Slavkovský. zpravodaj. Slavkovský masopust. více na straně 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavkovský. zpravodaj. Slavkovský masopust. více na straně 7"

Transkript

1 Slavkovský zpravodaj Slavkovský masopust více na straně 7

2 z radnice Slovo starostky Vážení spoluobčané, vítám Vás nad stránkami březnového zpravodaje města. V dnešním čísle bych Vás ráda seznámila s projekty, které již máme schváleny a získali jsme na ně finanční prostředky a budeme je v letošním roce realizovat. První projekt nese název Obyčejná příroda neobyčejně - Revitalizace lesoparku a environmentální stezka. Obsahem projektu je provedení komplexní revitalizace lesoparku spočívající v arboristických úpravách stávajících dřevin a výsadbách nových dřevin a bylin. V lesoparku a blízkém okolí se objeví více jak dvě desítky originálních prvků. Kamenná zahrada sloužící k poznávání hornin, ale i jako odpočívadlo, Bludiště mezi stromy, Bylinková zahrada poskytující aromaterapii či Ještěrkoviště sloužící jako úkryt ještěrkám a mnoho dalších. Pro majitele psů bude vybudována oplocená psí louka s agility prvky. Přeměna lesoparku by měla začít ve 2. čtvrtletí letošního roku a dokončena by měla být ještě v tomto roce na podzim. Celkové plánované náklady dosahují výše 8 mil. Kč, z čehož 7,2 mil. Kč tvoří dotace z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko. Projekt je realizován ve spolupráci s bavorským partnerem - Městem Arzberg. Druhý projekt má název Dětská hřiště Hornoslavkovska. Jedná se o projekt Svazku obcí Hornoslavkovsko, v jehož rámci bude upraven vnitroblok za tzv. Teletníkem (prostor bývalého minigolfu) na prostor pro trávení volného času dětí. Plánované úpravy jsou finančně poměrně náročné, a proto je realizace projektu rozdělena na etapy. V rámci I. etapy, jejíž realizace proběhne v tomto roce, budou terénní úpravy, ozelenění plochy a příprava tří kruhových ploch, které budou postupně osazeny herními prvky. V této etapě bude takto kompletně připravena jedna plocha s moderním polyuretanovým povrchem s herními prvky pro menší děti a částečně bude osazena modulovým (postupně rozšiřitelným) herním prvkem plocha pro děti starší. Prostor bude doplněn drobným mobiliářem (pítko, lavičky, odpadkové koše) a bude zde doplněno veřejné osvětlení. Celkové náklady tohoto projektu jsou přibližně 2,5 mil. Kč, z toho činí podíl získané dotace cca 1,8 mil. Kč. Další projekty, které máme zpracovány a řádně podány je realizace dlouho očekávaného přechodu u dolní autobusové zastávky spolu s rozšířením a vybudování chodníků v této lokalitě, vybudování nového sběrného dvora. U těchto projektů se v nejbližší době dozvíme zda nám byly schváleny. Z přebytku hospodaření loňského roku ve výši 7,5 mil. Kč budeme pokračovat v rekonstrukci chodníků a silničních úseků a dalších investičních akcích jako je například revitalizace zázemí našeho koupaliště, opravy našich školských zařízení a další. Věřím, že všechny plánované akce přispějí k lepšímu životu občanů našeho města. Mgr. Jana Vildumetzová den se starostkou se koná od 15 do 17 hodin v kanceláři starostky města. Občané, přijďte v této době konzultovat své podněty, stížnosti a připomínky. Podělte se o své nápady. Jméno kandidáta/t D vod /t : vod: Vážení ob ané, prost ednictvím tohoto anketního lístku m žete navrhnout své//ho kandidáty/ta. Anketní lístky vho te do hlasovací truhly na recepci M stského. Anketní lístky lze odevzdávat do 11. b ezna v EK Blahopřejeme paní Růženě Čápové, která v únoru 2013 oslavila 85. narozeniny, a panu Ladislavu Mráčkovi, který v únoru 2013 oslavil 90. narozeniny. Lýkohub smrkový dál likviduje smrky ve městě V roce 2011 jsme byli svědky kácení zrezivělých smrků na autobusovém nádraží, které napadl brouk Lýkohub smrkový (o brouku se můžete dočíst více na los/2009/2009_lykohub.pdf). I přes provedená ochranná opatření v podobě chemického postřiku se nedaří smrky pichlavé ve městě ochránit a brouci se dále rozšířili do ulic Bezejmenná, Poštovní a Dlouhá. V těchto lokalitách již začínají odumírat viditelně větve smrků, pod kůrou se ve vysoké míře pohybují larvy lýkohuba. Ke zhodnocení a posouzení napadení smrků byl Ing. Holušou z lesnické a dřevařské fakulty ČZU Praha vypracován posudek, který potvrdil výskyt brouka a vyhodnotil jako jedinou možnou ochranu před jeho dalším výskytem vykácení a likvidaci smrku pichlavého ve městě. Bohužel se jedná o 60 kusů jehličnanů, které město postupně nahradí zelení, jako jsou okrasné keře a kvetoucí stromy, vhodné do městské zástavby, stejně jako tomu bylo v případě autobusového nádraží, nebo v Bezejmenné ulici. Kácení proběhne v březnu a následně bude provedena výsadba nové zeleně. Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ provozní doba sběrného dvora 1.4. do : Po až Pá: každou sobotu do 31.3.: Út a Čt: první sobota v měsíci SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2

