VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ OTAKAR ŠVÁBENSKÝ, JOSEF WEIGEL, RADOVAN MACHOTKA SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 SEMINÁ GPS Modul 1 Otakar Švábenský, Josef Weigel, Radovan Machotka, Brno (140) -

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Základní princip a funkce GNSS Struktura a fungování GNSS Souasné a pipravované GNSS GPS GLONASS GALILEO Porovnání dosavadních a pipravovaných GNSS Systematické vlivy pi GPS mení Umlé ovlivování kvality GPS signálu Chyby související s družicí Vliv atmosféry na mení GPS Chyby související s pijímaem Chyby související s místem mení Faktory pesnosti GPS mení Metodika GPS mení Statická metoda Rychlá statická metoda Metoda Stop and Go Kinematické metody GPS navigace GNSS pijímae a antény Kalibrace GNSS antén Souadnicové systémy Praktické mení s aparaturami GPS Píprava k mení Mení s pijímaem GNSS LEICA GPS System 200, Družicová aparatura WILD System GPS Sensor WILD SR GPS Controller WILD CR Družicová aparatura WILD (Leica) System Mení aparaturou GPS Leica System 200, Píprava mení LEICA GPS System LEICA GPS System Vyhodnocení GPS mení (140) -

4 SEMINÁ GPS Modul Postprocessing Penos mených dat do PC LEICA SKI GPS software Plánování mení Organizace datových struktur : Poetní zpracování dat : Vyrovnání LEICA SKI-Pro GPS software Výpoet GPS vektor Transformace do S-JTSK Vyhodnocení v reálném ase Pevod výsledk do S-JTSK Souadnicový systém ETRS Souadnicový systém JTSK Struná historie budování systému Kartografické zobrazení Prostorová podobnostní transformace Schéma pevodu Formáty GNSS datových soubor RINEX formát SP3 formát pesných efemerid Fázová centra GPS antén NGS formát Inženýrské aplikace GNSS Vytyování s GNSS Budování úelových geodetických sítí s GNSS Primární systémy plošných a liniových staveb Urování geometrických parametr koleje Mení posun stavebních objekt s GNSS Vedení stavebních stroj pomocí GNSS Závr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplkové studijní literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny (140) -

5 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Cílem tohoto studijního textu je seznámit tenáe se základními problémy praktického geodetického využití globálního naviganího satelitního systému NAVSTAR GPS. Je to modul urený pro pedmt HE08 Seminá GPS na magisterském stupni studia oboru Geodézie a kartografie na VUT FAST Brno. 1.2 Požadované znalosti Ke studiu je teba znalost stedoškolské matematiky a fyziky, zejména základ geometrie a diferenciálního potu. Dále je teba znát základy geodetické astronomie a kosmické geodézie, a dobe se orientovat v základech teorie chyb. Rovnž se pedpokládá alespo základní znalost obsluhy geodetických pístroj. 1.3 Doba potebná ke studiu Doba potebná ke zvládnutí látky této studijní opory k pedmtu "Seminá GPS" odpovídá rozsahu výuky 2 hodiny cviení týdn po dobu 13 týdn a dá se odhadnout zhruba na hodin soustedného studia Klíová slova Družicová geodézie, globální naviganí satelitní systémy, urování polohy. - 5 (140) -

6

7 Základní princip a funkce GNSS 2 Základní princip a funkce GNSS 2.1 Struktura a fungování GNSS Pod všeobecn užívanou zkratkou GNSS se souhrnn rozumí Globální naviganí satelitní systémy. Globální znamená použitelnost v každém ase na kterémkoli míst zemkoule (nezávisle na poasí, v klidu i za pohybu), naviganí znamená sloužící k zempisné orientaci, a satelitní znamená používající umlé družice Zem. Struktura všech dosavadních a pipravovaných GNSS je obdobná a liší se v zásad pouze v technických detailech. Lze ji rozdlit na ti základní složky: ídící, kosmickou a uživatelskou. ídící složka koordinuje funkci celého systému, prbžn monitoruje jeho innost, vytváí a udržuje systémový as, provádí manévry satelit (korekce polohy ve dráze). Kosmická složka zahrnuje aktivní umlé družice Zem, jejichž poloha je kontinuáln urována v jednotné celosvtové geocentrické souadnicové soustav. Družice vysílají signály, které nesou informace potebné k urování polohy. Uživatelská složka zahrnuje pozemní pijímae schopné pijímat a zpracovávat družicové GNSS signály. GNSS umožují o o navigaci na zemském povrchu, na moi i ve vzduchu, autonomní urování 3D polohy, rychlosti a pesného asu na Zemi a v její blízkosti, o geodetické aplikace (urování relativní 3D polohy), o realizace a udržování globálních a regionálních referenních systém (ITRS, ETRS), o ešení geodynamických úloh (geotektonika), o urování parametr zemské rotace (EOP), o získávání údaj o stavu zemské atmosféry (využití v meteorologii), o pesné penášení asu. GNSS technologie mení je v souasnosti již samozejmou bžnou souástí mnoha geodetických postup. Poízení GPS pijímae dnes již není píliš nákladnou investicí a patí k vybavení vtšiny geodetických firem. Technologie urování polohy s využitím GNSS je oproti klasickým geodetickým metodám velmi úsporná a efektivní. Nezávisí totiž na vzájemné viditelnosti bod (tato je nezbytná pro klasická terestrická úhlová a délková mení) a nezávisí na denní nebo noní dob. - 7 (140) -

