Slavnostní zahájení školního roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavnostní zahájení školního roku"

Transkript

1 září 2013 cena 10 Kč Foto: H. Stříbrná Slavnostní zahájení školního roku V pondělí 2. září usedlo poprvé do školních lavic v Základní škole v Harrachově šestnáct prvňáčků. Před školou přivítala děti a jejich doprovod ředitelka Helena Stříbrná. Do první třídy nastoupili: Oliver Bukvic, Sára Čermáková, Eliška Černá, Jiří Huml, Matěj Jon, Michal Kašpar, Radek Klaus, Veronika Kmoníčková, Viktorie Nela Lukášová, Viktor Margol, Adriena Michálková, Viet Tiep Nguyen, Jasmína Svobodová, Matyáš Tajč, Helena Ulrichová, Radek Valovič, Simona Wolak.

2 AKTUÁLNÍ TÉMA KRNAP slaví 50. výročí Z geologického hlediska je 50 let existence Krkonoš jen zrnkem písku na pískovišti. Z hlediska existence národního parku je to ale věk zasluhující úctu. V pátek 17. května to bylo právě 50 let, co vznikl Krkonošský národní park, oslava proběhla i se známými hosty. Krkonoše jsou nejvyšším pohořím nejen České republiky, ale i střední Evropy severně od Alp. Navzdory malé rozloze a nízké nadmořské výšce oplývají mimořádnou pestrostí krajiny, flóry a fauny, která zdaleka přesahuje přírodní rozmanitost okolních evropských středohor. Vděčí za to výjimečné zeměpisné poloze uprostřed Evropy, kde se v dávné i nedávné minulosti odehrály události, formující vývoj středoevropské přírody a krajiny. Krkonoše totiž tvoří nejsevernější středoevropskou horskou hradbu, rozpínající se v délce těsně nad 50 severní šířky. Jejich svahy vyčnívají nad alpínskou hranici lesa a představují tak mohutný přirozený val na okraji rozlehlých nížin Německa a Polska. Mají délku přibližně 35 km a jejich hlavní hřbety a údolí jsou uspořádány ve směru severozápad jihovýchod. To významně ovlivňuje všechny geografické, klimatické a biologické vlastnosti těchto evropských středohor a jejich okolí. Krkonoše představují jedno z významných center geobiodiverzity střední Evropy. Bohatství krkonošské přírody bylo již od pradávna předmětem exploatačního zájmu. Obrovská devastace a úbytek lesů v polovině minulého tisíciletí a následné přírodní katastrofy vyvolaly první snahy po nápravě škod byl vydán zákaz pastvy, nařízeno zalesňování a hrazení bystřin. Na počátku snah o prosazení účinné ochrany celých Krkonoš formou národního parku stáli pokrokově smýšlející lesníci a přírodovědci. S historií ochrany krkonošské krajiny a přírody budou proto navždy spojena jména desítek moudrých, vzdělaných a prozíravých lidí. Jmenujme alespoň některé z nich Bakesch, Judeich, Jahnel, Schmid, Harrach, Schustler, Buchar, Ambrož, Šourek, Pilous, Veselý, Vulterin, Zlatník, Kodym, Tykač, Wodziczko, Macko, Tołpa, Sembrat, Jahn a další. Bylo jim zřejmé, že pouhá právní ochrana flóry nebo fauny či ochrana menších území dlouhodobě nevyřeší záchranu unikátních hodnot celého pohoří. Proto začali formulovat a prosazovat představu prohlášení Krkonoš za národní park. V druhé polovině 20. století byla završena dlouholetá snaha prozíravých a moudrých lidí uchovat přírodní bohatství hor před stále tvrdšími a bezohlednějšími lidskými zásahy. Na začátku roku 1959, konkrétně 16. ledna, došlo nejprve ke zřízení Karkonoskiego Parku Narodowego na polské straně hor a konečně Harrachovský zpravodaj 9/2013 byla česká strana Krkonoš slavnostně prohlášena prvním českým národním parkem. Od té doby uplynulo pět desítek let, během nichž se odehrály významné události, které ovlivnily nejvyšší, nejznámější a nejnavštěvovanější pohoří České republiky. Stojí za připomenutí, že v roce: * Péčí o národní park byla pověřena Správa KRNAP se sídlem ve Vrchlabí. * Byla ustavena vědecké rada, poradní sbor a aktiv architektů, poradní a konzultační orgány Správy KRNAP. Správa KRNAP začala vydávat sborník Opera Corcontica a Zprávy KRNAP (předchůdce dnešního časopisu Krkonoše). * Správa KRNAP převzala do své péče Krkonošské muzeum ve Vrchlabí a zahájila jeho rekonstrukci. V Obřím dole byla otevřena první naučná stezka. *1972- Svou činnost zahájila Vládní komise pro komplexní rozvoj Krkonoš. * Správa KRNAP převzala Rýchorskou boudu, zahájila rekonstrukci tří historických domů ve Vrchlabí a začala realizovat záchranný chov tetřeva hlušce. *1978- Správa KRNAP se stala členem Světové unie ochrany přírody (IUCN). * Třetí rok chemické války proti obaleči modřínovému. V krkonošských lesích se projevují viditelné příznaky imisního poškození smrkových porostů. * Po 16 letech je znovu otevřeno Krkonošské muzeum, kde Správa KRNAP zřídila stálou ekologickou expozici Kámen a život. Na generálním shromáždění IUCN v Madridu jsou Krkonoše zařazeny mezi 12 nejohroženějších NP světa. * Zřízeno ochranné pásmo KRNAP na rozloze ha. * Ministerstvo kultury nevydalo souhlas s výstavbou České boudy a lanovky na Sněžce. * Vládním nařízením č. 165/91 Sb. je znovu vyhlášen KRNAP, jehož území je rozčleněno do 3 zón. Správa NP přechází pod přímé řízení Ministerstva životního prostředí ČR. * Krkonoše zařazeny do světové sítě biosférických rezervací UNESCO. Holandská nadace Face zahájila v KRNAP dlouhodobý projekt obnovy imisemi poškozených lesů. * Lesní hospodářství na území NP a jeho ochranného pásma přešlo do organizační struktury Správy KRNAP. * Dokončen projekt rekonstrukce povalového chodníku přes Úpské rašeliniště, které je zařazeno v seznamu světově významných mokřadů Ramsarské dohody. * Již čtvrtým rokem je péče o horské louky Krkonoš významně finančně dotována z programu Péče o krajinu MŽP. Program finančně pokrývá i různé rekonstrukční a asanační projekty, které Správa KRNAP realizuje na vodních tocích a horských komunikacích Krkonoš. * Po 9 letech končí v Krkonoších aktivity nadace FACE, která se významně podílela na obnově více jak 5000 ha imisemi poškozených horských lesů. * Již druhým rokem probíhá mapování biotopů Krkonoš v rámci programu Natura 2000, který je nezbytným dokumentem pro přípravu vstupu ČR do Evropské unie. Je zpracován moderně koncipovaný Lesní hospodářský plán, určující na dalších 10 let péči o lesní ekosystémy Krkonoš. * Správa KRNAP se stává jubilejním 100. členem mezinárodní asociace EUROSITE, která sdružuje evropské vládní a nevládní organizace zabývající se praktickou péčí o chráněná území. * Správa KRNAP získala certifikát FSC potvrzující ekologické hospodaření v lesích podle Českého standardu FSC (Forest Stewardship Council). zdroj. krnap.cz Foto: D. Hloušek

