Slavkovský. zpravodaj. Slavkovský masopust. více na straně 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavkovský. zpravodaj. Slavkovský masopust. více na straně 7"

Transkript

1 Slavkovský zpravodaj Slavkovský masopust více na straně 7

2 z radnice Slovo starostky Vážení spoluobčané, vítám Vás nad stránkami březnového zpravodaje města. V dnešním čísle bych Vás ráda seznámila s projekty, které již máme schváleny a získali jsme na ně finanční prostředky a budeme je v letošním roce realizovat. První projekt nese název Obyčejná příroda neobyčejně - Revitalizace lesoparku a environmentální stezka. Obsahem projektu je provedení komplexní revitalizace lesoparku spočívající v arboristických úpravách stávajících dřevin a výsadbách nových dřevin a bylin. V lesoparku a blízkém okolí se objeví více jak dvě desítky originálních prvků. Kamenná zahrada sloužící k poznávání hornin, ale i jako odpočívadlo, Bludiště mezi stromy, Bylinková zahrada poskytující aromaterapii či Ještěrkoviště sloužící jako úkryt ještěrkám a mnoho dalších. Pro majitele psů bude vybudována oplocená psí louka s agility prvky. Přeměna lesoparku by měla začít ve 2. čtvrtletí letošního roku a dokončena by měla být ještě v tomto roce na podzim. Celkové plánované náklady dosahují výše 8 mil. Kč, z čehož 7,2 mil. Kč tvoří dotace z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko. Projekt je realizován ve spolupráci s bavorským partnerem - Městem Arzberg. Druhý projekt má název Dětská hřiště Hornoslavkovska. Jedná se o projekt Svazku obcí Hornoslavkovsko, v jehož rámci bude upraven vnitroblok za tzv. Teletníkem (prostor bývalého minigolfu) na prostor pro trávení volného času dětí. Plánované úpravy jsou finančně poměrně náročné, a proto je realizace projektu rozdělena na etapy. V rámci I. etapy, jejíž realizace proběhne v tomto roce, budou terénní úpravy, ozelenění plochy a příprava tří kruhových ploch, které budou postupně osazeny herními prvky. V této etapě bude takto kompletně připravena jedna plocha s moderním polyuretanovým povrchem s herními prvky pro menší děti a částečně bude osazena modulovým (postupně rozšiřitelným) herním prvkem plocha pro děti starší. Prostor bude doplněn drobným mobiliářem (pítko, lavičky, odpadkové koše) a bude zde doplněno veřejné osvětlení. Celkové náklady tohoto projektu jsou přibližně 2,5 mil. Kč, z toho činí podíl získané dotace cca 1,8 mil. Kč. Další projekty, které máme zpracovány a řádně podány je realizace dlouho očekávaného přechodu u dolní autobusové zastávky spolu s rozšířením a vybudování chodníků v této lokalitě, vybudování nového sběrného dvora. U těchto projektů se v nejbližší době dozvíme zda nám byly schváleny. Z přebytku hospodaření loňského roku ve výši 7,5 mil. Kč budeme pokračovat v rekonstrukci chodníků a silničních úseků a dalších investičních akcích jako je například revitalizace zázemí našeho koupaliště, opravy našich školských zařízení a další. Věřím, že všechny plánované akce přispějí k lepšímu životu občanů našeho města. Mgr. Jana Vildumetzová den se starostkou se koná od 15 do 17 hodin v kanceláři starostky města. Občané, přijďte v této době konzultovat své podněty, stížnosti a připomínky. Podělte se o své nápady. Jméno kandidáta/t D vod /t : vod: Vážení ob ané, prost ednictvím tohoto anketního lístku m žete navrhnout své//ho kandidáty/ta. Anketní lístky vho te do hlasovací truhly na recepci M stského. Anketní lístky lze odevzdávat do 11. b ezna v EK Blahopřejeme paní Růženě Čápové, která v únoru 2013 oslavila 85. narozeniny, a panu Ladislavu Mráčkovi, který v únoru 2013 oslavil 90. narozeniny. Lýkohub smrkový dál likviduje smrky ve městě V roce 2011 jsme byli svědky kácení zrezivělých smrků na autobusovém nádraží, které napadl brouk Lýkohub smrkový (o brouku se můžete dočíst více na los/2009/2009_lykohub.pdf). I přes provedená ochranná opatření v podobě chemického postřiku se nedaří smrky pichlavé ve městě ochránit a brouci se dále rozšířili do ulic Bezejmenná, Poštovní a Dlouhá. V těchto lokalitách již začínají odumírat viditelně větve smrků, pod kůrou se ve vysoké míře pohybují larvy lýkohuba. Ke zhodnocení a posouzení napadení smrků byl Ing. Holušou z lesnické a dřevařské fakulty ČZU Praha vypracován posudek, který potvrdil výskyt brouka a vyhodnotil jako jedinou možnou ochranu před jeho dalším výskytem vykácení a likvidaci smrku pichlavého ve městě. Bohužel se jedná o 60 kusů jehličnanů, které město postupně nahradí zelení, jako jsou okrasné keře a kvetoucí stromy, vhodné do městské zástavby, stejně jako tomu bylo v případě autobusového nádraží, nebo v Bezejmenné ulici. Kácení proběhne v březnu a následně bude provedena výsadba nové zeleně. Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ provozní doba sběrného dvora 1.4. do : Po až Pá: každou sobotu do 31.3.: Út a Čt: první sobota v měsíci SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2