8 SEMINÁ GPS Modul Souasné a pipravované GNSS GPS Americký vojenský naviganí systém známý pod názvem GPS (Global Positioning System), oznaovaný též NAVSTAR ( Navigation System using Time and Ranging naviganí systém využívající mení asu a vzdáleností), byl budován v letech První družice byla vypuštna v roce 1978, systém byl deklarován jako pln funkní 17. ervence Systém pracuje na principu jednosmrného dálkomru. Menou veliinou je doba šíení signálu z družicové antény k pijímací antén, zjišovaná pomocí kódové nebo fázové informace. Namený as je pevádn pomocí rychlosti šíení signálu na vzdálenost. Tento radionaviganí systém umožuje urit polohu pijímae v trojrozmrných souadnicích a jeho rychlost v reálném ase. Také lze získat informaci o ase UTC. Systém GPS umožuje v reálném ase kdykoliv a kdekoliv na zemském povrchu a v jeho blízkosti okamžité urení polohy. Jako vojenský systém je odolný proti rušení a disponuje možnostmi znesnadnní pístupu neoprávnným uživatelm. Základní zpsob mení je urování tzv.pseudovzdáleností. V tomto pípad se využívá celého systému a mení se uskuteuje v reálném ase. Tento zpsob není vhodný pro geodetické využití. Existují však i metody, které nejsou závislé na celém systému a které poskytují podstatn vyšší pesnosti než umožuje základní zpsob mení. Vyhodnocení mených dat a výpoet polohy se provádí dodaten po skonení mení, nebo se pracuje v reálném ase (což vyžaduje další hardwarové doplky). Tyto metody svojí pesností již vyhovují potebám geodézie. Pesnost mení je závislá na mnoho faktorech. Orientan se udává pro délku meného vektoru D : pro souadnicové rozdíly x, y, z pro azimut ± (1" + Kosmická složka GPS : 5 D km ). ± (5 mm D), Aktivní družice systému GPS jsou umístny na šesti rovnomrn rozložených dráhách jejichž rektascenze výstupních uzl se liší o 60. Vzdálenost mezi družicemi na stejné dráze je 120. Dráhy družic jsou kruhové s nominální výškou km a mají sklon k rovníku 55. Obžná doba družic je 12 hvzdných hodin, tudíž konstelace družic se opakuje pro dané stanovišt jednou za den. Vzhledem k asu UTC se družice urychlují o pibližn tyi minuty za den. Konstelace družic zajišuje všude na Zemi v každém okamžiku pokrytí 4 až 8 družicemi s elevací nad 15 o. Další družice jsou na obžných drahách v záloze, aby mohly pípadn nahradit poškozené nefunkní družice. Vypuštní další družice na obžnou dráhu se pedpokládá pouze v pípad, že by pestaly fungovat více jak ti družice. Rozmístní družic v prostoru je na Obr. 1. Každá GPS družice je vybavena pijímaem, vysílaem, atomovými hodinami, procesorovou jednotkou, zdroji elektrické energie a adou pístroj, které slouží pro navigaci nebo jiné vojenské úely (nap. pro detekci výbuch jaderných - 8 (140) -

9 Základní princip a funkce GNSS náloží aj.). Konstrukce družic prošla vývojem, postupn se vypouštly družice blok I, II, IIA, IIR, IIR-M. Posledním vývojovým typem je družice IIF s novou frekvencí L 5, pipravován je typ III (po r. 2012). Obr. 1 - Konstelace GPS satelit Družice pijímá, zpracovává a uchovává informace pedávané prostednictvím pozemních antén (GA). Družice sleduje stav vlastních systém, koriguje svoji dráhu raketovými motorky a podává o tchto skutenostech informace do ídícího centra. Družice je vybavena záložními prvky. Stabilizace a uchování družice na dráze se zajišuje prostednictvím setrvaník.. Obr. 2 - GPS družice (Blok I) GPS družice prvního bloku je znázornna na Obr. 2. Hmotnost této družice je 845 kg a rozmr je 2 x 1 x 1,5 m. Družice jsou vybaveny atomovými hodinami. Palubní baterie jsou dobíjeny dvma sluneními lánky o ploše 7,25 m 2. GPS družice vysílají pro uživatele složitý signál, který je tvoen adou koherentních kmitot (viz. Tabulka 1). Každá družice vysílá zprávy o své poloze a pibližné poloze ostatních družic systému. Pesný as a pesné kmitoty vysíla- - 9 (140) -

10 SEMINÁ GPS Modul 1 ných frekvencí zajišují cesiové, rubidiové nebo vodíkové oscilátory. Stabilita tchto oscilátor je až za 24 hodin. Tabulka 1: Složky GPS satelitního signálu Složka základní frekvence f o = 10,23 nosná vlna L1 nosná vlna L2 P kód f o = 10,23 C/A kód f o /10 = 1,023 Frekvence [MHz] f 1 = 154. f o = 1575,42 ( 1 ~ 19,0 cm) f 2 = 120. f o = 1227,60 ( 1 ~ 24,4 cm) naviganí zpráva f o / = ídící složka GPS : ídící složka (Control Segment) monitoruje funkce družic a získané údaje pedává v naviganí zpráv do pamti družic. Operaní systém (OCS Operational Control System ) se skládá z jedné hlavní ídící stanice, z pti monitorovacích stanic a tí pozemních ídících stanic. Monitorovací stanice jsou vybaveny pesnými asovými normály a pijímai P kódu a vytváejí sí pro urování palubních efemerid a pro modelování chodu družicových hodin. Monitorovací stanice neustále pijímají signály ze všech družic systému, tyto uchovávají a pedávají do hlavní stanice (MCS). Monitorovací stanice ( ) jsou na: Hawaii (Tichý oceán), Ascension Island (jižní Atlantik), Diego Garcia (agoské ostrovy v Indickém oceánu), Kwajalein (Marshallovo souostroví v Tichém oceánu) a Colorado Springs v USA (Obr. 3). Obr. 3 - ídící složka GPS Stanice v Colorado Springs je souasn hlavní ídící stanicí (MCS Master Control Station). Zde se zpracovávají telemetrické údaje a výsledky sledování pohybu družic ze všech monitorovacích stanic. V MCS se také uchovává asový systém, tzv. GPS as (GPST), ve kterém pracuje celý systém. Pro výpo- et dráhových parametr se používá týdenní pozorování monitorovacích stanic. Pomocí Kalmanova filtru jsou odvozovány parametry drah družic, urovány korekce družicových hodin a parametry ionosférického modelu. Z odvozených hodnot se pedpovídají dráhové parametry platné na cca 26 hodin. V intervalu - 10 (140) -