3 KRÁTKÉ ZPRÁVY Nová turistická atrakce v Harrachově dřevěný směrovník dle Helmuta Benny Na konci měsíce srpna byl v Harrachově na křižovatce nad pobočkou České pošty, a to směrem k bývalému minigolfu u Krausů, umístěn nový dřevěný směrovník, který byl obnoven v souladu se stylem a rukopisem umělce a harrachovského rodáka Helmuta Benny. Směrovník bude návštěvníkům Harrachova ukazovat cestu ke sklárně, Mumlavskému vodopádu a k mamutímu můstku. Vznikl díky projektu s naším partnerským městem Szklarskou Porebou. Lenka Stehlíková, referentka CR Výsledky elektronické aukce na elektřinu a plyn Přes nízkou účast občanů Harrachova se ti, kteří se účastnili, díky aukci dostali k významným úsporám na cenu megawatthodiny za silovou elektřinu a dodaný zemní plyn výsledné ceny jsou jedny z nejnižších v celé České republice. Procentuální úspory se pohybují vysoko přes nabízené slevy od dominantních dodavatelů především cenu elektřiny jsme pro harrachovské občany snížili v průměru o 36,5 %. Pro jednotlivé občany se úspory pohybují většinou v řádu tisícikorun ročně. V celkovém přepočtu je průměrná úspora 12683,- Kč ročně na smlouvu. Budou-li mít občané zájem v aukcích pokračovat, aby se mohli účastnit i ti, kteří se prvního kola zúčastnit nemohli nebo z jakéhokoliv důvodu nechtěli, společnost ecentrei společně se starostkou města zorganizuje druhé kolo sběru dat. Výsledky elektronické aukce na elektřinu a plyn Foto: D. Hloušek Komodita Objem před aukcí objem po aukci úspora v Kč úspora v % Elektřina Kč Kč Kč 36,58 Zemní plyn Kč Kč Kč 20,70 Celkem Kč Kč Kč 28,33 Zbrojová, starostkaa Ukončení veřejné sbírky dle zákona č. 117/2001 sb. na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého v Anenském údolí V loňském roce uplynulo již 170 let od doby, kdy byla v Anenském údolí postavena socha sv. Jana Nepomuckého, jejíž součástí je i vyústění pramene. A právě i při příležitosti tohoto výročí se vedení města rozhodlo, že by si socha sv. Jana Nepomuckého zasloužila již potřebnou opravu. Proto 24. září 2012 byla oficiálně zahájena veřejná sbírka, jejíž výtěžek půjde na opravu této sochy včetně jejího podstavce. Dobrovolným příspěvkem mohli zájemci přispět dvěma způsoby, a to do pokladničky, která byla umístěna v budově harrachovského MěÚ na podatelně, nebo na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel. Veřejná sbírka byla ukončena 31. srpna 2013 s tímto výsledkem: Stav na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel: Kč Stav pokladničky: Kč Dále byla pro účel rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého podána žádost o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu Podpora ochrany přírody a krajiny, kde je předmětem podpory, krom jiného i údržba a obnova drobných památek v krajině. Projednání a schválení návrhu na přidělení podpory proběhne v průběhu měsíce září Oprava sochy sv. Jana a jejího podstavce konkrétně zahrnovala tyto úkony: Odstranění starého nátěru sochy Vymodelování ruky a kříže a následné odlití do litiny Sesazení a svaření jednotlivých dílů Provedení povrchové úpravy (nátěr) sochy včetně patinování Očištění podstavce, který je tvořen z rulových kvádrů, vyčištění a vysekání spár, osazení chybějících kamenů v zadní části a celkové vyspárování. Všem přispěvovatelům tímto velice děkujeme, protože především oni mají obrovskou zásluhu na tom, že mohla být rekonstrukce uskutečněna a této podpory si nesmírně vážíme. Za město Harrachov Lenka Stehlíková, referentka CR 9/2013 Harrachovský zpravodaj 3

4 ŽIVOT VE MĚSTĚ Zrekonstruovaná naučná stezka nejen pro milovníky přírody a historie Od července je k dispozici návštěvníkům Harrachova zrekonstruovaná naučná stezka bývalého středního odborného učiliště lesnického. V novém jsou nejen informační cedule této stezky, ale i přístupnější cesta, která byla upravena probírkou lesního porostu, což usnadní i zimní údržbu běžecké tratě, která se napojuje na standardní tratě udržované Sportovním areálem Harrachov. Délka stezky je 1 km a je zde zachováno deset informačních stojanů, kdy každý z nich nese informace přímo z Harrachova nebo z Krkonoš. Návštěvníkům je tak přiblížena historie Harrachova například se dozvědí kdy byl v Harrachově postaven první skokanský můstek, že naše městečko bylo známým lázeňským střediskem, nebo historii rodu Harrachů tato část je zaměřena především na Jana Nepomuka Františka Harracha. Dále získají informace o historii lyžování, kdy vše začalo rokem 1892 když hrabě Jan Harrach přivezl z Norska pro své lesní dělníky na jilemnické panství první lyže. Dále si mohou návštěvníci rozšířit své vědomosti v oblasti fauny a flóry Krkonoš i harrachovského sklářství. Blíže se seznámí se symbolem a strážcem našich hor Krakonošem nebo Správou Krkonošského národního parku, která má za úkol v podstatě totéž co Krakonoš chránit celé Krkonoše. Poslední dvě témata jsou věnována ukázce toho, co vše se dá v Harrachově vidět za zajímavosti nejen přírodní, nebo že Harrachov je neprávem zaškatulkován jako pouze zimní středisko, přestože svým návštěvníkům má co nabídnout i mimo zimní sezonu. Texty na informačních tabulích jsou v jazyce českém, německém a anglickém. První zastavení je u vjezdu do areálu bývalého lesnického učiliště a poslední je na cestě vedoucí k čistírně odpadních vod. Vážení občané, od čtvrtka bude v centru města před prodejnou JIP umístěn kontejner na drobné elektrozařízení pocházející z domácností jako jsou např. baterie, kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky apod. Kromě toho najdete v budově městského úřadu na chodbě před vstupem do TIC sběrný box na použité inkoustové cartrige a laserové tonery z tiskáren. Upozorňujeme, že na parkovišti před prodejnou Norma vzniká nové stanoviště nádob na tříděný odpad, nyní jsou tam zvony na bílé a barevné sklo, v nejbližší době tam budou umístěny ještě kontejnery na PET lahve a papír. RBZ Svatováclavské posezení a Odpad z nebe nespad Přijměte srdečné pozvání na 2. ročník akce Svatováclavské posezení, které se bude v letošním roce konat společně s akcí Odpad z nebe nespad. Obě akce proběhnou v sobotu 21. září v areálu harrachovského pensionu Bílá voda. Vše vypukne v hodin soutěžemi pro děti, které za splnění všech dvanácti nenáročných úkolů budou sladce odměněny. Úkoly se budou týkat tématu ekologie, kde se děti budou zábavnou formou učit, že odpad skutečně z nebe nespad. Během soutěžení bude děti povzbuzovat i Václav Upír Krejčí, Za město Harrachov Lenka Stehlíková referentka CR Areál pensionu Bílá voda který k nám do Harrachova při této příležitosti zavítá. Poté bude v odpoledních hodinách nejen na děti čekat ještě jedna odměna, a to v podobě pohádky Ježibaby z Babína v podání Divadelního spolku J. K. Tyla z Lomnice nad Popelkou. Děti zde uvidí nejen ježibaby Klotyldu a Matyldu, ale i jizerského vodníka Josífka Tečeto nebo hejkala Hurdálka. Odpoledne bude zakončeno vystoupením vrchlabské kapely Vacancy, která opět navštíví Harrachov po úspěšném červnovém Happy weekendovém vystoupení. A samozřejmě nebude chybět ani správné svatováclavské pohoštění. PROGRAM (časy mohou být pozměněny záleží na počasí): zahájení akce soutěžemi 14:00 14:30 vystoupení Václava Upíra Krejčího pohádka Ježibaby z Babína v podání DS J.K. Tyla z Lomnice nad Popelkou vystoupení vrchlabské kapely Vacancy 4 Harrachovský zpravodaj 9/2013 Lenka Stehlíková referentka CR