3 u nás ve městě Prodej bytů ve vlastnictví města LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI NONSTOP informace o místě a provozní době poskytování lékařské služby první pomoci v celém Karlovarském kraji, včetně rozpisu služeb stomatologických pohotovostí, získáte nepřetržitě 24 hodin denně na speciálním telefonním čísle Krajského úřadu Karlovarského kraje: Lékařská služba první pomoci pro dospělé (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská pavilon C, 3. patro): všední den: h. Město Horní Slavkov nabízí k odkupu byty ve svém vlastnictví stávajícím nájemníkům. Prodeje bytů upravuje předpis č. PZ 03/2012 O privatizaci bytového fondu, který schválilo Zastupitelstvo města. Současní uživatelé bytů v majetku města Horní Slavkov, kteří chtějí takový byt koupit, se mohou obracet na paní Lenku Moschovou (telefonní číslo ) nebo na pana Jozefa Tyrpáka (telefonní číslo ) a to podle přehledu v tabulce níže. Lokalita, ulice popisné paní L. Moschov 626 1,2,8,10,12,16,17,18,19,20 pan J. Tyrpák 627 1,3,4,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23, 24 pan J. Tyrpák 630 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, paní L. Moschová 22,23, paní L. Moschová Dlouhá paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová 731 4,10,16 paní L. Moschová 733 2,7,10 paní L. Moschová ,16,17 paní L. Moschová 607 2,3,4,5,8,10,15,16,17 pan J. Tyrpák Kounice 608 3,4,6,7,8,9 pan J. Tyrpák 614 4,7,8,10,11,15,16,17,18 pan J. Tyrpák 615 1,2,4,8,12,14,16,18 pan J. Tyrpák paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová 663 8,9 paní L. Moschová Poštovní paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová Sportovní paní L. Moschová Školní paní L. Moschová paní L. Moschová U Lesoparku paní L. Moschová ,12,16,17 paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová Zahradní paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová Důležité kontakty sobota, neděle, svátky: h. Lékařská služba první pomoci pro děti (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská pavilon E, 3. patro): všední den: h sobota, neděle, svátky: h. Lékařská služba první pomoci zubní (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská pavilon C, 3. patro): sobota, neděle, svátky: h. Dětská pohotovost (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, Sokolov - pavilon C, přízemí): všední den: h. sobota, neděla, svátky: h. Paní Moschová a pan Tyrpák provádí na základě mandátních smluv veškeré úkony spojené s prodejem bytových jednotek (např. shromažďování podkladů pro kupní smlouvy, zpracování kupních smluv a návrhů na vklad a jejich podání na katastr nemovitostí v Sokolově). Základní kupní cena bytů je cena obvyklá stanovená odborným posudkem znalce. Konečná kupní cena je snížena pro současné nájemce o 35%. Kupní cenu lze splatit najednou při podpisu kupní smlouvy nebo je možné složit před podpisem kupní smlouvy splátku ve výši minimálně 30% a dále splácet zbytek kupní ceny po dobu 36 měsíců bez navýšení konečné kupní ceny nebo maximálně po dobu 48 měsíců, ovšem s navýšením konečné kupní ceny o 5%. Nájemníci, kteří budou kupovat byt od Města musí počítat také s dalšími náklady na převod bytu (kolkovné, zpracování kupní smlouvy a to v částce mezi až 4.000,- Kč). Pokud nájemníci neprojeví zájem o odkoupení bytu, může Rada města rozhodnout o zveřejnění záměru prodat tyto byty jiným zájemcům. Pokud by byl byt, který užívá nájemce na základě nájemní smlouvy, prodán, podmínky nájemní smlouvy platné v době prodeje by se nezměnily. Zájemci o koupi bytu v majetku města, kteří se chtějí dozvědět další podrobnosti o odkoupení bytů, se mohou obrátit na odbor majetku a investic MěÚ Horní Slavkov, 2. patro budovy Městského úřadu, kancelář č PORUCHOVÉ LINKY Poruchy osvětlení ve městě: Poruchová služba tepelného hospodářství: Poruchová služba kabelové televize a internetu ve městě: nebo Poruchová linka plyn RWE: 1239 Poruchová linka ČEZ: Kontakty na MěÚ Úřední hodiny: pondělí, středa úterý, čtvrtek pátek Recepce (ústředna) Mgr. Jana Vildumetzová starostka města 1. patro Mgr. Bc. Martin Stark tajemník MěÚ 1. patro oddělení kancelář starostky a tajemníka Monika Volfová vedoucí odboru majetku a investic 2. patro Hana Gregorová pověřená zastupováním vedoucího odboru výstavby a životního prostředí 2. patro Mgr. Viktorie De Stefanisová vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 2. patro Ivana Kowaliková pověřená zastupováním vedoucího finančního odboru 2. patro Nepřehlédněte Městský úřad v Horním Slavkově poskytuje občanům s vážnou zdravotní indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ), pro její využití kontaktujte výše uvedená telefonní spojení. 3