3 u nás ve městě Prodej bytů ve vlastnictví města LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI NONSTOP informace o místě a provozní době poskytování lékařské služby první pomoci v celém Karlovarském kraji, včetně rozpisu služeb stomatologických pohotovostí, získáte nepřetržitě 24 hodin denně na speciálním telefonním čísle Krajského úřadu Karlovarského kraje: Lékařská služba první pomoci pro dospělé (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská pavilon C, 3. patro): všední den: h. Město Horní Slavkov nabízí k odkupu byty ve svém vlastnictví stávajícím nájemníkům. Prodeje bytů upravuje předpis č. PZ 03/2012 O privatizaci bytového fondu, který schválilo Zastupitelstvo města. Současní uživatelé bytů v majetku města Horní Slavkov, kteří chtějí takový byt koupit, se mohou obracet na paní Lenku Moschovou (telefonní číslo ) nebo na pana Jozefa Tyrpáka (telefonní číslo ) a to podle přehledu v tabulce níže. Lokalita, ulice popisné paní L. Moschov 626 1,2,8,10,12,16,17,18,19,20 pan J. Tyrpák 627 1,3,4,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23, 24 pan J. Tyrpák 630 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, paní L. Moschová 22,23, paní L. Moschová Dlouhá paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová 731 4,10,16 paní L. Moschová 733 2,7,10 paní L. Moschová ,16,17 paní L. Moschová 607 2,3,4,5,8,10,15,16,17 pan J. Tyrpák Kounice 608 3,4,6,7,8,9 pan J. Tyrpák 614 4,7,8,10,11,15,16,17,18 pan J. Tyrpák 615 1,2,4,8,12,14,16,18 pan J. Tyrpák paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová 663 8,9 paní L. Moschová Poštovní paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová Sportovní paní L. Moschová Školní paní L. Moschová paní L. Moschová U Lesoparku paní L. Moschová ,12,16,17 paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová Zahradní paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová paní L. Moschová Důležité kontakty sobota, neděle, svátky: h. Lékařská služba první pomoci pro děti (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská pavilon E, 3. patro): všední den: h sobota, neděle, svátky: h. Lékařská služba první pomoci zubní (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská pavilon C, 3. patro): sobota, neděle, svátky: h. Dětská pohotovost (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, Sokolov - pavilon C, přízemí): všední den: h. sobota, neděla, svátky: h. Paní Moschová a pan Tyrpák provádí na základě mandátních smluv veškeré úkony spojené s prodejem bytových jednotek (např. shromažďování podkladů pro kupní smlouvy, zpracování kupních smluv a návrhů na vklad a jejich podání na katastr nemovitostí v Sokolově). Základní kupní cena bytů je cena obvyklá stanovená odborným posudkem znalce. Konečná kupní cena je snížena pro současné nájemce o 35%. Kupní cenu lze splatit najednou při podpisu kupní smlouvy nebo je možné složit před podpisem kupní smlouvy splátku ve výši minimálně 30% a dále splácet zbytek kupní ceny po dobu 36 měsíců bez navýšení konečné kupní ceny nebo maximálně po dobu 48 měsíců, ovšem s navýšením konečné kupní ceny o 5%. Nájemníci, kteří budou kupovat byt od Města musí počítat také s dalšími náklady na převod bytu (kolkovné, zpracování kupní smlouvy a to v částce mezi až 4.000,- Kč). Pokud nájemníci neprojeví zájem o odkoupení bytu, může Rada města rozhodnout o zveřejnění záměru prodat tyto byty jiným zájemcům. Pokud by byl byt, který užívá nájemce na základě nájemní smlouvy, prodán, podmínky nájemní smlouvy platné v době prodeje by se nezměnily. Zájemci o koupi bytu v majetku města, kteří se chtějí dozvědět další podrobnosti o odkoupení bytů, se mohou obrátit na odbor majetku a investic MěÚ Horní Slavkov, 2. patro budovy Městského úřadu, kancelář č PORUCHOVÉ LINKY Poruchy osvětlení ve městě: Poruchová služba tepelného hospodářství: Poruchová služba kabelové televize a internetu ve městě: nebo Poruchová linka plyn RWE: 1239 Poruchová linka ČEZ: Kontakty na MěÚ Úřední hodiny: pondělí, středa úterý, čtvrtek pátek Recepce (ústředna) Mgr. Jana Vildumetzová starostka města 1. patro Mgr. Bc. Martin Stark tajemník MěÚ 1. patro oddělení kancelář starostky a tajemníka Monika Volfová vedoucí odboru majetku a investic 2. patro Hana Gregorová pověřená zastupováním vedoucího odboru výstavby a životního prostředí 2. patro Mgr. Viktorie De Stefanisová vedoucí odboru správního a vnitřních věcí 2. patro Ivana Kowaliková pověřená zastupováním vedoucího finančního odboru 2. patro Nepřehlédněte Městský úřad v Horním Slavkově poskytuje občanům s vážnou zdravotní indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ), pro její využití kontaktujte výše uvedená telefonní spojení. 3