5 První český botovník vyrostl v Harrachově První český botovník vyrostl 1. srpna u bobové dráhy Harrachov. Botovník je strom, na který může každý kolemjdoucí zavěsit na věčné časy své prošoupané botky. Většinou na něm zanechávají svou obuvní stopu milovníci cestování nebo ti, kteří se na dané místo chtějí někdy vracet. První český botovník je 11 m vysoký a stal se od prvního dne jeho instalování vedle oblíbené bobové dráhy Harrachov velkou atrakcí. První botky byly na botovník slavnostně zavěšeny právě v uplynulých dnech. A jak nápad prvního českého botovníku vznikl? Jeden z představitelů společnosti První bobová a.s., ing. Vítek Moudrý je mimo jiné cestovatel, publicista a fotograf. Při svých cestách se poprvé setkal se stromem botovníkem v roce 2006 v USA. Bylo to vysoko v horách, na skalních římsách nad kaňonem Rouge River ve státě Oregon. Překvapilo ho, kolik návštěvníků v tak nepřístupném místě své boty na ztepilý smrk a jak vysoko, zavěsilo. Asi místní zvyk, myslel si tehdy. Jenomže vše bylo jinak. Druhé setkání s botovníkem se odehrálo v červenci 2009 taktéž v USA, opět na velmi nepřístupném místě. Rovnou uprostřed ohromné ŽIVOT VE MĚSTĚ Mohavské pouště. Jenom rozžhavený písek, skály, lávová pole, sluneční žár a najednou strom. Pokroucený, zakrslý, ale strom. Desítky kilometrů kolem žádný jiný. Podobně jako v Oregonu, i zde ověšený botami. Kalifornský botovník uprostřed pouště. Poslední setkání s botovníkem proběhlo již o dva měsíce později, do třetice na obtížně přístupném místě. Tentokrát to bylo v kanadské provincii Britská Kolumbie, zcela na severu ohromného ostrova Vancouver, uprostřed neprostupných deštných pralesů severského typu. Botovník byl obsypán tisícovkami bot. Když může být botovník zde, proč není také někde u nás doma? O dalších několik let později pomohla až náhoda při prohlížení fotografií, kdy nápad českého botovníku oslovil vedení U cesty do Holbergu v Kanadě společnosti První bobová a.s. Na rozdíl od nepřístupných míst kanadských a amerických botovníků byla zvolena hodně navštěvovaná bobová dráha Harrachov. A na rozdíl od živých stromů v USA a Kanadě je harrachovský botovník strom poražený a odkorněný. Shodný s ostatními botovníky však zůstává cíl. Každý cestovatel nebo návštěvník může na prvním českém botovníku zanechat svou botní stopu. Kdokoliv pojede na bobovou dráhu Harrachov, nechť si nezapomene přibalit nějaké prošoupané nebo staré botky. Ing. Vít Moudrý Botovník u bobové dráhy v Harrachově Foto: Archviv Bobová dráha Harrachov 9/2013 Harrachovský zpravodaj 5

6 ŽIVOT VE MĚSTĚ Dunaj proudil Harrachovem Výročí 21. srpna 1968 je také příležitostí k řadě vystoupení. V letošním roce jsem si uvědomil, že nejsmutnější výročí našeho státu připomínají stále častěji ti, kteří události nezažili. Proto pár vzpomínek tehdy patnáctiletého kluka, který díky tátovi pražským jarem žil Bedlivě střeženou státní hranici s Polskem v šedesátých letech překračovali nejen riskující houbaři. Lesy na obou stranách hranic spojovaly také lesnický personál. Polesný Lechowicz (ještě dnes žijící devadesátiletý kmet) se objevoval na novosvětském polesí, stejně jako polesný Dolejší v lesničovce v Jakuszycích. Spojoval je společný koníček. Lechowicz byl polským mistrem v severské kombinaci, Dolejší řídil místní TJ Jiskru. Ve vzpomínkách zveřejněných v bulletinu Biegu Piastow je zmíněna největší pašerácká akce v dějinách Jizerských hor. Při budování skokanského můstku ve Sklářské Porebě se nedostávalo vhodných tj. dlouhých a přitom co možná nejslabších smrků, ty se našly v údolí Jizery a transport přes hranice zajistili oba polesní bez dohledu celních orgánů. Proto se na čp. 94 dostala zpráva o polských tancích a další technice v Jakuszycích dříve než 21. srpna. Táta, s válečnými zkušenostmi, 2.SV zakončil jako poddůstojník české armády v Anglii, uklidňoval rodinu tím, že technika je opatřena bílými pruhy, což měl být důkaz, že jde o vojenské cvičení. Č.p. 94 je prvním domem poblíž silnice procházející průsmykem z Polska. Před půlnocí 20. srpna nás se sestrou vzbudila máma, abychom se urychleně oblékli, s tím, že táta šel prověřit příčinu hřmotu na silnici. Byl brzy, ještě v pyžamu, zpátky. Bílé pruhy na tancích svědčily o cvičení, velikost přesunu a hlavně jeho doba a absence avíza tátu posadily nejprve k rozhlasovému přijímači. V dosažitelných frekvencích žádné zprávy, český rozhlas vysílal noční hudbu. Táta odešel do kanceláře polesí telefonovat. Nevím kolik telefonátů učinil, vím, že první byl jeho dobrému příteli Luďku Šablaturovi. Nevím, zda se to dozvěděl od něho, ale přišel zpět do bytu s tím, že spojení s centrem není možné. Tehdy ještě telefony spojovala spojovatelka v Jilemnici a ta se omluvila, že nesmí propojovat telefonáty, že v budově jsou vojáci. Před čtvrtou zaznělo prohlášení ÚV KSČ odsuzující vstup spojeneckých armád Spolu s ránem proud techniky akce Dunaj utichal. Na polesí se nepracovalo, ladily se rozhlasové stanice a sbíraly kusé zprávy z televize. Poprvé jsem viděl Kubišovou v autě projíždějícím mezi ruskými tanky. Na polesí přišli i mladí policisté (tedy esenbáci - příslušníci Sboru národní bezpečnosti) a řešilo se, zda polesí propůjčí motorové pily. Zátaras byl vybudován v průsmyku a mezi dnešním Domem seniorů a ATC (byla zde tehdy závora) vznikla symbolická barikáda s řadou nápisů. I silnice před ní byla popsána, Foto: archiv M Manycha vedle velkého zákazu vjezdu zde byla i směrovka na Moskvu. Silnice byla posypána hřebíky. Sovětská reakce nenechala na sebe dlouho čekat. Pohrozili vojenským zásahem a překážky byly postupně odstraněny, i když pak již k většímu přesunu vojenské techniky nedocházelo Vzpomínek je více a možná i pohledů. Doufám, že ty mé na proud Dunaje upřesní další pamětníci ale harrachovské toky pak dvacet let neproudily díky normalizaci normálně. Karel Dolejší ml. starousedlík Europoslanec Edvard Kožušník na své běžecké pouti navšívil Harrachov Na fotce před penzionem U Paseků je Josef Paseka, Tomáš Ploc, Edvard Kožušník a starostka Harrachova Eva Zbrojová. 6 Harrachovský zpravodaj 9/2013 Foto: archiv E. Kožušníka