11 Základní princip a funkce GNSS osmi (24) hodin se pedávají ze tí pozemních idících stanic (Ascension Island, Diego Garcia, Kwajalein), pomocí pozemních antén (GA Ground Antennas), informace o družicových efemeridách, povely pro ízení provozního režimu družic a korekce drah družic do procesor na družicích. Palubní efemeridy jsou namodulovány na nosné kmitoty L1 a L2 a jsou tak dostupné pro navigaci v reálném ase. Rozmístní stanic umožuje denn navázat tikrát spojení mezi každou družicí a pozemní anténou (GA). Existuje nkolik nezávislých civilních monitorovacích sítí, které urují pesné efemeridy družic GPS. Tyto sít se nepodílejí na ízení a innosti systému. V roce 1992 zídila Mezinárodní geodetická asociace Mezinárodní GPS službu pro geodynamiku (International GPS Service for Geodynamics IGS), která krom sledování geodynamických jev v Evrop uruje : pesné dráhy družic vetn parametr silového pole, parametry rotace Zem, modely chodu družicových hodin, informace o stavu ionosféry a pomocí kolokaních stanic pesné pipojení k terrestrickému rámci (kolokaní stanice jsou pipojeny ke globální síti). Mezinárodní GPS služba pro geodynamiku (IGS) má následující strukturu: Byla vytvoena globální sí (tzv. core network ) velmi kvalitních stanic, které mají permanentní provoz - Obr. 4. Obr. 4 - IGS sí permanentních GPS stanic Data z jednotlivých stanic jsou vtšinou pedávána automaticky pomocí sít INTERNET do datových center. Globální sí je doplnna rozsáhlejším souborem oprných stanic (100 až 200), na kterých se mí v pravidelných intervalech tak, aby mohly být podchyceny tektonické deformace. Rovnž tyto body mohou poskytovat pímý pístup k terestrickému referennímu systému. Datová centra se dlí na : 1) operaní centra, která odpovídají za provoz uritého potu stanic, za pepis mených dat do formátu RINEX a za archivování lokálních dat, - 11 (140) -

12 SEMINÁ GPS Modul 1 2) regionální datová centra, která jsou zodpovdná za shromažování, distribuci a archivaci dat jak ze souboru zpracovávaných stanic globální sít, tak i oprných stanic. Celý systém završují ti globální datová centra, která uchovávají kompletní soubory všech namených dat. Globální datová centra IGS jsou : Greenbelt (USA), Paris (Francie) a San Diego (USA). Analýzy dat realizují tzv. analytická centra, která se dlí na nkolik kategorií výpoetních center (globální analýzy dat, dráhy družic a parametry zemské rotace). Kombinací výsledk ze sedmi výpoetních center vznikají výsledné produkty IGS. Ty jsou k dispozici v datových centrech se zpoždním nkolika dn. V tabulce 2 jsou uvedeny údaje o pesnosti a dostupnosti rzných soubor parametr drah družic GPS. Za koordinaci celé innosti IGS je odpovdná centrální kancelá (Jet Propulsion Laboratory - JPL) v Pasaden, USA. Tabulka 2: Pesnost drah družic GPS Efemerida pesnost poloha/hodiny k dispozici zdroj vysílaná (broadcast) ~ 2 m / 7 ns reálný as naviganí zpráva ultra-rapid (predikce) ~ 10 cm / 5 ns reálný as IGS datová centra ultra-rapid (výpoet) < 5 cm / 0,2 ns po 3 hod. IGS datová centra rapid < 5 cm / 0,1 ns po 17 hod. IGS datová centra pesná (precise) ~ 2 cm / <0,1 ns po ~ 13 dnech IGS datová centra Uživatelská složka GPS : Pro píjem a zpracování GPS signál byly vyvinuty speciální pijímae. V sou- asné dob existuje mnoho typ komerních pijíma. Podle využití se rozlišují pijímae naviganí (vojenské i civilní), geodetické, pijímae pro asovou synchronizaci. Pijíma GPS je tvoen anténou, radiofrekvenní jednotkou, mikroprocesorem, komunikaní jednotkou, pamtí a zdrojem naptí. Hlavní ástí je radiofrekvenní sekce (RF). Blokové schéma pijímae GPS je na Obr. 5. Anténa je doplnna pedzesilovaem, protože signály GPS jsou slabé. Anténa je bu spojena s pijímaem, nebo je samostatná. Signály se penášejí kabelem. Radiofrekvenní jednotka (RF) zpracovává pijaté signály (na jedné nebo dvou frekvencích). Dležitý je poet kanál urených pro píjem signál z družic. Každý kanál pijímá signály po celou dobu, kdy je družice nad horizontem. Základem RF sekce je oscilátor, který generuje referenní frekvenci, filtry pro eliminování nežádoucích frekvencí a smšovae signálu. V RF jednotce se - 12 (140) -

13 Základní princip a funkce GNSS pijímaný signál porovnává se signálem, který se vytváí z referenní frekvence pijímae. Tato je krátkodob udržována pomocí kemenného oscilátoru. V RF jednotce se signály filtrují. Fázová mení se uskuteují v detektorech signálu. Korelaní techniky zajišují získání komplexní informace (asové údaje družice, naviganí zpráva a nemodulovaný nosný kmitoet). Anténa Pedzesilova Kemenný oscilátor Radiofrekvenní jednotka Pamová jednotka Mikroprocesor Komunikaní jednotka Zdroj naptí Obr. 5 - Schéma GPS pijímae Mikroprocesor ídí celý pijímací systém, umožuje interaktivní komunikaci a programování pijímae. Po zapnutí pijímá signály a v reálném ase eší naviganí úlohu mením pseudovzdáleností. Vypoítá DOP, topocentrické polohy družic nad horizontem, okamžiky východu a západu všech družic. Komunikaní jednotka zajišuje styk pijímae s uživatelem. Zobrazuje aktuální informace o innosti pijímae. Pomocí kláves se vkládají do pijímae doplkové informace (název bodu, poadové íslo série mení, výška antény, meteorologické údaje). Pam uchovává observované veliiny a naviganí zprávy pro dodatené zpracování. Souasné pístroje uchovávají data v interních pamtech nebo na výmnných pamových médiích (PCMCIA Card, Compact Flash Card apod.). Data se pozdji penesou do pamti poítae pomocí sériových komunikaních kanál nebo pamovými kartami. Zdroj naptí je interní nebo externí. Vtšinou je tvoen kompaktní baterií, kterou je možno dobíjet. Dležitou souástí pijímae je anténa (Obr. 6). Musí umožovat píjem signálu ze všech smr viditelné ásti oblohy. Je teba odstínit odrazy, ke kterým mže dojít bhem cesty signálu od družice k antén. Odrazy vtšinou nastávají - 13 (140) -