4 školství ZŠ Nádražní informuje Výborné výsledky žáků v Orion florbal cupu Jako každý rok i letos se žáci naší školy zúčastnili soutěže ve florbalu,,orion florbal cup. Po výborném výkonu a vítězství v okrskovém kole postoupili do okresního finále družstva mladších a po delší odmlce i starších chlapců. Navíc ještě družstvo mladších žákyň dělilo od postupu pouhých deset vteřin. Mladší žáci odehráli okresní finále, společně s ostatními vítězi okrskových kol, v úterý , v multifunkční hale v Březové u Sokolova. Po velkých bojích obsadili chlapci krásné čtvrté místo. Zvláště bych chtěl vyzvednout výkon Jaroslava Vašíčka, který byl tahounem družstva. Starší žáci odehráli své finále ve čtvrtek na 6. ZŠ v Sokolově. Po postupu z velmi silné skupiny a po opravdu výborném výkonu v semifinálových bojích obsadili chlapci skvělé třetí místo, kdy za sebou nechali i silné družstvo sportovní hokejové školy ze Sokolova a bronzové medaile si opravdu zasloužili. Navíc hráč našeho týmu, Marek Horváth, se stal nejlepším střelcem turnaje. Rád bych touto cestou ještě jednou pogratuloval všem chlapcům k předvedeným výkonům a poděkoval jim za vzornou reprezentaci školy! Mgr. Ondřej Lukeš ZŠ Školní informuje Třicet let žákovských basketbalových turnajů Snímek z loňského prosincového turnaje. Každoročně se v prosinci tělocvična Základní školy ve Školní ulifetu hlavních organizátorů paní uči- odchodu do důchodu převzaly štaci v Horním Slavkově rozduní pod telky Věra Klímová a Eva Nováková. údery basketbalových míčů. Koná se zde tradiční Vánoční turnaj v košíkovédůležitější je, že se každoročně sešla A výsledky? To není to hlavní. Nej- Je to už neuvěřitelných třicet let, družstva mladších a starších žáků kdy se tehdejší učitelé tělocviku a žákyň obou slavkovských škol ke obou škol našeho města, paní Jana vzájemnému měření sil, že se pro Vtípilová (ZŠ Školní) a pan Jan Turner (ZŠ Nádražní), domluvili na vá nedílnou součástí života a někte- mnohé stal sport a zejména košíko- zorganizování turnaje v košíkové. ří se mu dokonce věnovali i závodně. Tenkrát přitom ještě netušili, že zakládají dlouholetou tradici. organizátorům, ale i všem tělocvi- Na závěr se patří poděkovat nejen Vzájemná klání pokračovala i za kářům, kteří i v době počítačů a internetu dokáží nadchnout děti pro působení pana Turnera ve funkci ředitele školy ve Školní ulici. Po jeho aktivní sportování. DDM a Školní družina informuje o činnosti Okénko do DDM Střípky z družiny Nový rok jsme ve školní družině Horní Slavkov zahájili sérií přednášek s paní policistkou Mundilovou na téma Násilí, šikana a prevence kriminality. Do budoucna plánujeme další přednášky a besedy pro naše malé žáčky. Během ledna jsme se poctivě připravovali na Masopust. Vyráběli jsme masky a ozdoby na tradiční Maškarní ples v MěKS Horní Slavkov. Soutěžili jsme ve stavění sněhuláků a jiných tradičních zimních hrách. Během těchto činností jsme samozřejmě nezapomněli na zvířátka v lese a přinesli jsme jim trochu toho drobení od našich stolů. Elvíra Činčurová V DDM jsme soutěžili Dne 5. ledna 2013 proběhl 8. ročník Novoročního turnaje dospělých ve dvouhře ve stolním tenise. Poměřit síly si přišlo osm hráčů. Po vyrovnaných zápasech dopadlo pořadí takto: 1. místo: pí. Šafratová 2. místo: p. Kurfürst 3. místo: p. Chudý Všichni obdrželi ceny díky těmto sponzorům: Lékárna Arnika, Elektro Terek, Drogerie Eva, Řeznictví Kosmák. Všem sponzorům děkuji a těším se na další setkání. Jana Šafratová, vedoucí zájmového kroužku Co nás čeká? V měsíci březnu pořádáme v DDM a ŠD nové přespávání, tentokrát s cestovatelským námětem. Od 4. března 2013 se můžou zájemci začít hlásit u vychovatelů školní družiny. Masopust Ve spolupráci s MěKS a Městem Horní Slavkov proběhl Masopust. Této oslavy se zúčastnilo na 200 dětí v maskách. Pro ně byl připraven bohatý program, tombola, diskotéka, soutěže a vystoupení dětí ze ZK. Diana Pikusová SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 4