7 Kateřina Fejtová je rodačkou z Harrachova. Vystudovala Integrovanou střední školu v Mladé Boleslavi obor knihkupectví. Od června letošního roku je knihovnicí v harrachovské knihovně. OSOBNOST Kateřina Fejtová: Knihy jsem měla ráda odmalička Máte vystudovaný obor, který není zrovna obvyklý, jak bylo těžké sehnat práci, která se mu alespoň trochu podobá? Hledala jsem uplatnění v tomto oboru a nemohla nic najít. Když jsem se doslechla, že se uvolní místo v harrachovské knihovně, protože dlouholetá paní knihovnice odchází do důchodu, přihlásila jsem se na to místo. A jsem zde. Knihkupec je příbuzný obor, tady jsem u knih a za to jsem moc ráda. Knihkupců moc není, navíc v dnešní době, proč jste se na obor dala? Knihy jsem měla odmalička velmi ráda a bavilo mě studovat češtinu, té bylo na škole více než mé neoblíbené matematiky. Sice mě baví i cestovní ruch, chtěla jsem tento obor studovat, ale v Jablonci jsem se na školu nedostala, druhou školu, kterou jsem měla napsanou, byla ta v Mladé Boleslavi a tak jsem ji vystudovala. Dnes už tento obor ani není, byly otevřeny jiné. Měla jste s prací v knihovně zkušenosti? V rámci praxe jsem pracovala v Boleslavském Deníku a dva roky jsem byla v knihovně v Mladé Boleslavi a jeden rok jsem měla v rámci studia praxi přímo v harrachovské knihovně. Zde jsme se učili balit a třídit knihy, ale všude je to jinak a opět se učím. Neuvažovala jste, vzhledem k profesi, že se do Harrachova nevrátíte? Ne. Mám zde rodiče, nyní i přítele a v Harrachově se mi líbí, sice jsem hledala práci i mimo Harrachov, ale nikde jsem nic vhodného nenašla, a tak jsem začala prodávat v místních potravinách. V knihovně pracujete od června, jak vás práce baví? Baví mě moc, chodí sem příjemní lidé, je to moc pěkná práce. Kdo si chodí půjčovat knihy nejvíce? Jsou to senioři a děti ze základní a mateřské školy. Pro děti zde pořádáme i různé akce. Jaké akce pro děti v nejbližší době plánujete? Každý měsíce se pořádají soutěže pro děti, tento měsíce je to všeobecný kvíz, v říjnu bude výtvarná soutěž kdo nakreslí obrázek na téma podzim, dostane sladkou odměnu. Obrázky pak vyzdobím knihovnu. Na podzim připravuji ve spolupráci s paní tajemnicí soutěž o třídění odpadu, bude to kvíz a i soutěž v terénu, venku. Chceme děti motivovat k třídění odpadu. Soutěžící dostanou malý dárek a v prosinci bude vánoční téma. Děti budou skládat básničky se zimní a vánoční tématikou. Ty nejhezčí básničky budou otištěné v Harrachovském zpravodaji. Mohou si knihy půjčovat i rekreanti? Ano, ale většinou sem chodí na internet. Obnovujete inventář knihovny? Jak často nakupujete nové knihy? Foto: J. Endler Každý měsíc. Na nákup knih mám měsíčně tři tisíce tři sta třiatřicet korun, což vydá v průměru na patnáct knih. Chtěla bych knih kupovat více, ale peněz je málo. Podle čeho nové knihy kupujete? Výběr dělám sama, snažím se kupovat knihy pro všechny generace, různých žánrů. Také si nechám poradit od čtenářů, nechám se jimi inspirovat a na jejich doporučení knihy koupím. Mohou si čtenáři přes vaši knihovnu půjčit knihy i odjinud? Ano. poskytujeme tzv. Meziknihovní výpůjční službu (MVS). Pokud někdo chce knihu, kterou nemáme, podívám se do databáze knih v MVS, knihu objednám a oni mi ji pošlou. Objednávám tak knihy z Liberce, Semil, Rokytnice. Kromě toho jste i kronikářkou města, je to tak? Ano, kroniku dělám od května, takže teprve začínám. Zatím si každý měsíc dělám jakýsi sumář a na konci roku vše vepíšu do knihy včetně statistik, které získám za uplynulý rok. Zatím se učím, ale chtěla bych se jet inspirovat do jiných obcí, a také mě čeká školení kronikářů, tak se moc těším, že se dovím něco nového. (end) 9/2013 Harrachovský zpravodaj 7

8 ZE SPORTU Na zahájení sezony jsme připraveni Sportovní příprava harrachovských lyžařů-běžců na nastávající zimní sezonu byla zahájena již na počátku jara. V týmu je nejen dosavadní dvacítka dívek a chlapců, ale přibyl i nový závodník Jan Horáček ( roč. 2005). Pravidelné tréninky probíhaly v režimu pondělí středa - pátek od do hodin. Následovala účast na jarních přespolních bězích: 15. května sjezdovka na Špičáku, 18. května Bzenecko, 25. května Sprintcross Skuhrov, 8. června Semily, 21. června atletická olympiáda Jablonec nad Nisou. Každoroční soustředění (tentokráte 23. června 3. července) se uskutečnilo v tradičním prostředí penzionu Nový mlýn ve Starých Splavech. S devatenácti účastníky pomáhaly čtyři gymnasistky, aktivní atletky a volejbalistky. S přihlédnutím k věku se vždy věnujeme především růstu běžecké vytrvalosti využíváme kola, koloběžky, kolečkové brusle nebo lyže. Je výhodou našeho zázemí, že máme k dispozici společenskou místnost dostatečně velkou, abychom ji mohli využívat jako tělocvičnu. Proto jsme dovezli trampolíny, švihadla, ale také činky. Součástí každého dne bylo cvičení obratnosti, základních gymnastických prvků, protahování a posilování. Kolektiv nabíral sílu při hrách a soutěžích, zábavu si určil každý sám. Tréninkový proces o prázdninách se přizpůsobuje přítomnosti dětí v Harrachově - PO-ST-PA od do hodin. Vrcholem bylo druhé soustředění v Harrachově ve dnech třetího až devátého srpna. Celodenní program se skládal ze tří tréninkových cyklů a byly přerušeny návštěvou stadionu v Jilemnici a jablonecké přehrady. Spolu se zahájením školního roku začne podzimní etapa přespolních běhů. Jako tradičně se podíváme v sobotu 7. září do Vysokého na první závod přeboru KSL a o den později se v domácím prostředí uskuteční již 20. ročník Krakonošova přespolního běhu. Od 9.30 hodin se na trať vydají závodníci ze školky a následovat budou další kategorie až po veterány. Venca Čuřík, vedoucí úseku běhu na lyžích Na soustředění veš Starých Splavech Foto: archiv V. Čuříka Bližší informace : Jarda Šťáska, tel Harrachovský zpravodaj 9/2013