14 SEMINÁ GPS Modul 1 v blízkosti pijímae. Tento jev se oznauje jako multipath a je ásten eliminován spodním krycím talíem antény. Pro odstranní multipath efektu se využívá polarizace signálu. Zatímco pímý signál GPS je pravotoiv polarizovaná vlna, odražený signál je polarizován levotoiv. Moderní antény dokáží tento vliv podstatn redukovat. Nkteré geodetické antény jsou opateny soustavou prstenc (choke-ring), které zamezují píjmu odražených vln v blízkosti antény. Obr. 6 - Antény GPS pijíma Fázová mení jsou závislá na orientaci antény vysílae i pijímae a na smru, ve kterém je signál zachycen. Se vzrstající pesnosti mení GPS nelze tento vliv zanedbávat. Proto bývá na disku antény vyznaen smr k severu. Pro geodetická mení je nutno pesn definovat fázový sted antény a podchytit možné variace fázového centra antény bhem mení. Fázové centrum pedstavuje polohu bodu, ke kterému se vztahují mení polohy. Fázová centra nejsou identická pro nosné vlny L 1 a L 2.Vzdálenost mezi obma fázovými centry dosahuje vtšinou nkolika milimetr a je pro vtšinu antén známa. Poloha fázového centra závisí též na zenitovém úhlu a azimutu smru, ve kterém pichází družicový signál na anténu. Pi použití stejných antén je tento efekt pi krátkých vektorech do znané míry eliminován. Pi dlouhých základnách toto neplatí, protože zenitové úhly družic na obou bodech vektoru nejsou stejné. V pípad, že se používají antény rzných typ, je teba pi pesných meních vždy vnovat pozornost modelování fázových center. Vtšinou se poloha fázového centra L 1 volí jako referenní. Pijímae lze klasifikovat podle zpracování namených údaj: 1) pijímae založené na bezkódových metodách (tzv. squaring). Pijatý signál se násobí se sebou samým, ímž je odstranna modulace ± π. Výsledkem je demodulovaná vlna s poloviní periodou. Z této se odvodí sinový signál, který má poloviní vlnovou délku, než ml pvodní signál. V tomto pípad se ztrácí informace o palubních efemeridách. 2) pijímae využívající korelaní techniky. Pijíma musí mít možnost vytvo- it kopii kopií PRN kódu (C/A nebo P kód). Tato kopie se porovnává s pijatým družicovým signálem. Hledá se stav, kdy korelace obou signál se rovná jedné. V okamžiku korelace je znám jak údaj družicových hodin (t D je zakódován do signálu ) tak údaj hodin v pijímai (t p ). Z rozdíl as lze vypoítat vzdálenost mezi pijímaem a družicí ( tzv. pseudovzdálenost). V dalším - 14 (140) -

15 Základní princip a funkce GNSS kroku se odstraní z pijatého signálu PRN kód a dekóduje se naviganí zpráva. Tato je eliminována ze signálu pomocí vysokofrekvenního filtru. Výsledkem tchto operací je: pseudovzdálenost, naviganí zpráva a demodulovaný, dopplerovsky posunutý družicový signál, který lze využít pi fázovém mení. 3) pijímae využívající fázových mení. Fázová mení jsou založena na zpracování dopplerovsky posunuté nosné vlny. Tato se získá bu technikou demodulace kódu s použitím korelace mezi pijatým signálem a jeho kopií generovanou v pijímai, nebo kvadrátováním u bezkódových pijíma. Pijímae lze také dlit podle potu pijímaných frekvencí. Pijímae jednofrekvenní pijímají signály pouze na nosné frekvenci L 1. Pijímae dvoufrekvenní pijímají signály na obou frekvencich ( L 1 a L 2 ). Píjem na obou nosných frekvencích umožuje eliminovat systematické vlivy ionosféry. Dvoufrekvenní pijímae je teba používat pi mení dlouhých vektor. Každý pijíma má uritý poet tzv.pijímacích kanál ( doplnných píslušným hardware), které umožují píjem a odlišení signál z rzných družic. Pijatý signál pijíma zpravidla rozlišuje pomocí C/A kódu, který je pro každou družici charakteristický. Pijímaný signál se využije bu pro kódová nebo fázová mení. Vtšina pijíma konstruovaných pro geodetické úely je vybavena více pijímacími kanály, z nichž každý permanentn pijímá signály ze zvolené družice. Souasné geodetické GPS pijímae mají obvykle minimáln 12 kanál, GPS + GLONASS pijímae 20 a více kanál. Jsou ti druhy pijímacích kanál: a) kódový korelaní kanál umožuje mit pseudovzdálenosti ke družici (využívá C/A nebo P kód) a umožuje dekódování naviganí zprávy. b) kódový fázový kanál dovoluje mit zlomky fází nosných vln L 1 a L 2 zvolené družice a umožuje dekódování naviganí zprávy. c) násobný korelaní kanál umožuje mit zlomky fází na nosných vlnách souasn z nkolika družic. Píjem signál se neustále pepíná z jedné družice na druhou. Rychlost pepínání umožuje jejich využití pro kinematické mení a pro mení v reálném ase. Pesnost kódových a fázových mení je funkcí vlnové délky elektromagnetického signálu (pi impulsním mení odpovídá perioda impulsu vlnové délce). V souasné dob lze vlnovou délku mit s pesností 1%. Systém GPS využívá tyi signály o vlnových délkách 300 m, 30 m, 0,19 m a 0,24 m. To znamená, že píslušné vlnové délky mohou být ureny s chybou 3 m, 0,3 m a 2 mm. Pro geodetické aplikace je nutným pedpokladem, aby pijíma ml pístup k nosné frekvenci L 1. Pi vzdálenostech nad 10 km je potebný pístup i k druhé nosné L 2. Kombinací mení na obou frekvencích lze snížit vliv ionosférické refrakce. Vtšina výrobc vyvíjí krom aparatur také vlastní programové vybavení pro zpracování GNSS mení (140) -