5 školství Zimní radovánky v MŠ Duhová kulička I když letos není zima jak se patří, protože sotva sníh napadne, druhý nebo třetí den hned roztaje, děti v MŠ Duhová kulička se musí radovat a využít každou chvilku, kdy sníh je, k zimním hříčkám. Koulování, válení sudů ve sněhu, motýlek, vyšlapování cestiček, tvoření koulí, stavění sněhuláka. Bobování, lopatování, snad jen iglú ještě postavit, aby ze sněhových staveb nic nechybělo. A na ledě? I když nastala obleva a na kluzišti se bruslit nemůže, naše děti nezoufají. Jezdí každý čtvrtek do Mariánských Lázní na zimní stadión, kde se vyřádí do sytosti. Snad jen lyžování chybí, ale musíme ze zimních radovánek nechat také něco pro naše rodiče, aby si se svými ratolestmi užili. K zimě neodmyslitelně patří také masopust, maškarní reje, plesy. Naše masky vítal šašek vítal 8. února K tancování a poslechu zněly písně Dády Patrasové a Inky Rybářové. Samozřejmě proběhla přehlídka masek, byly rozdány odměny. I když účast nebyla hojná, protože maškarní ples se trefil do doby chřipek, myslíme si, že děti si užily a ples se líbil. Za Mateřskou školu Duhová kulička napsala Marie Silvarová Děti se svým sněhulákem. Maškarní ples Zápis MŠ v Dlouhé ulici bude probíhat od do , vždy od 9:45 hod. do 11:30 hod. Rády Vám odpovíme na všechny Vaše dotazy týkající v naší MŠ. Za všechny 5