9 Prázdniny neznamenají prázdnou školu V době prázdnin, kdy si děti i pedagogové užívaly zaslouženého volna, v harrachovské škole bylo rušno. Probíhaly přípravy na nový školní rok. Největší změnou prošlo prostředí školní jídelny. V loňském školním roce se s pomocí zřizovatele podařilo provést rekonstrukci školní kuchyně a zakoupit konvektomat. O prázdninách proběhla oprava dřevěného obložení jídelny, nová výmalba, lakování, nátěry nábytku a topení. Veškerou organizaci práce, barevnou sladěnost a estetickou výzdobu jídelny zajistila paní učitelka Bedřiška Rydvalová se členy své rodiny. Velice si vážím její práce, ochoty a aktivity v době prázdnin. Také někteří rodiče žáků 1. třídy se podíleli na úpravách učebny budoucích nejmenších školáků. Také jim a paní učitelce Barboře Vocelové děkuji za aktivitu. Helena Stříbrná, ř.š. STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ŠKOL TJ Jiskra Skiklub Harrachov z pověření KSL Libereckého kraje pořádá v neděli ročník veřejného závodu Krakonošův přespolní běh POZVÁNKA Místo konání: lyžařské tratě Klasického areálu o.p.s. (pod Skicentrem) Datum: neděle 8.září 2013 start první kategorie 09,30 hodin Přihlášky: mobil do čtvrtka 5.9.;17,00 hodin Startovné: žactvo 10 Kč, dorost 20 Kč, dospělí 30 Kč při prezentaci Výdej čísel: v závodní kanceláři Místo konání: Datum: Přihlášky: Startovné: Výdej čísel: Ceny: Ceny: obdrží závodník(závodnice) v každé ročníkové kategorii do staršího žactva s výjimkou předškolních kategorií Kategorie: Ročník: Délka tratě: lyžařské tratě Klasického areálu o.p.s. (pod Skicentrem) neděle 8.září 2013 start první kategorie 09,30 hodin mobil do čtvrtka 5.9.;17,00 hodin žactvo 10 Kč, dorost 20 Kč, dospělí 30 Kč při prezentaci v závodní kanceláři obdrží závodník(závodnice) v každé ročníkové kategorii do staršího žactva s výjimkou předškolních kategorií přípravka dívky 2009 a mladší 100 m přípravka chlapci 2009 a mladší 100 m předškolní dívky m předškolní chlapci m minižákyně m minižáci m minižákyně m minižáci m žákyně nejmladší m žáci nejmladší m žákyně nejmladší m žáci nejmladší m žákyně mladší m žáci mladší m žákyně mladší m žáci mladší m žákyně starší m žáci starší m dorostenky mladší m dorostenci mladší m Kategorie: Ročník: Délka tratě: přípravka dívky 2009 a mladší 100 m přípravka chlapci 2009 a mladší 100 m předškolní dívky m předškolní chlapci m minižákyně m minižáci m minižákyně m minižáci m žákyně nejmladší m žáci nejmladší m žákyně nejmladší m žáci nejmladší m žákyně mladší m žáci mladší m dorostenky starší m dorostenci starší m ( 2x3km) juniorky a ženy 1995 a starší 6000 m (2x3 km) junioři a muži m (3x3 km) veteráni (jedna kategorie) 1973 a dříve 9000 m (3x3 km) žákyně mladší m žáci mladší m žákyně starší m žáci starší m dorostenky mladší m dorostenci mladší m dorostenky starší m dorostenci starší m ( 2x3km) juniorky a ženy 1995 a starší 6000 m (2x3 km) junioři a muži m (3x3 km) veteráni (jedna kategorie) 1973 a dříve 9000 m (3x3 km) Předpis. Závodí se dle Pravidel lyžařských závodů. Starty všech kategorií jsou hromadné. V případě menšího počtu závodníků v kategorii pořadatel odstartuje kategorie se shodnou délkou trati společně. Žákovské kategorie nesmí používat tretry s ocelovými hroty. Za ztrátu čísla si pořadatel účtuje částku Kč 300,00. Všichni se zúčastňují na vlastní náklady. Zdravotní služba a občerstvení zajištěno. Venca Čuřík ing.standa Slavík velitel tratí ředitel závodu Předpis 9/2013. Harrachovský zpravodaj 9 Závodí se dle Pravidel lyžařských závodů. Starty všech kategorií jsou hromadné. V případě menšího počtu závodníků v kategorii pořadatel odstartuje kategorie se