16 SEMINÁ GPS Modul GLONASS Ruský vojenský radionaviganí systém, vyvíjený od roku První družice byla vypuštna v roce 1982, systém zatím nikdy nebyl deklarován jako pln funkní. V roce 2001 však byl pijat plán kompletace a zdokonalení innosti GLONASS (viz. Obr. 10) Obr. 7 - Konstelace GLONASS satelit Jedním z hlavních rozdíl vzhledem k GPS je v GLONASS používání frakvenní identifikace družic (FDMA Frequency Division Multiple Access). Všechny družice systému používají stejnou sekvenci C/A a P kód, avšak každá družice vysílá ponkud odlišné nosné frekvence L 1, L 2, které jsou dány vztahy f n = 1602MHz 0,5625. n 1 + f n = 1246MHz 0,4375. n 2 + kde n = 0,1,...,24 znaí íslo frekvenního kanálu pidleného družici. Dalším rozdílem vi GPS je definice drah družic jejich pozicemi a rychlostmi v geocentrickém systému spojenému se Zemí (PZ-90). Obr. 8 - GLONASS satelit typu M - 16 (140) -

17 Základní princip a funkce GNSS Kompletní kosmická složka GLONASS je složena z 24 družic (po osmi ve tech dráhových rovinách o inklinaci 65º), ve výšce km (Obr. 7). Celková hmotnost družic je asi 1300 kg, rozptí vetn solárních panel je pes 7 m (Obr. 8). Obžná doba je ~ 11,25 hodin, tzn. identická konfigurace satelit se opakuje až po 8 dnech. Výhodou oproti GPS je lepší pokrytí oblastí o zempisné šíce nad 50º. Obr. 9 - GLONASS ídící složka Pozemní složka GLONASS sestává z ídícího centra a z pti pozemních monitorovacích (TT&C Telemetry, Tracking & Control) stanic a z pibližn 40 observaních stanic rozložených po celém povrchu zemkoule Obr. 9. TBC-to be confirmed (není potvrzeno), TBD-to be defined (není definováno) Obr Plánovaný rozvoj GLONASS - 17 (140) -

18 SEMINÁ GPS Modul GALILEO GALILEO je projektovaný evropský civilní satelitní naviganí systém, který je vyvíjen spolen Evropskou Unií (EU) a Evropskou kosmickou agenturou (ESA). Systém je v závrené fázi píprav, avšak pvodní termín uvedení do provozu se nejen z technických dvod posunul na rok 2012 (podle údaj z roku 2007). Je projektován tak, aby byla zajištna interoperabilita s GPS a GLONASS. První testovací družice tohoto systému byla vypuštna v roce Kosmická složka GALILEA je složena z 30 družic ( záložní) ve tech dráhových rovinách o inklinaci 56º, ve výšce km. Obžná doba je ~ 14 hodin, tzn. identická konfigurace satelit se opakuje až po 10 dnech. Pozemní složka GALILEA sestává ze dvou ídících center, z devíti pozemních antén, z pti TT&C stanic a z pibližn 40 observaních stanic rozložených po celém povrchu zemkoule. GALILEO mže používat celkem deset rozdílných signál na rzných frekvenních pásmech, ležících v bezprostední blízkosti souasných pásem L1 a L2 používaných systémy GPS a GLONASS (Obr. 11). Obr. 11 Signály a frekvence systému GALILEO Služby: GALILEO bude poskytovat 5 rzných služeb OS (Open Service), CS (Commercial Service), SoL (Safety of Life Service), PRS (Public Regulated Service), a SAR (Search and Rescue Service). Veejn pístupná služba (OS Open Service) je bezplatná a odpovídá civiln pístupné služb GPS, vyznauje se však zlepšenou kvalitou signálu a tím i vyšší spolehlivostí. Tato služba využívá frekvenních pásem E5a a E2-L1-E1 a má zajistit pesnost naviganí polohy 4 m horizontáln a 8 m vertikáln. Zpoplatnná služba (CS Commercial Service) je základem pro nejrznjší komerní a obchodní aplikace. Oproti OS nabízí využití 2 dalších neveejných signál na frekvenci E6. Má umožnit dosahování naviganí polohové pesnosti od 1 m až do 10 cm. Služba záchrany života (SoL Safety of Life Service) poskytuje pro kritické situace v letecké a lodní doprav naviganí pesnost na úrovni OS, avšak se - 18 (140) -