6 různé Kabelová televize. Jak to bude dál? Dne dostala do správy společnost Technické služby Horní Slavkov, s.r.o. od Města technické zařízení pro provoz kabelové televize, kterou technicky zpravuje společnost IMPERIUM TV. Do toto zařízení měla v majetku společnost BYTY-TEPLO, s.r.o. Proto byla všem uživatelům kabelové televize zaslána nová smlouva s naší společností. Tato smlouva nahradila původní smlouvu s BYTY-TEPLO. V minulosti se stávalo, že byly do kabelové televize zařazovány jednotlivé programy podle toho, jak postupně docházelo k jejich spuštění v rámci republiky. V současné době jsou již veškeré technické možnosti (obsazenost jednotlivých analogových kanálů) vyčerpány. Proto je nutné přistoupit k částečné úpravě skladby programové nabídky. Současnost: Počet účastníků za posledních 8 let se ustálil cca na čísle 1900 základní televizní nabídky a cca 310 rozšířené nabídky. Pozn.: Balíček německých digitálních kanálů (Arte, Phoenix, 1+,DasErste), byl nahrazen balíčkem českých programů Prima LOVE, Prima ZOOM, Šlágr TV, Óčko, ZAK TV. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání nebo zrušení jednotlivých programů. Provozovatel si dále vyhrazuje právo na budoucí zpoplatnění programů, které budou v budoucnu placeny vysílateli dodávaného programu. Provozovatel dále vysílá testovací kanály, které nejsou zpoplatněny a můžou být kdykoli změněny či vypnuty v návaznosti na podmínky vysílatele dodávaného programu. Cena za základní nabídku je stanovena na částku 121,- Kč/ měsíc včetně DPH a nezahrnuje testovací kanály. Rozšířená nabídka je zpoplatněna částkou 144,30 Kč/měsíc včetně DPH. Navýšení měsíčních plateb v tomto roce neplánujeme pouze na Kounici dojde k dorovnání částky na stejnou výši jako ve městě. Důležité je však třeba říct, že k navýšení ceny nedošlo již několik let a to i přes to, že se rozšiřuje programová nabídka a zvyšuje se DPH. Výpadky: V poslední době dochází opakovaným krátkodobým výpadkům některých programů hlavně slovenské programy. Tyto výpadky jsou zapříčiněny výměnou kódování na satelitech (z Cryptoworks na IRDETO), což přináší výměnu dekódovacích modulů a karet. Tento stav by se měl časem zlepšit. Digitální programy jako balíček ČT, NOVY a PRIMY přijímáme dálkovým příjmem z Chebu, proto povětrnostními vlivy (vysoká oblačnost, déšť, husté sněžení) může docházet ke zhoršení kvality příjmu. Výpadky satelitních kanálů jako Explorer, Zone Reality v rozšířené nabídce jsou způsobeny tím, že z družice přijímáme slabší signál, přesto že máme velkou parabolu a někdy dojde k rozsynchronování přijímačů s kartou. V současné době řešíme nutnost obnovení zastaralé technologie kabelové televize (některá zařízení jsou víc než 14 let stará), částka potřebná na rekonstrukci je cca ,- Kč. Takováto částka je pro nás jednorázové nedosažitelná. Zpracovali jsme proto plán na postupné zkvalitnění používané technologie. Pozn.: Jistě si vzpomenete na dobu před pár lety, kdy docházelo k výpadkům programů a k jejich opětovnému zprovoznění až za několik dní. V současnosti v případě výpadku stačí zavolat na telefonní číslo nebo poslat sms na p. Halgašíkovi, který dálkově program restartuje a tím jej zprovozní. Náš plán: Na základě jednání vedení kabelové televize se domluvilo: 1. Analogová nabídka zůstane na původním stavu a nebude se dále rozšiřovat. 2. Všechny nové kanály se budou přidávat jen v digitální kvalitě. 3. Informační kanál DUHA bude v budoucnu přidán i do digitálního pásma. 4. Postupně budeme převádět rozšířenou programovou nabídku do digitální formy. 5. Postupně budeme v rámci testování zkoušet HD kanály. Cílem je přinést maximální počet dostupných HD kanálů. Z důvodu budoucího rozšiřování pouze digitální nabídky bylo rozhodnuto, že občané města, kteří jsou ve starobním nebo invalidním důchodu si mohou, na základě žádosti, zakoupit SET-TOP-BOX za zvýhodněnou cenu 100,- Kč. Žádosti se podávají na Technických službách, s.r.o. Založili jsme na který můžete zasílat své dotazy či návrhy na rozšíření vysílací nabídky. Tato ová adresa tak zadokumentuje požadavky účastníků kabelové televize. Nebude tak docházet k tomu, že pouze pár jednotlivců, kteří se ozvou, rozhodnou o změně nabízených programů. Důležité kontakty: IMPERIUM TV, p. Halgašík: Technické služby Horní Slavkov: Ze zápisníku Policie ČR v Horním Slavkově Zadržení pachatele vloupání do motorového vozidla Dne 12. února před jednou hodinou ranní přijali policisté od oznamovatele informaci o muži, který se násilím dobývá do zaparkovaného vozidla v H. Slavkově, ul. Poštovní před domem čp. 14. Hlídka okamžitě vyjela na místo a zadržela podezřelého muže. Než policisté dojeli na místo, muž vzal z vozidla autorádio s dotykovým displejem a ovladačem, flash disk, pouzdro na CD i s obsahem a další věci. Tyto byly na místě také zajištěny. Celková škoda je majitelem vyčíslena na zhruba 18 tisíc korun, z toho škoda na poškozeném okně vozidla je vyčíslena na necelé čtyři tisíce korun. Ještě toho dne si muž vyslechl podezření z krádeže vloupáním, nyní je stíhán na svobodě. V případě odsouzení mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Zjištění pachatele krádeže kabelu Dne 22. ledna 2013 přijali policisté zdejšího oddělení oznámení o krádeži 200 metrů měděného elektrického kabelu, který byl zapojený na rozvodné skříni maringotky prozatím neoplocené výrobní haly fy. Welau v H. Slavkově (ul. Hasičská) a který byl napojený na rozvaděč sloupu elektrického vedení v oploceném areálu cvičného prostoru hasičů Města Horní Slavkov. Kabel byl částečně zakrytý zeminou a částečně vyčníval na povrchu, což nenechalo klidnými dva místní muže, kteří se ve večerních hodinách předcházejícího dne domluvili na jeho odcizení. Jeden z mužů provedl samotnou krádež a následné vypálení izolace z kabelu a druhý za pomocí svého vozidla zajistil odvoz odcizeného kabelu jak na místo vypálení izolace z kabelu, tak i do sběrny druhotných surovin v Chodově. Zde získanou měď z kabelu odevzdali a obdržené peníze ve výši přibližně dva tisíce korun si rozdělili. Svým jednáním však uvedené firmě způsobili škodu ve výši 13 tisíc Kč. Oba muži nyní čelí trestu odnětí svobody v trvání až dvou let. Objasnění krádeží ozdobných poklic z vozidel Od září loňského roku utíkali spravedlnosti dva muži, kteří v loňském roce v Horním Slavkově na různých místech kradli ozdobné poklice ze zaparkovaných motorových vozidel. Policisté z OOP H. Slavkov měli určité podezření, kdo by krádeže mohl provádět, ale důkazů k realizaci objasnění těchto případů bylo velice málo. Začátkem letošního roku díky jiné trestné činnosti jednoho z mužů se podařilo k těmto krádežím získat jeho doznání, proto došlo ke znovuobnovení případů, kdy si jeden muž vyslechl podezření z krádeže, za kterou mu v případě odsouzení hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Druhý muž podobnému trestu unikl díky amnestii prezidenta republiky, proto bylo jeho jednání předáno k projednání přestupku na Městský úřad H. Slavkov. Kontakty na PČR H. Slavkov: Pevná linka: Služební mobil: Faxové spojení: Elektronická pošta: Popřípadě linka tísňového volání Policie ČR npor. Bc. Roland Schmid, vedoucí oddělení SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 6