4 školství ZŠ Nádražní informuje Výborné výsledky žáků v Orion florbal cupu Jako každý rok i letos se žáci naší školy zúčastnili soutěže ve florbalu,,orion florbal cup. Po výborném výkonu a vítězství v okrskovém kole postoupili do okresního finále družstva mladších a po delší odmlce i starších chlapců. Navíc ještě družstvo mladších žákyň dělilo od postupu pouhých deset vteřin. Mladší žáci odehráli okresní finále, společně s ostatními vítězi okrskových kol, v úterý , v multifunkční hale v Březové u Sokolova. Po velkých bojích obsadili chlapci krásné čtvrté místo. Zvláště bych chtěl vyzvednout výkon Jaroslava Vašíčka, který byl tahounem družstva. Starší žáci odehráli své finále ve čtvrtek na 6. ZŠ v Sokolově. Po postupu z velmi silné skupiny a po opravdu výborném výkonu v semifinálových bojích obsadili chlapci skvělé třetí místo, kdy za sebou nechali i silné družstvo sportovní hokejové školy ze Sokolova a bronzové medaile si opravdu zasloužili. Navíc hráč našeho týmu, Marek Horváth, se stal nejlepším střelcem turnaje. Rád bych touto cestou ještě jednou pogratuloval všem chlapcům k předvedeným výkonům a poděkoval jim za vzornou reprezentaci školy! Mgr. Ondřej Lukeš ZŠ Školní informuje Třicet let žákovských basketbalových turnajů Snímek z loňského prosincového turnaje. Každoročně se v prosinci tělocvična Základní školy ve Školní ulifetu hlavních organizátorů paní uči- odchodu do důchodu převzaly štaci v Horním Slavkově rozduní pod telky Věra Klímová a Eva Nováková. údery basketbalových míčů. Koná se zde tradiční Vánoční turnaj v košíkovédůležitější je, že se každoročně sešla A výsledky? To není to hlavní. Nej- Je to už neuvěřitelných třicet let, družstva mladších a starších žáků kdy se tehdejší učitelé tělocviku a žákyň obou slavkovských škol ke obou škol našeho města, paní Jana vzájemnému měření sil, že se pro Vtípilová (ZŠ Školní) a pan Jan Turner (ZŠ Nádražní), domluvili na vá nedílnou součástí života a někte- mnohé stal sport a zejména košíko- zorganizování turnaje v košíkové. ří se mu dokonce věnovali i závodně. Tenkrát přitom ještě netušili, že zakládají dlouholetou tradici. organizátorům, ale i všem tělocvi- Na závěr se patří poděkovat nejen Vzájemná klání pokračovala i za kářům, kteří i v době počítačů a internetu dokáží nadchnout děti pro působení pana Turnera ve funkci ředitele školy ve Školní ulici. Po jeho aktivní sportování. DDM a Školní družina informuje o činnosti Okénko do DDM Střípky z družiny Nový rok jsme ve školní družině Horní Slavkov zahájili sérií přednášek s paní policistkou Mundilovou na téma Násilí, šikana a prevence kriminality. Do budoucna plánujeme další přednášky a besedy pro naše malé žáčky. Během ledna jsme se poctivě připravovali na Masopust. Vyráběli jsme masky a ozdoby na tradiční Maškarní ples v MěKS Horní Slavkov. Soutěžili jsme ve stavění sněhuláků a jiných tradičních zimních hrách. Během těchto činností jsme samozřejmě nezapomněli na zvířátka v lese a přinesli jsme jim trochu toho drobení od našich stolů. Elvíra Činčurová V DDM jsme soutěžili Dne 5. ledna 2013 proběhl 8. ročník Novoročního turnaje dospělých ve dvouhře ve stolním tenise. Poměřit síly si přišlo osm hráčů. Po vyrovnaných zápasech dopadlo pořadí takto: 1. místo: pí. Šafratová 2. místo: p. Kurfürst 3. místo: p. Chudý Všichni obdrželi ceny díky těmto sponzorům: Lékárna Arnika, Elektro Terek, Drogerie Eva, Řeznictví Kosmák. Všem sponzorům děkuji a těším se na další setkání. Jana Šafratová, vedoucí zájmového kroužku Co nás čeká? V měsíci březnu pořádáme v DDM a ŠD nové přespávání, tentokrát s cestovatelským námětem. Od 4. března 2013 se můžou zájemci začít hlásit u vychovatelů školní družiny. Masopust Ve spolupráci s MěKS a Městem Horní Slavkov proběhl Masopust. Této oslavy se zúčastnilo na 200 dětí v maskách. Pro ně byl připraven bohatý program, tombola, diskotéka, soutěže a vystoupení dětí ze ZK. Diana Pikusová SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 4

5 školství Zimní radovánky v MŠ Duhová kulička I když letos není zima jak se patří, protože sotva sníh napadne, druhý nebo třetí den hned roztaje, děti v MŠ Duhová kulička se musí radovat a využít každou chvilku, kdy sníh je, k zimním hříčkám. Koulování, válení sudů ve sněhu, motýlek, vyšlapování cestiček, tvoření koulí, stavění sněhuláka. Bobování, lopatování, snad jen iglú ještě postavit, aby ze sněhových staveb nic nechybělo. A na ledě? I když nastala obleva a na kluzišti se bruslit nemůže, naše děti nezoufají. Jezdí každý čtvrtek do Mariánských Lázní na zimní stadión, kde se vyřádí do sytosti. Snad jen lyžování chybí, ale musíme ze zimních radovánek nechat také něco pro naše rodiče, aby si se svými ratolestmi užili. K zimě neodmyslitelně patří také masopust, maškarní reje, plesy. Naše masky vítal šašek vítal 8. února K tancování a poslechu zněly písně Dády Patrasové a Inky Rybářové. Samozřejmě proběhla přehlídka masek, byly rozdány odměny. I když účast nebyla hojná, protože maškarní ples se trefil do doby chřipek, myslíme si, že děti si užily a ples se líbil. Za Mateřskou školu Duhová kulička napsala Marie Silvarová Děti se svým sněhulákem. Maškarní ples Zápis MŠ v Dlouhé ulici bude probíhat od do , vždy od 9:45 hod. do 11:30 hod. Rády Vám odpovíme na všechny Vaše dotazy týkající v naší MŠ. Za všechny 5