19 Základní princip a funkce GNSS zaruenou celosvtovou kontinuitou a integritou. Využívá frekvenních pásem E5a+E5b a L1(E2). Vyhledávací a záchranná služba (SAR Search and Rescue Service) se vyznauje možností obousmrné komunikace mezi družicovým naviganím systémem a uživatelem, umožující urit pesnou polohu místa odkud je vysílán signál se žádostí o pomoc. Služba s omezenou veejnou pístupností (PRS Public Regulated Service) je uzavená služba vyznaující se obzvláštní robustností a odolností vi rušení. Pedpokládá se její využití v civilní obran a národní/mezinárodní bezpenosti. Je umístna na dvou frekvencích s vtší šíkou pásma (E6, E2-L1-E1). Pístup k této služb bude ízen veejnými složkami. V tabulce. 3 jsou znázornny charakteristiky všech uvedených služeb naviganího systému GALILEO. Tabulka 3 Služby systému GALILEO OS CS PRS SoL SAR pokrytí globální globální lokální globální lokální globální globální - 2 frekvence - 1 frekvence 4 m/8 m 1 m 0,1 m 6,5m/12m 1 m 4-6 m < 10 m 15m/35m (DGNS) (DGNS) pístupnost 99,8 % 99,8 % 99-99,9% 99,8 % 99 % integrita ne ásten zaruena ano ano 2.3 Porovnání dosavadních a pipravovaných GNSS Tabulka 4 udává plánované charakteristiky souasných a pipravovaných GNSS. Pln funkní je od roku 1993 systém GPS. Systém GLONASS nebyl zatím nikdy kompletní, dosud nejvyšší poet družic byl 17 (1997), avšak pedpokládá se jeho postupná kompletace v blízké dob. V budoucnosti se pedpokládá spolené využívání všech tí existujících GNSS (GPS + GLONASS + GALILEO), což znamená, že pro naviganí, geodetické a jiné úely bude k dispozici více jak 80 družic vysílajících signály na nejmén tech rzných frekvencích. Znamená to, že družicové metody mení budou použitelné i tam, kde v souasnosti využití GPS naráží na problémy (mstská zástavba, lesnatá území apod.) (140) -

20 SEMINÁ GPS Modul 1 Tabulka 4: Parametry souasných a pipravovaných GNSS GNSS GPS GLONASS GALILEO zaátek vývoje start první družice celkový poet družic náhr náhr náhr dráhové roviny sklon k rovníku 55º 65º 56º výška nad Zemí km km km obžná doba 11 h 58 min 11 h 15 min ~ 14 h souadnicový systém WGS 84 SGS 85 GTRF asový systém GPST GLONASS T GST charakteristika signálu kódová identifikace frekvenní identifikace frekvence L1, L2, (L5) L1, L2, (L5) umlá ovlivování signálu SA do AS žádné kódová identifikace E5a, E5b, E6, E2-L1-E1 PRS - 20 (140) -

21 Systematické vlivy na GPS mení 3 Systematické vlivy pi GPS mení Vysílání, šíení a píjem GPS signálu mezi družicí a pijímaem podléhá psobení ady systematických faktor, které lze rozdlit na umlé ovlivování kvality signálu (SA, AS), chyby související s družicemi (hardware, dráhy, hodiny), chyby pi šíení signálu atmosférou (vliv ionosféry, troposféry), chyby související s pijímaem (hodiny, ofsety a variace fázových center antén, hardware), chyby související s místem mení a postavením antény (multipath, centrace a odmení výšky antény). 3.1 Umlé ovlivování kvality GPS signálu SA Selective Availability : Aktivní v období leden Kvten Umlá degradace dráhových údaj a ovlivování palubních hodin družic (clock dithering) podle utajeného algoritmu. AS Anti-Spoofing : Aktivní od ledna 1994 doposud. Pepis P-kódu dalším W-kódem. Výsledný Y-kód je tajný, je pístupný pouze autorizovaným uživatelm. Moderní GPS pijímae dokážou pomocí uritých technik tuto obtíž obejít a získávat P-kód na obou frekvencích (Z-tracking aj.), ovšem s ponkud zvýšenou úrovní šumu. 3.2 Chyby související s družicí Zpoždní signálu v obvodech aparatury na družici a chyby družicových hodin ovlivují pesnost urení tranzitního asu. Pesnost urení parametr drah družic ovlivuje významnji výsledky autonomních GNSS mení než výsledky relativních (rozdílových) mení. Pesnost drah družic je uvedena v kapitole 2.2 (tabulka. 2). Polohy fázových center antén družic se neshodují s jejich tžišti, která jsou uvažována pi výpotu efemerid. Pi pesném zpracování delších vektor (stovky km) je teba tento vliv brát v úvahu. 3.3 Vliv atmosféry na mení GPS Signál vysílaný z družice prochází nehomogenním prostedím - atmosférou, která ovlivuje pedevším rychlost šíení vysílané vlny a tím dochází ke zmnám mených parametr - pseudovzdáleností nebo fází. Zemská atmosféra sahá od zemského povrchu až do výše pes km a lení se na nkolik charakteristických vrstev, které mají z hlediska ovlivnní rychlosti šíení radiových vln rzné fyzikální vlastnosti. (Obr. 12) (140) -

Globální navigační satelitní systémy 1)

Globální navigační satelitní systémy 1) 1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví Ing. Hana Staňková, Ph.D. Ing. Filip Závada GEODÉZIE II 8. Technologie GNSS Navigační systémy

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

Global Positioning System

Global Positioning System Písemná příprava na zaměstnání Navigace Global Positioning System Popis systému Charakteristika systému GPS GPS (Global Positioning System) je PNT (Positioning Navigation and Timing) systém vyvinutý primárně

Více

Souřadnicové soustavy a GPS

Souřadnicové soustavy a GPS Technologie GPS NAVSTAR Souřadnicové soustavy a GPS Prostorové geocentrické v těch pracuje GPS Rovinné kartografické tyto jsou používány k lokalizaci objektů v mapách Důsledek: chceme-li využívat GPS,

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Globáln lní navigační a polohové družicov icové systémy Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

Střední průmyslová škola zeměměřická GNSS. Jana Mansfeldová

Střední průmyslová škola zeměměřická GNSS. Jana Mansfeldová Střední průmyslová škola zeměměřická GNSS Jana Mansfeldová GNSS globální navigační satelitní systémy GPS NAVSTAR americký GLONASS ruský GALILEO ESA(EU) další čínský,... Co je to GPS Global Positioning