7 různé Snowmania 2013 aneb recesní závod karnevalových masek Slavkovský masopust V pořadí již VI. Slavkovský masopust se konal v sobotu V neděli proběhla na sjezdovce v Horním Slavkově Snowmania, recesní závod karnevalových masek na sněhu pořádaný skautským střediskem Arnika Horní Slavkov za přispění města a finanční podpory MŠMT. Původní zaměření soutěže na závodní stroje vlastní výroby bylo pro letošek i do budoucna rozšířeno o kategorie masek na lyžích a masek na saních či jiných klouzadlech. Z toho důvodu se celá akce konala na sjezdovce v Horním Slavkově, kde měli lyžující účastníci v maskách možnost jezdit na vleku bezplatně. Kromě zmíněných lyžařů dorazily také masky na saních a lopatách, kterým závod znesnadnilo přející počasí s nečekanou dopolední nadílkou sněhu. S tou si naopak bravurně poradilo trio sněžných kajakářů. Samotná soutěž proběhla ve třech kolech sjezdu vyhrazené části sjezdovky a hodnotil se nejen čas v jednotlivých kategoriích, ale i vzhled stroje či masky. Pro účastníky bylo kromě samotné soutěže připraveno také občerstvení a pro ty nejúspěšnější samozřejmě ceny, mimo jiné i poukazy na celodenní jízdné na našem vleku věnované městem. I přes nepřízeň počasí vylákal značné množství obyvatel Horního Slavkova a zejména jejich dětí na náměstí a následně pak do Městského kulturního střediska, kde právě pro ty nejmenší maškary byl, za spolupráce DDM, připraven maškarní rej se soutěžemi a krásnou tombolou. 7

8 různé Turnaj přípravek v Sokolově jsme vyhráli! Sobota 23. března 2013 od 20:00 hodin Vstupné 150 Kč, vstupenky můžete zakoupit na recepci na radnici Vítězové turnaje - Spartak Horní Slavkov Hudba kapela Ametist Dne se v Sokolově konal turnaj přípravek 2003 v sálové kopané. Turnaje se zúčastnila družstva Sokolova, Horniho Slavkova Ostrova, Kynšperka, Kraslic a německého družstva Schwandorfa. Turnaj se hral každý z každým. Vítězem turnaje se stal Spartak Horni Slavkov. Další umístění: 2. Kraslice, 3. Sokolov, 4. Schwandorf, 5. Ostrov, 6. Kynšperk. Nejlepšim střelcem turnaje byl Aubrecht Robert z Horního Slavkova. Turnaje se zúčastnil bývalí hráč Spartaku Horního Slavkova a Slávie František Dříždal. Program: Vyhlášení nejlepších sportovců Taneční vystoupení Tombola poděkování Děkujeme dobrovolným hasičům za záchranu kocoura Kubíka a štěňátek jezevčíků. Irmanovi oznámení Když se sejde Barbora Spolek horníků BARBORA, sdružující horníky slavkovskokrásenského revíru, oznamuje, že pořádá své schůzky pravidelně každý týden v baru OLYMPIA (bývalá Sauna). Schůzky začínají vždy v hodin. Na jejich programu jsou besedy, promítání filmů a přednášky z historie hornictví a měst Horního Slavkova a Krásna. Zveme všechny zájemce o historii hornictví na tyto schůzky. Zdař Bůh. Ing. Rudolf Tomíček, hormistr spolku Barbora Spolek horníků Barbora si Vás dovoluje pozvat na přednášku Zapomenutý revír těžba stříbra v Horním Slavkově, která se koná 13. března 2013 od hod v baru Olympia (Sauna). Srdečně zveme všechny zájemce. Březen - měsíc čtenářů aneb Knihovna informuje Dětského čtenáře roku 2012 vylásíme v březnu V průběhu měsíce března bude oceněn nejlepší dětský čtenář roku nepřehlédněte Zapojte se letos i vy a příští rok můžete být jedním z výherců. Stačí jedno zaregistrovat se v knihovně MKS Horní Slavkov a alespoň jednou za měsíc si u nás zapůjčit knihu. Vrácení knih s upomínkou zdarma Čtenáři, kteří během měsíce března vrátí knížky, ke kterým se vázala upomínka, budou od poplatku z prodlení osvobozeni. Po dobu dlouhodobé nemoci MUDr. Pleskačové v plném rozsahu zajišťuje zástup dětské ordinace MUDr. Kamenská. Ordinační hodiny pro nemocné v pracovních dnech denně od 8:00 do 10:00. SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 8