6 různé Kabelová televize. Jak to bude dál? Dne dostala do správy společnost Technické služby Horní Slavkov, s.r.o. od Města technické zařízení pro provoz kabelové televize, kterou technicky zpravuje společnost IMPERIUM TV. Do toto zařízení měla v majetku společnost BYTY-TEPLO, s.r.o. Proto byla všem uživatelům kabelové televize zaslána nová smlouva s naší společností. Tato smlouva nahradila původní smlouvu s BYTY-TEPLO. V minulosti se stávalo, že byly do kabelové televize zařazovány jednotlivé programy podle toho, jak postupně docházelo k jejich spuštění v rámci republiky. V současné době jsou již veškeré technické možnosti (obsazenost jednotlivých analogových kanálů) vyčerpány. Proto je nutné přistoupit k částečné úpravě skladby programové nabídky. Současnost: Počet účastníků za posledních 8 let se ustálil cca na čísle 1900 základní televizní nabídky a cca 310 rozšířené nabídky. Pozn.: Balíček německých digitálních kanálů (Arte, Phoenix, 1+,DasErste), byl nahrazen balíčkem českých programů Prima LOVE, Prima ZOOM, Šlágr TV, Óčko, ZAK TV. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání nebo zrušení jednotlivých programů. Provozovatel si dále vyhrazuje právo na budoucí zpoplatnění programů, které budou v budoucnu placeny vysílateli dodávaného programu. Provozovatel dále vysílá testovací kanály, které nejsou zpoplatněny a můžou být kdykoli změněny či vypnuty v návaznosti na podmínky vysílatele dodávaného programu. Cena za základní nabídku je stanovena na částku 121,- Kč/ měsíc včetně DPH a nezahrnuje testovací kanály. Rozšířená nabídka je zpoplatněna částkou 144,30 Kč/měsíc včetně DPH. Navýšení měsíčních plateb v tomto roce neplánujeme pouze na Kounici dojde k dorovnání částky na stejnou výši jako ve městě. Důležité je však třeba říct, že k navýšení ceny nedošlo již několik let a to i přes to, že se rozšiřuje programová nabídka a zvyšuje se DPH. Výpadky: V poslední době dochází opakovaným krátkodobým výpadkům některých programů hlavně slovenské programy. Tyto výpadky jsou zapříčiněny výměnou kódování na satelitech (z Cryptoworks na IRDETO), což přináší výměnu dekódovacích modulů a karet. Tento stav by se měl časem zlepšit. Digitální programy jako balíček ČT, NOVY a PRIMY přijímáme dálkovým příjmem z Chebu, proto povětrnostními vlivy (vysoká oblačnost, déšť, husté sněžení) může docházet ke zhoršení kvality příjmu. Výpadky satelitních kanálů jako Explorer, Zone Reality v rozšířené nabídce jsou způsobeny tím, že z družice přijímáme slabší signál, přesto že máme velkou parabolu a někdy dojde k rozsynchronování přijímačů s kartou. V současné době řešíme nutnost obnovení zastaralé technologie kabelové televize (některá zařízení jsou víc než 14 let stará), částka potřebná na rekonstrukci je cca ,- Kč. Takováto částka je pro nás jednorázové nedosažitelná. Zpracovali jsme proto plán na postupné zkvalitnění používané technologie. Pozn.: Jistě si vzpomenete na dobu před pár lety, kdy docházelo k výpadkům programů a k jejich opětovnému zprovoznění až za několik dní. V současnosti v případě výpadku stačí zavolat na telefonní číslo nebo poslat sms na p. Halgašíkovi, který dálkově program restartuje a tím jej zprovozní. Náš plán: Na základě jednání vedení kabelové televize se domluvilo: 1. Analogová nabídka zůstane na původním stavu a nebude se dále rozšiřovat. 2. Všechny nové kanály se budou přidávat jen v digitální kvalitě. 3. Informační kanál DUHA bude v budoucnu přidán i do digitálního pásma. 4. Postupně budeme převádět rozšířenou programovou nabídku do digitální formy. 5. Postupně budeme v rámci testování zkoušet HD kanály. Cílem je přinést maximální počet dostupných HD kanálů. Z důvodu budoucího rozšiřování pouze digitální nabídky bylo rozhodnuto, že občané města, kteří jsou ve starobním nebo invalidním důchodu si mohou, na základě žádosti, zakoupit SET-TOP-BOX za zvýhodněnou cenu 100,- Kč. Žádosti se podávají na Technických službách, s.r.o. Založili jsme na který můžete zasílat své dotazy či návrhy na rozšíření vysílací nabídky. Tato ová adresa tak zadokumentuje požadavky účastníků kabelové televize. Nebude tak docházet k tomu, že pouze pár jednotlivců, kteří se ozvou, rozhodnou o změně nabízených programů. Důležité kontakty: IMPERIUM TV, p. Halgašík: Technické služby Horní Slavkov: Ze zápisníku Policie ČR v Horním Slavkově Zadržení pachatele vloupání do motorového vozidla Dne 12. února před jednou hodinou ranní přijali policisté od oznamovatele informaci o muži, který se násilím dobývá do zaparkovaného vozidla v H. Slavkově, ul. Poštovní před domem čp. 14. Hlídka okamžitě vyjela na místo a zadržela podezřelého muže. Než policisté dojeli na místo, muž vzal z vozidla autorádio s dotykovým displejem a ovladačem, flash disk, pouzdro na CD i s obsahem a další věci. Tyto byly na místě také zajištěny. Celková škoda je majitelem vyčíslena na zhruba 18 tisíc korun, z toho škoda na poškozeném okně vozidla je vyčíslena na necelé čtyři tisíce korun. Ještě toho dne si muž vyslechl podezření z krádeže vloupáním, nyní je stíhán na svobodě. V případě odsouzení mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Zjištění pachatele krádeže kabelu Dne 22. ledna 2013 přijali policisté zdejšího oddělení oznámení o krádeži 200 metrů měděného elektrického kabelu, který byl zapojený na rozvodné skříni maringotky prozatím neoplocené výrobní haly fy. Welau v H. Slavkově (ul. Hasičská) a který byl napojený na rozvaděč sloupu elektrického vedení v oploceném areálu cvičného prostoru hasičů Města Horní Slavkov. Kabel byl částečně zakrytý zeminou a částečně vyčníval na povrchu, což nenechalo klidnými dva místní muže, kteří se ve večerních hodinách předcházejícího dne domluvili na jeho odcizení. Jeden z mužů provedl samotnou krádež a následné vypálení izolace z kabelu a druhý za pomocí svého vozidla zajistil odvoz odcizeného kabelu jak na místo vypálení izolace z kabelu, tak i do sběrny druhotných surovin v Chodově. Zde získanou měď z kabelu odevzdali a obdržené peníze ve výši přibližně dva tisíce korun si rozdělili. Svým jednáním však uvedené firmě způsobili škodu ve výši 13 tisíc Kč. Oba muži nyní čelí trestu odnětí svobody v trvání až dvou let. Objasnění krádeží ozdobných poklic z vozidel Od září loňského roku utíkali spravedlnosti dva muži, kteří v loňském roce v Horním Slavkově na různých místech kradli ozdobné poklice ze zaparkovaných motorových vozidel. Policisté z OOP H. Slavkov měli určité podezření, kdo by krádeže mohl provádět, ale důkazů k realizaci objasnění těchto případů bylo velice málo. Začátkem letošního roku díky jiné trestné činnosti jednoho z mužů se podařilo k těmto krádežím získat jeho doznání, proto došlo ke znovuobnovení případů, kdy si jeden muž vyslechl podezření z krádeže, za kterou mu v případě odsouzení hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Druhý muž podobnému trestu unikl díky amnestii prezidenta republiky, proto bylo jeho jednání předáno k projednání přestupku na Městský úřad H. Slavkov. Kontakty na PČR H. Slavkov: Pevná linka: Služební mobil: Faxové spojení: Elektronická pošta: Popřípadě linka tísňového volání Policie ČR npor. Bc. Roland Schmid, vedoucí oddělení SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 6