10 ŽIVOT VE MĚSTĚ Exkurze do MAS Šumperský venkov proběhla velice úspěšně V rámci projektu MAS (Místní akční skupina) Rozvoj Tanvaldska Získávání dovedností, animace a provádění, proběhla exkurze na Moravu do působiště MAS Šumperský venkov. Po příjezdu do malebné vesničky Loučná nad Desnou proběhla prezentace zdejší MAS Šumperský venkov. Na následující den bylo naplánováno hned několik zastavení, po kterých nás provázel manažer moravské Místní akční skupiny Mgr. Radim Sršeň PhD, kterému patří velké poděkování za vynaložený čas a za předané užitečné rady a informace. Cílem této exkurze bylo seznámení se s projekty realizovanými na území působnosti MAS Šumperský venkov. Měli jsme možnost zhlédnout některé výsledky spolupráce Místní akční skupiny obcí a podnikatelů, jako například obnovu zámeckého parku v Loučné nad Desnou, opravenou střechu dřevěného kostela v Maršíkově, revitalizaci veřejného PROGRAM AKCÍ ZÁŘÍ 2013 prostranství v Novém Malíně a Dolních Studánkách, vybudování autobusové zastávky a dodatečné infrastruktury v Dolních Studánkách, rekonstrukci pálenice v Maršíkově a řadu dalších neméně zajímavých projektů. Na odpoledne byla potom naplánována prohlídka zámku ve Velkých Losinách a Ruční papírny Velké Losiny, která také úzce spolupracuje s Místní akční skupinou Šumperský venkov. Před návratem domů si ještě zájemci prohlédli technický unikát - horní nádrž PVE Dlouhé Stráně. A co dodat závěrem? Snad jen, že jsme se přesvědčili o tom, jak může působení Místní akční skupiny a metoda LEADER významně napomoci rozvoji venkovského regionu. Tereza Šolcová manažerka MAS Rozvoj Tanvaldska Harrachov * /sobota/ hodin Harrachov - Chotyně Okresní přebor mladších žáků. 3. kolo. * /sobota/ hodin Oslava 130 let od založení SDH v Harrachově. Dne 7. září 2013 se bude konat oslava 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Harrachově. Na návštěvníky bude čekat bohatý doprovodný program, ukázka historické hasičské techniky, občerstvení, hudba, a to vše v lokalitě Sedmidomky v Harrachově. * /neděle/ 9.30 hodin Krakonošův přespolní běh. 20. ročník veřejného závodu Krakonošův přespolní běh pořádá TJ Jiskra Skiklub Harrachov. Start první kategorie v 9.30 hodin na lyžařských tratích Klasického areálu. * /sobota/ hodin Harrachov Hejnice Okresní přebor mladších žáků. 12. kolo. * /sobota/ hodin Harrachov Chrastava I. A třída mužů. 6. kolo * /sobota/ hodin Harrachov Lučany Okresní přebor mladších žáků. 5. kolo. * /sobota/ hodin Svatováclavské posezení. Bude spojeno s akcí Odpad z nebe nespad. Akce začíná v areálu pensionu Bílá voda soutěžemi pro děti s ekologickou tématikou, po splnění všech 11 úkolů čeká na soutěžící sladká odměna. * /sobota/ hodin 5. turnaj v minigolfu. Poslední turnaj minigolfové sezony. Akce se koná na minigolfovém hřišti TONDR s.r.o. * /sobota/ hodin Harrachov Rynoltice I. A třída mužů. 8. kolo POZVÁNKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HARRACHOVĚ ve spolupráci s Městem Harrachov si vás dovoluje pozvat na oslavu výročí 130 LET ZALOžENÍ SDH HARRACHOV Program oslav: které se koná v sobotu dne 7. září :00 slavnostní průvod od hasičské zbrojnice (Krkonošská dechovka +mažoretky) do lokality Sedmidomky (pod bývalým minigolfem Kraus) 13:30 slavnostní zahájení oslav (projevy hostů) - lokalita Sedmidomky 14:00 Koncert Krkonošské dechovky + vystoupení mažoretek 16:00 Dovednostní soutěž týmů 18:00 Koncert country skupiny NABOSO v 16,30 hodin před harrachovskou hasičskou zbrojnicí bude nábor do kroužku mladých hasičů pro děti od 6 15 let. Po celou dobu akce bude zajištěno občerstvení všeho druhu, soutěže pro děti a taktéž bohatá tombola Výstava současné i historické hasičské techniky Všichni jsou srdečně zváni!! 10 Harrachovský zpravodaj 9/2013

11 POZVÁNKY Kulturní komise m sta Harrachov vypravuje autobus na zájezd ZAHRADA ECH 2013 DO LITOM IC DNE ODJEZD v 06:00 hodin ze zastávek autobusové nádraží, centrum, sklárna, Motejlek. v 5.TURNAJ v minigolfu amatéruo M žete si projít m sto, podívat se na Zahradu ech, ud lat si vlastní program. Návrat v 18:00 z Litom ic. Cena za autobus symbolických 50K. v od 13:00 v ZÁJEZD SE USKUTE NÍ V P ÍPAD ZÁJMU NAD 20 OSOB! v v v Rezervace a prodej: M stský ú ad Harrachov, tel R. Bališové Zamlarové nebo V. Polyáková UPOZORNĚNÍ Kácení dřevin rostoucích mimo les Dřeviny rostoucí mimo les jsou stromy či keře, které rostou jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond. Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (např. památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin) nebo ochrana podle zvláštních předpisů (např. zákon o rostlinolékařské péči, zákon o hnojivech, zákon o ochraně práv k odrůdám apod.) Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, je povinností vlastníků (dřevina patří vlastníkovi pozemku, na kterém roste, bez ohledu na to, kdo ji sázel). Pouze při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům Prodám asi 200 různých mincí, Evropa a svět 20. stol., pouze dohromady, 3 Kč za ks. Na dobírku. Tel: Podrobnější informace získáte: na tel.č , na u: Informace včetně formulářů najdete také na našich webových stránkách INZERCE Byty Různé Prodám velmi pěkný manažerský notebook zn. Dell, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, výborný stav, jen 3900 Kč. I na dobírku.t: provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin. Poškození dřevin či jejich pokácení bez povolení je přestupkem či správním deliktem, za které lze fyzické osobě uložit pokutu až do výše Kč (za skupinu dřevin až Kč), fyzické osobě podnikající či právnické osobě pokutu do výše Kč. Kácení dřevin je možné povolit pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Klasický silný dalekohled 16x50 za výhodnou cenu! Prodám zcela nový kvalitní německý dalekohled, je určen zejména pro myslivce a k pozorování přírody. Cena jen 1900 Kč. Na dobírku. Vhodné i jako pěkný dárek.tel: Koupím menší byt, nejraději 2+kk v Harrachově. Jako protihodnotu možno poskytnout družstevní 2+kk Praha 8, v blízkosti metra Kobylisy. Tel: /2013 Kadeřnictví Lucie Šrámková, Nový Svět 511, Harrachov nabízí dámské, pánské i dětské střihy, vlasové zábaly, prodej vlasové kosmetiky, dárkové poukázky, nově i prodlužování vlasů za nízké ceny. Objednávky na tel Harrachovský zpravodaj 11