9 kulturní kalendář na měsíc březen kulturně-společenské akce kino promítá úterý 5. března a HODIN: ODPLATA Francie, akční, drama, od 12 let, titulky, 98 min. Liam Neeson se vrací jako bývalý agent CIA Bryan Mills, který před dvěma lety v Paříži nemilosrdně pozabíjel gang obchodníků s bílým masem, aby zachránil život své unesené dcery. Nyní ho na výletě v Istanbulu překvapí návštěva dcery Kim a také bývalé manželky Lenore. Poklidná dovolená netrvá dlouho. Lenore je přímo před zraky Bryana unesena. Kim se snaží před pronásledovateli uniknout... úterý 19. března a NADĚJNÉ VYHLÍDKY - VB/USA, drama, cs. dabing, od 12 let, 128 minut Jedenáctiletý Pip je sirotek z chudých poměrů, který vyrůstá u své přísné sestry. Aby si vydělal na živobytí, začne pracovat u velmi bohaté slečny Havishamová. Je to excentrická a podivínská stará panna, která žije v ústraní, nenávidí muže a již roky nevychází na denní světlo. Pip má za úkol dělat společníka její dvanáctileté chráněnce Estelle. Pip se do Estelly zamiluje, ta jím však pro jeho původ pohrdá... pátek 22. března a JAK VYCVIČIT DRAKA - USA, animovaný, komedie, cs. dabing, 94 minut Viděli jste už trojrozměrného draka? A Vikinga? Pokud ne, budete mít příležitost v animované komedii Jak vycvičit draka od studia DreamWorks. Rodičové Kung Fu Pandy a Shreka se tentokrát rozhodli pro podívanou, která je ve všech ohledech poněkud drsnější. Jejich nejnovější dobrodružství se odehrává na drsném Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější. Jediný, kdo není drsný ani trochu, je hlavní hrdina Škyťák... Vstupné 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné (2+2) 140,- Kč ostatní akce Velikonoční trhy Od 14. hodin náměstí v Horním Slavkově Doprovodný program v MKS Horní Slavkov, dětská vystoupení, dílny pro šikovné ruce Diskotéka české a slovenské hity Od 20:00 do 02:00 hodin Taneční sál, DJ Jiří Němec Vstupné 50,- Kč. Vstupné v předprodeji v knihovně MKS. pozvánka Žáci a učitelé Základní umělecké školy zvou širokou veřejnost na představení Kačenka v říši snů, jehož premiéra se uskuteční od hodin v kinosále Městského kulturního střediska v Horním Slavkově. Projekt byl připravován v průběhu školního roku 2012/2013 a účastní se jej cca 100 žáků Základní umělecké školy. Vstupenky jsou k dispozici v MěKS Horní Slavkov, dále u p. Jana Zapfa (rezervace na tel ) a u sl. Mgr. Lucie Krajnikovičové (rezervace na tel ). ostatní informace Změna v kontaktech MKS Horní Slavkov (www.mkshs.cz): Ředitelka: , knihovna: tel., fax: ; , kavárna: , muzeum: Ostatní pevné linky byly zrušeny. Městská knihovna - provozní doba: PO: 09:00-12:00, 12:30-17:00; ÚT: 09:00-12:00, 12:30-15:00; ST: 09:00-12:00, 12:30-17:00; ČT: 09:00-12:00, 12:30-15:00; PÁ: 09:00-12:00, 12:30-17:00 9

10 zajímavosti a historie MĚSTO V PROMĚNÁCH ČASU Vážení čtenáři, dnes se můžete podívat, jak v minulosti vypadala Pluhova ulice, která se jeden čas jmenovala ulice Osvoboditelů. Tato ulice byla dříve hlavní silnicí vedoucí na Krásno a Loket. Díky rozsáhlým sanacím a přestavbám města kolem roku 1950 došlo ke zbourání všech domů na pravé straně potoka a místo nich byla postavena nová hlavní silnice. Na fotografii č. 1 je vidět Pluhova ulice v roce Fotografie č. 2 znázorňuje ulici po přestavbě v roce Okolo roku 1986 byl dům s věžičkou, dříve spořitelna (na fotografii vlevo) zbořen. Namísto něj byl v roce 2005 opět postaven dům, podobný zbořenému, kde v současné době sídlí Policie ČR. Poslední fotografie č. 3 je ze současnosti. Historická fota J. Souček 3. slavkovské statky a dvory Sandhof (Písečný dvůr) při výstavbě železnice Nové Sedlo Krásný Jez zde hledali občerstvení. Kolem tohoto, od Slavkova vzdáleného dvora, přejela sem tam osamocená kára s dřevem. Vidět jej mohli jen nečetní pocestní, popř. turisté, dřevaři a lesní dělníci, hlavně však ženské s nůšemi nasbíraného dřeva a lesních plodů. Po válce byli jeho obyvatelé odstěhováni a celé hospodářství postupně chátralo. Dnes můžeme při pozorné prohlídce místa vidět jen torza základů po zdejších stavbách. Ing. Rudolf Tomíček Na cestě do Karlových Varů přes Heid Bor stávalo na odbočce do Bošířan hospodářství s názvem Sandhof, resp. Am Sand Na pískách. Postavili jej v roce 1878 rodiče Andrease Klötzla z Bošířan, vedle již stojící usedlosti nazývané v písemných materiálech bratrskou. Protože se jednalo pravděpodobně o velmi podobné usedlosti postavené stupňovitě nad sebou, začalo se místu říkat též Steffelhof. Takto byl dvůr veden i na mapách. Občas se usedlosti říkalo také Písečná hospoda, neboť pocestní na Slavkovské stezce a také pracovníci SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10