7 různé Snowmania 2013 aneb recesní závod karnevalových masek Slavkovský masopust V pořadí již VI. Slavkovský masopust se konal v sobotu V neděli proběhla na sjezdovce v Horním Slavkově Snowmania, recesní závod karnevalových masek na sněhu pořádaný skautským střediskem Arnika Horní Slavkov za přispění města a finanční podpory MŠMT. Původní zaměření soutěže na závodní stroje vlastní výroby bylo pro letošek i do budoucna rozšířeno o kategorie masek na lyžích a masek na saních či jiných klouzadlech. Z toho důvodu se celá akce konala na sjezdovce v Horním Slavkově, kde měli lyžující účastníci v maskách možnost jezdit na vleku bezplatně. Kromě zmíněných lyžařů dorazily také masky na saních a lopatách, kterým závod znesnadnilo přející počasí s nečekanou dopolední nadílkou sněhu. S tou si naopak bravurně poradilo trio sněžných kajakářů. Samotná soutěž proběhla ve třech kolech sjezdu vyhrazené části sjezdovky a hodnotil se nejen čas v jednotlivých kategoriích, ale i vzhled stroje či masky. Pro účastníky bylo kromě samotné soutěže připraveno také občerstvení a pro ty nejúspěšnější samozřejmě ceny, mimo jiné i poukazy na celodenní jízdné na našem vleku věnované městem. I přes nepřízeň počasí vylákal značné množství obyvatel Horního Slavkova a zejména jejich dětí na náměstí a následně pak do Městského kulturního střediska, kde právě pro ty nejmenší maškary byl, za spolupráce DDM, připraven maškarní rej se soutěžemi a krásnou tombolou. 7

