, hodiny), chyby pi šíení signálu atmosférou (vliv ionosféry, troposféry), chyby související s pijímaem (hodiny, ofsety a variace fázových center antén, hardware), chyby související s místem mení a postavením antény (multipath, centrace a odmení výšky antény). 3.1 Umlé ovlivování kvality GPS signálu SA Selective Availability : Aktivní v období leden Kvten Umlá degradace dráhových údaj a ovlivování palubních hodin družic (clock dithering) podle utajeného algoritmu. AS Anti-Spoofing : Aktivní od ledna 1994 doposud. Pepis P-kódu dalším W-kódem. Výsledný Y-kód je tajný, je pístupný pouze autorizovaným uživatelm. Moderní GPS pijímae dokážou pomocí uritých technik tuto obtíž obejít a získávat P-kód na obou frekvencích (Z-tracking aj.), ovšem s ponkud zvýšenou úrovní šumu. 3.2 Chyby související s družicí Zpoždní signálu v obvodech aparatury na družici a chyby družicových hodin ovlivují pesnost urení tranzitního asu. Pesnost urení parametr drah družic ovlivuje významnji výsledky autonomních GNSS mení než výsledky relativních (rozdílových) mení. Pesnost drah družic je uvedena v kapitole 2.2 (tabulka. 2). Polohy fázových center antén družic se neshodují s jejich tžišti, která jsou uvažována pi výpotu efemerid. Pi pesném zpracování delších vektor (stovky km) je teba tento vliv brát v úvahu. 3.3 Vliv atmosféry na mení GPS Signál vysílaný z družice prochází nehomogenním prostedím - atmosférou, která ovlivuje pedevším rychlost šíení vysílané vlny a tím dochází ke zmnám mených parametr - pseudovzdáleností nebo fází. Zemská atmosféra sahá od zemského povrchu až do výše pes km a lení se na nkolik charakteristických vrstev, které mají z hlediska ovlivnní rychlosti šíení radiových vln rzné fyzikální vlastnosti. (Obr. 12) (140) -

Systém GPS. Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz

Systém GPS. Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz Systém GPS Ing. Jan Koukl duben 2002 (doplněno listopad 2004) info@beruna.cz, www.beruna.cz Obsah 0 Pár slov úvodem... 4 1 Historie a vznik systému... 4 1.1 Fáze první (1973-79)... 5 1.2 Fáze druhá (1979-85)...

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS Diplomová práce autor: Miluše Vilímková vedoucí práce: prof. Ing. J. Kostelecký, Dr.Sc. konzultant:

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 00 4 ABSTRAKT Tato práce se zabývá Signal Processing Toolboxem (SPTOOL) a Filter Design&Analysis Toolboxem (FDATOOL) v prostedí MATLAB. Jedním z cíl této práce

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta 4. Jaderná fyzika Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedlitelné. Postupem asu se zjistilo, že mají jádro složené z proton a z neutron a elektronový obal tvoený elektrony. Jaderná fyzika se zabývá

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s. Ing. arch. Zden4k Kindl IKP Consulting Engineers, s.r.o.

Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s. Ing. arch. Zden4k Kindl IKP Consulting Engineers, s.r.o. 2z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 ZPRACOVATELÉ: + externí spolupracovníci Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s. Ing. arch. Zden4k Kindl IKP Consulting Engineers, s.r.o. Obsah: 1.1. Úvod... 4 1.2. Cíl studie...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Digitální modely terénu (2)

Digitální modely terénu (2) Digitální modely terénu (2) Ing. Martin KLIMÁNEK, Ph.D. 411 Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 1 Digitální modely terénu :

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakaláská práce podává struný popis problematiky jaderné syntézy. V první kapitole je nastínna definice pojmu

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více