11 inzerce tisk, distribuce letáků grafické návrhy, DTP mediální podpora, PR, zprostředkování inzerce výroba bannerů, plachet, billboardů polepy automobilů výroba webových prezentací výroba propagačních a reklamních předmětů corporate identity orientační a navigační systémy váš rádce ve světě reklamy ŽURNÁL MEDIA a.s. Dr. Davida Bechera 1009/ Karlovy Vary mobil: CHEB KARLOVY VARY PRAHA w w w. z u r n a l m e d i a. c z Naše okna prosluní Váš život Bohemia Lignum - Dřevěná okna Botanická 252/ Dalovice

12 inzerce Stačí jednou zavolat! 84O Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě. až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější podmínky Hledáme nové obchodní zástupce fotbalový střípek Fotbalový klub Baník Sokolov a město Sokolov podepsaly deklaraci o spolupráci. Tímto aktem tak obě strany potvrdily svou dlouholetou spolupráci, která by měla pokračovat i v budoucnosti, a to zejména v podobě podpory mládežnických kategorií. k03-93x65_cmyk.indd Vydalo Město 1 Horní Slavkov Vyšlo 1. března 2013, ročník III, číslo Náklad 11:32: ks Zdarma Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod číslem: kult. MK ČR E Adresa redakce: Dlouhá 634, Horní Slavkov IČO: Internetová adresa: Odpovědný redaktor: Jana Wiedová Redakční rada: Mgr. Jana Vildumetzová, Mgr. Bc. Martin Stark, Mgr. Anna Raiskupová Uzávěrka příštího čísla: , uzávěrka inzerce Grafika a tisk: ŽURNÁL MEDIA a. s., tel ,

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Z činnosti MÚ Krásno

Z činnosti MÚ Krásno Leden 2011 Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé, je tu konec prvního měsíce roku 2011. Pohledem z okna zjistíme, že paní Zima zdaleka neřekla své poslední slovo. V době, kdy jsme se z části vypořádali

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Co přinesl čas - leden 2011

Co přinesl čas - leden 2011 Co přinesl čas - leden 2011 Vzhledem k tomu, že nevydáváme žádný časopis o naší činnosti, rozhodli jsme se Vám přiblížit každodenní činnost práci v úřadu, zastupitelů, zaměstnanců či jiné podněty, které

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA NA ROK 2011

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA NA ROK 2011 MĚSTO HORNÍ SLAVKOV KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA NA ROK 2011 Váţení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 5 Městyse Knínice u Boskovic 2008 Nová výsadba v obci V průběhu měsíce dubna byla provedena v naší obci výsadba zeleně odbornou firmou. Byly tak z části nahrazeny stromy, které již svým vzrůstem

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Vážení spoluobčané! Poslední Hrdějovické listy byly vydány v prosinci roku 2012. V roce 2013 se obecní záležitosti rozjely rychlostí přímo nadzvukovou a tak si

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům Tiskové zprávy 31. 1. 2013 Jirkov prodal vybydlený dům Čtyři zájemci podali Městskému úřadu v Jirkově nabídku na koupi domu v Mostecké ulici čp. 385. Vítězem výběrového řízení se stala firma K. S. I. s.

Více

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: NÁZEV SOUTĚŽE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: NÁZEV SOUTĚŽE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY PROPOZICE SOUTĚŽE Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: OBECNÉ INFO: NÁZEV SOUTĚŽE DATUM KONÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ DANCE CUP OSTRAVA 2010!!! O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY 10. dubna 2010

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH MĚSTO ČESKÁ LÍPA PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ DOKONČENÝCH V ROCE 2011 V lednu 2012 zpracoval odbor rozvoje, majetku a investic, MěÚ Česká Lípa Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, prostřednictvím

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Obecní úřad Infokanál

Obecní úřad Infokanál Obecní úřad Infokanál 19.2.2016 2016 Ing. Košťál Lubomír Od 22.2. do 26.2.2016 provoz úřadu omezen z důvodu malování. Děkujeme za pochopení. Obec Noviny p. R. nabízí k zapůjčení motorový kombinovaný drtič

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. září 2008

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. září 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. září 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 7. prosince 2006 od 15 hod. na Staré radnici v Ostrově Usn. ZM č. 187/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více