8 různé Turnaj přípravek v Sokolově jsme vyhráli! Sobota 23. března 2013 od 20:00 hodin Vstupné 150 Kč, vstupenky můžete zakoupit na recepci na radnici Vítězové turnaje - Spartak Horní Slavkov Hudba kapela Ametist Dne se v Sokolově konal turnaj přípravek 2003 v sálové kopané. Turnaje se zúčastnila družstva Sokolova, Horniho Slavkova Ostrova, Kynšperka, Kraslic a německého družstva Schwandorfa. Turnaj se hral každý z každým. Vítězem turnaje se stal Spartak Horni Slavkov. Další umístění: 2. Kraslice, 3. Sokolov, 4. Schwandorf, 5. Ostrov, 6. Kynšperk. Nejlepšim střelcem turnaje byl Aubrecht Robert z Horního Slavkova. Turnaje se zúčastnil bývalí hráč Spartaku Horního Slavkova a Slávie František Dříždal. Program: Vyhlášení nejlepších sportovců Taneční vystoupení Tombola poděkování Děkujeme dobrovolným hasičům za záchranu kocoura Kubíka a štěňátek jezevčíků. Irmanovi oznámení Když se sejde Barbora Spolek horníků BARBORA, sdružující horníky slavkovskokrásenského revíru, oznamuje, že pořádá své schůzky pravidelně každý týden v baru OLYMPIA (bývalá Sauna). Schůzky začínají vždy v hodin. Na jejich programu jsou besedy, promítání filmů a přednášky z historie hornictví a měst Horního Slavkova a Krásna. Zveme všechny zájemce o historii hornictví na tyto schůzky. Zdař Bůh. Ing. Rudolf Tomíček, hormistr spolku Barbora Spolek horníků Barbora si Vás dovoluje pozvat na přednášku Zapomenutý revír těžba stříbra v Horním Slavkově, která se koná 13. března 2013 od hod v baru Olympia (Sauna). Srdečně zveme všechny zájemce. Březen - měsíc čtenářů aneb Knihovna informuje Dětského čtenáře roku 2012 vylásíme v březnu V průběhu měsíce března bude oceněn nejlepší dětský čtenář roku nepřehlédněte Zapojte se letos i vy a příští rok můžete být jedním z výherců. Stačí jedno zaregistrovat se v knihovně MKS Horní Slavkov a alespoň jednou za měsíc si u nás zapůjčit knihu. Vrácení knih s upomínkou zdarma Čtenáři, kteří během měsíce března vrátí knížky, ke kterým se vázala upomínka, budou od poplatku z prodlení osvobozeni. Po dobu dlouhodobé nemoci MUDr. Pleskačové v plném rozsahu zajišťuje zástup dětské ordinace MUDr. Kamenská. Ordinační hodiny pro nemocné v pracovních dnech denně od 8:00 do 10:00. SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 8

9 kulturní kalendář na měsíc březen kulturně-společenské akce kino promítá úterý 5. března a HODIN: ODPLATA Francie, akční, drama, od 12 let, titulky, 98 min. Liam Neeson se vrací jako bývalý agent CIA Bryan Mills, který před dvěma lety v Paříži nemilosrdně pozabíjel gang obchodníků s bílým masem, aby zachránil život své unesené dcery. Nyní ho na výletě v Istanbulu překvapí návštěva dcery Kim a také bývalé manželky Lenore. Poklidná dovolená netrvá dlouho. Lenore je přímo před zraky Bryana unesena. Kim se snaží před pronásledovateli uniknout... úterý 19. března a NADĚJNÉ VYHLÍDKY - VB/USA, drama, cs. dabing, od 12 let, 128 minut Jedenáctiletý Pip je sirotek z chudých poměrů, který vyrůstá u své přísné sestry. Aby si vydělal na živobytí, začne pracovat u velmi bohaté slečny Havishamová. Je to excentrická a podivínská stará panna, která žije v ústraní, nenávidí muže a již roky nevychází na denní světlo. Pip má za úkol dělat společníka její dvanáctileté chráněnce Estelle. Pip se do Estelly zamiluje, ta jím však pro jeho původ pohrdá... pátek 22. března a JAK VYCVIČIT DRAKA - USA, animovaný, komedie, cs. dabing, 94 minut Viděli jste už trojrozměrného draka? A Vikinga? Pokud ne, budete mít příležitost v animované komedii Jak vycvičit draka od studia DreamWorks. Rodičové Kung Fu Pandy a Shreka se tentokrát rozhodli pro podívanou, která je ve všech ohledech poněkud drsnější. Jejich nejnovější dobrodružství se odehrává na drsném Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější. Jediný, kdo není drsný ani trochu, je hlavní hrdina Škyťák... Vstupné 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné (2+2) 140,- Kč ostatní akce Velikonoční trhy Od 14. hodin náměstí v Horním Slavkově Doprovodný program v MKS Horní Slavkov, dětská vystoupení, dílny pro šikovné ruce Diskotéka české a slovenské hity Od 20:00 do 02:00 hodin Taneční sál, DJ Jiří Němec Vstupné 50,- Kč. Vstupné v předprodeji v knihovně MKS. pozvánka Žáci a učitelé Základní umělecké školy zvou širokou veřejnost na představení Kačenka v říši snů, jehož premiéra se uskuteční od hodin v kinosále Městského kulturního střediska v Horním Slavkově. Projekt byl připravován v průběhu školního roku 2012/2013 a účastní se jej cca 100 žáků Základní umělecké školy. Vstupenky jsou k dispozici v MěKS Horní Slavkov, dále u p. Jana Zapfa (rezervace na tel ) a u sl. Mgr. Lucie Krajnikovičové (rezervace na tel ). ostatní informace Změna v kontaktech MKS Horní Slavkov (www.mkshs.cz): Ředitelka: , knihovna: tel., fax: ; , kavárna: , muzeum: Ostatní pevné linky byly zrušeny. Městská knihovna - provozní doba: PO: 09:00-12:00, 12:30-17:00; ÚT: 09:00-12:00, 12:30-15:00; ST: 09:00-12:00, 12:30-17:00; ČT: 09:00-12:00, 12:30-15:00; PÁ: 09:00-12:00, 12:30-17:00 9