Více

Zamení fasády stavebního objektu

Zamení fasády stavebního objektu Zamení fasády stavebního objektu metodou pozemní stereofotogrammetrie - souhrn materiál k projektu OBSAH - technologický postup - poznámky - práce v terénu pehled - poznámky - fotogrammetrické vyhodnocení

Více

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII 9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII 9.1 Totální stanice Geodetické totální stanice jsou přístroje, které slouží k měření a vytyčování vodorovných a svislých úhlů, délek a k registraci naměřených

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Global Positioning System

Global Positioning System Global Positioning System Z Wikipedie, otevřené encyklopedie Skočit na: Navigace, Hledání Ilustrace družice GPS na oběžné dráze plánovaného bloku IIF (obrázek NASA) Tento článek pojednává o konkrétním

Více

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091 Evropský navigační systém Jan Golasowski GOL091 Co je GALILEO Proč GALILEO Poskytované služby Satelity Použitá technologie GALILEO 2 Autonomní evropský Globální družicový polohový systém. Obdoba amerického

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Globální navigační satelitní systémy

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Globální navigační satelitní systémy Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi Metoda RTK a její využití Martin Tešnar (GEODIS BRNO, spol. s r.o.) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS Globální navigační satelitní systémy Kapitola 1: Globální navigační systémy (Geostacionární) satelity strana 2 Kapitola 1: Globální navigační systémy Složky GNSS Kosmická složka

Více

Permanentní sítě určování polohy

Permanentní sítě určování polohy Permanentní sítě určování polohy (CZEPOS a jeho služby) Netolický Lukáš Historie budování sítě Na našem území poměrně krátká počátky okolo roku 2000 vznik prvních studií od VÚGTK Příprava projektu sítě

Více

Galileo evropský navigační družicový systém

Galileo evropský navigační družicový systém Galileo evropský navigační družicový systém Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové, 12. 13. duben 2010 1 Navigační systém Galileo je plánovaný autonomní evropský Globální družicový polohový

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Využití GPS a jiných geodetických metod pro měření v oblasti stavby a údržby tratí

Využití GPS a jiných geodetických metod pro měření v oblasti stavby a údržby tratí Pavel Zvěřina Využití GPS a jiných geodetických metod pro měření v oblasti stavby a údržby tratí Klíčová slova: GPS, družicový navigační systém, traťové hospodářství, geodetická měření, prostorová poloha

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů

Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů ÚJV Řež, a. s. Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů Michal Morte 19.03.2013, Brno Perspektivy elektromobility II Obsah GPS (Global Positioning System) Historie Princip Čeho lze s GPS dosáhnout

Více

SYSTÉM GALILEO. Jakub Štolfa, sto231 sto231@vsb.cz

SYSTÉM GALILEO. Jakub Štolfa, sto231 sto231@vsb.cz SYSTÉM GALILEO Jakub Štolfa, sto231 sto231@vsb.cz OBSAH 1) Co je to systém Galileo 2) Struktura systému Galileo 3) Služby systému Galileo 4) Přenosový systém systému Galileo 5) Historie systému Galileo

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Globální polohové a navigační systémy

Globální polohové a navigační systémy Globální polohové a navigační systémy KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci I NVESTICE DO ROZVOJE V ZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání

Více

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá

Více

NavAge. Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace.

NavAge. Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace. NavAge Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace. Doc. Ing. Jií Chod, CSc., Ing.Jií Svoboda, Pavel Mach, Miroslav Šafránek Systémy GNSS a lokalizace polohy nevidomého Globální družicové naviganí

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

o 2ks p ímých spojek (mezi moduly F-G), délka maximáln 60mm o 2ks p ímých spojek (mezi moduly D-F, E-G), délka 70 120mm

o 2ks p ímých spojek (mezi moduly F-G), délka maximáln 60mm o 2ks p ímých spojek (mezi moduly D-F, E-G), délka 70 120mm Název veejné zakázky: Konstrukní prvky modulárních robot v. lineárních a rotaních pohon Odvodnní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Technická podmínka: Odvodnní

Více

MRAR-L. Družicové navigační systémy. Č. úlohy 4 ZADÁNÍ ROZBOR

MRAR-L. Družicové navigační systémy. Č. úlohy 4 ZADÁNÍ ROZBOR MRAR-L ZADÁNÍ Č. úlohy 4 Družicové navigační systémy 4.1 Seznamte se s ovládáním GPS přijímače ORCAM 20 a vizualizačním programem pro Windows SiRFDemo. 4.2 Seznamte se s protokolem pro předávání zpráv

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Vyšší geodézie 1 3/3 GPS - výpočet polohy stanice pomocí

Více

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST 6.1. Analogovíslicový pevodník 6.2. Zobrazovací a záznamové zaízení 6.1. ANALOGOVÍSLICOVÝ PEVODNÍK Experimentální metody pednáška 6 Napájecí zdroj Sníma pevod

Více

ROBEX DK, s. r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvr Králové nad Labem tel: +420 499 321 109, fax:+420 499 621 124, DI: CZ27471489 e-mail:

ROBEX DK, s. r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvr Králové nad Labem tel: +420 499 321 109, fax:+420 499 621 124, DI: CZ27471489 e-mail: WWW.ROBEX-DK.CZ 1 WWW.ROBEX-DK.CZ 2 Elektronický íta LUCA-2 Elektronický íta LUCA-2 slouží pro ítání impuls od bezkontaktních a kontaktních idel. Umožuje ítání s rozlišením smru (piítání - odítání). Natené

Více

Elcometer 6075/1 SP 60

Elcometer 6075/1 SP 60 Elcometer 6075/1 SP 60 Jednoúhlový, runí spektrální fotometr pro kontrolu kvality Tento spektrofotometr poskytuje rychlé a precizní barevné informace o celé ad materiál od papíru, práškových a nátrových

Více

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ RUP 01b POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ Časoměrné systémy: Výhody: Vysoká přesnost polohy (metry) (díky vysoké přesnosti měření časového zpoždění signálů), nenáročné antény, nízké výkony vysílačů Nevýhoda:

Více

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev

Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Technické údaje Síový analyzátor / rekordér pechodových jev Model PQ-Box 200 Detekce chyb Vyhodnocování kvality naptí podle norem EN50160 a IEC61000-2-2 (2-4) FFT analýza do 20 khz Naítání analýz, mení

Více

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 Pod pojmem ipová karta (smart card) dnes rozumíme integrovaný obvod, zalisovaný v njakém nosii a obsahující procesor s dostaten velkou pamtí a software (operaní

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

MOVIDRIVE M!ni" pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky

MOVIDRIVE M!ni pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky Tato informace nenahrazuje podrobný návod k obsluze! Instalaci provádí pouze specializovaný elektrotechnický personál, jenž dbá na dodržování platných bezpe"nostních p#edpis$ a návodu k obsluze! 1 Podporované

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn 1 Obsah: 1. ÚVOD...4 1.1 Obecné použití...4 1.2 Konkrétní použití...5 2. ZPRACOVÁNÍ OBRAZU...7 2.1 Snímání obrazu...8 2.2 Další zpracování...9 2.3 Omezující vlivy...11 2.3.1 Odlesk zdroje svtla na lesklých

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Vyšší geodézie 1 2/3 GPS - Výpočet drah družic školní rok

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

Protokol určení bodů podrobného polohového bodového pole technologií GNSS

Protokol určení bodů podrobného polohového bodového pole technologií GNSS Protokol určení bodů podrobného polohového bodového pole technologií GNSS Lokalita (název): Hosek246 Okres: Rakovník Katastrální území: Velká Buková ZPMZ: Organizace-firma zhotovitele:air Atlas spol. s

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Obr. 1: Elektromagnetická vlna

Obr. 1: Elektromagnetická vlna svtla Svtlo Z teorie elektromagnetického pole již víte, že svtlo patí mezi elektromagnetická vlnní, a jako takové tedy má dv složky: elektrickou složku, kterou pedstavuje vektor intenzity elektrického

Více

Informace pro uitele. Popis: Studenti zakreslují do mapy zemského povrchu ve válcové projekci dráhu Sputniku 1, první umlé družice Zem.

Informace pro uitele. Popis: Studenti zakreslují do mapy zemského povrchu ve válcové projekci dráhu Sputniku 1, první umlé družice Zem. Informace pro uitele Obtížnost: 1. roník SŠ Cíle: Cílem tohoto cviení je vysvtlit studentm na praktické ukázce dráhu družice, kterou vidí pracovníci ídicího stediska zakreslenou ve válcové projekci zemského

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Globální družicový navigační systém

Globální družicový navigační systém Globální družicový navigační systém GALILEO Galileo je globální družicový navigační systém, který vyvíjí Evropa. Postaven je na principu amerického GPS a ruského GLONASS, což jsou vojenské navigační systémy.

Více

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Václav Pospíšil *, Pavel Antoš, Ji!í Noži"ka Abstrakt P!ísp#vek popisuje konstrukci t!íkomponentních vah s deforma"ními "leny,

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Dotazník pro testovací zaízení

Dotazník pro testovací zaízení ASLAB Stedisko pro posuzování zpsobilosti laboratoí Národní inspekní orgán SLP Výzkumný ústav vodohospodáský T. G. Masaryka, veejná výzkumná instituce Podbabská 30/2582, 160 62 Praha 6 Tel., fax 224 319

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

Globální navigační satelitní systémy (GNSS) Geodézie přednáška 6 Globální navigační satelitní systémy (GNSS) Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 OBSAH: Historie a vývoj družicových systémů

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE II

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE II VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ OTAKAR ŠVÁBENSKÝ, ALEXEJ VITULA, JIÍ BUREŠ INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE II HE03 MODUL 03 GEODÉZIE VE STAVEBNÍCH OBORECH STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

1. 3D laserové skenování - teorie

1. 3D laserové skenování - teorie 1. 3D laserové skenování - teorie Úvod Laserové skenovací systémy umožují bezkontaktní urování prostorových souadnic, 3D modelování a vizualizaci staveb, konstrukcí, interiér, podzemních prostor, terén

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2.1. Úvod P i proud ní skute ných tekutin vznikají následkem viskozity t ecí odpory, tj. síly, které p sobí proti pohybu ástic

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Prostedky automatického ízení

Prostedky automatického ízení VŠB-TU Ostrava 2006/2007 Prostedky automatického ízení Úloha. 5 Hierarchická struktura ízení Meno dne: 25.4.2007 Vypracoval: Petr Osadník Spolupracoval: Petr Ševík Zadání 1. Seznamte se s dílími pracovišti

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632 ř. km.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632 ř. km. TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: Název zakázky: Název akce: Obec: Katastrální území: Objednatel: Měření zadal: Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632

Více

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie Atom a molekula - maturitní otázka z chemie by jx.mail@centrum.cz - Pond?lí, Únor 09, 2015 http://biologie-chemie.cz/atom-a-molekula-maturitni-otazka-z-chemie/ Otázka: Atom a molekula P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK

DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. JAN KUDRNA, CSC. DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK MODUL 03 ÚNOSNOST VOZOVEK - 1 (49) - STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR SMĚROVÉ A DRUŽICOVÉ SPOJE Laboratorní úloha č. 1 VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR ZADÁNÍ 1) Seznamte se s modulem přijímače pro příjem a zpracování navigačních signálů systému GPS-Navstar

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

GEOTECHNICKÝ MONITORING

GEOTECHNICKÝ MONITORING Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 GEOTECHNICKÝ MONITORING podklady do cvičení SEIZMICKÁ MĚŘENÍ Ing. Martin Stolárik, Ph.D. Místnost: C 315 Telefon: 597 321 928 E-mail:

Více

Princip fotovoltaika

Princip fotovoltaika Fotovoltaiku lze chápat jako technologii s neomezeným r?stovým potenciálem a?asov? neomezenou možností výroby elektrické energie. Nejedná se však pouze o zajímavou technologii, ale také o vysp?lé (hi-tech)

Více