12 FOLKLOR - ZVYKY A PRANOSTIKY ZÁŘÍ Staročeský název tohoto měsíce byl zářuj nebo zářij, odvozený od slova říjení, tedy od říje vysoké zvěře. Pranostiky na tento měsíc: Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava. Na den Jiljí hromy a blesky čtyři týdny mokré stezky. Na svatou Rozálii všude se ozimy sijí. Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení. Svatá Teklička maluje jablíčka. Přijde Václav - kamna připrav. Na svatého Václava každá pláňka dozrává. Zmoknou-li Michalu křídla, bude o Vánocích zem rozbředlá. Významné dny: Světový den míru Den otevřených dveří památek v ČR Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy Evropský den bez aut Mezinárodní den neslyšících Evropský den jazyků Světový den cestovního ruchu Den české státnosti - státní svátek ČR Mezinárodní den srdce Dne slavíme Evropský den bez aut, který byl v roce 2000 iniciován Evropskou komisí, ale první snahy uvést problematiku nárůstu automobilismu do povědomí nás obyvatel planety Země lze nalézt již na konci padesátých let. U nás od roku 1995 pořádá Den bez aut ekologické občanské sdružení Děti Země. Hlavním cílem kampaně je upozornit na neustálý nárůst individuální automobilové dopravy a naopak podpořit používání veřejné dopravy silniční a železniční a vylepšení stezek pro cyklisty a pěší. Při této příležitosti jsou v mnoha městech v ČR konány cyklojízdy, kterých se každoročně účastní několik tisíc nadšenců, kteří preferují ekologičtější druh dopravy a uvědomují si negativní důsledky pohodlného života automobilistů. Tento samý den nám nastane ve SELČ podzimní rovnodennost, tedy začátek astronomického podzimu a už z názvu vyplývá, že den a noc mají stejnou délku. Slunce, které už pomaloučku ztrácí sílu, tohoto dne vstupuje do znamení Vah a nachází se nad rovníkem, kdy rovnoměrně osvětluje obě polokoule. Pro někoho je podzim etapou pochmurného, sychravého počasí, kdy v něm vzbuzuje pocity melancholie. Pro někoho je to naopak období plné barevného, voňavého listí, které stromy před zimou shazují, pouštění draků, houbaření a sklízení darů přírody. Pokud patříte do skupiny podzimních melancholiků, zkuste se překonat a vyrazit do přírody, rozhlédněte se kolem sebe a uvidíte, že i tento čas má své nezaměnitelné kouzlo. Foto: D. Hloušek ZNÁME DOBŘE KRKONOŠE? Ježek západní (Erinaceus europaeus) Jedná se o středně velkého hmyzožravce, který se vyskytuje takřka na celém území ČR. S ježkem se můžeme setkat nejen na okrajích lesů, v parcích, zahradách, ale také ve městech. Bohužel, v posledních letech je jeho populace decimována především automobilovou dopravou a nedostatkem úkrytů v přírodě. Je aktivní přes noc, kdy jeho přítomnost můžeme poznat podle dupotu a funění, během dne spí ve svém hnízdě vystlaném suchou trávou či listím, které si staví např. pod hromadou větví či v křoví. Samice má 2-10 mláďat, která se rodí slepá a bez bodlin. První měkké a bíle zbarvené bodlinky jim začínají růst už pár hodin po narození. Dospělý ježek může vážit i přes 1 kg, a aby přezimoval, musí mít váhu alespoň g. V případě nižší hmotnosti by zimu zřejmě nepřežil. Pokud před zimou naleznete ježka, který nemá odpovídající váhu, a netroufáte si na péči o něj, dejte ho do rukou odborníka u nás je nejblíže Stanice pro handicapované živočichy v Libštátě, kde pan František Včelák každoročně opečovává i několik desítek bodlináčů, nebo Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Foto: archiv Liberec. Pakliže se rozhodnete pečovat o ježka sami, je nutné jeho odblešení, odčervení s dávkováním je důležité se vždy poradit s veterinářem, dodávat mu kvalitní stravu v podobě např. kočičích konzerv, vařených kuřecích krků či jater a zajistit mu ubytování s výběhem a úkrytem. Mnoho užitečných informací naleznete na: Stranu připravila Lenka Stehlíkov 12 Harrachovský zpravodaj 9/2013

13 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje šedesátkou a více. U osob nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Jiřímu Endlerovi na telefonní číslo Měsíc září 2013 Vlasta Starová Vlasta Šneková Jiřina Sklenářová Věra Janoudová Hedvika Kubičinová Alina Bergmannová Libuše Moravcová Václava Vacková Jiří Opočenský Milan Stříbrný Alenka Svobodníková Jan Jindřišek Jiří Soukup Jiří Toth Všem jubilantům přejeme do dalších let mnoho radosti, pohody a především pevné zdraví. NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ Romány psychologické: Klánský M. Albatros, Hodgkinson A. Britannia Road 22 Romány pro ženy: Sparks S. To nejlepší z nás, Pancol K. Veverky z Central Parku bývají v pondělí smutné Romány detektivní: Chandler R. Loučení s Lennoxem, Harris L. Vražda při bar micva Román fantasy: Heitz M. Temné stezky Román historický: Černá J. Johana z Rožmitálu Romance historická: Cartland B. Láska není slepá Próza česká: Kábrtová L. Koho vypijou lišky Novela společenská: Rudiš J. Národní třída Životopisy: Šedová L. Vzpřímeně stát a zoufale věřit v zázrak, Peterka F. - Zpověď Cestopis: Tomčík J. Od Nosorožců k protinožcům Naučná literatura: Pacner K. Doteky dějin Knihy pro děti: Mrázková D. Co by se stalo, kdyby, Hejná O. 111 příběhů s hádankou, Šrámek P. Hrábky drápky odpadky, Deutsch S. Šmoulové 2 Komiksy pro děti: Poborák J. - Vločka dcera Jogiho, Bobková M. Nesmrtelný zádrhel Fantasy pro děti: Vopěnka M. Spící tajemství Fantasy pro mládež: Cast P. C. - Skrytá Půjčovní hodiny Po Út Zavřeno St Čt Pá Tel. číslo: /2013 Harrachovský zpravodaj 13

14 Z REDAKČNÍ POŠTY PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ Poděkování: přišlo do redakce Baby Box žádost o příspěvek Rada města Harrachova na jednom ze svých zasedání rozhodla o výši příspěvku na Baby Box v České Lípě ve výši Kč. Do sekretariátu města přišlo následující poděkování. Zápis z jednání Rady města č. 26 ze dne Přítomni: Oldřich Jakubec, Bc. Oldřich Pažout, Ing. Stanislav Slavík (přítomen od bodu 26/2), Eva Zbrojová Omluveni: Ladislav Kyncl Zapsala: Radka Bališová Zamlarová Č.j. 26/9 Baby Box žádost o příspěvek Usnesení: RM souhlasí s příspěvkem na Baby Box v České Lípě ve výši 3000Kč. Hlasování: ANO 4 NE 0 ZDRŽEL SE 0 Odpovídá: Bališová Zamlarová Vyřizuje: Coufalová Termín plnění: ihned INZERCE NÁBOR 14 Harrachovský zpravodaj 9/2013

15 INZERCE 9/2013 Harrachovský zpravodaj 15

16 OBRAZEM Rekonstrukce školní jídelny 16 Harrachovský zpravodaj 9/2013

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015

Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni:

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

KRKONOŠSKÝ VERTICAL 2015 31.01. 2015 3. závod Českého poháru ve skialpinismu 2015

KRKONOŠSKÝ VERTICAL 2015 31.01. 2015 3. závod Českého poháru ve skialpinismu 2015 KRKONOŠSKÝ VERTICAL 2015 31.01. 2015 3. závod Českého poháru ve skialpinismu 2015 1, Organizátor: Ski alp club Špindlerův Mlýn ve spolupráci s Horskou službou Krkonoše. 2, Účast: Závodu se mohou zúčastnit

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí - oddíl lyžování pořádá u

TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí - oddíl lyžování pořádá u TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí - oddíl lyžování pořádá u příležitosti oslav 100 let Sokola v Klášterci nad Orlicí XXI.ročník veřejného závodu v přespolním běhu ÚDOLÍM ORLICE konaného jako součást seriálů:

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

TJ SOKOL HUŤ VYPISUJE 41. ROČNÍK KROSU HUŤ BRATŘÍKOV - HUŤ

TJ SOKOL HUŤ VYPISUJE 41. ROČNÍK KROSU HUŤ BRATŘÍKOV - HUŤ TJ SOKOL HUŤ VYPISUJE 41. ROČNÍK KROSU MEMORIÁL ZDEŇKA BOUDY HUŤ BRATŘÍKOV - HUŤ O PUTOVNÍ POHÁRY BEADWORLD Skleněné bižuterie a.s. ALŠOVICE MUŽI-10 KM JHP Duňka s.r.o. Alšovice ŽENY- 5 KM OSTV JABLONEC

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou ================================================ ================================================

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE Č. 8 HARRACHOV 16. 6. 2014 Realizační tým v rámci projektu ŽVP PaedDr.