10 zajímavosti a historie MĚSTO V PROMĚNÁCH ČASU Vážení čtenáři, dnes se můžete podívat, jak v minulosti vypadala Pluhova ulice, která se jeden čas jmenovala ulice Osvoboditelů. Tato ulice byla dříve hlavní silnicí vedoucí na Krásno a Loket. Díky rozsáhlým sanacím a přestavbám města kolem roku 1950 došlo ke zbourání všech domů na pravé straně potoka a místo nich byla postavena nová hlavní silnice. Na fotografii č. 1 je vidět Pluhova ulice v roce Fotografie č. 2 znázorňuje ulici po přestavbě v roce Okolo roku 1986 byl dům s věžičkou, dříve spořitelna (na fotografii vlevo) zbořen. Namísto něj byl v roce 2005 opět postaven dům, podobný zbořenému, kde v současné době sídlí Policie ČR. Poslední fotografie č. 3 je ze současnosti. Historická fota J. Souček 3. slavkovské statky a dvory Sandhof (Písečný dvůr) při výstavbě železnice Nové Sedlo Krásný Jez zde hledali občerstvení. Kolem tohoto, od Slavkova vzdáleného dvora, přejela sem tam osamocená kára s dřevem. Vidět jej mohli jen nečetní pocestní, popř. turisté, dřevaři a lesní dělníci, hlavně však ženské s nůšemi nasbíraného dřeva a lesních plodů. Po válce byli jeho obyvatelé odstěhováni a celé hospodářství postupně chátralo. Dnes můžeme při pozorné prohlídce místa vidět jen torza základů po zdejších stavbách. Ing. Rudolf Tomíček Na cestě do Karlových Varů přes Heid Bor stávalo na odbočce do Bošířan hospodářství s názvem Sandhof, resp. Am Sand Na pískách. Postavili jej v roce 1878 rodiče Andrease Klötzla z Bošířan, vedle již stojící usedlosti nazývané v písemných materiálech bratrskou. Protože se jednalo pravděpodobně o velmi podobné usedlosti postavené stupňovitě nad sebou, začalo se místu říkat též Steffelhof. Takto byl dvůr veden i na mapách. Občas se usedlosti říkalo také Písečná hospoda, neboť pocestní na Slavkovské stezce a také pracovníci SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10

11 inzerce tisk, distribuce letáků grafické návrhy, DTP mediální podpora, PR, zprostředkování inzerce výroba bannerů, plachet, billboardů polepy automobilů výroba webových prezentací výroba propagačních a reklamních předmětů corporate identity orientační a navigační systémy váš rádce ve světě reklamy ŽURNÁL MEDIA a.s. Dr. Davida Bechera 1009/ Karlovy Vary mobil: CHEB KARLOVY VARY PRAHA w w w. z u r n a l m e d i a. c z Naše okna prosluní Váš život Bohemia Lignum - Dřevěná okna Botanická 252/ Dalovice

12 inzerce Stačí jednou zavolat! 84O Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě. až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější podmínky Hledáme nové obchodní zástupce fotbalový střípek Fotbalový klub Baník Sokolov a město Sokolov podepsaly deklaraci o spolupráci. Tímto aktem tak obě strany potvrdily svou dlouholetou spolupráci, která by měla pokračovat i v budoucnosti, a to zejména v podobě podpory mládežnických kategorií. k03-93x65_cmyk.indd Vydalo Město 1 Horní Slavkov Vyšlo 1. března 2013, ročník III, číslo Náklad 11:32: ks Zdarma Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod číslem: kult. MK ČR E Adresa redakce: Dlouhá 634, Horní Slavkov IČO: Internetová adresa: Odpovědný redaktor: Jana Wiedová Redakční rada: Mgr. Jana Vildumetzová, Mgr. Bc. Martin Stark, Mgr. Anna Raiskupová Uzávěrka příštího čísla: , uzávěrka inzerce Grafika a tisk: ŽURNÁL MEDIA a. s., tel ,

Slavkovský. zpravodaj. Město Horní Slavkov pořádalo 10. Reprezentační ples. (čtěte na straně 6)

Slavkovský. zpravodaj. Město Horní Slavkov pořádalo 10. Reprezentační ples. (čtěte na straně 6) Slavkovský 22012 zpravodaj Město Horní Slavkov pořádalo 10. Reprezentační ples (čtěte na straně 6) úvodem Slovo starostky Vážení spoluobčané, vítám vás nad stránkami únorového zpravodaje města. Vánoční

Více

Slavkovský. zpravodaj. Datová schránka města je v provozu strana 3. Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4

Slavkovský. zpravodaj. Datová schránka města je v provozu strana 3. Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4 Slavkovský zpravodaj 1 2010 Datová schránka města je v provozu strana 3 Doručování listovních zásilek městského úřadu strana 4 Mateřská škola získala odměnu za sběr víček strana 8 strana 6-7 Fotoreportáž

Více

Slavkovský 10. Slavkovské slavnosti se vydařily. strana 5

Slavkovský 10. Slavkovské slavnosti se vydařily. strana 5 Slavkovský 10 zpravodaj 2012 Slavkovské slavnosti se vydařily strana 5 z radnice Slovo starostky Vážení a milí spoluobčané, vítám Vás nad stránkami říjnového vydání zpravodaje. V těchto dnech uplyne polovina

Více

Slavkovský 12. Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok

Slavkovský 12. Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok Slavkovský 12 zpravodaj 2011 Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok všem občanům Horního Slavkova přejí starostka města, radní, zastupitelé a tajemník s pracovníky městského úřadu úvodem Slovo starostky Vážení

Více

Slavkovský. zpravodaj. strana 2. Rozvoj města obrazem - autobusové nádraží strana 4. Slavkovské slavnosti se i přes nepřízeň počasí vydařily strana 5

Slavkovský. zpravodaj. strana 2. Rozvoj města obrazem - autobusové nádraží strana 4. Slavkovské slavnosti se i přes nepřízeň počasí vydařily strana 5 Slavkovský zpravodaj 11 2010 Rozvoj města obrazem - autobusové nádraží 4 Slavkovské slavnosti se i přes nepřízeň počasí vydařily 5 Příjezd svatého Martina se blíží 8 Lyžařský vlek bude ještě letos zrekonstruován

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

K radosti a dovádění poděbradských dětí

K radosti a dovádění poděbradských dětí Poděbrady opět přivítají harleyáře Co nabídne Den Země Poděbradské dny poezie Ročník 19 číslo 4 1. dubna 2010 cena 7 Kč Nároky na bezpečnost a vybavení dětských hřišť jsou dnes mnohem vyšší než za minulých

Více

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj únor 2010 města Cvikova Ročník 38 ÚNOR 2010 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, protože se zima ukázala v plné síle a napadlo dostatek sněhu, nemůžu se nezmínit o tom, že město

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

Hasičsk ý ples 11.2.2012 Staroměstský masopust 18. 2. 201 2. Ples sportovců FK Stará Chodovská 25.2.2012. Zpravodaj města Chodova.

Hasičsk ý ples 11.2.2012 Staroměstský masopust 18. 2. 201 2. Ples sportovců FK Stará Chodovská 25.2.2012. Zpravodaj města Chodova. 2 Únor 2012 Hasičsk ý ples 11.2.2012 Staroměstský masopust 18. 2. 201 2 Ples sportovců FK Stará Chodovská 25.2.2012 Zpravodaj města Chodova Výtisk zdarma Placená inzerce Zprávy z radnice K věci Vážení

Více

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese 5 květen 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz V pondělí 11. května 2015 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Tradiční zájezd pro tanvaldské seniory do

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Zodpovědné hospodaření města

Zodpovědné hospodaření města VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2013 Hlavní téma: Zodpovědné hospodaření města Zastupitelé rozdělili více než 30 milionů z přebytku rozpočtu Slovo úvodem David Michalička zastupitel města

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

zlín Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína

zlín Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína M K V A ù T E N G 2 0 A Z zlín 5 0 9 R O â N Í Í K N X V Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína KOUPALIŠTĚ NA JIŽNÍCH SVAZÍCH BUDE Vážení občané, v úvodnících, připravovaných do zpravodaje jednotlivými

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Z pravodaj. Nejvyšší stupeň. požárního poplachu v Kralupech. Konkurz na ředitele / ředitelku MŠ. Otéto události informovala

Z pravodaj. Nejvyšší stupeň. požárního poplachu v Kralupech. Konkurz na ředitele / ředitelku MŠ. Otéto události informovala K www.mestokralupy.eu www.kralupskyzpravodaj.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou září / 2014 15,- Kč Nejvyšší stupeň požárního poplachu v Kralupech Krátce po 22. hodině v pátek 8.

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

sdružení Via rustica o.s. (MAS místní akční skupiny) více informací na www.viarustica.cz. Akce je součástí

sdružení Via rustica o.s. (MAS místní akční skupiny) více informací na www.viarustica.cz. Akce je součástí 5/2013 POZVÁNKA KE SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ Zdravé Město Počátky a Via rustica o.s. Pacov si vás dovolují pozvat na setkání u kulatého stolu v rámci přípravy rozvojové strategie našeho regionu pro období 2014

Více

8/ 2013 KONSOLIDACE ÚVĚRŮ NEZABRZDÍ PŘÍŠTÍ INVESTICE, KTERÉ MĚSTO STRAKONICE PLÁNUJE A POTŘEBUJE ŠKOLY SE CHYSTAJÍ NA ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

8/ 2013 KONSOLIDACE ÚVĚRŮ NEZABRZDÍ PŘÍŠTÍ INVESTICE, KTERÉ MĚSTO STRAKONICE PLÁNUJE A POTŘEBUJE ŠKOLY SE CHYSTAJÍ NA ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU Z P R A V O D A J M Ě S T A S T R A K O N I C E 1 5. R O Č N Í K Č Í S L O 8 / 2 0 1 3 V E S T R A K O N I C Í C H N E P R O D E J N É W W W. S T R A K O N I C E. E U 8/ 2013 VYBÍRÁME Z OBSAHU: FÁMY ZŘEJMĚ

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Maškarní bál Z OBSAHU... Veselice sportovců Z dubské kopané... Společenská kronika Inzerce Poděkování Informace finančního arbitra MKZ zve...

Maškarní bál Z OBSAHU... Veselice sportovců Z dubské kopané... Společenská kronika Inzerce Poděkování Informace finančního arbitra MKZ zve... Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec zdarma Maškarní bál Z OBSAHU... Slovo starosty Z jednání RM... MP informuje... Počet obyvatel v roce 2011 Instalace E-BOXu Bilance za rok 2011 Výsledky

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu 325 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč čtvrtek 15. května 2008 30. duben 2008 Ministr školství navštívil Krásnou Lípu Dne 17. 4. 2008 na pozvání Komunitního centra navštívil

Více