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Obecně závazná vyhláška obce Karlova Studánka č. 2/2015 kterou se vydává požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Karlova Studánka č. 2/2015 kterou se vydává požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Karlova Studánka č. 2/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Karlova Studánka se na svém zasedání dne 16.12.2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Běh na Velký Javorník 26. ročník

Běh na Velký Javorník 26. ročník Pořadatel: 26. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát p. R. o. s., Martinská

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu 24. - 25. 1. 2016 Skiareál Herlíkovice Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF OPEN PŘEBOR HZS ČR a MISTROVSTVÍ

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Zaostřeno na Jizerky 2013

Zaostřeno na Jizerky 2013 Jan Strakoš: Ořešník Zaostřeno na Jizerky 2013 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR byla založena v roce 1993, aby podporovala projekty směřující k celkové rehabilitaci místní

Více

OBEC Lomnice Zastupitelstvo obce Lomnice Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce

OBEC Lomnice Zastupitelstvo obce Lomnice Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce OBEC Lomnice Zastupitelstvo obce Lomnice Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Lomnice se na svém zasedání konaném dne 08. 12. 2015 usneslo usnesením

Více

propozice závodů dětí a mládeže strana 1/5 datum konání: sobota 10. září 2016 prezence od 13:00

propozice závodů dětí a mládeže strana 1/5 datum konání: sobota 10. září 2016 prezence od 13:00 propozice závodů dětí a mládeže strana 1/5 datum konání: sobota 10. září 2016 prezence od 13:00 ročník: 5. ročník start v kolik: od 15:20 podle jednotlivých kategorií (možný společný start) start kde:

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Manuál pro uživatele akce Harrachov za polovinu HappyWeekend

Manuál pro uživatele akce Harrachov za polovinu HappyWeekend Manuál pro uživatele akce za polovinu HappyWeekend Zakoupení návštěvnického poukazu na akci za polovinu HappyWeekend opravňuje uživatele využít vyznačené služby se slevami. Platí přitom: 1) Návštěvnický

Více

Jeřmanická drbna č.4/2009

Jeřmanická drbna č.4/2009 Jeřmanická drbna č.4/2009 www.jermanice.cz Vítáme Vás u posledního vydání Drbny v tomto roce s aktuálními informacemi o dění v obci. 7. zasedání zastupitelstva v tomto roce se uskuteční 30.11.2009 od 17.00

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS BRÁNA PÍSECKA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS BRÁNA PÍSECKA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS BRÁNA PÍSECKA ZA ROK 2014 Název organizace: MAS Brána Písecka, z.s. Sídlo: Čížová 127, 398 31 Čížová IČ: 270 47 792 Číslo a datum registrace: VS/1-1/65706/06-R ze dne 16.11. 2006 Web:

Více

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/ vydání

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/ vydání ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/2017 1. vydání Prázdniny končí, děti jančí. Stejně jako každý rok prázdniny končí a škola začíná. A jako každým rokem žáci 8. ročníku pro vás připravují školní časopis. Budeme

Více

Od 3. kola STIMAX CUPu v Chomutově uplynulo jen 14 dní a letošní seriál dospěl v sobotu 10. září 2016 do velkého finále, které rozhodlo o celkových

Od 3. kola STIMAX CUPu v Chomutově uplynulo jen 14 dní a letošní seriál dospěl v sobotu 10. září 2016 do velkého finále, které rozhodlo o celkových Od 3. kola STIMAX CUPu v Chomutově uplynulo jen 14 dní a letošní seriál dospěl v sobotu 10. září 2016 do velkého finále, které rozhodlo o celkových výsledcích již 3. ročníku této soutěže. Na atletickém

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Pořadatel: Datum závodu: 13. září 2014. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN. V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa. číslo: Strategie/CZ/6

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN. V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa. číslo: Strategie/CZ/6 Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa číslo: Strategie/CZ/6 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/6

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

OBEC VINARY. Zastupitelstvo obce Vinary. Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC VINARY. Zastupitelstvo obce Vinary. Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC VINARY Zastupitelstvo obce Vinary Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Vinary se na svém zasedání dne 6. 3. 2015 usnesením č. 03/01/2015

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

PROPOZICE. Český pohár v běhu na lyžích dospělých a dorostu s mezinárodní účastí ledna Horní Mísečky

PROPOZICE. Český pohár v běhu na lyžích dospělých a dorostu s mezinárodní účastí ledna Horní Mísečky PROPOZICE Český pohár v běhu na lyžích dospělých a dorostu s mezinárodní účastí 4. 6. ledna Horní Mísečky 1 2 Český pohár v běhu na lyžích dospělých a dorostu s mezinárodní účastí. Propozice upravené dne

Více

Open přebor HZS ČR mistrovství ČHSF v obřím slalomu

Open přebor HZS ČR mistrovství ČHSF v obřím slalomu Open přebor HZS ČR mistrovství ČHSF v obřím slalomu 30. - 31. 1. 2017 Skiareál Rokytnice nad Jizerou Pořádá: SK pražských hasičů z.s., HZS hl.m. Prahy, Spartak Rokytnice n.j a.s., ČHSF OPEN PŘEBOR HZS

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY Kontaktní údaje : Město Semily Husova 82, 513 13 Semily tel. 481 629 211 e-mail : podatelna@mu.semily.cz IČ : 00276111 ID datové schránky : d36bywp Městský

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Běh na Velký Javorník 27. ročník

Běh na Velký Javorník 27. ročník Pořadatel: Běh na Velký Javorník 27. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát

Více

Rolo Liga Mistrovství České republiky v dlouhém závodě KATEGORIE JUNIOR AŽ VETERÁNI.

Rolo Liga Mistrovství České republiky v dlouhém závodě KATEGORIE JUNIOR AŽ VETERÁNI. Rolo Liga 2014 + Mistrovství České republiky v dlouhém závodě PROPOZICE + POKYNY POŘADATELÉ: LEGÁTOVI + LIPENŠTÍ DRACI PAVEL LEGÁT - TEL: +420 728 203 250 ÚČAST: ČLENOVÉ ČESKÉHO SVAZU KOLOBĚHU, ZAHRANIČNÍ

Více

OBEC PONIKLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2016, kterou se vydává požární řád obce.

OBEC PONIKLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2016, kterou se vydává požární řád obce. OBEC PONIKLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2016, kterou se vydává požární řád obce. Zastupitelstvo obce Poniklá se na svém zasedání konaném dne 23. 6. 2016 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: MČR JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ VE VYTRVALOSTI 2012 Mikulov areál JK Datum: 15-17.6.2012 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033

Více

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ski areál Dlouhoňovice, objekt Chaty Rolba, první patro 7.4.2010, od 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing.

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark 13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn Společnost První bobová s.r.o. se vždy cítila průkopníkem nových trendů v oblasti volnočasových aktivit. Až po výstavbě bobové dráhy Špindlerův

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Závodníci a činovníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Za odložené věci na stadionu a v šatnách pořadatel neručí!

Závodníci a činovníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Za odložené věci na stadionu a v šatnách pořadatel neručí! Pořadatel: Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze ve spolupráci s VSK Elektro ČVUT Praha - lyžařský oddíl, Pražským svazem lyžařů, KSL Středočeského kraje a TJ Sokol Senohraby - lyžařský oddíl Datum

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Pořadatel: Datum závodu: 12. září 2015. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více